+ ipil.sk

PAPHADEX COMBIPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


PAPHADEX COMBI


filmom obalené tablety

(paracetamol, dextrometorfániumbromid, fenylefríniumchlorid)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je PAPHADEX COMBI a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PAPHADEX COMBI

3. Ako užívať PAPHADEX COMBI

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PAPHADEX COMBI

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PAPHADEX COMBIa na Čo sa pouŽÍva


V tabletách PAPHADEX COMBI sa priaznivo uplatňuje kombinácia paracetamolu(pôsobí proti bolesti a horúčke), fenylefrínu(uvoľňuje dýchacie cesty) a dextrometorfánu(tlmí kašeľ).


PAPHADEX COMBI je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia sprevádzaných suchým kašľom a upchatým nosom. Prináša úľavu od horúčky, bolesti hlavy, bolesti hrdla, bolesti svalov a kĺbov, suchého kašľa, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.


Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov s telesnou hmotnosťou nad 40 kg.


2. Čo potrebuje vedieť PREDTÝM, ako užijete PAPHADEX COMBI


Neužívajte PAPHADEX COMBI

 • ak ste alergický na paracetamol, fenylefrín nebo dextrometorfán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • keď máte ťažké ochorenie pečene

 • keď máte kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu

 • keď máte vysoký krvný tlak

 • keď máte ťažké ochorenie srdca alebo ciev,

 • keď trpíte ochorením štítnej žľazy (zvýšenou funkciou),

 • keď máte cukrovku,

 • keď máte zelený zákal s úzkym uhlom,

 • keď trpíte zadržovaním moču,

 • keď máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),

 • keď súčasne užívate lieky:

 • na liečenie depresie (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užíval(a) v posledných 2 týždňoch,

 • na liečenie depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív),

 • na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca (zo skupiny betablokátorov).


Ak si nie ste istí či sa Vás uvedené týka, poraďte sa so svojim lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať PAPHADEX COMBI, ak

 • máte ochorenie pečene a obličiek,

 • ste tehotná alebo dojčíte,

 • máte typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,

 • ste bol/a informovaný, že máte nízky počet granulocytov v krvi,

 • máte problémy s požívaním alkoholu,

 • máte zväčšenú prostatu,

 • máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),

 • máte prieduškovú astmu,

 • máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy,

 • užívate iné lieky (pozri časť “Iné lieky a PAPHADEX COMBI“)


Užívanie vyšších než odporúčaných dávok paracetamolu (jedna z liečiv lieku PAPHADEX COMBI) môže viesť k riziku závažného poškodenia funkcie pečene.


PAPHADEX COMBI užívajte len v prípade, ak máte chrípku alebo prechladnutie, ktoré sú sprevádzané suchým kašľom a upchatým nosom. Ak nemáte všetky uvedené príznaky a prejavil sa u vás len niektorý z nich, mal(a) by ste užívať iné lieky určené na liečbu tohto príznaku.


Užívajte tento liek iba tak, ako je odporúčané. Nepresahujte odporúčanú dávku. Boli popísané konkrétne prípady zneužívania dextrometorfánu vrátane prípadov u detí a dospievajúcich.


Deti

Tento liek nie je určený pre deti do 12 rokov.


Iné lieky a PAPHADEX COMBI

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte PAPHADEX COMBI, ak užívate:

 • iné lieky obsahujúce paracetamol,

 • iné lieky na chrípku a nachladnutie,

 • iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),

 • alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie ( „Neužívajte PAPHADEX COMBI“).


O používaní lieku sa poraďte so svojim lekárom, ak užívate:

 • metoklopramid a domperidon (lieky na liečbu nevoľnosti a vracania),

 • cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),

 • warfarín alebo antivitamín K (lieky na riedenie krvi),

 • glutethimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín, topiramát (lieky na epilepsiu),

 • rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy, meningitídy a lepry),

 • flukloxacilín (antibiotiká),

 • zidovudín (liek na HIV a AIDS),

 • ergotamín a metylsergid (lieky na liečbu migrény),

 • kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky,

 • lieky na vysoký krvný tlak a na poruchy srdcového rytmu (nazývané beta-blokátory),

 • digoxín (používa sa na posilnenie činnosti srdca),

 • lieky používané na liečbu upchaného nosa alebo astmy (sympatomimetiká),

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný liek používaný na liečbu depresie, poruchy spánku a pod.),

 • iné lieky, ktoré môžu mať toxické účinky na vašu pečeň.


PAPHADEX COMBI a jedlo, nápoje a alkohol

Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom.

Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje. Súčasné pitie alkoholu môže spôsobiť poškodenie pečene.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Liek PAPHADEX COMBI sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, práca vo výškach). Ak sa u vás počas liečby vyskytnú nežiaduce účinky ako sú bolesti hlavy, únava, malátnosť alebo závrat nemal/a by ste viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


3. Ako užívať PAPHADEX COMBI


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci od 15 rokov

1-2 tablety podľa potreby až 4x denne, s časovým odstupom medzi jednotlivými dávkami najmenej 4 hodiny.

Jednu tabletu je vhodné podávať osobám s hmotnosťou do 60 kg, osoby s hmotnosťou nad 60 kg môžu užívať až 2 tablety v jednej dávke.

Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety (1 g paracetamolu).

Maximálna denná dávka je 8 tabliet PAPHADEXu COMBI (4 g paracetamolu) za 24 hodín.


Dospievajúci vo veku 12-15 rokov s telesnou hmotnosťou nad 40 kg:

1 tableta podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka je 6 tabliet (3 g paracetamolu).


Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene

Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojim lekárom. Po posúdení Vášho aktuálneho stavu Vám môže odporučiť zníženie dávky alebo predĺženie intervalov dlhších ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami.


Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa počas liečby prejavia zažívacie ťažkosti, liek sa užíva počas jedla. Obvyklá dĺžka liečby je 3-5 dní.

Liek bez odporúčania lekára neužívajte dlhšie ako 7 dní.

Ak ťažkosti neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.


Ak užijete viac PAPHADEXu COMBI, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.


Ak zabudnete užiť PAPHADEX COMBI

Ak je to potrebné, užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny a maximálnu dennú dávku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. možné VEDĽAJŠIE účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sa v terapeutických dávkach vyskytujú obvykle prechodne a majú mierny priebeh.


Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov:

 • žihľavka, náhly opuch, pocit nepohodlia v hrudi s ťažkosťami s dýchaním alebo prehĺtaním a pocit na vracanie (príznaky anafylaxie). Veľmi zriedkavá frekvencia výskytu.

 • reakcie z precitlivenosti s fialovými bodkami alebo škvrnami na koži, pľuzgiere na koži, odlupovanie kože, (vysoká) horúčka, bolesti kĺbov a/alebo zápal očí (Stevensov-Johnsonov syndróm/toxická epidermálna nekrolýza). Veľmi zriedkavá frekvencia výskytu.


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú uvedené v skupinách podľa častosti výskytu:


Časté (u 1 - 10 zo 100 liečených):

 • bolesti hlavy, závraty, neschopnosť zaspať (nespavosť), únava, malátnost.


Menej časté (u 1- 10 z 1000 liečených):

 • zhoršená výslovnosť


Zriedkavé (u 1 - 10 z 10 000 liečených):

 • pocit na vracanie (nevoľnosť), nepokoj.


Velmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):

 • poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné, guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny s malým poranením, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy).

 • kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážku, náhly výskyt opuchu ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom kože,

 • poruchy pečene a obličiek,

 • veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak,

 • nevoľnosť (vracanie), hnačka,

 • kmitavý pohyb očných buliev (nystagmus).


Neznáme (z dostupných údajov):

 • bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla, akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, aura),

 • zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný),

 • zápal pečene, ktorý môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene, poškodenie pečene

 • deštrukcia červených krviniek u pacientov s metabolickým ochorením, ktorí trpia nedostatkom enzýmu nazývaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza

 • ťažkosti s dýchaním,

 • alergický zápal koronárnych artérií,

 • ospanlivosť, točenie hlavy, dystónia najmä u detí, halucinácie a zmätenosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať PAPHADEX COMBI


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky uchovávania.

Uchovávajte v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje PAPHADEX COMBI

Liečivami sú: 500 mg paracetamolu (paracetamolum), 15 mg dextrometorfániumbromidu (dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) a 5 mg fenylefríniumchloridu (phenylephrini hydrochloridum) v 1 filmom obalenej tablete.

Pomocné látky: mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, povidón 30, kyselina stearová 50%.

Obalová vrstva: hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), simetikonová emulzia SE4, mastenec , hlinitý lak chinolínovej žlti (E 104).


Ako vyzerá PAPHADEX COMBI a obsah balenia

Vzhľad lieku: žlté podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety.

Balenie obsahuje 12 alebo 24 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná vo februári 2015.


5

PAPHADEX COMBI

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PAPHADEX COMBI

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg paracetamolu (paracetamolum), 15 mg dextrometorfániumbromidu (dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) a 5 mg fenylefríniumchloridu (phenylephrini hydrochloridum).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Vzhľad lieku: žlté podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba chrípky a akútnych zápalov horných dýchacích ciest pri súčasnom výskyte nasledovných príznakov: horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov a kĺbov, bolesť hrdla, dráždivý, suchý kašeľ, akútna rinitída alebo sinusitída s kongesciou slizníc horných dýchacích ciest.


Liek je určený pre dospelých a mladistvých starších ako 12 rokov s telesnou hmotnosťou nad 40 kg.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na vnútorné použitie.


Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov:

1-2 tablety podľa potreby až 4-krát v priebehu 24 hodín s časovým odstupom najmenej 4 hodiny.

Jednu tabletu je vhodné podávať osobám s telesnou hmotnosťou do 60 kg, osoby s hmotnosťou nad 60 kg môžu užívať až 2 tablety v jednej dávke.

Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety (1 g paracetamolu). Maximálna denná dávka je 8 tabliet (4 g paracetamolu).


Mladiství vo veku 12-15 rokov:

1 tableta podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka je 6 tabliet (3 g paracetamolu).


Pacienti so zníženou funkciou obličiek (pozri časť 4.4.):

Pri glomerulárnej filtrácii nad 50ml/min nie je nutné dávku ani interval medzi dávkami upravovať. Pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min možno podať maximálne 500 mg každých 6 hodín, pri glomerulárnej filtrácii menšej ako 10 ml/min možno podať maximálne 500 mg každých 8 hodín.


Pacienti so zníženou funkciou pečene

Pri stabilizovanej chronickej hepatálnej insuficiencii nevyvoláva paracetamol poškodenie pečene, ak je podávaný vo vyššie uvedenom dávkovaní. Napriek tomu je vhodné u týchto pacientov nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.


Spôsob podania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa počas liečby prejavia zažívacie ťažkosti, liek sa užíva počas jedla. Obvyklá dĺžka liečby je 3-5 dní.


4.3 Kontraindikácie


 • Hypersenzitivita na liečivá alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú v časti 6.1.

 • Ťažká porucha funkcie pečene, akútne zlyhanie pečene

 • Kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu

 • Arteriálna hypertenzia, ťažké kardiovaskulárne ochorenie

 • Hypertyreóza

 • Diabetes mellitus

 • Glaukóm so zatvoreným uhlom

 • Retencia moču

 • Feochromocytóm

 • Liečba inhibítormi MAO a obdobie minimálne 2 týždňov po ich vysadení

 • Liečba tricyklickými antidepresívami, betablokátormi, liekmi poškodzujúcimi funkciu pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


PAPHADEX COMBI trebapoužívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s Raynaudovým syndrómom, astmou bronchiale, hemolytickou anémiou, granulocytopéniou, u mužov s hypertrofiou prostaty, pri deficite enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a pri alkoholizme.


Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov s poškodením pečene alebo obličiek. Pri renálnej insuficiencii sa odporúča predĺžiť dávkovací interval (pozri časť 4.2) Pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť poškodenie obličiek.

U pacientov so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov dlhodobo (nad 10 dní) užívajúcich vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.

Užívanie vyšších ako odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.

U pacientov s ochorením pečene je vyššie nebezpečenstvo predávkovania. Po dobu liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.


Na základe postmarketingových skúseností s používaním paracetamolu bolo zistené, že hepatotoxicita paracetamolu sa môže vyskytnúť aj pri použití terapeutických dávok, najmä pri použití dávky 4 g denne (maximálna terapeutická dávka), pri krátkodobom použití a u pacientov bez predchádzajúceho poškodenia funkcie pečene.


Poškodenie pečene sa však môže vyvinúť aj pri omnoho nižších dávkach, ak spolupôsobí alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické látky (pozri časť 4.5). Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu. Najvyššie riziko bolo zaznamenané u chronických alkoholikov, ktorí pred použitím paracetamolu abstinujú krátko (12 h).


Pri terapii perorálnymi antikoagulanciami a pri súčasnom dlhodobom podávaní vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s dextropropoxyfenom či kodeínom je nutná kontrola

protrombínového času.


Opatrnosť sa odporúča u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) v anamnéze.


Závažné kožné nežiaduce reakcie:

V súvislosti s užívaním lieku PAPHADEX COMBI boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Pacienti majú byť poučení o prejavoch a príznakoch a starostlivo sledovaní kvôli kožným reakciám. Ak sa vyskytnú prejavy alebo príznaky SJS a TEN (napr. progredujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo léziami sliznice), pacienti musia okamžite ukončiť liečbu liekom PAPHADEX COMBI a vyhľadať lekársku pomoc.


Pacientov treba upozorniť, aby súčasne s týmto liekom neužívali iné lieky na chrípku a prechladnutie alebo dekongestíva, iné sympatomimetiká a ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.


Lekár alebo farmaceut by mal skontrolovať, či pacient neužíva súčasne niekoľkými spôsobmi podania sympatomimeticky pôsobiace lieky napr. perorálne a topické (nosné, očné a ušné lieky).


Boli hlásené prípady zneužitia liekov obsahujúcich dextrometorfán, vrátane prípadov u detí a mladistvých. Väčšina hlásení sa týkala pacientov s anamnézou zneužívania drog a/alebo alkoholu a/alebo duševných chorôb.


Liek nie je určený pre deti do 12 rokov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Paracetamol

 • Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom, znížená cholestyramínom.

 • Riziko vzniku toxických účinkov paracetamolu môže byť zvýšené u pacientov užívajúcich iné potenciálne hepatotoxické lieky alebo lieky, ktoré indukujú pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako sú niektoré antiepileptiká (ako glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, topiramát), barbituráty, inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva, ľubovník bodkovaný, rifampicín a alkohol. Indukovaný metabolizmus vedie k zvýšenej produkcii hepatotoxických oxidatívnych metabolitov paracetamolu. Hepatotoxicita sa prejaví, ak metabolity presiahnu normálnu väzbovú kapacitu glutatiónu.

 • Antikoagulačný efekt warfarínu a antagonistov vitamínu K môže byť zosilnený pri dlhodobom pravidelnom dennom užívaní paracetamolu s týmito liekmi spolu so zvýšeným rizikom krvácania. Uvedené interakcie nie sú klinicky signifikantné, pokiaľ sa liek užíva podľa odporúčaného dávkovania a dĺžky liečby. Pacienti užívajúci paracetamol a anti-vitamín K majú byť sledovaní na príslušné koagulačné a krvácavé komplikácie.

 • Súbežné užívanie flukloxacilínu a paracetamolu môže viesť k metabolickej acidóze, najmä u pacientov s prítomnými rizikovými faktormi deplécie glutatiónu, ako je sepsa, malnutrícia alebo chronický alkoholizmus.

 • Pri súbežnom užívaní paracetamolu a zidovudínu sa pozoruje zvýšený sklon k rozvoju neutropénie a hepatotoxicity. Tento liek by preto mal byť súčasne so zidovudínom užívaný len po starostlivom zvážení prínosu a rizika liečby.

 • Pri súbežnom podávaní paracetamolu a lamotrigínu bolo zistené zníženie účinnosti lamotrigínu pri zvýšení jeho pečeňového klírensu.

 • Súbežné dlhodobé podávanie paracetamolu a NSA (predovšetkým kyseliny acetylsalicylovej) vo vyšších dávkach zvyšuje riziko analgetickej nefropatie a ďalších renálnych nežiaducich účinkov.

 • Požívanie alkoholu počas liečby paracetamolom vedie k tvorbe toxického metabolitu, ktorý vyvoláva nekrózu pečeňových buniek a môže prípadne viesť až k zlyhaniu pečene.

 • Súbežné užívanie liekov ktoré spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka ako napr. propantelín, môže viesť k spomaleniu absorpcie a oneskoreniu účinku paracetamolu.

 • Perorálne kontraceptíva môžu zvýšiť rýchlosť klírens paracetamolu.


FenyleFrin

 • Inhibítory MAO zvyšujú účinok fenylefrínu. Fenylefrín môže znížiť antihypertenzné účinky beta-blokátorov a antihypertenzív, metyldopy a rezerpínu. Súbežné užívanie fenylefrínu s týmito liekmi môže vyvolať hypertenznú krízu. Stavy pri ktorých sa tieto lieky užívajú sú kontraindikáciami pre podávanie tohto lieku (pozri časť 4.3).

 • Súbežné použitie s digitalisovými glykozidmi zvyšuje riziko porúch srdcového rytmu.

 • Súbežné použitie s námelovými alkaloidmi (ergotamín, metylsergid) zvyšuje riziko ergotizmu.

 • Fenylefrín môže zvýšiť anticholinergný účinok tricyklických antidepresív.

 • Fenylefrín môže nepriaznivo interagovať s inými sympatomimetikami a vazodilatanciami.


Dextrometorfan

 • Významné interakcie boli zaznamenané pri súbežnom užívaní MAO inhibítorov (pozri bod 4.3).

 • Pri súbežnom podávaní liekov tlmiacich centrálny nervový systém, môže byť ich účinok zosilnený.

 • Tento liek by nemal byť kombinovaný s expektoranciami.


4.6 Fertilita,gravidita a laktácia


Gravidita

Epidemiologické štúdie realizované počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu užívaného v odporúčaných dávkach. Krátkodobé podanie paracetamolu sa považuje za bezpečné. Žiadne nežiaduce účinky neboli pozorované u dojčiat dokonca ani pri dlhodobej liečbe paracetamolom s výnimkou jedného prípadu makulopapulárnej vyrážky.

Vzhľadom na vazokonstrikčné vlastnosti fenylefrínu ba mal byť liek používaný s opatrnosťou u žien s výskytom preklampsie v minulosti. Fenylefrín môže znížiť placentárnu perfúziu a preto by mal byť používaný v tehotenstve len ak prínosy prevážia riziká.

Údaje o bezpečnosti dextromethorfánu v gravidite sú obmedzené.

Užívanie lieku PAPHADEX COMBI v gravidite sa neodporúča.


Laktácia

Paracetamol sa síce vylučuje do materského mlieka, ale v množstvách, ktoré nie sú z klinického hľadiska signifikantné. Počas krátkodobej liečby nie je potrebné prerušiť dojčenie za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa.

Fenylefrín znižuje tvorbu mlieka u zvierat, preto jeho užívanie nie je vhodné na začiatku laktácie, pri dojčení novorodencov najmä nedonosených.

O podávaní dextrometorfanu počas dojčenia nie sú dostupné žiadne údaje.


Vzhľadom na to, že nie sú dostupné žiadne údaje o používaní kombinovaného lieku PAPHADEX COMBI počas dojčenia, užívanie sa neodporúča. Je vhodnejšie voliť jednozložkové lieky, ktoré sú počas dojčenia overené ako bezpečné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek PAPHADEX COMBI nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje U citlivých jedincov však môže vyvolať nežiaduce účinky (bolesť hlavy, únava, malátnosť, závrat), ktoré môžu túto schopnosť nepriaznivo ovplyvniť.

Pacienti by mali byť upozornení, aby sa vyvarovali činností vyžadujúcich rýchle reakcie a motorickú koordináciu (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach atd.), ak sa u nich takéto stavy vyskytnú.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa v terapeutických dávkach vyskytujú len zriedkavo a s miernym klinickým priebehom.

Pri poruchách krvi a žltačky, uvádzaných medzi nežiaducimi účinkami paracetamolu, nebola vždy preukázaná kauzalita vo vzťahu k paracetamolu.

Fenylefrín môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku sprevádzané bolesťou hlavy, závratom, vracaním, hnačkou, nespavosťou a zriedka palpitáciami. Tieto účinky boli zaznamenané pri užívaní terapeutických dávok fenylefrínu len ojedinele.

Pri vyšších dávkach dextrometorfanu boli pozorované bolesti hlavy, nystagmus a zhoršená výslovnosť.


V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):


Nežiaduce účinky paracetamolu;


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

poruchy krvného obrazu, (celkový krvný obraz abnormálny) vrátane trombocytopénie a agranulocytózy

neznáme

Hemolytická anémia u pacientov s nedostatkom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v anamnéze

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

anafylaxia (vrátane anafylaktického šoku), kožné alergické reakcie, vyrážka, angioedém Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza

Psychické poruchy

zriedkavé

nepokoj

Poruchy nervového systému

zriedkavé

bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

neznáme

Kounisov syndróm

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

neznáme

bronchospazmus

Gastrointestinálne poruchy

zriedkavé

nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatotoxicita

neznáme

cytolytická hepatitída, ktorá môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

neznáme

akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, fixný liekový exantém (pozri časť 4.4)

Poruchy obličiek a močových ciest

veľmi zriedkavé

nefropatia


Nežiaduce účinky dextromethorphanu;


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

neznáme

Alergické kožné reakcie ako je vyrážka so svrbením, žihľavka, fixný liekový exantém, angioedém, bronchospazmus, anafylaxia

Poruchy nervového systému

časté

bolesti hlavy

veľmi zriedkavé

nystagmus

neznáme

Neurologické nálezy vrátane ospanlivosti, alebo vertigo, závrat, točenie hlavy, únava, zhoršená výslovnosť a nystagmus, dystónia najmä u detí

Gastrointestinálne poruchy

veľmi zriedkavé

vracanie, hnačka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

únava, malátnosť

Psychické poruchy

menej časté

zhoršená výslovnosť

neznáme

Psychotické poruchy vrátane halucinácií a zmätenosti


Nežiaduce účinky fenylefrínu;


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Psychické poruchy

zriedkavé

nervozita

Poruchy nervového systému

časté

bolesti hlavy,

závraty (točenie hlavy),

nespavosť

Poruchy oka

neznáme

bolesť oka, pichanie v očiach, rozmazané videnie, fotofóbia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

veľmi zriedkavé

palpitácia


neznáme

arytmia, tachykardia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi zriedkavé

nauzea,

vracanie,

hnačka

Poruchy ciev

veľmi zriedkavé

zvýšenie krvné

ho tlaku


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Paracetamol

Pri predávkovaní už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8 – 15 g v závislosti na telesnej hmotnosti) môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.

Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, anorexia, bledosť, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká v priebehu prvých 24 hodín od predávkovania paracetamolom. Môže dôjsť k vzniku pečeňovej cytolýzy, ktorá môže viesť k zlyhaniu pečene, encefalopatii, kóme až smrti. Komplikáciu zlyhania pečene predstavuje metabolická acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcia a renálne zlyhanie. 12 až 48 hodín po akútnom predávkovaní sa zvyšujú hladiny pečeňových transamináz, laktátdehydrogenázy a bilirubínu spolu s poklesom hladiny protrombínu. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú abúzus alkoholu v anamnéze, sú viac náchylní na poškodenie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť aj bez prítomnosti závažného poškodenia pečene. Inými prejavmi intoxikácie sú poškodenie myokardu a pankreatitída a pancytopénia.


Liečba predávkovania: Je nutná hospitalizácia. Vyvolanie vracania, výplach žalúdka, najmä ak sa paracetamol užil pred menej ako 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia je z dôvodov zníženia gastrointestinálnej absorpcie sporné. Odporúča sa monitorovanie plazmatickej koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8 - 15 hodín po otrave, priaznivé účinky sa však pozorovali aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa väčšinou podáva dospelým a deťom i.v. v 5 % glukóze v počiatočnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5 % glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16. resp. 20. hodiny od začiatku terapie. Acetylcysteín je možné podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 - 140 mg/kg 3 razy denne. Pri veľmi ťažkých otravách je možná hemodialýza či hemoperfúzia.


Fenylefrín

Predávkovanie fenylefrínom môže spôsobiť podráždenosť, bolesť hlavy, zvýšenie tlaku krvi a niekedy poruchy srdcového rytmu. Tiež môže vyvolať nauzeu a vracanie. Liečba má byť symptomatická v súlade s klinickými prejavmi.


Dextrometorfán

Dextrometorfán môže ojedinele vyvolať únavu a malátnosť, pri vyšších dávkach (t.j. až do 10 mg/kg/deň) sa pozorovali bolesti hlavy, nystagmus a zhoršená výslovnosť.


Príznaky predávkovania:

účinky na CNS zahŕňajú ospanlivosť, závrat, točenie hlavy, únava, zhoršená výslovnosť a nystagmus (pozri časť 4.8).

Psychotické poruchy vrátane halucinácií a zmätenosť (pozri časť 4.8).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: paracetamol, kombinácia okrem psycholeptík

ATC kód: N02BE51


Účinok lieku PAPHADEX COMBIje daný kombináciou analgetického a antipyretického pôsobenia paracetamolu, antitusického účinku dextrometorfánu (dextrometorfániumbromidu)a dekongestívneho účinku fenylefrínu (fenylefríniumchloridu).


Paracetamolpravdepodobne pôsobí inhibíciou syntézy enzýmu cyklooxygenázy na úrovni centrálneho nervového systému. Týmto mechanizmom je potlačená produkcia prostaglandínov, ktoré spôsobujú bolesť a horúčku. Doba nástupu analgetického účinku je 1/2 hodiny po perorálnom podaní, maximálny antipyretický účinok je dosiahnutý za 2-4 hodiny. Antipyretický a analgetický účinok trvá podľa veľkosti dávky spravidla 4-6 hodín po perorálnom podaní.

Paracetamol neovplyvňuje glykémiu, je vhodný pre diabetikov. Neovplyvňuje krvnú zrážavosť, nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol možno podať vo všetkých prípadoch, kde sú kontraindikované salicyláty.


Podstata antitusického účinku dextrometorfánu nie je úplne jasná, je však isté že nepôsobí opioidným mechanizmom. Jedná sa o potlačenie kašľa centrálnym mechanizmom, jednou z možností je ovplyvnenie glutamátových receptorov.


Fenylefrín je sympatomimetikum, ktoré pôsobí dekongesciu hyperemických slizníc bez výrazných ostatných efedrínových účinkov (tachykardia, eufória). Je to selektívny antagonista α1-adrenergných receptorov, niektorí autori mu prisudzujú tiež slabé agonizujúce účinky na iné adrenergné receptory.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu a po perorálnom podaní dosahuje maximálnu koncentráciu v krvnej plazme za 0,5 - 2 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť je asi 80% a nie je závislá na dávke pri normálnych terapeutických dávkach (5-20 mg/kg). Nie je viazaný na plazmatické proteíny. Distribučný objem je asi 0,9 l/kg. Biologický polčas v plazme je 1 – 3 hodiny a nie je ovplyvnený vekom. Je metabolizovaný v pečeni a vylučovaný do moču predovšetkým vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov. Pri predávkovaní sa objavuje saturácia hlavného detoxikačného metabolitu N-acetyl-p-benzoquinoneiminu konjugáciou s glutatiónom. To vedie k jeho kumulácii a možnému poškodeniu pečene.


Dextrometorfán je po perorálnom podaní dobre absorbovaný s výrazným first-pass efektom v pečeni. V dôsledku presystémového metabolizmu má variabilnú hodnotu plazmatických koncentrácií. V pečeni vzniká hlavný a účinný metabolit dextrofán, ktorý je zodpovedný za výraznú časť účinku dextrometorfánu. Maximálny klinický účinok je možno pozorovať medzi 5. – 6. hodinou od podania.

Biologický polčas eliminácie je pre dextrometorfán medzi 1,5 až 4 hodinami, pre dextrofán je

3,5 – 6 hodín.


Fenylefrín je absorbovaný z gastrointestinálneho traktu nepravidelne s významným presystémovým metabolizmom (60%). Maximálnu plazmatickú koncentráciu dosahuje medzi 1 až 2 hodinami. Hematoencefalickou bariérou preniká len veľmi malé množstvo podanej dávky. Nebol popísaný žiaden farmakologicky aktívny metabolit fenylefrínu. Biologický polčas eliminácie fenylefrínu je 2-3 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje týkajúce sa bezpečnosti kombinovaného lieku nie sú k dispozícii.


Paracetamol

Toxicita paracetamolu bola rozsiahlo študovaná na mnohých zvieracích druhoch.


 1. Akútna toxicita

LD50per os je u potkana 3,7 g/kg, u myši 338 mg/kg.


 1. Chronická toxicita

V štúdiách subchronickej a chronickej toxicity paracetamolu u laboratórnych potkanov a myší, bolo pozorované poškodenie gastrointestinálneho traktu, zmeny hodnôt krvného obrazu alebo degenerácia parenchýmu pečene a obličiek, vedúca až k nekróze. Tieto zmeny sú dávané do súvislosti ako s mechanizmom účinku, tak s metabolizmom paracetamolu. Metabolity paracetamolu, ktorým sa toxické účinky prisudzujú, a súvisiace zmeny orgánov boli preukázané tiež u človeka. Preto by sa paracetamol nemal užívať dlhodobo a vo vyšších dávkach.


 1. Mutagénny a karcinogénny potenciál

Výsledky genotoxických štúdií s paracetamolom sú nejednoznačné. Účinok paracetamolu je značne závislý od použitej koncentrácie a tiež od spôsobu podania. Kancerogénne pôsobenie paracetamolu bolo pozorované len po podaní vysokých, hepatotoxických dávok. V normálnych terapeutických dávkach nie je užívanie paracetamolu spojené s rizikom genotoxicity a kancerogenity.


 1. Reprodukčná toxicita

Štúdie na laboratórnych zvieratách neposkytli dôkaz o embryotoxicite alebo fetotoxicite paracetamolu.


DextrometorFÁn

Akútna toxicita – LD50po per orálnom podaní u myši je165 mg/kg; u potkana 350 mg/kg, a u morčaťa 366 mg/kg.

Dávky 120 a 150 mg/kg, výrazne prevyšujúce štandardnú klinickú dávku, podávané per orálne potkanom (samiciam a samcom) viedli k výrazným zmenám v správaní, bez toho, aby boli detegované akékoľvek neuropatologické zmeny. Štúdie genotoxicity s dextrometorfánom viedli k negatívnym výsledkom.

Karcinogénny potenciál nebol u hlodavcov po podaní dextrometorfánu pozorovaný.

Údaje o reprodukčnej toxicite a fetotoxicite po podaní dextrometorfánu zvieratám nie sú k dispozícii.


FenylefrÍn

Akútna toxicita fenylefrínu (LD 50) je 120 mg/kg telesnej hmotnosti u myší, ale 350 mg/kg telesnej hmotnosti u potkanov. Špecifické prejavy toxicity neboli po podaní fenylefrínu u zvierat pozorované. Štúdie genotoxicity s fenylefrínom viedli k nejednoznačným výsledkom. Karcinogénny potenciál nebol u hlodavcov po podaní fenylefrínu pozorovaný.

Údaje o reprodukčnej toxicite a fetotoxicite po podaní fenylefrínu zvieratám nie sú k dispozícii.

Pre viac informácií pozri časť 4.6.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Predželatinovaný kukuričný škrob

Sodná soľ kroskarmelózy

Povidón 30

Kyselina stearová 50%


Obalová vrstva:

Hypromelóza 2910/5

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E 171)

Simetikonová emulzia SE4

Mastenec

Hlinitý lak chinolínovej žlti (E 104)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky uchovávania.

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (bezfarebný priehľadný PVC/Al), škatuľka

Veľkosť balenia: 12 a 24 filmom obalených tabliet PAPHADEX COMBI

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0293/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.septembra 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/201511

PAPHADEX COMBI