+ ipil.sk

Paracetamol Kabi 10 mg/mlPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Paracetamol Kabi 10 mg/ml

infúzny roztok


paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Paracetamol Kabi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Paracetamol Kabi

3. Ako používať Paracetamol Kabi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Paracetamol Kabi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE Paracetamol Kabi A NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek je analgetikum (uvoľňuje bolesť) a antipyretikum (znižuje horúčku).


Je určený

 • na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti, predovšetkým po chirurgických zákrokoch a

 • na krátkodobú liečbu horúčky.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM, AKO POUŽIJETE PARACETAMOL KABI


Nepoužívajte Paracetamol Kabi

 • keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Paracetamolu Kabi.

 • keď ste alergický (precitlivený) na propacetamol (iný liek proti bolesti a prekurzor paracetamolu).

 • keď trpíte závažným ochorením pečene.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Paracetamolu Kabi

 • ak trpíte ochorením pečene alebo obličiek alebo nadmerne konzumujete alkohol.

 • ak trpíte dedičnou poruchou funkcie pečene nazývanou Meulengrachtov Gilbertov syndróm.

 • ak trpíte nedostatkom glukóza-6-fosfátdehydrogenázy.

 • ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

 • ak trpíte závažným nedostatkom výživy (malnutrícia) alebo dostávate parenterálnu výživu.


Pred liečbou informujte svojho lekára, ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedených ochorení.


Čo najskôr by ste mali prejsť na užívanie tabliet proti bolesti alebo sirupu namiesto Paracetamolu Kabi.


Užívanie iných liekov

Ak užívate Paracetamol Kabi, nemali by ste užívať iné lieky obsahujúce paracetamol, aby ste neprekročili odporúčanú dennú dávku (pozri ďalšiu časť). Informujte svojho lekára, ak užívate iné lieky obsahujúce paracetamol.


Ak užívate probenecid (liek používaný na liečbu dny), váš lekár môže zvážiť zníženie dávky paracetamolu, ktorú potrebujete, pretože probenecid zvyšuje hladiny paracetamolu vo Vašej krvi.


Salicylamid (iný liek proti bolesti) môže zvyšovať hladiny paracetamolu vo vašej krvi a môže preto zvyšovať riziko jeho toxických účinkov.


Rifampicín (antibiotikum), barbituráty (sedatíva), tricyklické antidepresíva a lieky na liečbu epileptických záchvatov (antiepileptiká, ako je karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, primidon) môžu znižovať analgetické a antipyretické účinky paracetamolu a môžu zvyšovať, rovnako ako alkohol, jeho toxické účinky na pečeň.


Užívanie paracetamolu spolu s chloramfenikolom (antibiotikum) môže predlžovať účinok chloramfenikolu.


Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate perorálne (ústami užívané) kontraceptíva, pretože môžu skrátiť účinok paracetamolu.


Užívanie paracetamolu spolu so zidovudínom (liek používaný na liečbu HIV) môže viesť k zvýšenému riziku poklesu počtu niektorých bielych krviniek (neutropénia). To zvyšuje riziko výskytu infekcií.


Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate perorálne antikoagulanciá (ústami užívané látky, ktoré spomaľujú zrážanie krvi). Môžu byť potrebné častejšie kontroly na posúdenie účinku antikoagulancia.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Paracetamol Kabi sa môže používať počas tehotenstva. V takom prípade však váš lekár starostlivo posúdi, či je liečba vhodná.


Dojčenie

Paracetamol Kabi sa môže používať počas dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Paracetamol Kabi nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Paracetamol Kabi


Tento liek je určený na intravenózne použitie (podanie do žily).


Paracetamol Kabi vám bude podávať váš lekár. Podáva sa kvapkovou infúziou.


100 ml injekčná liekovka alebo vak je vyhradená pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 33 kg (vo veku približne 11 rokov).


50 ml injekčná liekovka alebo vak je vyhradená pre donosených novorodencov, dojčatá, batoľatá a deti s telesnou hmotnosťou do 33 kg.


Pred koncom infúzie vás bude váš lekár starostlivo sledovať, aby zabránil prieniku vzduchu do Vašej žily.


Dávkovanie

Dávkovanie je závislé od telesnej hmotnosti pacienta (tabuľka dávkovania je uvedená nižšie).


Telesná

hmotnosť

pacienta

Dávka na jednotlivé podanie

Objem na jednotlivé podanie

Maximálny

objem

Paracetamolu

Kabi 10 mg/ml na

jednotlivé podanie

podľa horného

limitu telesnej

hmotnosti (ml)***

Maximálna

denná dávka**

10 kg a menej*

7,5 mg/kg

0,75 ml/kg

7,5 ml

30 mg/kg

od 10 kg do 33 kg vrátane

15 mg/kg

1,5 ml/kg

49,5 ml

60 mg/kg, bez

prekročenia 2 g

od 33 kg do 50 kg vrátane

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg, bez

prekročenia 3 g

nad 50 kg s ďalšími

rizikovými

faktormi pre

hepatotoxicitu

1 g

100 ml

100 ml

3 g

nad 50 kg bez

ďalších

rizikových

faktorov pre

hepatotoxicitu

1 g

100 ml

100 ml

4 g


*Predčasne narodené deti: nie sú dostupné údaje o účinnosti a bezpečnosti pre predčasne narodené deti (pozri 5.2).

**Maximálna denná dávka: maximálna denná dávka uvedená vo vyššie uvedenej tabuľke je

pre pacientov, ktorí neužívajú iné lieky s obsahom paracetamolu a dávka sa má upraviť podľa užívania týchto liekov.

***Pacienti s nižšou telesnou hmotnosťou potrebujú menší objem/množstvo.

Minimálny interval medzi jednotlivými podaniami musí byť najmenej 4 hodiny.

Minimálny interval medzi jednotlivými podaniami u pacientov so závažnou poruchou obličiek (klírens kreatinínu ≤30 ml/min) musí byť najmenej 6 hodín.

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 3g u dospelých pacientov pečeňovou nedostatočnosťou, chronickým alkoholizmom, chronickou podvíživou (nízka rezerva

hepatálneho glutatiónu) a dehydratáciou (strata vody v organizme). Počas 24 hodín sa môžu podať najviac 4 dávky.


Ako sa podáva Paracetamol Kabi


RIZIKO CHYBNÉHO DÁVKOVANIA


Buďte opatrný a vyhnite sa zámene medzi miligramami (mg) a mililitrami (ml), ktoré môžu mať za

následok náhodné predávkovanie a smrť.


Roztok Paracetamolu Kabi sa podáva infúziou (cez kvapkadlo) do žily počas 15 minút.

Medzi jednotlivými podaniami musí byť interval minimálne 4 hodiny.


Ak máte pocit, že účinok Paracetamolu Kabi je príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Ak použijete viac Paracetamolu Kabi, ako máte

Ak ste použili viac Paracetamolu Kabi, ako ste mali, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V prípade predávkovania sa príznaky zvyčajne objavujú v priebehu prvých 24 hodín a zahŕňajú: nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, bledosť a bolesť brucha. V prípade predávkovania je potrebné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc z dôvodu rizika nezvratného poškodenia pečene.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Paracetamol Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000


zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)

 • zmeny vo výsledkoch laboratórnych testov (nezvyčajne vysoké hladiny pečeňových enzýmov zistené pri vyšetreniach krvi). Ak k tomu dôjde, informujte svojho lekára, pretože môžu byť potrebné pravidelné vyšetrenia krvi.

 • nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • celkový pocit choroby


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)

 • znížený počet niektorých krviniek (krvných doštičiek, niektorých bielych krviniek), čo môže viesť ku krvácaniu z nosa alebo ďasien a k zvýšenému riziku infekcií. Ak k tomu dôjde, informujte svojho lekára, pretože môžu byť potrebné pravidelné vyšetrenia krvi.

 • alergické reakcie v rozmedzí od jednoduchej kožnej vyrážky alebo žihľavky po závažné alergické reakcie (anafylaktický šok). Medzi možné príznaky patrí opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela a dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, prechodné zúženie dýchacích ciest vedúcich do pľúc (bronchospazmus).

Ak sa domnievate, že Paracetamol Kabi vyvoláva alergickú reakciu, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


Ojedinelé hlásenia (nie je známe, ako často sa vyskytujú)

 • rýchly pulz srdca (tachykardia)

 • červenosť kože, rumenec, svrbenie


Vplyv na laboratórne vyšetrenia

Liečba Paracetamolom Kabi môže ovplyvňovať výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení kyseliny močovej, rovnako ako vyšetrení glukózy v krvi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Paracetamol Kabi


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Paracetamol Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Pred podaním liek vizuálne skontrolujte.

Nepoužívajte Paracetamol Kabi, ak spozorujete akékoľvek častice v roztoku alebo iné sfarbenie roztoku ako slabo žltkasté.


Paracetamol Kabi bude zvyčajne uchovávať váš lekár alebo nemocničný personál a sú zodpovední za kvalitu lieku po otvorení a tiež ak sa nepoužije okamžite. Ak sa však nepoužije okamžite, zvyčajne sa nemá uchovávať dlhšie ako 24 hodín. Po zriedení sa má roztok uchovávať maximálne 6 hodín (vrátane doby infúzie). Sú tiež zodpovední za správnu likvidáciu všetkého nepoužitého Paracetamolu Kabi.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Paracetamol Kabi obsahuje

 • Liečivo je paracetamol. Jeden ml obsahuje 10 mg paracetamolu.

 • Každá 50 ml injekčná liekovka alebo vak obsahuje 500 mg paracetamolu.

 • Každá 100 ml injekčná liekovka alebo vak obsahuje 1 000 mg paracetamolu.

 • Ďalšie zložky sú cysteín, manitol (E421), voda na injekciu.


Ako vyzerá Paracetamol Kabi a obsah balenia

Paracetamol Kabi 10 mg/ml infúzny roztok je číry a slabo žltkastý infúzny roztok.

Paracetamol Kabi 10 mg/ml infúzny roztok je dostupný v 50 ml a 100 ml sklenených injekčných liekovkách uzatvorených zátkami a hliníkovými/plastickými odklápacími viečkami a v 50 ml a 100 ml vakoch uzatvorených zátkou s plastovým priesvitným prebalom.


Veľkosť balenia:


Injekčné liekovky:

1 injekčná liekovka

10 injekčných liekoviek

12 injekčných liekoviek

20 injekčných liekoviek


Vaky:

20 vakov

50 vakov

60 vakov


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse 1, D-61169 Friedberg, Nemecko

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz, Rakúsko

Fresenius Kabi France, 6, Rue de Rempart, F-27400 Louviers, Francúzsko

Fresenius Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, NO-1788 Halden, Nórsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung

Belgicko

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml oplossing voor infusie

Bulharsko

Парацетамол Каби 10 mg/ml инфузионен разтвор

Česká republika

Paracetamol Kabi 10 mg/ml, roztok pro infuzi

Dánsko

Paracetamol “Fresenius Kabi”

Estónsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml

Fínsko

Paracetamol Fresenius Kabi

Nemecko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung

Grécko

Paracetamol Kabi

Maďarsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml

Írsko

Paracetamol 10 mg/ml solution for infusion

Taliansko

Paracetamolo Kabi 10 mg/ml

Lotyšsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml šķīdums infūzijām

Litva

Paracetamol Kabi 10 mg/ml infuzinis tirpalas

Luxembursko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung

Nórsko

Paracetamol “Fresenius Kabi” 10 mg/ml infusjons-væske, oppløsning

Poľsko

Paracetamol Kabi

Portugalsko

Paracetamol Kabi

Rumunsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml, soluţie perfuzabilă

Slovensko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml, infúzny roztok

Slovinsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje

Španielsko

Paracetamol Kabi 10 mg/ml solución para perfusión

Švédsko

Paracetamol Fresenius Kabi

Holandsko

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml oplossing voor infusie

Spojené kráľovstvo

Paracetamol 10 mg/ml solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Zaobchádzanie s liekom

Len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


Pred podaním sa má liek vizuálne skontrolovať, či neobsahuje pevné častice a/alebo či nezmenil farbu.


100 ml injekčná liekovka alebo vak sú vyhradené pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 33 kg.


50 ml injekčná liekovka alebo vak sú vyhradené pre donosených novorodencov, dojčatá, batoľatá a deti s telesnou hmotnosťou do 33 kg.

Podobne ako pri všetkých infúznych roztokoch v sklenených injekčných liekovkách alebo vakoch je potrebné mať na pamäti, že je nevyhnutné dôkladné sledovanie predovšetkým na konci infúzie, bez ohľadu na infúznu cestu. Toto sledovanie na konci infúzie sa týka predovšetkým centrálnych infúzií, aby sa zabránilo vzduchovej embólii.


Kompatibilita

Paracetamol Kabi 10 mg/ml infúzny roztok sa môže riediť s roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) alebo roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) až do jednej desatiny (jeden diel Paracetamolu Kabi 10 mg/ml, infúzneho roztoku, do deviatich dielov rozpúšťadla). V tomto prípade sa má zriedený roztok použiť v priebehu 6 hodín po jeho príprave (vrátane doby infúzie).


Zriedený roztok sa má vizuálne skontrolovať a nemá sa použiť, ak je prítomná opalizácia, viditeľné pevné častice alebo zrazenina.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

4Paracetamol Kabi 10 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03916-Z1B

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Paracetamol Kabi 10 mg/ml

infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 10 mg paracetamolu.

Každá 50 ml injekčná liekovka alebo vak obsahuje 500 mg paracetamolu.

Každá 100 ml injekčná liekovka alebo vak obsahuje 1 000 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok

Číry a slabo žltkastý roztok.

Roztok je izoosmotický a jeho pH je medzi 5,0 a 7,0.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Paracetamol Kabi je indikovaný:


 • na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti, hlavne po chirurgickom zákroku,

 • na krátkodobú liečbu horúčky,


keď je intravenózne podanie klinicky odôvodnené naliehavou potrebou liečiť bolesť alebo hypertermiu a/alebo keď iné cesty podania nie sú možné.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Intravenózne použitie.


100 ml injekčná liekovka alebo vak sú vyhradené pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 33 kg.


50 ml injekčná liekovka alebo vak sú vyhradené pre donosených novorodencov, dojčatá, batoľatá a deti s telesnou hmotnosťou do 33 kg.


Dávkovanie:


Dávkovanie je závislé od telesnej hmotnosti pacienta (tabuľka dávkovania je uvedená nižšie):


Telesná

hmotnosť

pacienta

Dávka na jednotlivé podanie

Objem na jednotlivé podanie

Maximálny

objem

Paracetamolu

Kabi 10 mg/ml na

jednotlivé podanie

podľa horného

limitu telesnej

hmotnosti (ml)***

Maximálna

denná dávka**

10 kg*

7,5 mg/kg

0,75 ml/kg

7,5 ml

30 mg/kg

> 10 kg až ≤ 33 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

49,5 ml

60 mg/kg, bez

prekročenia 2 g

> 33 kg až ≤ 50 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg, bez

prekročenia 3 g

> 50 kg s ďalšími

rizikovými

faktormi pre

hepatotoxicitu

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg bez

ďalších

rizikových

faktorov pre

hepatotoxicitu

1 g

100 ml

100 ml

4 g


*Predčasne narodené deti: nie sú dostupné údaje o účinnosti o bezpečnosti pre predčasne narodené detí (pozri časť 5.2).

**Maximálna denná dávka: maximálna denná dávka uvedená vo vyššie uvedenej tabuľke je

pre pacientov, ktorí neužívajú iné lieky s obsahom paracetamolu a má sa upraviť podľa užívania týchto liekov.

***Pacienti s nižšou telesnou hmotnosťou si vyžadujú menší objem/množstvo.

Minimálny interval medzi jednotlivými podaniami musí byť najmenej 4 hodiny.

Minimálny interval medzi jednotlivými podaniami u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu ≤30 ml/min) musí byť najmenej 6 hodín.

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 3g (pozri časť 4.4) u dospelých pacientov s hepatocelulárnou nedostatočnosťou, chronickým alkoholizmom, chronickou malnutríciou (nízka rezerva hepatálneho glutatiónu) a dehydratáciou.

Počas 24 hodín sa môžu podať najviac 4 dávky.


Spôsob podania:


Buďte opatrný, ak predpisujete a podávate Paracetamol Kabi, aby nedošlo ku chybám v dávkovaní a zámene miligramov (mg) a mililitrov (ml), čo môže spôsobiť riziko neúmyselného predávkovania a smrť. Buďte opatrný a uistite sa, či je navrhovaná dávka správne určená. Keď predpisujete liek, určite dávku ako v miligramoch tak aj v mililitroch. Uistite sa, či je dávkovanie správne a podávanie lieku presné.


Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


Pred podaním sa má liek vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice alebo či nezmenil farbu.


Roztok paracetamolu sa podáva vo forme 15-minútovej intravenóznej infúzie.


Pacienti s telesnou hmotnosťou ≤10 kg:

 • sklenená injekčná liekovka alebo vak Paracetamolu Kabi sa nemá zavesiť ako infúzia kvôli malému objemu lieku, ktorý bude týmto pacientom podaný.

 • objem, ktorý bude podaný, má byť odobratý z liekovky alebo vaku a nariedený 0,9% roztokom chloridu sodného alebo 5% roztokom glukózy až do jednej desatiny (jeden diel Paracetamolu Kabi do deviatich dielov roztoku) a má sa podávať po dobu 15 minút.

 • 5 alebo 10 ml striekačka sa má použiť na odmeranie dávky primeranej pre telesnú hmotnosť dieťaťa a požadovaného objemu lieku. Nesmie sa však prekročiť 7,5ml na jednotlivú dávku.

 • používateľ sa má riadiť pokynmi pre dávkovanie, ktoré sú uvedené v písomnej informácii o lieku.


Pre riedenie Paracetamolu Kabi 10 mg/ml infúzneho roztoku, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, propacetamóliumchlorid (proliečivo paracetamolu) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Závažná hepatocelulárna insuficiencia (Childovo-Pughovo skóre > 9).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


RIZIKO CHYBNÉHO DÁVKOVANIA


Buďte opatrný a vyhnite sa zámene medzi miligramami (mg) a mililitrami (ml), ktoré môžu mať za

následok náhodné predávkovanie a smrť (pozri časť 4.2).


Odporúča sa použiť vhodnú perorálnu analgetickú liečbu, len čo bude možná táto cesta podania.


Aby sa zabránilo riziku predávkovania, je potrebné zistiť, či ďalšie podávané lieky neobsahujú paracetamol alebo propacetamóliumchlorid.


Dávky vyššie ako sú odporúčané dávky majú za následok riziko veľmi závažného poškodenia pečene. Klinické prejavy a symptómy poškodenia pečene (vrátane fulminantnej hepatitídy, zlyhania pečene, cholestatickej hepatitídy, cytolytickej hepatitídy) sa zvyčajne neprejavia skôr ako o dva dni a maximálne do 4 - 6 dní po podaní. Čo najskôr treba začať liečbu antidotom (pozri časť 4.9).


Paracetamol sa má používať mimoriadne opatrne za nasledujúcich okolností:

 • abnormálne pečeňové funkcie a hepatocelulárna insuficiencia (Childovo-Pughovo skóre

≤ 9),

 • hepatobiliárne poruchy,

 • Meulengrachtov Gilbertov syndróm (familiárna nehemolytická žltačka),

 • závažná renálna insuficiencia (klírens kreatinínu 30 ml/min), pozri časti 4.2 a 5.2,

 • chronický alkoholizmus,

 • chronická malnutrícia (nízke zásoby glutatiónu v pečeni),

 • úplná parenterálna výživa,

 • užitie enzymatických induktorov,

 • užitie hepatotoxických látok,

 • u pacientov trpiacich geneticky zapríčineným deficitom G-6-PD (favizmus) je možný výskyt hemolytickej anémie z dôvodu zníženej alokácie glutatiónu po podaní paracetamolu,

 • dehydratácia.


Vplyv na laboratórne vyšetrenia

Paracetamol môže ovplyvňovať vyšetrenia kyseliny močovej pomocou fosfowolframovej kyseliny a vyšetrenia cukru v krvi pomocou glukózo-oxidázo-peroxidázy.


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Probenecid vyvoláva takmer dvojnásobné zníženie klírensu paracetamolu inhibíciou jeho konjugácie s kyselinou glukurónovou. Pri súbežnom používaní s probenecidom sa má zvážiť zníženie dávky paracetamolu.

 • Salicylamid môže predĺžiť eliminačný polčas paracetamolu.

 • U pacientov, ktorí užívajú lieky indukujúce enzýmy, ako je rifampicín, barbituráty, tricyklické antidepresíva a niektoré antiepileptiká (karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, primidon) je metabolizmus paracetamolu narušený.

 • U pacientov požívajúcich alkohol alebo užívajúcich lieky indukujúce enzýmy sa popísali ojedinelé prípady neočakávanej hepatotoxicity (pozri časť 4.9).

 • Súbežné podávanie paracetamolu a choramfenikolu môže predĺžiť pôsobenie chloramfenikolu.

 • Súbežné podávanie paracetamolu a AZT (zidovudínu) zosilňuje náchylnosť k neutropénii.

 • Súbežné podávanie paracetamolu a perorálnych kontraceptív môže znížiť eliminačný polčas paracetamolu.

 • Súbežné používanie paracetamolu (4 g denne po dobu minimálne 4 dní) s perorálnymi antikoagulanciami môže vyvolať malé zmeny hodnôt INR. V tomto prípade sa majú častejšie monitorovať hodnoty INR počas súbežného podávania rovnako ako aj 1 týždeň po ukončení liečby paracetamolom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Klinické skúsenosti s intravenóznym podávaním paracetamolu sú obmedzené. Epidemiologické údaje získané počas používania perorálnych terapeutických dávok paracetamolu však nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca.


Prospektívne údaje u gravidných žien vystavených účinku paracetamolu nepreukázali zvýšené riziko malformácií.


Reprodukčné štúdie s intravenóznou formou paracetamolu sa u zvierat neuskutočnili. Štúdie s perorálnym podávaním však nepreukázali žiadne malformácie ani fetotoxické účinky. Aj napriek tomu sa má Paracetamol Kabi používať počas gravidity len po starostlivom posúdení prínosu a rizika. V tom prípade je nevyhnutné prísne dodržiavať odporúčané dávkovanie a trvanie liečby.


Laktácia:

Po perorálnom podaní sa paracetamol vylučuje v malých množstvách do materského mlieka. U dojčených detí sa nezaznamenali žiadne nežiaduce účinky. Preto sa Paracetamol Kabi môže používať u dojčiacich žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Paracetamol Kabi nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej definícii frekvencie:


Veľmi časté 1/10

Časté 1/100 až <1/10

Menej časté 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé 1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Neznáme frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Podobne ako u iných liekov obsahujúcich paracetamol sú nežiaduce účinky zriedkavé alebo veľmi zriedkavé. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Trieda orgánových systémov

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


trombocytopénia, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza


Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita (pohybuje sa od jednoduchej kožnej vyrážky alebo urtikárie po anafylaktický šok, ktorý si vyžaduje okamžité ukončenie liečby), bronchospazmus


Poruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia

Poruchy ciev

hypotenziaPoruchy kože a podkožného tkanivaerytém, sčervenanie, pruritus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

celkový pocit chorobyLaboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšené transaminázy
4.9 Predávkovanie


Starší pacienti, malé deti, pacienti s poruchami pečene, chronickým alkoholizmom, s chronickou malnutríciou a pacienti súbežne užívajúci lieky, ktoré spôsobujú indukciu enzýmov, sú vystavení mimoriadnemu riziku poškodenia pečene (vrátane fulminantnej hepatitídy, hepatálneho zlyhania, cholestatickej hepatitídy, cytolytickej hepatitídy). V takýchto prípadoch môže byť predávkovanie fatálne.


Príznaky predávkovania

Príznaky sa zvyčajne objavia v priebehu prvých 24 hodín a zahŕňajú: nauzeu, vracanie, anorexiu, bledosť a bolesť brucha.


Predávkovanie jednorazovou dávkou 7,5 g paracetamolu alebo viac u dospelých alebo jednorazovou dávkou 140 mg/kg telesnej hmotnosti u pediatrických pacientov má za následok nekrózu pečeňových buniek, ktorá môže zapríčiniť kompletnú a ireverzibilnú nekrózu a následne hepatocelulárnu insuficienciu, metabolickú acidózu a encefalopatiu. To následne môže viesť ku kóme, niekedy s fatálnymi následkami. Súčasne sa pozorujú zvýšené hladiny pečeňových transamináz (AST, ALT), laktátdehydrogenázy a bilirubínu v kombinácii so zníženými hladinami protrombínu, ktoré sa môžu objaviť 12 až 48 hodín po podaní.


Klinické symptómy poškodenia pečene sa zvyčajne prejavujú po dvoch dňoch a dosahujú maximum po 4 až 6 dňoch.


Liečba predávkovania

 • Okamžitá hospitalizácia

 • Pred začiatkom liečby a čo najskôr po predávkovaní sa má odobrať vzorka krvi na stanovenie plazmatických koncentrácií paracetamolu.

 • Liečba zahŕňa podávanie antidota, N-acetylcysteínu (NAC), intravenózne alebo perorálne, ak je to možné v priebehu prvých 10 hodín. N-acetylcysteín má protektívny účinok pri podaní aj po viac ako 10 hodinách, v tomto prípade je však potrebná dlhšie trvajúca liečba.

 • Symptomatická liečba

 • Na začiatku liečby a potom opakovane každých 24 hodín sa majú vykonať testy pečeňovej funkcie. Pečeňové transaminázy sa zvyčajne vrátia na normálnu hodnotu v priebehu jedného až dvoch týždňov s kompletným obnovením pečeňovej funkcie. U veľmi ťažkých prípadov môže byť však potrebná transplantácia pečene.

 • Hemodialýza môže znížiť plazmatické koncentrácie paracetamolu, tieto účinky sú však obmedzené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné analgetiká a antipyretiká, anilidy, ATC kód: N02BE01


Presný analgetický a antipyretický spôsob účinku paracetamolu sa nestanovil. Pravdepodobné je centrálne i periférne pôsobenie.


Účinok Paracetamolu Kabi v uvoľnení bolesti nastupuje v priebehu 5 až 10 minút po podaní. Maximálny analgetický účinok sa dosiahne v priebehu 1 hodiny a analgézia zvyčajne pretrváva 4 až 6 hodín.


Paracetamol Kabi znižuje horúčku v priebehu 30 minút po podaní. Antipyretický účinok pretrváva minimálne 6 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dospelí


Absorpcia

Po jednorazovom a opakovanom podávaní počas 24 hodín je farmakokinetika paracetamolu lineárna až do 2 g.


Biologická dostupnosť paracetamolu po infúzii 500 mg a 1 g paracetamolu je podobná ako po podaní infúzie 1 g a 2 g propacetamolu (čo zodpovedá 500 mg a 1 g paracetamolu).

Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) paracetamolu pozorovaná na konci 15 minútovej intravenóznej infúzie 500 mg a 1 g paracetamolu je približne 15 g/ml a 30 g/ml.


Distribúcia

Distribučný objem paracetamolu je približne 1 l/kg. Paracetamol sa neviaže vo výraznej miere na plazmatické bielkoviny (približne 10 %). Významné koncentrácie paracetamolu (približne 1,5 g/ml) sa pozorovali v cerebrospinálnom moku dvadsať minút po podaní infúzie 1 g paracetamolu.


Biotransformácia

Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvoma hlavnými metabolickými cestami: konjugáciou s kyselinou glukurónovou a s kyselinou sírovou. Druhá cesta je pri dávkach, ktoré prevyšujú terapeutickú dávku, rýchlo saturovaná. Malé množstvo (menej ako 4 %) sa metabolizuje cytochrómom P450 na reaktívny medziprodukt (N-acetylbenzochinónimín), ktorý je pri normálnom dávkovaní rýchlo detoxikovaný redukovaným glutatiónom a po konjugácii s cysteínom a kyselinou merkapturovou vylučovaný močom. V prípade závažného predávkovania je však množstvo tohto toxického metabolitu zvýšené.


Eliminácia

Metabolity paracetamolu sú vylučované predovšetkým močom. 90 % podanej dávky sa vylúči v priebehu 24 hodín, hlavne vo forme glukuronidových (60–80 %) a sulfátových (20–30 %) konjugátov. Menej ako 5 % sa vylúči v nezmenenej forme. Plazmatický polčas je 2,7 hodín a celkový telový klírens je 18 l/h.


Novorodenci, dojčatá a deti

Farmakokinetické parametre paracetamolu pozorované u dojčiat a detí sú podobné ako parametre pozorované u dospelých s výnimkou plazmatického polčasu, ktorý je mierne kratší (1,5 až 2 hodiny) ako u dospelých. U novorodencov je plazmatický polčas dlhší ako u dojčiat, t.j. okolo 3,5 hodiny. Novorodenci, dojčatá a deti vo veku do 10 rokov vylučujú významne menej glukuronidových a viac sulfátových konjugátov ako dospelí.


Tabuľka: Farmakokinetické hodnoty v závislosti od veku (štandardizovaný klírens, *CLstd/Foral (l.h-1 70 kg-1)


Vek

Telesná hmotnosť (kg)

CLstd/Foral (l.h-1 70 kg-1)

40 týždňov (vek po počatí)

3,3

5,9

3 mesiace (postnatálny vek)

6

8,8

6 mesiacov (postnatálny vek)

7,5

11,1

1 rok (postnatálny vek)

10

13,6

2 roky (postnatálny vek)

12

15,6

5 rokov (postnatálny vek)

20

16,3

8 rokov (postnatálny vek)

25

16,3

*CLstd je odhad CL populácie


Osobitné skupiny pacientov


Renálna insuficiencia

Pri závažnej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 10-30 ml/min) je eliminácia paracetamolu mierne oneskorená, eliminačný polčas sa pohybuje od 2 do 5,3 hodín. U glukuronidových a sulfátových konjugátov je rýchlosť eliminácie 3-krát nižšia u osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek ako u zdravých jedincov. Preto pri podávaní paracetamolu pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) sa má predĺžiť minimálny interval medzi jednotlivými dávkami na 6 hodín (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

Farmakokinetika a metabolizmus paracetamolu je u starších jedincov nezmenená. U tejto skupiny pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí okrem informácií uvedených v iných častiach SmPC. Štúdie lokálnej tolerancie infúzneho roztoku paracetamolu u potkanov a králikov preukázali dobrú znášanlivosť. Testy uskutočnené na morčatách nepreukázali oneskorenú kontaktnú hypersenzitivitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Cysteín

Manitol (E421)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Injekčné liekovky alebo vak pred otvorením

24 mesiacov.


Po prvom otvorení

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri izbovej teplote.


Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa otvorenie a uchovávanie nevykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Ak sa riedil s roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) alebo roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %), roztok sa má použiť takisto ihneď.


Ak sa však zriedený roztok nepoužije ihneď, neuchovávajte ho viac ako 6 hodín (vrátane doby podávania infúzie).


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


50 ml a 100 ml injekčné liekovky zo skla typu II uzatvorené halobutylovými zátkami a hliníkovým/plastickým odklápacím viečkom.

50 ml a 100 ml vaky s primárnym filmom, dávkovacím portom (infúznym portom) a prídavným portom (injekčný port) pozostávajúce z polyolefínového vnútorného obalu a vonkajšieho hliníkového obalu, kde je vložený kyslíkový indikátor. Vaky sú uzatvorené polyizoprénovými zátkami a polypropylénovými uzávermi.


Veľkosť balenia:

1 injekčná liekovka

10 injekčných liekoviek

12 injekčných liekoviek

20 injekčných liekoviek

20 vakov

50 vakov

60 vakov


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s liekom

Podobne ako pri všetkých infúznych roztokoch v sklenených injekčných liekovkách alebo vakoch je potrebné mať na pamäti, že je nevyhnutné dôkladné sledovanie predovšetkým na konci infúzie, bez ohľadu na infúznu cestu. Toto sledovanie na konci infúzie sa týka predovšetkým centrálnych infúzií, aby sa zabránilo vzduchovej embólii.


Kompatibilita

Paracetamol Kabi 10 mg/ml infúzny roztok sa môže riediť s roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) alebo roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) až do jednej desatiny (jeden diel Paracetamolu Kabi 10 mg/ml, infúzneho roztoku, do deviatich dielov rozpúšťadla).


Zriedený roztok sa má vizuálne skontrolovať a nemá sa použiť, ak je prítomná opalizácia, viditeľné pevné častice alebo zrazenina.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0728/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

12.10.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2014

10


Paracetamol Kabi 10 mg/ml