+ ipil.sk

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety

Padovel 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Padovel 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety


levodopa/karbidopa/entakapón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Padovel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Padovel

3. Ako užívať Padovel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Padovel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Padovel a na čo sa používa


Padovelobsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapón) v jednej filmom obalenej tablete.

Padovelsa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje

množstvo dopamínu a tak zmierňuje príznakyParkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapón

zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Padovel


Neužívajte Padovel, ak

 • ste alergický na levodopu, karbidopu alebo entakapón, alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek

tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • trpíte glaukómom s uzavretým uhlom (ochorenie oka)

 • máte nádor nadobličiek

 • užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B

alebo neselektívne inhibítory MAO)

 • ste už niekedy mali neuroleptický malígny syndróm (NMS – toto je zriedkavá reakcia na lieky

používané na liečbu ťažkých duševných porúch)

 • ste už niekedy mali netraumatickú rabdomyolýzu (zriedkavé ochorenie svalov)

 • máte závažné ochorenie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Padovel ak máte alebo ste

niekedy mali:

 • srdcový infarkt alebo iné ochorenia srdca vrátane srdcových arytmií, alebo ochorenie krvných

ciev

 • astmu alebo iné ochorenia pľúc

 • problém s pečeňou, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť

 • obličkové alebo hormonálne ochorenia

 • žalúdočné vredy alebo kŕče

 • ak budete mať dlhší čas hnačku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť prejav

zápalu hrubého čreva

 • akúkoľvek formu ťažkej duševnej poruchy, napr. psychózu

 • chronický glaukóm s otvoreným uhlom, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť a

sledovať váš vnútroočný tlak.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak teraz užívate:

 • antipsychotiká (lieky používané na liečbu psychózy)

 • liek, ktorý môže vyvolať zníženie krvného tlaku, keď vstávate zo stoličky alebo postele.

Pamätajte, že Padovel môže tieto reakcie zhoršiť.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas užívania Padovelu:

 • si všimnete, že vaše svaly priveľmi tuhnú, alebo sa dostavia prudké zášklby, alebo ak sa objaví

chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku.

Ak sa niektoré z týchto účinkov objavia, okamžite to oznámte vášmu lekárovi

 • cítite skľúčenosť, máte samovražedné myšlienky alebo zaznamenáte neobyčajné zmeny vo

svojom správaní

 • pocítite, že náhle zaspávate, alebo ak sa cítite veľmi ospalý. V takom prípade nesmiete viesť

vozidlá, obsluhovať stroje alebo používať nástroje (pozri tiež časť 'Vedenie vozidiel a obsluha

strojov')

 • si všimnete, že sa po začatí užívania Padovelu objavia alebo zhoršia nekontrolované pohyby. Ak

sa to stane, váš lekár môže zmeniť dávkovanie vášho antiparkinsonika

 • objaví sa hnačka: odporúča sa sledovať vašu telesnú hmotnosť, aby sa predišlo nadmernému

poklesu telesnej hmotnosti

 • si všimnete zhoršujúce sa nechutenstvo, asténiu (slabosť, vyčerpanosť) a pokles telesnej

hmotnosti počas relatívne krátkeho času. Vtedy je potrebné zvážiť celkové lekárske vyšetrenie

vrátane vyšetrenia pečeňových funkcií

 • máte pocit, že by ste mali prerušiť užívanie Padovelu, prečítajte si časť 'Ak prestanete užívať

Padovel‘.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo niekto z vašej rodiny/ošetrujúcich všimne, že máte potrebu

alebo túžbu k správaniu, ktoré je pre vás nezvyčajné, a neviete odolať nutkaniu alebo pokušeniu robiť

veci, ktoré vám alebo iným môžu ublížiť. Takéto správanie sa nazýva porucha impulzívnej kontroly

a môže zahŕňať závislosť na hracích automatoch, nadmerné prejedanie sa a míňanie peňazí, nadmernú

sexuálnu túžbu alebo predpojatosť sexuálnymi myšlienkami a pocitmi. Váš lekár možno bude musieť prehodnotiť liečbu.


Váš lekár môže počas dlhodobého užívania Padoveluvykonať pravidelné laboratórne testy.


Ak musíte podstúpiť operačný zákrok, oznámte, prosím, vášmu lekárovi, že užívate Padovel.


Používanie Padovelusa neodporúča na liečbu extrapyramídových symptómov spôsobených inými

liekmi. Tieto symptómy zahŕňajú napr. nedobrovoľné pohyby, chvenie, stuhnutosť a svalové sťahy.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti s používaním Padoveluu pacientov mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Preto sa použitie Padoveluu detí neodporúča.


Iné lieky a Padovel

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Padovel, ak používate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov

MAO-A a MAO-B, alebo neselektívne inhibítory MAO).


Padovelmôže zvyšovať účinky a vedľajšie účinky určitých liekov. Tieto zahŕňajú:

 • lieky používané na liečbu depresie, ako sú moklobemid, amitryptilín, desipramín, maprotilín,

venlafaxín a paroxetín

 • rimiterol a izoprenalín používané na liečbu ochorení dýchacej sústavy

 • adrenalín používaný na liečbu alergických reakcií

 • noradrenalín, dopamín a dobutamín používané na liečbu srdcových ochorení a nízkeho krvného

tlaku

 • alfa-metyldopa používaná na liečbu vysokého krvného tlaku

 • apomorfín používaný na liečbu Parkinsonovej choroby.


Účinky Padovelusa môžu určitými liekmi oslabiť. Tieto zahŕňajú:

 • antagonisty dopamínu používané na liečbu duševných porúch, nevoľnosti a vracania

 • fenytoín používaný na prevenciu kŕčov

 • papaverín používaný na uvoľnenie svalov.


Padovelmôže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Preto neužívajte Padovela výživové doplnky s obsahom železa v tom istom čase. Po užití jedného z nich počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, kým užijete druhý liek.


Padovel a jedlo a nápoje

Padovelmožno užiť s jedlom alebo bez jedla. U niektorých pacientov sa Padovelnemusí dobre

vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití potravy bohatej na bielkoviny (akou sú mäso,

ryby, mliečne výrobky, semená a orechy). Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás to

týka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas liečby Padovelomnesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Padovelmôže znižovať váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že budete cítiť slabú zmätenosť alebo mať

závraty. Preto buďte pri vedení vozidiel a obsluhe akýchkoľvek prístrojov a strojov obzvlášť opatrný.

Ak sa cítite veľmi ospalý alebo ak niekedy pocítite, že náhle zaspávate, počkajte, kým budete opäť pri

plnom vedomí, kým začnete viesť vozidlo alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje vašu

bdelosť. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážnych úrazov alebo smrti.


3. Ako užívať Padovel


Vždy užívajte Padovel presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a starších:

Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Padovelu máte užiť každý deň.

 • Tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

 • Vždy užívajte iba jednu tabletu.

 • V závislosti od toho, aká bude vaša odpoveď na liečbu, môže váš lekár navrhnúť vyššiu alebo

nižšiu dávku.

 • Ak užívate tablety Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg, neužite viac ako 10 tabliet denne.

 • Ak užívate tablety 200 mg/50 mg/200 mg, neužite viac ako 7 tabliet denne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si myslíte, že účinky Padovelu sú príliš silné

alebo príliš slabé, alebo ak sa u vás vyskytnú možné vedľajšie účinky.


Ak užijete viac Padovelu, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet Padovelu, ako máte, okamžite to povedzte vášmu lekárovi alebo

lekárnikovi. V prípade predávkovania môžete pociťovať zmätenosť alebo vzrušenie, môže sa vám

spomaliť alebo zrýchliť tep alebo sa vám môže zmeniť farba pokožky, jazyka, očí alebo moču.


Ak zabudnete užiť Padovel

Neužívajte dvojnásobnúdávku (dve dávky v tom istom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky viac ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, a ďalšiu tabletu v obvyklom čase.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky menej ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, počkajte 1 hodinu a potom užite ešte jednu tabletu.

Potom pokračujte ako zvyčajne.


Vždy dodržujte odstup aspoň jednej hodiny medzi tabletami Padovelu, aby ste predišli možným

vedľajším účinkom.


Ak prestanete užívať Padovel

Neprerušte užívanie Padovelu, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. V takom prípade váš lekár možno

bude musieť upraviť dávkovanie vašich ďalších antiparkinsoník, najmä levodopy, aby sa zabezpečilo

dostatočné potlačenie vašich príznakov. Ak náhle prerušíte užívanie Padovelua iných antiparkinsoník,

môže to viesť k nežiaducim vedľajším účinkom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Ak sa u vás počas liečby Padovelom vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte vášho

lekára:

 • Vaše svaly priveľmi tuhnú alebo sa objavia prudké zášklby, vyskytne sa chvenie, nepokoj,

zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku. Toto môžu byť

príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (NMS, zriedkavá závažná reakcia na lieky

používané na liečbu ochorení centrálneho nervového systému) alebo rabdomyolýzy

(zriedkavé závažné ochorenie svalov).

 • Alergická reakcia, ktorej príznaky môžu zahŕňať žihľavku (vyrážky žihľavky), svrbenie,

vyrážky, opuch vašej tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Toto môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní

alebo prehĺtaní.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 pacienta z 10)

 • nekontrolované pohyby (dyskinézy)

 • nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

 • neškodné červenohnedé sfarbenie moču

 • bolesť svalov

 • hnačka


Časté (môžu postihovať až 1 pacienta z 10)

 • slabá zmätenosť alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom, vysoký krvný tlak

 • zhoršenie prejavov Parkinsonovej choroby, závraty, ospalosť

 • vracanie, bolesť brucha a nevoľnosť, pálenie záhy, suchosť v ústach, zápcha

 • nespavosť, halucinácie, zmätenosť, anomálne sny (vrátane nočných mor), únava

duševné zmeny – vrátane problémov s pamäťou, úzkosť a depresia (s možnosťou myšlienok na samovraždu)

 • príhody porúch srdca alebo ciev (napr. bolesť na hrudi), nepravidelná srdcová frekvencia alebo rytmus

 • častejší výskyt pádov

 • dýchavičnosť

 • zvýšené potenie, vyrážky

 • svalové kŕče, opuch nôh

 • rozmazané videnie

 • anémia (chudokrvnosť)

 • znížená chuť do jedla, znížená telesná hmotnosť

 • bolesť hlavy, bolesť kĺbov

 • infekcie močových ciest


Menej časté (môžu postihovať až 1 pacienta zo 100)

 • srdcový infarkt

 • krvácanie do čreva

 • zmeny v počte krviniek, ktoré môžu viesť ku krvácaniu, anomálne výsledky pečeňových

funkčných testov

 • kŕče

 • pocit nepokoja (agitácie)

 • psychotické príznaky

 • kolitída (zápal hrubého čreva)

 • zmena farby iná ako zmena farby moču (napr. kože, nechtov, vlasov, potu)

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • neschopnosť močiť


Hlásené boli tiež nasledujúce vedľajšie účinky:

 • hepatitída (zápal pečene)

 • svrbenie


Možno pocítite nasledovné vedľajšie účinky:

 • Neschopnosť odolať nutkaniu robiť veci, ktoré môžu vám alebo iným ublížiť, zahŕňajúce:

 • silnú túžbu hrať hazardné hry napriek závažným následkom pre vás a vašu rodinu;

 • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a s tým spojené zmeny v správaní týkajúce sa vás alebo ostatných, napr. zvýšená chuť na sex;

 • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie a míňanie peňazí;

 • záchvatové prejedanie sa (nadmerné množstvá jedla za krátky čas) alebo nutkavé prejedanie sa (viac jedla ako je normálne a potrebné na zasýtenie hladu).


Ak budete u seba pozorovať takéto správanie, povedzte to svojmu lekárovi; preberie s vami

možnosti zvládnutia a zmiernenia týchto príznakov.Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Padovel


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vnútornom a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávane.


Čas použiteľnostipo prvom otvorení fľaše s 30 tabletami: 30 dní

Čas použiteľnostipo prvom otvorení fľaše s 175 tabletami: 175 dní


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Padovel obsahuje


Liečivo je levodopa, karbidopa a entakapón.

Každá filmom obalená tableta Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá filmom obalená tableta Padovel 100 mg/25 mg/200 mg obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá filmom obalená tableta Padovel 150 mg/37,5 mg/200 mg obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá filmom obalená tableta Padovel 200 mg/50 mg/200 mg obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza, krospovidón, povidón K-30, magnéziumstearát a trinatriumcitrát.


Filmotvorná vrstva:

hypromelóza, propylénglykol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172) a polysorbát 80.


Ako vyzerá Padovel a obsah balenia

Padovel je balený v Al//Al blistroch a v HDPE fľašiach.


Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety sú svetlohnedé až sivočervené, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s vyrazeným „50“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety sú svetlohnedé až sivočervené, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným „100“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Padovel 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety sú svetlohnedé až sivočervené, podlhovasté, elipsoidné, filmom obalené tablety s vyrazeným „150“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Padovel 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety sú tmavohnedočervené, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným „200“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


Padovel je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 10, 30, 100, 130 a 250 filmom obalených tabliet a v HDPE fľašiach obsahujúcich 10, 30, 100 130, a 175(250 tiež pre Padovel 150, 37,5/200 mg)filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg//100 mg/25 mg/200 mg//150 mg/37,5 mg/200 mg//200 mg/50 mg/200 mg potahované tablety

Maďarsko: Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg//100 mg/25 mg/200 mg//150 mg/37,5 mg/200 mg//200 mg/50 mg/200 mg Filmtabletta

Poľsko: Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg//100 mg/25 mg/200 mg//150 mg/37,5 mg/200 mg//200 mg/50 mg/200 mg Tabletka powlekana

Portugalsko: Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg//100 mg/25 mg/200 mg//150 mg/37,5 mg/200 mg//200 mg/50 mg/200 mg Comprimido revestido por película

Slovenská republika: Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg//100 mg/25 mg/200 mg//150 mg/37,5 mg/200 mg//200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2015.


7/7

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety

Padovel 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Padovel 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalená tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalená tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety sú svetlohnedé až sivočervené, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s vyrazeným „50“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety sú svetlohnedé až sivočervené, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným „100“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Padovel 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety sú svetlohnedé až sivočervené, podlhovasté, elipsoidné, filmom obalené tablety s vyrazeným „150“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Padovel 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety sú tmavohnedočervené, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným „200“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Padovel je indikované na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní liečbou na báze levodopa/inhibítor dopadekarboxylázy (DDK).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Optimálna denná dávka musí byť stanovená u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná

dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s jednou zo štyroch dostupných síl

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakapón).


Pacienti musia byť poučení tak, aby v každom čase podania dávky užili iba jednu tabletu. U pacientov,

ktorí denne užívajú menej ako 70-100 mg karbidopy, je väčšia pravdepodobnosť výskytu nevoľnosti a

vracania. Zatiaľ čo je skúsenosť s celkovou dennou dávkou viac ako 200 mg karbidopy obmedzená,

maximálna odporúčaná denná dávka entakapónu je 2000 mg, a tak je maximálna denná dávka 10

tabliet za deň pre sily Padovelu 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg a 150 mg/37,5 mg/200 mg. Desať tabliet Padovelu 150 mg/37,5 mg/200 mg zodpovedá 375 mg karbidopy za deň. Podľa tejto dennej dávky karbidopy je maximálna odporúčaná denná dávka Padovelu 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tabliet na deň a Padovelu 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabliet na deň.

Padovel zvyčajne používajú pacienti, ktorí sú aktuálne liečení zodpovedajúcimi dávkami levodopy/inhibítora DDK a entakapónu so štandardným uvoľňovaním.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí užívajú lieky s obsahom levodopy/inhibítora DDK

(karbidopa alebo benserazid) a tablety entakapónu, na Padovel.


a. Pacienti, ktorí sú aktuálne liečení entakapónom a liekom s obsahom levodopy/ karbidopy so

štandardným uvoľňovaním v dávkach zhodujúcich sa so silou tablety Padovelu, môžu prejsť priamo na liečbu príslušnými tabletami Padovelu. Napríklad:

 • pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 50 mg/12,5 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakapónu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 50 mg/12,5 mg/200 mg Padovelu štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakapónu.

 • pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 100 mg/25 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakapónu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 100 mg/25 mg/200 mg Padovelu štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakapónu.

 • pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 150 mg/37,5 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakapónu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 150 mg/37,5 mg/200 mg Padovelu štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakapónu.

 • pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 200 mg/50 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakapónu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 200 mg/50 mg/200 mg Padovelu štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakapónu.


b. Na začiatku liečby Padovelom u pacientov aktuálne liečených dávkami entakapónu a levodopy/karbidopy, ktoré sa nezhodujú s dávkami v tabletách Padovelu 50 mg/12,5 mg/200 mg (alebo 75 mg/18,75 mg/200 mg alebo 100 mg/25 mg/200 mg alebo 125 mg/31,25 mg/200 mg alebo

150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 175 mg/43,75 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg), sa

dávkovanie Padovelu musí opatrne vytitrovať na optimálnu klinickú odpoveď. Na začiatku sa

dávkovanie Padovelu musí nastaviť tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálne používanej celkovej

dennej dávke levodopy.


c. Na začiatku liečby Padovelom u pacientov aktuálne liečených entakapónom a

levodopou/benserazidom v liekoch so štandardným uvoľňovaním musí sa podávanie

levodopy/benserazidu ukončiť predošlú noc a podávanie Padovelu sa musí začať nasledujúce ráno.

Počiatočná dávka Padovelu musí zabezpečiť buď rovnaké alebo mierne vyššie (5-10 %) dávky levodopy.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí neužívajú entakapón, na Padovel

Zahájenie liečby Padovelom je možné zvážiť s dávkami zodpovedajúcimi aktuálnej liečbe u niektorých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní pri svojej aktuálnej liečbe levodopou/ inhibítorom DDK so štandardným uvoľňovaním. Avšak priamy prechod z levodopy/inhibítora DDK na Padovel sa

neodporúča u pacientov, ktorí trpia dyskinézami, alebo ktorých denné dávky levodopy prevyšujú

800 mg. U takýchto pacientov sa odporúča podávať entakapón ako osobitnú liečbu (entakapón tablety)

a ak je to nutné, upraviť dávku levodopy pred prechodom na Padovel.


Entakapón stupňuje účinky levodopy. Preto môže byť predovšetkým u pacientov s dyskinézami

nevyhnutné znížiť dávku levodopy o 10-30 % počas prvých dní až prvých týždňov po začatí liečby

Padovelom. Dennú dávku levodopy možno v závislosti od klinického stavu pacienta znížiť predĺžením

dávkovacích intervalov a/alebo redukciou množstva levodopy v jednej dávke.


Úprava dávky v priebehu liečby

Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, musí sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo

použitie alternatívnej sily Padovelu v rámci odporúčaní pre dávku.

Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka Padovelubuď

znížením frekvencie podania predĺžením intervalov medzi dávkami, alebo znížením sily Padovelu počas podávania.

Ak sú súčasne s tabletou Padovelu podávané iné lieky s obsahom levodopy, musia sa nasledovať

odporúčania ohľadom maximálnej dávky.


Prerušenie liečby Padovelom:Ak je liečba Padovelom(levodopa/karbidopa/entakapón) prerušená a

pacient je prevedený na liečbu s levodopou/inhibítorom DDK bez podania entakapónu, je nevyhnutné

upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná úroveň

kontroly symptómov parkinsonizmu.


Pediatrická populácia:Bezpečnosť a účinnosť Padovelu u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti:U starších pacientov nie sú potrebné žiadne úpravy dávky.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene: Padovelsa odporúča podávať opatrne pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene. Je možné, že bude potrebné znížiť dávku (pozri časť 5.2).

Informácie o ťažkom poškodení funkcie pečene sú uvedené v časti 4.3.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek: Poškodenie funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku

entakapónu. Neboli hlásené osobitné štúdie so zameraním na farmakokinetiku levodopy a karbidopy u

pacientov s poškodením funkcie obličiek, preto sa má Padovelopatrne podávať u pacientov s ťažkým

poškodením funkcie obličiek vrátane tých, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Každá tableta je na perorálne podanie buď s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Jedna tableta

obsahuje jednu liečebnú dávku a môže byť podaná len vcelku.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene.

 • Glaukóm s uzavretým uhlom.

 • Feochromocytóm.

 • Súčasné podávanie Padovelu s neselektívnymi inhibítormi monoamínooxidázy (MAO-A a MAOB) (napr. fenelzín, tranylcypromín).

 • Súčasné podávanie selektívneho MAO-A inhibítora a selektívneho MAO-B inhibítora (pozri časť 4.5).

 • Predošlá anamnéza neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) a/alebo netraumatickej rabdomyolýzy.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Padovel sa neodporúča pre liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.

 • Liečba Padovelom sa musí podávať opatrne pacientom s ischemickou chorobou srdca, ťažkým kardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, ochorením obličiek alebo žliaz s vnútorným vylučovaním, s peptickým vredom alebo kŕčmi v anamnéze.

 • U pacientov s anamnézou myokardiálneho infarktu, ktorí majú pretrvávajúce atriálne uzlové alebo ventrikulárne arytmie; musia byť kardiálne funkcie obzvlášť pozorne sledované v období začiatočných úprav dávky.

 • Všetci pacienti liečení Padovelom musia byť pozorne sledovaní pre prípad vývoja mentálnych zmien, depresie so samovražednými tendenciami a iného závažného spoločensky škodlivého správania. Pacienti s psychózami pozorovanými v minulosti alebo súčasnosti musia byť liečení s opatrnosťou.

 • Súčasné podávanie antipsychotík s blokujúcimi účinkami na dopamínové receptory, obzvlášť antagonistov receptora D2, sa musí vykonávať s obozretnosťou a pacient musí byť pozorne sledovaný pre prípad straty antiparkinsonických účinkov alebo zhoršenia parkinsonických príznakov.

 • Pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom je možné liečiť Padovelom s opatrnosťou za predpokladu, že je vnútroočný tlak dobre kontrolovaný a pacient je pozorne sledovaný pre prípad zmien vnútroočného tlaku.

 • Padovel môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa Padovel musí podávať opatrne pacientom užívajúcich iné lieky, ktoré môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu.

 • Entakapón bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt ospanlivosti a/alebo príhod náhleho upadnutia do spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou, a preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov musí postupovať obozretne (pozri časť 4.7).

 • V klinických štúdiách sa dopaminergné nežiaduce účinky, napr. dyskinéza, vyskytovali častejšie u pacientov, ktorí užívali entakapón a antagonistov dopamínu (akým je bromokriptín), selegilín alebo amantadín, v porovnaní s tými, ktorí v tejto kombinácii užívali placebo. Dávky iných antiparkinsoník bude možno nutné upraviť, keď sa liečba Padovelom nahrádza u pacienta, ktorý nie je aktuálne liečený s entakapónom.

 • U pacientov s Parkinsonovou chorobou bola sekundárne k ťažkej dyskinéze a neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) zriedkavo pozorovaná rabdomyolýza. Preto každé náhle zníženie dávky alebo prerušenie podávania levodopy musí byť pozorne sledované, obzvlášť u pacientov, ktorí dostávajú aj neuroleptiká. NMS, vrátane rabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizovaný motorickými symptómami (stuhlosť, myoklonus, chvenie), zmenami mentálneho stavu (napr. vzrušenie, zmätenosť, kóma), hypertermiou, poruchou autonómných funkcií (tachykardia, nestály tlak krvi) a zvýšenými hladinami sérovej kreatinínfosfokinázy. V individuálnych prípadoch môžu byť zreteľné iba niektoré z týchto príznakov a/alebo nálezov. Skorá diagnóza je dôležitá pre náležitú liečbu NMS. Syndróm podobný neuroleptickému malígnemu syndrómu zahŕňajúci svalovú stuhlosť, zvýšenú telesnú teplotu, mentálne zmeny a zvýšenie sérovej kreatinínfosfokinázy bol hlásený v súvislosti s náhlym prerušením podávania antiparkinsoník. V spojení s liečbou entakapónom neboli v kontrolovaných štúdiách, kde bolo podávanie entakapónu náhle prerušené, hlásené NMS ani rabdomyolýza. Od uvedenia entakapónu na trh boli hlásené izolované prípady NMS, zvlášť po náhlom znížení alebo vysadení entkaponu alebo iných súčasne podávaných dopaminergných liekov. Ak sa to považuje za nutné, náhradu Padovelu levodopou a inhibítorom DDK bez entakapónu alebo inej dopaminergnej liečby je treba previesť pomaly a zvýšenie dávky levodopy môže byť nevyhnutné.

 • Ak sa vyžaduje celková anestéza, v liečbe Padovelom je možné pokračovať kým je pacientovi dovolené perorálne prijímať tekutiny a lieky. Ak je potrebné liečbu dočasne zastaviť, Padovel možno opäť podať v rovnakej dennej dávke ako pred tým, akonáhle je možné prijímať lieky perorálne.

 • Pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií sa odporúča počas predĺženej liečby Padovelom.

 • Odporúča sa sledovať telesnú hmotnosť pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka, aby sa predišlo prípadnému nadmernému zníženiu ich hmotnosti. Dlhodobá alebo pretrvávajúca hnačka vyskytujúca sa počas liečby entakapónom môže byť prejavom kolitídy. V prípade dlhodobo sa vyskytujúcej alebo pretrvávajúcej hnačky sa liek má vysadiť a má sa zvážiť patričná liečba a vyšetrenia.

 • Pacientov je potrebné pravidelne sledovať na vznik porúch impulzívnej kontroly. Pacientov a ich ošetrujúcich je potrebné upozorniť, že pri liečbe dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s obsahom levodopy vrátane Padovelu, sa môžu vyskytnúť v správaní prejavy porúch impulzívnej kontroly, ktoré zahŕňajú patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido, hypersexualitu, kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie a kompulzívne prejedanie sa. V prípade vzniku uvedených príznakov sa odporúča prehodnotenie liečby.

 • U pacientov, u ktorých sa vyskytne progredujúca anorexia, asténia a pokles telesnej hmotnosti v pomerne krátkom čase, sa má zvážiť vyhodnotenie celkového stavu lekárom, vrátane funkcie pečene.

 • Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na močové ketóny použije lakmusový papierik a táto reakcia sa nemení zahriatím vzorky moču na bod varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošné negatívne výsledky na glykozúriu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antiparkinsoniká: Doteraz sa nevyskytli známky interakcií, ktoré by zamedzili súčasnému

používaniu štandardných antiparkinsoník a Padovelu. Entakapón môže vo vysokých dávkach ovplyvniť absorpciu karbidopy. Žiadne interakcie s karbidopou však neboli pozorované v rámci odporúčaného liečebného plánu (200 mg entakapónu až 10-krát denne). Interakcie medzi entakapónom a selegilínom boli skúmané v štúdiách s opakovanými dávkami u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou/inhibítorom DDK a neboli pozorované žiadne interakcie. Denná dávka 10 mg selegilínu nesmie byť prekročená, keď sa selegilín používa s Padovelom.


Pri súčasnom podávaní nasledujúcich liečiv a levodopy sa musí postupovať opatrne.


Antihypertenzíva: Symptomatická posturála hypotenzia sa môže objaviť, keď sa levodopa pridá k

liečbe pacientov, ktorí už užívajú antihypertenzíva. Môže sa vyžadovať úprava dávky antihypertenzíva.


Antidepresíva: Zriedkavo boli v prípade súčasného používania tricyklických antidepresív a

levodopy/karbidopy hlásené reakcie vrátane hypertenzie a dyskinézy. Interakcie medzi entakapónom a

imipramínom a medzi entakapónom a moklobemidom boli zisťované v štúdii s jednorazovou dávkou u

zdravých pacientov. Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Významný počet

pacientov s Parkinsonovou chorobou bol liečený kombináciou levodopy, karbidopy a entakapónu s

niekoľkými liečivami zahŕňajúcimi inhibítory MAO-A, tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného

vychytávania noradrenalínu ako sú desipramín, maprotilín a venlafaxín a lieky, ktoré sú

metabolizované COMT (napr. zlúčeniny štruktúrne podobné katecholu, paroxetín). Neboli pozorované

žiadne farmakodynamické interakcie. Pri súčasnom používaní týchto liekov a Padovelu sa však musí

postupovať opatrne (pozri časti 4.3 a 4.4).


Iné liečivá: Antagonisty dopamínových receptorov (napr. niektoré antipsychotiká a antiemetiká),

fenytoín a papaverín môžu znižovať terapeutické účinky levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky s

Padovelom musia byť pozorne sledovaní pre prípad straty terapeutickej odpovede.


Kvôli afinite entakapónu k cytochrómu P450 2C9 in vitro(pozri časť 5.2) môže Padovel potenciálne

ovplyvňovať liečivá, ktorých metabolizmus závisí od tohto izoenzýmu, ako je S-warfarín. Avšak v

interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi nespôsobil entakapón zmenu hladín S-warfarínu v

plazme, zatiaľ čo sa hodnota AUC R-warfarínu zvýšila v priemere o 18 % [CI9011-26 %]. Hodnoty

INR sa zvýšili v priemere o 13 % [CI906-19 %]. Preto sa odporúča kontrolovať INR, keď sa Padovel

začína podávať pacientom užívajúcim warfarín.


Iné formy interakcií: Keďže levodopa súťaží s určitými aminokyselinami, absorpcia Padovelu môže byť znížená u niektorých pacientov s výživou s vysokým obsahom proteínov.


Levodopa a entakapón môžu so železom v gastrointestinálnom trakte tvoriť cheláty. Preto sa Padovel a

prípravky s obsahom železa musia užívať s rozdielom aspoň 2-3 hodín (pozri časť 4.8).


In vitro údaje: Entakapón sa viaže na väzobné miesto II ľudského albumínu, na ktoré sa tiež viaže

niekoľko iných liečiv vrátane diazepamu a ibuprofénu. Podľa údajov z in vitro štúdií sa významné

vytesnenie pri terapeutických koncentráciách liečiv neočakáva. Preto sa náznaky takýchto interakcií

doteraz neobjavili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii príslušné údaje o používaní kombinácie levodopa/karbidopa/entakapón u

gravidných žien. Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu jednotlivých zlúčenín (pozri časť

5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Padovel sa nesmie používať v gravidite, iba ak prospech

pre matku preváži nad možným rizikom pre plod.


Laktácia

Levodopa sa vylučuje v ľudskom materskom mlieku. Existujú dôkazy o tom, že je dojčenie počas

liečby levodopou potlačené. Karbidopa a entakapón sa vylučovali v materskom mlieku zvierat, ale nie

je známe, či sa vylučujú v ľudskom materskom mlieku. Bezpečnosť levodopy, karbidopy alebo

entakapónu pre dojča nie je známa. Ženy počas liečby Padovelom nesmú dojčiť.


Fertilita

V predklinických štúdiách so samotným entakapónom, karbidopou alebo levodopou neboli

pozorované žiadne negatívne účinky na fertilitu. Štúdie fertility na zvieratách sa nerobili

s kombináciou entakapónu, karbidopy a levodopy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Padovel môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Levodopa, karbidopa a entakapón spoločne môžu spôsobovať závrat a symptomatické poruchy rovnováhy. Preto je pri riadení vozidiel a obsluhe strojov musí uplatňovať obozretnosť.

Pacienti liečení Padovelom, u ktorých sa objavia ospanlivosť a/alebo príhody náhleho upadnutia do

spánku, musia byť poučení tak, aby sa zdržiavali vedenia vozidiel alebo vykonávania aktivít, pri

ktorých by ich znížená bdelosť mohla ich alebo iné osoby vystaviť nebezpečiu vážnych úrazov alebo

smrti (napr. obsluha strojov), kým tieto opakujúce sa príhody pominú (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky

 1. Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami pri užívaní tabliet levodopy/karbidopy/entakapónu sú dyskinézy, ktoré sa vyskytujú u približne 19 % pacientov; gastrointestinálne príznaky vrátane nauzey vyskytujúce sa u približne 15 % pacientov a hnačky vyskytujúce sa u približne 12 % pacientov; bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva vyskytujúca sa u približne 12 % pacientov; a neškodné červeno-hnedé zafarbenie moču (chromatúria) vyskytujúce sa u približne 10 % pacientov. Závažné príhody gastrointestinálneho krvácania (menej časté) a angioedém (zriedkavé) boli identifikované v klinických štúdiách s levodopa/karbidopa/entakapón tabletami alebo entkapone v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom. Pri použití levodopa/karbidopa/entakapón tabliet sa môže objaviť závažná hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom, rabdomyolýza a neuroleptický malígny syndróm, hoci z údajov klinických štúdií neboli identifikované žiadne prípady.


 1. Tabuľka nežiaducich reakcií


Nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 boli zhromaždené zo spoločných údajov z

jedenástich dvojito zaslepených klinických skúšaní zahŕňajúcich 3230 pacientov (1810 liečených

levodopa/karbidopa/entakapón tabletami alebo entakapónom v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom, a 1420 liečených placebom v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom alebo kabergolínom v kombinácii s levodopou/ DDC inhibítorom), a z post-marketingových údajov od uvedenia entakapónu na trh pre kombinované použitie entkapónu s levodopou/DDC inhibítorom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené z hľadiska frekvencie, najčastejšie najskôr, s použitím nasledujúcej

konvencie: Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov nemožno

odhadnúť, keďže z klinických alebo epidemiologických štúdií nie je možné odvodiť nijaký odhad).


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Menej časté: Trombocytopénia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Znížená telesná hmotnosť*, znížená chuť do jedla*


Psychické poruchy

Časté: Depresia, halucinácie, zmätenosť*, abnomálne sny*, úzkosť, nespavosť

Menej časté: Psychóza, agitovanosť*

Neznáme: Samovražedné správanie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Dyskinéza*

Časté: Zhoršenie parkinsonizmu (napr. bradykinéza)*, tremor, fenomén “on and off“, dystónia, mentálne poruchy (napr. porucha pamäte, demencia), somnolencia, závraty*, bolesť hlavy

Neznáme: Neuroleptický malígny syndróm*


Poruchy oka

Časté: rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Príhody ischemiskej choroby srdca okrem infarkt myokardu (napr. angina pectoris)**, nepravidelný rytmus srdca

Menej časté: Infarkt myokardu**


Poruchy ciev

Časté: Ortostatická hypotenzia, hypertenzia

Menej časté: Gastrointestinálne krvácanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Hnačka*, nauzea*

Časté: Zápcha*, zvracanie*, dyspepsia, bolesť brucha a nevoľnosť*, sucho v ústach*

Menej časté: Kolitída*, dysfágia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov*

Neznáme: Hepatitída s prevažne cholestatickými charakterom (pozri časť 4.4)*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Čaté: Vyrážky*, hyperhydróza

Menej časté: Zmena farby okrem zmeny farby moču (napr. koža, nechty, vlasy, pot)*

Zriedkavé: Angioedém

Neznáme: Urtikária*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: Bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva*

Časté: Svalové kŕče, atralgia

Neznáme: Rabdomyolýza*


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: Chromatúria*

Časté: Infekcie močových ciest

Menej časté: Zadržiavanie moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť na hrudi, perfirérny edém, pády, poruchy chôdze, asténia, únava

Menej časté: Nevoľnosť


*Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú hlavne entkapone alebo sa vyskytujú častejšie (rozdiel

frekvencie výskytu aspoň 1 % z údajov klinických skúšaní) s entakapónom ako s levodopou/DDC

inhibítorom. Pozri časť c.


**Výskyt infarktu myokardu a iných príhod ischemickej choroby srdca (0,43 % a 1,54 %) sú odvodené

z analýzy 13 dvojito zaslepených štúdií s 2082 pacientmi s motorickými fluktuáciami pri poslednej

dávke užívajúcimi entakapón.


 1. Opis vybraných nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú prevažne entakapón alebo sa vyskytujú častejšie s entakapónom

ako s levodopou/DDC inhibítorom sú v tabuľke 1 v časti 4.8b označené hviezdičkou. Niektoré

z týchto nežiaducich reakcií súvisia so zvýšenou dopaminergnou aktivitou (napr. dyskináza, nauzea a

zvracanie) a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby. Zníženie dávky levodopy znižuje závažnosť

a frekvenciu týchto dopaminergných reakcií. Máloktoré nežiaduce reakcie možno priamo pripísať

liečivu entakapón vrátane hnačky a zmene farby moča na červeno-hnedú. Entakapón môže tiež

v niektorých prípadoch spôsobovať zmenu farby napr. kože, nechtov, vlasov alebo potu. Iné nežiaduce

reakcie s hviezdičkou v tabuľke 1 v časti 4.8b sú označené na základe buď vyššej frekvencie ich

výskytu (podľa rozdielu frekvencie aspoň 1 %) v údajoch z klinických skúšaní s entakapónom

v porovnaní s levodopou/DDCI alebo v jednotlivých hlásení bezpečnosti lieku, ktoré boli obdŕžané po

uvedení entakapónu na trh.


Kŕče sa s levodopou/karbidopou objavili zriedkavo; avšak príčinný vzťah s liečbou

levodopou/karbidopou nebol potvrdený.


Poruchy impulzívnej kontroly: Patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido a hypersexualita,

kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie a kompulzívne prejedanie sa môžu

vyskytnúť u pacientov liečených dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s

obsahom levodopy vrátane Padovelu(pozri časť 4.4).


Entakapón bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt izolovaných prípadov nadmernej ospanlivosti

počas dňa a príhod náhleho upadnutia do spánku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Údaje z postmarketingového používania zahŕňajú izolované prípady predávkovania, v ktorých boli

hlásené najvyššie denné dávky levodopy aspoň 10 000 mg a entakapónu aspoň 40 000 mg. Akútne

symptómy a príznaky v týchto prípadoch predávkovania zahŕňali vzrušenie, stav zmätenosti, kómu,

bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu, dýchanie Cheyne-Stokes, zmenu farby pokožky, jazyka a

očnej spojovky a chromatúriu. Zvládnutie akútneho predávkovania Padovelom je podobné akútnemu

predávkovaniu levodopou. Pyridoxín však na zvrátenie účinkov Padoveluneúčinkuje. Odporúča sa

hospitalizácia a musia sa uplatniť všeobecné podporné opatrenia s okamžitým výplachom žalúdka a

opakovanými dávkami živočíšneho uhlia. To môže urýchliť elimináciu entakapónu obzvlášť

spomalením jeho absorpcie/opätovného absorpcie z GI traktu. Primeraná funkčnosť respiračného,

obehového a renálneho systému musí byť pozorne sledovaná a príslušné podporné opatrenia

uplatnené. Musí sa začať s kontrolou EKG a pozorným sledovaním pacienta pre prípad možného

vývoja arytmií. Ak sa to vyžaduje, musí sa podať náležitá antiarytmická terapia. Musí sa zvážiť

možnosť, že pacient okrem Padovelu užil aj iné liečivá. Účinnosť dialýzy v liečbe predávkovania nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsoniká, dopa a jej deriváty, ATC kód: N04BA03


Podľa súčasných vedomostí súvisia symptómy Parkinsonovej choroby s depléciou dopamínu v corpus

striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Levodopa, prekurzor dopamínu,

prestupuje hematoencefalickou bariérou a zmierňuje symptómy ochorenia. Keďže levodopa sa do značnej miery metabolizuje na periférii, len malá časť podanej dávky sa dostane do centrálneho

nervového systému, keď sa levodopa podá bez inhibítorov metabolizujúceho enzýmu.


Karbidopa a benserazid sú periférne inhibítory DDK, ktoré tlmia periférny metabolizmus levodopy na

dopamín a tak je pre mozog k dispozícii viac levodopy. Keď je rozsah dekarboxylácie levodopy

znížený pomocou súčasného podania inhibítora DDK, je možné použiť nižšiu dávku levodopy a

výskyt nežiaducich reakcií, ako je nevoľnosť, je znížený.


Inhibíciou dekarboxylázy inhibítorom DDK sa katechol-O-metyltransferáza (catechol-Omethyltransferase, COMT) stane hlavnou periférnou metabolickou dráhou katalyzujúcou premenu

levodopy na 3-O-metyldopu (3-OMD), potenciálne škodlivý metabolit levodopy. Entakapón je

reverzibilný, špecifický a prevažne periférne pôsobiaci inhibítor COMT určený na súčasné podávanie

s levodopou. Entakapón spomaľuje klírens levodopy z krvného obehu, čo vedie k zvýšeniu hodnôt

plochy pod krivkou (AUC) vo farmakokinetickom profile levodopy. V dôsledku toho je klinická

odpoveď na každú dávku levodopy vystupňovaná a predĺžená.


Terapeutické účinky Padovelu boli preukázané v dvoch dvojito zaslepených štúdiách III. fázy, v ktorých dostalo 376 pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci

dávkovacieho intervalu buď entakapón alebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibítora DDK.

Hodnoty denného “ON time” (obdobie stavu mobility) s entakapónom a bez neho boli zaznamenané

pacientami v ich domácich denníkoch. V prvej štúdii entakapón zvýšil priemerné hodnoty denného

ON time” o 1 hod 20 min (CI 95 % 45 min, 1 h o 56 min) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto zodpovedalo 8,3 %-nému zvýšeniu rozsahu denného “ON time”. V dôsledku toho bol pokles denného “OFF time” (obdobie stavu zníženej mobility) 24 % v skupine s entakapónom a 0 % v skupine s placebom. V druhej štúdii sa priemerný rozsah denného “ON time” zvýšil o 4,5 % (CI 95 % 0,93 %,7,97 %) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto znamená priemerný nárast 35 min v dennom “ON time”. V súlade s tým poklesne denný “OFF time” o 18 % v prípade entakapónu a o 5 % v prípade placeba. Pretože účinky tabliet Padovelu sa zhodujú s účinkami 200 mg tablety entakapónu podanej súčasne s komerčne dostupnými liekmi karbidopy/levodopy so štandardným uvoľňovaním v príslušných dávkach, sú tieto výsledky taktiež použiteľné pre popísanie účinkov Padovelu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti liečiv


Absorpcia/distribúcia:V absorpcii levodopy, karbidopy a entakapónu sú podstatné inter- a intraindividuálne odchýlky. Obe látky, levodopa a entakapón, sa rýchlo absorbujú a vylučujú. Karbidopa sa absorbuje a vylučuje nepatrne pomalšie v porovnaní s levodopou. Ak sa podáva samostatne bez ostatných dvoch liečiv, je biologická dostupnosť levodopy 15-33 %, karbidopy 40-70 % a entakapónu 35 % po perorálnej dávke 200 mg. Strava bohatá na veľké neutrálne aminokyseliny môže oneskoriť a znížiť absorpciu levodopy. Potrava neovplyvňuje významne absorpciu entakapónu. Distribučný objem levodopy (Vd 0,36–1,6 l/kg) a entakapónu (Vdss 0,27 l/kg), je pomerne malý, zatiaľčo pre karbidopu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Levodopa sa viaže na proteíny plazmy iba do malej miery, asi 10-30 %, karbidopa sa viaže približne

36 %, kým entakapón sa na proteíny plazmy viaže do značnej miery (asi 98 %) - najmä na sérový

albumín. Pri terapeutických koncentráciách entakapón nevytesňuje z väzby iné značne viazané liečivá

(napr. warfarín, kyselinu salicylovú, fenylbutazón alebo diazepam), ani nie je týmito liečivami pri

terapeutických alebo vyšších koncentráciách vo významnej miere vytesňovaný.


Biotransformácia a eliminácia: Levodopa je rozsiahle metabolizovaná na niekoľko metabolitov:

dekarboxylácia dopadekarboxylázou (DDK) a O-metylácia katechol-O-metyltransferázou (COMT) sú

najdôležitejšími metabolickými procesmi.


Karbidopa je metabolizovaná na dva hlavné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči vo forme

glukuronidov a nekonjugovaných zlúčenín. Nezmenená karbidopa predstavuje 30 % celkovej exkrécie

v moči.


Entakapón sa takmer úplne metabolizuje pred vylučovaním močom (10 až 20 %) a žlčou/stolicou (80

až 90 %). Hlavnou metabolickou dráhou je glukuronidácia entakapónu a jeho aktívnych metabolitov,

cis-izoméru, ktorý predstavuje asi 5 % celkového množstva v plazme.


Celkový klírens levodopy je v rozmedzí 0,55–1,38 l/kg/h a entakapónu v rozmedzí 0,70 l/kg/h.

Eliminačný polčas (t1/2) je 0,6–1,3 hodín pre levodopu, 2-3 hodiny pre karbidopu a 0,4–0,7 hodiny pre entakapón po ich samostatnom podaní.


Kvôli krátkym eliminačným polčasom nenastáva po opakovanom podaní pravá akumulácia levodopy

alebo entakapónu.


Údaje z in vitro štúdií s použitím ľudských mikrozomálnych preparátov pečene naznačujú, že

entakapón inhibuje cytochróm P450 2C9 (IC50 ~ 4 μM). Entakapón vykazoval slabú alebo žiadnu

inhibíciu iných typov P450 izoenzýmov (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a

CYP2C19); pozri časť 4.5.


Vlastnosti v závislosti od pacientov


Starší pacienti: Ak sa levodopa podáva bez karbidopy a entakapónu, je jej absorpcia u starších

jedincov výraznejšia a eliminácia pomalšia v porovnaní s mladšími jedincami. Avšak po

skombinovaní karbidopy a levodopy je absorpcia levodopy podobná medzi staršími a mladšími

jedincami, ale AUC hodnoty sú stále 1,5-krát vyššie u starších ľudí, a to kvôli zníženej aktivite DDK a

nižšiemu klírensu vzhľadom na vek. Nie sú známe významné rozdiely v AUC hodnotách karbidopy

alebo entakapónu medzi mladšími (45–64 rokov) a staršími jedincami (65–75 rokov).


Pohlavie: Biologická dostupnosť levodopy je významne vyššia u žien ako u mužov. Vo

farmakokinetických štúdiách s Padovelom je biologická dostupnosť levodopy vyššia u žien ako u

mužov, najmä kvôli rozdielom v telesnej hmotnosti, kým s karbidopou a entakapónom nie sú známe

rozdiely vzhľadom na pohlavie.


Poškodenie funkcie pečene: Metabolizmus entakapónu je spomalený u pacientov s miernym až

stredným poškodením funkcie pečene (stupnica Child-Pugh, trieda A a B) a to vedie k zvýšeniu

koncentrácie entakapónu v plazme počas fázy absorpcie a eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.3). Neboli

hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky karbidopy a levodopy u pacientov s poškodením funkcie

pečene, odporúča sa však, aby sa Padovel pacientom s miernym alebo stredným poškodením funkcie

pečene podával s opatrnosťou.


Poškodenie funkcie obličiek: Poškodenie funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakapónu.

Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením

funkcie obličiek. Je však možné, že bude nutné zvážiť dlhšie dávkovacie intervaly Padovelu u pacientov, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o levodope, karbidope a entakapóne testované samostatne alebo v kombinácii a

založené na konvenčných štúdiách farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkach

genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne zvláštne riziko pre ľudí. V štúdiách na

toxicitu opakovaných dávok s entakapónom bola pozorovaná anémia, najpravdepodobnejšie kvôli

schopnosti entakapónu tvoriť cheláty so železom. Ohľadom reprodukčnej toxicity entakapónu bolo

pozorované zníženie hmotnosti plodu a mierne oneskorenie vývoja kostí u králikov vystavených

systémovým hladinám v terapeutickom rozpätí. Levodopa a kombinácie karbidopy a levodopy

spôsobili viscerálne a skeletálne malformácie králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

krospovidón

povidón K-30

magnéziumstearát

trinatriumcitrát


Filmotvorná vrstva:

hypromelóza

propylénglykol

oxid titaničitý (E171)

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)

polysorbát 80


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené balenie: 30 mesiacov.


Po prvom otvorení fľaše s 30 tabletami: 30 dní.

Po prvom otvorení fľaše s 175 tabletami: 175 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštnepodmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister.

Veľkosti balenia: 10, 30, 100, 130 a 250 filmom obalených tabliet.


HDPE fľaša.

Veľkosti balenia: 10, 30, 100, 130 a 175 (250 tiež pre Padovel 150/37,5/200mg) filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Padovel 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety: 27/0119/15-S

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety: 27/0120/15-S

Padovel 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety: 27/0121/15-S

Padovel 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety: 27/0122/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 201515/15

Padovel 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety