+ ipil.sk

Paratramol 37,5 mg/325 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/03325-PRE

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06926-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Paratramol 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety


tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Paratramol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paratramol

3. Ako užívať Paratramol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Paratramol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Paratramol a na čo sa používa


Paratramol je kombinácia dvoch analgetík (lieky proti bolesti), tramadolu a paracetamolu, ktoré pôsobia spoločne k úľave od bolesti.


Paratramol je určený na liečbu stredne ťažkej až ťažkej bolesti, ak lekár odporučí, že kombinácia tramadolu a paracetamolu je potrebná.


Paratramol majú užívať len dospelí a mladiství starší ako 12 rokov.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paratramol


Neužívajte Paratramol, ak

 • ste alergický na paracetamol, tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • pijete alkohol alebo v prípade akútnej otravy alkoholom;

 • užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú ospalosť alebo zníženú pozornosť; patria sem opiáty obsahujúc látky tlmiace bolesť ako je morfín a kodeín alebo ostatné psychtropné lieky (lieky, ktoré ovplyvňujú náladu a emócie);

 • teraz užívate inhibítory monoaminooxidázy MAO (určité lieky používané na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby) alebo ste ich užívali v posledných 14 dňoch pred liečbou Paratramolom;

 • trpíte závažnou pečeňovou poruchou;

 • máte epilepsiu, ktorá nie je primerane kontrolovaná vašimi súčasnými liekmi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Paratramol, obráťte sa na svojho lekára, ak

 • užívate iné lieky obsahujúce paracetamol alebo tramadol

 • máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene, alebo ak si všimnete, že vaše oči a koža žltnú. Môže to znamenať vznik žltačky alebo problémy so žlčovodmi.

 • máte problémy s obličkami

 • máte problémy s dýchaním, napríklad astmu alebo pľúcne problémy

 • ste epileptik alebo ste mali záchvaty alebo kŕče

 • ste v poslednej dobe mali poranenie hlavy, šok alebo silné bolesti hlavy, ktoré môžu, ale nemusia byť spojené s vracaním

 • ste závislý na liekoch, vrátane tých, ktoré sa používajú na úľavu od stredne silnej až silnej bolesti, napríklad morfín

 • užívate iné lieky na liečbu bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín

 • budete musieť dostať anestetikum. Informujte svojho lekára alebo zubného lekára, že užívate Paratramol.


Ak sa vás ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov týkal v minulosti alebo sa na vás vzťahuje kým užívate Paratramol, uistite sa, že váš lekár o tom vie. Ten potom môže rozhodnúť, či budete aj naďalej užívať tento liek.


Iné lieky a Paratramol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Dôležité: Tento liek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svojho lekára, ak užívate akýkoľvek iný liek s obsahom paracetamolu alebo tramadolu(vrátane liekov, ktoré ste si kúpili sami), pretože nesmiete prekročiť maximálne denné dávky.


Paratramol sa nesmie užívať s nasledovným:

 • inhibítory monoaminooxidázy ("MAOI") alebo do dvoch týždňov od ich vysadenia (pozri časť „Neužívajte Paratramol").

 • opioidy obsahujúce látky tlmiace bolesť ako je morfín a kodeín.


Paratramol sa neodporúča užívať spolu s nasledovným:

 • karbamazepín (liek bežne používaný na liečbu epilepsie alebo niektorých typov bolesti ako je silná bolesť pri atakoch v oblasti tváre nazývaná trigeminálna neuralgia (bolesť trojklanného nervu).

 • buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (opioidné lieky proti bolesti). Účinok na zmiernenie bolesti môže byť znížený.


Riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje, ak zároveň užívate:

 • niektoré antidepresíva (lieky proti depresii). Paratramol môže interagovať s týmito liekmi a môžete mať príznaky ako sú mimovoľné, rytmické kontrakcie svalov, vrátane svalov, ktoré kontrolujú pohyby očí, agitácia, nadmerné potenie, tras, zhoršenie reflexov, zvýšené svalové napätie, telesná teplota nad 38 °C.

 • utišujúce lieky, lieky na spanie, ostatné lieky proti bolesti ako je morfín alebo kodeín (tiež ako liek proti kašľu), baklofén (liek na uvoľnenie svalov), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na liečbu alergií. Môžete sa cítiť ospalý alebo mať pocit na omdletie. Ak k tomu dôjde, informujte svojho lekára.

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť kŕče, ako sú niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká. Riziko vzniku kŕčov môže byť zvýšené, ak súčasne užijete Paratramol. Váš lekár vám povie, či je Paratramol pre vás vhodný.

 • warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov môže byť zmenená a môže dôjsť ku krvácaniu. Akékoľvek predĺžené alebo neočakávané krvácanie treba ihneď oznámiť vášmu lekárovi.


Účinnosť Paratramolu môže byť zmenená, ak tiež užívate:

 • metoklopramid, domperidón alebo ondansetrón (lieky na liečbu nevoľnosti a vracania),

 • cholestyramín (liek na zníženie hladiny cholesterolu v krvi)

 • ketokonazol alebo erytromycín (lieky proti infekciám).


Váš lekár vám povie, ktoré lieky sú bezpečné, ak sa užívajú s Paratramolom.


Paratramol a jedlo, nápoje a alkohol

Paratramol môže vyvolať pocit ospalosti. Alkohol môže spôsobiť, že sa budete cítiť viac ospalý, takže nepite alkoholalebo neužívajte lieky obsahujúce alkohol pri užívaní Paratramolu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Keďže Paratramol obsahuje tramadol, nesmiete tento liek užívať počas tehotenstva. Ak otehotniete počas liečby Paratramolom, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať ďalšie tablety.


Malé množstvo tramadolu môže prechádzať do materského mlieka.

Preto neužívajte tento liek počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Paratramol môže vyvolať ospalosť, závraty alebo rozmazané videnie.

Neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje ani nepoužívajte nástroje, kým nezistíte, ako vás Paratramol ovplyvňuje.


 1. Ako užívať Paratramol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka sa má upraviť podľa intenzity vašej bolesti a vašej individuálnej citlivosti na bolesť. Vo všeobecnosti sa má použiť najnižšia účinná dávky, pri ktorej sa potlačí bolesť.

Paratramol musíte užívať čo najkratšiu možnú dobu.


Použitie u detí do 12 rokov sa neodporúča.


Ak lekár nepredpísal inak, zvyčajná začiatočná dávka pre dospelých a mladistvých nad 12 rokov sú 2 tablety. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky, podľa odporúčania vášho lekára. Najkratšia doba medzi dávkami musí byť najmenej 6 hodín.


Neužívajte viac ako 8 filmom obalených tabliet Paratramolu za deň.


Neužívajte Paratramol častejšie, ako vám povedal váš lekár.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť vylučovanie tramadolu spomalené. Ak sa vás to týka, váš lekár vám odporučí predĺžiť interval medzi dávkami.


Závažné ochorenie pečene alebo obličiek/pacienti na dialýze

Pacienti so závažnou pečeňovou a/alebo obličkovou nedostatočnosťou nesmú užívať Paratramol. Ak je vo vašom prípade nedostatočnosť mierna alebo stredne závažná, váš lekár vám môže odporučiť predĺžiť interval medzi dávkami.


Spôsob podávania:

Tablety sú určené na vnútorné použitie.

Prehltnite celé tablety s dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú drviť alebo žuť.

Ak si myslíte, že účinok Paratramolu je príliš silný (t. j. budete sa cítiť veľmi ospalý alebo mať ťažkosti s dýchaním), alebo naopak príliš slabý (t. j. budete mať nedostatočnú úľavu od bolesti), kontaktujte svojho lekára.


Ak užijete viac Paratramolu, ako máte

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade predávkovania týmto liekom, aj keď sa cítite dobre, kvôli neskoršiemu riziku vážneho poškodenia pečene.

Po užití veľmi vysokej dávky tramadolu sa môže objaviť zúženie zreničiek, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly srdcový tep, kolaps, poruchy vedomia až kóma (hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty a dýchacie ťažkosti až do zastavenia dýchania. Predávkovanie paracetamolom je nebezpečné a môže spôsobiť vážne poškodenie pečene a obličiek.


Ak zabudnete užiť Paratramol

Ak zabudnete užiť tablety, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.


Ak prestanete užívať Paratramol

Ak ste užívali Paratramol určitú dobu, oznámte vášmu lekárovi, ak chcete liečbu prerušiť, pretože vaše telo si na to mohlo zvyknúť. Ak náhle prestanete užívať Paratramol, môže pociťovať (pozri časť 4. "Možné vedľajšie účinky"). Môže sa vyskytnúť úzkosť, nepokoj, nervozita, nespavosť, hyperaktivita, tras a/alebo žalúdočná nevoľnosť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné frekvencie výskytu sa používajú na vyhodnotenie vedľajších účinkov:

veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 osôb

časté: postihujú menej ako 1 z 10 osôb

menej časté: postihujú menej ako 1 zo 100 osôb

zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb

veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb

neznáme: frekvenciu nemožno určiť z dostupných údajovVeľmi časté

 • nauzea (pocit nevoľnosti)

 • závraty, ospalosť

Tieto sú obvykle mierne.


Časté

 • vracanie, problémy s trávením (zápcha, nadúvanie, hnačka), bolesť brucha, sucho v ústach

 • svrbenie, nadmerné potenie

 • bolesť hlavy, chvenie

 • zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, pocit povznesenej nálady)


Menej časté

 • vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu a tepu

 • problémy alebo bolesť pri močení, prítomnosť bielkovín v moči

 • kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)

 • brnenie, necitlivosť alebo pocit mravčenia v končatinách

 • zvonenie v ušiach

 • mimovoľné svalové zášklby

 • depresia, nočné mory, halucinácie (počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú skutočné)

 • strata pamäti

 • problémy pri prehĺtaní

 • krv v stolici

 • triaška

 • návaly horúčavy

 • bolesť v hrudníku

 • problémy s dýchaním

 • zvýšené pečeňové enzýmy.


Zriedkavé

 • kŕče, mimovoľné svalové pohyby, pocit na odpadnutie

 • závislosť

 • rozmazané videnie.


Neznáme

 • zníženie hladiny cukru v krvi.


Nasledujúce známe vedľajšie účinky boli hlásené ľuďmi, ktorí užívali lieky, ktoré obsahujú iba tramadol alebo len paracetamol. Avšak, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto účinkov počas liečby Paratramolom, informujte o tom vášho lekára:

 • pocit na odpadnutie pri vstávaní z ľahu alebo sedu, pomalý srdcový tep, mdloby, zmeny chuti do jedla, svalová slabosť, pomalšie alebo slabšie dýchanie, zmeny nálady, zmeny aktivity, zmeny vo vnímaní, zhoršenie existujúcej astmy.

 • v niektorých zriedkavých prípadoch kožné vyrážky, čo môže znamenať vznik alergickej reakcie s náhlym opuchom tváre a krku, problémy s dýchaním alebo pokles krvného tlaku a mdloby. Ak sa vám to stane, prerušte liečbu a ihneď navštívte lekára. Nesmiete liek znova užiť.


V zriedkavých prípadoch môže užívanie lieku typu tramadolu spôsobiť, že sa stanete na ňom závislý a bude ťažké prestať ho užívať.


V niektorých prípadoch ľudia, ktorí užívajú tramadol určitú dobu, sa cítia zle, ak sa liečba náhle preruší. Môžu mať pocit nepokoja, úzkosti, nervozity alebo chvenia. Môžu byť hyperaktívni, mať ťažkosti so spánkom a žalúdočné alebo črevné ochorenia. Veľmi zriedkavo ľudia môžu taktiež dostať záchvaty paniky, halucinácie, mať neobvyklé vnímanie ako je svrbenie, brnenie a znížená citlivosť a hučanie v ušiach (tinitus). Ak spozorujete niektorý z týchto ťažkostí po vysadení Paratramolu, poraďte sa s vaším lekárom.


Vo výnimočných prípadoch krvné testy môžu odhaliť niektoré abnormality, napríklad nízky počet krvných doštičiek, čo môže mať za následok krvácanie z nosa alebo krvácanie z ďasien, alebo nedostatok niektorých bielych krviniek (agranulocytóza), ktoré môžu viesť k infekcii, bolesti hrdla alebo k horúčke.

Užívanie Paratramolu spolu s liekmi na riedenie krvi (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania. Akékoľvek predĺžené alebo neočakávané krvácanie treba ihneď oznámiť vášmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku


5. Ako uchovávať Paratramol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Paratramol obsahuje


 • Liečivami sú tramadoliumchlorid a paracetamol. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.

 • Ďalšie zložky sú:

jadro tablety: predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

obal: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172).


Ako Paratramol vyzerá a obsah balenia


Paratramol filmom obalené tablety sú bledožlté, oválne, obojstranne vypuklé tablety (dĺžka: 16,5 mm).


Tablety sú balené v blistroch. Jedno balenie obsahuje 10, 20, 30, 60 alebo 90 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA, 19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko, Slovensko Paratramol

Česká republika Partramec

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko Clocinol

Poľsko Poltram Combo

Rakúsko Poltradol

Rumunsko Linerol


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


__________________________________________________________________________________

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

__________________________________________________________________________________


Paratramol je fixná kombinácia účinných látok. V prípade predávkovania môžu symptómy zahŕňať príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto účinných látok.


Príznaky predávkovania z tramadolu
V zásade možno očakávať príznaky intoxikácie tramadolom podobné iným centrálne pôsobiacim analgetikám (opioidy). Patrí k nim najmä mióza, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kóma, kŕče a útlm dýchania až zástava dychu.


Príznaky predávkovania z paracetamolu

Predávkovania je závažné najmä u malých detí. Príznaky predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nauzea, vracanie, nechutenstvo a bolesti brucha. Poškodenie pečene sa môže prejaviť 12 až 48 hodín po požití. Môžu sa objaviť abnormality metabolizmu glukózy ametabolická acidóza. V prípade ťažkej otravy zlyhanie pečene môže progredovať do encefalopatie, kómy až po smrť. Akútne zlyhanie obličiek s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže vyvinúť aj bez ťažkého poškodenia pečene. Bola hlásená srdcová arytmia a pankreatitída.

Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užijú 7,5-10 g alebo viac paracetamolu. Možno očakávať, že nadmerné množstvo toxického metabolitu (zvyčajne adekvátne detoxikovaný glutatión pri požití normálnej dávky paracetamolu), sa nezvratne viaže na tkanivo pečene.


Okamžitá liečba:

 • Transfer okamžite na špecializovanú jednotku.

 • Udržiavanie dýchacej a obehovej funkcie.

 • Pred začatím liečby má byť k dispozícii vzorka krvi čo najskôr po predávkovaní za účelom zistenia plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonania pečeňových testov.

 • Stanovenie pečeňových testov na začiatku (predávkovania) a opakovať každých 24 hodín.

Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie pečeňových enzýmov (ASAT/ALAT), ktoré sa normalizuje po jednom alebo dvoch týždňoch.

 • Vyprázdnenie žalúdka vyvolaním vracania (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

 • Začať podporné opatrenia ako je udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnej funkcie, naloxón sa má podať proti útlmu dýchania, kŕče môžu byť kontrolované diazepamom.

 • Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra hemodialýzou alebo hemofiltráciou. Preto liečba akútnej intoxikácie Paratramolom pomocou hemodialýzy alebo hemofiltrácie sama o sebe nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je nevyhnutná pri riešení predávkovania paracetamolom. Aj napriek nedostatku signifikantných skorých príznakov, pacientov treba previesť do nemocnice na okamžitú lekársku kontrolu a u všetkých dospelých alebo dospievajúcich, ktorí požili 7,5 g alebo viac paracetamolu za posledné 4 hodiny alebo ak akékoľvek dieťa požilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, treba vykonať výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa merajú neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné posúdiť riziko vzniku poškodenia pečene (pomocou nomogramu predávkovania paracetamolom). Môže byť potrebné podať perorálne metionín alebo intravenózne N-acetylcysteín (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok najmenej do 48 hodín po predávkovaní. Podanie intravenózneho NAC je najviac prospešné, ak sa začne do 8 hodín od predávkovania. Podanie NAC však môže nasledovať aj v prípade, že čas po predávkovaní je väčší ako 8 hodín a pokračovať s podávaním počas celej liečby. Liečba NAC má začať okamžite pri podozrení na nadmerné predávkovanie. Všeobecné podporné opatrenia musia byť k dispozícii.


Bez ohľadu na hlásené množstvo paracetamolu, ktoré bolo požité, antidotum paracetamolu NAC, sa má podávať perorálne alebo intravenózne, čo najrýchlejšie, pokiaľ možno do 8 hodín po predávkovaní.

8


Paratramol 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení ev. č.: 2014/03325-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06926-ZIBSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Paratramol 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchlorid a 325 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Bledožlté okrúhle bikovexné tablety (dĺžka: 16,5 mm).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Paratramol je indikovaný na symptomatickú liečbu stredne ťažkej až ťažkej bolesti.


Paratramol je indikovaný u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.


Použitie Paratramolu má byť obmedzené na pacientov, ktorých stredné až silné bolesti si vyžadujú kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (12 rokov a starší)

Použitie Paratramolu by malo byť obmedzené na pacientov, ktorých stredne ťažká až ťažká bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Dávka má byť upravená podľa intenzity bolesti a citlivosti u každého pacienta individuálne. Má sa vyselektovať najnižšia účinná dávka na analgéziu.

Odporúčaná počiatočná dávka sú dve tablety Paratramolu (čo zodpovedá 75 mg tramadolu a 650 mg paracetamolu). Ďalšie dávky sa môžu podať podľa potreby, najviac 8 tabliet (čo zodpovedá 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) za deň.

Interval medzi dávkami by nemal byť kratší ako šesť hodín.


Paratramol sa nesmie za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je potrebné (pozri tiež časť 4.4). Ak sa vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Paratramolom v dôsledku povahy a závažnosti ochorenia, potom je potrebné starostlivé a pravidelné monitorovanie (s prestávkami v liečbe, ak je to možné) a treba posúdiť, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Pediatrická populácia

Účinné a bezpečné používanie Paratramolu nebolo stanovené u detí mladších ako 12 rokov. Liečba sa preto neodporúča u tejto populácie.


Starší pacienti

Úprava dávky obvykle nie je potrebná u pacientov do 75 rokov bez klinických prejavov pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti. U pacientov starších ako 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto sa odporúča, aby minimálny interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín, vzhľadom k prítomnosti tramadolu.


Obličková nedostatočnosť/dialýza a pečeňová nedostatočnosť

U pacientov s obličkovou a/alebo pečeňovou nedostatočnosťou je eliminácia tramadolu predĺžená. U týchto pacientov treba starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami podľa potrieb pacienta.


Obličková nedostatočnosť

Vzhľadom k prítomnosti tramadolu sa použitie Paratramolu neodporúča u pacientov s ťažkou obličkovou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 10 ml/min). V prípade stredne ťažkej obličkovej nedostatočnosti (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min), je potrebné interval medzi dávkami zvýšiť na 12-hodín. Keďže tramadol sa eliminuje len veľmi pomaly hemodialýzou alebo hemofiltráciou, nie je zvyčajne potrebné po dialýze podanie na udržanie analgézie.


Pečeňová nedostatočnosť

U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa Paratramol nesmie používať (pozri časť 4.3).

V prípade miernej nedostatočnosti je potrebné starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami podľa potrieb pacienta (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Vnútorné užívanie.

Tablety sa musia prehltnúť celé, s dostatočným množstvom tekutiny. Nesmú sa drviť alebo žuvať.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na tramadoliumchlorid a paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Akútna intoxikácia alkoholom, hypnotiká, centrálne pôsobiace analgetiká, opiáty alebo psychotropné látky.

 • Paratramol sa nesmie podávať pacientom, ktorí užívajú inhibítory monoaminooxidázy alebo v priebehu dvoch týždňov po ich vysadení (pozri časť 4.5).

 • Ťažké poškodenie pečene.

 • Epilepsia, ktorá nie je kontrolovaná liečbou (pozri časť 4.4).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Varovanie

 • U dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov sa nesmie prekročiť dávka 8 tabliet Paratramolu. Aby sa predišlo neúmyselnému predávkovaniu, je potrebné poučiť pacientov, aby neprekročili odporúčanú dávku (pozri časť 4.2) a neužívali súbežne žiadne iné lieky s obsahom paracetamolu (vrátane voľnopredajných) alebo tramadolu, bez konzultácie s lekárom.


 • Pri ťažkej obličkovej nedostatočnosti (klírens kreatinínu < 10 ml/min), sa Paratramol neodporúča podávať.


 • U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa Paratramol nesmie používať (pozri časť 4.3). Nebezpečenstvo predávkovania paracetamolom je vyššie u pacientov s ne-cirhotickým alkoholickým poškodením pečene. V prípade mierneho poškodenia treba starostlivo zvážiť predĺženie intervalu dávkovania.


 • Pri závažnej respiračnej nedostatočnosti sa Paratramol neodporúča podávať.


 • Tramadol nie je vhodný ako náhrada u pacientov závislých na opiátoch. Hoci je opioidný agonista, nemôže tramadol potlačiť morfínové abstinenčné príznaky.


 • Kŕče boli hlásené u pacientov liečených tramadolom náchylných na kŕče alebo užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah kŕčov, zvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálna anestézia.


 • Epileptickí pacienti kontrolovaní liečbou alebo a pacienti náchylní na kŕče sa majú liečiť Paratramolol iba vtedy, ak existujú závažné okolnosti. Kŕče boli zaznamenané u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko môže byť zvýšené pri dávkach tramadolu vyšších ako je odporúčaná horná hranica dávky.


 • Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrenia pri používaní


Tolerancia a fyzická a psychologická závislosť môžu vzniknúť, a to aj pri terapeutických dávkach. Klinická potreba analgetickej liečby sa musí pravidelne overovať (pozri časť 4.2). U pacientov závislých na opiátoch a u pacientov so známym liekovým abúzom v anamnéze alebo náchylnosťou na liekovú závislosť, má liečba trvať len krátky čas a pod dohľadom lekára.


Paratramol sa má používať s opatrnosťou u pacientov s

 • kraniálnou traumou

 • náchylnosťou ku kŕčovitým poruchám

 • ochoreniami žlčových ciest

 • v stave šoku

 • zmeneným stavom vedomia z neznámych dôvodov

 • problémami postihujúcimi respiračné centrum alebo respiračné funkcie

 • zvýšeným vnútrolebečným tlakom


Paracetamol môže spôsobiť pri predávkovaní u niektorých pacientov pečeňovú toxicitu.


V terapeutických dávkach má tramadol potenciál vyvolať abstinenčné príznaky. Zriedkavo boli hlásené prípady závislosti a abúzu (pozri časť 4.8).


Môžu sa vyskytnúť abstinenčné reakcie podobné tým, ktoré sa vyskytli počas vysadenia opiátov aj pri podávaní terapeutických dávok a počas krátkodobej liečby (pozri časť 4.8). Abstinenčným príznakom sa možno vyhnúť prerušením liečby, najmä po dlhodobej liečbe.


V jednej štúdii sa zaznamenal pri používaní tramadolu počas celkovej anestézie s enfluránom a oxidom dusným zvýšený intra-operačný recall. Pokým nebudú dostupné ďalšie informácie, použitiu tramadolu počas ľahkej anestézie je potrebné sa vyhnúť.


 1. Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s:


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


 • A‑selektívne inhibítory MAO

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


 • B‑selektívne inhibítory MAO

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce sérotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


V prípade nedávnej liečby inhibítormi MAO musí sa urobiť pred liečbou tramadolom dvojtýždňový odklad.


Neodporúča sa súbežné použitie s:


 • Alkoholom

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík a môže narušiť dýchanie.

Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepínom a inými induktormi enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej koncentrácii tramadolu.


 • Agonistami‑antagonistami opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na receptoroch s rizikom výskytu abstinenčného syndrómu.


Súbežné použitie liekov, ktoré je potrebné uvážiť:


 • Súbežné terapeutické použitie tramadolu v kombinácii s inými sérotonínergnými liekmi, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonín-noradrenalínu (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva, triptány, antiparkinsoniká (ako amantadín); petidín, rezerpín, sibutramín, lítium a mirtazapín môžu spôsobiť sérotonínovú toxicitu. Výskyt sérotonínového syndrómu je pravdepodobný, ak sa pozorujú nasledovné symptómy:

 • spontánny klonus

 • inducibilný alebo očný klonus s agitáciou alebo diaforézou

 • tremor a hyperreflexia

 • hypertonia a telesná teplota vyššia ako 38 °C a inducibilný alebo očný klonus.

Ukončenie podávania serotonergných liekov zvyčajne prinesie rýchle zlepšenie. Liečba závisí od druhu a závažnosti symptómov.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), benzodiazepíny a barbituráty.

V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


 • Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén

Tieto aktívne látky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.


 • Kvôli hláseniam o zvýšenom INR (International Normalised Ratio) s masívnym krvácaním a ekchymózou u niektorých pacientov sa odporúča opatrnosť počas súbežnej liečby s kumarínom a ak je to indikované, protrombínový čas je potrebné pravidelne sledovať počas súbežnej liečby s Paratramolom a kumarínovými derivátmi (ako je warfarín).


 • Iné lieky, o ktorých je známe, že inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O-demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.


 • Tramadol môže indukovať záchvaty a zvýšiť potenciál inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávania serotonín-noradrenalínu (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a ostatných liekov redukujúcich prah pre vznik kŕčov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol) k vzniku kŕčov.


 • Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom a znížená cholestyramínom.


 • V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetrónu vzrástla potreba tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Vzhľadom na to, že Paratramol je fixná kombinácia účinných látok vrátane tramadolu, nesmie sa používať počas gravidity.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Epidemiologické štúdie v ľudskej gravidite nepreukázali žiadne škodlivé účinky paracetamolu, ktorý sa používal v odporúčaných dávkach.


 • Údaje týkajúce tramadolu:

Tramadol sa nesmie používať počas gravidity, keďže neposkytuje dostatok dôkazov pre hodnotenie bezpečnosti tramadolu u tehotných žien. Tramadol podaný pred alebo počas pôrodu nemá vplyv na kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny v dychovej frekvencii, ktoré zvyčajne nie sú klinicky relevantné. Dlhodobá liečba počas gravidity môže viesť k abstinenčným príznakom u novorodenca po narodení, ako dôsledok návyku.


Laktácia

Vzhľadom na to, že Paratramol je fixná kombinácia účinných látok vrátane tramadolu, nesmie sa používať počas dojčenia.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné zverejnené údaje nekontraindikujú dojčenie u žien po užití jedinej zložky liekov, ktoré obsahujú iba paracetamol.


 • Údaje týkajúce tramadolu:

Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú v malom množstve do materského mlieka. Dieťa by mohlo požiť asi 0,1 % dávky podanej matke. Tramadol sa nesmie používať počas dojčenia.


Fertilita

Postmarketingové skúsenosti neumožňujú vyvodiť závery o účinku tramadolu na fertilitu. Zo štúdií na zvieratách nie je možné vyvodiť závery o účinku tramadolu na fertilitu. S kombináciou tramadolu a paracetamou neboli vykonané žiadne štúdie zamerané na fertilitu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Paratramol má značný vplyv na schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Paratramol môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré môžu byť zosilnené alkoholom alebo inými útlmovými liekmi CNS. Ak sa tak stane, pacient nemá viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií vykonaných s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závraty a ospalosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.

Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa orgánových MedDRA tried orgánových systémov a frekvencie, ktoré sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z údajov).

V rámci každej frekvenčnej skupiny, nežiaduce účinky sú uvádzané s klesajúcou závažnosťou.Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy


hypoglyké-mia

Psychické poruchy


zmätenosť, zmeny nálady, úzkosť, nervozita, eufória, poruchy spánku

depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia


lieková závislosť

abúzus (v postmarketin-govom zistení)Poruchy nervového systému

závraty, ospalosť


bolesť hlavy, chvenie


mimovoľné svalové kontrakcie, paraestézia

ataxia, kŕče, synkopaPoruchy oka
rozmazané videniePoruchy ucha a vnútorného labyrintutinitus
Poruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie, tachykardia arytmia
Poruchy cievhypertenzianávaly horúčavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
dyspnoe
Poruchy gastrointes-tinálneho traktu

nauzea

vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia

dysfágia, meléna
Laboratórne a funkčné vyšetreniazvýšenie pečeňových transami-náz
Poruchy kože a podkožného tkaniva


hyperhi-dróza, svrbenie

kožné reakcie (napr. vyrážka, žihľavka)

Poruchy obličiek a močových ciestalbuminú-ria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniatriaška, bolesť na hrudníku


Hoci počas klinických štúdií sa nevyskytli, nasledovné nežiaduce účinky známe vo vzťahu k podaniu tramadolu alebo paracetamolu nemožno vylúčiť:


Tramadol

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps.

 • Post-marketingové sledovanie tramadolu ukázalo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane zvýšenia protrombínových časov.

 • Zriedkavé: alergické reakcie s respiračnými symptómami (napr. dýchavičnosť, bronchospazmus, sipot, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé: zmeny chuti do jedla, svalová slabosť a útlm dýchania.

 • Psychické poruchy sa môžu objaviť po podaní tramadolu, ktoré sa líšia individuálnou intenzitou a charakterom (v závislosti od osoby a trvania liečby). Patria sem zmeny nálady (zvyčajne eufória, občas dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne zníženie, občas zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej schopnosti (napr. poruchy správania a vnímania).

 • Bolo hlásené zhoršenie astmy, hoci príčinná súvislosť sa nedokázala.

 • Príznaky z vysadenia, podobné tým, ktoré sa vyskytli počas vysadení opiátov, môžu zahŕňať: agitáciu, úzkosť, nervozitu, nespavosť, hyperkinézu, tras a gastrointestinálne symptómy. Ďalšie príznaky, ktoré sa len veľmi zriedka pozorovali, ak sa tramadoliumchlorid náhle vysadil, zahŕňajú: panické záchvaty, ťažkú úzkosť, halucinácie, parestéziu, tinitus a nezvyčajné CNS symptómy.


Paracetamol

 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa objaviť precitlivenosť vrátane kožnej vyrážky. Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií. Hlásili sa prípady dyskrázie krvi vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ale tieto neboli nutne v príčinnej súvislosti s paracetamolom.

 • Zaznamenalo sa niekoľko hlásení, ktoré naznačujú, že paracetamol môže vyvolať hypoprotrombinémiu pri podávaní s látkami podobnými warfarínu. V iných štúdiách protrombínový čas nebol zmenený.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Paratramol je fixná kombinácia účinných látok. V prípade predávkovania môžu symptómy zahŕňať príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto účinných látok.


Príznaky predávkovania z tramadolu

V zásade možno očakávať príznaky intoxikácie tramadolom podobné iným centrálne pôsobiacim analgetikám (opioidy). Patrí k nim najmä, mióza, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kóma, kŕče a útlm dýchania až zástava dychu.


Príznaky predávkovania z paracetamolu
Predávkovanie je znepokojujúce najmä u malých detí. Príznaky predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nauzea, vracanie, nechutenstvo a bolesti brucha. Poškodenie pečene sa môže prejaviť 12 až 48 hodín po požití. Môžu sa objaviť abnormality metabolizmu glukózy a metabolická acidóza. V prípade ťažkej otravy zlyhanie pečene môže progredovať do encefalopatie, kómy až po smrť. Akútne zlyhanie obličiek s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže vyvinúť aj bez ťažkého poškodenia pečene. Bola hlásená srdcová arytmia a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užijú 7,5-10 g alebo viac paracetamolu. Možno predpokladať, že nadmerné množstvo toxického metabolitu (zvyčajne adekvátne detoxikovaný glutatión pri požití normálnej dávky paracetamolu), sa nezvratne viaže na tkanivo pečene.


Okamžitá liečba:

 • Transfer okamžite na špecializovanú jednotku.

 • Udržiavanie dýchacej a obehovej funkcie.

 • Pred začatím liečby má byť k dispozícii vzorka krvi čo najskôr po predávkovaní za účelom

zistenia plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu, a vykonania pečeňových testov.

 • Stanovenie pečeňových testov na začiatku (predávkovania) a opakovať každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie pečeňových enzýmov (ASAT, ALAT), ktoré sa normalizuje po jednom alebo dvoch týždňoch.

 • Vyprázdnenie žalúdka vyvolaním vracania (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

 • Začať podporné opatrenia ako je udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnej funkcie, naloxón sa má podať proti útlmu dýchania, kŕče môžu byť kontrolované diazepamom.

 • Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra hemodialýzou alebo hemofiltráciou. Preto liečba akútnej intoxikácie Paratramolom pomocou hemodialýzy alebo hemofiltrácie sama o sebe nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je nevyhnutná pri riešení predávkovania paracetamolom. Aj napriek nedostatku signifikantných skorých príznakov, pacientov treba previesť do nemocnice na okamžitú lekársku kontrolu a u všetkých dospelých alebo dospievajúcich, ktorí požili 7,5 g alebo viac paracetamolu za posledné 4 hodiny alebo ak akékoľvek dieťa požilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, treba vykonať výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa merajú neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné posúdiť riziko vzniku poškodenia pečene (pomocou nomogramu predávkovania paracetamolom). Môže byť potrebné podať perorálne metionín alebo intravenózne N-acetylcysteín (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok najmenej do 48 hodín po predávkovaní. Podanie intravenózneho NAC je najviac prospešné, ak sa začne do 8 hodín od predávkovania. Podanie NAC však môže nasledovať aj v prípade, že čas po predávkovaní je väčší ako 8 hodín a pokračovať s podávaním počas celej liečby. Liečba NAC má začať okamžite pri podozrení na nadmerné predávkovanie. Všeobecné podporné opatrenia musia byť k dispozícii.


Bez ohľadu na hlásené množstvo paracetamolu, ktoré bolo požité, antidotum paracetamolu NAC, sa má podávať perorálne alebo intravenózne, čo najrýchlejšie, pokiaľ možno do 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné opioidy, tramadol, kombinácie, ATC kód: N02AX52


Analgetiká.


Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je slabý neselektívny agonista μ, δ a κ opioidných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku, sú inhibícia neuronálneho reuptake noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania sérotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu, široké spektrum analgetických dávok tramadolu nemá žiadny účinok na útlm dýchania. Podobne gastrointestinálna motilita nie je zmenená. Kardiovaskulárne účinky sú vo všeobecnosti mierne. Účinnosť tramadolu je jedna desatina až jedna šestina v porovnaní s morfínom.

Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu nie je známy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Paratramol je zaradený ako analgetikum triedy II v škále bolesti podľa WHO a má byť podávaný lekárom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva vo forme racemickej a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolitu M1, ktoré sú zistené v krvi. Hoci tramadol sa rýchlo vstrebáva po podaní, jeho absorpcia (a jeho biologický polčas) je pomalšia ako pri paracetamole.


Po jednorazovom perorálnom podaní Paratramolu sa dosahuje maximálna koncentrácia v plazme po 1,8 hodiny [(+)-tramadol/(-)-tramadol] resp. 0,9 hodiny (paracetamol). Priemerný polčas eliminácie t1/2je 5,1/4,7 hodiny [(+)-tramadol/(-)-tramadol] a 2,5 hodiny (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií u zdravých dobrovoľníkov sa po podaní jednej a opakovanej perorálnej dávky Paratramolu nezistili žiadne klinicky významné zmeny v kinetických parametroch každej účinnej látky v porovnaní s parametrami účinnej látky použitej samostatne.


Absorpcia

Racemický tramadol sa rýchlo a takmer úplne absorbuje po perorálnom podaní. Priemerná absolútna biologická dostupnosť jednorazovej dávky 100 mg je približne 75 %. Po opakovanom podaní sa biologická dostupnosť zvyšuje a dosahuje približne 90 %.


Po podaní Paratramolu perorálna absorpcia paracetamolu je rýchla a takmer úplná a prebieha hlavne v tenkom čreve. Vrcholové plazmatické koncentrácie paracetamolu sa dosiahnu za jednu hodinu a nie sú zmenené súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie Paratramolu s jedlom nemá žiadny podstatný vplyv na maximálnu plazmatickú koncentráciu alebo rozsah absorpcie buď tramadolu, alebo paracetamolu, preto je možné podávať Paratramol nezávisle od jedle.


Distribúcia

Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd, β = 203 ± 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 20 %.


Paracetamol sa vo veľkej miere distribuuje do telesných tkanív okrem tuku. Jeho distribučný objem je asi 0,9 l/kg. Relatívne malá časť (~ 20%) paracetamolu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Tramadol je extenzívne metabolizuje po perorálnom podaní. Asi 30 % dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme, zatiaľ čo 60 % podanej dávky sa vylučuje ako metabolity.


Tramadol je metabolizovaný prostredníctvom O-demetylácie (katalyzovaná enzýmom CYP2D6) na metabolit M1, a prostredníctvom N-demetylácie (katalyzovanej CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N-demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický polčas eliminácie M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je viac účinný ako materská látka. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkokrát nižšie ako koncentrácia tramadolu a podiel na klinickom účinku je nepravdepodobný aj po opakovanom podaní.


Paracetamol je metabolizovaný hlavne v pečeni prostredníctvom dvoch hlavných pečeňových dráh: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhou cestou možno dosiahnuť rýchlu saturáciu pri dávkach nad terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4%) sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 na aktívny intermediát (N-acetyl benzochinoneimín), ktorý za bežných podmienok používania, je rýchlo detoxikovaný redukciou glutatiónu a vylučuje sa močom po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú. Avšak počas nadmerného predávkovania sa množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu je približne 2 až 3 hodiny u dospelých. Kratší je u detí a mierne dlhší u novorodencov a u pacientov s cirhózou. Paracetamol sa vylučuje hlavne v závislosti od podanej dávky tvorených derivátov glukuro- a sulfokonjugátov. Menej ako 9 % paracetamolu sa vylučuje močom v nezmenenej podobe. Pri renálnej insuficiencii je predĺžený polčas u oboch zlúčenín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Žiadne predklinické štúdie s fixnou kombináciu (tramadol a paracetamol) sa nerobili, aby sa stanovili karcinogénne alebo mutagénne účinky, alebo jej účinky na fertilitu.


Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky súvisiace s týmto liekom u potomkov potkanov liečených perorálnou kombináciou tramadolu/paracetamolu.


Kombinácia tramadolu/paracetamolu sa ukázala ako embryotoxická a fetotoxická u potkanov pri materno-toxickej dávke (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), t. j. 8,3 násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Pri tejto dávke sa nepozoroval žiadny teratogénny účinok.

Toxicita pre embryo a plod viedla k zníženiu hmotnosti plodov a zvýšeniu nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažné materno-toxické účinky (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) neviedli k toxickým účinkom na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenity neodhalili potenciálne genotoxické riziko pre tramadol u ľudí.


Výsledky testu karcinogenity nepreukázali potenciálne riziko tramadolu pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách ukázali pri veľmi vysokých dávkach účinky na rozvoj organizmu, osifikáciu a úmrtnosť narodených jedincov spojených s maternotoxicitou. Fertilita a vývin potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Nepozoroval sa žiadny vplyv na fertilitu po perorálnom podaní tramadolu až do dávky 50 mg/kg u samcov potkanov a 75 mg/kg u samičiek potkanov.


Rozsiahle skúšky nepreukázali žiadne dôkazy o relevantnom genotoxickom riziku paracetamolu pri terapeutických (t. j. netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach nepriniesli žiadne dôkazy o relevantných karcinogénnych účinkoch pri ne-hepatotoxických dávkach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti z doterajších skúseností neposkytli žiadny dôkaz o reprodukčnej toxicite.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:

Predželatínový kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


Obal:

Hypromelóza

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E 171)

Žltý oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10, 20, 30, 60, 90 tabliet v Al/PVC blistroch a papierovej škatuli.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0198/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13. apríla 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015


12

Paratramol 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety