+ ipil.sk

Oxaliplatina Actavis 5 mg/ mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/02485

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2009/07054Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2009/04547, 2012/02485, Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2009/04547, 2012/02485, Top of Form

Top of FormPísomná informácia pre používateľa

Oxaliplatina Actavis 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok


oxaliplatina

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy,

ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj

akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Oxaliplatina Actavis a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu Actavis
3. Ako používať Oxaliplatinu Actavis
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Actavis
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxaliplatina Actavis a na čo sa používa


Oxaliplatina Actavis je liek proti rakovine a používa sa na liečbu metastázujúcej (pokročilej) rakoviny hrubého čreva alebo konečníka, alebo ako prídavná liečba po chirurgickom odstránení nádoru hrubého čreva. Používa sa v kombinácii s inými liekmi proti rakovine, ktoré sa nazývajú 5-fluórouracil (5-FU) a kyselina folínová (FA).


2. Čo potrebujete viedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu Actavis


Nepoužívajte Oxaliplatinu Actavis
- ak ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6),
- ak dojčíte,
- ak máte znížený počet krviniek (bielych krviniek a/alebo krvných doštičiek),
- ak máte pocit tŕpnutia a necitlivosti v prstoch na rukách a/alebo nohách a máte ťažkosti

s vykonávaním jemných úkonov, ako napríklad zapínanie oblečenia,
- ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek.

Aj keď ste muž, prečítajte si časť písomnej informácie pre používateľa, ktorá sa týka tehotenstva a dojčenia.


Upozornenia a opatrenia

- ak ste niekedy mali alergickú reakciu na lieky s obsahom platiny, ako je karboplatina alebo

cisplatina
- ak máte stredne závažné poškodenie funkcie obličiek
- ak máte akékoľvek problémy s pečeňou
- ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Je veľmi dôležité, aby ste sa o tom porozprávali s vašim

lekárom predtým, ako začnete liečbu
- ak máte príliš nízky počet krviniek po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou. Pred liečbou vám lekár

vykoná testy na zistenie dostatočného počtu krviniek
- ak máte príznaky nervového poškodenia, ako sú slabosť, strnulosť, poruchy citu alebo chuti po

predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou. Tieto príznaky sú často vyvolané chladom. Ak pocítite takéto

príznaky, povedzte to svojmu lekárovi, predovšetkým, ak sú vážne a/alebo trvajú dlhšie ako 7 dní.

Lekár vám vykoná neurologické vyšetrenie pred liečbou a pravidelne počas liečby, predovšetkým

v prípade, že užívate aj iné lieky, ktoré môžu spôsobovať poškodenie nervov. Príznaky poškodenia

nervov môžu pretrvávať aj po ukončení liečby.
- keď súčasne dostávate 5- fluórouracil, pretože riziko hnačky, zvracania, bolesti v ústach a odchýlok

v krvných testoch je zvýšené.

- ak sa u vás vyskytnú príznaky, ako sú bolesť hlavy, zmenené duševné funkcie, záchvaty a zmenené

videnie od rozmazaného videnia až strata videnia (príznaky reverzibilného syndrómu zadnej

leukoencefalopatie, zriedkavé neurologické ochorenie.

Iné lieky a Oxaliplatina Actavis

Ak terat používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Oxaliplatina Actavis sa nesmie užívať počas tehotenstva. Preto je dôležité informovať svojho lekára, ak ste tehotná. Ak otehotniete počas liečby, ihneď o tom informujte svojho lekára.


Odporúča sa používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a po ukončení liečby nasledujúce 4 mesiace (ženy) a 6 mesiacov (muži).

Oxaliplatina môže nepriaznivo ovplyvňovať plodnosť a tento účinok môže byť nezvratný. Mužom liečeným oxaliplatinou sa preto odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a 6 mesiacov po ukončení liečby a aby sa ešte pred liečbou zaujímali o možnosť konzervácie (uchovania) spermií.

Dojčenie sa má pred začiatkom liečby Oxaliplatinou Actavis prerušiť.

Predtým, ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je známe, či liečba Oxaliplatinou Actavis ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa cítite ospalo a/alebo máte závraty alebo máte hnačku a zvraciate po infúzii oxaliplatiny, neveďte vozidlá, neobsluhujte potenciálne nebezpečné stroje alebo sa nevenujte iným aktivitám, ktoré môžu byť nebezpečné z dôvodu zníženej bdelosti.


Liečba oxaliplatinou môže prechodne ovplyvniť videnie. Ak máte problémy s videním, neveďte vozidlá, neobsluhujte ťažké stroje ani sa nevenujte nebezpečným aktivitám.


3. Ako používať Oxaliplatinu Actavis


Len pre dospelých.
Oxaliplatinu Actavis vám predpíše iba odborník na liečbu rakoviny.
Oxaliplatina Actavis sa podáva injekčne do žily (ako intravenózna infúzia) počas 2 až 6 hodín.
Dávka Oxaliplatiny Actavis závisí od plochy povrchu vášho tela (vypočítaná z Vašej výšky a hmotnosti). Taktiež závisí aj od výsledkov krvných testov a taktiež od vedľajších účinkov, ktoré ste mali po predchádzajúcich skúsenostiach s oxaliplatinou. Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m
2plochy povrchu tela raz za dva týždne v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred infúziou 5- fluorouracilu. Dĺžku liečby určí lekár. Vaša liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov, keď sa použije po úplnom chirurgickom odstránení nádoru.


Ihla musí ostať v žile počas podávania lieku. Ak ihla vypadne alebo sa uvoľní, alebo roztok vyteká do tkaniva mimo žily (môžete pociťovať nevoľnosť alebo bolesť) –
okamžite zavolajte lekára alebo zdravotnú sestru.

Ak ste dostali viac Oxaliplatiny Actavis, ako máte

Keďže sa Vám oxaliplatina podáva v nemocnici, je nepravdepodobné, že užijete nesprávnu dávku, avšak ak máte akékoľvek pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Oxaliplatinu Actavis
Oxaliplatina sa musí podávať v pevne stanovených termínoch. Dbajte na dodržiavanie všetkých termínov. Ak zabudnete na jednu dávku, musíte to povedať svojmu lekárovi. Lekár rozhodne kedy dostanete ďalšiu dávku Oxaliplatiny.

Ak prerušíte liečbu Oxaliplatinou Actavis
Prerušenie liečby Oxaliplatinou môže zastaviť účinok na rast nádoru. Neprerušujte liečbu Oxaliplatinou pokiaľ sa neporadíte s lekárom.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste o ňom informovali vášho lekára pred vašou nasledujúcou liečbou.

Ihneď informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
- Neobvyklé modriny, krvácanie alebo prejavy infekcie, ako je bolesť v krku a vysoká teplota.
- Pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie.
- Zápal sliznice ústnej dutiny /vredy v ústach (stomatitída/mukozitída).
- Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ako sú neproduktívny kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo zmeny

hlasu.
- Príznaky alergickej reakcie, ako sú opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo krku (môžu

zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním).

- Skupina príznakov, ako sú bolesť hlavy, zmenené duševné funkcie, záchvaty a zmenené

videnie od rozmazaného videnia až strata videnia (príznaky reverzibilného syndrómu zadnej

leukoencefalopatie, zriedkavé neurologické ochorenie).

Veľmi časté vedľajšie účinky (výskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov):
- Poruchy nervov (periférna senzorická neuropatia). Môžete pociťovať brnenie a/alebo necitlivosť

v prstoch, na nohách, okolo úst alebo v hrdle, ktoré sa niekedy môžu objaviť spolu s kŕčmi. Tieto

vedľajšie účinky často vyvoláva chlad, napr. otvorenie chladničky alebo držanie studeného nápoja.

Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie oblečenia. Hoci vo

väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpia, je možné, že po skončení liečby budú pretrvávať

príznaky periférnej senzorickej neuropatie (slabosť alebo necitlivosť spôsobená poškodením

nervov).
- Niektorí ľudia pociťovali pri ohnutí krku náhle tŕpnutie, ktoré sa šírilo nadol rukami alebo trupom.
- Niekedy môže oxaliplatina spôsobovať nepríjemné pocity v hrdle, najmä pri prehĺtaní a môže

vyvolať pocit plytkého dychu Zvyčajne sa tento pocit vyskytuje počas podávania infúzie alebo

v priebehu hodín po jej skončení a môže ho vyvolať vystavenie sa chladu. Hoci je tento pocit

nepríjemný, účinok netrvá dlho a ustúpi bez liečby. Na základe toho môže lekár rozhodnúť zmeniť

vašu liečbu.
- Prejavy infekcie, ako je bolesť hrdla a vysoká teplota.
- Zníženie počtu bielych krviniek, ktoré zvyšuje riziko infekcie.
- Zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín.
- Zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a slabosť alebo

dýchavičnosť. Váš lekár vám bude pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom

liečby robiť krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný počet krviniek.
- Alergické reakcie – vyrážky na koži vrátane svrbivého začervenania, opuchy rúk, nôh, členkov,

tváre, pier, úst alebo krku (ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a pocit na

omdletie.
- Strata alebo pokles chuti do jedla.
- Vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, ktorá môže spôsobovať smäd, sucho v ústach alebo časté

močenie.
- Nízka hladina draslíka v krvi môže spôsobiť poruchu srdcového rytmu.
- Nízka hladina sodíka v krvi môže spôsobovať únavu a zmätenosť, zášklby svalov, kŕče alebo kómu.

- Vysoká hladina sodíka v krvi môže spôsobiť slabosť alebo opuch zapríčinený nahromadením

tekutiny.
- Poruchy chuti.
- Bolesť hlavy.
- Krvácanie z nosa.
- Dýchavičnosť.
- Kašeľ.
- Nevoľnosť, vracanie – liek na zabránenie nevoľnosti vám zvyčajne podá váš lekár pred liečbou a

môže sa v užívať pokračovať aj po liečbe.
- Hnačka, ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním, ihneď sa poraďte so

svojím lekárom.
- Boľavé pery alebo vredy na ústach.
- Bolesť brucha, zápcha.
- Kožné poruchy.
- Vypadávanie vlasov.
- Bolesť chrbta.
- Únava, slabosť a bolesť.
- Reakcia v blízkosti alebo v mieste vpichu počas infúzie (bolesť alebo začervenanie, opuch kože,

stvrdnutie kože, odumretie kožného tkaniva).
- Horúčka.
- Zmeny v hodnotách krvných testoch vrátane tých, ktoré súvisia s poruchami funkcie pečene.
- Zvýšenie hmotnosti.

 • Zimnica (trasenie).

  Časté vedľajšie účinky (výskytujú sa u viac ako 1 zo 100 pacientov ale menej ako u 1 z 10 pacientov):
  - Nachladnutie (rinitída).
  - Infekcia horných ciest dýchacích.
  - Dehydratácia.
  - Depresia, nespavosť.
  - Závrat.
  - Opuch nervov, ktoré vedú do svalov.
  - Stuhnutosť, neznášanlivosť ostrého svetla a bolesť hlavy (meningizmus).
  - Zápal očných spojoviek, problémy so zrakom.
  - Nadmerné krvácanie, krv v moči a v stolici.
  - Krvná zrazenina, obyčajne v končatine, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo sčervenanie.
  - Krvná zrazenina v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku a dýchavičnosť.
  - Návaly horúčavy.
  - Bolesť na hrudníku, čkanie.
  - Tráviace ťažkosti a pálenie záhy.
  - Odlupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poruchy nechtov.
  - Bolesť kĺbov a bolesť v kostiach.
  - Bolesť pri močení alebo zmena frekvencie močenia.
  - Zmena v hodnotách krvných testoch, ktoré určujú obličkové funkcie.
  - Pokles hmotnosti.

 • Napätie v hrudníku spôsobené kŕčmi svalstva priedušiek (bronchospazmus).

 • Pokles tlaku krvi.

 • Šok (silný pokles tlaku krvi, bledosť, nepokoj, rýchly tep srdca, vlhká koža, strata vedomia )

spôsobený náhlym rozšírením ciev ako následok ťažkej reakcie precitlivenosti na určité látky (anafylaktický šok).

 • Opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst a krku, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém).

 • Odchýlky v krvi (nedostatok určitého druhu bielych krviniek) sprevádzané zvýšenou náchylnosťou

na infekcie (febrilná neutropénia/neutropenická sepsa)

Menej časté vedľajšie účinky (výskytujú sa u viac ako 1 z 1 000 pacientov ale menej ako 1 zo 100 pacientov):
- Problémy so sluchom.
- Upchanie alebo opuch čriev.
- Nervozita.
- Zvýšenie kyslosti krvi preukázané krvnými testami.

 • Kŕče čeľustí, svalov, mimovoľné sťahy svalov, mykanie svalov.

 • Ťažkosti s koordináciou, rovnováhou a chôdzou.

 • Napätie v krku a hrudníku.

 • Ochorenia oka ako pokles horného viečka, dvojité videnie

 • Strata alebo poškodenie hlasu, zhrubnutie hlasu (chrapľavosť)

 • Nezvyčajná citlivosť jazyka, tažkosti pri rozprávaní.

 • Bolesť na tvári alebo bolesť oka.


Zriedkavé vedľajšie účinky (výskytujú sa u viac ako 1 z 10 000 ale menej ako 1 z 1 000 pacientov):
- Nezrozumiteľná reč.
- Hluchota.
- Nevysvetliteľné príznaky dýchacieho systému, ako napr. neproduktívny kašel (kašel bez hlienov),

ťažkosti pri dýchaní alebo praskanie v pľúcach (intersticiálne ochorenie pľúc, fibróza pľúc)
- Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje bolesť brucha alebo hnačku (kolitídu).

- Krvné abnormality (nedostatok krvných doštičiek) spôsobené alergickou rekciou prejavujúce sa

modrinami a nadmerným vracaním (imunoalergická trombocytopénia).

- Nedostatok červených krviniek spôsobený príliš veľkým rozladom krvi (hemolytická anémia).

- Prechodné zníženie ostrosti zraku, poruchy zorného poľa, zápal očného nervu (očná neuritída).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (výskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
- Ochorenie pečene.
- Zápaly obličiek a zlyhanie obličiek.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Actavis


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie neporušenej injekčnej liekovky.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Rekonštituovaný roztok sa má ihneď riediť 5% roztokom glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Zriedený infúzny roztok sa má ihneď použiť. Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázana po dobu 24 hodín pri teplote 2-8 °C.


Oxaliplatina nesmie prísť do kontaktu s očami alebo pokožkou. V prípade neúmyselného rozliatia, okamžite informujte lekára alebo zdravotnú sestru.


Po skončení infúzie sa nespotrebovaný roztok Oxaliplatiny Actavis musí opatrne zlikvidovať lekárom alebo zdravotnou sestrou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenai a ďalšie informácie

Čo Oxaliplatina Actavis obsahuje

- Liečivo je oxaliplatina.
- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.

Jeden ml rekonštituovaného koncentrovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

50 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.


100 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.

Ako Oxaliplatina Actavis vyzerá a obsah balenia

Prášok na infúzny roztok: biely alebo takmer biely prášok, ktorý sa dodáva v bezfarebnej sklenenej injekčnej liekovke s gumeným uzáverom a kovovým viečkom s plastovým krúžkom.
Injekčné liekovky sú balené s ochranným plastovým prebalom alebo bez ochranného plastového prebalu.

Veľkosti balenia:
1 x 50 mg injekčná liekovka
1 x 100 mg injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia registrácii

Actavis Group hf.

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island


Výrobca
Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Dánsko


S.C. Sindan S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd, 011171 Bukurešť, Rumunsko


Actavis Italy S.p.A

Viale Pasteur 10, 20014 Nervianoa (MI), Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia

Oxaliplatin 5 mg/ml

Powder for solution for infusion

PL 21231/0026

Rakúsko

Oxaliplatin 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionsloesung

Belgicko

Oxaliplatin Actavis Group 5 mg/ml

Česká republika

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml

Nemecko

Oxaliplatin-Actavis 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko

Oxaliplatin Actavis

Španielsko

Oxaliplatino Actavis 5 mg/ml polvo para solución para perfusión

Estónsko

Oxaliplatin Actavis

Fínsko

Oxaliplatin Actavis

Francúzsko

Oxaliplatine Actavis 5 mg/ml poudre pour solution pour perfusion

Maďarsko

Sinoxal

Írsko

Oxaliplatin 5 mg/ml powder for solution for infusion

Island

Oxaliplatin Actavis

Taliansko

Oxaliplatino Actavis

Litva

Oxaliplatin Actavis

Lotyšsko

Oxaliplatin Actavis

Malta

Oxaliplatin 5 mg/ml powder for solution for infusion

Holandsko

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml

Nórsko

Oxaliplatin Actavis

Poľsko

Sinoxal

Portugalsko

Oxaliplatina Actavis 5mg/ml,

Pó para solução para perfusão

Švédsko

Oxaliplatin Actavis

Slovinsko

Sinoxal

Slovensko

Oxaliplatina Actavis 5mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov

Oxaliplatina Actavis 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok

Pokyny na použitie

Cytostatikum


Inkompatibility
Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti „Rekonštitúcia roztoku“. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (infúzna súprava typu Y).
Nemiešajte s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluórouracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a so soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť „Rekonštitúcia roztoku“).
Nerekonštituujte a nerieďte infúziu oxaliplatiny s roztokmi solí alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).
Nepoužívajte injekčné materiály s obsahom hliníka.

Čas použiteľnosti a podmienky uchovávania

Liek v balení určenom na predaj: 4 roky. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Rekonštituovaný roztok v pôvodnej injekčnej liekovke:Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď zriediť.
Príprava infúzie:Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený roztok použiť okamžite.
Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu lieku
Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom
Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. Vyžaduje sa priestor vyhradený na tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo nápojov.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.

S výlučkami a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.

Gravidné ženy sa musia upozorniť, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a musí sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri časť „Likvidácia“, nižšie.

Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicami, musia sa ihneď a dôkladne umyť vodou.

Osobitné opatrenia na podávanie
- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.

- NEPODÁVAJTE nezriedený roztok oxaliplatiny.

- Ako rozpúšťadlo sa používa iba infúzny roztok 5% (50 mg/ml) glukózy. NEREKONŠTITUUJTE ALEBO NERIEĎTE roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne rovnakou infúziou.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmäs 5-fluórouracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a so soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.

Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako kalciumfolinát alebo dinátriumfolinát)
Intravenózna infúzia oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (infúzna súprava typu Y) umiestneného bezprostredne pred miestom vpichu infúzie.


Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí sa zriediť izotonickým roztokom 5% (50 mg/ml) glukózy; nikdy nerozpúšťajte v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo roztokoch obsahujúcich chloridy.


Pokyny na podávanie s 5-fluórouracilom (5- FU)

Oxaliplatina sa musí podávať vždy pred fluóropyrimidínmi, ako je 5-fluórouracil (5-FU).

Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu súpravu a potom podávajte 5-fluórouracil (5-FU).


Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.

Rekonštitúcia roztoku
Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5% roztok glukózy.

- Injekčná liekovka s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.
- Injekčnú liekovka s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.

Rekonštituovaný roztok sa musí ihneď riediť 5% roztokom glukózy.

Pred použitím roztok vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek. Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie sa nesmie použiť a musí sa zlikvidovať v zmysle legislatívnych požiadaviek na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Riedenie pre intravenóznu infúziu
Používajte iba odporúčané rozpúšťadlá.

Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml roztoku 5% glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny je 0,2 mg/ ml až 0,7 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2 °C‑8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.


Pred použitím skontrolujte vizuálne. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.
Na rekonštitúciu a riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná na reprezentatívnych , na PVC báze založených súpravách na podávanie.

Infúzia
Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.

Oxaliplatina rekonštituovaná a zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku (50 mg/ml) glukózy na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluórouracilom (5-FU), infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluórouracilu (5-FU).


Likvidácia
Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na rekonštitúciu, riedenie a podanie lieku sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami, v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


11

Oxaliplatina Actavis 5 mg/ ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2009/04547, 2012/02485,

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Oxaliplatina Actavis 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml rekonštituovaného roztoku na infúziu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

Injekčná liekovka s obsahom 50 mg: každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.
Injekčná liekovka s obsahom 100 mg: každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok

Biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluórouracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA) je indikovaná na:
- adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (štádium C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho tumoru.
- liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Prípravu injekčných roztokov cytotoxických látok musí vykonať vyškolený odborný personálom so znalosťou používania liekov v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na tento účel.
V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo nápojov.


Dávkovanie


Len pre dospelých.

Odporúčanádávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2podávaná intravenózne, opakovane každé 2 týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).

Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2podávaná intravenózne, opakovane každé dva týždne.


Podaná dávka sa má upraviť podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluóropyrimidínmi, ako je napr. 5-fluórouracil (5-FU).


Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6-hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia v rozmedzí 0,2 mg/ml až 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi zodpovedajúca dávke oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa používala predovšetkým v kombinácii s režimami založenými na kontinuálnej infúzie 5‑fluórouracilu (5‑FU).Pri dvojtýždňovej liečebnej schéme sa používali režimy s 5‑fluórouracilom (5-FU) kombinujúce bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Osobitnéskupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek

Použitie oxaliplatiny sa neskúmalo u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa liečba môže začať bežne odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). Úprava dávky u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek nie je potrebná.


Porucha funkcie pečene

Na základe štúdie fázy I, ktorá zahŕňala pacientov s rôznymi stupňami poškodenia pečene, sa ukázalo, že frekvencia a závažnosť ochorení pečene a žlčových ciest súvisia s progresívnym ochorením a zhoršením východiskových výsledkov testov pečeňových funkcií.

Počas klinického vývoja sa u pacientov s abnormálnymi výsledkami testov pečeňových funkcií nevykonala žiadna špecifická úprava dávkovania.


Starší pacienti

U pacientov vo veku nad 65 rokov sa nepozoroval žiadny vzostup prejavov závažnej toxicity pri monoterapii oxaliplatinou alebo pri podaní oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluórouracilom (5-FU). Preto sa u starších pacientov nevyžaduje žiadna špecifická úprava dávky.


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva intravenóznou infúziou.


Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v 250-500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musípodávať pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín.

Infúzia oxaliplatiny sa musí vždy podať pred podaním 5-fluórouracilu (5-FU).


V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Pokyny na použitie
Oxaliplatina sa musí pred použitím rekonštituovať a následne riediť. Na rekonštitúciu a riedenie lyofilizátu sa majú použiť len odporúčané rozpúšťadlá (pozri časť 6.6).

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- Dojčenie.
- Myelosupresia pred začatím prvého cyklu, čoho dôkazom je východisková hodnota neutrofilov

< 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 100 x 109/l.
- Periférna senzitívna neuropatia s funkčným poškodením pred prvým cyklom.
- Závažne porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.

Porucha funkcie obličiek

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, pred podaním oxaliplatiny sa má náležite zhodnotiť pomer prínosu/rizika pre pacienta.
V tomto prípade sa majú starostlivo monitorovať obličkové funkcie a dávka sa má upraviť v závislosti od toxicity.

Hypersenzitívne reakcie
Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na ďalšie lieky obsahujúce platinu sa majú osobitne sledovať kvôli príznakom alergickej rekacie. V prípade anafylaktickej reakcie sa má podávanie infúzie okamžite prerušiť a má sa začať adekvátna symptomatická liečba. U týchto pacientov je opätovné podávanie oxaliplatiny kontraindikované. Boli hlásené skrížené alergické reakcie, niekedy fatálne, pri všetkých zlúčeninách oxaliplatiny.

V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a začať zvyčajná lokálna symptomatická liečba.

Neurologické symptómy
Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom v pravidelných intervaloch.


Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8), sa má následná infúzia oxaliplatiny podať formou 6-hodinovej infúzie.


Periférna neuropatia

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od trvania a závažnosti týchto symptómov:


- Ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m
2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).


- Ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m
2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).


- Ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.


- Ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, je možné zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.

Pacienti musia byť informovaní o možnosti pretrvávajúcich symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. V prípade adjuvantnej liečby, môže až do troch rokov po ukončení liečby, pretrvávať lokalizovaná, mierne závažná parestézia alebo parestézia, ktorá môže narúšať funkčné aktivity.

Reverzibilný syndróm zadnej leukoencefalopatie (Reversible Posterior Leukoencephalopathy

Syndrome (RPLS))

Prípady reverzibilného syndrómu zadnej leukoencefalopatie (tiež označovanej ako PRES (Posterior

Reversible Encephalopathy Syndrome) boli hlásené u pacientov užívajúcich oxaliplatinu v kombinácii s chemoterapiou. RPLS je zriedkavé, reverzibilné, rýchlo sa vyvíjajúce neurologické ochorenie, ktoré môže zahŕňať záchvaty, hypertenziu, bolesť hlavy, zmätenosť, slepotu a iné zrakové a neurologické poruchy (pozri časť 4.8). Diagnostikovanie RPLS je založené na potvrdení zobrazovacou metódou mozgu, prednostne NMR (magnetická rezonancia).


Nauzea, vracanie, hnačka a dehydratácia

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje nauzeou a vracaním, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).

Dehydratácia, paralytický ileus, črevná obštrukcia, hypokaliémia, metabolická acidóza a poškodenie funkcie obličiek môžu byť spôsobené závažnou hnačkou/vracaním, obzvlášť ak sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5-fluórouracilom (5-FU).

Ak sa vyskytne hematologická toxicita (neutrofily < 1,5x10
9/l alebo trombocyty < 50x109/l), podanie nasledovného liečebného cyklu sa má odložiť, kým sa hematologické parametre nevrátia na akceptovateľné hodnoty. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.

Pacienti sa musia primerane informovať o riziku výskytu hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluórouracilu (5-FU), aby mohli okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom poskytnutia vhodnej liečby.

Pokiaľ sa mukozitída/stomatitída vyskytne s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť dovtedy, kým sa mukozitída/stomatitída neupraví na 1. stupeň alebo nižší a/alebo kým počet neutrofilov nebude 1,5x109/l.


Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluórouracilom (5-FU) (s kyselinou folínovou (FA) alebo bez nej), sa má z dôvodu toxicity spojenej s 5-fluórouracilom (5-FU) použiť zvyčajná úprava dávky.


Ak sa objaví hnačka 4. stupňa, neutropénia 3.-4. stupňa (počet neutrofilov < 1,0 x 10
9/l), trombocytopénia 3.-4. stupňa (počet trombocytov < 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m2(adjuvantná liečba) dodatočne k akémukoľvek potrebnému zníženiu dávky 5-fluórouracilu (5-FU).


V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, akými sú neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chripot alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov, sa liečba oxaliplatinou musí prerušiť pokiaľ ďalšie pľúcne vyšetrenia nevylúčia intersticiálne ochorenie pľúc alebo fibrózu pľúc (pozri časť 4.8).


Hepatálne symptómy

V prípade abnormálnych výsledkov funkčných testov pečene alebo portálnej hypertenzie, ktorá zjavne nie je následkom metastáz v pečeni, je potrebné zvážiť veľmi zriedkavé prípady hepatovaskulárnych porúch vyvolaných liekom.


Gravidita

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli pozorované genotoxické účinky. Preto sa pacientom - mužom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po ukončení liečby, a zároveň sa im odporúča poradiť sa o konzervácii spermií pred začiatkom liečby, pretože oxaliplatina môže spôsobiž neplodnosť, ktorá môže byť ireverzibilná.


Ženy počas liečby oxaliplatinou nemajú otehotnieť a majú používať účinnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorým sa podala jednorazová dávka oxaliplatiny 85 mg/m2tesne pred podaním 5‑fluóruracilu (5-FU), sa nepozorovala žiadna zmena stupňa expozície 5-fluorouracilu (5-FU).


In vitrosa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické bielkoviny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetrón, paklitaxel a nátriumvalproát.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti používania lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita. V dôsledku toho sa oxaliplatina neodporúča počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.

Podávanie oxaliplatiny počas gravidity je možné zvážiť iba po starostlivom posúdení možného rizika liečby pre plod a iba so súhlasom pacientky.


Vhodné antikoncepčné opatrenia sa musia používať počas liečby a po ukončení liečby, a to počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov.


Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa nesledovalo.Dojčenie je počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.


Oxaliplatina môže negatívne ovplyvňovať plodnosť (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liečba oxaliplatinou však spôsobuje zvýšené riziko závratov, nauzey a vracania a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k miernemu až stredne závažnému ovplyvneniu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto sa majú pacienti upozorniť na potenciálne ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluórouracilom/kyselinou folínovou (5‑FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine v kombinácii s 5-FU/FA ako pri samotnom 5-FU/FA.

Frekvencie výskytu, uvedené v nasledujúcej tabuľke, sú získané z klinických štúdií liečby metastatického ochorenia a adjuvantnej liečbe (zahrnutých 416 a 1108 pacientov zaradených do ramena liečby oxaliplatinou + 5-FU/FA) a zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté

(>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (>1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy*

infekcia

rinitída,

infekcia horných dýchacích ciest,

neutropenická sepsa

Poruchy krvi a lymfatického systému*

anémia,

neutropénia,

trombocytopénia,

leukopénia,

lymfopénia

febrilná neutropénia

autoimúnna trombocytopénia,

hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému*

alergia/alergická reakcia+

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia,

hyperglykémia,

hypokaliémia,

hyponatriémia,

hypernatriémia

dehydratácia

metabolická acidóza

Psychické poruchy

depresia,

insomnia

nervozita

Poruchy nervového systému*

periférna senzorická neuropatia,

zmyslové poruchy, dysgeúzia, bolesť hlavy

závraty,

motorická neuritída,

meningizmus

dyzartria,

reverzibilný syndróm zadnej leukoencefalopatie

(RPLS) (pozri časť 4.4)

Poruchy oka

konjuktivitída,

vizuálne poruchy

prechodný pokles ostrosti zraku,

poruchy zorného poľa,

optická neuritída,

prechodná strata zraku, reverzibilná po ukončení liečby

Poruchy ucha a labyrintu

ototoxicita

hluchota

Poruchy ciev

hemorágia,

návaly tepla,

hlboká venózna trombóza,

hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe, kašeľ,

epistaxa

čkanie, pľúcna embólia


intersticiálne ochorenie pľúc,

niekedy fatálne,

fibróza pľúc**

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

nauzea, hnačka,

vracanie,

stomatitída/ mukozitída,

bolesť brucha,

zápcha

dyspepsia,

gastroezofa-geálny reflux,

gastrointesti-

nálne krvácanie, rektálne krvácanie


ileus, črevná obštrukcia

kolitída vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile, pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

poruchy kože,

alopécia

olupovanie kože (t.j. syndróm ruka-noha),

erytematózne vyrážky,

vyrážky

nadmerné potenie,

ochorenia nechtov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť chrbta

artralgia, bolesť kostí

Poruchy obličiek a močových ciest

hematúria,

dyzúria,

abnormálna frekvencia močenia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava, horúčka++

asténia, bolesť, reakcia v mieste podania injekcie+++

bolesť na hrudníku

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie hodnôt hepatálnych enzýmov, zvýšenie hodnôt alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie hodnôt bilirubínu v krvi,

zvýšenie hodnôt laktátdehydroge-názy v krvi,

zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

zvýšenie hodnôt kreatinínu v krvi, zníženie hmotnosti

(liečba metastáz)

* Pozri príslušnú časť nižšie
** Pozri časť 4.4


+ Veľmi časté: časté alergie/alergické reakcie, prejavujúce sa hlavne počas perfúzie, niekedy fatálne (časté alergické reakcie ako je kožná vyrážka (najmä urtikária), konjunktivitída, rinitída.
Časté anafylaktické reakcie vrátane bronchospazmu, pocitu bolesti na hrudi, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.


++ Veľmi často horúčka, triaška, buď z infekcie (s febrilnou neutropéniou alebo bez febrilnej neutropénie), alebo izolovaná horúčka na podklade imunologických mechanizmov.


+++ Boli hlásené reakcie v mieste podania vrátane lokálnej bolesti, sčervenania, opuchnutia a trombózy. Extravazácia môže spôsobovať lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a viesť ku komplikáciám, vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatinu do periférnej žily (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé (1/10 000):

Pečeňový sinusoidný obštrukčný syndróm, známy aj ako venookluzívne ochorenie pečene alebo patologické prejavy súvisiace s takýmto ochorením pečene, zahŕňajúce peliózu pečene, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, perisinusoidnú fibrózu. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšenie hodnôt transamináz.

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé (
1/10 000):

Akútna intersticiálna nefritída a akútne renálne zlyhanie.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Skúsenosti po uvedení lieku na trh s neznámou frekvenciou výskytu:


Hemolyticko-uremický syndróm.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/ Stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.

Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je limitujúca pre dávku oxaliplatinu. Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s kŕčmi alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Trvanie týchto symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby, sa predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.

Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha sú v závislosti od trvania symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo aj prerušenie liečby (pozri časť 4.4).

Táto funkčná porucha zahrňuje ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov a je pravdepodobne dôsledkom senzorického poškodenia. Riziko výskytu trvalých symptómov po dosiahnutí kumulatívnej dávky 850 mg/m
2(10 cyklov) je približne 10 % a 20 % pre kumulatívnu dávku 1 020 mg/m2(12 cyklov).

Neurologické prejavy a symptómy sa vo väčšine prípadov zlepšia alebo úplne vymiznú po prerušení liečby. Pri adjuvantnej liečbe rakoviny hrubého čreva 87 % pacientov nemalo 6 mesiacov po ukončení liečby žiadne alebo len mierne príznaky. Potom do 3 rokov po ukončení liečby približne u 3 % pacientov sú prítomné pretrvávajúce lokalizované parestézie miernej intenzity (2,3 %) alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami (0,5 %).

Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa objavuje u 1‑2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom dusenia bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza ani hypoxia) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (žiadny stridor ani dýchavičnosť). Aj keď sa v týchto prípadoch podali antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené symptómy sú rýchlo reverzibilné, dokonca aj bez liečby. Predĺženie podávania infúzie pomáha redukovať výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4). Občas sa môžu pozorovať aj iné symptómy, ako kŕče čeľusti, svalov, mimovoľné kontrakcie svalov, zášklby svalov/myoklonus, porucha koordinácie/chôdze/ataxia/rovnováhy, úzkosť v hrdle a na hrudi/tlak/nevoľnosť/bolesť. Navyše sa môžu pridružiť dysfunkcie kraniálnych nervov alebo sa môžu objaviť aj ojedinelé prípady, ako je ptóza, dvojité videnie, afónia/disfónia/chrapot, niekedy opísovaná ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku alebo dysartria, niekedy opisovaná ako afázia, trigeminálna neuralgia/bolesť na tvári/ bolesť očí, znížená ostrosť videnia a poruchy zorného poľa.

Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické symptómy, ako je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermitteov príznak. Boli hlásené aj ojedinelé prípady zápalu očného nervu (optickej neuritídy).


Skúsenosti po uvedení lieku na trh s neznámou frekvenciou výskytu:

Kŕče


Poruchy imunitného systému

Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti


Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické reakcie / Alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Nie je známe žiadne antidotum na oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Je potrebné začať monitorovanie hematologických parametrov a podať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny. ATC kód: L01XA 03

Oxaliplatina je antineoplastický liek patriaci do novej skupiny platinových zlúčenín, v ktorých je atóm platiny viazaný v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatinu tvorí jediný enantiomér, cis-[oxalato(trans-1-1,2-DACH) platina].

Oxaliplatina má široké spektrum
in vitrocytotoxickej a in vivoprotinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy, vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitroaj in vivoaktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.

In vitroaj in vivosa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluórouracilom.

Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, aj keď nie úplne objasnený, ukázali, že deriváty vody, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA a vytvárajú inter- a intra-reťazcové väzby, ktoré majú za následok poškodenie syntézy DNA, čo vedie k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.

Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m
2každé 2 týždne) v kombinácii s 5-fluórouracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa zaznamenala v 3 klinických štúdiách:

- Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v liečbe prvej línie randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N=210), alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 210).
- Komparatívna trojramenná štúdia EFC4584 u predliečených pacientov randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu irinotekan (CPT-11) + 5-FU/FA na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N=275), oxaliplatinou v monoterapii (N=275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5‑FU/FA (FOLFOX4, N = 275).
- Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov rezistentných na samotný 5-FU/FA, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 57).

Dve randomizované klinické štúdie, EFC2962 v liečbe prvej línii a EFC4584 u predliečených pacientov, preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-FU/FA. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch sa nepozoroval štatisticky významný rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi oxaliplatinom a 5-FU/FA.

Miera odpovede na liečbu u FOLFOX4 v porovnaní LV5FU2

Miera odpovede na liečbu v % (95 % CI)

Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962


22

(16-27)

49

(42-46)

NA*

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

P hodnota = 0,0001

Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)


0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov

P hodnota < 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

NA*

23

(13-36)

NA*

*NA: neaplikovateľné

Medián prežívania bez progresie (PFS) / Medián času do progresie (TTP)
FOLFOX4 v porovnaní LV5FU2

Medián PFS/TTP,

v mesiacoch (95% CI)

Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

n.a.*

Log-rank P hodnota = 0,0003

Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Log-rank P hodnota < 0.0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

NA*

5,1

(3,1-5,7)

NA*

*NA.: neaplikovateľné
Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 v porovnaní LV5FU2

Medián OS,

v mesiacoch (95% CI)

ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

Log-rank P hodnota = 0,12

Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Log-rank P hodnota = 0.09

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3-12,8)

NA*

*NA.: neaplikovateľné

U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou/ 5-FU/FA v porovnaní s tými, ktorí dostávali samotný 5-FU/FA (27,7 % oproti 14,6 %, p = 0,0033).

U dosiaľ neliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval v žiadnom aspekte kvality života štatisticky významný rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v kontrolnom ramene v hodnotení parametrov celkového zdravotného stavu a bolesti a horšie v ramene s oxaliplatinou v hodnotení nauzey a vracania.

Pri adjuvantnej liečbe porovnávajúca štúdia MOSAIC fázy III (EFC3313) randomizovala 2 246 pacientov (899 štádia II/B2 podľa Dukesa a 1 347 štádia III/C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru karcinómu hrubého čreva buď na liečbu samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N = 1123, B2/C = 448/675), alebo na liečbu kombináciou oxaliplatina a 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 1123, B2/C = 451/672).

EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* pre celkovú populáciu

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95% CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Pomer rizika (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Rozvrstvený log rank test

P = 0,0008

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)

Liečba kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4) sa v štúdii ukázala signifikantne výhodnejšia oproti liečbe samotným 5-FU/FA (LV5FU2) pri 3- ročnom prežívaní bez choroby.

EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* podľa štádia ochorenia

Štádium pacienta

Štádium II

(B2 podľa Dukesa)

Štádium III

(C podľa Dukesa)

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95% CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Pomer rizika (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)

Celkové prežívanie (ITT analýza):

V čase analýzy 3-ročného prežívania bez ochorenia, ktoré bolo primárnym koncovým ukazovateľom štúdie MOSAIC, bol podiel žijúcich pacientov v skupine FOLFOX4 85,1 % v provnaní s 83,8 % v LV5FU2. Tieto hodnoty sa preniesli do celkovej redukcie rizika mortality v hodnote 10 % v prospech režimu FOLFOX4, čo však nedosiahlo štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).

Hodnoty predstavovali 92.2 % pre FOLFOX4 vs. 92,4 % pre LV5FU2 boli 92,2% oproti 92,4% v podskupine v štádiu II (B2 podľa Dukesa) (pomer rizika = 1,01) a 80,4% oproti 78,1% v podskupine v štádiu III (C podľa Dukesa) (pomer rizika = 0,87).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej zmes neviazaných aktívnych aj neaktívnych zlúčenín platiny po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny 130 mg/m
2každé 3 týždne počas 1-5 cyklov a oxaliplatiny 85 mg/m2každé 2 týždne počas 1‑3 cyklov je nasledovná:

Súhrn farmakokinetických parametrov platiny stanovených v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne

Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2 α

t1/2ß

t1/2 γ

Vss

CL

μ g/ml

μ g.h/ml

μ g.h/ml

hod

hod

hod

l

l/hod

85 mg/m2

Stredná hodnota

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Stredná hodnota

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Stredné hodnoty AUC 0-48, a Cmaxurčené v 3. cykle (85 mg/m2) alebo 5. cykle (130 mg/m2).
Stredné hodnoty AUC, Vss, CL, a CL
R0-48určené v 1. cykle.
C
end, Cmax, AUC, AUC 0-48, Vss a CL hodnoty určené non-kompartmentálnou analýzou.
t
1/2α, t 1/2ß, and t 1/2γurčené kompartmentálnou analýzou (kombinácia 1. - 3. cyklu).

Na konci 2- hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo eliminuje močom. Ireverzibilná väzba na erytrocyty a bielkoviny v plazme spôsobuje, že sa polčasy týchto vzniknutých komplexov blížia hodnotám prirodzenej životaschopnosti erytrocytov a sérového albumínu. Nepozorovala sa žiadna kumulácia v ultrafiltráte plazmy po dávke 85 mg/m
2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne a rovnovážny stav sa dosiahol po 1. cykle. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je vo všeobecnosti nízka.

Biotransformácia
in vitrosa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P-450.

Oxaliplatina podlieha u pacientov rozsiahlej biotransformácii a v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2‑hodinovej infúzie nezistilo žiadne liečivo. Neskôr sa v systémovej cirkulácii identifikovalo niekoľko cytotoxických produktov biotransformácie, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH zlúčenín platiny, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.

Platina sa prednostne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.

Do piateho dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúči močom a < 3 % stolicou.

Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval signifikantný pokles klírensu zo 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky signifikantným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ±36,1 l. Vplyv závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Cieľovými orgánmi identifikovanými u druhov (myši, potkany, psy a/alebo opice) v predklinických štúdiách s jednou alebo opakovanými dávkami boli kostná dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicita cieľových orgánov, ktorá sa pozorovala u zvierat, je zhodná s toxicitou spôsobenou inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny u ľudí, s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psa a jednalo sa o elektorfyziologické poruchy s letálnou fibriláciou komôr. Kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m
2) boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačujúi, že akútne neurosenzorické symptómy súvisiace s oxaliplatinou môžu zahŕňať interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.

Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa karcinogénne štúdie nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (Y spojky).

Nemiešajte s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluórouracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej, ktoré obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

Nerekonštituujte a nerieďte oxaliplatinu na infúziu s roztokmi solí alebo s inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).

Nemiešajte s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej súprave (pozri časť 6.6)


Nepoužívajte injekčné materiály s obsahom hliníka.

6.3 Čas použiteľnosti

Liek v balení určenom na predaj:
4 roky


Rekonštituovaný roztok v pôvodnej injekčnej liekovke:
Z mikrobiologického hľadiska sa musí rekonštituovaný roztok okamžite zriediť.

Príprava infúzie:
Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2° ‑ 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený roztok na infúziu použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2° ‑ 8°C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek v balení určenom na predaj:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky na uchovávania rekonštituovaného a zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka zo skla (typ I) s bromobutylovým gumovým uzáverom a kovovým viečkom (hliník), s polypropylénovým diskom.
Injekčná liekovka je balená s ochranným plastovým prebalom alebo bez ochranného plastového prebalu.


Veľkosť balenia:
1 x 50 mg injekčná liekovka
1 x 100 mg injekčná liekovka

Na trh nemeusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom
Zaobchádzanie s touto cytotoxickou látkou zdravotníckym personálom si vyžaduje dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré zabezpečujú ochranu používateľa a jeho okolia.

Prípravu injekčných roztokov cytotoxických látok musí vykonať školený odborný pracovník so znalosťami o používaných liekoch v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a obzvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi v súlade s predpismi zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo nápojov.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vakmi na odpad.

S výlučkami a zvratkami sa musí manipulovať s opatrnosťou.

Gravidné ženy sa musia upozorniť, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a musí sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v primerane označenej pevnej nádobe. Pozri časť nižšie „Likvidácia“.

Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.

Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.


Osobitné opatrenia na podávanie
- NEPOUŽÍVAJTE injekčné materiály s obsahom hliníka.

- NEPODÁVAJTE nezriedený roztok.

- Ako rozpúšťadlo sa má používať len infúzny roztok 5 % (50 mg/ml) glukózy.
NEREKONŠTITUUJTE ani nerieďte roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne v rovnakej infúzii.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluórouracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a soľami trometamolu iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.

Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako kalciumfolinát alebo dinátriumfolinát)
Intravenózna infúzia oxaliplatiny 85 mg/m
2v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5 % roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (infúzna súprava typu Y) umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmúkombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí sa rozpustiť iba v izotonickom roztoku 5 % glukózy. Nikdy nerozpúšťajte v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo v roztokoch s obsahom chloridov.

Pokyny na podávanie s 5-fluorouracilom (5-FU)
Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluóropyrimidínmi, t.j. 5-fluórouracil (5-FU).

Po podaní oxaliplatiny infúznu súpravu prepláchnite a potom podávajte 5-fluórouracil (5-FU).

Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.

Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie sa nesmie použiť a musí sa zlikvidovať v zmysle legislatívnych požiadaviek na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Rekonštitúcia roztoku
Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % roztok glukózy.

- injekčné liekovky s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny/ml
- injekčné liekovky s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny/ml

Používajte len odporúčané rozpúšťadlá.

Rekonštituované roztoky sa musia ihneď riediť 5 % roztokom glukózy.

Pred použitím liek vizuálne skontrolujte. Môžu sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa musí zlikvidovať.

Riedenie pre intravenóznu infúziu
Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztokom glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny je 0,2 mg/ ml až 0,7 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2° - 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený roztok na infúziu použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.

Pred použitím skontrolujte zrakom. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Na rekonštitúciu a riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná na reprezentatívnych, na PVC báze založených, súpravách na podávanie.

Infúzia
Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.
Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluórouracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluórouracilu.

Likvidácia
Zvyšky lieku ako aj všetky materiály, ktoré sa použili na rekonštitúciu, riedenie a podanie lieku sa musia zlikvidovať podľa štandardných predpisov pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group hf.

Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0080/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 07. apríl 2008

Dátum predĺženia registraácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014


18Oxaliplatina Actavis 5 mg/ ml