+ ipil.sk

Oxid Dusný medicinALPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Oxid Dusný medicinAL


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Oxid Dusný medicinAL musí podávať výlučne školený zdravotnícky personál.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Oxid Dusný medicinAL a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete Oxid Dusný medicinAL

 3. Ako používať Oxid Dusný medicinAL

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Oxid Dusný medicinAL


Názov tohto lieku je Oxid Dusný medicinAL. Tento liek sa dodáva ako skvapalnený plyn, obsahujúci iba oxid dusný. Neobsahuje žiadne iné zložky.


1. ČO JE Oxid Dusný medicinAL a na ČO SA POUŽÍVA


Oxid Dusný medicinAL je inhalačný plyn (plyn, ktorý sa vdychuje). Je bezfarebný a môže mať mierne sladkastú vôňu. Dodáva sa skvapalnený pod tlakom v kovových flašiach.


Oxid dusný pomáha ukľudniť pacienta a znížiť bolesť pri krátkych operáciách, najmä v zubnom lekárstve a v pôrodníctve. Môže sa tiež použiť v kombinácii s inými typmi liekov na začatie a udržanie narkózy.


2. SKÔr AKO POUŽIJETE Oxid Dusný medicinAL


Pacientovi a osobám okolo neho nedovoľte počas liečby oxidom dusným fajčiť.

V priestore, kde sa používa Oxid Dusný medicinAL sa nesmie pracovať s otvoreným ohňom.

Oxid dusný môže napomáhať horeniu.

Dbajte na to, aby na mieste kde sa používa bolo zabezpečené vetranie alebo systém pohlcovania plynu.


Pri použití Oxid Dusný medicinAL nenanášajte pacientovi na tvár alebo ruky tuk alebo masti.


Pacient musí byť poučený, aby počas liečby normálne dýchal, v prípade potreby možno masku jemne pridržiavať na mieste.


Buďte zvlášť opatrní pri používaní Oxid Dusný medicinAL


Ak pacient utrpel poranenie hlavy, má telesné dutiny vyplnené plynom alebo nízky krvný tlak, použitie oxidu dusného sa musí konzultovať s lekárom.

U pacientov, ktorí počas posledných troch mesiacov podstúpili operáciu oka Oxid Dusný medicinAL nepoužívajte.

PoužívanieOxid Dusný medicinAL s jedlom a nápojmi


Pacient nemusí pred liečbou hladovať, avšak počas procedúry by nemal jesť ani piť.


Tehotenstvo


Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa treba použitiu Oxid Dusný medicinAL vyhnúť.


Dojčenie


Oxid Dusný medicinAL sa môže používať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Počas 12 hodín po použití Oxid Dusný medicinAL nesmie pacient viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Používanie (užívanie) iných liekov


V prípade, že pacient užíva alebo nedávno užíval iné lieky, najmä psychotropné lieky ako opiáty alebo benzodiazepíny, liečba sa musí konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.


3. AKO POUŽÍVAŤ Oxid Dusný medicinAL


Pred podaním pacientovi sa musí plyn zmiešať so vzduchom alebo kyslíkom, aby sa vo vdychovanom plyne udržiavala koncentrácia kyslíka 30%.


Vždy sa riaďte pokynmi lekára. Pacient musí byť schopný riadiť sa pokynmi lekára, ak mu je dovolené podávať si plyn samostatne.


Pacient bude normálne vdychovať túto plynnú zmes cez nosovú vidlicu alebo cez masku. Nosová vidlica alebo maska sa pripája k flaši s medicinálnym oxidom dusným pomocou špecializovaného vybavenia.

Používajte iba vybavenie dodané pre použitie s Oxid Dusný medicinAL.


Vždy sa riaďte návodom na použitie vybavenia. Osoba podávajúca plyn sa musí zaoberať výlučne touto činnosťou a dohľadom nad ňou.


Pred začatím akéhokoľvek chirurgického zákroku sa musí plyn vdychovať najmenej tri minúty.


Opakované podávanie oxidu dusného sa nemá uskutočniť skôr ako za 15 dní.


Po použití úplne uzatvorte ventil valca. Nepreťahujte ho.


Všetko vybavenie, používané s Oxid Dusný medicinAL sa má udržiavať v čistote a suchu. Na žiadne vybavenie, používané s Oxid Dusný medicinAL nepoužívajte olej alebo tuk.


Nepokúšajte sa opravovať žiadne vybavenie dodávané na použitie s Oxid Dusný medicinAL. Nepoužívajte poškodené alebo prepúšťajúce zásobníky.


Pre výmenu prázdnych alebo poškodených zásobníkov kontaktujte Air Liquide.


Predávkovanie


Ak pacient dostane viac Oxid Dusný medicinAL ako má, môže byť utlmený alebo apatický. Ak k tomu dôjde, musí sa zastaviť prietok plynu alebo sňať maska a pacient sa v priebehu niekoľkých minút zotaví.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Ako všetky lieky aj Oxid Dusný medicinAL môže mať vedľajšie účinky.


Počas liečby môže pacient pocítiť psychické účinky ako eufória, sny, útlm, vertigo, nevoľnosť, úzkosť, vzrušenie alebo zmenené vnímanie zmyslami.

Počas liečby alebo po nej sa môže vyskytnúť vracanie.

Dlhodobá liečba alebo opakovaná liečba vysokými dávkami môžu viesť k nervovým poruchám (myeloneuropatia) alebo zmenám v krvných bunkách (megaloblastická anémia a leukocytopénia).


Ak začnete pociťovať akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Oxid Dusný medicinAL


Uchovávajte Oxid Dusný medicinAL mimo dosahu a dohľadu detí.


Zásobníky Oxid Dusný medicinAL sa majú

 • skladovať na dobre vetraných miestach,

 • zabezpečiť proti pádu,

 • zachovávať čisté a suché,

 • uchovávať v miestach, kde nebudú vystavené teplotným výkyvom.


Použite do dátumu: Nepoužívajte Oxid Dusný medicinAL po dátume exspirácie, uvedenom na štítku.


Výrobca a držiteľ rozhodnutia o registrácii Oxid Dusný medicinAL je Air Liquide Austria GmbH, Sendnergasse 30, A2320 Schwechat, Rakúsko


Distribútor v SR je AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o., Prievozská 4/A, 821 07 Bratislava, tel.: 02/ 58 10 10 51


Táto písomná informácie pre používateľov bola naposledy schválená 05/2011

3

Oxid Dusný medicinAL

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Oxid Dusný medicinAL


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Oxid dusný Ph. Eur. 100%


3. LIEKOVÁ FORMA


Plyn na inhaláciu


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Uvoľnenie bolesti a zvládanie úzkosti počas stredne bolestivých procedúr a bolestivých operácií, uskutočňovaných v lokálnej anestézii v nasledujúcich oblastiach:

 • Urgentná zdravotnícka starostlivosť: Úrazy a popáleniny

 • Krátke bolestivé procedúry, u dospelých a detí, najmä artikulárne, pleurálne, lumbálne punktúry, myelogram, šitie povrchových rán, excízie abscesov, extrakcie cudzích telies, odstránenie stehov, drenáže, bolestivé obväzovanie, redukcia jednoduchých zlomenín, redukcia niektorých malých luxácií, ablácia bubienkových ventilačných trubíc, venipunktúra u fobických pacientov alebo u pacientov, ktorým sú pravidelne podávané infúzie, sondy do močového mechúra, intervenčná rádiológia u detí (napr. urografia, cystografia), isté prípady gastrointestinálnej endoskopie, biopsia prostaty, bronchoskopia optickým vláknom.

 • Zubná chirurgia u detí a úzkostných a hendikepovaných pacientov

 • V pôrodníctve: Pred peridurálnou anestéziou alebo ak ju pacient odmieta alebo ju nie je možné vykonať.

Pre začatie a udržanie kombinovanej anestézie spolu s intravenóznymi alebo prchavými anestetikami, analgetikami a relaxanciami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Rýchlosť prietoku zmesi závisí na spontánnej ventilácii pacienta.

Maximum analgetickej účinnosti zmesi sa dosahuje po 3 minútach od inhalácie.

Počas podávania musí byť pacient neustále pod dohľadom. Sledovanie saturácie kyslíkom je vhodné iba v pôrodníctve.

Pri strate verbálneho kontaktu sa musí podávanie plynu ihneď zastaviť.

Trvanie inhalácie zmesi závisí od trvania príslušnej procedúry. Ak sa procedúra opakuje, nesmie prekročiť 15 dní.

Zotavenie pacienta po prerušení inhalácie je viac či menej bezprostredné, bez reziduálnych účinkov.


Spôsob podávania

Všeobecné pravidlá: Zmes sa podáva na základe predpisu lekára, zubného chirurga alebo pôrodnej asistentky, zdravotníckym alebo stredným zdravotníckym personálom, ktorý je príslušne školený a pravidelne preskúšavaný. Osoba, podávajúca plyn sa musí zaoberať výlučne touto činnosťou a dohľadom nad ňou.

V prípade úrazu alebo ak je potrebná incízia kože, treba kombinovať lokálne anestetikum (sprej, infiltráciu alebo perkutánny krém).

Dlhodobá hladovka nie je nevyhnutná.

Ak je to možné, má si pacient plyn podávať sám. Pre dosiahnutie pacientovej plnej spolupráce je potrebné ho/ju poučiť o účele a účinku inhalácie (analgetickom, anxiolytickom, navodzujúcom amnéziu alebo poskytujúcom euforický účinok) a spôsobe podávania plynu.

Zmes sa podáva pomocou tvárovej masky prispôsobenej pacientovej morfológii a vybavenej buď regulátorom alebo jednocestným ventilom.

Pred operáciou sa maska drží vo svojej pozícii počas 3-minútovej indukčnej doby, počas ktorej sa s pacientom udržiava verbálny kontakt. Osoba sledujúca podávanie mu oznamuje začatie procedúry, počas ktorej inhalácia pokračuje. Pacient má dýchať normálne.


Počas inhalácie sa uskutočňuje prevažne klinický monitoring. Pacient je uvoľnený a musí dýchať normálne a reagovať na jednoduché podnety. Udržiavajte verbálny kontakt pre zistenie, či dochádza k sedácii. V takomto prípade odnímte masku a sedácia vymizne.


Zmes sa musí podávať v dobre vetraných miestnostiach, vybavených zdrojom kyslíka, pohlcovačom plynu a mechanickým ventilačným zariadením.


V odontológii: Zmes sa nemôže podávať bez toho, aby sa brali do úvahy ťažkosti v správaní pacienta. Podávanie vyžaduje poučenie alebo aspoň usmernenie pacienta. Toto usmernenie sa môže uskutočniť počas 1. stretnutia istý čas pred operáciou, alebo počas daného stretnutia. Podľa spôsobu dýchania pacienta sa použije tvárová maska alebo nosová maska. U hendikepovaných pacientov neschopných držať masku na mieste drží masku asistent bez silného fyzického tlaku. Po troch minútach inhalácie je potrbné vyzvať pacienta, aby otvoril ústa, a procedúra môže začať.

Ak sa použije tvárová maska, procedúra sa vykonáva v 20 až 30-sekundových intervaloch, počas ktorých sa maska umiestňuje nad nos. Ak sa použije nosová maska, môže operácia pokračovať bez prerušenia. Zvyčajná rýchlosť prietoku zmesi je 6 až 10 l/min. Inhalácia pokračuje počas trvania procedúry a zastaví sa po operácii, a pacient zostáva v kľude v kresle počas 5 minút.


V pôrodníctve: Inhalácia sa zavádza akonáhle začnú kontrakcie a pred objavením sa akejkoľvek bolesti. V priebehu kontrakcií dýcha rodiaca žena normálne a akonáhle odoznie bolesť alebo prestanú kontrakcie preruší inhaláciu. Počas kontrakcií nesmie hyperventilovať pre riziko desaturácie kyslíkom medzi kontrakciami. Pre riziko desaturácie sa musí nepretržite sledovanť saturácia kyslíkom medzi kontrakciami.


4.3 Kontraindikácie


 • Zhoršenie vedomia akéhokoľvek pôvodu

 • Poranenie mozgu

 • Intrakraniálna hypertenzia

 • Pneumotorax, emfyzém

 • Abdominálna flatulencia

 • Vzdušná embólia

 • Arteriálna hypotenzia

 • Poranenie hlavy v oblasti pokrytej maskou

 • Pacienti trpiaci vážnym srdcovým alebo bronchopulmonálnym ochorením, obmedzujúcim ich aktivitu a vyžadujúcim iné riešenie

 • Pacienti nedávno liečení očnými plynmi pre očné chirurgické zákroky (SF6, C3F8, C2F6) pokým v oku pretrvávajú bublinky plynu a najmenej počas troch mesiacov. V súvislosti so zvýšením vnútroočného tlaku sa môžu vyskytnúť vážne pooperačné komplikácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

Kombinácia s morfínovými látkami alebo inými depresormi CNS môže spôsobiť ospanlivosť, desaturáciu, vracanie alebo väčší pokles krvného tlaku vyžadujúci iný anesteziologický prístup (hladovanie, respiračný a srdcový monitoring).

Miera úspechu je u detí vo veku menej ako 3 roky, nakoľko minimálna účinná alveolárna koncentrácia je vyššia ako u starších detí.

U lekárskeho a stredného zdravotníckeho personálu bolo hlásené zníženie plodnosti najmä po opakovanej expozícii a v zle vetraných priestoroch.


Opatrenia pri používaní

Deti mladšie ako 4 roky si zmes nemôžu podávať samé. Osoby oprávnené podávať zmes deťom musia priložiť masku na tvár bez silného fyzického tlaku, jemnou podporou.


Ak je vďaka zvýšeniu tlaku v strednom uchu priechodná Eustachova trubica, môže byť pozorovaná otalgia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri súčasnom podaní tohto plynu s centrálne pôsobiacimi liečivami (opiáty, benzodiazepíny a iné psychotropné látky) môže dôjsť k potenciácii účinnej látky.


Očné plyny (SF6, C3F8, C2F6): interakcia medzi oxidom dusným a nie úplne eliminovanými očnými plynmi môže navodiť vážne pooperačné komplikácie kvôli veľkej difúzii oxidu dusného. Neúplne eliminované bublinky očných plynov zvyšujú a môžu spôsobiť zvýšenie vnútroočného tlaku so zhubným účinkom.


4.6 Gravidita a laktácia


Štúdie s pokusnými zvieratami preukázali, že oxid dusný má teratogénny účinok.

Preto sa medicínsky oxid dusný nemá používať počas prvých troch mesiacov tehotenstva.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientom sa odporúča počas niekoľkých hodín po inhalácii lieku neviesť vozidlo alebo neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky a vymiznúť v priebehu niekoľkých minút po prerušení inhalácie zmesi: eufória, sny, parestézie, prehĺbená sedácia, pocit vertiga, nauzea, vracanie, zmenené vnímanie zmyslami, emocionálny stres a agitovanosť.

Dlho po chronickej expozícii vysokými dávkami sa u pacientov môžu vyskytnúť myeloneuropatické neurologické poruchy.

Po predĺženej alebo opakovanej expozícii bola hlásená megaloblastická anémia s leukocytopéniou.


4.9 Predávkovanie

15 minút inhalácie 70% oxidu dusného dosahuje 90% vyrovnanie plynu v tkanivách dospelého pacienta. Ďalšie zvyšovanie vdychovanej koncentrácie oxidu dusného sa neodporúča, nakoľko kritická koncentrácia vdychovaného kyslíka sa nedá udržiavať, pretože spôsobuje hypoxémiu, poškodenie centrálnej nervovej sústavy a smrť. Urgentnou liečbou je insuflácia 100% kyslíkom. Oxid dusný sa rýchlo eliminuje pľúcami a je kontrolovaný výlučne alveolárnou ventiláciou. Väčšina oxidu dusného sa vylúči počas 5 minút, pričom trvanie predchádzajúcej liečby oxidom dusným má na čas eliminácie iba malý vplyv.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC-kód: N01AX13 Anestetiká


Oxid dusný je plyn bez farby a zápachu s relatívnou molekulovou hmotnosťou 44,01 g/mol a absolútnou hustotou 1,85 kg/m3(pri 15 °C a 1000 mbar). Hustota je približne 1,5 násobok hustoty vzduchu (relatívna hustota 1,53). Nie je horľavý ale podporuje horenie rovnako dobre ako čistý kyslík, nakoľko pri teplote 400 °C sa kyslík uvoľňuje. Z tohto dôvodu nie je oxid dusný vhodný pri diatermických laparoskopických operáciách. Disociácia oxidu dusného pri teplotách vyšších ako 600 °C sa podobá explózii.

Oxid dusný je slabé anestetikum ale silné analgetikum. Vnímavosť bolesti blokuje mechanizmus detailne nie známy pri koncentráciách oxidu dusného nad 25% objemových, tlmí vegetatívne reflexy do bodu straty vedomia. Hlboká narkóza s chirurgickou toleranciou (MAC50) sa dá dosiahnuť iba v hyperbarických podmienkach. Preto nie je oxid dusný vhodný ako monoanestetikum.

Psychotropný účinok sa dostavuje už pri nízkych koncentráciách, analgézia sa dosahuje pri koncentráciách medzi 50% a 70% objemových. Koncentrácie medzi 20% a 70% objemových vedú delirickému stavu, charakterizovaného vertigom, parestéziou, eufóriou, nepokojom, tinitom a stratou pojmu o čase.

Pre tieto dobré analgetické vlastnosti sa oxid dusný široko používa pri kombinovanej anestézii s intravenóznymi a prchavými anestetikami, relaxanciami a analgetikami.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Oxid dusný je plynné inhalačné anestetikum, ktoré sa úplne absorbuje pľúcami. Neviaže sa na proteíny a rýchlo sa vylučuje z dýchacej sústavy.

Oxid dusný sa v organizme výrazne nemetabolizuje a vylučuje sa pľúcami.

Oxid dusný má nízku rozpustnosť v krvi a neviaže sa na zložky krvi, čo má za následok rýchle vylučovanie pľúcami. Kľúčovými faktormi, ovplyvňujúcimi začiatok narkózy sú vdychovaná koncentrácia a rozsah ventilácie. Vstrebávanie a distribúcia v tele sú determinované fyzickými vlastnosťami oxidu dusného. Po úvodnej fáze 5 minút prekračuje saturácia krvi oxidom dusným 50%, po 15 minútach inhalácie oxidu dusného v koncentrácii 70% objemových je u normálnych dospelých meraných viac ako 90% tkanivovej rovnováhy plynu. K plazmatickému transportu dochádza výlučne vo fyzikálnych roztokoch.

Pre anestetický účinok je rozhodujúci iba čiastočný tlak v mozgu, ktorý úzko súvisí s čiastočným tlakom v krvi a alveolách kvôli nízkej rozpustnosti oxidu dusného. K eliminácii N2O po ukončení jeho prísunu dochádza pomerne rýchlo a určuje ju alveolárna ventilácia. Väčšia časť oxidu dusného je vylúčená v priebehu 5 minút, pričom trvanie predchádzajúcej liečby má na čas vylučovania iba minimálny vplyv.

Niektoré z kontraindikácií oxidu dusného sa vysvetľujú jeho veľmi vysokou schopnosťou difúzie vo vzdušných priestoroch.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pre jej dlhú históriu sa zmes používa bez predklinických údajov o bezpečnosti. Počas rozsiahleho použitia od r. 1965 v indikáciách a situáciách popísaných v tomto materiáli neboli demonštrované žiadne toxické účinky.


Štúdie, vykonané na pokusných zvieratách preukázali, že oxid dusný má teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Nie sú


6.2 Inkompatibility


Medicinálny oxid dusný podporuje horenie umožnením a urýchľovaním spaľovacieho procesu.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladovanie fliaš

Flaše sa majú uchovávať v čistých, dobre vetraných miestnostiach, chránených pred zlým počasím a bez prítomnosti horľavých materiálov.Tieto miestnosti majú byť vyhradené pre uchovávanie medicinálnych plynov a majú mať zámok.

Prázdne flaše majú byť uchovávané oddelene od plných.

Flaše a zväzky majú byť chránené pred nárazmi alebo pred pádom, udržiavané mimo zdrojov tepla alebo ohňa, oddelené od horľavých materiálov a chránené pred zlým počasím a teplotami, prevyšujúcimi 50 °C.

Flaše s kapacitou viac ako 5 l majú byť vždy zabezpečené vo vzpriamenej polohe.

Ak sa nepožívajú, majú byť ich ventily uzatvorené.


Uchovávanie fliaš na používajúcom oddelení a doma

Flaše majú byť inštalované na mieste, kde sú chránené pred nárazmi a prevrátením (napr. upevnené reťazou o regál), zdrojmi tepla a ohňa, teplotami, prevyšujúcimi 50 °C, horľavinami, zlým počasím. Flaše majú byť uchovávané mimo dosahu a dohľadu detí. Má sa skladovať iba odporúčaný počet fliaš.


Preprava fliaš

Flaše sa majú prepravovať pomocou vhodného zariadenia (vozík s reťazami, kruhmi alebo tyčami alebo mrežami) a pevne zaistené pre predídenie nárazov a pádov. Zvláštnu pozornosť treba venovať zaisteniu ventilu proti náhodnému poškodeniu.

Počas prepravy vo vozidlách majú byť flaše pevne prichytené prednostne vo vzpriamenej polohe, chránené pred zdrojmi tepla alebo ohňa a teplotami, prevyšujúcimi 50 °C. Vozidlá majú byť trvalo vetrané a má byť zakázané fajčenie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Flaše alebo zväzky fliaš:

Flaše sú vyrobené z hliníkovej zliatiny alebo z ocele a sú vybavené mosadzným ventilom alebo pochrómovaným mosadzným ventilom, majúcim výpustný konektor špecifický pre oxid dusný. Ventily môžu byť vybavené vstavaným regulátorom tlaku a zariadením na zvyškový tlak.

Flaše sú identifikované štandardizovaným farebným kódom: biele telo a modré plece.

Jedna 3-litrová flaša obsahuje 2,25 kg oxidu dusného, ktorý vydá 1,22 m3plynu pri tlaku 1 bar pri 15 °C.

Jedna 10-litrová flaša obsahuje 7,5 kg oxidu dusného, ktorý vydá 4,06 m3plynu pri tlaku 1 bar pri 15 °C.

Jedna 13,33-litrová flaša obsahuje 10 kg oxidu dusného, ktorý vydá 5,41 m3plynu pri tlaku 1 bar pri 15 °C.

Jedna 40-litrová flaša obsahuje 30 kg oxidu dusného, ktorý vydá 16,23 m3plynu pri tlaku 1 bar pri 15 °C.

Jedna 53,33-litrový flaša obsahuje 40 kg oxidu dusného, ktorý vydá 21,65 m3plynu pri tlaku 1 bar pri 15 °C.


Jeden zväzok dvanástich 53,33 litrových fliaš obsahuje 480 kg oxidu dusného, ktorý vydá 259,8 m3plynu pri tlaku 1 bar pri 15 °C.


6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie a likvidáciu


- Nefajčite pri zásobníkoch a ústiach potrubí.


- Udržiavajte mimo plameňa.


- Flaše s medicinálnym oxidom dusným sú výlučne na použitie v zdravotníctve.


- Skontrolujte kompatibilitu hadíc a konektorov s plynom.


- Na spojenie dvoch zariadení, ktoré nie sú kompatibilné nepoužívajte bezprostredný konektor.


- Flaše sa nemajú úplne vyprázdňovať.


- Po použití a mimo prevádzky udržiavajte ventily fliaš uzavreté.


- Prevádzkový priestor vetrajte a uistite sa, že plyn sa dá v prípade nehody alebo náhodného úniku odsať. Stredná hraničná hodnota expozície personálu oxidom dusným je 25 ppm.


- S flašami a ventilmi zaobchádzajte opatrne pre predídenie poškodeniu, nikdy nevtláčajte flašu do stojiska, do ktorého sa nezmestí.


- Na zvlhčovanie alebo čistenie zásobníkov, ventilov, kohútikov, inštalácií alebo iných zariadení, prichádzajúcich do styku s plynom nepoužívajte vazelínu alebo rozpúšťadlá.


- Manipulujte s čistými nemastnými rukami.


- Pri manipulácii s flašami s kapacitou 50 l a viac sa majú používať čisté dlhé rukavice a bezpečnostná obuv.


- Použite tlak regulujúci ventil s prietokomerom, merajúcim tlak od najmenej 1,5 násobku maximálneho operačného tlaku (200 bar) vo valci (okrem prípadov, kedy je redukčný ventil vstavaný do kohútika).


- Otvárajte alebo zatvárajte ventil flaše alebo kohútik pomaly a nikdy nepoužívajte kliešte alebo silu.


- Nikdy nedoťahujte tlak regulujúci ventil-prietokomer pomocou klieští, nakoľko by mohli poškodiť spoj.


- Udržiavajte styčné plochy medzi flašou a tlak regulujúcim ventilom vždy čisté. Ak je to potrebné, očistite ich čistou vodou a tkaninou bez vláken.


- Nepresúvajte plyn pod tlakom z jednej flaše do druhej.


- Nikdy sa nepokúšajte opravovať poškodené flaše alebo ventily.


- V prípade úniku zatvorte plniaci kohútik alebo hlavný ventil zásobníka a kontaktujte Air Liquide, aby zorganizoval jeho opravu. Nikdy nepoužívajte flašu, z ktorej uniká plyn.


- Po použití sa spojte s Air Liquide, aby zorganizoval odstránenie alebo výmenu zásobníka.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AIR LIQUIDE AUSTRIA GmbH

Sendnergasse 30

A-2320 Schwechat

Rakúsko


Distribúciu v SR zabezpečuje

AIR LIQUIDE Slovakia s.r.o

Prievozská 4/A

821 07 Bratislava

Tel: 02 / 58 10 10 51


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


05/0305/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


05/2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/20117

Oxid Dusný medicinAL