+ ipil.sk

Oxaliplatina Mylan 5 mg/ mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Oxaliplatina Mylan 5 mg/ml
Prášok na infúzny roztok

oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatina Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu Mylan

3. Ako používať Oxaliplatinu Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxaliplatina Mylan a na čo sa používa


Liečivo lieku Oxaliplatina Mylan je oxaliplatina.


Oxaliplatina Mylan sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva (liečba karcinómu hrubého čreva štádia III po kompletnom odstránení primárneho nádoru, liečba metastatického kolorektálneho karcinómu – karcinómu hrubého čreva a konečníka).

Oxaliplatina Mylan sa používa v kombinácii s inými liečivami na liečbu rakoviny, nazývanými 5‑fluóruracil a kyselina folínová.


Oxaliplatina Mylan, prášok na infúzny roztok, sa pred podaním do žily vo forme infúzie musí rozpustiť a rozriediť na roztok.

Oxaliplatina Mylan je liek s protinádorovým účinkom a obsahuje platinu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu Mylan


Neužívajte Oxaliplatinu Mylan

 • ak ste alergický na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku , ako je monohydrát laktózy;

 • ak dojčíte;

 • ak už máte znížený počet krviniek;

 • ak máte pocit pichania a zníženej citlivosti v prstoch na rukách a/alebo na nohách; a máte ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie gombíkov na oblečení;

 • ak trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Oxaliplatinu Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu na lieky s obsahom platiny, ako je karboplatina, cisplatina; alergické reakcie sa môžu objaviť počas ktorejkoľvek infúzie oxaliplatiny.

 • ak trpíte stredne závažným poškodením funkcie obličiek;

 • ak máte akékoľvek ťažkosti s funkciou pečene.


Iné lieky a Oxaliplatina Mylan

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Počas tehotenstva nesmiete užívať oxaliplatinu, pokiaľ to nie je jasne indikované vaším lekárom.

Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť a musíte používať účinnú metódu antikoncepcie.

Ak otehotniete v priebehu vašej liečby, musíte okamžite kontaktovať svojho lekára. Mali by ste podniknúť primerané opatrenia na zabránenie počatia v priebehu liečby ako aj po ukončení liečby v trvaní 4 mesiace pre ženy.


Dojčenie

Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Plodnosť

Oxaliplatina môže mať účinok spôsobujúci neplodnosť, ktorý by mohol byť ireverzibilný. Pacientom – mužom sa preto neodporúča splodiť dieťa v priebehu liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby a zároveň sa im odporúča poradiť sa o možnosti konzervácie spermií pred začiatkom liečby.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba oxaliplatinou môže spôsobiť zvýšené riziko výskytu závratov, nevoľnosti a vracania, a iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu (ťažkosti s chôdzou alebo pohybmi) a rovnováhu (schopnosť vzpriamene stáť alebo výskyt závratov po postavení sa). Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Ak máte počas používania Oxaliplatiny Mylan problémy s videním, nešoférujte, neobsluhujte ťažké stroje, ani sa nevenujte nebezpečným aktivitám.


3. Ako používať Oxaliplatinu Mylan


Oxaliplatina Mylan je určená len pre dospelých.


Dávkovanie

Dávka oxaliplatiny je založená na ploche vášho telesného povrchu. Tento údaj sa vypočíta z vašej výšky a váhy.


Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2plochy telesného povrchu. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí aj od výsledkov vašich krvných testov a taktiež aj od vedľajších účinkov, ktoré ste mali po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou.


Spôsob a cesta podania

Oxaliplatinu Mylan vám predpíše špecialista v liečbe rakoviny (onkológ).

Budete liečený zdravotnými odborníkmi, ktorí vám pripravia potrebnú dávku oxaliplatiny.

Tento liek sa podáva pomalou injekciou do jednej z vašich žíl (intravenózna infúzia) v trvaní 2 ‑ 6 hodín.

Tento liek vám bude podaný v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred infúziou 5-fluóruracilu.


Frekvencia podávania

Frekvenciu podávania tohto lieku stanoví váš lekár. Pre informáciu, infúzie sa majú opakovať jedenkrát každé dva týždne.


Dĺžka trvania liečby

Dĺžku trvania liečby stanoví váš lekár.

Vaša liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov, ak sa liek podáva po úplnom odstránení vášho nádoru.


Ak vám je podané viac Oxaliplatiny Mylan ako by malo

Keďže tento liek sa podáva v nemocnici, je nepravdepodobné, že dostanete príliš málo alebo príliš veľa lieku, avšak povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte akékoľvek obavy.

V prípade predávkovania môžete zaznamenať zvýšený výskyt vedľajších účinkov. Váš lekár vám môže poskytnúť vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.


Ak máte akékoľvek otázky o vašej liečbe, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste o ňom informovali vášho lekára pred vašou nasledujúcou liečbou.


Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov:

 • nezvyčajné modriny, krvácanie alebo príznaky infekcie, ako je bolesť hrdla a zvýšená teplota;

 • pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie;

 • stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny) / mukozitída (zápal sliznice) – bolesť pier alebo vredy v ústach;

 • nevysvetliteľné respiračné symptómy, ako je neproduktívny kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chripot;

 • príznaky alergickej reakcie s náhlymi príznakmi, ako sú vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuchnutie tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela, dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, môžete mať pocit, že idete omdlieť (príznaky anafylaktického šoku).

 • zápal podžalúdkovej žľazy so silnou bolesťou v hornej časti žalúdka, často s nevoľnosťou a vracaním.


Iné vedľajšie účinky

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • Poruchy nervov, ktoré môžu spôsobiť slabosť, pichanie alebo zníženú citlivosť v prstoch na rukách a na nohách, v oblasti úst alebo v hrdle, čo sa niekedy môže vyskytnúť v súvislosti s kŕčami. Tieto účinky sú často vyvolané po vystavení sa voči chladu, napr. pri otvorení chladničky či držaní studeného nápoja. Môžete mať taktiež ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie gombíkov na oblečení. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpili, je však možnosť pretrvávania určitých symptómov po ukončení liečby.;

 • Niektorí pacienti pri ohnutí krku zaznamenali pichavý pocit podobný šoku, prechádzajúci rukami alebo trupom smerom nadol.;

 • Oxaliplatina môže niekedy spôsobiť nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri prehĺtaní, a pocit namáhavého dýchania. Zvyčajne sa tieto pocity, ak k nim dôjde, vyskytujú počas podávania infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po podaní infúzie, a môžu byť vyvolané chladom. Hoci tento pocit nie je príjemný, netrvá dlho a vymizne bez potreby liečby. V dôsledku týchto vedľajších účinkov môže váš lekár rozhodnúť o zmene vašej liečby.;

 • Príznaky infekcie, ako je bolesť hrdla a zvýšená teplota.;

 • Tento liek spôsobuje prechodný pokles počtu krviniek. Pokles počtu bielych krviniek, ktorý viac pravdepodobne spôsobí infekciu; pokles počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo modrín; pokles počtu červených krviniek, čo zapríčiňuje zblednutie kože a spôsobuje slabosť alebo sťažené dýchanie.

Váš lekár vám zoberie krv pred začiatkom liečby a pred každým nasledovným cyklom liečby, aby zistil, či máte dostatočný počet krviniek.;

 • Pokles alebo strata chuti do jedla;

 • Nadmerné hladiny glukózy (cukru) vo vašej krvi, čo môže spôsobiť veľký smäd, suchosť v ústach alebo potrebu častejšieho močenia;

 • Nízka hladina draslíka v krvi, čo môže spôsobiť odchýlky srdcového rytmu;

 • Vysoká hladina sodíka v krvi, spôsobená stratou vody z tela, čo môže spôsobiť smäd, otupenosť, slabosť, podráždenosť, svalové ťažkosti a opuchnutie rozličných častí tela (hypernatriémia);

 • Poruchy chuti;

 • Bolesť hlavy;

 • Krvácanie z nosa;

 • Sťažené dýchanie;

 • Kašeľ;

 • Nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie (nevoľnosť) – váš lekár vám zvyčajne podá lieky na prevenciu nevoľnosti ešte pred liečbou, a ich užívanie môže pokračovať aj po liečbe;

 • Hnačka – ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním, ihneď sa poraďte s vaším lekárom;

 • Bolesť úst alebo pier, vredy v ústach;

 • Bolesť žalúdka, zápcha;

 • Kožné ťažkosti;

 • Strata vlasov;

 • Bolesť chrbta;

 • Únava, úbytok síl / nezvyčajná slabosť, celková bolesť tela;

 • Bolesť alebo začervenanie v blízkosti alebo v mieste podania injekcie počas infúzie, čo môže v prípade extravazácie (únik krvi mimo cievy) viesť k nekróze (úmrtie buniek a žijúceho tkaniva);

 • Horúčka s možným výskytom mimovoľných pohybov rúk alebo iných končatín;

 • Krvné testy, ktoré ukazujú zmeny funkcie pečene;

 • Krvné testy, ktoré ukazujú zvýšenie hladiny laktátdehydrogenázy (enzým);

 • Prírastok na váhe.


Časté (môžu postihnúť až1 z 10 ľudí):

 • Tečúci nos;

 • Infekcia priedušiek;

 • Ťažká infekcia v dôsledku zníženého počtu bielych krviniek, ktorá môže spôsobiť horúčku (horúčkovitá neutropénia) alebo vysokú horúčku s triaškou, bolesťou hlavy, zmätením, rýchlym dýchaním (neutropenická sepsa);

 • Strata telesných tekutín (dehydratácia);

 • Depresia;

 • Ťažkosti so spánkom (nespavosť);

 • Závraty;

 • Opuch nervov vedúcich do vašich svalov;

 • Stuhnutosť krku, neznášanlivosť / odpor jasného svetla a bolesti hlavy;

 • Konjunktivitída (zápal očných spojoviek), problémy so zrakom;

 • Neobvyklé krvácanie;

 • Krvná zrazenina, zvyčajne v nohe, ktorá spôsobuje bolestivý opuch alebo začervenanie;

 • Krvná zrazenina v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudi a dušnosť;

 • Návaly horúčavy;

 • Vyoký krvný tlak (hypertenzia);

 • Čkanie;

 • Tráviace ťažkosti a pálenie záhy;

 • krvácanie z konečníka a žalúdočno-črevné krvácanie;

 • Odlupovanie kože, červená kožná vyrážka, vyrážka, nadmerné potenie a poruchy nechtov;

 • Bolesť kĺbov a bolesť kostí;

 • Krv v moči;

 • Bolesť pri močení alebo zmeny frekvencie močenia;

 • Krvné testy, ktoré ukazujú zmeny funkcie obličiek;

 • Úbytok hmotnosti.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • Ochorenia s nezvyčajnými výsledkami krvných testov, ktoré ukazujú zvýšenie prekyslenia organizmu z dôvodu ťažkostí s obličkami (metabolická acidóza);

 • Pocit úzkosti alebo nervozity;

 • Problémy so sluchom;

 • Zhoršený alebo zablokovaný prechod črevom;

 • Nervové príznaky, zahŕňajúce mimovoľné pohyby svalov, pocit stlačenia hrdla alebo hrudníka, alebo symptómy, ktoré ovplyvňujú chôdzu (ťažkosti s chôdzou alebo pohybmi) a rovnováhu (schopnosť stáť vzpriamene alebo závraty po postavení sa);

 • Príznaky, ktoré ukazujú zmeny vo funkcii kraniálnych (hlavových) nervov (poruchy oka a zraku, poruchy reči a hlasu, silná bolesť v oblasti tváre).


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • Pokles krvných doštičiek (trombocytov) (nedostatok krvných doštičiek s výskytom neobvyklých modrín a krvácania, pri organizme alergickom na oxaliplatinu);

 • Neobvyklý pokles červených krviniek (anémia v dôsledku nadmerného rozkladu červených krviniek);

 • Nezrozumiteľná reč;

 • Problémy so zrakom, ako je pokles ostrosti / intenzity vnímania alebo poruchy zorného poľa, prechodná strata videnia, ktorá je vratná po prerušení liečby;

 • Zápal zrakového nervu;

 • Hluchota (poškodenie sluchu);

 • Nevysvetliteľné respiračné symptómy, ťažkosti s dýchaním, zjazvenie pľúc, čo spôsobuje sťažené dýchanie, niekedy až so smrteľnými následkami;

 • Zjazvenie a zhrubnutie pľúc s dýchavičnosťou (pľúcna fibróza)

 • Zápal hrubého čreva, čo spôsobuje bolesť brucha alebo hnačku.

 • Vratné neurologické ťažkosti, ako sú záchvaty, vysoký tlak krvi, bolesť hlavy, zmätenosť a poruchy videnia vrátane slepoty (Reverzibilný posteriórny leukoencefalopatický syndróm)


Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytli veľmi zriedkavo ( môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

 • Ochorenie pečene, pre ktoré vás bude váš lekár sledovať;

 • Zmeny vo funkcii obličiek, akútne ťažkosti s obličkami;

 • Malé množstvo vylučovaného moču / alebo žiadne vylučovanie moču (príznaky akútneho zlyhania obličiek)


Zaznamenalo sa niekoľko prípadov kŕčov (nekontrolované chvenie tela) a mimoriadna únava so zníženým počtom červených krviniek (mikroangiopatická hemolytická anémia), nezvyčajné modriny (s nízkym množstvom krvných doštičiek), malé množstvo vylučovaného moču alebo žiadne vylučovanie moču (akútne zlyhanie obličiek), príznaky infekcie (príznaky hemolyticko-uremického syndrómu (HUS)), ktoré môžu mať za následok smrť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pre neotvorené injekčné liekovky.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale alebo na injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Po ukončení infúzie bude liek opatrne zlikvidovaný lekárom alebo zdravotnou sestrou.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatina Mylan obsahuje


 • Liečivo je oxaliplatina.

 • Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Oxaliplatina Mylan a obsah balenia


Tento liek je vo forme prášku na infúzny roztok.

Injekčná liekovka s obsahom 50 mg:každá 30 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.

Injekčná liekovka s obsahom 100 mg:každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.

1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


Liek je dostupný v injekčnej liekovke s obsahom 50 mg alebo 100 mg prášku.

Balenie po 1, 2, 3, 5, 10 alebo 50 injekčných liekovkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

VIANEX S.A.

Plant C, 16thkm Marathonos Avenue, 15351 Pallini Attiki, Grécko


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Mylan S.p.A.

Viale dell’ Innovazione, 3, 20126 Milano (MI), Taliansko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.
< --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


POKYNY NA POUŽITIE, ZAOBCHÁDZANIE A LIKVIDÁCIU LIEKU Oxaliplatina Mylan


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, opatrnosť je potrebná aj pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny.


1. Pokyny na zaobchádzanie

Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotníckeho personálu zaobchádzajúceho s týmto liekom a jeho okolia sa pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou vyžaduje zvýšená opatrnosť.


Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať vyškoleným odborným personálom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na tento účel.V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo nápojov.


Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vakmi na odpad.


S výlučkami a zvratkami sa musí manipulovať s opatrnosťou.


Tehotné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.


S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a musí sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v primerane označenej pevnej nádobe. Pozri nižšie odsek „Likvidácia“.


Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostal do kontaktu s kožou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť vodou.

Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostal do kontaktu so sliznicou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť vodou.


2. Špeciálne opatrenia na podávanie

 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený.

 • Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5% (50 mg/ml) roztok glukózy.

NEREKONŠTITUUJTE ALEBO NERIEĎTE na infúziu s roztokom chloridu sodného alebo s roztokmi obsahujúcimi chloridy.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE súčasne cez jednu infúznu hadičku.

NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, obzvlášť nie s 5-fluóruracilom (5-FU), liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA), ktoré obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný):

Intravenózna infúzia oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (Y) umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozriedená iba za použitia izotonického 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo roztokoch obsahujúcich chloridy.


Pokyny na podávanie s 5-fluóruracilom (5-FU):

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – ako je 5-fluóruracil (5-FU).

Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu hadičku a potom podávajte 5-fluóruracil (5-FU).


 • POUŽÍVAJTE len odporúčané rozpúšťadlá.

 • Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nesmie použiť a je potrebné ho zlikvidovať v súlade s právoplatnými požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


3. Príprava rekonštituovaného roztoku

 • Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5% (50 mg/ml) roztok glukózy.

 • Pre injekčnú liekovku s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).

 • Pre injekčnú liekovku s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).


Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď nariediť s 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy.

Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez čiastočiek.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


4. Príprava infúzneho roztoku

Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky/liekoviek a potom ho narieďte v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.


Po nariedení v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C až 8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez čiastočiek.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať (pozri odsek „Likvidácia“ nižšie).


NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy na rekonštitúciu ani na riedenie.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola skúšaná na vzorke podávacieho setu, na báze PVC.


5. Infúzia roztoku

Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra.

Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom (5-FU), infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu (5-FU).


6. Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetky pomôcky použité pri rekonštitúcii, riedení a podaní lieku sa musia zlikvidovať v súlade so štandardnými operačnými postupmi zdravotníckeho zariadenia týkajúcimi sa manipulácie s cytotoxickými látkami a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.9/9

Oxaliplatina Mylan 5 mg/ ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01152-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatina Mylan 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Injekčná liekovka s obsahom 50 mg:každá 30 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.

Injekčná liekovka s obsahom 100 mg:každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.


1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely lyofilizovaný prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxaliplatina je v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA) indikovaná na:

 • adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru.

 • liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať vyškoleným odborným personálom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na tento účel.V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo nápojov (pozri časť 6.6).


Dávkovanie


LEN PRE dospElÝCH

Odporúčanádávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2podávaná intravenózne, opakovane každé 2 týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).

Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2podávaná intravenózne, opakovane každé dva týždne.


Podaná dávka sa má upraviť podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť 4.4).

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – ako je 5-fluóruracil (5-FU).


Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6-hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia v rozmedzí 0,2 mg/ml až 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa používala predovšetkým v kombinácii s režimami kontinuálnej infúzie 5-fluóruracilu (5‑FU).Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali režimy 5‑fluóruracilu (5-FU) kombinujúce bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Osobitnéskupiny pacientov:


- Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Použitie oxaliplatiny nebolo skúmané u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže začať bežne odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). Úprava dávky u pacientov s miernou renálnou dysfunkciou nie je potrebná.


- Pacienti s insuficienciou pečene:

Na základe štúdie fázy I, ktorá zahŕňala pacientov s rôznymi stupňami poškodenia pečene, sa ukázalo, že frekvencia a závažnosť ochorení pečene a žlčových ciest súvisia s progresívnym ochorením a so zhoršením východiskových výsledkov testov pečeňových funkcií.

Počas klinického vývoja sa u pacientov s abnormálnymi výsledkami testov pečeňových funkcií nevykonala žiadna špecifická úprava dávkovania.


- Starší pacienti:

U pacientov vo veku nad 65 rokov sa nepozoroval žiadny vzostup prejavov závažnej toxicity pri monoterapii oxaliplatinou alebo pri podaní oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU). Preto sa u starších pacientov nevyžaduje žiadna špecifická úprava dávky.


- Pediatrickí pacienti:

Indikácia sa netýka použitia oxaliplatiny u detí. Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so solidnými nádormi nebola stanovená (pozri časti 5.1).


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.

Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.

Oxaliplatina zriedená v 250-500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musípodávať pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín.

Infúzia oxaliplatiny sa musí vždy podať pred podaním 5-fluóruracilu (5-FU).

V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.


Návod na použitie


Oxaliplatina sa pred použitím musí rekonštituovať a ďalej nariediť. Na rekonštitúciu a k následnému riedeniu lyofilizovaného prášku sa má ako rozpúšťadlo použiť len 5% (50 mg/ml) roztok glukózy (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná:

 • u pacientov, ktorí majú precitlivenosť na oxaliplatinu alebo na pomocnú látku monohydrát laktózy v anamnéze;

 • u dojčiacich pacientok;

 • u pacientov s myelosupresiou pred zahájením prvého cyklu, preukázanou východiskovou hodnotou neutrofilov < 2x109/l a/alebo počtom trombocytov < 100x109/l;

 • u pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým cyklom;

 • u pacientov so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Poškodenie funkcie obličiek

Vzhľadom na limitované údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa podanie oxaliplatiny má zvážiť až po primeranom zhodnotení pomeru prospechu/rizika liečby pre pacienta.

U týchto pacientov sa má funkcia obličiek starostlivo monitorovať a dávka sa má upraviť v závislosti od toxicity.


Hemolyticko-uremický syndróm (HUS)

Hemolyticko-uremický syndróm (HUS) je život ohrozujúci vedľajší účinok (s neznámou frekvenciou) a užívanie oxaliplatiny sa má ukočiť pri prvých príznakoch akéhokoľvek náznaku mikroangiopatickej hemolytickej anémie, ako je rýchlo klesajúci hemoglobín so súčasnou trombocytopéniou, nárastom sérového bilirubínu, sérového kreatinínu, dusíka močoviny v krvi alebo LDH. Zlyhanie obličiek nebusí byť reverzibilné po ukončení liečby a môže byť potrebná dialýza.


Reakcie z precitlivenosti

Je potrebné zabezpečiť osobitný dohľad u pacientov s anamnézou alergických prejavov na iné lieky s obsahom platiny. V prípade anafylaktických prejavov sa má perfúzia okamžite prerušiť a je potrebné zahájiť primeranú symptomatickú liečbu.Opakované podanie oxaliplatiny týmto pacientom je kontraindikované. U všetkých zlúčenín platiny sa zaznamenali skrížené reakcie, pričom niektoré z nich boli fatálne.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia okamžite ukončiť a začať zvyčajná lokálna symptomatická liečba.


Neurologické príznaky

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, obzvlášť ak sa podáva súbežne s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou.Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom pravidelne.


Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngálna dyzestézia (pozri časť 4.8), sa má následná infúzia oxaliplatiny podať formou 6-hodinovej infúzie.


Periférna neuropatia

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), ďalšia odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny má vychádzať z dĺžky trvania a závažnosti týchto symptómov:

 • ak príznaky trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).

 • ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva do ďalšieho liečebného cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).

 • ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva do ďalšieho liečebného cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.

 • ak sa tieto príznaky po prerušení liečby oxaliplatinou zmiernia, je možné zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.


Pacienti majú byť informovaní o možnosti pretrvávajúcich príznakov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby.Lokalizované mierne parestézie alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami, môžu pretrvávať do 3 rokov po ukončení adjuvantnej liečby.


Reverzibilný posteriórny leukoencefalopatický syndróm (RPLS)

U pacientov, ktorí sú liečení oxaliplatinou v kombinovanej chemoterapii, sa zaznamenali prípady reverzibilného posteriórneho leukoencefalopatického syndrómu (RPLS). RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rýchlo sa rozvíjajúci neurologický stav, ktorý sa môže prejavovať záchvatmi, hypertenziou, bolesťou hlavy, zmätenosťou, slepotou a inými vizuálnymi a neurologickými poruchami (pozri časť 4.8). Diagnóza RPLS si vyžaduje potvrdenie zobrazovacím vyšetrením mozgu, prednostne MRI (zobrazenie magnetickou rezonanciou).


Nauzea, vracanie, hnačka a dehydratácia

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek, obzvlášť ak sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU). V ojedinelých prípadoch sa zaznamenala pankreatitída.


Ak sa vyskytne hematologická toxicita (neutrofily < 1,5x109/l alebo trombocyty < 50x109/l), podanie nasledovného liečebného cyklu sa má odložiť až do úpravy hematologických parametrov na akceptovateľné hodnoty. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.


Pacienti musia byť primerane informovaní o riziku výskytu hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu (5-FU), aby mohli okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom poskytnutia vhodnej liečby.


Pokiaľ sa mukozitída/stomatitída vyskytne s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť dovtedy, kým sa mukozitída/stomatitída neupraví na stupeň 1 alebo menej a/alebo kým počet neutrofilov nie je 1,5x109/l.


Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) [s alebo bez kyseliny folínovej (FA)], sa má pre toxicitu spojenú s 5-fluóruracilom (5-FU) použiť obvyklá úprava dávky.


Ak sa objaví hnačka 4. stupňa, neutropénia 3.-4. stupňa (počet neutrofilov < 1,0x109/l), trombocytopénia 3.-4. stupňa (počet trombocytov < 50x109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo na 75 mg/m2(adjuvantná liečba), dodatočne k akémukoľvek potrebnému zníženiu dávky 5-fluóruracilu (5-FU).


V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chripot alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov, sa liečba oxaliplatinou musí prerušiť pokiaľ ďalšie pľúcne vyšetrenia nevylúčia intersticiálne ochorenie pľúc (pozri časť 4.8).


Funkcia pečene

V prípade abnormálnych výsledkov funkčných testov pečene alebo portálnej hypertenzie, ktorá zjavne nie je následkom metastáz v pečeni, je potrebné zvážiť veľmi zriedkavé prípady pečeňových cievnych ochorení vyvolaných liekom.


Gravidita

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli pozorované genotoxické účinky.Preto sa pacientom - mužom liečených oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby, a zároveň sa im odporúča poradiť sa o konzervácii spermií pred začiatkom liečby, pretože oxaliplatina môže mať antifertilný účinok, ktorý môže byť ireverzibilný.


Ženy by počas liečby oxaliplatinou nemali otehotnieť a majú používať účinnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí tesne pred podaním 5-fluóruacilu (5-FU) dostali jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m2, sa nepozorovala žiadna zmena stupňa expozície voči 5-fluóruracilu (5-FU).


In vitrosa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické bielkoviny nasledovnými liečivami: erytromycínom, salicylátmi, granisetronom, paklitaxelom a nátriumvalproátom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti používania lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita. V dôsledku toho sa oxaliplatina neodporúča počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.

Podávanie oxaliplatiny počas gravidity je možné zvážiť iba po starostlivom posúdení možného rizika liečby pre plod a iba so súhlasom pacientky.


Vhodné antikoncepčné opatrenia sa musia prijať počas liečby a po ukončení liečby, počas 4 mesiacov u žien.


Laktácia

Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka nebolo sledované.Dojčenie je počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.


Fertilita

Oxaliplatina môže mať antifertilný účinok (pozri časť 4.4).

Musia sa prijať vhodné antikoncepčné opatrenia počas liečby a po ukončení liečby počas 4 mesiacov u žien a počas 6 mesiacov u mužov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Avšak liečba oxaliplatinou spôsobujúca zvýšené riziko závratov, nauzey a vracania, a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, môže viesť k malému alebo miernemu vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto majú byť pacienti upozornení o potenciálnych vplyvoch týchto udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom / kyselinou folínovou (5‑FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické (akútna a dávkou kumulatívna periférna senzorická neuropatia).Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine a v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) ako pri samotnom 5-fluóruracile (5‑FU) / kyseline folínovej (FA).


Frekvencie výskytu zaznamenané v nasledujúcej tabuľke sú získané z klinických štúdií v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu a v adjuvantnej liečbe [zahŕňajúcich 416 a 1108 pacientov zaradených do ramena liečby oxaliplatinou + 5-fluóruracil (5-FU) / kyselina folínová (FA)] a z postmarketingového sledovania.


Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou:


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy *

- Infekcia

- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

neutropénická sepsaPoruchy krvi a lymfatického systému *

- Anémia

- Neutropénia

- Trombocytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia

- Febrilná neutropénia


- Imunoalergická trombocytopénia

- Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému *

- Alergia / alergická reakcia +

- Anafylaktické / Anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmov, angioedému, nízkeho krvného tlaku a anafylaktického šoku ++Poruchy metabolizmu a výživy

- Anorexia

- Hyperglykémia

- Hypokaliémia

- Hypernatriémia


- Dehydratácia

- Metabolická acidóza


Psychické poruchy


- Depresia

- Insomnia

- Nervozita


Poruchy nervového systému *

- Periférna senzorická neuropatia

- Zmyslové poruchy

- Dysgeúzia (porucha chuti)

- Bolesť hlavy

- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus


- Dyzartria

- Reverzibilný posteriórny leukoencefalopatický syndróm (RPLS)

(pozri časť 4.4)

Poruchy oka


- Konjunktivitída

- Poruchy zraku- Prechodne znížená ostrosť zraku

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata videnia, reverzibilná po prerušení liečby

Poruchy ucha a labyrintu- Ototoxicita

- Hluchota

Poruchy ciev


- Hemorágia

- Návaly horúčavy

- Hlboká venózna trombóza

- HypertenziaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ

- Epistaxa

- Čkanie

- Pľúcna embólia


- Intersticiálne ochorenie pľúc, niekedy fatálne

- Fibróza pľúc **

Poruchy gastrointestinálneho traktu *

- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída / mukozitída

- Abdominálna bolesť

- Zápcha

- Dyspepsia

- Gastroezofagálny reflux

- Krvácanie z rekta

- Gastrointestinálne krvácanie


- Ileus

- Obštrukcia čriev


- Kolitída vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficale

- Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Poruchy kože

- Alopécia


- Exfoliácia kože (t.j. syndróm ruka‑noha)

- Erytematózna vyrážka

- Vyrážka

- Nadmerné potenie

- Poruchy na nechtochPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta

- Artralgia

- Bolesť kostíPoruchy obličiek a močových ciest


- Hematúria

- Dyzúria

- Abnormálna frekvencia močenia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka +++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcie v mieste vpichu injekcie ++++

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

- Zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi

- Zvýšenie hladiny laktátdehydrogenázy v krvi

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

- Zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi

- Pokles hmotnosti (metastatická liečba)* Pozri podrobnejšiu sekciu nižšie.

** Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.

+ Veľmi časté: časté alergie/alergické reakcie, vyskytujúce sa hlavne v priebehu perfúzie, v niektorých prípadoch fatálne (časté alergické reakcie ako je kožná vyrážka, konkrétne urtikária, konjunktivitída, rinitída.

++ Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, angioedému, nízkeho krvného tlaku a anafylaxia.

+++ Veľmi časté – horúčka, zimnica (tras), buď z infekcie (s alebo bez febrilnej neutropénie) alebo možno na podklade imunologických mechanizmov.

++++ Zaznamenali sa reakcie v mieste vpichu injekcie, vrátane lokálnej bolesti, začervenania, opuchu a trombózy.

Extravazácia tiež môže viesť k lokálnej bolesti a zápalu, ktoré môžu byť závažného charakteru a viesť ku komplikáciám, vrátane nekrózy, obzvlášť keď sa oxaliplatina podáva infúzne do periférnej žily (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2

Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Každé 2 týždne

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémia

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropénická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu

Hemolytický uremický syndróm


Poruchy imunitného systému


Výskyt alergických reakcií u pacientov (%), podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2

Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Každé 2 týždne

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické reakcie / alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6


Poruchy nervového systému


Neurologická toxicita je v prípade oxaliplatiny toxicita limitujúca dávku.Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov.Dĺžka trvania týchto symptómov, ktoré zvyčajne ustúpia v období medzi jednotlivými cyklami liečby, sa zvyšuje s počtom liečebných cyklov.


Nástup bolesti a/alebo funkčné poruchy sú v závislosti na dĺžke trvania symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo dokonca prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Tieto funkčné poruchy, ktoré sú možným dôsledkom senzorického poškodenia, zahŕňajú ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov.Riziko výskytu pretrvávajúcich symptómov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m2(10 cyklov) je približne 10% a 20% pri kumulatívnej dávke 1020 mg/m2(12 cyklov).


Vo väčšine prípadov sa neurologické známky a príznaky zlepšia alebo úplne vymiznú po prerušení liečby. V adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva malo 87% pacientov žiadne alebo len mierne príznaky 6 mesiacov po ukončení liečby.Do 3 rokov následného sledovania boli približne u 3% pacientov prítomné buď pretrvávajúce lokalizované parestézie miernej intenzity (2,3%) alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami (0,5%).


Zaznamenali sa akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení sa voči chladu.Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypostézia. Akútny syndróm faryngolaryngálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1‑2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom na zadusenie, bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (žiadna cyanóza alebo hypoxia) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (žiadny stridor ani sipot); boli tiež pozorované kŕče čeľusti, abnormálne pocity na jazyku, dysartria a pocity tlaku na hrudi. Aj keď v takýchto prípadoch boli podané antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené príznaky rýchlo ustupujú dokonca aj pri absencii liečby.Predĺženie doby infúzie pomáha znížiť výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4).


Príležitostne sa pozorovali ďalšie symptómy, ktoré zahŕňajú spazmus čeľuste / spazmus svalov / mimovoľné kontrakcie svalov / šklbanie svalov / myoklóniu, abnormálnu koordináciu / abnormálnu chôdzu / ataxiu / poruchy rovnováhy, stuhnutosť krku alebo hrudníka / tlak / nepohodlie / bolesť.


Okrem toho sa môžu pridružiť dysfunkcie kraniálnych nervov alebo sa môžu vyskytnúť ako samostatná príhoda, ako je ptóza, diplopia, afónia / dysfónia / chrapot, niekedy opísaný ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku alebo dysartria, niekedy popísaná ako afázia, neuralgia trojklaného nervu / bolesť tváre / bolesť oka, pokles ostrosti zraku, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou sa zaznamenali ďalšie neurologické symptómy, ako je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermitteov príznak. Hlásili sa aj ojedinelé prípady optickej neuritídy.


Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu

Kŕče


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5-FU/FA

85 mg/m2

Metastatická liečba

Adjuvantná liečba

Každé 2 týždne

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Všetky stupne

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída / stomatitída

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1


Predpisuje sa profylaxia a/alebo liečba silnými antiemetikami.


Závažná hnačka / vracanie, najmä keď sa oxaliplatina kombinuje s 5-fluóruracilom (5-FU), môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus, obštrukciu čreva, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek (pozri časť4.4).


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Pečeňový sinusoidálny obštrukčný syndróm, známy aj ako veno-okluzívne ochorenie pečene, alebo patologické prejavy súvisiace s takýmto ochorením pečene, zahŕňajúce peliózu pečene, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, perisinusoidálnu fibrózu. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia a/alebo zvýšenie transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne renálne zlyhanie.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum na oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Je potrebné zahájiť monitorovanie hematologických parametrov a podať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné cytostatiká, zlúčeniny platiny

ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastická účinná látka patriaca do novšej skupiny platinových zlúčenín, v ktorých je atóm platiny v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom („DACH”) a s oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina je jediný enantiomér, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyklohexán-1,2-diamín-kN, kN´] [etándioát(2‑)‑kO1, kO2) [platina].


Mechanizmus účinku

Oxaliplatina preukazuje široké spektrum in vitro cytotoxickej a in vivo protinádorovej aktivity na rôznych nádorových modelových systémoch vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu.

Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitro aj in vivo aktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.

In vitro aj in vivo sa pozorovalo synergistické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU).


Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, aj keď nie úplne objasnené, ukazujú, že akva-deriváty vznikajúce biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA a vytvárajú inter- aj intra- reťazcové krížové (cross-links”) väzby, ktoré majú za následok poškodenie syntézy DNA, čo vedie k cytotoxickým a protinádorovým účinkom.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m2každé 2 týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa zaznamenala v 3 klinických štúdiách:

 • Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v liečbe prvej línie randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom (5-FU)/kyselinou folínovou (FA) (LV5FU2, N=210) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom (5‑FU)/kyselinou folínovou (FA) (FOLFOX4, N=210);

 • Komparatívna trojramenná štúdia fázy III EFC4584 u predliečených pacientov randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu irinotekan (CPT-11) + 5-fluóruracil (5-FU) / kyselina folínová (FA) na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) (LV5FU2, N=275), oxaliplatinou v monoterapii (N=275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) (FOLFOX4, N=271);

 • Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov rezistentných na samotný 5-fluóruracil (5-FU) / kyselinu folínovú (FA), ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5‑fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) (FOLFOX4, N=57).


Dve randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvolíniovej liečbe a EFC4584 u predliečených pacientov preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS) / času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5‑fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA).

V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi kombináciou oxaliplatiny s 5‑fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) nedosiahol štatistickú významnosť.


Miera odpovede na liečbu u FOLFOX4 vs. LV5FU2

Miera odpovede na liečbu, %

(95 % CI)

Nezávislá rádiologická analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16 - 27)

49

(42 - 46)

N.A.*

Hodnota P = 0,0001

Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0 – 2,7)

11,1

(7,6 – 15,5)

1,1

(0,2 – 3,2)

Hodnota P < 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

N.A.*

23

(13 – 36)

N.A.*

*N.A. : neaplikovateľné


Medián prežívania bez progresie (PFS) / Medián času do progresie (TTP)

FOLFOX4 vs. LV5FU2

Medián PFS / TTP, v mesiacoch

(95 % CI)

Nezávislá rádiologická analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962 (PFS)


6,0

(5,5 - 6,5)

8,2

(7,2 – 8,8)

N.A.*

Log-rank Hodnota P = 0,0003

Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(rezistentní na CPT-11 + 5-FU/FA)


2,6

1,8 – 2,9)

5,3

(4,7 – 6,1)

2,1

(1,6 – 2,7)

Log-rank Hodnota P < 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)


N.A.*

5,1

(3,1 – 5,7)

N.A.*

*N.A. : neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 vs. LV5FU2

Medián OS, v mesiacoch

(95 % CI)

ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina monoterapia

Liečba prvej línie

EFC2962


14,7

(13,0 – 18,2)

16,2

(14,7 – 18,2)

N.A.*

Log-rank Hodnota P = 0,12

Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5-FU/FA)


8,8

(7,3 – 9,3)

9,9

(9,1 – 10,5)

8,1

(7,2 – 8,7)

Log-rank Hodnota P = 0,09

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)


N.A.*

10,8

(9,3 – 12,8)

N.A.*

*N.A. : neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou a 5-fluóruracilom (5-FU)/kyselinou folínovou (FA), dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou v porovnaní s tými, ktorí boli liečení samotným 5-fluóruracilom (5-FU)/kyselinou folínovou (FA) (27,7 % vs. 14,6 %, p = 0,0033).


U nepredliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v žiadnom aspekte kvality života medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v kontrolnom ramene pri parametroch celkového zdravotného stavu a bolesti a horšie v oxaliplatinovom ramene pri parametroch nauzea a vracanie.


Komparatívna štúdia fázy III MOSAÏC (EFC3313) v adjuvantnej liečbe randomizovala 2246 pacientov (899 štádia II/B2 podľa Dukesa a 1347 štádia III/C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru karcinómu hrubého čreva na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N=1123, B2/C = 448/675) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatina a 5-FU/FA (FOLFOX4, N=1123, B2/C = 451/672).


EFC 3313 – 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)*pre celkovú populáciu

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby (95 % CI)

73,3 (70,6 – 75,9)

78,7 (76,2 – 81,1)

Pomer rizika (95 % CI)

0,76 (0,64 – 0,89)

Rozvrstvený log-rank test

P = 0,0008

*medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Štúdia preukázala celkovú signifikantnú výhodu oxaliplatiny v kombinácii s 5-FU/FA (FOLFOX4) oproti samotnému 5-FU/FA (LV5FU2) v 3-ročnom prežívaní bez choroby.


EFC 3313 – 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)*podľa štádia ochorenia

Štádium pacienta

Štádium II

(B2 podľa Dukesa)

Štádium III

(C podľa Dukesa)

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby (95 % CI)

84,3

(80,9 – 87,7)

87,4

(84,3 – 90,5)

65,8

(62,2 – 69,5)

72,8

(69,4 – 76,2)

Pomer rizika

(95 % CI)

0,79

(0,57 – 1,09)

0,75

(0,62 – 0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

*medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Celkové prežívanie (ITT analýza):

V čase analýzy trojročného prežívania bez choroby, čo bol primárny koncový bod v štúdii MOSAÏC, bolo 85,1 % pacientov ešte stále žijúcich v ramene FOLFOX4, oproti 83,8 % pacientov v ramene LV5FU2. Tieto hodnoty prenesené do celkovej redukcie rizika úmrtnosti v hodnote 10 % v prospech režimu FOLFOX4 nedosahujú štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).

Číselné údaje v sub-populácii pacientov štádia II (B2 podľa Dukesa) boli 92,2 % pre FOLFOX4 vs. 92,4 % pre LV5FU2 (pomer rizika =1,01) a v sub-populácii štádia III (C podľa Dukesa) boli 80,4 % pre FOLFOX4 vs. 78,1 % pre LV5FU2 (pomer rizika = 0,87).


Pediatrická populácia

Použitie oxaliplatiny v monoterapii bolo zhodnotené v dvoch štúdiách fázy I (69 pacientov) a v dvoch štúdiách fázy II (90 pacientov) vykonaných na pediatrickej populácii. Celkovo bolo liečených 159 pediatrických pacientov so solidnými nádormi (vo veku od 7 mesiacov do 22 rokov). Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so solidnými nádormi nebola stanovená. Nábor do oboch štúdií fázy II bol zastavený pre nedostatočný účinok na nádor.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Farmakokinetika individuálnych účinných látok sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej kombináciu všetkých neviazaných aktívnych aj neaktívnych platinových zlúčenín po 2-hodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m2každé 3 týždne počas 1-5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2každé 2 týždne počas 1-3 cyklov je nasledovná:


Dávka

Cmax

AUC 0-48

AUC

t½α

t½β

t½γ

Vss

CL

μg/ml

μg.h/ml

μg.h/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m2

Stredná hodnota

SD


0,814

0,193


4,19

0,647


4,68

1,40


0,43

0,35


16,8

5,74


391

406


440

199


17,4

6,35

130 mg/m2

Stredná hodnota

SD


1,21

0,10


8,20

2,40


11,9

4,60


0,28

0,06


16,3

2,90


273

19,0


582

261


10,1

3,07

Stredné hodnoty AUC0-48a Cmaxboli stanovené pri cykle 3 (85 mg/m2) alebo pri cykle 5 (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vss, CL a CLR0-48 boli stanovené pri cykle 1.

Hodnoty Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vssa CL boli určené non-kompartmentálnou analýzou.

Hodnoty t½α , t½β a t½γ boli určené kompartmentálnou analýzou (cykly 1-3 kombinované).


Distribúcia

Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo rozdistribuováva do tkanív alebo sa eliminuje močom. Ireverzibilné väzby na erytrocyty a v plazme vedú k takým polčasom rozpadu, ktoré sa blížia prirodzenému času premeny erytrocytov a sérového albumínu. Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m2každé 2 týždne alebo po dávke 130 mg/m2každé 3 týždne, pričom rovnovážny stav sa v tomto matrixe dosiahol po cykle 1. Inter- aj intra-individuálna variabilita je väčšinou nízka.


Biotransformácia

Biotransformácia in vitro sa považuje za výsledok neenzymatickej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu sprostredkovaného cytochrómom P-450.

Oxaliplatina podlieha v organizme pacientov rozsiahlej biotransformácii a na konci 2-hodinovej infúzie nebola v ultrafiltráte plazmy detekovateľná žiadna intaktná účinná látka. V neskoršom časovom období sa v systémovej cirkulácii identifikovalo niekoľko cytotoxických biotransformačných produktov, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.


Eliminácia

Platina sa vylučuje prevažne močom, s klírensom zväčša v prvých 48 hodinách po podaní.

Do piateho dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúčilo močom a menej ako 3 % stolicou.


Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval signifikantný pokles klírensu zo 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky signifikantným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 l na 241 ± 36,1 l. Vplyv závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľové orgány identifikované v predklinických štúdiách (na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach) v rámci štúdií s jednorazovou dávkou a štúdií s viacnásobnými dávkami zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicity cieľového orgánu pozorované na zvieratách sú zhodné s tými, ktoré sú spôsobované inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú v liečbe ľudskej rakoviny s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita sa považuje za špecifickú pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m2) boli u ľudí dobre tolerované.


Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými Na+ kanálmi.


Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď karcinogénne štúdie sa nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Zriedený liek nesmie byť zmiešaný s inými liekmi v jednom infúznom vaku alebo infúznej súprave. Podľa pokynov na podávanie, popísaných v časti 6.6, sa oxaliplatina môže podať súbežne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (Y).


 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, obzvlášť nie s 5-fluóruracilom (5-FU), s liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA), ktoré obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).


 • NEREKONŠTITUUJTE alebo NERIEĎTE oxaliplatinu s fyziologickým roztokom alebo s inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane chloridu vápennatého, chloridu draselného a chloridu sodného).


 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej súprave [pozri časť 6.6 pre pokyny týkajúce sa súbežného podania s kyselinou folínovou (FA)].


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Rekonštituovaný roztok v pôvodnej injekčnej liekovke:

Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď rozriediť.


Infúzny roztok:

Po rozriedení rekonštituovaného roztoku v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C – 8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Pre podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii a riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30 ml injekčná liekovka (z číreho skla typu I) obsahujúca prášok oxaliplatiny (50 mg) s bromobutylovou gumovou zátkou a uzáverom (typu flip off”).

50 ml injekčná liekovka (z číreho skla typu I) obsahujúca prášok oxaliplatiny (100 mg) s bromobutylovou gumovou zátkou a uzáverom (typu flip off”).


Veľkosti balenia: 1, 2, 3, 5, 10 alebo 50 injekčných liekoviek v balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny sa vyžaduje opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie

Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotníckeho personálu zaobchádzajúceho s týmto liekom a jeho okolia sa pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou vyžaduje zvýšená opatrnosť.

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať vyškoleným odborným personálom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na tento účel.V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo nápojov.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými vakmi na odpad.

S výlučkami a zvratkami sa musí manipulovať s opatrnosťou.

Tehotné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a musí sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v primerane označenej pevnej nádobe. Pozri nižšie odsek „Likvidácia“.

Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostal do kontaktu s kožou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť vodou.

Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok dostal do kontaktu so sliznicou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie

 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený.

 • Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.

NEREKONŠTITUUJTE ALEBO NERIEĎTE na infúziu s roztokom chloridu sodného alebo s roztokmi obsahujúcimi chloridy.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE súčasne cez jednu infúznu hadičku.

NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, obzvlášť nie s 5-fluóruracilom (5-FU), liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA), ktoré obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný):

Intravenózna infúzia oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (Y) umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozriedená iba za použitia izotonického 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo roztokoch obsahujúcich chloridy.


Pokyny na podávanie s 5-fluóruracilom (5-FU):

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – ako je 5-fluóruracil (5-FU).

Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu hadičku a potom podávajte 5-fluóruracil (5-FU).


Pre ďalšie informácie o liekoch podávaných v kombinácii s oxaliplatinou, pozri príslušný Súhrn charakteristických vlastností daného lieku.


 • POUŽÍVAJTE len odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).


 • Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa nesmie použiť a je potrebné ho zlikvidovať v súlade s právoplatnými požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Rekonštitúcia roztoku
 • Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.

 • Pre injekčnú liekovku s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).

 • Pre injekčnú liekovku s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).


Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď nariediť s 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy.

Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez čiastočiek.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


Riedenie pre intravenóznu infúziu

Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky/liekoviek a potom ho narieďte v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.


Po nariedení v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C až 8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez čiastočiek.

Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať (pozri odsek „Likvidácia“ nižšie).


NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy na rekonštitúciu ani na riedenie.


Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola skúšaná na vzorke podávacieho setu, na báze PVC.


Infúzia

Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy na koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra.

Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom (5-FU), infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu (5-FU).


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetky pomôcky použité pri rekonštitúcii, riedení a podaní lieku sa musia zlikvidovať v súlade so štandardnými operačnými postupmi zdravotníckeho zariadenia týkajúcimi sa manipulácie s cytotoxickými látkami a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44 / 0345 / 07 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.9.2007

Dátum predĺženia registrácia: Júl 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014


19/19Oxaliplatina Mylan 5 mg/ ml