+ ipil.sk

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/05414-TR, 2014/05415-TR

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04250-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

Perindopril/Indapamid Actavis 4 mg/1,25 mg

perindopril terc-butylamín/indapamid

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Perindopril/Indapamid Actavis a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perindopril/Indapamid Actavis

 3. Ako užívať Perindopril/Indapamid Actavis

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Perindopril/Indapamid Actavis

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Perindopril/Indapamid Actavis a na čo sa používa


Perindopril/Indapamid Actavis je kombinácia dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Je to antihypertenzívum, ktoré sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).


Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných ACE inhibítory. Tie fungujú tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčí vášmu srdcu pumpovať cez ne krv. Indapamid je diuretikum. Diuretiká zvyšujú množstvo moču vytvoreného obličkami. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču. Obidve tieto liečivá znižujú krvný tlak a spolu zabezpečujú kontrolu vášho krvného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perindopril/Indapamid Actavis


Neužívajte Perindopril/Indapamid Actavis:

 • ak ste alergický na perindopril alebo na niektorý iný ACE inhibítor,

 • ak ste alergický na indapamid alebo na niektorý iný sulfónamid,

 • ak ste alergický na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak sa u vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom, alebo ak sa tieto príznaky vyskytli u vás alebo u člena vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný angioedém),

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte stavom nazývaným hepatálna encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu),

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo keď podstupujete dialýzu,

 • ak máte nízku alebo vysokú hladinu draslíka v krvi,

 • ak je podozrenie, že máte neliečené dekompenzované srdcové zlyhanie (príznaky môžu zahŕňať závažnú retenciu vody, ťažkosti s dýchaním),

 • ak ste v posledných 6 mesiacoch tehotenstva (pozri tiež časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak už dojčíte alebo začínate dojčiť, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Perindopril/Indapamid Actavis nie je určený pre dojčiace matky. Ak plánujete dojčiť, váš lekár pre vás zvolí inú liečbu, obzvlášť, ak vaše dieťa je novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.


Upozornenia a opatrenia

 • Predtým, ako začnete užívať Perindopril /Indapamid Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca) alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),

 • ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom alebo s vašimi obličkami,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak trpíte kolagenózou (kožným ochorením) ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

 • ak máte aterosklerózu (tvrdnutie tepien),

 • ak trpíte hyperparatyreoidizmom (stav, keď príštitné telieska nepracujú správne),

 • ak trpíte dnou,

 • ak máte cukrovku,

 • ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady obsahujúce draslík,

 • ak užívate lítium,

 • ak užívate draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén), pretože je treba sa vyhnúť ich užívaniu s liekom Perindopril/Indapamid Actavis (pozri „Iné lieky a perindopril/Indapamid Actavis“).


Ak si myslíte že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Perindopril/Indapamid Actavis sa neodporúča v skorom štádiu tehotenstva a môže vážne ublížiť vášmu dieťaťu, ak ho užívate po prvých troch mesiacoch tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“)


Ak užívate Perindopril/Indapamid Actavis, informujte tiež svojho lekára alebo zdravotnícky personál ak:

 • máte podstúpiť anestéziu a/alebo chirurgický zákrok,

 • ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním alebo ste dehydratovaný,

 • máte podstúpiť hemodialýzu alebo LDL aferézu (čo je odstránenie cholesterolu z vašej krvi pomocou prístroja),

 • máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických prejavov na včelie alebo osie žihadlo,

 • máte podstúpiť lekárske vyšetrenie vyžadujúce injekciu jódovanej kontrastnej látky (látka, ktorá spôsobí, že orgány ako obličky alebo žalúdok sa stanú na röntgene viditeľné).


Športovci si musia uvedomiť, že Perindopril/Indapamid Actavis obsahuje liečivo (indapamid), ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.


Perindopril/Indapamid Actavissa nemá podávať deťom.


Iné lieky a Perindopril/Indapamid Actavis

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vyhnite sa užívaniu Perindoprilu/Indapamidu Actaviss:

 • lítiom (používa sa na liečbu depresie),

 • draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén), soľami draslíka.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môžu vzájomne reagovať s Perindopril/Indapamid Actavis:

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • iné diuretiká (lieky na odvodnenie),

 • prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu),

 • alopurinol (na liečbu dny),

 • terfenadín, astemizol alebo mizolastin (antihistaminiká na sennú nádchu alebo alergie),

 • kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy,

 • imunosupresíva používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii na prevenciu odmietnutia tkaniva (napr. cyklosporín),

 • lieky na liečbu rakoviny,

 • erytromycín podaný injekčne (antibiotikum),

 • halofantrín (používaný na liečbu niektorých typov malárie),

 • cisaprid alebo difemanil (používaných na liečbu žalúdočno-črevných ochorení),

 • sparfloxacín alebo moxifloxacín (antibiotiká používané na liečbu infekcií hrdla),

 • metadón,

 • pentamidín (používaný na liečbu zápalu pľúc),

 • vinkamín (používaný na liečbu straty pamäte u starších pacientov),

 • bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris),

 • lieky používané pri problémoch so srdcovým rytmom (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid, bretýlium),

 • digoxín alebo kardioglykozidy (na liečbu problémov so srdcom),

 • baklofén (na liečbu tuhosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako skleróza multiplex),

 • lieky na liečbu cukrovky ako inzulín alebo metformín,

 • vápnik, vrátane doplnkov vápnika,

 • stimulačné laxatíva (napr. senna),

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky salicylátov (napr. kyselina acetylsalicylová),

 • amfotericín B podaný injekčne (na liečbu závažného hubovitého ochorenia),

 • lieky na liečbu mentálnych porúch ako depresia, pocit úzkosti a schizofrénia ako sú (napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká ako amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol),

 • tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby),

 • zlato podávané injekčne (používané na liečbu zápalu kĺbov) nazývané aj nátriumaurotiomalát,

 • anestetiká podávané pred a počas operácie,

 • kontrastné látky podávané do žily pred „špeciálnym“ röntgenovým vyšetrením.


Perindopril/Indapamid Actavis a jedlo a nápoje

Perindopril/Indapamid Actavis sa odporúča užívať pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Zvyčajne vám váš lekár namiesto Perindoprilu/Indapamidu Actavis odporučí iný liek, pretože Perindopril/Indapamid Actavis sa neodporúča v skorom štádiu tehotenstva, a môže vážne ublížiť vášmu dieťaťu, ak ho užívate po prvých troch mesiacoch tehotenstva. Perindopril/Indapamid Actavis musí byť nahradený vhodným antihypertenzívom zvyčajne pred začatím tehotenstva.

Perindopril/Indapamid Actavissa nemá užívať počas 2. a 3. trimestra tehotenstva. Ihneď ako zistíte, že ste tehotná, váš lekár vám odporučí zastaviť liečbu Perindoprilom/Indapamidom Actavis. Ak otehotniete počas liečby Perindoprilom/Indapamidom Actavis, bezodkladne navštívte a informujte svojho lekára.


Ak dojčíte, nesmiete užívať Perindopril/Indapamid Actavis.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Perindopril/Indapamid Actavisobvykle neovplyvňuje bdelosť, avšak u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť rôzne reakcie súvisiace s poklesom krvného tlaku, ako sú závraty alebo slabosť. Pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov sa uistite, že nie ste takto ovplyvnený.


Perindopril/Indapamid Actavis obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.


 1. Ako užívať Perindopril/Indapamid Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne. Váš lekár sa môže rozhodnúť zvýšiť dávku na 2 tablety denne alebo zmeniť dávkovací režim, ak trpíte poškodením obličiek. Užívajte vašu tabletu prednostne ráno a pred jedlom. Zapite tabletu pohárom vody.


Perindopril/Indapamid Actavis 4 mg/1,25 mg

Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne. Váš lekár sa môže rozhodnúť zmeniť dávkovací režim, ak trpíte poškodením obličiek. Užívajte vašu tabletu prednostne ráno a pred jedlom. Zapite tabletu pohárom vody.


Ak užijete viac Perindopril/Indapamid Actavis,ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Najpravdepodobnejším prejavom v prípade predávkovania je nízky krvný tlak. Ak dôjde k výrazne nízkemu krvnému tlaku (príznaky ako závraty alebo upadanie do mdlôb), môže pomôcť ľahnutie si so zdvihnutými nohami.


Ak zabudnete užiť Perindopril/Indapamid Actavis

Je dôležité, aby ste váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Perindopril/Indapamid Actavis, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Perindopril/Indapamid Actavis

Keďže liečba vysokého krvného tlaku je obyčajne celoživotná, predtým ako tento liek prestanete užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú dôležité a budú si vyžadovať okamžité prijatie opatrení, ak ich pocítite.

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať Perindopril/Indapamid Actavis a okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

 • opuchnutie tváre, jazyka a priedušnice, ktoré môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním,

 • náhla alergická reakcia spojená s dýchavičnosťou, vyrážkou, sipotom a poklesom krvného tlaku,

 • nezvyčajne rýchly srdcový pulz,

 • závažná, rozsiahla pľuzgierovitá kožná vyrážka.

Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb, ale viac ako 1 zo 100 osôb)


 • bolesť hlavy

 • závrat

 • vertigo (závrat – pocit „točenia“)


 • mravčenie

 • pocit na vracanie, vracanie

 • bolesť brucha

 • poruchy chuti, sucho v ústach

 • poruchy trávenia, hnačka, zápcha

 • alergické reakcie (ako sú kožné vyrážky, svrbenie)


 • poruchy videnia

 • tinnitus (hučanie v ušiach)

 • točenie hlavy z dôvodu nízkeho krvného

tlaku

 • dýchavičnosť

 • kašeľ

 • svalové kŕče


 • pocit únavy


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb, ale viac ako 1 z 1000 osôb)

 • zmeny nálady


 • poruchy spánku

 • stiahnutie hrudníka, sipot a dýchavičnosť (bronchospazmus)


 • žihľavka

 • impotencia (neschopnosť dosiahnuť erekciu)

 • angioedém (príznaky ako sipot, opuch tváre alebo jazyka)

 • bodkovité krvácanie pod kožou (purpura)

 • problémy s obličkami (obličkové zlyhanie)


 • zápal pankreasu (pankreatitída)

 • zápal pečene (hepatitída)

 • potenie

 • ak trpíte systémovým lupus erythematosus (typ kolagénového ochorenia), tento stav sa môže zhoršiť


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)


 • zmätenosť

 • eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc)

 • závažné kožné prejavy ako multiformný erytém


 • poruchy krvi vrátane anémie, s vyššou náchylnosťou na vznik infekcie (ako horúčka, bolesť hrdla alebo ulcerácie (vredy) v ústnej dutine) a/alebo modriny alebo vznik krvácania ľahšie ako zvyčajne a/alebo pocit celkovej slabosti, bledosť kože a dýchavičnosť

 • zablokovaný, tečúci nos (rinitída)

 • nepravidelný tep srdca, angína, infarkt myokardu (kardiovaskulárne poruchy)

 • boli hlásené prípady zvýšenej citlivosti kože po vystavení slnku alebo umelému UVA žiareniu (fotosenzitivita) môžu sa vyskytnúť príznaky opálenia rýchlejšie ako v normáleV prípade hepatálnej insuficiencie (problémy s pečeňou) je možnosť vzniku hepatálnej encefalopatie (degeneratívne ochorenie mozgu).


Môžu sa vyskytnúť zmeny vo výsledkoch krvných testov. Váš lekár vám možno bude musieť urobiť krvné testy na kontrolu vášho stavu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Perindopril/Inadapamid Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajtev pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Perindopril/Indapamid Actavis obsahuje

 • Liečivá sú: perindopril terc-butylamín a indapamid. Jedna tableta Perindoprilu/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg obsahuje 2 mg perindoprilu terc-butylamínu a 0,625 mg indapamidu.

Jedna tableta Perindoprilu/Indapamid Actavis 4 mg/ 1,25 mg obsahuje 4 mg perindoprilu terc-butylamínua 1,25 mg indapamidu.

 • Ďalšie zložky v tablete sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551) a stearát horečnatý (E470B).


Ako vyzerá Perindopril/Indapamid Actavis a obsah balenia

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg biele až takmer biele podlhovasté tablety s vytlačeným „I“, oddeľujúcou ryhou, „2“ na jednej strane a s „>“ na druhej strane.


Perindopril/Indapamid Actavis 4 mg/1,25 mg sú biele až takmer biele podlhovasté tablety s vytlačeným „I4“ na jednej strane a s „>“ na druhej strane.


Tablety sú dostupné v blistrových baleniach obsahujúcich 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 alebo 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca:

Arrow Pharm (Malta) Limited

62 Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia BBG06

Malta


alebo


Juta Pharma GmbH

Gutenbergstrasse 13

24941 Flensburg

Nemecko


alebo


Arrow Géneriques

26 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francúzsko


alebo


Selamine Limited – T/A Arrow Generics Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Clonshaugh, Dublin 17

Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko

Perindopril/Indapamide AB 2 mg/0,625 mg, tabletten

Perindopril/Indapamide AB 4 mg/1,25 mg, tabletten

Česká republika

Perindopril/Indapamide Arrow 2 mg/0,625 mg

Perindopril/Indapamide Arrow 4 mg/1,25 mg

Dánsko

Coprindomid

Francúzsko

Perindopril/Indapamide Arrow 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable

Perindopril/Indapamide Arrow 4 mg/1.25 mg, comprimé sécable

Nemecko

Perindo-Q comp. 2 mg/0,625 mg tabletten

Perindo-Q comp. 4 mg/1,25 mg tabletten

Maďarsko

Co-Indipam

Írsko

Percarnil plus 2 mg/0,625 mg tablets

Percarnil plus 4 mg/1,25 mg tablets

Taliansko

Perindopril erbumina/Indapamide Arrow 2 mg/0,625 mg

Perindopril erbumina/Indapamide Arrow 4 mg/1,25 mg

Malta

Percanil Indapamide

Holandsko

Perindopril tert-butylamine/Indapamide Aurobindo 2 mg/0,625 mg, tabletten

Perindopril tert-butylamine/Indapamide Aurobindo 4 mg/1,25 mg, tabletten

Poľsko

Co-Indipam

Portugalsko

Perindopril+Indapamida Arrowblue

Slovinsko

PERCARNIL COMBO 2mg/0,625mg tablete

PERCARNIL COMBO 4mg/1,25mg tablete

Slovenská republika

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

Perindopril/Indapamid Actavis 4 mg/1,25 mg

Španielsko

Perindopril-Indapamida Arrow 2 mg/0,625 mg

Perindopril-Indapamida Arrow 4 mg/1,25 mg

Veľká Británia

Prindavam 2 mg/0,625 mg tablets

Prindavam 4 mg/1.25 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


7/7

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/05414-TR

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04250-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 1,669 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 2 mg perindopril terc-butylamínu a 0,625 mg indapamidu.


Pomocná látka: 71,375 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biela až takmer biela podlhovastá tableta, s vytlačeným „I“, oddeľujúcou ryhou, „2“ na jednej strane a s „>“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.

Zvyčajná dávka je jedna tableta Perindoprilu/Indapamidu Actavis 2 mg/0,625 mg denne, užitá ako jednotlivá dávka, prednostne ráno a pred jedlom. Ak krvný tlak nie je kontrolovaný po jednom mesiaci liečby, dávka sa môže zdvojnásobiť.


Starší pacienti (pozri časť 4.4)

Liečba sa má začať bežnou dávkou, jednou tabletou Perindoprilu/Indapamidu Actavis 2 mg/0,625 mg denne.


Pacienti s renálnym poškodením (pozri časť 4.4)

Pri závažnom renálnom poškodení (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

U pacientov so stredne závažným renálnym poškodením (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min) má byť maximálna dávka jedna tableta Perindoprilu/Indapamidu Actavis 2 mg/0,625 mg denne.

U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším alebo rovnajúcim sa 60 ml/min nie je potrebná úprava dávky.

Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Pacienti s hepatálnym poškodením (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2)

Pri závažnom hepatálnom poškodení je liečba kontraindikovaná.

U pacientov so stredne závažným hepatálnym poškodením nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg sa nemá používať u detí a dospievajúcich, keďže účinnosť a znášanlivosť perindoprilu u detí a dospievajúcich, samotného alebo v kombinácii, nebola stanovená.


4.3 Kontraindikácie


Súvisiace s perindoprilom:

 • Precitlivenosť na perindopril alebo na niektorý iný ACE inhibítor,

 • Anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom,

 • Hereditárny/idiopatický angioedém,

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


Súvisiace s indapamidom:

 • Precitlivenosť na indapamid alebo na niektoré iné sulfónamidy,

 • Závažné renálne poškodenie (klírens kreatinínu pod 30 ml/min),

 • Hepatálna encefalopatia,

 • Závažné hepatálne poškodenie,

 • Hypokaliémia,

 • Vo všeobecnosti sa tento liek neodporúča v kombinácii s liekmi bez antiarytmických účinkov vyvolávajúcimi torsades de pointes (pozri časť 4.5),

 • Laktácia (pozri časť 4.6).


Súvisiace s Perindoprilom/Indapamidom Actavis 2 mg/0,625 mg:

 • Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Pre nedostatok dostatočných terapeutických skúseností sa Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg nemá používať u:

 • dialyzovaných pacientov,

 • pacientov s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Spoločné pre perindopril a indapamid

Pri nízko dávkovej kombinácii Perindoprilu/Indapamidu Actavis 2 mg/0,625 mg sa v porovnaní s najnižšími schválenými dávkami jednotlivých zložiek nepozorovalo významné zníženie nežiaducich účinkov lieku, s výnimkou hypokaliémie (pozričasť 4.8). Ak je pacient súčasne vystavený účinkom dvoch antihypertenzívnych látok, ktoré sú pre neho nové, nedá sa vylúčiť zvýšený výskyt idiosynkratických reakcií. Na minimalizovanie tohto rizika je potrebné pacienta starostlivo monitorovať.


Lítium

Kombinácia lítia s kombináciou perindoprilu a indapamidu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Súvisiace s perindoprilom


Neutropénia/agranulocytóza

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory bola zaznamenaná neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, alopurinol alebo prokaínamid, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak má pacient preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akýkoľvek náznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčku).


Precitlivenosť /angioneurotický edém

U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, vrátane perindoprilu, bol zriedkavo hlásený angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Môže sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa musí liečba perindoprilom ihneď zastaviť a má sa začať primerané monitorovanie, aby sa zabezpečilo, že pred prepustením pacienta došlo k úplnému vymiznutiu príznakov. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci antihistaminiká boli pri zmierňovaní symptómov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Pri postihnutí jazyka, hlasiviek alebo hrtana, ktoré môže pravdepodobne viesť k obštrukcii dýchacích ciest, musí byť ihneď poskytnutá adekvátna liečba, ktorá môže zahŕňať subkutánne podanie roztoku adrenalínu v 1:1000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/alebo opatrenia na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest.


U černošských pacientov užívajúcich ACE inhibítory bol hlásený početnejší výskyt angioedému v porovnaní s pacientmi iných rás.


U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi môže byť zvýšené riziko vzniku angioedému počas užívania ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).


Črevný angioedém bol hlásený zriedkavo u pacientov liečených ACE inhibítormi. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez nauzey alebo vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE inhibítorov. Črevný angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou brucha.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie

Boli zaznamenané jednotlivé hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli pretrvávajúce, život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie pri užívaní ACE inhibítorov počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov (včely, osy). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou, a ich používaniu sa treba vyhnúť u tých, ktorí sa podrobujú imunoterapii jedom. Avšak u pacientov vyžadujúcich ACE inhibítory aj desenzibilizáciu, sa dá týmto reakciám predísť dočasným prerušením podávania ACE inhibítora najmenej 24 hodín pred liečbou.


Anafylaktoidnéreakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.Hemodialyzovaní pacienti

U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán (napr. AN 69®) a súčasne liečených ACE inhibítorom boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej triedy antihypertenzív.


Draslík šetriace diuretiká, soli draslíka

Kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, solí draslíka sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Tehotenstvo a dojčenie

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas tehotenstva. Keď je pokračujúca liečba ACE inhibítormi považovaná za nevyhnutnú, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu so stanoveným bezpečnostným profilom pre použitie v tehotenstve. Ak je tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormimá byť okamžite prerušená a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba(pozri časti 4.3 a 4.6).


Užívanie perindoprilu počas dojčenia sa neodporúča.


Súvisiace s indapamidom

Pri poškodenej funkcii pečene môžu tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. V takomto prípade sa musí podávanie diuretika ihneď ukončiť.


Fotosenzitivita

Pri tiazidových a tiazidom príbuzných diuretikách boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa zastaviť liečbu. Ak je podávanie diuretík považované za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Opatrenia pri používaní


Spoločné pre perindopril a indapamid

Renálne poškodenie

V prípade ťažkého renálneho poškodenia (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

U niektorých hypertenzívnych pacientov bez predošlých zjavných obličkových lézií, a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť, a ak je to možné, znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.

U týchto pacientov bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. Renálne zlyhanie bolo zaznamenané hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním alebo so základným renálnym zlyhaním, vrátane stenózy renálnej artérie.

Liek sa zvyčajne neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo pri jednej funkčnej obličke.


Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov

V prípade pre-existujúcej deplécie sodíka (zvlášť u pacientov so stenózou renálnej artérie) existuje riziko náhlej hypotenzie. Preto sa má vykonávať systematické sledovanie klinických príznakov deplécie vody a elektrolytov, ktorá môže nastať pri pridruženej epizóde hnačky alebo vracania. U týchto pacientov sa má vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických elektrolytov.

Výrazná hypotenzia môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie fyziologického roztoku.

Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pokračovania liečby. Po opätovnom dosiahnutí uspokojivého krvného objemu a krvného tlaku sa môže liečba znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.


Hladiny draslíka

Kombinácia perindoprilu a indapamidu nezabraňuje vzniku hypokaliémie, obzvlášť u diabetických pacientov alebo u pacientov s renálnym zlyhaním. Tak ako pri ktoromkoľvek antihypertenzíve v kombinácii s diuretikom sa má vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických hladín draslíka.


Pomocné látky

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami neznášanlivostigalaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou.


Súvisiace s perindoprilom

Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný suchý kašeľ. Je charakteristický svojou perzistenciou a vymiznutím po vysadení liečby. V prípade výskytu tohto symptómu sa má uvažovať o iatrogénnej etiológii. Ak sa naďalej uprednostňuje preskripcia ACE inhibítora, môže sa zvážiť pokračovanie liečby.


Pediatrická populácia

Účinnosť a znášanlivosť perindoprilu u detí a dospievajúcich, samotného alebo v kombinácii, neboli stanovené.


Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípade srdcovej insuficiencie, deplécie vody a elektrolytov, atď.)

Výrazná stimulácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému bola pozorovaná obzvlášť pri výraznej deplécii vody a elektrolytov (prísna diéta s obmedzeným príjmom sodíka alebo dlhodobá diuretická liečba), u pacientov, ktorých krvný tlak bol na začiatku nízky, v prípade stenózy renálnej artérie, kongestívneho srdcového zlyhania alebo cirhózy s edémom a ascitom.

Blokovanie tohto systému ACE inhibítorom môže preto spôsobiť, obzvlášť v čase prvého podania alebo počas prvých dvoch týždňov liečby, náhly pokles krvného tlaku a/alebo zvýšenie plazmatických hladín kreatinínu s prejavom funkčnej renálnej insuficiencie.

Príležitostne to môže mať akútny nástup, hoci zriedka, a môže sa prejaviť s rôznou latenciou.

V takýchto prípadoch sa má potom liečba začať nižšou dávkou a tá sa má postupne zvyšovať.


Starší pacienti

Pred začatím liečby sa majú vyšetriť renálne funkcie a hladiny draslíka. Úvodná dávka sa následne upraví podľa odpovede krvného tlaku, najmä v prípade deplécie vody a elektrolytov, aby sa zabránilo náhlemu vzniku hypotenzie.


Pacienti so známou aterosklerózou

Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak zvláštna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou, kedy sa liečba začína nízkou dávkou.


Renovaskulárna hypertenzia

Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Aj napriek tomu môžu byť ACE inhibítory prínosné u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, ktorí čakajú na chirurgický zákrok, alebo keď uskutočnenie tohto zákroku nie je možné.

Ak je Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg predpísaný pacientom so známou alebo predpokladanou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať v nemocničnom zariadení nízkou dávkou a majú sa monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka, pretože u niektorých pacientov došlo k vzniku funkčnej renálnej insuficiencie, ktorá sa upravila po zastavení liečby.


Ďalšie rizikové skupiny pacientov

U pacientov s ťažkou srdcovou insuficienciou (stupeň IV) alebo u pacientov s inzulíndependentným diabetes mellitus (spontánna tendencia k zvýšeným hladinám draslíka) sa musí liečba začať pod lekárskym dohľadom zníženou úvodnou dávkou. Liečba beta-blokátormi u hypertenzívnych pacientov s koronárnou insuficienciou sa nemá prerušiť: ACE inhibítor sa má pridať k beta-blokátoru.


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov v minulosti liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom musia byť dôkladne monitorované hladiny glykémie, hlavne počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítormi.


Etnické rozdiely

Rovnako ako ostatné ACE inhibítory, perindopril je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u černochov ako u ľudí iných rás, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu u hypertenzívnej černošskej populácie.


Chirurgický zákrok /anestézia

Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézie spôsobovať hypotenziu, zvlášť, ak podané anestetikum je látka s hypotenzívnym potenciálom.

Preto sa odporúča liečbu dlhodobo účinkujúcimi inhibítormi angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako je perindopril, podľa možnosti prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.


Aortálna stenóza alebo stenóza mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia

ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou výtokovej časti ľavej komory.


Hepatálne zlyhanie

ACE inhibítory boli zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, musia ukončiť užívanie ACE inhibítora a musia zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Hyperkaliémia

Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, obzvlášť dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza a súčasné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenon, triamterén, amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné lieky spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže hlavne u pacientov s poškodenou renálnou funkciou viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie.Ak sa súčasné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a častým sledovaním hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).

Súvisiace s indapamidom


Rovnováha vody a elektrolytov

Hladiny sodíka

Tieto majú byť skontrolované pred začatím liečby, potom v pravidelných intervaloch. Každá diuretická liečba môže spôsobiť zníženie hladín sodíka, čo môže mať vážne následky. Pokles hladín sodíka môže byť spočiatku asymptomatický, preto je potrebné pravidelné sledovanie. Sledovanie musí byť ešte častejšie u starších a u cirhotických pacientov (pozri časti 4.8 a 4.9).


Hladiny draslíka

Deplécia draslíka s hypokaliémiou je hlavné riziko spojené s tiazidovými a tiazidom príbuznými diuretikami. Riziku vzniku znížených hladín draslíka ( 3,4 mmol/l) sa má zabrániť u niektorých vysoko rizikových skupín, ako sú starší pacienti a/alebo podvyživené osoby, užívajúci viac liekov súčasne alebo nie, cirhotickí pacienti s opuchmi a ascitom, pacienti s ochorením koronárnych artérií a pacienti so srdcovým zlyhaním.

V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu kardioglykozidov a riziko vzniku porúch rytmu.

Rizikoví sú aj pacienti s predĺženým QT intervalom, či už kongenitálneho alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, tak ako bradykardia, pôsobí ako faktor, ktorý podporuje vznik závažných porúch rytmu, obzvlášť torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.

Vo všetkých prípadoch je potrebné častejšie vyšetrovanie hladín draslíka. Prvé vyšetrenie plazmatických hladín draslíka sa má uskutočniť počas prvého týždňa po začatí liečby.

Ak sa zaznamenajú nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa ich úprava.


Hladiny vápnika

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika v moči a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín vápnika. Významne zvýšené hladiny vápnika môžu byť spojené s nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom. V takomto prípade má byť pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok liečba zastavená.


Glukóza v krvi

Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u diabetických pacientov, obzvlášť pri nízkych hladinách draslíka.


Kyselina močová

Tendencia k vzniku záchvatov dny môže byť zvýšená u hyperurikemických pacientov.


Renálna funkcia a diuretiká

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len mierne zníženej renálnej funkcii (hladiny kreatinínu nižšie ako približne 25 mg/l, t.j. 220 mol/l u dospelých).

U starších pacientov majú byť hodnoty plazmatických hladín kreatinínu upravené pri zohľadnení veku, telesnej hmotnosti a pohlavia pacienta, podľa Cockroftovho vzorca:

clcr= (140 – vek) x telesná hmotnosť / 0,814 x plazmatická hladina kreatinínu

s: vekom vyjadreným v rokoch

telesnou hmotnosťou v kg

plazmatickou hladinou kreatinínu v mol/l.

Tento vzorec platí u starších mužov a pre ženy musí byť prispôsobený vynásobením výsledku koeficientom 0,85.

Hypovolémia, ktorá je výsledkom straty vody a sodíka spôsobenej diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže viesť k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Táto prechodná funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne nežiaduce následky pre pacientov s normálnou renálnou funkciou, môže však zhoršiť už existujúce renálne poškodenie.


Športovci

Športovci si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Spoločné pre perindopril a indapamid


Súčasné použitie, ktoré sa neodporúča

Lítium:Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Súčasné použitie tiazidových diuretík môže ešte viac zvýšiť hladiny lítia a zvýrazniť riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu v kombinácii s indapamidom spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, majú sa starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Súčasné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť

- Baklofén:Zosilnenie antihypertenzívneho účinku. Monitorovanie krvného tlaku a renálnych funkcií, a v prípade potreby prispôsobenie dávky antihypertenzíva.

 • Nesteroidné protizápalové lieky: Ak sú ACE inhibítory podávané súčasne s nesteroidnými protizápalovými liekmi (vrátane kyseliny acetylsalicylovej v antiflogisticky účinných dávkach, COX – 2 inhibítorov a neselektívnych nesteroidných antiflogistík) môže nastať znížený antihypertenzívny účinok. Súčasné použitie ACE inhibítorov a nesteroidných antiflogistík môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií, vrátane akútneho renálneho zlyhania a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, najmä u pacientov s pre-existujúcou nízkou renálnou funkciou. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť adekvátne hydratovaní a má sa zvážiť pravidelné monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej terapie a následne v pravidelných intervaloch.


Súčasné použitie, ktoré vyžaduje určitú pozornosť

- Imipramínové antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká:Zvýšený antihypertenzívny účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).

- Kortikosteroidy, tetrakosaktid: Zníženie antihypertenzívneho účinku (retencia solí a vody spôsobená kortikosteroidmi).

- Iné antihypertenzíva: Použitie iných antihypertenzív s perindoprilom/indapamidom môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku.


Súvisiace s perindoprilom


Súčasné použitie, ktoré sa neodporúča

- Draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén, samotné alebo v kombinácii), draslík (soli): ACE inhibítory znižujú stratu draslíka navodenú diuretikom. Draslík šetriace diuretiká, napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére (potenciálne letálnemu). Ak je ich súčasné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú sa používať s opatrnosťou a pri častom monitorovaní hladín draslíka v sére a EKG.


Súčasné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť

 • Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy): Zaznamenané pri kaptoprile a enalaprile. Používanie ACE inhibítorov môže zvýšiť hypoglykemizujúci účinok u diabetikov liečených inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi. Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (zlepšenie glukózovej tolerancie vedie k zníženiu potreby inzulínu).


Súčasné použitie, ktoré vyžaduje určitú pozornosť

 • Alopurinol,cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid: Súčasné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku leukopénie.

- Anestetiká: ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzívne účinky niektorých anestetík.

- Diuretiká (tiazidové alebo kľučkové diuretiká): Pri začatí liečby perindoprilom môže viesť predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík k deplécii objemu a riziku vzniku hypotenzie.

- Zlato: nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli hlásené zriedkavo u pacientov liečených injekčným zlatom (sodium aurothiomalate) a súčasne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu.


Súvisiace s indapamidom


Súčasné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť

- Lieky vyvolávajúce torsades de pointes: Pre riziko vzniku hypokaliémie sa má indapamid podávať s opatrnosťou v kombinácii s liekmi vyvolávajúcimi torsades de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid); antiarytmiká triedy III (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium, sotalol); niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín), benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid,tiaprid), butyrofenóny (droperidol, haloperidol), iné neuroleptiká (pimozid); iné látky ako bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycín, halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín, i.v. vinkamín, metadón, astemizol, terfenadín. Prevencia nízkych hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava: monitorovanie QT intervalu.

- Lieky znižujúce hladiny draslíka: amfotericín B (i.v. podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva: Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok). Monitorovanie hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava; zvláštna pozornosť je potrebná v prípade liečby kardioglykozidmi. Majú sa používať nestimulačné laxatíva.

- Kardioglykozidy: Nízke hladiny draslíka podporujú toxické účinky kardioglykozidov. Majú sa monitorovať hladiny draslíka a EKG a v prípade potreby sa má prehodnotiť liečba.


Súčasné použitie, ktoré vyžaduje určitú pozornosť

- Metformín:Laktátová acidóza vyvolaná metformínom, spôsobená možnou funkčnou renálnou insuficienciou súvisiacou s diuretikami a najmä s kľučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 mol/l) u mužov a 12 mg/l (110 mol/l) u žien.

- Jódované kontrastné látky:V prípade dehydratácie spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko vzniku akútnej renálnej insuficiencie, najmä ak sú použité vysoké dávky jódovaných kontrastných látok. Pred podaním jódovanej zlúčeniny sa má vykonať rehydratácia.

- Vápnik (soli): Riziko zvýšených hladín vápnika v dôsledku zníženého vylučovania vápnika v moči.

- Cyklosporín:Riziko zvýšených hladín kreatinínu s nezmenenými hladinami cirkulujúceho cyklosporínu, aj pri stavoch bez deplécie solí a vody.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Súvisiace s perindoprilom

Použitie ACE inhibítorov sa počas prvého trimestra gravidity neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov počas 2. a 3. trimestra gravidity je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz ohľadne rizika teratogenicity v dôsledku expozície ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nebol jednoznačný; i keď malé zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť. V prípade, že sa terapia ACE inhibítormi považuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívne antihypertenzívne liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď je gravidita diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna terapia.


Je známe, že vystavenie účinku ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri tiež časť 5.3).


Ak dôjde k vystaveniu účinkom ACE inhibítora od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa majú starostlivo pozorovať na príznaky hypotenzie (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Súvisiace s indapamidom

Dlhodobé vystavenie účinku tiazidu počas tretieho trimestra gravidity môže znížiť plazmatický objem matky, ako aj uteroplacentárny tok krvi, čo môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu. Okrem toho boli hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov po vystavení účinku na konci gravidity.


Laktácia

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg je počas laktácie kontraindikovaný.

Keďže informácie o použití perindoprilu počas laktácie nie sú dostupné, perindopril sa počas laktácie neodporúča, a vhodnejšie sú alternatívne liečby s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas laktácie, najmä u dojčiat a novorodencov alebo predčasne narodených detí.

Indapamid sa vylučuje do materského mlieka. Indapamid je úzko príbuzný tiazidovým diuretikám, ktoré boli počas dojčenia spojené s poklesom, alebo až potlačením vylučovania mlieka. Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na deriváty sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikterus.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Súvisiace s perindoprilom, indapamidom a Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

Ani tieto dve liečivá samostatne, ani kombinované v Perindoprile/Indapamide Actavis 2 mg/0,625 mg nemajú priamy vplyv na bdelosť, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym krvným tlakom, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri kombinácii s iným antihypertenzívnym liekom.

Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


Podávanie perindoprilu inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém a má tendenciu znižovať straty draslíka spôsobené indapamidom. U dvoch percent pacientov liečených Perindoprilom/Indapamidom Actavis 2 mg/0,625 mg sa vyskytla hypokaliémia (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).


Nasledujúce nežiaduce účinky môžu byť pozorované počas liečby a sú odstupňované podľa nasledujúcej frekvencie:

Veľmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); menej časté (>1/1 000, <1/100); zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé:

 • Trombocytopénia, leukopénia/neutropénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia.

 • Anémia (pozri časť 4.4) bola zaznamenaná pri používaní ACE inhibítorov za osobitných okolností (pacienti po transplantácii obličiek, hemodialyzovaní pacienti).


Psychické poruchy

Menej časté: Poruchy nálady alebo poruchy spánku.


Poruchy nervového systému

Časté: Parestézia, bolesti hlavy, závraty, vertigo.

Veľmi zriedkavé: Zmätenosť.


Poruchy oka

Časté: Porucha videnia.


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: Hučanie v ušiach.


Poruchy ciev

Časté: Hypotenzia, či už ortostatická alebo nie (pozri časť 4.4).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: Arytmia vrátane bradykardie, ventrikulárna tachykardia, artriálna fibrilácia, angína pektoris a infarkt myokardu pravdepodobne ako sekundárny jav pri nadmernej hypotenzii u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

- Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný suchý kašeľ. Je charakteristický svojou perzistenciou a vymiznutím po vysadení liečby. Pri výskyte tohto symptómu sa má uvažovať o iatrogénnej etiológii. Dýchavičnosť.

Menej časté: Bronchospazmus.

Veľmi zriedkavé: Eozinofilná pneumónia, rinitída.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:Obstipácia, suchosť v ústach, nauzea, epigastrická bolesť, bolesti brucha, porucha chuti,vracanie, porucha trávenia, hnačka.

Veľmi zriedkavé:Pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:Cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť 4.4).

Neznáme:V prípade hepatálnej insuficiencie je možný vznik hepatálnej encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážka, svrbenie, makulopapulárne vyrážky.

Menej časté:

- Angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4).

- Hypersenzitívne, hlavne dermatologické reakcie u pacientov s predispozíciou na alergické a astmatické reakcie.

- Purpura.

 • Možné zhoršenie existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus.

Veľmi zriedkavé: Multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm.

Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Renálna insuficiencia.

Veľmi zriedkavé: Akútne renálne zlyhanie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Impotencia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Asténia.

Menej časté: Potenie.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 • Deplécia draslíka s obzvlášť závažným poklesom hladín draslíka u niektorých rizikových skupín pacientov (pozri časť 4.4).

 • Znížené hladiny sodíka s hypovolémiou spôsobujúcou dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu.

 • Zvýšenie hladín kyseliny močovej a hladín glukózy v krvi počas liečby.

 • Mierne zvýšenie hladín močoviny a plazmatických hladín kreatinínu, reverzibilné po zastavení liečby. Toto zvýšenie je častejšie v prípade stenózy renálnej artérie, arteriálnej hypertenzie liečenej diuretikami, renálnej insuficiencie.

 • Zvýšené hladiny draslíka, zvyčajne prechodné.


Zriedkavé: Zvýšené plazmatické hladiny vápnika.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Najpravdepodobnejším nežiaducim účinkom v prípade predávkovania je hypotenzia, niekedy sprevádzaná nauzeou, vracaním, kŕčmi, závratmi, ospalosťou, zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do anúrie (v dôsledku hypovolémie). Môžu sa vyskytnúť poruchy solí a vody (nízke hladiny sodíka, nízke hladiny draslíka).

Prvé opatrenia, ktoré je potrebné prijať, pozostávajú z rýchlej eliminácie požitého lieku výplachom žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia, s následnou obnovou rovnováhy tekutín a elektrolytov do normálu v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

Ak nastane výrazná hypotenzia, môže sa upraviť uložením pacienta do polohy ležmo so zníženou hlavou. V prípade potreby môže byť podaná intravenózna infúzia fyziologického roztoku, alebo môže byť použitá iná metóda zväčšenia objemu.

Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa dá dialyzovať (pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretiká, ATC kód: C09BA04


Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg je kombinácia terc-butylamínovej soli perindoprilu, inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, a indapamidu, chlorosulfamoylového diuretika. Jeho farmakologické vlastnosti vychádzajú z vlastností každej tejto zložky branej oddelene, ako aj z aditívneho synergického účinku týchto dvoch liekov v kombinácii.


Mechanizmus účinku


Súvisiaci s Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg

Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg vytvára aditívnu synergiu antihypertenzívnych účinkov jeho dvoch zložiek.


Súvisiaci s perindoprilom

Perindopril je inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor), ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku; okrem toho, tento enzým stimuluje sekréciu aldosterónu kôrou nadobličiek a stimuluje degradáciu bradykinínu, vazodilatačnej látky, na neaktívne heptapeptidy. Toto vedie k:

- zníženiu sekrécie aldosterónu,

- zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, keďže aldosterón už nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,

 • poklesu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na cievne riečisko v svale a obličke, bez sprievodnej retencie solí a vody alebo reflexnej tachykardie pri dlhotrvajúcej liečbe.


Antihypertenzívny účinok perindoprilu sa prejavuje aj u pacientov s nízkymi alebo normálnymi koncentráciami renínu.


Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neaktívne. Perindopril znižuje prácu srdca:

- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami v metabolizme prostaglandínov: zníženie pre-loadu,

- znížením celkovej periférnej rezistencie: zníženie after-loadu.


Štúdie uskutočnené na pacientoch so srdcovou insuficienciou preukázali:

- zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,

- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu,

- zvýšenie regionálneho prietoku krvi v svale.

Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.


Súvisiace s indapamidom

Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje re-absorpciu sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem tvoreného moču a pôsobí antihypertenzívne.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Hypertenzia

Súvisiaca s Perindoprilom/Indapamidom Actavis 2 mg/0,625 mg

U hypertenzívnych pacientov, nezávisle od veku, vykazuje Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg od dávky závislý antihypertenzívny účinok na diastolický a systolický arteriálny tlak v ľahu i v stoji. Tento antihypertenzívny účinok trvá 24 hodín. Zníženie krvného tlaku sa dosiahne za menej ako jeden mesiac bez tachyfylaxie; ukončenie liečby nevedie k reboundúčinku. Počas klinických štúdií vytvorilo súčasné podávanie perindoprilu a indapamidu antihypertenzívny účinok, synergický vo vzťahu ku každému lieku podávanému samostatne.


Účinok nízko dávkovej kombinácie Perindoprilu/Indapamidu Actavis 2 mg/0,625 mg na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu nebol sledovaný.


PICXEL, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá, aktívne kontrolovaná štúdia hodnotila účinok kombinácie perindopril/indapamid v porovnaní s monoterapiou enalaprilom, na základe echokardiografického hodnotenia hypertrofie ĽK.

V štúdii PICXEL boli hypertenzívni pacienti s hypertrofiou ĽK (definovanou ako index masy ľavej komory srdca (LVMI) > 120 g/m2u mužov a > 100 g/m2u žien) randomizovaní buď na perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg alebo na enalapril 10 mg jedenkrát denne po dobu 1 roku. Dávka bola prispôsobená podľa kontroly krvného tlaku, perindopril až na 8 mg a indapamid na 2,5 mg alebo enalapril na 40 mg jedenkrát denne. Len 34 % osôb zostalo liečených dávkou perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg (verzus 20 % s enalaprilom 10 mg). Na konci liečby sa LVMI znížil signifikantne viac v skupine perindopril/indapamid (-10,1 g/m²) v porovnaní so skupinou enalaprilu (-1,1 g/m²) u celej populácie randomizovaných pacientov. Medziskupinový rozdiel v zmene LVMI bol -8,3 (95 % CI (-11,5,-5,0), p < 0,0001). Lepší účinok na LVMI bol dosiahnutý vyššími dávkami kombinácie perindopril/indapamid ako tými, ktoré sú schválené pre obidve sily tohto lieku. Čo sa týka krvného tlaku, boli zistené priemerné medziskupinové rozdiely v randomizovanej populácii -5,8 mmHg (95 % CI (-7,9, -3,7), p < 0,0001) pre systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % CI (-3,6, -0,9), p = 0,0004) pre diastolický krvný tlak, a to v prospech skupiny s perindopril/indapamidom.


Súvisiaca s perindoprilom

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: pri miernej až stredne ťažkej alebo ťažkej. Zníženie systolického a diastolického arteriálneho tlaku je pozorované v ľahu i v stoji.

Antihypertenzívny účinok po jednotlivej dávke je maximálny medzi 4. až 6. hodinou a pretrváva počas 24 hodín. Stupeň reziduálnej blokády angiotenzín-konvertujúceho enzýmu po 24 hodinách je vysoký, približne 80 %.

U pacientov, ktorí reagujú na liečbu, sa normálny krvný tlak dosiahne po jednom mesiaci a udrží sa bez tachyfylaxie.

Vysadenie liečby nemá na hypertenziureboundúčinok.

Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.

V prípade potreby vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej synergii.

Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom znižuje riziko vzniku hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným diuretikom.


Súvisiaca s indapamidom

Indapamid, ako monoterapia, má antihypertenzívny účinok, ktorý trvá 24 hodín. Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti minimálne.

Jeho antihypertenzívny účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej poddajnosti a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej rezistencie arteriol.

Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.

Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí, antihypertenzívny účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa ďalej zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať. Okrem toho bolo preukázané, že z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska u hypertenzívnych pacientov indapamid:

- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-cholesterol,

- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických hypertenzných pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorbcia

Súvisiace s Perindoprilom/Indapamidom Actavis 2 mg/0,625 mg

Spoločné podávanie perindoprilu a indapamidu nemení ich farmakokinetické vlastnosti v porovnaní s ich oddeleným podávaním.


Súvisiace s perindoprilom

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prekurzor. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov, ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj biodostupnosť, perindopril terc-butylamín sa má podávať perorálne v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.

Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v plazme.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín, takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.

Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním.

Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od stupňa poškodenia (klírensu kreatinínu).

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.

Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).


Súvisiace s indapamidom

Indapamid je z tráviaceho traktu rýchlo a úplne absorbovaný.


Distribúcia

Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické proteíny je 79 %.


Eliminácia

Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín). Opakované podanie nevedie k akumulácii. Vylučovanie je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetika u pacientov s renálnou insuficienciou sa nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg má oproti svojím jednotlivým zložkám mierne zvýšenú toxicitu. Nezdá sa, že by boli renálne prejavy u potkanov potenciované. Avšak kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov a u potkanov sa zdajú byť zvýšené maternotoxické účinky (v porovnaní s perindoprilom).

Aj napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky prejavili až v dávkových hladinách, ktoré v porovnaní s používanými terapeutickými dávkami korešpondujú s veľmi vysokými hranicami bezpečnosti.

Predklinické štúdie uskutočnené oddelene s perindoprilom a indapamidom nepotvrdili genotoxický, karcinogénny alebo teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Stearát horečnatý (E470B)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

Mikrokryštalická celulóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister


Veľkosti balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 alebo 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0630/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.11.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

16/16


Perindopril/Indapamid Actavis 2 mg/0,625 mg