+ ipil.sk

Oxaliplatina Hospira 5 mg/ ml prášok na infúzny roztokPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/08509-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml prášok na infúzny roztok

oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatina Hospira a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Oxaliplatinu Hospira

3. Ako používať Oxaliplatinu Hospira

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Hospira

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Oxaliplatina HospiraA NA ČO SA POUŽÍVA


Oxaliplatina Hospira je protinádorový liek a používa sa na liečbu metastatického (pokročilého) karcinómu hrubého čreva alebo konečníka alebo ako prídavná liečba po chirurgickom odstránení nádoru (rastúceho) hrubého čreva.


Oxaliplatina Hospira sa používa v kombinácii s inými protirakovinovými liečivami nazývanými 5-fluóruracil (5-FU) a kyselina folínová (FA).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Oxaliplatinu Hospira


Nepoužívajte Oxaliplatinu Hospira

 • keď ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na niektorú z ďalších zložiek Oxaliplatiny Hospira, monohydrát laktózy

 • keď dojčíte,

 • keď máte znížený počet krviniek,

 • keď máte pocit tŕpnutia a necitlivosti v prstoch na rukách a/alebo nohách a máte ťažkosti s vykonávaním jemných úkonov, ako napríklad zapínanie oblečenia,

 • keď trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.


Buďte zvlášť opatrný pripoužívaníOxaliplatiny Hospira

 • keď trpíte miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek,

 • keď ste v minulosti mali alergickú reakciu na lieky s obsahom platiny, ako je karboplatina alebo cisplatina.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť, a preto musíte používať účinný spôsob antikoncepcie. Ak otehotniete počas liečby, ihneď o tom informujte svojho lekára. Počas liečby a 4 mesiace po ukončení liečby (ženy) a 6 mesiacov (muži) používajte vhodné antikoncepčné opatrenia.

Oxaliplatina môže nepriaznivo vplývať na plodnosť a tento účinok môže byť nezvratný. Pacientom -mužom sa preto odporúča, aby nesplodili potomka počas liečby a 6 mesiacov po ukončení liečby a ešte pred liečbou sa zaujímali o možnosť konzervácie spermií.


Dojčenie

Nepoužívajte Oxaliplatinu Hospira počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba oxaliplatinou môže zvyšovať riziko závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k malému alebo miernemu vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento liek môže spôsobiť dočasnú stratu zraku. Ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok, nemáte viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Oxaliplatinu Hospira


Len pre dospelých.


Oxaliplatinu Hospira Vám predpíše len špecialista v liečbe rakoviny.


Dávka závisí od plochy povrchu Vášho tela (vypočítaná v m2) a Vášho zdravotného stavu. Taktiež závisí aj od ďalších liekov, ktoré užívate. Dĺžku Vašej liečby stanoví Váš lekár.


Oxaliplatina Hospira sa podáva injekčne do žily (ako intravenózna infúzia) počas 2 až 6 hodín. Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2plochy povrchu tela raz za dva týždne pred infúziou iných protirakovinových liekov.


Dávka lieku, ktorú dostanete a doba podávania závisí od výsledkov krvných testov a taktiež od vedľajších účinkov, ktoré ste mali po predchádzajúcich skúsenostiach s Oxaliplatinou Hospira. Možno bude potrebné oddialiť Vašu ďalšiu dávku vzhľadom na Vaše hladiny krviniek alebo závažnosti bolesti úst. Váš lekár Vám skontroluje nervový systém pred každým podaním a určitý čas po ňom.


Ak ste dostali viac Oxaliplatiny Hospira, ako máte

Keďže sa Vám Oxaliplatina Hospira podáva v nemocnici, je nepravdepodobné, že užijete nesprávnu dávku, avšak ak máte akékoľvek pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Oxaliplatina Hospira môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak pocítite akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste to pred ďalšou liečbou oznámili svojmu lekárovi.


Ak spozorujete niektoré z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:

 • Neobvyklé modriny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je bolesť v krku a vysoká teplota.

 • Pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie.

 • Stomatitída/mukozitída (zapálené pery alebo vredy v ústach).

 • Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ako je neproduktívny kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie.

 • Príznaky angioedému – opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, perí, úst alebo krku (môžu zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním).

 • Skupina príznakov ako sú kŕče, bolesť hlavy, vysoký krvný tlak, zmätený duševný stav a strata videnia. Tieto príznaky môže spôsobovať syndróm reverzibilnej posterióznej leukoencefalopatie (zriedkavá porucha nervového systému).


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 10 % pacientov) sú:

 • Poruchy nervov, ktoré môžu spôsobiť slabosť, tŕpnutie alebo necitlivosť v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, niekedy to môže byť spojené aj s kŕčami. Tieto vedľajšie účinky sa často objavujú pri vystavení sa chladu, napr. pri otvorení chladničky, či držaní studeného nápoja. Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie oblečenia. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpili, je možné, že budú po skončení liečby pretrvávať.

 • Niektorí ľudia pociťovali pri ohnutí krku náhle tŕpnutie, ktoré sa šírilo dolu rukami alebo trupom.

 • Niekedy môže Oxaliplatina Hospira spôsobovať nepríjemné pocity v hrdle, najmä pri prehĺtaní a môže dôjsť k pocitu skráteného dychu. Zvyčajne sa tieto pocity vyskytnú počas podávania infúzie a môžu byť vyvolané chladom. Hoci to môže byť nepríjemné, tento účinok netrvá dlho a vymizne bez liečby. Pri výskyte týchto vedľajších účinkov sa Váš lekár môže rozhodnúť zmeniť Vašu liečbu.

 • Známky infekcie, ako je bolesť hrdla a vysoká teplota.

 • Zníženie počtu bielych krviniek, ktoré poukazuje na vyššiu pravdepodobnosť infekcií.

 • Zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín.

 • Zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a slabosť alebo dýchavičnosť. Váš lekár Vám bude pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom liečby robiť krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný počet krviniek.

 • Alergické reakcie – vyrážky na koži, vrátane svrbivého začervenania, opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, perí, úst alebo krku (ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a pocit nevoľnosti.

 • Strata alebo pokles chuti do jedla.

 • Príliš vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, ktorá môže spôsobovať veľký smäd, suchosť v ústach alebo častú potrebu močenia.

 • Nízka hladina draslíka v krvi môže spôsobiť poruchu srdcového rytmu.

 • Vysoká hladina sodíka v krvi môže spôsobovať únavu, slabosť, citlivosť, kŕče alebo kómu.

 • Poruchy chuti.

 • Bolesť hlavy.

 • Krvácanie z nosa.

 • Pocit skráteného dychu.

 • Kašeľ.

 • Nevoľnosť, vracanie – liek na zabránenie nevoľnosti Vám zvyčajne podá Váš lekár pred liečbou a môže sa v podávaní pokračovať aj po liečbe.

 • Hnačka, ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.

 • Boľavé ústa alebo pery, vredy na ústach.

 • Bolesť zubov, zápcha.

 • Kožné choroby.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Bolesť chrbta.

 • Únava, strata sily/slabosť, bolesť celého tela.

 • Bolesť alebo začervenanie v blízkosti alebo v mieste vpichu počas infúzie.

 • Horúčka.

 • Zmeny funkcie pečene, ktoré vyplývajú z krvných testov.

 • Zvýšenie hmotnosti.


Časté vedľajšie účinky (u 1 z 10 % pacientov) sú:

 • Nachladnutie.

 • Zápal priedušiek.

 • Dehydratácia.

 • Prílišná dráždivosť alebo precitlivenosť.

 • Závrat.

 • Zápal nervov, ktoré vedú do Vašich svalov.

 • Stuhnutosť šije, citlivosť na ostré svetlo a bolesť hlavy.

 • Zápal spojoviek, problémy so zrakom.

 • Nadmerné krvácanie, krv v moči a v stolici.

 • Krvná zrazenina, obyčajne v končatine, ktorá spôsobuje bolestivý opuch alebo zápal.

 • Krvná zrazenina v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku a dýchavičnosť.

 • Sčervenanie.

 • Vysoký krvný tlak.

 • Bolesť na hrudníku, čkanie.

 • Tráviace ťažkosti a pálenie záhy.

 • Odlupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poruchy nechtov.

 • Bolesť kĺbov a bolesť v kostiach.

 • Bolesť pri močení alebo zmena frekvencie močenia.

 • Zmena obličkových funkcií, ktorá vyplýva z krvných testov.

 • Pokles hmotnosti.

 • Depresia.

 • Poruchy spánku.


Menej časté vedľajšie účinky (u 0,1 % z 1 % pacientov) sú:

 • Problémy so sluchom.

 • Poruchy črevnej priechodnosti až upchatie čriev.

 • Pocit úzkosti alebo nervozity.

 • Zvýšenie kyslosti preukázané krvnými testami.


Zriedkavé vedľajšie účinky (u 0,01 % z 0,1 % pacientov) sú:

 • Nezreteľná reč.

 • Hluchota.

 • Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ťažkosti s dýchaním, zjazvenie pľúc, ktoré môže spôsobiť skrátený dych. Môže byť niekedy smrteľné.

 • Zápal, ktorý spôsobuje bolesť brucha alebo hnačku.

 • Vratná a dočasná strata videnia.

 • Závažná bolesť brucha, pocit ochorenia alebo nástup ochorenia (pankreatitída – zápal podžalúdkovej žľazy).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (menej ako u 1 z 10 000 pacientov) sú:

 • Poruchy pečene, ktoré bude Váš lekár sledovať.

 • Zmeny funkcie obličiek.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) sú:

 • Kŕče.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Oxaliplatinu Hospira


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie neotvorenej injekčnej liekovky.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Rekonštituovaný roztok sa má ihneď zriediť v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia medzi nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Zriedený infúzny prípravok sa má ihneď použiť. Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola dokázana počas 48 hodín pri teplote 2 – 8 °C. Ak sa nepoužije ihneď, čas použitelnosti a podmienky uchovávaniapred použitím sú na zodpovednosti používateľa a čas použitelnosti nemá presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykonalo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Oxaliplatina Hospira obsahuje


- Liečivo je oxaliplatina.

- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Oxaliplatina Hospira je vo forme prášku na infúzny roztok. Liek sa nachádza v sklenenom obale, ktorý sa nazýva injekčná liekovka obsahujúca 50 mg alebo 100 mg oxaliplatiny. Jeden ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny. Injekčné liekovky sú balené v ochrannom plaste, aby sa znížilo riziko vyliatia, ak sa injekčné liekovky rozbijú – toto sa vzťahuje na ONCO-TAIN® liekovky. Injekčné liekovky sú dostupné v jednorazovom balení.


Roztok sa pripraví zmiešaním prášku s vodou na injekciu alebo 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy. Tento roztok je ďalej zriedený v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy a môže sa podať ako infúzia po kvapkách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za prepúšťanie šarží v Európskej Únii:

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, UK.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2012.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


POKYNY NA POUŽÍVANIE, ZAOBCHÁDZANIE A LIKVIDÁCIU LIEKU


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, je pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny potrebná opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie s liekom


Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.


Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. Vyžaduje sa priestor vyhradený na tento účel. Na tomto mieste sa zakazuje fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.


Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.


Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri časť Likvidácia, nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.


- NEPODÁVAJTE nezriedený.


-
Ako rozpúšťado používajte len infúzny 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy. Na infúziu NEREKONŠTITUUJTE ALEBO NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.


- NemiešajTEs inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne rovnakou infúziou.


- NeMIEŠAJTEs alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný)


Oxaliplatina 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia, za použitia trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie alkalických roztokov alebo roztokov chloridu sodného alebo roztokov obsahujúcich chloridy.


Návod na podávanie s 5-fluóruracilom (5 FU)


Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracil (5 FU).


Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil (5 FU).


Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.


 • POUŽÍVAJTE LEN odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).


 • Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý poukazuje na prítomnosť zrazeniny, sa nemá použiť a má byť zlikvidovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Rekonštitúcia roztoku


 • Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.

 • Injekčná liekovka s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.

 • Injekčnú liekovka s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml.


Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď zriediť s 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy.


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.


Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,2 mg/ ml až 1,3 mg/ml.


Podávajte intravenóznou infúziou. Chemická a fyzikálna stabilita počas používania sa preukázala počas48 hodín pri teplote 2°C až 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a čas použitia nemá byť normálne dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.


Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Na rekonštitúciu ani na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na rekonštitúciu, riedenie a podanie lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami, v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7

Oxaliplatina Hospira 5 mg/ ml prášok na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/08509-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


50 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.

100 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až sivobiely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA) je indikovaná na:


 • adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva v štádiu III (štádium C podľa Duka) po kompletnej resekcii primárneho tumoru.


 • liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Príprava injekčných roztokov cytostatík sa musí vykonať školeným pracovníkom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu okolia a predovšetkým ochranu pracovníka, v súlade s požiadavkami nemocnice. Požaduje sa príprava priestoru určeného pre tento účel. Na tomto mieste je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Dávkovanie


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny pri adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2podávaná intravenózne každé 2 týždne v 12 cykloch (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2podávaná intravenózne každé 2 týždne až do progresie ochorenia alebo nežiaducej toxicity.


Podávaná dávka oxaliplatiny sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracilom (5-FU).


Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, v koncentrácii medzi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa predovšetkým používala v kombinácii s režimami kontinuálnej infúzie 5-fluóruracilu. Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali režimy 5-fluóruracilu, ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Osobitné skupiny pacientov


- Pacienti s poškodenou funkciou obličiek:


Oxaliplatina sa nesmie podávať pacientom so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 5.2).


U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek je odporúčaná dávka oxaliplatiny 85 mg/m2(pozri časti 4.4 a 5.2).

- Pacienti s poruchou funkcie pečene:


Štúdia vo fáze I zahrňuje pacientov so závažnými stupňami poškodenia pečene, frekvencia a závažnosť hepatobiliárnych ochorení pravdepodobne súvisí s progresiou ochorenia a zhoršenými vstupnými pečeňovými testami. U pacientov s abnormálnymi pečeňovými testami sa počas klinického vývoja lieku nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.


- Starší pacienti:


Monoterapia oxaliplatinou alebo kombinácia s 5-fluóruracilom u pacientov nad 65 rokov neviedli k vzostupu prejavov závažnej toxicity. Preto sa u starších pacientov nevyžaduje žiadna špecifická úprava dávky.


- Deti a dospievajúci:


Indikácia sa netýka použitia oxaliplatiny u detí. Účinnosť oxaliplatiny v monoterapii u detí a dospievajúcich so solídnymi tumormi nebola stanovená (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.


Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy v koncentrácii nie menej ako 0,2 mg/ml sa musí podávať buď do periférnej žily, alebo pomocou centrálneho žilového katétra počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu.


V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.


Návod na použitie:


Oxaliplatina sa musí pred použitím rekonštituovať a následne riediť. Na rekonštitúciu a riedenie zmrazeného vysušeného produktu sa ma použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov

- so známou precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na pomocné látky.

- u dojčiacich žien.

- s myelosupresiou pred prvým cyklom, o čom svedčí vstupná hodnota neutrofilov < 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 100 x 109/l.

- s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým cyklom.

- so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) (pozri časť 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných oddeleniach onkológie a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Poškodenie funkcie obličiek


Pacienti s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa majú starostlivo monitorovať vzhľadom na nežiaduce účinky a dávka sa má upraviť v závislosti od toxicity (pozri časť 5.2).


Reakcie z precitlivenosti


Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na iné lieky s obsahom platiny sa majú mimoriadne sledovať. V prípade anafylaktickej reakcie sa má podanie infúzie okamžite prerušiť a má sa podať vhodná symptomatická liečba. Opakované podanie oxaliplatiny u týchto pacientov je kontraindikované. Boli hlásené skrížené reakcie, niekedy smrteľné, so všetkými zlúčeninami platiny.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a začať obvyklá lokálna symptomatická liečba.


Neurologické symptómy


Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom pravidelne.


Ak sa u pacientov v priebehu niekoľkých hodín po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny objaví akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8), následná infúzia oxaliplatiny sa má predĺžiť na 6 hodín.


Periferálna neuropatia


Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od trvania a závažnosti týchto symptómov:


- ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).


- ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).


- ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.


- ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže sa zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.


Pacienti musia byť informovaní o možnosti trvalých symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. V prípade adjuvantnej liečby, môže až do troch rokov po ukončení liečby, pretrvávať lokalizovaná, mierne závažná parestézia alebo parestézia narušujúca funkčné aktivity.


Syndróm reverzibilnej posterióznej leukoencefalopatie (RPLS)


Boli hlásené prípady syndrómu reverzibilnej posterióznej leukoencefalopatie (RPLS tiež známy ako syndróm reverzibilnej posterióznej encefalopatie – PRES) u pacientov, ktorí dostávali oxaliplatinu v kombinácii s chemoterapiou. RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rýchlo sa vyvíjajúci neurologický stav, ktorý môže zahŕňať kŕče, hypertenziu, bolesť hlavy, zmätený duševný stav, slepotu a iné zrakové a neurologické poruchy (pozri časť 4.8). Diagnóza RPLS vyžaduje potvrdenie zobrazovacím vyšetrením mozgu, najmä MRI (zobrazenie magnetickou rezonanciou).


Nauzea, vracanie, hnačka, dehydratácia a hematologické zmeny


Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily < 1,5 x 109/l alebo trombocyty < 50 x 109/l), ďalší cyklus liečby sa má podať až po úprave hematologických parametrov na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.


Pacientov je potrebné dostatočne informovať o riziku vzniku hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu a o potrebe okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom adekvátnej liečby.


Ak sa objaví mukozitída/stomatitída salebo bez neutropénie, ďalšia liečba sa má začať až po úprave mukozitídy/stomatitídy na 1. stupeň alebo nižší a/alebo kým počet neutrofilov je ≥ 1,5 x 109/l.


Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (s alebo bez kyseliny folínovej) sa má dávka 5-fluóruracilu upraviť obvyklým spôsobom podľa jeho toxických účinkov.


Ak sa objaví hnačka 4. stupňa, neutropénia 3. – 4 .stupňa (neutrofily < 1,0 x 109/l), trombocytopénia 3. – 4. stupňa (trombocyty < 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (liečba metastáz) alebo75 mg/m² (adjuvantná liečba), okrem toho je potrebné znížiť dávku 5-fluóruracilu.


Pľúca


V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrôpky alebo röntgenologicky verifikované pľúcne infiltráty, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť až pokým pľúcne vyšetrenie nevylúči intersticiálne pľúcne ochorenie (pozri časť 4.8).


Pečeň


V prípade abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktorá nie je podmienená prítomnosťou pečeňových metastáz, sa majú zvážiť veľmi zriedkavé prípady liekom indukovaného cievneho poškodenia pečene.


Gravidita


Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita


V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli zistené genotoxické účinky. Preto sa mužským pacientom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po liečbe a pred liečbou sa odporúča konzervácia spermií, nakoľko oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť a tento účinok by mohol byť ireverzibilný.


Ženy by počas liečby oxaliplatinou nemali otehotnieť a majú používať účinný spôsob antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m², sa nezaznamenala žiadna zmena hladiny 5-fluóruracilu.


In vitrosa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a nátriumvalproát.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti používania lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách bola pozorovaná reprodukčná toxicita. Preto sa oxaliplatinu neodporúča podávať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepčné opatrenia. O podávaní oxaliplatiny sa má uvažovať až po starostlivom zvážení možného rizika na plod a iba so súhlasom pacientky.


Počas liečby a po ukončení liečby počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u mužov sa majú používať vhodné antikoncepčné opatrenia.


Laktácia


Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.


Fertilita


Oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť človeka (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak liečba oxaliplatinou vedie k zvýšenému riziku vzniku závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov ovplyvňujúcich chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k malému alebo miernemu vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Odchýlky vo videní, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po ukončení liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto majú byť pacienti upozornení o potenciálnych vplyvoch týchto udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine v kombinácii s 5-FU/FA ako pri samotnom 5-FU/FA.


Frekvencie výskytu, uvedené v nasledujúcej tabuľke, sú získané z klinických štúdií pri liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu a pri adjuvantnej liečbe (do liečebnej skupiny oxaliplatina + 5-FU/FA zahrnutých 416 a 1 108 pacientov) a z postmarketingového sledovania.


Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté: (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, ≤ 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, ≤ 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000,), veľmi zriedkavé(≤ 1/10 000), neznáme (nemôžu byť stanovené z dostupných údajov).


Ďaľšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy*

- Infekcia

- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

- Neutropenická sepsaPoruchy krvi a lymfatického systému *

- Anémia

- Neutropénia

- Trombocytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia

- Febrilná neutropénia


- Autoimúnna trombocytopénia

- Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému*

- Alergia/alergická reakcia+
Poruchy metabolizmu a výživy

- Anorexia

- Hyperglykémia

- Hypokalémia

- Hyponatrémia

- Dehydratácia

- Metabolická acidóza


Psychické poruchy


- Depresia

- Insomnia

- Nervozita


Poruchy nervového systému*

- Periférna senzorická neuropatia

- Zmyslové poruchy

- Poruchy chuti

- Bolesť hlavy

- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus


- Dyzartria

- Syndróm reverzibilnej posterióznej leukoencefalopatie (RPLS alebo PRES)** (pozri časť 4.4)

Poruchy oka


- Konjuktivitída

- Porucha videnia


- Prechodný pokles ostrosti zraku

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata videnia (reverzibilná po ukončení liečby)

Poruchy ucha a labyrintu- Ototoxicita

- Hluchota

Poruchy ciev


- Hemorágia

- Sčervenanie

- Hlboká flebotrombóza

- HypertenziaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ

- Epistaxa

- Pľúcna embólia

- Čkanie


- Intersticiálna choroba pľúc, niekedy smrteľná

- Pľúcna fibróza**

Poruchy gastrointestinálneho traktu *

- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída/ Mukozitída

- Bolesť brucha

- Zápcha

- Krvácanie z rekta

- Dyspepsia

- Gastroezofa-geálny reflux

- Gastrointestinálne krvácanie

- Ileus

- Črevná obštrukcia

- Kolitída, vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

- Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Poruchy kože

- Alopécia

- Odlupovanie kože (t.j. syndróm ruka-noha)

- Vyrážka s erytémom

- Vyrážka

- Zvýšenie potenia

- Poruchy nechtovPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta

- Atralgia

- Bolesť v kostiachPoruchy obličiek a močových ciest


- Dyzúria

- Abnormálna frekvencia močenia

- HematúriaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu+++
Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie hepatálnych enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie bilirubínu v krvi

- Zvýšenie laktát dehydrogenázy v krvi

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

- Zvýšenie kreatinínu v krvi

- Pokles hmotnosti

(liečba metastáz)* Pozri príslušnú časť nižšie

** Pozri časť 4.4

+ Veľmi časté alergie/alergické reakcie vyskytujúce sa hlavne počas podania infúzie, niekedy smrteľné. Časté alergické reakcie vrátane kožnejvyrážky, najmä urtikárie, konjunktivitídy a rinitídy.Časté anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, vrátane bronchospazmu, pocit bolesti na hrudníku,angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.

++ Veľmi časté horúčka, stuhnutosť (tremor) buď z infekcie (s alebo bez febrilnej neutropénie), alebo pravdepodobne na podklade imunologických mechanizmov.

+++ Boli hlásené reakcie v mieste podania injekcie vrátane lokálnej bolesti, začervenania, opuchu a trombózy. Extravazácia môže tiež spôsobovať lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a viesť ku komplikáciam, vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri liečbe metastáz

Pri adjuvantnej liečbe

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Skúsenosti po uvedení lieku na trh s neznámou frekvenciou

Hemolytický uremický syndróm


Poruchy imunitného systému


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri liečbe metastáz

Pri adjuvantnej liečbe

E

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/ Stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Poruchy nervového systému


Neurologická toxicita je limitujúca pre dávku oxaliplatiny. Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Trvanie týchto symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby, sa predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.


Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha sú, v závislosti od trvania symptómov, indikáciami na úpravu dávky alebo aj prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha zahrňuje ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov a je pravdepodobne dôsledkom senzorického poškodenia. Riziko výskytu trvalých symptómov po dosiahnutí kumulatívnej dávky 850 mg/m² (10 cyklov) je približne 10 % a 20 % pre kumulatívnu dávku 1 020 mg/m² (12 cyklov).


Neurologické symptómy sa vo väčšine prípadov zlepšia alebo úplne vymiznú po prerušení liečby.Pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva, 87 % pacientov nemalo 6 mesiacov po ukončení liečby žiadne alebo mierne príznaky. Potom do 3 rokov sledovania uvádzalo tieto príznaky približne 3 % pacientov a to buď s trvalou lokalizovanou parestéziou miernejšej intenzity (2,3 %) alebo parestéziou narušujúcou funkčné aktivity (0,5 %).


Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa vyskytuje asi v 1 – 2 % prípadov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom dusenia bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza ani hypoxia) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (žiadny stridor ani dýchavičnosť). Aj keď sa v týchto prípadoch podali antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené symptómy rýchlo ustupujú, dokonca aj bez liečby. Predĺženie podávania infúzie pomáha redukovať výskyt tohoto syndrómu (pozri časť 4.4). Príležitostne môžu byť pozorované aj iné symptómy, ako spazmus čeluste/spazmus svalov, mimovoľné kontrakcie svalov, zášklby svalov/myoklonus, porucha koordinácie/abnormálna chôdza/ ataxia/poruchy rovnováhy, stuhnutosť krku alebo hrudníka/tlak/nepoohoda/bolesť.. Naviac môžu byť pridružené poruchy hlavových nervov, alebo sa môže vyskytnúť izolovaný prípad ako je ptóza, dvojité videnie, afónia/dysfónia, zachrípnutosť, niekedy opísaná ako ochrnutie hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku alebo dysartria, niekedy opísaná ako afázia, neuralgia trojklanného nervu/bolesť na tvári/bolesť oka, pokles ostrosti zraku, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické symptómy, ako je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Hlásili sa aj ojedinelé prípady zápalu očného nervu.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh s neznámou frekvenciou

Kŕče


Poruchy gastrointestinélneho traktu


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri liečbe metastáz

Pri adjuvantnej liečbe


Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/ Stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.


Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu (5 FU), môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Pečeňový sinusoidálny obštrukčný syndróm, známy aj ak ako veno-okluzívne ochorenie pečene, alebo patologické prejavy týkajúce sa takýchto porúch pečene, vrátane peliózy pečene, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie, perisinusoidálnej fibrózy. Klinické prejavy môžu byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšenie transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne zlyhanie obličiek.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum oxaliplatiny. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Má sa začať sledovanie hematologických parametrov a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny


ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do novej skupiny platinových zlúčenín, v ktorých je platinový atóm viazaný v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina tvorí jediný enantiomér, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyklohexán-1,2-diamín-kN, kN’] [etánedioato(2-)-kO1, kO2] platina.


Oxaliplatina má široké spektrum in vitrocytotoxickej a in vivoprotinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy, vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitroaj in vivoaktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.


In vitroaj in vivo sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluóruracilom.


Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený, ukazujú, že hydratované metabolity, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny, interagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútro-reťazcové väzby, ktoré vedú k poškodeniu syntézy DNA a sú zodpovedné za cytotoxický a protinádorový účinok.


Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m² každé 2 týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa zistila v 3 klinických štúdiách:


- dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v prvej línii randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 210).


- komparatívna trojramenná štúdia EFC4584 u predliečených pacientov randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu irinotekan (CPT-11) + 5-fluóruracil/kyselina folínová na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, n = 275), oxaliplatinou v monoterapii (n = 275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 275).


- napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov rezistentných na samotný 5-fluóruracil/kyselina folínová, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/ kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 57).


2 randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvej línii a EFC4584 u predliečených pacientov, preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch sa nepozoroval štatistický rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi oxaliplatinou a 5-FU/FA.


Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu u FOLFOX4 oproti LV5FU2


Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu v % (95 % CI)


Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

monoterapia

Prvá línia

EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16 – 27)

49

(42 – 46)

n.a.*

P hodnota = 0,0001


Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov


0,7

(0,0 – 2,7)11,1

(7,6 – 15,5)


1,1

(0,2 – 3,2)

P hodnota = 0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov


n.a.*


23

(13 – 36)


n.a.*

n.a.: neaplikovateľné


Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)

FOLFOX4 oproti LV5FU2


Medián PFS/TTP,v mesiacoch (95 % CI)

Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina monoterapia

Prvá línia

EFC2962 (PFS)


6,0

(5,5 – 6,5)

8,2

(7,2 – 8,8)

n.a.*

Log-rank P hodnota = 0,0003


Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)


2,6

(1,8 – 2,9)


5,3

(4,7 – 6,1)


2,1

(1,6 – 2,7)

Log-rank P hodnota < 0.0001


Predliečení pacienti


EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)


n.a.*


5,1

(3,1 – 5,7)


n.a.*

n.a.: neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián OS,

v mesiacoch (95 % CI)

ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina monoterapia

Prvá línia

FC2962


14,7

(13,0 – 18,2)

16,2

(14,7 – 18,2)

n.a.*

Log-rank P hodnota = 0,12


Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)


8,8

(7,3 – 9,3)


9,9

(9,1 – 10,5)


8,1

(7,2 – 8 ,7)

Log-rank P hodnota < 0.09


Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)


n.a.*


10,8

(9,3 – 12,8)


n.a.*

n.a.: neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou/ 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou v porovnaní s tými, ktorí dostávali samotný 5-fluóruracil/ kyselina folínová (27,7 % oproti 14,6 %, p = 0,0033).


U dosiaľ neliečených pacientov (EFC2962), sa nepozoroval v žiadnom aspekte kvality života štatistický rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v kontrolnej skupine v hodnotení parametrov celkového pocitu zdravia a bolesti a horšie v skupine s oxaliplatinou v hodnotení nauzey a vracania.


Pri adjuvantnej liečbe porovnávajúca štúdia MOSAIC fázy III (EFC3313) randomizovala 2246 pacientov (899 štádium II/Dukes B2 a 1347 štádium III/Dukes C) po kompletnej resekcii primárneho nádoru karcinómu hrubého čreva buď na liečbu samotným 5-FU/FA (LV5FU2 n = 1123, B2/C = 448/675) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4 n = 1123, B2/C = 451/672).


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* pre celkovú skupinu

Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95 % CI)

73,3

(70,6 – 75,9)

78,7

(76,2 – 81,1)

Pomer rizika (95 % CI)

0,76

(0,64 – 0,89)

Stratified log rank test

P = 0,0008

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)


Liečba kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4) sa v štúdii ukázala signifikantne výhodnejšia oproti liečbe samotným 5-FU/FA (LV5FU2) pri 3 ročnom prežívaní bez choroby.


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* podľa stupňa choroby

Štádium pacienta

Štádium II

(Dukes B2)

Štádium III

(Dukes C)

Liečebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95 % CI)

84,3

(80,9 – 87,7)

87,4

(84,3 – 90,5)

65,8

(62,2 – 69,5)

72,8

(69,4 – 76,2)

Pomer rizika (95 % CI)

0,79

(0,57 – 1,09)

0,75

(0,62 – 0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)


Celkové prežívanie (ITT analýza):


Počas analýzy MOSAIC štúdie, kde primárnym koncovým ukazovateľom bolo 3-ročné prežívanie bez choroby, bolo v FOLFOX4 skupine 85,1 % pacientov stále živých oproti 83,8 % pri LV5FU2 skupine. Toto sa premietlo do celkového zníženia mortality o 10 % v prospech FOLFOX4, čo však nedosahuje štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).


Hodnoty jednotlivo pre FOLFOX4 a LV5FU2 boli 92,2 % oproti 92,4 % v podskupine v štádiu II (Dukes B2) (pomer rizika = 1,01) a 80,4 % oproti 78,1 % v podskupine v štádiu III (Dukes C) (pomer rizika = 0,87).


Použitie oxaliplatiny v monoterapii bolo zhodnotené v dvoch štúdiách fázy I (69 pacientov) a v dvoch štúdiách fázy II (90 pacientov) vykonaných u detí a dospievajúcich. Celkovo bolo liečených 159 pediatrických pacientov so solidnými nádormi (vo veku od 7 mesiacov do 22 rokov). Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u detí a dospievajúcich so solidnými nádormi nebola stanovená. Nábor do oboch štúdií fázy II bol zastavený pre nedostatočný účinok na nádor.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovanej platiny predstavujúcej zmes neviazaných aktívnych aj neaktívnych zlúčenín platiny po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny 130 mg/m² každé 3 týždne od 1 do 5 cyklov a oxaliplatiny 85 mg/m² každé 2 týždne od 1 do 3 cyklov je nasledovná:


Súhrn farmakokinetických parametrov platiny stanovených v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne


Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

Cl


mg/ml

mg.h/ml

mg.h/ml

hod

hod

hod

l

l/hod

85 mg/m2

Stredná hodnota


0,814


4,19


4,68


0,43


16,8


391


440


17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Stredná hodnota


1,21


8,20


11,9


0,28


16,3


273


582


10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Stredné hodnoty AUC0-48, a Cmaxurčené v cykle 3 (85 mg/m2) alebo cykle 5 (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vssa Cl určené v cykle 1.

Cmax, AUC, AUC0-48, Vssa Clhodnoty určené nekompartmentálnou analýzou.

t1/2α, t1/2β, and t1/2γ určené kompartmentálnou analýzou (cykly 1-3 kombinované).


Na konci 2 hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na erytrocyty a plazmu sú polčasy, ktoré sa blížili prirodzeným polčasom erytrocytov a sérového albumínu. Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne a rovnovážny stav sa v tomto matrixe dosiahol po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je väčšinou nízka.


Biotransformácia in vitrosa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P-450.


Oxaliplatina v organizme pacientov podlieha rozsiahlej biotransformácii a v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2 hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. V neskoršom časovom období sa dajú v systémovej cirkulácii identifikovať viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.


Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.


Do piateho dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúči močom a < 3 % stolicou.


Účinok poškodenia funkcie obličiek na dispozíciu oxaliplatiny sa skúmal u pacientov s rôznymi stupňami funkcie obličiek. Oxaliplatina sa podávala v dávke 85 mg/m2v kontrolovanej skupine s normálnou funkciou obličiek (CLcr > 80 ml/min, n = 12) a u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek (CLcr = 50 až 80 ml/min, n = 13) a so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr = 30 až 49 ml/min, n = 11) a v dávke 65 mg/m2u pacientov so závažným poškodením funkcie (CLcr < 30 ml/min, n = 5). Medián expozície bol 9, 4, 6 a 3 cykly, v tomto poradí a farmakokinetické údaje v 1. cykle boli dosiahnuté u 11, 13, 10 a 4 pacientov, v tomto poradí.


Bol zaznamenaný nárast plazmatického ultrafiltrátu (PUF) platiny AUC, AUC/dávka a pokles celkového a renálneho Cl a Vss so zväčšujúcim sa poškodením funkcie obličiek najmä v (malej) skupine pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek: bodový odhad (90 % CI) odhadovaných stredných pomerov stavu obličiek oproti normálnej funkcii obličiek pre AUC/dávka boli 1,36 (1,08; 1,71) u pacientov s miernym zlyhaním obličiek, 2,34 (1,82; 3,01) u pacientov so stredne závažným zlyhaním obličiek a 4,81 (3,49; 6,64) u pacientov so závažným zlyhaním obličiek.


Eliminácia oxaliplatiny významne koreluje s klírensom kreatinínu. Celkový klírens PUF platiny bol 0,74 (0,59; 0,92) u pacientov s miernym zlyhaním obličiek, 0,43 (0,33; 0,55) u pacientov stredne závažným zlyhaním obličiek a 0,21 (0,15; 0,29) u pacientov so závažným zlyhaním obličiek a hodnoty Vss boli 0,52 (0,41; 0,65) u pacientov s miernym zlyhaním obličiek, 0,73 (0,59; 0,91) u pacientov so stredne závažným zlyhaním obličiek a 0,27 (0,20; 0,36) u pacientov so závažným zlyhaním obličiek. Celkový telesný klírens PUF platiny bol preto znížený o 26 % u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek, 57 % u pacientov so stredne závažným poškodením obličiek a 79 % u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.


Renálny klírens PUF platiny sa znížil u pacientov s poškodenou funkciou obličiek o 30 % pri miernom, 65 % pri stredne závažnom a 84 % pri závažnom poškodení funkcie obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.


V niektorých skupinách sa zaznamenal nárast beta polčasu PUF platiny so zvyšujúcim sa stupňom poškodenia funkcie obličiek. Napriek malému množstvu pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek majú tieto údaje význam u pacientov so závažným zlyhaním obličiek a majú sa brať do úvahy pri predpisovaní oxaliplatiny u pacientov s poškodením funkcie obličiek (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľové orgány, vybrané na sledovanie v rámci predklinického skúšania (na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach) s jednorazovou dávkou aj s viacnásobnými dávkami, zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicita cieľových orgánov, pozorovaná na zvieratách, je zhodná s tou, ktorá je spôsobovaná inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú v liečbe karcinómu u ľudí, s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m²) boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa karcinogénne štúdie nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (Y).


- NeMIEŠAJTEs alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, s liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).


- neREKONŠTITUUJTE a NErieďTEoxaliplatinu na infúzius roztokmi solí alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).


- NEPOUŽÍVAJTEinjekčné materiály s obsahom hliníka.


6.3 Čas použiteľnosti


V originálnom a neotvorenom balení: 30 mesiacov.


Rekonštituovaný roztok v pôvodnej injekčnej liekovke:


Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok okamžite zriediť.


Príprava infúzie:


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania sa preukázala počas48 hodín pri teplote 2°C až 8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite.


Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V originálnom a neotvorenom balení: tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky uchovávania rekonštituovaného alebo zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30 ml injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I alebo Onco-Tain injekčná liekovka s bromobutylovým gumovým uzáverom a vyklápacím viečkom, obsahujúca 50 mg oxaliplatiny.

50 ml injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I alebo Onco-Tain injekčná liekovka s bromobutylovým gumovým uzáverom a vyklápacím viečkom, obsahujúca 100 mg oxaliplatiny.

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní i príprave roztokov oxaliplatinyvyžaduje opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom

Zdravotnícky personál musí dodržiavať pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.


Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi v súlade s požiadavkami nemocnice. Vyžaduje sa príprava priestoru vyhradeného na tento účel. Na tomto mieste sa zakazuje fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.


Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.


Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.


S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri časť Likvidácia, nižšie.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny intravenózny roztok dostane do kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Ak sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny intravenózny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie

- NepoužívajTE injekčný materiál s obsahom hliníka.

-NEPODÁVAJTE nezriedený.

- Ako rozpúšťadlo používajte len infúzny 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy na infúziu. NEREKONŠTITUUJTE ani nerieďte s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NemiešajTEs inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne v rovnakej infúzii.

- NeMIEŠAJTEs alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný)


Oxaliplatina 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nerozpúšťajte v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo v roztokoch s obsahom chloridov.


Návod na podávanie s 5-fluóruracilom (5 FU)


Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracil (5 FU).


Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil (5 FU)


Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.


POUŽÍVAJTE LEN odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).


Akýkoľvek roztok, ktorý poukazuje na prítomnosť zrazeniny, sa nemá použiť a má byť zničený v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Rekonštitúcia roztoku

Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.


- injekčné liekovky s obsahom 50 mg oxaliplatiny: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml

- injekčné liekovky s obsahom 100 mg oxaliplatiny: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby ste získali koncentráciu 5 mg oxaliplatiny/ml


Pred použitímvizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.


Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny je 0,2 mg/ ml až 1,3 mg/ml.


Podávajte i.v. infúziou (pozri časť 4.2).


Pred použitím zrakom skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.


Liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať

Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na rekonštitúciu, riedenie a podanie lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire, CV31 3RW

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0352/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28. 8.2006

Dátum posledného predĺženia: 18.11.2011 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2012

18Oxaliplatina Hospira 5 mg/ ml prášok na infúzny roztok