+ ipil.sk

Oxaliplatina medac 5 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Oxaliplatina medac 5 mg/ml infúzny koncentrát

oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatina medac a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu medac

3. Ako používať Oxaliplatinu medac

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatinu medac

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxaliplatinamedac a na čo sa používa


Liečivo v Oxaliplatine medac je oxaliplatina.


Oxaliplatina medac sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva (liečba III. štádia rakoviny hrubého čreva po úplnej resekcii primárneho nádoru, metastatickej rakoviny hrubého čreva a konečníka). Oxaliplatina medac sa používa v kombinácii s inými liekmi proti rakovine, nazývanými 5-fluóruracil a kyselina folínová.


Oxaliplatina medac je antineoplastikum alebo liek proti rakovine, a obsahuje platinu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinumedac


Nepoužívajte Oxaliplatinu medac

ak ste alergický na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak dojčíte.

ak už teraz máte znížený počet krviniek.

ak už pociťujete mravčenie a necitlivosť v prstoch na rukách a/alebo na nohách, a ak máte ťažkosti s jemnými úkonmi, ako je zapínanie gombíkov.

ak máte ťažké problémy s obličkami.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Oxaliplatinu medac, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Oxaliplatiny medac

ak máte stredne ťažké alebo mierne problémy s obličkami.

ak ste niekedy mali alergickú reakciu na lieky obsahujúce platinu (napr. karboplatina alebo cisplatina). K alergickým reakciám môže dôjsť počas ktorejkoľvek infúzie oxaliplatiny.

ak máte akékoľvek problémy s pečeňou.

ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Je veľmi dôležité, aby ste sa o tomto poradili so svojim lekárom predtým, ako dostanete akúkoľvek liečbu.


Oxaliplatina môže spôsobiť neplodnosť, ktorá môže byť nezvratná. Pacientom mužského pohlavia sa preto radí, aby neplodili deti počas liečby a do 6 mesiacov po jej ukončení, a aby sa poradili o možnosti konzervácie spermií pred začatím liečby. Je potrebné, aby pacienti mužského pohlavia podnikli príslušné antikoncepčné opatrenia počas liečby a po dobu 6 mesiacov od jej ukončenia.


Iné lieky a Oxaliplatina medac

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neodporúča sa otehotnieť počas liečby oxaliplatinou, a prikazuje sa používať účinnú metódu antikoncepcie. Je potrebné, aby pacientky podnikli príslušné antikoncepčné opatrenia počas liečby a po dobu 4 mesiacov od jej ukončenia.

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, je veľmi dôležité, aby ste sa o tomto poradili so svojim lekárom predtým, ako dostanete akúkoľvek liečbu.

Ak otehotniete počas liečby, musíte o tom okamžite informovať svojho lekára.

Počas liečby Oxaliplatinou medac nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba Oxaliplatinou medac prináša zvýšené riziko závratov, nevoľnosti a zvracania, a iných neurologických príznakov, ktoré vplývajú na chôdzu a rovnováhu. Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje. Ak sa u vás vyskytnú problémy so zrakom počas používania tohto lieku, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje a nezúčastňujte sa potenciálne nebezpečných činností.


3. Ako používať Oxaliplatinumedac


Oxaliplatinu medac možno podávať iba dospelým.

Len na jednorazové použitie.


Dávka

Dávka závisí od plochy povrchu tela (vyjadrená v m2), ktorá sa určí z vašej výšky a váhy. Okrem toho, dávka závisí od výsledkov vyšetrenia krvi a toho, či sa u vás v minulosti vyskytli vedľajšie účinky po podaní oxaliplatiny.


Obvyklá dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2telesnej plochy.


Cesta podania

Oxaliplatinu medac vám predpíše lekár skúsený v liečbe rakoviny.

Liečbu vám bude poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý pripraví požadovanú dávku Oxaliplatiny medac.

Oxaliplatina medac sa podáva pomalou injekciou do žily (intravenózna infúzia) po dobu 2 až 6 hodín.

Oxaliplatina medac vám bude podaná súčasne s kyselinou folínovou, pred infúziou 5-fluóruracilu.


Infúziu budete obvykle dostávať raz za 2 týždne.


Trvanie liečby

O trvaní liečby rozhodne váš lekár.

Vaša liečba bude trvať najviac 6 mesiacov, ak sa použije po úplnej resekcii nádoru.


Ak použijete viac Oxaliplatiny medac, ako máte

Keďže tento liek podávajú zdravotnícki pracovníci, je veľmi nepravdepodobné, že ste ho dostali príliš veľa alebo príliš málo. Ak však máte akékoľvek obavy, informujte svojho lekára.

V prípade predávkovania môžete pocítiť zvýšené vedľajšie účinky. Váš lekár vám poskytne vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Nezvyčajný výskyt modrín, krvácanie, alebo známky infekcie ako sú bolesť hrdla alebo vysoká telesná teplota.

Pretrvávajúca alebo ťažká hnačka alebo vracanie.

Prítomnosť krvi alebo častíc farby tmavohnedej kávy vo vašich zvratkoch.

Boľavé pery alebo vredy v ústach (stomatitída/mukozitída).

Nevysvetliteľné dýchacie príznaky ako sú suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo praskanie.

Opuchy rúk, chodidiel, členkov, tváre, pier, úst alebo hltana (čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) – príznaky angioedému.

Skupina príznakov ako sú bolesť hlavy, zmena duševného stavu, záchvaty a poruchy zraku od rozmazaného videnia po stratu zraku (príznaky syndrómu reverzibilnej posteriornej leukoencefalopatie, zriedkavej neurologickej poruchy).


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

Oxaliplatina môže postihnúť nervy (periférna neuropatia). Môžete pociťovať mravčenie a/alebo necitlivosť v prstoch na rukách, prstoch na nohách, okolo úst alebo v krku, k čomu môže niekedy dôjsť v spojení s kŕčmi. Tieto príznaky sú často vyvolané pôsobením chladu, napríklad otvorením chladničky alebo držaním studeného nápoja. Môžete mať tiež ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie gombíkov. I keď vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne vymiznú, existuje pravdepodobnosť, že budú pretrvávať po ukončení liečby.

Niektorí ľudia pociťujú mravčiaci pocit podobný šoku, prechádzajúci rukami alebo trupom pri otočení krku.

Oxaliplatina môže občas spôsobiť nepríjemný pocit v hrdle, ktorý je zvlášť patrný počas prehĺtania a ktorý dáva dojem dýchavičnosti. Ak k tomu dôjde, je to obyčajne počas infúzie alebo do niekoľkých hodín od jej ukončenia, a je vyvolané pôsobením chladu. Tento nepríjemný jav netrvá dlho a ustupuje bez potreby akejkoľvek liečby. Váš lekár rozhodne o akejkoľvek úprave liečby.

Známky infekcie, ako sú bolesť hrdla a vysoká telesná teplota.

Oxaliplatina spôsobuje dočasné zníženie počtu krviniek. Zníženie počtu červených krviniek môže spôsobiť anémiu (zníženie počtu červených krviniek), abnormálne krvácanie alebo modriny (spôsobené zníženým počtom krvných platničiek). Zníženie počtu bielych krviniek môže u vás zvýšiť náchylnosť k infekciám. Váš lekár vám odoberie vzorku krvi, aby sa ubezpečil, že máte dostatočný počet krviniek pred začatím liečby a pred každým ďalším cyklom.

Zvýšené riziko krvácania a výskyt extravazácie (presakovanie tekutiny do okolitého tkaniva).

Bledosť pokožky, slabosť a dýchavičnosť.

Alergické reakcie – červené svrbivé vyrážky, opuch rúk, chodidiel, členkov, tváre, pier, úst a hrdla (ktoré môže viesť k ťažkostiam s dýchaním a prehĺtaním), ktoré môžu spôsobiť pocit, že zamdliete.

Úplná alebo čiastočná strata chuti do jedla.

Vysoké hladiny glukózy v krvi (cukru v krvi), ktoré môžu spôsobiť silný pocit smädu, suchosť v ústach alebo zvýšenú frekvenciu močenia.

Nepravidelný srdcový tep (spôsobený nízkou hladinou draslíka v krvi).

Únava, dezorientácia, svalové zášklby, záchvaty kŕčov a hlboká kóma (spôsobené nízkou hladinou sodíka v krvi).

Poruchy chuťového zmyslu.

Bolesti hlavy.

Krvácania z nosa.

Dýchavičnosť.

Kašeľ.

Nevoľnosť a vracanie – aby sa vyhlo týmto účinkom, váš lekár vám zvyčajne podá lieky pred liečbou, a ak je potrebné i po liečbe.

Hnačka. Bezodkladne sa obráťte na vášho lekára, ak hnačka alebo vracanie pretrvávajú alebo sú závažné.

Opuch nervov inervujúcich svaly, stuhnutosť šije, abnormálne pocity na jazyku, ktoré môžu ovplyvniť reč, stomatitída/mukozitída (bolesť pier alebo vredy v ústach).

Bolesť brucha, zápcha.

Poruchy kože.

Vypadávanie vlasov.

Bolesť chrbta.

Únava, strata sily, pocit slabosti, bolesti v celom tele.

Bolesť a sčervenanie kože okolo miesta i priamo v mieste vpichu počas infúzie.

Horúčka, zimnica (tras).

Zmeny vo výsledkoch vyšetrení krvi, vrátané tých, ktoré súvisia s abnormalitami funkcie pečene.

Prírastok hmotnosti.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

Infekcia zapríčinená poklesom počtu bielych krviniek.

Zápal nosových slizníc.

Infekcia dýchacích ciest.

Strata tekutiny s dehydratáciou tkanív.

Výrazná vzrušivosť a dráždivosť.

Závraty.

Opuch nervov inervujúcich svaly.

Stuhnutosť šije, svetloplachosť, averzia k oslneniu, bolesti hlavy.

Konjunktivitída, poruchy zraku.

Abnormálne krvácanie, krv v moči alebo stolici.

Tvorba krvných zrazenín, obyčajne v nohe, s bolestným opuchom a sčervenaním.

Krvná zrazenina v pľúcach, spôsobujúca bolesti hrudníka a dýchavičnosť.

Záchvaty sčervenania kože.

Bolesť hrudníka, čkanie.

Poruchy trávenia, pálenie záhy.

Olupovanie kože, vyrážky, zvýšené potenie a zmeny na nechtoch.

Bolesti kĺbov a kostí.

Bolesť počas močenia alebo zmena frekvencie močenia.

Vyšetrenia krvi poukazujúce na zmenu vo funkcii obličiek.

Úbytok telesnej hmotnosti.

Depresia.

Poruchy spánku.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

Poruchy sluchu.

Upchatie čriev, opuch čriev.

Úzkosť a nervozita.

Zvýšená kyslosť krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 1 000 ľudí)

Nezreteľná reč.

Hluchota.

Zjazvenie a zhrubnutie pľúc sprevádzané ťažkosťami s dýchaním, niekedy smrteľné (intersticiálna choroba pľúc).

Zápaly spôsobujúce bolesť brucha a hnačku.

Zvratná krátkodobá strata zraku.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 10 000 ľudí)

Poruchy pečene, ktorých výskyt váš lekár bude pozorne sledovať.

Zmeny vo funkcii obličiek.

Prítomnosť krvi alebo častíc tmavohnedej farby vo vašich zvratkoch.


Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

Kŕče.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Oxaliplatinu medac


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Pred zamiešaním uchovávajte tento liek vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


Oxaliplatina medac nesmie prísť do styku s očami alebo pokožkou. Ak dôjde k jej náhodnému úniku, okamžite to oznámte lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi.


Tento liek je určený iba na jednorazové použitie. Po ukončení infúzie, lekár alebo zdravotnícky pracovník starostlivo zlikviduje Oxaliplatinu medac.


Po nariedení 5 % roztokom glukózy, chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 48 hodín pri teplote +2 °C až +8 °C a počas 6 hodín pri teplote +25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska, tento infúzny liek sa má použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania pri používaní a podmienky pred použitím sú zodpovednosťou používateľa a, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, obyčajne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri 2 °C až 8 °C.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatina medac obsahuje


Liečivo je oxaliplatina. Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

Každá injekčná liekovka s 10 ml koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

Každá injekčná liekovka s 20 ml koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

Každá injekčná liekovka so 40 ml koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.


Ďalšia zložka je voda na injekcie.


Ako vyzerá Oxaliplatina medac a obsah balenia


Oxaliplatina medac je číry, bezfarebný infúzny koncentrát.


Veľkosti balenia

Balenia s 1 injekčnou liekovkou obsahujúcou 10 ml, 20 ml alebo 40 ml koncentrátu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko


Výrobca:

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89

20355 Hamburg

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Oxaliplatina Medac

Dánsko, Finsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko: Oxaliplatin medac

Francúzsko: OXALIPLATINE MEDAC

Nemecko: medoxa

Poľsko: Oksaliplatyna medac

Portugalsko, Slovensko: Oxaliplatina medac


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na zaobchádzanie pre bezpečné použitie

Rovnako ako iné potenciálne toxické látky, roztoky oxaliplatiny sa musia pripravovať a musí sa s nimi zaobchádzať opatrne.


Zaobchádzanie zdravotníckymi pracovníkmi s touto cytotoxickou látkou vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručia ochranu používateľa a jeho/jej životného prostredia.


Injekčné roztoky cytotoxických liekov musia pripravovať osobitne vyškolení pracovníci, ktorí poznajú používaný liek, za podmienok zaručujúcich ochranu životného prostredia, a zvlášť ochranu zúčastneného personálu v súlade so štandardnými postupmi nemocnice. Toto vyžaduje poskytnutie pracovného priestoru určeného na tento účel, v ktorom je zakázané fajčiť, jesť a piť.


Pracovníci musia mať k dispozícii vhodné pracovné zariadenia, a najmä laboratórne plášte s dlhými rukávmi, ochranné masky, pokrývky hlavy, ochranné okuliare, sterilné rukavice na jednorazové použitie, ochranné kryty pracovného miesta, nádoby a vrecia na zber odpadu.

S výkalmi a zvratkami sa musí zaobchádzať obozretne.


Tehotné ženy sa musia varovať pred zaobchádzaním s cytotoxickými látkami a musia sa im vyhnúť.


S akýmikoľvek rozbitými nádobami sa musí nakladať a zaobchádzať rovnako obozretne ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad treba uložiť do pevných, vhodne označených nádob na likvidáciu spálením. Pozri nižšie v kapitole "Likvidácia odpadu".


Ak infúzny koncentrát oxaliplatiny príde do styku s pokožkou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou.

Ak infúzny koncentrát oxaliplatiny príde do styku so sliznicou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou.


Príprava na intravenózne podanie

Osobitné upozornenia na použitie

Tento liek sa NESMIE používať s injekčnými zariadeniami s obsahom hliníka.

Tento liek sa NESMIE podávať nezriedený.

Ako riedidlo sa má používať iba 5 % infúzny roztok glukózy (50 mg/ml).

Tento liek sa NESMIE riediť chloridom sodným alebo roztokmi s obsahom chloridov.

Tento liek sa NESMIE miešať so žiadnymi inými liekmi v rovnakom infúznom vaku, alebo podávať súbežne v rovnakej infúznej linke.

Tento liek sa NESMIE miešať s alkalickými liečivami alebo roztokmi, najmä nie s 5-fluóruracilom, prípravkami kyseliny folínovej s obsahom trometamolu ako pomocnej látky, a trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické liečivá alebo roztoky majú nepriaznivý účinok na stabilitu oxaliplatiny.


Návod na použitie s kyselinou folínovou (napr. s folinátom vápenatým alebo folinátom dvojsodným)

250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) infúzneho roztoku glukózy s obsahom 85 mg/m2oxaliplatiny sa podá intravenóznou infúziou súbežne s infúznym podaním roztoku kyseliny folínovej (kyselina folínová v 5 % roztoku glukózy) za použitia Y-adaptéra umiestneného tesne pred miestom infúzie, počas 2 až 6 hodín.


Tieto dva lieky sa nesmúzmiešať do jedného infúzneho vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako zložku, a na jej riedenie možno použiť iba izotonický, 5 % roztok glukózy. Na riedenie nikdy nepoužívajte žiadny alkalický roztok, roztok chloridu sodného, ani ktorýkoľvek iný roztok s obsahom chloridov.


Návod na použitie s 5-fluóruracilom

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred podaním fluórpyrimidínov, t.j. 5-fluóruracilu.


Po podaní Oxaliplatiny medac sa infúzna hadica musí prepláchnuť predtým, ako sa podá 5-fluóruracil.


Pre ďalšie informácie o liekoch podávaných v kombinácii s oxaliplatinou, pozri zodpovedajúci súhrn charakteristických vlastností lieku.


Rekonštituované roztoky, ktoré vykazujú známky zrážania, sa nesmú používať; treba ich zlikvidovať dodržiavajúc právne predpisy pre likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Používajte ibaodporúčané riedidlá (pozri nižšie).


Môžu sa použiť iba číre roztoky bez prítomnosti častíc.


Príprava infúzneho roztoku

Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a potom narieďte s 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby výsledná koncentrácia oxaliplatiny bola medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny bola preukázaná v tomto rozmedzí koncentrácií.


Podajte intravenóznou infúziou.


Po nariedení 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy, chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 48 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C a počas 6 hodín pri teplote +25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska, tento infúzny liek sa má použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania pri používaní a podmienky pred použitím sú zodpovednosťou používateľa a, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, čas uchovávania obyčajne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C.


Pred použitím skontrolujte vizuálne. Môžu sa použiť iba číre roztoky bez prítomnosti častíc.


Tento liek je určený iba na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý objem infúzneho roztoku treba zlikvidovať (pozri nižšie kapitolu "Likvidácia odpadu").


Nikdynerieďte chloridom sodným alebo roztokmi s obsahom chloridov.


Kompatibilitainfúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná na reprezentatívnych infúznych súpravách, založených na PVC.


Infúzia roztoku

Podanie oxaliplatiny nevyžaduje predchádzajúcu hydratáciu.


Oxaliplatina nariedená v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy s výslednou koncentráciou nie menšou ako 0,2 mg/ml sa musí podávať infúziou buď do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra počas 2 až 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia odpadu

Zvyšky tohto lieku a všetok materiál použitý na riedenie a podávanie sa musí zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi nemocnice pre cytotoxické látky a miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.

8


Oxaliplatina medac 5 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

[Zadajte text]SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatina medac 5 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny

20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny

40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.

Čistá, bezfarebná tekutina, bez viditeľných čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina medac sa používa v kombinácii s 5‑fluóruracilom (5‑FU) a kyselinou folínovou (folinic acid, FA)


• na podpornú liečbu karcinómu hrubého čreva v III. štádiu (C podľa Dukesa) po úplnej resekcii primárneho nádora,

• na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


IBA PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny na podpornú liečbu je 85 mg/m² telesného povrchu (body area, BA) intravenózne každé 2 týždne, pre 12 cyklov liečby (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m² telesného povrchu (body area, BA) intravenózne každé 2 týždne, až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity.


Dávka sa má upraviť v súlade s jej znášanlivosťou (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi — t.j. 5fluóruracilom (5 FU).


Oxaliplatina sa podáva ako intravenózna infúzia počas 2 až 6 hodín v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy s výslednou koncentráciou medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml; 0,7 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m².


Oxaliplatina sa používa hlavne v kombinácii s liečebnými režimami založenými na kontinuálnej infúzii 5‑fluóruracilu. Pri liečbe podávanej každé 2 týždne, 5‑fluóruracil sa používa ako kombinácia bolusu a kontinuálnej infúzie.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Oxaliplatina sa nesmie podávať pacientom so závažným poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 5.2).


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek, odporúčaná dávka oxaliplatiny je 85 mg/m² (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

V štúdii fázy I, ktorá zahrnovala pacientov s niekoľkými stupňami poruchy funkcie pečene, frekvencia a závažnosť porúch pečene a žlčových ciest sa zdali byť spojené s progredujúcim ochorením a abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov na začiatku. Počas klinického vývoja nedošlo k žiadnej osobitnej úprave dávky pre pacientov s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov.


Staršie osoby

Keď sa oxaliplatina použila v monoterapii alebo v kombinácii s 5‑fluóruracilom u pacientov vo veku nad 65 rokov, nepozorovalo sa žiadne zvýšenie závažnej toxicity. V dôsledku toho u starších pacientov nie je potrebná žiadna osobitná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Neexistuje žiadna relevantná indikácia pre použitie Oxaliplatiny medac u detí. Nebola stanovená účinnosť monoterapie oxaliplatinou u detí a dospievajúcich so solídnymi nádormi (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva intravenóznou infúziou.


Podanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina nariedená v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy s výslednou koncentráciou nie menšou ako 0,2 mg/ml sa musí podávať infúziou buď pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí vždy podať pred podaním 5‑fluóruracilu.


V prípade extravazácie sa podávanie musí okamžite prerušiť.


Oxaliplatina sa musí nariediť pred použitím. Na riedenie infúzneho koncentrátu sa smie použiť iba 5 % roztok glukózy. Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


• Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

• Dojčenie.

• Útlm kostnej drene pred začatím prvého cyklu, preukázaný začiatočným počtom neutrofilov < 2 x 109/l a/alebo počtom krvných platničiek < 100 x 109/l.

• Periférna senzorická neuropatia s funkčným poruchou pred prvým cyklom.

• Závažné porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) (pozri časť 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie oxaliplatiny treba obmedziť na zdravotnícke zariadenia špecializované na liečbu cytotoxickou chemoterapiou; oxaliplatinu treba podávať len pod dohľadom skúseného onkológa.


Porucha funkcie obličiek

Pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek treba pozorne sledovať na nežiaduce reakcie a treba im upraviť dávku v závislosti od toxicity (pozri časť 5.2).


Reakcie precitlivenosti

Treba zabezpečiť osobitný dohľad u pacientov, ktorí mali alergické prejavy na iné lieky s obsahom platiny. V prípade anafylaktoidnej reakcie treba okamžite prerušiť infúziu a začať zodpovedajúcu symptomatickú liečbu. Opakované podanie oxaliplatiny týmto pacientom je kontraindikované. Krížové reakcie, občas so smrteľným koncom, boli hlásené u všetkých zlúčenín platiny.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa infúzia musí okamžite zastaviť a musí sa začať obvyklá miestna symptomatická liečba.


Neurologické príznaky

Treba pozorne sledovať neurologickú toxicitu oxaliplatiny, najmä ak bola podaná spolu s inými liekmi, ktoré majú špecifickú neurologickú toxicitu. Neurologické vyšetrenie treba vykonať pred každým podaním, a potom v pravidelných intervaloch.


Pacientom, u ktorých sa vyskytne akútna hltanovo-hrtanová dyzestézia (pozri časť 4.8) počas, alebo do niekoľkých hodín po 2‑hodinovej infúzii, treba nasledujúcu infúziu oxaliplatiny podávať 6 hodín.


Periférna neuropatia

Ak sa objavia neurologické príznaky (parestézia, dyzestézia), nasledovná odporúčaná úprava dávky oxaliplatiny má vychádzať z dĺžky trvania a závažnosti týchto príznakov:


• ak príznaky trvajú dlhšie ako sedem dní a spôsobujú ťažkosti, nasledujúcu dávku oxaliplatiny treba znížiť z 85 na 65 mg/m² (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m² (podporná liečba).

• ak parestézia bez poruchy funkcie pretrváva do nasledujúceho cyklu, nasledujúcu dávku oxaliplatiny treba znížiť z 85 na 65 mg/m² (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m² (podporná liečba).

• ak parestézia s poruchou funkcie pretrváva do nasledujúceho cyklu, podávanie oxaliplatiny treba prerušiť.

• ak dôjde k zlepšeniu týchto príznakov po prerušení liečby oxaliplatinou, možno zvážiť obnovenie liečby.


Pacientov treba informovať o možnosti pretrvávania príznakov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokálne stredne závažné parestézie alebo parestézie, ktoré môžu zasahovať do funkčnej činnosti, môžu pretrvávať do 3 rokov od ukončenia podpornej liečby.


Syndróm reverzibilnej posteriornej leukoencefalopatie (Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)

Prípady syndrómu reverzibilnej posteriornej leukoencefalopatie (RPLS je tiež známy ako PRES, posteriorný reverzibilný encefalopatický syndróm) boli hlásené u pacientov, ktorí dostávali oxaliplatinu v kombinovanej chemoterapii. RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rýchlo sa rozvíjajúci neurologický stav, ktorý môže zahrnovať záchvaty, hypertenziu, bolesť hlavy, zmätenosť, slepotu a iné zrakové a neurologické poruchy (pozri časť 4.8). Diagnóza RPLS je založená na potvrdení zobrazovacím vyšetrením mozgu, najlepšie pomocou MRI (zobrazovanie magnetickou rezonanciou).


Nevoľnosť, vracanie, hnačka, dehydratácia a hematologické zmeny

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nevoľnosť a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú liečbu antiemetikami (pozri časť 4.8).


Dehydratácia, paralytický ileus, upchatie čriev, hypokaliémia, metabolická acidóza a porucha funkcie obličiek môžu byť zapríčinené silnou hnačkou/silným vracaním najmä keď sa kombinuje oxaliplatina s 5‑fluóruracilom.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily < 1,5 x 109/l alebo trombocyty < 50 x 109/l), s podaním nasledovného cyklu liečby treba počkať až kým sa hematologické hodnoty neupravia na prijateľnú úroveň. Pred začatím liečby a pred každým nasledovným cyklom treba urobiť kompletné vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym vyšetrením leukocytov.


Pacienti musia byť primerane informovaní o riziku vzniku hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5‑fluóruracilu, aby mohli okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom adekvátnej liečby.


Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s neutropéniou alebo bez nej, treba počkať s ďalšou liečbou až kým nedôjde k zotaveniu z mukozitídy/stomatitídy na 1. stupeň alebo nižšie a/alebo kým počet neutrofilov je ≥ 1,5 x 109/l.


Pre oxaliplatinu kombinovanú s 5‑fluóruracilom (s kyselinou folínovou alebo bez nej) platia obvyklé úpravy dávky pre toxicitu spojenú s 5‑fluóruracilom.


Ak sa vyskytnú hnačka 4. stupňa (WHO), neutropénia 3. - 4. stupňa (neutrofily < 1,0 x 109/l), trombocytopénia 3. – 4. stupňa (trombocyty < 50 x 109/l), okrem akéhokoľvek požadovaného zníženia dávky 5‑fluórouracilu treba znížiť dávku oxaliplatiny z 85 na 65 mg/m² (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m² (podporná liečba).


Pľúcne

V prípade nevysvetliteľných dýchacích príznakov ako sú suchý kašeľ, dýchavičnosť, praskot alebo prítomnosť rádiologických pľúcnych infiltrátov, treba prerušiť podávanie oxaliplatiny až kým ďalšie vyšetrenia pľúc vylúčia intersticiálnu chorobu pľúc (pozri časť 4.8).


Pečeňové

V prípade abnormálnych výsledkov funkčných pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktorá zjavne nie je následkom pečeňových metastáz, treba zvážiť diagnózu veľmi zriedkavých prípadov poruchy pečeňových ciev vyvolanej liekmi.


Gravidita

Použitie u tehotných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

V predklinických štúdiách boli pozorované genotoxické účinky oxaliplatiny. Preto sa pacientom mužského pohlavia, ktorí boli liečení oxaliplatinou odporúča neplodiť deti počas liečby a až do 6 mesiacov od ukončenia liečby, poradiť sa o konzervácii spermií pred začatím liečby, keďže oxaliplatina môže mať nepriaznivý účinok na fertilitu, ktorý môže byť nezvratný.


Ženy nemajú otehotnieť počas liečby oxaliplatinou, a majú používať účinnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí dostali jednorazovú dávku 85 mg/m² oxaliplatiny tesne pred podaním 5‑fluóruracilu, nebola pozorovaná žiadna zmena v úrovni expozície 5‑fluóruracilu.

V in vitro pokusoch nebolo pozorované žiadne významné vytesňovanie oxaliplatiny z väzby na bielkoviny plazmy v prípade nasledovných látok: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití oxaliplatiny u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Následne, Oxaliplatinu medac sa neodporúča používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.


O použití oxaliplatiny možno uvažovať iba po vhodnom oboznámení pacientky s rizikami pre plod, a s jej súhlasom.


Antikoncepcia u mužov a žien


Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a po dobu 4 mesiacov po liečbe.


Muži musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a po dobu 6 mesiacov po liečbe.


Laktácia


Nie je známe, či sa oxaliplatina/metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Oxaliplatina medac je kontraindikovaná počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita


Oxaliplatina môže mať nepriaznivý účinok na fertilitu (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liečba oxaliplatinou však má za následok zvýšené riziko závratov, nevoľnosti a vracania a ďalšie neurologické príznaky, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, môžu viesť k malému alebo stredne veľkému vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Poruchy zraku, najmä prechodná strata zraku (zvratná po prerušení liečby) môžu ovplyvniť schopnosť pacientov viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto treba upozorniť pacientov na možný účinok týchto príhod na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky oxaliplatiny v kombinácii s 5‑fluóruracilom/kyselinou folínovou (5‑FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nevoľnosť, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické (akútna a dávkou kumulujúca periférna senzorická neuropatia).

Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie u kombinácie oxaliplatiny s 5‑FU/FA ako u 5‑FU/FA samostatne.


Frekvencie výskytu uvedené v tabuľke nižšie sú odvodené z klinických skúšaní metastatickej a podpornej liečby (zahrnujúc 416, respektíve 1108 pacientov v ramenách liečby oxaliplatiny + 5‑FU/FA) a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie:

Veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou.


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy *

- Infekcia

- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

- Neutropenická sepsa

Poruchy krvi a lymfatického systému*

- Anémia

- Neutropénia

- Trombocytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia

- Febrilná neutropénia


- Imunoalergická trombocytopénia

- Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému*

- Alergia/ alergická reakcia+

Poruchy metabolizmu a výživy

- Anorexia

- Hyperglykémia

- Hypokaliémia

- Hypernatriémia

- Dehydratácia

- Metabolická acidóza

Psychické poruchy

- Depresia

- Nespavosť

- Nervozita

Poruchy nervového systému*

- Periférna senzorická neuropatia

- Poruchy vnemov

- Porucha chuti

- Bolesť hlavy

- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus


- Dyzartria

- Syndróm reverzibilnej posteriornej leukoencefalopatie (Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS alebo PRES)** (pozri časť 4.4)

Poruchy oka


- Konjunktivitída

- Poruchy zraku


- Prechodné zníženie ostrosti zraku

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata zraku, zvratná po prerušení liečby

Poruchy ucha a labyrintu- Ototoxicita

- Hluchota

Poruchy ciev

- Krvácanie

- Návaly tepla

- Hlboká žilová trombóza

- Hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dýchavičnosť

- Kašeľ

- Krvácanie z nosa

- Čkanie

- Pľúcna embólia


- Intersticiálna choroba pľúc

- Pľúcna fibróza**

Poruchy gastrointestinálneho traktu *

- Nevoľnosť

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída/mukozitída

- Bolesť brucha

- Zápcha

- Dyspepsia

- Gastroezofágový reflux

- Gastrointestinálne krvácanie

- Krvácanie z konečníka

- Ileus

- Upchatie čriev

- Kolitída, vrátane hnačky spôsobenej toxínom Clostridium difficile

- Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Porucha kože

- Alopécia

- Olupovanie kože (t.j. syndróm rukanohaústa)

- Erytematózne vyrážky

- Vyrážky

- Nadmerné potenie (hyperhidróza)

- Zmeny na nechtoch

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta

- Bolesť kĺbov

- Bolesť kostí

Poruchy obličiek a močových ciest


- Hematúria

- Dyzúria

- Abnormálna frekvencia močeniaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu+++

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie bilirubínu v krvi

- Zvýšenie laktátdehydrogenázy v krvi

- Zvýšenie telesnej hmotnosti (podporná liečba)

- Zvýšenie kreatinínu v krvi

- Pokles telesnej hmotnosti (metastatická liečba)* Pozri podrobnú časť nižšie

** Pozri časť 4.4.

+ Veľmi časté alergie/alergické reakcie, ktoré sa vyskytujú hlavne počas infúzie, niekedy so smrteľným koncom. Časté alergické reakcie ako sú kožné vyrážky (najmä žihľavka), konjunktivitída, rinitída.

Časté anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, vrátane bronchospazmu, pocitu bolesti v hrudníku, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.

++ Veľmi častá horúčka, zimnica (trasenie), buď následkom infekcie (s febrilnou neutropéniou alebo bez nej) alebo prípadne vzniknuté imunologickým mechanizmom.

+++ Boli hlásené reakcie v mieste vpichu vrátane miestnej bolesti, sčervenania, opuchu a trombózy. Extravazácia tiež môže mať za následok miestnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť silné a viesť ku komplikáciám vrátane nekrózy, najmä keď sa oxaliplatina podáva infúziou do periférnej žily (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Výskyt podľa pacienta (%), podľa stupňa


Oxaliplatina and 5FU/FA

85 mg/m²

každé 2 týždne

Metastatická liečba

Podporná liečba

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Anémia

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Skúsenosti po uvedení na trh, s neznámou frekvenciou výskytu

Hemolyticko-uremický syndróm


Poruchy imunitného systému

Výskyt alergických reakcií podľa pacienta (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m²

každé 2 týždne

Metastatická liečba

Podporná liečba

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Alergické reakcie/alergia

9,1

1,0

< 1

10,3

2,3

0,6


Poruchy nervového systému

Toxicita obmedzujúca dávku oxaliplatiny je neurotoxicita. Neurotoxicita zahrnuje senzorickú periferálnu neuropatiu, pre ktorú je charakteristická dyzestézia a/alebo parestézia končatín s kŕčmi alebo bez nich, často vyvolaná pocitom chladu. Tieto príznaky sa objavujú u až 95 % liečených pacientov. Trvanie týchto príznakov, ktoré obyčajne ustupujú medzi liečebnými cyklami, sa predlžuje s počtom liečebných cyklov.

Nástup bolesti a/alebo funkčné poruchy, v závislosti od trvania príznakov, sú indikácie na úpravu dávkovania, alebo i prerušenia liečby (pozri časť 4.4).

Táto funkčná porucha zahrnuje ťažkosti vo vykonávaní jemných pohybov a je možným dôsledkom senzorického poškodenia. Riziko vzniku trvalých príznakov pre kumulatívnu dávku 850 mg/m² (10 cyklov) je približne 10 %, a pre kumulatívnu dávku 1,020 mg/m² (12 cyklov) je približne 20 %.


Vo väčšine prípadov po prerušení liečby dochádza k zlepšeniu alebo úplnému ústupu neurologických prejavoch a príznakov. U podpornej liečby rakoviny hrubého čreva, 87 % pacientov nemalo žiadne alebo malo len mierne príznaky 6 mesiacov po ukončení liečby. Až po 3 rokoch sledovania, približne 3 % pacientov mali buď pretrvávajúce miestne parestézie stredne závažnej intenzity (2,3 %) alebo parestézie, ktoré rušili funkčnú činnosť (0,5 %).

Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa do niekoľkých hodín po podaní a často sa vyskytujú po vystavení chladu. Obyčajne sú vo forme prechodnej parestézie, dyzestézie a hypoestézie. Akútny syndróm hltanovo-hrtanovej dyzestézie sa vyskytuje u 1 % — 2 % pacientov a charakterizujú ho subjektívne pocity dysfágie alebo dýchavičnosti/pocitu dusenia, bez akýchkoľvek objektívnych známok respiračnej tiesne (žiadna cyanóza alebo hypoxia) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (žiadny stridor alebo sipot).


I keď v takýchto prípadoch boli podané antihistaminiká a bronchodilatátory, príznaky sú reverzibilné v krátkom čase i bez liečby. Predĺženie infúzie pomáha znížiť výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4). Občas sa pozorovali aj iné príznaky, ako sú kŕč v čeľusti, svalové kŕče alebo svalové kontrakcie, mimovoľné svalové zášklby alebo myoklonus, abnormálna koordinácia, abnormálna chôdza, ataxia alebo poruchy rovnováhy, pocit tesnosti v krku a hrudníku, tlak, nepohodlie a bolesť. Okrem toho, s horeuvedenými udalosťami môžu súvisieť poruchy funkcie hlavových nervov, ktoré sa tiež môžu vyskytnúť ako izolované udalosti ako sú ptóza, diplopia, afónia/dysfónia/zachrípnutie, občas popísané ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity v jazyku alebo dysartria, občas popísaná ako afázia, neuralgia trigeminálneho nervu/bolesť tváre/bolesť očí, zníženie zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.

Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené iné neurologické príznaky ako sú dyzartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov znak. Boli hlásené ojedinelé prípady optickej neuritídy.


Skúsenosti po uvedení na trh, s neznámou frekvenciou výskytu

Kŕče


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Výskyt podľa pacienta (%), podľa stupňa


Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m²

každé 2 týždne

Metastatická liečba

Podporná liečba

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Celkovo

3. stupeň

4. stupeň

Nevoľnosť

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/stomatitída

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1


Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba silnými antiemetikami.


Dehydratácia, paralytický ileus, upchatie čriev, hypokaliémia, metabolická acidóza a porucha funkcie obličiek môžu byť zapríčinené silnou hnačkou/silným vracaním najmä keď sa kombinuje oxaliplatina s 5‑fluóruracilom (5 FU) (pozri časť 4.4).


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:

Syndróm obštrukcie pečeňových sínusoidov, tiež známy ako venookluzívna choroba pečene, alebo patologické prejavy súvisiace s takým ochorením pečene, vrátane peliózy pečene, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie, perisinusoidálnej fibrózy. Klinickými prejavmi môžu byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšené transaminázy.


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé:

Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne zlyhanie obličiek.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum oxaliplatiny. V prípade predávkovania sa dá očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Treba začať sledovanie hematologických parametrov a poskytnúť symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné cytostatiká, zlúčeniny platiny, ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je cytostatický liek, ktorý patrí do novej triedy zlúčením platiny, v ktorých je atóm platiny v komplexe s 1,2‑diaminocyklohexánom (“DACH”) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatinu tvorí jediný enantiomér, (SP-4-2)-[(1R,2R)‑Cyklohexán‑1,2‑diamín‑kN, kN'] [etándioato(2‑)‑kO1, kO2] platina.

Oxaliplatina preukazuje široké spektrum cytotoxicity in vitro i protinádorovej aktivity in vivo u rôznych systémov nádorových modelov, vrátane ľudských modelov kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina tiež preukazuje aktivitu in vitro a in vivo u rôznych modelov rezistentných na cisplatinu.

V kombinácii s 5‑fluóruracilom za podmienok in vitro aj in vivo sa pozoroval synergický cytotoxický účinok.

Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, i keď neúplne objasneného, ukazujú, že vodné deriváty, ktoré sú výsledkom biotransformácie oxaliplatiny, interagujú s DNA a tvoria priečne väzby medzi vláknami i v rámci rovnakého vlákna, čo má za následok narušenie syntézy DNA, ktoré vedie k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


U pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bola účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m2, opakované každé 2 týždne) v kombinácii s 5‑fluóruracilom/ kyselinou folínovou (5‑FU/FA) hlásená v troch klinických štúdiách:

- V prvej línii liečby, v 2‑ramennej porovnávacej štúdii EFC2962 fázy III bolo randomizovaných 420 pacientov buď na samotné 5‑FU/FA (LV5FU2, N = 210) alebo na kombináciu oxaliplatiny s 5‑FU/FA (FOLFOX4, N = 210).

- U predliečených pacientov, v trojramennej porovnávacej štúdii EFC4584 fázy III bolo randomizovaných 821 pacientov refraktérnych na kombináciu irinotekanu (CPT-11) + 5‑FU/FA buď na samotné 5‑FU/FA (LV5FU2, N = 275), alebo na monoterapiu oxaliplatinou (N = 275), alebo na kombináciu oxaliplatiny s 5‑FU/FA (FOLFOX4, N = 271).

- Nakoniec, nekontrolovaná štúdia EFC2964 fázy II zahrnovala pacientov refraktérnych na samotné 5‑FU/FA, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny a 5‑FU/FA (FOLFOX4, N = 57).


Dve randomizované klinické skúšania, EFC2962 v prvej línii liečby a EFC4584 u predliečených pacientov, preukázali významne vyššiu mieru odpovede a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/čas do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotnými 5‑FU/FA. V štúdii EFC4584 vykonanej na refraktérnych predliečených pacientoch, rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi kombináciou oxaliplatiny a 5‑FU/FA nedosiahol štatistickú významnosť.


Miera odpovede u FOLFOX4 v porovnaní s LV5FU2

Miera odpovede, %

(95 % IS)

nezávislá rádiologická

analýza (ITT)

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina

Monoterapia


Prvá línia liečby EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22 (16 – 27)


49 (42 – 56)


NA*

hodnota P = 0,0001

Predliečení pacienti EFC4584 (refraktérni na CPT-11 + 5FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov


0,7 (0,0 – 2,7)11,1 (7,6 – 15,5)


1,1 (0,2 – 3,2)

hodnota P < 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

NA*


23

(13 – 36)


NA*


* NA : Neaplikovateľné


Medián prežívania bez progresie (Progression Free Survival, PFS) / medián času do progresie (Time to Progression, TTP) FOLFOX4 oproti LV5FU2


Medián PFS/TTP,

Mesiace (95 % IS)

nezávislá rádiologická analýza (ITT)

LV5FU2


FOLFOX4


Oxaliplatina

Monoterapia

Prvá línia liečby

EFC2962 (PFS)

6,0 (5,5 – 6,5)


8,2 (7,2 – 8,8)


NA*

Hodnota P log-rank testu = 0,0003

Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(refraktérni na CPT-11 + 5FU/FA)


2,6 (1,8 – 2,9)


5,3 (4,7 – 6,1)

2,1 (1,6 – 2,7)

Hodnota P log-rank testu < 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5FU/FA)

NA*


5,1

(3,1 – 5,7)

NA*


* NA : Neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (Overall Survival, OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2


Medián OS, mesiace

(95 % IS)

analýza ITT

LV5FU2


FOLFOX 4


Oxaliplatina

Monoterapia

Prvá línia liečby EFC2962


14,7 (13,0 – 18,2)

16,2 (14,7 – 18,2)

NA*


Hodnota P log-rank testu = 0,12

Predliečení pacienti

EFC4584

(refraktérni na

CPT-11 + 5FU/FA)


8,8

(7,3 – 9,3)

9,9

(9,1 – 10,5)

8,1

(7,2 – 8,7)


Hodnota P log-rank testu = 0,09

Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni na 5FU/FA)

NA*

10,8

(9,3 – 12,8)

NA*

*NA : Neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli symptomatickí na začiatku, k významnému zlepšeniu príznakov spojených s chorobou došlo u vyššieho podielu tých pacientov, ktorí boli liečení oxaliplatinou a 5‑FU/FA v porovnaní s tými, ktorí boli liečení len samotnými 5‑FU/FA (27,7 % oproti 14,6 % p = 0,0033).

U nepredliečených pacientov (EFC2962) nebol zistený žiadny štatisticky významný rozdiel medzi týmito dvomi liečebnými skupinami pre žiadny aspekt kvality života. Skóre kvality života boli však vo všeobecnosti lepšie u kontrolného ramena pre merania celkového zdravotného stavu a bolesti a horšie u oxaliplatinového ramena pre nevoľnosť a vracanie. Porovnávacia štúdia MOSAÏC fázy III (EFC3313) v podpornej liečbe randomizovala 2246 pacientov (899 v II. štádiu/B2 podľa Dukesa a 1347 v III. štádiu/C podľa Dukesa) po úplnej resekcii primárneho nádoru karcinómu hrubého čreva buď na samotné 5‑FU/FA (LV5FU2, N = 1123, (B2/C) = 448/675) alebo na kombináciu oxaliplatiny a 5‑FU/FA (FOLFOX4, N = 1123 (B2/C) = 451/672).


EFC 3313 3ročné prežívanie bez choroby (analýza ITT)* pre celkovú populáciu.


Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percentá 3ročného prežívania bez choroby (95 % IS)

73,3 (70,6 – 75,9)

78,7 (76,2 – 81,1)

Pomer rizika (95 % IS)

0,76 (0,64 – 0,89)

Stratifikovaný log-rank test

P = 0,0008

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní po dobu aspoň 3 rokov)


Štúdia preukázala celkovú významnú výhodu v 3‑ročnom prežívaní bez choroby pre kombináciu oxaliplatiny a 5‑FU/FA (FOLFOX4) oproti samotným 5‑FU/FA (LV5FU2).


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (analýza ITT)* podľa štádia choroby


Štádium pacienta


II. Štádium

(B2 podľa Dukesa)

III. Štádium

(C podľa Dukesa)

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percentá 3-ročného prežívania

bez choroby

(95 % IS)

84,3

(80,9 – 87,7)

87,4

(84,3 – 90,5)

65,8

(62,2 – 69,5)

72,8

(69,4 – 76,2)

Pomer rizika (95 % IS)

0,79 (0,57 – 1,09)

0,75 (0,62 – 0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní po dobu aspoň 3 rokov)


Celkové prežívanie (analýza ITT)

V čase analýzy 3‑ročného prežívania bez choroby, čo bolo primárnym koncovým ukazovateľom skúšania MOSAIC, 85,1 % pacientov v ramene FOLFOX4 bolo stále živých, oproti 83,8 % v ramene LV5FU2. Toto sa prenieslo do celkového zníženia rizika úmrtnosti v hodnote 10 % v prospech ramena FOLFOX4, čo nedosiahlo úroveň štatistickej významnosti (pomer rizika = 0,90). Hodnoty boli 92,2 % oproti 92,4 % v subpopulácii II. štádia (B2 podľa Dukesa) (pomer rizika = 1,01) a 80,4 % oproti 78,1 % v subpopulácii III. štádia (C podľa Dukesa) (pomer rizika = 0,87) pre FOLFOX4, respektíve LV5FU2.


Pediatrická populácia

Monoterapia oxaliplatinou bola hodnotená v pediatrickej populácii v 2 štúdiách fázy I (69 pacientov) a v 2 štúdiách fázy II (166 pacientov). Celkovo bolo liečených 235 pediatrických pacientov (vo veku 7 mesiacov - 22 rokov) so solídnymi nádormi. Nebola stanovená účinnosť monoterapie oxaliplatinou v liečených pediatrických populáciách. Zber údajov v obidvoch štúdiách fázy II bol zastavený pre nedostatočnú odpoveď nádorov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín nebola stanovená. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny, predstavujúcej zmes všetkých neviazaných, aktívnych a neaktívnych zlúčenín platiny, po 2-hodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m² každé tri týždne počas 1 až 5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m² každé dva týždne počas 1-3 cyklov je nasledovná:


Súhrn odhadov farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny vo výške 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne


Dávka

Cmax

(µg/ml)

AUC0-48 (µg.h/ml)

AUC

(µg.h/ml)

t1/2α

(h)

t1/2β

(h)

t1/2γ

(h)

Vss

(l)

CL

(l/h)

85 mg/m²

priemer

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m²

priemer

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Priemerné hodnoty AUC0-48 a Cmax boli určené v 3. cykle (85 mg/m²) alebo v 5. cykle (130 mg/m²).

Priemerné hodnoty AUC, Vss a CL boli určené v 1. cykle.

Hodnoty Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a CL boli určené non-kompartmentovou analýzou.

Hodnoty t1/2α, t1/2β a t1/2γ boli určené kompartmentovou analýzou (kombinované cykly 1 - 3).


Distribúcia


Na konci 2‑hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, a zvyšných 85 % sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa vylučuje močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na červené krvinky a plazmu sú polčasy v týchto prostrediach podobné prirodzenému obratu červených krviniek a sérového albumínu. Po dávke 85 mg/m² každé 2 týždne alebo 130 mg/m² každé 3 týždne sa nepozorovala žiadna akumulácia v ultrafiltráte plazmy, a rovnovážny stav v tomto prostredí sa dosiahol v prvom cykle. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je vo všeobecnosti nízka.


Biotransformácia


Biotransformácia in vitro sa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje žiadny dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P450. Oxaliplatina podlieha v tele pacientov rozsiahlej biotransformácii, a na konci 2-hodinovej infúzie sa v ultrafiltráte plazmy nezistilo žiadne nezmenené liečivo. V neskorších časových bodoch bolo v systémovej cirkulácii identifikované viacero cytotoxických produktov biotransformácie, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH zlúčenín platiny, ako aj množstvo neaktívnych konjugátov.

Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom hlavne v prvých 48 hodinách po podaní. Do 5. dňa sa približne 54 % celkovej dávky zachytilo v moči a < 3 % v stolici.


Porucha funkcie obličiek


Účinok poruchy funkcie obličiek na odstraňovanie oxaliplatiny sa skúmal u pacientov s rôznymi stupňami funkcie obličiek. Oxaliplatina sa podávala v dávke 85 mg/m² v kontrolnej skupine s normálnou funkciou obličiek (CLcr > 80 ml/min, N = 12) a u pacientov s miernym (CLcr = 50 až 80 ml/min, N = 13) a stredne závažným (CLcr = 30 až 49 ml/min, N = 11) poškodením obličiek, a v dávke 65 mg/m² u pacientov so závažným poruchou funkcie obličiek (CLcr < 30 ml/min, N = 5). Medián expozície bol 9, 4, 6, respektíve 3 cykly, a farmakokinetické údaje v 1. cykle boli získané u 11, 13, 10, respektíve 4 pacientov.


So zvyšujúcim sa stupňom funkčného poškodenia obličiek sa zvyšovala hodnota AUC platiny v ultrafiltráte plazmy (plasma ultrafiltrate, PUF) a hodnota AUC/dávka, a klesala hodnota celkového a obličkového CL a Vss, najmä v (malej) skupine pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek: bodový odhad (90 % IS) odhadovaných priemerných pomerov podľa stavu obličiek oproti normálnej funkcii obličiek pre AUC/dávka bol 1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) a 4,81 (3,49, 6,64) u pacientov s miernym a stredne závažným zlyhaním obličiek, respektíve u závažného zlyhania obličiek.


Vylučovanie oxaliplatiny významne koreluje s klírensom kreatinínu. Celkový CL platiny v PUF bol 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55), respektíve 0,21 (0,15, 0,29), a Vss bol 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91), respektíve 0,27 (0,20, 0,36) u pacientov s miernym, stredne závažným, respektíve závažným zlyhaním obličiek. Celkový telesný klírens platiny v PUF bol preto znížený o 26 % u mierneho, o 57 % u stredne závažného, respektíve o 79 % u závažnou poruchou funkcie obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou.


Obličkový klírens platiny v PUF bol znížený u pacientov s poruchou funkcie obličiek o 30 % u miernej, o 65 % u stredne závažnej, a o 84 % u závažnej poruchy funkcie obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou.


So zvyšujúcim sa stupňom poruchy funkcie obličiek, hlavne v skupine so závažnou poruchou, došlo k zvýšeniu beta polčasu platiny v PUF. Napriek malému počtu pacientov so závažnou dysfunkciou obličiek, tieto údaje sú znepokojujúce u pacientov so závažným zlyhaním obličiek a treba ich brať do úvahy pri predpisovaní oxaliplatiny pacientom s poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľové orgány, ktoré boli identifikované u zvierat (myši, potkany, psy a opice) v rámci predklinického skúšania v štúdiách s jednorazovou dávkou a s viacnásobnými dávkami zahrnujú kostnú dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicity v cieľových orgánoch pozorované na zvieratách sú, s výnimkou účinkov na srdce, zhodné s účinkami iných liekov s obsahom platiny a s účinkami cytotoxických liekov poškodzujúcich DNA, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny u ľudí. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahrnovali elektrofyziologické poruchy so smrteľnou ventrikulárnou fibriláciou. Považuje sa, že kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú smrteľnú kardiotoxicitu u psov (150 mg/m²) boli dobre tolerované u ľudí. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch potkana naznačujú, že akútne neurosenzorické príznaky spojené s oxaliplatinou môžu zahrnovať interakciu s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Oxaliplatina bola mutagénna a klastogénna na cicavčích testovacích systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, i keď karcinogénne štúdie neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekcie.


6.2 Inkompatibility


Zriedený liek netreba miešať so žiadnymi inými liekmi v rovnakom infúznom vaku, alebo podávať súbežne v rovnakej infúznej linke. Oxaliplatinu možno podávať súbežne s kyselinou folínovou prostredníctvom Y‑adaptéra (pozri časť 6.6).

• NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä nie s 5‑fluóruracilom, prípravkami kyseliny folínovej s obsahom trometamolu ako pomocnej látky, a trometamolovými soľami iných liekov. Alkalické lieky alebo roztoky majú nepriaznivý účinok na stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

• NERIEĎTE oxaliplatinu soľou alebo inými roztokmi s obsahom chloridových iónov (vrátane chloridu vápenatého, draselného alebo sodného).

• NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku, alebo v rovnakej infúznej linke (pokyny na súbežné podávanie s kyselinou folínovou, pozri časť 6.6).

• NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenia s obsahom hliníka.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Po nariedení 5 % roztokom glukózy, chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 48 hodín pri teplote +2 °C až +8 °C a počas 6 hodín pri teplote +25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska, tento infúzny prípravok sa má použiť okamžite.

Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania pri používaní a podmienky pred použitím sú zodpovednosťou používateľa a pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, obyčajne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri 2 °C až 8 °C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číre sklenené injekčné liekovky (typu I) objemu 10 ml, 20 ml a 40 ml s gumovou zátkou zo zmesi chlórbutylu a izoprénu, potiahnutú polytetrafluóretylénom, a odstrániteľným plastovým krytom s hliníkovým uzáverom.


Veľkosti balenia:

Balenia s 1 injekčnou liekovkou obsahujúcou 10 ml, 20 ml alebo 40 ml infúzneho koncentrátu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Rovnako ako v prípade iných potenciálne toxických zlúčenín sa pri zaobchádzaní s oxaliplatinou a príprave jej roztokov vyžaduje opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie

Zaobchádzanie s touto cytotoxickou látkou ošetrujúcim alebo lekárskym personálom si vyžaduje všetky opatrenia za účelom zabezpečenia ochrany osoby zaobchádzajúcej s liekom a jej okolia.


Injekčné roztoky cytotoxických látok musia pripravovať vyškolení odborní pracovníci so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu životného prostredia a najmä ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. Toto si vyžaduje priestor na prípravu, vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť a piť. Personál musí mať k dispozícii vhodné pomôcky na zaobchádzanie s cytostatikami, najmä laboratórne plášte s dlhými rukávmi, ochranné masky, čiapky, ochranné okuliare, sterilné rukavice na jedno použitie, ochranné prikrývky pracovnej plochy, nádoby a vrecia na zber odpadu. S výlučkami a zvratkami sa musí zaobchádzať obozretne.

Tehotné ženy sa musia varovať, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami. S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí nakladať rovnako obozretne a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť vo vhodne označených pevných nádobách. Pozri nižšie v časti "Likvidácia".

Ak koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny príde do styku s pokožkou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou. Ak koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny príde do styku so sliznicou, okamžite a dôkladne ju umyte vodou.


Špeciálne upozornenia na podávanie

• NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenia s obsahom hliníka.

• NEPODÁVAJTE nezriedený liek.

• Ako riedidlo možno používať len 5 % infúzny roztok glukózy. Pre infúziu NERIEĎTE chloridom sodným alebo roztokmi s obsahom chloridov.

• NEMIEŠAJTE so žiadnymi inými liekmi v rovnakom infúznom vaku, alebo nepodávajte súbežne v rovnakej infúznej linke.

• NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä nie s 5‑fluóruracilom, prípravkami kyseliny folínovej s obsahom trometamolu ako pomocnej látky, a trometamolovými soľami iných liekov. Alkalické lieky alebo roztoky majú nepriaznivý účinok na stabilitu oxaliplatiny.


Návod na použitie s kyselinou folínovou (ako folinát vápenatý alebo folinát dvojsodný)

Intravenózna infúzia oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2 v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej v 5 % roztoku glukózy počas 2 až 6 hodín, za použitia Y-adaptéra umiestneného tesne pred miestom infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať do jedného infúzneho vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a smie sa riediť iba izotonickým 5 % roztokom glukózy, nikdy alkalickými roztokmi alebo roztokmi s obsahom chloridu sodného alebo chloridov.


Návod na použitie s 5‑fluóruracilom

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred podaním fluórpyrimidínov — t.j. 5fluóruracilu.


Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu hadičku a potom podávajte 5‑fluóruracil.

Pre ďalšie informácie o liekoch podávaných v kombinácii s oxaliplatinou, pozri zodpovedajúce súhrny charakteristických vlastností lieku daných liekov.


Infúzny koncentrát

Pred použitím skontrolujte vizuálne. Môžu sa použiť iba číre roztoky bez prítomnosti častíc.

Tento liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý objem koncentrátu treba zlikvidovať (pozri časť "Likvidácia").


Riedenie pred infúziou


Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a potom narieďte s 250 ml až 500 ml 5 % roztoku glukózy tak, aby výsledná koncentrácia oxaliplatiny bola medzi 0,2 mg/ml a 2 mg/ml; toto je rozsah koncentrácií, pre ktoré bola preukázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny.


Podajte intravenóznou infúziou.

Po nariedení 5 % roztokom glukózy, chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 48 hodín pri teplote +2 °C až +8 °C a počas 6 hodín pri teplote +25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska, tento infúzny prípravok sa má použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania pri používaní a podmienky pred použitím sú zodpovednosťou používateľa a pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, obyčajne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri 2 °C až 8 °C.


Pred použitím skontrolujte vizuálne. Môžu sa použiť iba číre roztoky bez prítomnosti častíc.


Tento liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý objem infúzneho roztoku treba zlikvidovať.


NIKDY nerieďte chloridom sodným alebo roztokmi s obsahom chloridov.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná na reprezentatívnych infúznych súpravách, založených na PVC.


Infúzia

Podanie oxaliplatiny nevyžaduje predchádzajúcu hydratáciu.

Oxaliplatina nariedená v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy s výslednou koncentráciou nie nižšou ako 0,2 mg/ml sa musí podávať infúziou buď do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra počas 2 až 6 hodín. Keď sa oxaliplatina podáva s 5‑fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5‑fluóruracilu.


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál použitý na riedenie a podávanie sa musia zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi nemocnice pre cytotoxické látky a so zreteľom na súčasné zákony upravujúce likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0268/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU19


Oxaliplatina medac 5 mg/ml infúzny koncentrát