+ ipil.sk

Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový leták


Príloha č.3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2108/02648


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát

oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Oxaliplatina Hospira a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Oxaliplatinu Hospira

3. Ako užívať Oxaliplatinu Hospira

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Hospira

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Oxaliplatina HospiraA NA ČO SA POUŽÍVA


Oxaliplatina je protirakovinový liek a používa sa na liečbu metastatického (pokročilého) karcinómu (nádoru) hrubého čreva alebo konečníka alebo ako prídavná liečba po chirurgickom odstránení nádoru (rastúceho) v hrubom čreve.


Používa sa v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, ktoré sa nazývajú 5-fluóruracil (5-FU) a kyselina folínová (FA).


2. SKÔR AKO UŽIJETE OxaliplatinU Hospira


Neužívajte Oxaliplatinu Hospira

 • keď ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na niektorú z ďaľších zložiek Oxaliplatiny Hospira,

 • keď dojčíte,

 • keď máte znížený počet krviniek,

 • keď máte pocit tŕpnutia a necitlivosti v prstoch na rukách a/alebo nohách a máte ťažkosti s vykonávaním jemných úkonov, ako napríklad zapínanie oblečenia,

 • keď trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.


Buďte zvlášť opatrný priužívaníOxaliplatiny Hospira

 • keď trpíte stredne závažným poškodením funkcie obličiek.

 • keď ste v minulosti mali alergickú reakciu na lieky s obsahom platiny, ako je karboplatina alebo cisplatina.

 • keď máte po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou príznaky poškodenia nervov ako je slabosť, znížená citlivosť, poruchy vnímania. Tieto účinky sú často vyvolané pri vystavení sa chladu. Ak spozorujete tieto príznaky, oznámte to Vášmu lekárovi, zvlášť ak sú nepríjemné a/alebo trvajú dlhšie ako 7 dní. Lekár Vám pred liečbou a počas liečby pravidelne vykoná neurologické vyšetrenia, najmä ak užívate iné lieky, ktoré môžu spôsobovať poškodenie nervov.

 • keď máte akékoľvek problémy s pečeňou.

 • keď po predchádzajúcej infúzii oxaliplatiny máte veľmi nízky počet červených krviniek. Lekár Vám bude pravidelne odoberať krv, aby sa skontrolovalo, či máte dostatočný počet červených krviniek.


Pred a/alebo počas liečby oxaliplatinou Vám môžu byť podané lieky na prevenciu a/alebo liečbu vracania.


Oxaliplatina môže nepriaznivo vplývať na plodnosť a tento účinok môže byť nezvratný. Pacientom -mužom sa preto odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a 6 mesiacov po ukončení liečby a ešte pred liečbou sa zaujímali o možnosť konzervácie (uchovania) spermií.


Používanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť, a preto musíte používať účinný spôsob antikoncepcie. Ak otehotniete počas liečby, ihneď o tom informujte svojho lekára. Počas liečby a 4 mesiace po ukončení liečby (ženy) a 6 mesiacov (muži) používajte vhodné antikoncepčné opatrenia.


Dojčenie


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Liečba oxaliplatinou môže zvyšovať riziko závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu. V prípade výskytu týchto prejavov, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ OxaliplatinU Hospira


Len pre dospelých.


Liečba Oxaliplatinou Hospira sa má vykonávať len na oddeleniach špecializovaných na liečbu rakoviny a má sa podávať pod dohľadom skúseného špecialistu na liečbu rakoviny.


Dávkovanie

Dávka závisí od plochy povrchu Vášho tela (vypočítaná v m2) a Vášho zdravotného stavu. Taktiež závisí aj od ďalších liekov, ktoré užívate. Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2plochy povrchu tela, raz za 2 týždne, pred infúziou iných protirakovinových liekov. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od výsledkov krvných testov a taktiež od vedľajších účinkov, ktoré ste mali po predchádzajúcich skúsenostiach s oxaliplatinou.


Spôsob a cesta podania

Oxaliplatina Hospira sa zriedi a následne sa podáva injekčne do žily (ako intravenózna infúzia) počas 2 až 6 hodín. Počas podávania lieku musí ihla zostať v žile. Ak ihla vypadne alebo sa uvoľní alebo roztok vteká do tkaniva mimo žilu (môžete pociťovať nevoľnosť alebo bolesť) – okamžite to povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Frekvencia podávania

Zvyčajne máte dostávať infúziu jedenkrát každé 2 týždne.


Trvanie liečby

Dĺžku Vašej liečby stanoví Váš lekár. Ak sa oxaliplatina užíva po chirurgickom odstránení karcinómu, odporúča sa 6-mesačná liečba.


Ak ste dostali viac Oxaliplatiny Hospira, ako máte


Keďže je Oxaliplatina Hospira podávaná zdravotníckym personálom, je veľmi nepravdepodobné, že by ste dostali veľmi nízku alebo veľmi vysokú dávku.. V prípade predávkovania môžete pociťovať nežiaduce účinky intenzívnejšie. Váš lekár Vám podá vhodnú liečbu proti týmto nežiaducim účinkom.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašej liečby, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Oxaliplatina Hospiramôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak pocítite akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste to pred ďalšou liečbou oznámili svojmu lekárovi.


Ak spozorujete niektoré z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:

 • Neobvyklé modriny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je bolesť v krku a vysoká teplota.

 • Pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie.

 • Stomatitída/mukozitída (zapálené pery alebo vredy v ústach).

 • Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ako je suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie.

 • Opuchy tváre, pier, úst alebo krku (môžu zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním).

 • Pocit bolesti alebo nepohody počas infúzie v blízkosti alebo v mieste podania injekcie.

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí):

 • Poruchy nervov, ktoré môžu spôsobiť slabosť, tŕpnutie alebo necitlivosť v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, niekedy môžu byť spojené s kŕčmi. Tieto vedľajšie účinky sa často objavujú pri vystavení sa chladu, napr. pri otvorení chladničky, či držaní studeného nápoja. Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie oblečenia. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpia, je možné, že budú po skončení liečby pretrvávať.

 • Niekedy môže oxaliplatina spôsobovať nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri prehĺtaní a môže vyvolať pocit skráteného dychu. Zvyčajne sa tento pocit objaví počas podávania infúzie alebo v priebehu hodín po nej a môže byť vyvolaný vystavením sa chladu. Hoci to môže byť nepríjemné, tento pocit netrvá dlho a vymizne bez liečby. V takom prípade sa lekár môže rozhodnúť pre zmenu Vašej liečby.

 • Známky infekcie, ako je bolesť hrdla a vysoká teplota.

 • Zníženie počtu bielych krviniek, ktoré poukazuje na vyššiu pravdepodobnosť infekcií.

 • Zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín.

 • Zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a slabosť alebo dýchavičnosť. Lekár Vám bude pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom liečby robiť krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný počet krviniek.

 • Alergické reakcie – vyrážky na koži, vrátane svrbivého začervenania, opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo krku (ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a môžete mať pocit, že zamdliete.

 • Strata alebo pokles chuti do jedla.

 • Príliš vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, ktorá môže spôsobovať veľký smäd, suchosť v ústach alebo častú potrebu močenia.

 • Nízka hladina draslíka v krvi môže spôsobiť poruchu srdcového rytmu.

 • Nízka hladina sodíka v krvi môže spôsobovať únavu a zmätenosť, zášklby svalov, kŕče alebo kómu (bezvedomie).

 • Poruchy chuti.

 • Bolesť hlavy.

 • Krvácanie z nosa.

 • Pocit skráteného dychu.

 • Kašeľ.

 • Nevoľnosť, vracanie – liek na zabránenie nevoľnosti Vám zvyčajne podá Váš lekár pred liečbou a môže sa v podávaní pokračovať aj po liečbe.

 • Hnačka, ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.

 • Boľavé ústa alebo pery, vredy na ústach.

 • Bolesť zubov, zápcha.

 • Kožné choroby.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Bolesť chrbta.

 • Únava, strata sily/slabosť, bolesť celého tela.

 • Bolesť alebo začervenanie v blízkosti alebo v mieste vpichu počas infúzie.

 • Horúčka.

 • Zmeny funkcie pečene, ktoré vyplývajú z krvných testov.

 • Zvýšenie hmotnosti (keď sa oxaliplatina používa po chirurgickom odstránení nádoru).


Časté (postihujú viac ako 1 zo 100 ľudí, ale menej ako 1 z 10 ľudí):

 • Nachladnutie.

 • Infekcia nosa alebo hrdla.

 • Dehydratácia.

 • Závrat.

 • Zápal nervov sprevádzaný bolesťou, poruchami citlivosti, zníženou činnosťou nervov. Iné príznaky poruchy nervov, ktoré boli zaznamenané, zahŕňajú kŕče čelustí alebo svalov, trhnutie, kontrakcie svalov, problémy s koordináciou a rovnováhou, tackanie, zdvojené alebo abnormálne/znížené videnie, pokles očných viečok, problémy s hlasom (chrapot alebo strata hlasu), problémy s rečou, abnormálna citlivosť jazyka, bolesť tváre alebo oka.

 • Stuhnutosť šije, citlivosť na ostré svetlo a bolesť hlavy.

 • Zápal spojoviek, problémy so zrakom.

 • Nadmerné krvácanie, krv v moči a v stolici.

 • Vznik krvnej zrazeniny, obyčajne v končatine, ktorá spôsobuje bolestivý opuch alebo červenosť.

 • Vznik krvnej zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku a dýchavičnosť.

 • Sčervenanie.

 • Bolesť na hrudníku.

 • Čkanie.

 • Tráviace ťažkosti a pálenie záhy.

 • Odlupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poruchy nechtov.

 • Bolesť kĺbov a bolesť v kostiach.

 • Bolesť pri močení alebo zmena frekvencie močenia.

 • Odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zhoršenie obličkových funkcií.

 • Pokles hmotnosti (keď sa oxaliplatina používa na liečbu pokročilého ochorenia, šíriaceho sa ďalej do čreva a ďalších tkanív).

 • Depresia.

 • Poruchy spánku.

 • Zníženie počtu určitých druhov bielych krviniek, čo je spojené s horúčkou a/alebo generalizovanou infekciou (infekcia rozšírená po celom tele).

 • Napätie v krku alebo na hrudníku.


Menej časté (postihujú viac ako 1 z 1 000 ľudí, ale menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • Problémy so sluchom.

 • Poruchy črevnej priechodnosti až upchatie čriev.

 • Pocit úzkosti alebo nervozity.

 • Zvýšenie kyslosti preukázané krvnými testami.


Zriedkavé (postihujú viac ako 1 z 10 000 ľudí, ale menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • Nezreteľná reč.

 • Hluchota.

 • Zjazvenie pľúc, ktoré môže spôsobiť skrátený dych a/alebo kašeľ.

 • Zápal čreva, ktorý spôsobuje bolesť brucha a/alebo hnačku, ktorá môže obsahovať prímes krvi.

 • Zápal očného nervu, poruchy zorného poľa.

 • Zníženie počtu červených krviniek zapríčinené rozpadom buniek a zníženie počtu krvných doštičiek spôsobené alergickou reakciou.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • Poruchy pečene.

 • Zápal obličiek a zlyhanie obličiek.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OxaliplatinU Hospira


Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Oxaliplatinu Hospira po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Zriedený infúzny prípravok sa má ihneď použiť. Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola dokázana počas 24 hodín pri teplote 2-8°C a 6 hodín pri teplote 25°C. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Oxaliplatina Hospira obsahuje


 • Liečivo je oxaliplatina.

Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.

- Ďalšie zložky sú kyselina tartarová, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako Oxaliplatina Hospira vyzerá a obsah balenia

Oxaliplatina Hospiraje vo forme infúzneho koncentrátu (koncentrovaný roztok, ktorý sa zriedi na taký roztok, aby sa mohol podať ako pomalá infúzia po kvapkách). Každý mililiter (ml) roztoku obsahuje 5 miligramov (mg) oxaliplatiny. Je to číry, bezfarebný roztok balený v sklenených obaloch, ktoré sa nazývajú injekčné liekovky, obsahujúce 50 mg (10 ml), 100 mg (20 ml) a 200 mg (40 ml) oxaliplatiny. Injekčné liekovky sú balené v ochrannom plaste, aby sa znížilo riziko vyliatia, ak sa injekčné liekovky rozbijú – toto sa vzťahuje na ONCO-TAIN® liekovky. Injekčné liekovky sú dostupné v jednorazovom balení.


Tento roztok je ďalej zriedený v 5% roztoku glukózy a môže sa podať ako infúzia po kvapkách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za prepúšťanie šarží v Európskej Únii:

Hospira UK Limited, Warwickshire, CV31 3RW, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2009.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov:


POKYNY NA POUŽÍVANIE, ZAOBCHÁDZANIE A LIKVIDÁCIU LIEKU


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách je pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny potrebná opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie s liekom


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. Vyžaduje sa mať pre tento účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.

Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.

Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri kapitolu Likvidácia, nižšie.

Ak sa roztok oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.

Ak sa roztok oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.

- NEPODÁVAJTE nezriedený.

- Ako rozpúšťadlo používajte len infúzny 5% roztok glukózy. Na infúziu NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NemiešajTEs inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne rovnakou infúziou.

- NeMIEŠAJTEs alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liekov. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný)


Oxaliplatina 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy nie alkalických roztokov alebo roztokov chloridu sodného alebo roztokov obsahujúcich chloridy.


Návod na podávanie s 5-fluóruracilom (5 FU)


Oxaliplatina sa musí vždy podať pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracil (5 FU). Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite, a potom podávajte 5-fluóruracil (5 FU).


Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.


 • POUŽÍVAJTE LEN odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).


 • Akýkoľvek koncentrát, ktorý poukazuje na prítomnosť zrazeniny, sa nemá použiť a má byť zlikvidovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Infúzny koncentrát


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek. Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,2 mg/ ml až 1,3 mg/ml.


Podávajte intravenóznou infúziou.


Po zriedení v 5% roztoku glukózy, sa preukázala chemická a fyzikálna stabilita počas používania počas24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri teplote 25°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek. Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná s reprezentatívnymi aplikačnými setmi na báze PVC.


Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na riedenie a podanie lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami, v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.

8

Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2108/02648


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.

Číry, bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA) je indikovaná na:


 • Adjuvantnú liečbu rakoviny hrubého čreva v štádiu III (podľa Dukesa stupeň C) po kompletnej resekcii primárneho tumoru.


 • Liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Príprava injekčných roztokov cytostatík sa musí vykonať školeným pracovníkom so znalosťou o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu okolia a predovšetkým ochranu pracovníka, v súlade s požiadavkami nemocnice. Požaduje sa mať pre tento účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť (pozri časť 6.6).


Dávkovanie


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny pri adjuvantnej terapii je 85 mg/m2podávaná intravenózne každé 2 týždne v 12 cykloch (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2podávaná intravenózne každé 2 týždne.


Podávaná dávka oxaliplatiny sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracilom (5-FU).


Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, v koncentrácii medzi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa predovšetkým používala v kombinácii s režimami kontinuálnej infúzie 5-fluóruracilu. Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali režimy 5-fluóruracilu, ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Osobitné skupiny pacientov


- Pacienti s poškodenou funkciou obličiek:


Oxaliplatina sa neštudovala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).


U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže začať normálnou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.


- Pacienti s poruchou funkcie pečene:


Podľa štúdie I. fázy zahŕňajúcej pacientov s rôznymi stupňami poškodenia pečene sa zdá, že frekvencia a závažnosť hepatobiliárnych ochorení pravdepodobne súvisí s progresiou ochorenia a zhoršenými vstupnými pečeňovými testami. U pacientov s abnormálnymi pečeňovými testami sa počas klinického vývoja lieku nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.


- Starší pacienti:


Monoterapia oxaliplatinou alebo kombinácia s 5-fluóruracilom u pacientov nad 65 rokov neviedli k vzostupu prejavov závažnej toxicity. Preto sa u starších pacientov nevyžaduje žiadna špecifická úprava dávky.


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.


Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy v koncentrácii nie menej ako 0,2 mg/ml sa musí podávať buď do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu.


V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.


Návod na použitie:


Oxaliplatina sa musí pred použitím zriediť. Na riedenie infúzneho koncentrátu sa má použiť len 5% roztok glukózy. (Pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov


- s precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na pomocné látky.


- dojčiacich žien.


- s myelosupresiou pred prvým cyklom, o čom svedčí vstupná hodnota neutrofilov < 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 100 x 109/l.


- s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým cyklom.


- so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných oddeleniach onkológie a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa má podanie oxaliplatiny zvážiť až po náležitom zhodnotení prínosu/rizika pre pacienta. V tomto prípade sa majú starostlivo monitorovať obličkové funkcie a dávka sa má upraviť v závislosti od toxicity.


Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na zlúčeniny platiny sa majú sledovať kvôli možným alergickým symptómom. Pri výskyte reakcií podobných anafylaktickej reakcii na oxaliplatinu sa má infúzia okamžite prerušiť a má sa začať adekvátna symptomatická liečba. Opakované použitie oxaliplatiny je kontraindikované.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a má sa začať obvyklá lokálna symptomatická liečba.


Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom pravidelne.


Ak sa u pacientov počas 2- hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po nej objaví akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8), následná infúzia oxaliplatiny sa má predĺžiť na 6 hodín.


Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od trvania a závažnosti týchto symptómov:


- ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).


- ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).


- ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.


- ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže sa zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.


Pacienti musia byť informovaní o možnosti trvalých symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. V prípade adjuvantnej liečby, môže až do troch rokov po ukončení liečby, pretrvávať lokalizovaná, mierne závažná parestézia alebo parestézia, ktorá narušuje funkčné aktivity.


Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily < 1,5 x 109/l alebo trombocyty < 50 x 109/l), ďalší cyklus liečby sa má odložiť až pokiaľ sa hematologické parametre neupravia na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.


Pacienti musia byť adekvátne informovaní o riziku vzniku hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu a o potrebe okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom adekvátnej liečby. Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť až po úprave mukozitídy/stomatitídy na stupeň 1 alebo nižší a/alebo kým je počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l.


Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (s kyselinou folínovou alebo bez nej) sa má dávka 5-fluóruracilu upraviť obvyklým spôsobom pre jeho toxické účinky.


Ak sa objaví hnačka stupňa 4, neutropénia stupňa 3-4 (neutrofily < 1,0 x 109/l), trombocytopénia stupňa 3-4 (trombocyty < 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe), okrem toho je potrebné znížiť dávku 5-fluóruracilu.


V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrôpky alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť až pokým pľúcne vyšetrenie nevylúči intersticiálne pľúcne ochorenie alebo fibrózu pľúc (pozri časť 4.8).


V prípade abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktoré nie sú zjavným následkom pečeňových metastáz, sa majú zvážiť veľmi zriedkavé prípady liekom indukovaného cievneho poškodenia pečene.


Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli zistené genotoxické účinky. Preto sa mužským pacientom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po liečbe a pred liečbou sa odporúča konzervácia spermií, nakoľko oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť a tento účinok by mohol byť ireverzibilný.


Ženy by počas liečby oxaliplatinou nemali otehotnieť a majú používať účinný spôsob antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m², sa nezaznamenala žiadna zmena hladiny 5-fluóruracilu.


In vitro sa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a nátriumvalproát.


4.6 Gravidita a laktácia


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti používania lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách bola pozorovaná reprodukčná toxicita. Preto sa oxaliplatinu neodporúča podávať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepčné opatrenia.


O podávaní oxaliplatiny sa má uvažovať až po starostlivom zvážení možného rizika na plod a iba so súhlasom pacientky.


Počas terapie a po ukončení terapie počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov sa majú používať vhodné antikoncepčné opatrenia.


Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.


Oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť človeka (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak liečba oxaliplatinou vedie k zvýšenému riziku vzniku závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov ovplyvňujúcich chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k menšiemu alebo miernemu vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine v kombinácii s 5-FU/FA ako pri samotnom 5-FU/FA.


Frekvencie výskytu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú získané z klinických štúdií pri liečbe metastáz a pri adjuvantnej liečbe (do liečebného ramena oxaliplatina + 5-FU/FA zahrnutých 416 a 1108 pacientov) a z postmarketingového sledovania.


Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté: (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé( <1/10 000), neznáme (nemôžu byť stanovené z dostupných údajov).


Ďaľšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy*

- Infekcia

- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

- Neutropenická sepsa

- Febrilná neutropéniaOchorenia krvi a lymfatického systému*

- Anémia

- Neutropénia

- Trombocytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia- Autoimúnna trombocytopénia

- Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému*

- Alergia/alergická reakcia+
Poruchy metabolizmu a výživy

- Anorexia

- - - Poruchy glykémie

- Hypokalémia

- Poruchy natrémie

- Dehydratácia

- Metabolická acidóza


Psychiatrické poruchy a ochorenia


- Depresia

- Insomnia

- Nervozita


Poruchy nervového systému*

- Periférna senzorická neuropatia

- Zmyslové poruchy

- Poruchy chuti

- Bolesť hlavy

- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus


- Dyzartria

Ochorenia oka


- Konjuktivitída

- Abnormálne videnie


- Prechodný pokles ostrosti zraku

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

Ochorenia ucha a labyrintu- Ototoxicita

- Hluchota

Cievne poruchy

- Epistaxa

- Hemorágia

- Sčervenanie


- Hlboká flebotrombóza

- Pľúcna embóliaOchorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ- Čkanie


- Intersticiálna choroba pľúc

- Pľúcna fibróza**

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu*

- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída/ Mukozitída

- Bolesť brucha

- Zápcha

- Dyspepsia

- Gastroezofa-geálny reflux

- Krvácanie z rekta

- Ileus

- Črevná obštrukcia

- Kolitída, vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Poruchy kože

- Alopécia

- Odlupovanie kože (t.j. syndróm ruka-noha)

- Vyrážka s erytémom

- Vyrážka

- Zvýšenie potenia

- poškodenia nechtovPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta

- Atralgia

- Bolesť v kostiachPoruchy obličiek a močovej sústavy


- Dyzúria

- Porucha močenia

- HematúriaCelkové ochorenia a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu+++
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie hepatálnych enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie bilirubínu v krvi

- Zvýšenie laktát dehydrogenázy v krvi

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

- Zvýšenie kreatinínu v krvi

- Pokles hmotnosti (liečba metastáz)* Pozri príslušnú časť nižšie

** Pozri časť 4.4

+ Časté alergické reakcie, ako kožná vyrážka (najmä urtikária), konjunktivitída, rinitída.

Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, pocitu bolesti na hrudníku, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.

++ Veľmi často horúčka, zimnica (trasenie) buď z infekcie (s febrilnou neutropéniou alebo bez nej), alebo pravdepodobne na podklade imunologických mechanizmov.

+++ Boli zaznamenané reakcie v mieste podania injekcie, vrátane lokálnej bolestivosti, začervenania, opuchu a trombózy. Extravazácia môže spôsobovať lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a vedú ku komplikáciam, vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri časť 4.4).


Ochorenia pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Sínusoidálny obštrukčný syndróm, tiež známy ako venookluzívna choroba pečene alebo patologické prejavy súvisiace s týmto pečeňovým ochorením, vrátane peliosis hepatis, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie pečene, perisinusoidálnej fibrózy. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia a/alebo elevácia transamináz.

Poruchy obličiek a močovej sústavy


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000):

Akútna tubulointersticiálna nefropatia vedúca k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

Hematologická toxicita:


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri terapii metastáz

Pri adjuvantnej terapii

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4Gastrointestinálna toxicita:


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri terapii metastáz

Pri adjuvantnej terapii

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/ Stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.


Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Nervový systém:


Neurologická toxicita je limitujúca pre dávku oxaliplatiny. Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s kŕčmi alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95% liečených pacientov. Trvanie týchto symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby, sa predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.


Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha sú v závislosti od trvania symptómov indikáciami na úpravu dávky, alebo aj prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha zahrňuje ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov a je pravdepodobne dôsledkom senzorického poškodenia. Riziko výskytu trvalých symptómov po dosiahnutí kumulatívnej dávky 850 mg/m² (10 cyklov) je približne 10% a 20% pre kumulatívnu dávku 1 020 mg/m² (12 cyklov).


Neurologické symptómy sa vo väčšine prípadov zlepšia alebo úplne vymiznú po prerušení liečby.

Pri adjuvantnej liečbe rakoviny hrubého čreva, 87% pacientov nemalo 6 mesiacov po ukončení liečby žiadne príznaky alebo malo mierne príznaky. Potom do 3 rokov sledovania uvádzalo tieto príznaky približne 3% pacientov, a to buď s trvalou lokalizovanou parestéziou miernejšej intenzity (2,3%) alebo parestéziou narušujúcou funkčné aktivity (0,5%).


Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení sa chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa objavuje u 1- 2% pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom dušnosti bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza ani hypoxia) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (žiadny stridor ani dýchavičnosť). Aj keď sa v týchto prípadoch podali antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené symptómy rýchlo ustupujú, dokonca aj bez liečby. Predĺženie podávania infúzie pomáha redukovať výskyt tohoto syndrómu (pozri časť 4.4). Príležitostne boli pozorované iné symptómy, ktoré zahŕňali kŕče čelustí/kŕče svalov/kontrakcie svalov – mimovoľné/svalové zášklby/myoklonus, abnormálnu koordináciu/abnormálnu chôdzu/ataxiu/poruchy rovnováhy, napätie/tlak/diskomfort/bolesť v krku alebo na hrudníku. Okrem toho môže byť asociovaná dysfunkcia kraniálnych nervov alebo tiež sa môžu vyskytnúť izolované príhody ako je ptóza, diplopia, afónia/dysfónia, chrapot, občas opisované ako paralýza hlasiviek, abnormálna citlivosť jazyka alebo dysartria, niekedy opisovaná ako afázia, neuralgia trigeminu/tvárová bolesť/bolesť očí, pokles zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.

Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické symptómy, ako je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Hlásili sa aj ojedinelé prípady zápalu očného nervu.


Alergické reakcie:


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri terapii metastáz

Pri adjuvantnej terapii

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické reakcie / Alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum oxaliplatiny. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Má sa začať sledovanie hematologických parametrov a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny.


ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do novej skupiny platinových zlúčenín, v ktorých je platinový atóm viazaný v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina tvorí jediný enantiomér, cis-[oxalato (trans-1-1,2-DACH) platina].


Oxaliplatina má široké spektrum in vitro cytotoxickej a in vivoprotinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy, vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitro aj in vivo aktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.


In vitro aj in vivo sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluóruracilom.


Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený, ukazujú, že vodné deriváty, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny, interagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútro- reťazcové väzby, ktoré vedú k poškodeniu syntézy DNA a sú zodpovedné za cytotoxický a protinádorový účinok.


Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m² opakovane každé 2 týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa zistila v 3 klinických štúdiách:


- Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v prvej línii randomizovala pacientov na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, n = 210), alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 210).


- Komparatívna trojramenná štúdia EFC4584 u predliečených pacientov randomizovala pacientov rezistentných na kombináciu irinotekan (CPT-11) + 5-fluóruracil/kyselina folínová na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, n = 275), oxaliplatinou v monoterapii (n = 275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 271).


- Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov rezistentných na samotný 5-fluóruracil/kyselina folínová, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 57).


2 randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvej línii a EFC4584 u predliečených pacientov preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch sa nepozoroval štatistický rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi oxaliplatinou a 5-FU/FA.


Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu v % (95 % CI)


Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina


monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16-27)

49

(42-46)

n.a.*

P hodnota = 0,0001


Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov


0,7

(0,0-2,7)


11,1

(7,6-15,5)


1,1

(0,2-3,2)

P hodnota < 0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov


n.a.*


23

(13-36)


n.a.*


n.a.: neaplikovateľné


Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)

FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián PFS/TTP,

v mesiacoch (95% CI)

Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962 (PFS)


6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

n.a.*

Log-rank P hodnota = 0,0003


Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Log-rank P hodnota < 0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)


n.a.*


5,1

(3,1-5,7)


n.a.*


n.a.: neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián OS,

v mesiacoch (95% CI)

ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962


14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

n.a.*

Log-rank P hodnota = 0,12


Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)


8,8

(7,3-9,3)


9,9

(9,1-10,5)


8,1

(7,2-8,7)

Log-rank P hodnota ´= 0,09


Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)


n.a.*


10,8

(9,3-12,8)


n.a.*


n.a.: neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou/5-fluóruracilom/kyselinou folínovou v porovnaní s tými, ktorí dostávali samotný 5-fluóruracil/kyselina folínová (27,7% oproti 14,6%, p = 0,0033).


U dosiaľ neliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval v žiadnom aspekte kvality života štatistický rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v kontrolnom ramene v hodnotení parametrov celkového pocitu zdravia a bolesti a horšie v ramene s oxaliplatinou v hodnotení nauzey a vracania.


Pri adjuvantnej liečbe porovnávajúca štúdia MOSAIC fázy III (EFC3313) randomizovala 2 246 pacientov (899 štádium II/podľa Dukesa B2 a 1 347 štádium III/podľa Dukesa C) po kompletnej resekcii primárneho nádoru rakoviny hrubého čreva buď na liečbu samotným 5-FU/FA (LV5FU2) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4).


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* pre celkovú skupinu

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95% CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Pomer rizika (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratifikovaný log rank test

P = 0,0008

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)


Liečba kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4) sa v štúdii ukázala signifikantne výhodnejšia oproti liečbe samotným 5-FU/FA (LV5FU2) pri 3 ročnom prežívaní bez choroby.


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* podľa stupňa choroby

Štádium pacienta

Štádium II

(podľa Dukesa B2)

Štádium III

podľa Dukesa C

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95% CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Pomer rizika (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)Celkové prežívanie (ITT analýza):


Počas analýzy MOSAIC štúdie, kde primárnym koncovým ukazovateľom bolo 3-ročné prežívanie bez choroby, bolo vo FOLFOX4 ramene 85,1% pacientov stále živých oproti 83,8% pri LV5FU2 ramene. Toto sa premietlo do celkového zníženia mortality o 10% v prospech FOLFOX4, čo však nedosahuje štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90). Hodnoty jednotlivo pre FOLFOX4 a LV5FU2 boli 92,2% oproti 92,4% v podskupine v štádiu II (podľa Dukesa B2) (pomer rizika = 1,01) a 80,4% oproti 78,1% v podskupine v štádiu III (podľa Dukesa C) (pomer rizika = 0,87).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovanej platiny predstavujúcej zmes neviazaných aktívnych aj neaktívnych zlúčenín platiny po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny 130 mg/m² každé 3 týždne od 1 do 5 cyklov a oxaliplatiny 85 mg/m² každé 2 týždne od 1 do 3 cyklov je nasledovná:


Súhrn farmakokinetických parametrov platiny stanovených v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne

Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

Cl


mg/ml

mg.h/ml

mg.h/ml

hod

hod

hod

l

l/hod

85 mg/m2

Stredná hodnota


0,814


4,19


4,68


0,43


16,8


391


440


17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Stredná hodnota


1,21


8,20


11,9


0,28


16,3


273


582


10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07


Stredné hodnoty AUC0-48, a Cmaxboli určené v cykle 3 (85 mg/m2) alebo cykle 5 (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vss, Cl, a ClR0-48boli určené v cykle 1.

Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vssa Cl hodnoty neboli určené kompartmentovou analýzou.

t1/2α, t1/2β, a t1/2γ boli určené kompartmentovou analýzou (cykly 1-3 kombinované).


Na konci dvojhodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na erytrocyty a plazmu sú polčasy, ktoré sa blížili prirodzeným polčasom erytrocytov a sérového albumínu. Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne a rovnovážny stav sa v tomto matrixe dosiahol po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je väčšinou nízka.


Biotransformácia in vitrosa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P-450.


Oxaliplatina v organizme pacientov podlieha rozsiahlej biotransformácii a v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2 hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. V neskoršom časovom období sa dajú v systémovej cirkulácii identifikovať viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.


Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.


Do piateho dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a < 3% stolicou.


Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval výrazný pokles klírensu z 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky výrazným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ±36,1 l. Dopad závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil. 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľové orgány, vybrané na sledovanie v rámci predklinického skúšania (na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach) s jednorazovou dávkou aj s viacnásobnými dávkami, zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicita cieľových orgánov pozorovaná na zvieratách je zhodná s tou, ktorá je spôsobovaná inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú v liečbe rakoviny u ľudí s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m²) boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa karcinogénne štúdie nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu

Kyselina tartarová

Hydroxid sodný (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou za použitia trojcestného kohútika (Y).


- NeMIEŠAJTEs alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, s liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).


- NErieďTEoxaliplatinu s roztokmi solí alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).


- NEPOUŽÍVAJTEinjekčné materiály s obsahom hliníka.


- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo linke (pozri časť 6.6 pre overenie pokynov súvisiacich so súbežným podaním s kyselinou folínovou).


6.3 Čas použiteľnosti


V originálnom a neotvorenom balení: 18 mesiacov.


Skontrolujte vizuálne pred použitím. Má sa použiť len číry roztok bez častíc.


Po zriedení v 5% roztoku glukózy, sa preukázala chemická a fyzikálna stabilita počas používania počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri teplote 25°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok infúzie použiť okamžite.


Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


V originálnom a neotvorenom balení: Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.


Podmienky uchovávania zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml koncentrátu (injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I s Onco-Tain obalom alebo bez Onco-Tain obalu) s elastomerickou zátkou a vyklápacím viečkom.

1 injekčná liekovka s obsahom 20 ml koncentrátu (injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I s Onco-Tain obalom alebo bez Onco-Tain obalu) s elastomerickou zátkou a vyklápacím viečkom.

1 injekčná liekovka s obsahom 40 ml koncentrátu (injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I s Onco-Tain obalom alebo bez Onco-Tain obalu) s elastomerickou zátkou a vyklápacím viečkom.


Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka v škatuľke. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a inézaobchádzanie s liekom


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní i príprave roztokov oxaliplatinyje potrebná opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom

Zdravotnícky personál musí dodržiavať pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.


Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi v súlade s požiadavkami nemocnice. Požaduje sa mať pre tento účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.


Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.


Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri kapitolu Likvidácia, nižšie.


Ak sa koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Ak sa koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie

- NepoužívajTE injekčný materiál s obsahom hliníka.

-NEPODÁVAJTE nezriedený.

- Ako rozpúšťadlo používajte len infúzny 5% roztok glukózy. Na infúziu NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NemiešajTEs inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne v rovnakej infúzii.

- NeMIEŠAJTEs alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako kalciumfolinát alebo dinátriumfolinát)


Oxaliplatina 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie.


Tieto dva lieky sa nesmúkombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy nerozpúšťajte v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo v roztokoch s obsahom chloridov.


Návod na podávanie s 5-fluóruracilom


Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracil.

Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil.


Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.


Infúzny koncentrát


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek. Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý koncentrát sa má zlikvidovať.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztokom glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny je 0,2 mg/ml až 1,3 mg/ml.


Podávajte intravenóznou infúziou.


Po zriedení v 5% roztoku glukózy, sa preukázala chemická a fyzikálna stabilita počas používania počas24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri teplote 25°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite.


Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Pred použitím vizuálneskontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.


Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná s reprezentatívnymi aplikačnými setmi na báze PVC.


Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musípodať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na riedenie a podanie lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire, CV31 3RW

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0459/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.1.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2009

16Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát