+ ipil.sk

Pentasa Slow release tablets 500 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07107

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Pentasa Slow release tablets 500 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním

Mesalazinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Pentasa Slow release tablets 500 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Pentasu Slow release tablets 500 mg

 3. Ako užívať Pentasu Slow release tablets 500 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Pentasu Slow release tablets 500 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo je Pentasa Slow release tablets 500 mg a na čo sa používa


Pentasa Slow release tablets 500 mg sa používa na liečbu mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy(vredový zápal hrubého čreva a konečníka) a Crohnovej choroby(zapálená niektorá časť tráviaceho traktu, najčastejšie tenkého alebo hrubého čreva) a odďaľuje ich opätovné vzplanutie. Ide o chronické (celoživotné) ochorenia, ktorých príčina vzniku nie je doposiaľ známa.


Tablety sú zložené zo zlisovaných mikrogranúl, z ktorých sa pri prechode tráviacim traktom pomaly uvoľňuje liečivo – mesalazín. Pentasa Slow release tablets 500 mg napomáha zmenšovať zápal a znižuje alebo odstraňuje príznaky bolesti.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Pentasu Slow release tablets 500 mg


NeužívajtePentasu Slow release tablets 500 mg

 • ak ste alergický na mesalazín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

  • ak ste alergický na iné salicyláty, napr. kyselinu acetylsalicylovú,

 • ak trpíte závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Pentasu Slow release tablets 500 mg

 • ak ste alergický na sulfasalazín, pretože sa môžu u vás objaviť tiež alergické reakcie na mesalazín,

 • ak máte alebo ste mali poškodenú funkciu pečene a/alebo obličiek,

 • ak ste náchylný na krvácanie,

 • ak máte peptický vred (žalúdočný vred alebo vred na dvanástniku),

 • ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu obličiek, napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je napr. kyselina acetylsalicylová,

 • ak trpíte pľúcnym ochorením, najmä ak máte astmu,

 • ak užívate azatioprín (používa sa na liečbu po transplantáciách alebo na liečbu autoimunitných ochorení),

 • ak užívate 6-merkaptopurín alebo tioguanín (chemoterapia používaná pri liečbe leukémie),

 • ak sa liečite liekmi, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi (lieky na liečbu trombózy alebo na riedenie krvi),

 • ak sa u vás náhle objavia kŕče, bolesť brucha, horúčka, silná bolesť hlavy a vyrážka. V týchto prípadoch ihneď prestaňte užívať Pentasu.


Počas liečby a osobitne na jej začiatku, vám bude lekár pravidelne odoberať moč a krv na kontrolu funkcie obličiek.


Iné lieky a Pentasa Slow release tablets 500 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pentasa Slow release tablets 500 mg a jedlo a nápoje

Tablety sa môžu deliť, ale nesmú sa drviť alebo rozhrýzať.Aby sa uľahčilo prehĺtanie, je možné nechať tablety rozpadnúť v 50 ml studenej vody, zamiešať a ihneď vypiť.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skúsenosti s použitím Pentasy počas tehotenstva a dojčenia sú obmedzené. U novorodencov, ktorých matky užívali Pentasu, boli hlásené poruchy krvi. Po dojčení sa u novorodencov môžu vyskytnúť alergické reakcie, napr. hnačka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pentasa Slow release tablets neovplyvňuje schopnosť riadiť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako užívať Pentasu Slow release tablets 500 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie vždy stanoví lekár osobitne pre každého pacienta.


Dospelí

V akútnom štádiu chorobyvám lekár predpíše dávku až do 4 g denne v rozdelených dávkach.


Na udržanie vášho zdravotného stavu a oddialenie návratu chorobyvám lekár zvyčajne predpíše 2 g jedenkrát denne pri ulceróznej kolitídea až do 4 g denne v rozdelených dávkach pri Crohnovej chorobe.


Deti od 6 rokov a dospievajúci

Dávku pre deti určí lekár a závisí od hmotnosti vášho dieťaťa. Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.


Spôsob podávania

Tablety sa môžu deliť, ale nesmú sa drviť alebo rozhrýzať.Aby sa uľahčilo prehĺtanie, je možné nechať tablety rozpadnúť v 50 ml studenej vody, zamiešať a ihneď vypiť.


Ak užijete viac Pentasy Slow release tablets 500 mg, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití tabliet dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Pentasu Slow release tablets 500 mg

Ak si zabudnete vziať jednu dávku alebo ju z nejakého dôvodu vynecháte, užite liek, len čo si na to spomeniete a pokračujte v predpísanom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak vynecháte niekoľko dávok, pokračujte v užívaní podľa predpísaného rozpisu a vyhľadajte čo najskôr svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hlásených bolo niekoľko prípadov závažnej alergickej reakcie, ktorá sa môže prejaviť opuchom tváre a hrdla a/alebo ťažkosťami s dýchaním alebo prehĺtaním. Ak sa vám to prihodí, vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť.


Ojedinele sa môžu vyskytnúť alergickéreakcie a lieková horúčka.


Časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):

 • hnačka

 • bolesť brucha

 • nevoľnosť

 • vracanie

 • bolesť hlavy

 • kožná vyrážka (žihľavka alebo sčervenanie)


Zriedkavé vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):

 • zápal srdcového svalu a osrdcovníka (myokarditída a perikarditída), ktorý sa môže prejaviť skrátením dychu a bolesťou na hrudníku alebo búšením srdca (rýchly alebo nepravidelný srdcový tep)

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída) (prejavuje sa bolesťou chrbta a/alebo žalúdka)

 • závraty

 • nadúvanie a vetry (flatulencia)


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • anémia alebo iné poruchy krvi (zmeny počtu červených krviniek, bielych krviniek, krvných doštičiek, čo môže spôsobiť nevysvetliteľné krvácanie, modriny, horúčku alebo bolesť hrdla)

 • poruchy funkcie pečene (príznaky zahŕňajú žltačku (zožltnutie pokožky a/alebo očí) a/alebo bledú stolicu)

 • poruchy funkcie obličiek (príznaky zahŕňajú krv v moči a/alebo opuch v dôsledku zadržiavania tekutín v tele)

 • periférna neuropatia (ochorenie postihujúce nervy rúk a nôh, čo sa prejavuje tŕpnutím a necitlivosťou)

 • alergické a fibrotické pľúcne reakcie, zápal pľúc alebo zjazvenie tkaniva pľúc (príznaky zahŕňajú kašeľ, bronchospazmus (záchvat dýchavičnosti v dôsledku zúženia priedušiek), nepríjemný pocit v hrudníku alebo bolesť pri dýchaní, ťažkosti s dýchaním, krvavý hlien a/alebo nadmerná tvorba hlienu)

 • strata vlasov

 • bolesť svalov alebo kĺbov

 • zápal postihujúci rôzne časti tela, ako sú kĺby, koža, obličky, srdce, atď. (príznaky zahŕňajú bolesť v kĺboch, únavu, horúčku, nadmerné alebo neočakávané krvácanie (napr. krvácanie z nosa), modriny, tmavočervené sfarbenie kože, bodkovité krvácanie do kože)

 • zmena farby moču

 • dočasné zníženie počtu spermií v ejakuláte (oligospermia)


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


 1. Ako uchovávať Pentasu Slow release tablets 500 mg


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pentasa Slow release tablets 500 mg obsahuje

Liečivo je mesalazín 500 mg v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú: povidón, etylcelulóza, magnéziumstearát, mastenec a mikrokryštalická celulóza.


Ako vyzerá Pentasa Slow release tablets 500 mg a obsah balenia

Okrúhle škvrnité šedobiele až svetlohnedé tablety s deliacou ryhou, označené na jednej strane "PENTASA" a na druhej strane "500 mg".


Tablety sú balené v dvojitých hliníkových blistroch. Každý blister obsahuje 10 tabliet.


Veľkosť balenia: 100 tabliet (10 blistrov)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika


Výrobca

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Ferring Pharmaceuticals SA

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: +421 2 54 416 010

Fax: +421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2013.

4Pentasa Slow release tablets 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07107


Súhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ lieku


 1. Názov lieku


Pentasa Slow release tablets 500 mg


 1. kvalitatívne a kvantitatívne zloŽenie lieku


Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg mesalazínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


 1. lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


Šedobiele až svetlohnedé škvrnité okrúhle tablety s deliacou ryhou, označené na jednej strane "PENTASA" a na druhej strane "500 mg".


 1. klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Liečba mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Ulcerózna kolitída

Akútne štádium:

Dospelí: Individuálne dávkovanie; až do 4 g denne v rozdelených dávkach.

Udržiavacia liečba:

Dospelí: Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne.


Crohnova choroba

Akútne štádium:

Dospelí: Individuálne dávkovanie; až do 4 g denne v rozdelených dávkach.

Udržiavacia liečba:

Dospelí: Individuálne dávkovanie; až do 4 g denne v rozdelených dávkach.


Deti a dospievajúci:

Dostupné sú len obmedzené údaje o účinku u detí a dospievajúcich (6 – 18 rokov).


Ulcerózna kolitída

Akútne štádium:

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 30 – 50 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá prekročiť 4 g/deň (maximálna dávka pre dospelých).

Udržiavacia liečba:

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 15 – 30 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 2 g/deň (odporúčaná dávka pre dospelých).


Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.


Crohnova choroba

Akútne štádium:

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 30 – 50 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (maximálna dávka pre dospelých).

Udržiavacia liečba:

Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka 15 – 30 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (odporúčaná dávka pre dospelých).


Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.


Tablety Pentasy 500 mg sa môžu deliť, ale nesmú sa rozhrýzať ani drviť. Na uľahčenie prehĺtania ich možno rozptýliť v 50 ml studenej vody, zamiešať a ihneď vypiť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na mesalazín, na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku alebo na salicyláty.

 • Závažné poškodenie pečene a/alebo obličiek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Väčšina pacientov, u ktorých sa prejavuje neznášanlivosť alebo precitlivenosť na sulfasalazín, môže užívať Pentasu bez rizika vzniku podobných reakcií. Pri liečbe pacientov alergických na sulfasalazín sa však odporúča zvýšená opatrnosť (riziko alergie na salicyláty). V prípade akútnych intolerančných reakcií, ako sú kŕče v bruchu, akútna bolesť brucha, horúčka, silná bolesť hlavy a vyrážka, treba liečbu ihneď ukončiť.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pred liečbou a počas liečby, podľa uváženia ošetrujúceho lekára, treba stanoviť hodnoty pečeňových testov, ako sú ALT alebo AST.


Pacientom s poškodením funkcie obličiek sa používanie lieku neodporúča. Funkciu obličiek treba pravidelne kontrolovať (napr. hladinu kreatinínu v sére), predovšetkým v počiatočnej fáze liečby. Podľa uváženia ošetrujúceho lekára sa má pred liečbou a počas liečby urobiť vyšetrenie moču (diagnostickými prúžkami). Ak sa u pacienta objaví počas liečby Pentasou porucha renálnych funkcií, je nutné vylúčiť mesalazínom vyvolanú nefrotoxicitu. Pri súbežnom užívaní iných známych nefrotoxických látok sa má častejšie sledovať funkcia obličiek.


Pri chorobách pľúc, najmä pri astme, je počas liečby potrebné dôsledné sledovanie pacienta.


Zriedkavo boli hlásené kardiálne hypersenzitívne reakcie (myokarditída a perikarditída) spôsobené mesalazínom. Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné poruchy krvi. Pred liečbou a počas liečby, podľa uváženia ošetrujúceho lekára, sa odporúča vyšetrenie krvi (diferenciálny krvný obraz). U osôb liečených azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo tioguanínom môže súbežná liečba mesalazínom zvyšovať riziko poruchy krvi (pozri časť 4.5). Pri podozrení na tieto nežiaduce reakcie alebo pri ich potvrdení sa musí liečba okamžite prerušiť.


Kontrolné vyšetrenia sa odporúča vykonať 14 dní po začatí liečby, potom ešte dve alebo tri kontrolné vyšetrenia v 4 týždňových intervaloch. Ak sú nálezy normálne, ďalšie kontrolné vyšetrenia sa majú vykonať každé tri mesiace. V prípade, že sa vyskytnú ďalšie chorobné príznaky, kontrolné vyšetrenia je treba vykonať okamžite.4.5 Liekové a iné interakcie


Niekoľko štúdií preukázalo zvýšený výskyt myelosupresívnych účinkov pri použití kombinovanej liečby Pentasy s azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo tioguanínom; aj keď sa zistilo, že k interakciám dochádza, ich mechanizmus nie je dosiaľ úplne objasnený. Preto sa odporúča pravidelné sledovanie bielych krviniek a následná úprava dávkovacieho režimu tiopurínov.


Neexistujú dostatočné dôkazy, že mesalazín môže znížiť antikoagulačný účinok warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V gravidite a počas laktácie treba Pentasu užívať opatrne a len v tých prípadoch, kedy očakávaný prínos liečby, podľa názoru lekára, prevyšuje jej potenciálne riziko.


O mesalazíne je známe, že prechádza placentárnou bariérou a jeho koncentrácia v pupočníkovej plazme je nižšia ako koncentrácia v materskej plazme. Metabolit mesalazínu, acetylmesalazín, sa nachádza v obdobných koncentráciách v pupočníkovej a materskej plazme.

Vykonalo sa niekoľko pozorovacích štúdií, z ktorých neboli hlásené teratogénne účinky a nezistilo sa významné riziko pre použitie u ľudí. Štúdie na zvieratách s perorálnym mesalazínom nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu, graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. U novorodencov, ktorých matky sa liečili Pentasou, sa pozorovali poruchy krvi (pancytopénia, leukopénia, trombocytopénia a anémia).


Ojedinelý prípad zlyhania obličiek bol hlásený u novorodenca po dlhodobom užívaní vysokých dávok mesalazínu (2 – 4 g perorálne) matkou počas tehotenstva.


Mesalazín sa vylučuje do materského mlieka. Koncentrácia mesalazínu v materskom mlieku je nižšia ako v krvi matky, pričom koncentrácia jeho metabolitu, acetylmesalazínu, sa zdá byť rovnaká alebo vyššia. Doteraz je málo skúseností s perorálnym použitím mesalazínu u dojčiacich žien. Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie počas dojčenia. U dojčiat nemožno vylúčiť reakcie z precitlivenosti, ako je napríklad hnačka. Ak sa u dojčaťa objaví hnačka, dojčenie treba ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že užívanie Pentasy ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách boli najčastejšími nežiaducimi reakciami hnačka, nauzea, bolesti brucha, bolesti hlavy, vracanie a vyrážka.

Príležitostne sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie a lieková horúčka.


Frekvencia nežiaducich účinkov z klinických štúdií a hlásení po uvedení lieku na trh:


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/ 1 000)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systémuEozinofília (ako súčasť alergickej reakcie), zmeny krvného obrazu (anémia, aplastická anémia, leukopénia (vrátane granulocytopénie a neutropénie), trombocytopénia, agra­nu­lo­cy­tó­za, pan­cy­to­pé­nia)


Poruchy imunitného systémuPankolitída

Hypersenzitívna reakcia

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy


Závraty


Periférna neuropatia


Poruchy srdca

a srdcovej činnosti


Myokarditída* a perikarditída*Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka

a mediastína
Alergické pľúcne a fibrotické reakcie (vrátane dyspnoe, kašľa, bronchospazmu, alergickej alveolitídy, pľúcnej eozinofílie, intersticiálnej choroby pľúc, pľúcneho infiltrátu, pneumonitídy)


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka, bolesti brucha, nauzea, vracanie


Zvýšená amyláza, akútna pankreatitída*, flatulenciaPoruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, parametrov cholestázy a bilirubínu, hepatotoxicita (vrátane hepatitídy*, cholestatickej hepatitídy, cirhózy, zlyhania pečene)


Poruchy kože

a podkožného tkaniva


Vyrážka (vrátane žihľavky a erytematóznej vyrážky)


AlopéciaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaMyalgia, artralgia, reakcie podobné systé­mo­vé­mu lupus erythematosus


Poruchy obličiek a močových ciestPorucha renálnych funkcií (vrátane akútnej/chronickejintersticiálnej nefritídy*, nefrotického syndrómu, insuficiencie obličiek), zmena farby moču


Poruchy reprodukčného systémuOligospermia (reverzibilná)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Lieková horúčka

* Mechanizmus mesalazínom vyvolanej myokarditídy, perikarditídy, pankreatitídy, nefritídy a hepatitídy nie je známy, môže však byť alergického pôvodu.


Je dôležité vedieť, že niektoré z týchto ochorení môžu súvisieť so samotným črevným zápalovým ochorením.


4.9 Predávkovanie


Akútna toxicita u zvierat: Jednorazová perorálna dávka mesalazínu až do 5 g/kg u prasiat a jednorazová intravenózna dávka 920 mg/kg u potkanov neboli letálne.


Akútna toxicita u človeka: K dispozícii sú len obmedzené klinické skúsenosti pri predávkovaní Pentasou, ktoré nepoukazujú na renálnu alebo hepatálnu toxicitu. Neexistuje špecifické antidotum a liečba je symptomatická a podporná. Hlásené boli prípady, kedy pacienti užívali dávky 8 g denne počas mesiaca bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov.


Liečba predávkovania u človeka: Symptomatická liečba v nemocnici a dôkladné sledovanie renálnych funkcií.


 1. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiflogistikum (črevné protizápalové liečivo)

ATC kód: A07EC02


Mesalazín je aktívnou zložkou sulfasalazínu, ktorý sa používa na liečbu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.

Výsledky klinických štúdií ukazujú, že podstatou terapeutického účinku mesalazínu, používaného perorálne a rektálne, je skôr jeho lokálne pôsobenie na zápalom postihnuté tkanivo čreva, než jeho systémové pôsobenie.

U pacientov so zápalovým črevným ochorením dochádza v zápalom postihnutom tkanive čreva ku zvýšenej migrácii leukocytov, abnormálnej produkcii cytokínov, zvýšenej produkcii metabolitov kyseliny arachidonovej, predovšetkým leukotriénu B4 a zvýšenej tvorbe voľných radikálov. Mesalazín vykazuje in vitro a in vivo farmakologické účinky, ktoré vedú k inhibícii chemotaxie leukocytov, zníženiu produkcie cytokínov a leukotriénov a k odstráneniu voľných radikálov. V súčasnosti nie je známe, ktorý z týchto mechanizmov a či vôbec niektorý z nich, dominantným spôsobom ovplyvňuje klinickú účinnosť mesalazínu.


Pri ulceróznej kolitíde je zvýšené riziko vzniku kolorektálneho karcinómu (CRC), najmä u pacientov, u ktorých je ochorenie rozsiahle, trvá dlhšie ako 8 rokov, majú CRC v rodinnej anamnéze v prvostupňovej línii alebo v prípade komorbidity s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou (PSC). Riziko CRC asociované s kolitídou sa odhaduje na 2 % pri desaťročnom trvaní choroby, 8 % po dvadsiatich rokoch a 18 % po tridsiatich rokoch trvania choroby.


Metaanalýzou 9 observačných štúdií (3 kohortové a 6 štúdií prípad-kontrola) s 334 prípadmi CRC a 140 prípadmi dysplázie u celkovo 1 932 pacientov s ulceróznou kolitídou, bolo zistené približne 50 % zníženie rizika CRC a tiež dysplázie/CRC u pacientov liečených mesalazínom. Zníženie rizika CRC záviselo od dávky, ako ukázala metaanalýza štúdií so záznamom denných dávok a mesalazín mal chemopreventívny účinok pri dávke ≥ 1,2 g/deň. Okrem toho chemopreventívny účinok súvisí s celoživotným užívaním dávky mesalazínu. Dodržiavanie liečby mesalazínom (compliance pacienta) znižuje riziko CRC.


Účinky mesalazínu pozorované v experimentálnych modeloch a biopsie pacientov svedčia o úlohe mesalazínu v prevencii CRC asociovaného s kolitídou, potlačením obidvoch zápalovo závislých a zápalovo nezávislých signalizačných ciest podieľajúcich sa na rozvoji CRC asociovaného s kolitídou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Terapeutická aktivita mesalazínu závisí s najväčšou pravdepodobnosťou od lokálneho kontaktu lieku s postihnutou oblasťou črevnej sliznice.


Pentasa tablety s predĺženým uvoľňovaním sa skladajú z mikrogranúl mesalazínu potiahnutých etylcelulózou. Po rozpade požitej tablety sa liečivo kontinuálne uvoľňuje z jednotlivých mikrogranúl v priebehu pasáže, od duodena až po rektum, nezávisle od pH jednotlivých úsekov čreva.


Mikrogranuly sa dostanú do duodena do jednej hodiny po podaní, a to nezávisle od súbežného požitia jedla. Priemerná doba prechodu tenkým črevom je asi 3 – 4 hodiny u zdravých dobrovoľníkov.


Biotransformácia

Mesalazín sa metabolizuje tak presystémovo v sliznici čreva, ako aj systémovo v pečeni na N-acetyl-mesalazín (acetylmesalazín). Čiastočne prebieha acetylácia aj pôsobením baktérií hrubého čreva. Acetylácia sa zdá byť nezávislou od fenotypu pacienta ako acetylátora.

Acetylmesalazín sa považuje za klinicky inaktívny, avšak toto tvrdenie nebolo doposiaľ s konečnou platnosťou potvrdené.


Absorpcia

Podľa údajov o obsahu v moči zdravých dobrovoľníkov sa po perorálnom podaní vstrebáva 30 – 50 % požitej dávky, predovšetkým z tenkého čreva.

Mesalazín možno detegovať v plazme už po 15 minútach po perorálnom podaní. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú za 1 – 4 hodiny po požití dávky. Potom dochádza k postupnému poklesu, pričom asi 12 hodín po podaní už nemožno detegovať žiadny mesalazín. Krivka plazmatickej koncentrácie acetylmesalazínu je podobná ako u mesalazínu, avšak koncentrácia je všeobecne vyššia a eliminácia pomalšia.

Metabolický pomer acetylmesalazínu k mesalazínu v plazme po perorálnom podaní sa pohybuje od 3,5 pri dávkovaní 3-krát 500 mg po 1,3 pri dávkovaní 3-krát 2 g, čo ukazuje na saturovateľnú, od dávky závislú acetyláciu.

Priemerné rovnovážne plazmatické koncentrácie mesalazínu sú približne 2 μmol/l, 8 μmol/l a 12 μmol/l po denných dávkach 1,5 g, 4 g a 6 g. Zodpovedajúce koncentrácie acetylmesalazínu sú 6 μmol/l, 13 μmol/l a 16 μmol/l.


Tranzit a uvoľňovanie mesalazínu po perorálnom podaní sú nezávislé od súbežného podania jedla, zatiaľ čo systémová absorpcia je znížená.


Distribúcia

Mesalazín a acetylmesalazín neprechádzajú hematoencefalickou bariérou. Väzba mesalazínu na bielkoviny je asi 50 %, zatiaľ čo acetylmesalazín sa viaže asi z 80 %.


Eliminácia

Plazmatický polčas čistého mesalazínu je priemerne 40 minút a acetylmesalazínu asi 70 minút. Mesalazín sa uvoľňuje kontinuálne počas tranzitu tráviacim traktom, a preto nie je možné určiť polčas eliminácie po perorálnom podaní. Po päťdňovej perorálnej liečbe sa však dosiahne rovnovážny stav.


Mesalazín a acetylmesalazín sa vylučujú močom a stolicou. V moči sa vylučuje hlavne acetylmesalazín.


Biologická dostupnosť mesalazínu po perorálnom podaní je len mierne ovplyvňovaná patofyziologickými zmenami, ako sú hnačka a zvýšená črevná acidita, ktoré sa pozorovali v priebehu aktívnej fázy zápalového ochorenia čriev. U pacientov so zrýchlenou črevnou pasážou sa pozorovalo zníženie systémovej absorpcie na 20 – 25 % dennej dávky. Súčasne sa pozorovalo zodpovedajúce zvýšenie vylučovania mesalazínu stolicou.


U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek môže výsledné zníženie rýchlosti eliminácie a zvýšenie systémovej koncentrácie mesalazínu viesť k zvýšenému riziku nefrotoxických nežiaducich reakcií.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky na obličky boli dokázané u všetkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti toxické dávky sú 5 – 10-krát vyššie ako terapeutická dávka u človeka.

V štúdiách na zvieratách sa nepozorovali žiadne významné toxické účinky na tráviaci trakt, pečeň alebo krvotvorbu.


In vitro a in vivo štúdie nepreukázali žiadne mutagénne alebo klastogénne účinky. Štúdie karcinogenity na myšiach a potkanoch nepreukázali zvýšený výskyt nádorov súvisiacich s užívaním lieku.


Mesalazín nepredstavuje riziko pre životné prostredie v dávkach predpísaných na užitie pacientom.


 1. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Polyvidón

Etylcelulóza

Magnéziumstearát

Mastenec

Mikrokryštalická celulóza

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dvojitý hliníkový blister, každý s obsahom 10 tabliet.


Veľkosť balenia:

100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním (10 blistrov x 10 tabliet)

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tablety sa môžu deliť, ale nesmú sa rozhrýzať alebo drviť. Na uľahčenie prehĺtania možno tablety rozptýliť v 50 ml studenej vody, zamiešať a ihneď užiť.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácií


Ferring – Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


 1. Registračné číslo


29/0426/95-S


 1. Dátum PRVEJ REGISTRÁCIE/ predĺženia registrácie


02.08.1995/bez časového obmedzenia


 1. Dátum revízie textu


Február 2013


8Pentasa Slow release tablets 500 mg