+ ipil.sk

Pantomyl 20 mg



Príbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Pantomyl 20 mg

gastrorezistentné tablety


pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Pantomyl a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pantomyl

 3. Ako užívať Pantomyl

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Pantomyl

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Pantomyl a na čo sa používa


Pantomylje selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá vzniká v žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev súvisiacich s kyselinou.


Môže sa použiť na:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:


 • liečbu príznakov (napr. pálenia záhy, spätného toku (regurgitácie) kyseliny, bolesti pri prehĺtaní), ktoré sú spojené s gastroezofageálnym refluxným ochorením zapríčineným spätným tokom kyseliny zo žalúdka.


 • dlhodobú liečbu a prevenciu opätovného výskytu refluxnej ezofagitíty (zápalu pažeráka spojeného so spätným tokom kyseliny zo žalúdka).


Dospelí:

 • prevenciu vzniku dvanástnikových a žalúdočných vredov spôsobených nesteroidnými protizápalovými liekmi (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, napr. ibuprofén) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú užívať NSAIDs nepretržite.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pantomyl


Neužívajte Pantomyl

 • ak ste alergický na pantoprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste alergický na lieky, ktoré obsahujú iné inhibítory protónovej pumpy.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pantomyl,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte závažné problémy s pečeňou. Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak ste mali problém s pečeňou v minulosti. Bude vám častejšie kontrolovať pečeňové enzýmy, zvlášť keď užívate pantoprazol dlhodobo. V prípade zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov sa má liečba ukončiť.

 • ak musíte nepretržite užívať lieky, ktoré sa volajú NSAIDs a užívate pantoprazol kvôli zvýšenému riziku vzniku žalúdočných a črevných komplikácií. Akékoľvek zvýšené riziko sa bude hodnotiť na základe vašich osobných rizikových faktorov, ako sú vek (65 rokov a viac), žalúdočné a dvanástnikové vredy alebo krvácanie zo žalúdka alebo čriev v minulosti.

 • ak máte znížené telesné zásoby vitamínu B12 alebo ak sa u vás vyskytujú rizikové faktory, ktoré znižujú hladinu vitamínu B12 a dlhodobo užívate pantoprazol. Ako všetky lieky, ktoré znižujú kyselinu, aj pantoprazol môže znížiť vstrebávanie vitamínu B12.

 • ak užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV-infekcie) v rovnakom čase ako pantoprazol, požiadajte o radu svojho lekára.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • neúmyselná strata telesnej hmotnosti

 • opakované vracanie

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • vracanie krvi

 • ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (anémia – chudokrvnosť)

 • ak zbadáte krv v stolici

 • ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože pantoprazol sa spája s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.


Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia na vylúčenie zhubného nádorového ochorenia, pretože pantoprazol zmierňuje aj príznaky rakoviny a môže tak oneskoriť jej diagnózu. Ak vaše príznaky pretrvávajú aj napriek liečbe, zvážia sa ďalšie vyšetrenia.


Ak užívate pantoprazol dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), lekár vás bude pravdepodobne pravidelne sledovať. Pri každej návšteve lekára je potrebné nahlásiť akékoľvek nové a nezvyčajné príznaky a okolnosti.


Užívanie inhibítorov protónovej pumpy ako je pantoprazol, najmä počas obdobia dlhšieho ako jeden rok, môže mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia alebo chrbtice. Povedzte vášmu lekárovi, ak máte osteoporózu (rednutie kostí) alebo ak užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy).


Iné lieky a Pantomyl

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pantomyl môže ovplyvniť účinnosť niektorých iných liekov.


 • lieky, ako ketokonazol, itrakonazol a pozakonazol (používajú sa na liečenie plesňových infekcií) alebo erlotinib (používa sa na liečbu určitých typov rakoviny), pretože pantoprazol môže spôsobiť, že tieto a iné lieky nebudú správne účinkovať.

 • warfarín a fenprokumón, ktoré ovplyvňujú zhusťovanie alebo zrieďovanie krvi. Budete možno potrebovať ďalšie vyšetrenia.

 • atazanavir (používa sa na liečbu HIV-infekcií) (pozri časť 2, „Upozornenia a opatrenia“).

 • metotrexát (používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy, psoriázy a rakoviny), pretože pantoprazol môže zvýšiť hladiny metotrexátu v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u tehotných žien. Zaznamenalo sa vylučovanie do materského mlieka. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Liek užívajte len v prípade, ak váš lekár považuje prínos liečby pre vás za väčší, ako je možné riziko pre plod alebo dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky, ako závraty alebo poruchy videnia, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Pantomyl


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kedy a ako máte užívať Pantomyl

Tablety užite 1 hodinu pred jedlom, tablety nerozhrýzajte ani nelámte a prehltnite ich celé s trochou vody.


Ak vám lekár nepovedal inak, odporúčaná dávka je:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:


Liečba príznakov (napr. pálenia záhy, spätného toku (regurgitácie) kyseliny, bolesti pri prehĺtaní), ktoré sú spojené s gastroezofageálnym refluxným ochorením

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Táto dávka zvyčajne prinesie úľavu do 2 – 4 týždňov, najviac však do ďalších 4 týždňov. Lekár vám povie, ako dlho budete pokračovať v užívaní lieku. Následne, ak je to potrebné, je možné akékoľvek opätovné príznaky kontrolovať užívaním jednej tablety denne.


Dlhodobá liečba a prevencia opätovného výskytu refluxnej ezofagitídy

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Ak sa ochorenie vráti, lekár vám môže zdvojnásobiť dávku, v takom prípade môžete radšej užívať tabletu pantoprazolu 40 mg jedenkrát denne. Po zahojení môžete dávku opäť znížiť na jednu 20 mg tabletu denne.


Dospelí:


Prevencia vzniku dvanástnikových a žalúdočných vredov u pacientov, ktorí potrebujú užívať NSAIDs nepretržite

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne.


Osobitné skupiny pacientov:

 • ak máte závažné problémy s pečeňou, nemáte užívať viac ako jednu 20 mg tabletu denne.


 • deti mladšie ako 12 rokov: tieto tablety nie sú odporúčané u detí mladších ako 12 rokov.


Ak užijete viac Pantomylu, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nie sú známe príznaky predávkovania.


Ak zabudnete užiť Pantomyl

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu normálnu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Pantomyl

Neprestaňte užívať tieto tablety bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu v najbližšej nemocnici:


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • závažné alergické reakcie: opuch jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, žihľavka (jemné vyrážky), ťažkosti s dýchaním, alergický opuch tváre (Quinckeho edém/angioedém), závažné závraty s veľmi rýchlym pulzom a silným potením.

 • zníženie počtu bielych a červených krviniek a/alebo krvných doštičiek, ktoré sa ukáže na krvných testoch. Môžete spozorovať častejšie infekcie alebo modriny, alebo môžete viac krvácať ako zvyčajne.


Neznáme (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • závažné poškodenia kože: pľuzgiere na koži s rýchlym zhoršovaním vášho celkového stavu, poškodenia podobné odrenine (vrátane mierneho krvácania) na očiach, nose, ústach/perách alebo pohlavných orgánoch (Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, multiformný erytém) a citlivosť na svetlo.

 • iné závažné stavy zožltnutie kože alebo očného bielka (závažné poškodenie pečeňových buniek, žltačka) alebo horúčka, vyrážka a zväčšenie obličiek, niekedy s bolestivým močením a bolesťou v dolnej časti chrbta (závažný zápal obličiek, ktorý môže viesť k zlyhaniu obličiek).


 • Ak užívate pantoprazol dlhšie ako tri mesiace, je možné, že hladiny horčíka vo vašej krvi môžu klesnúť. Nízke hladiny horčíka sa môžu prejaviť ako vyčerpanosť, samovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zrýchlený tep srdca. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to, prosím, ihneď vášmu lekárovi. Nízke hladiny horčíka môžu tiež viesť k zníženiu hladín draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár môže rozhodnúť, aby vám boli pravidelne robené krvné testy kvôli sledovaniu hladiny horčíka.


Iné vedľajšie účinky sú:

 • menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

bolesť hlavy, závraty, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie, nadúvanie a plynatosť (vetry), zápcha, sucho v ústach, bolesť a nepríjemný pocit v bruchu, vyrážky na koži, sčervenanie, vyrážky, svrbenie, pocit slabosti, vyčerpania alebo celkový pocit nepohody, poruchy spánku, zlomenina bedra, zápästia alebo chrbtice.


 • zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb)

zmeny alebo úplná strata chute, poruchy videnia, ako rozmazané videnie, žihľavka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zmeny hmotnosti, zvýšenie telesnej teploty, opuch končatín (periférny edém), depresia, zväčšenie prsníkov u mužov.


 • neznáme (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali tieto príznaky v minulosti), pocit pichania a mravčenia.


Vedľajšie účinky zistené krvnými testami:

 • menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

 • zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb)

zvýšenie hladiny bilirubínu, zvýšenie hladiny tukov v krvi.

 • neznáme (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

zníženie hladiny sodíka v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Pantomyl


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Blistrové balenie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

HDPE fľaše:Po otvorení použite do 100 dní. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pantomyl obsahuje


 • Liečivo je seskvihydrát sodnej soli pantoprazolu zodpovedajúci 20 mg pantoprazolu.

 • Ďalšie zložky sú uhličitan sodný bezvodý, manitol, krospovidón, povidón a kalciumstearát. Obal obsahuje kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, trietylcitrát, hypromelózu, oxid titaničitý, makrogol 400 a žltý oxid železitý. Atrament na potlač obsahuje šelak, čierny oxid železitý a hydroxid amónny.


Ako vyzerá Pantomyl a obsah balenia


Pantomyl sú tmavožlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s rozmermi približne 4,3 mm x 8,4 mm a nápisom „PS2“ vytlačeným na jednej strane tablety čiernym atramentom. Sú dostupné v plastových fľašiach alebo blistroch.


Balenie vo fľaši pozostáva z bielej HDPE fľaše so skrutkovacím uzáverom, ktorá obsahuje 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 a 250 tabliet. Fľaša tiež obsahuje malú plastovú nádobku so silikagélom na ochranu pred vlhkosťou. Nádobka sa nesmie konzumovať a nemá sa z fľaše vyberať.


Blistrové balenie pozostáva z hliníkových blistrov s alebo bez vrstvy vysušovadla, balených v papierových škatuliach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 56, 96, 98 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,

Dublin 13,

Írsko

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komarom,

Mylan utca 1,

Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Mylan s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Pantomylan20 mg maagsapresistente tabletten

Cyprus: Pantoprazole Jenson 20 mg tablets

Dánsko: Pantoprazol Mylanenterotabletter 20 mg

Fínsko: Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletti

Francúzsko: PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg comprimé gastro-resistant

Holandsko: Pantoprazol Mylan 20 mg maagsapresistente tabletten

Írsko: Pantoprazole Mylan 20 mg Gastro-resistant tablets

Island: Pantoprazol Mylan 20 mg sýruþolnar töflur

Luxembursko Pantomylan20 mg comprimé gastro-résistant

Maďarsko: Pantoprazol Mylan 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta.

Malta (RMS): Pantoprazole Jenson 20 mg Gastro-resistant tablets

Nemecko: Pantoprazol dura 20 mg magensaftresistente Tabletten

Nórsko: Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletter

Poľsko: Pamyl 20 mg tabletki dojelitowe

Portugalsko: Pantoprazol Mylan 20 mg Comprimido gastrorresistente

Rakúsko: Pantoprazol Mylan 20 mg magensaftresistente tabletten

Rumunsko: Pantoprazol Jenson 20 mg comprimate gastrorezistente

Slovenská republika: Pantomyl 20 mg

Slovinsko: PANSEMYL 20mg gastrorezistentne tablete

Španielsko: Pantoprazol Mylan Pharmaceuticals 20 mg comprimidos gastroresistentes EFG

Švédsko: Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletter

Veľká Británia: Pantoprazole 20 mg Gastro-resistant tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

6

Pantomyl 20 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Pantomyl 20 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 22,55 mg seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu, čo zodpovedá 20 mg pantoprazolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.


Tmavožltá, oválna, bikonvexná filmom obalená tableta s rozmermi približne 4,3 mm x 8,4 mm a s nápisom „PS2“ vytlačeným na jednej strane tablety čiernym atramentom .


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

Symptomatická liečba gastro-ezofageálneho refluxného ochorenia.


Na dlhodobú liečbu a prevenciu relapsu refluxnej ezofagitídy.


Dospelí

Prevencia gastroduodenálnych vredov vyvolaných neselektívnymi nesteroidnými antiflogistikami (non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu NSAIDs (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

Symptomatická liečba gastro-ezofageálneho refluxného ochorenia

Odporúčaná perorálna dávka je jedna gastrorezistentná tableta Pantomylu 20 mg denne. Zmiernenie symptómov sa vo všeobecnosti dosiahne v priebehu 2 – 4 týždňov. Ak to nepostačuje, zmiernenie symptómov sa zvyčajne dosiahne v priebehu ďalších 4 týždňov. Po dosiahnutí zmiernenia symptómov sa opätovný výskyt symptómov môže kontrolovať použitím režimu 20 mg jedenkrát denne podľa potreby. V prípade, ak sa dostatočná kontrola symptómov nedá udržať liečbou podľa potreby, je možné zvážiť prechod na kontinuálnu liečbu.


Dlhodobá liečba a prevencia relapsu refluxnej ezofagitídy

Na dlhodobú liečbu sa odporúča udržiavacia dávka 1 gastrorezistentná tableta Pantomylu 20 mg denne, v prípade výskytu relapsu sa dávka zvýši na 40 mg pantoprazolu denne. Pre takýto prípad je dostupný Pantomyl 40 mg. Po vyliečení relapsu sa dávka môže opäť znížiť na 20 mg pantoprazolu.


Dospelí

Prevencia gastroduodenálnych vredov vyvolaných NSAIDs u rizikových pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu NSAIDs

Odporúčaná perorálna dávka je jedna gastrorezistentná tableta Pantomylu 20 mg denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia (do veku 12 rokov)

Pantoprazol sa pre obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti pre túto vekovú skupinu neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene sa nemá prekročiť denná dávka 20 mg pantoprazolu (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


Tablety sa nemajú rozhrýzť alebo rozdrviť, a majú sa prehltnúť vcelku 1 hodinu pred jedlom a zapiť vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Porucha funkcie pečene

U pacientov so závažným poškodením pečene sa majú počas liečby pantoprazolom, najmä počas dlhodobej liečby, pravidelne monitorovať hladiny pečeňových enzýmov. V prípade zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov sa má liečba prerušiť (pozri časť 4.2).


Súbežné podávanie s NSAIDs

Použitie 20 mg pantoprazolu na prevenciu gastroduodenálnych vredov vyvolaných NSAIDs sa má obmedziť na pacientov, ktorí vyžadujú kontinuálnu liečbu NSAIDs a ktorí majú zvýšené riziko vzniku gastrointestinálnych komplikácií. Zvýšené riziko sa má vyhodnotiť na základe individuálnych rizikových faktorov, napr. vysoký vek (> 65 rokov), gastrický alebo duodenálny vred alebo krvácanie v hornej časti gastrointestinálneho traktu v anamnéze.


Prítomnosť varovných symptómov

Ak sa objaví akýkoľvek varovný symptóm (napr. výrazné, neúmyselné zníženie telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dysfágia, vracanie krvi, anémia alebo krv v stolici) a je podozrenie na gastrický vred alebo je diagnostikovaný, má sa vylúčiť malignita, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť symptómy a oddialiť stanovenie diagnózy.


Ak aj napriek primeranej liečbe symptómy pretrvávajú, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Súbežné podávanie atazanaviru

Súbežné podávanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy považuje za nevyhnutnú, odporúča sa dôsledné klinické monitorovanie (napr. vírusovej záťaže) v kombinácii so zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritonaviru. Denná dávka 20 mg pantoprazolu sa nemá prekročiť.


Vplyv na absorpciu vitamínu B12

Pantoprazol, rovnako ako všetky lieky blokujúce žalúdočnú kyselinu, môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu) z dôvodu hypo- alebo achlórhydrie. Toto treba vziať do úvahy pri dlhodobej liečbe u pacientov so zníženou zásobou vitamínu B12 v tele alebo s rizikovými faktormi zníženia jeho absorpcie alebo ak sa pozorujú príslušné klinické symptómy.


Dlhodobá liečba

Pri dlhodobej liečbe majú byť pacienti pod pravidelným dohľadom, obzvlášť ak liečba trvá viac ako 1 rok.


Gastrointestinálne infekcie zapríčinené baktériami

Dá sa predpokladať, že pantoprazol, rovnako ako všetky inhibítory protónovej pumpy, môže zvýšiť počet baktérií, ktoré sa normálne nachádzajú v hornom gastrointestinálnom trakte. Liečba pantoprazolom môže viesť k mierne zvýšenému riziku gastrointestinálnych infekcií vyvolaných baktériami, ako Salmonella, Campylobacter a C. difficile.


Hypomagneziémia

U pacientov liečených PPI, ako je pantoprazol, počas aspoň troch mesiacov a vo väčšine prípadov jeden rok bola hlásená ťažká hypomagneziémia. Môžu sa vyskytnúť závažné prejavy hypomagneziémie ako únava, tetania, delírium, kŕče, závraty a ventrikulárna arytmia, môžu však začať nenápadne a môžu sa prehliadnuť. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia upravila po doplnení horčíka a ukončení podávania PPI.


U pacientov, u ktorých sa očakáva dlhodobá liečba alebo ktorí užívajú PPI s digoxínom alebo inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretiká), majú zdravotnícki pracovníci zvážiť stanovovanie hladín horčíka pred začiatkom liečby PPI a pravidelne počas liečby.


Zlomeniny kostí

Inhibítory protónovej pumpy, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach a dlhodobo (> 1 rok), môžu, predovšetkým u starších pacientov alebo pri výskyte iných známych rizikových faktorov, mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia a chrbtice. Observačné štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko zlomenín o 10-40 %. Niektoré z týchto zvýšení môžu byť zapríčinené inými rizikovými faktormi. Pacienti s rizikom osteoporózy majú dostať starostlivosť v súlade so súčasnými klinickými smernicami a majú mať dostatočný príjem vitamínu D a vápnika.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv pantoprazolu na absorpciu iných liekov

Vzhľadom na výraznú a dlhotrvajúcu inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny môže pantoprazol znížiť absorpciu liekov, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku, napr. niektorých azolových antimykotík, ako sú ketokonazol, itrakonazaol, pozakonazol a iných liekov, ako je erlotinib.


Liečba HIV (atazanavir)

Súbežné podávanie atazanaviru a iných liekov proti HIV, ktorých absorpcia závisí od pH, s inihibítormi protónovej pumpy môže mať za následok výrazné zníženie biologickej dostupnosti týchto liekov proti HIV a mať dopad na ich účinnosť. Na základe toho sa súbežné podávanie inhibítorov protónovej pumpy s atazanavirom neodporúča (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá kumarínového typu (fenprokumón alebo warfarín)

Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenoprokumónu alebo warfarínu, po uvedení lieku na trh sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny v medzinárodnom normalizovanom pomere (International Normalized Ratio ,INR). Na základe toho sa u pacientov súbežne liečených antikoagulanciami kumarínového typu (napr. fenoprokumón alebo warfarín) odporúča monitorovať protrombínový čas /INR po začatí, ukončení liečby, alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Metotrexát

U niektorých pacientov bolo pri súbežnom užívaní vysokých dávok metotrexátu (napr. 300 mg) a inhibítorov protónovej pumpy hlásené zvýšenie hladín metotrexátu. Preto v prípadoch použitia vysokých dávok metotrexátu, napr. pri rakovine a psoriáze, môže byť potrebné zvážiť dočasné vysadenie pantoprazolu.


Štúdie iných interakcií

Pantoprazol sa v rozsiahlej miere metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia systémom CYP2C19, inou metabolickou cestou je oxidácia systémom CYP3A4.


V štúdiách interakcií s inými liečivami metabolizovanými týmito cestami, ako sú karbamazepín, diazepam, glibenklamid, nifedipín a perorálne kontraceptíva obsahujúce levonorgestrel a etinylestradiol, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.


Výsledky mnohých štúdií interakcií dokazujú, že pantoprazol nemá vplyv na metabolizmus zlúčenín metabolizovaných systémom CYP1A2 (ako sú kofeín, teofylín), CYP2C9 (ako sú piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (ako je metoprolol), CYP2E1 (ako je etanol) ani neinterferuje s p-glykoproteínom, ktorý je spojený s absorpciou digoxínu.


Nezistili sa žiadne interakcie so súbežne podávanými antacidmi.

Vykonali sa aj štúdie interakcií pri súbežnom podávaní pantoprazolu s niektorými antibiotikami (klaritromycín, metronidazol, amoxicilín). Žiadne klinicky významné interakcie sa nezistili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Pantoprazol sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné.


Laktácia

V štúdiách na zvieratách sa preukázalo vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Zaznamenalo sa aj vylučovanie do materského mlieka u žien. Pri rozhodnutí o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby pantoprazolom je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pantoprazolom pre ženu.


Fertilita

Po podaní pantoprazolu sa v štúdiách na zvieratách nepreukázala zhoršená plodnosť (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vyskytnúť sa môžu nežiaduce reakcie, ako závraty a poruchy videnia (pozri časť 4.8). V prípade takéhoto postihnutia pacienti nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Dá sa predpokladať, že sa nežiaduce účinky vyskytnú približne u 5 % pacientov. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú hnačka a bolesť hlavy, obidva sa vyskytujú približne u 1 % pacientov.


V nižšie uvedenej tabuľke sú zaznamenané nežiaduce účinky pantoprazolu usporiadané podľa nasledovného hodnotenia frekvencie výskytu:


Veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Na všetky nežiaduce účinky hlásené po uvedení lieku na trh je možné aplikovať akúkoľvek frekvenciu výskytu, preto sa uvádzajú s častosťou „neznáme“.


V rámci jednotlivých skupín frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka1. Nežiaduce účinky pri pantoprazole zaznamenané v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh.


Frekvencia


Orgánový

Systém


Menej časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


agranulocytóza

trombocyto-pénia, leukopénia, pancyto-pénia


Poruchy imunitného systému


precitlivenosť (vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šoku)



Poruchy metabolizmu a výživy


hyperlipidémie a zvýšenie hladiny lipidov (triglyceridy a cholesterol),

zmeny hmotnosti


hyponatrié-mia, hypomagne-ziémia (pozri časť 4.4), hypokalciémia spojená s hypomagne-ziémiou, hypokalémia

Psychické poruchy

poruchy spánku

depresia (a všetky jej zhoršenia)

dezorientá-cia (a všetky jej zhoršenia)

halucinácie, zmätenosť (zvlášť u predispono-vaných pacientov, ako aj zhoršenie týchto symptómov, ak už existujú)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závraty

poruchy chute



Poruchy oka


poruchy videnia,

rozmazané videnie



Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka,

nauzea/vracanie,

abdominálna distenzia a nadúvanie,

zápcha, sucho v ústach, bolesť brucha a diskomfort




Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (transaminázy, GGT)

zvýšenie hladiny bilirubínu


hepatocelulár-ne poškodenie, žltačka, hepatocelu-lárne zlyhávanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka/exantém /erupcie,

svrbenie

žihľavka, angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, multiformný erytém, fotosenzitivi-ta

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivého tkaniva

Zlomenia bedra, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

bolesť kĺbov,

bolesť svalov


svalové kŕče ako dôsledok nerovnováhy elektrolytov

Poruchy obličiek a močových ciest




intersticiálna nefritída (s možnou progresiou ku zlyhaniu obličiek)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


gynekomastia



Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

slabosť, únava a malátnosť

zvýšenie telesnej teploty, periférny edém




Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe symptómy predávkovania u ľudí.


Systémová expozícia po podaní intravenóznej dávky do 240 mg počas 2 minút sa tolerovala dobre.


Pantoprazol sa vo veľkej miere viaže na proteíny, preto nie je ľahko dialyzovateľný.


Pri predávkovaní s klinickými symptómami intoxikácie nemožno okrem symptomatickej a podpornej liečby odporúčať žiadne špecifické terapeutické postupy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý špecifickým pôsobením na protónové pumpy parietálnych buniek inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.


Farmakodynamické účinky

Pantoprazol sa mení na svoju aktívnu formu v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu, t.j. finálny stupeň tvorby kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a ovplyvňuje bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov dochádza k vymiznutiu symptómov do 2 týždňov. Tak ako u iných inhibítorov protónovej pumpy a inhibítorov H2 receptorov, aj liečba pantoprazolom spôsobuje zníženú kyslosť v žalúdku a úmerne so znížením kyslosti zvyšuje hladinu gastrínu. Zvýšenie hladiny gastrínu je reverzibilné. Keďže sa pantoprazol viaže na enzým distálne k úrovni bunkového receptora, môže ovplyvniť sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký, či sa liek podáva perorálne alebo intravenózne.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Hladiny gastrínu nalačno sa zvyšujú po podaní pantoprazolu. Pri krátkodobom používaní vo väčšine prípadov neprekračujú hornú hranicu referenčného rozpätia. Počas dlhodobej liečby sa hladiny gastrínu vo väčšine prípadov zdvojnásobujú. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje len v ojedinelých prípadoch. V dôsledku toho sa u menšieho počtu pacientov počas dlhodobej liečby pozoruje mierne až stredne závažné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (endocrine cells, ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doposiaľ uskutočnených štúdií sa tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo gastrických karcinoidov, ktoré sú popísané v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3), u ľudí nezistila.


Na základe výsledkov štúdií na zvieratách nie je možné úplne vylúčiť vplyv dlhodobej liečby pantoprazolom prekračujúcej jeden rok na endokrinné parametre štítnej žľazy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pantoprazol sa rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje už po jednej jednorazovej perorálnej dávke 20 mg. V priemere sa maximálne sérové koncentrácie s hodnotou približne 1 – 1,5 µg/ml dosahujú asi 2,0 – 2,5 hodiny po podaní, a tieto hodnoty zostávajú konštantné po opakovanom podaní. Farmakokinetika po jednorazovom alebo opakovanom podaní sa nemení. Pri rozpätí dávok od 10 do 80 mg zostáva kinetika pantoprazolu v plazme po perorálnom aj intravenóznom podaní lineárna. Preukázalo sa, že absolútna biologická dostupnosť z tablety je okolo 77 %. Súbežný príjem potravy nemá žiaden vplyv na AUC, maximálnu sérovú koncentráciu, a teda ani na biologickú dostupnosť. Súbežný príjem potravy má vplyv len na variabilitu času oneskorenia absorpcie.


Distribúcia

Väzba pantoprazolu na sérové bielkoviny je 98 %. Distribučný objem je okolo 0,15 l/kg.


Biotransformácia

Liečivo sa metabolizuje skoro úplne v pečeni. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia prostredníctvom CYP2C19 s následnou sulfátovou konjugáciou, inou metabolickou cestou je oxidácia prostredníctvom CYP3A4.


Eliminácia

Terminálny polčas je približne 1 hodina a klírens okolo 0,1 l/hod/kg. Zaznamenalo sa niekoľko prípadov jedincov so spomaleným vylučovaním. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónové pumpy parietálnych buniek polčas vylučovania nekoreluje s oveľa dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).


Eliminácia obličkami je hlavnou cestou vylučovania (okolo 80 %) metabolitov pantoprazolu, zvyšok sa vylúči stolicou. Hlavným metabolitom v sére aj v moči je desmetylpantoprazol konjugovaný so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (približne 1,5 hod) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.


Charakteristiky u pacientov/osobitných skupín jedincov

Približne 3 % európskej populácie nemajú funkčný enzým CYP2C19, preto sa nazývajú slabí metabolizátori. U týchto jedincov metabolizmus pantoprazolu pravdepodobne katalyzuje hlavne CYP3A4. Po jednorazovom podaní 40 mg pantoprazolu bola priemerná plocha pod krivkou vyjadrujúcou vzťah plazmatickej koncentrácie a času približne 6-násobne vyššia u slabých metabolizátorov ako u jedincov s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia bola vyššia približne o 60 %. Tieto zistenia nemajú žiaden dopad na dávkovanie pantoprazolu.


U pacientov so poškodenou funkciou obličiek (vrátane dialyzovaných pacientov) sa zníženie dávky neodporúča. Tak ako u zdravých jedincov, polčas pantoprazolu je krátky. Len veľmi malé množstvo pantoprazolu je dialyzovateľné. Hoci má hlavný metabolit mierne predĺžený polčas (2 – 3 hod), vylučovanie je relatívne rýchle a nedochádza ku kumulácii.


Napriek tomu, že u pacientov s cirhózou pečene (triedy A a B podľa Childa) sa hodnoty polčasu zvyšujú na 3 až 6 hodín a hodnoty AUC sa zvyšujú 3 – 5-násobne, maximálna sérová koncentrácia sa v porovnaní so zdravými jedincami zvýši iba nepatrne 1,3-násobne.


Mierne zvýšenie AUC a Cmax u starších dobrovoľníkov v porovnaní s mladšími tiež nie je klinicky významné.


Pediatrická populácia

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 20 alebo 40 mg pantoprazolu deťom vo veku 5 – 16 rokov boli hodnoty AUC a Cmax v rozmedzí zodpovedajúcom hodnotám u dospelých.


Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky pantoprazolu 0,8 alebo 1,6 mg /kg deťom vo veku 2 – 16 rokov nebol signifikantný vzťah medzi klírensom pantoprazolu a vekom alebo hmotnosťou. AUC a distribučný objem zodpovedali údajom od dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročných štúdiách karcinogenity na potkanoch sa zistili neuroendokrinné nádory. Okrem toho sa zistili skvamocelulárny papilómy v ústí pažeráka potkanov. Mechanizmus, ktorý vedie k tvorbe gastrických karcinoidov spôsobených substituovanými benzimidazolmi, sa starostlivo skúmal a dovoľuje vysloviť záver, že ide o sekundárnu reakciu na značné zvýšenie sérových hladín gastrínu, ktoré sa vyskytuje u potkanov počas dlhodobej liečby vysokými dávkami. V dvojročných štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov a u samíc myší, čo sa interpretovalo ako dôsledok vysokého stupňa metabolizmu pantoprazolu v pečeni.


Nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy sa zaznamenalo v skupine potkanov, ktorým sa podávali najvyššie dávky (200 mg/kg). Výskyt týchto nádorov súvisí so zmenami vyvolanými pantoprazolom pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne škodlivé účinky na štítnu žľazu.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa zaznamenali symptómy miernej fetotoxicity pri dávkach vyšších ako 5 mg/kg.

Štúdie nepreukázali zhoršenú plodnosť alebo teratogénne účinky.


Prestup pantoprazolu placentou sa skúmal u potkanov, pričom sa zistilo, že sa zvyšuje s pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Uhličitan sodný bezvodý (E 500)

Manitol (E 421)

Krospovidón

Povidón K90

Kalciumstearát


Gastrorezistentný obal

Kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1)

Nátriumlaurylsulfát

Polysorbát 80 (E 433)

Trietylcitrát (E 1505)


Filmový obal

Hypromelóza (E 464)

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

Žltý oxid železitý (E 172)


Atrament na potlač

Šelak (E 904)

Čierny oxid železitý (E 172)

Hydroxid amónny (E 527)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


HDPE fľaše: Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 100 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistrové balenie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


HDPE fľaše: Nádobu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie v HDPE fľaši pozostáva z bielej HDPE fľaše s okrúhlym hrdlom, s bielym nepriehladným polypropylénovým (PP) skrutkovacím uzáverom s indukčne tesniacou vložkou. Fľaša tiež obsahuje nádobu s vysušovadlom (silikagél).


Blistrové balene pozostáva z hliníkových blistrov s alebo bez vrstvy vysušovadla, balených v papierových škatuliach.


Fľaše: veľkosti balenia po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 tabliet.

Blistre: veľkosti balenia po 7, 14, 28, 30, 56, 96, 98 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0253/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. apríla 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014

10

Pantomyl 20 mg