+ ipil.sk

Paracetamol Grindeks 500 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/09066

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2012/09065


Písomná informácia pre používateľov


Paracetamol Grindeks 500 mg tablety

paracetamol


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Paracetamol Grindeks a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Paracetamol Grindeks

 3. Ako užívať Paracetamol Grindeks

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Paracetamol Grindeks

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Paracetamol Grindeks a na čo sa používa


Paracetamol Grindeks je liek s účinkom znižujúcim horúčku a zmierňujúci bolesť. Používa sa v prípadoch horúčky a miernej bolesti.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Paracetamol Grindeks


Neužívajte Paracetamol Grindeks

 • ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak trpíte závažným ochorením pečene,

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek,

 • ak máte akútnu hepatitídu (žltačku),

 • keď užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie pečene,

 • ak máte ochorenie nazývané hemolytická anémia (charakteristické nízkym počtom červených krviniek, čo môže spôsobiť bledú alebo žltastú farbu kože, slabosť alebo dýchavičnosť),

 • ak máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy,

 • ak trpíte alkoholizmom.


Ak si nie ste istí, že sa vás niečo z vyše uvedeného týka, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Paracetamol Grindeks:

 • ak máte poruchu funkcie pečene a/alebo obličiek,

 • ak trpíte závislosťou na alkohole; riziko predávkovania je vyššie u pacientov s chorobami pečene spôsobené alkoholom, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky cirhózy,

 • ak máte zmeny vo funkcii pečene a súčasne užívate paracetamol, alebo ak ste dlhodobo liečení vysokými dávkami paracetamolu, je potrebné pravidelné monitorovanie funkcie pečene,

 • ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (perorálne antikoagulanciá) a súčasne aj vysoké dávky paracetamolu; sú nevyhnutné testy zrážanlivosti krvi.


Prosím, prediskutujte všetky tieto prípady so svojím lekárom.


Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, poraďte sa s lekárom.

Neužívajte spolu s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.


Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Toxicita Paracetamolu Grindeks je nízka, ak je užitý raz. Avšak ak sa užíva dlhší čas bez dohľadu lekára, môže viesť k nebezpečným vedľajším účinkom.


Deti

Tento liek sa nemá podávať deťom vo veku menej ako 6 rokov.


Iné lieky a Paracetamol Grindeks

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Toxicita paracetamolu vzrastá pri súčasnom užívaní iných liekov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie pečene. Preto lieky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie pečene, nesmú byť užívané spolu s paracetamolom (pozri časť „Neužívajte Paracetamol Grindeks“).


Súčasné užívanie s prebenecidom (liek proti dne) môže ovplyvniť vylučovanie paracetamolu a jeho koncentráciu v plazme.


Pri dlhodobom pravidelnom užívaní paracetamolu spolu s warfarínom a inými antikoagulančnými liekmi (proti zrážaniu krvi) môže byť účinok týchto liekov zosilnený spolu so zvýšeným rizikom krvácania pri dlhodobom pravidelnom užívaní paracetamolu; príležitostné podanie nemá zásadný vplyv.

Absorpčný čas (čas vstrebávania) paracetamolu môže byť predlžený metoklopramidom alebo domperidónom (lieky proti nevoľnosti a vracaniu).


Cholestyramín (liek znižujúci hladinu cholesterolu v krvi) oneskoruje účinok paracetamolu, ak je paracetamol podaný hodinu pred alebo po podaní cholestyramínu.


Súčasné užívaní s liekom proti leukémii imatinibom nie je odporúčané.


Paracetamol Grindeks a jedlo a nápoje

Počas liečby paracetamolom nesmiete piť alkoholické nápoje. Chronická konzumácia alkoholu zvyšuje riziko toxicity, aj keď sú užívané terapeutické dávky lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Pri užívaní paracetamolu v terapeutických dávkach neboli pozorované škodlivé účinky.

Paracetamol je vylučovaný do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Podľa dostupných zverejnených údajov nie je dojčenie kontraindikované.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Paracetamol Grindeks nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Paracetamol Grindeks


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek je určený na perorálne podanie.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Dospelí (vrátane starších osôb): 0,5–1 g(1–2 tablety ) každých 4–6 hodín. Maximálna jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety). Maximálna denná dávka je 4 g (8 tabliet).


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti vo veku 6–12 rokov: 250 mg (pol tablety) 3–4krát denne, ale nie častejšie ako každé 4 hodiny. Maximálna denná dávka sú 2 g (4 tablety).


Deti staršie ako 12 rokov: 0,5–1 g(1–2 tablety ) každých 4–6 hodín. Maximálna jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety). Maximálna denná dávka je 4 g (8 tabliet).


Ak sa zdravotný stav pacienta zlepší, môže byť liečba ukončená.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie!


Ak máte pocit, že účinok Paracetamolu Grindeks je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Paracetamolu Grindeks, ako máte


Príznaky

Príznaky predávkovania paracetamolom počas prvých 24 hodín sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, strata chuti do jedla a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže prejaviť do 12–48 hodín po požití. Poškodenie pečene môže nastať u dospelých po užití dávky vyššej ako 10 g paracetamolu alebo u detí, ktoré užili viac paracetamolu ako 150 mg/kg telesnej hmotnosti. V prípade silnej otravy môže zlyhanie pečene viesť k encefalopatii, kóme a smrti.


Boli hlásené ďalšie príznaky, ako je akútne zlyhanie obličiek (aj pri absencii závažného poškodenia pečene), poruchy srdcového rytmu a pankreatitída (zápal pankreasu). Môžu sa objaviť aj abnormality metabolizmu glukózy a metabolické acidózy.


Liečba

V prípade predávkovania alebo pri podozrení na predávkovanie sa má okamžite začať liečba (aj keď neexistujú zjavné príznaky predávkovania). Má sa vyvolať vracanie. Ak je to možné do 1 hodiny po predávkovaní, môže byť k znížení vstrebávania podané aktívne uhlie.


Ak sa objavia príznaky predávkovania alebo máte podozrenie, že došlo k predávkovaniu, vyhľadajte ihneď lekára. Vezmite si so sebou balenie tohto lieku. Informujte lekára o prijatých opatreniach prvej pomoci.


Ak zabudnete užiť Paracetamol Grindeks

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri užívaní paracetamolu v terapeutických dávkach sa vedľajšie účinky objavujú zriedkavo a obvykle nie sú závažné. Najčastejšie vedľajšie účinky sa objavujú v dôsledku predávkovania paracetamolom.


Bolo zaznamenaných niekoľko hlásení o ochorení krvi vrátane trombocytopénie (znížený počet krvných doštičiek) a agranulocytózy (významne zníženie špecifických bielych krviniek), ale tieto reakcie nemuseli byť jednoznačne v príčinnej súvislosti s paracetamolom.


Okamžite ukončite liečbu a kontaktuje svojho lekára alebo nemocnicu, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť príznakom agranulocytózy:

 • horúčka,

 • zimnica,

 • bolesť v krku,

 • problémy s prehĺtaním,

 • vredy v ústach alebo poškodenie iných slizníc (napr. slizníc nosa, pohlavných orgánov a konečníka).


Trombocytopénia zvyšuje riziko krvácania (môže sa objaviť malé krvácanie do koži a slizníc).


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • kožná vyrážka,

 • iné alergické reakcie.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • dýchavičnosť.


Neznáme(frekvencia nemôže byť z dostupných údajov určená):

 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov.


Bolo hlásených niekoľko prípadov bronchospazmu (zúženie priedušiek).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Paracetamol Grindeks


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Paracetamol Grindeks obsahuje


 • Liečivo je paracetamol (paracetamolum).

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.


 • Ďalšie zložky sú povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), kyselina steárová a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Paracetamol Grindeks a obsah balenia

Paracetamol Grindeks sú biele alebo takmer biele okrúhle ploché hladké tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.


PVC/Al blister obsahuje 10 tabliet. 1 alebo 2 blistre sú zabalené v kartónovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 10 alebo 20 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53

Rīga, LV-1057

Lotyšsko


Výrobca

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53

Rīga, LV-1057

Lotyšsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.


5Paracetamol Grindeks 500 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/09066

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2012/09065


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Paracetamol Grindeks 500 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biele alebo takmer biele okrúhle ploché hladké tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Horúčka.

 • Mierna bolesť.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí (vrátane starších osôb): 0,5–1 g (1–2 tablety) každých 4–6 hodín. Maximálna jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety). Maximálna denná dávka je 4 g (8 tabliet).


Deti a dospievajúci


Deti vo veku 612 rokov: 250 mg (1/2 tablety) 3–4krát denne, ale nie častejšie ako každé 4 hodiny; maximálna denná dávka je 2 g (4 tablety).

Deti staršie ako 12 rokov: 0,5–1 g (1–2 tablety) každých 4–6 hodín. Maximálna jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety). Maximálna denná dávka je 4 g (8 tabliet).


Tento liek sa nemá podávať deťom vo veku menej ako 6 rokov.


Spôsob podania

Liek je určený na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Závažné ochorenie pečene.

 • Závažné ochorenie obličiek.

 • Akútna hepatitída.

 • Súčasné podávanie hepatotoxických liekov.

 • Hemolytická anémia.

 • Deficit enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

 • Alkoholizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri podávaní paracetamolu pacientom so zmenami pečeňových funkcií a rovnako u pacientov, ktorí užívajú dlhodobo vyššie dávky paracetamolu, sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.


V prípade liečby perorálnymi antikoagulanciami a súčasnom podávaní vysokých dávok paracetamolu je potrebné sledovanie protrombínového času.


Pacienti s poruchami funkcie pečene a/alebo obličiek, majú používať paracetamol s opatrnosťou.


Riziko predávkovania je vyššie u pacientov s chorobou pečene spôsobenou alkoholom, aj keď neexistujú žiadne príznaky cirhózy.


Uvedené dávky nesmú byť prekročené.


Pacienti majú byť poučení, aby sa poradili s lekárom v prípadoch, ak sa príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia počas 3 dní liečby.


Paracetamol Grindeks sa nesmie užívať súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.


Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.


4.5 Liekové a iné interakcie


Toxicita paracetamolu sa zvyšuje u pacientov užívajúcich ďalšie lieky, ktoré môžu byť hepatotoxické alebo môžu spôsobiť indukciu mikrozomálnych enzýmov pečene. Z tohto dôvodu je súčasné podávanie hepatotoxických liekov kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súčasné užívanie s probenecidom môže ovplyvniť exkréciu paracetamolu a jeho plazmatickú koncentráciu.


Pri dlhodobom pravidelnom dennom užívaní paracetamolu môže byť zosilnený antikoagulančný účinok warfarínu a ďalších kumarínov so zvýšeným rizikom krvácania; občasné používanie nemá zásadný vplyv.


Metoklopramid a domperidón môže zvýšiť absorpčný čas paracetamolu.


Cholestyramín môže znížiť absorpciu paracetamolu, ak je paracetamol podaný hodinu pred alebo po jeho podaní.


Súčasné podávanie s imatinibom nie je odporúčané.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Epidemiologické štúdie nepreukázali žiadne škodlivé účinky paracetamolu na graviditu alebo plod, ak sa paracetamol užíva v terapeutických dávkach.


Laktácia

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Podľa dostupných údajov nie je dojčenie kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Paracetamol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Ak sa paracetamol užíva v terapeutických dávkach, nežiaduce účinky sa objavujú zriedka a obvykle nie sú závažné. Najčastejšie nežiaduce účinky sa objavujú v dôsledku predávkovania paracetamolom.


Nežiaduce účinky sú uvedené podľa systému orgánových tried a konvencie frekvencie podľa MedDRA: zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: kožná vyrážka a iná alergická reakcia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: dýchavičnosť.

Boli hlásené niektoré prípady bronchospazmu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Bolo zaznamenaných niekoľko hlásení krvnej dyskrázie vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ale tieto reakcie nemuseli byť jednoznačne v príčinnej súvislosti s paracetamolom.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Nie je známe: zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Medzi symptómy predávkovania paracetamolom počas prvých 24 hodín patria bledosť, nauzea, vracanie, nechutenstvo a bolesti brucha. Symptómy poškodenia pečene sa môžu rozvinúť do 12–48 hodín po požití. Poškodenie pečene môže nastať u dospelých osôb po užití dávky vyššej ako 10 g paracetamolu alebo u detí, ktoré užili viac paracetamolu ako 150 mg/kg telesnej hmotnosti. Nadmerné množstvo toxického metabolitu (zvyčajne primerane detoxikovaného glutatiónom po požití bežných dávok paracetamolu) je ireverzibilne viazané na tkanivo pečene. V prípade silnej otravy môže zlyhanie pečene viesť k encefalopatii, kóme a smrti.


Akútne zlyhanie obličiek s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže vyvinúť aj bez ťažkého poškodenia pečene. Boli hlásené srdcové arytmie a pankreatitída. Môžu sa objaviť abnormality metabolizmu glukózy a metabolické acidózy.


Liečba

V prípade predávkovania alebo pri podozrení na predávkovanie je nutná okamžitá liečba (aj keď sa neprejavujú významné symptómy predávkovania).


Musia byť dostupné opatrenia a postupy na zaistenie základných životných funkcií.


Ak je to možné do 1 hodiny po predávkovaní a ak bolo užité viac ako 150 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 12 g celkovo (podľa toho, ktorý údaj je menší), má byť podané aktívne uhlie, aby sa redukovala gastrointestinálna absorpcia. Existuje len málo dôkazov, že výplach žalúdka je prínosný u pacientov, ktorí sa predávkovali výhradne paracetamolom. Ak musí byť podaný acetylcysteín alebo metionín perorálne, treba vyčistiť žalúdok od aktívneho uhlia, pretože by mohlo znižovať absorpčný účinok protijedov. Acetylcysteín alebo metionín musia byť podané počas prvých 10–12 hodín po predávkovaní; ich prínos by sa mal objaviť do 24 hodín. Paracetamol môže byť odstránený hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum a antipyretikum

ATC kód: N02BE01


Paracetamol je účinné analgetikum a antipyretikum bez protizápalového účinku. Jeho mechanizmus účinku nie je úplne známy. Predpokladá sa, že môže pôsobiť prevažne tým, že inhibuje syntézu prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme a v menšej miere prostredníctvom periférneho účinku na blokádu impulzov bolesti. Periférny účinok môže tiež nastať prostredníctvom inhibície syntézy prostaglandínov alebo inhibície syntézy alebo účinku ďalších látok, ktoré zvyšujú citlivosť receptorov bolesti na mechanickú alebo chemickú stimuláciu.


Paracetamol vytvára antipyretický účinok ako hlavný vplyv na tepelno-regulačné centrum v hypotalamu tak, že vyvoláva periférnu vazodilatáciu vedúcu k zvýšenému prietoku krvi kožou, a tým potenie a tepelné straty.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Paracetamol sa z gastrointestinálneho traktu rýchlo vstrebáva a maximálna hladina v plazme sa dosahuje 1/2–2 hodiny po perorálnom podaní. Paracetamol je distribuovaný do väčšiny telesných tkanív; prechádza placenterálnu bariéru a je prítomný v materskom mlieku.


Paracetamol je metabolizovaný pečeňou (90–95 %) a vylučuje sa prevažne močom ako glukuronidové a sulfátové konjugáty, približne 10 % ako konjugáty glutatiónu. Menej ako 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Biologický polčas sa pohybuje medzi 1–4 hodinami. Väzba na plazmatické bielkoviny je v obvyklých terapeutických dávkach zanedbateľná, ale zo zvyšovaním dávky rastie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne významné nové informácie, okrem tých už zahrnutých v iných kapitolách Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Povidón

Sodná soľ karboxymetylškobu (typ A)

Kyselina steárová

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister obsahuje 10 tabliet. 1 alebo 2 blistre sú zabalené v kartónovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 10 alebo 20 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Ak chcete otvoriť blister, tlačte na tablety a odstráňte ich z fólie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0334/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


15.11.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

5Paracetamol Grindeks 500 mg tablety