+ ipil.sk

Pasta cum olei jecoris aselliPríbalový leták

PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/7883

Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Pasta cum olei jecoris aselli

Liek Pasta cum olei jecoris aselli nemásamostatnú písomnú informáciu pre používateľov.

Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.


Pasta cum olei jecoris aselli

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00284

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Pasta cum olei jecoris aselli

dermálna pasta


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100,0 g dermálnej pasty obsahuje 25,0 g rybieho oleja.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna pasta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba a preventívne ošetrenie plienkovej dermatitídy, popálenín (napr. pri nadmernom opaľovaní), omrzlín, preležanín, bércových vredov. Urýchľuje hojenie drobných rezných rán a odrenín.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pasta sa niekoľkokrát denne nanesie na postihnuté miesta.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na zložky lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neaplikovať na sliznice.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú uvedené.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Laktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek je určený na externé použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nie sú známe.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri správnom použití nie je možné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: dermatologikum / iné dermatologikum

ATCkód: D11AX


Rybí tukobsahuje vitamíny A a D, ktoré sa rýchlo resorbujú do kože. Vitamín A podporuje tvorbu nových buniek. Spolu s prítomnými nenasýtenými mastnými kyselinami napomáha regenerácii a hojeniu rán.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pasta s granulačným, epitelizačným a mierne vysušujúcim účinkom. Vysoký obsah rybieho oleja s vitamínmi A a D a optimálne zloženie pomocných látok zaručuje dobré hojenie a má protizápalový účinok na zaparenú pokožku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Vosk z ovčej vlny, oxid zinočnatý, žltý vazelín.


6.2 Inkompatibility


Neuvádzajú sa.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v dobre uzavretých tubách, pri teplote neprevyšujúcej 25 oC, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Laminátové tuby

Veľkosť balenia: 50 g, 100 g


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na vonkajšie použitie, liek je vo forme určenej na priame použitie, podľa indikácií.

Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0458/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31. august 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. január 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014


3/3

Pasta cum olei jecoris aselli