+ ipil.sk

Oxaliplatin STADA 5 mg/ mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05903-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Oxaliplatin STADA 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok


Oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Oxaliplatin STADA a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým , ako použijete Oxaliplatin STADA

 3. Ako používať Oxaliplatin STADA

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Oxaliplatin STADA

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Oxaliplatin STADA a na čo sa používa


Oxaliplatin STADA je liek proti rakovine a obsahuje platinu. Oxaliplatin STADA sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva (liečbu III. štádia rakoviny hrubého čreva po úplnom chirurgickom odstránení základného nádoru a metastázujúcej, t. j. rozptýlenej rakoviny hrubého čreva a konečníka).


Oxaliplatin STADA sa používa v kombinácii s inými liekmi proti rakovine, ktoré sa nazývajú 5-fluóruracil a kyselina folínová.


2. Čo potrebujete vedieť predtým , ako použijete Oxaliplatin STADA


NEPOUŽÍVAJTE Oxaliplatin STADA

 • ak ste alergický na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak dojčíte

 • ak už máte znížený počet krviniek

 • ak už cítite brnenie alebo necitlivosť v prstoch na rukách a/alebo nohách a ak máte ťažkosti s vykonávaním jemných činností, ako napríklad zapínanie gombíkov

 • ak máte závažné problémy s obličkami.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Oxaliplatin STADA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak

 • ste už niekedy mali alergickú reakciu na lieky obsahujúce platinu, ako napríklad karboplatinu, cisplatinu

 • máte stredne závažné problémy s obličkami

 • pociťujete necitlivosť alebo brnenie v prstoch na rukách alebo nohách alebo máte ťažkosti s prehĺtaním. Tieto príznaky môžu pretrvávať až do 3 rokov po ukončení liečby a môžu byť nevratné. Lekár vám bude pravidelne robiť neurologické vyšetrenie (vyšetrenie nervového systému), najmä ak sa vám súbežne podávajú iné lieky, ktoré pôsobia na nervy.

 • trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou, nevoľnosťou alebo vracaním

 • máte bolestivé pery alebo vriedky v ústach

 • máte neobvyklé podliatiny, krvácanie alebo známky infekcie, ako napríklad bolesť hrdla a vysokú teplotu. Keďže oxaliplatina môže spôsobiť pokles počtu krviniek, lekár vám bude často vyšetrovať krv.

 • sa u vás objavia nevysvetliteľné dýchacie ťažkosti, ako napríklad suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo praskot

 • dostávate aj 5-fluóruracil, pretože je zvýšené riziko výskytu hnačky, vracania, bolesti v ústach a odchýlok vo výsledkoch vyšetrenia krvi

 • pocítite nepríjemný pocit v mieste vpichu infúzie alebo v jeho blízkosti (možný únik lieku do okolitého tkaniva) .


Iné lieky a Oxaliplatin STADA Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná, oxaliplatina sa u vás nesmie použiť, pokiaľ to lekár jasne nepredpísal.

Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť a musíte používať účinný spôsob antikoncepcie. Ak počas liečby otehotniete, okamžite o tom musíte informovať svojho lekára. Vhodnú antikoncepciu musíte používať počas liečby a po jej skončení – ženy počas 4 mesiacov, muži počas 6 mesiacov.


Pokiaľ sa liečite oxaliplatinou, nesmiete dojčiť.


Oxaliplatina môže spôsobovať neplodnosť, ktorá môže byť ireverzibilná (nevratná). Pacientom mužského pohlavia sa preto odporúča, aby počas liečby a do 6 mesiacov po jej ukončení nesplodili dieťa a aby sa poradili o konzervácii (uchovaní) spermií pred liečbou.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Keďže liečba oxaliplatinou môže viesť k zvýšenému riziku závratov, nevoľnosti, vracania, poruchám videnia alebo dočasnej strate zraku a k iným neurologickým (nervovým) príznakom, ktoré môžu ovplyvniť chôdzu a rovnováhu, môže mať mierny alebo stredne závažný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Pokiaľ neviete, ako na vás oxaliplatina pôsobí, neveďte vozilo ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používať Oxaliplatin STADA


Oxaliplatin STADA sa podáva iba dospelým.


Oxaliplatin STADA vám predpíše odborník na liečbu rakoviny. Budete sa liečiť pod lekárskym dohľadom.


Oxaliplatin STADA sa podáva veľmi pomaly do žily (intravenóznou infúziou) počas 2 až 6 hodín. Ihla musí zostať v žile počas celého podávania lieku. Ak sa ihla zo žily vysunie alebo uvoľní, roztok bude vytekať do tkaniva mimo žily (spôsobí nepríjemný pocit alebo bolesť) – okamžite o tom povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Infúzny roztok lieku Oxaliplatin STADA vám pripraví zdravotnícky personál.

Dávka lieku Oxaliplatin STADA bude vychádzať z plochy povrchu vášho tela, ktorá sa vypočíta z vašej výšky a hmotnosti.


Odporúčaná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2plochy povrchu tela raz za 2 týždne pred infúziou iných liekov proti rakovine.


Dávka, ktorú dostanete, bude závisieť aj od výsledkov krvných testov a od toho, či sa už u vás v súvislosti s liečbou liekom Oxaliplatin STADA objavili vedľajšie účinky.


Dĺžku liečby stanoví váš lekár.

Keď sa liečba použije po úplnom chirurgickom odstránení nádoru, bude trvať maximálne 6 mesiacov.


Lekár zabezpečí, aby ste dostali správnu dávku s ohľadom na váš zdravotný stav. V prípade predávkovania môžete pociťovať zvýšený výskyt vedľajších účinkov. V takom prípade vám lekár môže poskytnúť symptomatickú liečbu (liečba na potlačenie príznakov).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás objaví akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste o tom pred ďalšou liečbou informovali vášho lekára.


Ak zaznamenáte niektorý z nasledovných príznakov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi:

 • pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie

 • stomatitída/mukozitída (bolestivé pery alebo vriedky v ústach)

 • opuch tváre, pier, úst alebo hrdla

 • nevysvetliteľné dýchacie ťažkosti, ako napríklad suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo praskot

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • necitlivosť alebo brnenie v prstoch na rukách alebo nohách

 • mimoriadna únava

 • neobvyklá tvorba modrín alebo krvácanie

 • známky infekcie, ako napríklad bolesť hrdla a vysoká teplota

 • nepríjemný pocit v mieste vpichu injekcie alebo v jeho blízkosti počas infúzie

 • prítomnosť krvi alebo tmavohnedých zrniek (farba podobná káve) vo Vašich zvratkoch


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)sú:

 • Porucha nervov, ktorá môže spôsobiť slabosť, brnenie alebo necitlivosť v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, ktorá sa niekedy môže objaviť spolu s kŕčmi. Zvyčajne ju vyvoláva chlad, t. j. otvorenie chladničky alebo držanie studeného nápoja. Môžete mať aj problémy s vykonávaním jemných činností, napríklad zapínaním gombíkov. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne vymiznú, existuje možnosť, že budú pretrvávať aj po skončení liečby.

 • Niektorí ľudia môžu pri ohnutí krku pocítiť brnenie, ktoré prechádza nadol rukami alebo trupom.

 • Oxaliplatina môže niekedy vyvolať nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri prehĺtaní, a môže vyvolať pocit plytkého dychu. Zvyčajne sa tento pocit objavuje počas infúzie alebo v priebehu hodín po jej skončení a môže ho vyvolať vystavenie sa chladu. Hoci je tento pocit nepríjemný, netrvá dlho a zvyčajne ustúpi bez akejkoľvek liečby. Zaznamenal sa aj kŕč sánky, neobvyklý pocit na jazyku, ktoré môžu postihnúť reč a pocit tlaku na hrudníku. V takomto prípade môže lekár rozhodnúť o zmene Vašej liečby.

 • poruchy chuti

 • bolesť hlavy

 • známky infekcie, ako bolesť hrdla a vysoká teplota

 • zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje náchylnosť na infekcie

 • zníženie počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť bledosť kože, slabosť alebo dýchavičnosť

 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín


Pred začiatkom liečby a pred každým liečebným cyklom Vám lekár odoberie krv, aby zistil, či máte dostatočný počet krviniek.


 • krvácanie z nosa

 • alergické reakcie – kožné vyrážky vrátane červenej, svrbivej kože, opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a môžete mať pocit na omdletie

 • dýchavičnosť, kašeľ

 • strata alebo nedostatok chuti do jedla

 • nevoľnosť, vracanie – lieky, ktoré pôsobia proti nevoľnosti, Vám zvyčajne lekár podá pred začiatkom liečby a môže v tom pokračovať aj po skončení liečby

 • hnačka – ak sa u Vás vyskytne pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie, okamžite kontaktujte svojho lekára a poraďte sa s ním

 • bolesť úst alebo pier, vriedky v ústach

 • bolesť žalúdka, zápcha

 • kožné poruchy

 • vypadávanie vlasov

 • bolesť chrbta

 • únava, strata sily/slabosť, bolesť tela

 • bolesť alebo začervenanie v mieste vpichu injekcie alebo v jeho blízkosti počas infúzie

 • horúčka

 • prírastok hmotnosti

 • hladiny glukózy (cukru) v krvi mimo normy, t. j. priveľmi vysoké hladiny, ktoré môžu spôsobiť veľký smäd, suchosť v ústach alebo potrebu častejšie močiť

 • nízke hladiny draslíka v krvi, ktoré môžu spôsobiť neobvyklý rytmus srdca

 • hladiny sodíka v krvi mimo normy, t. j. nízke hladiny sodíka, ktoré môžu spôsobiť únavu a zmätenosť, svalové zášklby, kŕče alebo kómu (bezvedomie)

 • odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zmeny funkcie pečene (zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, bilirubínu, LDH a pečeňových enzýmov)


Časté vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí) sú:

 • zníženie počtu určitého druhu bielych krviniek spojené s horúčkou a/alebo generalizovanou infekciou (infekciou rozšírenou po celom tele)

 • dehydratácia (odvodnenie)

 • depresia (duševná skľúčenosť)

 • ťažkosti so spánkom

 • závraty

 • zápal nervov, ktorý vedie ku svalovým kŕčom, ku strate určitých reflexov (mimovoľných reakcií)

 • stuhnutosť šije, neznášanlivosť svetla a bolesť hlavy

 • zápal očných spojiviek, poruchy zraku

 • neobvyklé krvácanie, krv v moči a stolici

 • vznik krvnej zrazeniny, zvyčajne v nohách, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo sčervenanie

 • vznik krvnej zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť v hrudníku a dýchavičnosť

 • nádcha

 • infekcia horných dýchacích ciest

 • hypertenzia

 • nával horúčavy

 • bolesť v hrudníku, čkanie

 • poruchy trávenia a pálenie záhy

 • úbytok hmotnosti

 • olupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poškodenia nechtov

 • bolesť kĺbov a kostí

 • bolesť pri močení alebo zmena vo frekvencii (častosti) močenia

 • odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zmeny funkcie obličiek (napr. zvýšenie hladín kreatinínu)

 • prítomnosť krvi alebo tmavohnedých zrniek (farba podobná káve) vo Vašich zvratkoch


Menej časté vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí) sú:

 • nervozita

 • poruchy sluchu

 • narušená alebo zastavená priechodnosť čriev

 • poruchy acidobázickej rovnováhy v tele (rovnováhy medzi kyslými a zásaditými látkami)


Zriedkavé vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí) sú:

 • zníženie počtu krvných doštičiek z dôvodu alergickej reakcie (precitlivenosti)

 • zníženie počtu červených krviniek spôsobené zničením buniek

 • zlá výslovnosť

 • dočasný pokles zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa, vratná krátkodobá strata zraku

 • hluchota

 • nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ťažkosti s dýchaním, zjazvenie pľúc, ktoré spôsobuje dýchavičnosť

 • zápal čreva spôsobujúci bolesť brucha alebo hnačku, vrátane závažnej bakteriálnej infekcie (Clostridium difficile)

 • zápal zrakového nervu,

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí) sú:

 • ochorenie pečene, pre ktoré vás lekár bude sledovať

 • zmeny funkcie obličiek.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


Oxaliplatin STADA sa nemá dostať do kontaktu s očami alebo kožou. Ak náhodou dôjde k rozliatiu, okamžite to povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre.


5. Ako uchovávať Oxaliplatin STADA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Pripravený koncentrovaný roztok v originálnej injekčnej liekovke:

Pripravený koncentrovaný roztok sa má ihneď zriediť.


Infúzny roztok po zriedení:

Po zriedení pripraveného roztoku 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri 2 – 8 oC.

Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri 2 – 8 oC, pokiaľ sa zriedenie neuskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach (podmienkach bez prítomnosti mikroorganizmov).


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatin STADA obsahuje

Liečivo je oxaliplatina.

50 mg injekčná liekovka:Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na prípravu koncentrovaného roztoku pomocou 10 ml rozpúšťadla.

100 mg injekčná liekovka:Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na prípravu koncentrovaného roztoku pomocou 20 ml rozpúšťadla.

150 mg injekčná liekovka:Každá injekčná liekovka obsahuje 150 mg oxaliplatiny na prípravu koncentrovaného roztoku pomocou 30 ml rozpúšťadla.


Jeden ml pripraveného koncentrovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Oxaliplatin STADA a obsah balenia

Tento liek je prášok na infúzny roztok.

Každá injekčná liekovka obsahuje biely až sivobielyprášok na prípravu infúzneho roztoku, ktorý obsahuje 50 mg, 100 mg alebo 150 mg oxaliplatiny. Injekčné liekovky sa dodávajú v škatuľkách po jednom kuse (1).


Skôr ako sa Oxaliplatin STADA podá injekčne do žily, musí sa rozpustiť, aby z neho vznikol roztok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Výrobca:

cell pharm GmbH

Feodor-Lynen-Str. 35

30625 Hannover

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Oxaliplatin STADA 5 mg/ml

Fínsko Oxamed 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Francúzsko OXALIPLATINE EG 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion

Maďarsko Oxaliplatin STADA 5 mg/ml

Nemecko Croloxat 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Portugalsko Oxaliplatina Stada

Rakúsko Oxaliplatin STADA 5 mg/ml - Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko Oxaliplatin STADA

Slovensko Oxaliplatin STADA 5 mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Tak ako aj pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, aj pri príprave roztokov oxaliplatiny a pri zaobchádzaní s týmito roztokmi je potrebná opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s týmto cytostatikom ošetrujúcim alebo zdravotníckym personálom si vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu pracovníka a jeho okolia.


Injekčné roztoky cytostatík musí pripravovať len zaškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch a v podmienkach, ktoré v súlade s nemocničnou politikou zabezpečia ochranu prostredia a najmä ochranu personálu zaobchádzajúceho s liekmi. To si vyžaduje mať na tento účel prípravovňu. V jej priestoroch je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, jednorazovými sterilnými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vrecami na odpad.


S exkrétmi a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.


Gravidné ženy treba upozorniť, aby sa vyhýbali zaobchádzaniu s cytostatikami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a treba ju považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri časť „Likvidácia“ nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, pripravený roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, pripravený roztok alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, okamžite a dôkladne ich umyte vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

 • Na zriedenie možno použiť len infúzny roztok 5 % glukózy (50 mg/ml).

 • Na prípravu a zriedenie roztoku NEPOUŽÍVAJTE roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy

 • NEPODÁVAJTE extravaskulárne.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani ich nepodávajte súbežne tou

istou infúznou súpravou.

 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom (5-fluorouracil, 5-FU), liekmi obsahujúcimi kyselinu folínovú (folinic acid, FA), v ktorých je ako pomocná látka trometamol a soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické liečivá alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s FA (vo forme kalciumfolinátu alebo dinátriumfolinátu)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2v 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia FA v 5 % roztoku glukózy počas 2 – 6 hodín použitím infúznej súpravy typu Y, ktorá sa umiestni tesne pred miesto infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. FA nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len izotonickým roztokom 5 % glukózy, nikdy nie alkalickými roztokmi alebo roztokmi chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.


Návod na podávanie s 5-FU


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – t. j. 5-FU.

Po podaní oxaliplatiny infúznu súpravu prepláchnite a potom podajte 5-FU.

Ďalšie informácie o liekoch kombinovaných s oxaliplatinou, pozri príslušné súhrny charakteristických vlastností liekov.


Akýkoľvek pripravený roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nemá použiť a treba ho zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Príprava koncentrovaného roztoku z prášku


 • Na prípravu koncentrovaného roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

 • 50 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 10 ml rozpúšťadla.

 • 100 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 20 ml rozpúšťadla.

 • 150 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 30 ml rozpúšťadla.


Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať (pozri nižšie „Likvidácia“).


Riedenie pred infúziou


Z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) odoberte požadované množstvo pripraveného koncentrovaného roztoku a potom ho zrieďte 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby bola koncentrácia oxaliplatiny v rozmedzí 0,2 – 0,7 mg/ml, čo je rozmedzie koncentrácií, pri ktorom sa preukázala fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po zriedení 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má tento infúzny roztok použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na len jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.

Na prípravu a zriedenie roztoku NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny sa testovala použitím reprezentatívnych setov na báze PVC, určených na podávanie.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/l sa musí podať infúziou do centrálneho venózneho katétra alebo periférnej žily počas 2 – 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-FU, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred infúziou 5-FU.


Likvidácia


Zvyšky lieku, ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri príprave, riedení a podávaní, sa musí zlikvidovať podľa štandardných nemocničných predpisov na zaobchádzanie s cytostatikami v súlade platnými predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.


9Oxaliplatin STADA 5 mg/ ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05903-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatin STADA 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml pripraveného koncentrovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


50 mg injekčná liekovka:Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na prípravu koncentrovaného roztoku pomocou 10 ml rozpúšťadla.

100 mg injekčná liekovka:Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na prípravu koncentrovaného roztoku pomocou 20 ml rozpúšťadla.

150 mg injekčná liekovka:Každá injekčná liekovka obsahuje 150 mg oxaliplatiny na prípravu koncentrovaného roztoku pomocou 30 ml rozpúšťadla.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.


Biely až sivobiely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-fluorouracil, 5-FU) a kyselinou folínovou (folinic acid, FA) je indikovaná na:

 • adjuvantnú liečbu III. štádia (štádia C podľa Duka) karcinómu hrubého čreva po kompletnej resekcii primárneho nádoru

 • liečbu metastatického kolorektáleho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


LEN PRE DOSPELÝCH.


Odporúčaná dávka oxaliplatiny pri adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2intravenózne každé 2 týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2intravenózne každé 2 týždne.


Podaná dávka sa má upraviť podľa tolerancie (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podať pred fluórpyrimidínmi – t. j. 5-FU.


Oxaliplatina sa podáva formou 2- – 6-hodinovej infúzie v 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia v rozmedzí 0,2 – 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi zodpovedajúca dávke oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa používala najmä v kombinácii s režimami založenými na kontinuálnej infúzii 5-FU. Pri liečebnej schéme raz za 2 týždne sa použili režimy s 5-FU, ktoré boli kombináciou bolusovej a kontinuálnej infúzie.


Osobitné skupiny pacientov


 • Poškodenie funkcie obličiek

Oxaliplatina sa neskúmala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže začať bežnou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4.). U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek úprava dávky nie je potrebná.


 • Poškodenie funkcie pečene

V štúdii fázy I, ktorá zahŕňala pacientov s viacerými stupňami poškodenia funkcie pečene, sa ukázalo, že frekvencia a závažnosť porúch pečene a žlčových ciest súvisia s progredujúcim ochorením a zhoršenými východiskovými pečeňovými testami. Počas klinického skúšania sa dávkovanie u pacientov s pečeňovými testami mimo normy špecificky neupravovalo.


 • Starší pacienti

Pri použití oxaliplatiny v monoterapii alebo v kombinácii s 5-FU u pacientov starších ako 65 rokov sa nepozoroval žiadny vzostup prejavov závažnej toxicity. Preto sa u starších pacientov nevyžaduje špecifická úprava dávky.


Spôsob podávania

Oxaliplatina sa podáva intravenóznou infúziou.


Podanie oxaliplatiny si nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/l sa musípodať infúziou do centrálneho venózneho katétra alebo periférnej žily počas 2 – 6 hodín.

Infúzia oxaliplatiny sa má vždy podať pred infúziou 5-FU.


V prípade extravazácie sa podávanie musí okamžite ukončiť.


Injekčné roztoky cytostatík musí pripravovať len zaškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch v podmienkach, ktoré v súlade s nemocničnou politikou zabezpečia integritu lieku, ochranu prostredia a najmä ochranu personálu zaobchádzajúceho s liekmi. To si vyžaduje mať na tento účel prípravovňu. V jej priestoroch je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Návod na použitie:


Pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Dojčenie.

 • Myelosupresia pred začatím prvého cyklu, čoho dôkazom je východisková hodnota neutrofilov 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov 100 x 109/l.

 • Periférna senzitívna neuropatia s funkčným poškodením pred prvým cyklom.

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Poškodenie funkcie obličiek

Vzhľadom na obmedzené informácie o bezpečnosti u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa má podanie oxaliplatiny zvážiť až po náležitom zhodnotení prínosu/rizika pre pacienta.


V tomto prípade je potrebné starostlivo sledovať funkciu obličiek a v závislosti od toxicity upraviť dávku.


Alergické reakcie

Pacientov s anamnézou alergickej reakcie na zlúčeniny platiny je potrebné sledovať, či sa u nich neobjavia alergické symptómy. V prípade reakcie na oxaliplatinu podobnej anafylaktickej reakcii sa má infúzia okamžite ukončiť a má sa začať primeraná symptomatická lieba. Opakované podanie oxaliplatiny je kontraindikované. Pri všetkých zlúčeninách platiny sa hlásili skrížené reakcie, niekedy fatálne.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa infúzia musí okamžite ukončiť a musí sa začať zvyčajná lokálna symptomatická liečba.


Neurologické symptómy

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, hlavne vtedy, keď sa podáva súbežne s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním a potom v pravidelných intervaloch.

Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngálna dyzestézia (pozri časť 4.8.), sa má nasledujúca infúzia oxaliplatiny podať počas 6 hodín.


Periférna neuropatia

Ak sa neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia) objavia, ďalšia odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny má vychádzať z dĺžky trvania a závažnosti týchto symptómov:


 • Ak symptómy trvajú dlhšie ako 7 dní a sú komplikované, nasledujúca dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (liečba metastatického ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).

 • Ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva do ďalšieho cyklu, nasledujúca dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (liečba metastatického ochorenia) alebo na 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).

 • Ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má ukončiť.

 • Ak sa po skončení liečby oxaliplatinou tieto symptómy zlepšia, môže sa zvážiť obnovenie liečby.


Pacienti majú byť informovaní o možnosti pretrvávajúcich symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované, stredne závažné parestézie alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné aktivity, môžu po ukončení liečby – v prípade, že ide o adjuvantnú liečbu – pretrvávať až 3 roky.


Reverzibilný posteriórny leukoencefalopatický syndróm (RPLS)

U pacientov, ktorí sú liečení oxaliplatinou v kombinovanej chemoterapii, sa zaznamenali prípady reverzibilného posteriórneho leukoencefalopatického syndrómu (RPLS). RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rýchlo sa rozvíjajúci neurologický stav, ktorý sa môže prejavovať záchvatmi, hypertenziou, bolesťou hlavy, zmätenosťou, slepotou a inými vizuálnymi a neurologickými poruchami (pozri časť 4.8). Diagnóza RPLS si vyžaduje potvrdenie zobrazovacím vyšetrením mozgu, prednostne MRI (zobrazenie magnetickou rezonanciou).


Nauzea, vracanie, hnačka a dehydratácia

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje nauzeou a vracaním, si vyžaduje profylaxiu a/alebo liečbu antiemetikami (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie, najmä pri kombinácii oxaliplatiny s 5-fluoracilom (5-FU), môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, intestinálnu obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek. V jednotlivých prípadoch sa zaznamenala pankreatitída.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily 1,5 x 109/l alebo trombocyty 50 x 109/l), ďalší cyklus liečby sa má odložiť, kým sa hematologické hodnoty nevrátia na prijateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým ďalším cyklom sa má vyšetriť kompletný krvný obraz s diferenciálnym rozpočtom leukocytov.

Pacienti musia byť adekvátne informovaní o riziku výskytu hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-FU, aby mohli s cieľom poskytnutia vhodnej liečby okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť dovtedy, kým sa mukozitída/stomatitída nezlepší na 1. alebo nižší stupeň a/alebo kým počet neutrofilov nebude 1,5 x 109/l.


Pre oxaliplatinu v kombinácii s 5-FU (s kyselinou folínovou (FA) alebo bez nej) sa má z dôvodu toxicít spojených s 5-FU použiť zvyčajná úprava dávky.


Ak sa objaví hnačka 4. stupňa, neutropénia 3. – 4. stupňa (neutrofily 1,0 x 109/l), trombocytopénia 3. – 4. stupňa (trombocyty 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má dodatočne k akémukoľvek potrebnému zníženiu dávky 5-fluoracilu (5-FU) znížiť z 85 na 65 mg/m2(liečba metastatického ochorenia) alebo na 75 mg/m2(adjuvantná liečba).


V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, akými sú neproduktívny kašeľ, dyspnoe, krepitácia alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov, sa musí liečba oxaliplatinou prerušiť dovtedy, kým ďalšie vyšetrenia pľúc nevylúčia intersticiálne ochorenie pľúc (pozri časť 4.8).


Hepatálne

V prípade výsledkov pečeňových testov mimo normy alebo portálnej hypertenzie, ktorá evidentne nie je následkom metastáz v pečeni, je potrebné zvážiť aj veľmi zriedkavé prípady hepatovaskulárnych porúch spôsobených liekmi.


Gravidita

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou sa pozorovali genotoxické účinky. Na základe toho je potrebné pacientov mužského pohlavia liečených oxaliplatinou poučiť, že nemajú splodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení a majú sa poradiť o uchovaní spermií pred liečbou, pretože oxaliplatina môže spôsobovať neplodnosť, ktorá môže byť ireverzibilná.

Ženy nemajú počas liečby oxaliplatinou otehotnieť a majú používať účinnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorým sa podala jednorazová dávka oxaliplatiny 85 mg/m2tesne pred podaním 5-fluoracilu (5-FU), sa nepozorovala žiadna zmena stupňa expozície 5-fluoracilu (5-FU).


In vitro sa nezaznamenalo žiadne významné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické bielkoviny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetrón, paklitaxel a nátriumvalproát.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V súčasnosti nie sú dostupné informácie o bezpečnosti používania u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita. Preto sa neodporúča používať oxaliplatinu počas gravidity a u žien reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. O použití oxaliplatiny sa má uvažovať iba po náležitom informovaní pacientky o možnom riziku pre plod a s jej súhlasom.

Vhodná antikoncepcia sa musí používať počas liečby aj po jej skončení, a to počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov.


Laktácia

Vylučovanie do materského mlieka sa neskúmalo. Dojčenie je počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.


Fertilita

Oxaliplatina môže negatívne ovplyvniť plodnosť (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liečba oxaliplatinou však spôsobuje zvýšené riziko závratov, nauzey, vracania a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k miernemu až stredne závažnému ovplyvneniu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby) môžu ovplyvniť pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pacienti majú byť preto upozornení na možný dopad týchto účinkov na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky oxaliplatiny v kombinácii s 5-FU/FA boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie pri kombinácii oxaliplatiny s 5-FU/FA než pri samotnom podaní 5-FU/FA.


Frekvencie v nižšie uvedenej tabuľke pochádzajú z klinických štúdií liečby metastatického ochorenia a adjuvantnej liečby (do liečebných skupín s oxaliplatinou + 5-FU/FA bolo v prvom prípade zaradených 416 pacientov, v druhom prípade 1 108 pacientov) a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Frekvencie v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000), veľmi zriedkavé ( 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.


Nežiaduce účinky podľa tried orgánových systémov


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy*

Infekcia

Neutropenická sepsa (t.j. neutropénia stupňa 3,4 a dokumento-vané infek-cie)

Rinitída

Infekcia horných dýchacích ciestPoruchy krvi a lymfatického systému *

Anémia, neutropénia,

trombocytopénia,

Leukopénia,

lymfopénia

Febrilná neutropénia

Autoimúnna trombocyto-pénia

Hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému*

Alergia/alergická reakcia1


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia,

hyperglykémia,

hypokaliémia,

hyponatriémia

Dehydratácia

Metabolická acidóza


Psychické poruchy

Depresia

insomnia

Nervozita


Poruchy nervového systému*

Periférna senzorická neuropatia,

bolesť hlavy, zmyslové poruchy, dysgeúzia

Závrat

motorická neuritída

meningizmus

Dyzartria,

Reverzibilný posteriórny leukoencefa-lopatický syndróm (RPLS) (pozri časť 4.8)


Poruchy oka

- Konjuktivitída,

vizuálne poruchy

Prechodný pokles ostrosti zraku,

poruchy zorného poľa,

pptická neuritída,

prechodná strata zraku,, reverzibilná po prerušení liečby


Poruchy ucha a labyrintu

Ototoxicita

Hluchota


Poruchy ciev

Hemorágia,

hlboká žilová trombóza, hypertenzia, sčervenanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe, kašeľ, epistaxa


Bolesť hrudníka, čkanie, pulmonárny embolizmus


Intersticiálna choroba pľúc, niekedy fatálna,

pľúcna fibróza**


Poruchy gastrointes-tinálneho traktu *

Hnačka, nauzea, vracanie,

stomatitída/ mukozitída, bolesť brucha, zápcha

Dyspepsia,

gastroezofa-geálny reflux, gastrointesti-nálne krvácanie,

rektálne krvácanie

Ileus

črevná obštrukcia

Kolitída, vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile, pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Sínusoidný obštrukčný syndróm pečene4

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Poruchy kože,

alopécia

Odlupovanie kože (t.j. syndróm ruka-noha),

vyrážka s erytémom,

vyrážka,

zvýšenie potenia,

porucha nechtov


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Atralgia, bolesť v kostiach


Poruchy obličiek a močových ciest

Dyzúria, abnormálna frekvencia močenia,

hematúria

Akútna tubulointersticiálna neuropatia, akútna tubulárna nekróza, akútne zlyhanie obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka2, vyčerpanosť,

asténia, bolesť,

reakcia v mieste vpichu3Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hepatálnych enzýmov (SGPT/ALAT, SGOT/ASAT),

zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

zvýšenie bilirubínu v krvi, výšenie laktátdehydroge-názy v krvi

zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

Zvýšenie kreatinínu v krvi, pokles hmotnosti

(liečba metastáz)


* Pozri príslušnú časť nižšie
** Pozri časť 4.4
1Veľmi časté: časté alergie/alergické reakcie prejavujúce sa zväčša počas perfúzie, niekedy fatálne (časté alergické reakcie ako je kožná vyrážka, predovšetkým urtikária, konjunktivitída, rinitída.
Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.
2Veľmi často horúčka, triaška (tras) buď z infekcie (s febrilnouj neutropéniou alebo bez nej) alebo pravdepodobne na podklade imunologických mechanizmov.
3Boli hlásené reakcie v mieste podania vrátane lokálnej bolesti, sčervenania, opuchnutia a trombózy. Extravazácia môže spôsobovať lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a viesť ku komplikáciám, vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri časť 4.4).
4
Sínusoidný obštrukčný syndróm pečene tiež známy ako venookluzívne ochorenie pečene alebo patologické prejavy poruchy pečene, vrátane hepatálnej peliózy, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie, perisinusoidná fibróza. Klinické prejavy môžu byť začiatočným znakom hypertenzie a/alebo zvýšených transamináz.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Výskyt u pacientov (%) – podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Anémia

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Skúsenosti po uvedení lieku na trh – frekvencia neznáma:

Hemolyticko-uremický syndróm


Poruchy imunitného systému


Tabuľka 4: Výskyt u pacientov (%) – podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Alergické reakcie/alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6


Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je toxicitou limitujúcou dávku oxaliplatiny. Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu, ktorá je charakterizovaná dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s kŕčmi alebo bez nich – je často vyvolaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Dĺžka trvania týchto symptómov, ktoré zvyčajne medzi jednotlivými cyklami liečby ustúpia, sa zvyšuje s počtom liečebných cyklov.


Začiatok bolesti a/alebo funkčnej poruchy sú v závislosti od dĺžky trvania symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo dokonca aj na ukončenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha zahŕňa ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov a je pravdepodobne následkom senzorickej poruchy. Riziko výskytu pretrvávajúcich symptómov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m2(10 cyklov) je približne 10 % a pri kumulatívnej dávke 1 020 mg/m2je 20 % (12 cyklov).


Vo väčšine prípadov sa neurologické prejavy a symptómy po ukončení liečby zlepšia alebo úplne vymiznú. Pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva 87 % pacientov nemalo 6 mesiacov po ukončení liečby žiadne symptómy alebo malo mierne symptómy. Po 3-ročnom období sledovania sa u 3 % pacientov zaznamenali buď pretrvávajúce lokalizované parestézie stredne závažnej intenzity (2,3 %) alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné aktivity (0,5 %).


Zaznamenali sa akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú po vystavení sa chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngálnej dyzestézie sa objavuje u 1 – 2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitu dusenia bez akéhokoľvek objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza alebo hypoxia) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (žiadny stridor alebo piskot). Hoci sa v takýchto prípadoch podávali antihistaminiká a bronchodilatanciá, symptómy rýchlo ustupujú aj bez liečby. Predĺženie infúzie pomáha znížiť výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4.). Občas sa pozorovali iné symptómy, ktoré zahŕňali spazmus čeľuste/svalové spazmy/svalové kontrakcie – mimovoľné/svalové zášklby/myoklonus, koordináciu mimo normy/chôdzu mimo normy/ataxiu/poruchy rovnováhy, zvieranie/tlak/nepríjemný pocit/bolesť v hrdle alebo v hrudníku. Okrem toho sa môžu pridružiť dysfunkcie kraniálneho nervu, ktoré sa môžu vyskytnúť aj ako jednotlivé príhody, napr. ptóza, diplopia, afónia/dysfónia/zachrípnutosť, niekedy popisovaná ako paralýza hlasiviek, nezvyčajné pocity na jazyku alebo dyzartria, niekedy popisovaná ako afázia, neuralgia trojklaného nervu/bolesť tváre/bolesť oka, pokles zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou sa zaznamenali aj iné neurologické symptómy, ako napríklad strata hlbokého šľachového reflexu a Lhermitteov symptóm. Zaznamenali sa jednotlivé prípady zápalu zrakového nervu.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh – frekvencia neznáma:

Kŕče


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Výskyt upacientov (%) – podľa stupňa


Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Liečba metastatického ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/stomatitída

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1


Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba silnými antiemetikami.


Dehydratácia, paralytický ileus, obštrukcia čreva, hypokaliémia, metabolická acidóza a poškodenie funkcie obličiek môžu byť spôsobené závažnou hnačkou/vracaním, najmä pri kombinácii oxaliplatiny s 5-fluoracilom (5-FU) (pozri časť 4.4). V jednotlivých prípadoch sa zaznamenala pankreatitída.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Antidotum proti oxaliplatine nie je známe. V prípadoch predávkovania možno očakávať exacerbáciu nežiaducich účinkov. Je potrebné začať sledovať hematologické parametre a podať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Zlúčeniny platiny, ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je cytostatikum patriace do novej skupiny zlúčenín platiny, v ktorých atóm platiny tvorí komplex s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina je jediný enantiomér, cis-[oxaláto(trans-l-1,2- DACH)platina].


Oxaliplatina vykazuje široké spektrum cytotoxicity in vitro a protinádorovej aktivity in vivo v rôznych modelových systémoch nádorov vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina vykazuje aj aktivitu in vitro a in vivo na rôznych modeloch rezistentných voči cisplatine.

Pri kombinácii s 5-FU sa pozoroval synergický cytotoxický účinok in vitroaj in vivo.

Štúdie skúmajúce mechanizmus účinku oxaliplatiny, ktorý však ešte nie je objasnený, ukázali, že aqua-deriváty vznikajúce biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA za vzniku medzireťazcových a vnútroreťazcových krížových väzieb, ktoré narušujú syntézu DNA, čo vedie k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.


Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m2každé 2 týždne) v kombinácii s 5-FU/FA sa u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom zistila v troch klinických štúdiách:


 • Primárna liečba – komparatívna štúdia fázy III s 2 liečebnými skupinami (de Gramont, A et al., 2000) randomizovala 420 pacientov buď do skupiny so samotným 5-FU/FA (LV5FU2, n = 210) alebo kombináciou oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4, n = 210).


 • Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu – komparatína štúdia fázy III s 3 liečebnými skupinami (Rothenberg, ML et al., 2003) randomizovala 821 pacientov rezistentných voči kombinácii irinotekán (CPT-11) + 5-FU/FA buď do skupiny so samotným 5-FU/FA (LV5FU2, n = 275), samotnou oxaliplatinu (n = 275) alebo kombináciu oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4, n = 271).


 • Nakoniec, nekontrolovaná štúdia fázy II (André, T et al., 1999) zahŕňala pacientov rezistentných voči samotnému 5-FU/FA, ktorí sa liečili kombináciou oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4, n = 57).

Dve randomizované klinické štúdie – štúdia primárnej liečby (de Gramont, A et al.) a štúdia u pacientov, ktorí už podstúpili liečbu (Rothenberg ML et al.), preukázali významne väčšiu mieru odpovede a predĺženie prežívania bez progresie (progression free survival, PFS)/času do progresie (time to progression, TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-FU/FA. V štúdii Rothenberg et al., ktorej sa zúčastnili rezistentní pacienti, ktorí už podstúpili liečbu, rozdiel v mediáne celkového prežívania (overall survival, OS) medzi kombináciou oxaliplatina + 5-FU/FA a 5-FU/FA nedosiahol štatistickú významnosť.


Miera odpovede FOLFOX4 v porovnaní s LV5FU2


Miera odpovede

% (95 % CI)

nezávislá rádiologická analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina v monoterapii

Primárna liečba

(de Gramont, A et al., 2000)

Zhodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16 27)

49

(42 46)

NA*

p = 0,0001

Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(Rothenberg, ML et al., 2003)

(rezistentní voči
CPT-11 + 5-FU/FA)

Zhodnotenie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0 2,7)

11,1

(7,6 15,5)

1,1

(0,2 3,2)

p = 0,0001


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(André, T et al., 1999)

(rezistentní voči 5-FU/FA)

Zhodnotenie odpovede každých 12 týždňov

NA*

23

(13 36)

NA*

* NA: neaplikovateľné.
Medián prežívania bez progresie (PFS)/medián času do progresie (TTP) – FOFOX4 v porovnaní s LV5FU2


Medián PFS/TTP

mesiace (95 % CI)

nezávislá rádiologická analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina v monoterapii

Primárna liečba

(de Gramont, A et al., 2000)

(PFS)

6,0

(5,5 6,5)

8,2

(7,2 8,8)

NA*

log-rank p = 0,0003

Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(Rothenberg, ML et al., 2003) (TTP)

(rezistentní voči

CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8 2,9)

5,3

(4,7 6,1)

2,1

(1,6 2,7)

log-rank p = 0,0001


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(André, T et al., 1999)

(rezistentní voči 5-FU/FA)

NA*

5,1

(3,1 5,7)

NA*

* NA: neaplikovateľné.


Medián celkového prežívania (OS) FOLFOX4 v porovnaní s LV5FU2


Medián OS

mesiace (95 % CI)

analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina

Samostatné liečivo

Primárna liečba

(de Gramont, A et al., 2000)

14,7

(13,0 18,2)

16,2

(14,7 18,2)

NA*

log-rank p = 0,12

Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(Rothenberg, ML et al., 2003) (TTP)

(rezistentní voči

CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3 9,3)

9,9

(9,1 10,5)

8,1

(7,2 8,7)

log-rank p = 0,09


Pacienti, ktorí už podstúpili liečbu

(André, T et al., 1999)

(rezistentní voči 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3 12,8)

NA*

* NA: neaplikovateľné.


U pacientov, ktorí už podstúpili liečbu (Rothenberg, ML et al., 2003) a boli na začiatku liečby symptomatickí, väčšina z tých, ktorí sa liečili kombináciou oxaliplatina + 5-FU/FA zaznamenala významné zlepšenie symptómov súvisiacich s ich ochorením v porovnaní s pacientmi liečenými samotným 5-FU/FA (27,7 % v porovnaní s 14,6 %, p = 0,0033).

U pacientov, ktorí predtým nepodstúpili liečbu (de Gramont, A et al., 2000) sa z aspektu kvality života nezistil medzi oboma liečebnými skupinami žiadny štatisticky významný rozdiel. Avšak výsledky kvality života boli, čo sa týka celkového zdravotného stavu a bolesti, vo všeobecnosti lepšie v kontrolnej skupine a čo sa týka nauzey a vracania – v skupine s oxaliplatinou horšie.


Komparatívna štúdia fázy III (MOSAIC) adjuvantnej liečby randomizovala 2 246 pacientov (899 v II. štádiu/štádiu B2 podľa Duka a 1 347 v III. štádiu/štádiu C podľa Duka), ktorí podstúpili kompletnú resekciu primárneho karcinómu hrubého čreva do skupiny so samotným 5-FU/FA (LV5FU2, n = 1 123 (B2/C = 448/675) alebo do skupiny s kombináciu oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4, n = 1 123 (B2/C = 451/672).


3-ročné prežívanie bez ochorenia (analýza ITT)* pre celkovú populáciu v štúdii MOSAIC


Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

Percentuálne 3-ročné prežívanie bez ochorenia (95 % CI)

73,3

(70,6 75,6)

78,7

(76,2 81,1)

Hazard ratio (95 % CI)

0,76

(0,64 0,89)

Stratifikovaný log rank test

p = 0,0008

* medián času sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne počas 3 rokov)


Čo sa týka 3-ročného prežívania bez ochorenia, štúdia ukázala celkový signifikantný prínos kombinácie oxaliplatina + 5-FU/FA (FOLFOX4) v porovnaní so samotným 5-FU/FA (LV5FU2).


3-ročné prežívanie bez ochorenia (analýza ITT)* podľa štádia ochorenia v štúdii MOSAIC


Štádium ochorenia u pacienta


II. štádium

(štádium B2 podľa Duka)

III. štádium

(štádium C podľa Duka)

Liečebná skupina


LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percentuálne 3-ročné prežívanie bez ochorenia (95 % CI)

84,3

(80,9 87,7)

87,4

(84,3 90,5)

65,8

(62,1 69,5)

72,8

(69,4 76,2)

Hazard ratio (95 % CI)

0,79

(0,57 1,09)

0,75

(0,62 0,90)

Stratifikovaný log rank test

p = 0,151

p = 0,002

* medián času sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne počas 3 rokov)

Celkové prežívanie (ITT analýza):


V čase analýzy 3-ročného prežívania bez ochorenia, ktoré bolo primárnym koncovým ukazovateľom štúdie MOSAIC, bol podiel žijúcich pacientov v skupine FOLFO4 85,1 % v porovnaní s 83,8 % v skupine LV5FU2. Toto sa premietlo do celkového poklesu rizika mortality o 10 % v prospech FOLFOX4, pričom sa nedosiahla štatistická významnosť (hazard ratio = 0,90). Hodnoty predstavovali 92,2 % pre FOLFOX4 v porovnaní s 92,4 % pre LV5FU2 v podskupine v II. štádiu (štádiu B2 podľa Duka) (hazard ratio = 1,01) a 80,4 % pre FOLFOX4 v porovnaní so 78,1 % pre LV5FU2 v podskupine v III. štádiu (štádiu C podľa Duka) (hazard ratio = 0,87).

 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny, ktorá predstavuje zmes všetkých neviazaných, aktívnych a neaktívnych zlúčenín platiny po 2-hodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m2každé 3 týždne počas 1 – 5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2každé 2 týždne počas 1 – 3 cyklov je nasledovná:Súhrn odhadov farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po opakovaných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne


Dávka

cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

Cl

μg/ml

μg.h/ml

μg.h/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m2


Stredná hodnota


0,814


4,19


4,68


0,43


16,8


391


440


17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2


Stredná hodnota


1,21


8,20


11,9


0,28


16,3


273


582


10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07


Stredné hodnoty AUC0-48a cmaxsa stanovili pri 3. cykle (85 mg/m2) alebo 5. cykle (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vss, Cl a ClR0-48sa stanovili pri 1. cykle.

cend, cmax, AUC, AUC0-48, Vssa Cl sa stanovili nonkompartmentovou analýzou.

t1/2α, t1/2β, t1/2γsa stanovili kompartmentovou analýzou (kombinácia 1. – 3. cyklu).


Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo eliminuje močom. Ireverzibilná väzba na erytrocyty a bielkoviny v plazme spôsobuje, že sa polčasy týchto vzniknutých komplexov blížia hodnotám prirodzenej životnosti erytrocytov a sérového albumínu. Po podaní 85 mg/m2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne sa nepozorovala žiadna kumulácia v ultrafiltráte plazmy a rovnovážny stav sa dosiahol po 1. cykle. Interindividuálna a intraindividuálna variabilita je vo všeobecnosti nízka .


Biotransformácia in vitrosa pokladá za výsledok neenzymatickej degradácie a nie sú dôkazy o metabolizme diaminocyclohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P450.


Oxaliplatina podlieha u pacientov rozsiahlej biotransformácii, pričom sa v ultrafiltráte plazmy na konci 2-hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. Neskôr sa v systémovej cirkulácii zistilo niekoľko cytotoxických produktov biotransformácie, vrátane monochlór-, dichlór- a diaqua-DACH zlúčenín platiny, ako aj viacero neaktívnych konjugátov.


Platina sa prednostne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.


Do 5. dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúči močom a < 3 % stolicou.


Pri poškodení funkcie obličiek sa zistil výrazný pokles klírensu z 17,6 ± 2,18 l/h na 9,95 ± 1,91 l/h spolu so štatisticky významným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ± 36,1 l. Vplyv závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľovými orgánmi identifikovanými u druhov (myši, potkany, psy a/alebo opice) v predklinických štúdiách s jednou alebo opakovanými dávkami boli kostná dreň, gastrointestinálny systém, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Cieľové orgány u zvierat, na ktorých sa prejavila toxicita, s výnimkou účinkov na srdce, sú tie isté ako v prípade iných liekov obsahujúcich platinu a cytostatík poškodzujúcich DNA, ktoré sa používajú na liečbu karcinómov u ľudí. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psa a jednalo sa o elektrofyziologické poruchy s letálnou fibriláciou komôr. Kardiotoxicita sa pokladá za špecifickú len pre psa, nielen preto, že sa pozorovala len u psa, ale aj preto, že dávky podobné dávkam vedúcim k letálnej kardiotoxicte u psov (150 mg/m2) boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch potkanov naznačujú, že akútne neurosenzorické symptómy súvisiace s oxaliplatinou môžu zahŕňať interakciu s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Na testovacích systémoch cicavcov sa oxaliplatina prejavila ako mutagén a klastogén a u potkanov spôsobila toxicitu pre embryo a plod. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa štúdie karcinogenicity neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Zriedený liek sa nemá miešať s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo infúznej súprave. Podľa návodu na použitie opísaného v časti 6.6. sa oxaliplatina môže podávať súbežne s FA použitím infúznej súpravy typu Y.

 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-FU, liekmi obsahujúcimi FA, v ktorých je ako pomocná látka trometamol a soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky môžu nepriaznivo ovplyvniť stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

 • NERIEĎTE oxaliplatinu fyziologickým roztokom alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (včítane chloridu vápenatého, draselného alebo sodného).

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo v tej istej infúznej súprave (návod na súbežné podávanie s FA, pozri časť 6.6).

 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné vybavenie obsahujúce hliník.


6.3 Čas použiteľnosti


Liek v balení určenom na predaj

4 roky


Pripravený koncentrovaný roztok v originálnej injekčnej liekovke

Pripravený koncentrovaný roztok sa má ihneď zriediť.


Infúzny roztok po zriedení

Po zriedení pripraveného roztoku 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri 2 8 oC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok použiť ihneď.


Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri 2 8 oC, pokiaľ sa zriedenie neuskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek v balení určenom na predaj

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie pripraveného a zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číre injekčné liekovky (zo skla typu I) s chlórbutylovou zátkou a hliníkovým viečkom s plastovým odklápacím vrchnákom.


Veľkosti balenia:

1 injekčná liekovka obsahujúca 50 mg oxaliplatiny.

1 injekčná liekovka obsahujúca 100 mg oxaliplatiny.

1 injekčná liekovka obsahujúca 150 mg oxaliplatiny.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako aj pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, aj pri príprave roztokov oxaliplatiny a pri zaobchádzaní s týmito roztokmi je potrebná opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s týmto cytostatikom ošetrujúcim alebo zdravotníckym personálom si vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu pracovníka a jeho okolia.


Injekčné roztoky cytostatík musí pripravovať len zaškolený odborný personál so znalosťami o používaných liekoch a v podmienkach, ktoré v súlade s nemocničnou politikou zabezpečia ochranu prostredia a najmä ochranu personálu zaobchádzajúceho s liekmi. To si vyžaduje mať na tento účel prípravovňu. V jej priestoroch je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, jednorazovými sterilnými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vrecami na odpad.


S exkrétmi a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.


Gravidné ženy treba upozorniť, aby sa vyhýbali zaobchádzaniu s cytostatikami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a treba ju považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri časť „Likvidácia“ nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, pripravený roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, pripravený roztok alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, okamžite a dôkladne ich umyte vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

 • Na zriedenie možno použiť len infúzny roztok 5 % glukózy (50 mg/ml).

 • Na prípravu a zriedenie roztoku NEPOUŽÍVAJTE roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy

 • NEPODÁVAJTE extravaskulárne.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku ani ich nepodávajte súbežne tou

istou infúznou súpravou.

 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-FU, liekmi obsahujúcimi FA, v ktorých je ako pomocná látka trometamol a soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické liečivá alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s FA (vo forme kalciumfolinátu alebo dinátriumfolinátu)


Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m2v 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) sa podáva v rovnakom čase ako intravenózna infúzia FA v 5 % roztoku glukózy počas 2 – 6 hodín použitím infúznej súpravy typu Y, ktorá sa umiestni tesne pred miesto infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. FA nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť len izotonickým roztokom 5 % glukózy, nikdy nie alkalickými roztokmi alebo roztokmi chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.


Návod na podávanie s 5-FU


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – t. j. 5-FU.

Po podaní oxaliplatiny infúznu súpravu prepláchnite a potom podajte 5-FU.

Ďalšie informácie o liekoch kombinovaných s oxaliplatinou, pozri príslušné súhrny charakteristických vlastností liekov.


Akýkoľvek pripravený roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nemá použiť a treba ho zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Príprava koncentrovaného roztoku z prášku


 • Na prípravu koncentrovaného roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

 • 50 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 10 ml rozpúšťadla.

 • 100 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 20 ml rozpúšťadla.

 • 150 mg injekčná liekovka: na dosiahnutie koncentrácie 5 mg oxaliplatiny/ml pridajte 30 ml rozpúšťadla.


Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať (pozri nižšie „Likvidácia“).


Riedenie pred infúziou


Z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) odoberte požadované množstvo pripraveného koncentrovaného roztoku a potom ho zrieďte 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby bola koncentrácia oxaliplatiny v rozmedzí 0,2 – 0,7 mg/ml, čo je rozmedzie koncentrácií, pri ktorom sa preukázala fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po zriedení 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má tento infúzny roztok použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Použiť sa môžu len roztoky číre a bez čiastočiek.

Liek je určený na len jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.

Na prípravu a zriedenie roztoku NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny sa testovala použitím reprezentatívnych setov na báze PVC, určených na podávanie.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená 250 – 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/l sa musí podať infúziou do centrálneho venózneho katétra alebo periférnej žily počas 2 – 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-FU, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred infúziou 5-FU.


Likvidácia


Zvyšky lieku, ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri príprave, riedení a podávaní, sa musí zlikvidovať podľa štandardných nemocničných predpisov na zaobchádzanie s cytostatikami v súlade platnými predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0257/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9. júna 2008.

Dátum predĺženia registrácie: 28. septembra 2011.10. Dátum revízie textu


18Oxaliplatin STADA 5 mg/ ml