+ ipil.sk

PENDEPON COMPOSITUMPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05313

Písomná informácia pre používateľa


PENDEPON COMPOSITUM

prášok na injekčnú suspenziu


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Zloženie

Liečivá: benzathini benzylpenicillinum (benzatín benzylpenicilín) 1 200 000 IU, procaini benzylpenicillinum monohydricum (monohydrát prokaínbenzylpenicilínu) 300 000 IU v injekčnej liekovke.

Pomocné látky: polysorbatum 80 (polysorbát 80), lecithinum (lecitín).


Farmakoterapeutická skupina

Antibiotikum.


Charakteristika

Zmes málo a veľmi málo rozpustnej soli benzylpenicilínu, vhodná predovšetkým na prevenciu streptokokovej infekcie u pacientov ohrozených reumatickou horúčkou. Zo svalu sa vstrebáva mimoriadne pomaly a maximálnu plazmatickú hladinu dosahuje zvoľna (prvý až štvrtý deň po aplikácii).

A n t i m i k r o b i á l n e s p e k t r u m: je zhodné so spektrom benzylpenicilínu. Veľmi dobre pôsobí na pyogénne a ostatné hemolytické streptokoky, pneumokoky, gonokoky a meningokoky, korynebaktérie, listérie, Erysipelothrixinsidiosa, bacil antraxu, aktinomycéty, klostrídiá tetanu i anaeróbnych traumatóz, moraxely, Treponema pallidum a na väčšinu kmeňov leptospir.


Indikácie

Prevencia streptokokových nákaz osôb ohrozených reumatickou horúčkou. Sanácia bacilonosičov betahemolytického streptokoka. Lues.


Kontraindikácie

Absolútnou kontraindikáciou je precitlivenosť na penicilín a prokaín alebo ostatné zložky lieku. Relatívnou kontraindikáciou je podávanie lieku pacientom s akoukoľvek alergiou, sennou nádchou, žihľavkou a pri bronchiálnej astme aj v anamnéze.

Liek sa nehodí na liečbu akútnych infekcií.


Nežiaduce účinky

Alergické reakcie sa vyskytujú podstatne častejšie u osôb s alergickou dispozíciou. Najťažšou je anafylaktická reakcia, ktorá sa prejaví 1 - 2 minúty po podaní (niekedy aj do pol hodiny i neskôr) ako kolaps až kardiorespiračné zlyhanie, ktoré môže mať až letálny koniec. Bezprostredný typ reakcie je však u depotných prípravkov vzácny. Ďalšími alergickými prejavmi sú žihľavka, horúčka, bolesti kĺbov, angioneurotický edém, Lyellov alebo Stevensov - Johnsonov syndróm. Vyskytuje sa i nauzea, dávenie, hnačka; hemorágia, hemolytická anémia, eozinofília, trombocytopénia; ojedinelo cholestatická žltačka a lupus erythematodes. Pri liečbe syfilisu vzniká až v 50 % prípadov Jarischova - Herxheimerova reakcia, ktorá sa prejavuje horúčkou, potením, bolesťami hlavy až kolapsom (následok uvoľnenia endotoxínov). Pri kardiovaskulárnom syfilise môže mať táto reakcia veľmi ťažký priebeh (primárna atrofia n. optici, nervová hluchota) a môže skončiť až letálne. Pri preniknutí suspenzie penicilínu do krvi sa môže objaviť Hoigného syndróm. Má rýchly nástup, avšak benígny priebeh. Po intravazálnej injekcii môže u detí vzniknúť Nicolauov syndróm. Včasné symptómy: náhla ischémia kože distálne od miesta vpichu, čiastočne s lividným zafarbením a bolesťou. Neskoré

symptómy: mierne ochrnutie, ischemické nekrózy, črevné a obličkové krvácanie. V prevencii obidvoch syndrómov sa musí uplatňovať správna technika aplikácie (striedanie miesta vpichu, ihla s dostatočne veľkým lúmenom, aspirácia a fixácia v mieste vpichu). Pacient by mal po aplikácii zostať najmenej 30 minút pod lekárskym dohľadom. Po intramuskulárnom podaní môže vzniknúť lokálne bolestivá reakcia, nekróza svalu a absces.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Pri súčasnom podaní bakteriostatických antibiotík (tetracyklínov, chloramfenikolu, erytromycínu a i.) nastáva vzájomný antagonizmus. Pendepon compositum znižuje účinok perorálnych antikoagulancii; jeho účinok znižuje chlórpromazín; hladinu penicilínu v krvi zvyšuje súčasné podávanie salicylátov, aminofenazónu a vitamínu C. Liek spôsobuje falošne pozitívne testy na bielkoviny a cukor v moči. V injekčných suspenziách je inkompatibilný s prokaínom, tiopentalom, amobarbitalom, vitamínom C, prometazínom, oxytetracyklínom, tetracyklínom, chloramfenikolom, vankomycínom a sulfadiazínom.


Dávkovanie a spôsob podávania

Na prevenciu streptokokových nákaz a recidív reumatickej horúčky sa podá vždy po 14 - 18 dňoch dávka 1 500 000 IU. Pokiaľ počas dlhodobej prevencie prepukne akútne streptokokové ochorenie, treba ihneď začať liečbu krátkodobými penicilínmi trvajúcu 7 dní. Dávkovanie pri kvapavke a syfilise určuje venerológ. Pri sanácii bacilonosičov betahemolytického streptokoka sa podá jedna injekcia prípravku každých 14 dní.

Liek pred podaním musí byť suspendovaný. Obsah injekčnej liekovky sa strasie na bočnú stenu liekovky, potom sa vstriekne do liekovky 4,5 ml vody na injekciu a miernym kruhovým pohybom sa pripraví suspenzia, ktorá obsahuje v 1 ml približne 300 000 IU. Homogenita sa dosiahne o 2 - 3 minúty. Liekovkou sa nemá trepať, pretože spenená suspenzia sa ťažko aplikuje. Pripravená suspenzia sa podáva vnútrosvalovou ihlou s väčším lúmenom hlboko intragluteálne do vonkajšieho horného kvadrantu musculus glutaeus. Deťom sa odporúča aplikácia do stehnového svalu (stredná vonkajšia časť m. quadriceps femoris).


Upozornenie

Liek sa nesmie aplikovať intravenózne! Pri subkutánnej aplikácii z nedopatrenia vznikajú bolestivé indurácie, ktoré zmierni ľadový obklad.

Pri vzniku anafylaktického šoku je potrebné zvládnuť obehové zlyhanie a prípadné poruchy dýchania adrenalínom, noradrenalínom, hydrokortizónom, podať antihistaminiká a kalcium.


Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Balenie

1 a 10 injekčných liekoviek po 1 500 000 IU


Dátum poslednej revízie

09/2013


1PENDEPON COMPOSITUM

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05313

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


PENDEPON COMPOSITUM


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


benzathini benzylpenicillinum 1 200 000 IU, procaini benzylpenicillinum monohydricum 300 000 IU v injekčnej liekovke

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčnú suspenziu

Biely alebo takmer biely mikrokryštalický prášok bez zápachu alebo slabého charakteristického zápachu. Je veľmi ťažko rozpustný vo vode, ťažko rozpustný v liehu 96% a prakticky nerozpustný v chloroforme. Je ľahko rozpustný v dimetylformamide.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Prevencia streptokokových nákaz osôb ohrozených reumatickou horúčkou. Sanácia bacilonosičov betahemolytického streptokoka. Lues.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Na prevenciu streptokokových nákaz a recidív reumatickej horúčky sa aplikuje vždy po 14 -18 dňoch dávka 1 500 000 IU. Pokiaľ počas dlhodobej prevencie prepukne akútne streptokokové ochorenie, treba ihneď začať liečbu krátkodobými penicilínmi trvajúcu 7 dní. Pri sanácii bacilonosičov betahemolytického streptokoka sa podá jedna injekcia lieku každých 14 dní.

Lues: liečba skorých štádií u dospelých (primárna, sekundárna a latentná fáza trvajúca menej ako rok) jednorazovo 3 000 000 IU. Liečba neskorých štádií (latentná fáza trvajúca dlhšie ako rok, kardiovaskulárny syfilis) 3 000 000 IU týždenne počas troch týždňov (celkom 9 mil. IU).

Pendepon compositum sa aplikuje ako suspenzia silnejšou vnútrosvalovou ihlou hlboko intragluteálne do vonkajšieho horného kvadrantu M. glutaeus maximus. Deťom sa podáva do M. femoris lateralis. Odporúča sa pred injekciou aspiráciou preveriť správne umiestnenie kanyly vo svalstve.


4.3. Kontraindikácie


Absolútne: precitlivenosť na penicilín a prokaín alebo ostatné zložky prípravku.

Relatívnou kontraindikáciou je podávanie prípravku pacientom s akoukoľvek alergiou, sennou nádchou a žihľavkou v anamnéze a pri bronchiálnej astme.

Liek sa nehodí na liečbu akútnych infekcií.

Intravenózna aplikácia Pendeponu compositum je absolútne zakázaná!


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa nehodí na liečbu akútnych infekcií. Opatrnosť je nutná pri podávaní pacientom s akoukoľvek alergiou, sennou nádchou, žihľavkou a pri bronchiálnej astme i v anamnéze. Pri anafylaktickom šoku je treba predovšetkým zvládnuť zlyhanie obehu a prípadné poruchy dýchania adrenalínom, noradrenalínom, hydrokortizónom, podať antihistaminiká a vápnik. Postupuje sa podľa zásad na zvládnutie týchto reakcií.


4.5. Liekové a iné interakcie


Pri súčasnom podávaní bakteriostatických antibiotík (tetracyklíny, chloramfenikol, erytromycín a ďalšie) vzniká vzájomný antagonizmus. Pendepon compositum znižuje účinok perorálnych antikoagulancií; chlórpromazín znižuje účinok penicilínu. Hladinu penicilínu v krvi zvyšuje súčasná aplikácia salicylátov, aminofenazónu a vitamínu C. Na dosiahnutie vysokých sérových koncentrácií je možné použiť probenecid, ktorý redukuje tubulárnu sekréciu penicilínu a tým zvyšuje jeho plazmatickú hladinu. Liek spôsobuje falošne pozitívne testy na bielkoviny a cukor v moči.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Benzylpenicilín prechádza placentou a hladina v sére plodu dosahuje hladiny blízke hladinám v sére matky. Doterajšie skúsenosti s podávaním gravidným ženám a tiež testovanie na krysách, králikoch a opiciach nepreukázali dôkaz teratogenity. V bežných dávkach nie je liek kontraindikovaný. V prvom trimestri sa však podáva len pokiaľ je to nevyhnutné. Penicilín sa vylučuje do materského mlieka, hladiny v mlieku dosahujú 2 -15 % sérovej koncentrácie. To môže byť príčinou senzibilizácie (alergickej reakcie), častejšie však ovplyvnenie fyziologickej flóry čreva.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


PENDEPON COMPOSITUM nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


Alergické reakcie sa vyskytujú podstatne častejšie u osôb s alergickou dispozíciou. Najťažšou je anafylaktická reakcia, ktorá sa prejaví 1 - 2 minúty po podaní (niekedy i do pol hodiny i neskôr) ako kolaps až kardiorespiračné zlyhanie, ktoré môže mať až letálny koniec. Ďalšími alergickými prejavmi sú žihľavka, horúčka, bolesti kĺbov, angioneurotický edém, Lyellov alebo Stevensov - Johnsonov syndróm. Vyskytuje sa aj nauzea, zvracanie, hnačka; hemorágia, hemolytická anémia, eozinofília, trombocytopénia; ojedinelo cholestatická žltačka a lupus erythematodes. Pri liečbe syfilisu vzniká až u 50 % prípadov Jarischova - Herxheimerova reakcia, ktorá sa prejavuje horúčkou, potením, bolesťami hlavy až kolapsom (následok uvoľnenia endotoxínov). Pri kardiovaskulárnom syfilise môže mať táto reakcia veľmi ťažký priebeh (primárna atrofia n. optici, nervová hluchota) a môže skončiť až letálne. Ak prenikne pri parenterálnom podaní suspenzia benzatínbenzylpenicilínu do krvi, môže sa objaviť Hoigného syndróm, ktorý má rýchly nástup, avšak benígny priebeh. Prejavuje sa prevažne psychickými zážitkami (strach zo smrti, sluchové a zrakové farebné halucinácie, zmätenosť, dezorientácia), závratmi, poruchami chuti, tachykardiou, palpitáciou srdca. Komplikácie obyčajne zmiznú do 30 minút a liečia sa symptomaticky. Po intravazálnej injekcii môže u detí vzniknúť Nicolauov syndróm. Skoré symptómy: náhla ischémia kože distálne od miesta vpichu, čiastočne s lividným zafarbením a bolesťou. Neskoré symptómy: mierne ochrnutie, ischemické nekrózy, črevné a obličkové krvácanie. Okrem miestnych nálezov podmienených ischémiou (napríklad bolesť, bledosť, tvorba edémov a pľuzgierov s následnou nekrotizáciou) nemožno vylúčiť ťažší priebeh prejavujúci sa šokom a koagulopatiou. Bezodkladne podať 300 IU/kg heparínu i.v., v prípade nutnosti i.m. Urýchlene začať trombolytickú terapiu na špecializovanom pracovisku. V prevencii obidvoch syndrómov sa musí uplatňovať správna technika aplikácie (striedanie miesta vpichu, ihla s dostatočne veľkým lúmenom, aspirácia a fixácia v mieste vpichu). Pacient by mal po aplikácii zostať najmenej 30 minút pod lekárskym dohľadom. Po intramuskulárnom podaní môže vzniknúť lokálne bolestivá reakcia, nekróza svalu a absces.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9. Predávkovanie


Benzatínpenicilín je depotný liek, po intramuskulárnom podaní je takmer vylúčené dosiahnutie toxickej

sérovej hladiny (LD50benzylpenicilínu u myší a krýs je vyššia ako 5 000 mg / kg). Prokaín je v lieku obsiahnutý množstve 120 mg, taktiež nie je pravdepodobné dosiahnutie toxickej hladiny.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotikum,penicilíny citlivé na pôsobenie betalaktamáz

ATC kód:J01CE30


Pendepon compositum je zmes málo a veľmi málo rozpustnej soli benzylpenicilínu s dlhodobým účinkom, vhodná predovšetkým k prevencii streptokokovej infekcie u pacientov ohrozených reumatickou horúčkou. Penicilín kompetitívne inhibuje bakteriálne transaminázy, ktoré pôsobia pri stavbe bunkovej steny a inhibuje tak syntézu mureínu. Aktivuje autolytické enzýmy s následnou léziou bunkovej steny, čo má za následok usmrtenie bakteriálnej bunky.

A n t i m i k r o b i á l n e s p e k t r u m: je zhodné so spektrom benzylpenicilínu. Veľmi dobre pôsobí na pyogénne a ostatné hemolytické streptokoky, pneumokoky, gonokoky a meningokoky, korynebaktérie, listérie, Erysipelothrix insidiosa, bacil antraxu, aktinomycéty, klostrídia tetanu a anaeróbnych traumatóz, moraxely, Treponema palliduma na väčšinu kmeňov leptospir.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Zmes dvoch depotných penicilínov s rôznou kinetikou uvoľňovania.

Benzatínpenicilínje v kyslom prostredí žalúdka stabilný. Jeho absorpcia z GIT je však nepravidelná a nespoľahlivá. Preto sa benzatínpenicilín podáva len vnútrosvalovo. Po i.m. podaní sa z depotu vytvoreného vo svale pomaly absorbuje. Hydrolýzou molekuly benzatínbenzylpenicilínu sa uvoľní benzylpenicilín. Kinetika uvoľňovania sa blíži kinetike nultého poriadku. Benzatínpenicilín zaisťuje po podaní dávky 600 000 IU viac ako týždeň terapeuticky účinnú hladinu. Maximálne sérové hladiny sa dosahujú u dospelých o 13 až 24 hodín, u malých detí a u novorodencov neskôr. Po jednorazovom podaní dávky 600 000 IU dospelým dosahovali 12. deň hladiny 0,02 g/ml. Po dávke 1 200 000 IU boli priemerné hladiny 0,15 g/ml 1. deň, 0,03 g/ml 14. deň a 0,003 g/ml 32. deň. U novorodencov po dávke 50 000 IU/kg boli hladiny 0,38 - 2,1 g/ml po 24 hodinách a 0,07 - 0,09 g/ml po 12 dňoch. Po podaní 600 000 IU deťom (27 kg) po 24 hodinách dosahovali hladiny 0,11 - 0,21 g/ml.

Prokaínpenicilínje v kyslom prostredí žalúdka nestabilný, dochádza k hydrolýze betalaktámového kruhu. Absorpcia z gastrointestinálneho traktu je nepravidelná, preto sa podáva výlučne intramuskulárne. Po intramuskulárnej aplikácii sa zo svalu vstrebáva pomaly a maximálnu plazmatickú hladinu dosahuje asi o 2 hodiny (1 - 4), potom pomaly klesá. Účinnú hladinu možno dokázať ešte 24 hodín po podaní.

Po aplikácii sa z prokaínpenicilínu uvoľňuje benzylpenicilín. Distribuuje sa do celého organizmu, preniká do perikardiálnej a pleurálnej dutiny, žlče a slín. Prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. Penetruje prednostne do miest, kde prebiehajú zápalové procesy a dosahuje tam vyššie koncentrácie ako v miestach bez zápalu. Pri meningitíde dosahuje vysoké koncentrácie v mozgu. Nezapálenými meningami prechádza len málo, na dosiahnutie terapeutickej koncentrácie v cerebrospinálnom likvore pri liečbe lues sa preto kombinuje s probenecidom. Nepreniká do kostí. Nedostatočne preniká do hnisavých ložísk, do ischemických oblastí a nekrotických tkanív. Prokaínbenzylpenicilín nie je rozpustný v lipidoch, preto nevstupuje do buniek. Na plazmatické bielkoviny sa viaže 50 - 65 %. Z organizmu sa vylučuje obličkami, prevažne tubulárnou sekréciou, avšak oveľa pomalšie ako draselná soľ benzylpenicilínu. Inhibítor tubulárnej sekrécie probenecid predlžuje polčas a zvyšuje plazmatickú hladinu, čo sa tiež terapeuticky využíva. V menšej miere je vylučovaný tiež žlčou. V pečeni sa penicilín biotransformuje približne z 20 % na inaktívny metabolit.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Polysorbatum 80, lecithinum


6.2. Inkompatibility


V injekčných suspenziách je inkompatibilný s prokaínom, tiopentalom, amobarbitalom, vitamínom C, prometazínom, oxytetracyklínom, tetracyklínom chloramfenikolom, vankomycínom a sulfadiazínom.

Liek spôsobuje falošne pozitívne testy na bielkoviny a cukor v moči.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25oC na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka s nalepeným štítkom, gumová zátka s hliníkovou obrubou, skladačka, príbalová informácia, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia:1 a 10 injekčných liekoviek po 1 500 000 IU.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Liek pred podaním musí byť suspendovaný. Obsah injekčnej liekovky sa strasie na bočnú stenu liekovky, potom sa vstriekne do liekovky 4,5 ml vody na injekciu a miernym kruhovým pohybom sa pripraví suspenzia, ktorá obsahuje v 1 ml približne 300 000 IU. Homogenita sa dosiahne o 2 - 3 minúty. Liekovkou sa nemá trepať, pretože spenená suspenzia sa ťažko aplikuje. Pripravená suspenzia sa podáva hlboko intragluteálne do vonkajšieho horného kvadrantu M. glutaeus maximus, u detí do m. femoris lateralis silnejšou ihlou na aplikáciu do svalu.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0155/69-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. december 1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26.august 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

09/2013


1PENDEPON COMPOSITUM