+ ipil.sk

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsulyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01549-ZME

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03330-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03330-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04533-Z1A

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04797-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Paricalcitol Teva 1 mikrogram mäkké kapsuly

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsuly

parikalcitol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4..


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Paricalcitol Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Paricalcitol Teva

3. Ako užívať Paricalcitol Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Paricalcitol Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


  1. Čo je Paricalcitol Teva a na čo sa používa


Paricalcitol Teva je syntetická forma aktívneho vitamínu D.


Aktívny vitamín D je potrebný pre normálnu funkciu mnohých tkanív v tele, vrátane prištítnych teliesok a kostí. U ľudí s normálnou funkciou obličiek sa táto aktívna forma vitamínu D prirodzene tvorí v obličkách, ale pri zlyhaní obličiek je tvorba aktívneho vitamínu D výrazne znížená. Paricalcitol Teva preto slúži ako zdroj aktívneho vitamínu D, keď sa v tele nedokáže tvoriť v dostatočnom množstve a pomáha predchádzať následkom nízkych hladín aktívneho vitamínu D u pacientov s ochorením obličiek (3., 4. a 5. štádia), a to najmä vysokým hladinám hormónu prištítnych teliesok (parathormónu), ktoré môžu spôsobovať problémy s kosťami.


  1. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Paricalcitol Teva


Neužívajte Paricalcitol Teva

ak ste alergický na parikalcitol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak máte veľmi vysoké hladiny vápnika alebo vitamínu D v krvi.


Váš lekár vám bude vedieť povedať, či sa vás uvedené stavy týkajú.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Paricalcitol Teva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pred začiatkom liečby je dôležité obmedziť množstvo fosforu prijímané v strave.

Na reguláciu hladín fosforu môžu byť potrebné lieky viažuce fosfáty. Ak užívate kalciové viazače fosfátov, možno budete potrebovať, aby vám lekár upravil ich dávku.

Bude nutné, aby vám váš lekár robil krvné vyšetrenia kvôli sledovaniu vašej liečby.

  • U niektorých pacientov s chronickým ochorením obličiek 3. a 4. štádia bol pozorovaný nárast

krvných hladín látky nazývanej kreatinín. Ibaže toto zvýšenie nepreukazuje zníženú funkciu obličiek.


Deti

Nie sú k dispozícii informácie o užívaní Paricalcitolu Teva u detí maldších ako 5 rokov a obmedzené skúsenosti u detí starších ako 5 rokov.


Iné lieky a Paricalcitol Teva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Paricalcitolu Teva alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov. Je zvlášť dôležité, aby ste svojho lekára informovali, ak užívate ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií, akou je kandidóza alebo múčnatka), cholestyramín (používa sa na znižovanie hladín cholesterolu), lieky na srdce alebo na krvný tlak (napr. digoxín a diuretiká alebo odvodňovacie tablety) alebo lieky s vysokým obsahom vápnika. Takisto je dôležité, aby ste svojho lekára upovedomili, ak užívate lieky, ktoré obsahujú horčík alebo hliník, napr. niektoré typy liekov proti poruchám trávenia (antacidá) a viazače fosfátov.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


ParicalcitolTeva a jedlo, Paricalcitol Teva a nápoje

Paricalcitol Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití parikalcitolu u tehotných žien. Nie je známe možné riziko pre ľudí, preto sa má parikalcitol používať iba v nevyhnutných prípadoch.


Nie je známe, či parikalcitol prechádza do ľudského materského mlieka. O dojčení počas liečby Paricalcitolom Teva sa vopred poraďte so svojím lekárom.


Predtým,ako začnete užívať akýkoľvek liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Vedenie vozidiel a a obsluha strojov

Paricalcitol Teva by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Paricalcitol Teva obsahuje etanol

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v jednej kapsule.


  1. Ako užívať Paricalcitol Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Chronické ochorenie obličiek 3. a 4. štádia

Zvyčajná dávka je jedna kapsula užívaná každý deň, alebo jedna kapsula užívaná každý druhý deň, až trikrát týždenne. Váš lekár stanoví správnu dávku pre vás podľa výsledkov vašich laboratórnych vyšetrení. Po istom čase od začatia liečby Paricalcitolom Teva pravdepodobne bude nutné upraviť dávku v závislosti od toho, ako budete reagovať na liečbu. Váš lekár určí správnu dávku Paricalcitolu Teva pre vás.


Chronické ochorenie obličiek 5. štádia

Zvyčajná dávka je jedna kapsula užívaná každý druhý deň, až trikrát týždenne. Váš lekár stanoví správnu dávku pre vás podľa výsledkov vašich laboratórnych vyšetrení. Po istom čase od začatia liečby Paricalcitolom Teva pravdepodobne bude nutné upraviť dávku v závislosti od toho, ako budete reagovať na liečbu. Váš lekár určí správnu dávku Paricalcitolu Teva pre vás.


Ochorenie pečene

Ak máte mierne až stredne závažné ochorenie pečene, nebude kvôli tomu nutné vašu dávku upraviť. U pacientov so závažným ochorením pečene však nie sú skúsenosti s použitím tohto lieku.


Použítie u detí

Nie sú k dispozícii informácie o použití Paricalcitolu Teva u detí mladších ako 5 rokov a skúsenosti s jeho použitím u detí starších ako 5 rokov sú obmedzené.


Starší ľudia

K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s použitím parikalcitolu u pacientov vo veku 65 a viac rokov. Vo všeobecnosti sa nezistili žiadne celkové rozdiely v účinnosti alebo bezpečnosti medzi pacientmi vo veku 65 a viac rokov a mladšími pacientmi.


Ak užijete viac Paricalcitolu Teva, ako máte

Užitie nadmerného množstva Paricalcitolu Teva môže spôsobiť nezvyčajne vysoké hladiny vápnika v krvi, čo môže byť škodlivé. Príznaky, ktoré sa môžu objaviť v krátkom čase po užití nadmerného množstva Paricalcitolu Teva môžu zahŕňať pocit slabosti a/alebo ospalosti, bolesť hlavy, nauzeu (napínanie na vracanie) alebo vracanie, suchosť v ústach, zápchu, bolesť svalov alebo kostí a kovovú chuť v ústach.


Príznaky, ktoré sa môžu prejaviť po dlhšej dobe od užitia nadmerného množstva Paricalcitolu Teva zahŕňajú nechutenstvo, ospalosť, úbytok telesnej hmotnosti, boľavé oči, nádchu, svrbivú pokožku, pocit tepla a horúčavy, stratu pohlavnej túžby a silnú bolesť brucha (spôsobenú zápalom podžalúdkovej žľazy) a obličkové kamene. Môže dôjsť k ovplyvneniu vášho krvného tlaku a k nepravidelnostiam tepu srdca (búšenie srdca). Výsledky krvných vyšetrení a vyšetrení moču môžu ukázať vysokú hladinu cholesterolu, močoviny, dusíka a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov. Paricalcitol Teva môže zriedkavo spôsobiť zmeny duševného stavu, vrátane zmätenosti, ospalosti, nespavosti alebo nervozity.


Ak užijete nadmerné množstvo Paricalcitolu Teva, alebo ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiťParicalcitol Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Avšak ak je takmer čas na užitie vašej ďalšej dávky, neužívajte zabudnutú dávku; jednoducho pokračujte v užívaní Paricalcitolu Teva podľa predošlých pokynov (týkajúcich sa dávky a času užívania) vášho lekára.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívaťParicalcitol Teva

Pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili, je dôležité, aby ste Paricalcitol Teva naďalej užívali tak, ako vám to nariadil váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na opísanie častosti výskytu hlásených vedľajších účinkov sú použité nasledujúce výrazy:


Veľmi časté:môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov


Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi:


U pacientov s chronickým ochorením obličiek 3. a 4. štádia


Časté:

Vyrážka

Žalúdočné ťažkosti.


Menej časté:

Alergické reakcie (ako napríklad namáhavé dýchanie, pískavé dýchanie, vyrážka, svrbenie alebo opuch tváre a pier)

Svrbivá pokožka, žihľavka

Zápcha, suchosť v ústach

Svalové kŕče

Závraty, nezvyčajná chuť v ústach

Zmeny hodnôt funkčných vyšetrení pečene

  • Zvýšenie hladiny látky, nazývanej kreatinín v krvi (u pacientov, ktorí podstúpili hemodialýzu v minulosti). Pozri časť „Upozornenia a opatrenia.


Ak sa u Vás objaví alergická reakcia, bezodkladne sa, prosím, obráťte na svojho lekára.


U pacientov s chronickým ochorením obličiek 5. štádia


Časté:

Hnačka, pálenie záhy (reflux, t.j. návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka, alebo porucha trávenia)

Znížená chuť do jedla, hladiny vápnika v krvi mimo normy

Závraty

Bolesť prsníkov

Akné.


Ďalšie vedľajšie účinky zistené u pacientov počas používania injekčnej formy parikalcitolu sú nasledovné:


Časté:

Bolesť hlavy, nezvyčajná chuť v ústach

Svrbenie

Znížené hladiny parathormónu

Zvýšené hladiny vápnika, zvýšené hladiny fosforu.


Menej časté:

Nepravidelný tep srdca, predĺžený čas krvácania, hodnoty funkčných vyšetrení pečene mimo normy, úbytok telesnej hmotnosti

Zastavenie srdca, veľmi rýchly tep srdca

Nízky počet bielych krviniek, nízky počet červených krviniek, opuchnuté žľazy

Náhla cievna mozgová príhoda (mŕtvica), mini‑mŕtvica, kóma, mdloba, závraty, zášklby, pocit mravčenia, necitlivosť

Zvýšený tlak v očiach, zápal očných spojoviek, začervenané oči

Bolesť ucha

Voda v pľúcach, krvácanie z nosa, namáhavé dýchanie, pískavé dýchanie, kašeľ

Znížený prietok krvi črevami, krvácanie z konečníka, žalúdočná nevoľnosť, ťažkosti s prehĺtaním, syndróm dráždivého čreva, hnačka, zápcha, pálenie záhy, vracanie, napínanie na vracanie, suchosť v ústach, bolesti brucha a dyskomfort

Svrbivá vyrážka, vyrážka, pľuzgiere, vypadávanie vlasov, nadmerný rast ochlpenia, nočné potenie, nadmierne potenie, bolesť v mieste vpichu, pocit pálenia pokožky

Bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, stuhnutosť kĺbov, svalové zášklby

Vysoká hladina parathormónu

Nechutenstvo, znížená chuť do jedla

Infekcia krvi, zápal pľúc, chrípka, nádcha, bolesť hrdla, infekcia pošvy

Rakovina prsníka

Nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak

Bolesť na hrudníku, narušená chôdza, opuch nôh, opuch, pocit nepohody v oblasti hrudníka, horúčka, slabosť, bolesť, únava, pocit choroby, smäd, cítiť sa nesvoj

Alergia

Bolesť prsníkov, ťažkosti s erekciou

Porucha vedomia, zmätenosť, úzkosť, nespavosť, nervozita, nepokoj.


Neznáme:

  • Opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním; svrbivá pokožka (žihľavka). Krvácanie do žalúdka. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Nemusíte byť schopný povedať, či ste dostali niektorý z horeuvedených vedľajšich účinkov ak vám to nepovie váš lekár.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Paricalcitol Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšej škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Užite do 30 dní po prvom otvorení fľaštičky.


Uchovávajte pri teplote do 25C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Paricalcitol Teva obsahuje

Liečivo je parikalcitol.

1 mikrogramová mäkká kapsula: Každá mäkká kapsula obsahuje 1 mikrogram parikalcitolu.

2 mikrogramová mäkká kapsula: Každá mäkká kapsula obsahuje 2 mikrogramy parikalcitolu.

Ďalšie zložky sú: stredne nasýtené triacylglyceroly, bezvodý etanol, butylhydroxytoluén (E321).

Obal kapsuly obsahuje:

1 mikrogramová kapsula: želatína, glycerol, čistená voda, oxid titaničitý (E171), čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).

2 mikrogramová kapsula:želatína, glycerol, čistená voda, oxid titaničitý (E171), čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Paricalcitol Teva a obsah balenia

Paricalcitol Teva 1 mikrogram mäkké kapsuly sú veľkosti 3, podlhovasté, šedobiele až svetlošedé, nepriehľadné, naplnené čírym roztokom.

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsuly sú veľkosti 3, oválne, svetlooranžové, nepriehľadné, naplnené čírym roztokom.


Paricalcitol Teva je dostupný vo fľaškách z HDPE s polypropylénovým uzáverom so závitom a vloženým vysúšadlom obsahujúcich 28 alebo 30 mäkkých kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava, Slovensko


Výrobca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi utca 13

4042 Debrecen, Maďarsko


TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park,

East Sussex BN22 9AG, Veľká Britania


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem, Holandsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305

74770 Opava- Komárov, Česká republika


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren, Nemecko


Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow 31-546, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

TevaPariVit

Česká republika

Paricalcitol Teva

Nemecko

Paricalcitol-ratiopharm

Grécko

Paricalcitol Teva

Španielsko

Paricalcitol Teva

Maďarsko

Paricalcitol Teva

Taliansko

Paracalcitolo Teva

Poľsko

Paricalcitol Teva

Rumunsko

Paricalcitol Teva

Slovinsko

Parikalcitol Teva

Slovenská republika

Paricalcitol Teva


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


6


Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01549-ZME

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03330-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03330-Z1BSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Paricalcitol Teva 1 mikrogram mäkké kapsuly


Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá mäkká kapsula obsahuje 1 mikrogram parikalcitolu.


Každá mäkká kapsula obsahuje 2 mikrogramy parikalcitolu.


Pomocné látky so známym účinkom: každá mäkká kapsula obsahuje 1,42 mg etanolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula.


1 mikrogram: Veľkosť 3, podlhovastá, šedobiela až svetlošedá, nepriehľadná mäkká kapsula naplnená čírym roztokom.


2 mikrogramy: Veľkosť 3, oválna, svetlooranžová, nepriehľadná mäkká kapsula naplnená čírym roztokom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Paricalcitol Teva je indikovaný na prevenciu a liečbu sekundárnej hyperparatyreózy, ktorá je sprievodným ochorením u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou (chronické ochorenie obličiek 3. a 4. štádia) a u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek (chronické ochorenie obličiek 5. štádia) podstupujúcich hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu.


  1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Chronické ochorenie obličiek (CHOO) 3. a 4. štádia


Paricalcitol Teva sa má podávať jedenkrát denne, a to buď každý deň, alebo trikrát týždenne každý druhý deň.


Úvodná dávka


Úvodná dávka sa určí podľa východiskovej hladiny intaktného parathormónu (iPTH).


Tabuľka 1. Úvodná dávka

Východisková hladina iPTH

Denná dávka

Dávka podávaná trikrát týždenne*

≤ 500 pg/ml (56 pmol/l)

1 mikrogram

2 mikrogramy

> 500 pg/ml (56 pmol/l)

2 mikrogramy

4 mikrogramy

* Nemá sa podávať častejšie ako každý druhý deň


Titrácia dávky


Dávkovanie sa musí určiť individuálne podľa hladiny iPTH v sére alebo plazme a za súčasného sledovania hladín vápnika a fosforu v sére. V tabuľke 2 je uvedený navrhovaný postup na titráciu dávky.


Tabuľka 2. Titrácia dávky

Hladina iPTH oproti východiskovej hladine

Úprava dávky v 2‑ až 4‑týždňových intervaloch

Denná dávka

Dávka podávaná trikrát týždenne1

Rovnaká alebo zvýšená

Zvýšenie

o 1 mikrogram

Zvýšenie

o 2 mikrogramy

Znížená o < 30 %

Znížená o ≥ 30 %, ≤ 60 %

Bez zmeny

Bez zmeny

Znížená o > 60 %

Zníženie2

o 1 mikrogram

Zníženie2

o 2 mikrogramy

iPTH < 60 pg/ml (7 pmol/l)

1 Nemá sa podávať častejšie ako každý druhý deň.


2 Ak pacient užíva najnižšiu dávku v schéme s dávkou podávanou jedenkrát denne alebo trikrát týždenne, a je potrebné zníženie dávky, môže sa znížiť frekvencia podávania dávky.


Po začatí liečby a počas obdobia titrácie dávky treba pozorne sledovať hladiny vápnika v sére. Ak sa zistí hyperkalciémia alebo pretrvávajúce zvýšenie hodnoty kalcium fosfátového súčinu (Ca x P) nad 55 mg2/dl2(4,4 mmol2/l2), dávka kalciových viazačov fosfátov sa má znížiť alebo sa má ich podávanie ukončiť.

Alternatívne je možné znížiť dávku Paricalcitolu Teva alebo dočasne prerušiť jeho podávanie. Ak sa jeho podávanie preruší, má sa znovu začať podávať v nižšej dávke, keď budú hladiny vápnika v sére a hodnota kalcium fosfátového súčinu v cieľovom rozmedzí.


Chronické ochorenie obličiek (CHOO) 5. štádia


Paricalcitol Teva sa má podávať trikrát týždenne každý druhý deň.


Úvodná dávka


Úvodná dávka Paricalcitolu Teva v mikrogramoch sa určí podľa východiskovej hladiny iPTH (pg/ml)/60 [(pmol/l)/7], pričom maximálna úvodná dávka je 32 mikrogramov.


Titrácia dávky


Následné dávkovanie sa má určiť individuálne podľa hladiny iPTH a hladín vápnika a fosforu v sére. Odporúčaná titrácia dávky kapsúl parikalcitolu vychádza z nasledujúceho vzorca:


Titračná dávka (mikrogramy) = posledná stanovená hladina iPTH (pg/ml)

60

alebo


Titračná dávka (mikrogramy) = posledná stanovená hladina iPTH (pmol/l)

7


Po začatí liečby, počas obdobia titrácie dávky a pri súbežnom podávaní silných inhibítorov P450 3A treba pozorne sledovať hladiny vápnika a fosforu v sére. Ak sa zistí zvýšená hladina vápnika v sére alebo zvýšená hodnota súčinu Ca x P a pacientovi sa podáva kalciový viazač fosfátov, dávka viazača sa môže znížiť alebo sa môže jeho podávanie ukončiť, alebo sa pacientovi môže namiesto neho začať podávať nekalciový viazač fosfátov.


Ak je hladina vápnika v sére > 11,0 mg/dl (2,8 mmol/l) alebo hodnota súčinu Ca x P > 70 mg2/dl2(5,6 mmol2/l2) alebo hladina iPTH ≤ 150 pg/ml, dávka kapsúl parikalcitolu sa má znížiť o 2 až 4 mikrogramy oproti dávke vypočítanej podľa poslednej stanovenej hladiny iPTH/60 (pg/ml) [iPTH/7 (pmol/l)]. Ak je potrebná ďalšia úprava, dávka kapsúl parikalcitolu sa má znížiť alebo sa má jeho podávanie prerušiť až do normalizácie týchto parametrov.


Keď sa hladina iPTH priblíži k cieľovému rozmedziu (150 ‑ 300 pg/ml), na dosiahnutie stabilnej hladiny iPTH môžu byť nutné malé, individuálne prispôsobené úpravy dávky. V situáciách, keď sú hladiny iPTH, vápnika a fosforu sledované menej často než jedenkrát týždenne, sa môže použiť miernejší pomer medzi úvodnou a titračnou dávkou.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie pečene:

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky.

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť mäkkých kapsúl parikalcitolu u detí a dospievajúcich neboli stanovené (pozri časť 5.1).


Starší ľudia:

Nezistili sa žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti a účinnosti medzi staršími pacientmi (vo veku 65 ‑ 75 rokov) a mladšími pacientmi, ale u niektorých starších osôb nie je možné vylúčiť vyššiu vnímavosť na liek.


Spôsob podávania

Užívať perorálne. Paricalcitol Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Parikalcitol sa nesmie podávať pacientom s preukázanou toxicitou vitamínu D, hyperkalciémiou, alebo s precitlivenosťou na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nadmerná supresia parathormónu môže mať za následok zvýšenie hladín vápnika v sére a môže viesť k nízkemu kostnému obratu. Na dosiahnutie príslušných fyziologických cieľových hodnôt je potrebné pacienta sledovať a individuálne titrovať dávku.


Ak vznikne klinicky významná hyperkalciémia a pacientovi sa podáva kalciový viazač fosfátov, dávka kalciového viazača fosfátov sa má znížiť alebo sa má jeho podávanie prerušiť.


Chronická hyperkalciémia môže súvisieť s generalizovanou vaskulárnou kalcifikáciou a kalcifikáciou iných mäkkých tkanív.


Toxicita srdcových glykozidov je potenciovaná hyperkalciémiou akejkoľvek etiológie, a preto je pri súbežnom predpísaní srdcových glykozidov a parikalcitolu potrebná obozretnosť (pozri časť 4.5).


U pacientov, ktorí podstúpili hemodialýzu v minulosti, parikalcitol, rovnako ako ostatní aktivátory receptora vitamínu D, môže zvýšiť kreatinín v sére (a teda znížiť odhadovanú glomerulárnu filtráciu [EGFR]) bez zmeny skutočnej hodnoty glomerulárnej filtrácie (GFR).


Pri súbežnom podávaní parikalcitolu a ketokonazolu je potrebná obozretnosť (pozri časť 4.5).


Upozornenie týkajúce sa pomocných látok:

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v 1 µg a 2 µg kapsule.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ketokonazol: je známe, že ketokonazol je nešpecifický inhibítor niekoľkých enzýmov cytochrómu P450.

Dostupné údaje získané in vivo a in vitro poukazujú na to, že ketokonazol môže interagovať s enzýmami, ktoré sú zodpovedné za metabolizmus parikalcitolu a iných analógov vitamínu D. Pri podávaní parikalcitolu a ketokonazolu je potrebná obozretnosť. U zdravých jedincov sa sledoval vplyv opakovaného podávania ketokonazolu v dávke 200 mg dvakrát denne (BID) počas 5 dní na farmakokinetiku kapsuly parikalcitolu. Hodnota Cmaxparikalcitolu bola ovplyvnená minimálne, ale hodnota AUC0-∞bola v prítomnosti ketokonazolu približne dvojnásobná. Priemerný polčas parikalcitolu bol v prítomnosti ketokonazolu 17,0 hodín v porovnaní s 9,8 hodiny pri podávaní samotného parikalcitolu (pozri časť 4.4). Výsledky tejto štúdie naznačujú, že po perorálnom alebo intravenóznom podaní parikalcitolu nebude maximálne zvýšenie hodnoty AUCINFparikalcitolu následkom liekovej interakcie s ketokonazolom pravdepodobne vyššie než asi dvojnásobné.


Neuskutočnili sa špecifické interakčné štúdie. Toxicita srdcových glykozidov je potenciovaná hyperkalciémiou akejkoľvek etiológie, a preto je pri súbežnom predpísaní srdcových glykozidov a parikalcitolu potrebná obozretnosť.


Lieky s obsahom fosfátov alebo vitamínu D sa nemajú užívať súbežne s parikalcitolom kvôli zvýšenému riziku hyperkalciémie a zvýšenia hodnoty súčinu Ca x P.


Vysoké dávky lieku s obsahom vápnika alebo tiazidových diuretík môžu zvýšiť riziko hyperkalciémie.


Lieky s obsahom horčíka (napr. antacidá) sa nemajú užívať súbežne s liekmi s obsahom vitamínu D, pretože môže dôjsť k vzniku hypermagneziémie.


Lieky s obsahom hliníka (napr. antacidá, viazače fosfátov) sa nemajú dlhodobo podávať s liekmi s obsahom vitamínu D, pretože môže dôjsť k zvýšeniu hladín hliníka v krvi a k toxickým účinkom hliníka na kosti.


Lieky, ktoré zhoršujú absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch, akým je cholestyramín, môžu narušiť absorpciu kapsúl parikalcitolu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tehotenstvo

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití parikalcitolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí, preto sa má parikalcitol používať iba v nevyhnutných prípadoch.


Dojčenie

Nie je známe, či sa parikalcitol vylučuje do ľudského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali, že parikalcitol alebo jeho metabolity sa v malom množstve vylučujú do materského mlieka.Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení alebo či ho ukončiť, alebo či pokračovať v liečbe Paricalcitolom Teva alebo či ju ukončiť, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Paricalcitolom Teva pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, avšak predpokladá sa, že parikalcitol má zanedbateľný účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Chronické ochorenie obličiek 3. a 4. štádia


Bezpečnosť kapsúl parikalcitolu bola hodnotená v troch 24‑týždňových, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, multicentrických klinických štúdiách zahŕňajúcich 220 pacientov s CHOO 3. a 4. štádia. Medzi pacientmi liečenými parikalcitolom a pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, sa nezistili žiadne štatisticky významné rozdiely vo výskyte hyperkalciémie pri podávaní parikalcitolu (2/106, 2 %) oproti placebu (0/111, 0 %), ani vo výskyte zvýšenej hodnoty kalcium fosfátového súčinu pri podávaní parikalcitolu (13/106, 12 %) oproti placebu (7/111, 6 %).


Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia u pacientov liečených parikalcitolom bola vyrážka, ktorá sa vyskytla u 2 % pacientov.


Všetky nežiaduce príhody, ako klinické tak aj laboratórne, ktoré mali aspoň možnú súvislosť s podávaním parikalcitolu, sú uvedené v tabuľke 3 podľa triedy orgánových systémov MedDRA, preferovaného názvu a podľa frekvencie. Použité sú nasledujúce kategórie frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 3. Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách s pacientmi s CHOO 3. a 4. štádia


Trieda orgánových systémov

Preferovaný názov

Frekvencia

Poruchy imunného systému

Precitlivenosť

Menej častéPoruchy nervového systému

Závraty

Dysgeúzia

Menej časté

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Žalúdočné ťažkosti

Zápcha

Suchosť v ústach

Časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Pruritus

Urtikária

Časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče

Menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálne hladiny pečeňových enzýmov

Menej časté


Chronické ochorenie obličiek 5. štádia


Bezpečnosť kapsúl parikalcitolu bola hodnotená v jednej 12‑týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, multicentrickej klinickej štúdii zahŕňajúcej 88 pacientov s CHOO 5. štádia. Medzi pacientmi liečenými parikalcitolom a pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, sa nezistili žiadne štatisticky významné rozdiely vo výskyte hyperkalciémie pri podávaní parikalcitolu (1/61, 2 %) oproti placebu (0/26, 0,0 %), ani vo výskyte zvýšenej hodnoty kalcium fosfátového súčinu pri podávaní parikalcitolu (6/61, 10 %) oproti placebu (1/26, 4 %).


Všetky nežiaduce príhody, ako klinické tak aj laboratórne, ktoré mali aspoň možnú súvislosť s podávaním parikalcitolu, sú uvedené v tabuľke 4 podľa triedy orgánových systémov MedDRA, preferovaného názvu a podľa frekvencie. Použité sú nasledujúce kategórie frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 4. Nežiaduce reakcie hlásené v pivotnej štúdii fázy III s pacientmi s CHOO 5. štádia


Trieda orgánových systémov

Preferovaný názov

Frekvencia

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperkalciémia

Hypokalciémia

Znížená chuť do jedla

Časté

Časté

Časté

Poruchy nervového systému

Závraty

Časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Gastroezofágová refluxná choroba

Časté

Časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Akné

ČastéPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolestivosť prsníkov

Časté


Tabuľka 5. Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách a v období po uvedení lieku na trh pri podávaní injekčnej formy parikalcitolu


Trieda orgánových systémov

Preferovaný názov

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Sepsa

Pneumónia

Chrípka

Faringitída

Vaginálna infekcia

Infekcia

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (vrátane cýst a polypov)

Karcinóm prsníka

Menej časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukopénia

Anémia

Lymfadenopatia

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť

Opuch hrtana

Angioedém

Urtikária

Menej časté

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy endokrinného systému

Hypoparatyreóza

Hyperparatyreóza

Časté

Menej časté

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperfosfatémia

Hyperkalciémia

Hypokalciémia

Anorexia

Hyperkaliémia

Časté

Časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Psychické poruchy

Delírium

Stav zmätenosti

Agitovanosť

Insomnia

Nervozita

Depersonalizácia

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Dysgeúzia

Cerebrovaskulárna príhoda

Tranzitórny ischemický atak

Kóma

Synkopa

Závraty

Myoklónia

Parestézia

Hypoestézia

Časté

Časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy oka

Glaukóm

Konjunktivitída

Menej časté

Menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Poruchy ucha

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zastavenie srdca

Predsieňový flutter

Arytmia

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy ciev

Hypotenzia

Hypertenzia

Menej časté

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pľúcny edém

Epistaxa

Dyspnoe

Kašeľ

Astma

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Krvácanie z rekta

Gastritída

Dysfágia

Hnačka

Zápcha

Dyspepsia

Vracanie

Nauzea

Suchosť v ústach

Kolitída

Bolesť brucha

Gastrointestinálne poruchy

Krvácanie do tráviaceho traktu

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus

Bulózna dermatitída

Vyrážka

Alopécia

Hirzutizmus

Hyperhidróza

Časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia

Myalgia

Bolesť chrbta

Stuhnutosť kĺbov

Svalové zášklby

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov

Erektilná dysfunkcia

Menej časté

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť na hrudníku

Porucha chôdze

Edém

Periférny edém

Pyrexia

Asténia

Bolesť

Malátnosť

Smäd

Bolesť v mieste vpichu

Zhoršenie stavu

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Predĺžený čas krvácania

Zvýšená hladina aspartátaminotransferázy

Zníženie telesnej hmotnosti

Abnormálne laboratórne testy

Zvýšenie kreatinínu v krvi*

Menej časté

Menej časté

Menej časté


Menej časté

Menej časté


*Táto nežiaduca reakcia sa pozorovala v štúdiách u predialyzovaných pacientov (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Podanie nadmernej dávky kapsúl Paricalcitolu Teva môže spôsobiť hyperkalciémiu, hyperkalciúriu, hyperfosfatémiu a nadmernú supresiu parathormónu. Vysoký príjem vápnika a fosfátov pri súbežnom užívaní kapsúl Paricalcitolu Teva môže viesť k podobným abnormalitám.


Liečba pacientov s klinicky významnou hyperkalciémiou pozostáva z okamžitého zníženia dávky alebo prerušenia liečby parikalcitolom a zahŕňa diétu s nízkym obsahom vápnika, prerušenie podávania doplnkov vápnika, mobilizáciu pacienta, úpravu nerovnováhy tekutín a elektrolytov, hodnotenie elektrokardiografických abnormalít (je veľmi dôležité u pacientov užívajúcich srdcové glykozidy) a v prípade potreby hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu s použitím dialyzačného roztoku bez obsahu vápnika.


Medzi prejavy a príznaky intoxikácie vitamínom D súvisiace s hyperkalciémiou patria:


Skoré: slabosť, bolesť hlavy, somnolencia, nauzea, vracanie, suchosť v ústach, zápcha, svalová bolesť, bolesť kostí a kovová chuť.


Neskoré: anorexia, úbytok telesnej hmotnosti, konjunktivitída (s tvorbou kalcifikátov), pankreatitída, fotofóbia, rinorea, pruritus, hypertermia, znížené libido, zvýšená hladina dusíka močoviny v krvi, hypercholesterolémia, zvýšená hladina AST a ALT, ektopická kalcifikácia, hypertenzia, srdcové arytmie, somnolencia, smrť a zriedkavo aj zjavná psychóza.


Hladiny vápnika v sére treba často kontrolovať, až pokým nedôjde k normokalciémii.


Parikalcitol sa nedá významne odstrániť dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antiparatyreoidálne látky ‑ ATC kód: H05BX02.


Spôsob účinku


Parikalcitol je syntetický, biologicky aktívny analóg vitamínu D (kalcitriolu) s modifikáciami na postrannom reťazci (D2) a kruhu A (19-nor). Na rozdiel od kalcitriolu, parikalcitol aktivuje selektívneho receptora pre vitamín D (VDR). Parikalcitol selektívne zvyšuje citlivosť VDR v prištítnych telieskach bez zvýšenia citlivosti VDR v čreve a má nižší účinok na kostnú absorpciu. Parikalcitol taktiež zvyšuje citlivosť receptora citlivého na vápnik v prištítnych telieskach. V dôsledku toho parikalcitol inhibíciou proliferácie buniek prištítnych teliesok a znížením syntézy a sekrécie parathormónu (PTH) znižuje hladiny PTH, a to s minimálnym vplyvom na hladiny vápnika a fosforu, a môže pôsobiť priamo na kostné bunky s cieľom zachovať objem kostnej hmoty a zlepšiť mineralizačné povrchy. Úpravou abnormálnych hladín PTH, spolu s normalizáciou homeostázy vápnika a fosforu, je možné predísť vzniku metabolického ochorenia kostí súvisiaceho s chronickým ochorením obličiek alebo ho liečiť.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Chronické ochorenie obličiek 3. ‑ 4. štádia


Primárny cieľový ukazovateľ účinnosti definovaný ako minimálne dve po sebe nasledujúce zníženia hladiny iPTH o ≥ 30 % oproti východiskovej hladine iPTH sa dosiahol u 91 % pacientov liečených kapsulami parikalcitolu a u 13 % pacientov, ktorým bolo podávané placebo (p < 0,001).

U pacientov liečených kapsulami parikalcitolu došlo v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, k významnému zníženiu hladiny špecifickej kostnej alkalickej fosfatázy v sére a hladiny osteokalcínu v sére (p < 0,001), ktoré súviselo s úpravou vysokého kostného obratu spôsobeného sekundárnou hyperparatyreózou. U pacientov liečených kapsulami parikalcitolu sa v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, nezistilo zhoršenie parametrov funkcie obličiek, ktorými boli odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie (pomocou vzorca MDRD) a hladina kreatinínu v sére. U významne vyššieho počtu pacientov liečených kapsulami parikalcitolu došlo v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, k zníženiu množstva bielkoviny v moči, ktorý sa analyzoval semikvantitatívne pomocou diagnostického prúžku.


Chronické ochorenie obličiek 5. štádia


Primárny cieľový ukazovateľ účinnosti definovaný ako minimálne dve po sebe nasledujúce zníženia hladiny iPTH o ≥ 30 % oproti východiskovej hladine iPTH sa dosiahol u 88 % pacientov liečených kapsulami parikalcitolu a u 13 % pacientov, ktorým bolo podávané placebo (p < 0,001).


Pediatrická populácia


Pediatrické klinické údaje získané pri injekčnej (i.v.) forme parikalcitolu


Bezpečnosť a účinnosť i.v. parikalcitolu boli skúmané v 12‑týždňovej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 29 pediatrickými pacientmi vo veku 5 ‑ 19 rokov, v konečnom štádiu ochorenia obličiek, ktorí podstupovali hemodialýzu. Šesť najmladších pacientov liečených i.v. parikalcitolom v tejto štúdii bolo vo veku 5 ‑ 12 rokov. Úvodná dávka i.v. parikalcitolu bola 0,04 µg/kg 3‑krát týždenne pri východiskovej hladine iPTH nižšej ako 500 pg/ml, alebo 0,08 µg/kg 3‑krát týždenne pri východiskovej hladine iPTH ≥ 500 pg/ml. Dávka i.v. parikalcitolu sa upravovala zvyšovaním o 0,04 µg/kg, a to v závislosti od hladiny iPTH v sére, hladiny vápnika v sére a hodnoty súčinu Ca x P. Štúdiu dokončilo 67 % pacientov liečených i.v. parikalcitolom a 14 % pacientov, ktorým bolo podávané placebo. U 60 % jedincov v skupine s i.v. parikalcitolom došlo k dvom po sebe nasledujúcim 30 % zníženiam hladiny iPTH oproti východiskovej hladine iPTH, v porovnaní s 21 % pacientov v skupine s placebom. 71 % pacientov, ktorým bol podávané placebo, predčasne ukončilo účasť v štúdii kvôli nadmerným zvýšeniam hladiny iPTH. Hyperkalciémia sa nevyskytla ani u jedincov v skupine s i.v. parikalcitolom, ani u jedincov v skupine s placebom. Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa pacientov mladších ako 5 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Parikalcitol sa dobre absorbuje. U zdravých jedincov bola priemerná absolútna biologická dostupnosť po perorálnom podaní parikalcitolu v dávke 0,24 mikrogramu/kg približne 72 %; maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) bola 0,630 ng/ml (1,512 pmol/ml) po 3 hodinách a plocha pod krivkou závislosti koncentrácie od času (AUC0-∞) bola 5,25 ng•h/ml (12,60 pmol•h/ml). Priemerná absolútna biologická dostupnosť je u pacientov podstupujúcich hemodialýzu (HD) 79 % a u pacientov podstupujúcich peritoneálnu dialýzu (PD) 86 %, pričom horná hranica 95 % intervalu spoľahlivosti je 93 % pri HD a 112 % pri PD. Štúdia zameraná na interakciu s jedlom vykonaná so zdravými jedincami preukázala, že hodnoty Cmaxa AUC0-∞sa nezmenili, keď bol parikalcitol podaný s jedlom s vysokým obsahom tuku v porovnaní s podaním nalačno. Preto sa kapsuly parikalcitolu môžu užívať bez ohľadu na jedlo.


U zdravých jedincov sa hodnoty Cmax a AUC0-∞parikalcitolu zvyšovali úmerne dávke v rozmedzí 0,06 až 0,48 mikrogramu/kg. U zdravých jedincov sa po opakovanom podávaní dávky jedenkrát denne alebo trikrát týždenne dosiahol rovnovážny stav do siedmich dní.


Distribúcia


Parikalcitol sa v rozsiahlej miere viaže na plazmatické bielkoviny (z > 99 %). Pomer koncentrácie parikalcitolu v krvi a koncentrácie parikalcitolu v plazme bol v priemere 0,54 pri koncentrácii v rozmedzí 0,01 až 10 ng/ml (0,024 až 24 pmol/ml), čo svedčí o tom, že veľmi malé množstvo liečiva sa viaže na krvné bunky. U zdravých jedincov bol priemerný zdanlivý distribučný objem po podaní parikalcitolu v dávke 0,24 mikrogramu/kg 34 litrov.


Biotransformácia


Po perorálnom podaní 3H-parikalcitolu v dávke 0,48 mikrogramu/kg sa pôvodná zlúčenina v rozsiahlej miere metabolizovala, pričom iba asi 2 % dávky sa vylúčili v nezmenenej forme stolicou a v moči sa pôvodná zlúčenina nezistila. Približne 70 % izotopom značenej látky sa vylúčilo stolicou a 18 % sa vylúčilo močom. Väčšina systémovej expozície pochádzala z pôvodnej zlúčeniny. V ľudskej plazme sa zistili dva vedľajšie metabolity súvisiace s parikalcitolom. Jeden metabolit bol identifikovaný ako 24(R)‑hydroxyparikalcitol, kým druhý metabolit nebol identifikovaný. 24(R)‑hydroxyparikalcitol je menej účinný ako parikalcitol v modeli in vivo supresie PTH u potkana.


Údaje získané in vitro poukazujú na to, že parikalcitol je metabolizovaný viacerými pečeňovými a nepečeňovými enzýmami, vrátane mitochondriálneho CYP24, ako aj CYP3A4 a UGT1A4. Identifikované metabolity zahŕňajú produkt 24(R)‑hydroxylácie, ako aj 24,26- a 24,28‑dihydroxylácie a priamej glukuronidácie.


Eliminácia


U zdravých jedincov je priemerný eliminačný polčas parikalcitolu päť až sedem hodín po podaní dávky v sledovanom rozmedzí 0,06 až 0,48 mikrogramu/kg. Stupeň kumulácie bol v zhode s polčasom a s frekvenciou dávkovania. Hemodialýza v podstate nemá žiaden vplyv na elimináciu parikalcitolu.


Osobitné skupiny pacientov


Starší ľudia

Farmakokinetika parikalcitolu nebola skúmaná u pacientov starších ako 65 rokov.


Pediatrická populácia

Farmakokinetika parikalcitolu nebola skúmaná u pacientov mladších ako 18 rokov.


Pohlavie

Farmakokinetika parikalcitolu po podaní jednorazovej dávky v rozmedzí 0,06 až 0,48 mikrogramu/kg nezávisela od pohlavia.


Porucha funkcie pečene

V štúdii vykonanej s intravenóznym parikalcitolom sa vylučovanie parikalcitolu (0,24 mikrogramu/kg) porovnalo u pacientov s miernou (n = 5) a stredne ťažkou (n = 5) poruchou funkcie pečene (podľa Childovej‑Pughovej klasifikácie) a jedincov s normálnou funkciou pečene (n = 10). Farmakokinetika neviazaného parikalcitolu bola podobná pri všetkých stupňoch funkcie pečene hodnotených v tejto štúdii. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Vplyv ťažkej poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku parikalcitolu sa nehodnotil.


Porucha funkcie obličiek

Farmakokinetika parikalcitolu po podaní jednorazovej dávky bola charakterizovaná u pacientov s CHOO 3. štádia alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (n = 15, GFR = 36,9 až 59,1 ml/min/1,73 m2), u pacientov s CHOO 4. štádia alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (n = 14, GFR = 13,1 až 29,4 ml/min/1,73 m2) a u pacientov s CHOO 5. štádia alebo v konečnom štádiu ochorenia obličiek [n = 14 pacientov podstupovalo hemodialýzu (HD) a n = 8 pacientov podstupovalo peritoneálnu dialýzu (PD)]. Podobne ako je tomu pri endogénnom 1,25 (OH)2 D3, aj farmakokinetika parikalcitolu po perorálnom podaní bola významne ovplyvnená poruchou funkcie obličiek, ako je znázornené v tabuľke 5. V porovnaní s výsledkami získanými u zdravých jedincov sa u pacientov s chronických ochorením obličiek 3., 4. a 5. štádia zistila znížená hodnota CL/F (pomeru klírensu a frakcie vstrebaného liečiva) a predĺžený polčas.


Tabuľka 5. Porovnanie priemerných ± SD farmakokinetických parametrov pri rôznych štádiách poruchy funkcie obličiek oproti zdravým jedincom


Farmakokinetický parameter

Zdraví jedinci

CHOO 3. štádia

CHOO 4. štádia

CHOO 5. štádia

HD

PD

n

25

15

14

14

8

Dávka (mikrogramy/kg)

0,240

0,047

0,036

0,240

0,240

CL/F (l/h)

3,6 ± 1,0

1,8 ± 0,5

1,5 ± 0,4

1,8 ± 0,8

1,8 ± 0,8

t½(h)

5,9 ± 2,8

16,8 ± 2,6

19,7 ± 7,2

13,9 ± 5,1

17,7 ± 9,6

fu* (%)

0,06 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,07 ± 0,02

0,09 ± 0,04

0,13 ± 0,08

* hodnotené pri koncentrácii parikalcitolu 15 nM.


Po perorálnom podaní kapsúl parikalcitolu bol farmakokinetický profil parikalcitolu pri chronickom ochorení obličiek 3. až 5. štádia porovnateľný. Preto nie sú potrebné žiadne osobitné úpravy dávkovania okrem tých, ktoré sa odporúčajú (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Charakteristické nálezy v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní vykonaných na hlodavcoch a psoch sa všeobecne prisudzovali kalciemickému účinku parikalcitolu. Účinky, ktoré jednoznačne nesúviseli s hyperkalciémiou, zahŕňali znížený počet bielych krviniek a atrofiu týmusu u psov a zmenené hodnoty APTT (zvýšené u psov, znížené u potkanov). Zmeny počtu bielych krviniek sa v klinických štúdiách s parikalcitolom nepozorovali.


Parikalcitol neovplyvnil fertilitu u potkanov a nepreukázal sa teratogénny účinok u potkanov ani králikov. Vysoké dávky iných liekov s obsahom vitamínu D podávané počas gravidity viedli u zvierat k teratogenéze. Parikalcitol preukázateľne ovplyvnil životaschopnosť plodov a taktiež prispieval k významnému zvýšeniu perinatálnej a postnatálnej mortality u novorodených potkanov, keď bol podávaný v dávkach toxických pre matku.


V súbore in vitro a in vivo testov genotoxicity nevykazoval parikalcitol žiaden genotoxický potenciál.


Štúdie karcinogenity na hlodavcoch nepreukázali žiadne osobitné riziká pre použitie u ľudí.


Podané dávky a/alebo systémová expozícia parikalcitolu boli mierne vyššie ako terapeutické dávky/systémová expozícia.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Náplň kapsuly:


Stredne nasýtené triacylglyceroly

Etanol, bezvodý

Butylhydroxytoluén (E321)


Obal kapsuly:


1 mikrogramová kapsula

Želatína

Glycerol

Čistená voda

Oxid titaničitý (E171)

Čierny oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)


2 mikrogramová kapsula

Želatína

Glycerol

Čistená voda

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Užite do 30 dní po prvom otvorení fľaštičky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľašky z HDPE s polypropylénovým uzáverom so závitom a vloženým vysúšadlom obsahujúce 28 alebo 30 mäkkých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovensko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Paricalcitol Teva 1 mikrogram mäkké kapsuly: 87/0196/12-S


Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsuly: 87/0197/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.04.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014

13


Paricalcitol Teva 2 mikrogramy mäkké kapsuly