+ ipil.sk

Perindopril Arginin Mylan 5 mgPríbalový leták


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2009/12724-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Perindopril Arginin Mylan 5 mg

Filmom obalené tablety

Perindopril arginín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Perindopril Arginin Mylan 5 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Perindopril Arginin Mylan 5 mg

3. Ako užívať Perindopril Arginin Mylan 5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Perindopril Arginin Mylan 5 mg

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je Perindopril arginin mylan 5 mg a na čo sa používa


Perindopril Arginin Mylan 5 mg patrí do skupiny liekov známych ako inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Tie fungujú tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčí Vášmu srdcu prečerpávať cez ne krv.


Perindopril Arginin Mylan 5 mg sa používa:

 • na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie),

 • na liečbu srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať dostatok krvi na pokrytie potrieb tela),

 • na zníženie rizika srdcových príhod, ako srdcový infarkt, u pacientov so stabilnou koronárnou chorobou srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie krvi do srdca znížené alebo obmedzené), a ktorí už prekonali srdcový infarkt a/alebo mali operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou.


 1. Skôr ako užijete Perindopril arginin mylan 5 mg


Neužívajte Perindopril Arginin Mylan 5 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na perindopril, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Perindopril Argininu Mylan 5 mg (pozri časť 6 – „Ďalšie informácie“) alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor.

 • keď sa u Vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre, jazyka alebo hrdla, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítormi, alebo ak sa takéto príznaky vyskytli u Vás alebo u niektorého člena Vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný angioedém).

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Takisto je lepšie vyhnúť sa užívaniu Perindopril Argininu Mylan na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo“.).

 • Perindopril Arginin Mylan obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Perindopril Argininu Mylan 5 mg


Skôr ako užijete tento liek, oznámte svojmu lekárovi, ak:


 • máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca) alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),

 • máte akékoľvek iné problémy so srdcom,

 • máte problémy s pečeňou,

 • máte problémy s obličkami alebo podstupujete dialýzu,

 • trpíte kolagénovým vaskulárnym ochorením (ochorenie spojivového tkaniva), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

 • máte cukrovku (diabetes),

 • ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady s obsahom draslíka,

 • máte podstúpiť anestéziu a/alebo väčší chirurgický výkon,

 • máte podstúpiť LDL aferézu (čo je odstránenie cholesterolu z Vašej krvi pomocou prístroja),

 • máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu, aby ste boli menej citlivý na alergické účinky včelieho alebo osieho žihadla,

 • ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním, alebo ste dehydrovaný,

 • Vám Váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry.


Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Perindopril Arginin Mylan sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa v tomto štádiu (pozri časť „Tehotenstvo“).


Perindopril Arginin Mylan 5 mg sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Perindopril Arginin Mylan môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky a niektoré lieky môžu mať vplyv na Perindopril Arginin Mylan. Obzvlášť oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:


 • iné lieky na liečbu vysokého tlaku krvi, vrátane diuretík (lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču vytvoreného obličkami),

 • draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka,

 • lítium (liek na liečbu duševných zdravotných problémov),

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) na zmiernenie bolesti alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

 • lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín alebo metformín),

 • lieky na liečbu duševných porúch ako sú depresia, úzkosť alebo schizofrénia, atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká),

 • imunosupresíva (lieky, ktoré potláčajú obranný mechanizmus tela) používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii (napr. cyklosporín),

 • lieky na liečbu dny (napr. alopurinol),

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového tepu (napr. prokaínamid),

 • lieky, ktoré spôsobujú rozšírenie krvných ciev (napr. vazodilatátory vrátane nitrátov),

 • lieky používané na zriedenie krvi (napr. heparín),

 • lieky používané na liečbu nízkeho tlaku krvi, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín).


Užívanie Perindopril Argininu Mylan 5 mg s jedlom a nápojmi


Odporúča sa užívať Perindopril Arginin Mylan 5 mg pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať Perindopril Arginin Mylan predtým, ako otehotniete alebo čo najskôr ako zistíte, že ste tehotná a odporučí Vám, aby ste užívali iný liek namiesto Perindopril Argininu Mylan. Perindopril Arginin Mylan sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, oznámte to svojmu lekárovi. Perindopril Arginin Mylan sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia, a ak chcete dojčiť, predovšetkým ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne, Váš lekár Vám pravdepodobne vyberie inú liečbu.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Perindopril Arginin Mylan 5 mg zvyčajne neovplyvňuje bdelosť, ale vzhľadom na pokles tlaku krvi sa môžu u niektorých pacientov vyskytnúť závraty alebo slabosť. Ak ste ovplyvnený takýmto spôsobom, Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť narušená.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Perindopril Argininu Mylan 5 mg


Perindopril Arginin Mylan 5 mg obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


Perindopril Arginin Mylan 5 mg obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


 1. Ako užívať Perindopril arginin mylan 5 mg


Vždy užívajte Perindopril Arginin Mylan 5 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.


Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody, pokiaľ možno každý deň v rovnaký čas, najlepšie ráno, pred jedlom. Správnu dávku pre Vás určí Váš lekár.


Zvyčajné dávkovanie Perindopril Argininu Mylan 5 mg je nasledovné:


Vysoký tlak krvi:

Zvyčajná úvodná a udržiavacia dávka je 5 mg raz denne. Po jednom mesiaci môže byť táto dávka v prípade potreby zvýšená na 10 mg raz denne. Dávka 10 mg denne je maximálna odporúčaná dávka pre vysoký tlak krvi.


Ak ste vo veku 65 rokov alebo viac, liečba sa zvyčajne začína dávkou je 2,5 mg raz denne. Po jednom mesiaci môže byť táto dávka zvýšená na 5 mg raz denne a potom podľa potreby na 10 mg raz denne.


Srdcové zlyhanie:

Zvyčajná dávka je 2,5 mg raz denne. Po dvoch týždňoch môže byť táto dávka zvýšená na 5 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pre srdcové zlyhanie.


Stabilná koronárna choroba srdca:

Zvyčajná úvodná dávka je 5 mg raz denne. Po dvoch týždňoch môže byť táto dávka zvýšená na 10 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pre túto indikáciu.


Ak ste vo veku 65 rokov alebo viac, zvyčajná úvodná dávka je 2,5 mg raz denne. Po jednom týždni môže byť táto dávka zvýšená na 5 mg raz denne a po ďalšom týždni na 10 mg raz denne.


Ak užijete viac Perindopril Argininu Mylan 5 mg, ako máte

Kontaktujte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice alebo to okamžite oznámte svojmu lekárovi. Najpravdepodobnejším prejavom v prípade predávkovania je nízky tlak krvi, ktorý môžete pociťovať ako závrat alebo upadanie do mdlôb. V tomto prípade Vám môže pomôcť, ak si ľahnete do vodorovnej polohy so zdvihnutými nohami.


Ak zabudnete užiť Perindopril Arginin Mylan 5 mg

Je dôležité, aby ste Váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Perindopril Argininu Mylan 5 mg, ďalšiu dávku užite v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Perindopril Arginin Mylan 5 mg

Keďže liečba Perindopril Argininom Mylan je obyčajne celoživotná, predtým ako tento liek prestanete užívať, poraďte sa o tom sa svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Perindopril Arginin Mylan 5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

 • opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním

 • závažné závrate alebo upadanie do mdlôb

 • nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.


Časté – postihujú 1 až 10 používateľov zo 100:

 • bolesť hlavy, závraty, mdloby (vertigo), pocit mravčenia

 • poruchy videnia

 • tinnitus (hučanie v ušiach)

 • točenie hlavy v dôsledku nízkeho tlaku krvi

 • kašeľ, pocit nedostatku dychu (dýchavičnosť)

 • poruchy tráviaceho traktu (nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, strata chuti do jedla alebo ťažkosti s trávením, hnačka, zápcha)

 • alergické reakcie (ako sú kožné vyrážky, svrbenie)

 • svalové kŕče

 • pocit únavy.


Menej časté – postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000:

 • zmeny nálady alebo poruchy spánku

 • zvieranie na hrudi, sipot a pocit nedostatku dychu (bronchospazmus)

 • sucho v ústach

 • angioedém (príznaky ako sipot, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky)

 • problémy s obličkami

 • impotencia (pohlavná neschopnosť)

 • potenie.


Veľmi zriedkavé– postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000:

 • zmätenosť

 • srdcovocievne poruchy (nepravidelný srdcový tep, angína pektoris, srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda)

 • eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ pneumónie - zápalu pľúc)

 • rinitída (upchaný alebo tečúci nos)

 • multiformný erytém

 • poruchy krvi, pankreasu alebo pečene.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Perindopril arginin mylan 5 mg


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Perindopril Arginin Mylan 5 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri alebo na fľaši po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Perindopril Arginin Mylan 5 mgobsahuje

 • Liečivo je perindopril arginín.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg perindopril arginínu, čo zodpovedá 3,395 mg perindoprilu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:monohydrát laktózy, magnéziumstearát, maltodextrín, koloidný oxid kremičitý, hydrofóbny, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón (K30).

Filmový obal tablety:lecitín (sója) (E 322), polyvinylalkohol, mastenec (E 553b), oxid titaničitý (E 171), xantánová guma (E 415), hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104), hlinitý lak briliantovej modrej FCF (FD&C modrá č.1 / E 133), žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Perindopril Arginin Mylan 5 mg a obsah balenia

Perindopril Arginin Mylan 5 mg sú zelené, podlhovasté, bikonvexné filmom obalené tablety s bočným zárezom s vyrazeným „PA2“ na jednej strane a „M“ na strane druhej.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Perindopril Arginin Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 10, 14, 30, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet a v plastových fľašiach po 30, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Perindargmylan

Česká republika: Perindopril Arginin Mylan

Dánsko: Perindopril Mylan

Fínsko: Perindopril Mylan

Francúzsko: Perindopril arginine Mylan

Holandsko: Perindopril arginine Mylan

Írsko: Perindopril arginine Mylan

Luxembursko: Perindomylan

Poľsko: Presomyl

Portugalsko: Perindopril Mylan

Rumunsko: Perindopril arginină Generics

Slovenská republika: Perindopril Arginin Mylan

Slovinsko: Perindopril Mylan

Taliansko: Perindopril Mylan Generics

Veľká Británia: Perindopril arginine


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2011.


6/6

Perindopril Arginin Mylan 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2009/12724-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Perindopril Arginin Mylan 5 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg perindopril arginínu, čo zodpovedá 3,395 mg perindoprilu.

Každá filmom obalená tableta Perindopril Arginin Mylan 5 mg obsahuje 67,90 mg monohydrátu laktózy.


Pomocná látka: liek obsahuje lecitín (sóju).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Perindopril Arginin Mylan 5 mg sú zelené, podlhovasté, bikonvexné filmom obalené tablety s bočným zárezom s vyrazeným „PA2“ na jednej strane a „M“ na strane druhej. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia: liečba hypertenzie.


Srdcové zlyhanie: liečba symptomatického srdcového zlyhania.


Stabilná koronárna choroba srdca: zníženie rizika srdcových príhod u pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Perindopril Arginin Mylan 5 mg sa odporúča užívať raz denne ráno pred jedlom.


Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a odozvy tlaku krvi.


Hypertenzia:


Perindopril Arginin Mylan 5 mg sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými triedami antihypertenzív.


Odporúčaná úvodná dávka je 5 mg podaná raz denne ráno.


U pacientov so silno aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (najmä u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo závažnou hypertenziou) môže dôjsť po úvodnej dávke k nadmernému poklesu tlaku krvi. U takýchto pacientov sa odporúča úvodná dávka 2,5 mg a liečbu je potrebné začať pod lekárskym dohľadom. Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 10 mg raz denne.


Po začatí liečby Perindopril Argininom Mylan 5 mg môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii; s väčšou pravdepodobnosťou sa môže vyskytnúť u pacientov súbežne liečených diuretikami. Z toho dôvodu sa odporúča zvýšená opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo solí.

Ak je to možné, diuretikum sa má vysadiť 2 až 3 dni pred začatím liečby Perindopril Argininom Mylan 5 mg (pozri časť 4.4).


U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má liečba Perindopril Argininom Mylan začínať dávkou 2,5 mg. Je potrebné monitorovať renálne funkcie a kaliémiu. Ďalšie dávkovanie Perindopril Argininu Mylan má byť prispôsobené odozve tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.


U starších pacientov sa má liečba začať dávkou 2,5 mg, a túto je možné po jednom mesiaci postupne zvýšiť na 5 mg, a potom v prípade potreby na 10 mg v závislosti od renálnych funkcií (pozri tabuľku „Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek“ nižšie).


Symptomatické srdcové zlyhanie:


Odporúča sa, aby sa liečba Perindopril Argininom Mylan, ktorá sa zvyčajne podáva v kombinácii s draslík nešetriacim diuretikom a/alebo digoxínom a/alebo beta-blokátorom, začala pod starostlivým lekárskym dohľadom s odporúčanou úvodnou dávkou 2,5 mg užitou ráno. Ak je táto dávka dobre znášaná, môže byť po dvoch týždňoch zvýšená na 5 mg raz denne. Úprava dávkovania má byť založená na klinickej odpovedi individuálneho pacienta.


Pri závažnom srdcovom zlyhaní a u iných pacientov považovaných za vysokorizikových (pacienti s poškodením renálnych funkcií a tendenciou k vzniku nerovnováhy elektrolytov, pacienti súbežne užívajúci diuretiká a/alebo vazodilatanciá) sa má liečba začínať pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4).


Pacienti s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie, napr. pacienti s depléciou solí s alebo bez hyponatriémie, pacienti s hypovolémiou alebo pacienti, ktorí užívali intenzívnu liečbu diuretikami, majú byť stabilizovaní pokiaľ možno ešte pred začatím liečby Perindopril Argininom Mylan. Je potrebné starostlivo monitorovať tlak krvi, renálne funkcie a draslík v sére (kaliémiu), a to ako pred, tak aj počas liečby Perindopril Argininom Mylan (pozri časť 4.4).


Stabilná koronárna choroba srdca:


Liečba Perindopril Argininom Mylan sa má začínať dávkou 5 mg raz denne počas dvoch týždňov, potom sa môže zvýšiť na 10 mg raz denne, a to v závislosti od renálnych funkcií, a za predpokladu, že dávka 5 mg je dobre znášaná.


Starší pacienti majú užívať 2,5 mg raz denne počas jedného týždňa, potom 5 mg raz denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 10 mg raz denne v závislosti od renálnych funkcií (pozri Tabuľku č.1 „Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek” nižšie). Dávka sa má zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre znášaná.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek:


U pacientov s poškodením funkcie obličiek má byť dávkovanie upravené podľa hodnôt klírensu kreatinínu, ako je popísané v Tabuľke č. 1 uvedenej nižšie:Tabuľka č. 1: Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek


Klírens kreatinínu (ml/min)

Odporúčaná dávka

ClCR ≥ 60

5 mg denne

30 < ClCR < 60

2,5 mg denne

15 < ClCR < 30

2,5 mg každý druhý deň

Hemodialyzovaní pacienti *

ClCR < 15

2,5 mg v deň dialýzy

* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.


Hemodialyzovaní pacienti majú dávku užiť po dialýze.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene:


U pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.4 a 5.2).


Deti a dospievajúci


Účinnosť a bezpečnosť použitia u detí a dospievajúcich nebola stanovená. Z toho dôvodu sa použitie u detí a dospievajúcich neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor;

 • Angioedém v súvislosti s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom v anamnéze;

 • Dedičný alebo idiopatický angioedém;

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6);

 • U pacientov alergických na arašidy alebo sóju (lecitín).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilná koronárna choroba srdca


Ak sa počas prvého mesiaca liečby perindoprilom vyskytne epizóda nestabilnej angíny pektoris (významná alebo nie), pred pokračovaním v liečbe sa má vykonať starostlivé zhodnotenie prínosu/rizika.


Hypotenzia


ACE inhibítory môžu spôsobiť nadmerný pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je zriedkavo pozorovaná u pacientov s hypertenziou bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou k nej môže dôjsť u pacientov s hypovolémiou, spôsobenou napríklad diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov so závažnou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním, so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej, bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Najväčšia pravdepodobnosť jej vzniku je u pacientov s vážnejšími stupňami srdcového zlyhania, teda pacientov liečených vysokými dávkami slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo s poškodením renálnych funkcií. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie sa má začiatok liečby a úprava dávky starostlivo monitorovať (pozri časti 4.2 a 4.8). Podobné opatrenia platia pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles tlaku krvi mohol viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.


Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo, a v prípade potreby sa mu má aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa tlak krvi zvýši po zväčšení objemu. U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky tlak krvi, môže dôjsť pri liečbe Perindopril Argininom Mylan k ďalšiemu zníženiu celkového tlaku krvi. Takýto účinok sa dá očakávať a zvyčajne nie je dôvodom na ukončenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné dávku znížiť, alebo Perindopril Arginin Mylan vysadiť.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia


Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, Perindopril Arginin Mylan sa má podávať opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Poškodenie renálnych funkcií


V prípade poškodenia renálnych funkcií (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa má úvodné dávkovanie perindoprilu upraviť podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. U týchto pacientov je rutinné monitorovanie kaliémie a hladín kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže viesť hypotenzia navodená po začatí liečby ACE inhibítormi k ďalšiemu poškodeniu renálnych funkcií. V takejto situácii bolo zaznamenané akútne, zvyčajne reverzibilné, renálne zlyhanie.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou renálnej artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, boli zaznamenané zvýšené hladiny urey v krvi a hladiny sérového kreatinínu, ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. K tomuto môže dôjsť najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Pri súčasnej renovaskulárnej hypertenzii je riziko vzniku závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie zvýšené. U týchto pacientov sa má liečba začať pod prísnym lekárskym dohľadom s nízkymi dávkami, ktoré sa potom musia opatrne titrovať. Vzhľadom na to, že liečba diuretikami môže prispievať k vzniku vyššie uvedených prejavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby Perindopril Argininom Mylan majú byť monitorované renálne funkcie.


U niektorých hypertonikov bez zjavného preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, a to najmä, ak bol Perindopril Arginin Mylan podávaný súbežne s diuretikom. K tomu môže dôjsť s väčšou pravdepodobnosťou u pacientov s preexistujúcim poškodením funkcie obličiek. Môže byť potrebné znížiť dávku a/alebo vysadiť diuretikum a/alebo Perindopril Arginin Mylan.


Hemodialyzovaní pacienti


U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súbežne liečených ACE inhibítorom boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzív.


Transplantácia obličiek


S podávaním Perindopril Argininu Mylan pacientom po nedávnej transplantácii obličiek nie sú žiadne skúsenosti.


Precitlivenosť / Angioedém


U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Perindopril Argininu Mylan, boli zriedkavo pozorované prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Tento sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takomto prípade je potrebné Perindopril Arginin Mylan okamžite vysadiť a až do úplného vymiznutia symptómov má prebiehať primerané monitorovanie. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci antihistaminiká boli pri zmierňovaní symptómov užitočné.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. V prípadoch, kedy je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu dýchacích ciest, sa musí okamžite poskytnúť pohotovostná liečba. Tá môže spočívať v podaní adrenalínu a/alebo v zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného a trvalého vymiznutia symptómov.


U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi môže byť riziko angioedému počas užívania ACE inhibítorov zvýšené (pozri časť 4.3).


U pacientov liečených ACE inhibítormi sa zriedkavo zaznamenal intestinálny angioedém. U týchto pacientov bola prítomná abdominálna bolesť (s alebo bez nauzey a vracania); v niektorých prípadoch tomuto stavu nepredchádzal angioedém tváre a hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný postupmi zahŕňajúcimi CT abdominálnej oblasti alebo ultrazvuk alebo pri chirurgickom zákroku, a symptómy vymizli po ukončení liečby ACE inhibítorom. Intestinálny angioedém je potrebné zahrnúť do diferenciálnej diagnostiky pacientov liečených ACE inhibítormi, u ktorých je prítomná abdominálna bolesť.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)


Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie


U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. hymenoptera venom) boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov sa spomínaným reakciám predišlo dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto objavili znova.


Hepatálne zlyhanie


Užívanie ACE inhibítorov bolo zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, majú ukončiť užívanie ACE inhibítora a zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia / Agranulocytóza / Trombocytopénia / Anémia


U pacientov užívajúcich ACE inhibítory bola zaznamenaná neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, alopurinol alebo prokaínamid, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak má pacient preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akýkoľvek náznak infekcie (napr. boľavé hrdlo, horúčka).


Rasa


ACE inhibítory spôsobujú vyššiu mieru výskytu angioedému u pacientov čiernej rasy, než u pacientov iných rás. Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný v znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v černošskej hypertenznej populácii.


Kašeľ


Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je zvyčajne neproduktívny, trvalý a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom sa má brať do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia / anestézia


U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému výkonu, alebo počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže Perindopril Arginin Mylan blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým výkonom. Ak sa vyskytne hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné ju korigovať zvýšením cirkulujúceho objemu.

Hyperkaliémia


Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory vzniku hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, zhoršením renálnych funkcií, vek ( 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené stavy, obzvlášť dehydratácia, akútna dekompenzácia srdca, metabolická acidóza, a súbežné použitie diuretík šetriacich draslík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka; alebo takí pacienti, ktorí užívajú iné lieky spojené so zvyšovaním hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka, obzvlášť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, môže viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového draslíka. Hyperkaliémia môže spôsobiť závažné, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie vyššie uvedených látok pokladá za nevyhnutné, majú sa použiť s opatrnosťou a za pravidelného sledovania hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti


U pacientov s diabetom liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, je počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom potrebné starostlivo monitorovať glykémiu (pozri časť 4.5).


Lítium


Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka


Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita


Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom nepovažuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, je potrebné prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený profil bezpečnosti pre používanie v gravidite. V prípade diagnostikovanej gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite prerušiť a ak je to vhodné, čo najskôr začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).Pomocné látky


V dôsledku prítomnosti laktózy, pacienti so zriedkavými dedičnými problémamiintolerancie galaktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo lapónskym deficitom laktázy nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká:


U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže dôjsť po začatí liečby ACE inhibítorom k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmu soli pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka:


Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú byť používané s opatrnosťou a pri častom monitorovaní hladín draslíka v sére.


Lítium:


Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Súbežné použitie tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a ešte viac zvýrazniť už ACE inhibítormi zvýšené riziko toxicity lítia. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, majú sa starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidné antiflogistiká (NSAID) vrátane kyseliny acetylsalicylovej 3 g/deň:


Keď sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami (napr. kyselina acetylsalicylová v antiflogistických dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAID), môže dôjsť k zmierneniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s existujúcou oslabenou funkciou obličiek. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť sledovanie renálnej funkcie po začiatku súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá:


Súbežné použitie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok perindoprilu. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.


Antidiabetiká:


Epidemiologické štúdie naznačili, že súbežné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych hypoglykemík) môže vyvolať zvýšenie účinku na zníženie glukózy v krvi s rizikom vzniku hypoglykémie. Tento jav sa zdá byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s poškodením renálnej funkcie.Tricyklické antidepresíva / Antipsychotiká / Anestetiká:


Súbežné použitie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká:

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, beta-blokátory, nitráty:


Perindopril sa môže používať súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (ak sa používa ako trombolytikum), s trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.


Lieky s obsahom zlata:


U pacientov podstupujúcich liečbu injekčným zlatom (nátriumaurotiomalát) a súbežne užívajúcich ACE inhibítor, vrátane perindoprilu, sa zriedkavo zaznamenali nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:


Používanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Používanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nebol presvedčivý; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom nepovažuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený profil bezpečnosti pre používanie v gravidite. Ak sa diagnostikuje gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, čo najskôr začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie, oligohydramnion, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky. U dojčiat, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa má starostlivo sledovať hypotenzia (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Laktácia:


Nakoľko nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa užívania Perindopril Argininu Mylan počas dojčenia, liečba Perindopril Argininom Mylan sa neodporúča a počas dojčenia je vhodnejšia alternatívna liečba s lepšie stanoveným profilom bezpečnosti, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril Arginin Mylan nemá žiadny priamy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym krvným tlakom, obzvlášť na začiatku liečby alebo v kombinácii s iným antihypertenzívnym liekom.


V dôsledku toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje narušená.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby perindoprilom boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené podľa nasledujúcej frekvencie:


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zníženie hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia / neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie boli zaznamenané veľmi zriedkavo. U pacientov s vrodeným deficitom G-6PDH boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: hypoglykémia (pozri časti 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku.


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy, závraty, vertigo, parestézia.

Veľmi zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy oka:

Časté: porucha videnia.


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté: hučanie v ušiach (tinnitus).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmia, angína pektoris a infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou.

Veľmi zriedkavé: cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Neznáme: vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: kašeľ, dýchavičnosť.

Menej časté: bronchospazmus.

Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nauzea, vracanie, abdominálna bolesť, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka, zápcha.

Menej časté: sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka, pruritus.

Menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4).

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: renálna insuficiencia.

Veľmi zriedkavé: akútne renálne zlyhanie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: impotencia.


Celkové poruchya reakcie v mieste podania:

Časté: asténia.

Menej časté: potenie.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Najmä u pacientov s renálnou insuficienciou, závažným srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou sa môžu vyskytnúť zvýšené hladiny urey v krvi a kreatinínu v plazme a hyperkaliémia, ktoré sú reverzibilné po prerušení liečby.

Zriedkavo bolo zaznamenané zvýšenie hepatálnych enzýmov a sérového bilirubínu.


Klinické štúdie:

Počas randomizovanej fázy štúdie EUROPA boli zaznamenávané len závažné nežiaduce udalosti. Závažné nežiaduce udalosti sa vyskytli u niekoľkých pacientov: u 16 (0,3 %) zo 6 122 pacientov užívajúcich perindopril a u 12 (0,2 %) zo 6 107 pacientov užívajúcich placebo. U pacientov liečených perindoprilom bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhle zastavenie srdca u 1 pacienta. Pre kašeľ, hypotenziu alebo inú neznášanlivosť prerušilo liečbu viac pacientov užívajúcich perindopril ako placebo, 6,0 % (n= 366) verzus 2,1 % (n= 129).


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní u ľudí sú k dispozícii len obmedzené údaje. Medzi symptómy spojené s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť hypotenzia, obehový šok, poruchy elektrolytov, renálne zlyhanie, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ.


Odporúčanou liečbou pri predávkovaní je intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do protišokovej polohy. Ak sú dostupné, môže sa zvážiť liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril sa dá zo systémového krvného obehu odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba je indikovaná pri bradykardii rezistentnej na liečbu. Je potrebné nepretržite monitorovať životne dôležité funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém - ACE inhibítory, samotné - perindopril

ATC kód: C09AA04


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Tento konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich niektoré vedľajšie účinky (napr. kašeľ).


Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú in vitrožiadnu ACE inhibičnú aktivitu.


Hypertenzia:


Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne ťažkej, ťažkej; spôsobuje zníženie systolického a diastolického tlaku krvi v polohe ležmo aj v stoji.


Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku krvi. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez ovplyvnenia srdcovej frekvencie.


Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.


Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4. a 6. hodinou po podaní jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti predstavuje približne 87–100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.


K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.


Ukončenie liečby nevedie k reboundefektu.


Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.


U ľudí boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média : lúmen malých artérií.


Súbežná liečba tiazidovými diuretikami má aditívny synergický účinok. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikami.


Srdcové zlyhanie:


Perindopril znižuje prácu srdca znížením preloadu a afterloadu.


Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním preukázali:


 • zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,

 • zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

 • zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu.


V porovnávajúcich štúdiách neviedlo podanie prvej dávky 2,5 mg perindopril arginínu pacientom s miernym až stredne závažným srdcovým zlyhaním v porovnaní s placebom k žiadnemu signifikantnému zníženiu tlaku krvi.


Pacienti so stabilnou koronárnou chorobou srdca:


Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.


Dvanásťtisícdvestoosemnásť (12 218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo randomizovaných na 8 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu (zodpovedajúcich 10 mg perindopril arginínu) (n= 6 110) alebo placebo (n= 6 108).


Populácia v štúdii mala potvrdenú koronárnu chorobu srdca bez klinických známok srdcového zlyhania. Celkovo 90 % pacientov prekonalo v minulosti infarkt myokardu a/alebo boli po koronárnej revaskularizácii. Väčšine pacientov bol skúšaný produkt pridaný ku konvenčnej liečbe zahŕňajúcej antiagregačné látky, hypolipidemiká a beta-blokátory.


Hlavné hodnotiace kritérium účinnosti bol kompozit kardiovaskulárnej mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zastavenia srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba 8 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu (zodpovedajúcich 10 mg perindopril arginínu) raz denne viedla k signifikantnému absolútnemu zníženiu primárneho cieľa o 1,9 % (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] – p < 0,001).


U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo v porovnaní s placebom pozorované absolútne zníženie primárneho cieľa o 2,2 %, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 % CI [12,0; 31,6] – p < 0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina.


Perindopril je proliečivo. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov, ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.


Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj biologickú dostupnosť, perindopril arginín sa má podávať perorálne v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.


Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v plazme.


Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.


Perindoprilát sa eliminuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín, takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.


Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od stupňa poškodenia (klírensu kreatinínu).


Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.


Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny klírens materskej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.


Mutagenita nebola pozorovaná v in vitro, ani v in vivo štúdiách.


Štúdie reprodukčnej toxicity (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nepreukázali žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity. Pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupine sa však potvrdilo, že vyvolávajú nežiaduce účinky na neskorý vývoj plodu, čo pri hlodavcoch a králikoch vedie k úmrtiu plodu a vrodeným defektom: boli pozorované renálne lézie a zvýšenie peri- a postnatálnej mortality.


V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát

Maltodextrín

Koloidný oxid kremičitý, hydrofóbny

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón (K30)


Filmový obal tablety:

Polyvinylalkohol – čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E 171), mastenec (E 553b), hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104), hlinitý lak briliantovej modrej FCF (FD&C modrá č.1 / E 133), lecitín (sója) (E 322), xantánová guma (E 415), žltý oxid železitý (E 172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení fľaše: 6 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša pozostávajúca z HDPE fľaše bielej farby s bielym nepriehľadným polypropylénovým (PP) uzáverom so závitom a s obsahom vysušovadla.

Veľkosti balenia: 30, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet.


Blistrové balenie (blister tvarovaný za studena) pozostávajúce z tvrdenej hliníkovej fólie lakovanej na matnej strane a na lesklej strane potiahnutej PE extrúziou, a z tvarovaného laminátového obalu s vrstvou vysušovadla.

Veľkosti balenia: 10, 14, 30, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DržiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0067/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2011


14/14

Perindopril Arginin Mylan 5 mg