+ ipil.sk

Oxaliplatin CSC 5 mg/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2014/02608


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Oxaliplatin CSC 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok

Oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatin CSCa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatin CSC

3. Ako používať Oxaliplatin CSC

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Oxaliplatin CSC

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxaliplatin CSC a na čo sa používa


Oxaliplatin CSC obsahuje liečivo oxaliplatinu. Oxaliplatin je antineoplastický alebo protinádorový liek s obsahom platiny.


Oxaliplatin CSC sa používa na liečbu karcinómu hrubého čreva (adjuvantná liečba štádia III (C podľa Dukesa) rakoviny hrubého čreva po kompletnej resekcii (odstránení) primárneho nádoru a liečba metastatického karcinómu hrubého čreva a karcinómu konečníka).


Oxaliplatin CSC sa používa v kombinácii s inými protinádorovými liekmi nazývanými 5-fluóruracil (5-FU) a kyselina folínová.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatin CSC


Nepoužívajte Oxaliplatin CSC

- ak ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak dojčíte.

- ak už máte znížený počet červených alebo bielych krviniek,

- ak už máte pocit zníženej citlivosti a pichania v prstoch na rukách a/alebo nohách a máte ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako napríklad prizapínaní si oblečenia,

- ak trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru skôr, ako vám podajú Oxaliplatin CSC:

- ak ste alergický na lieky s obsahom platiny ako je karboplatina, cisplatina. Alergická reakcia môže nastať kedykoľvek počas infúzie oxaliplatiny,

- ak trpíte miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek,

- ak máte problémy s pečeňou.


Pred každým cyklom podávania a periodicky po cykle vám budú robiť vyšetrenia krvi a podrobíte sa neurologickým vyšetreniam.


Po podaní oxaliplatiny možno budete potrebovať užiť lieky proti nevoľnosti a vracaniu. Ak dostanete pretrvávajúcu a závažnú hnačku, budete vracať, budete mať bolestivé pľuzgieriky na perách alebo

vredy v ústach, ihneď informujte svojho lekára (pozri tiež časť 4 Možné vedľajšie účinky).


Po podaní oxaliplatiny sa môžu objaviť abnormálne pocity v niektorých miestach na pokožke, nohách alebo končatinách ako pichanie a necitlivosť v prstoch a palcoch, ktoré môžu ovplyvniť vašu schopnosť vykonávať úkony vyžadujúce zručnosť (napr. zapnutie gombíka na oblečení) a môžu pretrvávať až 3 roky po ukončení liečby (pozri tiež časť 4 Možné vedľajšie účinky).


Deti a dospievajúci

Neexistuje žiadne relevantné použitie lieku Oxaliplatin CSC pre deti a dospievajúcich.


Iné lieky a Oxalipatin CSC


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. Budete užívať ešte iné lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, je veľmi dôležité poradiť sa svojím lekárom alebo lekárnikom skôrako začnete užívať akýkoľvek liek.


Tehotenstvo

Neodporúča sa, aby ste počas liečby oxaliplatinou otehotneli, musíte používať účinnú antikoncepciu. Počas liečby a 4 mesiace od ukončenia liečby musia ženy užívať vhodnú antikoncepciu. Ak otehotniete počas liečby, okamžite informujte vášho lekára.


Dojčenie

Počas liečby liekom Oxaliplatin CSC nesmiete dojčiť.


Plodnosť

Oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok, ktorý môže byť nevratný. Preto sa odporúča, aby mužskí pacienti nesplodili dieťa počas liečby a ani počas ďalších 6 mesiacov od ukončenia liečby a odporúča sa im vyhľadať poradenstvo o konzervácii spermií ešte pred začatím liečby. Mužskí pacienti majú používať vhodné antikoncepčné opatrenia počas a po ukončení liečby trvajúcej 6 mesiacov.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba oxaliplatinou môže mať za následok zvýšené riziko závratov, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré môžu ovplyvniť chôdzu a rovnováhu. Ak sa vám to stane, nešoférujte, ani neobsluhujte stroje. Ak máte počas užívania oxaliplatiny problémy s videním, nešoférujte, neobsluhujte ťažké stroje, ani sa nevenujte nebezpečným aktivitám.


3. Ako používať OxaliplatinCSC


Oxaliplatin CSC sa používa iba u dospelých.


Odporúčaná dávka lieku Oxaliplatin CSC závisí od plochy povrchu vášho tela vypočítaná v m2). Vypočítava sa z výšky a hmotnosti. Dávka, ktorú budete dostávať, závisí od výsledkov krvných testov a tiež od toho, či sa u vás v minulosti vyskytli vedľajšie účinky súvisiace s oxaliplatinou.


 • Oxaliplatin CSC vám predpíše len odborník na liečbu onkologických ochorení.


 • Budú vás liečiť odborníci na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorí pripravia požadovanú dávku lieku Oxaliplatin CSC .


 • Oxaliplatin CSC sa podáva ako pomalá 2 až 6 hodinová injekcia do jednej z vašich žíl (intravenózna

infúzia).


 • Oxaliplatin CSC sa vám bude podávať v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred infúziou 5-fluóruracilu.


Infúziu budete dostávať zvyčajne každé 2 týždne.


Trvanie liečby určí váš lekár.Vaša liečba bude trvať najdlhšie 6 mesiacov pri použití po úplnom odstránení vášho nádoru.


Ak použijete viac lieku Oxaliplatin CSC, ako máte


Keďže vám Oxaliplatin CSC bude podávaný v nemocnici pod dozorom lekára, je veľmi nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa alebo príliš málo lieku.


V prípade predávkovania môžete mať silnejšie vedľajšie účinky. Lekár vám nasadí vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Oxaliplatin CSC môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok je dôležité, aby ste to povedali vášmu lekárovi ešte pred ďalším podaním lieku.


Nižšie sú popísané vedľajšie účinky, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť:


Ak spozorujete niektoré z nasledujúcich, ihneď to povedzte vášmu lekárovi:

 • Abnormálne (neobvyklé) modriny, krvácanie alebo príznaky infekcie ako bolesť hrdla a vysoké teploty,

 • pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie,

 • prítomnosť krvi alebo tmavohnedých kávovo sfarbených zrniek vo zvratkách,

 • zápal sliznice ústnej dutiny (bolesť pier alebo vredy v ústach),

 • nevysvetliteľné dýchacie prejavy ako suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrapoty,

 • skupina príznakov ako sú bolesti hlavy, zmenené duševné funkcie, kŕče a poruchy videnia od

rozmazania až k strate zraku(príznaky reverzibilného syndrómu zadnej leukoencefalopatie,

zriedkavá neurologická porucha)


Ďalšie známe vedľajšie účinky lieku Olaxiplatin CSC sú:

Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako u 1 osoby z 10)

 • Olaxiplatin CSC môže mať vplyv na nervový systém (periférna neuropatia). Môžete mať pocit zníženej citlivosti a/alebo pichania v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, niekedy to môže byť spojené aj s kŕčami. Tieto vedľajšie účinky sú často spúšťané vystavením chladu, napr.otvorením chladničky, či držaním studeného nápoja. Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako napríklad pri zapínaní si oblečenia. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpili, je možné, že príznaky periférnej senzorickej neuropatie budú po skončení liečby pretrvávať.

Pri ohnutí krku sa u niektorých ľudí vyskytol v oblasti rúk a trupu pocit podobný bolesti po náraze,

šíriaci sa smerom nadol.

 • Niekedy môže Olaxiplatin CSC spôsobovať nepríjemné pocity v hrdle, najmä pri prehĺtaní a pocit ťažkosti s dychom. Zvyčajne sa tieto pocity vyskytnú počas podávania infúzie a môžu byť vyvolané chladom. Hoci to môže byť nepríjemné, tento účinok netrvá dlho a vymizne bez potreby liečby.

Pri výskyte týchto vedľajších účinkov sa váš lekár môže rozhodnúť upraviť vašu liečbu.

 • Olaxiplatin CSC môže spôsobiť hnačku, mierny pocit na vracanie a vracanie. Ošetrujúci lekár vám zvyčajne pred použitím lieku Olaxiplatin CSC podá liečbu na zabránenie vracania, môže v nej pokračovať aj po liečbe liekom Olaxiplatin CSC.

 • Olaxiplatin CSC spôsobuje prechodný pokles počtu krvinek. Zníženie počtu červených krviniek spôsobuje anémiu (úbytok červených krvinek), abnormálne krvácanie alebo modriny (v dôsledku úbytku krvných doštičiek).

Zníženie bielych krviniek môže spôsobiť väčšiu náchylnosť k infekciám.

Váš lekár vám bude pred začiatkom liečby a potom pred každým nasledujúcim cyklom robiť krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný počet krviniek.

 • Nepríjemný pocit v mieste alebo v blízkosti podania injekcie v priebehu infúzie.

 • Horúčka, stuhnutosť (chvenie sa), mierna alebo výrazná únava, bolesť tela.

 • Zmeny hmotnosti, strata chuti do jedla alebo nedostatok chuti do jedla, poruchy chute, zápcha.

 • Bolesť hlavy, bolesť chrbta.

 • Opuch nervov vedúcich k svalom, stuhnutosť šije, abnormálne pocity na jazyku zriedkavo s poruchou reči, zápal sliznice ústnej dutiny (bolesť pier alebo vredy v ústach).

 • Bolesť žalúdka.

 • Abnormálne krvácanie vrátane krvácania z nosa.

 • Kašeľ, ťažkosti s dýchaním.

 • Alergické reakcie, kožná vyrážka, ktorá môže byť červená a môže svrbieť, mierna strata vlasov (alopécia).

 • Zmena v krvných testoch vrátane abnormálnych testov funkcie pečene.


Časté (vyskytujú sa u menej ako u 1 osoby z 10)

 • Infekcie spôsobené úbytkom bielych krviniek.

 • Porucha trávenia a pálenie záhy, čkanie, sčervenanie, závraty.

 • Zvýšené potenie a poruchy nechtov, odlupovanie kože.

 • Bolesť na hrudníku.

 • Ochorenia pľúc, nádcha.

 • Bolesti kĺbov a kostí.

 • Bolestivé močenie, zmena obličkových funkcií, zmeny vo frekvenci močenia, nadmerná strata vody (dehydratácia).

 • Krv v moči alebo v stolici, opuch žíl, tvorba zrazenín v pľúcnych cievach.

 • Vysoký tlak krvi

 • Depresia a nespavosť.

 • Zápal spojoviek a poruchy zraku.


Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100)


Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 1000)

 • Strata sluchu.

 • Zmnoženie väziva v pľúcach spojené s ťažkosťami s dýchaním, niekedy smrteľné (intersticiálna choroba pľúc).

 • Vratná krátkodobá strata zraku.


Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10000)

 • Prítomnosť krvi alebo tmavohnedých kávovo sfarbených zrniek vo zvratkoch.


Neznáme( z dostupných údajov)

 • Kŕč


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Oxaliplatin CSC


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Nepoužívajte tento liek, ak si všimnete, že roztok nie je číry a priehľadný alebo ak spozorujete častice.


Rekonštituovaný roztok sa musí okamžite riediť s vodou na injekciu alebo s 5% roztokom glukózy.

Zriedený rekonštituovaný roztok sa musí okamžite použiť. Roztok zriedený s 5% roztokom glukózy je stabilný po dobu 24 hodín za podmienky, že bol uchovávaný v chladničke. Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny prípravok okamžite použiť, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Tento liek je určený iba na jednorázové použitie. Nepoužitý infúzny roztok sa musí zlikvidovať.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatin CSC obsahuje


Liečivo je oxaliplatina. 1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

Pomocná látka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Oxaliplatin CSC a obsah balenia


Injekčná liekovka z číreho skla zabalená v škatuli.


Veľkosti balenia:

Jedna injekčná liekovka obsahujúca 50 mg prášku oxaliplatiny.

Jedna injekčná liekovka obsahujúca 100 mg prášku oxaliplatiny.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


GP PHARM, S.A

Pol. Ind. Els Vinyets – Els Fogars Sector 2

Carretera comarcal C244

08777 Sant Quintí de Mediona

Španielsko


Výrobca

GP PHARM, S.A.

Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, sector 2

Carretera comarcal 244, km.22

E-08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Tak ako aj pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, aj pri manipulácii a príprave roztokov oxaliplatiny sa vyžaduje opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s týmto cytostatikom zdravotníckym personálom si vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu pracovníka a jeho okolia.


Prípravu injekčne podávaných roztokov cytotoxických látok musí vykonať školený odborný personál

so znalosťami o používaných liekoch a v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a najmä ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. To si vyžaduje priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál a nápojov.


Personál musí byť vybavený vhodným materiálom, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, jednorazovými sterilnými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vrecami na odpad.


Príprava musí byť vykonaná v digestore s laminárnym prúdením pre cytotoxické prípravky.

S exkrétmi a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.

Tehotné ženy treba upozorniť, aby sa vyhýbali manipulácii s cytostatikami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a treba ju považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozrite časť „Likvidácia“ nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa okamžite a dôkladne umyť vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, musia sa okamžite a dôkladne umyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEREKONŠTITUJTE alebo NERIEĎTE infúziu soľným roztokom alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka a chloridu sodného).

- NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

- Ako rozpúšťadlo možno použiť len infúzny roztok 5 % glukózy (50 mg/ml).

- Používajte len číre rekonštituované a zriedené roztoky bez častíc.

- NEPODÁVAJTE extravaskulárne.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani ich nepodávajte súbežne tou istou infúznou súpravou.

 • NeMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom,

liekmi s kyselinou folínovou s obsahom pomocnej látky trometamol a soľami trometamolu

iných liekov. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny

 • Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný (pozri „Likvidácia“)


Pokyny na použitie s kyselinou folínovou (ako folinát vápenatý alebo folinát sodný)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 g/m² v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia kyseliny folínovej v 5 % roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín, použitím infúznej súpravy typu Y, ktorý sa umiestni tesne pred miesto infúzie.


Tieto dva lieky sa nesmúkombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len izotonickým roztokom 5 % glukózy, nikdy nie alkalickými roztokmi alebo roztokmi obsahujúcimi chlorid sodný alebo chloridy.


Návod na podávanie s 5‑fluóruracilom


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluoropyrimidínmi – t. j. 5‑fluóruracilom (5 FU).

Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu súpravu vodou a potom podajte 5‑fluóruracil (5 FU).


Pre získanie ďalších informácií o liekoch kombinovaných s oxaliplatinou si pozrite príslušné súhrny charakteristických vlastností liekov.


 • Používajte len odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).

 • Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nesmie použiť a treba ho zlikvidovať v súlade so zákonnými požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Rekonštitúcia prášku


 • Prášok musí byť rekonštituovaný tak, aby sa získal roztok s koncentráciou 5 mg/ml.

- Na rekonštitúciu lieku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

 • - 50 mg injekčná liekovka: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.

 • - 100 mg injekčná liekovka: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.


- Z mikrobiologického a chemického hľadiska rekonštituovaný roztok musí byť zriedený okamžite s 5% roztokom glukózy. Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku nie je väčšia ako 24 hodín pri 2 – 8°C.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez viditeľných častíc.

Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Riedenie na intravenóznu infúziu


Z injekčnej liekovky (liekoviek) odoberte požadované množstvo rekonštituovaného koncentrovaného roztoku a potom ho zrieďte 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby bola koncentrácia oxaliplatiny v rozmedzí 0,2 mg/ml – 0,7 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez častíc.


Na rekonštitúciu alebo zriedenie roztoku NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky s obsahom chloridov.


Kompatibilita infúzneho roztoku sa preukázala pri použití PVC setov.

Z mikrobiologického hľadiska sa má tento infúzny prípravok použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, používateľ zodpovedá za čas a podmienky uchovávania pred použitím, pričom zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.


Oxaliplatina zriedená 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/l sa musípodať ako 2- až 6‑hodinová infúzia cez periférnu žilu alebo centrálny žilový katéter. Keď sa podáva oxaliplatina s 5‑fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny musí predchádzať podaniu 5‑fluóruracilu.


V prípade extravazácie lieku Oxaliplatin CSC sa infúzia musí ihneď ukončiť a musí sa začať s lokálnou symptomatickou liečbou.


Likvidácia


Zvyšky lieku, ako aj všetok materiál, ktorý bol použitý pri rekonštitúcii, riedení a podávaní, sa musí zlikvidovať podľa štandardných nemocničných predpisov na zaobchádzanie s cytostatikami v súlade s platnými predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.


Pre získanie ďalších informácií si pozrite príslušný súhrn charakteristických vlastností lieku.8

Oxaliplatin CSC 5 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o prevode,, ev.č.: 2014/02608


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatin CSC 5 mg/ml,

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


50 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

100 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až sivobiely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5 FU) a kyselinou folínovou (FA) je indikovaná pre dospelých na:

 • adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru

 • liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2 podávaná intravenózne opakovane každé dva týždne v počte 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2 podávaná intravenózne opakovane každé 2 týždne až do progresie ochorenia alebo do neprijateľnej toxicity.


Podaná dávka sa má upraviť podľa znášanlivosti (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi, napríklad 5-fluóruracil (5 FU).


Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy, dosiahnutá koncentrácia má byť medzi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa predovšetkým používala v kombinácii s režimami kontinuálnej infúzie 5-fluóruracilu (5 FU). Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali režimy 5-fluóruracilu (5 FU), ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Osobitné skupiny pacientov:


Poškodenie funkcie obličiek:


Oxaliplatina sa nesmie podávať pacientom so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3 a 5.2). U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek

je odporúčaná dávka oxaliplatiny 85 mg/m2 (pozri časť 4.4 a 5.2).


Hepatálna insuficiencia:


V I. fáze štúdie, do ktorej boli zaradení pacienti s rôznymi stupňami poruchy funkcie pečene sa javilo, že frekvencia a závažnosť hepatobiliárnych porúch súvisí s progresívnym ochorením a s zhoršenými výsledkami funkčných vyšetrení pečene na začiatku liečby. U pacientov s abnormálnymi pečeňovými testami sa počas klinického vývoja lieku nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.


Starší pacienti:


Monoterapia oxaliplatinou alebo kombinácia s 5-fluóruracilom u pacientov nad 65 rokov neviedli k vzostupu prejavov závažnej toxicity. Preto sa u starších pacientov žiadna špecifická úprava dávky nevyžaduje.


Deti a dospievajúci:


Indikácia sa netýka použitia oxaliplatiny u detí. Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so solidnými nádormi nebola stanovená (pozri časti 5.1).


Spôsob podania:


Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.


Podanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v infúzii 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy v koncentrácii nie menej ako 0,2 mg/ml sa musí podávať pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu.


V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.


Návod na použitie:


Oxaliplatina sa musí pred použitím rekonštituovať a riediť. Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


 1. Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov:

- s precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;

- dojčiacich žien;

- s myelosupresiou pred prvým cyklom, o čom svedčí vstupná hodnota neutrofilov < 2x109/l a/alebo trombocytov <100x109/l;

- s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým cyklom;

- so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) (pozri časť 5.2).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných oddeleniach onkológie a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa majú prísne sledovať nežiaduce účinky a dávka sa má upraviť v závislosti od toxicity (pozri časť 5.2).


Hypersenzitívne reakcie

Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na ďalšie lieky obsahujúce platinu majú byť sledovaní kvôli príznakom alergie. V prípade anafylaktickej reakcie sa má podávanie infúzie okamžite prerušiť a má sa začať adekvátna symptomatická liečba. U týchto pacientov je opätovné použitie oxaliplatiny kontraindikované (pozri časť 4.3). Boli hlásené skrížené alergické reakcie, niekedy fatálne, pri všetkých zlúčeninách oxaliplatiny.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí podávanie infúzie okamžite zastaviť a musí sa začať zvyčajná lokálna symptomatická liečba.


Reverzibilný syndróm zadnej leukoencefalopatie (Reversible Posterior Leukoencephalopathy

Syndrome (RPLS))

Prípady reverzibilného syndrómu zadnej leukoencefalopatie (tiež označovanej ako PRES (Posterior

Reversible Encephalopathy Syndrome) boli hlásené u pacientov užívajúcich oxaliplatinu v kombinácii s chemoterapiou. RPLS je zriedkavé, reverzibilné, rýchlo sa vyvíjajúce neurologické ochorenie, ktoré môže zahrňovať záchvaty, hypertenziu, bolesť hlavy, zmätenosť, slepotu a iné zrakové a neurologické poruchy (pozri časť 4.8).

Diagnostikovanie RPLS je založené na potvrdení zobrazovacou metódou mozgu, prednostne NMR (magnetická rezonancia)


Neurologické symptómy

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku, a potom pravidelne.


Ak sa u pacientov v priebehu niekoľkých hodín po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny vyvinie akútna laryngofaryngeálna dysestézia (pozri časť 4.8), následná infúzia oxaliplatiny sa má podať za 6 hodín.


Periférna neuropatia

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dysestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od trvania a závažnosti týchto symptómov:


- ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).

- ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).

- ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.

- ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže sa zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.


Pacienti musia byť informovaní o možnosti pretrvávania symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované mierne parestézie alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami môžu pretrvávať do 3 rokov po ukončení adjuvantnej liečby.


Nauzea, vracanie, hnačka, dehydratácia a hematologické zmeny

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily <1,5x109/l alebo trombocyty <50x109/l), ďalší cyklus liečby sa má podať až po úprave hematologických parametrov na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.


Pacientov je potrebné dostatočne informovať o riziku vzniku hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu a o potrebe okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom adekvátnej liečby. Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s alebo bez neutropénie, ďalšia liečba sa má začať až po úprave mukozitídy/stomatitídy na stupeň 1 alebo nižší a/alebo kým počet neutrofilov je ≥1,5x109/l.


Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluórouracilom (s alebo bez kyseliny folínovej) sa má pre toxicitu spojenú s 5-fluóruracilom použiť obvyklá úprava dávky.


Ak sa objaví hnačka stupňa 4, neutropénia stupňa 3-4 (neutrofily <1,0x109/l), trombocytopénia stupňa 3-4 (trombocyty <50x109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo 75 mg/m2 (adjuvantná liečba) dodatočne k akémukoľvek potrebnému zníženiu dávky 5-fluórouracilu.


Respiračné symptómy

V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrapoty alebo rádiologicky verifikované pľúcne infiltráty, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť až pokým pľúcne

vyšetrenie nevylúči intersticiálne pľúcne ochorenie(pozri časť 4.8).


Pečeň

V prípade abnormálnych pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktorá zjavne nie je dôsledkom metastáz do pečene, musia byť zvážené veľmi zriedkavé prípady hepatovaskulárnych porúch spôsobených liekom.


Gravidita

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

Ženy by nemali otehotnieť počas liečby oxaliplatinou a majú používať účinnú antikoncepčnú metódu (pozri časť 4.6).

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou bol pozorovaný genotoxický účinok. Preto sa pacientom – mužom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťaťa počas liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby a nechať si poradiť s konzerváciou spermií pred liečbou, pretože oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok, ktorý môže byť ireverzibilný.


 1. Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m², sa nezaznamenala žiadna zmena hladiny 5-fluóruracilu.


In vitro sa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycínom, salicylátmi, granisetronom, paklitaxelom a valproátom sodným.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti používania lieku u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. V dôsledku toho sa oxaliplatina neodporúča počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.


O podaní oxaliplatiny počas gravidity sa má uvažovať až po starostlivom zvážení možného rizika na plod a iba so súhlasom pacientky.


Je nutné prijať vhodné antikoncepčné opatrenia počas a po skončení liečby počas 4 mesiacov u žien a počas 6 mesiacov u mužov.


Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.


Oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok (pozri časť 4.4).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu liečba oxaliplatinou spôsobuje zvýšenie rizika závratov, nauzey a vracania a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, ktoré môže viesť k menšiemu alebo väčšiemu vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Odchýlky vo videní, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto majú byť pacienti upozornení o potenciálnom vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine a v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) ako pri samotnom 5-fluóruracile/kyseline folínovej (5-FU/FA).


Frekvencia výskytu v nasledujúcej tabuľke je získaná z klinických štúdií s metastatickým kolorektálnym karcinómom a adjuvantnej liečbe (416 pacientov a 1108 pacientov bolo zaradených do skupiny oxaliplatina + 5-FU/FA) a z postmarketingového sledovania.


Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté: (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), menej časté (≥1/1000, <1/100), zriedkavé (≥1/10 000, <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou.


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100, <1/10)

Menej časté

(≥1/1000, <1/100),

Zriedkavé

(≥1/10 000, <1/1000)

Infekcie

a nákazy

- Infekcie

- Rinitída

- Infekcie horných dýchacích ciest

- Neutropenická

sepsaPoruchy krvi a lymfatického systému*

- Anémia

- Neutropénia

- Trombocytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia*

-Febrilná

neutropénia


- Imunoalergická trombocyto-pénia

- Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému*

- Alergia/alergická reakcia 1

Poruchy metabolizmu a výživy

- Anorexia

- Hyperglykémia

- Hypokaliémia

- Hypernatriémia

- Dehydratácia

- Metabolická acidóza


Psychické poruchy


- Depresia

- Insomnia

- Nervozita


Poruchy nervového systému*

- Periférna senzorická neuropatia

- Zmyslové poruchy

- Poruchy chuti

- Bolesť hlavy


- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus


- Dysartria

- Reverzibilný syndróm zadnej leukoencefalopatie (RPLS, známy tiež ako PRESS) ** (pozri časť 4.4)

Poruchy oka- Konjunktivitída

- Porucha videnia


- Prechodný

pokles ostrosti zraku

- Poruchy

zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby)

Poruchy ucha

a labyrintu- Ototoxicita

- Hluchota

Poruchy ciev


- Hemorágia

- Sčervenanie

- Hlboká žilová trombóza

- HypertenziaPoruchy dýchacej

sústavy, hrudníka

a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ

- Epistaxa

- Čkanie

- Pľúcna embólia


- Intersticiálna choroba pľúc, niekedy fatálna

- Pľúcna fibróza**

Poruchy gastro-intestinálneho

traktu*

- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída/

Mukozitída

- Bolesť brucha

- Obstipácia

- Dyspepsia

- Gastro-ezofagálny reflux

- Krvácanie z rekta

- Gastrointesti-nálne krvácanie

- Ileus

- Črevná obštrukcia

- Kolitída vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

-Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Poruchy kože

- Alopécia

- Odlupovanie kože (t.j. syndróm ruka-noha)

- Vyrážka s erytémom

- Vyrážka

- Nadmerné potenie

- Poruchy na nechtochPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta

- Artralgia

- Bolesť v kostiachPoruchy obličiek a močových ciest


- Dyzúria

- Abnormálna frekvencia močenia

- HematúriaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka 2

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu 3
Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie hepatálnych enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy

- Zvýšenie bilirubínu

- Zvýšenie laktát dehydrogenázy

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

- Zvýšenie kreatinínu

- Pokles hmotnosti

(metastatická liečba)* Pozri príslušnú časť nižšie.

** Pozri časť 4.4.

1 Veľmi časté alergické reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť hlavne počas infúzie, niekedy sú fatálne (časté sú alergické reakcie ako kožná vyrážka (najmä urtikária), konjunktivitída, rhinitída.

Časté anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, angioedému, hypotenzie, bolesti na hrudníku, a anafylaktického šoku.

2 Veľmi časté horúčka, stuhnutosť (tremor) buď z infekcie (s alebo bez febrilnej neutropénie) alebo možno na podklade imunologických mechanizmov.

3 Boli hlásené reakcie v mieste podania injekcie vrátane lokálnej bolesti, začervenania, opuchu a trombózy.

Extravazácia môže tiež viesť k lokálnej bolesti a zápalu, ktoré môžu byť závažné a spôsobovať komplikácie vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri časť 4.4).


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé (<1/10000):

Pečeňový sinusoidálny obštrukčný syndróm, známy aj ak ako veno-okluzívne ochorenie pečene alebo patologické prejavy týkajúce sa takýchto porúch pečene, vrátane peliózy pečene, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie, perisinusoidálnej fibrózy. Klinické prejavy môžu byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšenie transamináz.Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé (<1/10000)

Akútna tubulo-intersticiálna nefropatia, ktorá môžie viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek.


Poruchy krvi a lymfatického systému


Tabuľka 2:Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m²

každé 2 týždne


Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky

stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu

Hemolytický uremický syndróm


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Tabuľka 3: Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m²

každé 2 týždne


Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky

stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/

Stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Indikuje sa profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.


Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu (5 FU), môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Nervový systém


Neurologická toxicita je limitujúca pre dávku oxaliplatiny. Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dysestéziou a/alebo parestéziou končatín s alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95% liečených pacientov. Trvanie týchto symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby, sa predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.


Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha sú v závislosti od trvania symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo aj prerušenie liečby (pozri časť 4.4).

K týmto funkčným poruchám, ktoré sú pravdepodobným dôsledkom senzorického poškodenia, zaraďujeme ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov. Riziko výskytu trvalých symptómov po dosiahnutí kumulatívnej dávky 850 mg/m² (10 cyklov) je približne 10% a 20% pre kumulatívnu dávku 1020 mg/m² (12 cyklov).


Neurologické znaky a príznaky vo väčšine prípadov ustupujú alebo úplne vymiznú po prerušení liečby. V adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva 87 % pacientov nemalo žiadne alebo len mierne príznaky 6 mesiacov po ukončení liečby. Do 3 rokov po ukončení liečby približne u 3% pacientov sú prítomné pretrvávajúce lokalizované parestézie miernej intenzity (2,3 %) alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami (0,5 %).


Hlásili sa akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení chladu. Obyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dysestézia a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngálnej dysestézie sa vyskytuje u 1 - 2% pacientov a je charakteristický subjektívnymi pocitmi dysfágie a dyspnoe /pocit na zadusenie bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza ani hypoxia) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (žiadny stridor ani dýchavičnosť), pozorovali sa tiež abnormálne pocity na jazyku, dysartria a pocit tlaku na hrudníku. Aj keď sa v týchto prípadoch podali antihistaminiká a bronchodilatanciá, tieto symptómy sú rýchlo reverzibilné dokonca aj bez liečby. Na zníženie výskytu tohto syndrómu pomáha predĺženie podávania infúzie (pozri časť 4.4).


Občas boli pozorované ďalšie symptómy vrátane spazmu čeľuste/spazmus svalov, mimovoľné svalové kontrakcie, šklbanie svalov/myoklonie, abnormálna koordinácia/abnormálna chôdza/ataxia/poruchy rovnováhy/stuhnutosť krku alebo hrudníka/tlak/nepohoda/bolesť. Navyše môžu byť pridružené kraniálne nervové dysfunkcie alebo sa môže vyskytnúť izolovaný prípad ako je ptóza, dvojité videnie, afónia/dysfónia, zachrípnutosť, niekedy opísaná ako ochrnutie hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku, alebo dysartria, niekedy opísaná ako afázia, neuralgia trojklanného nervu/ bolesť na tvári/ bolesť oka, pokles ostrosti zraku, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou sa hlásili ďalšie neurologické symptómy ako je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Hlásili sa aj ojedinelé prípady optickej neuritídy.


Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu

Kŕče


Poruchy imunitného systému


Tabuľka 4: Výskyt alergických reakcií u pacientov (%) podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m²

každé 2 týždne


Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky

stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické reakcie/

alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


 1. Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum na oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Má sa začať sledovanie hematologických parametrov a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny

ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do novej skupiny zlúčenín na báze platiny, y, ktorých je atóm platiny v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina pozostáva z jedného enantioméru, Cis‑ [oxalát (trans‑I‑1,2‑ DACH) platiny].


Oxaliplatina má široké spektrum in vitro cytotoxickej a in vivo protinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu.


Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitro aj in vivo aktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.


In vitro aj in vivo sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluóruracilom.


Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený, ukázali, že deriváty s obsahom vody, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútro- reťazcové väzby, ktoré vedú k poškodeniu syntézy DNA a sú zodpovedné za cytotoxický a protinádorový účinok.


Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m² každé 2 týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa zistila v 3 klinických štúdiách:


 • V komparatívnej štúdii fázy III EFC2962 v liečbe prvej línie s 2 skupinami boli pacienti randomizovaní na liečbu buď samotným 5-fluoruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluoruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, N=210)


 • Komparatívna trojramenná štúdia fázy III EFC4584 u predliečených pacientov randomizovala pacientov refraktérnych na kombináciu irinotekan (CPT-11) + 5-fluorouracil/kyselina folínová na liečbu buď samotným 5-fluororacilom/kyselinou folínovou (LV5FU2), oxaliplatinou v monoterapii alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluorouracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, N=275)


 • Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov refraktérnych na samotný 5-fluorouracil/kyselina folínová, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-fluorouracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, N=57).


2 randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvej línii a EFC4584 u predliečených pacientov preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-fluorouracilom/kyselinou folínovou. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených refraktérnych pacientoch rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi kombináciou oxaliplatiny s 5-FU/FA nedosiahol štatistickú významnosť.

Tabuľka 5: Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Miera odpovede,

% (95% CI)

Nezávislá rádiologická

analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16-27)

49

(42-46)

NA.

P hodnota = 0,0001


Predliečení pacienti

EFC4584

(refraktérni na

CPT-11 + 5 FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

P hodnota < 0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5 FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

NA

23

(13-36)

NA

NA: neaplikovateľné


Tabuľka 6: Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)

FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián PFS/TTP, v mesiacoch

(95% CI)

Nezávislá rádiologická

analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA


Log-rank P hodnota =0,0003


Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(refraktérni na

CPT-11 + 5 FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)


Log-rank P hodnota <0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5 FU/FA)

NA

5,1

(3,1-5,7)

NA

NA.: neaplikovateľné


Tabuľka 7: Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián OS,

v mesiacoch (95% CI)

ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA


Log-rank P hodnota = 0,12


Predliečení pacienti

EFC4584*

(refraktérni na

CPT-11 + 5 FU/FA)

8,8

(7,3 – 9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)


Log-rank P hodnota = 0,09


Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5 FU/FA)

NA

10,8

(9,3-12,8)

NA

NA: neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou/5-FU/FA dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou v porovnaní s tými, ktorí dostávali samotný 5-FU/FA (27,7 % oproti 14,6 %, p<0,0033).


U nepredliečených pacientov sa nepozoroval v žiadnom aspekte kvality života žiadny štatistický rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo väčšinou lepšie v kontrolnej skupine pri parametroch celkového zdravotného stavu a bolesti a v skupine s oxaliplatinou bolo horšie u parametrov nauzea a vracanie.


V komparatívnej štúdii fázy III MOSAIC (EFC3313) v adjuvantnej liečbe bolo randomizovaných 2246 pacientov (899 štádia II /B2 podľa Dukesa a 1347 štádia III /C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru karcinómu hrubého čreva buď 5 FU/FA samotným (LV5FU2 N=1123, B2/C = 448/675) alebo v kombinácii oxaliplatina a 5 FU/FA (FOLFOX 4 N =1123, B2/C = 451/672).


Tabuľka 8: EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* pre celkovú populáciu

Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

Percentá 3-ročného prežívania bez choroby (95% CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Pomer rizika (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Log rank test

P=0,0008

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)

Štúdia preukázala celkovú signifikantnú výhodu oxaliplatiny v kombinácii s 5 FU/FA (FOLFOX4) oproti samotnému 5 FU/FA (LV5FU2) v 3 ročnom prežívaní bez choroby.


Tabuľka 9: EFC 3313 3-ročné prežívanie (ITT analýza)* podľa štádia choroby

Štádium pacienta

Štádium II

(B2 podľa Dukesa)

Štádium III

(C podľa Dukesa)

Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percentá 3-ročného prežívania bez choroby (95% CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Pomer rizika (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank test

P=0,151

P=0,002

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Celkové prežívanie (ITT analýza)

V čase analýzy bolo v 3 ročnom prežívaní bez choroby, čo bol primárny cieľový ukazovateľ v štúdii MOSAIC, 85, 1% pacientov ešte žijúcich v skupine FOLFOX4, oproti 83,8% pacientov v skupine LV5FU2. Toto sa prenieslo do celkovej redukcie rizika úmrtnosti v hodnote 10% v prospech režimu FOLFOX4, čo nedosiahlo štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).

Čísla v subpopulácii boli 92,2% vs. 92,4% v štádiu II (B2 podľa Dukesa) (pomer rizika =1,01) a 80,4% vs. 78,1 % v subpopulácii štádia III (C podľa Dukesa) (pomer rizika = 0,87) pre FOLFOX4 a LV5FU2 v uvedenom poradí.


Použitie oxaliplatiny v monoterapii bolo zhodnotené v dvoch štúdiách fázy I (69 pacientov) a v dvoch štúdiách fázy II (166 pacientov) vykonaných na pediatrickej populácii. Celkovo bolo liečených 235 pacientov so solidnými nádormi (vo veku od 7 mesiacov do 22 rokov). Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so solidnými nádormi nebola stanovená. Nábor do oboch štúdií fázy II bol zastavený pre nedostatočný účinok na nádor.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika individuálnych aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej kombináciu neviazaných aktívnych a neaktívnych platinových zlúčenín po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny 130 mg/m² každé 3 týždne na 1-5 cyklov a oxaliplatiny 85 mg/m² každé 2 týždne na 1-3 cykly je nasledovná:


Tabuľka 10: Súhrn farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne

Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

Cl


mg/ml

mg.h/ml

mg.h/ml

hod

hod

hod

l

l/hod

85 mg/m2

Stredná hodnota


0,814


4,19


4,68


0,43


16,8


391


440


17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Stredná hodnota


1,21


8,20


11,9


0,28


16,3


273


582


10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Stredné hodnoty AUC0-48, a Cmaxurčené pri cykle 3 (85 mg/m2) alebo cykle 5 (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vss, Cl, a ClR0-48určené pri cykle 1.

Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vssa Cl hodnoty určené non-kompartmentálnou analýzou.

t1/2α, t1/2β, and t1/2γ určené kompartmentálnou analýzou (cykly 1-3 kombinované).


Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje močom.


Ireverzibilná väzba na červené krvinky a plazmatické bielkoviny vedie k tomu, že polčas platiny v krvi sa blíži prirodzenému obratu červených krviniek a sérového albumínu.. Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne. Rovnovážny stav sa v tomto matrixe dosiahol po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je väčšinou nízka.


Biotransformácia in vitro sa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P-450.


Oxaliplatina podlieha v organizme pacientov rozsiahlej biotransformácii a v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2-hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. V neskoršom časovom období sa dajú v systémovej cirkulácii identifikovať viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.

Platina sa prevažne vylučuje močom s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.

Do piateho dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a menej ako 3% stolicou.


Vplyv zhoršenej funkcie obličiek na dostupnosť oxaliplatiny sa študoval u pacientov s rôznym

stupňom zhoršenia funkcie obličiek. Oxaliplatina sa podávala v dávke 85 mg/m2 kontrolnej skupine s normálnou funkciou obličiek (CLcr > 80 ml/min, n=12), pacientom s mierne zhoršenou (CLcr = 50 to 80 ml/min, n=13) a stredne zhoršenou (CLcr = 30 to 49 ml/min, n=11) funkciou obličiek a v dávke 65mg/m2 pacientom so závažne zhoršenou funkciou obličiek (CLcr < 30 ml/min, n=5). Priemerná expozícia pre vyššie uvedené skupiny bola 9, 4, 6 a 3 cykly a PK hodnoty v cykle 1 sa získali pre 11, 13, 10 a 4 pacientov vyššie uvedených skupín.


Pozoroval sa nárast AUC ultrafiltrovanej platiny v plazme (PUF platiny), nárast AUC/dávka a pokles

celkového a renálneho klírensu CL a Vss s narastajúcim zhoršením funkcie obličiek hlavne v (malej) skupine pacientov so závažným zhoršením funkcie obličiek: bodový odhad (90 % CI) priemernej hodnoty pomeru stavu obličiek a normálnej funkcie obličiek pre AUC/dávka bol 1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) a 4,81 (3,49, 6,64) pre pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením funkcie obličiek.


Vylučovanie oxaliplatiny signifikantne koreluje s klírensom kreatinínu. Celkový klírens PUF platiny

bol pre pacientov s miernym, stredným a závažným zhoršením funkcie obličiek 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) a 0,21 (0,15, 0,29) a Vss bolo 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) a 0,27 (0,20, 0,36). Celkový telesný klírens PUF platiny z tela bolo preto znížené o 26 % u pacientov s miernym, o 57 % so stredným a o 79 % so závažným zhoršením funkcie obličiek.

Renálny klírens PUF platiny bol znížený o 30 % u pacientov s miernym zhoršením, o 65 % so

stredným zhoršením a o 84 % so závažným zhoršením funkcie obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.


Pozoroval sa nárast beta polčasu PUF platiny s narastajúcim stupňom zhoršenia funkcie obličiek

hlavne v skupine so závažným zhoršením. Napriek malému počtu pacientov so závažnou renálnou dysfunkciou sú tieto údaje dôležité pre pacientov so závažným zhoršením funkcie obličiek a treba ich zohľadniť pri predpisovaní oxaliplatiny pacientom so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Kostná dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce sa v rámci predklinického skúšania (na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach) v štúdiách s jednorazovou dávkou, aj v štúdiách s viacnásobnými dávkami definovali ako cieľové orgány. Toxické účinky na cieľové orgány pozorované na zvieratách sú zhodné s tými, ktoré sú spôsobované inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú v liečbe rakoviny u ľudí s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m²) boli u ľudí dobre tolerované.

Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov svedčia o tom, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Oxaliplatina mala mutagénne a klastogénne účinky v testoch na cicavcoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď karcinogénne štúdie sa nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy.


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi v jednom infúznom vaku alebo infúznej súprave okrem liekov uvedených v časti 6.6. Oxaliplatina sa môže súčasne podať s kyselinou folínovou za použitia trojcestného kohútika (Y spojky).


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.

- NEREKONŠTITUJTE alebo nerieďTEinfúziu soľným roztokom alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka a chloridu sodného).

- NEMIEŠAJTE s akýmikoľvek inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo infúznou súpravou. (pozri tiež časť 6.6 pokyny pre súčasné podávanie s kyselinou folínovou).

- NeMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom, liekmi s kyselinou folínovou s obsahom pomocnej látky trometamol a soľami trometamolu iných liekov. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).


 1. Čas použiteľnosti


Liek v balení určenom na predaj: 3 roky


Rekonštituovaný roztok v originálnej injekčnej liekovke:


Prášok sa má rekonštituovať ihneď po otvorení injekčnej liekovky.

Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok použiť okamžite.


Príprava infúzie:

Rekonštituovaný koncentrovaný roztok sa má ihneď zriediť.


Po zriedení 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24

hodín pri teplote 2oC až 8oC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu použiť okamžite.


Ak sa roztok nepoužije ihneď, používateľ zodpovedá za čas uchovávania a podmienky uchovávania pred použitím a nemajú byť normálne dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného a zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka z priehľadného skla (typ I) so gumennou zátkou z chlórbutylu a hliníkovou plombou s plastovým vyklápacím viečkom.


Veľkosti balenia:

1 injekčná liekovka obsahuje 50 mg prášku oxaliplatiny.

1 injekčná liekovka obsahuje 100 mg prášku oxaliplatiny.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní i príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie s liekom


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať všetky opatrenia vyžadujúce ochranu osoby, ktorá s cytotoxickou látkou zaobchádza a ochranu jej okolia.


Prípravu injekčne podávaných roztokov cytotoxických látok musí vykonať školený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a najmä ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. To si vyžaduje priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál a nápojov.


Personál musí byť vybavený vhodným materiálom na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vrecami na odpad.


Príprava musí byť vykonávaná v boxoch s laminárnym prídením určených pre cytotoxické produkty.

Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.

Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe (pozri kapitolu „Likvidácia“).


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.

Ak sa prášok oxaliplatiny alebo rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEREKONŠTITUJTE alebo NERIEĎTE infúziu soľným roztokom alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka a chloridu sodného).

 • NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

 • Na zriedenie možno použiť len infúzny roztok 5 % glukózy (50 mg/ml).

 • Používajte len číry rekonštituovaný a zriedený roztok bez viditeľných častíc.

 • NEPODÁVAJTE extravaskulárne.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani ich nepodávajte súbežne tou istou infúznou súpravou.

 • NeMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom, liekmi s kyselinou folínovou s obsahom pomocnej látky trometamol a soľami trometamolu iných liekov. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny

 • Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný (pozri „Likvidácia“)


Pokyny na použitie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát sodný)


Oxaliplatina 85 mg/m2 intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy sa podáva súbežne

s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie.


Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy nie s alkalickými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.


Pokyny na použitie s 5-fluóruracilom (5 FU)


Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracil (5 FU).

Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil.


Pre ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou si preštudujte príslušné Súhrny charakteristických vlastností liekov.

 • Používajte len odporúčané roztoky (pozri nižšie)

 • Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nesmie použiť a treba ho zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).Rekonštitúcia prášku


 • Prášok musí byť rekonštituovaný tak, aby sa získal roztok s koncentráciou 5 mg/ml

 • Na rekonštitúciu lieku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

 • 50 mg injekčná liekovka: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.

 • 100 mg injekčná liekovka: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.


Z mikrobiologického a chemického pohľadu rekonštituovaný roztok sa má riediť ihneď 5 % roztokom glukózy.


Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez viditeľných častíc.


Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať (pozri nižšie

Likvidácia“).


Riedenie na intravenóznu infúziu


Z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) odoberte požadované množstvo rekonštituovaného

koncentrovaného roztoku a potom ho zrieďte 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby bola koncentrácia oxaliplatiny v rozmedzí 0,2 – 0,7 mg/ml (pozri časť 4.2).


Podávajte intravenóznou infúziou.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky s obsahom chloridov na rekonštitúciu

alebo riedenie.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny sa testovala použitím reprezentatívnych setov na báze

PVC určených na podávanie.


Z mikrobiologického hľadiska sa má tento infúzny prípravok použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, používateľ zodpovedá za čas a podmienky uchovávania pred použitím,

pričom zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.


Oxaliplatina zriedená 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/l sa

musípodať do centrálneho venózneho katétra alebo periférnej žily počas 2 – 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred infúziou 5-fluóruracilu.


Likvidácia


Zvyšky lieku, ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri rekonštitúcii, riedení a podávaní, sa musí

zlikvidovať podľa štandardných nemocničných predpisov na zaobchádzanie s cytostatikami v súlade s platnými predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GP PHARM, S.A

Pol. Ind. Els Vinyets – Els Fogars Sector 2

Carretera comarcal C244

08777 Sant Quintí de Mediona

Španielsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0472/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.10.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


18

Oxaliplatin CSC 5 mg/ml