+ ipil.sk

ParlodelPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII zmenY v REGISTRÁCII, EV. Č.: 2012/06867


Písomná informácia pre používateľa


Parlodel

2,5 mg, tablety

Bromocriptinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Parlodel a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Parlodel

3. Ako užívať Parlodel

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Parlodel

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Parlodel a na čo sa používa


Bromokriptín patrí do skupiny liečiv označovaných ako námeľové alkaloidy.

Parlodel znižuje uvoľňovanie hormónu nazvaného prolaktín z hypofýzy v mozgu. Po pôrode dieťaťa alebo potrate je normálne, že sa hladiny prolaktínu v krvi matky zvýšia, čo vyvolá tvorbu mlieka v prsníkoch.

Parlodel možno použiť pri nasledujúcich ochoreniach alebo stavoch:

 • pri Parkinsonovej chorobe

 • pri nezhubných nádoroch, ktoré vylučujú prolaktín (prolaktinómy)

 • pri zvýšenej tvorbe rastového hormónu (akromegália)

 • pri zhoršenej funkcii pohlavných žliaz u mužov spôsobenej príliš vysokými hladinami prolaktínu (znížená tvorba spermií, strata pohlavnej túžby a impotencia)

 • na zabránenie alebo potlačenie tvorby mlieka u žien, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu dojčiť

 • pri zoslabení alebo vynechaní menštruačného krvácania vyvolanom príliš vysokými hladinami prolaktínu

 • pri neplodnosti u žien vyvolanej buď príliš vysokými hladinami prolaktínu, syndrómom polycystického ovária, alebo cyklami bez ovulácie.

Ak chcete vedieť, ako Parlodel účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


2. Skôr ako užijete Parlodel


Parlodel Vám môže predpísať len lekár. Dôsledne dodržujte pokyny svojho lekára.


Neužívajte Parlodel

 • Ak ste alergický (precitlivený) na bromokriptín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Parlodelu, ktoré sú uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

 • Ak ste alergický na lieky označované ako námeľové alkaloidy.

Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

 • Ak máte príliš vysoký tlak krvi (nekontrolovanú hypertenziu), alebo ak je Váš krvný tlak príliš vysoký počas tehotenstva alebo po jeho skončení.

 • Ak máte ťažké ochorenie srdca.

 • Ak máte príznaky vážneho duševného ochorenia alebo ste v minulosti trpeli vážnou duševnou chorobou.

 • Ak budete pomocou lieku Parlodel liečený dlhší čas a prejavujú sa u Vás alebo sa prejavili fibrotické reakcie (zjazvenie tkaniva) postihujúce srdce.

Ak sa na Vás vzťahuje niektorá z týchto možností, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Parlodel.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Parlodelu

Ak sa na Vás vzťahuje niektorá z nasledujúcich možností, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete Parlodel:

 • Ak ste niekedy mali čiernu stolicu alebo žalúdkové vredy.

 • Ak sa u Vás vyskytla silná ospalosť alebo ste neočakávane zaspali.

 • Ak Vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry (napríklad laktózu).

 • Ak sa u Vás prejavujú alebo sa prejavili fibrotické reakcie (zjazvenie tkaniva) postihujúce srdce, pľúca alebo brucho.

 • Ak budete pomocou lieku Parlodel liečený dlhší čas, lekár pred začatím liečby skontroluje, či máte srdce, pľúca a obličky v dobrom stave. Pred začatím liečby urobí aj echokardiogram (ultrazvukový test srdca). Lekár bude počas liečby venovať osobitnú pozornosť akýmkoľvek známkam, ktoré možno dať do súvislosti s fibrotickými reakciami. V prípade potreby urobí echokardiogram. Ak vzniknú fibrotické reakcie, liečba sa bude musieť prerušiť.


Ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi:

 • Ak náhle zaspíte.

 • Ak sa u Vás objaví nevysvetlená dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním.

 • Ak máte silnú bolesť na hrudi.

 • Ak Vás bolí dolná časť chrbta, máte opuchy nôh a cítite bolesť pri močení.


U žien po pôrode alebo potrate:

 • Ak u Vás vznikne silná, stupňujúca sa alebo úporná bolesť hlavy a prípadne aj poruchy videnia (napríklad neostré videnie).

U pacientov s prolaktinómom:

 • Ak sa u Vás náhle objaví vodnatý výtok z nosa. Váš lekár si možno tiež bude pravidelne overovať, aké dôsledky u Vás má zmenšovanie nádoru.


Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, abnormálne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité, aby Váš lekár vedel, že užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Makrolidové antibiotiká, napríklad erytromycín alebo josamycín, ktoré sa používajú na liečbu infekcií.

 • Oktreotid (liek používaný na liečbu porúch spôsobených rastovým hormónom).

 • Inhibítory proteázy, napríklad ritonavir, nelfinavir, indinavir alebo delavirdín, ktoré sa používajú na liečbu infekcie HIV a AIDS.

 • Lieky používané na liečbu hubových infekcií, napríklad ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol.

 • Antagonisty dopamínu (napríklad fenotiazíny, butyrofenóny, tioxantíny, metoklopramid a domperidon), pretože môžu znížiť účinok Parlodelu.

U žien po pôrode alebo potrate:

 • Lieky, ktoré zužujú krvné cievy po pôrode, vrátane liekov obsahujúcich námeľové alkaloidy, napríklad ergotamín. Ich súčasné použitie s Parlodelom sa neodporúča.

Užívanie Parlodelu s jedlom a nápojmi

Parlodel sa má vždy užívať s jedlom.

Počas liečby Parlodelom nepite alkoholické nápoje, pretože sa tým môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.


Parlodel a starší ľudia

Nie sú potrebné osobitné opatrenia pri užívaní Parlodelu staršími ľuďmi.


Parlodel a deti

Nie sú skúsenosti s podávaním Parlodelu deťom.


Tehotenstvo a dojčenie

Váš lekár Vám vysvetlí prípadné riziká užívania Parlodelu počas tehotenstva.

Neužívajte Parlodel, ak dojčíte.

U žien, ktoré užívali Parlodel po pôrode alebo potrate, sa zaznamenali zriedkavé závažné vedľajšie účinky. Vyskytli sa u nich záchvaty kŕčov, vysoký tlak krvi, mŕtvica, srdcový infarkt a duševné poruchy.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Parlodel u Vás môže znížiť krvný tlak, čo môže vyvolať závraty. Buďte zvlášť opatrný, keď vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje.

Parlodel môže vyvolať ospalosť alebo tiež spôsobiť, že náhle zaspíte. Ak sa u Vás vyskytnú takéto príznaky, nesmiete viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú pozornosť (napríklad obsluhovať stroje), pokiaľ tieto ťažkosti nevymiznú. Inak môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážneho zranenia alebo smrti.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Parlodelu

Ak vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Parlodel


Vždy užívajte Parlodel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku.

Tablety Parlodel možno rozlomiť.


Koľko Parlodelu užívať

Zvyčajná začiatočná dávka je 1,25 mg (polovica tablety) s jedlom ráno a večer, potom 1 tableta dvakrát denne počas 14 dní. Váš lekár môže neskôr upraviť dávkovanie podľa vašej odpovede na liečbu.

Váš lekár Vám presne povie, koľko tabliet Parlodelu máte užívať. V závislosti od Vašej odpovede na liečbu lekár môže navrhnúť vyššiu alebo nižšiu dávku.


Ako dlho užívať Parlodel

Pokračujte v užívaní Parlodelu tak dlho, ako Vám to odporučí Váš lekár.


Ak zabudnete užiť Parlodel

Užite dávku ihneď, keď si spomeniete, ale neužite ju, ak si máte vziať ďalšiu dávku za menej ako 4 hodiny. Pamätajte, že Parlodel sa má užívať s jedlom.


Ak užijete viac Parlodelu, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet Parlodel, okamžite sa spojte so svojím lekárom. Možno potrebujete lekárske ošetrenie.


Ak prestanete užívať Parlodel

Neukončite užívanie Parlodelu, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár. Náhle ukončenie liečby Parlodelom môže vyvolať vedľajšie účinky vrátane veľmi zriedkavej reakcie označovanej ako neuroleptický malígny syndróm, ktorého príznaky zahŕňajú stuhnutosť svalov, nepokoj, veľmi vysokú horúčku, zrýchlený tep srdca a prudké výkyvy krvného tlaku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Parlodel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré účinky môžu byť závažné:

 • pálenie záhy, opakujúca sa bolesť žalúdka alebo čierna stolica

 • záchvaty náhleho spánku

 • nevysvetlená dýchavičnosť a ťažkosti s dýchaním

 • silná bolesť na hrudi

 • bolesť v dolnej časti chrbta, opuchy nôh a bolesť pri močení

 • silná, stupňujúca sa alebo úporná bolesť hlavy a prípadne aj poruchy videnia (napríklad neostré videnie)

 • príznaky ako stuhnutosť svalov, nepokoj, veľmi vysoká horúčka, zrýchlený tep srdca a prudké výkyvy krvného tlaku.

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z týchto účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


Iné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky(pravdepodobne postihnú menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov): bolesť hlavy, ospalosť, závraty, upchatie nosa, nutkanie na vracanie, zápcha, vracanie.

Menej časté vedľajšie účinky(pravdepodobne postihnú menej ako 1 z 100 ale viac ako 1 zo 1000 pacientov):

alergické kožné reakcie, vypadávanie vlasov, zmätenosť, psychomotorický nepokoj, halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú), suchosť v ústach, ťažkosti pri vykonávaní vedomých pohybov (dyskinéza), únava, pokles tlaku krvi najmä pri vstávaní alebo státí, čo môže príležitostne spôsobiť mdloby, kŕče v nohách.

Zriedkavé vedľajšie účinky(pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 1000 pacientov): hnačka, bolesť brucha alebo žalúdka, opuch nôh a ramien, zrýchlený tep srdca, pomalý tep srdca, nepravidelný tep srdca, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, duševné poruchy, poruchy spánku (nespavosť), silná ospalosť, mravčenie alebo strata citlivosti v rukách alebo nohách (parestézia), zvonenie v ušiach.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 10 000 pacientov): nadmerná spavosť počas dňa, zblednutie prstov na rukách a na nohách pri vystavení sa chladu, ochorenie srdcovej chlopne a súvisiace ochorenia napr. zápal osrdcovníka (perikarditída) alebo nahromadenie tekutiny v osrdcovníku (perikardiálna efúzia).


Skorými príznakmi môže byť jeden alebo viacero z nasledovných: ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť, bolesť hrudníka alebo chrbtice a opuchnuté nohy. Ak pociťujete akýkoľvek z týchto príznakov, musíte to okamžite povedať svojmu lekárovi.


U žien po pôrode alebo potrate boli hlásené zriedkavé prípady vysokého tlaku krvi, srdcového infarktu, záchvatov kŕčov, mŕtvice a duševných porúch. Príčinná súvislosť týchto účinkov s Parlodelom však nie je istá.

Môžete mať aj nasledovné vedľajšie účinky:

Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

 • Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

 • Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

 • Hltavé jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).


Ak sa u vás vyskytne niektoré z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PARLODEL


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, chráňte pred svetlom.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Parlodelpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuly a fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužite balenie Parlodelu, ktoré je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Parlodelobsahuje


 • Liečivo Parlodelu je bromocriptinum (bromokriptín) a v tabletách je prítomné ako bromocriptini mesilas (bromokriptíniummesilát). Každá tableta obsahuje 2,87 mg bromokriptíniummesilátu, čo zodpovedá 2,5 mg bromokriptínu.

 • Ďalšie zložky sú: koloidný oxid kremičitý, edetan disodný, magnéziumstearát,

 • kyselina maleínová, kukuričný škrob a monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Parlodela obsah balenia


Parlodel sú belavé okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, na vrchnej strane deliaca ryha a “2.5 MG“.

Tablety Parlodelu sú balené vo fľaške z hnedého (jantárového) skla (typ III, Ph. Eur.) s PE bezpečnostným uzáverom. Jedna fľaška obsahuje 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika


Výrobca

MEDA Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

51063 Kolín

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 11/2012.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk

6/5


19.07.2005

Parlodel

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁĆII zmeny v REGISTRÁCII, EV. Č. : 2012/06867SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Parlodel


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: bromocriptini mesilas 2,87 mg, čo zodpovedá bromocriptinum 2,5 mg v 1 tablete

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Belavé okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, na vrchnej strane deliaca ryha a “2.5 MG“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Parkinsonova choroba

Všetky štádiá idiopatickej a postencefalitickej Parkinsonovej choroby, buď ako monoterapia, alebo v kombinácii s inými antiparkinsonikami.

Pro­lakti­nó­my

Konzerva­tívna liečba hy­po­fýzových mikroa­de­nó­mov ale­bo makroa­de­nó­mov vy­lu­ču­jú­cich pro­laktín.

Pred ope­rá­ciou na zmenše­nie veľkosti a uľahče­nie odstrá­ne­nia ná­do­ru.

Po ope­rá­cii, ak je hla­di­na pro­laktí­nu na­ďa­lej zvý­še­ná.

Akro­me­gá­lia

Ako pomocná liečba ale­bo v osobitných prí­pa­doch ako alterna­tí­va ope­rá­cie ale­bo rádioterapie.

Hy­perpro­lakti­né­mia u mu­žov

Hy­po­go­na­dizmus spô­so­be­ný pro­laktí­nom (oli­gospermia, stra­ta li­bi­da, impo­tencia).

Po­ru­chy menštruačné­ho cyk­lu a ženská inferti­li­ta

Hy­perpro­lakti­ne­mické a zdanli­vo normopro­lakti­ne­mické sta­vy závislé od prolaktínu

 • ame­no­rea (s ga­lakto­reou ale­bo bez nej), oli­go­me­no­rea

 • lu­teálna insuficiencia

 • hy­perpro­lakti­ne­mické po­ru­chy vy­vo­lané liekmi (napr. niekto­rý­mi psy­chotropný­mi liekmi ale­bo anti­hy­pertenzívami).

Ženská inferti­li­ta ne­zá­vis­lá od pro­laktí­nu

 • syndróm po­ly­cystických ová­rií

 • ano­vu­lačné cyk­ly (ako doplnková liečba k antiestro­gé­nom, napr. ku klo­mi­fé­nu).

Útlm laktá­cie zo zdravotných dôvodov

Zabránenie alebo útlm puerpe­rálnej laktá­cie.

Zabránenie laktá­cie po potra­te.

Za­čí­na­jú­ca puerpe­rálna masti­tída.Použitie Parlodelu sa neodporúča na rutinné zabránenie alebo útlm puerpe­rálneho zdure­nia prsní­kov, ktoré možno primerane liečiť bežnými analgetikami a podopretím prsníkov.

Iné

Účinnosť Parlodelu pri liečbe pred­menštruačných príznakov a be­nígneho ocho­re­nia prsní­kov

nie je dostatočne preukázaná. Preto sa neodporúča použitie Parlodelu u pacientok s týmito ochoreniami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Parlodel sa má uží­vať vždy s jedlom.

Parkinsonova choroba

Na zabezpečenie optimálnej znášanlivosti sa má liečba začať nízkou dávkou 1,25 mg (1/2 tablety) denne, ktorá sa podáva najlepšie večer počas 1 týždňa. Parlodel sa má pomaly titrovať, aby sa u každého pacienta stanovila najnižšia účinná dávka. Denná dávka sa má zvyšovať postupne o 1,25 mg/deň každý týždeň a podávať rozdelená na 2 - 3 čiastkové dávky. Primeranú terapeutickú odpoveď možno dosiahnuť za 6 - 8 týždňov. Ak sa nedosiahne, dennú dávku možno ďalej zvyšovať o 2,5 mg/deň každý týždeň.

Zvyčajné terapeutické rozmedzie pri monoterapii alebo kombinovanej liečbe je 10 - 40 mg bromokriptínu denne, ale u niektorých pacientov môžu byť potrebné vyššie dávky.

Ak sa počas titračného obdobia vyskytnú nežiaduce reakcie, denná dávka sa má znížiť a zostať znížená aspoň 1 týždeň. Ak nežiaduce reakcie vymiznú, dávku možno opäť zvýšiť.

U pacientov, ktorí majú počas liečby levodopou motorické poruchy, sa odporúča znížiť dávku levodopy pred začatím liečby Parlodelom. Keď sa dosiahne uspokojivá odpoveď na Parlodel, môže sa ďalej postupne znižovať dávkovanie levodopy. U niektorých pacientov možno podávanie levodopy úplne ukončiť.

Pro­lakti­nó­my

1,25 mg (polovica tab­let­y) 2- ale­bo 3-krát denne. Dávka sa podľa potreby postupne zvy­šu­je na niekoľko tabliet denne, aby sa udržalo dostatočné zníženie hladín prolaktínu v plazme.

Akro­me­gá­lia

Na začiatku 1,25 mg (polovica tab­let­y) 2- ale­bo 3-krát denne. Dávka sa postupne zvy­šu­je na 10 - 20 mg v závislosti od klinickej odpovede a nežiaducich účinkov.

Hy­perpro­lakti­né­mia u mu­žov

1,25 mg (polovica tab­let­y) 2- ale­bo 3-krát denne. Dávka sa postupne zvy­šu­je na 5 - 10 mg denne.

Po­ru­chy menštruačné­ho cyk­lu a ženská inferti­li­ta

1,25 mg (polovicatab­let­y) 2- ale­bo 3-krát denne. Ak tá­to dáv­ka ne­sta­čí, zvy­šu­je sa postupne na 2,5 mg 2- ale­bo 3-krát denne. V liečbe sa po­kra­ču­je až do norma­li­zá­cie men­štru­ačné­ho cyk­lu a ob­no­venia ovu­lá­cie. Ak je to potrebné, v liečbe možno pokra­čo­vať počas niekoľkých cyklov, aby sa pre­dišlo re­ci­dí­vam.

Útlm laktá­cie zo zdravotných dôvodov

Prvý deň 1,25 mg (polovicatab­let­y) pri ra­ňajkách a pri ve­če­ri, po­tom 2,5 mg (1 tab­le­ta) 2-krát denne po­čas 14 dní. Na zabrá­ne­nie nástupu laktá­cie sa má liečba za­čať niekoľko ho­dín po pô­ro­de ale­bo potra­te, ale nie pred sta­bi­li­zá­ciou vi­tálnych funkcií. Nieke­dy dochádza 2 - 3 dni po ukončení liečby k slabej sekré­cii mlie­ka, kto­rú možno zasta­viť opä­tovnou liečbou s rovnakým dávkovaním po­čas ďalšie­ho týždňa.

Za­čí­na­jú­ca puerpe­rálna masti­tída

Dávko­va­nie je rovna­ké ako pri útlme laktá­cie. K liečbe sa má podľa potreby pri­dať anti­bio­ti­kum.

Nasledovný údaj musí byť patrične zohľadnený:

Obmedzenie maximálnej dávky na 30 mg/deň.


4.3 Kontraindikácie


Pre­citli­ve­nosť na bromokriptín alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok Parlodelu (pozri časti 2. a 6.1) alebo na iné ná­me­ľo­vé alka­loi­dy.

Nekontrolovaná hypertenzia, hypertenzné poruchy v gravidite (vrátane eklampsie, preeklampsie alebo hypertenzie vyvolanej graviditou), hypertenzia po pô­ro­de a v šesto­ne­de­lí.

Ochorenie vencovitých tepien alebo iné závažné ochorenie srdca a ciev.

Príznaky a/alebo údaje v anamnéze o závažných psychických poruchách.

Pri dlhodobej liečbe: Dôkazy srdcovej valvulopatie, ako boli zistené echokardiograficky pred liečbou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné upozornenia

Ak sa liečia Parlodelom že­ny s ochoreniami, ktoré sa nespájajú s hy­perpro­lakti­né­miou, liek sa má po­dá­vať v najnižšej účinnej dávke posta­ču­júcej na zmierne­nie prízna­kov, aby sa za­brá­ni­lo mož­né­mu zní­že­niu plazmatickej koncentrácie pro­laktí­nu pod referenčné hodnoty a ná­sled­né­mu zhorše­niu lu­teálnej funkcie.

Zaznamenalo sa niekoľko prípadov gastrointestinálneho krvácania a žalúdkových vredov. Pri ich vzniku sa má Parlodel vysadiť. Pacientov, u ktorých sa zistí peptický vred alebo ktorí o ňom majú údaje v anamnéze, je potrebné počas liečby dôsledne sledovať.

Zvlášť počas prvých dní liečby sa príležitostne môžu vyskytnúť hypotenzné reakcie, ktoré môžu mať za následok zníženie pozornosti, preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.

Parlodel sa spájal so somnolenciou a epizódami náhle nastupujúceho spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Náhly nástup spánku počas každodenných činností, v niektorých prípadoch bez toho, aby si to pacient uvedomil a bez varovných signálov, sa zaznamenal veľmi zriedka. Pacienti o tom musia byť informovaní a má sa im odporučiť, aby počas liečby bromokriptínom neviedli vozidlo a neobsluhovali stroje. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizóda náhle nastupujúceho spánku, nesmú viesť vozidlo a obsluhovať stroje (pozri časť 4.7). Možno tiež uvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie liečby.

U pacientov lieče­ných Parlodelom, najmä pri dlhodobej liečbe a vy­so­kých dáv­kach, sa príležitostne zaznamenali pleurálne a perikardiálne vý­potky, ako aj pleurálna a pľúcna fibróza a konstriktívna perikarditída. Pacientov s neobjasnenými pleu­ro­pulmo­nálny­mi po­ru­cha­mi je potrebné sta­rostli­vo vy­šetriť a zvážiť ukončenie liečby Parlodelom.

U niekoľkých pacientov liečených Parlodelom, najmä pri dlhodobej liečbe a vy­so­kých dáv­kach, sa zaznamenala retroperitoneálna fibróza. Aby sa rozpoznala retroperitoneálna fibróza vo včasnom, reverzibilnom štádiu, odporúča sa sledovať u tejto sku­pi­ny pacientov jej pre­ja­vy (t.j. bo­lesť chrbta, edémy dolných konča­tín, zhorše­ná činnosť obličiek). Pri potvrdení alebo podozrení na fibro­tické zme­ny v retro­pe­ri­to­neu sa má podávanie Parlodelu ukončiť.


Použitie u žien po pôrode

V zriedkavých prí­pa­doch sa zaznamenali závažné nežiaduce účinky vrá­ta­ne hy­pertenzie, in­fark­tu myo­kar­du, záchva­tov kŕčov, cievnej mozgovej príhody a psy­chic­kých po­rúch u žien, ktorým sa po pô­ro­de podával Parlodel na útlm laktá­cie. U niekto­rých pa­cientok zá­chva­t kŕčov alebo cievnu mozgovú príhodu predchádza­la silná bo­lesť hla­vy a/alebo pre­chodné po­ru­chy zra­ku. Hoci prí­činná súvislosť medzi tý­mi­to udalosťami a liekom je neistá, odporúča sa pravidelne kontro­lo­vať krvný tlak u žien, ktoré dostávajú Parlodel po pôrode na útlm laktácie, ako aj u pacientok liečených pre iné ochorenia. Ak vznikne hypertenzia, silná, progredujúca alebo pretrvávajúca bolesť hlavy (s poruchami zraku alebo bez nich), alebo ak sa vyvinú príznaky toxického postihnutia CNS, Parlodel sa má vysadiť a pacientku je potrebné okamžite vyšetriť.

Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientok, ktoré sa ne­dávno liečili ale­bo sú­časne dostávajú lieky, ktoré môžu ovplyvňovať krvný tlak, napr. vazokonstrikčné látky, ako sú sympatikomimetiká alebo námeľové alkaloidy vrátane ergo­metrí­nu a me­ty­l­ergo­metrí­nu. Ich sú­časné použi­tie s Parlodelom v šesto­ne­de­lí sa ne­odporúča.


Použitie u pacientov s adenómom vylučujúcim prolaktín

Pretože u pacientov s makroadenómami hypofýzy môže vzniknúť hypopituitarizmus ako následok stlačenia alebo zničenia tkaniva hypofýzy, má sa pred podaním Parlodelu vykonať úplné vyhodnotenie funkcií hypofýzy a začať primeraná substitučná liečba. U pacientov so sekundárnou insuficienciou nadobličiek je podstatná substitúcia kortikosteroidov.

Vývoj veľkosti nádoru u pacientov s makroadenómami hypofýzy sa má starostlivo sledovať a ak sa vyskytnú príznaky zväčšovania nádoru, má sa uvážiť chirurgický zákrok.

Ak po podaní Parlodelu otehotnejú pacientky s adenómami, vyžaduje sa u nich starostlivý dohľad. Adenómy vylučujúce prolaktín sa v gravidite môžu zväčšiť. U týchto pacientok liečba Parlodelom často vyvolá zmenšenie nádoru a rýchle zlepšenie porúch zorného poľa. V ťažkých prípadoch stlačenie optického alebo iných kraniálnych nervov si môže vyžiadať okamžitý chirurgický zákrok na hypofýze.

Známou komplikáciou makroprolaktinómu je zhoršovanie zorného poľa. Účinná liečba Parlodelom vyvoláva zníženie hyperprolaktinémie a často vymiznutie zrakovej poruchy. U niektorých pacientov sa však sekundárne môže vyvinúť zhoršenie zorného poľa napriek normalizovaným hladinám prolaktínu a zmenšeniu nádoru, ktoré môže byť spôsobené ťahom na skríženie zrakového nervu, ktoré je vťahované do čiastočne vyprázdneného sedla. V týchto prípadoch sa porucha zorného poľa môže zlepšiť znížením dávkovania bromokriptínu, pri ktorom dôjde k určitému zvýšeniu hladiny prolaktínu a opätovnej expanzii nádoru. Preto sa odporúča monitorovanie zorného poľa u pacientov s makroprolaktinómom, aby sa zavčasu rozpoznala sekundárna strata poľa spôsobená herniáciou skríženia zrakového nervu a upravilo sa dávkovanie lieku.

U niektorých pacientov s adenómami vylučujúcimi prolaktín liečených Parlodelom sa pozorovala rinorea mozgovomiechového moku. Dostupné údaje naznačujú, že to môže byť následok zmenšovania sa invazívnych nádorov.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí sa liečili dopamínovými agonistmi vrátane Parlodelu sa hlásila patologická hráčska závislosť, zvýšené libido a hypersexualita.

U pacientov liečených bromokriptínom sa najmä pri dlhodobej liečbe a liečbe vysokými dávkami príležitostne hlásili pleurálne a perikardiálne efúzie, ako aj pleurálna a pulmonálna fibróza a konstriktívna perikarditída. Pacienti s neobjasnenými pleuropulmonálnymi ochoreniami sa musia sledovať po celý čas liečby a má sa zvážiť ukončenie liečby bromokriptínom. .


U niekoľkých pacientov liečených bromokriptínom sa najmä pri dlhodobej liečbe a liečbe vysokými dávkami hlásila retroperitoneálna fibróza. Na zaručenie rozpoznania retroperitoneálnej fibrózy v skorom reverzibilnom štádiu sa odporúča, aby sa v tejto skupine pacientov sledovali jej prejavy (napr. bolesť chrbta, edém dolných končatín, poškodenie funkcie obličiek).

Ak sú diagnostikované fibrotické zmeny v retroperitoneu alebo je na ne podozrenie, liečba bromokriptínom sa má ukončiť.


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane Parlodelu sa môžu vyskytnúť behaviorálnesymptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie. Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Bromokriptín je substrátom aj inhibítorom CYP3A4 (pozri časť 5.2). Preto je potrebná opatrnosť pri súčasnom podávaní liečiv, ktoré sú silnými inhibítormi a/alebo substrátmi tohto enzýmu (azolové antimykotiká, inhibítory HIV proteázy). Ukázalo sa, že súčasné použitie makrolidových antibiotík, napr. erytromycínu alebo josamycínu, zvyšuje plazmatické hladiny bromokriptínu. U pacientov s akromegáliou spôsobila súčasná liečba bromokriptínom a oktreotidom zvýšenie hladín bromokriptínu v plazme.

Keďže terapeutický účinok Parlodelu sa zakladá na stimulovaní centrálnych dopamínových receptorov, antagonisty dopamínu, napr. antipsychotiká (fenotiazíny, butyrofenóny a tioxantíny) ale aj metoklopramid a domperidon môžu znížiť jeho aktivitu.

Alkohol môže znížiť znášanlivosť Parlodelu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U pa­cientok, kto­ré chcú ote­hotnieť, sa má pre­ru­šiť po­dá­va­nie Parlodelu, tak ako aj iných liekov, po potvrdení gravidity, pokiaľ na pokračovanie v liečbe nie sú medicínske dôvody. Po vy­sadení lieku v tomto období sa nepo­zo­ro­val zvý­še­ný vý­skyt potra­tov. Klinické skú­se­nosti uka­zu­jú, že Parlodel po­dá­va­ný po­čas gravidity nepô­so­bí nepriazni­vo na je­j prie­beh a výsle­dok.

Ak ote­hotnie pa­cientka s hy­po­fýzovým ade­nó­mom a liečba Parlodelom sa pre­ru­ší, je potrebný sta­rostli­vý dohľad po­čas ce­lej gravidity. U pacientok s príznakmi vý­raz­né­ho zväčšo­va­nia pro­lakti­nó­mu, napr. s bo­lesťa­mi hla­vy ale­bo zhoršo­va­ním zor­né­ho po­ľa, možno zno­vu začať liečbu Parlodelom, alebo môže byť potrebné vykonať chirurgický zákrok.

Laktácia

Pretože Parlodel tlmí laktáciu, nemá sa podávať matkám, ktoré sa rozhodnú dojčiť.

Ženy v plodnom veku

Liečba Parlodelom mô­že obno­viť plodnosť. Že­nám v plodnom ve­ku, kto­ré nechcú ote­hotnieť, sa pre­to odporúča používať spo­ľahli­vý spôsob anti­koncepcie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pretože najmä v prvých dňoch liečby sa príležitostne môžu vyskytnúť hypotenzné reakcie, ktoré majú za následok zníženie pozornosti, pacienti majú byť zvlášť opatrní pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.

Pacientom, u ktorých sa počas liečby Parlodelom vyskytne somnolencia a/alebo epizódy náhle nastupujúceho spánku, sa musí odporučiť, aby neviedli vozidlo a nevykonávali činnosti, pri ktorých pre zníženú pozornosť môžu vystaviť seba alebo iných riziku vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluha strojov), až kým takéto rekurentné epizódy a somnolencia nezmiznú (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sú zoradené podľa výskytu, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcich dohodnutých kritérií: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení.

Tabuľka 1

Psychické poruchy


Menej časté:

Zmätenosť, psychomotorická agitovanosť, halucinácie


Zriedkavé:

Psychotické poruchy, nespavosť

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, ospalosť, závraty


Menej časté:

Dyskinéza


Zriedkavé:

Somnolencia, parestézia


Veľmi zriedkavé:

Silná somnolencia počas dňa, náhle nastupujúci spánok

Poruchy oka


Zriedkavé:

Poruchy videnia, neostré videnie

Poruchy ucha a vnútorného ucha


Zriedkavé:

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Zriedkavé:

Perikardiálny výpotok, konstriktívna perikarditída, tachykardia, bradykardia, arytmia


Veľmi zriedkavé:


kardiálna valvulopatia (vrátane regurgitácie) a súvisiace ochorenia

(perikarditída a perikardiálna efúzia).

Poruchy ciev


Menej časté:

Hypotenzia, ortostatická hypotenzia (veľmi zriedkavo vedúca k synkope)


Veľmi zriedkavé:

Reverzibilné zblednutie prstov na ru­kách a na no­hách vy­vo­la­né chla­dom (zvlášť u pacientov s Raynau­do­vým fe­no­mé­nom v anamnéze)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté:

Kongescia nosovej sliznice


Zriedkavé:

Pleurálny výpotok, pleurálna fibróza, pleuritída, pľúcna fibróza, dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Nauzea, zápcha, vracanie


Menej časté:

Suchosť v ústach


Zriedkavé:

Hnačka, bolesť brucha, retroperitoneálna fibróza, gastrointestinálny vred, gastrointestinálne krvácanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté:

Alergické kožné reakcie, vypadávanie vlasov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Menej časté:

Kŕče v nohách

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Menej časté:

Únava


Zriedkavé:

Periférny edém


Veľmi zriedkavé:

Pri náhlom vysadení Parlodelu syndróm pripomínajúci neuroleptický malígny syndróm


Pri použití Parlodelu na útlm popôrodnej fyziologickej laktácie sa zriedka vyskytla hypertenzia, infarkt myokardu, záchvaty kŕčov, cievna mozgová príhoda alebo psychické poruchy (pozri časť 4.4).


Poruchy kontroly impulzov

U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane Parlodelu sa môže vyskytnúť patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Symptómy a prejavy

Všetci pacienti, ktorí užili príliš vysokú dávku samotného Parlodelu, prežili. Najvyššia doteraz

požitá jednorazová dávka je 325 mg. K pozorovaným príznakom patrila nauzea, vracanie,

závraty, hypotenzia, posturálna hypotenzia, tachykardia, ospalosť, somnolencia, letargia a halucinácie.

Liečba predávkovania

V prípade predávkovania sa odporúča podať aktívne uhlie. V prípade celkom nedávneho požitia možno uvážiť výplach žalúdka.

Akútna otrava sa lieči symptomaticky. Na liečbu vracania a halucinácií možno použiť metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

dopamínový agonista (ATC kód: N04B C01)

inhibítor prolaktínu (ATC kód: G02C B01)


Parlodel tlmí sekré­ciu pro­laktí­nu, hormó­nu predného laloka hypofýzy bez to­ho, aby ovplyvňo­val normálne hla­di­ny ostat­ných pi­tui­tárnych hormó­nov. U pa­cientov s akro­me­gá­liou však mô­že zní­žiť zvý­še­nú hla­di­nu rasto­vé­ho hormó­nu. Obidva tieto účin­ky sú spô­so­be­né sti­mu­lá­ciou do­pa­mí­no­vých re­cepto­rov.

V šesto­ne­de­lí je pro­laktín ne­vyhnutný pre začia­tok a udrža­nie laktá­cie. Za iných okol­nos­tí vy­vo­lá­va zvý­še­ná sekré­cia pro­laktí­nu pa­to­lo­gickú laktá­ciu (ga­lakto­reu) a/alebo po­ru­chy ovu­lá­cie a menštruá­cie.

Ako špe­ci­fický inhi­bí­tor sekré­cie pro­laktí­nu sa Parlodel po­uží­va na zabránenie alebo potla­če­nie fy­zio­lo­gickej laktá­cie, ako aj na liečbu pa­to­lo­gických sta­vov spô­so­be­ných pro­laktí­nom. Pri ame­no­rei a/alebo ano­vu­lačných sta­voch (s ga­lakto­reou ale­bo bez nej) možno Parlodel použiť na obno­ve­nie menštruačné­ho cyk­lu a ovu­lá­cie.

Bežné opatre­nia pri potlá­ča­ní laktá­cie, napr. obmedze­nie príjmu te­kutín, nie sú pri liečbe Parlodelom potrebné. Parlodel okrem toho ne­narušuje puerpe­rálnu invo­lú­ciu ma­terni­ce a ne­zvy­šu­je ri­zi­ko trombembó­lie.

Ukázalo sa, že Parlodel za­sta­vu­je rast ale­bo zmen­šu­je veľkosť hy­po­fýzových ade­nó­mov vy­lu­ču­jú­cich pro­laktín (pro­lakti­nó­mov).

U pa­cientov s akro­me­gá­liou Parlodel, okrem zní­ženia plazma­tických hla­dí­n rasto­vé­ho hormó­nu a pro­laktí­nu, priazni­vo ovplyvňu­je kli­nic­ké prízna­ky a to­le­ranciu glu­kó­zy.

Obno­ve­ním normálnej sekré­cie lu­tei­ni­začné­ho hormó­nu (LH) zlep­šu­je Parlodel kli­nic­ké prízna­ky syndró­mu po­ly­cystických ová­rií.

Na základe svo­jej do­pa­mí­nergickej ak­ti­vi­ty je Parlodel, zvy­čajne v dávkach vyš­ších, ako sú dáv­ky pri endokri­no­lo­gických indi­ká­ciách, účin­ný v liečbe Parkinso­no­vej cho­ro­by, pre kto­rú je cha­rakte­ristický špe­ci­fický ne­dostatok do­pa­mí­nu v nigrostriá­to­vej ob­las­ti. Sti­mu­lá­cia do­pa­mí­no­vých re­cepto­rov Parlodelom mô­že pri tomto ochorení obno­viť neuro­che­mickú rov­no­vá­hu v cor­pus stria­tum.

Kli­nic­ky Parlodel zmierňuje tremor, ri­gi­di­tu, bra­dy­ki­né­zu a iné parkinsonovské prízna­ky vo všetkých štá­diách cho­ro­by. Te­ra­peu­tic­ká úči­nnosť zostáva zachovaná zvy­čajne ro­ky (do­siaľ sa po­zo­ro­va­li dob­ré vý­sled­ky u pa­cientov lieče­ných až 8 ro­kov). Parlodel možno po­dá­vať buď sa­motný, ale­bo vo včasnom aj pokročilom štá­diu v kombi­ná­cii s iný­mi anti­parkinso­ni­ka­mi. Kombi­ná­ciou s levodo­pou sa do­siahne zvý­še­ný pro­ti­parkinso­novský úči­nok, čo čas­to umožňu­je zní­žiť dáv­ku levodo­py. Parlodel je zvlášť prospešný u pa­cientov lieče­ných levodo­pou, u kto­rých kle­sá te­ra­peu­tická odpoveď, ale­bo u pa­cientov s kompliká­cia­mi, napr. s abnormálny­mi mi­mo­voľný­mi po­hybmi (cho­reo-ate­toidná dyski­né­za a/alebo bo­les­ti­vá dystó­nia), ďa­lej pri ne­účin­nos­ti levodo­py na kon­ci účinku dá­vky, a pri fe­no­mé­ne „on-off”.

Parlodel zlep­šu­je depre­sívnu sympto­ma­to­ló­giu, čas­to pozoro­va­nú u pacientov s Parkinso­novou chorobou. Pri­pisuje sa to je­ho vlastným anti­depre­sívnym vlastnostiam, ako to potvrdzu­jú kon­tro­lo­va­né štú­die u pacientov s endo­génnou ale­bo psy­cho­génnou depre­siou bez Parkinso­novej choroby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Resorpcia

Po perorálnom po­da­ní sa Parlodel dobre resorbuje. Pri podaní tabliet zdra­vým dobro­voľní­kom je polčas resorpcie 0,2 - 0,5 ho­di­ny a maximálne plazma­tické hladiny bromokriptínu sa do­sia­hnu za 1 - 3 ho­diny. Po perorálnom podaní 5 mg bromokriptínu je Cmax0,465 ng/ml. Úči­nok Parlodelu na zníženie hla­diny pro­laktí­nu nastupuje za 1 - 2 ho­diny po požití, za 5 - 10 ho­dín do­sia­hne ma­xi­mum, t.j. zní­že­nie pro­laktí­nu v plazme o viac ako 80 %, a zostáva blíz­ko ma­xi­ma po­čas 8 - 12 ho­dín.

Distribúcia

Väzba na bielko­vi­ny krvnej plazmy do­sa­hu­je 96 %.

Biotransformácia

Bromokriptín podlieha rozsiahlej biotransformácii pri prvom prechode pečeňou, čoho dôsledkom je zložitý profil metabolitov a takmer úplná neprítomnosť nezmeneného liečiva v moči a stolici. Ukazuje to vysokú afinitu k CYP3A a hydroxylácie na prolínovom kruhu cyklopeptidovej časti predstavujú hlavnú metabolickú dráhu. Možno preto predpokladať, že inhibítory a/alebo účinné substráty CYP3A4 inhibujú klírens bromokriptínu a spôsobujú zvýšenie jeho hladín. Bromokriptín je tiež účinný inhibítor CYP3A4 s vypočítanou hodnotou IC501,69 µmol/l. Vzhľadom na nízke terapeutické koncentrácie voľného bromokriptínu u pacientov sa však neočakáva významné ovplyvnenie metabolizmu ďalšieho liečiva, ktorého klírens sprostredkuje CYP3A4.

Eliminácia

Eliminácia nezmeneného liečiva z plazmy je dvojfá­zo­vá s ko­neč­ným polča­som asi 15 ho­dín (rozmedzie 8 – 20 ho­dín). Nezmenené liečivo a jeho me­ta­bo­li­ty sa takmer úplne vy­lu­ču­jú pe­če­ňou, len 6 % sa vy­lu­ču­je obličkami.

Osobitné populácie pacientov

U pacientov so zhorše­nou funkciou pečene sa môže spomaliť eliminácia a môžu sa zvýšiť plazmatické hladiny, čo si vyžiada úpravu dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

V štúdiách akútnej toxicity mikronizovaného bromokriptínu bola hodnota LD50 pri perorálnom podaní myšiam 2620 mg/kg, králikom viac ako 1000 mg/kg a potkanom viac ako 2000 mg/kg. Hodnota LD50 pri intravenóznom podaní myšiam bola 190 mg/kg, potkanom 72 mg/kg a králikom 12,5 mg/kg. K toxickým príznakom patrila motorická excitácia, neskôr kŕče, dyspnoe a kóma. Vysoká citlivosť králikov je celkovo typická pre námeľové alkaloidy.

Mutagenita

Bromokriptín nemal genotoxické vlastnosti, keď sa jeho mutagénne účinky sledovali na Salmonella typhimurium s metabolickou aktiváciou alebo bez nej, a klastogénne vlastnosti v bunkách kostnej drene in vitro (mikronukleový test na myšiach, sledovanie metafáz chromozómov u čínskych škrečkov).

Karcinogenita

V štúdii trvajúcej 100 týždňov sa bromokriptín podával potkanom v potrave v dávkach 1,8; 9,9 alebo 44,5 mg/kg telesnej hmotnosti denne, čo predstavuje 25 - 100-násobok terapeutickej dávky na utlmenie sekrécie prolaktínu u ľudí. Vo všetkých sledovaných skupinách vyvolala liečba v závislosti od dávky pokles celkového výskytu nádorov. Prejavilo sa to ako všeobecný pokles výskytu nádorov mliečnej žľazy u samíc a nádorov nadobličiek u samcov. Obidva účinky pravdepodobne súvisia s útlmom sekrécie prolaktínu vyvolaným bromokriptínom. Naproti tomu podávanie bromokriptínu zvýšilo výskyt nádorov maternice pri strednej a vysokej dávke. V štúdii na potkanoch trvajúcej 1 rok sa ukázalo, že účinky na maternicu sú dôsledkom dlhodobej prevahy estrogénov vyvolanej tlmením sekrécie prolaktínu bromokriptínom, ktoré navyše pôsobí na ochabujúci endokrinný systém starnúcich potkaních samíc. V štúdii na potkanoch trvajúcej 100 týždňov sa v skutočnosti ukázalo, že bromokriptín bráni zvýšeniu plazmatických hladín progesterónu spojenému so stavom pseudogravidity, ktoré sa normálne pozoruje u starých potkaních samíc, ale neovplyvňuje hladiny estradiolu. Preto neprekvapilo progredovanie hyperplastických a metaplastických lézií, ktoré sa pozorovali v maternici v 53. týždni, na neoplazmy, keď sa podávanie predĺžilo na 100 týždňov.

Vzhľadom na podstatné rozdiely v procese starnutia reprodukčných funkcií toto zistenie nie je významné pre ženy. U starnúcich potkaních samíc, na rozdiel od žien, sú zachované reagujúce vaječníky, ktoré pri nepretržitej stimulácii prolaktínom buď podporujú pseudograviditu, alebo, ak sa hyperprolaktinémia utlmí bromokriptínom, podporujú prevahu estrogénov, ktorá má za následok skvamóznu metapláziu pohlavného systému. Nedokázalo sa, že by tieto farmakodynamické účinky špecifické pre potkany mali klinický význam pre ľudí.

Bromokriptín nemá priame stimulujúce účinky na maternicu, čo sa ďalej preukázalo v 104 týždňov trvajúcej štúdii na potkaních samiciach, u ktorých sa vykonala ovariektómia. Dávka 10 mg/kg/deň podávaná v potrave nevyvolala nádory maternice alebo preneoplastické zmeny. Bromokriptín nemá karcinogénne vlastnosti, čo sa potvrdilo na myšiach, ktoré dostávali v potrave dávky do 50 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Výskyt nádorov akejkoľvek lokalizácie sa nelíšil v pokusných a kontrolných skupinách zvierat.

Reprodukčná toxicita

Embryotoxické alebo teratogénne vlastnosti bromokriptínu sa nepreukázali u potkanov, králikov a opíc.

U samcov bromokriptín nemal účinok na počet zárodkových buniek, fertilitu a vývin potomstva. U samíc perorálne podávanie bromokriptínu nemalo nepriaznivý vplyv na fertilitu a prenatálny vývin potomstva.

Vysoká dávka, 30 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podávala potkaním samiciam počas poslednej tretiny gravidity až do pôrodu, znížila počet prežívajúcich mláďat a ich hmotnostný prírastok. Pripisuje sa to zníženiu laktácie, ktorá je následkom tlmenia sekrécie prolaktínu bromokriptínom. Postnatálny vývin 1. generácie potomstva sa nezhoršil bez ohľadu na to, či sa bromokriptín podával vo včasnej alebo neskorej fáze gravidity. Bromokriptín podávaný samiciam Macaca arctoidespočas jedného alebo viacerých cyklov a počas následnej gravidity v dávke 0,15 mg/kg dvakrát denne nemal účinok na fertilitu, ani na fetálny vývin potomstva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Silica colloidalis anhydrica, dinatrii edetas, magnesii stearas, acidum maleicum, maydis amylum, lactosum monohydricum


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, chrániť pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaška z hnedého (jantárového) skla (typ III, Ph. Eur.) s PE bezpečnostným uzáverom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

30 x 2,5 mg


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DrŽiteĽ rozhodnutia o registrácii


MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika


8. Registračné číslo


54/0172/77-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1977

Dátum posledného predĺženia: 16.10.2008 /bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


November 2012

10/9Parlodel