+ ipil.sk

Oxaliplatin Kabi 5 mg/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/04261-PRE

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02278-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04808-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

infúzny koncentrát


oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu pre používateľa si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

3. Ako používať Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml a na čo sa používa


Účinnou látkou lieku Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml, infúzneho koncentrátu je oxaliplatina.


Oxaliplatina je protirakovinový liek a používa sa na liečbu metastatického (pokročilého) karcinómu hrubého čreva alebo rekta (konečníka) alebo ako doplnková liečba po chirurgickom odstránení nádoru v hrubom čreve. Používa sa v kombinácii s ďalšími protirakovinovými liekmi nazývanými 5‑fluóruracil (5‑FU) a kyselina folínová (FA).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml


Nepoužívajte Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml:

 • keď ste alergický na oxaliplatinu alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • keď dojčíte

 • keď ste už mali znížený počet krvných buniek

 • keď ste mali brnenie a strnulosť prstov na rukách a/alebo na nohách a máte problém s vykonávaním jemných prác, ako je zapínanie oblečenia

 • keď trpíte závažným ochorením obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať liek Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml.

 • ak máte mierne alebo stredne závažné ťažkosti s obličkami.

 • ak sa u vás niekedy vyskytla alergická reakcia na iné lieky obsahujúce platinu, ako je karboplatina alebo cisplatina.

 • ak sa u vás po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou objavia príznaky nervového poškodenia, ako je slabosť, stŕpnutie, porucha citlivosti. Tieto účinky sa môžu objaviť často aj po vystavení organizmu chladu. Ak spozorujete takéto príznaky, oznámte to svojmu lekárovi, hlavne ak vám spôsobujú problémy a/alebo pretrvávajú dlhšie ako 7 dní. Váš lekár vám bude pravidelne robiť neurologické vyšetrenia, pred liečbou a pravidelne počas liečby, najmä ak dostávate ďalšie lieky, ktoré môžu spôsobiť nervové poškodenie. Príznaky nervového poškodenia môžu pretrvávať aj po skončení liečby.

 • ak máte akékoľvek problémy s pečeňou.

 • ak máte po predchádzajúcich infúziách oxaliplatiny veľmi nízke počty krvných buniek. Váš lekár vám bude pravidelne odoberať krv, aby skontroloval, či máte dostatočné množstvo krvných buniek.

 • ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Je dôležité, aby ste sa pred liečbou poradili so svojím lekárom.

 • ak ste tiež liečený 5-fluóruracilom zvyšuje sa riziko hnačky, vracania, bolestivých rán v ústach a krvných abnormalít.

 • ak máte príznaky ako bolesti hlavy, poruchy mentálnej funkcie, záchvaty a poruchy videnia ako rozmazané videnie až po stratu videnia (symptómy reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie, zriedkavej neurologickej poruchy).


Iné lieky a Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť a musíte používať účinný spôsob antikoncepcie. Ak otehotniete počas liečby, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára. Mali by ste používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a ešte 4 mesiace po liečbe (ženy) alebo ešte 6 mesiacov po liečbe (muži).


Dojčenie

Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.


Plodnosť

Oxaliplatina môže spôsobiť neplodnosť, ktorá môže byť nezvratná. Mužom sa preto odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po liečbe a aby sa pred liečbou poradili o možnosti konzervácie spermií. Muži majú počas terapie a 6 mesiacov po jej skončení používať vhodné antikoncepčné opatrenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Liečba oxaliplatinou môže spôsobiť zvýšené riziko vzniku závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu. Ak sa u vás objaví niektorý z týchto účinkov, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Ak máte problémy so zrakom počas liečby oxaliplatinou, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje ani nevykonávajte žiadne nebezpečné úkony.


3. Ako používať Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml


Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml je určený iba pre dospelých.


Dávkovanie

Dávka lieku Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml závisí od plochy povrchu tela. Vypočítava sa podľa výšky a váhy.

Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2 plochy povrchu tela.

Dávka, ktorú dostanete, závisí od výsledkov krvných testov a od toho, či sa u vás predtým objavili vedľajšie účinky lieku Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml.


Spôsob a cesta podania

 • Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml vám predpíše onkológ (lekár, špecializujúci sa na liečbu rakoviny).

 • Liečbu vám podá zdravotnícky personál, ktorý pripravil požadovanú dávku lieku Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml.

 • Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml sa vám podá pomalou injekciou do niektorej zo žíl (intravenózna infúzia) počas 2 až 6 hodín.

 • Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml sa vám podá v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred infúziou 5-fluóruracilu.


Frekvencia podávania

Infúziu by ste mali dostávať každé 2 týždne.


Trvanie liečby

Dĺžku liečby určí váš lekár. Keď ste liečený po kompletnom chirurgickom odstránení nádoru, liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov.


Ak použijete viac lieku OxaliplatinKabi 5 mg/ml, ako máte:

Keďže tento liek podáva zdravotnícky pracovník, je vysoko nepravdepodobné, že by ste ho dostali príliš málo alebo príliš veľa. V prípade predávkovania sa môžu u vás objaviť intenzívnejšie vedľajšie účinky. Váš lekár vám možno predpíše vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry,


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V prípade, že máte nejaké vedľajšie účinky, je dôležité, aby ste o tom informovali svojho lekára pred ďalšou liečbou.


Dole uvedené sú vedľajšie účinky, ktoré môžete pociťovať.


Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

 • neobvyklá tvorba podliatin, krvácanie alebo znaky infekcie, ako je bolesť v hrdle a vysoká teplota,

 • pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie,

 • prítomnosť krvi alebo tmavo hnedých kávovo sfarbených čiastočiek vo vašich vývratkoch,

 • stomatitída/mukozitída (boľavé pery alebo vredy v ústnej dutine),

 • neobjasnené respiračné príznaky, ako napríklad suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie,

 • príznaky ako bolesti hlavy, poruchy mentálnej funkcie, záchvaty a poruchy videnia ako rozmazané videnie až po stratu videnia (symptómy reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie, zriedkavej neurologickej poruchy).


Ďalšie známe vedľajšie účinky lieku Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml sú:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • Oxaliplatina môže postihovať nervy (periférna neuropatia). Môžete pociťovať tŕpnutie alebo znecitlivenie prstov na rukách a nohách, v okolí úst alebo v hrdle, ktoré sa môžu niekedy vyskytovať spolu s kŕčmi.

Tieto účinky sa môžu objaviť často aj po vystavení organizmu chladu napr. pri otváraní chladničky alebo držaní studeného nápoja.

Môžete mať aj problémy s vykonávaním jemných prác, ako je zapínanie oblečenia. Aj keď vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpia, existuje možnosť pretrvávania príznakov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby.

Niektorí ľudia pociťovali tŕpnutie, pocit ako pri zľaknutí prechádzajúci dole po ramenách a tele ako pri ohýbaní krku.

 • Oxaliplatina môže niekedy spôsobiť nepríjemný pocit v hrdle, hlavne pri prehĺtaní a pocit sťaženého dýchania. Tieto pocity, pokiaľ k nim dôjde, sa zvyčajne objavia počas podávania infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po jej podaní a môže ich vyvolať vystavenie organizmu chladu. Aj keď sú nepríjemné, netrvajú dlho a vymiznú bez potreby akejkoľvek liečby. V dôsledku týchto vedľajších účinkov sa váš lekár môže rozhodnúť, že zmení liečbu.

 • Oxaliplatina môže spôsobovať hnačku, miernu nevoľnosť (pocit na vracanie) a vracanie, avšak lieky na prevenciu vracania vám budú pravdepodobne podané vaším lekárom pred liečbou a môžete ich dostávať aj po liečbe.

 • Oxaliplatina spôsobuje dočasné zníženie počtu krviniek. Zníženie červených krviniek môže spôsobiť anémiu (zníženie počtu červených krviniek), nadmerné krvácanie alebo tvorbu modrín (kvôli zníženiu počtu krvných doštičiek). Zníženie počtu bielych krviniek vám môže spôsobiť väčšiu náchylnosť na infekcie. Pred začiatkom liečby a taktiež pred každou ďalšou liečbou vám lekár urobí kontrolné vyšetrenia krvi, aby sa uistil, že máte dostatočný počet krviniek.

 • Nepríjemný pocit v blízkosti alebo v mieste vpichu počas podávania infúzie

 • Horúčka, zimnica (tras), mierna alebo veľká únava, bolesť celého tela

 • Zmeny váhy, strata alebo zníženie chuti do jedla, zmena vnímania chuti, zápcha

 • Bolesti hlavy, bolesti chrbta

 • Zápal nervov až ku svalom, stuhnutie krku, neobvyklý pocit na jazyku, ktorý môže spôsobiť poruchu reči, stomatitída / mukozitída (boľavé pery alebo vredy v ústach)

 • Bolesť brucha

 • Neobvyklé krvácanie vrátanie krvácania z nosa

 • Kašľanie, ťažkosti s dýchaním

 • Alergické reakcie, krvné vyrážky, ktoré môžu byť začervenané a svrbieť, mierna strata vlasov (alopécia)

 • Zmeny v krvných testov vrátane tých, ktoré sa týkajú zmien v pečeni


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • Infekcia kvôli zníženému počtu bielych krviniek

 • Poruchy trávenia a pálenie záhy, štikútanie, návaly tepla/červenanie, závrat

 • Zvýšené potenie a poruchy nechtov, olupovanie kože

 • Bolesť na hrudníku

 • Choroby pľúc a nádcha

 • Bolesti kĺbov a kostí

 • Bolesť pri močení a zmeny vo funkcii obličiek, zmeny vo frekvencii močenia, dehydratácia

 • Krv v moči/stolici, opuch žíl, zrazeniny v pľúcach

 • Vysoký krvný tlak

 • Depresia a nespavosť

 • Zápal spojiviek a problémy so zrakom


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • Nepriechodnosť alebo opuch čriev

 • Nervozita


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

 • Strata sluchu

 • Zjazvenie v pľúcach, ktoré vyvoláva dychovú nedostatočnosť, niekedy fatálnu (intersticiálna choroba pľúc)

 • Reverzibilná krátkodobá strata videnia


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • prítomnosť krvi alebo tmavo hnedých kávovo sfarbených čiastočiek vo vašich vývratkoch


Neznáme: výskyt nie je možné odhadnúť z dostupných údajov

 • kŕče


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte pri teplote do 25C.


Nepoužívajte liek Oxaliplatin, ak roztok nie je číry a ak obsahuje čiastočky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml obsahuje

- Liečivo je oxaliplatina. 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.

- Ďalšie zložky sú kyselina jantárová, hydroxid sodný a voda na injekcie.


Ako vyzerá Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml a obsah balenia

Tento liek je infúzny koncentrát. Infúzny koncentrát je číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


Každá liekovka obsahuje 50 mg, 100 mg alebo 200 mg oxaliplatiny. Koncentrát sa dodáva v 10 ml, 20 ml alebo 40 ml čírych sklenených injekčných liekovkách typu I s chlórobutylovou elastomerovou zátkou a hliníkovým ochranným uzáverom (flip-off). Každá injekčná liekovka môže byť obalená fóliou a môže/nemusí byť zabalená v plastovom obale .

Injekčné liekovky sú dostupné v balení po jednej liekovke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Fresenius Kabi Oncolgy Plc,

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Hampshire, GU35 0NF,Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Oxaliplatinum Kabi 5 mg/ml

Dánsko Oxaliplatin Fresenius Kabi

Fínsko Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Nemecko Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Grécko Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Maďarsko Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Írsko Oxaliplatin 5 mg/ml

Taliansko Oxaliplatino Kabi 5 mg/ml

Holandsko Oxaliplatine Kabi 5 mg/ml

Nórsko Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Poľsko Oxaliplatin Kabi

Portugalsko Oxaliplatina Kabi 5 mg/ml

Slovenská republika Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Španielsko Oxaliplatino Kabi 5 mg/ml

Veľká Británia Oxaliplatin 5 mg/mlTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi oxaliplatiny a pri ich príprave je potrebná opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať všetky opatrenia, ktoré zaručujú ochranu osoby, ktorá s cytotoxickou látkou zaobchádza, a jej okolia.

Prípravu injekčných roztokov cytotoxických látok musí vykonávať vyškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zaručujú integritu lieku, ochranu životného prostredia a hlavne ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, v súlade s nariadením nemocnice. Pre tento účel je potrebné vyhradiť priestor na prípravu. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.

Personál musí mať vhodné vybavenie na manipuláciu, predovšetkým plášť s dlhými rukávmi, ochranné masky, čiapky, ochranné okuliare, sterilné jednorazové rukavice, ochranné kryty pre pracovnú plochu, nádoby a zberné odpadové vrecia.

S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.

Gravidné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhýbali manipulácii s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať rovnako opatrne ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad sa má spaľovať vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri nižšie uvedenú časť „Likvidácia“.

Ak sa koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte vodou.

Ak sa koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte vodou.


Osobitné opatrenia pri podávaní


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEPODÁVAJTE v nezriedenej forme.

 • Na zriedenie sa má použiť len 5% infúzny roztok glukózy. Na prípravu infúzie NERIEĎTE roztokmi chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

 • NEMIEŠAJTE so žiadnymi inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani nepodávajte súbežne tou istou infúznou súpravou.

 • nemiešajte so zásaditými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5‑fluóruracilom, s prípravkami kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku ani s trometamolovými soľami iných liečiv. Zásadité lieky alebo roztoky majú nepriaznivý vplyv na stabilitu oxaliplatiny.


Pokyny na použitie s kyselinou folínovou (FA) (ako kalciumfolinát alebo nátriumfolinát)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2 v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia kyseliny folínovej (FA) v 5% roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín, cez Y spojku umiestnenú čo najbližšie k miestu vpichu infúzie. Tieto dva lieky sa nemajú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometamol, ako pomocnú látku, a musí sa zriediť len izotonickým 5% roztokom glukózy, nikdy nie zásaditými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcich chloridy.


Pokyny na použitie s 5-fluóruracilom (5 FU)


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi - t.j. 5‑fluóruracilom (5 FU). Po podaní oxaliplatiny infúznu súpravu prepláchnite a až potom podávajte 5‑fluóruracil (5 FU).


Ďalšie informácie o liekoch, ktoré sa podávajú v kombinácii s oxaliplatinou, sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností pre konkrétny liek.


 • POUŽÍVAJTE LEN odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).


 • Akýkoľvek koncentrát, ktorý vykazuje zrazeninu, sa nemá používať a je potrebné ho zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Infúzny koncentrát


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez častíc. Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný koncentrát sa má zlikvidovať.


Zriedenie roztoku pred infúziou


Odoberte z injekčnej liekovky (liekoviek) potrebné množstvo koncentrátu a potom ho zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozmedzie koncentrácie, v rámci ktorého bola preukázaná fyzikálna a chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,2 mg/ml až 2,0 mg/ml.


Podávajte intravenóznou infúziou.


Po zriedení v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita pri používaní stanovila na 24 hodín pri izbovej teplote (15°C – 25 °C) a v chladničke (2°C – 8 °C).


Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez častíc. Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Na zriedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola skúšaná s reprezentatívnymi súpravami na podávanie na báze PVC.


Infúzia


Podávanie oxaliplatiny si nevyžaduje predchádzajúcu hydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby jej koncentrácia nebola nižšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podávať infúziou do periférnej žily alebo cez centrálny žilový katéter počas 2 až 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia


Všetok nespotrebovaný liek alebo materiál sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


8Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/04261-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02278-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04808-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.

Číry, bezfarebný roztok, bez viditeľných častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5FU) a kyselinou folínovou (FA) je indikovaná:


- na adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva III. štádia (Dukeho štádium C) po kompletnej resekcii primárneho tumoru


- na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


len PRE dospelých


Odporúčaná dávka oxaliplatiny na adjuvantnú liečbu je 85 mg/m2 intravenózne, opakovaná každé dva týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2 intravenózne, opakovaná každé 2 týždne pokiaľ nedôjde k zlepšeniu ochorenia alebo neprijateľnej toxicite.


Dávkovanie sa má upravovať podľa znášanlivosti (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi, t.j. pred 5-fluóruracilom.


Oxaliplatina sa podáva formou 2‑ až 6‑hodinovej intravenóznej infúzie v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy, aby jej koncentrácia bola v rozmedzí 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa používa predovšetkým v kombinácii s liečbami založenými na kontinuálnej infúzii 5‑fluóruracilu (5FU). Pri dvojtýždňovej liečebnej schéme sa používali režimy 5‑fluóruracilu (5FU), ktoré kombinujú bolusovú a kontinuálnu infúziu.


Špeciálne skupiny pacientov


 • Porucha funkcie obličiek:


Oxaliplatina sa nesmie podávať pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 5.2). U pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je odporúčaná dávka oxaliplatiny 85 mg/m2 (pozri časti 4.4 a 5.2).


 • Porucha pečene:


V štúdii fázy I, do ktorej boli zaradení pacienti s rôznymi stupňami poruchy funkcie pečene, sa zdalo, že frekvencia a závažnosť porúch pečene a žlčových ciest súvisí s progresívnym ochorením a s abnormálnymi výsledkami pečeňových testov na začiatku liečby. Počas klinického vývoja sa u pacientov s abnormálnou funkciou pečene nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.


 • Pediatrická populácia:


Neexistuje žiadna relevantná indikácia pre používanie oxaliplatiny u detí. Účinnosť oxaliplatiny pri samostatnom podávaní u pediatrickej populácie s tuhými nádormi sa nestanovila (pozri časť 5.1).


 • Starší pacienti:


Keď sa u pacientov vo veku nad 65 rokov používala oxaliplatina samostatne alebo v kombinácii s 5‑fluóruracilom, nebolo pozorované žiadne zvýšenie závažnej toxicity. U starších pacientov preto nie je potrebná žiadna špecifická úprava dávky.


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva intravenóznou infúziou.


Pri podávaní oxaliplatiny sa nevyžaduje hyperhydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby jej koncentrácia nebola nižšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podávať infúziou cez centrálny žilový katéter alebo do periférnej žily po dobu 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5‑fluóruracilu.


V prípade extravazácie sa musí podávanie okamžite prerušiť.


Pokyny na použitie:


Oxaliplatina sa musí pred použitím zriediť. Na zriedenie infúzneho koncentrátu sa môže používať len 5% roztok glukózy (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov/pacientok


- so známou anamnézou precitlivenosti na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- ktoré dojčia.

- ktorí majú pred začiatkom prvého liečebného cyklu myelosupresiu, o čom svedčí východiskový počet neutrofilov < 2 x 109/l a/alebo počet krvných doštičiek < 100 x 109/l.

- ktorí majú pred prvým liečebným cyklom periférnu senzorickú neuropatiu s poruchou funkcie.

- ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) (pozri časť 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Porucha funkcie obličiek

Pacienti s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa majú dôsledne monitorovať kvôli nežiaducim účinkom a dávka sa má upraviť podľa toxicity (pozri časť 5.2).


Hypersenzitívne reakcie

Zvýšená pozornosť sa má venovať pacientom s anamnézou alergických reakcií na iné lieky obsahujúce platinu. V prípade prejavov anafylaktickej reakcie je nutné okamžite prerušiť infúziu a nasadiť zodpovedajúcu symptomatickú liečbu. Opakované podanie oxaliplatiny u týchto pacientov je kontraindikované. U všetkých zlúčenín platiny boli hlásené skrížené reakcie, v niektorých prípadoch fatálne.


V prípade extravazácie sa musí infúzia okamžite zastaviť a začať zvyčajná lokálna symptomatická liečba.


Neurologické symptómy

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má dôkladne sledovať, hlavne ak sa podáva súbežne s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má previesť pred každým podaním a potom v pravidelných intervaloch.


Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo niekoľko hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8), sa má ďalšia dávka oxaliplatiny podávať viac ako 6 hodín.


Periférna neuropatia

Ak sa vyskytnú neurologické príznaky (parestézia, dyzestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávky oxaliplatiny má vychádzať z trvania a závažnosti týchto príznakov:


- ak príznaky trvajú dlhšie ako sedem dní a spôsobujú ťažkosti, nasledujúca dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastatického ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe).


- ak parestézia bez poškodenia funkcie pretrváva až do ďalšieho cyklu, nasledujúca dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 mg/ m2 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastatického ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe).


- ak parestézia s poškodením funkcie pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.


- ak sa tieto príznaky zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, je možné uvažovať o obnovení liečby.


Pacientov treba informovať o tom, že príznaky periférnej senzorickej neuropatie môžu po ukončení liečby pretrvávať. Lokalizované stredne závažné parestézie alebo parestézie, ktoré môžu zasahovať do funkčných aktivít, môžu pretrvávať až 3 roky po skončení adjuvantnej liečby.


Syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (RPLS)

Prípady Syndrómu reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome – RPLS tiež známa ako PRES – Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) sa objavili u pacientov liečených oxaliplatinou v kombinácii s chemoterapiou. RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rapídne sa rozvíjajúci neurologický stav, ktorý zahŕňa záchvaty, hypertenziu, bolesti hlavy, zmätenosť, slepotu, iné poruchy videnia a neurologické poruchy (pozri časť 4.8). Diagnostika RPLS sa vykonáva na základe snímania mozgu, najlepšie prostredníctvom MRI (magnetickej rezonancie).


Nevoľnosť, vracanie, hnačka, dehydratácia a hematologické zmeny

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/eméza môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poruchu renálnej funkcie, hlavne keď sa oxaliplatina kombinuje s 5‑fluóruracilom.


Ak sa vyskytne hematologická toxicita (počet neutrofilov < 1,5 x 109/l alebo počet krvných doštičiek < 50 x 109/l), podávanie ďalšieho cyklu liečby sa má odložiť až dovtedy, kým sa hematologické hodnoty nevrátia na prijateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým ďalším cyklom sa má vyšetriť kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.


Pacientov treba dostatočne informovať o riziku hnačky/emézy, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny/5‑fluóruracilu, aby mohli bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára kvôli náležitej liečbe.


Ak sa vyskytne mukozitída/stomatitída s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť až dovtedy, kým nedôjde k zmierneniu mukozitídy/stomatitídy na 1. stupeň alebo nižší stupeň a/alebo kým počet neutrofilov nebude 1,5 x 109/l.


Ak sa oxaliplatina kombinuje s 5‑fluóruracilom (s kyselinou folínovou alebo bez nej), zvyčajná dávka 5‑fluóruracilu sa má upraviť podľa jeho toxicity.


Ak sa vyskytne hnačka 4. stupňa, neutropénia 3.‑4. stupňa (počet neutrofilov < 1,0 x 109/l), trombocytopénia 3.‑4. stupňa (počet krvných doštičiek < 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastatického ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe), a to navyše k akýmkoľvek potrebným zníženiam dávky 5‑fluóruracilu.


Pľúcne symptómy

V prípade neobjasnených respiračných príznakov, ako sú neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrapot alebo rádiologické pľúcne infiltráty, sa má liečba oxaliplatinou prerušiť až dovtedy, kým ďalšie pľúcne vyšetrenia nevylúčia intersticiálne pľúcne ochorenie alebo pľúcnu fibrózu (pozri časť 4.8).


Hepatálne symptómy

V prípade abnormálnych výsledkov pečeňových funkcií alebo portálnej hypertenzie, ktoré evidentne nie sú dôsledkom metastáz do pečene, sa majú vziať do úvahy veľmi zriedkavé prípady vaskulárnych ochorení pečene spôsobených liečivom.


Tehotenstvo

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa pozorovali genotoxické účinky. Z tohto dôvodu sa mužom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby oxaliplatinou a ešte 6 mesiacov po jej ukončení a informovať sa o možnosti konzervácie spermií pred liečbou, pretože oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok, ktorý môže byť ireverzibilný.


Ženy nemajú otehotnieť počas liečby oxaliplatinou a majú používať účinný spôsob antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí bezprostredne pred podaním 5‑fluóruracilu dostali jednorazovú dávku 85 mg/m2 oxaliplatiny, sa nepozorovala žiadna zmena hladiny expozície 5‑fluóruracilu.


In vitro nebolo pozorované žiadne významné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické bielkoviny nasledujúcimi látkami: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tehotenstvo

Dosiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa bezpečnosti použitia u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita. Preto sa oxaliplatina neodporúča počas gravidity a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. Používanie oxaliplatiny sa má zvážiť len po dostatočnom zhodnotení rizika pre plod a so súhlasom pacienta.


Ženy v plodnom veku

Vhodná antikoncepcia sa musí používať počas liečby a ešte 4 mesiace po skončení liečby v prípade žien a ešte 6 mesiacov po skončení liečby v prípade mužov.


Laktácia

Vylučovanie do mlieka sa neskúmalo. Dojčenie je počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.


Fertilita

Oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liečba oxaliplatinou však môže zvýšiť riziko vzniku závratu, nauzey a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu. To môže viesť k miernemu až stredne závažnému vplyvu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (po skončení terapie je revezibilné) môžu ovplyvniť schopnosť pacientov viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Preto sa musia pacienti upozorniť na potenciálne riziko týchto účinkov, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky oxaliplatiny v kombinácii s 5‑fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické (akútna periférna senzorická neuropatia a periférna senzorická neuropatia po kumulovanej dávke). Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie po podaní kombinácie oxaliplatiny a 5-FU/FA ako po podaní samotného 5-FU/FA.


Frekvencie uvedené v tabuľke nižšie sa získali z klinických štúdií zameraných na liečbu metastatického ochorenia a na adjuvantnú liečbu (v liečebnom režime s oxaliplatinou + 5-FU/FA bolo zaradených 416 pacientov v rámci liečby metastatického ochorenia a 1 108 pacientov v rámci adjuvantnej liečby) a z postmarketingových skúseností.


Frekvencie v tejto tabuľke sú definované nasledujúcou konvenciou: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou.


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Infekcie a nákazy*


- Infekcia


- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

- Neutropenická sepsa
Poruchy krvi a lymfatického systému*


- Anémia

- Neutropénia

- Trombo-cytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia


- Febrilná

neutropénia


- Imunoalergická trombocytopénia

- Hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému*


- Alergia/ alergická reakcia+
Poruchy metabolizmu a výživy


- Anorexia

- Hypokaliémia

- Hyperglykémia

- Hypernatriémia


- Dehydratácia


- Metabolická acidózaPsychické poruchy


- Depresia

- Insomnia

- NervozitaPoruchy nervového systému*


- Periférna senzorická neuropatia

- Senzorická porucha

- Dysgeúzia

- Bolesť hlavy

- Závrat

- Motorická neuritída

- Meningitída- Dyzartria

- Syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (RPLS)** (pozri časť 4.4)


Poruchy oka


- Konjunkti-vitída

- Vizuálna porucha- Prechodné zníženie vizuálnej ostrosti

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata videnia, po skončení terapie reverzibilná

Poruchy ucha a labyrintu- Ototoxicita


- Hluchota

Poruchy ciev


- Hemorágia

- Sčervenanie

- Hlboká žilová trombóza

- Hypertenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ

- Epistaxa


- Štikútanie

- Pľúcna embólia


- Intersticiálna pľúcna choroba, niekedy fatálna

- Pľúcna fibróza**

Poruchy gastrointestinál-neho traktu*


- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída /Mukozitída

- Bolesť brucha

- Zápcha

- Dyspepsia

- Gastro-ezofageálny reflux

- Rektálna hemorágia

- Ileus

- Intestinálna obštrukcia


- Kolitída

vrátane hnačky vyvolanej

Clostridium

Difficile

- Pankreatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Poruchy kože

- Alopécia


- Exfoliácia kože (t.j. syndróm ruka-noha)

- Erytematózna vyrážka

- Vyrážka

- Hyperhidróza

- Ochorenie nechtovPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta


- Artralgia

- Bolesť kostí
Poruchy obličiek a močových ciest


- Dyzúria

- Nezvyčajná frekvencia močenia

- HematúriaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu+++
Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie pečeňových enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie bilirubínu v krvi

- Zvýšenie laktát

dehydrogenázy v krvi

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

- Zvýšenie kreatinínu v krvi

- Zníženie hmotnosti (liečba metastatického ochorenia)
* Pozri podrobnú časť nižšie

** Pozri časť 4.4.


+ Veľmi časté alergie/alergické reakcie, vyskytujúce sa hlavne počas infúzie, niekedy fatálne.

Časté alergické reakcie zahŕňajú kožné vyrážky a hlavne urtikária, konjuktivitída, rinitída. Časté anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie zahŕňajú bronchospazmus, angioedém, hypotenziu, pocit bolesti na hrudi a anafylaktický šok.

++ Veľmi časté horúčka, zimnica (tremor), buď infekčné (s febrilnou neutropéniou alebo bez nej) alebo pravdepodobne imunologického mechanizmu.

+++ Boli hlásené reakcia v mieste vpichu vrátane bolesti v mieste vpichu, sčervenania, opuchu a trombózy. Extravazácia môže viesť k bolesti v mieste vpichu a zápalu, ktoré môžu byť závažné a môžu viesť ku komplikáciám vrátane nekrózy, predovšetkým keď sa oxaliplatina podáva do periférnej žily (pozri 4.4).


Poruchy krvného a lymfatického systému


Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Skúsenosti po uvedení oxaliplatiny na trh s neznámym výskytom

Hemolyticko-uremický syndróm


Poruchy imunitného systému


Výskyt alergických reakcií u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatin a 5-FU/FA 85 mg/m2 každé 2 týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba


Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Alergické reakcie/alergie

9,1

1

˂1

10,3

2,3

0,6


Nervový systém


Neurologická toxicita je toxicita limitujúca dávku. Zahŕňa periférnu senzorickú neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s kŕčmi alebo bez nich, často vyvolaná chladom. Tieto príznaky sa vyskytujú až u 95% liečených pacientov. Trvanie týchto príznakov, ktoré zvyčajne ustupujú v období medzi cyklami liečby, sa predlžuje so zvyšujúcim sa počtom liečebných cyklov.


Nástup bolesti a/alebo funkčnej poruchy sú v závislosti od trvania príznakov dôvodmi pre úpravu

dávky alebo dokonca aj pre prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha zahŕňa problémy s jemnou motorikou a je možným dôsledkom poruchy senzorických funkcií. Riziko výskytu pretrvávajúcich príznakov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m2 (10 cyklov) je približne 10% a pri kumulatívnej dávke 1 020 mg/m2 (12 cyklov) je 20%.


Vo väčšine prípadov sa po prerušení liečby neurologické znaky a príznaky zmiernia alebo úplne ustúpia. 6 mesiacov po skončení adjuvantnej liečby karcinómu hrubého čreva 87% pacientov nemalo žiadne príznaky alebo malo len mierne príznaky. Po sledovaní trvajúcom až 3 roky sa približne u 3% pacientov vyskytli buď pretrvávajúce lokalizované parestézie stredne závažnej intenzity (2,3%) alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné schopnosti (0,5%).


Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa objavovať v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa vyskytujú po vystavení chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypoestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1% až 2% pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom dusenia sa, a to bez akéhokoľvek objektívneho dôkazu respiračnej tiesne (bez cyanózy alebo hypoxie) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (bez stridoru alebo piskotu). Aj keď sa v takýchto prípadoch podávali antihistaminiká a bronchodilatanciá, tieto príznaky sú rýchlo reverzibilné dokonca aj bez liečby. Predĺženie infúzie pomáha znižovať výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4).

Ďalšie ojedinele pozorované príznaky zahŕňajú spazmus čeľuste/svalový spazmus /mimovoľné svalové kontrakcie/zášklby svalov/myoklóniu, poruchy koordinácie/nezvyčajnú chôdzu/ataxiu/poruchy rovnováhy, pocit zovretia/tlaku/nepríjemného pocitu/bolesti v hrdle alebo na hrudníku. Okrem toho sa môžu pridružiť poruchy funkcie hlavových nervov, alebo sa môžu vyskytovať ako jednotlivá udalosť ako je ptóza, diplopia, afónia/dysfónia, zachrípnutie, niekedy popisované ako paralýza hlasivkových väzov, abnormálne pocity na jazyku alebo dyzartria, niekedy popisované ako afázia, neuralgia trojklaného nervu/bolesť na tvári/bolesť očí, zníženie zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické príznaky ako sú dyzartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Boli hlásené jednotlivé prípady optickej neuritídy.


Skúsenosti po uvedení oxaliplatiny na trh s neznámym výskytom

Kŕče


Gastrointestinálne poruchy


Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba silne účinnými antiemetikami.


Závažná hnačka/eméza môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poruchu funkcie obličiek, najmä keď sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) (pozri časť 4.4).


Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé (≤1/10 000):


Syndróm obštrukcie pečeňových sínusoidov, taktiež známy ako venookluzívna choroba pečene alebo patologické prejavy súvisiace s touto poruchou pečene, vrátane peliózy pečene, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie, perisínusoidálnej fibrózy. Klinickými prejavmi môžu byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšené hladiny transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé (≤1/10 000):


Akútna tubulo-intersticiálna nefropatia vedúca k akútnemu zlyhaniu obličiek.


4.9 Predávkovanie


Pre oxaliplatinu neexistuje žiadne známe antidotum. V prípadoch predávkovania je možné očakávať zhoršenie nežiaducich udalostí. Je potrebné začať sledovať hematologické parametre a poskytnúť symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny


ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastická látka, ktorá patrí do novej skupiny zlúčenín na báze platiny, u ktorých je atóm platiny viazaný v komplexe s 1,2‑diaminocyklohexánom („DACH“) a oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina je jeden enantiomér, (SP-4-2)- [(1R,2R-cyklohexán-1,2-diamín-kN, kN´] [ethanedioato (2-)-kO1, kO2] platiny.


Oxaliplatina vykazuje široké spektrum cytotoxických účinkov in vitro ako aj protinádorový účinok in vivo na rôznych nádorových modelových systémoch vrátane modelov kolorektálneho karcinómu u ľudí. U oxaliplatiny sa taktiež preukázala účinnosť in vitro a in vivo na rôznych modeloch rezistentných voči cisplatine.


V kombinácii s 5‑fluóruracilom sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie in vitro aj in vivo.


Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, aj keď ešte nie je úplne objasnený, preukázali, že deriváty s obsahom vody vznikajúce biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA, a tým dochádza k tvorbe priečnych väzieb medzi vláknami DNA ako aj v rámci jedného vlákna DNA, čo vedie k ukončeniu syntézy DNA, a tým k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.


U pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa účinnosť oxaliplatiny (v dávke 85 mg/m2 opakovanej každé dva týždne) v kombinácii s 5‑fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) preukázala v troch klinických štúdiách:


- V komparatívnej EFC2962 štúdii fázy III zameranej na liečbu prvej línie s 2 ramenami, v ktorej boli 420 pacientov randomizovaní buď k samotnému podávaniu (5-FU/FA)(LV5FU2, N = 210) alebo ku kombinácii oxaliplatiny s (5-FU/FA) (FOLFOX4, N = 210).


- V komparatívnej EFC4584 štúdii fázy III s troma ramenami predliečených pacientov, v ktorej boli 821 pacientov refraktérni na kombináciu irinotekan (CPT-11) + (5-FU/FA) randomizovaní buď k samotnému (5-FU/FA) (LV5FU2, N = 275), k oxaliplatine ako jedinej látke (N = 275) alebo ku kombinácii oxaliplatiny s (5-FU/FA) (FOLFOX4, N = 271).


- A napokon v nekontrolovanej EFC2964 štúdii fázy II zahŕňajúcej pacientov refraktérnych na liečbu samotným(5-FU/FA), ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny a (5-FU/FA) (FOLFOX4, N = 57).


Dve randomizované klinické štúdie, EFC2962 štúdia zameraná na liečbu prvej línie a EFC4584 štúdia u predliečených pacientov, preukázali významne vyššiu mieru odpovede a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným(5-FU/FA). V štúdii EFC4584 vykonanej u predliečených refraktérnych pacientov sa nezistil štatisticky významný rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA.


Miera odpovede pri FOLFOX4 oproti LV5FU2


Miera odpovede, % (95% CI) nezávislá rádiologická kontrolná analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina v monoterapii

Liečba prvej línie

EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16‑27)

49

(42‑46)

NA*

P hodnota = 0,0001

Predliečení pacienti

EFC4584

(refraktérni na CPT-11 + 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0‑2,7)

11,1

(7,6‑15,5)

1,1

(0,2‑3,2)

P hodnota < 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

NA*

23

(13‑36)

NA*

*NA: Neaplikovateľné


Medián prežívania bez progresie (PFS) / medián času do progresie (TTP) pri oxaliplatine


FOLFOX4 oproti LV5FU2


Medián PFS/TTP, mesiace (95% CI),

nezávislá rádiologická kontrolná analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

v monoterapii

Liečba prvej línie

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5‑6,5)

8,2

(7,2‑8,8)

NA*


Log-rank P hodnota = 0,0003


Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(refraktérni na

CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8‑2,9)

5,3

(4,7‑6,1)

2,1

(1,6‑2,7)


Log-rank P hodnota < 0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5-FU/FA)

NA*

5,1

(3,1‑5,7)

NA*

*NA: Neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (OS) FOLFOX4 oproti LV5FU2


Medián OS; mesiace

(95% CI)

analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina v monoterapii

Liečba prvej línie

EFC2962

14,7

(13,0‑18,2)

16,2

(14,7‑18,2)

NA*


Log-rank P hodnota = 0,12


Predliečení pacienti

EFC4584*

(refraktérni na CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3 ‑ 9,3)

9,9

(9,1‑10,5)

8,1

(7,2‑8,7)


Log-rank P hodnota = 0,09


Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3‑12,8)

NA*

*NA: Neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, došlo k významnému zlepšeniu symptómov súvisiacich s ochorením u vyššieho podielu pacientov liečených oxaliplatinou a (5-FU/FA) v porovnaní s pacientmi liečenými samotným (5-FU/FA) (LV5FU2) (27,7% oproti 14,6%, p < 0,0033).


U predtým neliečených pacientov (EFC2962) nebol medzi dvoma liečebnými skupinami zistený žiadny štatisticky významný rozdiel v ktorýchkoľvek aspektoch kvality života. Skóre kvality života však bolo zvyčajne lepšie v kontrolnej skupine pri hodnotení celkového zdravotného stavu a bolesti a horšie v skupine s oxaliplatinou pri hodnotení nauzey a vracania.


V komparatívnej MOSAIC štúdii fázy III (EFC3313) zameranej na adjuvantnú liečbu bolo 2 246 pacientov (899 s karcinómom II. štádia/Dukeho štádia B2 a 1347 s karcinómom III. štádia/Dukeho štádia C) po kompletnej resekcii primárneho karcinómu hrubého čreva randomizovaných buď k samotnému 5-FU/FA (LV5FU2 N=1123, (B2/C) = 448/675) alebo ku kombinácii oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4 N=1123, (B2/C) = 451/672).


EFC 3313 3‑ročné prežívanie bez príznakov ochorenia (analýza ITT)* v celkovej populácii


Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3‑ročného prežívania bez príznakov ochorenia

(95% CI)

73,3

(70,6‑75,9)

78,7

(76,2‑81,1)

Pomer rizika (95% CI)

0,76

(0,64‑0,89)

Stratifikovaný log rank test

P= 0,0008

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní aspoň 3 roky)


Štúdia preukázala celkovú významnú výhodu kombinácie oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4) pred samotným 5-FU/FA (LV5FU2) v 3-ročnom prežívaní bez príznakov ochorenia.


EFC 3313 3‑ročné prežívanie bez príznakov ochorenia (analýza ITT)*podľa štádia ochorenia


Štádium pacienta

II. štádium

(Dukeho štádium B2)

III. štádium

(Dukeho štádium C)

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3‑ročného prežívania bez príznakov ochorenia

(95% CI)

84,3
(80,9‑87,7)

87,4
(84,3‑90,5)

65,8
(62,2‑69,5)

72,8
(69,4‑76,2)

Pomer rizika (95% CI)

0,79

(0,57‑1,09)

0,75

(0,62‑0,90)

Log‑rank test

P=0,151

P=0,002

* medián doby sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní aspoň 3 roky)


Celkové prežívanie (analýza ITT)


V čase analýzy 3-ročného prežívania bez príznakov ochorenia, ktoré bolo primárnym koncovým ukazovateľom štúdie MOSAIC, bolo stále nažive 85,1% pacientov v ramene FOLFOX4 oproti 83,8% pacientov v ramene LV5FU2. To znamená celkové zníženie rizika mortality o 10% v prospech FOLFOX4, ktoré však nedosiahlo štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).


V subpopulácii v II. štádiu (Dukeho štádium B2) boli tieto hodnoty 92,2% pre FOLFOX4 oproti 92,4% pre LV5FU2 (pomer rizika = 1,01) a v subpopulácii v III. štádiu (Dukeho štádium C) boli tieto hodnoty 80,4% pre FOLFOX4 oproti 78,1% pre LV5FU2 (pomer rizika = 0,87).


Oxaliplatina v monoterapii bola hodnotená u pediatrickej populácie v dvoch štúdiách fázy I (69 pacientov) a dvoch štúdiách fázy II (166 pacientov). Celkovo bolo liečených 235 pediatrických pacientov (vo veku 7 mesiacov – 22 rokov) so solídnymi tumormi. Účinnosť oxaliplatiny v monoterapii sa nestanovila v liečených pediatrických populáciách. Nárast v oboch štúdiách fázy II bol zastavený z dôvodu chýbajúcej odpovede tumoru.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých účinných látok sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny, predstavujúcej zmes všetkých neviazaných, účinných a neúčinných platinových zlúčenín, je po dvojhodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m2 každé tri týždne počas 1 až 5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2 každé dva týždne počas 1 až 3 cyklov nasledujúca:


Súhrn odhadovaných farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po opakovaných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m2každé dva týždne alebo 130 mg/m2každé tri týždne


Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2

t1/2γ

Vss

CL


µg

/ml

µg.h

/ml

µg.h

/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m2


Priemer

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Priemer

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Priemerné hodnoty AUC0-48 a Cmax boli stanovené v 3. cykle (85 mg/m2) alebo v 5. cykle (130 mg/m2).

Priemerné hodnoty AUC, Vss, CL a CLRO-48 boli stanovené v 1. cykle.

Hodnoty Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a CL boli stanovené pomocou nekompartmentovej analýzy.

Hodnoty t1/2α, t1/2 a t1/2γ boli stanovené pomocou kompartmentovej analýzy (kombinované z 1.‑3. cyklu).


Na konci 2‑hodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa vylučuje močom. Ireverzibilná väzba na červené krvinky a plazmu vedie v tomto prostredí k polčasu, ktorý je blízky prirodzenému obratu červených krviniek a sérového albumínu. Žiadna kumulácia v ultrafiltráte plazmy po podaní 85 mg/m2 každé dva týždne alebo 130 mg/m2 každé tri týždne sa nepozorovala a rovnovážny stav sa dosiahol v tomto prostredí v priebehu prvého cyklu. Interindividuálna a intraindividuálna variabilita je zvyčajne nízka.


Biotransformácia in vitro sa považuje za dôsledok neenzymatického rozkladu a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu sprostredkovanom cytochrómom P450.

U pacientov oxaliplatina podlieha rozsiahlej biotransformácii a na konci 2‑hodinovej infúzie sa v ultrafiltráte plazmy nezistilo žiadne liečivo v nezmenenej forme. Po dlhších časových úsekoch sa v systémovej cirkulácii zistilo niekoľko cytotoxických produktov biotransformácie, vrátane monochlóro‑, dichlóro‑ a dihydro‑DACH platinových zlúčenín, spolu s niekoľkými neúčinnými konjugátmi.


Platina sa vylučuje hlavne močom, pričom najväčšie množstvo sa vylúči v priebehu 48 hodín po podaní.


Do 5. dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a < 3% stolicou.


Vplyv poruchy obličiek na vylučovanie oxaliplatiny sa študoval u pacientov s rôznymi stupňami

renálnej funkcie. Oxaliplatina sa podávala v dávke 85 mg/m2 v kontrolnej skupine s normálnou

funkciou (CLcr ˃ 80 ml/min, n=12), u pacientou s miernou (CLcr = 50 až 80 ml/min, n=13)

a strednou (CLcr = 30 až 49 ml/min, n=11) poruchou funkcie obličiek a s dávkou 65 mg/m2

u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CLcr ˂ 30 ml/min, n=5). Priemerná expozícia

bola 9, 4, 6 a 3 cykly a farmakokinetické údaje z 1. cyklu sa získali od 11, 13, 10 a 4 pacientov.


Došlo k zvýšeniu AUC plazmatického ultrafiltrátu (PUF) platiny a pomeru AUC/dávka a k poklesu

celkovej a renálnej CL a Vss a k zhoršeniu poruchy funkcie obličiek, hlavne u (malej) skupiny

pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek: bodový odhad (90 % CI) priemerných pomerov

stavu funkcie obličiek oproti normálnej funkcii obličiek bol u pacientov s miernym, stredne závažným

a závažným zlyhávaním obličiek stanovený parameter AUC/dávka následovne: 1,36 (1,08; 1,71); 2,34

(1,82; 3,01) a 4,81 (3,49; 6,64).


Vylučovanie oxaliplatiny významne koreluje s klírens kreatinínu. U pacientov s miernym, stredne

závažným a závažným zlyhávaním obličiek bola celková CL PUF platiny 0,74 (0,59; 0,92); 0,43

(0,33; 0,55) a 0,21 (0,15; 0,29) a pre Vss bol 0,52 (0,41; 0,65); 0,73 (0,59; 0,91) a 0,27 (0,20; 0,36).

Celkový telesný klírens PUF platiny bol teda znížený nasledovne o 26 % pri miernom, 57 % pri

stredne závažnom a 79 % pri závažnom zlyhávaní obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou

funkciou obličiek.

Renálny klírens PUF platiny bol znížený u pacientov s poruchou funkcie obličiek o 30% pri miernej,

65 % pri strednej a 84 % pri závažnej poruche funkcie obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou

funkciou.


So zvyšujúcim sa stupňom poruchy funkcie obličiek, hlavne u skupiny s ťažkým poškodením, sa

zvyšoval beta-polčas PUF platiny. Napriek malému počtu pacientov so závažnou poruchou funkcie

obličiek sú tieto údaje u pacientov so závažným zlyhávaním obličiek znepokojujúce a treba ich

zohľadniť pri predpisovaní oxaliplatiny pacientom s poruchou funkcie obličiek (viď 4,2; 4,3 a 4,4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľové orgány identifikované u predklinických druhov (myši, potkany, psy a/alebo opice) v štúdiách toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny systém, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicity cieľových orgánov pozorované u zvierat sa zhodujú s toxicitami spôsobenými inými liekmi s obsahom platiny a cytotoxickými liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú na liečbu karcinómov u ľudí, s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce boli pozorované len u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita sa považuje za špecifickú pre psov nielen preto, že bola pozorovaná iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné dávkam, ktoré u psov vyvolávali letálnu kardiotoxicitu (150 mg/m2), boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie, ktoré využívali senzorické neuróny potkanov svedčia o tom, že akútne neurosenzorické príznaky súvisiace s oxaliplatinou môžu zahŕňať interakciu s napäťovo riadenými Na+ kanálmi.


Oxaliplatina vykazovala mutagénne a klastogénne účinky v testoch na cicavcoch a u potkanov spôsobovala embryo-fetálnu toxicitu. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď štúdie karcinogenity sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina jantárová

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Zriedený liek sa nesmie miešať s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej súprave. Podľa návodu na použitie popísanom v časti 6.6 sa môže oxaliplatina podávať súbežne s kyselinou folínovou (FA) pomocou Y spojky.


 • nemiešajte so zásaditými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5‑fluóruracilom, s prípravkami kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Zásadité lieky alebo roztoky budú mať nepriaznivý vplyv na stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).


 • Oxaliplatinu NERIEĎTE soľnými alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane chloridu vápenatého, chloridu draselného alebo chloridu sodného).


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné vybavenie obsahujúce hliník.


 • nemiešajte s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej súprave (pozri časť 6.6, kde sú uvedené pokyny pre súbežné podávanie s kyselinou folínovou).


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Po zriedení v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita pri používaní stanovila na 24 hodín pri izbovej teplote (15 °C – 25 °C) a v chladničke (2 °C – 8 °C).


Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte pri teplote do 25C.


Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10 ml koncentrátu v injekčnej liekovke (z číreho skla typu I) s chlórobutylovou elastomerovou zátkou a hliníkovým ochranným uzáverom (flip-off). Každá injekčná liekovka môže byť obalená fóliou a môže/nemusí byť zabalená v plastovom obale.


20 ml koncentrátu v injekčnej liekovke (z číreho skla typu I) s chlórobutylovou elastomerovou zátkou a hliníkovým ochranným uzáverom (flip-off). Každá injekčná liekovka môže byť obalená fóliou a môže/nemusí byť zabalená v plastovom obale.


40 ml koncentrátu v injekčnej liekovke (z číreho skla typu I) s chlórobutylovou elastomerovou zátkou a hliníkovým ochranným uzáverom (flip-off). Každá injekčná liekovka môže byť obalená fóliou a môže/nemusí byť zabalená v plastovom obale.


Veľkosti balenia: 1 injekčná liekovka v jednodávkovej škatuli.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi oxaliplatiny a pri ich príprave je potrebná opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať všetky opatrenia, ktoré zaručujú ochranu osoby, ktorá s cytotoxickou látkou zaobchádza, a jej okolia.


Prípravu injekčných roztokov cytotoxických látok musí vykonávať vyškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zaručujú integritu lieku, ochranu životného prostredia a hlavne ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, v súlade s nariadením nemocnice. Pre tento účel je potrebné vyhradiť priestor na prípravu. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí mať vhodné vybavenie na manipuláciu, predovšetkým plášť s dlhými rukávmi, ochranné masky, čiapky, ochranné okuliare, sterilné jednorazové rukavice, ochranné kryty pre pracovnú plochu, nádoby a zberné odpadové vrecia.


S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Gravidné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhýbali manipulácii s cytotoxickými látkami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať rovnako opatrne ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad sa má spaľovať vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri nižšie uvedenú časť „Likvidácia“.

Ak sa koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte vodou.


Ak sa koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte vodou.


Osobitné opatrenia pri podávaní


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEPODÁVAJTE v nezriedenej forme.

 • Na zriedenie sa má použiť len 5% infúzny roztok glukózy. Na prípravu infúzie NERIEĎTE roztokmi chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

 • NEMIEŠAJTE so žiadnym iným liekom v tom istom infúznom vaku ani nepodávajte súbežne tou istou infúznou sústavou.

 • nemiešajte so zásaditými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5‑fluóruracilom, s prípravkami kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku ani s trometamolovými soľami iných liečiv. Zásadité lieky alebo roztoky majú nepriaznivý vplyv na stabilitu oxaliplatiny.


Pokyny na použitie s kyselinou folínovou (FA) (kalciumfolinát alebo nátriumfolinát)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2 v 250 ml až 500 ml 5% roztoku glukózy sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia kyseliny folínovej v 5% roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín, cez Y spojku umiestnenú čo najbližšie k miestu vpichu infúzie.

Tieto dva lieky sa nemajú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len izotonickým 5% roztokom glukózy, nikdy nie zásaditými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcich chloridy.


Pokyny na použitie s 5-fluóruracilom


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi, t.j. 5‑fluóruracilom.

Po podaní oxaliplatiny infúznu súpravu prepláchnite a až potom podávajte 5‑fluóruracil.


Ďalšie informácie o liekoch, ktoré sa podávajú v kombinácii s oxaliplatinou, sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností pre konkrétny liek.


Infúzny koncentrát


Pred použitím opticky skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez častíc.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný koncentrát sa má zlikvidovať (pozri likvidáciu nižšie).


Zriedenie pred infúziou


Odoberte z injekčnej liekovky (liekoviek) potrebné množstvo koncentrátu a potom ho zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí 0,20 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozmedzie koncentrácie, v rámci ktorého bola preukázaná fyzikálna a chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,20 mg/ml až 2,0 mg/ml.


Podávajte intravenóznou infúziou.


Po zriedení v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita pri používaní stanovila na 24 hodín pri izbovej teplote (15 °C – 25 °C) a v chladničke (2 °C – 8 °C).


Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Pred použitím opticky skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez častíc.


Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Na zriedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola skúšaná s reprezentatívnymi súpravami na podávanie na báze PVC.


Infúzia


Podanie oxaliplatiny si nevyžaduje predchádzajúcu hydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v 250 ml až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby jej koncentrácia nebola nižšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podávať infúziou cez centrálny žilový katéter alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia


Zvyšky lieku rovnako ako aj všetky materiály, ktoré boli použité na zriedenie a podanie, musia byť zlikvidované v súlade so štandardnými postupmi nemocnice, ktoré sa vzťahujú na cytotoxické látky a v súlade s národnými požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi Oncolgy Plc,

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Hampshire, GU35 0NF,Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0590/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.10.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

19Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml