+ ipil.sk

Perindopril Mylan 8 mgPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č.: 2013/01515-Z1A


Písomná informácia pre používateľov


Perindopril Mylan 4 mg

Perindopril Mylan 8 mg

tablety

perindopril terc-butylamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Perindopril Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Perindopril Mylan

3. Ako užívať Perindopril Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Perindopril Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Perindopril Mylan a na čo sa používa


Perindopril Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Tieto lieky účinkujú tak, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú vášmu srdcu pumpovať cez ne krv.


Perindopril Mylan sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)

 • na liečbu srdcového zlyhania (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou) (iba 4 mg)

 • na zníženie rizika srdcových príhod, akými je infarkt u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca (stav pri ktorom je zásobovanie srdca krvou obmedzené alebo zastavené) a u tých ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Perindopril Mylan


Neužívajte Perindopril Mylan

 • ak ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu perindoprilu v skorom štádiu tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo“)

 • ak sa u vás v minulosti vyskytli príznaky ako chripot, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, silné svrbenie alebo ťažké kožné vyrážky pri liečbe ACE inhibítorom alebo ak ste vy alebo váš príbuzný mali tieto príznaky za iných okolností (stav nazývaný angioedém).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Perindopril Mylan, ak:


- máte stenózu aorty (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca) alebo máte hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej artérie (zúženie krvnej cievy, ktorá zásobuje vašu obličku krvou),

- máte akékoľvek iné srdcové problémy,

- máte problémy s pečeňou,

- máte problémy s funkciou obličiek alebo podstupujete dialýzu,

- trpíte kolagénovým cievnym ochorením (ochorenie spojivového tkaniva) ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

- máte cukrovku,

- máte diétu s obmedzeným obsahom soli alebo užívate náhradu solí s obsahom draslíka;

- musíte podstúpiť anestéziu (narkózu) a/alebo chirurgickú operáciu,

- musíte podstúpiť LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z vašej krvi odstraňuje pomocou prístroja),

- plánujete podstúpiť desenzibilizačnú liečbu, ktorá má znížiť vašu náchylnosť k alergiám na včelie alebo osie bodnutie,

- ste v poslednej dobe mali hnačku alebo ste vracali alebo ste dehydrovaný.


Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná.

Perindopril Mylan sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť „Tehotenstvo“).


Deti a dospievajúci

Perindopril Mylan sa neodporúča užívať deťom a mladistvým.


Iné lieky a Perindopril Mylan


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Perindopril Mylan môže ovplyvňovať účinok iných liekov a niektoré lieky môžu mať účinok na Perindopril Mylan. Osobitne oznámte vášmu lekárovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:


- ďalšie lieky na liečbu vysokého krvného tlaku vrátane diuretík (lieky na zvýšenie množstva moču tvoreného v obličkách),

- draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén, amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúcich draslík,

- lítium (liek na psychické poruchy);

- nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofen) na zmiernenie bolesti alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

- lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín alebo metformín);

- lieky na liečbu psychických porúch, ako je depresia, úzkosť, schizofrénia (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká),

- imunosupresíva (lieky, ktoré znižujú obranné mechanizmy tela) užívané na liečbu autoimúnnych porúch alebo po transplantácii (napr. cyklosporín),

- lieky na liečbu dny (napr. alopurinol),

- lieky na liečbu nepravidelného pulzu srdca (napr. prokaínamid),

- lieky, ktoré rozširujú krvné cievy (napr. vazodilatátory vrátane nitrátov),

- lieky na riedenie krvi (heparín),

- lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín).


Perindopril Mylan a jedlo a nápoje

Perindopril Mylan sa odporúča užívať pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Musíte povedať svojmu lekárovi, keď ste (alebo môžete byť) tehotná. Zvyčajne vám váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie Perindoprilu Mylan pred tým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám iný liek namiesto Perindoprilu Mylan. Perindopril Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Perindopril Mylan sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár môže pre vás zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť. Obzvlášť, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Perindopril Mylan zvyčajne nemá vplyv na pozornosť, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť závraty alebo slabosť súvisiace so zníženým krvným tlakom. Ak sa u vás prejavia, vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť znížená.


Perindopril Mylan obsahuje laktózu

Perindopril Mylan obsahuje laktózu. Ak vás lekár informoval, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, spojte sa so svojim lekárom skôr, ako užijete tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ Perindopril Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tabletu prehltnite a zapite ju pohárom vody, najlepšie v rovnaký čas každý deň ráno, pred jedlom. Váš lekár pre vás určí správnu dávku.


Odporúčaná dávka Perindoprilu Mylan je:


Vysoký krvný tlak: Odporúčaná začiatočná a udržiavacia dávka je 4 mg jedenkrát denne. Po 1 mesiaci sa môže podľa potreby zvýšiť na 8 mg raz denne. Maximálna odporúčaná dávka na liečbu vysokého krvného tlaku je 8 mg raz denne.


Ak máte 65 alebo viac rokov, odporúčaná začiatočná dávka je 2 mg raz denne. Po jednom mesiaci sa môže zvýšiť na 4 mg raz denne a potom v prípade potreby na 8 mg raz denne.


Srdcové zlyhanie: Odporúčanázačiatočná dávka je 2 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch sa môže zvýšiť na 4 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pri srdcovom zlyhaní.


Stabilná ischemická choroba srdca: Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch ju možno zvýšiť na 8 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pri tejto indikácii.


Ak máte 65 rokov alebo viac, odporúčaná začiatočná dávka je 2 mg raz denne. Po jednom týždni sa môže zvýšiť na 4 mg raz denne a po ďalšom týždni na 8 mg raz denne.


Ak užijete viac Perindoprilu Mylan, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, spojte sa ihneď s pohotovostným oddelením najbližšej nemocnice alebo informujte vášho lekára. Najpravdepodobnejší vedľajší účinok pri predávkovaní je nízky tlak krvi, ktorý vám môže spôsobiť pocit závratu alebo mdloby. Ak to nastane, môže pomôcť ak si ľahnete s nohami vo vyvýšenej polohe.


Ak zabudnete užiť Perindopril Mylan

Je dôležité, aby ste liek užívali každý deň, pretože pravidelné užívanie zlepšuje jeho účinok. Ak však zabudnete užiť dávku Perindoprilu Mylan, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Perindopril Mylan

Keďže liečba Perindoprilom Mylan je zvyčajne celoživotná, skôr ako prestanete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pokiaľ si všimnete čokoľvek z nasledovného, prestaňte liek užívať a ihneď informujte svojho lekára:

 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním

 • silný závrat alebo mdloby

 • nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.


V poradí klesajúcej frekvencie výskytu môžu vedľajšie účinky zahŕňať:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy, závrat, vertigo (pocit točenia), mravčenie

 • poruchy videnia

 • tinitus (zvonenie v ušiach)

 • točenie hlavy z nízkeho krvného tlaku

 • kašeľ, dýchavičnosť

 • poruchy tráviaceho traktu (nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia - problémy s trávením, hnačka, zápcha)

 • alergické reakcie (napr. vyrážka na koži, svrbenie)

 • svalové kŕče

 • únava.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • poruchy nálady alebo poruchy spánku

 • napätie na hrudníku, chripot a dýchavičnosť (bronchospazmus)

 • sucho v ústach

 • angioedém (príznaky ako chripot, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, intenzívne svrbenie alebo ťažké vyrážky na koži)

 • problémy s obličkami

 • impotencia

 • potenie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zmätenosť

 • srdcovocievne poruchy (nepravidelný srdcový tep, srdcová angína, srdcový infarkt a mŕtvica) eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc)

 • rinitída (upchanie nosa alebo tečenie z nosa)

 • multiformný erytém

 • poruchy krvi, pankreasu alebo pečene.


V prípade pacientov s diabetom sa môže vyskytnúť hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi).

Bola hlásená vaskulitída (zápal krvných ciev).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Perindopril Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Perindopril Mylan obsahuje


Liečivo je perindopril terc-butylamín.

Jedna 4 mg tableta obsahuje 4 mg perindopril terc-butylamínu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

Jedna 8 mg tableta obsahuje 8 mg perindopril terc-butylamínu, čo zodpovedá 6,676 mg perindoprilu.


Ďalšie zložky sú:

bezvodá laktóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý hydrofóbny, mikrokryštalická celulóza, hydrogénuhličitan sodný, hlinitý lak sodnej soli meďnatého komplexu chlorofylínu E141.


Ako vyzerá Perindopril Mylan a obsah balenia


Tablety Perindopril Mylan 4 mg sú fľakato zelené tablety kapsulovitého tvaru so zárezom po strane, s vytlačeným „PT4“ na jednej strane tablety a „M“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety Perindopril Mylan 8 mg sú fľakato zelené, okrúhle tablety s vytlačeným „PT8“ na jednej strane tablety a „M“ na druhej strane.


Perindopril Mylan je dostupný v blistroch po 14, 30, 60, 90 a 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia

Mylan Hungary Kft,

H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Perindojenson

Česká republika: Perindopril Mylan

Holandsko: Perindopril tert-butylamine Mylan

Francúzsko Perindopril Mylan Pharma

Luxembursko: Perindojenson

Poľsko: Erbugen

Slovenská republika Perindopril Mylan

Taliansko: Perindopril Mylan


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.


6

Perindopril Mylan 8 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č. 2010/06024-REG, 2010/06025-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Perindopril Mylan 4 mg

Perindopril Mylan 8 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tablety Perindopril Mylan 4 mg: Každá tableta obsahuje 4 mg terc-butylamínovej (tiež známej ako erbumínovej) soli perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje tiež 54,050 mg laktózy.


Tablety Perindopril Mylan 8 mg: Každá tableta obsahuje 8 mg terc-butylamínovej (tiež známej ako erbumínovej) soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,676 mg perindoprilu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 8 mg tableta obsahuje tiež 108,100 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Tablety Perindopril Mylan 4 mg sú fľakato zelené tablety kapsulovitého tvaru so zárezom po strane, s vytlačeným „PT4“ na jednej strane tablety a „M“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety Perindopril Mylan 8 mg sú fľakato zelené, okrúhle tablety s vytlačeným „PT8“ na jednej strane tablety a „M“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia:

Liečba hypertenzie


Srdcové zlyhanie:

Liečba symptomatického srdcového zlyhania (iba 4 mg)


Stabilná ischemická choroba srdca:

Zníženie rizika srdcových príhod u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a odpovede krvného tlaku na liečbu.


Hypertenzia:

Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s antihypertenzívami iných skupín.


Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg podávaná jedenkrát denne ráno.


U pacientov so silne aktivovaným renín angiotenzín aldosterónovým systémom (hlavne s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo ťažkou hypertenziou) môže po podaní začiatočnej dávky dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku. U takýchto pacientov sa odporúča začiatočná dávka 2 mg a liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom. Po jednom mesiaci liečby sa dávka môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne.


Po začatí liečby perindoprilom sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov, ktorí sú súbežne liečení diuretikami. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, pretože títo pacienti môžu trpieť depléciou objemu a/alebo solí.

Ak je to možné, diuretikum sa má vysadiť 2 až 3 dni pred začatím liečby perindoprilom (pozri časť 4.4).


U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné použitie diuretík ukončiť, sa má liečba perindoprilom začať dávkou 2 mg. Je potrebné monitorovať funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére. Následná dávka perindoprilu sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu. V prípade potreby je možné v liečbe diuretikom pokračovať.


U starších pacientov sa má liečba začať dávkou 2 mg, ktorá sa po jednom mesiaci, ak je to potrebné, môže postupne zvýšiť na 4 mg a potom v prípade potreby na 8 mg v závislosti od funkcie obličiek (pozri tabuľku na ďalšej strane).


Symptomatické srdcové zlyhanie

Odporúča sa, aby sa liečba perindoprilom, zvyčajne v kombinácii s diuretikom nešetriacim draslík a/alebo digoxínom a/alebo betablokátorom, začala pod prísnym lekárskym dohľadom odporúčanou začiatočnou dávkou 2 mg užívanou ráno. Táto dávka sa môže zvýšiť po 2 týždňoch na dávku 4 mg jedenkrát denne, pokiaľ je táto dávka tolerovaná.

Dávka sa má upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.


U pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a u ďalších pacientov považovaných za vysokorizikových (pacienti s poruchou funkcie obličiek a náchylní k vzniku porúch elektrolytov, pacienti súbežne liečení diuretikami a/alebo vazodilatanciami) sa má liečba začať pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4).


U pacientov s vysokým rizikom vzniku symptomatickej hypotenzie, napr. pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacienti s hypovolémiou alebo pacienti, ktorí dostávajú intenzívnu liečbu diuretikami, majú byť tieto stavy korigované, ak je to možné, ešte pred začiatkom liečby perindoprilom. Pred začiatkom a počas liečby perindoprilom je potrebné pozorne monitorovať krvný tlak, funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4) (iba 4 mg).


Stabilná ischemická choroba srdca

Liečba perindoprilom sa má začať dávkou 4 mg jedenkrát denne a po dvoch týždňoch sa má zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne a to v závislosti od funkcie obličiek a pod podmienkou, že dávka 4 mg je dobre znášaná.

Starší pacienti majú užívať 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa, potom 4 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa pred tým, ako sa dávka zvýši až na 8 mg jedenkrát denne v závislosti od funkcie obličiek (pozri nižšie tabuľku 1 „Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek“).

Dávka sa má zvýšiť iba vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre znášaná.


Úprava dávkovania pri poruche funkcie obličiek

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek má byť založené na klírense kreatinínu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke 1:


Tabuľka 1: Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek

Klírens kreatinínu (ml/min)

Odporúčaná dávka

Clcr > 60

4 mg denne

30< Clcr <60

2 mg denne

15< Clcr <30

2 mg každý druhý deň

Hemodialyzovaní pacienti*


Clcr< 15

2 mg v deň dialýzy

* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.


U pacientov na hemodialýze sa má dávka užívať po dialýze.


Úprava dávkovania pri poruche funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Deti a dospievajúci (do 18 rokov):

Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli doteraz stanovené. Preto sa použitie u detí a dospievajúcich neodporúča.


Spôsob podania

Perindopril sa odporúča užívať jedenkrát denne ráno pred jedlom.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor.

 • Anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom.

 • Dedičný alebo idiopatický angioedém.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilná ischemická choroba srdca

Ak sa počas prvého mesiaca liečby perindoprilom vyskytne epizóda nestabilnej angíny pektoris (bez ohľadu na to, či je alebo nie je závažná), pred pokračovaním liečby sa má vykonať dôkladné zhodnotenie pomeru medzi rizikom a prínosom.


Hypotenzia

ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles krvného tlaku. U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou sa symptomatická hypotenzia vyskytuje zriedkavo a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov s hypovolémiou spôsobenou napríklad diuretickou liečbou, diétou s obmedzením soli, dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov, ktorí majú ťažkú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním, s pridruženou renálnou insuficienciou alebo bez nej, bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Jej výskyt je najpravdepodobnejší u pacientov so závažnejším srdcovým zlyhaním, ktoré si vyžaduje užívanie vysokých dávok slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo poruchou funkcie obličiek. U pacientov vystavených zvýšenému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné dôkladne monitorovať začiatok liečby a úpravu dávky (pozri časti 4.2 a 4.8). Podobné preventívne opatrenia sa vzťahujú tiež na pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles krvného tlaku mohol viesť k infarktu myokardu alebo k cerebrovaskulárnej príhode.


Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo na chrbte a v prípade potreby má dostať intravenóznu infúziu roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Prechodná hypotenzná reakcia nie je kontraindikáciou pre podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po zvýšení objemu.

U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, môže po podaní perindoprilu dôjsť k ďalšiemu zníženiu systémového krvného tlaku. Takýto účinok sa očakáva a zvyčajne nie je dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky perindoprilu alebo jeho vysadenie.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou odtoku z ľavej komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Porucha funkcie obličiek

V prípade poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa má začiatočná dávka perindoprilu upraviť podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a potom v závislosti od pacientovej odpovede na liečbu. U takýchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežného lekárskeho postupu (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia nasledujúca po začatí liečby ACE inhibítormi, viesť k zhoršeniu funkcie obličiek. V takejto situácii bolo hlásené akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, bolo pozorované zvýšenie hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, ktoré bolo zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je obzvlášť pravdepodobné u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U takýchto pacientov sa má liečba začať pod prísnym lekárskym dohľadom, a to s nízkymi dávkami a opatrnou titráciou dávky. Vzhľadom k tomu, že liečba diuretikami môže byť faktorom zvyšujúcim riziko vyššie uvedených stavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom je potrebné sledovať funkciu obličiek.


U niektorých hypertenzných pacientov bez zjavného už existujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvyčajne miernemu a prechodnému zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, obzvlášť vtedy, keď sa perindopril podával súbežne s diuretikom. Toto môže pravdepodobnejšie nastať u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.


Hemodialyzovaní pacienti

U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súbežne liečených ACE inhibítorom boli hlásené anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného druhu dialyzačnej membrány alebo podanie antihypertenzíva inej skupiny.


Transplantácia obličiek

Nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa použitia perindoprilu u pacientov, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu obličiek.


Precitlivenosť/angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bol zriedkavo hlásený angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Tento sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa má perindopril ihneď vysadiť a má sa začať náležité monitorovanie, v ktorom sa má pokračovať až dovtedy, kým nedôjde k úplnému vymiznutiu príznakov. V prípadoch, v ktorých opuch zasiahol tvár a pery, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, aj keď antihistaminiká boli pri zmierňovaní príznakov užitočné.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť smrteľný. V prípadoch, v ktorých je zasiahnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu dýchacích ciest, sa musí ihneď poskytnúť záchranná liečba. Táto môže zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má zostať pod prísnym lekárskym dohľadom až dovtedy, kým nedôjde k úplnému a trvalému vymiznutiu príznakov.


Pacienti s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítorom môžu byť vystavení zvýšenému riziku vzniku angioedému počas užívania ACE inhibítora (pozri časť 4.3).


U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo hlásený intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s nauzeou a vracaním alebo bez nich); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre a s hladinami C-1 esterázy v norme. Angioedém bol diagnostikovaný pri vyšetreniach zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po ukončení podávania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém sa má zahrnúť do diferenciálnej diagnózy pacientov s bolesťou brucha užívajúcich ACE inhibítory.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL aferéza)

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL), so síranom dextránu, vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizačnej liečby

U pacientov liečených ACE inhibítormi počas desenzibilizačnej liečby (napríklad jedom blanokrídlovcov) sa vyskytli anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov sa predišlo spomínaným reakciám dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto objavili znova.


Zlyhanie pečene

Zriedkavo boli ACE inhibítory spojené so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy pečene a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus zodpovedný za tento syndróm nie je dosiaľ známy. Pacienti, u ktorých sa počas liečby ACE inhibítormi rozvinie žltačka alebo nastane výrazné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, majú ukončiť liečbu ACE inhibítorom a majú byť pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia

U pacientov liečených ACE inhibítormi bola hlásená neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov liečených imunosupresívami, u pacientov liečených alopurinolom alebo prokaínamidom alebo u pacientov s kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, obzvlášť v prítomnosti už existujúcej poruchy funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých málo prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu leukocytov a pacienti majú byť poučení, aby hlásili akýkoľvek príznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka).


Rasa

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy. Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril môže byť menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii stavov s nízkym renínom v hypertenznej populácii čiernej pleti.


Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Tento kašeľ je typicky neproduktívny, perzistentný a vymizne po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi má byť považovaný za súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/anestézia

U pacientov, ktorí podstupujú závažný chirurgický zákrok, alebo počas anestézie látkami, ktoré vyvolávajú hypotenziu, môže perindopril blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba sa má prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak dôjde k hypotenzii a je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, možno ju korigovať zvýšením cirkulujúceho objemu.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bolo pozorované zvýšenie hladín draslíka v sére. Pacienti vystavení zvýšenému riziku vzniku hyperkaliémie sú pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (nad 70 rokov), s diabetom mellitus, s pridruženými udalosťami, najmä s dehydratáciou, akútnou srdcovou dekompenzáciou, metabolickou acidózou a pacienti súbežne užívajúci diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík; alebo pacienti užívajúci iné liečivá spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík-šetriacich diuretík alebo náhrad soli s obsahom draslíka môže, najmä u pacientov s poškodenou renálnou funkciou, viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a odporúča sa častá kontrola hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa má počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom pozorne monitorovať glykémia (pozri časť 4.5).


Lítium

Kombinácia lítia a perindoprilu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita:

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Ak nie je pokračovanie liečby ACE inhibítormi nevyhnutné, pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zameniť za alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre užívanie počas gravidity. Pokiaľ sa potvrdí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má ihneď zastaviť a pokiaľ je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. (Pozri časti 4.3 a 4.6).


Pomocné látky:

Kvôli prítomnosti laktózy pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká

U pacientov, ktorí užívajú diuretiká a obzvlášť u pacientov, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku. Možnosť vzniku hypotenzných účinkov môže byť znížená vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmom solí pred začiatkom liečby a potom začatím liečby nízkymi a postupne sa zvyšujúcimi dávkami perindoprilu.


Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa neodporúča kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi (pozri časť 4.4). Ak je ich súčasné použitie indikované z dôvodu prejavujúcej sa hypokaliémie, majú sa užívať s opatrnosťou a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a jeho toxicita. Súbežné použitie tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a ešte viac zvýšiť už zvýšené riziko toxicity lítia spôsobené ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nevyhnutná, hladiny lítia v sére sa majú dôkladne monitorovať (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID), vrátane kyseliny acetylsalicylovej ≥3 g/deň

Ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami (t.j. kyselina acetylsalicylová v dávkovacích režimoch antiflogistík, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAIDs), môže sa vyskytnúť zoslabenie antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAIDs môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, najmä u pacientov s preexistujúcou nedostatočnou renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má, najmä u starších pacientov, podávať s opatrnosťou. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie renálnych funkcií.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá

Súbežné používanie týchto liečiv môže zvýšiť hypotenzný účinok perindoprilu. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie poukázali na to, že súbežné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínov, perorálnych hypoglykemík) môže spôsobiť zvýšenie hypoglykemizujúceho účinku s rizikom vzniku hypoglykémie. Výskyt tohto účinku sa zdal byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty

Perindopril sa môže používať súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (keď sa používa ako trombolytikum), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká

Súbežné používanie niektorých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Sympatikomimetiká

Sympatikomimetiká môžu znížiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Zlato

U pacientov liečených injekčným zlatom (aurotiomalát sodný) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu boli zriedkavo hlásené nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; napriek tomu nemožno vylúčiť malé zvýšenie rizika. Ak sa však pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientkam, ktoré plánujú graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítorom okamžite ukončiť a, ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že dlhodobejšie vystavenie plodu ACE inhibítorom v druhom a treťom trimestri spôsobuje humánnu fetotoxicitu (zníženie obličkových funkcií, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).


Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola obličkových funkcií a lebky plodu. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne sledovaní kvôli hypotenzii (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože nie sú k dispozícii informácie o použití perindoprilu počas dojčenia, perindopril sa neodporúča a je vhodnejšie, počas dojčenia, použiť alternatívnu liečbu s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom, obzvlášť počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril nemá žiadny priamy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri kombinácii s iným antihypertenzným liekom.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované počas liečby perindoprilom a sú zoradené podľa nasledujúcich frekvencií:


Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavo boli hlásené znížené hladiny hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia/neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie. U pacientov s vrodeným deficitom G-6PDH boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: hypoglyklémia (pozri časti 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, parestézia

Veľmi zriedkavé: zmätenosť


Poruchy oka

Časté: poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: arytmia, angina pektoris a infarkt myokardu, ktoré sú u vysokorizikových pacientov pravdepodobne dôsledkom výraznej hypotenzie (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Časté: hypotenzia a účinky spojené s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: cievna mozgová príhoda pravdepodobne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Neznáme: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ, dyspnoe

Menej časté: bronchospazmus

Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka, zápcha

Menej časté: sucho v ústach

Veľmi zriedkavé: pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka, pruritus

Menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4).

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalové kŕče


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: renálna insuficiencia

Veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia

Menej časté: potenie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Môže dôjsť k zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme, ako aj hyperkaliémii, ktoré sú reverzibilné po ukončení liečby, a to hlavne u pacientov s renálnou insuficienciou, ťažkým srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie hladín pečeňových enzýmov a hladín bilirubínu v sére.


Klinické štúdie

Počas obdobia náhodne pridelenej liečby v štúdii EUROPA boli zaznamenávané iba závažné nežiaduce účinky. Nízky počet pacientov mal závažné nežiaduce účinky: u 16 (0,3 %) zo 6122 pacientov liečených perindoprilom a u 12 (0,2 %) zo 6107 pacientov liečených placebom. U pacientov liečených perindoprilom bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhle zastavenie srdca u 1 pacienta. Kvôli kašľu, hypotenzii alebo inej neznášanlivosti bolo predčasne vyradených viac pacientov liečených perindoprilom ako pacientov liečených placebom, 6,0 % (n=366) oproti 2,1 % (n=129).


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní u ľudí sú k dispozícii len obmedzené informácie. Medzi symptómy súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu patriť hypotenzia, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ.


Odporúčanou liečbou pri predávkovaní je intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do protišokovej polohy. Ak sú dostupné, môže sa zvážiť liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril sa môže zo systémového krvného obehu odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba sa indikuje pri bradykardii rezistentnej na liečbu. Nepretržite sa majú monitorovať životne dôležité funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítor, samotný, ATC kód: C09A A04


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín- konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich vedľajšie účinky (napr. kašeľ).


Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú in vitro žiadnu ACE inhibičnú aktivitu.


Hypertenzia


Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne ťažkej, ťažkej; je pozorované zníženie systolického a diastolického tlaku krvi v polohe ležmo aj v stoji.


Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku krvi. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez účinku na srdcovú frekvenciu.


Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.


Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti predstavuje približne 87‑100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.


K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.


Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.


Perindopril redukuje ventrikulárnu hypertrofiu.


U ľudí boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média : lúmen malých artérií.


Súbežná terapia tiazidovými diuretikami má aditívny synergický účinok. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu znižuje tiež riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikami.


Srdcové zlyhanie


Perindopril znižuje prácu srdca znížením preloadu a afterloadu.


Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním preukázali:


– zníženie plniaceho tlaku ľavej a pravej komory,

– zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

– zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu.


V porovnávajúcich štúdiách podanie prvej 2 mg dávky perindoprilu pacientom s miernym až stredne závažným srdcovým zlyhaním neviedlo k žiadnemu významnému zníženiu tlaku krvi v porovnaní s placebom.(iba 4 mg).


Pacienti so stabilnou ischemickou chorobou srdca:


Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.


Z 12 218 pacientov starších ako 18 rokov bolo zaradených 6 110 pacientov na perindopril 8 mg a 6 108 pacientov na placebo.


Populácia v štúdii mala potvrdenú ischemickú chorobu srdca bez potvrdených klinických príznakov srdcového zlyhania.


Celkovo malo 90 % pacientov preukázaný predchádzajúci infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov počas štúdie bola liečená aj konvenčnou terapiou, vrátane antiagregačných látok, hypolipidemík a beta-blokátorov.


Hlavným kritériom účinnosti bola kombinácia kardiovaskulárnej mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zástavy srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg raz denne viedla k výraznému zníženiu absolútneho rizika s výsledným ukazovateľom 1,9 % (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] - p<0,001).


U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo zaznamenané absolútne zníženie v porovnaní s placebom s výsledným ukazovateľom 2,2 %, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 % CI [12,0; 31,6] - p<0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa perindopril absorbuje rýchlo a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny.


Perindopril je proliečivo. 27 % podaného perindoprilu vstupuje do krvného obehu ako perindoprilát, aktívny metabolit. Okrem aktívneho perindoprilátu má perindopril päť ďalších metabolitov, ktoré sú inaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.


Vzhľadom na to, že príjem potravy spomaľuje konverziu perindoprilu na perindoprilát, a teda aj jeho biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne v jednej dennej dávke ráno pred jedlom.


Bol preukázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho plazmatickou expozíciou.


Distribučný objem nenaviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na bielkoviny plazmy je 20 %, najmä na enzým konvertujúci angiotenzín, ale je závislá od koncentrácie.


Perindoprilát sa vylučuje močom a terminálny polčas nenaviazanej frakcie je približne 17 hodín, čo má za následok dosiahnutie rovnovážneho stavu v priebehu 4 dní.


Vylučovanie perindoprilu je znížené u starších pacientov a taktiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Pri renálnej insuficiencii sa dávka upravuje podľa stupňa poruchy obličiek (klírens kreatinínu).


Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.


U pacientov s cirhózou je kinetika perindoprilu zmenená: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené a preto nie je potrebná úprava dávky (pozri časti 4.2 a časť 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) boli cieľovým orgánom toxicity obličky, u ktorých došlo k reverzibilnému poškodeniu.


Mutagenita sa v in vitro alebo in vivo štúdiách nepozorovala.


Štúdie reprodukčnej toxicity (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nepreukázali žiadne znaky embryotoxicity alebo teratogenity. Bolo však dokázané, že inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ako skupina, majú u hlodavcov a králikov nežiaduci účinok na neskorý vývoj plodu, následkom ktorého je úmrtie plodu a vrodené chyby. Boli pozorované renálne lézie a zvýšená perinatálna a postnatálna mortalita.


V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Hydrogénuhličitan sodný

Laktóza bezvodá

Koloidný oxid kremičitý hydrofóbny

Magnéziumstearát

Hlinitý lak sodnej soli meďnatého komplexu chlorofylínu (E141)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/OPA/PVC-Al blistrové balenia.


Veľkosti balenia: 14, 30, 60, 90, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Perindopril Mylan 4 mg : 58/0228/12-S

Perindopril Mylan 8 mg : 58/0229/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


13

Perindopril Mylan 8 mg