+ ipil.sk

Palexia 20 mg/ml perorálny roztokPríbalový leták


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00397

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00370


Písomná informácia pre používateľa


Palexia 4 mg/ml perorálny roztok

Palexia 20 mg/ml perorálny roztok


tapentadol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, nežzačnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Palexiaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Palexiu

3. Ako používať Palexiu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Palexiu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Palexiaa na čo sa používa


Tapentadol – liečivo Palexie je silný liek proti bolesti, ktorý patrí do skupiny opioidov. Palexia sa používa na liečbu stredne silnej až silnej akútnej bolesti u dospelých, ktorú možno dostatočne zvládnuť iba opioidnými liekmi proti bolesti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Palexiu


Neužívajte Palexiu

 • ak ste alergický na tapentadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte astmu alebo ak je vaše dýchanie závažne spomalené alebo plytké (respiračný útlm, hyperkapnia),

 • ak máte paralýzu (zastaveniu činnosti) čriev,

 • ak máte akútnu otravu alkoholom, liekmi na spanie, liekmi na zmiernenie bolesti alebo inými psychotropnými liekmi (lieky ovplyvňujúce náladu a emócie) (pozri časť “Iné lieky a Palexia”).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Palexiu, obráťtesa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • Palexiuak máte spomalené alebo plytké dýchanie,

 • ak máte zvýšený vnútrolebečný tlak v mozgu alebo poruchy vedomia až bezvedomie,

 • ak ste mali úraz hlavy alebo mozgový nádor,

 • ak máte epileptické záchvaty alebo ak máte zvýšené riziko vzniku epileptických záchvatov,

 • ak máte ochorenie pečene alebo obličiek (pozri časť “Ako užívať Palexiu”),

 • ak máte ochorenie podžalúdkovej žľazy alebo žlčových ciest, vrátane zápalu podžalúdkovej žľazy,

 • užívate lieky, ktoré sa označujú ako zmiešané agonisty/antagonisty opioidných receptorov (napr. pentazocín, nalbufín) alebo čiastočné agonisty opioidných μ- receptorov (napr. buprenorfín).


Užívanie Palexie môže viesť k vzniku telesnej a psychickej závislosti. Ak máte sklon k zneužívaniu liekov alebo ste závislý od liekov, Palexiu môžete užívať len krátky čas a pod prísnym lekárskym dohľadom.


Iné lieky a Palexia

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • PalexiaAk užívate Palexiu v kombinácii s určitými liekmi na spanie alebo na upokojenie (napr. barbituráty, benzodiazepíny) alebo s liekmi na zmiernenie bolesti, ako je morfín a kodeín (používa sa ja proti kašľu), môže u vás nastať závažné spomalenie dýchania alebo plytké dýchanie (respiračný útlm). Ak sa to stane, povedzte to svojmu lekárovi.


 • Ak užívate Palexiu v kombinácii s určitými liekmi spôsobujúcimi útlm centrálnej nervovej sústavy (napr. benzodiazepíny, antipsychotiká, H1-antihistaminiká, opioidy, alkohol), môže u vás nastať stav zníženého stupňa vedomia, ospalosť alebo pocit na omdlenie. Ak sa to stane, povedzte to svojmu lekárovi.


 • Sérotonínový syndróm je zriedkavý, život ohrozujúci stav, ktorý sa hlásil u niektorých pacientov, ktorí užívali tapentadol v kombinácii s takzvanými sérotonínergnými liekmi (napr. určité lieky na liečbu depresie). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu byť napríklad zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, nekontrolovateľné zášklby svalov, mimovoľné svalové zášklby a hnačka. V takom prípade sa poraďte so svojím lekárom.


 • Používanie Palexie spolu s inými druhmi liekov označovanými ako zmiešané μ-opioidné agonisty/antagonisty (napr. nalbufín) alebo čiastočné μ-opioidné agonisty (napr. buprenorfín) sa neskúmalo. Môže sa stať, že Palexia nebude pri spoločnom užívaní s niektorým z týchto liekov tak dobre účinkovať. V prípade, že v súčasnosti užívate niektorý z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi.


 • Používanie Palexie spolu so silnými inhibítormi (zabraňujú tvorbe) alebo induktormi (vyvolávajú tvorbu) (napr. rifampicín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) určitých enzýmov potrebných na vylučovanie tapentadolu z organizmu, môže ovplyvniť pôsobenie tapentadolu alebo vyvolať vedľajšie účinky, najmä na začiatku alebo pri ukončení liečby s niektorým z týchto liekov. Povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate.


 • Palexia sa nemá užívať spolu s inhibítormi MAO (určité lieky na liečbu depresie). Ak užívate alebo ste počas posledných 14 dní užívali inhibítory MAO, povedzte to svojmu lekárovi.


Palexia a jedlo, nápoje a alkohol

Počas používania Palexie nepite alkohol, pretože sa môžu prehĺbiť niektoré vedľajšie účinky, ako je ospalosť. Jedlo neovplyvňuje účinok tohto perorálneho roztoku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, než začnete užívať tento liek.


Neužívajte tento liek:

 • ak ste tehotná, pokiaľ vám to lekár nenariadil,

 • počas pôrodu, pretože to môže viesť k závažnému spomaleniu alebo oslabeniu dýchania novorodenca (respiračnému útlmu),

 • počas dojčenia, pretože sa môže vylučovať do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Palexia môže spôsobiť ospalosť, závrat a neostré videnie a môže zhoršiť vaše reakcie. To môže nastať najmä na začiatku užívania Palexie, pri zmene dávkovania alebo pri súčasnom požívaní alkoholu alebo užívaní liekov na upokojenie. Spýtajte sa lekára, či môžete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Palexiu


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Lekár vám upraví dávkovanie podľa intenzity bolesti a vašej individuálnej citlivosti na bolesť. Všeobecne sa majú užívať čo najnižšie bolesť zmierňujúce dávky.


Dospelí

[4 mg/ml]

Zvyčajná dávka je 50 mg tapentadolu (12,5 ml perorálneho roztoku), 75 mg tapentadolu (18,75 ml perorálneho roztoku) alebo 100 mg tapentadolu (25 ml perorálneho roztoku) každých 4 až 6 hodín.


[20 mg/ml]

Zvyčajná dávka je 50 mg tapentadolu (2,5 ml perorálneho roztoku), 75 mg tapentadolu (3,75 ml perorálneho roztoku) alebo 100 mg tapentadolu (5 ml perorálneho roztoku) každých 4 až 6 hodín.


Denné dávky vyššie ako 700 mg tapentadolu prvý deň liečby a denné dávky vyššie ako 600 mg tapentadolu na nasledujúce dni liečby sa neodporúčajú.


Ak je to pre vás potrebné, lekár vám môže predpísať inú, vhodnejšiu dávku alebo interval podávania.

Ak máte pocit, že účinok tohto lieku je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Starší ľudia

U starších ľudí (nad 65 rokov) nie je zvyčajne úprava dávkovania potrebná. Vylučovanie tapentadolu však môže byť u niektorých pacientov tejto vekovej skupiny predĺžené. Ak sa to na vás vzťahuje, lekár vám môže odporučiť iný dávkovací režim.


Ochorenie pečene a obličiek (nedostatočnosť)

Pacienti s ťažkými problémami s pečeňou nemajú tento liek užívať. Ak máte stredne závažné problémy lekár vám odporučí iný dávkovací režim. V prípade miernych problémov s pečeňou sa úprava dávkovania nevyžaduje.


Pacienti s ťažkými problémami s obličkami nemajú tento liek užívať. V prípade miernych až stredne ťažkých problémov s obličkami sa úprava dávkovania nevyžaduje.


Použitie u detí a dospievajúcich

Palexia nie je vhodná pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ako a kedy máte užívať Palexiu?

Palexia je na vnútorné použitie.


Perorálny roztok môžete užívať nalačno alebo s jedlom.


V balení je dostupná perorálna injekčná striekačka s priloženým adaptérom, ktorá sa má používať na natiahnutie presného potrebného množstva (objemu) z fľašky, ktoré bude zodpovedať predpísanej dávke tapentadolu.


Pokyny na otvorenie fľašky a používanie perorálnej injekčnej striekačkyFľaška má skrutkovací uzáver bezpečný pred deťmi. Odstráňte uzáver tak, že ho zatlačíte dolu a otočíte ho v protismere hodinových ručičiek (Obr. 1). Odstráňte uzáver a stiahnite bezpečnostnú plombu z povrchu fľašky. Ak je bezpečnostná plomba poškodená nepoužívajte tento liek a povedzte so svojmu lekárnikovi.


Obr. 1Fľašku položte na pevný a rovný povrch. Na dierkovanom konci otvorte plastové vrecko, ktoré obsahuje perorálnu injekčnú striekačku/adaptér a vyberte perorálnu injekčnú striekačku (A) s priloženým adaptérom (B). Pevne pripojte adaptér s perorálnou injekčnou striekačkou na hrdlo fľašky (Obr. 2).


Obr. 2


MOrvPz9H8czb/DYUpywxefnf7P0BDFZl4+lco9pTAQtGnsPa0Ru+bcyQGxDhwJg8UD8zBsgllx/K8EJDNCNpkPGN9+AM2nAgBDZs+5UafG1gQqO4gckp1w9rhiDsUF1j3+OSivv4sDsweEB5gQBEEIUw664OzA5nZkMK+++OlMTARrdMW+ZcZ+CRzWKDbEtCLqDDa8dm4g7WYIUTOee3gXEZlYYLgD8r9QoKZJYQ30C3PZOKX9GAYADQc/O/wBn6AhiHDiAvqoGJs3k2Hc1xlywGu0yLt9wHVZOpoDkMslj3cTGQ1JgR07BR9E5j4iuqgDRMBNhtLOyZhjOZCnVcs+RR5uDWriPWKmIHv8AAuvYglMe4iPJxUyjKX2B+QbzsEoCoeCl9+aXP2JGoAI/K8y0k/cZAsBApfy5j1wqzD2KYNsdOIPv8FnYUhRIZNHC/Cr4T/HpHX1Sn5H++fnf7P0JDHB4chVkNdidHp8hFCjHNtCjWad79MfDCH2cDM5Kbj218cuZEFSjHOnlTbOpSn1w8/IB5OnwHB7QZ3Hn+X+8Qnqxgkb6qnp8VVZBCrNLLB7zNOa5bbUE7gIgfC54M4986RjqnZ5LFn0BeZjgZYm88qfeLqRiF0/H8j/fPzv9n6Ehjoo2AsBXGM/jL4JWVwd+pvoTzHwcX1SHCaRCprHwKcVkbVAkBL5+BJX25CBVnoPh919wZSMWfIkSJHazgAxKNNGbtxvKVhZdEwgim1y8wR0Y3BjEFgfkJZ4MIEROzkC/uXTRUIz+UdcAtJORCIHmyuPsZ+iUhUpY1AynYwnZF4KoEs0nkhBznnoy4JzALI47/QkMcyXvphsQ0HZ1N8iUSpBgFVoyf9HH6zkDgO24kYPtd8ifrOQeQ7biwoe11c+T56KwzA114opzshFqWk3NzZdtPwSlBErobdUX4DOcglBQXwVnv8jH+LUJE9DJ9zhKKGFAqeuOPSoFAFx5Kj7fNBJ1GEwDHqPXGE5QL0dBRUDaL/Y4PclBCDYiCPufKB5VvWjGb1vwyC7NoTHkBn05NBQluYUWJ1leAqlwcxQjQGi4M3rktPEXIzgYk31Y3+iIYoZtOBCoOzT9gIwOYgnIYsazsrvBr4UkEuC7Kuc44SV55teUKDAgArlpfGeAs8GACAHR8EHW0kAMvSP5scimE8KRkQk6HHMKjlheBLAXg1y0SACjBOelCfPYl2xUSrcFyZ4D03BFIEvujG8Q4pS7fhCp2d5UzsL85Rn3FInKqZXj5RmI0MMYKrxpeSSooyhrH6MhjSKyaldG+zp+FNs8tgNt3dpvWPkd9ImIXT1wnwV9T4ICJ0nxSzxYAKq9HGRgAdzQ0RIAtwOK+BwCzWVo/YM8lr5tTDQIcIWKGPNPAuIzKVwzCP5H6B1aTC44CZsZ1528GmY2V3eW5dieS8CzxYQKI9nwF5meFhq7xyp96uhWA3R8fyP98/O/2fqSGOofqVoT04HPaqSYAG1+BlolcYWA/thkrynjC29gwWghWNJxbkJ+MQWhvn78jpo3LaNhiSGQDIClGcwhMeAnng/oZMskH3qY0dq26qQBMk2OxvkObGImYWtqKQ4S7+ht4FxGLGOGZE/IcNmYi7SZI1TGeengXEZlK4ZhH8j8pT8j/fPzv9n6khiye4rchr06cWVgkGE2fAnhJKhKSY4cs8Y3o5K7q0SLp0WnWzKNWz5LsZGgDuZVr8MKiAQ7Ev0cb6vKr/hzKln949ROHbdl+por1kGfcxI41yNTNIuG04acpygWbKOQP6UFniwgUR7PoJZ4MIEROzjEagLtd+rbV92J41bLQCrF7XL9vifPVPyTP8iNVnQiCIbABSus8/O/2fqccT4JIoND7wXgBkkaSi9Ucf1FDBmVlI148VV2I4oEgeQKvS7fEuPwsKyHcjgcUq8300DJakZmmHwY5BX7tRRAvI8BZ4MAEAOjl0EC1DFY5QpPyHNuzxh8qyOPXodPpWXCDvJIl0SMnrA4MLAwykpLJHXoicZWoAyRrynhMPrxRUBQFu0MjBfVWBJOplQEJAxic/O/2fqccTJFtAQpXWeJ+D0prmqsnzDvmV3yLAgX2OHkwbg4gibzM4SiIpymf9xBHKBfkxzI+j8qqkbgjRwIjnSvwLw7gKBr+LgwgBR5Bf4dYUvK/o1PGFNjyqXo+Lsath2EDcCZsxnDnQNxZ0ANjizT0CfS2DkDAaTpP/HHIBeroIiAbUf5HD9GoMCGQ7GX+Qpz8j/fPzv9n6bHGaarqCWVmXmFhgxygS19/fgkgiKq6tBmRnz8FKsgzClfTCfJWImYGNCoU4C75bv0BEyAyxfOXN+GRTMaEk1tQhjzzGImYWtqKQ4S7+MmYEApYEwSm68cYXfIlCjPZ+nZWo8chSg3GBZ5A5fz6yga0MWYWe8l5+d/s/R44kH3YYAcCtCS74dpxGAxyOM+4k5f7O2u3vhTIXTjmUbZHStjTKt5hj+wZpQyHQuzyIrgVwB0LFAPZoOeFcsMXDee33+S5DMEJZEWlcxct3+NYiYha0KJDkZviYGQE1KUGZKwYdK/GZNzyug8KDXrydI96CD2AQfUOc++dKU1Tp8si3kFoUMwUUgYdqfk4jITZKuG2HD79foMTLRK4wsB/bDJXjht2cRpDkbZZw6dOFXDlCbw0kPGRLtCoFW4BlzyGfu5SUFlIwFeuG1rFaNF0+l6PgJ0qAQBM+Sh+3w67i5NmPtj8WQkKaYVBmOjIjrlMUhoUXQOW5/p8gFYBAUdnyN6ZE+SN1NdnyYFQp/GvqvWINRP8fD1w97iLwSHxobad64NjZSEqB3Lkxvx9Z0PAAuogZljSXenh6OJZLgFeA60YzwD74IgEnwcGTTa/gTNEh0Pcjo/zmdCUbI0SsCop3ByWth3Ik6hqVjI1ijdwCVsKFc0AW0lpxb89KYKJhS57vT4BElLCgC+uPjlmo/Oe+lW2whzOSL7ISc9DTycmHHyaEarvYvp/bl5t4mCL3L8Y1Ux0fBgUCP8b+uaFhKmm0Nu6Ge93jS2QxMHJ9qxX35qA8iZ6T6eAphQswnDK3nhSl2/CBDo6wrnQzkPideMIqaJ0bcUM/cwEqrIUoCd8PBg3LxQF3i5wFVAXjyqlLTZ2doFMQY5jfDpVVgAZUsAyuDkI2YdxmSuUYYF4Be7zGXEgbHXQ98bPwwggj2PHJUsACpTeeOc++dIV1Tt8MqTmIzyVADbI85cK65YUREYDPUDOHEiOBZ4MAEAOjmiRhaIa9D/AC8DKUtgCp6Z+MBOKuDg7oE55VyyzctY6fb4z0hS6aJNFPty2GrexBLhBPv9c/ticIko/wCa5SbNSyzOM1P/AGcPLD2gvuZ39Ex3NjiJPkN3RhuhJ3CqAgpAKXOd+Jltp2hIckEUqQXFHtCqgGBCsAG0q88c1GO8+Zg8X55M047IizaWKUwO68af8kRre7xrjEBRRuRDRYtBTacA8MHIIUFoKYLOx+IuJfWh9F2ZFx5ExyF66rQhVbo5ZWHJmIrggZvnjoJJqJTdAN27EgcFVImwg+9FOEfmQKkz4YH7/GS6Qd7JVumxl9KPDLUCwLKGF2511v4ZXfIlCJfZ4G1wcl903p3MfoExhIhRHYnACQ4EhMbdjY/nXBgCxxkbo7fOrxOLXzoajGuwxby0V0K5G05blTb5g8yx2BJn8wGcH4YlFtFZ1u04uBCdW43w6VVYAGVLAMrg5usgopmxikodyg3MnPOWxHwDQ4GWUwJxImkhRd21nUEALPBgAgB0fCBRBEG1wJt9gnVfgcx14grC2HR4WDeFbSaqjOdN0N0fEsrS2BIvpnizvYJCEU8MZ7cSzxYAKq9HMC8iwouUkql64nEwXslKhDPJRhk1X41iJmBjQqFOAu+KVZBmFK+mE/RIO1MKoeTvmduj6Ha7J1/XBCX2fLZCPF6UTSAkXC45TTMF15EijvDbAHhlTTiiGNAXOLCqBnJh0eC6AWmWGxeTgbAc0wQOnA1wYNCDAHNwFqlGcHgLPBgAgB0fJWImIWtCiQ5Gb5q1IGHyC/w7yF5r+o8Rd1tPul1h4qqzaBwaCiB2vGrZ8l2MjQB3Mq1+Qi1BrIofGNsMlnCaLZYcJ01EJjGrW3gXEZlYYLgD8r8u1Tj0pQjJFhdvKBGImIGNqAU5Wb/RxJvZ687P2ntdnt3z85T/AF8brNogjt2rs81HhD7cANQOBZyT2XPIaDB4AAigBsX15S/Dh/N6jlLn4CavvP8Av/r2382TPSihKf8AbB2HwBpxAd4KaQ/ffXyt15mGVKKW5o9JwLPBgAgB0fL69K0+06HfbhNBAtQzGGFYT8r+mq02Y0v+cABsYryrX/ACK0I80Zj14pS7fhAh0dYVzoZ8h8z8z49vP/79KtJ65b5vXCe/vH0VA7YkW3oAqvoycaKcAwG8+h+dvQfp0xyGnmwckajadr/4Y+S3DHl8cAEMB9HBEAlgKs3o5V/qQjgJcBDLjt+jkE55JmDb0p6DhopwDAbz6H529B+sfTgT6R6sS8EHopN7O36OQTnkmYNvSnoOGARgwkZTtd/YYq/s8LRqeAy8jeQS5iQL4P7r39DIJzyTMG3pT0HDAIwYSMp2u/sMVf2hHdsd0a+x/f5+fIJzyTMG3pT0HDAIwYSMp2u/sMVf2huJjy7fb/7wAAIGAPmgyYeIcVd45gXkWFFyklUvXE4x64BJp7lcmmOjN/Z74zzPyPHXy3HABgCsbXoHHIIO4RVFGhxEcGMoeQE0tWG7x78Z4WLQIDlRGo/HCy6QQhCqWeC/tEPkuOADAFY2vQOOQQdwiqKNDiI4+paSXZazwXD88ZtdJrpWiveX+AwW4Uk1F5F8v7ZccAGAKxtegccgg7hFUUaHERx9S0kuy1nguH54za6TXStFe8v8BgtwpJqLyL5f2yDJh4hxV3jkcNqS1iKKIZwuGewbTElVloXF/njNrpNdK0V7y/wGC3CkmovIvl/bVYODEBLbjPZ4BWMsSALBtqAP55iv1naAChdCSeM9cKsYkQkYyhOh/bpvmxqIzBzMUP4PAtlK9kQTJZUZs8Y3Ya0Zgg6bl9f28mFGVU4g+GbnrV4hpyrIhmHZeMVnU5RJxGUwTHufXOV/cLjAWA4zlxm7vjXM/A2k1RFpXjNxnX7kUBuoVm3y43//AIy//9k=" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="76" height="105" border="1">

Na naplnenie perorálnej injekčnej striekačky prevráťte fľašku hore dnom. Počas držania pripojenej perorálnej injekčnej striekačky na fľašku jemne vytiahnite piest (C) na úroveň, ktorá bude zodpovedať predpísanej dávke lekárom (Pozri časť "Ako používať Palexiu”). Pri tomto bodez fľašky neodnímajte perorálnu injekčnú striekačku! (Obr. 3)


Obr. 3Fľašku otočte do kolmej polohy a potom z fľašky opatrne odstráňte perorálnu injekčnú striekačku. Po odstránení perorálnej injekčnej striekačky starostlivo skontrolujte, či ste natiahli správne množstvo roztoku. Adaptér (B), ktorý bol predtým pripojený ku perorálnej injekčnej striekačke má teraz zostať na fľaške (Obr. 4).


Obr. 4Užite liek tak, že si vložíte perorálnu injekčnú striekačku do úst a jemne zatlačíte piest. Piest úplne zatlačte, aby sa zabezpečilo použitie všetkého roztoku. Liek môžete pred použitím rozriediť v pohári vody alebo nealkoholickom nápoji, ak to tak preferujte. V tomto prípade vypite všetku vodu, aby sa zabezpečilo, že ste užili správnu dávku lieku (Obr. 5)


Obr. 5


Adaptér nechajte na fľaške, pevne fľašku zatvorte a uchovávajte ju v kolmej polohe. Po každom použití perorálnu injekčnú striekačku opláchnite vo vode a nechajte ju vysušiť. Pri nasledujúcom použití lieku vložte perorálnu injekčnú striekačku do adaptéra do hrdla fľašky a postupujte podľa pokynov vyššie.


Ako dlho máte Palexiu užívať?

Neužívajte tento liek dlhšie, ako vám povedal lekár.


Ak užijete viac Palexie, ako máte

Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu objaviť nasledovné príznaky:

 • zúžené zrenice, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly tep srdca, kolaps, poruchy vedomia alebo kóma (hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty, závažne spomalené alebo oslabené dýchanie až jeho úplné zastavenie.

Pri výskyte týchto stavov okamžite zavolajte lekára!


Ak zabudnete užiť Palexiu

Ak zabudnete užiť tento liek, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní tohto lieku ako predtým.


Ak prestanete užívať Palexiu

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu príliš skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak chcete ukončiť liečbu, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi predtým, než liečbu ukončíte.

Všeobecne sa po ukončení liečby nevyskytujú príznaky vysadenia, no v menej častých prípadoch sa pacienti, ktorí tento liek určitý čas užívali, nemusia po náhlom ukončení liečby cítiť dobre.

Príznaky vysadenia môžu byť:

 • nepokoj, slzenie, nádcha, zívanie, potenie, zimomriavky, bolesť svalov a rozšírené zreníc,

 • podráždenosť, úzkosť, bolesť chrbta, bolesť kĺbov, slabosť, kŕče v bruchu, ťažkosti so spaním, nutkanie na vracanie, strata chuti do jedla, vracanie, hnačka a zvýšenie krvného tlaku, dychovej frekvencie a srdcového tepu.


Ak sa u vás vyskytne po ukončení liečby niektorý z týchto príznakov vysadenia, poraďte sa so svojím lekárom.

Nemáte náhle vysadiť užívanie tohto lieku pokiaľ vám to lekár nepovedal. Ak bude chcieť lekár vysadiť užívanie lieku, povie vám ako to spraviť, môže to zahŕňať postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Významné vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým je potrebné venovať pozornosť a čo robiť v prípade, ak sa u vás niektorý z nich vyskytne:

Tento liek môže spôsobiť alergické reakcie. Príznaky môžu byť dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie, najmä ak postihujú celé telo.

Ďalším závažným vedľajším účinkom je stav, pri ktorom je dýchate pomalšie alebo slabšie, akoby malo byť. Vyskytuje sa častejšie u starších ľudí a slabých pacientov.

Ak spozorujete tieto závažné vedľajšie účinky okamžite vyhľadajte lekára.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí): nutkanie na vracanie, vracanie, závrat,

ospalosť, bolesť hlavy.


Časté (môžu postihnúť menej než1 z 10 ľudí):znížená chuť do jedla, úzkosť,

zmätenosť, halucinácie, problémy so spánkom, neobvyklé sny, tras, návaly tepla, zápcha, hnačka, poruchy

trávenia, sucho v ústach, svrbenie, zvýšené potenie, vyrážka, svalové kŕče, pocity slabosti, únava, pocit

zmenenej telesnej teploty.


Menej časté (môžu postihnúť menej než1 zo 100 ľudí): depresívna nálada, dezorientácia,

podráždenosť (agitácia), nervozita, nepokoj, vzrušená nálada, poruchy pozornosti, poruchy pamäti, stavy

blízke mdlobám, útlm, problémy s kontrolou pohybov, problémy pri hovorení, poruchy citlivosti, nezvyčajné

pocity na koži (napr. pálenie, brnenie), svalové zášklby, poruchy zraku, zrýchlený srdcový tep, búšenie

srdca, pokles krvného tlaku, závažne spomalené alebo plytké dýchanie (respiračný útlm), nižšie množstvo

kyslíka v krvi, dýchavičnosť, nepríjemné pocity v bruchu, žihľavka, pocity ťažoby, predĺžené vylučovanie

moču, časté močenie, príznaky vysadenia lieku (pozri časť “Ak prestanete užívať Palexiu”), zadržiavanie

vody v tkanivách (edém), neobvyklé pocity, pocity opitosti, podráždenosť, pocity uvoľnenia.


Zriedkavé (môžu postihnúť menej než1 zo 1 000 ľudí):alergická reakcia na liek (vrátane

opuchu pod kožou, žihľavka, a v závažných prípadoch ťažkosti s dýchaním, pokles krvného tlaku, kolaps

alebo šok), abnormálne myslenie, epileptické záchvaty, znížený stupeň vedomia, problémy

s koordináciou, pomalší srdcový tep, poruchy vyprázdňovania žalúdka.

Vo všeobecnosti sa pravdepodobnosť výskytu samovražedných myšlienok a správania zvyšuje u pacientov, ktorí majú chronickú bolesť. Okrem toho môžu určité lieky na liečbu depresie (ktoré ovplyvňujú systém prenosu nervových vzruchov v mozgu) zvyšovať toto riziko, najmä na začiatku liečby. Hoci tapentadol tiež ovplyvňuje prenos nervových vzruchov, údaje o použití tapentadolu u ľudí neposkytujú dôkaz o zvýšení tohto rizika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Palexiu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uzatvorený: Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po prvom otvorení fľašky sa roztok nemá používať dlhšie ako 6 týždňov.

Po prvom otvorení uchovávajte v kolmej polohe.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Palexia obsahuje


Liečivoje tapentadol.

1 ml Palexie 4 mg/ml perorálneho roztoku obsahuje 4 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

1 ml Palexie 20 mg/ml perorálneho roztoku obsahuje 20 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).


Ďalšie zložkysú:

[4 mg/ml]

Benzoan sodný (E211)

Monohydrát kyseliny citrónovej

Sukralóza (E955)

Malinová aróma

Čistená voda


[20 mg/ml]

Monohydrát kyseliny citrónovej

Sukralóza (E955)

Malinová aróma

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda


Ako vyzerá Palexia a obsah balenia

Palexia je číry bezfarebný perorálny roztok.


Palexia 4 mg/ml perorálny roztok sa dodáva v plastových fľaškách, ktoré obsahujú 100 mililitrov roztoku vrátane perorálnej injekčnej striekačky a adaptéra.


Palexia 20 mg/ml perorálny roztok sa dodáva v plastových fľaškách, ktoré obsahujú 100 mililitrov alebo 200 mililitrov roztoku vrátane perorálnej injekčnej striekačky a adaptéra.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko,, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia: Palexia

Slovenská republika: Palexia

Maďarsko: Palexia S


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovanáv 02/2014.


7

Palexia 20 mg/ml perorálny roztok

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/05741

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00397

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00370


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Palexia 4 mg/ml perorálny roztok

Palexia 20 mg/ml perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml perorálneho roztoku obsahuje 4 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

1 ml perorálneho roztoku obsahuje 20 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Perorálny roztok

Číry bezfarebný roztok

pH 3,5 až 4,5


4. KlinicKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Palexia je indikovaná na zmiernenie stredne silnej až silnej akútnej bolesti u dospelých, ktorú možno primerane tlmiť iba opioidnými analgetikami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovací režim sa má určiť individuálne podľa závažnosti liečenej bolesti, predošlej skúsenosti s liečbou a možnosti sledovať pacienta.


Pacienti majú začať liečbu jednorazovou dávkou 50 mg tapentadolu vo forme perorálneho roztoku ktorá sa podáva každých 4 až 6 hodín. Vyššie začiatočné dávky sa môžu vyžadovať v závislosti od intenzity bolesti a predošlej anamnézy analgetických požiadaviek pacienta.

Prvý deň podávania sa môže užiť dodatočná dávka jednu hodinu po začiatočnej dávke, ak sa nedosiahla úľava od bolesti. Dávka sa má potom pod starostlivým dohľadom ošetrujúceho lekára individuálne titrovať na úroveň, ktorá poskytuje primeranú analgéziu pri minimálnych nežiaducich účinkoch.

Denné dávky vyššie ako 700 mg tapentadolu prvý deň liečby a udržiavacie denné dávky vyššie ako 600 mg tapentadolu sa neskúmali, a preto sa neodporúčajú.


Dĺžka liečby

Perorány roztok je určený na stavy akútnej bolesti. Ak je nevyhnutná alebo sa predpokladá dlhodobejšia liečba a ak sa podávaním Palexie dosiahne účinná analgézia bez výskytu netolerovateľných nežiaducich účinkov, má sa zvážiť možnosť prestavenia pacienta na liečbu Palexiou retard tabletami s predĺženým uvoľňovaním. Trvalé podávanie tapentadolu sa musí pravidelne vyhodnocovať, rovnako ako pri každej symptomatickej liečbe.


Tabuľka na výpočet dávky Palexie 4 mg/mlperorálny roztok:


Predpísaná jednorazová dávka tapentadolu

Objem (ml), ktorý sa má podať

25 mg

6,25 ml

50 mg

12,5 ml

75 mg

18,75 ml

100 mg

25 ml


Tabuľka na výpočet dávky Palexie 20 mg/mlperorálny roztok:


Predpísaná jednorazová dávka tapentadolu

Objem (ml), ktorý sa má podať

25 mg

1,25 ml

50 mg

2,5 ml

75 mg

3,75 ml

100 mg

5 ml


Vysadenie liečby

Po náhlom vysadení liečby tapentadolom sa môžu objaviť symptómy vysadenia (pozri časť 4.8). U pacienta, u ktorého sa nevyžaduje ďalšia liečba tapentadolom, sa odporúča postupné znižovanie dávky, aby sa predišlo vzniku symptómov vysadenia.


Poškodená funkcia obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 5.2). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa účinnosť Palexie v kontrolovaných klinických skúšaniach neskúmala, preto sa použitie v tejto skupine pacientov neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.2).


Poškodená funkcia pečene

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 5.2). U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa má Palexia používať s opatrnosťou. Liečba týchto pacientov sa má začať 25 mg tapentadolu vo forme perorálneho roztoku a nemá sa podávať častejšie ako jedenkrát každých 8 hodín. Na začiatku liečby sa neodporúča denná dávka vyššia ako jedna 150 mg tapentadolu. Pri ďalšej liečbe sa udržanie analgetického účinku pri prijateľnej znášanlivosti dosahuje skrátením alebo predĺžením dávkovacieho intervalu (pozri časti 4.4 a 5.2).

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa Palexia neskúmala, a preto sa v tejto skupine pacientov neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší ľudia (osoby vo veku 65 rokov a staršie)

U starších ľudí sa vo všeobecnosti úprava dávkovania nevyžaduje. Keďže u starších ľudí je vyššia pravdepodobnosť zníženia renálnej a hepatálnej funkcie, odporúča sa venovať pozornosť výberu dávky (pozri časti 4.2 a 5.2).


Pediatrickí pacienti

Bezpečnosť a účinnosť Palexie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nie je stanovená. Preto sa použitie Palexie v tejto skupine pacientov neodporúča.


Spôsob podávania

Palexia sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Palexia perorálny roztok sa môže užívať neriedený alebo riedený vo vode alebo v akomkoľvek nealkoholickom nápoji. V balení je dostupná perorálna injekčná striekačka s priloženým adaptérom, ktorá sa odporúča používať na natiahnutie presného potrebného objemu z fľašky, ktorý bude zodpovedať predpísanej jednorazovej dávke tapentadolu.


Palexia sa môže užívať pomocou hadičiek na enterálnu výživu, napr. nazogastrických alebo perkutánnych endoskopických gastrostomických (PEG) hadičiek.


4.3 Kontraindikácie


Palexia je kontraindikovaná

 • u pacientov s precitlivenosťou na tapentadol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


 • v situáciách, keď sú kontraindikované liečivá s agonistickou aktivitou na μ-opioidných receptoroch, t.j. u pacientov so signifikantnou respiračnou depresiou (pri nemonitorovaných lôžkach alebo pri absencii resuscitačného vybavenia) a u pacientov s akútnou alebo ťažkou bronchiálnou astmou alebo hyperkapniou


 • u každého pacienta, ktorý má alebo je podozrenie, že má paralytický ileus


 • u pacientov s akútnou intoxikáciou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami alebo psychotropnými liekmi (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Možnosť zneužívania a syndróm závislosti/návyku

Pri PALEXII existuje možnosť zneužitia a závislosti. Je potrebné to zohľadniť pri predpisovaní alebo vydávaní Palexie v situáciách, keď je obava zo zvýšeného rizika nesprávneho použitia, zneužitia, závislosti alebo nedodržania pokynov na používanie.

U všetkých pacientov liečených liečivami, ktoré majú agonistickú aktivitu na μ-opioidných receptoroch sa majú starostlivo sledovať známky zneužitia alebo závislosti.


Respiračná depresia

Pri vysokých dávkach alebo u pacientov citlivých na agonistov μ-opioidných receptorov môže Palexia vyvolať od dávky závislú respiračnú depresiu. Preto sa má Palexia podávať s obozretnosťou u pacientov s poškodenými respiračnými funkciami. U týchto pacientov sa má zvážiť použitie alternatívnych analgetík nepôsobiacich agonisticky na μ-opioidné receptory a Palexia sa má použiť len pod starostlivým lekárskym dohľadom a v najnižšej účinnej dávke. Ak sa vyskytne respiračná depresia, má sa liečiť sa ako každá iná agonistami μ-opioidných receptorov indukovaná respiračná depresia (pozri časť 4.9).


Poranenie hlavy a zvýšený intrakraniálny tlak

Palexia sa nemá používať u pacientov, ktorí môžu byť osobitne citliví na intrakraniálne účinky zadržiavania oxidu uhličitého, ako sú pacienti s potvrdeným zvýšeným intrakraniálnym tlakom, poruchami vedomia alebo v kóme. Analgetiká s agonistickým pôsobením na μ-opioidné receptory môžu u pacientov maskovať klinický priebeh úrazu hlavy. Palexia sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poranením hlavy a nádormi mozgu.


Záchvaty

Palexia sa systematicky nehodnotila u pacientov s poruchami záchvatov, a takýto pacienti sa z klinických skúšaní vylúčili. Tak ako iné analgetiká s agonistickou aktivitou na μ-opioidné receptory aj Palexia sa má s opatrnosťou predpisovať pacientom s poruchami záchvatov v anamnéze alebo pri akomkoľvek stave, ktorý zvyšuje riziko vzniku záchvatov u pacienta.


Poškodená funkcia obličiek

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa účinnosť Palexie v kontrolovaných klinických skúšaniach neskúmala, preto sa použitie v tejto skupine pacientov neodporúča (pozri časti (4.2 a 5.2).


Poškodená funkcia pečene

Jedinci s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie pečene vykazovali 2-násobne respektíve 4,5-násobne zvýšenú systémovú expozíciu v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Palexia sa má obozretne používať u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.2 a 5.2), najmä na začiatku liečby.

Palexia sa neskúmala u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene, preto sa použitie v tejto skupine pacientov neodporúča (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri ochoreniach pankreasu/biliárneho traktu

Liečivá s agonistickou aktivitou na μ-opioidné receptory môžu vyvolať spazmus Oddiho sfinktera.

U pacientov s ochorením biliárneho traktu vrátane akútnej pankreatitídy sa má Palexia používať s opatrnosťou.


Zmiešané agonisty/antagonisty opioidných receptorov

Pri kombinovanom podávaní Palexie so zmiešanými agonistami/antagonistami opioidných receptorov (ako je pentazocín, nalbufín) alebo parciálnymi agonistami opioidných μ –receptorov (ako je buprenorfín) je potrebné postupovať opatrne. Pacienti, ktorým sa dlhodobo podáva buprenorfín na liečbu závislosti od opioidov, majú byť v prípade, ak je u nich nutné z dôvodu liečby akútnej bolesti začať podávanie úplných agonistov μ – receptorov (ako je tapentadol), prestavení na alternatívnu liečbu (napr. s dočasným vysadením buprenorfínu). Hlásilo sa, že pri súčasnom podávaní s buprenorfínom je potrebné podávať vyššie dávky úplných agonistov μ –receptorov, a za týchto okolností je potrebné starostlivé sledovanie výskytu nežiaducich príhod, ako je útlm dýchania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky, ako sú benzodiazepíny, barbituráty a opioidy (analgetiká, antitusiká a lieky na substitučnú liečbu) môžu zvýšiť riziko vzniku respiračnej depresie, ak sa užívajú v kombinácii s Palexiou. Lieky s tlmivým účinkom na CNS (napr. benzodiazepíny, antipsychotiká, H1-antihistaminiká, opioidy, alkohol) môžu zvýšiť sedatívny účinok tapentadolu a znížiť bdelosť. Pri plánovanej kombinovanej liečbe Palexiou s liekom spôsobujúcim respiračnú depresiu alebo útlm CNS sa má preto zvážiť zníženie dávky jedného alebo oboch liekov.


Zmiešané agonisty/antagonisty opioidných receptorov

Pri kombinovanom podávaní Palexie so zmiešanými agonistami/antagonistami opioidných μ – receptorov (ako je pentazocín, nalbufín) alebo parciálnymi agonistami opioidných μ –receptorov (ako je buprenorfín) je potrebné postupovať opatrne (pozri tiež časť 4.4).


V ojedinelých prípadoch sa hlásil výskyt sérotonínového syndrómu v dočasnej súvislosti s terapeutickým použitím tapentadolu v kombinácii so sérotonínergnými liekmi, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Znakmi sérotonínového syndrómu môžu byť napríklad: zmätenosť, agitácia, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie sérotonínergného lieku zvyčajne prináša rýchle zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.


Najvýznamnejšou cestou eliminácie tapentadolu je konjugácia s kyselinou glukurónovou sprostredkovaná pomocou uridíndifosfáttransferázy (UGT), najmä jej izoforiem UGT1A6, UGT1A9 a UGT2B7. Súbežné podávanie so silným inhibítormi týchto izoenzýmov (napr. ketokonazol, flukonazol, kyselina meklofenamová) môže preto viesť k zvýšenej systémovej expozícii tapentadolu (pozri časť 5.2).


U pacientov liečených tapentadolom je potrebná zvýšená opatrnosť pri začatí alebo vysadení súbežne podávaných liekov so silným indukčným enzymatickým účinkom (napr. rifampicín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)), pretože to môže viesť k zníženiu účinnosti alebo k zvýšenému riziku nežiaducich účinkov.


Liečba Palexiou sa neodporúča u pacientov, ktorí užívajú alebo počas posledných 14 dní užívali inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) kvôli potenciálnym aditívnym účinkom na koncentrácie synaptického noradrenalínu, čo môže viesť k nežiaducim kardiovaskulárnym príhodám, ako je hypertenzná kríza.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O použití u gravidných žien je dostupné len veľmi obmedzené množstvo údajov.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Pri dávkach vedúcich k nadmernej farmakologickej aktivite sa však pozoroval oneskorený vývoj a embryotoxicita (účinky na opioidné μ –receptory v CNS v dôsledku podania vyšších než terapeutických dávok). Pri dávkach, pri ktorých sa nepozoroval žiaden nežiaduci účinok (NOAEL) u matky sa však už pozorovali účinky na postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Palexia sa má používať počas gravidity len ak potenciálny prínos zdôvodňuje možné riziko pre plod.


Prvá doba pôrodná a pôrod

Účinok tapentadolu na prvú dobu pôrodu a priebeh pôrodu u ľudí nie je známy. Použitie Palexie u žien v čase pôrodu alebo tesne pred prvou dobou pôrodnou a pôrodom sa neodporúča. U novorodencov, ktorých matky užívali tapentadol, sa má sledovať útlm dýchania spôsobený agonistickou aktivitou tapentadolu na μ-opioidných receptoroch.


Laktácia

Nie sú dostupné žiadne informácie o tom, či sa tapentadol vylučuje do materského mlieka u ľudí. Závery štúdie s potkaními mláďatami kŕmenými samicami po podaní tapentadolu poukazujú na vylučovanie tapentadolu do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je preto možné vylúčiť riziko pre dojčatá. Palexia sa nemá používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Palexia môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie centrálneho nervového systému (pozri časť 4.8), a preto môže mať významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Toto sa má očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene dávkovania, a aj v kombinácii s alkoholom alebo trankvilizérmi (pozri časť 4.4). Pacienti majú byť upozornení, či majú povolené viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach vykonaných s Palexiou sa u pacientov vyskytovali nežiaduce účinky prevažne miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie nežiaduce účinky postihovali gastrointestinálny a centrálny nervový systém (nauzea, vracanie, somnolencia, závrat a bolesť hlavy).


V tabuľke nižšie sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré sa zistili v klinických skúšaniach vykonaných s inými liekovými formami s okamžitým uvoľňovaním tapentadolu (Palexia filmom obalené tablety) a zo skúseností po uvedení lieku na trh. Uvádzajú sa podľa triedy a frekvencie. Frekvencie výskytu sú definované, ako veľmi časté (1/10); časté (1/100 až < 1/10); menej časté (1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).


NEŽIADUCE REAKCIE


Trieda orgánového systému


Frekvencia

Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Poruchy imunitného systému
precitlivenosť na liek

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedlaPsychické poruchy


úzkosť, stav zmätenosti, halucinácie, poruchy spánku, abnormálne sny


depresívna nálada, dezorientácia, vzrušenie, nervozita, nepokoj, euforická nálada

abnormálne myslenie

Poruchy nervového systému

závrat, somnolencia, bolesť hlavy

tremor

poruchy pozornosti, zhoršenie pamäti, presynkopa, sedácia, ataxia, dyzartria, hypoestézia, parestézia, mimovoľné svalové zášklby


kŕče, znížený stupeň vedomia, abnormálna koordinácia

Poruchy oka
poruchy zraku


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
zvýšenie srdcovej frekvencie, palpitácie

zníženie srdcovej frekvencie

Poruchy cievsčervenenie

zníženie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaútlm dýchania, znížená saturácia kyslíkom, dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea,

vracanie

zápcha, hnačka, dyspepsia, sucho v ústach

abdominálny dyskomfort

Porucha vyprázdňovania žalúdka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, hyperhidróza, vyrážka

urtikária


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


spazmy svalov

pocit ťažoby


Poruchy obličiek a močových ciestproblémy s močením, polakizúria


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia, únava, pocit zmeny telesnej teploty

Syndróm vysadenia lieku, edém, pocity abnormálnosti, pocity opitosti, podráždenosť, pocit uvoľnenia


* Po uvedení lieku na trh sa hlásili zriedkavé prípady angioedému, anafylaxia a anafylaktický šok.


V klinických skúšaniach vykonaných s použitím iných liekových foriem s okamžitým uvoľňovaním tapentadolu (Palexia filmom obalené tablety) s expozíciou pacienta až do 90 dní sa po náhlom ukončení liečby preukázal malý výskyt syndrómu vysadenia, ak sa objavili, a vo všeobecnosti sa klasifikovali ako mierne. Napriek tomu majú byť lekári pozorní voči prejavom syndrómu vysadenia (pozri časť 4.2) a pri ich výskyte pacienta primerane liečiť.


Je známe, že riziko samovražedných myšlienok a spáchaných samovrážd je vyššie u pacientov, ktorí majú chronickú bolesť. Okrem toho sa liečivá s výrazným vplyvom na monoaminergný systém spájali so zvýšeným rizikom samovrážd u pacientov s depresiami, najmä na začiatku liečby. Údaje o tapentadole z hlásení z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh neposkytujú dôkazy zvýšeného rizika.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


Symptómy

Skúsenosti s predávkovaním tapentadolom u ľudí sú veľmi obmedzené. Predklinické údaje naznačujú, že pri intoxikácii tapentadolom sa očakávajú symptómy podobné tým, ktoré vyvolávajú ostatné centrálne pôsobiace analgetiká s agonistickým pôsobením na μ-opioidných receptoroch. V podstate tieto symptómy podľa klinického stavu zahŕňajú najmä miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kómu, kŕče a útlm až po zastavenie dýchania.


Manažment

Manažment predávkovania sa má koncentrovať na liečbu symptómov μ-opioidného agonizmu. Pri podozrení na predávkovanie tapentadolom sa má primárna pozornosť venovať udržaniu priechodnosti dýchacích ciest a zavedeniu asistovanej alebo kontrolovanej ventilácie.

Čisté antagonisty opioidných receptorov, ako je naloxón, sú špecifickými antidotami pri útlme dýchania vyvolaného predávkovaním opioidmi. Respiračný útlm po predávkovaní môže trvať dlhšie ako účinok antagonistov opioidných receptorov. Podávanie antagonistov opioidných receptorov po predávkovaní opioidmi nenahrádza súvislé sledovanie priechodnosti dýchacích ciest, dýchania a obehu. Ak je odpoveď na antagonistu opioidných receptorov nedostatočná alebo je krátka, má sa podľa nariadení výrobcu lieku podať ďalšia dávka antagonistu (napr. naloxón).

Na elimináciu neabsorbovaného liečiva možno zvážiť gastrointestinálnu dekontamináciu.

Gastrointestinálnu dekontamináciu aktívnym uhlím alebo výplachom žalúdka možno zvážiť do 2 hodín od požitia. Pred pokusom gastrointestinálnej dekontaminácie je potrebné venovať pozornosť zabezpečeniu priechodnosti dýchacích ciest.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká; opioidy; iné opioidy

ATC kód: N02AX06


Tapentadol je silné analgetikum s agonistickým pôsobením na μ-opioidné receptory a s inhibičnými účinkami na spätné vychytávanie noradrenalínu. Tapentadol pôsobí analgeticky priamo bez farmakologicky aktívneho metabolitu.


Tapentadol preukázal účinnosť v predklinických modeloch nociceptívnej, neuropatickej, viscerálnej a zápalovej bolesti. Účinnosť bola overená v klinických skúšaniach s inými liekovými formami s okamžitým uvoľňovaním tapentadolu (filmom obalené tablety) pokrytím pacientov so stavmi nociceptívnej bolesti vrátane pooperačnej ortopedickej a abdominálnej bolesti ako aj chronickej bolesti z dôvodu osteoartrózy bedrového kĺbu alebo kolena. Analgetický účinok tapentadolu v klinických skúšaniach s pacientmi s nociceptívnou bolesťou bol vo všeobecnosti podobný ako účinok, ktorý sa pozoroval pri silnom opioidnom lieku použitom ako komparátor.


Účinky na kardiovaskulárny systém: Pri podrobnom klinickom skúšaní QT intervalu u ľudí sa nepreukázal žiadny účinok opakovaných terapeutických a supraterapeutických dávok tapentadolu na QT interval. Podobne tapentadol nemal významný účinok na ďalšie parametre EKG (srdcová frekvencia, PR interval, trvanie QRS, tvar T-vlny alebo U-vlny).


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiťvýsledky štúdií s Palexiou vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pri stredne silnej až silnej akútnej bolesti (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť hodnotená pomocou Cmax a AUC a všetky ďalšie farmakokinetické parametre stanovené pre tapentadol po podaní 100 mg tapentadolu vo forme perorálneho roztoku boli podobné v porovnaní so 100 mg filmom obalenými tabletami (iná perorálna lieková forma s okamžitým uvoľňovaním). Preto sa informácie uvedené nižšie vychádzajúce z klinických skúšaní s filmom obalenými tabletami vzťahujú aj pre perorálny roztok.


Absorpcia

Tapentadol sa po perorálnom podaní Palexie rýchlo a úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je po podaní jednorazovej dávky (nalačno) kvôli rozsiahlemu metabolizmu prvého priechodu pečeňou približne 32 %. Maximálne koncentrácie tapentadolu v sére sú pozorované typicky približne po 1,25 hodine po podaní filmom obalených tabliet. Od dávky závislé nárasty hodnôt Cmaxa AUC tapentadolu sa pozorovali po podaní filmom obalených tabliet v dávkach presahujúcich rozmedzie perorálnych terapeutických dávok.

Klinické skúšania s opakovaným podávaním (každých 6 hodín) s dávkovacím rozmedzím od 75 do 175 mg tapentadolu podaného vo forme filmom obalených tabliet ukázali mieru akumulácie medzi 1,4 až 1,7 pôvodného liečiva a medzi 1,7 až 2,0 hlavného metabolitu tapentadol-O-glukuronidu, ktorá je daná predovšetkým dávkovacím intervalom a zisteným zdanlivým polčasom rozpadu tapentadolu a jeho metabolitu. Rovnovážne koncentrácie tapentadolu v sére sa dosiahnu na druhý deň liečby.


Vplyv jedla

Po podaní filmom obalených tabliet po vysokokalorických raňajkách s vysokým obsahom tukov sa hodnoty AUC zvýšili o 25 % a Cmaxo 16 %. Za týchto podmienok došlo k oneskoreniu dosiahnutia času maximálnej plazmatickej koncentrácie o 1,5 hodiny. Na základe údajov účinnosti získaných pri včasných hodnoteniach počas klinických skúšaní fázy II/III sa zdá, že vplyv stravy nie je klinicky významný. Palexia sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Distribúcia

Tapentadol sa v organizme rozsiahle distribuuje. Po intravenóznom podaní je distribučný objem (Vz) tapentadolu 540 +/- 98 l. Väzba na sérové proteíny je nízka, a to približne 20 % množstva.


Metabolizmus

Tapentadol sa u ľudí rozsiahle metabolizuje. Metabolizuje sa asi 97 % pôvodného liečiva. Hlavnou metabolickou cestou tapentadolu je konjugácia s kyselinou glukurónovou za vzniku glukuronidov. Po perorálnom podaní sa približne 70 % dávky vylučuje močom vo forme konjugátov (55 % glukuronidov a 15 % sulfátu tapentadolu). Najdôležitejší enzým, ktorý sa zúčastňuje glukuronidácie, je uridíndifosfát-glukuronyltransferáza (UGT) (najmä jej izoformy UGT1A6, UGT1A9 a UGT2B7). Celkovo sa 3 % liečiva vylučujú močom v nezmenenej podobe. Okrem toho sa tapentadol metabolizuje na N-desmetyltapentadol (13 %) prostredníctvom CYP2C9 a CYP2C19 a na hydroxytapentadol (2 %) prostredníctvom CYP2D6 a tie sa potom ďalej metabolizujú konjugáciou. Metabolizmus liečiva prostredníctvom cytochrómu P450 má preto menšiu dôležitosť ako druhá fáza konjugácie.

Žiadny z metabolitov neprispieva k analgetickému účinku lieku.


Eliminácia

Tapentadol a jeho metabolity sa vylučujú takmer výhradne obličkami (99 %). Terminálny polčas je po perorálnom podaní v priemere 4 hodiny. Celkový klírens je 1530 +/- 177 ml/min.


Špeciálne skupiny pacientov

Starší ľudia

Priemerná expozícia (AUC) tapentadolu je u starších ľudí (vo veku 65 – 78 rokov) v porovnaní s mladými dospelými (vo veku 19 – 43 rokov) podobná, v skupine starších ľudí sa v porovnaní s mladými dospelými jedincami pozorovala o 16 % nižšia priemerná Cmax.


Poškodená funkcia obličiek

U jedincov s rôznym stupňom poškodenia funkcie obličiek (od normálnej funkcie až po ťažké poškodenie) bola AUC a Cmaxtapentadolu porovnateľná. So zvyšujúcim sa stupňom poškodenia funkcie obličiek sa naopak pozorovala narastajúca expozícia (AUC) tapentadol-O-glukuronidu. U jedincov s miernym, stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie obličiek je AUC tapentadol-O-glukuronidu 1,5- respektíve 2,5- a 5,5-násobne vyššia v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou obličiek.


Poškodená funkcia pečene

U jedincov s poškodenou funkciou pečene viedlo podanie tapentadolu k vyšším expozíciám a sérovým hladinám tapentadolu v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Pomer farmakokinetických parametrov tapentadolu v skupinách s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bol AUC 1,7; Cmax1,4 a t1/21,2 v porovnaní s parametrami AUC 4,2, Cmax2,5 a t1/21,4 v skupine s normálnou funkciou pečene. Rýchlosť tvorby tapentadol-O-glukuronidu bol nižší u jedincov s vyšším stupňom poškodenia funkcie pečene.


Farmakokinetické interakcie

Tapentadol sa metabolizuje najmä glukuronidáciou vo fáze II a len malé množstvo sa metabolizuje oxidáciou vo fáze I.

Keďže glukuronidácia je systém s vysokou kapacitou a nízkou afinitou, ktorý sa ľahko nepresýti ani v počas ochorenia a keďže terapeutické koncentrácie liečiv sú všeobecne nižšie ako koncentrácie potrebné pre prípadnú inhibíciu glukuronidácie, akékoľvek klinicky významné interakcie vyvolané fázou II metabolizmu nie sú pravdepodobné. V klinických skúšaniach farmakokinetických interakcií liečiv sa skúmal prípadný vplyv paracetamolu, naproxénu, kyseliny acetylsalicylovej a probenecidu na glukuronidáciu tapentadolu. V klinických skúšaniach s naproxénom (500 mg dvakrát denne počas 2 dní) a s probenecidom (500 mg dvakrát denne počas 2 dní) sa preukázalo zvýšenie AUC tapentadolu o 17 % respektíve o 57 %. Celkovo sa v týchto skúšaniach nepozorovali žiadne klinický významné účinky na sérové koncentrácie tapentadolu.

Okrem toho sa vykonali skúšania interakcií tapentadolu s metoklopramidom a omeprazolom na zistenie prípadného vplyvu týchto liečiv na absorpciu tapentadolu. Tieto skúšania rovnako nepreukázali žiadne klinicky významné účinky na sérové koncentrácie tapentadolu.

Štúdie in vitro neodhalili žiadny potenciál tapentadolu inhibovať ani indukovať enzýmy cytochrómu P450. Klinicky významné interakcie sprostredkované systémom cytochrómu P450 sú preto nepravdepodobné.

Väzba tapentadolu na plazmatické bielkoviny je nízka (približne 20 %). Preto je pravdepodobnosť výskytu farmakokinetických liekových interakcií v dôsledku substitúcie na väzbových miestach proteínov nízka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Amesov test nepreukázal genotoxicitu tapentadolu na baktériách. Pri teste chromozómových aberácií in vitro sa pozorovali nejednoznačné výsledky, no pri opakovaní testu boli výsledky jednoznačne negatívne. Pri testovaní tapentadolu až do maximálne tolerovanej dávky a pomocou použitia dvoch koncových ukazovateľov chromozómových aberácií a neplánovanej syntézy DNA, tapentadol nebol genotoxický in vivo. Dlhodobé štúdie na zvieratách nepreukázali možné kancerogénne riziko významné pre ľudí.

Tapentadol nemal žiadny vplyv na fertilitu samcov alebo samíc potkanov, no pri vysokej dávke sa znížilo prežívanie in utero. Nie je známe, či k tomu došlo prostredníctvom samca alebo samice. Tapentadol nepreukázal žiadne teratogénne účinky u potkanov a králikov po intravenóznej a subkutánnej expozícii, po podaní dávok vedúcich k nadmernej farmakologickej aktivite sa však pozoroval oneskorený vývoj a embryotoxicita. Po intravenóznej dávke sa u potkanov pozorovalo znížené prežívanie in utero. Tapentadol vyvolal zvýšenie mortality mláďat F1u potkanov po priamej expozícii prostredníctvom mlieka medzi 1. až 4. dňom po pôrode už v dávkach, ktoré nevyvolali toxicitu u matky. Nepozorovali sa žiadne účinky na neurologicko-behaviorálne parametre.

Vylučovanie do materské mlieka sa sledovalo u mláďat potkanov kŕmených samicami užívajúcimi tapentadol. Tapentadol a tapentadol-O-glukuronid pôsobil na mláďatá v závislosti od dávky. Z toho vyplýva, že sa tapentadol do mlieka vylučuje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


[4 mg/ml]

Benzoan sodný (E211)

Monohydrát kyseliny citrónovej

Sukralóza (E955)

Malinová aróma (obsahuje propylénglykol)

Čistená voda


[20 mg/ml]

Monohydrát kyseliny citrónovej

Sukralóza (E955)

Malinová aróma (obsahuje propylénglykol)

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po prvom otvorení fľašky sa roztok nemá používať dlhšie ako šesť týždňov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uzatvorený: Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po prvom otvorení: Uchovávajte v kolmej polohe.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľašky z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) zatavené vrstvou hliníkovej fólie a uzavreté uzáverom bezpečným pred deťmi z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) / polypropylénu (PP).


Každá fľaška perorálneho roztoku sa dodáva s perorálnou injekčnou striekačkou a adaptérom. Injekčná striekačka je ciachovaná s prírastkami o 0,25 mililitrov s minimálnym objemom 0,25 ml a maximálnym objemom 5 ml.


[4 mg]

100 ml fľaška


[20 mg]

100 ml fľaška a 200 ml fľaška


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavkyna likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Palexia 4 mg/ml perorálny roztok : 65/0411/12-S

Palexia 20 mg/ml perorálny roztok:65/0412/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12.09.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

11

Palexia 20 mg/ml perorálny roztok