+ ipil.sk

Pantoprazol Krka 40 mg gastrorezistentné tabletyPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Pantoprazol Krka40 mg gastrorezistentné tablety


Pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pantoprazol Krkaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pantoprazol Krka

3. Ako užívať Pantoprazol Krka

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pantoprazol Krka

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Pantoprazol Krka a na čo sa používa


Pantoprazol Krka je selektívny “inhibítor protónovej pumpy“, liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá vzniká v žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spojených s kyselinou.


Pantoprazol Krka sa používa na liečbu:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

 • refluxnej ezofagitíty (zápal pažeráka, trubice, ktorá spája hrdlo so žalúdkom, spojený s vracaním sa kyseliny zo žalúdka).


Dospelí:

 • infekcie baktériou nazývanou Helicobacter pylori u pacientov s dvanástnikovými a žalúdočnými vredmi v kombinácii s dvomi antibiotikami (eradikačná liečba). Cieľom je odstrániť baktérie a znížiť pravdepodobnosť opakovania týchto vredov.

 • vredov žalúdka a dvanástnika;

 • Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných stavov spojených s nadmerným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pantoprazol Krka


Neužívajte Pantoprazol Krka

 • ak ste alergický na pantoprazol, sorbitol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický na iné lieky, ktoré obsahujú iné inhibítory protónovej pumpy.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Pantoprazol Krka, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • Ak máte závažné problémy s pečeňou. Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak ste mali problém s pečeňou v minulosti. Bude vám častejšie kontrolovať pečeňové enzýmy, obzvlášť keď užívate Pantoprazol Krka dlhodobo. Ak sa zvýši hladina pečeňových enzýmov, liečba sa má ukončiť.

 • Ak ste v zlom fyzickom stave alebo máte rizikové faktory, ktoré znižujú hladinu vitamínu B12 a dlhodobo sa liečite pantoprazolom. Ako všetky lieky, ktoré znižujú tvorbu kyseliny, aj pantoprazol môže znížiť vstrebávanie vitamínu B12.

 • Ak užívate v rovnakom čase ako pantoprazol aj liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečenie HIV-infekcie), požiadajte o radu svojho lekára.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak zbadáte akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • neúmyselná strata telesnej hmotnosti,

 • opakované vracanie,

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • vracanie krvi,

 • ak ste bledý a máte pocit slabosti (chudokrvnosť),

 • ak spozorujete vo vašej stolici krv,

 • ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Pantoprazol Krka môže byť spojený s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.


Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia na vylúčenie nádorového ochorenia, pretože pantoprazol zmierňuje príznaky rakoviny a môže sa oneskoriť jej diagnóza. Ak vaše príznaky pretrvávajú napriek liečbe, budú sa zvažovať ďalšie vyšetrenia.


Ak užívate Pantoprazol Krka dlhodobo (dlhšie ako 1 rok) váš lekár vás bude pravdepodobne pravidelne sledovať. Ak zistíte akékoľvek nové a nezvyčajné príznaky a okolnosti, vždy navštívte svojho lekára.


Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Pantoprazol Krka, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom vášho lekára.


Deti a dospievajúci

Deťom mladším ako 12 rokov sa neodporúča užívať tieto tablety.


Iné lieky a Pantoprazol Krka

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pantoprazol Krka môže ovplyvniť účinnosť niektorých iných liekov, preto povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:


 • liečivá ako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používajú sa na liečenie plesňových infekcií) alebo erlotinib (používa sa na liečbu určitých typov nádorového ochorenia), pretože Pantoprazol Krka môže spôsobiť, že nebudú správne účinkovať.

 • warfarín a fenprokumón, ktoré ovplyvňujú zhusťovanie alebo zrieďovanie krvi. Budete možno potrebovať ďalšie vyšetrenia.

 • atazanavir (používa sa na liečbu HIV-infekcií).

 • metotrexát (chemoterapeutické liečivo používané vo vysokých dávkach na liečbu rakoviny).


Pantoprazol Krka a jedlo a nápoje

Tablety užívajte 1 hodinu pred jedlom bez rozhrýzania alebo lámania a prehltnite ich celés trochou vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u tehotných žien. Bolo zaznamenané vylučovanie do materského mlieka. Ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo ak dojčíte, môžete užívať tento liek len vtedy, ak váš lekár posúdi, že prínos pre vás je vyšší ako možné riziko pre vaše nenarodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa u vás prejaviavedľajšie účinky ako závraty alebo poruchy videnia neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.


Pantoprazol Krka obsahuje sorbitol.

Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Pantoprazol Krka


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kedy a ako máte užívať Pantoprazol Krka

Tablety užite 1 hodinu pred jedlom bez rozhrýzania alebo lámania a prehltnite ich celé s trochou vody.


Ak vám váš lekár nepovedal inak, zvyčajná dávka je:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:


Liečba refluxnej ezofagitídy

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne. Váš lekár vám môže predpísať 2 tablety denne. Liečenie refluxnej ezofagitídy trvá zvyčajne 4 až 8 týždňov. Váš lekár vám povie ako dlho máte liek užívať.


Dospelí:


Liečba infekcie baktériou, ktorá sa nazýva Helicobacter pyloriu pacientov s dvanástnikovými a žalúdočnými vredmi v kombinácii s dvomi antibiotikami (eradikačná liečba).

Jedna tableta dva razy denne plus dve tablety antibiotika: buď amoxicilín, klaritromycín a metronidazol (alebo tinidazol), každá sa užije dvakrát denne s tabletou pantoprazolu. Najprv užite pantoprazol 1 hodinu pred raňajkami a druhú tabletu pantoprazolu 1 hodinu pred večerou. Dodržiavajte pokyny vášho lekára a určite si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pre tieto antibiotiká. Liečba trvá zvyčajne jeden až dva týždne.


Liečba žalúdočných a dvanástnikových vredov

Zvyčajná dávka je 1 tableta denne. Po konzultácii s lekárom sa dávka môže zdvojnásobiť.

Váš lekár vám povie ako dlho budete užívať váš liek. Liečba žalúdočných vredov trvá zvyčajne 4 až 8 týždňov. Liečba dvanástnikových vredov trvá zvyčajne 2 až 4 týždne.


Dlhodobá liečba Ellisonovho-Zollingerovho syndrómu a iných ochorení spojených s nadmernou tvorbou žalúdočnej kyseliny

Odporúčaná začiatočná dávka je 2 tablety denne.

Užite dve tablety 1 hodinu pred jedlom. Váš lekár môže neskôr upraviť dávku v závislosti od množstva vytvorenej žalúdočnej kyseliny. Ak máte predpísané viac ako dve tablety denne, tablety sa majú užívať 2 krát denne.

Ak vám váš lekár predpísal viac ako štyri tablety denne, presne vám povie, kedy máte prestať užívať liek.


Osobitné skupiny pacientov:

 • ak máte problémy s obličkami, stredné alebo závažné problémy s pečeňou neužívajte Pantoprazol Krka na eradikáciu Helicobacter pylori.


 • ak máte závažné problémy s pečeňou, neužívajte viac ako jednu tabletu 20 pantoprazolu denne (pre tento účel sú dostupné tablety s obsahom 20 mg pantoprazolu).


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti mladšie ako 12 rokov.

Neodporúča sa užívať tieto tablety pre deti mladšie ako 12 rokov.

Ak užijete viac Pantoprazolu Krka ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Príznaky predávkovania nie sú známe.


Ak zabudnete užiť Pantoprazol Krka

Neužite dvojnásobnúdávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku. Svoju normálnu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Pantoprazol Krka

Neprestaňte užívať tieto tablety bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia výskytu možných vedľajších účinkov uvedená ďalej je zoradená podľa nasledujúceho pravidla:

 • veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí,

 • časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí,

 • menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí,

 • zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí,

 • veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí,

 • neznáme: častosť sa nedá stanoviť z dostupných údajov.


Ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte užívať tieto tablety a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo sa spojte s pohotovostnou lekárskou službou v najbližšej nemocnici:


 • závažné alergické reakcie (frekvencia výskytu je zriedkavá): opuch jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, žihľavka (jemné vyrážky), ťažkosti s dýchaním, alergický opuch tváre (Quinckov edém/angioedém), závažné závraty s veľmi rýchlym pulzom a intenzívnym potením.


 • závažné poškodenia kože (frekvencia výskytu nie je známa): pľuzgiere na koži s rýchlym zhoršovaním vášho celkového stavu, erózie (vrátane mierneho krvácania) na očiach, nose, ústach/perách alebo pohlavných orgánoch (Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, mnohopočetný erytém) a citlivosť na svetlo.


 • iné závažné stavy (frekvencia výskytu nie je známa): zožltnutie kože alebo bielka očí (ťažké poškodenie pečeňových buniek, žltačka) alebo horúčka, vyrážka a zväčšenie obličiek, niekedy bolestivé močenie a bolesť v dolnej časti chrbta (závažný zápal obličiek).


Ak užívate pantoprazol dlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejaví ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená tepová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízka hladina horčíka môže viesť aj k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi.Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne robiť krvné testy na sledovanie hladiny horčíka.


Iné vedľajšie účinky sú:

 • menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

bolesť hlavy; závraty; hnačka; nevoľnosť, vracanie; napínanie v bruchu a plynatosť; zápcha; sucho v ústach; bolesť a nepríjemný pocit v brušnej dutine; vyrážky na koži, sčervenanie, erupcie; svrbenie; zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice; pocit slabosti, vyčerpania alebo celková slabosť; poruchy spánku.

 • zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

poruchy videnia ako je rozmazané videnie; žihľavka; bolesť kĺbov; bolesť svalov; zmeny hmotnosti; zvýšenie telesnej teploty; opuch končatín (periférny edém); alergické reakcie; depresia; zväčšenie prsníkov u mužov; poruchy chuti.

 • veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

dezorientácia (strata orientácie).

 • neznáme (frekvencia sa nedá zistiť z dostupných údajov)

halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali tieto príznaky); zníženie hladiny sodíka v krvi; zníženie hladiny vápnika v krvi; zníženie hladiny draslíka v krvi; mravenčenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách, svalové kŕče.


Vedľajšie účinky zistené krvnými testami:

 • menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

 • zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

zvýšenie hladiny bilirubínu; zvýšenie hladiny tukov v krvi; závažné zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcií.

 • veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

zníženie počtu krvných doštičiek, čo môže spôsobiť častejšie krvácanie alebo modriny ako je

bežné; zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejším infekciám; závažné zníženie počtu krvných buniek, čo môže spôsobiť slabosť, tvorbu modrín alebo zvýšiť pravdepodobnosť infekcií.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Pantoprazol Krka


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Blistrové balenie: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


HDPE obal: Obal uchovávajte pevne uzavretý na ochranu pred vlhkosťou.

Doba použiteľnosti lieku po prvom otvorení obalu je 3 mesiace.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pantoprazol Krka obsahuje


 • Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (ako seskvihydrát sodnej soli pantoprazolu)

 • Ďalšie zložky sú manitol, krospovidón (typ B), uhličitan sodný bezvodý, sorbitol (E420), kalciumstearát v jadre tablety a hypromelóza, povidón (K25), oxid titaničitý (E171), oxid železitý žltý (E172), propylénglykol, kopolymér MA/EA, nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastenec v obalovej vrstve.


Ako vyzerá Pantoprazol Krka a obsah balenia


40 mg gastrorezistentné tablety sú svetlo hnedasto žlté, oválne, mierne obojstranne vypuklé tablety.


Veľkosť balenia:

Škatuľky so 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 100, 100 x 1, 112 a 140 gastrorezistentnými tabletami v blistrovom balení.

Plastová nádoba s 250 gastrorezistentnými tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento liek bol schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Bulharsko, Nemecko, Taliansko, Írsko, Španielsko

Nolpaza

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko

Pantoprazol Krka

Veľká Británia

Pantoprazole


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.

7


Pantoprazol Krka 40 mg gastrorezistentné tablety

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Pantoprazol Krka 40 mg gastrorezistentné tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (ako seskvihydrát sodnej soli pantoprazolu).


Pomocná látka so známym účinkom:

 • sorbitol: 36 mg/ tableta


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.

Svetlo hnedastožlté, oválne, mierne bikonvexné tablety.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

 • Refluxná ezofagitída.


Dospelí

 • Eradikácia Helicobacter pylori (H. pylori) v kombinácii s vhodnou terapiou antibiotikami u pacientov s vredmi vyvolanými H. pylori.

 • Vred žalúdka a dvanástnika.

 • Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekréciou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

Refluxná ezofagitída

Jedna tableta Pantoprazolu Krka denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť (2 tablety Pantoprazolu Krka denne), zvlášť keď pacient neodpovedá na inú liečbu. Na liečbu refluxnej ezofagitídy je zvyčajne potrebná 4‑týždňová liečba. Pokiaľ sa nedosiahne zlepšenie, k vyliečeniu zvyčajne dochádza do ďalších 4 týždňov.


Dospelí

Eradikácia H. pylori v kombinácii s dvomi vhodnými antibiotikami

U H. pyloripozitívnych pacientov so žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi sa eradikácia mikroorganizmov môže dosiahnuť v kombinovanej liečbe. Do úvahy sa majú zobrať aj oficiálne lokálne usmernenia (napr. národné odporúčania) zohľadňujúce bakteriálnu rezistenciu a vhodné použitie a preskripciu antibakteriálnych liečiv. V závislosti od rezistencie sa odporúčajú nasledujúce kombinácie na eradikáciu H. pylori.


a) 2x denne 1 tableta Pantorpazolu Krka
+ 2x denne 1 000 mg amoxicilínu

+ 2x denne 500 mg klaritromycínu

b) 2x denne 1 tableta Pantoprazolu Krka
+ 2x denne 400 – 500 mg metronidazolu (alebo 500 mg tinidazolu)

+ 2x denne 250 – 500 mg klaritromycínu


c) 2x denne 1 tableta Pantoprazolu Krka
+ 2x denne 1 000 mg amoxicilínu

+ 2x denne 400 – 500 mg metronidazolu (alebo 500 mg tinidazolu)


Pri kombinovanej liečbe na eradikáciu infekcie H. pylorisa má druhá tableta Pantoprazolu Krka užiť 1 hodinu pred večerným jedlom. Kombinovaná liečba trvá zvyčajne 7 dní a môže sa predĺžiť o ďalších 7 dní na celkové trvanie liečby až do dvoch týždňov. Ak je potrebné aj zahojenie vredov, indikovaná je ďalšia liečba pantoprazolom podľa odporúčaní na liečbu dvanástnikových a žalúdočných vredov.


Ak kombinovaná liečba nie je voľbou, napr. výsledky testu na H. pylorisú negatívne, odporúča sa nasledovná schéma pre monoterapiu liekom Pantoprazol Krka:


Liečba žalúdočného vredu

Jedna tableta Pantoprazolu Krka denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť (zvýšenie na 2 tablety Pantoprazolu Krka denne), zvlášť keď pacient neodpovedal na inú liečbu. Na liečbu žalúdočného vredu sú zvyčajne potrebné 4 týždne. Ak to nie je dostatočné, vredy sa zvyčajne zahoja do ďalších 4 týždňov.


Liečba dvanástnikového vredu

Jedna tableta Pantoprazolu Krka denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť (zvýšenie na 2 tablety Pantoprazolu Krka denne), zvlášť keď pacient neodpovedal na inú liečbu. Dvanástnikové vredy sa väčšinou zahoja do 2 týždňov. Ak 2‑týždňová liečba nie je dostatočná, vredy sa vo väčšine prípadov zahoja do ďalších 2 týždňov.


Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekréciou žalúdočnej kyseliny

Pri dlhodobej liečbe Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných patologických stavov s hypersekréciou sa odporúča začať liečbu dennou dávkou 80 mg (2 tablety Pantoprazolu Krka 40 mg). Dávka sa potom môže upravovať smerom hore alebo dole na základe merania hodnôt sekrécie žalúdočnej kyseliny. U dávok vyšších ako 80 mg denne sa má dávka rozdeliť na dve denné dávky. Dočasné zvýšenie dávky nad 160 mg pantoprazolu je možné, ale táto dávka sa nemá aplikovať dlhšie, ako je to potrebné pre adekvátnu kontrolu tvorby kyseliny.

Trvanie liečby Zollingerovho‑Ellisonovho syndrómu a iných patologických stavov hypersekrécie nie je limitované, má sa prispôsobiť klinickému stavu.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Pacienti s poškodením pečene

U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene denná dávka nemá prekročiť 20 mg pantoprazolu (1 tableta 20 mg pantoprazolu). Pantoprazol Krka sa nesmie použiť na kombinovanú liečbu na eradikáciu H. pylori u pacientov so strednou až závažnou dysfunkciou pečene, pretože v súčasnosti nie sú dostupné údaje o účinnosti a bezpečnosti v kombinovanej liečbe Pantoprazolom Krka u týchto pacientov (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením obličiek

U pacientov s porušenou funkciou obličiek nie je potrebné upravovať dávku. Pantoprazol Krka sa nesmie použiť na kombinovanú liečbu na eradikáciu H. pylori u pacientov s porušenou funkciou obličiek, pretože v súčasnosti nie sú dostupné údaje o účinnosti a bezpečnosti v kombinovanej liečbe Pantoprazolom Krka u týchto pacientov.


Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 12 rokov

Pantoprazol Krka sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov, kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti pre túto vekovú skupinu.


Spôsob podávania


Tablety sa nemajú rozhrýzať alebo drviť, majú sa prehltnúť celé s tekutinou 1 hodinu pred jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly, sorbitol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie pečene

U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa v priebehu liečby pantoprazolom majú pravidelne monitorovať hladiny pečeňových enzýmov, najmä pri dlhodobej liečbe. Ak hladiny pečeňových enzýmov stúpnu, liečba sa má ukončiť (pozri časť 4.2).


Kombinovaná liečba

Pri kombinovanej liečbe treba vziať do úvahy súhrn charakteristických vlastností použitých liekov.


Varovné príznaky

Keď sa objaví akýkoľvek varovný príznak (napr. výrazné, neúmyselné zníženie telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dysfágia, vracanie krvi, anémia alebo meléna) a je podozrenie na žalúdočný vred alebo je diagnostikovaný, má sa vylúčiť malignita, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky a oddialiť stanovenie diagnózy.


Ak príznaky pretrvávajú aj napriek primeranej liečbe, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenia,.


Súbežné podávanie atazanaviru

Súbežné podávanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy považuje za nevyhnutnú, odporúča sa dôsledné klinické monitorovanie (napr. záťaž vírusom) v kombinácii pri zvyšovaní dávky atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritornaviru. Denná dávka pantoprazolu 20 mg sa nemá prekročiť.


Vplyv na absorpciu vitamínu B12

U pacientov so Zollingerovým-Ellisonovým syndrómom a iným patologickým hypersekrečným ochorením vyžadujúcich dlhodobú liečbu, môže pantoprazol, rovnako ako všetky lieky blokujúce tvorbu žalúdočnej kyseliny, znížiť absorpciu vitamínu B12(kyanokobalamín) kvôli hypo- alebo achlórhydrii. Je to potrebné vziať do úvahy u kachektických pacientov alebo u pacientov s rizikovými faktormi, ktoré znižujú absorpciu vitamínu B12počas dlhodobej liečby alebo ak sa pozorujú príslušné klinické príznaky.


Dlhodobá liečba

Počas dlhodobej liečby, hlavne keď presahuje 1 rok, je potrebné pacientov pravidelne kontrolovať.


Gastrointestinálne infekcie zapríčinené baktériami

Dá sa predpokladať, že pantoprazol, rovnako ako všetky inhibítory protónovej pumpy (PPI), môže zvýšiť počet baktérií, ktoré sa normálne nachádzajú v hornom gastrointestinálnom trakte. Liečba Pantoprazolom Krka môže viesť k mierne zvýšenému riziku gastrointestinálnych infekcií vyvolaných baktériami ako je Salmonella a Campylobacter aC. difficile.


Hypomagneziémia

U pacientov, u ktorých liečba inhibítormiprotónovejpumpy, akoje pantoprazol,trvala najmenejtri mesiace a vo väčšine prípadov 1 rok, bola hlásená ťažkáhypomagneziémia.Môžu byť prítomné závažnéprejavyhypomagneziémieako je únava, tetania, delírium, kŕče, závraty akomorováarytmia, ich nástup môže byťnenápadný a môžu byť prehliadnuté. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia napravila po nahradení magnézia a prerušení liečby inhibítormiprotónovejpumpy.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá dlhodobá liečba alebo, ktorí užívajú inhibítory protónovej pumpy s digoxínom,alebo liečivami, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu(napr.diuretikami), majú zdravotnícki pracovnícizvážiť meraniehladín magnéziapred začiatkom a pravidelne počas liečby inhibítormi protónovej pumpy.


Zlomeninykostí

Inhibítory protónovejpumpy môžu mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice,prevažne u starších osôb alebo ak súprítomné inéznáme rizikové faktory, najmäak sa užívajú vo vysokých dávkach a počas veľmidlhej doby (>1 rok).Pozorovacieštúdie naznačujú, že inhibítoryprotónovej pumpymôžu zvýšiťcelkové rizikofraktúry o10-40 %.Časťtohto nárastumôže byť spôsobenáinými rizikovýmifaktormi.Pacientom s rizikomvzniku osteoporózymá byť poskytnutástarostlivosť vsúlade s aktuálnymi klinickýmiodporúčaniami amajú mať dostatočnýprísun vitamínuD a kalcia.


Sorbitol

Pantoprazol Krka obsahuje sorbitol. Tento liek nemajú používať pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s fruktózovou intoleranciou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv pantoprazolu na absorpciu iných liekov

Vzhľadom na výraznú a dlhotrvajúcu inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny môže pantoprazol znížiť absorpciu liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku, napr. niektorých azolových antimykotík, ako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol a iných liekov, ako erlotinib.


Liečba HIV (atazanavir)

Súbežné podávanie atazanaviru a iných liekov proti HIV, ktorých absorpcia závisí od pH s inhibítormi protónovej pumpy môže mať za následok výrazné zníženie biologickej dostupnosti týchto liekov proti HIV, a teda mať dopad na ich účinnosť. Na základe toho sa súbežné podávanie inhibítorov protónovej pumpy s atanazavirom neodporúča (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá kumarínového typu (fenprokumón alebo warfarín)

Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenoprokumónu alebo warfarínu, po uvedení lieku na trh sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny v medzinárodnom normalizovanom pomere (International Normalized Ratio, INR). Na základe toho sa u pacientov, ktorí majú súbežnú antikoagulačnú liečbu antikoagulanciami kumarínového typu (napríklad fenoprokumón alebo warfarín), odporúča monitorovať protrombínový čas /INR po začatí, ukončení liečby alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Metotrexát

Pri súbežnom podávaní vysokých dávok metotrexátu (napr. 300 mg) a inhibítorov protónovej pumpy bolo u niektorých pacientov hlásené zvýšenie hladín metotrexátu. Preto v prípadoch, kedy sa používajú vysoké dávky metotrexátu, napríklad pri rakovine a psoriáze, sa má zvážiť dočasné ukončenie používania pantoprazolu.


Štúdie iných interakcií

Pantoprazol sa extenzívne metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia systémom CYP2C19, inou metabolickou cestou je oxidácia systémom CYP3A4.


V štúdiách interakcií s inými liečivami metabolizovanými týmito cestami ako je karbamazepín, diazepam, glibenklamid, nifedipín a perorálne kontraceptíva obsahujúce levonorgestrel a etinylestradiol, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.


Výsledky štúdií mnohých interakcií dokazujú, že pantoprazol nemá vplyv na metabolizmus liečiv metabolizovaných systémom CYP1A2 (ako je kofeín, teofylín), CYP2C9 (ako je piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (ako je metoprolol), CYP2E1 (ako je etanol) ani neinterferuje s p-glykoproteínom, ktorý je spojený s absorpciou digoxínu.


Nezistili sa žiadne interakcie so súbežne podávanými antacidami.


Interakčné štúdie sa vykonali pri súbežnom podávaní pantoprazolu s niektorými antibiotikami (klaritromycín, metronidazol, amoxicilín). Žiadne klinicky významné interakcie sa nezistili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Pantoprazol Krka sa môže užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

V štúdiách na zvieratách sa preukázalo vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Zaznamenané bolo aj vylučovanie do materského mlieka u žien. Pri rozhodnutí o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby Pantoprazolom Krka je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby Pantoprazolom Krka pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce reakcie ako závraty a poruchy videnia (pozri časť 4.8). Za týchto podmienok pacienti nesmú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Dá sa predpokladať, že nežiaduce účinky sa vyskytnú u približne 5% pacientov. Najčastejšie zaznamenanými nežiaducimi účinkami sú hnačka a bolesť hlavy, oba sa vyskytujú u približne 1% pacientov.


V tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky pantoprazolu usporiadané podľa nasledovného hodnotenia frekvencií výskytu:

 • veľmi časté (1/10),

 • časté (1/100 až <1/10),

 • menej časté (1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • neznáme (z dostupných údajov).


U všetkých nežiaducich účinkov, ktoré boli zaznamenané po uvedení lieku na trh nie je možné aplikovať žiadnu frekvenciu výskytu, preto sa uvádzajú ako „neznáma frekvencia“.


V každej skupine frekvencií sa nežiaduce účinky uvádzajú v klesajúcom poradí závažnosti.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Tabuľka1. Nežiaduce účinky pantoprazolu zaznamenané v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh.


Frekvencia


Trieda orgánového

systému


Menej časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


Agranulocytóza

Trombocyto-pénia; leukopénia;

pancytopénia


Poruchy imunitného systému


Precitlivenosť (vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šoku)Poruchy metabolizmu a výživy


Hyperlipidémie a zvýšenie hladiny lipidov (triglyceridy a cholesterol);

Zmeny hmotnosti


Hyponatriémia, hypomagneziémia (pozri časť 4.4)

Hypokalciémia spojená s hypo-magneziémiou; hypokaliémia

Psychické poruchy

Poruchy spánku

Depresie (a všetky agravácie)

Dezorientácia (a všetky agravácie)

Halucinácie;

Zmätenosť (najmä u predispono-vaných pacientov ako aj agravácia týchto príznakov, ak už existujú)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy;

Závraty

Poruchy chuti


Parestézia

Poruchy oka


Poruchy videnia;

Zahmlené videniePoruchy gastrointestinálne-ho traktu

Hnačka;

Nauzea/vracanie;

Abdominálna distenzia a nadúvanie;

Zápcha;

Sucho v ústach;

Bolesť brucha a diskomfort
Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (transaminázy,

γ-GT)

Zvýšenie hladiny bilirubínu


Hepatocelulárne poškodenie;

Žltačka;

Hepatocelulárne zlyhanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka/exantém/erupcie;

svrbenie

Žihľavka;

Angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm;

Leyllov syndróm;

Multiformný erytém;

Fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojového tkaniva

Zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

Bolesť kĺbov;

Bolesť svalov


Svalové kŕče v dôsledku porúch elektrolytov

Poruchy obličiek a močových ciest
Intersticiálna nefritída

(s možnosťou progresie do zlyhania obličiek)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


GynekomastiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Slabosť, únava, malátnosť

Zvýšenie telesnej teploty;

Periférny edém
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe.

Systémové podanie až do 240 mg aplikované intravenózne dlhšie ako 2 minúty bolo dobre tolerované.


Liečba

Pantoprazol sa vo veľkom rozsahu viaže na proteíny, preto nie je ľahko dialyzovateľný.


Pri predávkovaní s klinickými prejavmi intoxikácie sa postupuje spôsobom obvyklým pri liečbe intoxikácií, nie sú odporučené žiadne špecifické terapeutické postupy.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterpeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým účinkom na protónové pumpy parietálnych buniek.


Pantoprazol konvertuje na aktívnu formu v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATPázu, t.j. posledný stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov sa dosiahne ústup príznakov v priebehu 2 týždňov. Rovnako ako u iných inhibítorov protónovej pumpy a inhibítorov H2receptorov, liečba pantoprazolom má za následok redukciu kyslosti v žalúdku a úmerne s redukciou kyslosti vzostup hladiny gastrínu. Vzostup hladiny gastrínu je reverzibilný. Pretože pantoprazol sa viaže na enzým distálne k úrovni bunkového receptora, môže inhibovať sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký pri podávaní lieku perorálne alebo intravenózne.


Hladiny gastrínu nalačno sa po aplikácii pantoprazolu zvyšujú. Pri krátkodobom užívaní väčšinou neprekračujú hornú hranicu referenčného rozpätia. Počas dlhodobej liečby sa hladina gastrínu väčšinou zdvojnásobuje. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje iba v ojedinelých prípadoch. Dôsledkom toho sa u menšieho počtu pacientov počas dlhodobej liečby pozoruje mierne až stredné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doposiaľ uskutočnených štúdií sa tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo gastrických karcinoidov, ktoré sú popísané v štúdiách na zvieratách (časť 5.3) u ľudí nezistila.


Podľa výsledkov štúdií na zvieratách, nemožno úplne vylúčiť vplyv dlhodobej liečby pantoprazolom v trvaní viac ako 1 rok na endokrinné parametre štítnej žľazy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pantoprazol sa rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne už po podaní jednorazovej perorálnej dávky 40 mg. Maximálna koncentrácia v sére 2‑3 μg/ml sa dosiahla približne 2,5 hodiny po podaní a tieto hodnoty zostávajú konštantné po opakovanom podávaní.

Farmakokinetika sa nemení po jednorazovom alebo opakovanom podaní. Pri rozpätí dávok od 10 do 80 mg zostáva kinetika pantoprazolu v plazme lineárna po perorálnom aj po intravenóznom podaní.

Preukázalo sa, že absolútna biologická dostupnosť z tablety je okolo 77%. Súčasný príjem potravy nemá žiaden vplyv na AUC, maximálnu sérovú koncentráciu ani na biologickú dostupnosť. Súčasný príjem potravy zvyšuje len na variabilitu oneskorenia času vstrebávania.


Distribúcia

Pantoprazol sa z 98% viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem je okolo 0,15 l/kg.


Eliminácia

Liečivo sa metabolizuje predovšetkým v pečeni. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia CYP2C19s následnou sulfátovou konjugáciou, inou metabolickou cestou je oxidácia CYP3A4. Terminálny polčas je približne 1 hodina a klírens okolo 0,1 l/h/kg. Zaznamenaných je niekoľko prípadov so spomaleným vylučovaním. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónové pumpy parietálnych buniek polčas vylučovania nekoreluje s oveľa dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).

Vylučovanie obličkami je hlavnou cestou vylučovania (okolo 80%) metabolitov pantoprazolu, zvyšok sa vylúči stolicou. Hlavným metabolitom v sére aj v moči je desmetylpantoprazol konjugovaný so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (približne 1,5 h) nie je dlhší ako polčas pantoprazolu.


Charakteristiky u pacientov/osobitných skupín pacientov


Poškodenie obličiek a poškodenie pečene

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná redukcia dávky (vrátane dialyzovaných pacientov). Tak ako u zdravých pacientov je polčas pantoprazolu krátky. Len veľmi malé množstvo pantoprazolu je dialyzovateľné. Hoci má hlavný metabolit mierne predĺžený polčas (2‑3 hod), vylučovanie je relatívne rýchle a nedochádza ku kumulácii.

Napriek tomu, že u pacientov s cirhózou pečene (triedy A a B podľa Childa) sa hodnoty polčasu zvyšujú na 7‑9 hodín a hodnoty AUC sa zvyšujú faktorom 5‑7, maximálna sérová koncentrácia sa zvýši iba nepatrne faktorom 1,5 v porovnaní so zdravými jedincami.


Starší

Mierne zvýšenie AUC a Cmaxu starších pacientov v porovnaní s mladšími tiež nie je klinicky významné.


Iné osobitné skupiny populácie

Približne 3 % európskej populácie nemá funkčný CYP2C19 enzým, preto sa nazývajú pomaly metabolizujúci. U týchto jedincov metabolizmus pantoprazolu pravdepodobne katalyzuje hlavne CYP3A4. Po jednorazovom podaní 40 mg pantoprazolu stredná plocha pod krivkou vyjadrujúcou vzťah plazmatická koncentrácia-čas bola približne 6 násobne vyššia u pomaly metabolizujúcich ako u jedincov s funkčným CYP2C19 enzýmom (extenzívne metabolizujúci). Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia bola vyššia o približne 60 %. Tieto zistenia nemajú žiaden vplyv na dávkovanie pantoprazolu.


Pediatrická populácia

Po aplikácii jednorazovej dávky 20 alebo 40 mg pantoprazolu deťom vo veku 5‑16 rokov boli hodnoty AUC a Cmaxv rozsahu zodpovedajúcom hodnotám u dospelých.

Po aplikácii jednorazovej i.v. dávky pantoprazolu 0,8 alebo 1,6 mg/kg deťom vo veku 2‑16 rokov nebol signifikantný vzťah medzi klírensom pantoprazolu a vekom alebo hmotnosťou. AUC a distribučný objem boli v rozsahu zodpovedajúcom údajom u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročných štúdiách kancerogenity na potkanoch sa zistili neuroendokrinné neoplazmy. Okrem toho boli v jednej štúdii zaznamenané papilómy zo skvamóznych buniek v oblasti ústia pažeráka potkanov. Mechanizmus vedúci k tvorbe gastrických karcinoidov substituovaných benzimidazolmi sa dôkladne preskúmal a dovoľuje záver, že ide o sekundárnu reakciu na veľmi vysoké hladiny gastrínu v sére, ktoré sa vyskytovali u potkanov počas dlhodobej liečby vysokými dávkami. V dvojročných štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov a u myších samičiek, čo sa interpretovalo ako dôsledok vysokej miery metabolizácie pantoprazolu v pečeni.


Nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy sa zaznamenalo v skupine potkanov, ktorým boli podané najvyššie dávky (200 mg/kg). Výskyt týchto neoplaziem súvisí so zmenami vyvolanými pantoprazolom pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne škodlivé účinky na štítnu žľazu.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa zaznamenali prejavy miernej fetotoxicity pri dávkach vyšších ako 5 mg/kg.

Štúdie nepreukázali zhoršenú plodnosť alebo teratogénne účinky.

Prestup pantoprazolu placentou sa skúmal u potkanov, pričom sa zistilo, že sa zvyšuje pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Manitol

Krospovidón (typ B)

Uhličitan sodný bezvodý

Sorbitol (E420)

Kalciumstearát


Obalová vrstva:

Hypromelóza

Povidón (K25)

Oxid titaničitý (E171)

Oxid železitý žltý (E172)

Propylénglykol

Kopolymér MA/EA

Nátriumlaurylsulfát

Polysorbát 80

Makrogol 6000

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


HDPE obal:

Čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení obalu je 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistrové balenie: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

HDPE obal: Obal uchovávajte pevne uzavretý na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrový obal (OPA/Al/PVC film a Al fólia) v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 100, 100x1, 112 alebo 140 gastrorezistentných tabliet.


HDPE obal so silikagelovým vysušovadlom v bezpečnostnom PP uzávere so závitom.

Veľkosť balenia: 250 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0002/12-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.1.2012


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

11


Pantoprazol Krka 40 mg gastrorezistentné tablety