+ ipil.sk

PENTOXIFYLLINUM BiotikaPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01487


Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!


PENTOXIFYLLINUM Biotika

injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 5 ml ampula obsahuje 100 mg liečiva pentoxifyllinum (pentoxifylín).

Pomocné látky: natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Obsah sodíka: 2,606 mg/ml, to zodpovedá 0,113 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Reologikum, vazodilatans.

Charakteristika

Látka zo skupiny metylxantínových derivátov, zlepšuje prekrvenie na periférii. Zvýšené prekrvenie sa dosiahne jednak účinkom na zmenené steny ciev, ale hlavne zmenami reologických vlastností krvi, znížením jej viskozity, zvýšením flexibility erytrocytov, znížením agregačnej schopnosti trombocytov,

a tiež znížením koncentrácie fibrinogénu.

Farmakokinetické údaje

Distribúcia je rovnomerná, po prechode pečeňou sa tvoria metabolity, z ktorých hlavne dva sú účinné. Vylučuje sa hlavne močom (asi 94 %), stolicou (4 %). Do 4 hodín po podaní sa vylúči asi 90 % celkovej dávky.

Indikácie

Periférne arteriálne a arteriovenózne poruchy krvného zásobenia na aterosklerotickom, diabetickom

a zápalovom podklade, dystrofické poruchy (posttrombotický syndróm, gangréna, omrzliny), angioneuropatie (parestézie, akrocyanóza, Raynaudova choroba). Poruchy prekrvenia mozgu spôsobené aterosklerózou, ischemické a postapoplektické stavy. Poruchy krvného zásobenia očí (akútna a chronická nedostatočnosť prekrvenia sietnice a cievovky). Akútne funkčné poruchy vnútorného ucha.

Kontraindikácie

Čerstvý infarkt myokardu, silné krvácanie, hemoragie, precitlivenosť. Relatívnou kontraindikáciou je ťažká koronárna a cerebrálna skleróza.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie je dostatok skúseností. V malom množstve pentoxifylín prechádza do materského mlieka.

Nežiaduce účinky

Nutkanie na vracanie, vracanie, bolesti a tlak v žalúdku, závraty, návaly tepla a pocit pálenia v tvári

u 4 - 6 % chorých, náhly pokles krvného tlaku a poruchy srdcového rytmu, ojedinele svrbenie a žihľavka.

Interakcie

Môže zosilňovať účinok antihypertenzív a pokles krvného tlaku pri kombinácii so sympatikolytikami, ganglioplegikami a vazodilatanciami. Vysoké dávky podané diabetikom zosilňujú účinok inzulínu a perorálnych antidiabetík.

Dávkovanie a spôsob podávania

Na začiatku liečby zistiť individuálnu znášanlivosť podaním polovičného obsahu ampulky zriedeného izotonickým roztokom chloridu sodného (10 ml). Zvyčajne sa aplikuje 1 ampulka (100 mg pentoxifylínu) ležiacemu pacientovi veľmi pomaly

(5 min) intravenózne alebo intraarteriálne 1 až 2-krát denne. Výhodnejšie je podávať infúziu: 200 alebo 300 mg pentoxifylínu v 250 alebo 500 ml infúznej tekutiny.

Špeciálne upozornenia

U pacientov s labilným krvným obehom alebo s hypotenziou môže po podaní pentoxifylínu náhle klesnúť krvný tlak až do kolapsu, alebo sa vyskytnú stenokardické ťažkosti. Je vhodné monitorovať krvný tlak aj počas infúzie. U pacientov so srdcovou nedostatočnosťou je treba podávať kardioglykozidy

v dostatočných dávkach. Pacientom pri renálnej insuficiencii je potrebné dávku redukovať. Pacientom

s diabetes mellitus treba upraviť dávkovanie inzulínu, aby nevznikla hypoglykémia.

Predávkovanie

Príznaky: Predávkovanie sa môže prejaviť hypotenziou, bradykardiou a átrioventrikulárnou blokádou srdca. Neboli pozorované metabolické poruchy a dráždenie centrálneho nervového systému.

Liečba: Je symptomatická, nie je známe špecifické antidotum. Pri bradykardii je možné podať atropín.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

5 ampúl po 5 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

Liek musí byť uložený mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie

Marec 2009


2

PENTOXIFYLLINUM Biotika

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01487


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

PENTOXIFYLLINUM Biotika


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo:Pentoxifyllinum 100 mg v 5 ml.

Pomocné látky:úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

injekčný roztok

Popis lieku:číry, bezfarebný roztok, bez mechanických cudzorodých častíc


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Periférne arteriálne a arteriovenózne poruchy krvného zásobenia na aterosklerotickom, diabetickom a zápalovom podklade, dystrofické poruchy (posttrombotický syndróm, gangréna, omrzliny), angioneuropatie (parestézie, akrocyanóza, morbus Raynaud). Poruchy prekrvenia mozgu spôsobené atero-sklerózou, ischemické a postapoplektické stavy. Poruchy krvného zásobenia očí (akútna a chronická nedostatočnosť prekrvenia sietnice a cievovky). Akútne funkčné poruchy vnútorného ucha.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania

a) Podávanie deťom:

Nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním pentoxifylínu deťom.

b) Podávanie dospelým:

Dávkovanie vychádza z typu a vážnosti obehových ťažkostí a podľa individuálnej znášanlivosti pacienta. Na začiatku liečby je potrebné zistiť individuálnu znášanlivosť podaním polovičného obsahu ampulky zriedeného izotonickým roztokom chloridu sodného (2,5 ml do 10 ml). Zvyčajne sa aplikuje
1 ampulka (100 mg pentoxifylínu) ležiacemu pacientovi veľmi pomaly (5 min) intravenózne alebo intraarteriálne 1 až 2 krát denne .Výhodnejšie je podávať infúziu 200 alebo 300 mg pentoxifylínu v 250 alebo 500 ml infúznej tekutiny dvakrát denne. V prípade, že pacient infúziu zle znáša, odporúča sa podať len jednu infúziu a dávku doplniť perorálnou formou.

U pacientov s veľkými bolesťami, s gangrénou alebo vredmi odporúča sa 24 hodinová intravenózna kvapôčková infúzia.

Výpočet jednotlivej dávky vychádza zo vzťahu: 0,6 mg/kg/hodinu.

Maximálna denná dávka je 1 200 mg pentoxifylínu.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je potrebné dávku znížiť
o 30 až 50 %, dávka však závisí tiež od individuálnej znášanlivosti.

Zníženie dávok je potrebné tiež u pacientov s vážnou poruchou funkcie pečene.

U pacientov hypotenzívnych, s nestabilným obehom alebo u pacientov, pre ktorých je zníženie krvného tlaku veľkým rizikom je potrebné začať liečbu nízkymi dávkami a tieto len postupne zvyšovať.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na pentoxifylín alebo metylxantínové deriváty, čerstvý infarkt myokardu, silné krvácanie, hemoragie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebná veľká opatrnosť u pacientov s ťažkou koronárnou a cerebrálnou sklerózou, a tiež
s vážnymi srdcovými arytmiami. U pacientov s labilným krvným obehom alebo s hypotenziou môže po podaní pentoxifylínu náhle klesnúť krvný tlak až do kolapsu, alebo sa vyskytnú stenokardické ťažkosti. Je vhodné monitorovať krvný tlak aj počas infúzie. U pacientov so srdcovou nedostatočnosťou je treba podávať kardioglykozidy v dostatočných dávkach. Pacientom pri renálnej insuficiencii je potrebné dávku redukovať (pri klírense kreatinínu pod 30 ml/min). Pacientom s diabetes mellitus treba upraviť dávkovanie inzulínu, aby nevznikla hypoglykémia.


4.5 Liekové a iné interakcie

Pentoxifylín môže zosilňovať účinok antihypertenzív. K poklesu krvného tlaku môže dôjsť pri kombi-nácii so sympatikolytikami, ganglioplegikami a vazodilatanciami. Vysoké dávky podané diabetikom zosilňujú účinok inzulínu a orálnych antidiabetík (riziko hypoglykémie). Súčasné podávanie s teofylí-novými prípravkami môže zvýšiť plazmatickú hladinu teofylínu (riziko nežiaducich účinkov teofylínu).


4.6 Gravidita a laktácia

Neodporúča sa podávať v gravidite, pretože neboli získané dostatočné skúsenosti s podávaním pentoxifylínu v tomto období. V malých množstvách prechádza do materského mlieka. Je preto potrebné zvážiť riziko a prínos pred podaním pentoxifylínu dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie viesť vozidlá a obsluhovať stroje

K ovplyvneniu pozornosti nedochádza.


4.8 Nežiaduce účinky

Nauzea, vomitus, bolesti a tlak v žalúdku, závraty, návaly tepla a pocit pálenia v tvári u 4 – 6 % chorých (najmä ak sa podajú vysoké dávky alebo pri rýchlej aplikácii infúzie), náhly pokles krvného tlaku a poruchy srdcového rytmu, ojedinele pruritus a žihľavka, možnosť vzniku anafylaktickej reakcie. Občas sa môžu objaviť bolesti hlavy, nepokoj, poruchy spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza a zvýšenie transamináz.


4.9 Predávkovanie

Príznaky:Predávkovanie sa môže prejaviť hypotenziou, bradykardiou a átrioventrikulárnou blokádou srdca. Neboli pozorované metabolické poruchy a dráždenie centrálneho nervového systému.

Liečba:Je symptomatická, nie je známe špecifické antidotum. Pri bradykardii je možné podať atropín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fakmakoterapeutická skupina

Reologikum, vazodilatans.

ATC kód: C04AD03

Mechanizmus účinku

Pentoxifylín je látka zo skupiny metylxantínových derivátov. Jeho účinok spočíva v zlepšení prietoku krvi cievnym riečišťom. Zvýšené prekrvenie sa dosiahne jednak účinkom na zmenené steny ciev, ale hlavne zmenami reologických vlastností krvi, znížením jej viskozity, zvýšením flexibility erytrocytov, znížením agregačnej schopnosti trombocytov, a tiež znížením koncentrácie fibrinogénu.

Pentoxifylín odstraňuje poruchy prekrvenia aj tam, kde sú už cievy sklerotizované, a kde v dôsledku tejto poruchy sa nemôže uplatniť vazodilatačný efekt iných vazodilatancií. Účinok je dvojfázový.
V prvej fáze poklesne periférny odpor rovnako v zdravých, ako aj chorých cievach. Asi po 10 minútach sa v zdravých cievach vráti na pôvodnú hladinu, dokonca sa aj zvýši, zatiaľ čo v chorých cievach pokles pretrváva a po hodine sa ešte prehĺbi. Na základe tohoto dvojfázového efektu nedochádza
k tzv. luxusnému prekrveniu zdravých ciev na úkor ciev chorých (Stealov syndróm). Tým, že pentoxifylín priaznivo ovplyvňuje prekrvenie oblastí, ktoré sú zásobované chorými cievami, výrazne zlepšuje v postihnutých miestach látkovú výmenu. Proti aglutinácii trombocytov pôsobí tým, že inhibuje na stenách ciev lokalizovanú cAMP - fofodiesterázu, čím dochádza vo vnútri trombocytov
k vzostupu cAMP.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Pentoxifylín sa po parenterálnom podaní rýchlo a úplne vstrebáva. Terapeutické plazmatické koncen-trácie sa pohybujú v rozsahu 2 - 10 µg/ml. Distribúcia je rovnomerná, po prechode pečeňou sa tvoria metabolity, z ktorých dva sú účinné. Vylučuje sa hlavne močom (asi 94 %), stolicou (4 %). Do 4 hodín po podaní sa vylúči asi 90 % celkovej dávky. V organizme nedochádza ku kumulácii pentoxifylínu ani jeho metabolitov, po 24 hodinách sa v moči nachádzajú už len ich stopy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

natrii chloridum, aqua ad iniectabilia

Obsah sodíka v lieku: 2,606 mg/ml, to zodpovedá 0,113 mmol/ml.


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ampula s bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 5 ampúl po 5 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek sa má vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BB Pharma a.s., Pod Višnovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0759/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

14.12.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 20093

PENTOXIFYLLINUM Biotika