+ ipil.sk

Paricalcitol Fresenius 2 µg/mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2010/03860-REG, 2010/03861-REG

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Paricalcitol Fresenius 5 µg/ml

Paricalcitol Fresenius 2 µg/ml

injekčný roztok

Parikalcitol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám bude podaný Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Paricalcitol Fresenius a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám bude podaný Paricalcitol Fresenius

3. Ako bude Paricalcitol Fresenius podávaný

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Paricalcitol Fresenius

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PARICALCITOL FRESENIUS A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo Paricalcitolu Fresenius je parikalcitol. Parikalcitol je syntetická (umelo vyrobená) náhrada vitamínu D. U zdravých ľudí je aktívna forma vitamínu D prirodzene tvorená obličkami, ale pri zlyhaní obličiek je tvorba aktívneho vitamínu znížená a môže viesť ku zníženiu hladiny vápnika a zvýšeniu hladiny parathormónu v krvi. Paricalcitol Fresenius sa používa na doplnenie aktívnej formy vitamínu D prirodzene produkovaného ľudským telom.


Parikalcitol Fresenius sa používa na prevenciu (predchádzanie) a liečbu sekundárneho hyperparatyreoidizmu (vysoká hladina parathormónu, ktorá môže spôsobiť problémy s kosťami) u pacientov so zlyhaním obličiek, ktorí podstupujú hemodialýzu.


Ak máte sekundárny hyperparathyreoidizmus, môžete na sebe pozorovať, že:

 • Máte pocit slabosti alebo únavy

 • Máte zníženú chuť do jedla

 • Máte pocit nevoľnosti alebo vraciate

 • Máte bolesti kostí alebo svalov

 • Potrebujete často chodiť na toaletu


2. Skôr AKO Vám bude PODaný PARICALCITOL Fresenius


Neužívajte Paricalcitol Fresenius


 • keď ste alergický (precitlivený) na parikalcitol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Paricalcitolu Fresenius (pozri časť 6),

 • keď máte veľmi vysoké koncentrácie vápnika alebo vitamínu D v krvi. Váš lekár bude sledovať koncentrácie vápnika a vitamínu D vo Vašej krvi a povie Vám, či sa Vás tieto okolnosti týkajú.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Paricalcitolu Fresenius


 • Skôr ako sa začne liečba, je dôležité obmedziť množstvo fosforu vo Vašej strave. Príklady potravín s vysokým obsahom fosforu sú čaj, sóda, pivo, syr, mlieko, smotana, ryby, kurčatá alebo hovädzia pečeň, fazuľa, hrach, obilniny, orechy a zrná.

 • Na kontrolu koncentrácií fosforu môžu byť potrebné lieky viažuce fosfáty, ktoré zabránia tomu, aby boli fosfáty absorbované z Vašej potravy.

 • Ak užívate viazače fosfátov na báze vápnika, možno bude lekár musieť Vašu dávku upraviť.

 • Váš lekár bude musieť robiť krvné testy na kontrolu Vašej liečby.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Paricalcitolu Fresenius alebo zvýšiť pravdepodobnosť vedľajších účinkov. Je veľmi dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:


 • lieky používané na liečbu plesňových infekcií ako kandidóza alebo aftózny zápal ústnej sliznice (napr. ketokonazol);

 • lieky na srdce alebo krvný tlak (napr. digoxín a diuretiká alebo lieky na odvodnenie);

 • lieky, ktoré obsahujú horčík (napr. niektoré typy liekov na tráviace ťažkosti nazývané antacidá, ako je trikremičitan horečnatý);

 • lieky, ktoré obsahujú hliník (napr. viazače fosfátov, ako je hydroxid hlinitý).


Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.


Používanie Paricalcitolu Fresenius s jedlom a nápojmi


Paricalcitol Fresenius sa môže používať pred jedlom, s jedlom, alebo po jedle. Je veľmi dôležité dodržiavať diétu ktorú Vám odporučil Váš lekár aby liečba priniesla čo najväčší prínos a aby ste predišli vážnym vedľajším účinkom. Neužívajte žiadne iné doplnky/vitamíny (napr. vápnik, vitamín D) bez odporučenia Vášho lekára.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo zamýšľate otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako Vám bude podaný Paricalcitol Fresenius.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Paricalcitolu Fresenius u tehotných žien. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, preto sa Paricalcitol Fresenius nemá používať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.

Nie je známe, či parikalcitol prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi.

Váš lekár rozhodne, či je pre Vás táto liečba nevyhnutná.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Počas liečby Paricalcitolom Fresenius môžete pociťovať závrat alebo zmätenosť, Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ nezistíte, ako na Vás tento liek pôsobí.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Paricalcitolu Fresenius


Tento liek obsahuje v jednej dávke 11 obj. % etanolu (alkoholu) zodpovedajúcemu 2 ml piva, 1 ml vína.

Môže to byť škodlivé pre ľudí trpiacich alkoholizmom.

Tento fakt je potrebné brať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


3. Ako bude PARICALCITOLFRESENIUS PODÁVANÝ


Obvyklú dávku určí Váš lekár. Dávkovanie Paricalcitolu Fresenius je pre každého pacienta odlišné.

Na základe výsledkov laboratórnych testov určí lekár správnu dávku pre Vás.

Po začiatku liečby Paricalcitolom Fresenius sa môže dávka upraviť na základe Vašej reakcie na liečbu.

Spôsob podania

Paricalcitol Fresenius Vám podáva intravenózne (injekčným portom do žily) Váš lekár počas liečby na hemodialyzačnom prístroji.

Paricalcitol Fresenius nedostanete častejšie ako každý druhý deň.


Použitie Paricalcitolu Fresenius u detí

Informácie o použití Paricalcitolu Fresenius u detí mladších ako 5 rokov nie sú k dispozícii a skúsenosti s deťmi staršími ako 5 rokov sú len obmedzené.

Váš lekár rozhodne, či je táto liečba nevyhnutná.


Ak sa Vám podá viac Paricalcitolu Fresenius, ako sa malo


Príliš veľká dávka Paricalcitolu Fresenius môže mať za následok vysoké koncentrácie vápnika v krvi, čo môže vyžadovať liečbu.


Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť čoskoro po podaní príliš veľkej dávky Paricalcitolu Fresenius:

 • pocit slabosti a/alebo ospalosti;

 • bolesť hlavy;

 • napínanie na vracanie alebo vracanie;

 • pocit suchosti v ústach, zápcha;

 • bolesť svalov alebo kostí;

 • neobvyklá chuť v ústach.


Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť po dlhšej dobe podávania príliš vysokej dávky Paricalcitolu Fresenius:

 • strata chuti do jedla;

 • ospalosť;

 • chudnutie;

 • zapálené oči;

 • nádcha;

 • svrbivá koža;

 • pocit tepla a horúčky;

 • strata pohlavnej túžby;

 • ťažká bolesť brucha;

 • obličkové kamene;

 • ovplyvnenie krvného tlaku a pocit búšenia srdca (palpitácie).


Paricalcitol Fresenius obsahuje pomocnú látku propylénglykol. Prípady otravy súvisiace s vysokými dávkami propylénglykolu boli hlásené iba zriedkavo a nemali by sa vyskytnúť, ak sa podá pacientom, ktorí sú na dialyzačnom prístroji, pretože propylénglykol sa odstráni z krvi počas dialýzy.


Lekár však bude priebežne kontrolovať Vaše krvné testy a ak pocítite ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


4. MOŽNÉ VeDĽAJŠIE účinky


Tak ako všetky lieky, aj Paricalcitol Fresenius môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas užívania Paricalcitolu Fresenius sa vyskytli rôzne druhy alergických reakcií.

Dôležité: okamžite informujte lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • dušnosť;

 • ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním;

 • sipot;

 • vyrážka, svrbenie kože alebo žihľavka;

 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla.


Povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Časté(postihujú 1až 10 pacientov zo 100):


 • bolesť hlavy;

 • neobvyklá chuť v ústach;

 • svrbivá koža;

 • nízke koncentrácie hormónu prištítnych teliesok (parathormón);

 • vysoké koncentrácie vápnika (nevoľnosť alebo vracanie, zápcha alebo zmätenosť) a fosforu v krvi (nemusia sa vyskytnúť žiadne príznaky, ale je vyššia pravdepodobnosť zlomenín).


Menej časté (postihujú sa 1 až 10 pacientov z 1000):


 • alergické reakcie (také ako dušnosť, sipot, vyrážka, svrbenie alebo opuch tváre a pier); svrbivé pľuzgiere;


 • otrava krvi, zníženie počtu červených krviniek (anémia – prejavujúca sa slabosťou, namáhavým dýchaním a bledosťou), zníženie počtu bielych krviniek (pravdepodobnosť ľahšieho nakazenia sa infekčnými chorobami), opuchnuté uzliny v krku, podpazuší a/alebo v oblasti slabín, predĺženie času krvácania (pomalšie zrážanie krvi);

 • srdcový infarkt, mŕtvica, bolesť na hrudníku, nepravidelná/zrýchlená činnosť srdca, nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak;


 • kóma (stav hlbokého bezvedomia, počas ktorého pacient nereaguje na okolité podnety);


 • neobvyklá únava, slabosť, závrat, mdloba;

 • bolesť v mieste podania injekcie;


 • zápal pľúc, voda v pľúcach, astma (sipot, kašeľ, sťažené dýchanie);


 • bolesť hrdla, nádcha, horúčka, príznaky podobné chrípke, červené oko (svrbivé/chrastovité očné viečka), zvýšený očný tlak, bolesť ucha, krvácanie z nosa;


 • svalové zášklby, zmätenosť, ktorá je niekedy ťažká (delírium), nepokoj (pocit nervozity, úzkosť), nervozita, poruchy osobnosti (pocit, že nie som „sám sebou“);

 • tŕpnutie alebo znížená citlivosť, znížená citlivosť na dotyk, problémy so spánkom, nočné potenie, kŕče svalov v rukách a nohách, dokonca počas spánku;


 • pocit suchosti v ústach, pocit smädu, nevoľnosť, ťažkosti pri prehĺtaní, vracanie, strata chuti do jedla, chudnutie, pálenie záhy, hnačka a bolesť brucha, zápcha, krvácanie z konečníka;


 • ťažkosti s erekciou, rakovina prsníka, vaginálna infekcia;


 • bolesť prsníkov, bolesť chrbta, bolesť kĺbu/svalu, pocit ťažoby spôsobený celkovým opuchom alebo lokalizovaným opuchom členkov, chodidiel a nôh (edém), abnormálna chôdza;


 • vypadávanie vlasov, nadmerný rast ochlpenia;


 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, vysoké hladiny hormónu prištítnych teliesok (parathormón), vysoké hladiny draslíka v krvi, nízke hladiny vápnika v krvi.


Neznáma frekvencia:


- opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, svrbivá koža (žihľavka). Krvácanie zo žalúdka. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Vy sami nebudete niektoré tieto účinky pozorovať, kým Vám Váš lekár o nich nepovie .


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, okamžite svojmu lekárovi.


5. AKO UchovávaŤPARICALCITOL FRESENIUS


Uchovávajte Paricalcitol Fresenius mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Paricalcitol Fresenius po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a ampulke alebo injekčnej liekovke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Paricalcitol Fresenius má byť číry a bezfarebný. Nepoužívajte, ak roztok zmenil farbu alebo obsahuje častice.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Paricalcitol Fresenius obsahuje


 • Liečivo je parikalcitol.

Každý mililiter roztoku obsahuje 5 mikrogramov parikalcitolu.

Každý mililiter roztoku obsahuje 2 mikrogramy parikalcitolu.

 • Ďalšie zložky sú: etanol (alkohol), propylénglykol a voda na injekciu.


Ako Paricalcitol Fresenius vyzerá a obsah balenia


Paricalcitol Fresenius, injekčný roztok je číry a bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


Paricalcitol 5 µg/ml, injekčný roztok


K dispozícii:

1 ml ampulka obsahujúca 5mikrogramov/ml

2 ml ampulka obsahujúca celkom 10 mikrogramov

alebo

1 ml injekčná liekovka obsahujúca 5mikrogramy/ml

2 ml injekčná liekovka obsahujúca celkom 10 mikrogramov


Paricalcitol 2 µg/ml, injekčný roztok


K dispozícii:

1 ml ampulka obsahujúca 2 mikrogramy/ml

alebo

1 ml injekčná liekovka obsahujúca 2 mikrogramy/mlDržiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Nemecko


Výrobca:


Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Nemecko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EEA pod nasledujúcimi názvami:


Portugalsko Paricalcitol Fresenius

Rakúsko Paricalcitol Fresenius

Bulharsko Paricalcitol Fresenius

Cyprus Paricalcitol Fresenius

Česká republika Paricalcitol Fresenius

Dánsko Paricalcitol Fresenius

Španielsko Paricalcitol Fresenius

Finsko Paricalcitol Fresenius

Grécko Paricalcitol Fresenius

Maďarsko Paricalcitol Fresenius

Írsko Paricalcitol Fresenius

Nórsko Paricalcitol Fresenius

Poľsko Paricalcitol Fresenius

Rumunsko Paricalcitol Fresenius

Slovensko Paricalcitol Fresenius

Slovinsko Paricalcitol Fresenius


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.


Nasledujúce informácie sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov:


Paricalcitol Fresenius 2 a 5 μg/ml, injekčný roztok


Príprava injekčného roztoku

Paricalcitol Fresenius 2 a 5 μg/ml, injekčný roztok je určený len na jednorazové použitie. Tak ako u všetkých injekčných podávaných liekov, pripravený roztok sa má pred podaním prehliadnuť, či neobsahuje cudzorodé látky alebo či nemá zmenenú farbu.


Kompatibilita

Medzi propylénglykolom a heparínom dochádza k interakcii, pričom propylénglykol neutralizuje účinok heparínu. Paricalcitol Fresenius, injekčný roztok obsahuje propylénglykol ako pomocnú látku a má sa preto podávať iným injekčným vstupom ako heparín.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


Uchovávanie a čas použiteľnosti

Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne prehliadnuť, či neobsahujú cudzorodé látky a či nemajú zmenenú farbu. Roztok je číry a bezfarebný.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Čas použiteľnosti tohto lieku je 2 roky.


Dávkovanie a spôsob podávania

Paricalcitol Fresenius, injekčný roztok sa podáva do žily hemodialyzačným prístupom.


Dospelí

1) Začiatočná dávka sa vypočíta podľa východiskových hladín parathormónu (PTH):


Začiatočná dávka parikalcitolu sa vypočíta podľa vzorca:


Začiatočná dávka (mikrogramy) = východisková hladina intaktného PTH v pmol/l

8

alebo


= východisková hladina intaktného PTH v pg/ml

80


a podáva sa intravenóznym (i.v.) bolusom nie častejšie ako každý druhý deň, kedykoľvek počas dialýzy.


V klinických štúdiách bola maximálna bezpečne podaná dávka až 40 mikrogramov.


2) Titračná dávka:


V súčasnej dobe akceptovaný cieľový rozptyl hladín PTH u pacientov na dialýze v konečnom štádiu renálneho zlyhania sú hladiny maximálne 1,5 až 3x vyššie ako je horná hranica normálnej hodnoty u neuremických pacientov, t. j. pre intaktný PTH 15,9 až 31,8 pmol/l (150‑300 pg/ml). Na dosiahnutie príslušných fyziologických výsledných parametrov je potrebné starostlivé sledovanie a individuálna titrácia dávky. Ak sa zistí hyperkalciémia alebo pretrváva zvýšenie upraveného kalcio-fosfátového súčinu Ca x P nad 5,2 mmol2/l2(65 mg2/dl2), je potrebné znížiť dávkovanie alebo liečbu prerušiť dovtedy, kým nedôjde k normalizácii týchto parametrov. Potom sa opäť začne podávanie parikalcitolu, a to v nižšej dávke. Môže byť potrebné dávky znížiť v súlade s poklesom hladín PTH ako odpovede na liečbu.


V tabuľke je uvedený navrhovaný postup na titráciu dávky:


Odporúčané dávkovanie

(Úprava dávky v 2- až 4-týždenných intervaloch)

Hladina iPTH v pomere k východiskovej hladine

Úprava dávky parikalcitolu

rovnaká alebo zvýšená

zvýšenie o 2 až 4 µg

pokles o < 30 %

pokles o > 30 %, < 60 %

bez zmeny

pokles o > 60 %

zníženie o 2 až 4 µg

iPTH < 15,9 pmol/l (150 pg/ml)8Paricalcitol Fresenius 2 µg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/03860, 2010/03861


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku


Paricalcitol Fresenius 5 µg/ml

Paricalcitol Fresenius 2 µg/ml

injekčný roztok


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Paricalcitol Fresenius 5 µg/ml

Každý 1 ml injekčného roztoku obsahuje 5 µg parikalcitolu.

Každé 2 ml injekčného roztoku obsahujú 10 µg parikalcitolu.


Paricalcitol 2 µg/ml

Každý 1 ml injekčného roztoku obsahuje 2 µg parikalcitolu.


Pomocné látky: etanol bezvodý (11 % v/v, 0,110 ml/1 ml), propylénglykol

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. lieková forma


Injekčný roztok

Číry bezfarebný vodný roztok bez viditeľných častíc.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Parikalcitol Fresenius je indikovaný na prevenciu a liečbu sekundárneho hyperparatyreoidizmu u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, ktorí podstupujú dialýzu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Paricalcitol Fresenius, injekčný roztok sa podáva hemodialyzačným prístupom.


Dospelí

1) Začiatočná dávka sa vypočíta podľa východiskových hladín parathormónu (PTH):


Začiatočná dávka parikalcitolu sa vypočíta podľa vzorca:


začiatočná dávka (mikrogramy) = východisková hladina intaktného PTH v pmol/l

8

alebo


= východisková hladina intaktného PTH v pg/ml

80


a podáva sa intravenóznou (i.v.) bolusovou dávkou nie častejšie ako každý druhý deň, kedykoľvek počas dialýzy.


V klinických štúdiách bola maximálna bezpečne podaná dávka až 40 µg.


2) Titračná dávka:


V súčasnej dobe akceptovaný cieľový rozptyl hladín PTH u pacientov na dialýze v konečnom štádiu renálneho zlyhania sú hladiny maximálne 1,5 až 3x vyššie ako je horná hranica normálnej hodnoty u neuremických pacientov, t. j. pre intaktný PTH 15,9 až 31,8 pmol/l (150 až 300 pg/ml). Na dosiahnutie príslušných fyziologických výsledných parametrov je potrebné starostlivé sledovanie a individuálna titrácia dávok. Ak sa zistí hyperkalciémia alebo pretrváva zvýšenie upraveného kalcio-fosfátového súčinu Ca x P nad 5,2 mmol2/l2(65 mg2/dl2), je potrebné znížiť dávkovanie alebo liečbu prerušiť dovtedy, kým nedôjde k normalizácii týchto parametrov. Potom sa opäť začne podávanie parikalcitolu, a to v nižšej dávke. Môže byť potrebné dávky znížiť v súlade s poklesom hladín PTH ako odpoveď na liečbu.


V tabuľke je uvedený navrhovaný postup na titráciu dávky:


Odporúčané dávkovanie

Úprava dávkovania v 2- až 4-týždenných intervaloch

Hladina iPTH v pomere k východiskovej hladine

Úprava dávky parikalcitolu

rovnaká alebo zvýšená

zvýšenie o 2 až 4 µg

pokles o < 30 %

pokles o > 30 %, < 60 %

bez zmeny

pokles o > 60 %

zníženie o 2 až 4 µg

iPTH < 15,9 pmol/l (150 pg/ml)Akonáhle je stanovená dávka, je potrebné sledovať hladiny vápnika a fosfátov v sére minimálne v mesačných intervaloch. Stanovenie intaktného PTH v sére sa odporúča každé 3 mesiace. Počas úpravy dávky parikalcitolu môže byť potrebné vykonávať laboratórne vyšetrenia častejšie.


Poškodenie funkcie pečene

Koncentrácie neviazaného parikalcitolu u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sú podobné ako u zdravých osôb. V tejto skupine pacientov nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov s ťažkou hepatálnou poruchou nie sú žiadne skúsenosti s dávkovaním.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť parikalcitrolu u detí nebola stanovená. Skúsenosti s deťmi sú obmedzené a nie sú k dispozícii žiadne údaje pre deti mladšie ako 5 rokov. Dostupné informácie, týkajúce sa podávania lieku detskej populácii sú popísané v časti 5.1.


Použitie u starších pacientov

Sú len obmedzené skúsenosti s používaním parikalcitolu u pacientov vo veku 65 rokov a starších v klinických štúdiách fázy III. V týchto štúdiách sa nepozorovali žiadne celkové rozdiely v účinnosti alebo bezpečnosti medzi pacientmi vo veku 65 rokov alebo staršími a mladšími pacientmi.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Toxicita vitamínu D.

Hyperkalciémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nadmerná supresia parathormónu môže vyústiť do nárastu sérových hladín vápnika a tým viesť k metabolickému ochoreniu kostí. Na dosiahnutie príslušných fyziologických hodnôt je potrebné pacienta monitorovať a individuálne vytitrovať dávku.


Ak dôjde k rozvoju klinicky významnej hyperkalciémie a pacient užíva lieky na báze vápnika viažuce fosfáty, dávka takýchto liekov sa má znížiť alebo ich podávanie úplne prerušiť.


Toxicita digitalisu je potencovaná hyperkalciémiou akejkoľvek etiológie, preto je pri súčasnej preskripcii digitalisu a parikalcitolu potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


Pri podávaní parikalcitolu spolu s ketokonazolom je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


Tento liek obsahuje 11 % v/v etanolu (alkoholu). Môže byť škodlivý pre pacientov trpiacich alkoholizmom.

Použitie u gravidných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín pacientov, takých ako pacienti s pečeňovým ochorením alebo epilepsiou, je pre obsah etanolu potrebné zvážiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


S injekciami parikalcitolu sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie. Bola však vykonaná interakčná štúdia medzi ketokonazolom a parikalcitolom s kapsulovou liekovou formou.


Fosfáty alebo lieky podobné vitamínu D sa nesmú podávať spoločne s parikalcitolom vzhľadom na zvýšené riziko hyperkalciémie a zvýšenie súčinu Ca x P.


Vysoké dávky liekov obsahujúcich vápnik alebo tiazidových diuretík môžu zvýšiť riziko hyperkalciémie.


Lieky obsahujúce hliník (napr. antacidá, lieky viažuce fosfáty) sa nesmú dlhodobo podávať s liekmi obsahujúcimi vitamín D, pretože sa môžu vyskytnúť zvýšené hladiny hliníka v krvi a toxický účinok hliníka na kosť.


Lieky obsahujúce horčík (napr. antacidá) sa nesmú používať súčasne s liekmi obsahujúcimi vitamín D, pretože sa môže vyskytnúť hypermagneziémia.


Ketokonazol je nešpecifický inhibítor viacerých enzýmov cytochrómu P450. Dostupné in vivo a in vitro údaje naznačujú, že ketokonazol môže mať interakciu s enzýmami, zodpovednými za metabolizmus parikalcitolu a ďalších analógov vitamínu D. Zvýšená pozornosť je potrebná pri podávaní parikalcitolu s ketokonazolom (pozri časť 4.4). U zdravých jedincov sa študoval účinok viacnásobných dávok 200 mg ketokonazolu podávaných 5 dní dvakrát denne (BID) na farmakokinetiku parikalcitolu v kapsulách. V prítomnosti ketokonazolu bola Cmaxparikalcitolu ovplyvnená minimálne, ale AUC0-∞sa skoro zdvojnásobila. Priemerný polčas parikalcitolu v prítomnosti ketokonazolu bol 17 hodín v porovnaní s 9,8 hodinami, keď sa parikalcitol podával samostatne. Výsledky tohto skúšania naznačujú, že nie je pravdepodobné, že by pri súbežnom podaní parikalcitolu a ketokonazolu bolo maximálne zvýšenie AUC parikalcitolu väčšie ako dvojnásobné.


Toxicita digitalisu je potencovaná hyperkalciémiou akejkoľvek etiológie, preto je potrebná opatrnosť pri súčasnej preskripcii digitalisu a parikalcitolu (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití parikalcitolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, preto sa parikalcitol nemá používať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali, že parikalcitol alebo jeho metabolity sa v malých množstvách vylučujú do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/dojčenie prerušiť alebo pokračovať v liečbe parikalcitolom/liečbu prerušiť sa má urobiť s prihliadnutím na prospech dojčenia pre dieťa a prospech liečby parikalcitolom pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Približne 600 pacientov bolo liečených Paricalcitolom Fresenius v klinických štúdiách fáz II/III/IV. Nežiaduce reakcie sa hlásili celkovo u 6 % pacientov, ktorým sa podával tento liek.


Najčastejšou nežiaducou reakciou súvisiacou s liečbou Paricalcitolom Fresenius bola hyperkalciémia, ktorá sa vyskytla u 4,7 % pacientov. Hyperkalciémia závisí od stupňa zníženia hladiny PTH a je možné ju minimalizovať správnou titráciou dávky.


Nežiaduce účinky s aspoň možným vzťahom k parikalcitolu, ako klinické tak aj laboratórne, sú uvedené podľa MedDRA triedy orgánových systémov, preferovaného termínu a frekvencie.

Použité sú nasledovné kategórie frekvencie:

veľmi časté (³ 1/10);

časté (³ 1/100, < 1/10);

menej časté (³ 1/1000, < 1/100);

zriedkavé (³ 1/10 000, <1/1000);

veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (nemožno stanoviť z dostupných údajov).

Trieda orgánového systému

Preferovaný termín

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Sepsa, pneumónia, infekcia, faryngitída, vaginálna infekcia, chrípka

Menej časté

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Rakovina prsníka

Menej časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia, leukopénia, lymfadenopatia

Menej časté

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita

Menej časté

Laryngeálny edém, angioedém, žihľavka

Neznáme

Poruchy endokrinného systému

Hypoparatyreoidizmus

Časté

Hyperparatyreoidizmus

Menej časté

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperkalciémia, hyperfosfatémia

Časté


Hyperkaliémia, hypokalciémia, anorexia

Menej časté

Psychické poruchy

Stav zmätenosti, delírium, depersonalizácia, vzrušenie, nespavosť, nervozita

Menej časté

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, porucha chuti

Časté

Kóma, cerebrovaskulárna príhoda, tranzitórny ischemický atak, synkopa, myoklónia, hypoestézia, parestézia, závrat ,

Menej časté


Poruchy oka

Glaukóm, konjunktivitída,

Menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Ušné ťažkosti

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zastavenie srdca, arytmia, predsieňový flutter

Menej časté


Poruchy ciev

Hypertenzia, hypotenzia

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pľúcny edém, astma, dušnosť, epistaxa, kašeľ

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Rektálna hemorágia, kolitída, hnačka, gastritída, dyspepsia, dysfágia, bolesť brucha, zápcha, nauzea, vracanie, suchosť v ústach, porucha gastrointestinálneho traktu

Menej časté
Gastrointestinálne krvácanie

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus

Časté

Bulózna dermatitída, alopécia, hirzutizmus, vyrážka, nadmerné potenie

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia, stuhnutosť kĺbov, bolesť chrbta, svalové zášklby, myalgia

Menej časté

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov, erektilná dysfunkcia

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Porucha chôdze, periférny edém, bolesť, bolesť v mieste podania, pyrexia, bolesť na hrudníku, zhoršenie stavu, asténia, pocit nepohody, smäd

Menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Predĺžená doba krvácania, zvýšenie aspartátaminotransferázy, výsledky laboratórnych testov mimo normy, úbytok hmotnosti

Menej časté


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.


Predávkovanie parikalcitolom môže viesť k hyperkalciémii.


V prípade predávkovania sa majú monitorovať znaky a príznaky hyperkalciémie (hladiny vápnika v sére) a je potrebné informovať lekára. V prípade potreby sa má začať liečba.


Parikalcitol nie je pri dialýze významne eliminovaný. Liečba pacientov s klinicky signifikantnou hyperkalciémiou pozostáva z okamžitej redukcie dávky alebo prerušenia liečby parikalcitolom a zahŕňa diétu s nízkym obsahom kalcia, prerušenie užívania kalciových doplnkov, mobilizáciu pacienta, úpravu nerovnováhy tekutín a elektrolytov, hodnotenie elektrokardiografických abnormalít (dôležité u pacientov, ktorí užívajú digitalis) a hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu cez bezkalciový dialyzačný roztok.


Paricalcitrol Fresenius, injekčný roztok obsahuje pomocnú látku propylénglykol 39 % v/v. V súvislosti s podávaním propylénglykolu vo vysokých dávkach boli ako toxické účinky propylénglykolu popísané jednotlivé prípady útlmu centrálneho nervového systému, hemolýzy a laktátovej acidózy. Aj keď sa nepredpokladá ich výskyt pri podávaní Paricalcitolu Fresenius pretože propylénglykol sa hemodialýzou odstráni, musí sa vziať do úvahy riziko toxického účinku v prípadoch predávkovania.


 1. farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparatyreoidálne látky,

ATC kód: H05BX02


Mechanizmus účinku:

Parikalcitol je syntetický, biologicky aktívny analóg vitamínu D (kalcitriolu) s modifikáciami na postrannom reťazci (D2) a A-kruhu (19-nor), ktorý umožňuje aktiváciu selektívneho receptora pre vitamín D (VDR). Parikalcitol selektívne zvyšuje citlivosť VDR v prištítnych telieskach bez zvýšenia citlivosti VDR v čreve a má menší účinok na kostnú resorpciu. Parikalcitol taktiež zvyšuje citlivosť kalcium-senzitívneho receptora (CaSR) v prištítnych telieskach. V dôsledku toho parikalcitol inhibíciou paratyreoidálnej proliferácie a znížením syntézy a sekrécie PTH znižuje hladiny parathormónu (PTH) s minimálnym vplyvom na hladiny vápnika a fosforu, a môže pôsobiť priamo na kostné bunky na udržanie kostného objemu a zlepšenie povrchovej mineralizácie. Úpravou abnormálnych hodnôt PTH spolu s normalizáciou homeostázy vápnika a fosforu môže predchádzať alebo liečiť metabolické ochorenie kostí spojené s chronickým ochorením obličiek.


Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť parikalcitolusa študovala v 12-týždňovej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u 29 pediatrických pacientov vo veku 5 až 19 rokov v konečnom štádiu renálneho ochorenia na hemodialýze. Šesť najmladších pacientov liečených parikalcitolomv tejto štúdii bolo vo veku 5 až 12 rokov. Začiatočná dávka parikalcitolubola 0,04 µg/kg trikrát týždenne pri východiskovej hladine iPTH menej ako 500 pg/ml, alebo 0,08 µg/kg trikrát týždenne pri východiskovej hladine iPTH 500 pg/ml. Na základe hladín sérového iPTH, kalcia a súčinu Ca x P sa dávka parikalcitoluzvyšovala o 0,04 µg/kg. Štúdiu ukončilo 67 % pacientov liečených parikalcitoloma 14 % pacientov, ktorýmsa podávalo placebo. V skupine s parikalcitolomsa vyskytli u 60 % pacientov dve nadväzné 30 % zníženia východiskového iPTH v porovnaní s 21 %pacientov v skupine s placebom. V skupine s placebom prerušilo liečbu 71 % pacientov z dôvodu neúmerných zvýšení hladín iPTH. Ani u jedného pacienta v skupine s parikalcitolom ani v skupine s placebom nedošlo k hyperkalciémii. U pacientov mladších ako 5 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia

Farmakokinetika parikalcitolu sa študovala u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním (CHZO), u ktorých bola potrebná hemodialýza. Parikalcitol sa podával ako intravenózny injekčný bolus. V priebehu dvoch hodín od podania dávok v rozmedzí od 0,04 do 0,24 μg/kg koncentrácie parikalcitolu výrazne poklesli a potom klesali logaritmicko-lineárne s priemerným polčasom asi 15 hodín. Pri opakovanom podaní parikalcitolu sa nepozorovala jeho akumulácia.


Eliminácia

V klinickej štúdii u zdravých osôb plazmatickú rádioaktivitu po jednorazovom intravenóznompodaní 0,16 μg/kg bolusovej dávky 3H-parikalcitolu (n=4) tvorila materská látka. Parikalcitol sa vylučoval primárne hepatobiliárne, pretože 74 % podanej radioaktívnej dávky sa vylúčilo stolicou a iba 16 % močom.


Metabolizmus

V moči a v stolici bolo detekovaných niekoľko neznámych metabolitov, pričom v moči nebol detekovaný žiaden parikalcitol. Neuskutočnila sa charakterizácia a identifikácia týchto metabolitov. Tieto metabolity predstavovali spolu 51 % rádioaktivity v moči a 59 % rádioaktivity v stolici. Plazmatická väzba parikalcitolu na bielkoviny in vitrobola veľmi výrazná (>99,9 %) a nesaturovateľná v koncentračnom rozmedzí 1 až 100 ng/ml.


Farmakokinetická charakteristika parikalcitolu u pacientov s CHZO (dávka 0,24 μg/kg)

Parameter

n

Hodnoty (priemer ± SD)

Cmax (5 minút po podaní bolusu)

6

1850 ± 664 (pg/ml)

AUC0-

5

27 382 ± 8230 (pg.hod/ml)

CL

5

0,72 ± 0,24 (l/h)

Vss

5

6 ± 2 (l)


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie, rasa a vek:u sledovaných dospelých pacientov sa nepozorovali žiadne farmakokinetické rozdiely z hľadiska veku alebo pohlavia. Nezistili sa farmakokinetické rozdiely z hľadiska rasy.


Poškodenie funkcie pečene:koncentrácie neviazaného parikalcitolu u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sú podobné ako u zdravých osôb. U týchto pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávok. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú s liečbou parikalcitolom žiadne skúsenosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Charakteristické nálezy pozorované v štúdiách toxicity s opakovanými dávkami u hlodavcov a u psov boli všeobecne prisudzované kalciemickej aktivite parikalcitolu. K účinkom nejednoznačne súvisiacim s hyperkalciémiou patrilo zníženie počtu leukocytov a atrofia týmusu u psov a zmeny hodnôt APTT (zvýšenie u psov, zníženie u potkanov). V klinických skúškach s parikalcitolom sa zmeny v počte leukocytov nepozorovali.


Parikalcitol neovplyvňoval fertilitu u potkanov a nezistili sa dôkazy jeho teratogénnej aktivity u potkanov alebo králikov. Podávanie vysokých dávok iných prípravkov s vitamínom D zvieratám počas gravidity viedlo k teratogenéze. Dokázalo sa, že parikalcitol pri podaní v dávkach toxických pre matku ovplyvňuje životaschopnosť plodov a podporuje významný vzostup perinatálnej a postnatálnej mortality novonarodených potkanov.


V štúdiách genotoxicity in vitro a in vivo sa nepreukázal genotoxický potenciál parikalcitolu.


Štúdie karcinogenity na hlodavcoch neodhalili žiadne špeciálne riziko pre použitie u ľudí.

Podávané dávky a/alebo systémové expozície parikalcitolu boli mierne vyššie ako terapeutické dávky/systémové expozície.


 1. farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodý etanol (11% v/v)

propylénglykol

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


Medzi propylénglykolom a heparínom dochádza k interakcii, pričom propylénglykol neutralizuje účinok heparínu. Paricalcitol Fresenius, injekčný roztok obsahuje ako pomocnú látku propylénglykol, a preto sa má podávať iným injekčným vstupom ako heparín.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


Použiť bezprostredne po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky z číreho skla typu I (sklo I. hydrolytickej triedy) s objemom 2 ml.

Injekčné liekovky z číreho skla typu I s objemom3 ml uzavretá flurotec-bromobutylovou zátkou a zaistená ochranným hliníkovým viečkom s flip-off odklápaním


Dostupné balenia Paricalcitolu Fresenius:


Paricalcitol 5 µg/ml

Škatuľa obsahujúca 1 ampulku s 1 ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 5 ampuliek s 1ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 1 ampulku s 2ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 5 ampuliek s 2ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 1 injekčnú liekovku s 1 ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 5 injekčných liekoviek s 1ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 1 injekčnú liekovku s 2ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 5 injekčných liekoviek s 2ml injekčného roztoku.


Paricalcitol 2 µg/ml

Škatuľa obsahujúca 1 ampulku s 1 ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 5 ampuliek s 1ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 1 injekčnú liekovku s 1 ml injekčného roztoku.

Škatuľa obsahujúca 5 injekčných liekoviek s 1ml injekčného roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu použitého lieku alebo odpadového materiálu

pochádzajúceho z neho a iné zaobchádzanie s liekom


Lieky na parenterálne podanie je potrebné pred podaním vizuálne prehliadnuť na obsah cudzorodých látok a zmenu farby. Roztok je číry a bezfarebný.


Na jednorazové použitie. Akékoľvek množstvo nepoužitého roztoku musí byť zlikvidované.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Nemecko


 1. registračné čísla


Paricalcitol Fresenius 5 µg/ml: 87/0725/11-S

Paricalcitol Fresenius 2 µg/ml: 87/0726/11-S

 1. dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: x.11.2011


 1. dátum poslednej revízie textu


9Paricalcitol Fresenius 2 µg/ml