+ ipil.sk

Oxid dusný Messer 100 % medicinálny plyn, skvapalnenýPríbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06265


Písomná informácia pre používateľa


Oxid dusný Messer 100% medicinálny plyn, skvapalnený


oxid dusný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Oxid dusný Messer a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxid dusnýMesser

3. Ako používať Oxid dusný Messer

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oxid dusný Messer

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oxid dusný Messer a na čo sa používa


Oxid dusný Messer je plyn (tzv. medicinálny oxid dusný), ktorý sa používa vdychovaním. Má jemne sladkú príchuť a zápach a je bezfarebný.


Účinky Oxid dusný Messer

Vdychovanie oxidu dusného vyvolá anestetické účinky – (uspávacie účinky) – po vdýchnutí medicinálneho oxidu dusného sa uvoľníte a budete unavený, čo spôsobí, že zaspíte. Medicinálny oxid dusný má aj vlastnosti zmierňujúce bolesť.


Medicinálny oxid dusný pôsobí tak, že ovplyvňuje niekoľko zlúčenín v tele (“neurotransmitery”), ktoré kontrolujú okrem iného aj bdelosť a pocit bolesti.


Na čo sa používa Oxid dusnýMesser

Medicinálny oxid dusný sa používa ako súčasť anestézie alebo ako liek proti bolesti/upokojujúci liek, keď je potrebné zmiernenie bolesti s rýchlym nástupom a rýchlym ústupom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oxid dusnýMesser


Nepoužívajte Oxid dusný Messer:

 • ak máte dutiny naplnené plynom alebo vzduchové bubliny

 • ak v dôsledku ochorenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu existuje podozrenie, že máte vzduch v pleurálnom (výstelka pľúc) priestore mimo pľúc,

 • ak ste sa nedávno potápali s potápačským vybavením a môžete mať vzduchové alebo plynové bubliny vo vašom tele (riziko dekompresnej choroby),

 • ak ste sa nedávno podstúpili zákrok, pri ktorom bol použitý prístroj pre mimotelový obeh (srdce-pľúca),

 • ak ste sa nedávno liečili na očné poruchy injekčnou aplikáciou plynu do očnej buľvy. Tieto vzduchové bubliny sa môžu rozpínať počas podávania medicinálneho oxidu dusného s rizikom poškodenia oka,

 • ak trpíte ileom (nepriechodnosť čreva).

Ak máte závažné brušné ťažkosti (príznaky, ktoré môžu naznačovať nepriechodnosť čreva), medicinálny oxid dusný môže vyvolať ďalšie roztiahnutie čreva.

 • ak trpíte poškodením centrálneho nervového systému.

Ak je ovplyvnená regulácia tlaku centrálnym nervovým systémom (napríklad zvýšením tlaku v mozgu), medicinálny oxid dusný môže spôsobiť ďalšie zvýšenie tlaku.

 • ak sa u vás vyskytne porucha vedomia alebo duševnej schopnosti spolupracovať, keď sa používa medicinálny oxid dusný na zmiernenie bolesti. Existuje riziko, že medicinálny oxid dusný inhibuje (spomaľuje) vaše ochranné reflexy.

 • u pacientov s diagnostikovaným, ale neliečeným nedostatkom vitamínu B12. Medicinálny oxid dusný môže zhoršiť účinky tohto nedostatku (napr. vplyv na krvotvorbu, ktorý má za následok poškodenie spleti nervov v mieche). V prípade nedostatku sa vitamín B12 musí doplniť pred podaním Oxidu dusného Messer.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú medicinálny oxid dusný, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak trpíte:

 • ochorením srdca, ako je srdcové zlyhanie, pretože medicinálny oxid dusný môže spôsobiť mierne zníženie srdcovej funkcie, ktoré môže viesť k zhoršeniu vášho ochorenia.

 • ušnými problémami, ako je zápal ucha, pretože medicinálny oxid dusný môže zvýšiť tlak v strednom uchu.

 • poruchou funkcie pľúc (pľúcna nedostatočnosť s nedostatkom kyslíka),

 • poruchou srdcovej funkcie (srdcová nedostatočnosť).


Ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného, váš lekár vás bude musieť dôkladne sledovať počas podávania oxidu dusného. Váš lekár rozhodne, či je pre vás medicinálny oxid dusnývhodný.


Existuje všeobecné riziko vzniku závislosti pri používaní medicinálneho oxidu dusného.


Deti a dospievajúci

Účinok medicinálneho oxidu dusného, podávaného samostatne, nie je závislý od veku; dávka je rovnaká ako pre dospelých.


Používanie u novorodencov sa neodporúča.


Iné lieky a Oxid dusný Messer

Medicinálny oxid dusnýzosilňuje účinky iných anestetík aditívnym spôsobom (účinok sa znásobuje), napr. anestetika ketamínu, môžu sa vyskytnúť neurotoxické účinky.


Ak sa podáva spolu s vysokými dávkami opioidov, ako je fentanyl, môže sa vyskytnúť pokles srdcového pulzu a srdcového výdaja.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Oxid dusný Messer a jedlo, nápoje a alkohol

Pred podaním oxidu dusného nepožívajte alkohol, pretože alkohol zosilňuje účinky anestetík/narkotík.


Pred anestéziou a chirurgickým zákrokom nejedzte, ani nepite. Je nevyhnutné, aby ste mali prázdny žalúdok.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Obmedzené údaje o krátkodobom používaní medicinálneho oxidu dusného počas tehotenstva u ľudí nepreukazujú žiadne zvýšené riziko vrodených defektov. Počas tehotenstva sa má medicinálny oxid dusný používať len ak to predpíše váš lekár. Dlhodobému alebo častému používaniu sa treba vyhýbať.


Keď sa medicinálny oxid dusný používa pri pôrode, u novorodenca treba sledovať nedostatok kyslíka.


Po krátkodobom používaní medicinálneho oxidu dusného nie je potrebné prerušenie dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Medicinálny oxid dusný má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Z bezpečnostných dôvodov sa preto vyhýbajte vedeniu vozidiel, obsluhe strojov alebo vykonávaniu zložitých úloh, až kým vám lekár nepovie, že ste úplne zotavený.


 1. Ako používať Oxid dusný Messer


Spôsob podávania

Medicinálny oxid dusnýmá podávať len kvalifikovaný personál. Vždy dodržujte pokyny zdravotníckeho personálu, keď vdychujete plyn.


Medicinálny oxid dusnýsa zvyčajne podáva so vdychovaným vzduchom, najlepšie pomocou na to určeného zariadenia (napr. cez nosový katéter alebo tvárovú masku). Plyn buď vdychujete sami („spontánne dýchanie“) alebo vám pomáha dýchať respirátor/dýchací prístroj, ako v anestézii.


Dĺžka podávania

O dĺžke podávania rozhodne lekár. Medicinálny oxid dusný sa nemá podávať dlhšie ako počas 12 hodín.


Dávkovanie

Odporúčanú dávku medicinálneho oxidu dusného určí kvalifikovaný personál zodpovedný za podávanie lieku.


V celkovej anestézii sa medicinálny oxid dusnýzvyčajne podáva ako zmes plynov, ktorá obsahuje minimálne 30% kyslíka, aby sa zabránilo riziku nedostatku kyslíka (hypoxia), a v koncentráciách, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 35 – 70% vdychovaného plynu.


Na uvoľnenie bolesti alebo sedáciu pri vedomí sa podávajú koncentrácie 50 – 60% medicinálneho oxidu dusného.


Použitie u detí a dospievajúcich

Účinok medicinálneho oxidu dusného, podávaného samostatne, nie je závislý od veku; dávka je rovnaká, ako pre dospelých.


Používanie u novorodencov sa neodporúča.


Ak použijete viac Oxidu dusného Messer, ako máte

Ak ste dostali príliš veľa medicinálneho oxidu dusného a vyskytuje sa u vás dýchavičnosť (príliš málo kyslíka v krvi), povedzte kvalifikovanému personálu, aby zastavil podávanie medicinálneho oxidu dusného. V závislosti od okolností bude možno potrebné, aby ste vdychovali normálny čerstvý vzduch alebo vám bude podaný dodatočný kyslík. Obsah kyslíka vo vašej krvi bude nepretržite sledovaný pomocou špeciálneho zariadenia (“pulzný oxymeter”).


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nevoľnosť1, 2, vracanie2,

 • závrat2, 3, pocit otravy2, 3.


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • eufória1, 2, nepokoj1, 2,

 • točenie hlavy (vertigo)1, 2, bolesť hlavy1, 2,

 • pocit tlaku v uchu1, 2. Je to preto, že oxid dusný zvyšuje tlak v strednom uchu.

 • pomalý srdcový pulz1,2,

 • nadúvanie brucha1, 2 a zvýšenie plynov v črevách1, 2. Je to preto, že oxid dusný pomaly zvyšuje objem plynov v črevách.


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • úzkosť1, 2, halucinácia1, 2.


Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • malígna hypertermia1 (ochorenie sprevádzané veľmi vysokou teplotou, zvýšeným srdcovým pulzom a frekvenciou dýchania).


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • účinky na kostnú dreň1, ktoré vedú k zníženému množstvu bielych krviniek v krvi (leukopénia), výskytu určitých červených krviniek v kostnej dreni (megaloblastická anémia), účinky na nervové funkcie (neuropatia, myelopatia).


1Keď sa medicinálny oxid dusný používa ako súčasť anestézie.

2Keď sa medicinálny oxid dusný používa ako súčasť liečby bolesti.

3Keď sa medicinálny oxid dusný používa samostatne.


Všetky neznáme vedľajšie účinky vychádzajú z vplyvu medicinálneho oxidu dusného na množstvo aktívneho vitamínu B12v tele.To však nie sú predpokladané vedľajšie účinky a čím je kratší čas používania, tým menšie je riziko. Preto vám váš lekár pravdepodobne odoberie vzorku krvi na sledovanie krvného obrazu, ak vám bude medicinálny oxid dusný podávaný počas dlhšieho časového obdobia alebo ak dostávate oxid dusný opakovane v intervaloch kratších ako štyri dni.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Oxid dusný Messer


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte Oxid dusný Messer po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Obal sa musí uchovávať na dobre vetranom mieste vyhradenom pre medicinálny plyn.

 • Existuje riziko udusenia, ak sa oxid dusný nekontrolovane uvoľňuje, pretože N2O je ťažší ako vzduch.

 • Uchovávajte pri teplote do 50°C.

 • Nevystavujte fľaše na stlačený plyn nadmernému slnečnému žiareniu a teplotným zmenám.

 • Zabezpečte, aby sa zdroje tepla alebo ohňa nepriblížili k obalu.

 • Nefajčite v blízkosti obalu.

 • Zabezpečte, aby vysoko horľavé produkty neboli umiestnené v blízkosti obalu.

 • Zaobchádzajte opatrne. Fľaše na stlačený plyn chráňte pred pádom alebo nárazom.

 • Fľaše na stlačený plyn uchovávajte vo vzpriamenej polohe; Fľaše na stlačený plyn s vypuklými dnami sa musia uchovávať vertikálne v prepravke.

 • Fľaše na stlačený plyn , obsahujúce rozličný typ plynu alebo obsahujúce rozličné zloženie, sa musia uchovávať oddelene.

 • Plné a prázdne fľaše na stlačený plyn uchovávajte oddelene.

 • Ventily sú vybavené bezpečnostnou membránou na zabránenie výbuchu vo fľašiach na stlačený plyn , ak sa tlak vo vnútri fľašiach na stlačený plyn príliš zvýši. Bezpečnostná membrána môže zlyhať, keď je teplota príliš vysoká. Tým sa uvoľní celý obsah vo fľašiach na stlačený plyn . V tomto prípade nevstupujte do skladovacieho priestoru a priestor dobre vyvetrajte, kým nebude čistý, aby ho mohol personál používať.

 • Uchovávajte a prepravujte s uzatvorenými ventilmi a pri používaní s nasadeným ochranným uzáverom a krytom.

 • Prepravujte podľa medzinárodných smerníc pre prepravu nebezpečného tovaru.

 • Pri podávaní plynu v rámci liečby musia byť fľaše na stlačený plyn vo vzpriamenej polohe.

 • Všetky hadičky a ventily sa musia chrániť pred olejom a mazivom, rovnako ako aj pred roztokmi a čistiacimi prostriedkami.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oxid dusný Messer obsahuje

 • Liečivo je oxid dusný (tzv. medicinálny oxid dusný) 100% (v/v).

 • Oxid dusný Messer neobsahuje žiadne iné zložky.


Ako vyzerá Oxid dusný Messer a obsah balenia


Oxid dusný Messer je bezfarebný plyn s jemne sladkou príchuťou a zápachom. Oxid dusný je bezfarebný aj vo svojej skvapalnenej forme.


Oxid dusný Messer je zabalený v oceľových fľašiach na stlačený plyn . Vrchná časť fľaše je modrá (oxid dusný). Telo fľaše je biele (medicinálny plyn).


Kapacita vody v obale [l]


Kapacity tekutého oxidu dusného [kg]

Ekvivalentné množstvo plynného oxidu dusného v m3 pri 1 atm (1 atm 0 1,013 bar) a 15°C

0,4

0,3

0,162

2

1,5

0,54

10

7,5

4,05

27

20

10,8

40

30

16,2

50

37,5

20,25


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalupkova 9

819 44 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca


Messer Polska Sp. z.o.o.

ul. Maciejkowicka 30

PL-41-503 Chorzow

Poľsko


Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalupkova 9

SK-819 44 Bratislava

Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Nitrous oxide Messer 100% v/v , medicinaal gas, vloeibaar gemaakt

Bulharsko Диазотен оксид Messer 100% v/v, Втечнен медицински газ

Nemecko Distickstoffmonoxid Messer 100% Gas zur medizinischen Anwendung, verflüssigt

Holandsko Lachgas Messer 100% v/v medicinaal gas, vloeibaar gemaakt

Rumunsko Protoxid de azot Messer 100%, gaz medicinal, lichefiat


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/ 2013.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Bezpečnostné pokyny

 • Oxid dusný Messer sa má používať len v priestoroch, ktoré sú dobre vetrané a/alebo kde je k dispozícii špeciálne zariadenie na odsatie nadmerného množstva plynu/odpareného oxidu dusného. To preto, aby sa zabránilo nadmerným koncentráciám oxidu dusného v okolitom vzduchu, ktoré môžu negatívne vplývať na personál alebo iné osoby v okolí. Pre koncentráciu oxidu dusného, ktorá sa nemá prekročiť („hygienické hraničné hodnoty) existujú národné smernice.

 • Oxid dusný môže vyvolať náhle vznietenie žeravých alebo tlejúcich materiálov; preto je zakázané fajčiť alebo mať otvorený oheň v blízkosti fľaše na stlačený plyn.

 • Oxid dusný je netoxický plyn, ktorý podporuje horenie. Je ťažší ako vzduch. V kombinácii s horľavými anestetickými plynmi alebo výparmi môže vytvoriť explozívne zmesi aj bez prítomnosti kyslíka.

 • Fľaša na stlačený plyn s Oxidom dusným Messer sa má vždy uchovávať vo vzpriamenej polohe, s ventilom otočeným hore. Ventil musí byť uzatvorený a ak je k dispozícii aj s nasadeným ochranným uzáverom a krytom.

 • Hoci oxid dusný je pri vypúšťaní z tlakovej fľaše plynom, vo vnútri fľaše na stlačený plyn má kvapalnú formu z dôvodu tlaku. Ak sa fľaša na stlačený plyn používa v polohe, keď leží na boku, kvapalina môže vytekať a spôsobiť poškodenie, ako je omrzlina.

 • Ventil sa má otvárať pomaly a opatrne, aby sa zabránilo uvoľneniu skvapalneného oxidu dusného.

 • Zariadenie vypnite v prípade požiaru alebo ak sa nepoužíva. V prípade rizika požiaru premiestnite na bezpečné miesto.

 • Počas používania sa má fľaša na stlačený plyn pripevniť na vhodný stojan.

 • Ventil fľaše na stlačený plyn sa má uzatvoriť, ak vo fľaši na stlačený plyn zostalo malé množstvo plynu. Je dôležité nechať malé množstvo tlaku vo fľaši aby sa zabránilo kontaminácii vnútorného obsahu.

 • Po použití sa má ventil tlakovej fľaše zatvoriť normálnym tlakom ruky. Vypustite tlak v regulátore alebo v spojení.


7

Oxid dusný Messer 100 % medicinálny plyn, skvapalnený

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06265


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxid dusný Messer 100% medicinálny plyn, skvapalnený


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Oxid dusný 100% (v/v).


3. LIEKOVÁ FORMA


Medicinálny plyn, skvapalnený.


Bezfarebný plyn s jemne sladkou príchuťou a zápachom. Oxid dusný je bezfarebný aj vo svojej skvapalnenej forme.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oxid dusný sa obyčajne používa ako zmes s kyslíkom:

 • v anestézii a/alebo na úvod do anestézie. Používa sa ako základné anestetikum v kombinácii s inhalačnými anestetikami (ako je halotan, enfluran, izofluran, sevofluran, desfluran), s intravenóznymi anestetikami (ako je tiopental, propofol), s opiátmi a/alebo svalovými relaxanciami.

 • na analgéziu/sedáciu vo všetkých situáciách, kde sa vyžaduje zmiernenie bolesti/sedácia s rýchlym nástupom a rýchlym ústupom

Oxid dusný je indikovaný pre použitie u dospelých a detí starších ako 1 mesiac.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Oxid dusný má podávať len kvalifikovaný personál, vyškolený v podávaní tohto lieku pomocou príslušného zariadenia. Pred podaním s vdychovaným vzduchom, najlepšie pomocou na to určeného zariadenia (napr. cez nosový katéter alebo tvárovú masku), je potrebné oxid dusný previesť do plynného stavu. Oxid dusný sa má podávať len tam, kde je k dispozícii potrebné zariadenie na okamžité zabezpečenie voľných dýchacích ciest a na začatie naliehavej kardiopulmonálnej resuscitácie v prípade potreby.


Dávkovanie


Celková anestézia

Oxid dusný ako jediné anestetikum nie je zvyčajne dostatočne účinné na chirurgickú anestéziu a preto sa má pri používaní v celkovej anestézii kombinovať s inými anestetikami.


Keď sa používa v celkovej anestézii, oxid dusný sa zvyčajne používa v koncentráciách v rozmedzí 35 – 70 % v zmesi s kyslíkom a ak je to potrebné, s inými anestetikami (pozri časť 4.1). Koncentrácia vdychovaného kyslíka nesmie byť menšia ako 30%. U pacientov s poruchou alveolárnej spotreby kyslíka sa koncentrácia vdychovaného kyslíka musí zvýšiť.


Oxid dusný sa nemá podávať vo vyššej koncentrácii ako 70%, aby bola zabezpečená bezpečná frakcia kyslíka.


Oxid dusný má aditívny účinok, keď sa kombinuje s väčšinou iných anestetík (pozri časť 4.5). Účinky oxidu dusného, podávaného samostatne, nie sú závislé od veku pacienta, keď sa však podáva súčasne s inými anestetikami, zmes má zvyčajne zvýšený účinok u starších pacientov v porovnaní s mladšími pacientmi.


Po celkovej anestézii s oxidom dusným existuje všeobecne známe riziko hypoxie (difúzna hypoxia). Preto sa odporúča podanie doplnkového kyslíka a monitorovanie kyslíkovej saturácie až do prebudenia pacienta.


Analgézia, sedácia pri vedomí

Oxid dusný v koncentráciách až do 50 – 60% zmierňuje bolesť, upokojuje a znižuje agitáciu, ale zvyčajne bez vplyvu na hladinu vedomia alebo schopnosť reagovať na verbálne podnety. Dýchanie, obeh a ochranné reflexy sú pri týchto koncentráciách zvyčajne zachované.


Oxid dusný vyvoláva na dávke závislé zmiernenie bolesti a sedatívne účinky a má na dávke závislé účinky na kognitívne funkcie.


Pediatrická populácia

Účinok oxidu dusného podávaného samostatne nie je závislý od veku, dávky sú rovnaké ako pre dospelých.

Údaje týkajúce sa používania oxidu dusného u novorodencov sú nedostatočné a nepodporujú jeho používanie u novorodencov (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Oxid dusný sa má podávať inhaláciou (buď spontánnym dýchaním pacienta alebo riadenou ventiláciou).


Oxid dusný sa má podávať v kombinácii s kyslíkom, pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré môže dodávať zmes oxidu dusného a kyslíka. Toto zariadenie má byť vybavené monitorovaním koncentrácie kyslíka a poplašným zariadením, aby sa nepodala zmes hypoxického plynu (FiO2<30% (koncentrácia vdychovaného kyslíka)).


Oxid dusný sa nemá podávať dlhšie ako 12 hodín alebo opakovane bez sledovania hematologických účinkov (pozri časť 4.4).


Pokyny na zaobchádzanie s liekom pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Počas inhalácie oxidu dusného môže dôjsť k expanzii plynových bublín (plynová embólia) a uzavretých priestorov naplnených plynom z dôvodu zvýšenej rozptýlenosti oxidu dusného. Preto je použitie oxidu dusného kontraindikované za nasledovných podmienok:

 • u pacientov s prítomnými symptómami pneumotoraxu alebo plynovej embólie,

 • po potápaní (so sprievodným rizikom dekompresnej choroby),

 • po mimotelovom obehu pomocou prístroja srdce-pľúca,

 • pri vážnom poranení lebky,

 • po vnútroočnej injekčnej aplikácii plynu (napr. SF6, C3F8) vzhľadom na riziko zvýšeného tlaku v oku, ktoré môže spôsobiť poškodenie zraku.


Okrem toho sa oxid dusný nesmie podávať pacientom s nasledovnými ochoreniami/symptómami/ stavmi:

 • u pacientov s prejavmi intestinálnej obštrukcie (ileus) vzhľadom na riziko ďalšej intestinálnej dilatácie.

 • výrazná zmätenosť, zmenené vedomie alebo iné prejavy, ktoré by mohli súvisieť so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, keďže oxid dusný ho môže ďalej zvýšiť.

 • porucha vedomia a/alebo schopnosti spolupracovať, keď sa oxid dusný používa na zmiernenie bolesti vzhľadom na riziko inhibície ochranných reflexov.

 • u pacientov s diagnostikovaným avšak neliečeným nedostatkom vitamínu B12 (pozri časti 4.4 a 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so závažnou pľúcnou deficienciou, srdcovým zlyhaním alebo závažnou poruchou funkcie srdca (napr. po kardiochirurgickom zákroku) sa má oxid dusný používať s opatrnosťou a počas liečby sa má pľúcna a kardiovaskulárna funkcia dôkladne sledovať. Mierny depresívny účinok na myokard môže spôsobiť ďalšie zhoršenie funkcie srdca.


Špeciálna opatrnosť je tiež potrebná pri liečbe pacientov trpiacich na ťažkosti s uchom, pretože tlak v strednom uchu sa počas liečby oxidom dusným zvyšuje.


Oxid dusný sa nemá používať počas dlhších časových období, napr. na sedáciu v intenzívnej starostlivosti, vzhľadom na potenciálne riziko vplyvu na vitamín B12(kofaktoru metionín-syntetázy). Oxid dusný ovplyvňuje metabolizmus vitamínu B12a folátu. Taktiež inhibuje metionín-syntetázu, ktorá prispieva k premene homocysteínu na metionín. Inhibícia tohto enzýmu ovplyvňuje/znižuje tvorbu tymidínu, ktorý je dôležitou súčasťou tvorby DNA. Inhibícia tvorby metionínu oxidom dusným môže viesť k poruchám a zníženej tvorbe myelínu a tým k poškodeniu miechy. Vplyv na syntézu DNA je príčinou vplyvu oxidu dusného na krvotvorbu (megaloblastické krvné profily a leukopénia), ktorý môže v konečnom dôsledku viesť k neuropatii/myelopatii (subakútna kombinovaná degenerácia miechy) a k fetálnym poškodeniam pozorovaným v štúdiách na zvieratách.


Pred použitím oxidu dusného na anestéziu u pacientov vystavených riziku nedostatku vitamínu B12sa má zvážiť meranie sérových hladín vitamínu B12. Medzi rizikové osoby patria staršie osoby, osoby s nízkym príjmom jedla alebo vegetariáni a osoby s anémiou v anamnéze. U týchto pacientov je potrebné pred podaním oxidu dusného podať doplnky vitamínu B12(pozri časť 4.3).


Vyššie koncentrácie oxidu dusného (>50%) môžu negatívne ovplyvniť ochranné reflexy a hladinu vedomia. Koncentrácie vyššie ako 60-70% často spôsobujú bezvedomie a riziko porúch ochranných reflexov sa zvyšuje.


Oxid dusný sa nemá používať počas chirurgického laserového zákroku na dýchacích cestách vzhľadom na riziko explozívneho horenia.


Po celkovej anestézii, pri ktorej bola použitá vysoká koncentrácia oxidu dusného, existuje všeobecne známe riziko hypoxie (difúznej hypoxie), ktoré nie je spôsobené len zmesou alveolárneho plynu, ale aj reflexnou odpoveďou na hypoxiu, hyperkapniu a hypoventiláciu. Po celkovej anestézii sa odporúča podávanie doplnkového kyslíka a monitorovanie saturácie kyslíka pulzným oxymetrom, kým sa pacient neprebudí.


Pacientom treba odporučiť, aby pred podaním oxidu dusného nepili alkohol, pretože alkohol zosilňuje účinky narkotík.


Chronická expozícia nízkym koncentráciám oxidu dusného predstavuje možné zdravotné riziko. V súčasnosti nie je možné určiť, či medzi chronickou expozíciou nízkym koncentráciám oxidu dusného a akýmkoľvek ochorením existuje kauzálny vzťah, ale nie je možné ani úplne vylúčiť možnosť prepojenia medzi takouto chronickou expozíciou a rizikom vývoja nádorov alebo iných chronických ochorení, poruchy fertility, spontánneho potratu a/alebo fetálnych deformácií. V súčasnosti existujú hygienické hraničné hodnoty, pod ktorými (aj v prípade chronickej expozície) pravdepodobne neexistujú žiadne zdravotné riziká. V súčasnosti sa za hraničnú hodnotu bezpečného prostredia, čo sa týka oxidu dusného, považuje priemerná hodnota počas osemhodinového pracovného cyklu, ktorá je menej ako 25-100 ppm (TWA hodnota nižšia ako 25-100 ppm = 0,0025-0,01%).

Cieľom má byť dobré pracovné prostredie s čo najnižšími koncentráciami oxidu dusného podľa lokálnych smerníc.


Pri používaní oxidu dusného existuje všeobecné riziko závislosti.


V štúdiách na zvieratách viedlo kombinované podávanie oxidu dusného a ketamínu k zvýšenej neurotoxicite v porovnaní s podávaním len jednej zo zlúčenín (pozri časti 4.5 a 5.3). Význam týchto údajov získaných u zvierat pre medicínske použitie u ľudí nie je známy.


Pediatrická populácia

Použitie u novorodencov (narodených predčasne alebo v termíne) sa neodporúča.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácia s anestetikami/sedatívami a analgetikami:

Oxid dusný interaguje aditívne pri kombinácii s inými inhalačnými anestetikami. Taktiež interaguje s intravenóznymi anestetikami a/alebo inými liečivami, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém (napr. opiáty, benzodiazepíny a iné psychomimetiká).


Kombinované podávanie oxidu dusného s inými inhalačnými anestetikami má za následok zvýšené vychytávanie týchto plynov (sekundárny účinok plynov). Tieto interakcie majú zreteľné klinické účinky, ktoré znižujú potrebu iných liečiv, ktoré sa kombinujú s oxidom dusným. Kombinácia zvyčajne spôsobuje menšiu kardiovaskulárnu a respiračnú depresiu a zlepšuje/urýchľuje prebúdzanie.


Použitie vysokých dávok opioidov, ako je fentanyl, s oxidom dusným môže mať za následok pokles srdcového pulzu a srdcového výdaja.


Oxid dusný zosilňuje účinok metotrexátu na metabolizmus folátu.


V štúdiách na zvieratách kombinované podávanie oxidu dusného a ketamínu viedlo k zvýšenej neurotoxicite v porovnaní s podávaním len jednej zo zlúčenín (pozri časti 4.4 a 5.3). Význam týchto údajov získaných u zvierat pre medicínske použitie u ľudí nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Obmedzené údaje o krátkodobom používaní oxidu dusného počas gravidity u ľudí nepreukazujú zvýšené riziko kongenitálnych aberácií. V zriedkavých prípadoch môže oxid dusný indukovať respiračnú depresiu u novorodenca.


V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita po chronickej expozícii vysokým koncentráciám oxidu dusného (pozri časť 5.3).


Počas gravidity sa má Oxid dusnýMesser 100% používať len ak je to jednoznačne indikované. Dlhodobému alebo častému používaniu sa treba vyhýbať. Ak sa používa krátko pred pôrodom, u novorodenca je potrebné sledovať prípadnú respiračnú depresiu.


Laktácia

Hoci nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní oxidu dusného do ľudského mlieka, na základe jeho rýchlej eliminácie z cirkulácie prostredníctvom pľúcnej výmeny a slabej rozpustnosti v krvi a v tkanive je nepravdepodobné významné perorálne požitie dieťaťom cez mlieko. Po krátkodobom použití nie je potrebné prerušenie dojčenia.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne humánne údaje týkajúce sa vplyvu oxidu dusného na fertilitu.V dlhodobých štúdiách fertility u potkanov oxid dusný preukázal reverzibilnú dysfunkciu spermatogenézy, význam týchto nálezov pre používanie u ľudí však nie je známy (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Oxid dusný má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože ovplyvňuje kognitívne aj psychomotorické funkcie. Eliminuje sa rýchlo po ukončení podávania. Napriek tomu, ako mimoriadne bezpečnostné opatrenie, je nutné vyhýbať sa vedeniu vozidiel, obsluhe strojov alebo iným činnostiam, pri ktorých sú potrebné psychomotorické funkcie, počas primeraného obdobia po expozícii. Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov je potrebné obnovenie pôvodného duševného stavu, ktoré posúdi dohliadajúci zdravotnícky pracovník.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie sú klasifikované podľa frekvencie a triedy orgánových systémov. Kategórie frekvencie sú definované podľa nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (1/10),

Časté (1/100 až <1/10),

Menej časté (1/1 000 až <1/100),

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

Veľmi zriedkavé (<1/10 000),

Neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté

(1/100 až <1/10)

Menej časté

(1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

Neznáme

(z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému

megaloblastická anémia1, leukopénia1

Psychické poruchy


eufória1,2, agitácia1,2

úzkosť1,2, halucinácia1,2Poruchy nervového systému


vertigo1,2, bolesť hlavy1,2neuropatia1, myelopatia1

Poruchy ucha a labyrintu


pocit tlaku v strednom uchu1,2
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia1,2
Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea1,2, vracanie2


nadúvanie1,2, zvýšený objem plynov v črevách1,2
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

závrat2, 3, pocit otravy2, 3malígna hypertermia11Keď sa oxid dusný používa ako časť celkovej anestézie.

2Keď sa oxid dusný používa ako časť analgézie.

3Keď sa oxid dusný používa samostatne.


V prípade podozrenia na nedostatok vitamínu B12alebo jeho potvrdenia alebo pri výskyte symptómov kompatibilných s poškodenou metionín-syntetázou, je potrebné podať substitučnú liečbu vitamínom B na minimalizáciu rizika výskytu nežiaducich znakov/symptómov spojených s inhibíciou metionín-syntetázy, ako je leukopénia, megaloblastická anémia, myelopatia alebo neuropatia (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Symptómy predávkovania oxidom dusným sú nedostatok kyslíka (hypoxia), kardiovaskulárna depresia, agitácia a somnolencia až po bezvedomie.


Po mimoriadne dlhodobej inhalácii (viac ako 6 hodín)bola tiež pozorovaná reverzibilná neurologická toxicita a megaloblastické zmeny kostnej drene.


Liečba

Ak sa vyskytne hypoxémia ako dôsledok nadmernej koncentrácie oxidu dusného, koncentrácia sa má znížiť alebo prerušiť podávanie. Je potrebné zvýšiť a upraviť obsah kyslíka tak, aby sa u pacienta obnovila primeraná saturácia kyslíka.


Ak sa u pacienta počas používania oxidu dusného v analgetických koncentráciách objavia prejavy zníženej bdelosti, pacient nereaguje primerane na príkazy alebo iným spôsobom sa prejavuje výrazná sedácia, podávanie sa má zastaviť a pacient sa má nadýchnuť„čerstvého vzduchu“ a/alebo v prípade potreby sa má pacientovi podať doplnkový kyslík.


Odporúča sa sledovanie pulzným oxymetrom,až kým pacient opäť nenadobudne vedomie a ak nebude hypoxický. Pacient nemá dostať ďalší oxid dusný, kým nebude úplne pri vedomí.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Anestetiká, celkové, iné celkové anestetiká, ATC kód: N01AX13.


Mechanizmus účinku

Dostupné údaje naznačujú, že oxid dusný má priame aj nepriame účinky na prenos mnohých transmiterov v mozgu aj v mieche. Jeho účinok na endorfínový systém prostredníctvom CNS je pravdepodobne jedným z viacerých centrálnych mechanizmov, ktoré sú základom analgetických účinkov. Výsledky tiež preukázali, že oxid dusný ovplyvňuje aktivitu noradrenalínu v zadnom miechovom rohu a že jeho analgetický účinok závisí do určitej miery od inhibície miechy.


Farmakodynamické účinky

Oxid dusný je plyn so silnými analgetickými a miernymi narkotickými účinkami. Oxid dusný má na dávke závislé účinky na zmyslové a kognitívne funkcie, ktoré nastupujú pri koncentrácii 15%. Koncentrácie presahujúce 60 - 70% spôsobujú bezvedomie. Oxid dusný má na dávke závislé analgetické vlastnosti, ktoré sú klinicky zreteľné pri finálnychkoncentráciách približne 20%.


Ďalšie farmakodynamické účinky často závisia od súbežne podávanej terapie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Oxid dusný sa podáva inhaláciou. Jeho absorpcia závisí od gradientu tlaku medzi inhalovaným plynom a krvou prestupujúcou cez ventilované alveolárne časti.


Distribúcia

Distribúcia v rozličných tkanivách tela závisí od rozpustnosti oxidu dusného v týchto tkanivách. Jeho nízka rozpustnosť v krvi a iných tkanivách vyvoláva rýchlu rovnováhu medzi koncentráciou inhalovaného a exhalovaného oxidu dusného. Oxid dusný saturuje krv rýchlo a dosahuje rovnováhu rýchlejšie ako iné v súčasnosti dostupné inhalačné anestetiká.


Biotransformácia a eliminácia

Oxid dusný sa nemetabolizuje, ale eliminuje sa vydychovaním v nezmenenej forme. Eliminácia závisí od prietoku krvi pľúcami a od alveolárnej ventilácie. Eliminačný čas po skončení podávania oxidu dusného zodpovedá času saturácie. Vzhľadom na jeho nízku rozpustnosť v krvi a v inom tkanive sú vychytávanie a eliminácia rýchle.


Malé množstvá oxidu dusného sú eliminované cez kožu a tráviaci trakt.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje týkajúce sa farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne iné riziká pre ľudí ako tie, ktoré už sú popísané v klinických častiach alebo sú uvedené nižšie.


Preukázalo sa, že dlhodobá nepretržitá expozícia 15% až 50%oxidu dusnému indukuje neuropatiu u kaloňov, prasiat a opíc.Kombinované podávanie oxidu dusného a ketamínu počas 3 hodín u potkanov viedlo k zvýšenej neurotoxicite v porovnaní s podávaním len jednej zo zlúčenín.


Teratogénne účinky oxidu dusného sa pozorovali u potkanov po chronickej expozícii vysokým koncentráciám. U gravidných potkanov vystavených vysokým koncentráciám oxidu dusného počas dlhodobých časových období sa preukázal vyšší výskyt fetálnej straty, zníženého fetálneho rastu, malformácií rebier a stavcov a situs inversus.


V dlhodobých štúdiách fertility u samcov potkanov, všetky jedince vystavené účinku 20% oxidu dusného preukázali reverzibilnú dysfunkciu spermatogenézy po 14 dňoch.


Oxid dusný inaktivuje vitamín B12, koenzým metionín-syntetázy, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe metionínu. V rámci tejto reakcie vitamín B12pôsobí ako príjemca metylovej skupiny, ktorú poskytuje N5-metyl-THF. A tak inaktivácia vitamínu B12ovplyvňuje dostupné zásoby THF, ktorý je potrebný pre prenos C1jednotiek (ako je syntéza DNA a iné metylačné procesy). To je pravdepodobný mechanizmus, ktorý je základom pozorovaných účinkov na reprodukciu a fertilitu.


Vyššie popísané nežiaduce účinky sa pozorovali pri vysokých nepretržitých dávkach, ktoré nie sú charakteristické pre krátkodobé klinické používanie oxidu dusného u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Oxidačný charakter oxidu dusného sa má vziať do úvahy, predovšetkým keď sa oxid dusný používa v aerosólovej liečbe spolu s oxidačnými činidlami alebo ľahko oxidovateľnými liekmi.


Tento liek sa nesmie miešať s inými medicinálnymi plynmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


 • Obal sa musí uchovávať na dobre vetranom mieste vyhradenom pre medicinálny plyn.

 • Uchovávajte pri teplote do 50°C.

 • Nevystavujte fľaše na stlačený plyn nadmernému slnečnému žiareniu a teplotným zmenám.

 • Zabezpečte, aby sa zdroje tepla alebo ohňa nepriblížili k obalu.

 • Nefajčite v blízkosti obalu.

 • Zabezpečte, aby vysoko horľavé produkty neboli umiestnené v blízkosti obalu.

 • Zaobchádzajte opatrne. Fľaše na stlačený plyn chráňte pred pádom alebo nárazom.

 • Fľaše na stlačený plyn uchovávajte vo vzpriamenej polohe; fľaše na stlačený plyn s vypuklými dnami sa musia uchovávať vertikálne v prepravke.

 • Fľaše na stlačený plyn obsahujúce rozličný typ plynu alebo obsahujúce rozličné zloženie sa musia uchovávať oddelene.

 • Plné a prázdne fľaše na stlačený plyn uchovávajte oddelene.

 • Ventily sú vybavené bezpečnostnou membránou na zabránenie výbuchu vo fľašiach na stlačený plyn , ak sa tlak vo vnútri fliaš na stlačený plyn príliš zvýši. Bezpečnostná membrána môže zlyhať, keď je teplota príliš vysoká. Tým sa uvoľní celý obsah fľaše na stlačený plyn. V tomto prípade nevstupujte do skladovacieho priestoru a priestor dobre vyvetrajte, kým nebude čistý, aby ho mohol personál používať.

 • Uchovávajte a prepravujte s uzatvorenými ventilmi a pri používaní s nasadeným ochranným uzáverom a krytom.

 • Prepravujte podľa medzinárodných smerníc na prepravu nebezpečného tovaru.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Oxid dusnýMesser je zabalený v oceľových fľašiach na stlačený plyn . Vrchná časť fľaše na stlačený plyn je modrá značka (oxid dusný). Telo fliaš na stlačený plyn je biele (medicinálny plyn).


Kapacita vody v obale [l]


Kapacity tekutého oxidu dusného [kg]

Ekvivalentné množstvo plynného oxidu dusného v m3 pri 1 atm a 15°C

0,4

0,3

0,162

2

1,5

0,54

10

7,5

4,05

27

20

10,8

40

30

16,2

50

37,5

20,25


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Kompatibility

Medicinálny oxid dusný sa smie miešať len so vzduchom, medicinálnym kyslíkom a halogenovanými inhalačnými anestetikami (ako je halotan, enfluran, izofluran, sevofluran, desfluran).


 • Na liečbu sa majú použiť len fľaše na stlačený plyn originálne plnené výrobcom.

 • Používajte len zariadenie určené pre používanie s medicinálnym plynom.

 • Pri podávaní plynu v rámci liečby musia byť tlakové fľaše vo vzpriamenej polohe.

 • Oxid dusný môže vyvolať náhle vznietenie žeravých alebo tlejúcich materiálov; preto je zakázané fajčiť alebo mať otvorený oheň v blízkosti fliaš na stlačený plyn.

 • Oxid dusný je netoxický plyn, ktorý podporuje horenie. Je ťažší ako vzduch. V kombinácii s horľavými anestetickými plynmi alebo výparmi môže vytvoriť explozívne zmesi aj bez prítomnosti kyslíka.

 • Oxid dusný sa nemá používať počas laserového chirurgického zákroku na dýchacích cestách.

 • Existuje riziko udusenia, ak sa oxid dusný nekontrolovane uvoľňuje, pretože N2O je ťažší ako vzduch.

 • Všetky hadičky a ventily sa musia chrániť pred olejom a mazivom, rovnako ako aj pred roztokmi a čistiacimi prostriedkami.

 • Po použití sa musí fľaša na stlačený plyn dôkladne uzatvoriť. Znížite tlak v regulátore alebo v spojení.

 • Zabezpečte, aby bol vo fľašiach na stlačený plyn zachovaný zbytkový pre tlak 10 bar, aby sa zabránilo kontaminácii a zabezpečila sa schopnosť znovunaplnenia tlakovej fľaše.


Oxid dusný sa má používať len v miestnostiach s dobrou ventiláciou a/alebo s odsávacími zariadeniami, aby sa zabránilo vysokým koncentráciám plynného oxidu dusného v okolitom vzduchu. Kvalita vzduchu má byť v súlade s lokálnymi smernicami a expozícia oxidu dusnému v práci má byť nižšia, ako sú národne stanovené hygienické limity.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalupkova 9

819 44 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


05/0315/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.09.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

10

Oxid dusný Messer 100 % medicinálny plyn, skvapalnený