+ ipil.sk

Oxaliplatin medac 5 mg/ ml prášok na infúzny roztokPríbalový leták

príloha č. 2 k rozhodnutiuo predĺžení platnosti registrácie lieku, ev.č.:2010/02062-pre


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok


oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám podajú tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Oxaliplatin medac a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete Oxaliplatin medac

 3. Ako Vám podajú Oxaliplatin medac

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Oxaliplatin medac

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE OXALIPLATIN MEDAC A NA ČO SA POUŽÍVA


Oxaliplatin medac je liek proti rakovine a obsahuje platinu. Oxaliplatin medac sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva (liečbu III. štádia rakoviny hrubého čreva po úplnom chirurgickom odstránení základného nádoru a metastázujúcej, t.j. rozptýlenej rakoviny hrubého čreva a konečníka).


Oxaliplatin medac sa používa v kombinácii s inými liekmi proti rakovine, ktoré sa nazývajú 5‑fluóruracil a kyselina folínová.


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ OXALIPLATIN MEDAC


Oxaliplatin medac Vám nemajú podať

 • keď ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na niektorú z ďalších zložiek Oxaliplatin medac,

 • keď dojčíte,

 • keď už máte znížený počet krviniek,

 • keď už cítite brnenie alebo necitlivosť v prstoch na rukách a/alebo nohách a ak máte ťažkosti s vykonávaním jemných činností, ako napríklad zapínanie gombíkov,

 • keď máte závažné problémy s obličkami.


Osobitá opatrnosť je potrebná (overte si to u lekára):

 • keď ste už niekedy prekonali alergickú reakciu na lieky obsahujúce platinu, ako napríklad karboplatinu alebo cisplatinu,


 • keď máte stredne závažné problémy s obličkami,

 • keď pociťujete necitlivosť alebo brnenie v prstoch na rukách alebo nohách alebo máte ťažkosti s prehĺtaním. Tieto symptómy môžu pretrvávať až do 3 rokov po ukončení liečby a môžu byť nevratné. Váš lekár Vám bude pravidelne vykonávať neurologické vyšetrenie, najmä ak sú Vám súbežne podávané iné lieky, ktoré pôsobia na nervy.

 • keď trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou, nevoľnosťou alebo vracaním,

 • keď máte bolestivé pery alebo vriedky v ústach,

 • keď máte neobvyklé podliatiny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je napríklad bolesť hrdla a vysokú teplotu. Keďže oxaliplatina môže spôsobiť pokles počtu krviniek, Váš lekár Vám bude často vyšetrovať krv.

 • keď sa u Vás objavia nevysvetliteľné dýchacie ťažkosti, ako napríklad suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie,

 • keď dostávate aj 5‑fluóruracil, pretože je zvýšené riziko výskytu hnačky, vracania, bolesti v ústach a odchýliek vo výsledkoch vyšetrenia krvi,

 • keď pocítite nepríjemný pocit v mieste vpichu infúzie alebo v jeho blízkosti (možný únik lieku do okolitého tkaniva).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť a musíte používať účinný spôsob antikoncepcie (spôsob zabraňujúci počatiu). Ak počas liečby otehotniete, okamžite informujte svojho lekára. Vhodnú antikoncepciu musíte používať počas liečby a po jej skončení, a to ženy počas 4 mesiacov, muži počas 6 mesiacov.


Pokiaľ ste liečená oxaliplatinou, nesmiete dojčiť.


Oxaliplatina môže spôsobovať neplodnosť, ktorá môže byť ireverzibilná (nezvratná). Pacientom mužského pohlavia sa preto odporúča, aby počas liečby a v priebehu 6 mesiacov po jej ukončení nesplodili dieťa a aby sa poradili o konzervácii (uchovaní ) spermií pred liečbou.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Keďže liečba oxaliplatinou môže viesť k zvýšenému riziku výskytu závratov, nevoľnosti, vracaniu a k iným neurologickým (nervovým) príznakom, ktoré môžu ovplyvniť chôdzu a rovnováhu, čo môže mať mierny alebo stredne závažný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. AKO VÁM PODAJÚOXALIPLATIN medac


Oxaliplatin medacsa môže podávať len dospelým.


Oxaliplatin medacVám predpíše odborník na liečbu rakoviny. Budete liečený pod lekárskym dohľadom.


Oxaliplatin medacsa podáva injekciou do žily (intravenóznou infúziou) počas 2 až 6 hodín. Injekcia sa pripraví zmiešaním prášku s vodou na injekciu alebo 5 % glukózou. Tento roztok sa potom ďalej riedi 5 % glukózou.

Oxaliplatin medac Vámpripraví zdravotnícky pracovník.

Dávka lieku Oxaliplatin medaczávisí od plochy povrchu Vášho tela (ktorá sa vypočítan z Vašej výšky a hmotnosti).


Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m² plochy povrchu tela jedenkrát za dva týždne, pred podaním infúzie iných liekov proti rakovine.


Dávka, ktorú dostanete, bude závisieť aj od výsledkov krvných testov a od toho, či sa už u Vás v súvislosti s liečbou liekom Oxaliplatin medac objavilinežiaduce účinky.


Dĺžku liečby určí Váš lekár.

Keď sa liečba použije po úplnom chirurgickom odstránení nádoru, bude trvať maximálne 6 mesiacov.


Váš lekár zabezpečí, aby ste dostali správnu dávku s ohľadom na Váš zdravotný stav. V prípade predávkovania môžete pociťovať zvýšený výskyt nežiaducich účinkov. V takom prípade Vám lekár môže poskytnúť symptomatickú liečbu (liečba na potlačenie nežiaducich účinkov).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Oxaliplatin medacmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u Vás objaví akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste o tom pred ďalšou liečbou informovali svojho lekára.


Ak zaznamenáte niektorý z nasledovných príznakov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi:

 • pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie,

 • stomatitída / mukozitída (bolestivé pery alebo vriedky v ústach),

 • opuch tváre, pier, úst alebo hrdla,

 • nevysvetliteľné dýchacie ťažkosti, ako napríklad neproduktívny(suchý) kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie,

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • necitlivosť alebo brnenie v prstoch na rukách alebo nohách,

 • mimoriadna únava,

 • neobvyklé podliatiny alebo krvácanie,

 • známky infekcie, ako napríklad bolesti hrdla a vysoká teplota,

 • nepríjemný pocit v mieste vpichu injekcie alebo v jej blízkosti počas infúzie.


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac než 1 z 10 pacientov)sú:

 • Porucha nervov, ktorá môže spôsobiť slabosť, brnenie alebo necitlivosť v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, ktorá sa niekedy môže objaviť spolu s kŕčmi. Zvyčajne ju vyvoláva chlad, t. j. otvorenie chladničky alebo držanie studeného nápoja. Môžete mať aj problémy s vykonávaním jemných činností, napríklad zapínaním gombíkov. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne vymiznú, existuje možnosť, že budú pretrvávať aj po skončení liečby.

 • Niektorí ľudia môžu pri ohnutí krku pocítiť brnenie, ktoré prechádza nadol rukami alebo trupom,

 • Oxaliplatina môže niekedy vyvolať nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri prehĺtaní, a môže vyvolať pocit plytkého dychu. Zvyčajne sa tento pocit objavuje počas infúzie alebo v priebehu hodín po jej skončení a môže byť vyvolaný pri vystavení sa chladu. Hoci je tento pocit nepríjemný, netrvá dlho a zvyčajne ustúpi bez potreby akejkoľvek liečby. Zaznamenal sa aj kŕč sánky, neobvyklé pocity na jazyku, ktoré môžu postihnúť reč a pocit tlaku na hrudníku. V takomto prípade sa môže lekár rozhodnúť pre zmenu Vašej liečby.

 • Poruchy chuti,

 • Bolesti hlavy,

 • Známky infekcie, ako sú bolesť hrdla a vysoká teplota,

 • Zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku infekcie,

 • Zníženie počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť bledosť kože, slabosť alebo dýchavičnosť,

 • Zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku podliatin.


Pred začiatkom liečby a pred každou nasledujúcou kúrou Vám lekár odoberie krv, aby zistil, či máte dostatočný počet krviniek.


 • Krvácanie z nosa,

 • Alergické reakcie – kožné vyrážky vrátane červenej, svrbivej kože, opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a môžete mať pocit, že zamdliete,

 • Dýchavičnosť, kašeľ,

 • Strata alebo nedostatok chuti do jedla,

 • Nevoľnosť, vracanie – lieky, ktoré pôsobia proti nevoľnosti, Vám zvyčajne lekár podá pred začiatkom liečby a môže v tom pokračovať aj po skončení liečby,

 • Hnačka, ak sa u Vás vyskytne pretrvávajúca alebo ťažká hnačka alebo vracanie, okamžite kontaktujte svojho lekára a poraďte sa s ním,

 • Bolesť úst alebo pier, vriedky v ústach,

 • Bolesť žalúdka, zápcha,

 • Kožné poruchy,

 • Vypadávanie vlasov,

 • Bolesti chrbta,

 • Únava, strata sily/slabosť, bolesť tela,

 • Bolesť alebo začervenanie v mieste vpichu injekcie alebo v jeho blízkosti počas infúzie,

 • Horúčka,

 • Prírastok hmotnosti,

 • Abnormálne hladiny glukózy (cukru) v krvi, t. j. príliš vysoké hladiny, ktoré môžu spôsobiť veľký smäd, suchosť v ústach alebo potrebu častejšie močiť,

 • Nízke hladiny draslíka v krvi, ktoré môžu spôsobiť neobvyklý rytmus srdca,

 • Abnormálne hladiny sodíka v krvi, t. j. nízke hladiny sodíka, ktoré môžu spôsobiť únavu a zmätenosť, svalové zášklby, kŕče alebo kómu (bezvedomie),

 • Odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zmeny funkcie pečene (zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, bilirubínu, LDH a pečeňových enzýmov).


Časté vedľajšie účinky (u menej než 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov) sú:

 • Zníženie počtu určitého druhu bielych krviniek spojené s horúčkou a/alebo generalizovanou infekciou (infekciou rozšírenou po celom tele),

 • Dehydratácia (odvodnenie),

 • Depresia (duševná skľúčenosť),

 • Nespavosť,

 • Závrate,

 • Zápal nervov, ktorý vedie ku svalovým kŕčom, ku strate určitých reflexov (mimovoľných reakcií),

 • Stuhnutosť šije, intolerancia/neznášanlivosť svetla a bolesti hlavy,

 • Zápal očných spojiviek, poruchy videnia,

 • Abnormálne (neobvyklé) krvácanie, krv v moči a stolici,

 • Vznik krvnej zrazeniny, zvyčajne v nohách, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo sčervenanie,

 • Vznik krvnej zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku a dýchavičnosť,

 • Nádcha,

 • Infekcia horných dýchacích ciest,

 • Sčervenenie,

 • Bolesť v hrudníku, čkanie,

 • Poruchy trávenia a pálenie záhy,

 • Úbytok hmotnosti,

 • Olupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poškodenia nechtov,

 • Bolesti kĺbov a bolesti kostí,

 • Bolesti pri močení alebo zmena vo frekvencii (častosti) močenia,

 • Odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zmeny funkcie obličiek (napr. zvýšenie kreatinínu).


Menej časté vedľajšie účinky (u menej než 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1 000 pacientov) sú:

 • Nervozita,

 • Poruchy sluchu,

 • Narušená alebo zastavená priechodnosť čriev

 • Poruchy acidobázickej rovnováhy v tele (rovnováha medzi kyslým a zásaditým prostredím).


Zriedkavé vedľajšie účinky (u menej než 1 zo 1 000, ale u viac ako 1 z 10 000 pacientov) sú:

 • Zníženie počtu krvných doštičiek z dôvodu alergickej reakcie (precitlivenosti),

 • Zníženie počtu červených krviniek spôsobené zničením buniek,

 • Zlá výslovnosť,

 • Dočasný pokles zrakovej ostrosti; poruchy zorného poľa,

 • Hluchota,

 • Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ťažkosti s dýchaním, zjazvenie pľúc, ktoré spôsobuje dýchavičnosť,

 • Zápal čreva spôsobujúci bolesti brucha alebo hnačku, vrátane závažnej bakteriálnej infekcie (Clostridium difficile),

 • Zápal zrakového nervu,

 • Syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (syndróm charakterizovaný bolesťou hlavy, závratmi, záchvatmi a poruchami zraku).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej než 1 z 10 000 pacientov) sú:

 • Zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu),

 • Ochorenie pečene, pre ktoré Vás lekár bude sledovať,

 • Zmeny funkcie obličiek, zlyhávanie obličiek.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Oxaliplatin medacsa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo kožou. Ak náhodou dôjde k rozliatiu, okamžite to povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OXALIPLATIN MEDAC


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Oxaliplatin medac po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Rekonštituovaný koncentrovaný roztok v originálnej injekčnej liekovke:

Rekonštituovaný koncentrovaný roztok sa má ihneď zriediť.


Infúzny roztok po zriedení:

Po zriedení rekonštituovaného roztoku 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri 2°C až 8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri 2°C až 8°C.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Oxaliplatin medac obsahuje

Liečivo je oxaliplatina.

50 mg injekčná liekovka: Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.

100 mg injekčná liekovka: Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.

150 mg injekčná liekovka: Každá injekčná liekovka obsahuje 150 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 30 ml rozpúšťadla.


Jeden ml rekonštituovaného koncentrovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Oxaliplatin medac a obsah balenia

Tento liek je prášok na infúzny roztok.

Každá injekčná liekovka obsahuje biely až sivobielyprášok na prípravu infúzneho roztoku, ktorý obsahuje 50 mg, 100 mg alebo 150 mg oxaliplatiny. Injekčné liekovky sa dodávajú v škatuľkách po jednom kuse (1).


Skôr ako sa Oxaliplatin medac podá injekčne do žily, musí byť rozpustený a pripravený ako roztok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

D-20354 Hamburg, Spolková republika Nemecko

Tel.: +49 / 4103 / 8006-0

Fax: +49 / 4103 / 8006-100

Výrobca:

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3, D-20354 Hamburg

Spolková republika Nemecko

Výrobný závod:

Theaterstr.6, D-22880 Wedel

Spolková republika NemeckoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Oxaliplatin medac 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Cyprus Οξαλιπλατίνη medac5 mg/mlκόνις για διάλυμα προς έγχυση

Česká republika Oxaliplatinummedac5 mg/mlprášekpropřípravuinfuzníhoroztoku

Estónsko Oksaliplatiinmedac

Fínsko Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning

Nemecko Medoxa®5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Maďarsko Oxaliplatin medac 5 mg/ml por oldatos infúzióhoz

Írsko Oxaliplatin medac 5 mg/ml powder for solution for infusion

Litva Oksaliplatinamedac 5 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui

Nórsko Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko Oksaliplatynamedac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Portugalsko Oxaliplatina medac

Slovenská republika Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok

Švédsko Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2011.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako aj pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, aj pri manipulácii a príprave roztokov oxaliplatiny sa vyžaduje opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s týmto cytostatikom ošetrujúcim alebo zdravotníckym personálom si vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu pracovníka a jeho okolia.


Injekčné roztoky cytostatík musí pripravovať len zaškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch a v podmienkach, ktoré v súlade s nemocničnou politikou zaručujú ochranu prostredia a najmä ochranu pracovníkov zaobchádzajúcich s liekmi. To si vyžaduje priestor vyhradený na tento účel (prípravovňa). V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, jednorazovými sterilnými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vrecami na odpad.


S exkrétmi a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.


Tehotné ženy treba upozorniť, aby sa vyhýbali manipulácii s cytostatikami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a treba ju považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozrite časť „Likvidácia“ nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa okamžite a dôkladne umyť vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, musia sa okamžite a dôkladne umyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

- NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

- Ako rozpúšťadlo možno použiť len infúzny roztok 5 % glukózy (50 mg/ml).

- NEREKONŠTITUJTE ALEBO NERIEĎTE na infúziu s roztokmi obsahujúci chlorid sodný alebo chloridy.

- NEPODÁVAJTE extravaskulárne.

- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani ich nepodávajte súbežne tou istou infúznou súpravou.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5‑fluóruracilom, prípravkami kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a soľami trometamolu iných liekov. Alkalické liečivá alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (vo forme kalciumfolinátu alebo nátriumfolinátu)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 g/m² v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia kyseliny folínovej v 5 % roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín, použitím infúznej súpravy typu Y, ktorý sa umiestni tesne pred miesto infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len izotonickým roztokom 5 % glukózy, nikdy nie alkalickými roztokmi alebo roztokmi obsahujúcimi chlorid sodný alebo chloridy.


Návod na podávanie s 5‑fluóruracilom


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluoropyrimidínmi – t. j. 5‑fluóruracilom.

Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu súpravu a potom podajte 5‑fluóruracil.

Pre získanie ďalších informácií o liekoch kombinovaných s oxaliplatinou si pozrite príslušné súhrny charakteristických vlastností liekov.


Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nesmie použiť a treba ho zlikvidovať v súlade so zákonnými požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Rekonštitúcia prášku


- Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

- 50 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 10 ml rozpúšťadla.

-100 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 20 ml rozpúšťadla.

-150 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 30 ml rozpúšťadla.


Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať (pozri nižšie „Likvidácia“).


Riedenie pred infúziou

Z injekčnej liekovky (liekoviek) odoberte požadované množstvo rekonštituovaného koncentrovaného roztoku a potom ho zrieďte 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby bola koncentrácia oxaliplatiny v rozmedzí 0,2 mg/ml – 0,7 mg/ml, čo je rozsah koncentrácií, pri ktorom sa preukázala fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po zriedení 5 % glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri teplote +2 °C až +8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má tento infúzny prípravok použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ, pričom zvyčajne nemajú presiahnuť24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.

Na rekonštitúciu alebo zriedenie roztoku NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny sa testovala na vzorke podávacieho setu, na báze PVC.


Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy, na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/l, sa musí podať ako 2- až 6‑hodinová infúzia cez periférnu žilu alebo centrálny žilový katéter. Keď sa podáva oxaliplatina s 5‑fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny musí predchádzať podaniu 5‑fluóruracilu.


Likvidácia

Zvyšky lieku, ako aj všetok materiál, ktorý bol použitý pri rekonštitúcii, riedení a podávaní, sa musí zlikvidovať podľa štandardných nemocničných predpisov na zaobchádzanie s cytostatikami v súlade s platnými predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.pal (SK) Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok

National version: 13.05.2011 9

Oxaliplatin medac 5 mg/ ml prášok na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev.č.:2010/02062-pre

príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.:2010/01926-ZiB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna injekčná liekovka s práškom na infúzny roztok obsahuje 50 mg, 100 mg alebo 150 mg oxaliplatiny.


Jeden ml rekonštituovaného koncentrovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


50 mg injekčná liekovka:každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.

100 mg injekčná liekovka:každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.

150 mg injekčná liekovka:každá injekčná liekovka obsahuje 150 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 30 ml rozpúšťadla.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až sivobiely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou je indikovaná na:

 • adjuvantnú liečbu III. štádia (štádium C podľa Duka) rakoviny hrubého čreva po kompletnej resekcii primárneho tumoru.

 • liečbu metastatického kolorektáleho karcinómu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny pri adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2intravenózne každé dva týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2intravenózne každé dva týždne.


Podaná dávka sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi.

Oxaliplatina sa má podávať ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia medzi 0,2 mg/ml až 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi zodpovedajúca dávke oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa používala najmä v kombinácii s režimami založenými na kontinuálnej infúzii 5-fluóruracilu. Pre dvojtýždňový liečebný cyklus sa použili režimy s 5-fluóruracilom, ktoré boli kombináciou bolusovej a kontinuálnej infúzie.


Osobitné skupiny pacientov


Poškodenie funkcie obličiek

Neboli vykonané štúdie vplyvu oxaliplatiny u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3.).

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba začína bežnou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4.). U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek úprava dávky nie je potrebná.


Poškodenie funkcie pečene

V 1. fáze štúdie, ktorá zahŕňala pacientov s viacerými stupňami poškodenia funkcie pečene, sa ukázalo, že frekvencia a závažnosť hepatobiliárnych porúch súvisia s progredujúcim ochorením a zhoršenými východiskovými pečeňovými testami. Počas klinického skúšania sa dávkovanie u pacientov s pečeňovými testami mimo normy špecificky neupravovalo.


Starší pacienti

U pacientov nad 65 rokov sa nepozoroval žiadny vzostup prejavov závažnej toxicity, či už sa oxaliplatina používala v monoterapii alebo v kombinácii s 5-flóruracilom. Preto sa u starších pacientov nevyžaduje špecifická úprava dávky.


Spôsob podávania

Oxaliplatina sa podáva intravenóznou infúziou.


Podanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/l sa musípodať infúziou do centrálneho venózneho katétra alebo periférnej žily v priebehu 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny musí vždy predchádzať infúzii 5-fluóruracilu.


V prípade extravazácie sa podávanie musí okamžite prerušiť.


Prípravu injekčného roztoku cytostatík musí vykonávať len zaškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch v podmienkach, ktoré v súlade s nemocničnou politikou zabezpečia integritu lieku, ochranu prostredia a hlavne ochranu personálu zaobchádzajúceho s liekmi. To si vyžaduje mať na tento účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Návod na použitie:

Pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Dojčenie.

 • Potlačenie tvorby kostnej drene pred začatím prvého cyklu, čoho dôkazom je východisková hodnota neutrofilov 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov 100 x 109/l.

 • Periférna senzitívna neuropatia s funkčným poškodením pred prvým cyklom.

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Vzhľadom na limitované informácie o bezpečnosti u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa má podanie oxaliplatiny zvážiť až po primeranom zhodnotení prínosu a rizika pre pacienta.


V takom prípade je potrebné starostlivo monitorovať funkciu obličiek a v závislosti od toxicity dávku upraviť.


Pacientov s anamnézou alergickej reakcie na zlúčeniny platiny je potrebné sledovať kvôli možným alergickým príznakom. V prípade reakcie na oxaliplatinu podobnej anafylaktickej reakcii je potrebné infúziu okamžite ukončiť a začať primeranú symptomatickú liečbu. Opakované podanie oxaliplatiny je kontraindikované.

V prípade, že dôjde k extravazácii oxaliplatiny, infúzia sa musí okamžite ukončiť a treba začať zvyčajnú lokálnu symptomatickú liečbu.


Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, hlavne vtedy, keď sa podáva súbežne s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním a potom v pravidelných intervaloch.

Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8.), sa má podanie nasledujúcej infúzie oxaliplatiny predĺžiť na 6 hodín.


Ak sa objavia neurologické symptómy (parestézie, dyzestézie), ďalšia odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny má vychádzať z dĺžky trvania a závažnosti týchto symptómov:


 • Ak symptómy trvajú dlhšie ako 7 dní a sú komplikované, nasledujúca dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (v prípade metastatickej liečby) alebo na 75 mg/m2 (v prípade adjuvantnej liečby).

 • Ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva do ďalšieho cyklu, nasledujúca dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (v prípade metastatickej liečby) alebo na 75 mg/m2 (v prípade adjuvantnej liečby).

 • Ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.

 • Ak sa po skončení liečby oxaliplatinou tieto príznaky zlepšia, môže sa zvážiť obnovenie liečby.


Pacienti majú byť informovaní o možnosti pretrvávajúcich symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované stredne závažné parestézie alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné aktivity, môžu pretrvávať až 3 roky po ukončení liečby v prípade, že sa jedná o adjuvantnú liečbu.


Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje nauzeou a vracaním, si vyžaduje profylaxiu a/alebo liečbu antiemetikami (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie, najmä pri kombinácii oxaliplatiny s 5-fluóruracilom môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, intestinálnu obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek. V ojedinelých prípadoch bola zaznamenaná pankreatitída.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily 1,5 x 109/l alebo trombocyty 50 x 109/l), ďalší cyklus liečby sa má odložiť, kým sa hematologické hodnoty nevrátia na prijateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým ďalším cyklom sa má vyšetriť kompletný krvný obraz s diferenciálnym rozpočtom leukocytov.

Pacienti musia byť adekvátne informovaní o riziku výskytu hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, aby mohli s cieľom poskytnutia vhodnej liečby okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť dovtedy, kým sa mukozitída/stomatitída nezlepší na 1. stupeň a/alebo kým počet neutrofilov nebude 1,5 x 109/l.


Pre oxaliplatinu v kombinácii s 5-fluóruracilom (s kyselinou folínovou alebo bez nej) sa má z dôvodu toxicity spojenej s 5-fluóruracilom použiť obvyklá úprava dávky.


Ak sa objaví hnačka 4. stupňa, neutropénia 3. – 4. stupňa (neutrofily 1,0 x 109/l), trombocytopénia 3. – 4.stupňa (trombocyty 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má dodatočne k akémukoľvek potrebnému zníženiu dávky 5-fluóruracilu znížiť z 85 mg/m2na 65 mg/m2(v prípade metastatickej liečby) alebo na 75 mg/m2(v prípade adjuvantnej liečby).


V prípade výsledkov pečeňových testov mimo normy alebo portálnej hypertenzie, ktoré nie sú zjavným následkom metastáz v pečeni, je potrebné zvážiť aj veľmi vzácne prípady hepatovaskulárnych porúch spôsobených liekmi.


V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, akými sú neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrčanie alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov, sa musí liečba oxaliplatinou prerušiť dovtedy, kým ďalšie vyšetrenia pľúc nevylúčia intersticiálne ochorenie pľúc (pozri časť 4.8.).


Použitie u tehotných žien pozri časť 4.6.


V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli pozorované genotoxické účinky. Na základe toho je potrebné pacientov mužského pohlavia liečených oxaliplatinou poučiť, že nemajú splodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení a majú sa poradiť o uchovaní spermií pred liečbou, pretože oxaliplatina môže spôsobovať neplodnosť, ktorá môže byť ireverzibilná.

Ženy nemajú počas liečby oxaliplatinou otehotnieť a majú používať účinnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).

Vhodná antikoncepcia sa musí používať počas aj po skončení liečby, a to počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov.


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorým sa podala jednorazová dávka oxaliplatiny 85 mg/m2tesne pred podaním 5-fluóruracilu, sa nepozorovala žiadna zmena stupňa expozície 5-fluóruracilu.


In vitrosa nezaznamenalo žiadne významné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické bielkoviny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetrón, paklitaxel a valproát sodný.4.6 Gravidita a laktácia


V súčasnosti nie sú dostupné informácie o bezpečnosti používania u tehotných žien. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita. Preto sa oxaliplatina neodporúča používať počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. O použití oxaliplatiny sa má uvažovať iba po primeranom informovaní pacientky o možnom riziku pre plod a s jej súhlasom.

Primeraná antikoncepčná metóda sa musí používať počas liečby aj po jej skončení, a to počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov.

Vylučovanie do materského mlieka sa neskúmalo. Dojčenie je počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.


Oxaliplatina môže negatívne ovplyvniť plodnosť (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liečba oxaliplatinou však spôsobuje zvýšené riziko závratov, nauzey, vracania a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, môže viesť k miernemu až stredne závažnému ovplyvneniu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie pri kombinácii oxaliplatiny s 5-FU/FA než pri samotnom podávaním 5-FU/FA.


Frekvencie v nižšie uvedenej tabuľke pochádzajú z klinických štúdií liečby metastatického ochorenia a adjuvantnej liečby (do liečebných skupín s oxaliplatinou + 5-FU/FA bolo v prvom prípade zaradených 416 pacientov, v druhom prípade 1108 pacientov) a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Frekvencie v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10000, < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10000), zahŕňajúce jednotlivé hlásenia.


Ďalšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.


Tabuľka 1: Nežiaduce účinky podľa orgánových systémov


Orgánový systém


Veľmi časté

Časté

Menej časté


Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy

Infekcia


Febrilná neutropénia /

neutropenická sepsa (t.j. neutropénia 3. a 4.stupňa a dokumentovaná infekcia)*


Rinitída,

infekcia horných dýchacích ciest
Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia, neutropénia, trombocytopénia*


Leukopénia, lymfopénia*Imunoalergická trombocytopénia, hemolytická anémiaPoruchy imunitného systému

Alergia/ alergická reakcia2

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia


Glykémia mimo normy, hypokaliémia, nátriémia mimo normy

Dehydratácia

Metabolická acidózaPsychické poruchy


Depresia, nespavosť

NervozitaPoruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia, bolesť hlavy, senzorické poruchy, poruchy chuti

Závrat, neuritída motorických nervov, meningizmus


Dyzartria,

syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie

Poruchy oka


Konjunktivitída, poruchy zraku


Prechodný pokles ostrosti zraku, poruchy zrakového poľa,

neuritída zrakového nervu


Poruchy ucha a labyrintuOtotoxicita


HluchotaCievne poruchy

Epistaxa

Hemorágia, hlboká tromboflebitída, pľúcna embólia, krvácanie z konečníka, nával horúčavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe, kašeľ


Bolesť na hrudníku, čkanie


Intersticiálne ochorenie pľúc, pľúcna fibróza**


Poruchy a ochorenia gastrointestinálne-ho traktu

Hnačka, nauzea, vracanie, stomatitída / mukozitída, bolesť brucha, zápcha

Dyspepsia, gastroezofageálny reflux

Ileus, črevná obštrukcia

Kolitída vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy, bilirubínu, LDH, pečeňových enzýmov (SGPT/ALAT, SGOT/ASAT)
Sínusoidálny obštrukčný syndróm

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné poruchy, alopécia


Exfoliácia kože (t.j. syndróm “ruka-noha“),

vyrážka, erytematózna vyrážka, zvýšené potenie, poškodenia nechtov
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta


Artralgia, bolesť v kostiach
Poruchy obličiek a močovej sústavy


Dyzúria, frekvencia močenia mimo normy, zvýšenie hladiny kreatinínu, hematúriaAkútna tubulo-interstici-álna nefropatia, tubulárna nekróza vedúca k akútnemu renálnemu zlyhaniu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka3, únava, telesná slabosť, bolesť, prírastok na hmotnosti (adjuvantná liečba), reakcia v mieste podania injekcie1

Pokles hmotnosti (liečba metastatického ochorenia)

1Extravazácia môže vyústiť do lokálnej bolesti a zápalu, ktorý môže byť závažný a viesť ku komplikáciám, hlavne keď sa oxaliplatina podáva do periférnej žily (pozri časť 4.4).


2Časté alergické reakcie, ako sú kožné vyrážky (hlavne urtikária), konjunktivitída, rinitída.

Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.


3Veľmi častá horúčka, buď infekčného pôvodu (s febrilnou neutropéniou alebo bez nej) alebo izolovaná horúčka imunologického pôvodu.


* Pozri nižšie časť s podrobnosťami

** Pozri časť 4.4.


Hematologická toxicita


Tabuľka 2: Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé dva týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Anémia

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Gastrointestinálna toxicita


Tabuľka 3: Výskyt upacientov (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé dva týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída / Stomatitída

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1


Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.


Dehydratácia, paralytický ileus, obštrukcia čreva, hypokaliémia, metabolická acidóza a poškodenie funkcie obličiek môže byť vyvolané závažnou hnačkou/vracaním, najmä pri kombinácii oxaliplatiny s 5-fluóruracilom (pozri časť 4.4). V ojedinelých prípadoch sa zaznamenala pankreatitída.


Nervový systém:


Toxicita limitujúca dávku je neurologická toxicita. Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu, ktorá je charakterizovaná dyzestéziami a/alebo parestéziami končatín s kŕčmi alebo bez nich, je často vyvolaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95% liečených pacientov. Dĺžka trvania týchto symptómov, ktoré zvyčajne medzi jednotlivými cyklami liečby ustúpia, sa zvyšuje s počtom liečebných cyklov.

Začiatok bolesti a/alebo funkčnej poruchy sú v závislosti od dĺžky trvania symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo dokonca aj pre prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha zahŕňa ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov a je pravdepodobne následkom senzorickej poruchy. Riziko výskytu pretrvávajúcich symptómov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m2(10 cyklov) je približne 10 % a pri kumulatívnej dávke 1020 mg/m2je 20 % (12 cyklov).


Vo väčšine prípadov sa neurologické prejavy a symptómy po ukončení liečby zlepšia alebo úplne vymiznú. Pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva 87% pacientov nemalo 6 mesiacov po ukončení liečby žiadne symptómy alebo malo mierne symptómy. Po 3-ročnom období sledovania sa u 3 % pacientov zaznamenali buď pretrvávajúce lokalizované parestézie strednej intenzity (2,3%) alebo parestézie, ktoré mohli narúšať funkčné aktivity (0,5%).


Zaznamenané boli akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3.). Začínajú sa v priebehu hodín po podaní a často sa objavujú po vystavení chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dysfágie sa objavuje u 1% - 2% pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitu dusenia, bez akéhokoľvek objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza alebo hypoxia) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (žiadny stridor ani piskoty). Hoci sa v takýchto prípadoch podávali antihistaminiká a bronchodilatanciá, symptómy rýchlo ustupujú aj bez liečby. Predĺženie infúzie pomáha znížiť výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4.). Občas boli pozorované iné symptómy, ktoré zahŕňali spazmus čeľuste/svalové spazmy/svalové kontrakcie – mimovoľné/svalové zášklby/ myoklonus, abnormálnu koordináciu/ abnormálnu chôdzu/ataxiu/ poruchy rovnováhy, zvieranie/tlak/ nepríjemný pocit/ bolesť v hrdle alebo v hrudníku. Okrem toho sa môžu pridružiť poruchy kraniálneho nervu, alebo sa môžu vyskytnúť aj ako izolované príhody napr. ptóza, diplópia, afónia / dysfónia/ zachrípnutosť, niekedy popisovaná ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku alebo dyzartria, niekedy popisovaná ako afázia, neuralgia trigeminického nervu/ bolesť tváare/ bolesť očí, pokles zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch bol pozorovaný syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie. RLPS je charakterizovaný bolesťou hlavy, závratmi, záchvatmi a poruchami zraku a je ho možné diagnostikovať pomocou magnetickej rezonancie.


Počas liečby oxaliplatinou boli popísané aj iné neurologické symptómy, ako napríklad strata šľachových reflexov a Lhermitteov symptóm. Boli popísané ojedinelé prípady neuritídy zrakového nervu.


Alergické reakcie:


Tabuľka 4: Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé dva týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupen

4. stupeň

Alergické reakcie/alergia

9,1


1

< 1

10,3

2,3

0,6


Poruchy pečene a žlčových ciest:


Zaznamenaný bol sinusoidálny obštrukčný syndróm, tiež známy pod názvom venookluzívne ochorenie pečene, alebo patologické prejavy súvisiace s takýmto ochorením pečene, zahŕňajúce peliosis hepatis, nodulárnu regeneračnú hyperpláziu a perisinusoidálnu fibrózu. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšenie hladiny transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zaznamenala sa akútna tubulo-intersticiálna nefropatia a tubulárna nekróza, ktoré viedli k akútnemu zlyhávaniu obličiek.


4.9 Predávkovanie


Antidotum proti oxaliplatine nie je známe. V prípadoch predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Je potrebné začať sledovať hematologické parametre a podať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: : Zlúčeniny platiny,ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do novej skupiny zlúčenín platiny, v ktorých atóm platiny tvorí komplex s 1,2-diaminocyklohexánom (“DACH”) a oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina je jediný enantiomér, cis-[oxaláto(trans-l-1,2- DACH)platina].


Oxaliplatina vykazuje široké spektrum cytotoxicty in vitroa protinádorovej aktivity in vivov rôznych modelových systémoch nádorov vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina vykazuje aj aktivitu in vitroa in vivona rôznych modeloch rezistentných voči cisplatine.

Pri kombinácii s 5-fluóruracilom sa pozoroval synergický cytotoxický účinok in vitroaj in vivo. Štúdie skúmajúce mechanizmus účinku oxaliplatiny ukázali, ktorý ešte nie sú úplne objasnený, že vodné deriváty vznikajúce biotransformáciou oxaliplatiny reagujú s DNA a tvoria medzireťazcové a vnútroreťazcové krížové väzby, ktoré narušujú syntézu DNA, čo vedie k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.


Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m2každé dva týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom / kyselinou folínovou (5-FU/FA) sa u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom zistila v troch klinických štúdiách:

 • Primárna liečba – dvojramenná komparatívna štúdia fázy III. (de Gramont, A et al., 2000) randomizovala 420 pacientov buď na samotný 5-FU/FA (LV5FU2, N=210) alebo na kombináciu oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).


 • Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu – komparatívna trojramenná štúdia fázy III. (Rothenberg, ML et al., 2003) randomizovala 821 pacientov rezistentných voči kombinácii irinotekanu (CPT-11) + 5-FU/FA, samotný 5-FU/FA (LV5FU2, N=275), samotnú oxaliplatinu (N=275) alebo kombináciu oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=271).


 • Nakoniec, nekontrolovaná štúdia fázy II (André, T et al., 1999) zahŕňala pacientov rezistentných voči samotnému 5-FU/FA, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).


Dve randomizované klinické štúdie – štúdia primárnej liečby (de Gramont, A et al.) a u pacientov, ktorí už podstúpili liečbu (Rothenberg ML et al.) preukázali významne väčšiu mieru odpovede a predĺženie prežívania bez progresie (PFS: progression free survival) / času do progresie (TTP: time to progression) v porovnaní s liečbou samotným 5-FU/FA. V štúdii Rothenberga a kol. uskutočnenej u predliečených rezistentných pacientov, rozdiel v mediane celkového prežívania (OS: overall survival) medzi kombináciou oxaliplatina + 5-FU/FA a 5-FU/FA nedosiahol štatistickú významnosť.


Tabuľka 5: Miera odpovede - FOLFOX4 v porovnaní s LV5FU2


Miera odpovede % (95% CI) nezávislá rádiologická analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina v monoterapii


Primárna liečba (de Gramont, A et al., 2000)

Posudzovanie odpovede každých 8 týždňov

22

(16-27)

49

(42-46)

NA*


p = 0,0001

Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(Rothenberg, ML et al., 2003)

(rezistentní voči CPT-11 +

5-FU/FA)

Posudzovanie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)


p = 0,0001


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(André, T et al., 1999)

(rezistentní voči 5-FU/FA)

Posudzovanie odpovede každých 12 týždňov

NA*

23

(13-36)

NA*

* NA: neaplikovateľné.


Tabuľka 6: Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)

FOLFOX4 v porovnaní s LV5FU2


Medián PFS/TTP,

v mesiacoch (95% CI)

nezávislá rádiologická analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina v monoterapii


Primárna liečba (de Gramont, A et al., 2000) (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

log-rank p = 0,0003

Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(Rothenberg, ML et al., 2003) (TTP)

(rezistentní voči CPT-11 + 5-FU/FA)


2,6

(1,8-2,9)


5,3

(4,7-6,1)


2,1

(1,6-2,7)

log-rank p = 0,0001


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(André, T et al., 1999)

(rezistentní voči 5-FU/FA)


NA*


5,1

(3,1-5,7)


NA*

* NA: neaplikovateľné.


Tabuľka 7: Medián celkového prežívania (OS) – FOLFOX4 v porovnaní s LV5FU2


Medián OS, v mesiacoch

(95% CI)

analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina

v monoterapii

Primárna liečba

(de Gramont, A et al., 2000)

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

log-rank p = 0,12


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(Rothenberg, ML et al., 2003) (TTP)

(rezistentní voči CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

log-rank p = 0,09


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(André, T et al., 1999)

(rezistentní voči 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3-12,8)


NA*

* NA: neaplikovateľné.


U pacientov, ktorí už podstúpilo liečbu (Rothenberg, ML et al., 2003)a boli na začiatku liečby symptomatickí, väčšina z tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou + 5-FU/FA, zaznamenali významné zlepšenie symptómov súvisiacich s ich ochorením v porovnaní s pacientmi liečenými samotným 5-FU/FA (27,7 % v porovnaní s 14,6 %, p = 0,0033).


U pacientov, ktorí predtým nepodstúpili liečbu (de Gramont, A et al., 2000) sa z aspektu kvality života nezistil žiadny štatisticky významný rozdiel medzi dvoma liečebnými skupinami. Avšak výsledky kvality života, čo sa týka celkového zdravotného stavu a bolesti, boli vo všeobecnosti lepšie v kontrolnej skupine a čo sa týka nauzey a vracania – v skupine s oxaliplatinou horšie.


Komparatívna štúdia fázy III.(MOSAIC) adjuvantnej liečby randomizovala 2246 pacientov (899 v štádiu II / štádiu B2 podľa Duka a 1347 v štádiu III / štádiu C podľa Duka), ktorí podstúpili kompletnú resekciu primárneho karcinómu hrubého čreva do skupiny so samotným 5-FU/FA (LV5FU2, n=1123 (B2/C = 448/675) alebo do skupiny s kombináciu oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4, n=1123 (B2/C) = 451/672).


Tabuľka 8: 3-ročné prežívanie bez ochorenia (analýza ITT)* pre celkovú populáciu v štúdii MOSAIC


Liečebná skupina

LV5FU2


FOLFOX4

Percentuálne 3-ročné prežívanie bez ochorenia (95% CI)

73,3

(70,6-75,6)

78,7

(76,2-81,1)

Hazard ratio (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratifikovaný log rank test

p = 0,0008


* priemerný čas sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne počas 3 rokov)


Čo sa týka 3-ročného prežívania bez ochorenia, štúdia ukázala celkový signifikantný prínos kombinácie oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4) v porovnaní so samotným 5-FU/FA (LV5FU2).


Tabuľka 9: 3-ročné prežívanie bez ochorenia (analýza ITT)* podľa štádia ochorenia v štúdii MOSAIC


Štádium ochorenia pacienta


II. štádium

(štádium B2 podľa Duka)

III. štádium

(štádium C podľa Duka)

Liečebná skupina

LV5FU2


FOLFOX4

LV5FU2


FOLFOX4

Percentuálne 3-ročné prežívanie bez ochorenia (95% CI)

84,3

(80,9-87,7)


87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,1-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Hazard ratio (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)


0,75

(0,62-0,90)

Stratifikovaný log rank test

P = 0,151


P = 0,002

* priemerný čas sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne počas 3 rokov)


Celkové prežívanie (analýza ITT):


V čase analýzy 3-ročného prežívania bez ochorenia, ktoré bolo primárnym výstupom štúdie MOSAIC, bol podiel žijúcich pacientov v skupine FOLFOX4 85,1 % v porovnaní s 83,8 % v skupine LV5FU2. Toto sa premieta do celkového poklesu rizika mortality o 10% v prospech FOLFOX4, pričom sa nedosahla štatistická významnosť (hazard ratio = 0,90). Hodnoty predstavovali 92,2 % pre FOLFOX4 v porovnaní s 92,4 % pre LV5FU2 v podskupine v II. štádiu (štádiu B2 podľa Duka) (hazard ratio = 1,01) a 80,4 % pre FOLFOX4 v porovnaní so 78,1 % pre LV5FU2 v podskupine v III. štádiu (štádiu C podľa Duka) (hazard ratio = 0,87).

 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny, ktorá predstavuje zmes všetkých neviazaných, aktívnych a neaktívnych zlúčenín platiny po dvojhodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m2každé 3 týždne počas 1 – 5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2každé 2 týždne počas 1 – 3 cyklov je nasledovná:


Tabuľka 10: Súhrn odhadov farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po opakovaných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne


Dávka

cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

Cl

μg/ml

μg * h /ml

μg * h /ml

h

h

h

l

l / h

85 mg/m2


Stredná hodnota


0,814


4,19


4,68


0,43


16,8


391


440


17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2


Stredná hodnota


1,21


8,20


11,9


0,28


16,3


273


582


10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07


Stredné hodnoty AUC0-48a cmaxsa stanovili pri 3. cykle (85 mg/m2) alebo 5. cykle (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vss, Cl a ClR0-48sa stanovili pri 1. cykle.

cend, cmax, AUC, AUC0-48, Vssa Cl sa stanovili nonkompartmentovou analýzou.

t1/2α, t1/2β, t1/2γsa stanovili kompartmentovou analýzou (kombinácia 1. – 3. cyklu).


Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo eliminuje močom. Ireverzibilná väzba na erytrocyty a bielkoviny v plazme spôsobuje, že sa polčasy týchto vzniknutých komplexov blížia hodnotám prirodzenej životnosti erytrocytov a sérového albumínu. Po podaní 85 mg/m2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne sa nepozorovala žiadna kumulácia v ultrafiltráte plazmy a rovnovážny stav sa dosiahol po 1. cykle. Vo všeobecnosti je interindividuálna a intraindividuálna variabilita nízka.


Biotransformácia in vitrosa pokladá za výsledok neenzymatickej degradácie a nie sú dôkazy o metabolizme diaminocyclohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P450.


Oxaliplatina podlieha u pacientov rozsiahlej biotransformácii, pričom sa v ultrafiltráte plazmy na konci 2-hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. Neskôr sa v systémovej cirkulácii zistilo niekoľko cytotoxických produktov biotransformácie, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH zlúčenín platiny, ako aj viacero neaktívnych konjugátov.


Platina sa prednostne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.


Do 5. dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a < 3 % stolicou.


Pri poškodení funkcie obličiek sa zistil výrazný pokles klírensu z 17,6 ± 2,18 l/h na 9,95 ± 1,91 l/h spolu so štatisticky výrazným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ± 36,1 l. Vplyv závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľovými orgánmi identifikovanými u druhov (myši, potkany, psi a/alebo opice) v predklinických štúdiách s jednou alebo opakovanými dávkami boli kostná dreň, gastrointestinálny systém, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Cieľové orgány u zvierat, na ktorých sa prejavila toxicita, s výnimkou účinkov na srdce, sú tie isté ako v prípade iných liekov obsahujúcich platinu a cytostatík poškodzujúcich DNA, ktoré sa používajú na liečbu karcinómov u ľudí. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psa a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita sa pokladá za špecifickú len pre psa, nielen preto, že sa pozorovala len u psa, ale aj preto, že dávky podobné dávkam vedúcim k letálnej kardiotoxicte u psov (150 mg/m2) boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch potkanov naznačujú, že akútne neurosenzorické symptómy súvisiace s oxaliplatinou môžu zahŕňať interakciu s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Na testovaných systémoch cicavcov sa oxaliplatina prejavila ako mutagén a klastogén a u potkanov spôsobila embryo-fetálnu toxicitu. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa štúdie karcinogenicity neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Zriedený liek sa nesmie miešať s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo infúznej súprave. Podľa návodu na použitie opísaného v časti 6.6. sa oxaliplatina môže podávať súbežne s kyselinou folínovou použitím infúznej súpravy typu Y.

 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom, liekmi obsahujúcimi kyselinu folínovú, v ktorých je ako pomocná látka trometamol a soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky môžu nepriaznivo ovplyvniť stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

 • NERIEĎTE oxaliplatinu fyziologickým roztokom alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (včítane chloridu vápenatého, draselného alebo sodného).

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo v tej istej infúznej súprave (návod na súbežné podávanie s kyselinou folínovou, pozri časť 6.6).

 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné vybavenie obsahujúce hliník.


6.3 Čas použiteľnosti


Liek v balení určenom na predaj

4 roky.


Rekonštituovaný koncentrovaný roztok v originálnej injekčnej liekovke:

Rekonštituovaný koncentrovaný roztok sa má ihneď zriediť.


Infúzny roztok po zriedení:

Po zriedení rekonštituovaného roztoku 5% roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri 2oC až 8oC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu použiť okamžite.


Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri 2oC až 8oC.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek v balení určenom na predaj:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného a zriedeného lieku pozri v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky zo skla typu I so zátkami z chlórbutylového elastoméru.

Liek sa dodáva v baleniach obsahujúcich 1 injekčnú liekovku s obsahom 50 mg, 100 mg alebo 150 mg oxaliplatiny.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako aj pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, aj pri príprave roztokov oxaliplatiny a pri zaobchádzaní s týmito roztokmi je potrebná opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s týmto cytostatikom ošetrujúcim alebo zdravotníckym personálom si vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu pracovníka a jeho okolia.


Injekčné roztoky cytostatík musí pripravoť len zaškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch a v podmienkach, ktoré v súlade s nemocničnou politikou zabezpečia ochranu prostredia a najmä ochranu personálu zaobchádzajúceho s liekmi. To si vyžaduje mať na tento účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, jednorazovými sterilnými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vrecami na odpad.


S exkrétmi a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.


Gravidné ženy treba upozorniť, aby sa vyhýbali zaobchádzaniu s cytostatikami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a treba ju považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri časť „Likvidácia“ nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, okamžite a dôkladne ich umyte vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

 • Na zriedenie možno použiť len infúzny roztok 5 % glukózy (50 mg/ml).

 • NEREKONŠTITUJTE ALEBO NERIEĎTE na infúziu roztokmi obsahujúcimi chlorid sodný alebo chloridy.

 • NEPODÁVAJTE extravaskulárne.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani ich nepodávajte súbežne tou istou infúznou súpravou.

 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom, liekmi obsahujúcimi kyselinu folínovú, v ktorých je ako pomocná látka trometamol a soľami trometamolu iných liekov. Alkalické liečivá alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (vo forme kalciumfolinátu alebo nátriumfolinátu)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia kyseliny folínovej v 5 % roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín, použitím infúznej súpravy typu Y, ktorá sa umiestni tesne pred miesto infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len izotonickým roztokom 5 % glukózy, nikdy nie alkalickými roztokmi chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chlór.


Návod na podávanie s 5-fluóruracilom


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluoropyrimidínmi – t. j. 5-fluóruracilom.

Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu súpravu a potom podajte 5-fluóruracil.

Pre získanie ďalších informácií o liekoch kombinovaných s oxaliplatinou si pozrite príslušné súhrny charakteristických vlastností liekov.


Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nesmie použiť a treba ho zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Rekonštitúcia prášku


 • Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

 • 50 mg injekčná liekovka: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.

 • 100 mg injekčná liekovka: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.

 • 150 mg injekčná liekovka: pridajte 30 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.


Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať (pozri nižšie „Likvidácia“).


Riedenie pred infúziou

Z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) odoberte požadované množstvo rekonštituovaného koncentrovaného roztoku a potom ho zrieďte 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby bola koncentrácia oxaliplatiny v rozmedzí 0,2 – 0,7 mg/ml, čo je rozmedzie koncentrácií, pri ktorom bola preukázana fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po zriedení 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri teplote +2°C až +8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má tento infúzny prípravok použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ, pričom zvyčajne nemajú presiehnuť 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.

NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného na rekonštitúciu alebo riedenie.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny sa testovala použitím reprezentatívnych setov na báze PVC určených na podávanie.


Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/l sa musí podať do centrálneho venózneho katétra alebo periférnej žily počas 2 – 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred infúziou 5-fluóruracilu.


Likvidácia

Zvyšky lieku, ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri rekonštitúcii, riedení a podávaní, sa musí zlikvidovať podľa štandardných nemocničných predpisov na zaobchádzanie s cytostatikami v súlade s platnými predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac

Gesellschaft für klinischeSpezialpräparate mbH

Fehlandtstraße 3

D-20354 Hamburg

Spolková republika Nemecko

Tel: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


 1. registračné číslo


44/0524/06-S9. Dátum PRVEJ registrácie/ PREDĹŽENIA registrácie


16.02.200710. Dátum revízie textu


September 2011

spc (SK) Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok

National version: 13.05.2011 18

Oxaliplatin medac 5 mg/ ml prášok na infúzny roztok