+ ipil.sk

PARALEN EXTRAPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


PARALEN EXTRA

paracetamol/kofeín


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Paralen Extra a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Paralen Extra

3. Ako užívať Paralen Extra

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Paralen Extra

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Paralen Extra a na čo sa používa


ParalenExtraobsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti. Paracetamol zabezpečuje úľavu od bolesti a znižuje telesnú teplotu. Kofeín zosilňuje účinok paracetamolu, a tak pomáha zmierniť bolesť, pôsobí proti únave, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach.


ParalenExtranedráždi žalúdok. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti staršie ako 12 rokov.


ParalenExtra je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov, svalov, reumatických a menštruačných bolestiach. Takisto prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky, prechladnutia a bolesti v hrdle a znižuje horúčku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Paralen Extra


Neužívajte Paralen Extra

- ak ste alergický na paracetamol, kofeín (liečivá lieku) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ťažké ochorenie pečene alebo akútny zápal pečene,

- ak trpíte závažnou hemolytickou anémiou (nedostatok červených krviniek).


Ak sa po troch dňoch necítite lepšie alebo ak sa cítite horšie, musíte sa poradiťa s lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Paralen Extra obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak

- sa liečite na nejaké ochorenie pečene alebo obličiek,

- máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek),

- trpíte nízkym počtom červených krviniek (hemolytická anémia),

- ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky,

- pravidelne požívate alkohol vo väčších množstvách než sa odporúča. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko toxického poškodenia pečene paracetamolom, pričom najvyššie riziko sa zaznamenalo u chronických alkoholikov, ktorí krátkodobo abstinujú (12 hodín).


Deti

Liek sa nesmie podávať deťom do 12 rokov.


Iné lieky a Paralen Extra

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte ParalenExtraak užívate iné lieky obsahujúce paracetamol. Ak si nie ste istí, či liek obsahuje paracetamol, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať Paralen Extra, ak užívate:

- lieky na liečbu nevoľnosti, vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín);

- cholestyramín (na zníženie tukov v krvi);

- lieky používané na riedenie krvi (warfarín a iné látky pôsobiace proti účinkom vitamínu K);

- lieky používané na liečbu epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, karbamazepín, topiramát alebo lamotrigín);

- niektoré antibiotiká alebo lieky používané na liečbu tuberkulózy (chloramfenikol, rifampicín, izoniazid, flukloxacilín);

- zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),;

- kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové protizápalové lieky (salicylamid, kyselina acetylsalicylová);

- lieky používané na liečbu depresie (inhibítory monoaminooxidázy napr. moklobemid a tricyklické antidepresíva ako sú amitriptylín, nortriptylín, dosulepín, imipramín, klomipramín)

- lieky používané na upokojenie, anestéziu (barbituráty);

- lieky na liečbu dny (probenecid);

- lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

- iné lieky, ktoré môžu mať toxické účinky na pečeň;

- lieky používané na liečbu psychotických porúch, napr. schizofrénie (klozapín);

- alkohol vo väčšom množstve.


Paralen Extra a jedlo, nápoje a alkohol

Liek možno užívať bez ohľadu na príjem potravy. Počas liečby týmto liekom nesmiete piť alkoholické nápoje, pretože je pravdepodobnejšie riziko postihnutia pečene. Mali by ste obmedziť príjem nápojov s obsahom kofeínu (káva, čaj, kola). Vyššie dávky kofeínu môžu vyvolávať nervozitu, nespavosť, podráždenosť a aj zrýchlenie srdcovej činnosti.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Paralen Extra nie je vhodné podávať počas prvého trimestra tehotenstva.Podávanie lieku v neskorších štádiách tehotenstva musí zvážiť lekár.

Pri krátkodobej liečbe Paralenom Extra nie je nutné prerušiť dojčenie, dieťa však treba pozorne sledovať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Paralen Extra


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a mladiství:1-2 tablety podľa potreby, až 4-krát denne v časovom odstupe najmenej 4 hodín. Jednorazovádávka 1tabletyje vhodnápre osoby shmotnosťoudo 60kg, zatiaľ čojednorazovádávka 2tabliet,jevhodná len preosoby shmotnosťou60 kga viac.

Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety. Neužívajte viac než 8 tabliet za 24 hodín.


Deti vo veku 12-15 rokov: 1 tableta najviac 3-krát denne v časovom odstupe najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávajte viac než 3 tablety za 24 hodín.

Tento liek nepodávajte deťom mladším ako 12 rokov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek:

Pred použitím tohto lieku sa o úprave dávkovania poraďte s lekárom. Po posúdení vášho zdravotného stavu, môže lekár odporučiť nižšiu dávku, alebo intervaly medzi jednotlivými dávkami dlhšie ako 4 hodiny.


Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Tablety sa majú zapíjať dostatočným množstvom tekutiny.


Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára dlhšie ako 7 dní. Ak sa príznaky ochorenia nezmiernia do 3 dní, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užijete viac Paralenu Extra, ako máte


V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc aj vtedy, ak sa cítite dobre, pretože je tu riziko oneskoreného ťažkého poškodenia pečene. Prineste si so sebou všetky zvyšné tablety a ukážte ich lekárovi.

Príznaky predávkovania paracetamolom sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, bolesť brucha, poškodenie pečene, ktoré môže viesť k zlyhaniu pečene a môže vyústiť do poruchy funkcie mozgu, metabolickej acidózy, krvácania, nízkej hladiny cukru v krvi, edému mozgu a smrti. Boli hlásené akútne zlyhanie obličiek, nepravidelný srdcový rytmus a zápal pankreasu.

Vysoké dávky kofeínu môžu vyvolať bolesti hlavy, chvenie, nervozitu a podráždenosť.


Ak zabudnete užiť Paralen Extra

V prípade potreby si vezmite vynechanú dávku lieku hneď, ako si vynechanie uvedomíte. Neužívajte najbližšiu dávku skôr ako po 4 hodinách.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce:


Častosť výskytu veľmi zriedkavá

- Závažné kožné reakcie ktorým často predchádza horúčka, bolesti hlavy, bolesti tela (príznaky podobné chrípke). Závažné kožné vyrážky, ktoré môžu zahŕňať vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal očných spojiviek (červené a opuchnuté oči). Vyrážky môžu postupovať k vytváraniu rozsiahlych pľuzgierov a odlupovaniu kože (toxická epidermálna nekrolýza (TEN), Stevensov-Johnsonov syndróm(SJS), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, fixný liekový exantém).


Častosť výskytu neznáma

  • Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre (očí a úst) alebo hrdla, brušné kŕče (angioedém).

  • Ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním, závrat alebo žihľavku, ktorá môže viesť až k šokovému stavu.


Počas užívania paracetamolu alebo kofeínu (liečivá Paralenuextra) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky (zoradené podľa výskytu):


Vedľajšie účinky paracetamolu:


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 zo 1 000 osôb):

  • alergické kožné reakcie, vyrážky


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

  • žltačka, poruchy krvotvorby, ťažkosti s dýchaním.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  • zápal pečene (bolesť žalúdka, strata chuti do jedla, môže dôjsť k pocitu nevoľnosti alebo vracaniu), čo môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.


Vedľajšie účinky kofeínu:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  • nepokoj, nespavosť, nevoľnosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Paralen Extra


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Paralen Extra obsahuje


Liečivá sú: 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeínu v jednej filmom obalenej tablete.

Ďalšie zložky sú: predželatínovaný škrob, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, simetikónová emulzia SE 4, mastenec.


Ako vyzerá Paralen Extra a obsah balenia


Paralen Extra sú takmer biele až žltkasté dvojvypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom "PARALEN EXTRA" na jednej strane.


Veľkosť balenia: 12 alebo 24 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Paralen Extra proti bolesti

Slovenská republika

Paralen Extra


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


5PARALEN EXTRA

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

PARALEN EXTRA

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Opis lieku: takmer biele až žltkasté bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom "PARALEN EXTRA" na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ParalenExtra je analgetikum a antipyretikum, ktoré pôsobí rýchlo proti silnej a stredne silnej bolesti. Tablety sa odporúčajú na liečbu väčšiny bolestivých a horúčkovitých stavov, ako sú bolesti hlavy, vrátane migrény, bolesti zubov, neuralgie rôzneho pôvodu, bolesti hrdla, menštruačné bolesti, reumatické bolesti, bolesti chrbta, bolesti svalov a kĺbov pri chrípke a prechladnutí. Súčasne znižuje horúčku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci od 15 rokov

1 – 2 tablety podľa potreby až 4-krát denne s časovým odstupom najmenej 4 hodín. Jednorazovádávka 1tabletyje vhodnápre osoby shmotnosťoudo 60kg, zatiaľ čojednorazovádávka 2tablietjevhodná len preosoby shmotnosťou60 kga viac

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g paracetamolu (2 tablety), maximálna denná dávka je 4 g paracetamolu (8 tabliet).


Starší pacienti

Ako dospelí, avšak môže byť potrebné zníženie dávky (pozri časť 4.4)


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou je nutné upraviťdávkovanie; pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min je možné podávať 500 mg každých 6 hodín; pri hodnote nižšej než 10 ml/min sa liek podáva každých 8 hodín.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Pri stabilizovanej chronickej hepatálnej insuficiencii paracetamol zvyčajne nevyvoláva poškodenie pečene, ak je podávaný vo vyššie uvedenom dávkovaní. Napriek tomu je vhodné u týchto pacientov nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.


Pediatrická populácia (12 – 15 rokov)

Jedna filmom obalená tableta až 3-krát denne v časovom odstupe najmenej 6 hodín.


Bezpečnosť a účinnosť Paralenu Extra u detí do 12 rokov nebola stanovená.


Spôsob podávania

Liek je určený na perorálne podanie. Paralen Extra sa nemá používať na dlhodobú liečbu (nad 10 dní).


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný:

- pri známej precitlivenosti na paracetamol, kofeín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- pri ťažkej hepatálnej insuficiencii, akútnej hepatitíde,

- pri ťažkej hemolytickej anémii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri podávaní paracetamolu pacientom s poruchou funkcie pečene a pacientom, ktorí dlhodobo užívajú vysoké dávky paracetamolu, sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov. U pacientov s ochorením pečene je vyššie nebezpečenstvo predávkovania.


Na základe postmarketingových skúseností s používaním paracetamolu sa zistilo, že hepatotoxicita paracetamolu sa môže vyskytnúť aj pri použití terapeutických dávok, alebo pri krátkodobom použití a u pacientov bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene. Poškodenie pečene sa však môže vyvinúť aj pri oveľa nižších dávkach, ak spolupôsobí alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické látky (pozri časť 4.5). Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu, pričom najvyššie riziko sa zaznamenáva u chronických alkoholikov, ktorí krátkodobo abstinujú (12 hodín).


Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.


Liek sa sa má používať zvlášť opatrne u pacientov s hemolytickou anémiou a pri deficite enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.


Opatrnosť sa odporúča aj u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Pri renálnej insuficiencii sa odporúča predĺžiť dávkovací interval (pozri časť 4.2) Pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť poruchu funkcie obličiek.


Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami a súčasnom podávaní vysokých dávok paracetamolu je nutná kontrola protrombínového času.


Pacientov treba upozorniť, aby súčasne neužívali iné lieky obsahujúce paracetamol.


Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zvýšenou citlivosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).


Závažné kožné nežiaduce účinky (SCAR):

Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP). Pacienti musia byť informovaní o prejavoch a príznakoch a musia byť starostlivo sledovaní či sa u nich nevyskytujú kožné reakcie. Ak sa objavia prejavy alebo príznaky SJS, TEN a AGEP (napr. progresívna kožná vyrážka, často s pľuzgiermi nebo slizničnými léziami), pacienti musia okamžite ukončiť liečbu a vyhľadať lekárskú pomoc.


Pitie nadmerného množstva kávy alebo čaju počas liečby môže vyvolať pocit napätia a podráždenosti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže zvýšiť metoklopramid a domperidón, kým cholestyramín ju môže znižovať.


Súbežné podávanie liekov, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka ako napr. propantelín, môže viesť k spomaleniu absorpcie a oneskoreniu účinku paracetamolu.


Paracetamol môže zvýšiť riziko krvácania u pacientov užívajúcich warfarín a iné antagonisty vitamínu K. Pacienti užívajúci paracetamol a antagonisty vitamínu K majú byť monitorovaní, či majú adekvátnu koaguláciu a nemajú komplikácie zo zvýšenej krvácavosti.


Hepatotoxické látky môžu zvýšiť možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolom.


Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu.


Probenecid a salicylamid ovplyvňuje vylučovanie a koncentráciu paracetamolu v plazme.


Riziko toxicity paracetamolu môže byť zvýšené u pacientov liečených inými potenciálne hepatotoxickými liekmi alebo liekmi indukujúcimi pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako sú niektoré antiepileptiká (ako glutetimid, fenobarbital, fenytoín, karbamazepín, topiramát), barbituráty, inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva, ľubovník bodkovaný rifampicín a alkohol. Indukcia metabolizmu má za následok zvýšenú produkciu hepatotoxického oxidatívneho metabolitu paracetamolu. Hepatotoxické účinky sa prejavia, ak tento metabolit prekročí normálnu väzbovú kapacitu glutatiónu.


Súbežné podávanie flukloxacilínu s paracetamolom môže viesť k metabolickej acidóze, najmä u pacientov s prítomnosťou rizikových faktorov deplécie glutatiónu, ako je sepsa, podvýživa alebo chronický alkoholizmus.


Pri súbežnom podávaní paracetamolu s lamotrigínom bolo hlásené oslabenie účinnosti lamotrigínu spolu so zvýšením jeho pečeňového klírensu.


Súbežné užívanie paracetamolu a izoniazidu môže mať za následok zvýšené riziko hepatotoxicity.


Väčší sklon k rozvoju neutropénie a hepatotoxicity bol hlásený pri súbežnom užívaní paracetamolu a zidovudínu. Z tohto dôvodu je potrebné podávať tento liek spolu so zidovudínom len po starostlivom zvážení pomeru prínosu/rizika liečby.


Súbežné užívanieklozapínua kofeínumôže viesťk zvýšenémurizikutoxicityklozapínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Epidemiologické štúdie uskutočnené počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu a kofeínu, ak sa používali v odporúčaných dávkach. Nie je vhodné podávať liek v prvom trimestri gravidity. Podávanie v druhom a treťom trimestri musí zvážiť lekár.


Laktácia

Paracetamol prechádza do mlieka dojčiacich matiek, ale jeho množstvo nie je klinicky významné. Paracetamol a jeho metabolity sa v moči dojčaťa nezistili. U dojčených detí neboli hlásené nežiaduce reakcie ani po dlhodobom užívaní paracetamolu s výnimkou jediného prípadu makulopapulárnej vyrážky.

Pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa, nie je nutné dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie na paracetamol pri dodržiavaní terapeutických dávok sa vyskytujú iba zriedkavo. V nasledujúcich tabuľkách sú nežiaduce reakcie paracetamolu a kofeínu zosumarizované a rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením ich frekvencie výskytu: veľmi časté (≥ 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):


Paracetamol môže vyvolať nasledujúce nežiaduce reakcie (rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA):


Trieda orgánových systémov podľa terminológie MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé


agranulocytóza, leukopénia, neutropénia, pancytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

neznáme

anafylaktický šok, angioedém

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

žltačka

neznáme

cytolytická hepatitída, ktorá môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé


bronchospazmus

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zriedkavé

alergické kožné reakcie, vyrážky

veľmi zriedkavé

Boli hlásené prípady závažných kožných reakcií, ako je toxická epidermálna nekrolýza (TEN), Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, fixný liekový exantém (pozri časť 4.4).


Kofeín môže vyvolať nasledujúce nežiaduce reakcie (rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA):


Trieda orgánových systémov podľa terminológie MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Psychické poruchy

časté


nepokoj, nespavosť z dôvodu stimulácie centrálneho nervového systému

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nauzea vyvolaná podráždením gastrointestinálneho traktu


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Prejavy

Predávkovanie aj pomerne nízkymi dávkami paracetamolu (8 až 15 g v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta) môže viesť k ťažkému poškodeniu pečene a niekedy k akútnej renálnej tubulárnej nekróze. Bledosť, nauzea, vracanie, nechutenstvo a bolesti brucha patria medzi symptómy predávkovania paracetamolom počas prvých 24 hodín. Symptómy poškodenia pečene sa môžu rozvinúť do 12 − 24 hodín po užití lieku. Môžu nastať abnormality metabolizmu glukózy. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť pečeňovú cytolýzu, čo môže viesť k hepatocelulárnej insuficiencii, encefalopatii, metabolickej acidóze, kóme a smrti. Bolo hlásené akútne zlyhanie obličiek s akútnou tubulárnou nekrózou, pritom závažné poškodenie pečene nebolo prítomné. Takisto sa zaznamenala kardiálna arytmia, pankreatitída a pancytopénia. Nadmerné množstvo toxického metabolitu (zvyčajne primerane detoxikovaného glutatiónom po užití bežných dávok paracetamolu) je ireverzibilne viazané na tkanivo pečene.

12 až 48 hodín po akútnom predávkovaní sa zvyšujú hladiny pečeňových transamináz, laktátdehydrogenázy a bilirubínu spolu s poklesom hladiny protrombínu. Predĺženie protrombínového času je jedným z indikátorov zhoršenej funkcie pečene, preto je vhodné ho kontrolovať. Väčšia tendencia k poškodeniu pečene sa zaznamenáva u pacientov liečených induktormi enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo u pacientov s abúzom alkoholu.


Liečba

V prípade predávkovania paracetamolom je nutná okamžitá liečba. Aj keď sa neprejavujú významné včasné symptómy, pacienta treba previezť do nemocnice, aby bol pod lekárskym dohľadom. U pacienta, ktorý užil v priebehu posledných 4 hodín dávku okolo 7,5 g alebo viac, je potrebné vykonať výplach žalúdka. Potom treba podať metionín (2,5 g perorálne) alebo špecifické antidotum intravenózny N-acetylcysteín (v priebehu 8 − 15 hodín po intoxikácii), čo má priaznivý efekt až do 48 hodín po predávkovaní. Acetylcysteín sa zvyčajne podáva dospelým pacientom a deťom i.v.(intravenózne) v 5 % roztoku glukózy, iniciálna dávka má byť 150 mg/kg telesnej hmotnosti v priebehu 15 minút. Ďalej sa podáva 50 mg/kg v infúzii 5 % roztoku glukózy po dobu 4 hodín a potom 100 mg/kg do 16 resp. 20 hodín po začatí liečby. Acetylcysteín možno podať aj perorálne do 10 hodín po užití toxickej dávky paracetamolu v množstve 70 − 140 mg/kg 3-krát denne. Musia byť dostupné opatrenia a postupy na zaistenie základných životných funkcií. Pri veľmi ťažkej intoxikácii je opodstatnená hemodialýza alebo hemoperfúzia.

Vysoké dávky kofeínu môžu vyvolať bolesti hlavy, tremor, nervozitu a podráždenie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: paracetamol, kombinácie s výnimkou psycholeptík, ATC kód: N02BE51


Paracetamol je analgetikum – antipyretikum bez protizápalového účinku a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Môže sa používať u dospelých pacientov ako aj u detí. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný pôsobeniu kyseliny acetylsalicylovej a závisí od inhibície prostaglandínov v centrálnej nervovej sústave. Táto inhibícia je však selektívna.

Hladina cukru v krvi ostáva nezmenená, a preto paracetamol môžu užívať aj diabetici. Neovplyvňuje krvnú zrážavosť, nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol možno podávať vo všetkých prípadoch, kde sú salicyláty kontraindikované.

Analgetický účinok paracetamolu po jednorazovom podaní dávky 0,5-1 g trvá 3-6 hodín, antipyretický účinok trvá 3-4 hodiny. Obidva účinky sú porovnateľné s účinkom kyseliny acetylsalicylovej v rovnakých dávkach.

Kofeín posilňuje analgetický účinok paracetamolu tým, že stimuluje centrálny nervový systém, a teda môže zmierniť aj depresiu, ktorá často bolesť sprevádza.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Paracetamol sa z gastrointestinálneho traktu rýchlo a takmer úplne vstrebáva. Maximálna hladina v plazme sa dosahuje za 15-60 minút a biologický polčas v plazme je 1-4 hodiny po podaní terapeutických dávok. Pri ťažkej pečeňovej insuficiencii sa predlžuje až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek sa polčas nepredlžuje, ale keďže je vylučovanie obličkami obmedzené, je nutné dávku paracetamolu znížiť. Paracetamol sa pomerne rovnomerne distribuuje do väčšiny telesných tekutín. Väzba na bielkoviny plazmy kolíše; 20-30 % býva naviazané v koncentráciách zachytených pri akútnej intoxikácii. Exkrécia prebieha prakticky výlučne obličkami vo forme konjugovaných metabolitov. Asi 5 % paracetamolu sa vylučuje v nezmenenej forme.

Paracetamol prestupuje cez placentárnu bariéru a prechádza do mlieka dojčiacich matiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje, ktoré by pomohli spoľahlivo zhodnotiť, či mutagénny, karcinogénny, teratogénny a embryotoxický potenciál tejto fixnej kombinácie je niečím odlišný od rizík, ktoré majú jednotlivé zložky podávané samostatne.


a) Akútna toxicita

Je známe, že u človeka perorálne užitie viac než 6 g paracetamolu môže vyvolať známky akútnej intoxikácie. Pri plazmatickej koncentrácii 200 – 300 g/ml po 4 hodinách, 100 – 150 g/ml po 8 hodinách, 50 – 80 g/ml po 12 hodinách a 30 – 45 g/ml po 15 hodinách bolo hlásené poškodenie hepatocytov s letálnym záverom v hepatálnej kóme. Hepatotoxicita paracetamolu je priamo úmerná jeho plazmatickej koncentrácii. Lieky indukujúce pečeňové enzýmy a alkohol môžu zapríčiniť poškodenie pečene aj pri takých dávkach paracetamolu, ktoré sú inak netoxické.


b) Chronická toxicita

V experimentoch na zvieratách, v ktorých sa skúmala subchronická a chronická toxicita paracetamolu na potkanoch a myšiach, bolo hlásené poškodenie gastrointestinálneho traktu, zmeny krvného obrazu, degenerácia hepatálneho a renálneho parenchýmu až do stavu nekrózy. Tieto zmeny boli zapríčinené na jednej strane mechanizmom účinku paracetamolu, a na druhej strane jeho metabolizmom. Metabolity, ktorým sa pripisujú toxické účinky a súvisiace orgánové zmeny, boli preukázané aj u človeka. Z tohto dôvodu sa paracetamol nemá podávať dlhodobo a vo vysokých dávkach. Boli opísané prípady reverzibilnej chronickej aktívnej hepatitídy pri takom nízkom dávkovaní ako 3,9 a 2,9 g a pri používaní v trvaní jedného roka.


K zjavnému zhoršeniu funkcie pečene môže dôjsť pri dlhodobom užívaní vyšších perorálnych dávok (okolo 6 g paracetamolu) počas obdobia napr. troch týždňov aj v pečeni, ktorá pred podávaním liečiva nebola poškodená, napr. u osôb, ktoré nekonzumujú alkohol.


c) Mutagénny a karcinogénny potenciál

V komplexných štúdiách sa nezistili žiadne známky významnejšieho genotoxického rizika paracetamolu podávaného v dávkach zodpovedajúcich terapeutickým, t. j. netoxickým dávkam.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach nepriniesli žiadne zistenia o relevantných karcinogénnych účinkoch pri nehepatotoxickom dávkovaní paracetamolu.


d) Reprodukčná toxicita

Experimenty na zvieratách a doterajšie skúsenosti u ľudí nepoukazujú na žiadne účinky paracetamolu, čo sa týka poškodenia plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

predželatínovaný škrob

povidón 30

sodná soľ kroskarmelózy

kyselina stearová

mikrokryštalická celulóza


Obal:

hypromelóza 2910/5

makrogol 6000

oxid titaničitý

simetikónová emulzia SE 4

mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (Al/bezfarebný, priehľadný PVC), skladacia škatuľka.

Veľkosť balenia: 12 a 24 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s.,

U kabelovny 130

102 37 Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0115/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20. februára 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17. decembra 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

8PARALEN EXTRA