+ ipil.sk

PABALPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/03816-ZMEPísomná informácia pre používateľku


PABAL

100 mikrogramov/ml injekčný roztok

karbetocín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete injekciu PABALu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, pôrodnú asistentku alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, pôrodnú asistentku alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je PABAL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú PABAL

3. Ako sa podáva PABAL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PABAL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PABAL a na čo sa používa


PABAL sa používa na liečbu žien, ktoré práve porodili dieťa cisárskym rezom.

U niektorých žien po cisárskom reze nedochádza k dostatočne rýchlej kontrakcii (stiahnutiu) maternice, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť väčšieho krvácania, ako je normálne. PABAL spôsobuje stiahnutie maternice, a tým znižuje riziko krvácania.


Liečivou látkou PABALu je karbetocín. Je to látka podobná oxytocínu, ktorý sa tvorí v tele prirodzeným spôsobom, aby vyvolal sťahy maternice počas pôrodu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú PABAL


PABAL sa nesmie podať skôr, ako sa dieťa narodí.


Predtým ako vám podajú PABAL, lekár musí poznať váš celkový zdravotný stav. Musíte lekára upozorniť na akékoľvek nové príznaky, ktoré sa u vás objavia počas liečby PABALom.


PABAL sa nesmie používať

 • ak ste alergická na karbetocín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte akúkoľvek chorobu pečene alebo obličiek.

 • ak máte preeklampsiu (vysoký krvný tlak počas tehotenstva) alebo eklampsiu (tehotenská otrava krvi).

 • ak máte akúkoľvek závažnú chorobu srdca.

 • ak máte epilepsiu.

 • ak ste niekedy mala alergickú reakciu na oxytocín (obvykle sa podáva vo forme kvapiek alebo ako injekcia počas pôrodu alebo po pôrode).


Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi.


Lekár musí byť zvlášť opatrný pri používaní PABALu

 • ak trpíte migrénou.

 • ak máte astmu.

 • ak máte problémy so srdcom alebo krvným obehom (napr. vysoký krvný tlak).

 • ak máte akýkoľvek iný zdravotný problém.


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi.


Deti

Netýka sa.


Iné lieky a PABAL

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

PABAL sa nesmie používať počas tehotenstva, ale môže byť podaný po pôrode cisárskym rezom. Ukázalo sa, že malé množstvo karbetocínu prechádza z krvi dojčiacej matky do materského mlieka, avšak predpokladá sa, že v črevách dojčaťa sa rozkladá.


3. Ako sa podáva PABAL


PABAL sa podáva ako injekcia do žily bezprostredne po pôrode dieťaťa cisárskym rezom vykonaným v epidurálnej alebo spinálnej anestézii. Dávka je jedna injekčná liekovka (100 mikrogramov).


Ak dostaneteoveľa viac PABALu, ako máte

Ak dostanete náhodou oveľa viac PABALu, vaša maternica sa môže tak prudko sťahovať, že sa poškodí alebo veľmi krváca. Môžete tiež trpieť na ospalosť, apatiu a bolesti hlavy, spôsobené hromadením vody v tele. Ak sa tak stane, budú vás liečiť inými liekmi a v prípade potreby chirurgicky.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky sa môžu prejaviť aspoň u 10 zo 100 žien, ktorým podali PABAL. Medzi ne patria:

 • nevoľnosť

 • bolesť žalúdka

 • svrbenie

 • sčervenanie (červená pokožka)

 • pocit tepla

 • nízky krvný tlak

 • bolesť hlavy

 • chvenie


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť 1 až 10 z každých 100 žien zahŕňajú:

 • vracanie

 • závrat

 • bolesť chrbta alebo bolesť na hrudi

 • kovová chuť v ústach

 • anémia

 • dýchavičnosť

 • zimnica


Ojedinele sa môže u niektorých žien dostaviť rýchle búšenie srdca alebo potenie.


PABAL môže spôsobiť hromadenie vody v tele, čo môže viesť k ospalosti, apatii a bolesti hlavy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, pôrodnú asistentku alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať PABAL


Injekčné liekovky PABALu uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo PABAL obsahuje

Liečivo je karbetocín. 1 mililiter obsahuje 100 mikrogramov karbetocínu.

Ďalšie zložky sú L-metionín, kyselina jantarová, manitol, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá PABAL a obsah balenia

PABAL je číry bezfarebný injekčný roztok určený na podanie do žily ako injekcia. Dodáva sa v baleniach, ktoré obsahujú päť 1 ml injekčných liekoviek.


PABAL sa smie používať len v dobre vybavených špecializovaných pôrodníckych oddeleniach.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Výrobca

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko, Veľká Británia: PABAL

Česká republika, Taliansko: DURATOCIN

Španielsko: DURATOBAL


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


FERRING Slovakia s.r.o.

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


4PABAL

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/03816-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PABAL

100 mikrogramov/ml injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Karbetocín 100 mikrogramov/ml.

Aktivita oxytocínu: približne 50 IU oxytocínu/injekčná liekovka


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok


Číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


PABAL je indikovaný na prevenciu atónie maternice po pôrode dieťaťa cisárskym rezom vykonaným v epidurálnej alebo spinálnej anestézii.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Vezmite 1 ml PABALu obsahujúceho 100 mikrogramov karbetocínu a podajte výlučne intravenóznou injekciou za primeraného lekárskeho dohľadu v nemocnici.


Pediatrická populácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

PABAL sa musí podať pomaly, počas 1 minúty, len po pôrode dieťaťa cisárskym rezom. Musí sa podať tak rýchlo, ako je to možné, najlepšie ešte pred odstránením placenty. PABAL je určený len na jednorazové použitie. Nesmú sa podať žiadne ďalšie dávky karbetocínu.


4.3. Kontraindikácie


 • Počas tehotenstva a pôrodných sťahov pred pôrodom dieťaťa.

 • Karbetocín sa nesmie použiť na vyvolanie pôrodu.

 • Precitlivenosť na karbetocín, oxytocín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Choroby pečene alebo obličiek.

 • Prípady preeklampsie a eklampsie.

 • Vážne kardiovaskulárne poruchy.

 • Epilepsia.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Karbetocín je určený na použitie len v dobre vybavených špecializovaných pôrodníckych oddeleniach so skúseným a kvalifikovaným personálom, ktorý je 24 hodín plne k dispozícii.


Použitie karbetocínu v ktoromkoľvek štádiu pred pôrodom dieťaťa nie je vhodné, pretože jeho uterotonická aktivita po jednorazovej bolusovej injekcii pretrváva niekoľko hodín. Tým sa výrazne líši od oxytocínu, u ktorého po prerušení infúzie dochádza k rýchlemu zníženiu účinku.


V prípade, že po podaní karbetocínu pretrváva krvácanie maternice, musí sa určiť jeho príčina. Do úvahy je treba vziať také dôvody, ako sú zadržanie časti placenty, nedostatočné vyprázdnenie alebo zotavenie maternice alebo poruchy zrážania krvi.


Karbetocín je určený len na jednorazové podanie. Musí sa podávať pomaly, počas 1 minúty. V prípade pretrvávajúcej hypotónie alebo atónie maternice a následného nadmerného krvácania treba zvážiť prídavnú liečbu oxytocínom a/alebo ergometrínom. Nie sú k dispozícii údaje o ďalších dávkach karbetocínu alebo o použití karbetocínu pri pretrvávajúcej atónii maternice po podaní oxytocínu.


Štúdie na zvieratách ukázali, že karbetocín má určitý antidiuretický účinok (aktivita vazopresínu < 0,025 IU/injekčná liekovka), a preto nemožno vylúčiť možnosť hyponatriémie, najmä u pacientok, ktoré zároveň dostávajú veľké objemy intravenóznych tekutín. Je nevyhnutné včas rozoznať príznaky, ako ospalosť, apatia a bolesť hlavy, aby sa predišlo kŕčom a kóme.


Vo všeobecnosti karbetocín sa musí používať opatrne pri migréne, astme a kardiovaskulárnej chorobe alebo pri akomkoľvek inom stave, kedy rýchle hromadenie extracelulárnej vody môže vyvolať riziko pre už aj tak nadmerne zaťažený systém. V týchto konkrétnych prípadoch má lekár rozhodnúť o podaní karbetocínu až po starostlivom zvážení možného prospechu.


U tehotenského diabetu mellitus sa zatiaľ nevykonali žiadne špecifické štúdie.


Účinnosť karbetocínu podaného po vaginálnom pôrode nebola stanovená.


4.5. Liekové a iné interakcie


Počas klinických skúšok sa karbetocín podával s množstvom analgetík, spazmolytík a prípravkov používaných na epidurálnu alebo spinálnu anestéziu, pričom sa nepozorovali žiadne liekové interakcie. Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie.


Keďže karbetocín je štrukturálne veľmi blízky oxytocínu, nemožno vylúčiť výskyt interakcií, ktoré sú známe v spojitosti s oxytocínom: hlásená bola ťažká hypertenzia po podaní oxytocínu 3 až 4 hodiny po profylaktickom podaní vazokonstriktora spolu s kaudálnou blokovou anestéziou.


V kombinácii s námeľovými alkaloidmi ako metylergometrín, môžu oxytocín a karbetocín zosilniť hypertenzný účinok týchto liekov. Podanie oxytocínu alebo metylergometrínu po karbetocíne môže byť spojené s nebezpečenstvom kumulatívnej expozície.


Keďže sa zistilo, že prostaglandíny zosilňujú účinok oxytocínu, predpokladá sa tento účinok aj u karbetocínu. Preto sa neodporúča súbežné používanie prostaglandínov a karbetocínu. Ak sa podávajú súbežne, je potrebné pacienta starostlivo monitorovať.


Niektoré inhalačné anestetiká, ako halotán a cyklopropán, môžu zvýšiť hypotenzný účinok a oslabiť účinok karbetocínu na maternicu. Počas súbežného používania s oxytocínom boli hlásené arytmie.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Počas tehotenstva je použitie karbetocínu kontraindikované a nesmie sa použiť na vyvolanie pôrodu (pozri časť 4.3).


Laktácia

Počas klinických skúšok sa nezaznamenali signifikantné účinky na uvoľňovanie mlieka. Zistilo sa, že do mlieka dojčiacich matiek prechádza z plazmy malé množstvo karbetocínu (pozri časť 5.2).Predpokladá sa, že malé množstvo karbetocínu, ktoré prechádza do mledziva alebo materského mlieka po jednej injekcii karbetocínu a je následne požité dieťaťom, sa rozkladá črevnými enzýmami.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky zaznamenané u karbetocínu počas klinických skúšaní boli rovnakého typu a frekvencie ako nežiaduce účinky pozorované u oxytocínu, ktorý bol podaný po cisárskom reze vykonanom v spinálnej alebo epidurálnej anestézii.


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Poruchy krvi a lymfatického systému


anémia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, tremor

závrat

Poruchy ciev

hypotenzia, sčervenanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


bolesť na hrudníku, dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, bolesť brucha

kovová chuť v ústach, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

pruritus


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť chrbta

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pocit tepla

zimnica, bolesť


V ojedinelých prípadoch sa počas klinických skúšaní pozorovalo potenie a tachykardia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Predávkovanie karbetocínom môže vyvolať hyperaktivitu maternice, či už z dôvodu precitlivenosti na tento liek alebo nie.


Hyperstimulácia prejavujúca sa silnými (hypertonickými) alebo predĺženými (tetanickými) sťahmi v dôsledku predávkovania oxytocínom môže viesť k ruptúre maternice alebo popôrodnému krvácaniu.


Predávkovanie oxytocínom môže u ťažkých prípadov viesť k hyponatriémii a intoxikácii vodou, najmä ak je spojené so súčasným nadmerným príjmom tekutín. Keďže karbetocín je analógom oxytocínu, nedá sa vylúčiť možnosť podobnej príhody.


Liečenie predávkovania karbetocínom pozostáva zo symptomatickej a podpornej terapie. Keď sa dostavia príznaky predávkovania, matke je potrebné podať kyslík. V prípade intoxikácie vodou je dôležité obmedziť príjem tekutín, podporiť diurézu, upraviť elektrolytickú rovnováhu a kontrolovať kŕče, ktoré sa môžu prípadne vyskytnúť.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Oxytocín a analógy

ATC kód:H01BB03


Farmakologické a klinické vlastnosti karbetocínu majú charakter dlhodobo účinkujúceho agonistu oxytocínu.


Podobne ako oxytocín, karbetocín sa selektívne viaže na receptory oxytocínu v hladkom svalstve maternice, stimuluje rytmické kontrakcie maternice, zvyšuje frekvenciu existujúcich kontrakcií a zvyšuje tonus svalstva maternice.


Karbetocín je schopný zvyšovať rýchlosť a silu spontánnych kontrakcií maternice po pôrode. Nástup kontrakcií maternice po karbetocíne je rýchly, so stálymi kontrakciami v rozmedzí 2 minút.


Jedna 100-mikrogramová intravenózna dávka karbetocínu podaná po pôrode dieťaťa postačuje na udržanie primeraných kontrakcií maternice, ktoré zabraňujú atónii maternice a nadmernému krvácaniu a je porovnateľná s infúziou oxytocínu trvajúcou niekoľko hodín.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Karbetocín vykazuje po vnútrožilovom podaní dvojfázovú elimináciu s lineárnou farmakokinetikou v rozsahu dávok od 400 do 800 mikrogramov. Terminálny polčas eliminácie je približne 40 minút. Renálny klírens nezmenenej formy je nízky, < 1 % dávky podanej injekčne sa vylúči nezmenené obličkami.


Plazmatické koncentrácie karbetocínu boli u 5 zdravých dojčiacich matiek detegovateľné po 15 min a vrcholili do 60 minút pri maxime 1 035 ± 218 pg/ml. Maximálna koncentrácia v mlieku bola približne 56-krát nižšia ako v plazme po 120 min.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch, s každodenným podávaním lieku od narodenia až do 21. dňa laktácie, ukázali zníženie prírastku telesnej hmotnosti mláďat. Žiadne iné toxické účinky sa nepozorovali. Indikácia nebola dôvodom na uskutočnenie štúdií plodnosti alebo embryotoxicity.


Vzhľadom na to, že pri danej indikácii sa môže karbetocín podať len v jednej dávke, štúdie karcinogenity sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


L-metionín

kyselina jantarová

manitol

hydroxid sodný na úpravu pH

voda na injekciu


6.2. Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu:

Po prvom otvorení injekčnej liekovky: roztok sa musí použiť ihneď.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Injekčné liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Sklenené injekčné liekovky typu I (2R) uzatvorené bromobutylovými uzávermi s hliníkovou objímkou. Každá injekčná liekovka obsahuje 1 ml injekčného roztoku.


Balenie po 5 injekčných liekoviek.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


PABAL je určený len na intravenózne použitie.

Použiť sa môže len číry roztok bez nerozpustných čiastočiek.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0223/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.05.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21.01.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

6PABAL