+ ipil.sk

Ovestin 1 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/01777


Písomná informácia pre používateľku


Ovestin 1 mg

tablety

estriol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Ovestin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ovestin

3. Ako užívať Ovestin

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Ovestin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ovestin a na čo sa používa


Ovestin je hormonálna substitučná liečba (HSL). Obsahuje ženský hormón estriol (estrogén). Ovestin sa používa u žien po menopauze, s minimálne 12 mesiacmi od ich posledného menštruačného krvácania.


Ovestin sa používa na:


Zmiernenie príznakov objavujúcich sa po menopauze

Počas menopauzy postupne klesá množstvo estrogénov tvorených telom ženy. Ak sa pred menopauzou vaječníky chirurgicky odstránia (ovariektómia), pokles v tvorbe estrogénu sa objaví veľmi náhle.


Pokles v tvorbe estrogénu vedie v mnohých prípadoch k dobre známym ťažkostiam menopauzy, ako sú napr. návaly horúčavy a nočné potenie sa. Nedostatok estrogénov môže spôsobiť, že sa stena pošvy stenčí a vysuší. V dôsledku toho môže pohlavný styk spôsobovať bolesť a môže sa objaviť svrbenie alebo infekcie pošvy. Nedostatok estrogénu môže tiež viesť k príznakom ako únik moču a opakujúci sa zápal močového mechúra.


Ovestin zmierňuje tieto príznaky po menopauze. Môže trvať niekoľko dní alebo dokonca týždňov kým sa u vás neobjaví zlepšenie. Ovestin vám predpíšu len v prípade, ak vaše príznaky závažným spôsobom sťažujú váš každodenný život.


Okrem vyššie uvedených použití sa Ovestin môže tiež predpísať na:

 • liečbu určitých foriem neplodnosti,

 • zlepšenie hojenia rany u žien po menopauze, ktoré podstupujú chirurgický zákrok v pošve,

 • pomoc pri hodnotení sterov z krčka maternice, ktoré sa odoberú u žien po menopauze.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ovestin


Zdravotný stav v minulosti a pravidelné kontroly

Užívanie HSL nesie riziká, ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní sa, či ju začať užívať alebo či pokračovať v jej užívaní.


Skúsenosti u liečených žien s predčasnou menopauzou (z dôvodu zlyhania vaječníkov alebo operácie) sú obmedzené. Ak máte predčasnú menopauzu, riziká užívania HSL môžu byť odlišné. Porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom.


Predtým, ako začnete (opätovne začnete) s HSL, váš lekár sa vás opýta na váš zdravotný stav alebo zdravotný stav vašej rodiny v minulosti. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám urobí fyzikálne vyšetrenie. Toto vyšetrenie môže zahŕňať vyšetrenie prsníkov a/alebo interné vyšetrenie, ak je to potrebné.


Keď začnete užívať Ovestin, musíte navštevovať svojho lekára z dôvodu pravidelných prehliadok (najmenej raz ročne). Počas týchto prehliadok sa porozprávajte so svojím lekárom o prínosoch a rizikách pokračovania v užívaní Ovestinu.


Navštevujte pravidelné vyšetrenia prsníkov, podľa odporúčania vášho lekára


Neužívajte Ovestin

ak sa vás týka ktorékoľvek z nasledovného. Ak si nie ste istá pri ktoromkoľvek bode uvedenom nižšie, porozprávajte sa so svojím lekárompredtým, ako užijete Ovestin.


Neužívajte Ovestin

 • ak máte alebo ste niekedy mali rakovinu prsníka alebo existuje podozrenie, že ju máte.

 • ak máte rakovinu, ktorá je závislá od estrogénov, ako je napr. rakovina sliznice maternice (endometrium) alebo ak existuje podozrenie, že ju máte.

 • ak máte nevysvetliteľné krvácanie z pošvy.

 • ak máte nadmerne zhrubnutú sliznicu maternice (hyperplázia endometria), ktorá sa nelieči.

 • ak máte alebo ste niekedy mali krvnú zrazeninu v žile (trombóza), ako napr. v nohách (hlboká žilová trombóza) alebo v pľúcach (pľúcna embólia).

 • ak máte poruchu zrážania krvi (ako je napr. nedostatok bielkoviny C, bielkoviny S alebo antitrombínu).

 • ak máte alebo ste v poslednom čase mali ochorenie spôsobené krvnými zrazeninami v tepnách, ako je napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda alebo angina pectoris.

 • ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene a výsledky vyšetrení vašej pečene sa nevrátili na normálne hodnoty.

 • ak máte zriedkavé ochorenie krvi nazývané „porfýria“, ktoré je dedičné (zdedené).

 • ak ste alergická (precitlivená) na estriol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ovestinu (uvedených v časti 6 Obsah balenia a ďalšie informácie).


Ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov u vás objaví pri prvom užití Ovestinu, ihneď ho prestaňte užívať a okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete s liečbou, povedzte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste niekedy mali ktorýkoľvek z nasledovných problémov, pretože sa počas liečby Ovestinom môžu opäť objaviť alebo zhoršiť. Ak tomu tak je, musíte častejšie navštevovať svojho lekára z dôvodu prehliadok:

 • nezhubného nádoru vo vnútri maternice,

 • prerastania sliznice maternice mimo vašej maternice (endometrióza) alebo nadmerného rastu sliznice maternice (hyperplázia endometria) v minulosti,

 • zvýšeného rizika vzniku zrazenín (pozrite si „Krvné zrazeniny v žilách (trombóza))“,

 • zvýšeného rizika vzniku rakoviny závislej od estrogénov (ako je napr. výskyt rakoviny prsníka u matky, sestry alebo starej matky),

 • vysokého krvného tlaku,

 • ochorenia pečene, ako je napr. nezhubný nádor pečene,

 • cukrovky,

 • žlčových kameňov,

 • migrény alebo silnej bolesti hlavy,

 • ochorenia imunitného systému, ktoré postihuje viacero orgánov v tele (systémový lupus erythematosus, SLE),

 • epilepsie,

 • astmy,

 • ochorenia, ktoré postihuje ušný bubienok a sluch (otoskleróza),

 • zadržiavania tekutín z dôvodu problémov so srdcom alebo obličkami.


Prestaňte užívať Ovestin a okamžite navštívte lekára

Ak sa u vás počas užívania HSL objaví ktorékoľvek z nasledovného:

 • ktorýkoľvek zo stavov uvedených v časti „Neužívajte Ovestin“,

 • zožltnutie vašej pokožky alebo vašich očných bielok (žltačka). Môžu to byť znaky ochorenia pečene,

 • veľké zvýšenie vášho krvného tlaku (príznakmi môžu byť bolesť hlavy, únava, závrat),

 • bolesti hlavy podobné migréne, ktoré sa objavia prvýkrát,

 • ak otehotniete,

 • ak sa u vás objavia prejavy krvnej zrazeniny, ako je napr.:

 • bolestivý opuch a začervenanie nôh,

 • náhla bolesť v hrudníku,

 • ťažkosti s dýchaním.

Viac informácií si pozrite v časti „Krvné zrazeniny v žile (trombóza)“.


Poznámka: Ovestin nie je antikoncepcia. Ak je to menej ako 12 mesiacov od vašej poslednej menštruácie alebo máte menej ako 50 rokov, stále môže byť potrebné, aby ste používali doplnkovú antikoncepciu na predchádzanie otehotneniu. Požiadajte o radu svojho lekára.


HSL a rakovina

Nadmerné zhrubnutie sliznice maternice (hyperplázia endometria) a rakovina sliznice maternice (rakovina endometria)

Každá žena má malé riziko vzniku rakoviny endometria (rakovina sliznice maternice) bez ohľadu na to, či užíva alebo neužíva HSL. Jedna epidemiologická štúdia ukázala, že dlhodobá liečba nízkymi dávkami tabliet estriolu môže zvýšiť riziko rakoviny endometria. Riziko sa zvyšovalo s dĺžkou liečby a vymizlo v priebehu jedného roka po ukončení liečby. Pri rakovine pozorovanej u žien, ktoré užívali estriol, bola menšia pravdepodobnosť rozšírenia sa, ako u žien, ktoré neužívali estriol.


Na predchádzanie stimulácie endometria sa nemá prekročiť maximálna denná dávka a maximálna denná dávka sa nemá užívať dlhšie ako niekoľko týždňov. V prípade dlhodobej liečby môže váš lekár požadovať vyšetrenie maternice alebo alternatívne predpíše používanie gestagénu.


Počas niekoľkých prvých mesiacov užívania HSL sa môže objaviť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie.


Keď však krvácanie alebo špinenie:

 • pretrváva viac než len niekoľko prvých mesiacov,

 • začne iba po krátkom čase užívania HSL,

 • pretrváva aj po ukončení užívania HSL.

dohodnite si návštevu u svojho lekára. Môže to byť znakom, že sliznica vašej maternice zhrubla.


Rakovina prsníka

Dôkazy naznačujú, že užívanie kombinovanej HSL obsahujúcej estrogén a gestagén a prípadne HSL obsahujúcej len estrogén zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Osobitné riziko závisí od toho, ako dlho užívate HSL. Ďalšie riziká sa objasnia počas niekoľkých rokov. Do normálu sa však vrátia počas niekoľkých rokov (najviac 5 rokov) po ukončení liečby.


U žien, ktorým bola odstránená maternica a ktoré užívajú HSL obsahujúce len estrogén počas 5 rokov, sa preukázalo malé alebo žiadne zvýšenie rizika rakoviny prsníka.


Na porovnanie

U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré neužívali HSL sa v priemere u 9 až 17 z 1 000 diagnostikuje rakovina prsníka počas 5-ročného obdobia. U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré užívajú HSL obsahujúcu estrogény a gestagény viac ako 5 rokov, sa vyskytne 13 až 23 prípadov u 1 000 používateliek (t.j. 4 až 6 prípadov navyše).


Pravidelne si kontrolujte prsníky. Navštívte svojho lekára, ak objavíte akékoľvek zmeny, ako napr.:

 • priehlbinky kože,

 • zmeny na bradavke,

 • akékoľvek hrčky, ktoré môžete vidieť alebo cítiť.


Nie je známe, či užívanie Ovestinu súvisí s rovnako vysokým rizikom rakoviny prsníka, ako pri inej HSL. Ak sa však obávate rizika rakoviny prsníka, porozprávajte sa so svojím lekárom o výhodách a nevýhodách.


Nádor vaječníkov

Nádor vaječníkov je zriedkavý stav. Mierne zvýšené riziko rakoviny vaječníkov sa hlásilo u žien, ktoré užívali HSL počas minimálne 5 až 10 rokov.


Na porovnanie

U žien vo veku 50 až 69 rokov, ktoré neužívali HSL sa v priemere u približne 2 žien z 1 000 diagnostikuje rakovina vaječníkov počas 5-ročného obdobia. U žien, ktoré užívali HSL po dobu 5 rokov, sa vyskytnú 2 až 3 prípady na 1 000 používateliek (t.j. do 1 prípadu navyše).


Nie je známe, či užívanie Ovestinu súvisí s rovnakým rizikom, ako pri inej HSL.


Účinky HSL na vaše srdce a krvný obeh


Krvné zrazeniny v žile (trombóza)

Riziko krvných zrazenín v žiláchje približne 1,3 až 3-násobne vyššie u používateliek HSL, ako u žien, ktoré HSL neužívajú, najmä počas prvého roka užívania lieku.


Krvné zrazeniny môžu byť závažné a ak sa jedna z nich presunie do pľúc, môže spôsobiť bolesť v hrudníku, dýchavičnosť, pociťovanie závratu alebo dokonca smrť.


Vyššiu pravdepodobnosť vzniku krvných zrazenín vo vašich žilách máte s pribúdajúcim vekom a ak sa vás týka ktorékoľvek z nasledovného. Ak sa vás tieto situácie týkajú, informujte svojho lekára:

 • nie ste schopná sa dlhodobo hýbať z dôvodu rozsiahlej operácie, poranenia alebo ochorenia (pozrite si tiež 3 „Ak je potrebné, aby ste podstúpili operáciu“),

 • ak máte závažnú nadváhu (BMI > 30 kg/m2),

 • ak máte akýkoľvek problém so zrážaním krvi, ktorý si vyžaduje dlhodobú liečbu liekom, používaným na predchádzanie krvným zrazeninám,

 • ak ktokoľvek z vašich blízkych príbuzných niekedy mal krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne,

 • máte systémový lupus erythematosus (SLE),

 • máte rakovinu.

Prejavy krvnej zrazeniny si pozrite v časti „Prestaňte užívať Ovestin a okamžite navštívte lekára“.


Na porovnanie

Pri sledovaní žien vo veku 50 rokov, ktoré neužívali HSL v priemere dlhšie ako počas 5-ročného obdobia, sa u 4 až 7 z 1 000 žien očakávajú krvné zrazeniny v žilách. U 50-ročných žien, ktoré užívali HSL obsahujúcu estrogény a gestagény viac ako 5 rokov, bude počet ďalších prípadov navyše 9 až 12 prípadov u 1 000 užívateliek (t.j. 5 prípadov navyše).


U žien vo veku 50 rokov, ktorým bola odstránená maternica a ktoré užívali HSL obsahujúcu len estrogény počas viac ako 5 rokov, bude počet ďalších prípadov navyše 5 až 8 prípadov u 1 000 užívateliek (t.j. 1 prípad navyše).


Nie je známe, či užívanie Ovestinu súvisí s rovnakým rizikom, ako pri inej HSL.


Ochorenie srdca (infarkt srdca)

Neexistuje žiadny dôkaz, že HSL bude predchádzať srdcovému infarktu.

U žien starších ako 60 rokov, ktoré užívajú HSL obsahujúcu estrogény a gestagény, sa vyskytuje mierne vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich objaví ochorenie srdca, ako u žien, ktoré neužívajú žiadnu HSL.


U žien, ktorým bola odstránená maternica a ktoré užívajú liečbu obsahujúcu len estrogény, sa nevyskytuje žiadne zvýšené riziko vzniku ochorenia srdca.


Cievna mozgová príhoda

Riziko vzniku cievnej mozgovej príhody je približne 1,5-násobne vyššie u užívateliek HSL ako u žien, ktoré ju neužívajú. Počet prípadov cievnej mozgovej príhody z dôvodu užívania HSL navyše sa bude zvyšovať s vekom.


Na porovnanie

Pri sledovaní žien vo veku 50 rokov, ktoré neužívali HSL, sa v priemeru u 8 z 1 000 bude očakávať, že u nich dôjde k cievnej mozgovej príhode počas 5-ročného obdobia. U žien vo veku 50 rokov, ktoré užívajú HSL, dôjde počas 5 rokov k 11 prípadom u 1 000 používateliek (t.j. 3 prípady navyše).


Iné ochorenia

HSL nebude predchádzať strate pamäti. Existuje určitý dôkaz o vyššom riziku straty pamäti u žien, ktoré začali užívať HSL po 65. roku veku. Požiadajte o radu svojho lekára.


Iné lieky a Ovestin

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinky Ovestinu alebo Ovestin môže ovplyvňovať účinky iných liekov. Toto môže viesť k nepravidelnému krvácaniu. Týka sa to nasledovných liečiv:

 • liečivá na epilepsiu (ako sú fenobarbital, fenytoín a karbamazepín),

 • liečivá na tuberkulózu (ako sú rifampicín, rifabutín),

 • liečivá na infekciu HIV (ako sú nevirapín, efavirenz, ritonavir a nelfinavir),

 • rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných liekov alebo iných prírodných prípravkov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Laboratórne vyšetrenia

Ak potrebujete laboratórne vyšetrenie, povedzte svojmu lekárovi alebo personálu laboratória, že užívate Ovestin, pretože tento liek môže ovplyvniť výsledky niektorých vyšetrení.


Ovestin a jedlo a nápoje

Počas užívania Ovestinu môžete normálne jesť a piť.


Tehotenstvo a dojčenie

Ovestin je určený na používanie len u žien po menopauze. Ak otehotniete, prestaňte užívať Ovestin a kontaktujte svojho lekára.


Ak dojčíte, nepoužívajte Ovestin bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že Ovestin ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Odpoveď jednotlivcov na liek sa však môže odlišovať.


Ovestin obsahuje laktózu

Tablety Ovestinu obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Ovestin


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Na ťažkosti v súvislosti s menopauzou je zvyčajné dávkovanie: 4-8 mg denne počas prvých týždňov, neskôr sa denná dávka postupne znižuje napríklad na 1-2 mg.


Dávkovanie na liečbu určitých foriem neplodnosti je vo všeobecnosti 1 – 2 mg denne v 6. – 15. dni menštruačného cyklu. Optimálna dávka sa u jednotlivých pacientok môže líšiť.


Na zlepšenie hojenia rany u žien po menopauze, ktoré podstupujú operáciu pošvy, je zvyčajná dávka 4 – 8 mg denne počas 2 týždňov pred operáciou; 1 – 2 mg denne počas 2 týždňov po operácii.


Ako pomoc pri vyhodnocovaní sterov z krčka maternice odobratých u žien po menopauze je zvyčajná dávka 2 – 4 mg denne počas 7 dní pred odobratím ďalšieho steru.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť.


Tablety sa zapíjajú trochou vody alebo iného nápoja. Celú dennú dávku máte užiť každý deň približne v rovnakom čase.


Váš lekár sa bude snažiť predpísať vám najnižšiu dávku na liečbu vašich príznakov na čo najkratší potrebný čas. Ak si myslíte, že je dávka príliš silná alebo že nie je dostatočne silná, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Ak užijete viac Ovestinu, ako máte

Ak ste užili viac Ovestinu, ako ste mali, oznámte to lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak niekto užil naraz viacero tabliet, nemusíte sa veľmi znepokojovať. Oznámte to však lekárovi. Príznaky, ktoré sa môžu prejaviť, sú nevoľnosť a vracanie; u žien sa po niekoľkých dňoch môže objaviť krvácanie z pošvy.


Ak zabudnete užiť Ovestin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju čo najskôr, ako je to možné, okrem prípadu, že ste sa omeškali o viac ako dvanásť hodín. Pokiaľ ste sa omeškali o viac ako dvanásť hodín, neužívajte vynechanú tabletu a normálne pokračujte v užívaní s ďalšou tabletou.


Ak je potrebné, aby ste podstúpili operáciu

Ak plánujete podstúpiť operáciu, povedzte chirurgovi, že užívate Ovestin. Možno bude potrebné, aby ste na zníženie rizika krvnej zrazeniny (pozrite si časť 2 „Krvné zrazeniny v žile (trombóza)“) prestali užívať Ovestin približne 4 až 6 týždňov pred operáciou. Opýtajte sa lekára, kedy môžete opäť začať užívať Ovestin.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné ochorenia sa hlásia častejšie u žien užívajúcich HSL v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú HSL:

 • rakovina prsníka,

 • nezvyčajný rast alebo rakovina sliznice maternice (hyperplázia alebo rakovina endometria),

 • rakovina vaječníkov,

 • krvné zrazeniny v žilách nôh alebo v pľúcach (žilová tromboembólia),

 • ochorenie srdca,

 • cievna mozgová príhoda,

 • pravdepodobná strata pamäti, ak sa HSL začne vo veku viac ako 65 rokov.

Viac informácií o týchto vedľajších účinkoch si pozrite v časti 2.


V závislosti od dávky a citlivosti pacientky môže Ovestin vyvolať vedľajšie účinky, ako je napr.

 • opuch a zvýšené napätie v prsníkoch,

 • mierne krvácanie z pošvy,

 • zvýšený výtok z pošvy,

 • nevoľnosť,

 • zadržiavanie tekutín v tkanivách, zvyčajne viditeľné prostredníctvom opuchnutých členkov alebo chodidiel.


U väčšiny pacientok tieto vedľajšie účinky vymiznú po prvých týždňoch liečby.


Nasledovné vedľajšie účinky boli hlásené pri iných HSL:

 • ochorenie žlčníka,

 • rôzne kožné ochorenia:

  • zafarbenie pokožky, najmä tváre alebo krku, známe ako „tehotenské škvrny“ (chloazma),

  • bolestivé červenkasté kožné uzlíky (nodózny erytém),

  • vyrážka so začervenaním alebo rankami v tvare terča (multiformný erytém).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ovestin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote 2–30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ovestin obsahuje

 • Liečivo tabliet Ovestinu je estriol.

 • Ďalšie zložky sú amylopektín, magnéziumstearát, zemiakový škrob a monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Ovestin a obsah balenia

Ovestin sú biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou a so skosenými hranami, označené s „Organon“ na jednej strane a kódom DG nad deliacou ryhou a číslom 7 pod deliacou ryhou na druhej strane. Každý pretláčací blister obsahuje 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko


Výrobca:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


8

Ovestin 1 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/01777


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ovestin 1 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 1 mg estriolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou a so skosenými hranami. Všetky tablety sú označené s „Organon“ na jednej strane a kódom DG nad deliacou ryhou a číslom 7 pod deliacou ryhou na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hormonálna substitučná terapia (HRT) symptómov deficitu estrogénov u žien po menopauze.

 • Neplodnosť v dôsledku cervikálnej hostility.

 • Predoperačná a pooperačná liečba žien po menopauze podrobujúcich sa chirurgickému výkonu v oblasti vagíny.

 • Diagnostická pomôcka pri nejednoznačnom atrofickom cervikálnom stere.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Ovestin je liek, ktorý obsahuje len estrogén, ktorý sa môže podávať ženám s maternicou alebo bez nej.


Dávkovanie

 • Na liečbu symptómov deficitu estrogénov:

4-8 mg denne počas prvých týždňov, následne postupné znižovanie. Má sa použiť najnižšia účinná dávka. V prípade dlhodobej liečby u žien s intaktnou maternicou sa odporúča monitorovanie endometria alebo alternatívne súbežné používanie gestagénu (pozri časť 4.4).


 • Na liečbu neplodnosti v dôsledku cervikálnej hostility:

Spravidla 1-2 mg denne 6.-15. deň menštruačného cyklu. U niektorých pacientok však postačujú dávky iba 1 mg denne, zatiaľ čo u iných môže byť potrebných až 8 mg denne. Dávkovanie sa má preto zvyšovať každý mesiac až po dosiahnutie optimálneho účinku na cervikálnej sliznici.


 • Na predoperačnú a pooperačnú liečbu žien po menopauze podrobujúcich sa chirurgickému výkonu v oblasti vagíny:

4-8 mg denne počas 2 týždňov pred zákrokom; 1-2 mg denne počas 2 týždňov po zákroku.


 • Ako diagnostická pomôcka pri nejednoznačnom atrofickom cervikálnom stere:

2-4 mg denne počas 7 dní pred odberom ďalšieho steru.


Vynechaná dávka sa má užiť, len čo si pacientka spomenie s výnimkou, že sa omeškala o viac ako 12 hodín. V takom prípade sa má vynechaná dávka preskočiť a ďalšia dávka sa má užiť v obvyklom čase.


Spôsob podávania

Tablety sa majú zapiť malým množstvom vody alebo iného nápoja, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase. Dôležité je, aby sa celková denná dávka užila naraz (pozri časť 4.4).


Na začiatok a pokračovanie liečby postmenopauzálnych symptómov sa má použiť najnižšia účinná dávka na najkratšie trvanie liečby (pozri časť 4.4).


U žien, ktoré neužívajú HRT alebo u žien, ktoré prechádzajú z lieku kontinuálnej kombinovanej HRT, môže liečba Ovestinom začať v ktorýkoľvek deň. Ženy, ktoré prechádzajú z cyklického HRT režimu, majú začať liečbu Ovestinom jeden týždeň po dokončení cyklu.

4.3 Kontraindikácie


 • Známy, prekonaný alebo suspektný karcinóm prsníka.

 • Známe alebo suspektné estrogén-dependentné malígne tumory (napr. karcinóm endometria).

 • Diagnosticky neobjasnené vaginálne krvácanie.

 • Neliečená endometriálna hyperplázia.

 • Predchádzajúci alebo súčasný venózny tromboembolizmus (hlboká venózna trombóza, pulmonálny embolizmus).

 • Známe trombofilické poruchy (napr. nedostatok proteínu C, proteínu S alebo antitrombínu, pozri časť 4.4).

 • Aktívne arteriálne tromboembolické ochorenie alebo arteriálne tromboembolické ochorenie v nedávnej minulosti (napr. angina pectoris, infarkt myokardu).

 • Akútna hepatopatia alebo hepatopatia v anamnéze, pokiaľ výsledky testov funkcie pečene nie sú v normále.

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Porfýria.

 • Zriedkavé dedičné problémy galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie (pozri časť 6.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na liečbu postmenopauzálnych symptómov sa má HRT začať iba pri tých symptómoch, ktoré nežiaduco ovplyvňujú kvalitu života. Vo všetkých prípadoch sa majú najmenej raz ročne starostlivo posúdiť riziká a prínosy a v HRT sa má pokračovať iba vtedy, ak prínos preváži riziko.

Dôkazy týkajúce sa rizík spojených s HRT v liečbe predčasnej menopauzy sú obmedzené. V dôsledku nízkeho stupňaabsolútneho rizika u mladších žien môže byť však rovnováha prínosov a rizík u týchto žienpriaznivejšia ako u starších žien.


Lekárske vyšetrenia/sledovanie pacientky

Pred začatím alebo obnovením HRT sa má urobiť kompletná osobná a rodinná anamnéza pacientky. Lekárske vyšetrenia (vrátane panvy a prsníkov) sa majú zamerať okrem anamnézy aj na kontraindikácie a upozornenia. Počas liečby sa odporúča prispôsobiť frekvenciu a povahu prehliadok individuálne u každej ženy. Ženy treba poučiť, o akých zmenách v prsníkoch majú informovať svojho lekára (pozri nižšie časť „Karcinóm prsníka“). Vyšetrenia, vrátane príslušných zobrazovacích nástrojov, napr. mamografie, sa majú vykonávať so v súčasnosti akceptovanými skríningovými postupmi individuálne prispôsobenými klinickým potrebám ženy.


Ochorenia vyžadujúce si dohľad

 • Pacientky sa majú starostlivo sledovať, ak je prítomné niektoré z nasledujúcich ochorení, ak sa prejavilo predtým a/alebo ak sa zhoršilo počas gravidity alebo predchádzajúcej hormonálnej liečby. Je potrebné vziať do úvahy, že tieto ochorenia sa počas liečby Ovestinom môžu znova objaviť alebo zhoršiť, najmä:

 • leiomyóm (uterinné fibroidy) alebo endometrióza,

 • rizikové faktory pre vznik tromboembolických ochorení (pozri nižšie),

 • rizikové faktory pre vznik estrogén-dependentných tumorov, napr. 1. stupeň heredity karcinómu prsníka,

 • hypertenzia,

 • hepatopatia (napr. adenóm pečene),

 • diabetes mellitus s vaskulárnymi komplikáciami alebo bez nich,

 • cholelitiáza,

 • migréna alebo (ťažká) bolesť hlavy,

 • systémový lupus erythematosus (SLE),

 • endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie),

 • epilepsia,

 • astma,

 • otoskleróza.


Dôvody na okamžité ukončenie liečby:

Liečba sa má vysadiť v prípade zistenia kontraindikácií a v nasledujúcich prípadoch:

 • ikterus alebo zhoršenie hepatálnej funkcie,

 • výrazné zvýšenie krvného tlaku,

 • nový nástup bolesti hlavy migrénového typu,

 • gravidita.


Endometriálna hyperplázia a karcinóm

Klinické štúdie preukázali, že používanie rozdelených denných dávok a dlhodobé používanie vysokých dávok estriolu (viac ako 8 mg denne) môže viesť k stimulácii endometria. Navyše jedna epidemiologická štúdia preukázala, že dlhodobá liečba nízkymi perorálnymi dávkami estriolu môže zvýšiť riziko karcinómu endometria. Toto riziko sa zvyšuje s dĺžkouliečby a vymizne počas jedného roka po ukončení liečby. Zvýšené riziko sa týkalo prevažne menej invazívnych a vysoko diferencovaných tumorov. U žien s intaktnou maternicou je potrebné zohľadniť nasledujúce opatrenia:

 • Celková denná dávka sa má užiť naraz.

 • Pacientky treba poučiť, že v prípade vaginálneho krvácania majú vyhľadať lekára. Počas liečby sa má vždy vyšetriť vaginálne krvácanie.

 • Počas dlhodobej liečby sa má endometrium monitorovať minimálne raz ročne. Alternatívne možno pridať gestagén na minimálne 12-14 dní každý kalendárny mesiac.

Je potrebné zvážiť zvýšené riziko karcinómu prsníka, ktoré sa spája s kombinovanou estrogén-gestagénovou liečbou a rozhodnúť, či monitorovať endometrium alebo pridať gestagén. Nie sú náznaky, že liečba samotným perorálnym estriolom zvyšuje riziko karcinómu prsníka.


Karcinóm prsníka

Celkové dôkazy poukazujú na zvýšené riziko karcinómu prsníka u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-gestagénovú HRT a možno tiež samotnú estrogénovú HRT, čo je závislé od dĺžky užívania HRT.


Kombinovaná estrogén-gestagénová liečba:

Randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia Women´s Health Initiative (WHI) a epidemiologické štúdie zhodne preukázali zvýšené riziko karcinómu prsníka u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-gestagénovú HRT, čo sa prejaví približne po 3 rokoch (pozri časť 4.8).


Samotná estrogénová liečba:

Štúdia WHI nepreukázala zvýšenie rizika karcinómu prsníka u žien po hysterektómii užívajúcich samotnú estrogénovú HRT. V observačných štúdiách saväčšinou zaznamenalo malé zvýšenie rizika diagnostikovania karcinómu prsníka, ktoré je podstatne nižšie, ako bolo zistené u používateliek kombinovanej estrogén-gestagénovej HRT (pozri časť 4.8).


Nadmerné riziko je zjavné po niekoľkých rokoch používania, ale vráti sa do normálu počas niekoľkých (najviac piatich) rokov po ukončení liečby.


HRT, najmä kombinovaná estrogén-gestagénová liečba, zvyšuje denzitu mamografických snímok, čo môže nepriaznivo skomplikovať rádiologickú detekciu karcinómu prsníka. V klinických štúdiách sa zaznamenalo, že pravdepodobnosť vývoja zvýšenej mamografickej denzity bol nižší u jedincov liečených estriolom ako u jedincov liečených inými estrogénmi.


 • Nie je známe, či Ovestin predstavuje rovnaké riziko. V populačnej case-control štúdii 3 345 žien s invazívnym karcinómom prsníka a 3 454 kontrol sa pri estriole na rozdiel od iných estrogénov nezistila súvislosť so zvýšeným rizikom karcinómu prsníka. Klinické dôsledky týchto zistení sú však doteraz neznáme. Preto je dôležité, aby sa s pacientkou prekonzultovalo riziko diagnózy karcinómu prsníka a zvážilo sa oproti známym prínosom HRT.


Karcinóm ovárií

 • Karcinóm ovárií je oveľa zriedkavejší ako karcinóm prsníka. Dlhodobé (aspoň 5-10 rokov) používanie samotnej estrogénovej HRT sa spájalo s miernym zvýšením rizika karcinómu ovárií (pozri časť 4.8). Niektoré štúdie vrátane štúdie WHI poukazujú na to, že dlhodobé používanie kombinovanej HRT môže spôsobiť podobné alebo mierne menšie riziko (pozri časť 4.8). Nie je jasné, či dlhodobé používanie estrogénov s nízkou účinnosťou (ako je Ovestin) spôsobuje iné riziko ako iné produkty so samotným estrogénom.


Venózny tromboembolizmus

 • HRT súvisí s 1,3-3 násobným rizikom vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE), t.j. s hlbokými venóznymi trombózami alebo pulmonálnym embolizmom. Výskyt takých udalostí je pravdepodobnejší v prvom roku HRT ako neskôr (pozri časť 4.8). Tieto štúdie nezahŕňali Ovestin a pri nedostatku údajov nie je známe, či Ovestin predstavuje rovnaké riziko.


 • Pacientky so známymi trombofilickými stavmi majú zvýšené riziko VTE a HRT môže toto riziko ešte zvyšovať. HRT je preto kontraindikovaná u týchto pacientok (pozri časť 4.3).


 • Všeobecne uznávané rizikové faktory VTE zahŕňajú používanie estrogénov, vyšší vek, veľké chirurgické zákroky, predĺženú imobilizáciu, obezitu (BMI >30 kg/m2), obdobie gravidity/po pôrode, systémový lupus erythematosus (SLE) a rakovinu. Nie sú zhodné názory na možnú úlohu kŕčových žíl pri vzniku VTE.


Ako u všetkých pacientok po operácii, treba zvážiť profylaktické opatrenia na prevenciu vzniku VTE po operácii. Ak po plánovanej operácii nasleduje predĺžená imobilizácia, odporúča sa dočasné prerušenie používania HRT 4 až 6 týždňov pred operáciou. Liečba sa nemá obnoviť, pokiaľ žena nie je úplne mobilná.


 • Ak sa Ovestin používa na indikáciu „predoperačná a pooperačná liečba ...“, má sa zvážiť profylaktická liečba proti trombóze.


 • Ženám bez osobnej anamnézy VTE, ale s prvostupňovým príbuzným s anamnézou trombózy v mladom veku sa môže ponúknuť skríning po dôkladnom poradenstve ohľadom jeho obmedzení (skríning identifikuje len časť trombofilických porúch). Ak je zistená trombofilická porucha, ktorá sa spája s trombózou u rodinných príslušníkov alebo ak je porucha „závažná“ (napr. nedostatok antitrombínu, proteínu S alebo proteínu C alebo kombinácia porúch), HRT je kontraindikovaná.


 • U žien, ktoré sú už liečené antikoagulanciami, sa vyžaduje starostlivé zváženie prínosu a rizika používania HRT.


 • Ak sa VTE vyvinie po začatí liečby, liek sa má vysadiť. Pacientkam sa má oznámiť, aby okamžite vyhľadali lekára, pokiaľ si všimnú možné symptómy tromboembolizmu (napr. bolestivé opuchnutie nôh, náhlu bolesť v hrudníku, dyspnoe).


Ischemická choroba srdca (ICHS)

 • Randomizované kontrolované štúdie nedokázali ochranu pred infarktom myokardu u žien s existujúcou ICHS alebo bez existujúcej ICHS, ktoré dostávali kombinovanú estrogén-gestagénovú alebo samotnú estrogénovú HRT.


Kombinovaná estrogén-gestagénová liečba

Relatívne riziko ICHS počas používania kombinovanej estrogén-gestagénovej HRT je mierne zvýšené. Keďže východiskové absolútne riziko ICHS je silne závislé od veku, počet ďalších prípadov ICHS v dôsledku používania estrogén-gestagénovej HRT je u zdravých žien tesne pred menopauzou veľmi nízky, ale zvýši sa s vyšším vekom.


Samotná estrogénová liečba

Randomizované kontrolované údaje nezistili zvýšené riziko ISCHS u žien po hysterektómii užívajúcich samotnú estrogénovú liečbu.


Ischemická cievna mozgová príhoda

 • Kombinovaná estrogén-gestagénová a samotná estrogénová liečba sa spájajú s viac ako 1,5-násobným zvýšením rizika ischemickej cievnej mozgovej príhody. Relatívne riziko sa nemení vekom alebo obdobím po menopauze. Keďže je však východiskové riziko cievnej mozgovej príhody silne závislé od veku, celkové riziko cievnej mozgovej príhody u žien, ktoré používajú HRT, sa zvýši vekom (pozri časť 4.8).


Iné ochorenia

 • Estrogény môžu spôsobiť retenciu tekutín, a preto treba pozorne sledovať pacientky s kardiálnymi alebo renálnymi dysfunkciami.

 • Estriol je slabý inhibítor gonadotropínu bez ďalších signifikantných účinkov na endokrinný systém.

 • Používanie HRT nezlepšuje kognitívne funkcie. Existujú dôkazy zvýšeného rizika pravdepodobnej demencie u žien, ktoré začínajú s kontinuálnou kombinovanou alebo samotnou estrogénovou HRT po 65. roku života.

 • Ovestin nie je určený na užívanie ako antikoncepcia.


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinickej praxi sa nezaznamenali interakcie medzi Ovestinom a inými liekmi. Hoci sú údaje obmedzené, môžu sa vyskytnúť interakcie medzi Ovestinom a inými liekmi. Nasledujúce interakcie sa popísali pri používaní kombinovaných perorálnych kontraceptív, ktoré sa môžu týkať aj Ovestinu.


Metabolizmus estrogénov sa môže zvýšiť pri súbežnom podávaní látok, ktoré sú známe indukciou enzýmov metabolizujúcich liečivá, najmä enzýmov cytochrómu P450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a antiinfektíva (napr. rifampicín, rifabutín, nevirapín, efavirenz).


Napriek tomu, že ritonavir a nelfinavir sú známe ako účinné inhibítory, vykazujú indukčné vlastnosti pri súbežnom používaní so steroidnými hormónmi.


Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môžu spôsobiť indukciu metabolizmu estrogénov.


Zvýšený metabolizmus estrogénov môže klinicky viesť k zníženému účinku a k zmenám profilu krvácania z maternice.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Tablety Ovestin sa môžu používať na liečbu infertilných žien z dôvodu cervikálnej sterility. Neočakáva sa, že liečba estriolom bude mať postnatálne dôsledky, keďže podávanie sa končí predtým, ako dôjde k možnej implantácii.


Gravidita

Ovestin nie je indikovaný počas gravidity. Pokiaľ sa počas liečby Ovestinom zistí gravidita, liečba sa má okamžite ukončiť. Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií, ktoré sú dosiaľ k dispozícii – v ktorých bol plod neúmyselne vystavený estrogénom – nepoukázali na žiadne teratogénne alebo fetotoxické účinky.


Laktácia

Ovestin nie je indikovaný počas laktácie. Estriol sa vylučuje do materského mlieka a môže znížiť tvorbu mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


K dispozícii nie sú žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že Ovestin ovplyvňuje schopnosť pacientky viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Z literatúry a zo sledovania bezpečnosti lieku po uvedení na trh sa zaznamenali nasledovné nežiaduce reakcie:


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie*

Poruchy metabolizmu a výživy

Zadržiavanie tekutín

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Napätie v prsníkoch a bolesť

Postmenopauzálne špinenie

Cervikálna hypersekrécia

* MedDRA verzia 15.1


Tieto nežiaduce reakcie sú zvyčajne prechodné, ale môžu tiež indikovať priveľmi vysokú dávku.


V súvislosti s estrogénovou/gestagénovou liečbou boli zaznamenané aj iné nežiaduce reakcie:

 • Estrogén-dependentné benígne a malígne neoplazmy, napr. karcinóm endometria. Pre ďalšie informácie pozri časti „4.3 Kontraindikácie“ a „4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“.

 • Ochorenie žlčníka.

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulárna purpura.

 • Možná demencia nad 65 rokov veku (pozri časť 4.4).


Riziko karcinómu prsníka

- Až 2-násobne zvýšené riziko diagnostikovania karcinómu prsníka sa hlási u žien, ktoré užívajú kombinovanú estrogén-gestagénovú liečbu viac ako 5 rokov.

- Akékoľvek zvýšené riziko u používateliek samotnej estrogénovej liečby je podstatne nižšie, ako sa zistilo u používateliek kombinovanej estrogén-gestagénovej liečby.

- Stupeň rizika je závislý od trvania používania (pozri časť 4.4).

- Nižšie sú uvedené výsledky najväčšej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie (štúdia WHI) a najväčšej epidemiologickej štúdie (MWS).


Štúdia „Million Women“ – odhadované dodatočné riziko karcinómu prsníka po 5 rokoch používania


Vekové rozpätie (roky)

Dodatočné prípady na 1 000 používateliek nikdy neužívajúcich HRT viac ako 5 rokov*

Pomer rizika#

Dodatočné prípady na 1 000 používateliek HRT viac ako 5 rokov (95% IS)

Samotná estrogénová HRT

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Kombinovaná estrogén-gestagénová HRT

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#Celkový pomer rizika. Pomer rizika nie je konštantný, ale zvýši sa s predlžovaním trvania používania.

* Prevzaté z východiskového stupňa incidencie v rozvinutých krajinách.


Štúdie US WHI – dodatočné riziko karcinómu prsníka po 5 rokoch používania


Vekové rozpätie (roky)

Incidencia na 1 000 žien v ramene s placebom viac ako 5 rokov

Pomer rizika a 95% IS

Dodatočné prípady na 1 000 používateliek HRT viac ako 5 rokov (95% IS)

Samotný CEE estrogén

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6 – 0)*

CEE + MPA estrogén a gestagén

50-79

17

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 - 9)

Keď bola analýza obmedzená na ženy, ktoré nepoužívali HRT pred štúdiou, počas prvých 5 rokov liečby nebolo zjavné zvýšené riziko: po 5 rokoch bolo riziko vyššie ako u nepoužívateliek.

* Štúdia WHI u žien bez maternice, ktorá nepreukázala zvýšenie rizika karcinómu prsníka.


 • Karcinóm ovárií

Dlhodobé používanie samotnej estrogénovej a kombinovanej estrogén-gestagénovej HRT bolo spojené s mierne zvýšeným rizikom karcinómu ovárií. V štúdii „Million Women“ viedlo 5-ročné používanie HRT k 1 ďalšiemu prípadu na 2 500 používateliek.


 • Riziko venózneho tromboembolizmu

HRT súvisí s 1,3-3-násobným zvýšeným relatívnym rizikom vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE), t.j. hlbokej venóznej trombózy alebo pulmonálneho embolizmu. Výskyt takejto udalosti je pravdepodobnejší v prvom roku používania HRT (pozri časť 4.4). Nižšie sú uvedené výsledky štúdií WHI:


Štúdie WHI – dodatočné riziko VTE pri používaní viac ako 5 rokov


Vekové rozpätie (roky)

Incidencia na 1 000 žien v ramene s placebom viac ako 5 rokov

Pomer rizika a 95% IS

Dodatočné prípady na 1 000 používateliek HRT

Samotný perorálny estrogén*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 – 10)

Kombinovaný perorálny estrogén-gestagén

50-59

4

2,3 (1,2 – 4,3)

5 (1 – 13)

* Štúdia u žien bez maternice


 • Riziko ischemickej choroby srdca

Riziko ischemickej choroby srdca je mierne zvýšené u používateliek kombinovanej estrogén-gestagénovej HRT vo veku nad 60 rokov (pozri časť 4.4).


 • Riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody

Používanie samotnej estrogénovej a estrogén-gestagénovej liečby súvisí s až 1,5-násobným zvýšeným relatívnym rizikom ischemickej cievnej mozgovej príhody. Riziko hemoragickej cievnej mozgovej príhody sa nezvyšuje počas používania HRT.


Relatívne riziko nie je závislé od veku alebo od dĺžky používania, ale keďže východiskové riziko je silne závislé od veku, celkové riziko cievnej mozgovej príhody u žien, ktoré používajú HRT, sa zvýši s vekom, pozri časť 4.4.


Kombinované štúdie WHI – dodatočné riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody* pri používaní viac ako 5 rokov


Vekové rozpätie (roky)

Incidencia na 1 000 žien v ramene s placebom viac ako 5 rokov

Pomer rizika a 95% IS

Dodatočné prípady na 1 000 používateliek HRT viac ako 5 rokov

50-59

8

1,3 (1,1 – 1,6)

3 (1 – 5)

* Nerozlišovalo sa medzi ischemickou a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútna toxicita estriolu u zvierat je veľmi nízka. Nemožno preto očakávať výskyt toxických symptómov pri súbežnom užití niekoľkých tabliet. V prípadoch akútneho predávkovania sa u žien môže vyskytnúť nauzea, vracanie a krvácanie z vysadenia. Nie je známe žiadne špecifické antidotum. V prípade potreby sa môže podať symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: prirodzené a semisyntetické estrogény, ATC kód: G03CA04.


Mechanizmus účinku

Ovestin obsahuje prirodzený ženský hormón estriol. Na rozdiel od iných estrogénov, estriol je krátko pôsobiaci a má len krátky retenčný čas v jadre endometriálnych buniek. Nahrádza nedostatok tvorby estrogénov u žien po menopauze a zmierňuje symptómy menopauzy. Estriol je najmä účinný aj pri liečbe urogenitálnych symptómov. V prípade atrofie dolného urogenitálneho traktu estriol indukuje normalizáciu urogenitálneho epitelu a napomáha obnoviť normálnu mikroflóru a fyziologické pH pošvy. Výsledkom je zvýšená odolnosť urogenitálnych epitelových buniek voči infekcii a zápalu znižujúca vaginálne ťažkosti, ako sú dyspareunia, suchosť, svrbenie, vaginálne a urinárne infekcie, problémy pri močení a mierna urinárna inkontinencia.


Informácie z klinického skúšania

 • Zmiernenie symptómov menopauzy sa dosiahlo počas prvých týždňov liečby.

 • Vaginálne krvácanie po liečbe Ovestinom sa hlásilo iba zriedkavo.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa estriol z gastrointestinálneho traktu absorbuje rýchlo a takmer úplne.


Distribúcia

Maximálne plazmatické hladiny nekonjugovaného estriolu sa dosahujú do 1 hodiny po podaní. Po perorálnom podaní 8 mg estriolu je Cmaxpribližne 200 ng/ml, Cminje približne 20 ng/ml a Caverageje približne 40 ng/ml.


Biotransformácia

Takmer všetok (90 %) estriol sa viaže na albumín v plazme a na rozdiel od iných estrogénov sa takmer neviaže na globulín viažuci pohlavné hormóny. Metabolizmus estriolu spočíva predovšetkým v konjugácii a dekonjugácii počas enterohepatálneho obehu.


Eliminácia

Estriol ako výsledný produkt metabolizmu sa vylučuje predovšetkým močom v konjugovanej forme. Iba jeho malá časť (± 2 %) sa vylučuje stolicou, najmä vo forme nekonjugovaného estriolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Žiadne zvláštne údaje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Amylopektín, magnéziumstearát, zemiakový škrob, monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 2–30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety Ovestin sú balené v pretláčacích blistroch z PVC fólie zvarenej s hliníkovou fóliou s tepelne nanesenou vrstvou na strane dotyku s tabletami. Každý pretláčací blister obsahuje 30 tabliet. Blistre sú balené v papierových škatuľkách.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko


8. Registračné číslo


56/0111/70–C/S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 30. december 1970

Dátum posledného predĺženia registrácie : 29. september 2008


10. Dátum revízie textu


Máj 2014

10Ovestin 1 mg