+ ipil.sk

OxsoralenPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU o zmene v registrácii lieku, EV. Č.: 2011/03343


 1. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Oxsoralen

kapsuly

8-methoxypsoralenum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Oxsoralen a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Oxsoralen

3. Ako užívať Oxsoralen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ďalšie informácie


1. ČO JE Oxsoralen A NA ČO SA POUŽÍVA


Oxsoralen kapsulysa používajú pri ťažkej až veľmi ťažkej forme lupienky (psoriasis).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Oxsoralen


Neužívajte Oxsoralen

- keď ste alergický (precitlivený) na psoralény alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Oxsoralenu,

- keď máte ťažkú pečeňovú alebo obličkovú nedostatočnosť,

- keď máte ochorenia spojené s precitlivenosťou na svetlo ako porphyria cutanea tarda (neskorá kožná porfýria), porphyria variegata (akútna porfýria s prejavmi v podobe prudkých bolestí brucha), protoporphyria erythropoetica (protoporfýrie), xeroderma pigmentosum, polymorfné fotodermatózy,

- keď máte lupus erythematosus (systémové autoimunitné ochorenie spojivového tkaniva),

- keď máte albinizmus (porucha pigmentácie),

- keď máte invazívny melanóm alebo plochobunkový karcinóm kože,

- keď máte súčasnú liečbu cytostatikami alebo ionizujúcim žiarením,

- keď máte menej ako 12 rokov,

- keď stegravidná alebo dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Oxsoralenu

- ak ste mladý pacient,

- ak máte typ kože I a II,

- ak máte v anamnéze nádory kože,

- ak máte basalióm (zhubný kožný nádor z bazálnych vrstiev pokožky), spinalióm (dláždicový karcinóm kože), Dubreuillova melanóza, leukodermie infekčného pôvodu (počas PUVA liečby musí byť pred ožarovaním každá oblasť kože postihnutá jedným z týchto ochorení prikrytá),

- ak trpíte herpes simplex (jednoduchý opar),

- ak máte afakiu (stav po odstránení šošovky), kataraktu (sivý zákal), chorioretinitídu, glaukóm (zelený očný zákal),

- ak trpíte srdcovými a obehovými poruchami (títo pacienti sa majú prednostne ožarovať v horizontálnej polohe).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Opatrnosť sa vyžaduje pri súčasnej liečbe cytotoxickými alebo inými fotosenzibilizujúcimi látkami ako:

 • antralín,

 • kamenouhoľný decht,

 • griseofulvín,

 • kyselina nalidixová,

 • sulfónamidy, tetracyklíny,

 • halogénované salicylanilínové deriváty,

 • tiazidy, fenotiazíny,

 • sulfonylmočoviny, metylénová modrá, toluidínová modrá, bengálska ružová, metyloranž,

 • perorálne antikoagulanciá kumarínového typu (lieky na riedenie krvi).

Fenytoín môže zvýšiť metabolizmus psoralénov.

Je možné súčasné podávanie retinoidov, ktoré môže znížiť riziko relapsu.


Relatívne kontraindikácie (ak je to možné, PUVA terapia sa nemá použiť v týchto prípadoch):- predchádzajúca expozícia voči iným rizikovým faktorom ako terapia dechtom alebo liečba arzénovými prípravkami, UVB alebo röntgenová liečba.


Užívanie Oxsoralenu s jedlom a nápojmi:

Oxsoralen treba užiť jednu hodinu pred vystavením UVA, najlepšie s trochou mlieka alebo suchého chleba.


Tehotenstvo a dojčenie

Používanie Oxsoralenu je počas tehotenstva a dojčenia kontraindikované.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Oxsoralen nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.3. AKO UŽÍVAŤ Oxsoralen


Vždy užívajte Oxsoralen presne tak ako vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je:


Telesná hmotnosť Dávkovanie Oxsoralenu

do 40 kg 10 mg

40 - 50 kg 20 mg

50 - 60 kg 30 mg

nad 60 kg 40 mg (do max. 50 mg)


Lekárom naordinované dávkovanie a početnosť ošetrení je treba presne dodržiavať.


Spôsob a cesta podávania:

U pacientov s malou citlivosťou na ultrafialové žiarenie môže lekár ordinovať aj vyššiu dávku.

Celková dávka8-metoxypsoralénu a ultrafialových lúčov má byť podľa možnosti čo najnižšia.

Kapsuly je vhodné podávať s pohárom mlieka alebo so suchou žemľou. Následné ožiarenie urobí ošetrujúci lekár. Liečba sa vykonáva zo začiatku 1-krát denne a maximálne 4-krát týždenne. Po dvoch po sebe nasledujúcich ošetreniach sa vsunie vždy jeden deň pokoja.


Ak užijete viac Oxsoralenuako máte

V prípade užitia vyššej dávky alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Akútne predávkovanie sa prejaví úporným vracaním. Vracanie treba podporovať a pacienta treba umiestniť najmenej na 24 hodín do tmavej miestnosti.


Ak zabudnete užiť Oxsoralen

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Oxsoralen môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

veľmi zriedkavo: nutkanie na vracanie, vracanie ihneď po podaní Oxsoralenu


Poruchy nervového systému:

veľmi zriedkavo: bolesť hlavy, nervozita, nespavosť ihneď po podaní Oxsoralenu


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

veľmi zriedkavo: fototoxické účinky ako začervenanie, tvorba pľuzgierov a svrbivé dráždenie. Začervenanie podobné slnečnému spáleniu a pľuzgierovité kožné vyrážky, dokonca popáleniny 2. stupňa sa pozorovali len pri predávkovaní UVA lúčmi. Pretože tieto príznaky nedosahujú vrchol do 48 - 72 hodín po expozícii, žiarenie sa nemá zvyšovať v priebehu dvoch nasledujúcich dní.

zriedkavo:vyblednutie vlasov, ktoré je ale po prechodnom vysadení Oxsoralenu celkom vratné.


Nežiaduce účinky dlhodobej PUVA liečby:

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

ložiská stvrdnutej suchej kože, predčasné starnutie kože, škvrnité presúvanie pigmentu. Je zvýšené riziko vzniku zhubného nádorovitého ochorenia kože. Toto nebezpečenstvo je zvlášť vysoké pre oblasť mužského genitálu, ale nemožno ho vylúčiť ani u žien (pozri časť 4. 4.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Poruchy krvi a lymfatického systému:

veľmi zriedkavo: zmeny krvného obrazu

Poruchy pečene a žlčových ciest:

poškodenie pečene

Poruchy obličiek a močových ciest:

poškodenie obličiek


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Oxsoralen


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Liek sa nesmie používať po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom balení pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Oxsoralen obsahuje

 • Liečivo je 8-metoxypsoralén. 1 kapsula obsahuje 10 mg 8-metoxypsoralénu.

- Ďalšie zložky sú: makrogol 400, propylénglykol, anidrisorb 85/70*, glycerol 85 %, želatína, oxid titaničitý

*Anidrisorb 85/70 obsahuje: sorbitol, sorbitan, manitol, superior polyols


Ako vyzerá Oxsoralen a obsah balenia

Biele, podlhovasté kapsuly z mäkkej želatíny.

Blistrové balenie, zložené z PVC/PVCD fólie a hliníkovej fólie, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 50 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakúsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujete, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


MUDr. Miklós Mészáros

Hviezdoslavova 19

903 01 SENEC

Slovenská republika

Tel.: +421-2-45646322

E-mail: meszaros@b2i.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2011.


5


Oxsoralen

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU o zmene v registrácii lieku, EV. Č.: 2011/03343


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oxsoralen


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

1 kapsula obsahuje: 8-methoxypsoralenum ...........................................10mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsuly

Vzhľad lieku: biele, podlhovasté kapsuly z mäkkej želatíny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Ťažké a veľmi ťažké prípady psoriasis vulgaris.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Telesná hmotnosť Dávkovanie Oxsoralenu

do 40 kg 10 mg

40 - 50 kg 20 mg

50 - 60 kg 30 mg

nad 60 kg 40 mg (do max. 50 mg)


U pacientov s nízkou citlivosťou na UV žiarenie treba prípadne dávkovanie zvýšiť, aby trvanie žiarenia nebolo príliš dlhé. Hneď, ako je pacient bez klinických príznakov, terapia pokračuje v intervaloch s nezmenenými dávkami nasledovne: PUVA terapia dvakrát týždenne jeden mesiac, nasledujúci mesiac potom raz týždenne. Ak je pacient na konci dvoch mesiacov prerušovanej terapie stále bez príznakov, terapiu možno prerušiť a možno očakávať vo väčšine prípadov dlhotrvajúcu remisiu.

Celková dávka 8-MOP a UVA žiarenia má byť čo najnižšia.

Spôsob podania:

Kapsuly treba užiť jednu hodinu pred vystavením UVA, najlepšie s trochou mlieka alebo suchého chleba. Jednu hodinu po podaní treba urobiť fototest s rôznymi dávkami UVA na stanovenie minimálnej fototoxickej dávky (objavenie sa minimálneho viditeľného erytému). Táto potom slúži ako prvá terapeutická dávka. Na začiatku liečby sa robí ošetrenie raz denne, ale najviac štyrikrát týždenne. Po maximálne dvoch po sebe nasledujúcich dňoch liečby musí byť jeden deň bez terapie.

Návyk Návyk sa nezaznamenal. Vzhľadom na zvýšenie pigmentácie počas liečby však treba dávky žiarenia pomaly zvyšovať. Čas a rozsah zvýšenia dávky treba vybrať na základe predchádzajúceho fototestovania.

4.3. Kontraindikácie


Oxsoralen sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch:

- precitlivenosť na psoralény alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, - ťažká hepatálna alebo renálna insuficiencia, - ochorenia spojené s precitlivenosťou na svetlo ako porphyria cutanea tarda, porphyria variegata, protoporphyria erythropoetica, xeroderma pigmentosum, polymorfné fotodermatózy, - lupus erythematosus,

- albinizmus,

- invazívny melanóm alebo plochobunkový karcinóm kože, - súčasná liečba cytostatikami alebo ionizujúcim žiarením, - deti mladšie ako 12 rokov, - gravidita a obdobie dojčenia.

Relatívne kontraindikácie (ak je to možné, PUVA terapia by sa nemala použiť v týchto prípadoch): - predchádzajúca expozícia voči iným rizikovým faktorom ako terapia dechtom alebo liečba arzénovými prípravkami, UVB alebo röntgenová liečba.

Špeciálnu pozornosť treba venovať:

- mladým pacientom,

- pacientom s typom kože I a II,

- pacientom s anamnézou nádorov kože,

- u týchto pacientov treba PUVA liečbu aplikovať zdržanlivo, - basalióm, spinalióm, Dubreuillova melanóza, leukodermie infekčného pôvodu. (Počas PUVA liečby musí byť pred ožarovaním každá oblasť kože postihnutá jedným z týchto ochorení prikrytá.)

- herpes simplex, - afakia, katarakta, chorioretinitída, glaukóm, - pacienti so srdcovými a obehovými poruchami (títo pacienti by mali byť prednostne ožarovaní v horizontálnej polohe).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Fotochemoterapiu smú vykonávať len osoby a zariadenia so špeciálnym školením v tejto oblasti a s prístupom k vhodnému vybaveniu.

Pacienti majú byť pred začiatkom terapie opatrne testovaní na určenie primeraného dávkovania. Na fotochemoterapiu sa majú používať špeciálne UV-A žiariče, ktoré konštantne emitujú homogénne dávky v rozsahu UV-A, ale bez akejkoľvek signifikantnej emisie UV-B alebo UV-C žiarenia. Musia byť dostupné prístroje na presné a stále meranie vyžarovanej UV-A energie (udávané v jouloch, intenzity žiarenia v J/cm2 ), ako aj príslušné bezpečnostné zariadenia.

Svetelné testovanie sa má robiť na citlivých častiach tela (gluteálna alebo ingvinálna oblasť). Pacienti sa majú vyhýbať slnečnému kúpeľu počas 24 hodín pred testovaním, lebo slnečné spáleniny môžu viesť k falošnej interpretácii výsledkov testov. Pri výskyte erytému nesmie byť dávka žiarenia zvýšená.

Keďže rohovka je priepustná pre UVA žiarenie, treba nosiť zelené alebo šedé plastikové okuliare počas prvých 8 hodín po požití Oxsoralenu; počas vystavenia UV-A musia byť oči tienené ochranným krytom neprepúšťajúcim svetlo.

Keďže Oxsoralen môže byť aktivovaný aj slnečným svetlom, pacienti sa majú vyhýbať dlhším pobytom vonku a vystaveniu slnečnému svetlu, dokonca aj cez obločné sklo, najmenej 8 hodín po podaní. Počas terapie sa treba vyhýbať slnečným kúpeľom.

Pred začiatkom terapie a potom v ročných intervaloch treba robiť oftalmologické vyšetrenie.

Krvný obraz, antinukleárne protilátky, hepatálne a renálne funkcie sa majú robiť na začiatku terapie ako aj každých 6 až 12 mesiacov počas terapie.

U pacientov, ktorí trpia epilepsiou, treba myslieť na to, že blikajúce svetlo UV-A fluorescenčných žiaričov môže za istých okolností vyvolať epileptický záchvat.

Pacientov treba informovať, že Oxsoralen kapsuly nie sú vhodné ako opaľovací prostriedok! Neodborné užívanie môže viesť k životu nebezpečným spáleninám a zvýšenému riziku vzniku karcinómu kože.

Mužský genitál treba počas žiarenia tieniť, pretože sa zaznamenalo zvýšené riziko vzniku plochobunkového karcinómu kože v tejto oblasti. Tienenie oblasti genitálu sa vyžaduje aj u žien, ak sú ožarované v ležiacej polohe.

Proti svrbivému dráždeniu možno použiť mastné krémy alebo antihistaminiká. V prípade nežiaducich účinkov alebo gravidity treba ihneď vyhľadať lekára.


4.5. Liekové a iné interakcie

Vyžaduje sa opatrnosť pri súčasnej liečbe cytotoxickými alebo inými fotosenzibilizujúcimi látkami ako antralín, kamenouhoľný decht, griseofulvín, kyselina nalidixová, sulfónamidy, tetracyklíny, halogénované salicylanilínové deriváty, tiazidy, fenotiazíny, sulfonylmočoviny, metylénová modrá, toluidínová modrá, bengálska ružová, metyloranž, perorálne antikoagulanciá kumarínového typu.

Fenytoín môže zvýšiť metabolizmus psoralénov.

Je možné súčasné podávanie retinoidov, ktoré môže znížiť riziko relapsu.


4.6. Gravidita a laktácia

Používanie Oxsoralenu je počas gravidity a laktácie kontraindikované.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.


4.8. Nežiaduce účinky


Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky nežiaduce účinky.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

veľmi zriedkavo: nauzea, vracanie ihneď po podaní Oxsoralenu


Poruchy nervového systému:

veľmi zriedkavo: bolesť hlavy, nervozita, nespavosť ihneď po podaní OxsoralenuPoruchy kože a podkožného tkaniva:

veľmi zriedkavo: fototoxické reakcie ako erytém, tvorba pľuzgierov a svrbivé dráždenie. Erytémy podobné slnečnému spáleniu a bulózne kožné vyrážky, dokonca spáleniny 2. stupňa sa pozorovali len pri predávkovaní UVA žiarením. Pretože tieto príznaky nedosahujú vrchol do 48 - 72 hodín po expozícii, žiarenie sa nemá zvyšovať v priebehu dvoch nasledujúcich dní.

zriedkavo:vyblednutie vlasov, ktoré je ale po prechodnom vysadení Oxsoralenu celkom reverzibilné.


Nežiaduce účinky dlhodobej PUVA liečby.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

hyperkeratóza, predčasné starnutie kože, škvrnité presúvanie pigmentu. Je zvýšené riziko vzniku plochobunkového karcinómu kože. Toto nebezpečenstvo je zvlášť vysoké pre oblasť mužského genitálu, ale nemožno ho vylúčiť ani u žien (pozri časť 4. 4.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Poruchy krvi a lymfatického systému:

veľmi zriedkavo: zmeny krvného obrazu

Poruchy pečene a žlčových ciest:

poškodenie pečene

Poruchy obličiek a močových ciest:

poškodenie obličiek4.9. Predávkovanie

Akútne predávkovanie sa prejaví úporným vracaním. Vracanie treba podporovať a pacienta treba umiestniť najmenej na 24 hodín do tmavej miestnosti.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antipsoriatikum

ATC kód:D05BA02

8-metoxypsoralen (8-MOP) patrí do skupiny furokumarínov, ktoré vplyvom dlhovlnového ultrafialového žiarenia (UVA, vlnová dĺžka 320 - 400 nm) majú fotosenzibilizujúci účinok. Tvorba dvojitých reťazových mostíkov bráni epidermálnej DNA-syntéze a brzdí tým hyperproliferatívne stavy, ktoré sú pre psoriázu patognostické. Presný mechanizmus účinku kombinovanej terapie PUVA (psoralén + UVA) ešte nie je úplne vyjasnený. Reakcie, ktoré sa pozorovali, obsahujú zápalové reakcie, po ktorých nasledovalo zvýšenie melanosyntézy a počtu melanocytov a zhrubnutie stratum korneum (horna vrstva) epidermy.

8-MOP sám osebe nie je účinný; aktivuje sa len špeciálnymi UVA žiaričmi alebo intenzívnym slnečným svetlom. Ani viditeľné svetlo, ani krátkovlnné UV svetlo (UVB alebo UVC žiarenie) nevedú k jeho aktivácii. Preto má podávanie 8-MOP zmysel len vtedy, ak sú k dispozícii špeciálne zdroje žiarenia.5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Mäkké želatínové kapsuly obsahujú aktívnu látku v tekutej forme, čo vedie k výbornej biovyužiteľnosti. Perorálne podaný 8-MOP dosahuje maximálne tkanivové a plazmatické hladiny už asi 1 hodinu po užití. Okrem toho sa tým umožní oproti kryštalickým formám až o polovicu nižšie dávkovanie. Plazmatický polčas je približne 2 hodiny. 8- MOP sa metabolizuje v pečeni hydroxyláciou a glukuronizáciou a vylučuje sa obličkami. 90 % podanej dávky sa nájde v moči o 6 - 8 hodín.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú dostupné žiadne kontrolované štúdie. In vitro, mutagenita sa vyskytla u baktérii a buniek cicavcov; zaznamenal sa aj mutagénny účinok na plody cicavcov.

Po lokálnej a intraperitoneálnej aplikácii 8-MOP ukazuje fotokarcinogénny potenciál, ktorý však bol značne menší po perorálnom podaní.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

macrogolum 400

propylenglycolum

anidrisorb 85/70 *

glycerolum 85 %

gelatina

titanii dioxidum


*anidrisorb 85/70 obsahuje: sorbitolum, sorbitanum, mannitolum, superior polyols


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


60 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladovať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom - uchovávať vo vonkajšom obale.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie, zložené z PVC/PVCD fólie a hliníkovej fólie, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť: 50 kapsúl


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0028/77- S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17.06.1997/


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2011

6


Oxsoralen