+ ipil.sk

Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infúzny roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infúzny roztok


oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože môže obsahovať pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oxaliplatina Strides a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu Strides

3. Ako používať Oxaliplatinu Strides

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Strides

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Oxaliplatina Strides a na čo sa používa


Oxaliplatina Strides sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva (liečba rakoviny hrubého čreva štádia III po kompletnej resekcii (odstránení) primárneho nádoru, liečba metastatického kolorektálneho karcinómu). Oxaliplatina sa používa v kombinácii s inými protinádorovými liečivami, ktoré sa nazývajú 5-fluóruracil (5-FU) a leukovorín (kyselina folínová).


Oxaliplatina Strides je protinádorový alebo protirakovinový liek, ktorý obsahuje platinu.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxaliplatinu Strides


Nepoužívajte Oxaliplatinu Strides

 • ak ste alergický na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak dojčíte.

 • ak máte znížený počet červených alebo bielych krviniek.

 • ak máte pocit brnenia a zníženej citlivosti v prstoch na rukách a/alebo nohách a máte ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, napríklad pri zapínaní gombíkov na oblečení.

 • ak trpíte závažným poškodením obličiek.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Oxaliplatiny Strides

 • ak ste niekedy prekonali alergickú reakciu na lieky obsahujúce platinu, ako sú karboplatina a cisplatina. Pri infúzii oxaliplatiny môžu nastať alergické reakcie.

 • ak máte mierne alebo stredne závažné problémy s obličkami,

 • ak máte problémy s pečeňou.


Oxaliplatina môže spôsobiť neplodnosť, ktorá môže byť nezvratná.

Preto sa pacientom mužského pohlavia odporúča, aby počas liečby a až do 6 mesiacov po nej nesplodili dieťa a aby sa pred liečbou informovali u svojho lekára o možnosti uchovávania spermií. Pacienti mužského pohlavia musia používať vhodnú metódu antikoncepcie počas liečby a počas 6 mesiacov po jej ukončení.


Ak sa vás niektoré z hore uvedených upozornení týka alebo sa týkalo v minulosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Oxaliplatina Strides 5 mg/ml

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Neodporúča sa otehotnieť počas liečby oxaliplatinou. Počas liečby musíte používať účinnú antikoncepčnú metódu. Pacientky musia používať vhodnú metódu antikoncepcie počas liečby a počas 4 mesiace po jej ukončení.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ak otehotniete počas liečby, musíte okamžite informovať svojho lekára.


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.


Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Liečba oxaliplatinou môže viesť k zvýšenému riziku závratu, nevoľnosti a vracania a tiež iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu. Ak k tomuto dôjde, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Ak máte počas používania Oxaliplatiny Strides problémy s videním, neveďte vozidlo, neobsluhujte ťažké stroje, ani sa nevenujte nebezpečným aktivitám.


 1. Ako používať Oxaliplatinu Strides


Oxaliplatina Strides sa používa iba u dospelých.

Na jednorazové použitie.


Dávkovanie

Dávka oxaliplatiny závisí od plochy povrchu vášho tela. Je vypočítaná z výšky a váhy. Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších osôb je 85 mg/m2plochy povrchu tela. Dávka, ktorú dostanete, závisí aj od výsledkov krvných testov a od toho, či sa u vás v minulosti objavili v súvislosti s oxaliplatinou vedľajšie účinky.


Spôsob a cesta podania

 • Oxaliplatina Strides vám predpíše odborník na liečbu rakoviny.

 • Liečiť vás bude zdravotnícky pracovník, ktorý určí požadovanú dávku oxaliplatiny.


Oxaliplatina sa podáva pomalou injekciou do žily (intravenóznou infúziou) počas 2 až 6 hodín.


 • Oxaliplatina vám bude podaná v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred infúziou 5-fluóruracilu.


Frekvencia podávania

Infúziu budete dostávať zvyčajne raz za 2 týždne.


Dĺžka liečby

Dĺžku liečby určí váš lekár.

Liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov, ak je nasadená po kompletnom odstránení nádoru.


Ak použijete viac Oxaliplatiny Strides ako máte

Nakoľko vám tento liek podáva zdravotnícky pracovník, je nepravdepodobné, že by ste ho dostali primálo alebo priveľa.

V prípade predávkovania môžete pocítiť zvýšený výskyt vedľajších účinkov. Lekár vám poskytne vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky môžu byť

veľmi časté: vyskytujú sa u viac ako u 1 z 10 používateľov

časté: vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov zo 100

menej časté: vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov z 1 000

zriedkavé: vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov z 10 000

veľmi zriedkavé: vyskytujú sa u menej ako u 1 používateľa z 10 000

neznáme: z dostupných údajov


Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste to oznámili lekárovi ešte pred ďalším podaním lieku.


Nižšie sú popísané vedľajšie účinky, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť.


Ak spozorujete akýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:

 • Neobvyklé modriny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je bolesť v krku a vysoká teplota,

 • Pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie,

 • Prítomnosť krvi alebo tmavohnedých kávovo sfarbených zrniek v zvratkoch,

 • Zápal ústnej dutiny alebo inej sliznice (bolesť pier alebo vredy v ústach),

 • Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ako je suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie,

 • Skupina príznakov, ako bolesť hlavy, zmeny v psychike, kŕče a poruchy videnia od rozmazaného videnia až po stratu videnia (príznaky reverzibilného posteriórneho leukoencefalopatického syndrómu, zriedkavej neurologickej poruchy).


Iné známe vedľajšie účinky oxaliplatiny sú:


Veľmi časté(vyskytujú sa u viac ako u 1 z 10 používateľov)

 • Oxaliplatina môže mať vplyv na nervový systém (periférna neuropatia). Môžete pocítiť brnenie a/alebo necitlivosť v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, čo môže byť niekedy spojené s kŕčmi.


Tieto účinky sa často objavujú pri vystavení sa chladu, napr. pri otvorení chladničky alebo držaní studeného nápoja. Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie gombíkov na oblečení. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpili, je možné, že príznaky periférnej senzorickej neuropatie budú pretrvávať po skončení liečby.


 • Pri ohnutí krku sa u niektorých ľudí vyskytol v oblasti horných končatín a trupu pocit pichania, podobný bolesti po náraze, šíriaci sa smerom nadol.


 • Oxaliplatina môže niekedy spôsobovať nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri prehĺtaní a môže dôjsť k pocitu dýchavičnosti.

Zvyčajne sa tento pocit vyskytne počas podávania alebo v priebehu niekoľkých hodín po podaní infúzie a môžu byť vyvolané chladom.

Hoci je to nepríjemné, tento pocit netrvá dlho a vymizne bez potreby liečby.

Lekár môže následne rozhodnúť, že vám liečbu zmení.


 • Oxaliplatina môže spôsobiť hnačku, miernu nevoľnosť (pocit na vracanie) a vracanie; lekár vám však zvyčajne pred liečbou podá liek na zabránenie vracaniu a jeho podávanie môže pokračovať aj po liečbe.

 • Oxaliplatina spôsobuje prechodný pokles počtu krviniek.

Úbytok červených krviniek môže spôsobiť anémiu (chudokrvnosť), neobvyklé krvácanie alebo modriny (kvôli úbytku krvných doštičiek).

Úbytok počtu bielych krviniek môže spôsobiť väčšiu náchylnosť na infekcie.

Lekár vám pred začiatkom liečby a potom pred každým nasledujúcim cyklom spraví krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný počet krviniek.


 • Nepríjemný pocit blízko alebo v mieste vpichu počas infúzie

 • Horúčka, tras (tremor), mierna alebo závažná únava, bolesť tela

 • Zmeny telesnej hmotnosti, strata alebo pokles chuti do jedla, poruchy chuti, zápcha

 • Bolesť hlavy, bolesť chrbta

 • Opuch svalových nervov, stuhnutie šije, nezvyčajný pocit v jazyku, ktorý môže zmeniť schopnosť rozprávať, zápal ústnej dutiny/inej sliznice (bolesť pier alebo vredy v ústach)

 • Bolesť brucha

 • Nezvyčajné krvácanie vrátane krvácania z nosa

 • Kašeľ a ťažkosti pri dýchaní

 • Alergické reakcie, vyrážky, ktoré môžu byť červené a svrbiace, mierna strata vlasov (alopécia)

 • Zmena vo výsledkoch krvných testov vrátane testov funkcie pečene


Časté(vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov zo 100)

 • Infekcia spôsobená znížením počtu bielych krviniek

 • Porucha trávenia a pálenie záhy, čkanie, sčervenanie, závraty

 • Zvýšené potenie a ochorenia nechtov, olupovanie kože

 • Bolesť na hrudi

 • Pľúcne poruchy a výtok z nosa

 • Bolesť kĺbov a kostí

 • Bolesť pri močení a zmeny funkcie obličiek, zmeny v častosti močenia, dehydratácia

 • Prítomnosť krvi v moči/stolici, opuch žíl, krvné zrazeniny v pľúcach

 • Vysoký krvný tlak

 • Depresia a nespavosť

 • Zápal spojoviek, poruchy videnia


Menej časté(vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov z 1000)


Zriedkavé(vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov z 10 000)

 • Hluchota

 • Zjazvenie a zhrubnutie pľúc spojené s dýchavičnosťou, niekedy fatálne (intersticiálne pľúcne ochorenie)

 • Prechodná krátkodobá strata videnia


Veľmi zriedkavé(vyskytujú sa u menej ako u 1 z 10 000 používateľov)

 • Prítomnosť krvi alebo tmavohnedých kávovo sfarbených častíc vo zvratkoch


Neznáma častosť (z dostupných údajov)

 • Kŕče


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Strides


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Dátum exspirácie

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke a škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávanie lieku

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky na uchovanie zriedených roztokov sú uvedené v informáciách určených pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxaliplatina Strides obsahuje


- Liečivo Oxaliplatiny Strides je oxaliplatina.

- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Oxaliplatina Strides a obsah balenia

Každá injekčná liekovka obsahuje biely lyofilizovaný prášok na infúzny roztok obsahujúci 50 mg alebo 100 mg oxaliplatiny s monohydrátom laktózy.

Injekčné liekovky sa dodávajú v škatuliach, z ktorých každá obsahuje jednu injekčnú liekovku.

Predtým ako sa Oxaliplatina Strides môže injekčne podať do žily, má sa rozpustiť a ďalej nariediť. Pripravený a nariedený roztok je číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


Tato písomná informácia pre používateľa neobsahuje všetky informácie o tomto lieku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo si niečím nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str

03-230 Varšava

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Oxaliplatine Strides 5 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie

Bulharsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Прах за инфузионен разтвор

Cyprus Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Česká republika Oxaliplatin Strides 5 mg/ml prášek pro připravu infuzniho roztoku

Dánsko Oxaliplatin Strides

Estónsko Oxaliplatin Strides

Fínsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Francúzsko Oxaliplatine Strides Arcolab International 5 mg/ml Poudre pour solution pour perfusion

Grécko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Holandsko Oxaliplatine Strides 5 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie

Írsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml powder for solution for infusion

Island Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Innrennslisstofn, lausn

Litva Oxaliplatin Strides 5 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui

Lotyšsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Luxembursko Oxaliplatine Strides 5 mg/ml Poudre pour solution pour perfusion

Maďarsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml por oldatos infúzióhoz

Malta Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni

Nemecko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Nórsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko Oxaliplatin Strides

Portugalsko Oxaliplatina Strides

Rakúsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko OxaliplatinăStrides Arcolab International 5 mg/ml pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Slovensko Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infúzny roztok

Slovinsko Oksaliplatin Strides Arcolab 5 mg/ml prašek za raztopino za infundiranje

Spojené kráľovstvo Oxaliplatin 5 mg/ml Powder for solution for infusion

Španielsko Oxaliplatino Strides 5 mg/ml Polvo para solución para perfusión

Švédsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning

Taliansko Oxaliplatino Strides 5 mg/ml polvere per soluzione per infusioneTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU A INÉ ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM

Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie


Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotného personálu a jeho okolia sa pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou vyžaduje veľká opatrnosť.


Príprava injekčného roztoku cytotoxickej látky sa musí vykonať školenými odborníkmi so znalosťami o používaných liekoch a v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a najmä ochranu personálu, ktorí zaobchádza s liekmi, v súlade s predpismi nemocnice. To si vyžaduje miesto na prípravu vyhradené pre tento účel. V takomto priestore je zakázané fajčiť, jesť a piť.Personál musí mať zabezpečené vhodné pomôcky na zaobchádzanie, najmä plášte s dlhými rukávmi, ochranné masky, čiapky, ochranné okuliare, sterilné rukavice na jednorazové použitie, ochranné prikrývky pracovnej plochy, nádoby a zberné vrecia na odpad.Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri kapitolu „Likvidácia“ nižšie.Ak sa prášok, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou alebo sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.

Špeciálne opatrenia na podávanie


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený.

 • Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy. NEREKONŠTITUUJTE

alebo nerieďte roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE súčasne cez jednu infúznu súpravu.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom (5FU), liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA) obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a
s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Návod na použitie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát sodný)

Oxaliplatina 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (Y súprava) umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie.


Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie s alkalickými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.


Návod na použitie s 5-fluóruracilom

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi, napr. 5-fluóruracilom (5FU). Po podaní oxaliplatiny infúznu súpravu prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil (5FU).


Rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje znaky vyzrážania sa nemôže použiť a má sa zlikvidovať.


Rekonštitúcia roztoku

 • Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.

 • Ak sa používa 50 mg injekčná liekovka: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby sa získal roztok 5 mg oxaliplatiny na ml.

 • Ak sa používa 100 mg injekčná liekovka: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby sa získal roztok 5 mg oxaliplatiny na ml.


Pred použitím rekonštituovaný roztok vizuálne skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez viditeľných častíc.


Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď nariediť.

Ak sa ihneď nenariedi, za dobu uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia neuskutočnila za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky/liekoviek a potom ho narieďte v 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola medzi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny, bol preukázaný na 0,20 mg/ ml až 2,0 mg/ml.


Zriedený roztok je číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


Podávajte intravenóznou infúziou.


Po nariedení rekonštituovaného roztoku s 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu ihneď použiť.


Ak sa nepoužije ihneď, za časy uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a nemajú byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Pred použitím roztok zrakom skontrolujte. Smú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.


Liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať (pozri kapitolu „Likvidácia“ nižšie).


NIKDYnepoužívajte na riedenie roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Kompatibilita infúzneho koncentrátu oxaliplatiny bola testovaná na priemerných súpravách na podávanie, vyrobených na báze PVC.


Infúzia

Podanie oxaliplatiny nevyžaduje predchádzajúcu hydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom (5FU), infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu (5FU).


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri riedení a podávaní lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


9


Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


50 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.

100 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.


Jeden ml rekonštituovaného infúzneho roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


Jedna 50 mg injekčná liekovka obsahuje 450 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 100 mg injekčná liekovka obsahuje 900 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely lyofilizovaný prášok alebo koláč.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5FU) a kyselinou folínovou (FA) je indikovaná na:


adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (C podľa Dukesa) po kompletnom odstránení primárneho nádoru


liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Injikovateľné roztoky cytotoxických látok musí pripraviť školený odborný personál so znalosťami o použitom lieku a v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu životného prostredia a hlavne ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi, a to v súlade s predpismi nemocnice. To si vyžaduje osobitný priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. (Pozri časť 6.6).


Dávkovanie


LEN PRE DOSPELÝCH


Odporúčaná dávka oxaliplatiny v adjuvantnom nastavení je 85 mg/m² podávaná intravenózne opakovane každé dva týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).


Odporúčaná dávka oxaliplatiny na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu je 85 mg/m2podávaná intravenózne opakovane každé 2 týždne až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity.


Podaná dávka sa má upraviť podľa znášanlivosti (pozri časť 4.4).


Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi, t.j. 5-fluóruracilom (5FU).


Oxaliplatina sa podáva ako 2- až 6-hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia medzi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.


Oxaliplatina sa používa predovšetkým v kombinácii s režimami, ktorých základ tvorí kontinuálna infúzia 5-fluóruracilu (5FU). Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali režimy 5-fluóruracilu, ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.


Špeciálne populácie


 • Porucha funkcie obličiek:


Oxaliplatina sa nesmie podávať pacientom s ťažkým stupňom poškodenia funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 5.2).

U pacientov s miernym až stredne ťažkým stupňom poškodenia funkcie obličiek je odporúčaná dávka oxaliplatiny 85 mg/m2 (pozri časti 4.4 a 5.2).


 • Insuficiencia pečene:


V rámci štúdie fázy I s pacientmi s rôznymi stupňami poškodenia funkcie pečene, sa zdalo, že častosť a závažnosť porúch pečene a žlčových ciest je vo vzťahu k progresívnej chorobe a zhoršenými výsledkami vstupných pečeňových testov. Počas klinického vývoja lieku sa pre pacientov s abnormálnymi pečeňovými testami nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.


 • Starší pacienti:


Pri monoterapii oxaliplatinou alebo v kombinácii s 5-fluóruracilom (5FU) u pacientov nad 65 rokov sa nepozoroval vzostup prejavov závažnej toxicity. Preto sa u starších pacientov žiadna špecifická úprava dávky nevyžaduje.


- Pediatrická populácia:


Nie je žiadna relevantná indikácia na použitie oxaliplatiny u detí. Účinnosť monoterapie oxaliplatinou v pediatrickej populácii so solídnymi nádormi nebola stanovená (pozri časti 5.1).


Spôsob podávania


Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.


Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.


Oxaliplatina zriedená v infúzii 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia nie menej ako 0,2 mg/ml, sa musí podávať pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu (5FU).


V prípade extravazácie sa musí podávanie ihneď prerušiť.


Pokyny na použitie:


Oxaliplatina sa pred použitím musí rekonštituovať a následne ďalej nariediť.

Na rekonštitúciu mrazom vysušeného lieku sa má použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy alebo voda na injekcie.

Na riedenie sa má použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy (pozri časť 6.6).


 1. Kontraindikácie


Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov:


- s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


- dojčiacich žien.


 • ktorí majú pred začatím prvého cyklu liečby myelosupresiu, dôkazom čoho je východiskový počet neutrofilov 2x109/l a/alebo počet krvných doštičiek 100x109/l.


 • ktorí už pred začiatkom prvého cyklu liečby majú periférnu senzorickú neuropatiu s funkčným poškodením.


 • so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu je nižší ako 30 ml/min) (pozri časť 5.2).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebné starostlivo sledovať nežiaduce reakcie a upraviť dávku v závislosti od toxicity (pozri časť 5.2).


Reakcie z precitlivenosti

Pacienti, ktorí majú v anamnéze alergickú reakciu na lieky obsahujúce platinu, majú mať zaistený zvláštny dohľad. V prípade anafylaktickej reakcie sa musí infúzia okamžite prerušiť a začať adekvátna symptomatická liečba. Opakované podávanie oxaliplatiny je u týchto pacientov kontraindikované. U všetkých zlúčenín platiny boli zaznamenané skrížené reakcie, niekedy aj fatálne.


V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a začať obvyklá lokálna symptomatická liečba.


Neurologické symptómy

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa musí starostlivo sledovať, najmä pri súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom pravidelne.


Ak sa u pacientov v priebehu niekoľkých hodín po 2 hodinovej infúzii objaví akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8), nasledujúca infúzia oxaliplatiny sa má podať až po 6 hodinách.


Periférna neuropatia

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od trvania a závažnosti týchto symptómov:


 • ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (metastatické nastavenie liečby) alebo 75 mg/m2 (adjuvantné nastavenie liečby).


 • ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (metastatické nastavenie liečby) alebo 75 mg/m2 (adjuvantné nastavenie liečby).


 • ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.


 • ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže sa zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.


Pacienti majú byť informovaní o možnosti pretrvávania symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované stredne závažné parestézie alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami, môžu pretrvávať až do 3 rokov po ukončení adjuvantného nastavenia liečby.


Reverzibilný posteriórny leukoencefalopatický syndróm (RPLS)

Prípady reverzibilného posteriórneho leukoencefalopatického syndrómu (RPLS, známeho aj ako PRES– posteriórny reverzibilný encefalopatický syndróm) boli hlásené u pacientov, ktorí dostávali oxaliplatinu v kombinovanej chemoterapeutickej liečbe. RPLS je zriedkavý, reverzibilný, rýchlo sa vyvíjajúci neurologický stav, ktorý sa môže prejaviť záchvatmi, hypertenziou, bolesťou hlavy, zmätenosťou, slepotou alebo inými zrakovými a neurologickými poruchami (pozri časť 4.8). Na potvrdenie diagnózy RPLS sa používa snímka mozgu, najmä MRI (zobrazenie magnetickou rezonanciou).


Nauzea, vracanie, hnačka, dehydratácia a hematologické zmeny

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).


Závažná hnačka/vracanie, najmä pri liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu (5FU), môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek.


Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily <1,5x109/l alebo trombocyty <50x109/l), ďalší cyklus liečby sa má podať až po úprave hematologických parametrov na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má skontrolovať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.


Pacientov je potrebné dostatočne informovať o riziku hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu (5FU), aby mohli okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom vhodnej liečby.

Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s alebo bez neutropénie, ďalšia liečba sa musí odložiť dovtedy, kým sa pacient nezotaví z mukozitídy/stomatitídy na 1. alebo nižší stupeň a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne hodnotu ≥1,5x109/l.


Ak sa pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (5FU) (s alebo bez kyseliny folínovej (FA)) prejavia toxicity spojené s 5-fluóruracilom, musí sa dávka upraviť obvyklým spôsobom.


Ak sa objaví hnačka 4. stupňa, neutropénia 3.–4.stupňa (neutrofily <1,0x109/l), trombocytopénia 3.–4. stupňa (trombocyty <50x109/l), má sa okrem akýchkoľvek znížení dávky 5-fluóruracilu (5FU) znížiť dávka oxaliplatiny z 85 na 65 mg/m2(metastatické nastavenie liečby) alebo 75 mg/m2(adjuvantné nastavenie liečby).


Pľúca

V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov ako je neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrapoty alebo radiologicky verifikované pľúcne infiltráty, liečba oxaliplatinou sa musí prerušiť až pokým ďalšie pľúcne
vyšetrenie nevylúči intersticiálne pľúcne ochorenie alebo pľúcnu fibrózu (pozri časť 4.8).


Pečeň

V prípade abnormálnych výsledkov funkčných pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktorá zjavne nie je dôsledkom metastáz do pečene, musia byť zvážené veľmi zriedkavé prípady hepatovaskulárnych porúch spôsobených liekom.


Gravidita

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.


Fertilita

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli pozorované genotoxické účinky. Preto sa pacientom mužského pohlavia liečeným oxaliplatinou odporúča, aby počas liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby nesplodili dieťa a zvážili konzerváciu spermií pred liečbou, pretože oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok, ktorý môže byť ireverzibilný.

Ženy nesmú otehotnieť počas liečby oxaliplatinou a musia používať účinnú antikoncepčnú metódu (pozri časť 4.6).


 1. Liekové a iné interakcie


U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m², sa nezaznamenala žiadna zmena hladiny expozície 5-fluóruracilu (5-FU).


In vitrosa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku/antikoncepcia

V predklinických štúdiach boli pozorované genotoxické účinky. Preto sa pacientom mužského pohlavia, ktorí užívajú oxaliplatinu, neodporúča splodiť dieťa počas liečby a po dobu 6 mesiacov po ukončení liečby oxaliplatinou.

Ženy nesmú otehotnieť počas liečby a po dobu 4 mesiacov po liečbe, preto musia vykonať opatrenia na zabránenie otehotneniu.


Gravidita

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti lieku pri podávaní počas tehotenstva. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Vzhľadom na výsledky štúdií na zvieratách a farmakologický účinok zlúčeniny sa neodporúča používať oxaliplatinu počas tehotenstva, najmä počas prvého trimestra. Podávanie oxaliplatiny sa má zvážiť až po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika pre plod a iba po predchádzajúcom súhlase pacientky.


Laktácia

Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.


Fertilita

Oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok (pozri časť 4.4).


Vzhľadom na farmakologický účinok zlúčeniny môže oxaliplatina spôsobiť neplodnosť. Pacienti mužského pohlavia by mali byť poučení o konzervácii spermií.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu liečba oxaliplatinou spôsobuje zvýšenie rizika závratov, nauzey, vracania a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, ktoré môže viesť k menšiemu alebo strednému vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Odchýlky vo videní, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto majú byť pacienti upozornení o potenciálnych vplyvoch týchto udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom / kyselinou folínovou (5FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a dávkovo kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine a v kombinácii s 5FU/FA ako pri samotnom 5FU/FA.


Frekvencie výskytu v nasledujúcej tabuľke sú odvodené z klinických skúšaní s metastatickým a adjuvantným nastavením liečby (v uvedenom poradí bolo 416 pacientov a 1108 pacientov zaradených do ramien s liečbou oxaliplatina + 5FU/FA) a z postmarketingového sledovania.


Frekvencievýskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100, <1/10), menej časté (1/1000, <1/100), zriedkavé (1/10 000, <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou.


MedDRA triedy

orgánových systémov

Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Infekcie a

nákazy *


- Infekcia


- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

- Neutropenická sepsa
Poruchy krvi a lymfatického systému*


- Anémia

- Neutropénia

- Trombocyto-pénia

- Leukopénia

- Lymfopénia

- Febrilná neutropénia


- Imunoalergic-ká trombocyto- pénia

- Hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému*

- Alergia / alergická reakcia+

Poruchy metabolizmu a výživy


- Anorexia

- Hypergly-kémia

- Hypokali-émia

- Hyper-natriémia


- Dehydratácia


- Metabolická acidózaPsychické poruchy


- Depresia

- Insomnia

- NervozitaPoruchy nervového systému*


- Periférna senzorická neuropatia

- Zmyslové poruchy

- Poruchy chuti

- Bolesť hlavy

- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus- Dyzartria

- Reverzibilný posteriórny leukoencefalo-patický syndróm (RPLS alebo PRES)** (pozri časť 4.4)

Poruchy oka- Konjunktivitída

- Poruchy videnia- Prechodný pokles ostrosti zraku

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata zraku, reverzibilná po prerušení liečby

Poruchy ucha a labyrintu- Ototoxicita


- Hluchota

Poruchy ciev- Hemorágia

- Sčervenanie

- Hlboká žilová trombóza

- Hypertenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ

- Epistaxa

- Čkanie

- Pľúcna embólia


- Intersticiálna choroba pľúc, niekedy fatálna

- Pľúcna fibróza**

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída /mukozitída

- Bolesť brucha

- Zápcha

- Dyspepsia

- Gastroezofa-gálny reflux

- Krvácanie z rekta

- Gastrointest-inálne krvácanie


- Ileus

- Črevná obštrukcia


- Kolitída vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

- Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


- Poruchy kože

- Alopécia


- Odlupovanie kože (t. j. syndróm ruka-noha)

- Vyrážka

s erytémom

- Vyrážka

- Zvýšené potenie

- Poruchy na nechtochPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta


- Artralgia

- Bolesť v kostiach
Poruchy obličiek a močových ciest- Hematúria

- Dyzúria

- Abnormálna frekvencia močenia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


- Únava

- Horúčka++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu+++
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


- Zvýšenie hepatálnych enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie bilirubínu v krvi

- Zvýšenie laktátdehydro-genázy v krvi

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantné nastavenie liečby)

- Zvýšenie kreatinínu v krvi

- Pokles hmotnosti (metastatické nastavenie liečby)
* Pozri podrobnú časť nižšie

** Pozri časť 4.4.

+ Veľmi časté alergie/alergické reakcie, vyskytujúce sa najmä počas infúzie, niekedy fatálne. Časté alergické reakcie ako kožná vyrážka, najmä urtikária, konjunktivitída a rinitída.

Časté anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, hypotenzie, pocitu bolesti na hrudníku a anafylaktického šoku.

++Veľmi častá horúčka, stuhnutosť (tremor) buď z infekcie (s alebo bez febrilnej neutropénie) alebo možno na podklade imunologického mechanizmu.

+++ Boli hlásené reakcie v mieste podania injekcie, vrátane lokálnej bolesti, začervenania, opuchu a trombózy. Extravazácia môže tiež viesť k lokálnej bolesti a zápalu, ktoré môžu byť závažné, a spôsobovať komplikácie, vrátane nekrózy najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri 4.4).


Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé (<1/10 000):


Pečeňový sinusoidálny obštrukčný syndróm, známy aj ako veno-okluzívne ochorenie pečene, alebo patologické prejavy týkajúce sa takýchto porúch pečene, vrátane peliózy pečene, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie, perisinusoidálnej fibrózy. Klinické prejavy môžu byť: portálna hypertenzia a/alebo zvýšenie transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé (<1/10 000):


Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne zlyhanie obličiek.


Poruchy krvi a lymfatického systému


Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Metastatické nastavenie liečby

Adjuvantné nastavenie liečby


Všetky stupne

3. st.

4. st.

Všetky stupne

3. st.

4. st.

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou

Hemolyticko-uremický syndróm


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Metastatické nastavenie liečby

Adjuvantné nastavenie liečby

Všetky stupne

3. st.

4. st.

Všetky stupne

3. st.

4. st.

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Hnačka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/stomatitída

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Je indikovaná profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.


Závažná hnačka/vracanie, najmä pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (pozri časť 4.4), môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek.


Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je limitujúcim faktorom dávky oxaliplatiny. Má za následok senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín s alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Trvanie týchto symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby, sa predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.


Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha indikujú, v závislosti od dĺžky trvania symptómov, úpravu dávky, alebo aj prerušenie liečby (pozri časť 4.4).


Táto funkčná porucha, ktorá je možným dôsledkom senzorického poškodenia, zahŕňa ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov. Riziko výskytu trvalých symptómov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m² (10 cyklov) je približne 10 % a 20 % pre kumulatívnu dávku 1020 mg/m² (12 cyklov).


Neurologické prejavy a príznaky vo väčšine prípadov ustupujú alebo úplne vymiznú po prerušení liečby.V adjuvantnom nastavení liečby pri karcinóme hrubého čreva 87 % pacientov nemalo 6 mesiacov po ukončení liečby žiadne alebo len mierne príznaky. do 3 rokov po ukončení liečby sú približne u 3 % pacientov prítomné pretrvávajúce lokalizované parestézie stredne závažnej intenzity (2,3 %) alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami (0,5 %).


Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú, keď je pacient vystavený chladu. Obyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypoestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1 % až 2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie a dyspnoe/pocitu dusenia, bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí (bez cyanózy alebo hypoxie) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (bez stridoru alebo dýchavičnosti). Aj keď sa v týchto prípadoch podajú antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené symptómy rýchlo ustupujú dokonca aj bez liečby. Znižovaniu výskytu tohto syndrómu napomáha predĺženie podávania infúzie (pozri časť 4.4).

Občas boli pozorované ďalšie symptómy vrátane spazmu čeľuste/mimovoľných svalových kontrakcií/šklbania svalov/myoklónie, abnormálnej koordinácie/ abnormálnej chôdze/ataxie/poruchy rovnováhy, stuhnutosti krku alebo hrudníka/tlaku/dyskomfortu/bolesti.

Navyše môžu byť k vyššie uvedeným udalostiam pridružené kraniálne nervové dysfunkcie alebo sa môže vyskytnúť ojedinelá udalosť, ako je ptóza, dvojité videnie, afónia/dysfónia, zachrípnutosť, niekedy opísaná ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku, alebo dysartria, niekedy opísaná ako afázia, neuralgia trojklanného nervu/bolesť tváre/bolesť oka, pokles ostrosti zraku, poruchy zorného poľa.


Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické symptómy ako je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Hlásené boli aj ojedinelé prípady optickej neuritídy.


Postmarketingová skúsenosť s neznámou častosťou výskytu

Kŕče


Alergické reakcie


Výskyt alergických reakcií u pacientov (%) podľa stupňa závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Metastatické nastavenie liečby

Adjuvantné nastavenie liečby

Všetky stupne

3. st.

4. st.

Všetky stupne

3. st.

4. st.

Alergické reakcie/Alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum na oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich udalostí. Je nutné začať sledovanie hematologických parametrov a poskytnúť symptomatickú liečbu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné cytostatiká, zlúčeniny platiny, ATC kód: L01XA03


Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do skupiny zlúčenín platiny, v ktorých je platinový atóm viazaný v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.


Oxaliplatina je samostatný enantiomér, (SP-4-2)-[(1R,2R)-cyklohexán-1,2-diamín-kN, kN´][etánedioato(2-)-kO¹, kO²) platina].


Oxaliplatina má široké spektrum in vitrocytotoxickej a in vivoprotinádorovej aktivity v rámci rôznych nádorových modelových systémov vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitroaj in vivoaktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.


Synergické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluóruracilom (5FU) bolo pozorované in vitroaj in vivo.


Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený, ukázali, že vodné deriváty, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny, interagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútroreťazcové väzby, ktoré vedú k prerušeniu syntézy DNA a tým vyvolávajú cytotoxické a protinádorové účinky.


Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m² opakovane každé dva týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5FU/FA) u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bola hlásená v troch klinických štúdiách:


 • Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962, ktorá skúmala liečbu prvej voľby, randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, N=210) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, N=210)


 • Komparatívna trojramenná štúdia fázy III EFC4584 s predliečenými pacientmi randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu irinotekanu (CPT-11) + 5-fluóruracil/kyselina folínová na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, N=275), oxaliplatinou podávanou v monoterapii (N=275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, N=271)


 • Napokon štúdia fázy II EFC2964 bez kontrolnej skupiny zahŕňala pacientov odolných voči liečbe samotným 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, N=57)


Dve randomizované klinické skúšania, EFC2962 s liečbou prvej línie a EFC4584 s predliečenými pacientmi preukázali signifikantne vyšší podiel odpovede na liečbu a predĺženie prežitia bez progresie (progression free survival - PFS)/času do progresie (time to progression – TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-fluóruracilom/ kyselinou folínovou. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, refraktérnych pacientoch rozdiel v mediáne celkového prežitia (overall survival – OS) medzi kombináciou oxaliplatiny s 5FU/FA nedosiahol štatistickú významnosť.


Podiel odpovede na liečbu FOLFOX4 verzus LV5FU2


Podiel odpovede na liečbu, v % (95 % IS) nezávislé radiologické preskúmanie analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Monoterapia oxaliplatinou


Liečba prvej línie

EFC2962

Vyhodnotenie odpovede na liečbu každých 8 týždňov

22

(16–27)

49

(42–56)

NA*

Hodnota p = 0,0001


Predliečení pacienti

EFC4584

(refraktérni voči CPT-11 + 5FU/FA)

Vyhodnotenie odpovede na liečbu každých 6 týždňov


0,7

(0,0–2,7)


11,1

(7,6–15,5)


1,1

(0,2– 3,2)

Hodnota p < 0,0001Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni voči 5FU/FA)

Vyhodnotenie odpovede na liečbu každých 12 týždňov


NA*


23

(13–36)


NA*

* NA: Neaplikovateľné


Medián obdobia prežitia bez progresie (PFS) / Medián času do progresie (TTP)


FOLFOX4 verzus LV5FU2


Medián PFS/TTP, mesiace

(95 % IS)

nezávislé radiologické

preskúmanie analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4


Monoterapia oxaliplatinou

Liečba prvej línie

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5–6,5)

8,2

(7,2–8,8)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,0003Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(refraktérni voči

CPT-11 + 5FU/FA)


2,6

(1,8–2,9)


5,3

(4,7–6,1)


2,1

(1,6–2,7)

Log-rank hodnota p < 0,0001


Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni voči 5FU/FA)


NA*


5,1

(3,1–5,7)


NA*

* NA: Neaplikovateľné


Medián celkovej doby prežívania (OS) u FOLFOX4 verzus LV5FU2


Medián OS, mesiace

(95 % IS)

analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4


Monoterapia oxaliplatinou

Liečba prvej línie

EFC2962

14,7

(13,0–18,2)

16,2

(14,7–18,2)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,12


Predliečení pacienti

EFC4584*

(refraktérni voči

CPT-11 + 5FU/FA)


8,8

(7,3– 9,3)


9,9

(9,1–10,5)


8,1

(7,2–8,7)

Log-rank hodnota p = 0,09Predliečení pacienti

EFC2964

(refraktérni voči 5FU/FA)

NA*


10,8

(9,3–12,8)


NA*

* NA: Neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, väčší podiel pacientov liečených oxaliplatinou a 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou dosiahlo signifikantné zlepšenie symptómov súvisiacich s chorobou oproti tým, ktorí dostávali samotný 5-fluóruracil/kyselinu folínovú (27,7 % oproti 14,6 %, p=0,0033).


U nepredliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval v žiadnom aspekte kvality života žiadny štatistický rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo väčšinou lepšie v kontrolnom ramene pri parametroch celkového zdravotného stavu a bolesti, a horšie v oxaliplatinovom ramene u nauzey a vracania.


Komparatívna štúdia fázy III MOSAIC (EFC3313) v adjuvantnom nastavení liečby randomizovala 2246 pacientov (899 štádia II/podľa Dukesa B2 a 1347 štádia III/podľa Dukesa C) po kompletnej resekcii primárneho karcinómu hrubého čreva buď k samotnému 5FU/FA (LV5FU2, N=1123 (B2/C) = 448/675) alebo ku kombinácii oxaliplatina a 5FU/FA (FOLFOX4, N =1123 (B2/C) = 451/672).


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* pre celkovú populáciu


Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percentá 3-ročného prežívania bez choroby (95 % IS)

73,3

(70,6–75,9)

78.7

(76,2–81,1)

Pomer rizika (95 % IS)

0,76

(0,64–0,89)

Stratifikovaný log rank test

P=0,0008

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Štúdia preukázala celkovú signifikantnú výhodu oxaliplatiny v kombinácii s 5FU/FA (FOLFOX4) oproti samotnému 5FU/FA (LV5FU2) v 3-ročnom prežívaní bez choroby.


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* podľa štádia choroby


Štádium pacienta

Štádium II

(Dukes B2)

Štádium III

(Dukes C)

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percentá 3-ročného prežívania bez choroby

(95 % CI)


84,3

(80,9–87,7)


87,4

(84,3–90,5)


65,8

(62,2–69,5)


72,8

(69,4–76,2)

Pomer rizika (95% CI)

0,79

(0,57–1,09)

0,75

(0,62–0,90)

Log-rank test

P=0,151

P=0,002

* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne 3 roky)


Celkové prežívanie (ITT analýza)


V čase analýzy 3-ročného prežívania bez choroby, čo bol primárny cieľový ukazovateľ v klinickom skúšaní MOSAIC, 85,1 % pacientov v ramene FOLFOX4 ešte stále žilo, oproti 83,8 % pacientov v ramene LV5FU2. Toto sa prenieslo do celkovej redukcie rizika úmrtnosti vo výške 10 % v prospech FOLFOX4, ktorá nedosiahla štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).


Čísla v subpopulácii boli 92,2 % oproti 92,4 % v štádiu II (Dukes B2) (pomer rizika = 1,01) a 80,4 % oproti 78,1 % v subpopulácii štádia III (Dukes C) (pomer rizika = 0,87) pre FOLFOX4 a LV5FU2, v danom poradí.


Použitie oxaliplatiny v monoterapii bolo vyhodnotené v 2 štúdiách fázy I (69 pacientov) a v 2 štúdiách fázy II (166 pacientov) vykonaných na pediatrickej populácii. Celkovo bolo liečených 235 pediatrických pacientov so solídnymi nádormi (vo veku od 7 mesiacov do 22 rokov). Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie nebola stanovená. Nábor do oboch štúdií fázy II bol zastavený pre nedostatočnú odpoveď nádoru.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika individuálnych aktívnych zlúčenín nebola stanovená. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej zmes všetkých neviazaných, aktívnych aj neaktívnych platinových látok po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m² každé tri týždne počas 1 až 5 cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m² každé dva týždne počas 1 až 3 cyklov je nasledovná:


Súhrn farmakokinetických parametrov platiny stanovený v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m² každé dva týždne alebo 130 mg/m² každé tri týždne


Dávka

Cmax

AUC0–48

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

CL

μg

/ml

μg.h

/ml

μg.h

/ml

h

h

h

L

l/h

85 mg/m2


Stredná hodnota

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2


Stredná hodnota

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Stredné hodnoty AUC0–48, a Cmaxstanovené pri cykle 3 (85 mg/m2) alebo cykle 5 (130 mg/m2).

Stredné hodnoty AUC, Vssa CL stanovené pri cykle 1.

Cmax, AUC, AUC0–48, Vssa CLhodnoty stanovené nekompartmentovou analýzou.

t1/2α, t1/2β, and t1/2γ stanovené kompartmentovou analýzou (cykly 1–3, kombinované).


Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na erytrocyty a plazmu sú polčasy v týchto matriciach, ktoré sa blížili prirodzeným polčasom erytrocytov a sérového albumínu. Akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m² každé dva týždne alebo 130 mg/m² každé tri týždne nebola pozorovaná a rovnovážny stav bol v tejto matrici dosiahnutý po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je väčšinou nízka.


Biotransformácia in vitrosa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P450.


Oxaliplatina podlieha u pacientov rozsiahlej biotransformácii a v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2-hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. V neskorších časových bodoch boli v systémovej cirkulácii identifikované viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových látok, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.


Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom najmä v 48 hodinách po podaní.


Do 5. dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúči močom a <3 % stolicou.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek rôzneho stupňa sa skúmal vplyv poškodenia obličiek na vylučovanie oxaliplatiny. Kontrolná skupina s normálnou funkciou obličiek (CLcr > 80 ml/min, n=12) dostávala oxaliplatinu v dávke 85 mg/m2rovnako ako pacienti s miernym (CLcr = 50 až 80 ml/min, n=13) a stredne ťažkým (CLcr = 30 až 49 ml/min, n=11) stupňom poškodením obličiek. Pacienti s ťažkým stupňom poškodením obličiek (CLcr < 30 ml/min, n=5) dostávali oxaliplatinu v dávke 65 mg/m2. Stredná doba expozície bola 9, 4, 6 a 3 cykly, v danom poradí, a farmakokinetické údaje pri 1. cykle boli získané od 11, 13, 10 a 4 pacientov, v danom poradí.

So zvyšujúcim sa stupňom poškodenia obličiek, najmä u (malej) skupiny pacientov s ťažkým stupňom poškodenia obličiek, bolo zistené zvýšenie AUC a AUC/dávka platiny a zníženie celkového a renálneho klírensu CL a Vss v plazmatickom ultrafiltráte (PUF): bodový odhad (90 % CI) odhadovaného stredného pomeru renálneho stavu k normálnym renálnym fukciám pre hodnotu AUC/dávka bol 1,36 (1,08; 1,71) u pacientov s miernym stupňom, 2,34 (1,82; 3,01) u pacientov so stredne ťažkým stupňom a 4,81 (3,49; 6,64) u pacientov s ťažkým stupňom zlyhávania obličiek.

Eliminácia oxaliplatiny významne súvisí s klírensom kreatinínu. Celkový klírens (CL) platiny v PUF bol 0,74 (0,59; 0,92) u pacientov s miernym stupňom, 0,43 (0,33; 0,55) u pacientov so stredným ťažkým stupňom a 0,21 (0,15; 0,29) u pacientov s ťažkým stupňom zlyhávania obličiek a Vss 0,52 (0,41; 0,65) u pacientov s miernym stupňom, 0,73 (0,59; 0,91) u pacientov so stredne ťažkým stupňom a 0,27 (0,20; 0,36) u pacientov s ťažkým stupňom zlyhávania obličiek. Celkový telesný klírens platiny v PUF bol preto znížený o 26 % pri miernom, 57 % pri stredne ťažkom a 79 % pri ťažkom stupni poškodenia obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnymi funkciami.

Renálny klírens platiny v PUF bol znížený u pacientov s postihnutím funkcie obličiek v rozsahu 30 % pri miernom, 65 % pri stredne ťažkom a 84 % pri ťažkom stupni poškodenia obličiek v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou.

Zaznamenal sa vzostup beta polčasu platiny v PUF so zvyšujúcim sa stupňom poškodenia obličiek najmä u skupiny s ťažkým stupňom poškodenia. Napriek malému počtu pacientov s ťažkým stupňom renálnej dysfunkcie je treba tieto údaje brať do úvahy u pacientov s ťažkým stupňom zlyhávania obličiek a zohľadniť ich pri predpisovaní oxaliplatiny pacientom s poškodením obličiek (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Kostná dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce boli u predklinických druhov (myši, potkany, psy a/alebo opice) v rámci štúdií s jednorazovou dávkou a viacnásobnými dávkami identifikované ako cieľové orgány. Toxicity cieľových orgánov pozorované u zvierat sú zhodné s toxicitami, ktoré sú spôsobované inými liekmi obsahujúcimi platinu a cytotoxickými liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú na liečbu ľudskej rakoviny s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce boli pozorované iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že bola pozorovaná iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m²), boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu súvisieť s interakciou s napäťovo riadenými Na+kanálmi.


Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď karcinogénne štúdie neboli uskutočnené.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy


 1. Inkompatibility


Zriedený liek nemá byť zmiešaný s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo infúznej súprave. Podľa pokynov na podávanie opísaných v časti 6.6 môže byť oxaliplatina podávaná súčasne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (Y súpravy).


 • NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom (5FU), s liekmi kyseliny folínovej (FA), ktoré obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).


 • NEREKONŠTITUUJTE alebo nerieďte oxaliplatinu s roztokmi soli alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane chloridu vápenatého, draselného a sodného).


 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej súprave (pozri pokyny pre súčasné podávanie s kyselinou folínovou uvedené v časti 6.6).


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenia s obsahom hliníka.


 1. Čas použiteľnosti


Neotvorená liekovka: 2 roky


Rekonštituovaný roztok v pôvodnej injekčnej liekovke

Rekonštituovaný roztok sa má ihneď nariediť a je len na jednorazové použitie.

Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, za dobu uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia neuskutočnila za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.

Po rekonštitúcii sa chemická a fyzikálna stabilita roztoku preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.


Roztok na infúzne podanie

Chemická a fyzikálna stabilita boli dokázané počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C po nariedení rekonštituovaného roztoku v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy.


Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, za dobu uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek v balení určenom na predaj nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii a riedení lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


20 ml injekčná liekovka z bieleho skla typu I v tvare rúrky s brómbutylovým gumeným uzáverom a zeleným hliníkovým vyklápacím viečkom obsahujúca 50 mg prášku oxaliplatiny.

50 ml injekčná liekovka z bieleho skla typu I v tvare rúrky s brómbutylovým gumeným uzáverom a zeleným hliníkovým vyklápacím viečkom obsahujúca 100 mg prášku oxaliplatiny.


Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka v škatuli.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní i príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.


Pokyny na zaobchádzanie


Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotného personálu a jeho okolia sa pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou vyžaduje veľká opatrnosť.


Prípravu injikovateľného roztoku cytotoxickej látky musí vykonať zaškolený odborný personál so znalosťou používaných liekov a v podmienkách, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a najmä ochranu personálu, ktorí zaobchádza s liekmi, v súlade s predpismi nemocnice. To si vyžaduje miesto na prípravu vyhradené pre tento účel. V takomto priestore je zakázané fajčiť, jesť a piť.


Personál musí mať k dispozícií vhodné pomôcky na zaobchádzanie s liekom, najmä plášte s dlhými rukávmi, ochranné masky, čiapky, ochranné okuliare, sterilné rukavice na jednorazové použitie, ochranné prikrývky pracovnej plochy, nádoby a zberné vrecia na odpad.


Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.


Gravidné ženy majú byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.


S každou rozbitou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označených pevných nádobách. Pozri kapitolu „Likvidácia“ nižšie.


Ak sa prášok, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou alebo sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.


Špeciálne opatrenia pri podávaní


 • NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenia s obsahom hliníka.

 • NEPODÁVAJTE nezriedený.

 • Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy. NEREKONŠTITUUJTE alebo nerieďte roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

 • NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE súčasne cez tú istú infúznu súpravu.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, najmä s 5-fluóruracilom (5FU), liekmi kyseliny folínovej (FA) obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných aktívnych látok. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.


Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát sodný)

Oxaliplatina 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (Y súpravy) umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie.


Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie s alkalickými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.


Návod na podávanie s 5-fluóruracilom

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi, napr. 5-fluóruracil (5FU). Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil (5FU).


Rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje znaky vyzrážania sa nemôže použiť a má sa zlikvidovať.


Rekonštitúcia roztoku

 • Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.

 • Ak sa používa 50 mg injekčná liekovka: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby sa získal roztok 5 mg oxaliplatiny na ml.

 • Ak sa používa 100 mg injekčná liekovka: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby sa získal roztok 5 mg oxaliplatiny na ml.


Pred použitím rekonštituovaný roztok vizuálne skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez viditeľných častíc.


Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok ihneď nariediť.

Ak sa ihneď nenariedi, za dobu uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia neuskutočnila za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (liekoviek) a potom ho zrieďte v 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu medzi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny je 0,20 mg/ ml až 2,0 mg/ml.


Zriedený roztok je číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


Podávajte intravenóznou infúziou.


Po nariedení 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, za dobu uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Pred použitím roztok zrakom skontrolujte. Používať sa majú len číre roztoky bez čiastočiek.


Liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa musí zlikvidovať (pozri kapitolu „Likvidácia“ nižšie).


Na zriedenieNIKDYnepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.


Kompatibilita infúzneho koncentrátu oxaliplatiny bola skúšaná na reprezentatívnom sete na podávanie, vyrobenom na báze PVC.


Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje prehydratácia.


Oxaliplatina zriedená v 250 ml až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2- až 6-hodinová infúzia pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom (5FU), infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu (5FU).


Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri riedení a podaní lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0130/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.04.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


21


Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infúzny roztok