+ ipil.sk

Panadol Novum 500 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06731-Z1A a 2014/07044-Z1BPísomná informácia pre používateľa


Panadol Novum 500 mg

filmom obalené tablety

(paracetamol)


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia v prípade horúčky do 3 dní a v prípade bolesti do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Panadol Novum 500 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Novum 500 mg

3. Ako užívať Panadol Novum 500 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Panadol Novum 500 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Panadol Novum 500 mg a na čo sa používa


Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti aj horúčke. Panadol Novum 500 mg sa vstrebáva rýchlejšie než štandardné tablety s paracetamolom, liečivo sa uvoľňuje už 5 minút po užití.

Panadol Novum 500 mg nedráždi žalúdok, nespôsobuje krvácanie a môžu ho užívať aj pacienti so žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi a osoby, ktoré sú alergické na kyselinu acetylsalicylovú.

Panadol Novum 500 mg je určený na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, napr. pri bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov, bolesti pri menštruácii. Panadol Novum 500 mg prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky a prechladnutia, ako je bolesť svalov, kĺbov a bolesť hrdla a znižuje horúčku.

Len na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri niektorých reumatických ochoreniach, napr. artróze (degeneratívne ochorenie kĺbov) a neuralgii (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Panadol Novum 500 mg je vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 6 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Novum 500 mg


Neužívajte Panadol Novum 500 mg

- keď ste alergický na paracetamolalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- keď máte žltačku, ťažké zlyhávanie pečene a pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Panadol Novum 500 mg, obráťte sa na svojho lekára:


- ak trpíte zmenami funkcie pečene;

- ak dlhodobo užívate vyššie dávky Panadolu Novum 500 mg je nutná pravidelná kontrola funkcie pečene. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.

- Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene paracetamolom.

- Paracetamol sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s vrodeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách a u pacientov s poškodením funkcie obličiek, ktorí môžu užívať liek len na odporučenie lekára, pretože je u nich nevyhnutné, aby užívali nižšie dávky.


Vzhľadom na množstvo liečiva v lieku nie je Panadol Novum 500 mg vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.


Iné lieky a Panadol Novum 500 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky lieku Panadol Novum 500 mg a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis alebo bez neho. Skôr ako začnete spolu s liekom Panadol Novum 500 mg užívať nejaký liek bez lekárskeho predpisu, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.

Súbežné dlhodobé užívanie Panadolu Novum 500 mg a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek.

Súbežné užívanie Panadolu Novum 500 mg a pitie alkoholických nápojov môže spôsobiť poškodenie funkcie pečene. Neužívajte súbežne iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Rýchlosť vstrebávania paracetamolu sa môže zvýšiť metoklopramidom alebo domperidonom a znížiť cholestyramínom. Dlhodobé užívanie vyšších dávok paracetamolu môže zvýšiť účinok liekov typu warfarínu pôsobiacich proti zrážaniu krvi. Občasné užívanie nemá významný účinok. Paracetamol sa nemá kombinovať s látkami poškodzujúcimi pečeň (niektoré lieky, alkohol). Niektoré látky zvyšujúce činnosť oxidačných enzýmov v pečeni (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu.


Panadol Novum 500 mg a jedlo, nápoje a alkohol


Počas liečby sa nesmie požívať alkohol. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia funkcie pečene. Ak máte problémy s alkoholom, pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom.

Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy môžu liek užívať len po porade s lekárom. Počas dojčenia možno liek užívať jeden deň, dlhšie len po porade s lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Panadol Novum 500 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Panadolu Novum 500 mg obsahuje parabény, v dôsledku toho môže vyvolať alergické reakcie (niekedy oneskorené).


3. Ako užívať Panadol Novum 500 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek je určený na vnútorné použitie.


Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov

1-2 tablety podľa potreby s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximálna denná dávka sú 4 g (8 tabliet).

Pri dlhodobej liečbe (dlhšie ako 10 dní) nemá počas 24 hodín dávka prekročiť 2,5 g (5 tabliet).Deti a mladiství do 15 rokov

Mladiství 12-15 rokov: 500 mg paracetamolu (1 tableta) s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka sú 3 g (6 tabliet).

Deti 6-12 rokov: 250 – 500 mg paracetamolu (pol tablety až 1 tableta). Jednotlivá dávka je pol tablety pre deti s hmotnosťou 21-32 kg, 1 tableta pre deti s hmotnosťou od 33 kg. Jednotlivé dávky podávajte s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka pri hmotnosti 21-24 kg je 1,25 g (2 a pol tablety), maximálna denná dávka pri hmotnosti 25-32 kg je 1,5 g (3 tablety), pri hmotnosti 33-40 kg je maximálna denná dávka 2 g (4 tablety).


Medzi dávkami sa musí dodržať minimálny interval 4 hodiny.Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.U pacientov s poškodením funkcie obličiek určí dávkovanie lekár.


Upozornenie: Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia funkcie pečene. Neužívajte tento liek bez odporučenia lekára, ak máte problémy s požívaním alkoholu alebo máte ochorenie pečene či užívate akékoľvek iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Ak nedôjde pri liečbe liekom Panadol Novum 500 mg do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky či neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom. Tento liek užívajte bez porady s lekárom najdlhšie 7 dní, deti 3 dni.

Počas liečby nepite alkoholické nápoje.


Ak užijete viac Panadolu Novum 500 mg, ako máte


Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie, ktoré sa môže prejaviť pocitom na vracanie, vracaním a bledosťou alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ukážte im užité balenie a túto písomnú informáciu pre používateľa.


Ak zabudnete užiť Panadol Novum 500 mg


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite zvyčajnú dávku lieku hneď, ako si na to spomeniete a prípadnú ďalšiu dávku užite s časovým odstupom uvedeným v časti 3. vyššie.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa liek užíva v odporučených dávkach zvyčajne je dobre znášaný, ale môžu sa vyskytnúť kožné vyrážky, dýchavičnosť alebo poruchy krvotvorby. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti typu tlaku a bolesti žalúdka.


Prestaňte liek užívať a informujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás objavia nasledujúce ťažkosti:

 • Alergické reakcie, ktoré môžu byť závažné, vrátane kožnej vyrážky, svrbenia, niekedy s opuchom pier alebo tváre alebo dýchacie ťažkosti.

 • Kožné vyrážky alebo odlupovanie kože alebo vriedky v ústach.

 • Problémy s dýchaním. Pravdepodobnosť výskytu týchto vedľajších účinkov je vyššie, ak ste problémy s dýchaním mali už skôr po užití iných liekov proti bolesti (napr. ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová).

 • Nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie.


Tieto účinky se budú pravdepodobne vyskytovať len zriedkavo.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Panadol Novum 500 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Panadol Novum 500 mg obsahuje


- Liečivo je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú predželatínovaný kukuričný škrob, uhličitan vápenatý, kyselina alginová, krospovidón typ A, povidón 25, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, zmes sodných solí parabénov, karnaubský vosk, sústava na obaľovanie Opadry YS-1-7003 biela (obsahuje oxid titaničitý (E171), hypromelózu, makrogol, polysorbát 80), čistená voda.


Ako vyzerá Panadol Novum 500 mg a obsah balenia


Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety so skosenými hranami. Na jednej strane vyrazené „p“ v krúžku, na druhej strane deliaca ryha. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Veľkosť balenia: 10, 12, 20, 24 alebo 30 tabliet v blistri a papierovej škatuľke.

(Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

Veľkosť balenia: 12 alebo 16 tabliet v blistri a rozkladacom papierovom puzdre.

(Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

Veľkosť balenia: 6 tabliet v polyetylénových vreckách po 2 kusoch a v papierovej škatuľke.

(Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

Veľkosť balenia: 100 a 300 tabliet v polyetylénovej nádobe na tablety.

(Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.


Výrobcovia

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Írsko

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemecko

S.C. Europharm S.A., 2 Panselelor St., Brašov, County of Brasov, Code 500419, Rumunsko

SmithKline Beecham S.A., Ctra. De Ajalvir, Km.2,500, Alcalá de Henares, 28806 Madrid, Španielsko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


1

Panadol Novum 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2013/02770


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Panadol Novum 500 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

Pomocné látky:

Obsahuje zmes sodných solí parabénov.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety so skosenými hranami. Na jednej strane vyrazené „p“ v krúžku, na druhej strane deliaca ryha. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť hlavy, vrátane migrény, bolesť zubov, neuralgie rôzneho pôvodu, menštruačné bolesti, reumatické bolesti, najmä bolesť pri osteoartróze a bolesť chrbta, bolesti kĺbov, svalov a bolesť hrdla, sprevádzajúca chrípkové ochorenie a akútny zápal horných dýchacích ciest. Horúčka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je určený na perorálne použitie.


Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov

1-2 tablety podľa potreby s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximálna denná dávka sú 4 g (8 tabliet).

Pri dlhodobej liečbe (dlhšie ako 10 dní) nemá počas 24 hodín dávka prekročiť 2,5 g (5 tabliet).


Deti a mladiství do 15 rokov

Mladiství 12-15 rokov: 500 mg paracetamolu (1 tableta) s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka sú 3 g (6 tabliet).

Deti 6-12 rokov: 250 – 500 mg paracetamolu (1/2 až 1 tableta). Jednotlivá dávka je 1/2 tablety pre deti s hmotnosťou 21-32 kg, 1 tableta pre deti s hmotnosťou od 33 kg.

Jednotlivé dávky podávajte s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka pri hmotnosti 21-24 kg je 1,25 g (2 a 1/2 tablety), maximálna denná dávka pri hmotnosti 25-32 kg je 1,5 g (3 tablety), pri hmotnosti 33-40 kg je maximálna denná dávka 2 g (4 tablety).


Medzi dávkami sa musí dodržať minimálny interval 4 hodiny.


Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Pri poškodení funkcie obličiek je nutné upraviť dávkovanie: pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min možno podávať 500 mg (1 tableta) každých 6 hodín, pri hodnote nižšej ako 10 ml/min každých 8 hodín.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1, pri ťažkej hepatálnej insuficiencii, akútnej hepatitíde, pri ťažkej hemolytickej anémii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri podávaní Panadolu Novum 500 mg pacientom so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov, ktorí užívajú dlhodobo vyššie dávky Panadolu Novum 500 mg je nutná pravidelná kontrola pečeňových testov. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.


Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami a súbežnom podávaní vyšších dávok Panadolu Novum 500 mg je nutná kontrola protrombínového času. Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.

Paracetamol môže byť už pri dávkach nad 6 g denne hepatotoxický. Poškodenie pečene sa však môže vyvinúť už pri oveľa nižších dávkach, ak spolupôsobí alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické lieky. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity

paracetamolu.


Pacientov treba upozorniť, aby neužívali súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.


Paracetamol sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s deficitom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a u pacientov s poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2). Pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek.


Liek obsahuje parabény, v dôsledku toho môže vyvolať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).


Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže zvýšiť metoklopramid alebo domperidón a znížiť cholestyramín. Súbežné dlhodobé užívanie Panadolu Novum 500 mg a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek.

Antikoagulačný účinok warfarínu alebo iných kumarínových derivátov sa môže zvýšiť spolu so zvýšeným rizikom krvácania dlhodobým pravidelným denným užívaním paracetamolu. Občasné užívanie nemá signifikantný účinok. Hepatotoxické látky môžu zvýšiť možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolom. Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu. Probenecid znižuje klírens a výrazne predlžuje biologický polčas paracetamolu. Induktory mikrozomálnych enzýmov (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu, vznikom vyššieho podielu toxického epoxidu pri jeho biotransformácii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Epidemiologické štúdie počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu užívaného v odporúčaných dávkach.


Laktácia

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, no v množstvách, ktoré nie sú klinicky signifikantné. Paracetamol ani jeho metabolity sa v moči dojčiat nedokázali. Patologické zmeny dojčiat sa tiež nezaznamenali. Pri krátkodobej liečbe a súbežnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Panadol Novum 500 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky paracetamolu sú pri dodržiavaní terapeutických dávok zriedkavé. Najčastejšími nežiaducimi účinkami je žihľavka a zvýšenie pečeňových transamináz, ktoré sa vyskytujú u 0,01 % -0,1 % liečených pacientov.


Nižšie sú uvedené doposiaľ hlásené nežiaduce účinky a frekvencia ich výskytu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé (<1/10 000) trombocytopénia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé (<1/10 000) bronchospazmy (analgetická astma) u pacientov s predispozíciou.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé (<1/10 000) anafylaxia

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000) alergická dermatitída (reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, angioedému a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu).


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000) zvýšená hladina pečeňových transamináz


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania paracetamolom je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc , aj keď nie sú prítomné žiadne symptómy predávkovania.

Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8-15 g v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta) môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy aj akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.


Príznaky

Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, letargia a potenie. Bolesť brucha môže byť prvým symptómom poškodenia pečene a vzniká do 1-2 dní. Môže sa vyvinúť zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť. Komplikácie zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, prejavy krvácania, hypoglykémia, hypotenzia, infekcie a zlyhanie obličiek. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene, a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú abúzus alkoholu v anamnéze, sú náchylnejší k poškodeniu funkcie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť i bez prítomnosti závažného poškodenia funkcie pečene. Inými prejavmi intoxikácie je poškodenie myokardu a pankreatitída.


Liečba

Je nutná hospitalizácia. Vyvolanie vracania, výplach žalúdka, najmä ak bol paracetamol užitý pred menej než 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia z dôvodu zníženej gastrointestinálnej absorpcie je sporné. Odporúča sa monitorovať plazmatické koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8-15 hodín po otrave, priaznivé účinky sa však pozorovali aj pri neskoršom podaní.

Acetylcysteín sa zvyčajne podáva dospelým a deťom i.v. v 5 % glukóze v úvodnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5 % glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16 resp. 20 hodín od nasadenia terapie. Acetylcysteín možno podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70-140 mg/kg 3-krát denne. Pri veľmi ťažkých otravách je možná hemodialýza či hemoperfúzia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné analgetiká a antipyretiká, anilidy

ATC kód: N02BE01

Paracetamol je analgetikum s antipyretickým účinkom bez protizápalového účinku a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Je vhodný u dospelých pacientov i v pediatrii. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný pôsobeniu kyseliny acetylsalicylovej a je závislý od inhibície prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme. Táto inhibícia je však selektívna.

Neovplyvňuje glykémiu, je vhodný pre diabetikov. Neovplyvňuje krvnú zrážavosť pri užívaní dávok do 2 g denne alebo pri krátkodobom užívaní, nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol možno podávať vo všetkých prípadoch, pri ktorých sú kontraindikované salicyláty.

Analgetický účinok paracetamolu po jednorazovom podaní dávky 0,5 – 1 g trvá 3 - 6 hodín, antipyretický 3 – 4 hodiny. Obidva účinky sú porovnateľné s kyselinou acetylsalicylovou v zhodných dávkach.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Panadol Novum 500 mg s technológiou Optizorb predstavuje dezintegračný systém, ktorý optimalizuje rozpúšťanie tabliet v porovnaní so štandardnou tabletou paracetamolu. Scintigrafické údaje u ľudí ukazujú, že Panadol Novum 500 mg s technológiou Optizorb sa rozpadá do 5 minút po užití. Farmakokinetické údaje u ľudí ukazujú, že paracetamol je v plazme detekovateľný po 10 minútach.

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu.

Farmakokinetické štúdie s ľuďmi ukázali, že počas prvých 60 minút sa vstrebe z Panadolu Novum 500 mg o 32 % paracetamolu viac než zo štandardnej tablety paracetamolu (p<0,0001). V tomto čase je tiež znížená inter- a intraindividuálna variabilita absorpcie paracetamolu z Panadolu Novum 500 mg v porovnaní so štandardnou tabletou paracetamolu (p<0,0001). Celkový rozsah absorpcie paracetamolu z Panadolu Novum 500 mg je rovnaký ako zo štandardnej tablety paracetamolu.


Koncentrácia v plazme dosahuje vrchol o 30-60 minút po podaní per os. Väzba na plazmatické bielkoviny varíruje. Biologický polčas v plazme je 1 - 4 hodiny po terapeutických dávkach. Maximálne plazmatické koncentrácie paracetamolu sa po Panadole Novum 500 mg s technológiou Optizorb dosiahnu najmenej o 25 % rýchlejšie než po štandardných tabletách paracetamolu ako nalačno, tak aj po jedle (p<0,01).


Paracetamol sa relatívne rovnomerne distribuuje do väčšiny telesných tekutín. Vylučovanie je prakticky výlučne obličkami vo forme konjugovaných metabolitov. Paracetamol prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


LD50u myši: (mg/kg) p.o. 338, i.p. 500. V predklinických údajoch o bezpečnosti paracetamolu nie sú žiadne dôkazy teratogenity, mutagenity a karcinogenity.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Predželatínovaný kukuričný škrob

Uhličitan vápenatý

Kyselina alginová

Krospovidón typ A

Povidón 25

Magnéziumstearát

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Zmes sodných solí parabénov

Karnaubský vosk

Sústava na obaľovanie Opadry YS-1-7003 biela

(obsahuje oxid titaničitý E 171, hypromelózu, makrogol, polysorbát 80)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 1. Druh obalu a obsah balenia


 1. Opalescentný alebo priehľadný PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová

škatuľka.

Veľkosť balenia: 10, 12, 20, 24 alebo 30 tabliet

(Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

 1. Opalescentný alebo priehľadný PVC/Al blister, rozkladacie papierové puzdro, text písomnej informácie pre používateľa uvedený na vnútornej strane obalu.

Veľkosť balenia: 12 alebo 16 tabliet

(Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

c) Polyetylénové vrecko na 2 tablety, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka. Veľkosť balenia: 6 tabliet

(Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

 1. HDPE fľaša, písomná informácia pre používateľa uvedená na vnútornej strane štítku.

Veľkosť balenia: 100 alebo 300 tabliet

(Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford

TW8 9GS

Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0617/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.11.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013

6Panadol Novum 500 mg