+ ipil.sk

Pentasa Sachet 2 gPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04613

Písomná informácia pre používateľa


Pentasa Sachet 2 g

Granulát s predĺženým uvoľňovaním

Mesalazín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Pentasa Sachet 2 g a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pentasu Sachet 2 g

 3. Ako užívať Pentasu Sachet 2 g

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Pentasu Sachet 2 g

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Pentasa Sachet 2 g a na čo sa používa


Pentasa Sachet sa používa na liečbu mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy(vredový zápal hrubého čreva a konečníka) a Crohnovej choroby (zapálená niektorá časť tráviaceho traktu, najčastejšie tenkého alebo hrubého čreva) a odďaľuje ich opätovné vzplanutie. Ide o chronické (celoživotné) ochorenia, ktorých príčina vzniku nie je doposiaľ známa.


Pentasa Sachet obsahuje granuly, z ktorých sa pri prechode tráviacim traktom pomaly uvoľňuje liečivo – mesalazín. Napomáha zmenšovať zápal a znižuje alebo odstraňuje príznaky bolesti.
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pentasu Sachet 2 g


NeužívajtePentasu Sachet

 • ak ste alergický na mesalazín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

 • ak ste alergický na iné salicyláty, napr. kyselinu acetylsalicylovú,

 • ak trpíte závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pentasu Sachet 2 g, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste alergický na sulfasalazín, pretože sa môžu u vás objaviť tiež alergické reakcie na mesalazín,

 • ak máte alebo ste mali poškodenú funkciu pečene a/alebo obličiek,

 • ak ste náchylný na krvácanie,

 • ak máte peptický vred (žalúdočný vred alebo vred na dvanástniku),

 • ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu obličiek, napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je napr. kyselina acetylsalicylová,

 • ak máte pľúcne ochorenie, najmä ak máte astmu,

 • ak užívate azatioprín (používa sa na liečbu po transplantáciách alebo na liečbu autoimunitných ochorení),

 • ak užívate 6-merkaptopurín alebo tioguanín (chemoterapia používaná pri liečbe leukémie),

 • ak sa liečite liekmi, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi (lieky na liečbu trombózy alebo na riedenie krvi),

 • ak sa u vás náhle objavia kŕče, bolesť brucha, horúčka, silná bolesť hlavy a vyrážka. V týchto prípadoch ihneď prestaňte užívať Pentasu.


Počas liečby a osobitne na jej začiatku, vám bude lekár pravidelne odoberať moč a krv na kontrolu funkcie obličiek.


Iné lieky a Pentasa Sachet 2 g

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pentasa Sachet 2 g a jedlo a nápoje

Granuly Pentasy Sachet sa zapíjajú vodou alebo džúsom. Užívajú sa s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skúsenosti s použitím Pentasy Sachet počas tehotenstva a dojčenia sú obmedzené. U novorodencov, ktorých matky užívali Pentasu Sachet, boli hlásené poruchy krvi. Po dojčení sa u novorodencov môžu vyskytnúť alergické reakcie, napr. hnačka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pentasa Sachet neovplyvňuje schopnosť riadiť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako užívať Pentasu Sachet 2 g


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie vždy stanoví lekár osobitne pre každého pacienta.


Dospelí

V akútnom štádiu chorobyvám lekár zvyčajne predpíše dávku do 4 g jedenkrát denne alebo v rozdelených dávkach pri ulceróznej kolitíde a do 4 g v rozdelených dávkach pri Crohnovej chorobe. V akútnom štádiu ulceróznej kolitídy môžete teda užiť 2 vrecká spolu jedenkrát za deň.


Na udržanie vášho zdravotného stavu a oddialenie návratu chorobyvám lekár zvyčajne predpíše 2 g jedenkrát denne pri ulceróznej kolitíde a do 4 g denne v rozdelených dávkach pri Crohnovej chorobe.


Deti od 6 rokov a dospievajúci

Dávku pre deti určí lekár a závisí od hmotnosti vášho dieťaťa. Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.

Spôsob podávania

Pentasa Sachet, granulát s predĺženým uvoľňovaním, sa nesmie žuvať.

Otvorte fóliové vrecko. Vysypte obsah vrecka na jazyk. Zapite vodou alebo džúsom.


Ak užijete viac Pentasy Sachet, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití granulátu dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Pentasu Sachet

Ak si zabudnete vziať jednu dávku alebo ju z nejakého dôvodu vynecháte, užite liek, len čo si na to spomeniete a pokračujte v predpísanom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak vynecháte niekoľko dávok, pokračujte v užívaní podľa predpísaného rozpisu a vyhľadajte čo najskôr svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hlásených bolo len niekoľko prípadov závažnej alergickej reakcie, ktorá sa môže prejaviť opuchom tváre a hrdla a/alebo ťažkosťami s dýchaním alebo prehĺtaním. Ak sa vám to prihodí, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť.


Alergické reakcie a lieková horúčka sa vyskytujú ojedinele.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • hnačka

 • bolesť brucha

 • nevoľnosť

 • vracanie

 • bolesť hlavy

 • kožná vyrážka (žihľavka alebo sčervenanie)


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zápal srdcového svalu a osrdcovníka (myokarditída a perikarditída), ktorý sa môže prejaviť skrátením dychu a bolesťou na hrudníku alebo búšením srdca (rýchly alebo nepravidelný tep srdca)

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída ) (prejavuje sa bolesťou chrbta a/alebo žalúdka)

 • závraty

 • nadúvanie a vetry (flatulencia)


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • anémia alebo iné poruchy krvi (zmeny počtu červených krviniek, bielych krviniek, krvných doštičiek, čo môže spôsobiť nevysvetliteľné krvácanie, modriny, horúčku alebo bolesť hrdla)

 • poruchy funkcie pečene (príznaky zahŕňajú žltačku (zožltnutie pokožky a/alebo očí) a/alebo bledú stolicu)

 • poruchy funkcie obličiek (príznaky zahŕňajú krv v moči a/alebo opuch v dôsledku zadržiavania tekutín v tele)

 • periférna neuropatia (ochorenie postihujúce nervy rúk a nôh, vrátane tŕpnutia a necitlivosti)

 • alergické a fibrotické pľúcne reakcie, zápal pľúc alebo zjazvenie tkaniva pľúc (príznaky zahŕňajú kašeľ, bronchospazmus (záchvat dýchavičnosti v dôsledku zúženia priedušiek), nepríjemný pocit v hrudníku alebo bolesť pri dýchaní, ťažkosti s dýchaním, krvavý hlien a/alebo nadmerná tvorba hlienu)

 • strata vlasov

 • bolesť svalov alebo kĺbov

 • zápal postihujúci rôzne časti tela, ako sú kĺby, koža, obličky, srdce, atď. (príznaky zahŕňajú bolesť v kĺboch, únavu, horúčku, nadmerné alebo neočakávané krvácanie (napr. krvácanie z nosa), modriny, tmavočervené sfarbenie kože, bodkovité krvácanie do kože)

 • zmena farby moču

 • dočasné zníženie počtu spermií v ejakuláte (oligospermia)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvej vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 1. Ako uchovávať Pentasu Sachet 2 g


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a vrecku po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Obsah vrecka užite ihneď po otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pentasa Sachet 2 g obsahuje

Liečivo je mesalazín 2 g v 1 vrecku.

Ďalšie zložky sú etylcelulóza a povidón.


Ako vyzerá Pentasa Sachet 2 g a obsah balenia

Pentasa Sachet je bielošedý až bielohnedý granulát.


Granulát je balený vo vreckách z hliníkovej fólie.


Veľkosť balenia: 60 vreciek


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika


Výrobca

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


FERRING Slovakia s.r.o.

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: +421 2 54 416 010

Fax: +421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


5Pentasa Sachet 2 g

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04613


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Pentasa Sachet 2 g


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedno vrecko obsahuje 2 g mesalazínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Granulát s predĺženým uvoľňovaním


Bielošedý až bielohnedý granulát.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Ulcerózna kolitída

Akútne štádium

Dospelí:Individuálne dávkovanie; do 4 g jedenkrát denne alebo v rozdelených dávkach.

Udržiavacia liečba

Dospelí:Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne.


Crohnova choroba

Akútne štádium

Dospelí: Individuálne dávkovanie; do 4 g denne v rozdelených dávkach.

Udržiavacia liečba

Dospelí: Individuálne dávkovanie; do 4 g denne v rozdelených dávkach.


Pediatrická populácia

Dostupné sú len obmedzené údaje o účinku u detí a dospievajúcich (6 – 18 rokov).


Ulcerózna kolitída

Akútne štádium

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 30 – 50 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (maximálna dávka pre dospelých).

Udržiavacia liečba

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 15 – 30 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 2 g/deň (odporúčaná dávka pre dospelých).


Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.


Crohnova choroba

Akútne štádium

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 30 – 50 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (maximálna dávka pre dospelých).

Udržiavacia liečba

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 15 – 30 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (odporúčaná dávka pre dospelých).


Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.


GranulátPentasy sa nesmie žuvať.

Po otvorení vrecka sa obsah vysype na jazyk a zapije vodou alebo džúsom.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na mesalazín, na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku alebo na salicyláty.

 • Závažné poškodenie pečene alebo obličiek.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní


Väčšina pacientov, ktorí neznášajú sulfasalazín alebo sú naň precitlivení, môže užívať Pentasu bez rizika vzniku podobných reakcií. Pri liečbe pacientov alergických na sulfasalazín sa však odporúča zvýšená opatrnosť (riziko alergie na salicyláty). V prípade akútnych intolerančných reakcií, ako sú kŕče v bruchu, akútna bolesť brucha, horúčka, silná bolesť hlavy a vyrážka, treba liečbu ihneď ukončiť.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Pred liečbou a počas liečby, podľa uváženia ošetrujúceho lekára, treba stanoviť hodnoty pečeňových testov, ako sú ALT alebo AST.


Liek sa neodporúča podávať pacientom s poškodením funkcie obličiek. Funkciu obličiek treba pravidelne kontrolovať (napr. hladinu kreatinínu v sére), predovšetkým v počiatočnej fáze liečby. Podľa uváženia ošetrujúceho lekára sa má pred liečbou a počas liečby urobiť vyšetrenie moču (diagnostickými prúžkami). Ak sa u pacienta objaví počas liečby Pentasou porucha renálnych funkcií, je nutné vylúčiť mesalazínom vyvolanú nefrotoxicitu. Pri súbežnom užívaní iných známych nefrotoxických látok sa má častejšie sledovať funkcia obličiek.


Pri chorobách pľúc, najmä pri astme, je počas liečby potrebné dôsledné sledovanie pacienta.


Zriedkavo boli hlásené kardiálne hypersenzitívne reakcie (myokarditída a perikarditída) spôsobené mesalazínom. Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné poruchy v zložení krvi (krvná dyskrázia). Pred liečbou a počas liečby, podľa uváženia ošetrujúceho lekára, sa odporúča vyšetrenie krvi (diferenciálny krvný obraz). U pacientov liečených azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo tioguanínom môže súbežná liečba mesalazínom zvyšovať riziko poruchy krvi (pozri časť 4.5). Pri podozrení na tieto nežiaduce reakcie alebo pri ich potvrdení sa má liečba okamžite prerušiť.


Kontrolné vyšetrenia sa odporúča vykonať 14 dní po začatí liečby, potom ešte dve alebo tri kontrolné vyšetrenia v 4 týždňových intervaloch. Ak sú nálezy normálne, ďalšie kontrolné vyšetrenia sa majú vykonať každé tri mesiace. V prípade, že sa vyskytnú ďalšie chorobné príznaky, kontrolné vyšetrenia je treba vykonať okamžite.


 1. Liekové a iné interakcie


Niekoľko štúdií preukázalo zvýšený výskyt myelosupresívnych účinkov pri použití kombinovanej liečby Pentasy s azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo tioguanínom; aj keď sa zistilo, že k interakciám dochádza, ich mechanizmus nie je dosiaľ úplne objasnený. Preto sa odporúča pravidelné sledovanie bielych krviniek a následná úprava dávkovacieho režimu tiopurínov.


Neexistujú dostatočné dôkazy, že mesalazín môže znížiť antikoagulačný účinok warfarínu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


V gravidite a počas laktácie treba Pentasu užívať opatrne a len v tých prípadoch, kedy očakávaný prínos liečby prevyšuje, podľa názoru lekára, jej potenciálne riziko.


O mesalazíne je známe, že prechádza placentárnou bariérou a jeho koncentrácia v pupočníkovej plazme je nižšia ako koncentrácia v materskej plazme. Metabolit mesalazínu, acetylmesalazín, sa nachádza v obdobných koncentráciách v pupočníkovej a materskej plazme.

Vykonalo sa niekoľko pozorovacích štúdií, z ktorých neboli hlásené teratogénne účinky a nezistilo sa významné riziko pre použitie u ľudí. Štúdie na zvieratách s perorálnym mesalazínom nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu, graviditu, embryo/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. U novorodencov, ktorých matky sa liečili Pentasou, sa pozorovali poruchy krvi (pancytopénia, leukopénia, trombocytopénia a anémia).


Ojedinelý prípad zlyhania obličiek bol hlásený u novorodenca po dlhodobom užívaní vysokých dávok mesalazínu (2 – 4 g perorálne) matkou počas tehotenstva.


Mesalazín sa vylučuje do materského mlieka. Koncentrácia mesalazínu v materskom mlieku je nižšia ako v krvi matky, pričom koncentrácia metabolitu, acetylmesalazínu, sa zdá byť rovnaká alebo vyššia. Doteraz je málo skúseností s perorálnym použitím mesalazínu u dojčiacich žien. Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie počas dojčenia. U dojčiat nemožno vylúčiť reakcie z precitlivenosti, ako je napríklad hnačka. Ak sa u dojčaťa objaví hnačka, dojčenie treba ukončiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že užívanie Pentasy ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách boli najčastejšími nežiaducimi reakciami hnačka, nauzea, bolesti brucha, bolesti hlavy, vracanie a kožná vyrážka.

Príležitostne sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie a lieková horúčka.


Frekvencia nežiaducich účinkov podľa klinických štúdií a v rámci sledovania po uvedení lieku na trh:


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/ 1 000)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systémueozinofília (ako súčasť alergickej reakcie), zmeny krvného obrazu (anémia, aplastická anémia, leukopénia (vrátane granulocytopénie a neutropénie), trombocytopénia, agra­nu­lo­cy­tó­za, pan­cy­to­pé­nia)


Poruchy imunitného systémupankolitída

hypersenzitívna reakcia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závraty


periférna neuropatia


Poruchy srdca a srdcovej činnostimyokarditída* a perikarditída*
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
alergické pľúcne a fibrotické reakcie (vrátane dyspnoe, kašľa, bronchospazmu, alergickej alveolitídy, pľúcnej eozinofílie, intersticiálnej choroby pľúc, pľúcneho infiltrátu, pneumonitídy)


Poruchy gastrointestinálneho traktu


hnačka, bolesti brucha, nauzea, vracanie


zvýšená amyláza, akútna pankreatitída*, flatulenciaPoruchy pečene a žlčových ciestzvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, parametrov cholestázy a bilirubínu, hepatotoxicita (vrátane hepatitídy*, cholestatickej hepatitídy, cirhózy, zlyhania pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka (vrátane žihľavky, erytematóznej vyrážky)


alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
myalgia, artralgia, reakcie podobné systé­mo­vé­mu lupus erythematosus


Poruchy obličiek a močových ciestporucha renálnych funkcií (vrátane akútnej/chronickej intersticiálnej nefritídy*, nefrotického syndrómu, insuficiencie obličiek), zmena farby moču


Poruchy reprodukčného systémuoligospermia (reverzibilná)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
lieková horúčka

*) Mechanizmus mesalazínom vyvolanej myokarditídy, perikarditídy, pankreatitídy, nefritídy a hepatitídy nie je známy, môže však byť alergického pôvodu.


Je dôležité vedieť, že niektoré z týchto ochorení môžu súvisieť so samotným črevným zápalovým ochorením.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Akútna toxicita u zvierat: Jednorazové perorálne dávky mesalazínu až do 5 g/kg u prasiat a jednorazová intravenózna dávka 920 mg/kg u potkanov neboli letálne.


Akútna toxicita u človeka: K dispozícii sú len obmedzené klinické skúsenosti pri predávkovaní Pentasou, ktoré nepoukazujú na renálnu alebo hepatálnu toxicitu. Neexistuje špecifické antidotum a liečba je symptomatická a podporná. Hlásené boli prípady, kedy pacienti užívali dávky 8 g denne počas mesiaca bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov.


Liečba predávkovania u človeka: Symptomatická liečba v nemocnici. Dôkladné sledovanie renálnych funkcií.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiflogistikum (črevné protizápalové liečivo)

ATC kód:A07EC02


Mesalazín je aktívnou zložkou sulfasalazínu, ktorý sa používa na liečbu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.

Na základe klinických štúdií sa zistilo, že perorálne aj rektálne podanie mesalazínu vedie k terapeutickému účinku skôr cestou lokálneho ako systémového pôsobenia na zápalom postihnuté tkanivo čreva.

U pacientov so zápalovým črevným ochorením dochádza v zapálenom tkanive čreva k zvýšenej migrácii leukocytov, abnormálnej produkcii cytokínov, zvýšenej produkcii metabolitov kyseliny arachidonovej, najmä leukotriénu B4 a zvýšenej tvorbe voľných radikálov. Mesalazín vykazuje in vitro a in vivo farmakologické účinky, ktoré vedú k inhibícii chemotaxie leukocytov, zníženiu produkcie cytokínov a leukotriénov a k odstraňovaniu voľných radikálov. V súčasnosti nie je známe, ktorý z týchto mechanizmov a či vôbec niektorý z nich, dominantným spôsobom ovplyvňuje klinickú účinnosť mesalazínu.


Pri ulceróznej kolitíde je zvýšené riziko vzniku kolorektálneho karcinómu (CRC), najmä u pacientov, u ktorých je ochorenie rozsiahle, trvá dlhšie ako 8 rokov, majú CRC v rodinnej anamnéze v prvostupňovej línii alebo v prípade komorbidity s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou (PSC). Riziko CRC asociované s kolitídou sa odhaduje na 2 % pri desaťročnom trvaní choroby, 8 % po dvadsiatich rokoch a 18 % po tridsiatich rokoch trvania choroby.


Metaanalýzou 9 observačných štúdií (3 kohortové a 6 štúdií prípad-kontrola) s 334 prípadmi CRC a 140 prípadmi dysplázie u celkovo 1 932 pacientov s ulceróznou kolitídou, bolo zistené približne 50 % zníženie rizika CRC a tiež dysplázie/CRC u pacientov liečených mesalazínom. Zníženie rizika CRC záviselo od dávky, ako ukázala metaanalýza štúdií so záznamom denných dávok a mesalazín mal chemopreventívny účinok pri dávke ≥ 1,2 g/deň. Okrem toho chemopreventívny účinok súvisí s celoživotným užívaním dávky mesalazínu. Dodržiavanie liečby mesalazínom (compliance pacienta) znižuje riziko CRC.


Účinky mesalazínu pozorované v experimentálnych modeloch a biopsie pacientov svedčia o úlohe mesalazínu v prevencii CRC asociovaného s kolitídou, potlačením obidvoch zápalovo závislých a zápalovo nezávislých signalizačných ciest podieľajúcich sa na rozvoji CRC asociovaného s kolitídou.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Terapeutická aktivita mesalazínu závisí s najväčšou pravdepodobnosťou od lokálneho kontaktu lieku s postihnutou oblasťou črevnej sliznice.


PentasaSachet, granulát s predĺženým uvoľňovaním, sú mikrogranuly mesalazínu potiahnuté etylcelulózou. Mikrogranuly pôsobia po užití ako jemná retardovaná forma, ktorá umožňuje stále uvoľňovanie lieku, od duodena po rektum, nezávisle od pH jednotlivých črevných úsekov.


Mikrogranuly sa dostanú do duodena počas jednej hodiny po podaní, a to nezávisle od súbežného požitia jedla. Priemerná doba tranzitu tenkým črevom je asi 3 – 4 hodiny u zdravých dobrovoľníkov.


Biotransformácia

Mesalazín sa metabolizuje tak presystémovo v sliznici čreva, ako aj systémovo v pečeni na N-acetyl-mesalazín (acetylmesalazín). Čiastočne prebieha acetylácia aj pôsobením baktérií hrubého čreva. Zdá sa, že acetylácia nie je závislá od fenotypu pacienta ako acetylátora.

Acetylmesalazín sa považuje za klinicky inaktívny, avšak toto tvrdenie doposiaľ nebolo s konečnou platnosťou potvrdené.


Absorpcia

Podľa údajov o obsahu v moči zdravých dobrovoľníkov sa po perorálnom podaní vstrebáva 30 – 50 % požitej dávky, predovšetkým z tenkého čreva.

Mesalazín možno detegovať v plazme už 15 minút po perorálnom podaní. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú za 1 – 4 hodiny po užití dávky. Potom dochádza k postupnému poklesu, pričom asi 12 hodín po podaní už nie je možné detekovať žiadny mesalazín. Krivka plazmatickej koncentrácie acetylmesalazínu je podobná ako u mesalazínu, avšak koncentrácia je všeobecne vyššia a eliminácia pomalšia.

Metabolický pomer acetylmesalazínu k mesalazínu v plazme po perorálnom podaní sa pohybuje od 3,5 pri dávkovaní 3-krát 500 mg po 1,3 pri dávkovaní 3-krát 2 g, čo ukazuje na saturovateľnú, od dávky závislú acetyláciu.

Priemerné rovnovážne plazmatické koncentrácie mesalazínu sú približne 2 µmol/l, 8 µmol/l a 12 µmol/l po denných dávkach 1,5 g, 4 g a 6 g. Zodpovedajúce koncentrácie acetylmesalazínu sú 6 µmol/l, 13 µmol/l a 16 µmol/l.


Tranzit a uvoľňovanie mesalazínu po perorálnom podaní sú nezávislé od súbežného podania jedla, zatiaľ čo systémová absorpcia je znížená.


Distribúcia

Mesalazín a acetylmesalazín neprechádzajú hematoencefalickou bariérou. Na bielkoviny v plazme sa viaže asi 50 % mesalazínu a 80 % acetylmesalazínu.


Eliminácia

Plazmatický polčas čistého mesalazínu je priemerne 40 minút a acetylmesalazínu asi 70 minút. Mesalazín sa uvoľňuje kontinuálne počas tranzitu tráviacim traktom, a preto nie je možné určiť polčas eliminácie po perorálnom podaní. Po päťdňovej perorálnej liečbe sa však dosiahne rovnovážny stav.


Mesalazín a acetylmesalazín sa vylučujú močom a stolicou. V moči sa vylučuje najmä acetylmesalazín.


Biologická dostupnosť mesalazínu po perorálnom podaní je len mierne ovplyvňovaná patofyziologickými zmenami, ktoré sa pozorovali v priebehu aktívnej fázy zápalového ochorenia čriev, ako sú hnačka a zvýšená črevná acidita. U pacientov so zrýchlenou črevnou pasážou sa pozorovalo zníženie systémovej absorpcie na 20 – 25 % dennej dávky. Súčasne sa pozorovalo zodpovedajúce zvýšenie vylučovania mesalazínu stolicou.

U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek môže výsledné zníženie rýchlosti eliminácie a zvýšenie systémovej koncentrácie mesalazínu viesť k zvýšenému riziku nefrotoxických nežiaducich reakcií.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


U všetkých živočíšnych druhov sa preukázali toxické účinky na obličky. Vo všeobecnosti toxické dávky sú 5 – 10-krát vyššie ako terapeutická dávka pre človeka.


V štúdiách na zvieratách sa nepozorovali žiadne významné toxické účinky na zažívacie ústrojenstvo, pečeň alebo tvorbu krvi.


In vitroa in vivoštúdie nepreukázali žiadne mutagénne alebo klastogénne účinky. Štúdie karcinogenity na myšiach a potkanoch nepreukázali zvýšený výskyt nádorov súvisiacich s užívaním lieku.


Mesalazín nepredstavuje riziko pre životné prostredie v dávkach predpísaných na užitie pacientom.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Etylcelulóza

Povidón


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Obsah vrecka treba užiť ihneď po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vrecká z hliníkovej fólie.


Veľkosť balenia: 1 x 60 vreciek

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0155/07-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.04.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.11.2011/bez časového obmedzenia

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013


8Pentasa Sachet 2 g