+ ipil.sk

Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.2013/01144-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzny koncentrát


Oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatin Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatin Sandoz

3. Ako používať Oxaliplatin Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatin Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxaliplatin Sandoz a na čo sa používa


Oxaliplatin Sandoz je liek proti rakovine a obsahuje liečivo oxaliplatinu.


Oxaliplatin Sandoz sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva po úplnom chirurgickom odstránení základného nádorualebo na liečbu pokročilej (metastatickej) rakoviny.


Oxaliplatin Sandoz sa používa v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, ktoré sa nazývajú 5-fluóruracil (5-FU) a kyselina folínová (FA).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatin Sandoz


Nepoužívajte Oxaliplatin Sandoz

 • ak ste alergický na oxaliplatinu

 • ak dojčíte

 • ak už máte znížený počet krviniek

 • ak už cítite brnenie alebo necitlivosť prstov na rukách a/alebo nohách a ak máte ťažkosti s vykonávaním jemných činností, ako je napríklad zapínanie gombíkov

 • ak máte závažné problémy s obličkami

- -


Upozornenia a opatrenia

 • ak ste niekedy prekonali alergickú reakciu na lieky obsahujúce platinu, ako napríklad karboplatina, cisplatina. Alergické reakcie sa môžu objaviť počas infúzie oxaliplatiny.

 • ak máte mierne alebo stredne závažné problémy s obličkami

 • ak máte problémy s pečeňou


Ihneď informujte svojho lekára

 • ak pociťujete necitlivosť alebo brnenie prstov na rukách alebo nohách alebo máte ťažkosti s prehĺtaním. Tieto symptómy môžu pretrvávať po ukončení liečby až do 3 rokov a môžu byť nevratné. Váš lekár vám pravidelne vykoná neurologické vyšetrenie, najmä ak sú vám súčasne podávané iné lieky, ktoré pôsobia na nervy.

 • ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou, nevoľnosťou alebo vracaním

 • ak máte bolestivé pery alebo vriedky v ústach

 • ak máte neobvyklé podliatiny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je napríklad bolesť hrdla a vysokú teplotu. Keďže oxaliplatina môže spôsobiť pokles počtu krviniek, váš lekár vám bude často vykonávať vyšetrenie krvi

 • ak sa u vás objavia nevysvetliteľné dýchacie ťažkosti, ako napríklad suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie


Ihneď povedzte vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak pocítite nepríjemný pocit blízko alebo v mieste vpichu infúzie (možný únik lieku do okolitého tkaniva).


Ak ste tehotná alebo ak plánujete tehotenstvo, je veľmi dôležité, že by ste sa poradili so svojím lekárom skôr, ako dostanete akúkoľvek liečbu. Oxaliplatina môže spôsobiť neplodnosť, ktorá môže byť trvalá. Mužskí pacienti majú byť preto poučení, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po liečbe a aby sa poradili ohľadne konzervácie spermií pred začatím liečby. Mužskí pacienti majú používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení.


Deti

Neexistuje relevantná indikácia pre použitie oxaliplatiny u detí. Bezpečnosť a účinnosť oxaliplatiny u detí nebola stanovená.


Iné lieky a Oxaliplatin Sandoz

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pokiaľ vám lekár jasne nepredpísal liečbu oxaliplatinou počas tehotenstva, nesmiete byť ňou liečení. Je preto dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť a musíte používať účinný spôsob antikoncepcie (spôsob zabraňujúci počatiu). Ak počas liečby otehotniete, musíte bezodkladne informovať vášho lekára. Počas liečby a po liečbe oxaliplatinou musíte používať spoľahlivé antikoncepčné opatrenia, ak ste žena, 4 mesiace po liečbe a ak ste muž, 6 mesiacov po liečbe.


Pokiaľ ste liečená oxaliplatinou, nesmiete dojčiť.


Oxaliplatina môže spôsobovať neplodnosť, ktorá môže byť ireverzibilná (nezvratná). Pacienti mužského pohlavia sú preto informovaní, aby počas liečby a v priebehu 6 mesiacov po jej ukončení nesplodili dieťa a aby sa poradili o konzervácii (uchovaní) spermií pred liečbou.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby oxaliplatinou môže byť zvýšené riziko výskytu závratov, nutkania na vracanie a vracania a ďalších porúch nervového systému, ktoré postihujú chôdzu alebo rovnováhu. To môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, nevykonávajte tieto činnosti, pokiaľ si nie ste istí, ako vás oxaliplatina ovplyvňuje. Ak máte počas liečby oxaliplatinou problémy s videním, neveďte vozidlo, neobsluhujte ťažké stroje ani sa nevenujte nebezpečným činnostiam.


3. Ako používať Oxaliplatin Sandoz


Tento liek vám bude podávať zdravotnícky personál, nepodávajte si ho sami.


Oxaliplatin Sandoz je určený len dospelým.


Dávkovanie


Dávka lieku Oxaliplatin Sandoz sa určí na základe plochy povrchu vášho tela. Ten sa vypočíta z vašej telesnej výšky a hmotnosti.

Zvyčajná dávka pre dospelých pacientov, vrátane starších ľudí, je 85 mg/m2plochy povrchu tela. Dávka, ktorú dostanete bude závisieť aj od výsledkov krvných testov a od toho, či sa u vás vyskytli vedľajšie účinky počas predošlej liečby liekom Oxaliplatin Sandoz.


Spôsob a cesta podávania


- Oxaliplatin Sandoz vám predpíše lekár špecializovaný na liečbu rakoviny.

- Liečiť vás budú zdravotnícki pracovníci, ktorí vám pripravia požadovanú dávku lieku Oxaliplatin Sandoz.

- Oxaliplatin Sandoz sa podáva pomalou infúziou do jednej z vašich žíl (intravenóznou infúziou) počas 2 až 6 hodín. Ak máte nepríjemné pocity alebo pociťujete bolesť v mieste vpichu injekcie, ihneď to povedzte zdravotníckym pracovníkom.

- Oxaliplatin Sandoz vám budú podávať v rovnakom čase ako kyselinu folínovú a pred podaním infúzie 5‑fluóruracilu.


Častosť podávania


Infúziu budete zvyčajne dostávať raz za 2 týždne.


Dĺžka liečby


Dĺžku liečby určí váš lekár.


Ak sa liečite po úplnom odstránení vášho nádoru, vaša liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov.


Ak použijete viac Oxaliplatin Sandoz, ako máte

Keďže tento liek podávajú zdravotnícki pracovníci, je vysoko nepravdepodobné, že vám podajú príliš vysokú alebo príliš nízku dávku.


V prípade predávkovania môžete pociťovať zhoršenie vedľajších účinkov. Váš lekár vám odporučí vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.


Ak zabudnete použiť Oxaliplatin „Ebewe“

Váš lekár rozhodne, kedy vám podá tento liek. Kontaktujte svojho lekára čo najskôr, ak si myslíte, že ste vynechali dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa liečby, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví akýkoľvek vedľajší účinok je dôležité, aby ste o tom pred ďalšou liečbou informovali vášho lekára.


Ihneď oznámte vášmu lekárovi, ak zaznamenáte nasledujúce:

 • Pretrvávajúcu alebo závažnú hnačku alebo vracanie

 • Prítomnosť krvi alebo častíc kávovo hnedej farby vo vašich zvratkoch

 • Skupinu príznakov ako sú napríklad bolesť hlavy, zmätenosť, kŕče a poruchy videnia od rozmazania k strate zraku (príznaky syndrómu reverzibilnej zadnej leukoencefalopatie (RPLS) - vzácnej neurologickej poruchy).

 • Stomatitídu/mukozitídu (bolestivé pery alebo vriedky v ústach)

 • Opuch tváre, pier, úst alebo hrdla

 • Nevysvetliteľné dýchacie ťažkosti ako napríklad suchý kašeľ, chrčanie

 • Necitlivosť alebo brnenie prstov na rukách alebo nohách

 • Mimoriadna únava

 • Neobvyklé podliatiny alebo krvácanie

 • Príznaky infekcie ako napríklad bolesti hrdla a vysoká teplota

 • Nepríjemný pocit v mieste vpichu injekcie alebo v jej blízkosti počas infúzie


Známe vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • Porucha nervov, ktorá môže spôsobiť slabosť, brnenie alebo necitlivosť prstov na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, ktorá sa niekedy môže objaviť v súvislosti s kŕčmi. Zvyčajne to vyvoláva vystavenie sa chladu, t.j. pri otvorení chladničky alebo držaní studeného nápoja. Môžete mať aj problémy s vykonávaním jemných činností, napríklad zapínaním gombíkov. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne vymiznú, existuje možnosť, že budú pretrvávať aj po skončení liečby.

 • Pocit brnenia pri ohnutí krku , ktoré prechádza nadol rukami alebo hruďou (Lhermittov znak).

 • Nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri prehĺtaní a môže vyvolať pocit plytkého dychu. Tento pocit, ak k nemu dôjde, sa zvyčajne objavuje počas infúzie alebo v priebehu hodín po jej skončení a môže byť vyvolaný pri vystavení sa chladu. Hoci je to nepríjemné, netrvá tento pocit dlho a zvyčajne ustúpi bez potreby akejkoľvek liečby.

 • Kŕč sánky, neobvyklé pocity na jazyku, ktoré môžu postihnúť reč a pocit tlaku na hrudníku. V takomto prípade sa môže lekár rozhodnúť pre zmenu vašej liečby.

 • Zmena chuti.

 • Bolesť hlavy.

 • Bolesť hrdla a vysoká teplota (znaky infekcie).

 • Zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku infekcie.

 • Zníženie počtu červených krviniek, čo môže viesť k bledosti kože a spôsobovať slabosť alebo dýchavičnosť.

 • Zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo podliatin.

 • Váš lekár vám pred začiatkom liečby a pred každou nasledujúcou kúrou odoberie krv, aby vyšetril, či máte dostatočný počet krviniek.

 • Krvácanie z nosa.

 • Alergické reakcie – kožné vyrážky vrátane červenej, svrbivej kože, opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a môžete mať pocit, že zamdliete.

 • Dýchavičnosť, kašeľ.

 • Strata alebo chýbanie chuti do jedla.

 • Nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie – lieky, ktoré pôsobia proti nevoľnosti, vám zvyčajne lekár podá pred začiatkom liečby a môže v tom pokračovať aj po skončení liečby.

 • Hnačka, ak sa u vás vyskytne pretrvávajúca alebo ťažká hnačka alebo vracanie, okamžite kontaktujte svojho lekára a poraďte sa s ním.

 • Bolesti úst alebo pier, vriedky v ústach.

 • Bolesť žalúdka, zápcha.

 • Kožné poruchy.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Bolesti chrbta.

 • Únava, strata sily/slabosť, bolesti tela.

 • Bolesť alebo začervenanie v mieste vpichu injekcie alebo v jeho blízkosti počas infúzie.

 • Horúčka.

 • Prírastok hmotnosti.

 • Vysoké hladiny glukózy (cukru) v krvi, ktoré môžu spôsobiť veľký smäd, suchosť v ústach alebo potrebu častejšie močiť.

 • Stuhnutosť (tras)

 • Nízke hladiny draslíka v krvi, ktoré môžu spôsobiť nepravidelný rytmus srdca a môžu byť rozpoznané ako svalové kŕče, svalová slabosť alebo únava.

 • Vysoké hladiny sodíka v krvi, ktoré môžu spôsobiť zmätenosť, šklbanie svalov alebo nepravidelný rytmus srdca.

 • Odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zmeny funkcie pečene (zvýšenie alkalickej fosfatázy, bilirubínu, LDH a pečeňových enzýmov).


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • Zníženie počtu určitých druhov bielych krviniek spojený s horúčkou a/alebo generalizovanou infekciou (infekciou rozšírenou po celom tele)/infekciami dýchacích ciest

 • Dehydratácia (odvodnenie)

 • Depresia (duševná skľúčenosť)

 • Nespavosť

 • Závraty

 • Zápal nervov, ktorý vedie k svalovým kŕčom, k strate určitých reflexov (mimovoľných reakcií)

 • Stuhnutosť šije, intolerancia /neznášanlivosť svetla a bolesti hlavy

 • Zápal očných spojiviek, poruchy videnia

 • Neobvyklé krvácanie, krv v moči a stolici

 • Prítomnosť krvi alebo častíc kávovo hnedej farby počas vracania

 • Vznik krvnej zrazeniny zvyčajne v nohách, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo sčervenanie

 • Vznik krvnej zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť v hrudníku a dýchavičnosť

 • Nádcha

 • Infekcia horných dýchacích ciest

 • Sčervenanie

 • Bolesť v hrudníku, čkanie

 • Poruchy trávenia a pálenie záhy

 • Strata hmotnosti

 • Olupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poškodenia nechtov

 • Bolesti kĺbov a bolesti kostí

 • Bolesti pri močení alebo zmena vo frekvencii (častosti) močenia

 • Odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zmeny funkcie obličiek (napr. zvýšenie kreatinínu)

 • Vysoký krvný tlak


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Nervozita

 • Poruchy sluchu (ototoxicita)

 • Narušená alebo zastavená priechodnosť čriev

 • Poruchy acidobázickej rovnováhe v tele (rovnováha medzi kyslým a zásaditým prostredím)


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • Zníženie počtu krvných doštičiek z dôvodu alergickej reakcie spojenej s modrinami a abnormálnym krvácaním (imunoalergická trombocytopénia)

 • Zníženie počtu červených krviniek spôsobené zničením buniek

 • Zlá výslovnosť

 • Dočasný pokles zrakovej ostrosti; poruchy zorného poľa, krátkodobá reverzibilná strata zraku

 • Hluchota

 • Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ťažkosti s dýchaním, zjazvenie pľúc, ktoré spôsobuje dýchavičnosť, niekedy fatálne

 • Zápal čreva spôsobujúci bolesti brucha alebo hnačky, vrátane závažnej bakteriálnej infekcie (Clostridium difficile)

 • Zápal zrakového nervu

 • Pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy)


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • Ochorenie pečene, ktoré vám lekár bude sledovať

 • Zmeny funkcie obličiek


Neznáma frekvencia (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

 • Kŕče


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Oxaliplatin Sandoz


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Oxaliplatin Sandoz sa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo kožou. Ak náhodou dôjde k rozliatiu, okamžite to povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Pred miešaním sa musí tento liek uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a nesmie sa zmrazovať.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte Oxaliplatin Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatin Sandoz obsahuje

- Liečivo je oxaliplatina.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy a voda na injekciu.


Ako vyzerá Oxaliplatin Sandoz a obsah balenia

Číry, bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


1 ml koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny ako liečiva.


Tento liek má formu infúzneho koncentrátu.


10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

30 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 150 mg oxaliplatiny.

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.


Veľkosti balenia:

50 mg/10 ml: 1 injekčná liekovka, 5 injekčných liekoviek, 10 injekčných liekoviek

100 mg/20 ml: 1 injekčná liekovka

150 mg/30 ml: 1 injekčná liekovka

200 mg/40 ml: 1 injekčná liekovka


S ochranným plastovým uzáverom (Onco-Safe) alebo bez neho.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakúsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml Konzentrat zur Infusionsbereitung

Belgicko Oxaliplatin Ebewe 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer InfusionslösungOxalipatin Sandoz 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion
Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml concentrate for solution infusion

Cyprus Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml concentrate for solution for infusion

Česká republika Oxaliquid 5 mg/ml

Nemecko Oxaliplatin liquid NC

Dánsko Oxaliplatin Sandoz

Estónsko Oksaliplatiin "Ebewe"

Grécko Plaxitin 5mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος πρός έγχυση

Španielsko Oxaliquid 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Fínsko Oxaliplatin Sandoz

Francúzsko Oxaliplatine Sandoz 5mg/ml solution à diluer pour perfusion

Maďarsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Írsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml concentrate for solution for infusion

Taliansko Oxaliplatino Sandoz 5mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Litva Oksaliplatina EBEWE 5mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxembursko Oxalipatin Sandoz 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Lotyšsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Malta Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml concentrate for solution for infusion

Holandsko Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml, Concentraat voor oplossing voor infusie

Nórsko Oxaliplatin Sandoz

Poľsko Oxaliplatin Ebewe

Portugalsko Oxaliplatina Tubernax

Rumunsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila

Švédsko Oxaliplatin Sandoz

Slovinsko Oxaliplatin Ebewe 5mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovenská republika Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzny koncentrát

Veľká Británia Oxaliplatin 5mg/ml Concentrate for Solution for Infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi oxaliplatiny a pri ich príprave je nutná opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať všetky opatrenia, ktoré zaručia ochranu osoby, ktorá s cytotoxickou látkou zaobchádza, a jej okolia.


Injekčne podávané roztoky cytotoxických látok musí pripraviť školený odborný personál so znalosťami o používanom lieku a podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu životného prostredia a hlavne ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, a to v súlade s predpismi nemocnice. To si vyžaduje osobitný priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť pri zaobchádzaní s liekom vybavený vhodnými materiálmi, predovšetkým plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, pokrývkami hlavy, ochrannými okuliarmi, sterilnými jednorazovými rukavicami, ochrannými krytmi pre pracovnú plochu, nádobami a zbernými odpadovými vrecami.


S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Gravidné ženy musia byť upozornené, že nesmú zaobchádzať s cytotoxickými látkami.


S akoukoľvek rozbitou nádobou sa musí zaobchádzať rovnako opatrne ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad sa musí spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri nižšie uvedenú časť „Likvidácia“.


Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto ihneď dôkladne opláchnite vodou.

Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto ihneď dôkladne vypláchnite vodou.


Osobitné opatrenia pri podávaní


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

- NEPODÁVAJTE v nezriedenej forme.

- Na zriedenie sa môže použiť len 5 % roztok glukózy. Roztok pred infúziou NERIEĎTE roztokmi s chloridom sodným alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NEMIEŠAJTE so žiadnym iným liekom v rovnakom infúznom vaku ani nepodávajte súbežne rovnakou infúznou linkou.

- nemiešajte so zásaditými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5‑fluóruracilom, s prípravkami kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku alebo s trometamolovými soľami iných liečiv. Zásadité lieky alebo roztoky majú nepriaznivý vplyv na stabilitu oxaliplatiny.


Pokyny na použitie s kyselinou folínovou (kalciumfolinát alebo dinátriumfolinát)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2 v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy sa môže podávať súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej v 5 % roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín cez Y spojku umiestnenú čo najbližšie k miestu vpichu infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú miešať v rovnakom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len pomocou izotonického 5 % roztoku glukózy, nesmie sa zriediť pomocou zásaditých roztokov alebo roztoku chloridu sodného alebo roztokov obsahujúcich chloridy .


Pokyny na použitie s 5‑fluóruracilom


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – t.j.pred 5‑fluóruracilom.

Po podaní oxaliplatiny vždy prepláchnite infúznu linku a až potom môžete podávať 5‑fluóruracil.


Pre ďalšie informácie o lieku, ktorý sa podáva v kombinácii s oxaliplatinou, si pozrite Súhrn charakteristických vlastností príslušného lieku.


Infúzny koncentrát

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Používať sa môžu len číre roztoky bez viditeľných častíc.


Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať.


Riedenie roztoku pred intravenóznou infúziou

Z injekčnej liekovky (liekoviek) odoberte potrebné množstvo koncentrátu a potom ho zrieďte v 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola minimálne 0,2 mg/ml.


Podávajte formou intravenóznej infúzie.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.

Ak sa liek nepoužije ihneď, za dĺžku a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú presiahnúť viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania boli dokázané počas 48 hodín pri teplote 2 – 8°C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml, a tiež 6 hodín pri teplote 20 – 25 °C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml.


Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Používať sa môžu len číre roztoky bez viditeľných častíc.


Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný infúzny roztok sa musí zlikvidovať (pozri časť „likvidácia“ nižšie).


Na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny nie je potrebná hydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby jej koncentrácia nebola nižšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podávať infúziou do periférnej žily alebo cez centrálny žilový katéter počas 2 až 6 hodín. Keď sa infúzia oxaliplatiny podáva s 5‑fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5‑fluóruracilu.


Likvidácia


Zvyšky liekov ako aj všetky materiály, ktoré boli použité na zriedenie a podanie, musia byť zlikvidované v súlade so štandardnými postupmi nemocnice vzťahujúcimi sa na cytotoxické látky a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


Podávanie


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2 podávaných intravenózne každé dva týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastázujúceho kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2 podávaných intravenózne každé 2 týždne.


Vyššie uvedené dávkovanie sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť 4.4 “Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ príslušného Súhrnu charakteristických vlastností).


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluórpyrimidínmi, t.j. pred 5-fluóruracilom (5‑FU).


Oxaliplatina sa podáva formou 2‑ až 6‑hodinovej intravenóznej infúzie v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) tak, aby sa dosiahla koncentrácia 0,2 mg/ml ‑ 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Čas použiteľnosti


Liek v pôvodnom balení:

18 mesiacov


Stabilita po nariedení počas používania:

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.

Ak sa liek nepoužije ihneď, za dĺžku a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú presiahnúť viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania boli dokázané počas 48 hodín pri teplote 2 – 8°C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml, a tiež 6 hodín pri teplote 20 – 25 °C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml.


Špeciálne podmienky na uchovávanie


Uchovávajte injekčné liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


10

Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.2013/01144-ZIBSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

30 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 150 mg oxaliplatiny.

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


Číry, bezfarebný roztok.


pH: 4,0 – 6,0

Osmolarita: 140 mosmol/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina je v kombinácii s 5‑fluóruracilom (5‑FU) a kyselinou folínovou (FA) indikovaná na:


 • adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (C štádium podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho tumoru,

 • liečbu metastázujúceho kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Injekčne podávané roztoky cytotoxických látok musí pripraviť školený odborný personál so znalosťami o používanom lieku a podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu životného prostredia a hlavne ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, a to v súlade s predpismi nemocnice. To si vyžaduje osobitný priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť (pre podrobnejšie informácie pozri časť 6.6).


Dávkovanie


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2 podávaných intravenózne každé dva týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastázujúceho kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2 podávaných intravenózne každé 2 týždne.


Vyššie uvedené dávkovanie sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluórpyrimidínmi, t.j. pred 5-fluóruracilom (5‑FU).


Oxaliplatina sa podáva formou 2‑ až 6‑hodinovej intravenóznej infúzie v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml), tak aby sa dosiahla koncentrácia 0,2 mg/ml ‑ 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.

Oxaliplatina sa používala prevažne v kombinácii s režimami založenými na kontinuálnej infúzii 5‑fluóruracilu.

Pri dvojtýždňovej liečebnej schéme sa používajú režimy 5‑fluóruracilu, ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek:

Podávanie oxaliplatiny sa neskúmalo u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa môže začať liečba s obvyklou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4).

U pacientov s miernou renálnou dysfunkciou nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie pečene:

V štúdii fázy I zahŕňajúcej pacientov s rôznymi stupňami poruchy funkcie pečene sa ukázalo, že frekvencia a závažnosť porúch funkcie pečene a žlčových ciest môže súvisieť s progresívnym ochorením a abnormálnymi výsledkami testov funkcie pečene na začiatku liečby. Počas klinického vývoja sa u pacientov s abnormálnymi výsledkami testov funkcie pečene nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.


Starší pacienti:

Pri podávaní oxaliplatiny, či už v monoterapii alebo v kombinácii s 5‑fluóruracilom, pacientom starším ako 65 rokov sa nepozoroval žiadny nárast prejavov závažnej toxicity. U starších pacientov preto nie je potrebná žiadna špecifická úprava dávky.


Deti a dospievajúci:

Neexistuje relevantná indikácia pre použitie oxaliplatiny u detí. Účinnosť monoterapie oxaliplatinou u pediatrickej populácie so solídnymi tumormi nebola preukázaná (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva formou intravenóznej infúzie.


Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v infúzii 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/ml sa musí podávať cez centrálny žilový katéter alebo periférnu žilu počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred 5‑fluóruracilom.


V prípade, že dôjde k extravazácii, podávanie sa musí ihneď prerušiť.


Pokyny na použitie


Oxaliplatina sa musí pred použitím zriediť. Na riedenie infúzneho koncentrátu sa má použiť výlučne 5 % roztok glukózy. (Pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná u:


- pacientov s precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok v anamnéze

- dojčiacich žien

- pacientov s myelosupresiou pred začatím prvého cyklu liečby, o čom svedčí východisková hodnota neutrofilov < 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 100 x 109/l

- pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčnou poruchou pred prvým cyklom liečby

- pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má byť podávaná pod dohľadom skúseného onkológa.

Poruchy funkcie obličiek

Vzhľadom na limitované informácie o bezpečnosti u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa podanie oxaliplatiny má zvážiť až po primeranom zhodnotení prínosu a rizika pre pacienta.V takomto prípade sa má dôkladne monitorovať funkcia obličiek a dávka sa má upraviť podľa toxicity.


Hypersenzitívne reakcie

Zvláštna pozornosť má byť venovaná pacientom s anamnézou alergických prejavov na iné lieky, ktoré obsahujú platinu. V prípade anafylaktických prejavov je potrebné infúziu okamžite prerušiť a začať primeranú symptomatickú liečbu. Opakované podanie oxaliplatiny týmto pacientom je kontraindikované. Krížové reakcie, niekedy fatálne, boli hlásené u všetkých zlúčenín obsahujúcich platinu.


V prípade, že dôjde k extravazácii oxaliplatiny, infúzia sa musí okamžite ukončiť a treba začať zvyčajnú lokálnu symptomatickú liečbu.


Neurologické symptómy

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, hlavne ak sa podáva súbežne s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním a potom v pravidelných intervaloch.


Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8.) sa má nasledujúca infúzia oxaliplatiny predĺžiť na 6 hodín.


Periferálna neuropatia

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), odporúča sa nasledujúca úprava dávky oxaliplatiny v závislosti od trvania a závažnosti prítomných príznakov:

 • Ak príznaky trvajú dlhšie ako sedem dní a spôsobujú ťažkosti, následná dávka oxaliplatiny má byť znížená z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastázujúceho ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe).

 • Ak parestézia bez funkčnej poruchy pretrváva až do ďalšieho cyklu, následná dávka oxaliplatiny má byť znížená z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastázujúceho ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe).

 • Ak parestézia s funkčnou poruchou pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.

 • Ak sa tieto príznaky po prerušení liečby oxaliplatinou zmiernia, je možné uvažovať o obnovení liečby.


Pacienti majú byť informovaní o možnosti pretrvávania symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované stredne závažné parestézie alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné schopnosti, môžu pretrvávať až 3 roky po ukončení adjuvantnej liečby.


Syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (RPLS)

Boli hlásené prípady syndrómu posteriórnej reverzibilnej leukoencefalopatie (RPLS, tiež známeho ako PRES, Syndróm posteriórnej reverzibilnej encefalopatie) u pacientov liečených oxaliplatinou v kombinácii s chemoterapiou. RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rýchlo sa vyvíjajúci neurologický stav, ktorý môže zahŕňať záchvaty, hypertenziu, bolesť hlavy, zmätenosť, slepotu a iné zrakové a neurologické poruchy (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).

Diagnóza RPLS sa potvrdzuje vyšetrením mozgu, najlepšie MRI (zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie).


Nauzea, vracanie, hnačka, dehydratácia

Gastrointestinálna toxicita oxaliplatiny, napr. príznaky ako nauzea a vracanie vyžadujú profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


Silná hnačka/eméza môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, intestinálnu obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poruchu funkcie obličiek, najmä ak sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5‑fluóruracilom (5-FU).


Hematologické zmeny

Ak sa vyskytne hematologická toxicita (počet neutrofilov < 1,5 x 109/l alebo počet trombocytov < 50 x 109/l), podanie ďalšieho cyklu liečby sa má odložiť, kým sa hematologické hodnoty nevrátia na prijateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým následným cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom leukocytov.


Pacienti musia byť dostatočne informovaní o riziku vzniku hnačky/emézy, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5‑fluóruracilu (5-FU), aby mohli bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára kvôli náležitej liečbe.


Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť dovtedy, kým sa mukozitída/stomatitída nezlepší a nedosiahne stupeň I alebo menej a/alebo kým počet neutrofilov nebude 1,5 x 109/l.


Ak sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5‑fluóruracilom (5-FU) (s kyselinou folínovou alebo bez nej), zvyčajná dávka 5‑fluóruracilu sa má upraviť podľa jeho toxických účinkov.


Ak sa vyskytne hnačka 4. stupňa, neutropénia 3. ‑ 4. stupňa (počet neutrofilov < 1,0 x 109/l), trombocytopénia 3. ‑ 4. stupňa (počet trombocytov < 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastázujúceho ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe), a to navyše k akýmkoľvek potrebným zníženiam dávky 5‑fluóruracilu (5-FU).


Respiračné symptómy

V prípadoch neobjasnených respiračných symptómov, ako sú neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrapot alebo rádiologicky zistené pľúcne infiltráty, sa má liečba oxaliplatinou prerušiť až dovtedy, kým ďalšie pľúcne vyšetrenia nevylúčia intersticiálne pľúcne ochorenie (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


Symptómy pečene

V prípadoch neprimeraných výsledkov testov funkcie pečene alebo portálnej hypertenzie, ktoré zjavne nie sú dôsledkom metastáz do pečene, sa majú vziať do úvahy veľmi zriedkavé prípady hepatocelulárnych porúch spôsobených liečivom.


Gravidita

Použitie u tehotných žien pozri časť 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa pozorovali genotoxické účinky oxaliplatiny. Z tohto dôvodu sa mužom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby oxaliplatinou a ešte 6 mesiacov po jej ukončení. Pacient má byť poučený o možnosti konzervácie spermií, pretože oxaliplatina môže spôsobiť trvalú neplodnosť.


Ženy nemajú počas liečby oxaliplatinou otehotnieť a majú používať účinnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).


Imunosupresívny účinok/Zvýšená citlivosť na infekcie:

U pacientov s potlačeným imunitným systémom v dôsledku chemoterapie, vrátane liečby oxaliplatinou, môže očkovanie živými alebo živými oslabenými vakcínami viesť k závažným alebo fatálnym inkekciám. Pacienti dostávajúci oxaliplatinu nemajú byť zaočkovaní so živými vakcínami. Očkovanie usmrtenými alebo inaktívnymi vakcínami je možné, no účinok očkovania môže byť znížený.


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí bezprostredne pred podaním 5‑fluóruracilu (5-FU) dostali jednorazovú dávku 85 mg/m2 oxaliplatiny, sa nepozorovala žiadna zmena plazmatickej hladiny 5‑fluóruracilu (5-FU).

In vitro nebolo pozorované žiadne významné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické bielkoviny nasledujúcimi látkami: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita/Ženy vo fertilnom veku

Doposiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti použitia oxaliplatiny u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Vzhľadom k výsledkom štúdií na zvieratách sa podávanie oxaliplatiny neodporúča počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepčné metódy.


O liečbe oxaliplatinou sa má uvažovať až po náležitom oboznámení pacientky s rizikom pre plod a po súhlase pacientky.


Antikoncepcia

Primeraná antikoncepčná metóda sa musí používať počas a po ukončení liečby, a to počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov.


Laktácia

Vylučovanie do materského mlieka sa neskúmalo. Dojčenie je počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.


Fertilita

Oxaliplatina môže negatívne ovplyvniť plodnosť (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liečba oxaliplatinou však môže zvýšiť riziko výskytu závratov, nauzey a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré môžu ovplyvniť chôdzu a rovnováhu. To môže viesť k miernemu až stredne závažnému vplyvu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby) môžu ovplyvniť pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pacienti majú byť preto upozornení na možný dopad týchto účinkov na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce udalosti pri kombinovanej liečbe oxaliplatinou s 5‑fluóruracilom akyselinou folínovou (5‑FU a FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické (akútna periférna senzorická neuropatia a periférna senzorická neuropatia po kumulovanej dávke).

Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie v kombinácii 5-FU/FA s oxaliplatinou ako po podaní samotného 5-FU/FA.


Frekvencie v nižšie uvedenej tabuľke pochádzajú z klinických štúdií s podaním lieku pri metastatickej liečbe a pri podaní oxaliplatiny ako adjuvantnej liečby (416 pacientov bolo zaradených do ramena oxaliplatina + 5-fluóruracil (FU)/kyselina folínová (FA) v prvom prípade a 1108 v druhom prípade) a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Frekvencie v tejto tabuľke sú definované podľa nasledujúcich konvencií:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), menej časté (≥1/1 000, <1/100), zriedkavé (≥1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené za nasledujúcou tabuľkou.


MedDRA klasifikácia


Veľmi časté

Časté

Menej časté


Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy*

Infekcia


Rinitída

Infekcia horných dýchacích ciest

Neutropenická sepsa
Poruchy krvi a lymfatického systému*

Anémia

Neutropénia

Trombocytopénia

Leukopénia

Lymfopénia

Febrilná neutropénia


Hemolytická anémia

Imunoalergická trombocytopéniaPoruchy imunitného systému*

Alergia/ alergická reakcia+

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Hyperglykémia

Hypokaliémia

Hypernatrémia

Dehydratácia

Metabolická acidózaPsychické poruchy


Depresia

Nespavosť

NervozitaPoruchy nervového systému*

Periférna senzorická neuropatia

Bolesti hlavy

Senzorické poruchy

Poruchy chuti

Závrat

Neuritída motorických nervov

Meningizmus


Dyzartria

Syndróm posteriórnej

reverzibilnej leukoencefalopatie (RPLS) tiež známy ako PRES**Poruchy oka


Konjunktivitída

Poruchy videnia


Prechodný pokles ostrosti zraku

Poruchy zrakového poľa

Neuritída zrakového nervu

Prechodná strata zraku (reverzibilná po ukončení liečby)


Poruchy ucha a labyrintuOtotoxicita


HluchotaPoruchy ciev


Hemorágia

Nával horúčavy

Trombóza hlbokých žíl

Hypertenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Kašeľ

Epistaxa


Čkanie

Pľúcna embólia


Intersticiálne ochorenie pľúc, niekedy fatálne

Pľúcna fibróza**


Poruchy gastrointestinálneho traktu*

Hnačka

Nauzea

Vracanie

Stomatitída / mukozitída

Bolesti brucha

Zápcha

Dyspepsia

Gastroezofa-geálny reflux

Gastrointestinálna hemorágia

Rektálna hemorágia

Ileus

Črevná obštrukcia

Kolitída vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Syndróm obštrukcie hepatál-

nych sínusoi-

dov (pozri nižšie)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné poruchy

Alopécia


Exfoliácia kože (t.j. syndróm rúk a nôh)

Vyrážka s erytémom

Vyrážka

Hyperhidróza

poruchy nechtov
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy, spojivového tkaniva a kostí

Bolesť chrbta


Artralgia

Bolesť v kostiach
Poruchy obličiek a močových ciest


Hematúria

Dyzúria

Abnormálna frekvencia močeniaAkútna tubulárna nekróza

Akútna interstici-álna nefritída

Akútne zlyhanie obličiekCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka++

Reakcia v mieste podania injekcie+++

Únava

Telesná slabosť

Bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy v krvi

Zvýšenie hladín bilirubínu v krvi

Zvýšenie hladín laktátu dehydrogenázy (LDH) v krvi

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

Prírastok na hmotnosti (pri adjuvantnej liečbe)

Zvýšenie hladín kreatinínu v krvi

Pokles hmotnosti

* Pozri podrobnejšie informácie nižšie

** Pozri časť 4.4

+ Veľmi časté: časté alergie/alergické reakcie, najmä počas perfúzie, niekedy fatálne (časté alergické reakcie ako je kožná vyrážka, hlavne urtikária, konjuktivitída, rinitída.

Časté anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, vrátane bronchospazmy, angioedému, hypotenzie, pocitu bolesti na hrudi a anafylaktického šoku.

++ Veľmi častá horúčka, zimnica (tras), buď v dôsledku infekcie (s febrilnou neutropéniou alebo bez nej), alebo na podklade imunologického mechanizmu.

+++ Boli hlásené reakcie v mieste vpichu zahŕňajúce lokálnu bolesť, začervenanie, opuch a trombózu. Extravazácia môže vyvolať lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a môžu viesť ku komplikáciám, vrátane nekrózy, najmä ak sa infúzia oxaliplatiny podáva do periférnej žily (pozri 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému


Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti


Oxaliplatina/ 5-FU/FA,

85 mg/m2 každé dva týždne

Liečba metastázujúceho ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Anémia

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Postmarketingová skúsenosť s neznámou frekvenciou:

Syndróm hemolytickej urémie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Výskyt u pacientov (%) a podľa štádia


Oxaliplatina/ 5-FU/FA,

85 mg/m2 každé dva týždne

Liečba metastázujúceho ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/stomatitída

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1


Dôrazne sa odporúča profylaxia a liečba účinnými antiemetikami.

Silná hnačka/eméza môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poruchu funkcie obličiek, hlavne keď sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5‑fluóruracilom (5-FU) (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je toxicita limitujúca dávku pri oxaliplatine. Zahŕňa periférnu senzorickú neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín, ktoré sa vyskytujú spolu s kŕčmi alebo bez nich a často je vyvolaná chladom. Tieto príznaky sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Trvanie týchto príznakov, ktoré zvyčajne ustupujú v období medzi cyklami liečby, sa predlžuje so zvyšujúcim sa počtom cyklov liečby.


Nástup bolesti a/alebo funkčnej poruchy sú v závislosti od trvania príznakov dôvodmi pre úpravu dávky alebo dokonca aj pre prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha zahŕňa problémy s jemnou motorikou a je možným dôsledkom poruchy senzorických funkcií. Riziko výskytu pretrvávajúcich príznakov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m2 (10 cyklov) je približne 10 % a pri kumulatívnej dávke 1020 mg/m2 (12 cyklov) je 20 %.


Vo väčšine prípadov sa po prerušení liečby neurologické prejavy a príznaky zmiernia alebo úplne ustúpia. Po 6 mesiacoch po ukončení adjuvantnej liečby karcinómu hrubého čreva 87 % pacientov nemalo žiadne príznaky alebo malo len mierne príznaky. Po pozorovaní trvajúcom až 3 roky sa približne u 3 % pacientov vyskytli buď pretrvávajúce lokalizované parestézie stredne závažnej intenzity (2,3 %), alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné schopnosti (0,5 %).


Zaznamenané boli akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3.). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavením sa chladu. . Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypoestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1-2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom na zadusenie, bez akýchkoľvek objektívnych prejavov respiračnej tiesne (bez cyanózy alebo hypoxie) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (bez stridoru alebo piskotu). Aj keď v takýchto prípadoch boli podávané antihistaminiká a bronchodilatanciá, tieto príznaky sú rýchlo reverzibilné dokonca aj bez liečby. Predĺženie doby podávania infúzie napomáha znižovať výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4).

Príležitostne boli pozorované ďalšie symptómy, ktoré zahŕňajú spazmus čeľuste, spazmy svalov, mimovoľné svalové kontrakcie, zášklby svalov, myoklónia, porušená koordinácia,, abnormálna chôdza, ataxia, poruchy rovnováhy, stiahnutie hrdla alebo hrude, tlak, nepríjemný pocit, bolesť. Okrem toho, k vyššie uvedeným symptómom sa môžu pridružiť poruchy funkcie hlavových nervov, alebo sa môžu vyskytnúť aj ako izolované príhody ako sú ptóza, diplópia, afónia, dysfónia, zachrípnutie, niekedy popisované ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku alebo dyzartria, niekedy popisované ako afázia, neuralgia trojklaného nervu, bolesť na tvári, bolesť očí, zníženie zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické príznaky ako sú dyzartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Boli hlásené jednotlivé prípady optickej neuritídy.


Nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou výskytu z postmarketigových skúseností

Kŕče


Poruchy imunitného systému

Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti


Oxaliplatina / 5-FU/FA

85 mg/m2 každé dva týždne

Liečba metastázujúceho ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Alergické reakcie/alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé (1/10 000):

Syndróm obštrukcie pečeňových sínusoidov, taktiež známy aj ako venookluzívna choroba pečene, alebo patologické prejavy súvisiace s takýmito poruchami pečene zahŕňajúce peliózu pečene, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, perisínusoidálnu fibrózu. Klinickými prejavmi môžu byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšené hodnoty transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé (1/10 000):

Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne renálne zlyhanie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum pri predávkovaní oxaliplatinou.. V prípade predávkovania je možné očakávať zhoršenie nežiaducich účinkov. Je potrebné začať s monitorovaním hematologických parametrov a symptomatickou liečbou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné cytostatiká, Zlúčeniny platiny.

ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je cytostatikum, ktoré patrí do novej skupiny zlúčenín na báze platiny, u ktorých je atóm platiny viazaný v komplexe s 1,2‑diaminocyklohexánom („DACH“) a oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina pozostáva z jedného enantioméru, cis‑[oxalát(trans‑I‑1,2‑DACH) platiny].


Oxaliplatina vykazuje široké spektrum cytotoxických účinkov in vitro ako aj protinádorový účinok in vivo na rôznych nádorových modelových systémoch vrátane modelov kolorektálneho karcinómu u ľudí. U oxaliplatiny sa taktiež preukázala účinnosť in vitro a in vivo na rôznych modeloch s rezistenciou na cisplatinu.


V kombinácii s 5‑fluóruracilom sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie in vitro aj in vivo.

Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, aj keď ešte nie je úplne objasnený, preukázali, že deriváty s obsahom vody vznikajúce biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA, a tým dochádza k tvorbe priečnych väzieb medzi vláknami DNA ako aj v rámci jedného vlákna DNA, čo vedie k ukončeniu syntézy DNA, a tým k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.


U pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa účinnosť oxaliplatiny (v dávke 85 mg/m2, ktorej podanie sa opakovalo každé dva týždne) v kombinácii s 5‑fluóruracilom/kyselinou folínovou (5‑FU/FA) preukázala v troch klinických štúdiách:


- V komparatívnej štúdii III. fázy (de Gramont, A et al., 2000) zameranej na liečbu prvej línie s 2 skupinami, v ktorej boli 420 pacienti randomizovaní buď k samotnému 5‑FU/FA (LV5FU2, n=210) alebo ku kombinácii oxaliplatiny s 5‑FU/FA (FOLFOX4, n=210).


- V komparatívnej štúdii III. fázy (Rothenberg, ML et al., 2003) s troma skupinami predliečených pacientov, v ktorej bolo 821 pacientov refraktérnych (t.j už nereagujúcich) na liečbu kombináciou irinotekánu + 5‑FU/FA, randomizovaných buď k samotnému 5‑FU/FA (LV5FU2, n=275), k oxaliplatine ako jedinej látke (n=275) alebo ku kombinácii oxaliplatiny s 5‑FU/FA (FOLFOX4, n=271).


- A nakoniec v nekontrolovanej štúdii II. fázy (André, T et al., 1999) zahŕňajúcej pacientov refraktérnych na liečbu samotným 5-FU/FA (LV5FU2), ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny a 5‑FU/FA (FOLFOX4, n=57).


Dve randomizované klinické štúdie, štúdia zameraná na liečbu prvej línie (de Gramont, A et al.) a štúdia u predliečených pacientov (Rothenberg ML et al.), preukázali významne vyššiu mieru odpovede a predĺženie prežívania bez progresie (progression free survival, PFS)/času do progresie (time to progression, TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5‑FU/FA (LV5FU2). V štúdii vykonanej u predliečených refraktérnych pacientov (Rothenberg ML et al.) sa nezistil štatisticky významný rozdiel v mediáne celkového prežívania (overal survival, OS) medzi kombináciou oxaliplatiny a 5‑FU/FA (FOLFOX4) oproti 5‑FU/FA.


Miera odpovede pri FOLFOX4 oproti LV5FU2

Miera odpovede, % (95% CI)

nezávislá rádiologická kontrolná analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

monoterapia oxaliplatinou

Liečba prvej línie

(de Gramont, A et al., 2000)

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16‑27)

49

(42‑46)

n.a.*

hodnota p = 0,0001

Predliečení pacienti

(Rothenberg, ML et al., 2003)

(refraktérni na CPT-11 + 5‑FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0‑2,7)

11,1

(7,6‑15,5)

1,1

(0,2‑3,2)

hodnota p < 0,0001

Predliečení pacienti

(André, T et al., 1999)

(refraktérni na 5‑FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

n.a.*

23

(13‑36)

n.a.*


*n.a. Neaplikovateľné


Medián prežívania bez progresie (PFS)/medián času do progresie (TTP) pri FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián PFS/TTP, mesiace (95 % CI), nezávislá rádiologická kontrolná analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

monoterapia oxaliplatinou

Liečba prvej línie

(de Gramont, A et al., 2000)

(PFS)

6,0

(5,5‑6,5)

8,2

(7,2‑8,8)

n.a.*

log-rank hodnota p = 0,0003

Predliečení pacienti

(Rothenberg, ML et al., 2003)

(TTP)

(refraktérni na CPT-11 + 5‑FU/FA)

2,6

(1,8‑2,9)

5,3

(4,7‑6,1)

2,1

(1,6‑2,7)

log-rank hodnota p < 0,0001

Predliečení pacienti

(André, T et al., 1999)

(refraktérni na 5‑FU/FA)

n.a.*

5,1

(3,1‑5,7)

n.a.*


*n.a. Neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (OS) pri FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián OS; mesiace (95 % CI), analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Monoterapia oxaliplatinou

Liečba prvej línie

(de Gramont, A et al., 2000)


14,7

(13,0‑18,2)

16,2

(14,7‑18,2)

n.a.*

log-rank hodnota p = 0,12

Predliečení pacienti

(Rothenberg, ML et al., 2003)

(TTP)

(refraktérni na CPT-11 + 5‑FU/FA)

8,8

(7,3‑9,3)

9,9

(9,1‑10,5)

8,1

(7,2‑8,7)

log-rank hodnota p = 0,09

Predliečení pacienti

(André, T et al., 1999)

(refraktérni na 5‑FU/FA)

n.a.*

10,8

(9,3‑12,8)

n.a.*


*n.a. Neaplikovateľné


U predliečených pacientov (Rothenberg, ML et al., 2003), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, došlo k významnému zlepšeniu symptómov spojených s ochorením u vyššieho podielu pacientov liečených oxaliplatinou a 5‑FU/FA v porovnaní s pacientmi liečenými samotným 5-FU/FA (27,7 % oproti 14,6 %, p = 0,0033).


U predtým neliečených pacientov (de Gramont, A et al., 2000) nebol medzi dvoma liečebnými skupinami zistený žiadny štatisticky významný rozdiel v hodnotení akéhokoľvek z aspektov kvality života. Skóre kvality života však bolo obvykle lepšie v kontrolnej skupine pri hodnotení celkového zdravotného stavu a bolesti a horšie v skupine s oxaliplatinou pri hodnotení nauzey a vracania.


V III. fáze komparatívnej štúdie s názvom MOSAIC zameranej na adjuvantnú liečbu bolo 2246 pacientov (899 s karcinómom II. štádia/Dukeho štádia B2 a 1347 s karcinómom III. štádia/Dukeho štádia C) po kompletnej resekcii primárneho karcinómu hrubého čreva randomizovaní buď k samotnému 5‑FU/FA [LV5FU2, n=1123 (B2/C = 448/675)] alebo ku kombinácii oxaliplatiny a 5‑FU/FA [FOLFOX4, n=1123 (B2/C = 451/672)].


MOSAIC-3‑ročné prežívanie bez príznakov ochorenia (analýza ITT)* v celkovej populácii

Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3‑ročného prežívania
bez príznakov ochorenia (95 % CI)

73,3

(70,6‑75,9)

78,7

(76,2‑81,1)

Pomer rizika (95 % CI)

0,76

(0,64‑0,89)

Stratifikovaný log­rank test

hodnota p = 0,0008

* medián doby sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Štúdia preukázala celkovú významnú výhodu kombinácie oxaliplatiny a 5‑FU/FA (FOLFOX4) oproti samotnému 5‑FU/FA (LV5FU2) v 3-ročnom prežívaní bez príznakov ochorenia.


MOSAIC-3‑ročné prežívanie bez príznakov ochorenia (analýza ITT)*podľa štádia ochorenia

Štádium pacienta

II. štádium
(Dukeho štádium B2)

III. štádium
(Dukeho štádium C)

Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3‑ročného prežívania
bez príznakov ochorenia (95 % CI)

84,3
(80,9‑87,7)

87,4
(84,3‑90,5)

65,8
(62,2‑69,5)

72,8
(69,4‑76,2)

Pomer rizika (95 % CI)

0,79 (0,57‑1,09)

0,75 (0,62‑0,90)

Log‑rank test

p = 0,151

p = 0,002

* medián doby sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Celkové prežívanie (analýza ITT):


V čase analýzy 3‑ročného prežívania bez prejavov ochorenia, ktoré bolo primárnym výsledným ukazovateľom štúdie MOSAIC, prežilo 85,1 % pacientov v skupine FOLFOX4 oproti 83,8 % pacientom v skupine LV5FU2. To znamená celkové zníženie rizika mortality o 10 % v prospech FOLFOX4, ktoré však nedosiahlo štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).

V subpopulácii v II. štádiu (Dukeho štádium B2) boli tieto hodnoty 92,2 % pre FOLFOX4 oproti 92,4 % pre LV5FU2 (pomer rizika = 1,01) a v subpopulácii v III. štádiu (Dukeho štádium C) boli tieto hodnoty 80,4 % pre FOLFOX4 oproti 78,1 % pre LV5FU2 (pomer rizika = 0,87).


Oxaliplatina v monoterapii bola študovaná v pediatrickej populácii v štúdiách fázy I (69 pacientov) a fázy II (90 pacientov).Celkovo bolo liečených 159 pediatrických pacientov so solídnymi tumormi (vo veku 7 mesiacov ‑ 22 rokov). V pediatrickej populácii nebola potvrdená účinnosť monoterapie oxaliplatinou. Obe štúdie boli ukončené pre nedostatočnú odpoveď tumoru na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých účinných zlúčenín nebola stanovená. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny, predstavujúcej zmes všetkých neviazaných, účinných a neúčinných platinových zlúčenín, je po dvojhodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m2 každé tri týždne počas 1 až 5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2 každé dva týždne počas 1 až 3 cyklov nasledujúca:


Prehľad odhadovaných farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po opakovaných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m2 každé dva týždne alebo 130 mg/m2 každé tri týždne

Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2

t1/2γ

Vss

CL

µg/ml

µg.h/ml

µg.h/ml

hod

hod

hod

l

l/hod

85 mg/m2

Priemer

0,814


4,19


4,68


0,43


16,8


391


440


17,4


SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Priemer

1,21


8,20


11,9


0,28


16,3


273


582


10,1


SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07


Priemerné hodnoty AUC0-48a Cmaxboli stanovené v 3. cykle (85 mg/m2) alebo v 5. cykle (130 mg/m2). Priemerné hodnoty AUC, Vss, CL a CLR0-48boli stanovené v 1. cykle.

Hodnoty Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a CL boli stanovené pomocou nekompartmentovej analýzy.

Hodnoty t1/2α, t1/2a t1/2γboli stanovené pomocou kompartmentovej analýzy(kombinované z 1.‑3. cyklu).


Na konci 2‑hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa vylučuje močom. Ireverzibilná väzba na červené krvinky a plazmatické bielkoviny vedie k tomu, že polčas platiny v krvi sa blíži prirodzenému obratu červených krviniek a sérového albumínu. Nepozorovala sa významná kumulácia platiny v ultrafiltráte plazmy po podaní 85 mg/m2 každé dva týždne alebo 130 mg/m2 každé tri týždne a rovnovážny stav sa dosiahol v priebehu prvého cyklu. Interindividuálna a intraindividuálna variabilita je obvykle nízka.

Predpokladá sa, že biotransformácia in vitro je dôsledkom neenzymatického rozkladu a neexistuje dôkaz o tom, že cytochróm P450 sprostredkováva metabolizmus diaminocyklohexánového (DACH) kruhu.


Oxaliplatina podlieha v organizme pacientov rozsiahlej biotransformácii a na konci 2‑hodinovej infúzie sa v ultrafiltráte plazmy nezistilo žiadne liečivo v nezmenenej forme.

Po dlhšom časovom úseku sa v systémovej cirkulácii zistilo niekoľko cytotoxických produktov biotransformácie, vrátane monochlór‑, dichlór‑ a dihydro‑DACH platinových zlúčenín, spolu s niekoľkými neúčinnými konjugátmi.


Platina sa vylučuje prevažne močom, pričom najväčšie množstvo sa vylúči v priebehu 48 hodín po podaní.
Do 5. dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúči močom a < 3 % stolicou.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa pozoroval významný pokles hodnoty klírensu zo 17,6 ± 2,18 l/h na 9,95 ± 1,91 l/h spolu so štatisticky významným poklesom hodnoty distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ± 36,1 l. Vplyv závažnej poruchy funkcie obličiek na klírens platiny nebol hodnotený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľové orgány identifikované u živočíšnych druhov (myši, potkany, psi a/alebo opice) v predklinických štúdiach toxicity po jednorazovej dávke a po opakovanom podávaní zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny systém, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxické účinky na cieľové orgány pozorované u zvierat sa zhodujú s toxickými účinkami vyvolanými inými liekmi s obsahom platiny a cytotoxickými liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú na liečbu karcinómov u ľudí, avšak s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce boli pozorované len u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy vedúce k letálnej komorovej fibrilácii. Kardiotoxicita sa pokladá za špecifickú pre psov nielen preto, že bola pozorovaná iba u psov, ale taktiež preto, že dávka podobná dávke, ktorá u psov vyvolávala letálne kardiotoxické účinky (150 mg/m2), bola u ľudí dobre znášaná. Predklinické štúdie využívajúce senzorické neuróny potkanov svedčia o tom, že akútne neurosenzorické príznaky spojené s oxaliplatinou môžu byť dôsledkom interakcie s napäťovo riadenými Na+ kanálmi.


Oxaliplatina mala mutagénne a klastogénne účinky v testoch na cicavcoch a u potkanov spôsobovala embryofetálnu toxicitu. Napriek tomu, že sa nevykonali štúdie karcinogenity, oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


- nemiešajte so zásaditými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5‑fluóruracilom (5‑FU), trometamolom, s prípravkami kyseliny folínovej (FA) obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku alebo s trometamolovými soľami iných liečiv. Zásadité lieky alebo roztoky majú nepriaznivý vplyv na stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

- Roztok pred infúziou NERIEĎTE soľnými roztokmi ani inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane chloridu vápenatého, chloridu draselného alebo chloridu sodného).

- nemiešajte s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej linke (pokyny týkajúce sa súbežného podávania s kyselinou folínovou, pozri časť 6.6).

- NEPOUŽÍVAJE injekčné vybavenie obsahujúce hliník.


6.3 Čas použiteľnosti


Liek v pôvodnom balení:

18 mesiacov


Stabilita po nariedení počas používania:

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.

Ak sa liek nepoužije ihneď, za dĺžku a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú presiahnúť viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania boli dokázané počas 48 hodínpri teplote 2 – 8°C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml, a tiež 6 hodín pri teplote 20 – 25 °C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte injekčné liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky z bezfarebného skla uzavreté so sivým gumeným uzáverom z halobutylu, hliníkovým tesnením a plastovým vyklápacím viečkom s plastovým ochranným obalom (Onco-Safe) alebo bez neho.


Veľkosti balenia:

50 mg/10 ml: 1 injekčná liekovka, 5 injekčných liekoviek, 10 injekčných liekoviek

100 mg/20 ml: 1 injekčná liekovka

150 mg/30 ml: 1 injekčná liekovka

200 mg/40 ml: 1 injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi oxaliplatiny a pri ich príprave je nutná opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať všetky opatrenia, ktoré zaručia ochranu osoby, ktorá s cytotoxickou látkou zaobchádza, a jej okolia.


Injekčne podávané roztoky cytotoxických látok musí pripraviť školený odborný personál so znalosťami o používanom lieku a podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu životného prostredia a hlavne ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, a to v súlade s predpismi nemocnice. To si vyžaduje osobitný priestor na prípravu, vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť pri zaobchádzaní s liekom vybavený vhodnými materiálmi, predovšetkým plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, pokrývkami hlavy, ochrannými okuliarmi, sterilnými jednorazovými rukavicami, ochrannými krytmi pre pracovnú plochu, nádobami a zbernými odpadovými vrecami.


S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Gravidné ženy musia byť upozornené, že nesmú zaobchádzať s cytotoxickými látkami.


S akoukoľvek rozbitou nádobou sa musí zaobchádzať rovnako opatrne ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad sa musí spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri nižšie uvedenú časť „Likvidácia“.


Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto ihneď dôkladne opláchnite vodou.

Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto ihneď dôkladne vypláchnite vodou.


Osobitné opatrenia pri podávaní


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

- NEPODÁVAJTE v nezriedenej forme.

- Na zriedenie sa môže použiť len 5 % roztok glukózy. Roztok pred infúziou NERIEĎTE soľnými roztokmi alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NEMIEŠAJTE so žiadnym iným liekom v rovnakom infúznom vaku ani nepodávajte súbežne rovnakou infúznou linkou.

- nemiešajte so zásaditými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5‑fluóruracilom, s prípravkami kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku alebo s trometamolovými soľami iných liečiv. Zásadité lieky alebo roztoky majú nepriaznivý vplyv na stabilitu oxaliplatiny.


Pokyny na použitie s kyselinou folínovou (kalciumfolinát alebo nátriumfolinát)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2 v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy sa môže podávať súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej v 5 % roztoku glukózy, a to počas 2 až 6 hodín cez Y spojku umiestnenú čo najbližšie k miestu vpichu infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú miešať v rovnakom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a môže sa zriediť len pomocou izotonických infúznych roztokov, ako je 5 % roztok glukózy, ale nie pomocou roztoku chloridu sodného, roztokov obsahujúcich chloridy alebo zásaditých roztokov.


Pokyny na použitie s 5‑fluóruracilom


Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – t.j.pred 5‑fluóruracilom.

Po podaní oxaliplatiny vždy prepláchnite infúznu linku a až potom môžete podávať 5‑fluóruracil.

Pre ďalšie informácie o lieku, ktorý sa podáva v kombinácii s oxaliplatinou, si pozrite Súhrn charakteristických vlastností príslušného lieku.


Infúzny koncentrát

Pred použitím vizuálne skontrolujte. Používať sa môžu len číre roztoky bez viditeľných častíc.


Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať.


Riedenie roztoku pred intravenóznou infúziou

Z injekčnej liekovky (liekoviek) odoberte potrebné množstvo koncentrátu a potom ho zrieďte v 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola minimálne 0,2 mg/ml.


Podávajte formou intravenóznej infúzie.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.

Ak sa liek nepoužije ihneď, za dĺžku a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú presiahnuť viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania boli dokázané počas 48 hodín pri teplote 2 – 8°C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml, a tiež 6 hodín pri teplote 20 – 25 °C po nariedení 5 % roztokom glukózy na koncentrácie 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml.


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Používať sa môžu len číre roztoky bez viditeľných častíc.


Liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný infúzny roztok sa musí zlikvidovať (pozri časť „likvidácia“ nižšie).


Na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny nie je potrebná hydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby jej koncentrácia nebola nižšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podávať infúziou do periférnej žily alebo cez centrálny žilový katéter počas 2 až 6 hodín. Keď sa infúzia oxaliplatiny podáva s 5‑fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5‑fluóruracilu.


Likvidácia


Zvyšky liekov ako aj všetky materiály, ktoré boli použité na zriedenie a podanie, musia byť zlikvidované v súlade so štandardnými postupmi nemocnice vzťahujúcimi sa na cytotoxické látky a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0861/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.novembra 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

17

Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzny koncentrát