+ ipil.sk

Panogastin 40 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05994


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Panogastin 40 mg

gastrorezistentné tablety

pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Panogastin 40 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Panogastin 40 mg

 3. Ako užívať Panogastin 40 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Panogastin 40 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. ČO JE PANOGASTIN 40 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Panogastin 40 mg je liek na zníženie produkcie žalúdočnej kyseliny (selektívny inhibítor protónovej pumpy).

Panogastin 40 mg sa používa

 • v kombinácii s antibiotikami na liečenie dvanástnikových a žalúdočných vredov. Táto liečba zahŕňa eradikáciu Helicobacter pylori, patogénneho mikroorganizmu, spôsobujúceho vredy na žalúdku a v tenkom čreve;

 • na liečenie dvanástnikových vredov,

 • na liečenie žalúdočných vredov,

 • na liečenie miernej a ťažkej formy refluxnej ezofagitídy (zápal pažeráka),

 • pri dlhodobej liečbe stavov nadmerného vylučovania žalúdočnej kyseliny (napr. Zollinger-Ellisonov syndróm).


 1. ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ PREDTÝM AKO UŽIJETE PANOGASTIN 40 mg


Neužívajte Panogastin 40 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na pantoprazol alebo na niektorú z ďalších zložiek Panogastinu 40 mg;

 • keď trpíte na ťažkú formu dysfunkcie pečene. V tomto prípade by ste sa nemali liečiť kombinovanou liečbou pantoprazolu a antibiotikami na eradikáciu Helicobacter pylori;

 • keď užívate lieky obsahujúce Atazanavir (na liečbu HIV infekcie).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Panogastinu 40 mg

 • keď trpíte vážnou poruchou pečene. Informujte prosím svojho lekára, ktorý rozhodne ako sa má upraviť dávkovanie. Lekár môže rozhodnúť o pravidelnom monitorovaní pečeňových enzýmov;

 • keď užívate Panogastin 40 mg na eradikáciu Helicobacter pylori (spolu s antibiotikami), prosím prečítajte si pozorne písomné informácie pre používateľa o antibiotikách;

 • ak ste niekedy trpeli nedostatkom vitamínu B12, informujte prosím Vášho lekára, aby skontroloval Vaše hladiny vitamínu B12;

 • ak ste v poslednom čase mali úbytok na váhe, alebo ak dochádza opakovane k zvracaniu, máte bolesti pri prehĺtaní, prípadne zvraciate krv alebo ste v stolici zistili krv, poprípade máte veľmi tmavú stolicu, mali by ste sa poradiť s Vašim lekárom. Lekár môže vykonať ďalšie diagnostické vyšetrenie (napr. gastroskopia = vizuálna kontrola pažeráka, žalúdka a tenkého čreva (duodenum)). V prípade pretrvávania príznakov, aj napriek adekvátnej liečbe týmto liekom, sa prosím poraďte s Vašim lekárom.


Deti mladšie ako 12 rokov

Panogastin 40 mg sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov kvôli nedostatočným údajom s Panogastinom 40 mg pre túto vekovú skupinu.


Iné lieky a Panogastin 40 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte Vášho lekára ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • lieky proti plesňovej infekcii (napr. ketokonazol alebo itrakonazol) prípadne iné lieky, u ktorých hladina v krvi závisí od vylučovania kyseliny v žalúdku;

 • lieky na riedenie krvi (tzv. „kumarinové deriváty“ akými sú fenprokumon alebo warfarín), kedy Váš lekár by mal kontrolovať zrážanlivosť krvi;

 • Atazanavir, liek na liečbu HIV infekcie, ktorý sa nesmie podávať spolu s Panogastinom 40 mg.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Nie je dostatok informácií pokiaľ ide o užívanie pantoprazolu u gravidných žien.

Nie sú dostupné informácie o vylučovaní pantoprazolu do materského mlieka. Preto počas celého tehotenstva a laktácie možno použiť Panogastin 40 mg len vtedy, ak lekár predpokladá vyšší prínos pre matku ako je riziko pre plod alebo dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje pri užívaní Panogastinu 40 mg.

Avšak prítomnosť niektorých vedľajších účinkov ako závrat, neostré videnie, môže ovplyvniť schopnosť reakcie pacienta, čo môže znamenať zníženie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Panogastinu 40 mg

Prv ako začnete užívať tento liek, informujte vášho lekára v prípade neznášanlivosti niektorých cukrov.


 1. AKO UŽÍVAŤ PANOGASTIN 40 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokyny pri užívaní:

Tablety Panogastin 40 mg sa majú prehltnúť celé (nesmú sa rozhrýzť alebo lámať) a zapiť pohárom vody. Ak súčasne užívate antibiotiká na zlikvidovanie infekcie Helicobacter pylori, má sa druhá tableta Panogastinu 40 mg užiť pred večerou.


Odporúčaná dávka je:

Použitie u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov

Liečba refluxnej ezofagitídy

Jedna gastrorezistentná tableta jedenkrát denne (ekvivalentné 40 mg pantoprazolu). Ak pacient nereaguje na iné formy liečby, môže sa dávka, v individuálnych prípadoch, zvýšiť na 2 gastrorezistentné tablety denne (ekvivalent 80 mg pantoprazolu).


Dospelí

Liečba dvanástnikových a žalúdočných vredov pri kombinovanej liečbe antibiotikami na zlikvidovanie baktérie Helicobacter pylori

Odporúčajú sa nasledovné kombinácie:

Ráno

Večer

1 tableta Panogastinu 40 mg

1 tableta Panogastinu 40 mg

1000 mg amoxicilínu

1000 mg amoxicilínu

500 mg klaritromycínu

500 mg klaritromycínu


alebo

Ráno

Večer

1 tableta Panogastinu 40 mg

1 tableta Panogastinu 40 mg

400 - 500 mg metronidazolu

400 - 500 mg metronidazolu

250 - 500 mg klaritromycínu

250 - 500 mg klaritromycínu


alebo

Ráno

Večer

1 tableta Panogastinu 40 mg

1 tableta Panogastinu 40 mg

1000 mg amoxicilínu

1000 mg amoxicilínu

400 - 500 mg metronidazolu

400 - 500 mg metronidazolu


Liečba dvanástnikových a žalúdočných vredov

Jedna gastrorezistentná tableta denne (ekvivalent 40 mg pantoprazolu). Ak pacient nereaguje na iné formy liečby, môže sa dávka, v individuálnych prípadoch, zvýšiť na 2 gastrorezistentné tablety denne (ekvivalent 80 mg pantoprazolu).


Dlhodobá liečba pacientov s nadmerným vylučovaním žalúdočnej kyseliny (napr. Zollinger-Ellisonov syndróm)

Odporúčaná dávka na začiatku liečby je 2 gastrorezistentné tablety Panogastinu 40 mg denne (ekvivalent 80 mg pantoprazolu). Lekár môže individuálne upraviť Vašu dávku podľa klinických potrieb. V prípade, že musíte užívať viac ako 2 gastrorezistentné tablety denne, má sa táto dávka rozdeliť na dve denné dávky. Na určité obdobie, v individuálnych prípadoch, sa môže denná dávka zvýšiť na 4 gastrorezistentné tablety (ekvivalent 160 mg pantoprazolu).


Pacienti s ťažkým poškodením pečene

Ak patríte do tejto skupiny pacientov, poraďte sa s Vašim lekárom o prípadnom znížení dávky. Títo pacienti majú užívať 40 mg pantoprazolu každý druhý deň.


Pacienti s poruchami funkcie obličiek

Ak patríte do tejto skupiny pacientov, poraďte sa s Vašim lekárom. Obyčajne nie je potrebná úprava alebo zmena dávkovania.


Starší pacienti

Ak patríte do tejto skupiny pacientov, poraďte sa s Vašim lekárom o prípadnom znížení dávky. U týchto pacientov denná dávka nemá prekročiť 40 mg pantoprazolu. Jedinou výnimkou je liečba eradikáciou infekcie Helicobacter pylori. V tomto prípade užívajú starší pacienti 2 gastrorezistentné tablety denne (ekvivalent 80 mg pantoprazolu).


Deti mladšie ako 12 rokov

Nie sú skúsenosti s podávaním lieku deťom mladším ako 12 rokov.


Ako dlho by ste mali užívať tablety Panogastin 40 mg

Pri súčasnom užívaní antibiotík sa podávajú 2 tablety Panogastinu 40 mg denne počas 7 dní, dávka sa môže predĺžiť maximálne na 2 týždne (ekvivalent 80 mg pantoprazolu). Kým nedôjde k úplnému vyliečeniu vredov, môže sa užívať 1 tableta (ekvivalent 40 mg pantoprazolu) denne.

Vo väčšine prípadov si liečenie duodenálnych vredov vyžaduje 2 týždne. Pokiaľ sa nedosiahne zlepšenie počas 2-týždňovej liečby, k vyliečeniu dôjde vo väčšine prípadov v priebehu ďalších 2 týždňov liečby.

Na liečbu žalúdočných vredov a refluxnej ezofagitídy je zvyčajne potrebná 4-týždňová liečba. Pokiaľ liečba nie je dostatočná, zhojenie sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov ďalšej liečby.

U pacientov s nadmernou tvorbou žalúdočnej kyseliny (napr. Zollinger-Ellisonov syndróm) nie sú obmedzenia pokiaľ ide o dĺžku liečby.

Pacienti, u ktorých ani po 4-týždňovej liečbe nedôjde k ústupu príznakov, by sa mali poradiť s lekárom o možnosti predĺženia liečby.


Ak užijete viac Panogastinu 40 mg ako máte

Nie sú dostupné informácie o účinku predávkovania u človeka. V prípade známok intoxikácie, informujte prosím Vášho lekára. V závislosti na užitej dávke a/alebo na symptómoch lekár rozhodne o ďalšom priebehu liečby.


Ak zabudnete užiť Panogastin 40 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho pokračujte v normálnom dávkovaní podľa predpisu.


Ak prestanete užívať Panogastin 40 mg

Predtým než prestanete užívať Panogastin 40 mg, alebo chcete ukončiť liečbu prv než by ste mali, poraďte sa s Vašim lekárom. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledovných frekvenciách:

Časté: menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté: menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov

Zriedkavé: menej ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov,

neznáme nie je možné zistiť z dostupných údajov.


Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u Vás prejavia niektoré z nežiaducich príznakov, prestaňte okamžite užívať Panogastin 40 mg a oznámte to Vášmu lekárovi:

 • opuch tváre, jazyka a hrdla,

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • podráždenie pokožky, vyrážky alebo tvorenie vredov a žihľavka,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • závrate so zvýšenou pulzovou frekvenciou a potením.


Iné možné vedľajšie účinky

Časté vedľajšie účinky

Bolesti hlavy, bolesti hornej časti dutiny brušnej, hnačka, zápcha a plynatosť.

Menej časté vedľajšie účinky

Závrate a poruchy videnia ako napr. neostré videnie, nauzea a zvracanie, alergické reakcie, napr. svrbenie a vyrážka na koži.

Zriedkavé vedľajšie účinky

Pocit sucha v ústach, bolesť kĺbov, stavy depresie, halucinácie, dezorientácia sa môžu vyskytnúť zvlášť u pacientov, ktorí majú tendenciu výskytu týchto symptómov, poprípade môže dôjsť k zhoršeniu už existujúcich príznakov.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Strata bielych krviniek (čím sa zvyšuje riziko infekcie), strata krvných doštičiek (čím sa zvyšuje riziko podliatin a krvácania), zápal obličiek (intersticiálna nefritída), tvorba miestnych edémov, opuch pokožky alebo sliznicových membrán (angioedém), ťažké poškodenia membrán pokožky a slizníc s vyrážkami (Stevens-Johnsonov syndróm, multiformný erytém), Leyllov syndróm („syndrómodlupovania kože“), zvýšená precitlivenosť na svetlo (fotosenzitivita), bolesti svalov, opuch dolnej časti ramena a nôh (periférny edém), zvýšená telesná teplota, hypernatremia u starších osôb, ťažké alergické stavy s akútnymi všeobecnými príznakmi ako zrýchlený pulz, nadmerné potenie a rapídny pokles krvného tlaku, vážne poškodenie pečene dôsledkom vedúce k žltačke so zlyhaním pečene alebo bez zlyhania pečene, zvýšené hodnoty pečeňových testov, zvýšené sérové lipidy, gynekomastia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ PANOGASTIN 40 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Panogastin 40 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, fľaške a na vonkajšom obale po (EXP:). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tablety balené do plastových fľašiek: Panogastin 40 mg sa môže používať 3 mesiace po prvom otvorení fľaštičky.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia môžu chrániť životné prostredie.


 1. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Panogastin 40 mg obsahuje


Liečivo je: pantoprazol

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

Maltitol (E 965), krospovidón typ B, sodná soľ karmelózy, uhličitan sodný, bezvodý (E 500), stearát vápenatý

Obal tablety

Polyvinylalkohol, mastenec (E553b), oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sója lecitín (E 322), žltý oxid železitý (E 172), uhličitan sodný, bezvodý (E 500), kopolymér MA/EA (1:1), trietyl citrát (E 1505)


Ako vyzerá Panogastin 40 mg a obsah balenia

Panogastin 40 mg sú oválne, žlté, gastrorezistentné tablety.

Panogastin 40 mg sa dodáva v balení v blistroch 14, 28, 98 tabliet a vo fľaškách po 14, 28 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s. r.o.,

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praha 7, Česká republika


Výrobca

Pharmaceutical Company Jelfa SA

Ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Poľsko


FARMA–APS Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua João de Deus, no 19, Venda Nova

2700-487 Amadora

Portugalsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


LV: Panogastin 40 mg zarnās šķīstošā tablete

CZ: Panogastin 40

LT: Panogastin 40 mg skrandyje neirios tabletės

PL: Panogastin

SK: Panogastin 40 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 11/2013.


6Panogastin 40 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05994


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Panogastin 40 mg

gastrorezistentné tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje:

40 mg pantoprazolu (ekvivalentné 45,1 mg seskvihydrátusodnej soli pantoprazolu)


Pomocná látka: 78,85 mg maltitolu (pozri časť 4.4)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.

Žltá, oválna tableta (10,3 mm x 5,5 mm).


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. 4.1 Terapeutické indikácie

 • Kombinácia liečby dvoma antibiotikami na eradikáciu Helicobacter pylori a prevenciu recidívy peptických vredov u pacientov s ochorením na Helicobacter pylori a s vredovými ochoreniami.

 • Duodenálne vredy.

 • Gastrické vredy.

 • Mierna až ťažká forma refluxnej ezofagitídy.

 • Dlhodobá liečba Zollinger-Ellisonovho syndrómu a ďalších ochorení so sprievodnými znakmi patologickej hypersekrecie žalúdočnej kyseliny.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší


Mierna a ťažká forma refluxnej ezofagitídy

Odporúčaná perorálna dávka na liečbu refluxnej ezofagitídy je jedna gastrorezistentná tableta Panogastinu 40 mg jedenkrát denne.

V ojedinelých prípadoch, u pacientov, ktorí nereagujú na iné formy liečby, sa dávka môže zvýšiť na 2 gastrorezistentné tablety Panogastinu 40 mg denne.


Dospelí


Eradikačná liečba

U H. pyloripozitívnych pacientov so žalúdočnými a dvanástníkovými vredmi sa môže dosiahnuť eradikácia infekcie kombinovanou terapiou. V závislosti od rezistencie sa odporúčajú nasledujúce kombinácie pre eradikáciu H. pylori:

a) 1 gastrorezistentná tableta Panogastinu 40 mg 2x denne

+1000 mg amoxicilínu 2x denne

+500 mg klaritromycínu 2x denne

b) 1 gastrorezistentná tableta Panogastinu 40 mg 2x denne

+400-500 mg metronidazolu 2x denne

+250-500 mg claritromycínu 2x denne


 1. 1 gastrorezistentná tableta Panogastinu 40 mg 2x denne

+1000 mg amoxicilínu 2x denne

+400-500 mg metronidazolu 2x denne


Pre ďalšie informácie o zložkách na likvidáciu formou terapie, pozri extra údaje.

Pre pokračovanie liečby a správneho predpisu antibiotík sa odporúčajú zvážiť oficiálne regionálne pokyny (napr. národné odporúčania), ktoré sa týkajú bakteriálnej rezistencie.


Gastrické a duodenálne vredy

Ak kombinovaná terapia nie je voľbou napr. výsledky testu H. pylorisú negatívne, odporúča sa nasledovná schéma pre monoterapiu Panogastinom 40 mg:


Jedna gastrorezistentná tableta Panogastinu 40 mg denne sa užíva pri liečbe žalúdočného a dvanástnikového vredu.


V individuálnych prípadoch, ak pacient nereaguje na iné formy liečby, sa dávka môže zdvojnásobiť (napr. zvýšenie na dve gastrorezistentné tablety Panogastinu 40 mg denne).


Zollinger-Ellisonov syndróm

Pri dlhodobej liečbe Zollinger-Ellisonovho syndrómu a porúch spojených s patologickou hypersekréciou žalúdočnej kyseliny je odporúčaná denná dávka na začiatku liečby 80 mg (2 gastrorezistentné tablety Panogastinu 40 mg) denne. Následne sa dávka môže individuálne upravovať podľa hodnôt sekrécie kyseliny žalúdočnej. Pri dávkach vyšších ako 80 mg denne sa má táto dávka rozdeliť dve separátne dávky. Dočasné zvýšenie dávky nad 160 mg pantoprazolu je možné, ale táto dávka by sa nemala aplikovať dlhšie, ako je to potrebné na adekvátnu úpravu sekrécie žalúdočnej kyseliny. Trvanie liečby Zollinger-Ellisonovho syndrómu alebo iných patologických hypersekrečných stavov nie je limitované a má sa prispôsobiť klinickým potrebám.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s vážnym poškodením funkcie pečene sa musí dávka znížiť na 1 tabletu (40 mg pantoprazolu) každý druhý deň.


Pacienti s poruchami funkcie obličiek

U pacientov s poruchami funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Starší pacienti

U starších pacientov denná dávka nemá prekročiť 40 mg pantoprazolu. Výnimkou je kombinovaná liečba na eradikáciu Helicobacteru pylori, počas ktorej aj starším pacientom môže byť aplikovaná zvyčajná dávka pantoprazolu (2x40 mg/denne) počas 1 týždňovej liečby.


Deti mladšie ako 12 rokov

Panogastin 40 mg sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov kvôli nedostatočným údajom pre túto vekovú skupinu.


Všeobecné pokyny:

Panogastin 40 mg gastrorezistentné tablety sa nesmú rozhrýzť alebo lámať. Majú sa prehltnúť celé a zapiť pohárom vody.

Pri kombinovanej liečbe na eradikáciu Helicobacter pylorisa má užiť druhá tableta Panogastinu 40 mg pred večerou.

Kombinovaná liečba na eradikáciu infekcie Helicobacter pyloritrvá zvyčajne 7 dní a môže sa predĺžiť maximálne na 2 týždne. Pokiaľ je pre úplné zahojenie vredov aj po tomto čase indikovaná aplikácia lieku pantoprazol, je potrebné zvážiť odporúčané dávkovanie pre žalúdočné a dvanástnikové vredy.

Vo väčšine prípadov sa dvanástnikové vredy zahoja do 2 týždňov. Pokiaľ 2-týždňová liečba nie je dostatočná, ku zhojeniu dôjde vo väčšine prípadov za ďalšie 2 týždne. Na liečbu žalúdočných vredov a refluxnej ezofagitídy je zvyčajne potrebná 4-týždňová liečba. Pokiaľ liečba nie je dostatočná, zhojenie sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov ďalšej liečby.


 1. Kontraindikácie

U pacientov so závažnou hepatálnou dysfunkciou sa Panogastin 40 mg nesmie použiť v kombinovanej liečbe na eradikáciu Helicobacter pylori, lebo doposiaľ nie sú k dispozícii údaje o účinnosti a bezpečnosti v kombinovanej liečbe týchto pacientov.

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. alebo na ich kombináciu.

Panogastin 40 mg, rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy, sa nesmú podávať s atazanavirom (pozri časť 4.5, Liekové a iné interakcie).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov s Zollinger-Ellisonovým syndrómom a inými patologickými stavmi s hypersekreciou, ktorí potrebujú dlhodobú terapiu, pantoprazol rovnako ako iné látky blokujúce žalúdočnú kyselinu môže znížiť adsorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu) z dôvodu hypo- až achlorhydrie. Túto skutočnosť treba zohľadniť, ak sa vyskytnú príslušné klinické symptómy.


Pokiaľ sa objavia akékoľvek varovné symptómy (napr. výrazná neúmyselná strata telesnej hmotnosti, opakované zvracanie, dysfágia, hemateméza, anémia alebo meléna) a v prípade podozrenia alebo prítomnosti žalúdočného vredu je potrebné vylúčiť malignitu, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky malígnych ochorení a spomaliť stanovenie diagnózy.


V prípade pretrvávania symptómov viac ako 4 týždne adekvátnej liečby, je treba zvážiť ďalšie vyšetrenie.


U pacientov s vážnym poškodením pečene sa má dávka upraviť (pozri časť 4.2).


U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa v priebehu liečby musia pravidelne monitorovať pečeňové enzýmy, najmä pri dlhodobej liečbe. Pokiaľ dôjde ku zvýšeniu enzýmov, liečba sa musí ukončiť.


Znížená žalúdočná kyslosť pôsobením akýchkoľvek prostriedkov – vrátane inhibítorov protónovej pumpy – zvyšuje počet žalúdočných baktérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba pomocou liekov na redukciu kyslosti môže spôsobiť mierne zvýšené riziko gastrointestinálnych infekcií, ako napr. Slamonellaa Campylobacter.


Pediatrická populácia

Nie sú skúsenosti s podávaním lieku deťom mladším ako 12 rokov.


Tento liek obsahuje maltitol.

Pacienti,so zriedkavou dedičnou poruchou s fruktózovou intoleranciou, by nemali užívať tento liek.


 1. 4.5 Liekové a iné interakcie

Panogastin 40 mg môže znížiť absorpciu liekov, ktorých biologická dostupnosť je závislá od pH (napr. ketokonazol alebo itrakonazol).

Preukázalo sa, že súbežné podanie 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru s omeprazolom (40 mg 1x denne) alebo 400 mg atazanaviru so 60 mg jednorázovej dávky lanzoprazolu zdravým dobrovoľníkom malo za následok významné zníženie biologickej dostupnosti atazanaviru. Absorpcia atazanaviru závisí od pH. Na základe toho sa inhibítory protónovej pumpy vrátane pantoprazolu, nesmú podávať s atazanavirom (pozri časť 4.3).


Účinná látka Panogastinu 40 mg sa metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Interakciu s inými liekmi alebo látkami, ktoré sú metabolizované tým istým enzýmovým systémom nie je možné vylúčiť. V cielených testoch s takým množstvom liečiv sa nezistili žiadne klinicky významné interakcie. Testy sa robili s karbamazepínom, kofeínom, diazepamom, diklofenakom, digoxínom, etanolom, glibenklamidom, metoprololom, naproxenom, nifedipinom, fenytoínom, piroxikamom, teofilínom, a perorálnymi kontraceptivami.


Aj keď v klinických farmakokinetických štúdiách sa nespozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenoprokumonu alebo warfarínu, v postmarketingovom období sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny v protrombínovom čase/ INR. Preto sa odporúča u pacientov , ktorí sa liečia antikoagulanciami kumarínového typu, sledovať protrombínový čas /INR po začatí, ukončení liečby alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Takisto nedochádza k žiadnym interakciám pri súbežnom podávaní antacíd.


U ľudí sa robili štúdie kinetiky interakcií pantoprazolu so súbežne podávanými antibiotikami (klaritromycín, metronidazol, amoxicilín). Žiadne klinicky relevantné interakcie sa nezistili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Klinické skúšky pri podávaní gravidným ženám sú obmedzené. V štúdiách reprodukcie na zvieratách sa zistila len mierna fetotoxicita (pozri časť 5.3).

Treba byť opatrný pri predpisovaní gravidným ženám.


Laktácia

Nie sú dostupné informácie o vylučovaní pantoprazolu do materského mlieka. Počas laktácie možno použiť tablety Panogastin 40 mg len vtedy, ak sa predpokladá vyšší prínos pre matku ako je potenciálne riziko pre plod alebo dieťa.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe žiadne účinky Panogastinu 40 mg na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

Avšak prítomnosť niektorých vedľajších účinkov ako závrat, neostré videnie môže ovplyvniť schopnosť reakcie pacienta, čo môže znamenať zníženie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. 4.8 Nežiaduce účinky

Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovných frekvenciách:
Frekvencia


Organ. systémy

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥1/1.000 až <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10.000 až <1/1.000)

Veľmi zriedkavé

<1/10.000, nie sú známe (nemôžu sa stanoviť z dostupných údajov)

Ochorenia krvi a lymfatického systému
Leukopénia, trombocytopénia

Ochorenia imunitného systému
Anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku

Psychiatrické poruchyDepresie, halucinácie, dezorientácia a zmätenosť, zvlášť u predisponovaných pacientov ako aj zhoršenie takýchto už existujúcich príznakov


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závraty, poruchy videnia (rozmazané videnie)Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Bolesť v hornej časti zažívacieho traktu, hnačka, zápcha, nadúvanie

Nauzea/zvra-canie

Sucho v ústach


Ochorenia pečene a žlčových ciest
Ťažké hepatocelulárne poškodenie vedúce k žltačke so zlyhaním pečene alebo bez zlyhania pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Alergické reakcie ako svrbenie a vyrážka


Žihľavka, angioedém, ťažké kožné reakcie ako Stevens-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, Leyllov syndróm, fotosenzitivita

Poruchy kostrovo svalovej sústavy a spojivového tkanivaArtralgia

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest
Intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a laktácie
Gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Periférny edém

Vyšetrenia
Zvýšená hladina pečeňových enzýmov (transamináza, -glutamyl-transferáza), zvýšené triglyceridy, zvýšená telesná teplota, hypernatremia u starších ľudí


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


 1. 4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe.

Dávky až do 240 mg aplikované i.v. v priebehu 2 minút boli veľmi dobre tolerované.

Pri predávkovaní s klinickými príznakmi intoxikácie sa postupuje spôsobom obvyklým pri liečbe intoxikácií.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. 5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy

ATC kód: A02B C02


Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý inhibuje sekréciu žalúdočnej kyseliny špecifickým účinkom na protónovú pumpu parietálnych buniek.

Pantoprazol konvertuje na svoju aktívnu formu v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATPázu, t.j. posledný stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a ovplyvňuje ako bazálnu tak aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov sa dosiahne ústup symptómov v priebehu 2 týždňov. Rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy a H2receptorov, liečba pantoprazolom má za následok redukciu sekrécie kyseliny v žalúdku a úmerne s redukciou kyslosti zvýšenie hladiny gastrínu. Zvýšenie hladiny gastrínu je reverzibilné. Pretože pantoprazol sa viaže na enzým distálne k úrovni bunkového receptora, môže ovplyvniť sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký pri podávaní lieku perorálne alebo intravenózne.

Po aplikácii pantoprazolu sa zvyšujú hladiny gastrínu. Pri krátkodobom užívaní väčšinou neprekračujú normálnu hornú hranicu. Počas dlhodobej liečby sa hladina gastrínu väčšinou zdvojnásobí. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje len v ojedinelých prípadoch. Dôsledkom toho sa v ojedinelých prípadoch pri dlhodobej liečbe pozoruje mierne až stredné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doposiaľ uskutočnených štúdií (pozri časť 5.3) sa tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo gastrických karcinoidov u ľudí môže vylúčiť.

Podľa výsledkov štúdií na zvieratách, nemožno s určitosťou úplne vylúčiť vplyv dlhodobej liečby pantoprazolom v trvaní viac ako 1 rok na endokrinne parametre štítnej žľazy a pečeňové enzýmy.


 1. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná farmakokinetika

Pantoprazol sa rýchlo absorbuje. Dokonca už po podaní jednorazovej perorálnej dávky 40 mg pantoprazolu sa dosiahne maximálna koncentrácia účinnej látky. Maximálna koncentrácia v sére 2–3 μg/ml sa dosiahla v priemere po 2,5 hodine po podaní a hodnoty zostávajú konštantné dokonca aj po opakovanom podávaní. Distribučný objem je približne 0,15 l/kg a klírens je približne 0,1 l/h/kg. Terminálny polčas eliminácie je približne 1 hod. V niektorých prípadoch bola eliminácia oneskorená. Vzhľadom na špecifickú aktivitu pantoprazolu v rámci parietálnej bunky neexistuje korelácia medzi elimináciou polčasu a oveľa dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).

Farmakokinetika sa nemení po jednorazovom alebo opakovanom podaní. Pri rozpätí dávky 10-80 mg zostáva kinetika pantoprazolu virtuálne lineárna, tak po perorálnom ako aj intravenóznom podaní.

Pantoprazol sa z 98 % viaže na sérové bielkoviny. Pantoprazol je takmer výlučne metabolizovaný v pečeni. Väčšina metabolitov (okolo 80%) sa vylúči renálnou cestou, zvyšok sa vylúči stolicou. V sére aj v moči je hlavným metabolitom desmetylpantoprazol, ktorý je konjugovaný so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (okolo 1,5 hod.) nie je dlhší ako polčas pantoprazolu.


Biologická dostupnosť

Pantoprazol sa po perorálnom podaní úplne absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť tablety sa pohybuje okolo 77%. Súbežne podaná potrava alebo antacidy nemajú vplyv na AUC, maximálnu sérovú koncentráciu a tým na biologickú dostupnosť. Súčasné podanie lieku s potravou môže spôsobiť oneskorenie absorpcie o 2 hodiny aj dlhšie.


Osobitné skupiny pacientov

U pacientov so zníženou funkciou obličiek (vrátane dializovaných pacientov) nie je potrebná redukcia dávkovania pantoprazolu. Tak ako u zdravých ľudí je polčas pantoprazolu krátky. Len veľmi malé množstvo pantoprazolu sa dialyzuje. Hoci hlavný metabolit má mierne predĺžený polčas (2-3 hodiny), exkrécia je napriek tomu rýchla a nedochádza ku akumulácii.

U pacientov s cirhózou pečene (triedy A a B podľa Childa), sa polčas predĺži na hodnoty od 7 do 9 hodín a AUC sa zvýši o faktor 5-7. V porovnaní so zdravými ľuďmi sa maximálna sérová koncentrácia zvýši len nepatrne o faktor 1,5.

Taktiež nie je klinicky významné mierne zvýšenie AUC a Cmaxu starších pacientov v porovnaní s mladšími.


 1. 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V dvojročných štúdiách karcinogenity na potkanoch boli pozorované neuroendokrinologické neoplazmy. Okrem toho boli zaznamenané šupinaté bunkové papilómy v oblasti ústia pažeráka potkanov. Mechanizmus vedúci k tvorbe gastrických karcinoidov substituovaných benzimidazolmi sa dôkladne preskúmal a dovoľuje vysloviť záver, že ide o sekundárnu reakciu na veľmi vysoké hladiny gastrínu v sére, ktoré sa vyskytovali u potkanov počas dlhodobej liečby.

V dvojročných štúdiách sa na potkanoch a u myších samičiek pozoroval zvýšený počet nádorov pečene, čo bolo interpretované ako dôsledok vysokého pomeru metabolizovaného pantoprazolu v pečeni.

Nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy sa zaznamenalo v skupine potkanov užívajúcich najvyššie dávky (200 mg/kg). Výskyt týchto neoplaziem súvisí so zmenami vyvolanými pantoprazolom pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.

Štúdie nepreukázali zhoršenú plodnosť alebo teratogénne účinky. Denné dávky prevyšujúce 5 mg/kg spôsobili spomalený vývoj skeletu u potkanov. Skúmala sa penetrácia pantoprazolu do placenty potkanov, pričom bolo zistené, že sa zvyšuje pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Maltitol (E 965)

Krospovidón typ B

Sodna soľ karmelózy

Uhličitan sodný, bezvodý (E 500)

Stearát vápenatý


Obal tablety

Polyvinylalkohol

Mastenec (E 553b)

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 3350

Sója lecitín (E 322)

Žltý oxid železitý (E 172)

Uhličitan sodný, bezvodý (E 500)

Kopolymér MA/EA (1:1)

Trietyl citrát (E 1505)


 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti

Pre Alu-Alu blistre: 2 roky.

Pre HDPE fľaše: 2 roky.

Po prvom otvorení fľaše používajte liek po dobu troch mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia

Alu-Alu blistre.

HDPE fľaše s PP uzáverom a vysušujúca látka.


Veľkosti balenia:

14, 28, 98 gastrorezistentných tabliet (balenie v blistroch)

14, 28 gastrorezistentných tabliet (HDPE fľaše)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0044/08-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.02.2008

Dátum predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013

8Panogastin 40 mg