+ ipil.sk

PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/03660

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00371

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00397

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č: 2012/01302


Písomná informácia pre používateľa

PALEXIA retard 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 250 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


tapentadol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je PALEXIA retard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PALEXIU retard

3. Ako užívať PALEXIU retard

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PALEXIU retard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PALEXIA retard a na čo sa používa


Tapentadol – liečivo PALEXIE retard - je silný liek proti bolesti, ktorý patrí do skupiny opioidov.

PALEXIA retard sa používa na liečbu silnej chronickej bolesti u dospelých, ktorú možno primerane liečiť iba opioidnými liekmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PALEXIU retard


Neužívajte PALEXIU retard

 • ak ste alergický na tapentadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte astmu alebo závažne spomalené alebo plytké dýchanie (respiračný útlm, hyperkapnia)

 • ak u vás došlo k zastaveniu činnosti čriev

 • ak máte akútnu otravu alkoholom, liekmi na spanie, liekmi proti bolesti alebo inými psychotropnými liekmi (lieky ovplyvňujúce náladu a emócie) (pozri časť “Iné lieky PALEXIA retard”).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať PALEXIU retard, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • máte spomalené alebo plytké dýchanie,

 • máte zvýšený vnútrolebečný tlak alebo poruchy vedomia až bezvedomie,

 • ste utrpeli úraz hlavy alebo máte mozgový nádor,

 • máte epileptické záchvaty alebo zvýšené riziko, že budete mať epileptické záchvaty,

 • máte ochorenie pečene alebo obličiek (pozri časť “Ako užívať PALEXIU retard”),

 • máte ochorenie podžalúdkovej žľazy alebo žlčových ciest, vrátane zápalu podžalúdkovej žľazy,

 • užívate lieky, ktoré sa označujú ako zmiešané agonisty/antagonisty opioidných receptorov (napr. pentazocín, nalbufín) alebo čiastočné agonisty opioidných μ- receptorov (napr. buprenorfín).


Užívanie PALEXIE retard môže viesť k vzniku telesnej a psychickej závislosti. Ak máte sklon k zneužívaniu liekov alebo ste závislý od liekov, môžete tento liek užívať len krátky čas a pod prísnym lekárskym dohľadom.


Iné lieky a PALEXIA retardAk teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate PALEXIU retard spolu s niektorými liekmi na spanie alebo na upokojenie (napr. barbituráty, benzodiazepíny) alebo s liekmi proti bolesti, ako je morfín a kodeín (ktorý sa tiež používa proti kašľu), môže u vás dôjsť k závažnému spomaleniu dýchania alebo k plytkému dýchaniu (respiračný útlm). Ak sa takéto stavy vyskytnú, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užívate PALEXIU retard spolu s niektorými liekmi spôsobujúcimi útlm centrálnej nervovej sústavy (napr. benzodiazepíny, antipsychotiká, H1-antihistaminiká, opioidy, alkohol), môže u vás dôjsť k zníženiu stupňa vedomia, k ospalosti alebo pocitu na omdlenie. Ak sa takéto stavy vyskytnú, povedzte to svojmu lekárovi.


Sérotonínový syndróm je zriedkavý, život ohrozujúci stav hlásený u niektorých pacientov, ktorí užívali tapentadol v kombinácii s tzv. sérotonínergnými liekmi (napr. určité lieky na liečbu depresie). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu byť napríklad zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, nekontrolovateľné zášklby svalov, mimovoľné svalové zášklby a hnačka. V takom prípade sa poraďte so svojím lekárom.


Užívanie PALEXIE retard spolu s inými druhmi liekov označovanými ako zmiešané μ-opioidné agonisty/antagonisty (napr. nalbufín) alebo čiastočné μ-opioidné agonisty (napr. buprenorfín) sa neštudovalo. Môže sa stať, že PALEXIA retard nebude pri spoločnom užívaní s niektorým z týchto liekov tak dobre účinkovať. V prípade, že v súčasnosti užívate niektorý z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi.


Užívanie PALEXIE retard spolu so silnými látkami (napr. rifampicín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný), ktoré inhibujú (zabraňujú tvorbe) alebo indukujú (vyvolávajú tvorbu) niektoré enzýmy potrebné na vylučovanie tapentadolu z organizmu, môže ovplyvniť pôsobenie tapentadolu alebo vyvolať vedľajšie účinky, a to najmä na začiatku alebo pri ukončení liečby s niektorou z týchto látok. Povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate.


PALEXIA retard sa nemá užívať spolu s inhibítormi MAO (určité lieky na liečbu depresie). Ak užívate alebo ste počas posledných 14 dní užívali inhibítory MAO, povedzte to svojmu lekárovi.


PALEXIA retard s jedlom, nápojmi a alkoholom

Počas užívania PALEXIE retard nepite alkohol, pretože sa môžu prehĺbiť niektoré vedľajšie účinky, napr. ospalosť. Jedlo neovplyvňuje účinok tohto lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte tieto tablety:

 • ak ste tehotná, pokiaľ vám to lekár nenariadil,

 • počas pôrodu, pretože to môže viesť k závažnému spomaleniu alebo oslabeniu dýchania novorodenca (respiračný útlm),

 • počas dojčenia, pretože liek sa môže vylučovať do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

PALEXIA retard môže spôsobiť ospalosť, závrat a neostré videnie a môže zhoršiť vaše reakcie. To môže nastať najmä na začiatku užívania PALEXIE retard, pri zmene dávkovania alebo pri súčasnom požívaní alkoholu alebo užívaní liekov na upokojenie. Spýtajte sa lekára, či môžete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


PALEXIA retard obsahuje laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať PALEXIU retard


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Lekár vám upraví dávkovanie podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti na bolesť. Všeobecne sa majú užívať čo najnižšie účinné dávky.


Dospelí

Zvyčajná dávka je 1 tableta každých 12 hodín. Denné dávky PALEXIE retard vyššie ako 500 mg tapentadolu sa neodporúčajú. V prípade potreby vám lekár môže predpísať inú, vhodnejšiu dávku alebo zmeniť čas medzi dávkami. Ak máte pocit, že účinok tabliet je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Starší ľudia

U starších ľudí (nad 65 rokov) nie je zvyčajne úprava dávkovania potrebná. Vylučovanie tapentadolu však môže byť u niektorých pacientov tejto skupiny predĺžené. Pokiaľ sa vás to týka, lekár vám môže odporúčať iný dávkovací režim.


Ochorenie pečene a obličiek (nedostatočnosť, zlyhávanie činnosti)

Pacienti so závažnými problémami s pečeňou nemajú tieto tablety užívať. V prípade stredne závažných problémov vám lekár odporučí iný dávkovací režim. V prípade miernych problémov s pečeňou sa úprava dávkovania nevyžaduje.

Pacienti so závažnými problémami s obličkami nemajú tieto tablety užívať. V prípade miernych až stredne závažných problémov s obličkami sa úprava dávkovania nevyžaduje.


Použitie u detí a dospievajúcich

PALEXIA retard nie je vhodná pre deti a dospievajúcich mladších než 18 rokov.


Ako a kedy máte užívať PALEXIU retard?

PALEXIA retard je na perorálne užívanie (ústami).


Tablety sa vždy prehĺtajú celé a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.

Tablety nežujte, nelámte ani nedrvte – môže to viesť k predávkovaniu, pretože liek by sa uvoľnil do vášho tela príliš rýchlo.

Tablety môžete užívať nalačno alebo s jedlom.


Ako dlho máte PALEXIU retard užívať?

Neužívajte tablety dlhšie, ako vám povedal lekár.


Ak užijete viac PALEXIE retard, ako máte

Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu objaviť nasledovné príznaky:

 • zúžené zrenice, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly tep srdca, kolaps, poruchy vedomia alebo kóma (hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty, závažne spomalené alebo oslabené dýchanie až jeho úplné zastavenie.

Pri výskyte týchto stavov okamžite zavolajte lekára!


Ak zabudnete užiť PALEXIU retard

Ak zabudnete užiť tablety, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.


Ak prestanete užívať PALEXIU retard

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu príliš skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak chcete prerušiť liečbu, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi ešte predtým, než liečbu prerušíte.

Všeobecne sa po prerušení liečby nevyskytujú príznaky z vysadenia, no v menej častých prípadoch sa pacienti, ktorí tablety určitý čas užívali, nemusia po náhlom prerušení liečby cítiť dobre.

Možné príznaky sú:

 • nepokoj, slzenie, vodnatá sekrécia z nosa, zívanie, potenie, zimomriavky, bolesti svalov a rozšírené zrenice,

 • podráždenosť, úzkosť, bolesti chrbta, bolesti kĺbov, slabosť, kŕče v bruchu, problémy so pánkom, nutkanie na vracanie, strata chuti do jedla, vracanie, hnačka a zvýšenie krvného tlaku, dychovej frekvencie a srdcového tepu.

Ak sa u vás vyskytne po prerušení liečby niektorý z týchto príznakov z vysadenia, poraďte sa so svojím lekárom.

Náhle vysadenie PALEXIE retard bez pokynov lekára sa neodporúča. Lekár vás prípadne bude informovať o tom, ako vysadiť tieto tablety, k vysadeniu môže dôjsť postupným znižovaním dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Významné vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým je potrebné venovať pozornosť a čo robiť

, ak sa u vás vyskytnú:

Tento liek môže spôsobiť alergické reakcie. Príznaky môžu byť dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie, predovšetkým, ak postihujú celé telo.

Ďalším závažným vedľajším účinkom je stav, keď dýchate pomalšie alebo slabšie, ako by ste mali.Objavuje sa častejšie u starších ľudí a slabých pacientov.


Ihneď zavolajte lekára, ak zaznamenáte tieto závažné vedľajšie účinky.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac než 1 z 10 ľudí):nutkanie na vracanie, zápcha, závrat, ospalosť,

bolesť hlavy.


Časté (môžu postihnúť menej než1 z 10 ľudí):zníženie chuti do jedla, úzkosť, depresívna

nálada, problémy so spánkom, nervozita, nepokoj, poruchy pozornosti, tras, svalové zášklby, návaly tepla,

dýchavičnosť, vracanie, hnačka, problémy s trávením, svrbenie, zvýšené potenie, vyrážka, pocity

slabosti, únava, pocit zmenenej telesnej teploty, suchosť slizníc, zadržiavanie vody v tkanivách (edém).


Menej časté (môžu postihnúť menej než1 zo 100 ľudí): alergická reakcia na liek (vrátane

opuchu pod kožou, žihľavka, a v závažných prípadoch ťažkosti s dýchaním, pokles krvného tlaku, kolaps

alebo šok), strata telesnej hmotnosti, dezorientácia, zmätenosť, podráždenosť (agitácia ),

poruchy vnímania, abnormálne sny, euforická nálada, znížený stupeň vedomia, poruchy pamäti, mentálne

zhoršenie, mdloby, útlm, porucha rovnováhy, problémy pri hovorení, znecitlivenie, nezvyčajné pocity na

koži (napr. pálenie, brnenie), poruchy zraku, zrýchlený srdcový tep, spomalený srdcový tep, búšenie srdca,

pokles krvného tlaku, nepríjemné pocity v bruchu, žihľavka, predĺžené vylučovanie moču, časté močenie,

sexuálna dysfunkcia, príznaky z vysadenia lieku (pozri časť “Ak prestanete užívať PALEXIU retard”),

neobvyklé pocity, podráždenosť (iritácia).


Zriedkavé (môžu postihnúť menej než 1 z 1 000 ľudí):lieková závislosť, abnormálne

myslenie (porucha myslenia), epileptické záchvaty, pocit na omdlenie, problémy s koordináciou, závažne

spomalené alebo plytké dýchanie (respiračný útlm), poruchy vyprázdňovania žalúdka, pocity opitosti,

pocity uvoľnenia.


Vo všeobecnosti sa pravdepodobnosť výskytu samovražedných myšlienok a správania zvyšuje u pacientov, ktorí majú chronickú bolesť. Okrem toho môžu určité lieky na liečbu depresie (ktoré ovplyvňujú systém prenosu nervových vzruchov v mozgu) zvyšovať toto riziko, najmä na začiatku liečby. Hoci tapentadol tiež ovplyvňuje prenášanie nervových vzruchov, údaje z použitia tapentadolu u ľudí neposkytujú dôkaz o zvýšení tohto rizika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať PALEXIU retard


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo PALEXIA retard obsahuje


Liečivoje tapentadol.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 50 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 150 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 250 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).


Ďalšie zložkysú:

[50 mg]: Jadro tablety: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, mastenec, makrogol 6000, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171).


[100 mg]: Jadro tablety: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, mastenec, makrogol 6000, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172).


[150 mg]: Jadro tablety: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, mastenec, makrogol 6000, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).


[200 mg]: Jadro tablety: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, mastenec, makrogol 6000, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).


[250 mg]: Jadro tablety: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, mastenec, makrogol 6000, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá PALEXIA retard a obsah balenia

[50 mg]: Biele podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 6,5 mm x 15 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H1” na druhej strane.


[100 mg]: Bledožlté podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 6,5 mm x 15 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H2” na druhej strane.


[150 mg]: Bledoružové podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 6,5 mm x 15 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H3” na druhej strane.


[200 mg]: Bledooranžové podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 7 mm x 17 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H4” na druhej strane.


[250 mg]: Červenohnedé podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 7 mm x 17 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H5” na druhej strane.


PALEXIA retard tablety s predĺženým uvoľňovaním je balená do blistrov a dodáva sa v škatuľkách s obsahom 7, 10, 10x1, 14, 14x1, 20, 20x1, 24, 28, 28x1, 30, 30x1, 40, 50, 50x1, 54, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 100 and 100x1 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Grünenthal GmbH, Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko: PALEXIA retard


Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko: PALEXIA Depot


Írsko, Slovinsko, Veľká Británia: PALEXIA SR


Taliansko: PALEXIA RP


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


6

PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/03660

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00370

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00371

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/00397

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2012/01302


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PALEXIA retard 25 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

PALEXIA retard 250 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 25 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 50 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 150 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 250 mg tapentadolu (vo forme hydrochloridu).


Pomocné látky so známym účinkom:

PALEXIA retard 25 mg obsahuje 1,330 mg laktózy.

PALEXIA retard 50 mg obsahuje 3,026 mg laktózy.

PALEXIA retard 100 mg obsahuje 3,026 mg laktózy.

PALEXIA retard 150 mg obsahuje 3,026 mg laktózy.

PALEXIA retard 200 mg obsahuje 3,026 mg laktózy.

PALEXIA retard 250 mg obsahuje 3,026 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


[25 mg]: Svetlohnedo-oranžové podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 5,5 mm x 10 mm) s predĺženým uvoľňovaním označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H9” na druhej strane.


[50 mg]: Biele podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 6,5 mm x 15 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H1” na druhej strane.


[100 mg]: Bledožlté podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 6,5 mm x 15 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H2” na druhej strane.


[150 mg]: Bledoružové podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 6,5 mm x 15 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H3” na druhej strane.


[200 mg]: Bledooranžové podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 7 mm x 17 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H4” na druhej strane.


[250 mg]: Červenohnedé podlhovasté filmom obalené tablety (s rozmermi 7 mm x 17 mm)označené logom spoločnosti Grünenthal na jednej strane a “H5” na druhej strane.


4. KlinicKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


PALEXIA retard je indikovaná na manažment silnej chronickej bolesti u dospelých, ktorú možno primerane tlmiť len opioidnými analgetikami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovací režim sa má určiť individuálne podľa závažnosti liečenej bolesti, predošlej skúsenosti s liečbou a možnosti sledovať pacienta.

PALEXIA retard sa má užívať dvakrát denne, približne každých 12 hodín.


Začiatok liečby

Začiatok liečby u pacientov, ktorí v súčasnosti neužívajú opioidné analgetiká

Pacienti majú začať liečbu jednorazovou dávkou 50 mg tapentadolu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sa podávajú dvakrát denne.


Začiatok liečby u pacientov, ktorí v súčasnosti užívajú opioidné analgetiká

Pri prechode z opioidov na PALEXIU retard a výbere počiatočnej dávky sa má vziať do úvahy povaha predošlého lieku, jeho podávanie a jeho priemerná denná dávka. Vyššie úvodné dávky PALEXIE retard môžu byť potrebné u pacientov, ktorí v súčasnosti užívajú opioidy, v porovnaní s pacientmi, ktorí neužívajú opioidy pred začatím liečby PALEXIOU retard.


Titrácia a udržiavacia liečba

Po začatí liečby sa má dávka individuálne titrovať pod starostlivým dohľadom ošetrujúceho lekára až na úroveň, ktorá poskytuje adekvátnu analgéziu pri minimálnych nežiaducich účinkoch. Skúsenosti z klinických skúšaní preukázali, že na dosiahnutie adekvátnej kontroly je u väčšiny pacientov vhodný titračný režim, pri ktorom sa zvyšuje dávka tapentadolu každé 3 dni o jednu 50 mg tabletu tapentadolu s predĺženým uvoľňovaním dvakrát denne. Pri úpravách dávky na dosiahnutie individuálnych požiadaviek pacienta možno použiť aj 25 mg tablety tapentadolu s predĺženým uvoľňovaním.


Celkové denné dávky PALEXIE retard vyššie ako 500 mg tapentadolu sa neštudovali, a preto sa neodporúčajú.


Vysadenie liečby

Po náhlom vysadení liečby tapentadolom sa môžu objaviť príznaky z vysadenia (pozri časť 4.8). U pacientov, u ktorých sa nevyžaduje ďalšia liečba tapentadolom, sa odporúča postupne znižovať dávku, aby sa predišlo výskytu príznakov z vysadenia.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 5.2).

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa účinnosť PALEXIE retard v kontrolovaných klinických štúdiách neskúmala, preto sa použitie v tejto populácii neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkciepečene

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene sa úprava dávkovania nevyžaduje (pozri časť 5.2). PALEXIA retard sa má používať s opatrnosťou u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene. Liečba týchto pacientov sa má začať s najnižšou dostupnou dávkou, t.j. s jednou 25 mg prípadne 50 mg tabletou tapentadolu s predĺženým uvoľňovaním a nemá sa podávať častejšie než jedenkrát za 24 hodín. Na začiatku liečby sa neodporúča denná dávka vyššia ako jedna 50 mg tableta tapentadolu s predĺženým uvoľňovaním. Pri ďalšej liečbe sa má prihliadať na udržanie analgetického účinku pri prijateľnej znášanlivosti (pozri časti 4.4 a 5.2).

PALEXIA retard sa neštudovala u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene, a preto sa použitie v tejto populácii neodporúča (pozri časť 4.4 a 5.2).


Starší ľudia (osoby vo veku 65 rokov a staršie)

Vo všeobecnosti sa u starších ľudí nevyžaduje úprava dávkovania. U starších ľudí je však vyššia pravdepodobnosť zníženia renálnych a hepatálnych funkcií, a preto sa odporúča venovať pozornosť výberu dávky (pozri časti 4.2 a 5.2).


Pediatrickí pacienti

Bezpečnosť a účinnosť PALEXIE retard u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nie je stanovená. Použitie PALEXIE retard sa preto v tejto populácii neodporúča.


Spôsob podávania

PALEXIA retard sa má kvôli zabezpečeniu predĺženého uvoľňovania užívať vcelku, nemá sa deliť ani žuvať. PALEXIA retard sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

PALEXIA retard sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie


PALEXIA retard je kontraindikovaná

 • u pacientov s precitlivenosťou na tapentadol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • v situáciách, keď sú kontraindikované liečivá s agonistickou aktivitou na μ-opioidných receptoroch, t.j. u pacientov so signifikantnou respiračnou depresiou (pri nemonitorovaných lôžkach alebo pri absencii resuscitačného vybavenia) a u pacientov s akútnou alebo ťažkou bronchiálnou astmou alebo hyperkapniou

 • u každého pacienta, ktorý má alebo je podozrenie, že má paralytický ileus

 • u pacientov s akútnou intoxikáciou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami alebo psychotropnými liekmi (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Možnosť zneužívania a syndróm závislosti/návyku

Pri PALEXII retard existuje možnosť zneužitia a závislosti. Je potrebné to zohľadniť pri predpisovaní alebo vydávaní PALEXIE retard v situáciách, keď je obava zo zvýšeného rizika nesprávneho použitia, zneužitia, závislosti alebo nedodržania pokynov na používanie.

U všetkých pacientov liečených liečivami, ktoré majú agonistickú aktivitu na μ-opioidných receptoroch sa majú starostlivo sledovať známky zneužitia alebo závislosti.


Respiračná depresia

Pri vysokých dávkach alebo u pacientov citlivých na agonistov μ-opioidných receptorov môže PALEXIA retard vyvolať od dávky závislú respiračnú depresiu. Preto sa má PALEXIA retard podávať s obozretnosťou u pacientov s poškodenými respiračnými funkciami. U týchto pacientov sa má zvážiť použitie alternatívnych analgetík nepôsobiacich ako agonisty μ-opioidných receptorov a PALEXIA retard sa u týchto pacientov má použiť len pod starostlivým lekárskym dohľadom a v najnižšej účinnej dávke. Ak dôjde k respiračnej depresii, lieči sa ako každá iná agonistami μ-opioidných receptorov indukovaná respiračná depresia (pozri časť 4.9).


Poranenie hlavy a zvýšený intrakraniálny tlak

PALEXIA retard sa nemá používať u pacientov, ktorí môžu byť obzvlášť citliví na intrakraniálne účinky zadržiavania oxidu uhličitého, ako sú pacienti s potvrdeným zvýšeným intrakraniálnym tlakom, poruchami vedomia alebo v kóme. Analgetiká s agonistickým pôsobením na μ-opioidné receptory môžu maskovať klinický priebeh úrazu hlavy. PALEXIA retard sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poraneniami hlavy a nádormi mozgu.


Záchvaty

PALEXIA retard sa nehodnotila systematicky u pacientov s poruchami záchvatov, pretože títo pacienti boli z klinických skúšaní vylúčení. PALEXIA retard sa má opatrne predpisovať rovnako ako ostatné agonisty μ-opioidných receptorov u pacientov s ochorením záchvatov v anamnéze alebo za akýchkoľvek podmienok zvyšujúcich riziko záchvatov.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa účinnosť PALEXIE retard klinicky nehodnotila, preto sa použitie v tejto populácii neodporúča (pozri časti 4.2 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

Pacienti s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie pečene vykazovali 2-krát, resp. 4,5-krát vyššiu systémovú expozíciu v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene. PALEXIA retard sa má obozretne používať u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.2 a 5.2), najmä na začiatku liečby.

PALEXIA retard sa neštudovala u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene, preto sa použitie v tejto populácii neodporúča (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri ochoreniach pankreasu/biliárneho traktu

Liečivá pôsobiace ako agonisty μ-opioidných receptorov môžu vyvolať spazmus Oddiho sfinkteru.

U pacientov s ochorením biliárneho traktu vrátane akútnej pankreatitídy sa má PALEXIA retard používať s opatrnosťou.


Zmiešané agonisty/antagonisty opioidných receptorov

Pri kombinovanom podávaní PALEXIE retard so zmiešanými agonistami/antagonistami opioidných receptorov (ako je pentazocín, nalbufín) alebo parciálnymi agonistami opioidných μ –receptorov (ako je buprenorfín) je potrebné postupovať opatrne. Pacienti, ktorým sa dlhodobo podáva buprenorfín na liečbu závislosti od opioidov, majú byť v prípade, ak je u nich nutné z dôvodu liečby akútnej bolesti začať podávanie úplných agonistov μ – receptorov (ako je tapentadol), prestavení na alternatívnu liečbu (napr. s dočasným vysadením buprenorfínu). Hlásilo sa, že pri súčasnom podávaní s buprenorfínom je potrebné podávať vyššie dávky úplných agonistov μ –receptorov, a za týchto okolností je potrebné starostlivé sledovanie výskytu nežiaducich príhod, ako je útlm dýchania.


PALEXIA retard tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými ochoreniami, ako je intolerancia galaktózy, laponský deficit laktázy alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky, ako sú benzodiazepíny, barbituráty a opioidy (analgetiká, antitusiká a substitučné lieky) môžu zvýšiť riziko respiračnej depresie, ak sa užívajú v kombinácii s PALEXIOU retard. Lieky s tlmivým účinkom na CNS (napr. benzodiazepíny, antipsychotiká, H1-antihistaminiká, opioidy, alkohol) môžu zvýšiť sedatívny účinok tapentadolu a znížiť bdelosť. Pri plánovanej kombinovanej liečbe PALEXIOU retard s liekom spôsobujúcim respiračný útlm alebo útlm CNS sa má preto zvážiť zníženie dávky jedného alebo oboch liekov.


Zmiešané agonisty/antagonisty opioidných receptorov

Pri kombinovanom podávaní PALEXIE retard so zmiešanými agonistami/antagonistami opioidných μ – receptorov (ako je pentazocín, nalbufín) alebo parciálnymi agonistami opioidných μ –receptorov (ako je buprenorfín) je potrebné postupovať opatrne (pozri tiež časť 4.4).


V ojedinelých prípadoch sa hlásil výskyt sérotonínového syndrómu v dočasnej súvislosti s terapeutickým použitím tapentadolu v kombinácii so sérotonínergnými liekmi, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu byť napríklad zmätenosť, agitácia, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie sérotonínergných liekov zvyčajne prináša rýchle zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.


Tapentadol sa z organizmu vylučuje predovšetkým konjugáciou s kyselinou glukurónovou pomocou uridíndifosfáttransferázy (UGT), najmä jej izoforiem UGT1A6, UGT1A9 a UGT2B7. Súbežné podávanie so silným inhibítormi týchto izoenzýmov (napr. ketokonazol, flukonazol, kyselina meklofenamová) môže preto viesť k zvýšenej systémovej expozícii tapentadolu (pozri časť 5.2).

U pacientov liečených tapentadolom je potrebná zvýšená opatrnosť pri začatí alebo ukončení súbežne podávaných liekov so silným indukčným enzymatickým účinkom (napr. rifampicín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)), pretože to môže viesť k zníženiu účinnosti alebo k zvýšenému riziku nežiaducich účinkov.

Liečba PALEXIOU retardsa neodporúča u pacientov, ktorí užívajú alebo počas posledných 14 dní užívali inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) kvôli potenciálnym aditívnym účinkom na koncentrácie synaptického noradrenalínu, čo môže viesť k nežiaducim kardiovaskulárnym príhodám, ako je hypertenzná kríza.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O použití u gravidných žien je dostupné len veľmi obmedzené množstvo údajov.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Pri dávkach vedúcich k nadmernej farmakologickej aktivite sa však pozoroval oneskorený vývoj a embryotoxicita (účinky na opioidné μ –receptory v CNS v dôsledku podania vyšších než terapeutických dávok). Pri koncentráciách zatiaľ nevyvolávajúcich nežiaduce účinky u matky sa však už zistili účinky na postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

PALEXIA retard sa má v gravidite používať len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.


Prvá doba pôrodná a pôrod

Účinok tapentadolu na priebeh pôrodu u ľudí nie je známy. Použitie PALEXIE retard u žien v čase pôrodu alebo tesne pred ním sa neodporúča. U novorodencov, ktorých matky užívali tapentadol, sa má sledovať prípadný útlm dýchania spôsobený agonistickou aktivitou tapentadolu na μ-opioidných receptoroch.


Laktácia

Nie sú dostupné žiadne informácie o tom, či sa tapentadol vylučuje do materského mlieka u ľudí. Závery štúdie s potkaními mláďatami kŕmenými samicami po podaní tapentadolu poukazujú na vylučovanie tapentadolu do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je preto možné vylúčiť riziko pre dojčatá. PALEXIA retard sa nemá používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


PALEXIA retard môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie centrálneho nervového systému (pozri časť 4.8), a preto môže mať významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. To sa má očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene dávkovania, a tiež v kombinácii s alkoholom alebo trankvilizérmi (pozri časť 4.4). Pacienti majú byť upozornení, či môžu viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V placebom kontrolovaných štúdiách s PALEXIOU retard sa u pacientov vyskytovali nežiaduce účinky prevažne miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie nežiaduce účinky postihovali gastrointestinálny a centrálny nervový systém (nauzea, závrat, zápcha, bolesť hlavy a somnolencia).


V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré sa zistili v klinických skúšaniach s PALEXIOU retard a zo skúseností po uvedení lieku na trh. Uvádzajú sa podľa druhu a frekvencie. Frekvencie výskytu sú definované ako veľmi časté (1/10); časté (1/100 až < 1/10); menej časté (1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).


NEŽIADUCE REAKCIE


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Poruchy imunitného systémuprecitlivenosť na liek*


Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedla

úbytok telesnej hmotnosti


Psychické poruchy


úzkosť, depresívna nálada, poruchy spánku, nervozita, nepokoj


dezorientácia, stav zmätenosti, vzrušenie, poruchy vnímania, abnormálne sny, euforická nálada

závislosť od lieku, abnormálne myslenie

Poruchy nervového systému

závrat, somnolencia, bolesť hlavy

poruchy pozornosti, tras, mimovoľné svalové kontrakcie

znížený stupeň vedomia, poruchy pamäti, mentálne zhoršenie, synkopa, sedácia, porucha rovnováhy, dyzartria, hypoestézia, parestézia

kŕče, presynkopa, abnormálna koordinácia

Poruchy oka
poruchy zraku


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
zvýšenie srdcovej frekvencie, zníženie srdcovej frekvencie, palpitácie


Poruchy cievsčervenenie

zníženie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe


respiračná depresia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, zápcha

vracanie, hnačka, dyspepsia

abdominálny dyskomfort

porucha vyprázdňova-nia žalúdka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, nadmerné potenie, vyrážka

urtikária


Poruchy obličiek a močových ciestproblémy s močením, polakizúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkovsexuálna dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia, únava, pocit zmeny telesnej teploty, suchosť slizníc, edém

abstinenčný syndróm, pocity abnormálnosti, podráždenosť

pocity opitosti, pocity uvoľnenia

* Po uvedení lieku na trh sa hlásili zriedkavé prípady angioedému, anafylaxia a anafylaktický šok.


V klinických skúšaniach s PALEXIOU retard s expozíciou pacienta až do 1 roka sa po náhlom ukončení liečby preukázal malý výskyt abstinenčných príznakov a pokiaľ sa objavili, boli vo všeobecnosti klasifikované ako mierne. Napriek tomu majú byť lekári pozorní voči prejavom abstinenčných príznakov (pozri časť 4.2) a pri ich výskyte pacienta primerane liečiť.


Riziko samovražedných myšlienok a spáchaných samovrážd je vyššie u pacientov, ktorí majú chronickú bolesť. Okrem toho sa lieky s výrazným vplyvom na monoaminergný systém spájali so zvýšeným rizikom samovrážd u pacientov, ktorí mali depresie, najmä na začiatku liečby. Údaje o tapentadole z klinických skúšaní a z hlásení po uvedení lieku na trh neposkytujú dôkaz zvýšenia tohto rizika.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


Symptómy

Skúsenosti s predávkovaním tapentadolom u ľudí sú veľmi obmedzené. Predklinické údaje naznačujú, že pri intoxikácii tapentadolom možno očakávať príznaky podobné tým, ktoré vyvolávajú ostatné centrálne pôsobiace analgetiká s agonistickým pôsobením na μ-opioidných receptoroch. V podstate tieto príznaky podľa klinického stavu zahŕňajú najmä miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kómu, kŕče a útlm až zastavenie dýchania.


Manažment

Manažment predávkovania sa má koncentrovať na liečbu príznakov μ-opioidného agonizmu. Pri podozrení na predávkovanie tapentadolom sa má zásadná pozornosť venovať udržaniu priechodnosti dýchacích ciest a zavedeniu asistovanej alebo kontrolovanej ventilácie.

Čisté antagonisty opioidných receptorov, ako je naloxón, sú špecifickými antidotami pri útlme dýchania vyvolaného predávkovaním opioidmi. Respiračný útlm po predávkovaní môže trvať dlhšie ako účinok antagonistov opioidných receptorov. Podávanie antagonistov opioidných receptorov po predávkovaní opioidmi nenahrádza súvislé sledovanie priechodnosti dýchacích ciest, dýchania a obehu. Ak je odpoveď na antagonistu opioidných receptorov nedostatočná alebo je krátka, má sa podľa nariadení výrobcu lieku podať ďalšia dávka antagonistu (napr. naloxón).

Na elimináciu neabsorbovaného liečiva možno zvážiť gastrointestinálnu dekontamináciu.

O eliminácii neabsorbovaného liečiva z gastrointestinálneho traktu aktívnym uhlím alebo výplachom žalúdka možno uvažovať do 2 hodín od požitia. Pred pokusom o výplach žalúdka je potrebné venovať pozornosť zaisteniu priechodnosti dýchacích ciest.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká, opioidy, iné opioidy

ATC kód: N02AX06


Tapentadol je silné analgetikum s agonistickým pôsobením na μ-opioidné receptory a s inhibičnými účinkami na spätné vychytávanie noradrenalínu. Tapentadol pôsobí analgeticky priamo bez farmakologicky aktívneho metabolitu.


Tapentadol preukázal účinnosť v predklinických modeloch nociceptívnej, neuropatickej, viscerálnej a zápalovej bolesti. Účinnosť bola overená v klinických skúšaniach s tabletami tapentadolu s predĺženým uvoľňovaním u pacientov so stavmi nemalígnej nociceptívnej a neuropatickej chronickej bolesti ako aj chronickej bolesti súvisiacej s tumormi. Štúdie bolesti spôsobenej osteoartrózou a chronickou bolesťou v dolnej časti chrbta preukázali podobnú analgetickú účinnosť tapentadolu ako porovnávacieho silného opioidu. V štúdii s pacientmi s bolestivou diabetickou periférnou neuropatiou sa tapentadol odlišoval od placeba použitého ako komparátor.


Účinky na kardiovaskulárny systém: Pri podrobnom skúšaní QT intervalu u ľudí sa nepreukázal žiadny účinok terapeutických a supraterapeutických dávok tapentadolu na QT interval. Podobne tapentadol nemal relevantný účinok na ostatné parametre EKG (srdcová frekvencia, PR interval, dĺžka QRS, tvar T-vlny alebo U-vlny).


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiťvýsledky štúdií s PALEXIOU retard vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pri silnej chronickej bolesti (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Priemerná biologická dostupnosť je po podaní jednorazovej dávky PALEXIE retard (nalačno) kvôli rozsiahlemu metabolizmu prvého priechodu pečeňou približne 32 %. Maximálne koncentrácie tapentadolu v sére sú pozorované 3 až 6 hodín po podaní tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Od dávky závislé nárasty hodnôt AUC (najrelevantnejší parameter expozície pre liekové formy s predĺženým uvoľňovaním) sa pozorovali po podaní tabliet s predĺženým uvoľňovaním v dávkach presahujúcich rozmedzie perorálnych terapeutických dávok.


Štúdie s opakovanými dávkami s dávkovacím rozmedzím dvakrát denne s použitím 86 mg až 172 mg tapentadolu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním ukázali mieru kumulácie pre materskú látku približne o 1,5, ktorá je daná predovšetkým dávkovacím intervalom a zisteným polčasom rozpadu tapentadolu. Rovnovážne koncentrácie tapentadolu v sére sa dosiahnu na druhý deň liečby.


Vplyv jedla

Po podaní tabliet s predĺženým uvoľňovaním po vysokokalorických raňajkách s vysokým obsahom tukov sa hodnoty AUC zvýšili o 8 % a Cmaxo 18 %. Toto zvýšenie spadá do normálnej interindividuálnej variability farmakokinetických parametrov tapentadolu, a preto sa nepovažuje za klinicky relevantné. PALEXIA retard sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Distribúcia

Tapentadol sa v organizme rozsiahlo distribuuje. Po intravenóznom podaní je distribučný objem tapentadolu 540 +/- 98 l. Väzba na sérové proteíny je nízka, a to približne 20 %.


Metabolizmus

Tapentadol sa u ľudí rozsiahle metabolizuje. Metabolizuje sa asi 97 % pôvodného liečiva. Hlavnou cestou metabolizmu tapentadolu je konjugácia s kyselinou glukurónovou s tvorbou glukuronidov. Po perorálnom podaní sa asi 70 % dávky vylučuje močom vo forme konjugátov (55 % glukuronidov a

15 % sulfátu tapentadolu). Najdôležitejší enzým, ktorý sa zúčastňuje glukuronidácie, je uridíndifosfát-glukuronyltransferáza (UGT), najmä jej izoformy UGT1A6, UGT1A9 a UGT2B7. Celkom 3 % liečiva sa vylučujú močom v nezmenenej podobe. Okrem toho sa tapentadol metabolizuje na N-desmetyltapentadol (13 %) prostredníctvom CYP2C9 a CYP2C19 a na hydroxytapentadol (2 %) prostredníctvom CYP2D6 a tie sa potom ďalej metabolizujú konjugáciou. Metabolizmus liečiva prostredníctvom cytochrómu P450 má preto menšiu dôležitosť ako druhá fáza konjugácie.

Žiadny z metabolitov neprispieva k analgetickému účinku lieku.


Eliminácia

Tapentadol a jeho metabolity sa vylučujú takmer výhradne obličkami (99 %). Terminálny polčas je po perorálnom podaní v priemere 4 hodiny. Celkový klírens je 1530 +/- 177 ml/min.


Špeciálne skupiny pacientov

Starší ľudia

Priemerná expozícia (AUC) tapentadolu je u starších ľudí (vo veku 65 – 78 rokov) v porovnaní s mladými dospelými pacientmi (vo veku 19 – 43 rokov) podobná, v skupine starších ľudí sa v porovnaní s mladými dospelými pacientmi pozorovala o 16 % nižšia priemerná Cmax.


Poškodenie obličiek

U pacientov s rôznym stupňom poškodenia renálnej funkcie (od normálnej funkcie až po jej ťažké poškodenie) bola AUC a Cmaxporovnateľná. So zvyšujúcim sa stupňom renálneho poškodenia sa naopak pozorovala narastajúca expozícia (AUC) tapentadol-O-glukuronidu. U pacientov s miernym, stredne ťažkým a ťažkým poškodením obličiek je AUC tapentadol-O-glukuronidu 1,5-krát, resp. 2,5- a 5,5-krát vyššia ako u pacientov s normálnou renálnou funkciou.


Poškodenie pečene

U pacientov s poškodením pečene viedlo podanie tapentadolu k vyšším expozíciám a sérovým hladinám tapentadolu ako u pacientov s normálnou funkciou pečene. Farmakokinetické parametre tapentadolu v skupine s miernym a stredne ťažkým poškodením pečene boli AUC 1,7, Cmax1,4 a t 1/21,2 v porovnanís parametrami AUC 4,2, Cmax2,5 a t 1/21,4 v skupine s normálnou funkciou pečene. Stupeň tvorby tapentadol-O-glukuronidu bol nižší u pacientov s vyšším stupňom poškodenia pečene.


Farmakokinetické interakcie

Tapentadol sa metabolizuje najmä glukuronidáciou vo fáze II a len malé množstvo sa metabolizuje oxidáciou vo fáze I.

Keďže glukuronidácia je systém s vysokou kapacitou a nízkou afinitou, ktorý sa ľahko nepresýti ani v čase ochorenia a keďže terapeutické koncentrácie liečiva sú všeobecne nižšie ako koncentrácie potrebné pre prípadnú inhibíciu glukuronidácie, akékoľvek klinicky relevantné interakcie vyvolané fázou II metabolizmu nie sú pravdepodobné.

V klinických štúdiách farmakokinetických interakcií liečiv sa skúmal prípadný vplyv paracetamolu, naproxénu, kyseliny acetylsalicylovej a probenecidu na glukuronidáciu tapentadolu. V klinických štúdiách s naproxénom (500 mg dvakrát denne počas 2 dní) a s probenecidom (500 mg dvakrát denne počas 2 dní) sa preukázalo zvýšenie AUC tapentadolu o 17 %, resp. o 57 %. Celkovo sa v týchto štúdiách nepozoroval žiadny klinický relevantný účinok na sérové koncentrácie tapentadolu.

Okrem toho sa vykonali štúdie interakcií tapentadolu s metoklopramidom a omeprazolom pre zistenie prípadného vplyvu týchto liečiv na absorpciu tapentadolu. Tieto štúdie rovnako nepreukázali žiadne klinicky relevantné účinky na sérové koncentrácie tapentadolu.

Štúdie in vitro neodhalili žiadny potenciál tapentadolu inhibovať alebo indukovať enzýmy cytochrómu P450. Klinicky relevantné interakcie sprostredkované systémom cytochrómu P450 sú preto nepravdepodobné.


Väzba tapentadolu na plazmatické bielkoviny je nízka (približne 20 %). Preto je pravdepodobnosť výskytu farmakokinetických liekových interakcií v dôsledku substitúcie na väzbových miestach proteínov nízka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Amesov test nepreukázal genotoxicitu tapentadolu u baktérií. Pri vyšetrení chromozomálneho poškodenia in vitro sa pozorovali nejednoznačné výsledky, avšak pri opakovanom teste boli výsledky jednoznačne negatívne. Pri testovaní tapentadolu až do maximálne tolerovanej dávky a pri použití dvoch výstupov, chromozómového poškodenia a neplánovanej syntézy DNA, nebol tapentadol genotoxický in vivo. Dlhodobé štúdie na zvieratách nepreukázali možné kancerogénne riziko relevantné pre ľudí.

Tapentadol nemal žiadny vplyv na fertilitu samcov alebo samíc potkanov, ale pri vysokých dávkach bola znížená miera prežitia in utero. Nie je známe, či k tomu došlo prostredníctvom samca alebo samice. Tapentadol nepreukázal žiadne teratogénne účinky u potkanov a králikov po intravenóznej alebo subkutánnej expozícii, po podaní dávok vedúcich k nadmernej farmakologickej aktivite sa však pozoroval oneskorený vývoj a embryotoxicita. Po intravenóznej dávke sa u potkanov pozorovalo zníženie miery prežitia in utero. Tapentadol vyvolal zvýšenie mortality mláďat F1u potkanov po priamej expozícii prostredníctvom mlieka medzi 1. až 4. dňom po pôrode už v dávkach, ktoré nevyvolali toxicitu u matky. Nepozorovali sa žiadne účinky na neurologicko-behaviorálne parametre.

Vylučovanie do materského mlieka sa sledovalo u mláďat potkanov kŕmených samicami užívajúcimi tapentadol. Tapentadol a tapentadol-O-glukuronid pôsobil na mláďatá v závislosti od dávky. Z toho vyplýva, že sa tapentadol do mlieka vylučuje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


[25 mg]:

Jadro tablety:

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 400

makrogol 6000

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)

[50 mg]:

Jadro tablety:

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 6000

propylénglykol

oxid titaničitý (E 171)


[100 mg]:

Jadro tablety:

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 6000

propylénglykol

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)


[150 mg]:

Jadro tablety:

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 6000

propylénglykol

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)


[200 mg]:

Jadro tablety:

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 6000

propylénglykol

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172


[250 mg]:

Jadro tablety:

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 6000

propylénglykol

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172

čierny oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


[25 mg]:

2 roky


[50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg]:

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


[25 mg]:

PVC/PVDC-hliníkové blistre

Balenia s obsahom 7, 10, 14, 20, 24, 28, 30, 40, 50, 54, 56, 60, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


PVC/PVDC-hliníkové perforované blistre s jednotlivými dávkami

Balenia s obsahom 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 100x1 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


[50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg]:

PVC/PVDC-hliníkové/papierové/PET blistre

Balenia s obsahom 7, 10, 14, 20, 24, 28, 30, 40, 50, 54, 56, 60, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


PVC/PVDC-hliníkové/papierové/PET perforované blistre s jednotlivými dávkami:

Balenia s obsahom 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 100x1 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Grünenthal GmbH, Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


25 mg: 65/0225/12-S

50 mg: 65/0670/10-S

100 mg: 65/0671/10-S

150 mg: 65/0672/10-S

200 mg: 65/0673/10-S

250 mg: 65/0674/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


[25 mg]:

Dátum prvej registrácie:


[50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg]:

Dátum prvej registrácie:12.10.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

13

PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním