+ ipil.sk

Perindopril-ratiopharm 4 mgPríbalový leták


PísomnÁ INFORMÁCIA pre POužívateľOV


Perindopril-ratiopharm®4 mg

Tablety

erbumínová soľ perindoprilu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek predpísali iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Perindopril-ratiopharm 4 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Perindopril-ratiopharm 4 mg

 3. Ako užívať Perindopril-ratiopharm 4 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Perindopril-ratiopharm 4 mg

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Perindopril-ratiopharm 4 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory).


Perindopril-ratiopharm sa užíva pri:

 • liečbe vysokého tlaku krvi (hypertenzia),

 • liečbe symptomatického srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce nie schopné pumpovať dostatok krvi na to, aby sa pokryli nároky tela),

 • znižovaní rizika srdcových príhod, ako sú napr. infarkt, u pacientov so stabilnou chorobou koronárnej artérie (stav, pri ktorom je zásobovanie krvou do srdca znížené alebo blokované) a u pacientov, ktorí už mali infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou rozširovaním ciev, ktoré to zabezpečia.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Perindopril-ratiopharm 4 mg


Neužívajte Perindopril-ratiopharm 4 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Perindoprilu-ratiopharm 4 mg alebo iné ACE inhibítory;

 • keď ste v minulosti po požití ACE inhibítora mali reakciu precitlivenosti s náhlym opuchom pier a tváre, krku, taktiež rúk a nôh, alebo dusenie alebo sipot (angioedém);

 • ak niekto vo Vašej rodine mal v minulosti angioedém alebo ak ste mali angioedém Vy;

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie, keď sa na začiatku tehotenstva vyhnete užívaniu Perindoprilu-ratiopharm 4 mg – pozri časť o tehotenstve).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Perindoprilu-ratiopharm 4 mg

Je možné, že Perindopril-ratiopharm 4 mg pre Vás nie je vhodný alebo je nutná pravidelná osobná kontrola. Preto, pred tým, než začnete užívať Perindopril-ratiopharm 4 mg oznámte Vášmu lekárovi nasledovné:

 • keď máte znížený alebo blokovaný prívod krvi do srdca (stabilné ochorenie koronárnej artérie),

 • keď máte zväčšené srdce alebo máte problémy so srdcovými chlopňami,

 • keď máte ochorenie nazývané stenóza renálnej artérie (zúženie artérií, ktoré zásobujú obličky krvou),

 • keď máte cukrovku,

 • keď máte ochorenie obličiek, pečene alebo srdca,

 • keď podstupujete dialýzu alebo Vám nedávno transplantovali obličku,

 • keď držíte diétu s obmedzením príjmu solí, trpíte hnačkou, nadmerne vraciate alebo užívate lieky na zvýšenie vylučovania moču (diuretiká),

 • keď užívate lítium, lieky na liečbu mánií alebo depresií,

 • keď užívate doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), povedzte to Vášmu lekárovi, pretože užívanie Perindoprilu-ratiopharm 4 mg sa na začiatku tehotenstva neodporúča, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie v tomto štádiu tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa (pozri časť o tehotenstve).


Užívanie Perindoprilu-ratiopharm 4 mg

Ak sa u Vás rozvinú nasledovné príznaky, ihneď to oznámte svojmu lekárovi:

 • po prvej dávke máte závrat. Niektorí ľudia reagujú na prvú dávku alebo zvýšenie dávky závratom, slabosťou, omdletím a nevoľnosťou,

 • náhle opuchnutie pier a tváre, krku, rúk a nôh, sipot alebo sipot. Tento stav sa nazýva angioneurotický edém. Tento sa môže objaviť kedykoľvek počas liečby. Opuch čreva, tzv. "intestinálny angioedém", ktorý sa prejavuje ako bolesti brucha, vracanie a hnačka. ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioneurotického edému u pacientov čiernej pleti než u pacientov iných rás.

 • vysoká teplota, bolesť hrdla alebo vredy v ústach (toto môžu byť príznaky infekcie spôsobené znížením počtu bielych krviniek),

 • zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka) môže byť príznakom ochorenia pečene,

 • suchý, dlhodobo pretrvávajúci kašeľ. V súvislosti s užívaním ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ, ktorý však môže byť dôsledkom aj iných chorôb horných dýchacích ciest.


Na začiatku liečby a/alebo počas obdobia nastavovania dávky môže byť potrebná častejšie lekárska kontrola. Nevynechajte tieto kontroly aj napriek tomu, že sa už cítite lepšie. Váš lekár určí frekvenciu kontrolných vyšetrení.


Aby ste zabránili akýmkoľvek komplikáciám počas liečby Perindoprilom-ratiopharm 4 mg, informujte svojho lekára, že užívate Perindopril-ratiopharm 4 mg:

 • keď máte podstúpiť narkózu a/alebo operáciu (aj u zubára),

 • keď sa máte podrobiť liečbe na zníženie prejavov alergie (liečbe, ktorá znižuje vplyv alergie na poštípanie včelou alebo osou),

 • keď máte podstúpiť hemodialýzu alebo LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z Vášho tela za pomoci prístroja).


Užívanie iných liekov

Neužívajte lieky bez lekárskeho predpisu bez konzultácie s Vašim lekárom: Toto sa vzťahuj najmä na:

 • lieky na prechladnutie obsahujúce ako liečivo pseudoefedrín alebo fenylefrín,

 • lieky na odstránenie bolesti, vrátane kyseliny acetylsalicylovej (liečivo obsiahnuté v mnohých liekoch používané na odstránenie bolesti a zníženie horúčky, rovnako ako na prevenciu zrážania krvi.

 • doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík.


Prosím, oznámte Vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov, aby ste sa uistili, že súčasné užívanie Perindoprilu-ratiopharm 4 mg je pre Vás bezpečné:

 • lieky používané na liečbu vysokého tlaku krvi a/alebo srdcového zlyhania, vrátane liekov ktoré zvyšujú množstvo moču (diuretiká),

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (prokaínamid),

 • lieky na liečbu dny (alopurinol),


 • lieky na odstránenie bolesti, nehybnosti, zápalu spojeného s bolesťou, najmä bolesťou svalov, kostí a kĺbov (nesteroidové antiflogistiká - NSA), ako je ibuprofén, indometacín, diklofenak, alebo kyselina acetylsalicylová (látka obsiahnutá v mnohých liekoch používaných na odstránenie bolesti, zníženie horúčky, aj na prevenciu zrážania krvi),

 • doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík,

 • protizápalové lieky (systémové kortikosteroidy),

 • lieky potláčajúce rast tumorov (cytostatiká),

 • lieky znižujúce imunitnú odpoveď organizmu (imunosupresíva),

 • lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo ústami užívané antidiabetiká),

 • lieky stimulujúce centrálny nervový systém ako sú efedrín, adrenalín, noradrenalín (sympatomimetiká),

 • lieky na liečbu mánie alebo depresie (lítium),

 • tablety s obsahom draslíka

 • zlato


Požívanie Perindoprilu-ratiopharm 4 mg s jedlom a nápojmi

Odporúča sa, aby sa Perindopril-ratiopharm 4 mg neužíval pred jedlom, aby sa znížil vplyv jedla na účinok lieku. Požívanie alkoholu s Perindoprilom-ratiopharm 4 mg Vám môže spôsobiť závraty alebo mdloby. Opýtajte sa Vášho lekára, či je pre Vás požívanie alkoholu vhodné.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), povedzte to Vášmu lekárovi. Lekár Vám pravdepodobne povie, aby ste Perindopril-ratiopharm 4 mg prestali užívať ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď potom, ako mu poviete, že ste tehotná a namiesto Perindoprilu-ratiopharm 4 mg Vám odporučí užívanie iného lieku.

Užívanie Perindoprilu-ratiopharm 4 mg sa na začiatku tehotenstva neodporúča, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa.


Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo dojčiť čoskoro začnete. Úžívanie Perindoprilu-ratiopharm 4 mg sa neodporúča u dojčiacich matiek, a ak si prajete dojčiť, lekár Vám vyberie inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec, alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po užití lieku (najmä na začiatku liečby, po zvýšení dávky alebo pri súčasnom požití alkoholu) sa môžu občas objaviť závraty a môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Perindoprilu-ratiopharm 4 mg

Perindopril-ratiopharm 4 mg obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorého cukru, skontaktujte sa s Vaším lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


 1. AKO UŽÍVAŤ Perindopril-ratiopharm 4 mg


Vždy užívajte Perindopril-ratiopharm 4 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka na liečbu vysokého krvného tlaku je 4 mg perindoprilu jedenkrát denne (1 tableta Perindoprilu-ratiopharm 4 mg). Ak je to nutné, táto dávka sa môže zvýšiť na 8 mg perindoprilu jedenkrát denne (2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg).


Zvyčajná dávka v liečbe symptomatického srdcového zlyhania je 2 mg perindoprilu jedenkrát denne; táto sa môže zvýšiť na 4 mg perindoprilu jedenkrát denne (1 tableta Perindoprilu-ratiopharm 4 mg), ak je to nutné.


Zvyčajná úvodná dávka v liečbe stabilného ochorenia koronárnej artérie je 4 mg perindoprilu jedenkrát denne (1 tableta Perindoprilu-ratiopharm 4 mg); ak je táto dobre tolerovaná môže sa zvýšiť na dávku 8 mg perindoprilu jedenkrát denne (2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg).


Tablety užívajte pohárom vody, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno a pred jedlom.


Počas trvania liečby, Váš doktor Vám nastaví dávku podľa účinku liečby a podľa Vašich potrieb.


Dávka má byť nižšia ako obvykle a rozhodne o nej lekár:

 • u starších pacientov,

 • u pacientov s poškodením funkcie obličiek,

 • u pacientov s vysokým krvným tlakom spôsobeným zúžením artérií, ktoré zásobujú obličky krvou (renovaskulárna hypertenzia),

 • u pacientov, ktorí sú súčasne liečení liekmi na zvýšenie vylučovania moču (diuretiká),

 • u pacientov s vysokým krvným tlakom, ktorým sa diuretiká nesmú vysadiť,

 • u pacientov so závažným zlyhaním srdca,

 • u pacientov liečených liekmi na rozšírenie ciev – vazodilatačnými látkami.


Váš lekár rozhodne o dĺžke trvania liečby na základe Vášho zdravotného stavu.


Účinnosť a bezpečnosť užívania deťmi a dospievajúcimi (menej ako 18 rokov) nebola stanovená. Z tohto dôvodu sa podávanie deťom a dospievajúcim neodporúča.


Ak máte dojem, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, konzultujte to so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Perindoprilu-ratiopharm 4 mg, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ako ste mali, ihneďkontaktujte Vášho lekára alebo lekárnika.


Najčastejším znakom predávkovania je náhly pokles krvného tlaku (hypotenzia). Ostatné príznaky zahŕňajú rýchly alebo pomalý tep, nepríjemné pocity z nepravidelného a/alebo silného srdcového rytmu, nadmerná rýchlosť alebo hĺbka dýchania, závraty, úzkosť a/alebo kašeľ.


Ak dôjde k značnému poklesu tlaku krvi, ľahnite si, zdvihnite si dolné končatiny a ako podporu pod hlavu použite len malý vankúš.


Ak zabudnete užiť Perindopril-ratiopharm 4 mg

Je veľmi dôležité, aby ste užili svoj liek každý deň. Ak však zabudnete užiť jednu dávku, užite až tú nasledujúcu dávku ako obvykle. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, užite ju čo najskôr, ako si na to spomeniete a potom pokračujte v užívaní ako predtým.


Ak prestanete užívať Perindopril-ratiopharm 4 mg

Po ukončení liečby môže dôjsť k opätovnému zvýšeniu krvného tlaku a toto môže zvýšiť riziko komplikácii v dôsledku vysokého krvného tlaku, hlavne v srdci, mozgu a obličkách. Stav pacientov so srdcovým zlyhaním sa môže zhoršiť až tak, že bude potrebná hospitalizácia. Preto, ak uvažujete o skončení užívania Perindoprilu-ratiopharm 4 mg, najprv to prekonzultujte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Perindopril-ratiopharm 4 mgmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa objaviť nasledovné nežiaduce účinky:

Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov),

Časté (u viac ako 1 zo 100, ale menej než u 1 z 10 pacientov),

Menej časté (u viac ako 1 z 1000, ale menej než u 1 zo 100 pacientov),

Zriedkavé (u viac ako 1 z 10 000, ale menej než u 1 z 1000 pacientov),

Veľmi zriedkavé (u viac ako 1 zo10 000 pacientov), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavo bolo hlásené zníženie množstva látky v červených krvinkách, ktorá roznáša po tele kyslík (hemoglobín), zníženie pomerného množstva červených krviniek v krvi (hematokrit), abnormálne malé množstvo krvných doštičiek (bunky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi) v krvi (trombocytopénia), neobvyklé zníženie množstva bielych krviniek (leukopénia), zníženie množstva určitého typu bielych krviniek – neutrofilov (neutropénia) a prípady významného poklesumnožstva určitého typu bielych krviniek – granulocytov (agranulocytóza) alebo výrazný nedostatok všetkých krviniek (červené krvinky, biele krvinky a doštičky – pancytopénia).

U pacientov s vrodenou nedostatočnosťou určitého enzýmu (glukóza-6-fosfát dehydrogenáza - G-6PDH) boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady anémie (nedostatok červených krviniek), ktorá bola spôsobená rozpadom červených krviniek (hemolytická anémia).


Poruchy metabolizmu a výživy
Neznáme: nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia)


Psychické poruchy:

Menej časté:poruchy nálady alebo spánku


Poruchy nervového systému:

Časté:bolesti hlavy, závraty, pocit točenia (vertigo) a parestézie (mravčenie v končatinách)

Veľmi zriedkavé: zmätenosť


Poruchy oka:

Časté:poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté:zvonenie, bzučanie, hučanie a klopkanie v ušiach, atď. (tinnitus).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmie (abnormálny srdcový rytmus), angína pektoris (bolesť v hrudi), infarkt myokardu, pravdepodobne ako dôsledok výrazného poklesu tlaku krvi u vysokorizikových pacientov.


Poruchy ciev:

Časté:hypotenzia (nízky krvný tlak) a účinky súvisiace s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: náhla cievna mozgová príhoda, pravdepodobne ako dôsledok výrazného poklesu tlaku krvi u vysokorizikových pacientov.

Neznáme: zápal krvných ciev (vaskulitída)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: kašeľ, dyspnoe (dýchavičnosť)

Menej časté: bronchospazmus (zúženie dýchacích ciest z dôvodu svalových kŕčov)

Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia (zápal v pľúcach spojený s nahromadením niektorých krvných buniek do pľúcneho tkaniva), rinitída (zápal nosnej slizničnej membrány)


Poruchy žalúdočno-tráviaceho traktu:

Časté: nauzea (nevoľnosť), vracanie, bolesť brucha, porucha chuti, porucha trávenia, hnačka a zápcha

Menej časté: sucho v ústach

Veľmi zriedkavé: zápal pankreasu (pankreatitída), alergické reakcie v tenkom čreve (intestinálny angioedém).


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: hepatitída (zápal pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté:vyrážky, svrbenie

Menej časté:reakcie precitlivenosti s náhlym opuchom tváre, krku, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (so sipotom a dusením), rúk a nôh, urtikária (žihľavka)

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém (alergické vyrážky, ktoré sa objavujú ako červeno-ružové bodky)


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

Časté:svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté:znížená funkcia obličiek

Veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté:impotencia (neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erektovaný penis)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:asténia (slabosť)

Menej časté: potenie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Vzostup odpadových látok (krvnej močoviny a plazmatického kreatinínu), vysoké hladiny draslíka (hyperkaliémia), ktoré sa po prerušení liečby vrátili do normálu, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek, so závažným srdcovým zlyhaním a vysokým krvným tlakom spôsobeným zúžením artérii, ktoré zásobujú obličky krvou (renovaskulárna hypertenzia). Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov a sérového bilirubínu (oranžovo-žltý pigment v žlčníku).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ Perindopril-ratiopharm 4 mg


Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nepoužívajte Perindopril-ratiopharm 4 mgpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Perindopril-ratiopharm 4 mg obsahuje

 • Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu 4 mg, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), hydrogenuhličitan sodný, koloidný oxid kremičitý (bezvodý) a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Perindopril-ratiopharm 4 mg a obsah balenia

Tablety sú biele, pozdĺžne, obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami s deliacou ryhou na jednej strane.


Veľkosť balenia:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výroba

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca:

Krka, d.d., Šmarješka c. 6, Novo mesto, Slovinsko

Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Równolegla 5, 02-235 Varšava, Poľsko

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89079 Blaubeuren, Nemecká spolková republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.: 02/57 26 79 11.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Perindopril-ratiopharm 4mg, comprimés

Česká republika Perindopril-ratiopharm 4 mg

Dánsko Tanipril 4 mg

Fínsko Perindopril ratiopharm 4 mg tabletti

Francúzsko Perindopril ratiopharm 4 mg, comprimé sécable

Maďarsko Perindopril-Teva 4 mg tabletta

Taliansko Perindopril ratiopharm 4 mg compresse

Luxembursko Perindopril-ratiopharm 4mg comprimés

Holandsko Perindopril tert-butylamine ratiopharm 4 mg, tabletten

Poľsko Perindopril-ratiopharm

Portugalsko Perindopril ratiopharm 4 mg comprimidos

Slovenská Republika Perindopril-ratiopharm 4 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2014.


7Perindopril-ratiopharm 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k predĺženiu registrácie lieku, ev.č.: 2010/00600


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Perindopril-ratiopharm 4 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje:

4 mg erbumínovej soľ perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.


Pomocná látka: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.

Biela, podlhovastá, bikonvexná tableta so zošikmenými okrajmi a s ryhou na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hypertenzia:

Liečba hypertenzie.

Srdcové zlyhanie:

Liečba symptomatického srdcového zlyhania.

Stabilné ochorenie koronárnej artérie:

Zníženie rizika srdcových príhod u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Perindopril sa odporúča užívať raz denne, ráno a pred jedlom.


Dávka má byť individualizovaná v závislosti na profile pacienta (pozri časť 4.4) a miery poklesu krvného tlaku.


Hypertenzia:

Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými triedami antihypertenzívnej liečby.

Odporúčaná počiatočná dávka je 4 mg podaná jedenkrát denne ráno.

U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (najmä renovaskulárna hypertenzia, deplécia solí a/alebo objemu, srdcová dekompenzácia alebo ťažká hypertenzia) môže po počiatočnej dávke dôjsť k rozsiahlejšiemu poklesu tlaku krvi. U takýchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 2 mg a začiatok liečby treba vykonať pod dohľadom lekára.


Po jednom mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne.


Po začatí liečby perindoprilom sa môže vyvinúť symptomatická hypotenzia; táto sa častejšie vyskytne u pacientov súčasne liečených diuretikami. Z tohto dôvodu sa preto odporúča zvýšená opatrnosť, pretože pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo solí.

Ak je to možné, liečba diuretikami sa má vysadiť 2 až 3 dni pred začatím liečby perindoprilom (pozri časť 4.4).


U hypertenzných pacientov, ktorým nie je možné prerušiť podávanie diuretík, sa musí začať liečba perindoprilom 2 mg dávkou. Treba monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka v sére. Dodatočnú dávka perindoprilu treba nastaviť podľa miery poklesu tlaku krvi Ak je to potrebné, s diuretickou liečbou treba pokračovať.


Liečba starších pacientov sa má začať 2 mg dávkou, ktorá sa môže po jednom mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a potom, ak je to nutné, na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie (pozri tabuľku nižšie).


Symptomatické srdcové zlyhanie:

Odporúča sa, aby bol perindopril, vo všeobecnosti spájaný s diuretikami nešetriacimi draslík a/alebo digoxínom a/alebo beta-blokátormi, podaný pacientovi pod dohľadom lekára s odporúčanou počiatočnou dávkou 2 mg ráno. Táto dávka sa môže zväčšiť zvyšovaním o 2 mg v intervaloch počas nie menej ako 2 týždňov na 4 mg denne, ak je tolerovaná. Úprava dávky sa musí zakladať na individuálnej klinickej odpovedi pacienta.

Pri závažnom srdcovom zlyhaní a u iných pacientov považovaných za vysokorizikových (pacienti s poškodenou renálnou funkciou a tendenciou k poruchám elektrolytov, pacienti so súčasnou liečbou diuretikami a/alebo liečbou vazodilatačnými liečivami), treba začať liečbu pod dohľadom lekára (pozri 4.4).

Pacienti s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie napr. pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacienti s hypovolémiou alebo pacienti, ktorí dostávali silnú diuretickú liečbu, musia mať, ak je to možné, tento stav upravený ešte pred začiatkom liečby perindoprilom. Tlak krvi, renálne funkcie a hladiny draslíka v sére treba pred, aj počas liečby perindoprilom pozorne monitorovať (pozri časť 4.4).


Stabilné ochorenie srdcovej artérie:

Perindopril má byť uvedený v dávke 4 mg jedenkrát denne počas dvoch týždňov a potom zvýšený na 8 mg jedenkrát denne, v závislosti na renálnej funkcii a za predpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.


Starší pacienti majú dostávať 2 mg jedenkrát denne po dobu jedného týždňa, potom 4 mg jedenkrát denne ďalší týždeň, predtým, než sa dávka zvýši na 8 mg jedenkrát denne v závislosti od renálnej funkcie (pozri Tabuľku 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek). Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.


Úprava dávky pri poškodení obličiek:

Dávkovanie u pacientov s poškodením obličiek sa má zakladať na klírense kreatinínu, ako je naznačené nižšie v tabuľke 1.


Tabuľka 1:Úprava dávky pri poškodení obličiek

Klírens kreatinínu (ml/min)

Odporúčaná dávka

ClCr ≥ 60

4 mg/deň

30 ClCr 60

2 mg/deň

15 ClCr 30

2 mg každý druhý deň

Hemodialyzovaní pacienti, ClCr 15

2 mg v deň dialýzy

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. Pacienti na hemodialýze majú užívať dávku po skončení dialýzy.


Úprava dávky pri poškodení pečene:

U pacientov s poškodením pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.4 a 5.2).


Použitie u detí a dospievajúcich (mladší ako 18 rokov):

U detí a dospievajúcich nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť užívania. Preto sa jeho užívanie u detí a dospievajúcich neodporúča.


 1. Kontraindikácie


 • precitlivenosť na perindopril alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku alebo iný ACE inhibítor;

 • angioneurotický edém súvisiaci s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi v anamnéze;

 • hereditárny alebo idiopatický angioneurotický edém;

 • druhý a tretí trimester tehotenstva (pozri časť 4.4 a 4.6).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilné ochorenie srdcovej artérie:

Ak sa počas prvých mesiacov liečby perindoprilom objaví epizóda nestálej anginy pectoris (závažnej alebo nie), treba pred pokračovaním v liečbe starostlivo zhodnotiť prínos/riziko liečby.


Hypotenzia:

ACE inhibítory môžu vyvolať pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia sa zriedkavo vyskytne u hypertenzných pacientov bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou sa vyskytne u pacientov s hypovolémiou spôsobenou napr. diuretickou liečbou, diétou s obmedzením solí, dialýzou, hnačkami alebo vracaním, alebo u pacientov, ktorí majú závažnú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním s pridruženou renálnou insuficienciou alebo bez nej bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Táto sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytne u pacientov so závažnejším stupňom srdcového zlyhania, čo sa odráža v užívaní vysokých dávok kľučkových diuretík, pri hyponatriémii alebo funkčnom poškodení obličiek. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie treba začiatok liečby a úpravu dávky pozorne monitorovať (pozri 4.2 a 4.8). Podobná opatrnosť sa vyžaduje aj u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo s cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých výrazný pokles krvného tlaku môže viesť k infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhode.


Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné má dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou ďalších dávok, ktoré sa po zvýšení tlaku krvi objemovou expanziou môžu, zvyčajne bez problémov, podávať ďalej.


U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky tlak krvi sa môže pri užívaní perindoprilu objaviť ďalšie zníženie systémového tlaku krvi. Tento účinok sa predpokladá a zvyčajne to nie je dôvod na prerušenie liečby. Ak sa však hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné znížiť dávku alebo perindopril vysadiť.


Stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne, hypertrofická kardiomyopatia:

Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril sa má používať s opatrnosťou u pacientov s mitrálnou stenózou chlopne alebo obštrukciou prietoku ľavej komory (ak napríklad aortálnou stenózou alebo hypertrofickou kardiomyopatiou).


Poškodenie obličiek:

Pri poruche obličiek (klírens kreatinínu 60 ml/min) sa má úvodná dávka perindoprilu najprv prispôsobiť klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a potom upravovať podľa pozorovanej odpovede pacienta na liečbu. Bežná starostlivosť o pacientov s ochorením obličiek má zahŕňať pravidelné monitorovanie sérových hladín draslíka a kreatinínu (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia spájajúca sa so začiatkom liečby ACE inhibítormi viesť k ďalšiemu poškodeniu obličkových funkcií. V tejto situácii bolo hlásené akútne renálne zlyhanie, ktoré je však zvyčajne reverzibilné.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo so stenózou artérie solitárnej obličky liečených ACE inhibítormi bolo hlásené zvýšenie močoviny krvi a sérového kreatinínu, ktoré sú zvyčajne po vysadení liečby reverzibilné. Toto je najpravdepodobnejšie u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je taktiež prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. Liečba týchto pacientov sa má začať pod prísnym lekárskym dohľadom nízkymi dávkami a opatrnou úpravou dávky. Keďže liečba diuretikami môže byť prispievajúcim je faktorom k hore uvedenému, je potrebné ich vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom sledovať funkciu obličiek.


Občas sa pozorovalo zvyčajne mierne a prechodné zvýšenie močoviny v krvi a sérových hladín kreatinínu u pacientov s hypertenziou, ktorí nemali zjavné renovaskulárne ochorenie pred liečbou, a to hlavne v prípade súčasného použitia perindoprilu a diuretika. Pravdepodobnejší je však výskyt u pacientov s už prítomným poškodením obličiek. Môže byť nutné zníženie a/alebo prerušenie dávky diuretika a/alebo perindoprilu.


Hemodialyzovaní pacienti:

U pacientov dialyzovaných s vysokopriepustnými membránami a súčasne liečených ACE inhibítorom boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného druhu dialyzačnej membrány alebo liek z inej triedy antihypertenzív.


Transplantácia obličky:

Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním perindoprilu pacientom, ktorí sa podrobili transplantácii obličky.


Precitlivenosť/angioneurotický edém:

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, sa zriedkavo pozoroval angioneurotický edém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Môžu sa vyskytnúť kedykoľvek v priebehu liečby. V takýchto prípadoch sa má perindopril okamžite vysadiť a treba začať primerané sledovanie, v ktorom je potrebné pokračovať až do úplného vymiznutia príznakov. V prípadoch, kedy bol opuch obmedzený len na tvár a pery, ťažkosti zvyčajne ustúpili bez liečby, avšak pri potlačení týchto príznakov sa ukázali byť užitočné antihistaminiká.


Angioneurotický edém v spojení s edémom hrtana môže byť fatálny. Keď postihnutie jazyka, hlasiviek alebo hrtana predstavuje riziko obštrukcie dýchacích ciest, okamžite je potrebné začať s urgentnou liečbou. Táto liečba môže zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo opatrenia na udržanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má byť pod prísnym lekárskym dohľadom až dovtedy, kým nedôjde k úplnému a definitívnemu odzneniu príznakov.


Angioneurotický edém vyvolaný ACE inhibítormi sa viac vyskytuje u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Pacienti s anamnézou angioneurotického edému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi môžu mať počas užívania ACE inhibítora zvýšené riziko angioneurotického edému (pozri časť 4.3).


Črevný angioneurotický edém vyvolaný ACE inhibítormi sa vyskytuje zriedkavo. Títo pacienti uvádzali abdominálnu bolesť (s alebo bez nauzey alebo vracaním); v niektorých prípadoch nebol predchádzajúci faciálny angioneurotický edém a hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioneurotický edém bol diagnostikovaný postupmi zahŕňajúcimi abdominálne CT alebo ultrazvukom alebo chirurgicky a symptómy ustúpili po vysadení liečby ACE inhibítorom. Črevný angioneurotický edém by mal byť zahrnutý v diferenciálnej diagnóze u pacientov užívajúcich ACE inhibítormi uvádzajúcimi bolesť brucha.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou(LDL-aferézy):

Zriedkavo dôjde u pacientov liečených ACE inhibítormi počas LDL (low-density lipoprotein) aferézy s dextrán sulfátom k vzniku život ohrozujúcich anafylaktoidných reakcií. Týmto reakciám sa dá predísť dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred jednotlivým cyklom aferézy.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:

Pacienti užívajúci ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby (napr. s jedom hmyzu z radu Hymenoptera) mali anafylaktoidné reakcie. U týchto istých pacientov sa týmto reakciám predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi, ale môžu sa znova objaviť pri neúmyselnom opätovnom podaní.


Zlyhanie pečene:

Zriedkavo bola liečba ACE inhibítormi spojená so syndrómom, ktorý začínal s cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej nekrózy pečene a (niekedy) končil smrteľne. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory a u ktorých dôjde k vzniku žltačky alebo významnému zvýšeniu pečeňových enzýmov, je potrebné ACE inhibítor vysadiť a pacient má zostať pod primeraným lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia, anémia:

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory boli hlásenéneutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. Neutropénia je zriedkavá u pacientov s normálnou funkciou obličiek, ktorí nemajú ďalšie komplikujúce faktory. Perindopril sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, hlavne ak je už predtým prítomné poškodenie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niektorých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa používa perindopril u týchto pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet bielych krviniek a pacientov upozorniť na potrebu hlásenia akýchkoľvek príznakov infekcie (napr.: bolesť hrdla, horúčka). Zaznamenal sa sporadický výskyt hemolytickej anémie u pacientov s kongenitálnou deficienciou G6-PD.


Účinky podmienené rasou:

Angioneurotický edém vyvolaný ACE inhibítormi sa vyskytuje viac u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Tak ako aj iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť pre zníženie tlaku krvi u ľudí čiernej rasy menej účinný než u pacientov iných rás, pravdepodobne kvôli vyššiemu výskytu stavov s nízkou hladinou renínu u populácie pacientov čiernej rasy s hypertenziou.


Kašeľ:

Počas liečby ACE inhibítormi bol zaznamenaný kašeľ. Pre kašeľ je charakteristické, že je neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ indukovaný ACE inhibítormi je potrebné zobrať do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Chirurgické výkony, anestézia:

U pacientov podrobujúcich sa veľkým chirurgickým zákrokom alebo celkovej anestézii s liekmi vyvolávajúcimi hypotenziu môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľnenia renínu. Preto sa má liečba na jeden deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť. Ak sa objaví hypotenzia, u ktorej sa predpokladá takýto mechanizmus vzniku, dá sa korigovať doplnením objemu.


Hyperkaliémia:

Zvýšenie sérových hladín draslíka sa pozorovalo u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie zahŕňajú renálne zlyhanie, zhoršenie funkcie obličiek, vek (>70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, najmä dehydratáciu, akútnu srdcovú dekompenzáciu, metabolickú acidózu a súčasné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr.: spironolaktón, eplerenón, triamterén, alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík, alebo pacienti užívajúci iné lieky spojené so zvyšovaním draslíka v sére (napr. heparín). Užívanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad obsahujúcich draslík môže viesť k významnému zvýšeniu hladín sérového draslíka, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné používanie vyššie uvedených liečiv pokladá za nevyhnutné, mali by sa užívať s opatrnosťou a odporúča sa časté sledovanie draslíka v sére.


Diabetickí pacienti:

U pacientov s diabetom liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa má starostlivo sledovať glykemická kontrola počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom (pozri časť 4.5).


Lítium:

Kombinované použitie lítia a perindoprilu sa vo všeobecnosti neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík:

Kombinácia perindoprilu s draslík šetriacimi diuretikami, doplnkami draslíka alebo soľnými náhradami obsahujúcimi draslík sa vo všeobecnosti neodporúča (pozri časť 4.5).


Laktóza:

Tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg obsahujú laktózu. Pacienti s dedičnými poruchami intolerancie galaktózy, laktázovej deficiencie alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nepovažuje za esenciálne, pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časti4.3 a 4.6).


 1. Liekové a iné interakcie


Diuretiká:

U pacientov na diuretikách, hlavne u tých, ktorí majú depléciu objemu/alebo solí, môže dôjsť po začatí liečby ACE inhibítorom k nadmernému poklesu tlaku krvi. Pravdepodobnosť hypotenzných účinkov sa môže znížiť vysadením diuretika, zvýšením príjmu tekutín a solí pred začatím liečby nízkymi a postupne sa zvyšujúcimi dávkami perindoprilu.


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík:

Hoci sérové hladiny draslíka zvyčajne ostávajú v normálom rozpätí, u pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík môžu podstatne zvýšiť sérové hladiny draslíka. Preto sa kombinácia perindoprilu a týchto preparátov neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinované použitie indikované pre korekciu prítomnej hypokaliémie, majú sa užívať s opatrnosťou a s častými kontrolami sérových hladín draslíka.


Lítium:

Počas súčasného podávania lítia a ACE inhibítorov boli zaznamenané reverzibilný vzostup sérových koncentrácií lítia a toxicita. Súčasné užívanie tiazidových diuretík môže ďalej zvýšiť riziko lítiovej toxicity a potencovať zvýšené riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Užívanie perindoprilu s lítiom sa neodporúča, ak sa však liečba ukáže nevyhnutná, treba starostlivo sledovať sérové hladiny lítia (pozri časť 4.4).


Nesteroidné antiflogistiká (NSA), vrátane acetylsalicylovej kyseliny ≥ 3g/deň:

Ak sú ACE inhibítory podávané súčasne s nesteroidovými antiflogistikami (tj. kyselina acetylsalicylová v protizápalovej dávke, COX-2 inhibítory a neselektívne NSA) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súčasné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek,a zvýšeniu hladín sérového draslíka, najmä u pacientov so slabou pre-existujúcou funkciou obličiek. Pacienti by mali byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a ďalej v pravidelných intervaloch.


Antihypertenzíva a vazodilatátory:

Súčasné používanie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok perindoprilu. Súčasné užívanie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatátormi môže viesť ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.


Antidiabetiká:

Skúsenosti z epidemiologických štúdií poukazujú na to, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych antidiabetík) môže prehlbovať účinok znižujúci cukor v krvi, čím tak zvyšuje riziko hypoglykémie. Tento fenomén sa javí oveľa pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Acetylsalicylová kyselina, trombolytiká, -blokátory, nitráty:

Perindopril sa môže používať v kombinácii s acetylsalicylovou kyselinou (keď sa používa ako trombolytikum), trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká:

Súčasné používanie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík s ACE inhibítorom môže vyústiť do ďalšieho zníženia tlaku krvi (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká:

Sympatomimetiká môžu oslabiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Zlato:

Nitritoidné reakcie (medzi príznaky patria začervenanie v tvári, nevoľnosť, vracanie a hypotenzia) boli hlásené zriedkavo u pacientov na liečbe injekčným zlatom (aurotiomalát sodný) a súčasnej liečby ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita:

Použitie ACE inhibítorov sa v prvom trimestri gravidity neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je v druhom a tretom trimestri gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé, ale malé zvýšenie rizika aj tak nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa tehotenstvo potvrdí, liečbu ACE-inhibítormi musíte ihneď ukončiť a, ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu.


Je známe, že dlhodobejšie vystavenie ACE inhibítorom v druhom a treťom trimestri vyvoláva

fetotoxicitu (zníženie renálnych funkcií, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a

neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by došlo k expozícii perindoprilu od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, treba starostlivo pozorovať kvôli hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia:

Keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní Perindoprilu ratiopharm 4 mg počas dojčenia, užívanie Perindoprilu ratiopharm 4 mg sa neodporúča a je vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie zavedeným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril nemá priamy vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje, ale individuálne reakcie spojené so znížením tlaku krvi sa môžu vyskytnúť u niektorých pacientov, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou. V dôsledku toho, schopnosť viesť a obsluhovať stroje môže byť znížená.


 1. Nežiaduce účinky


Počas liečby perindoprilom sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky, pričom sú zaradené podľa nasledovnej frekvencie výskytu:

Veľmi časté (≥1/10),

Časté (≥1/100, 1/10),

Menej časté (≥1/1000, 1/100),

Zriedkavé (≥1/10000, 1/1000),

Veľmi zriedkavé (1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Pokles hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia / neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie boli zaznamenané veľmi zriedkavo. U pacientov s vrodenou nedostatočnosťou G-6PDH boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme:hypoglykémia (pozri časť 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku


Poruchy nervového systému:

Časté:bolesti hlavy, závraty, vertigo a parestézie

Veľmi zriedkavé: zmätenosť


Poruchy oka:

Časté:poruchy videnia.


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté:tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé:arytmia, angina pectoris a infarkt myokardu, pravdepodobne ako dôsledok výraznej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev:

Časté:hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: náhla cievna mozgová príhoda, pravdepodobne ako dôsledok výraznej hypotenzie u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Neznáme: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: kašeľ, dyspnoe

Menej časté: bronchospazmus

Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nauzea, vracanie, bolesť brucha, porucha chuti, porucha trávenia, hnačka a zápcha

Menej časté: sucho v ústach

Veľmi zriedkavé: pankreatitída, intestinálny angioedém.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté:vyrážky, svrbenie

Menej časté:angioneurotický edém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, urtikária (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

Časté:svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté:renálna insuficiencia

Veľmi zriedkavé: akútne renálne zlyhanie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté:impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:asténia

Menej časté: potenie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môže sa objaviť zvýšenie močoviny v krvi, hladín kreatinínu a hyperkaliémia, reverzibilné po prerušení liečby, hlavne u pacientov s prítomnou renálnou insuficienciou, závažným srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov a sérových hladín bilirubínu boli hlásené len zriedkavo.


Klinické skúšanie:

Počas randomizovaného obdobia skúšania EUROPA boli zozbierané iba závažné nežiaduce účinky. Niekoľko pacientov malo skúsenosť so závažným nežiaducim účinkom: 16 (0,3 %) zo 6122 pacientov liečených perindoprilom a 12 (0,2 %) z 6107 pacientov s placebom. U perindoprilom liečených pacientoch bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioneurotický edém u 3 pacientov a náhla zástava srdca u jedného pacienta.Viacero pacientov bolo vyradených zo štúdie v dôsledku kašľa, hypotenzie alebo inej intolerancie ku perindoprilu ako ku placebu, 6,0 % (n=366) verzus 2,1 % (n=129).


 1. Predávkovanie


O predávkovaní u ľudí sú dostupné len obmedzené údaje. Príznaky spájajúce sa s predávkovaním ACE inhibítormi zahŕňajú hypotenziu, cirkulačný šok, poruchy elektrolytov, renálne zlyhanie, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závrate, úzkosť a kašeľ.

Odporučená liečba pri predávkovaní je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má uložiť do protišokovej polohy. Podľa dostupnosti sa môže zvážiť liečba angiotenzínom II a/alebo intravenóznymi katecholamínmi. Perindoprilát sa môže odstrániť zo systémovej cirkulácie hemodialýzou (pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba je indikovaná u bradykardie rezistentnej na liečbu. Potrebné je kontinuálne sledovať známky vitálnych funkcií, sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítor, samotný, ATC kód: C09A A04


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín konvertujúci enzým – ACE). Konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčnú látku, angiotenzín II, ako aj spôsobuje degradáciu vazodilatátora bradykinínu na inaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE spôsobuje zníženie angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity (cez inhibíciu negatívnej spätnej väzby uvoľňovania renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE zvyšuje aktivitu cirkulujúcich a lokálnych kalikreín-kinínových systémov (a tak aktivuje prostaglandínový systém). Je možné, že tento mechanizmus sa podieľa na účinku ACE inhibítorov na znížení tlaku krvi a že tento mechanizmus je čiastočne zodpovedný za niektoré z ich vedľajších účinkov (napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom jeho účinného metabolitu, perindoprilátu. U ostatných metabolitov sa neukázala in vitro žiadna inhibícia ACE aktivity.


Hypertenzia

Perindopril je účinný u všetkých stupňov hypertenzie: miernej, stredne závažnej, závažnej; znižuje systolický a diastolický tlak krvi v ležiacej aj stojacej polohe. Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k poklesu systematického tlaku krvi. Dôsledok je zvýšenie periférneho prietoku krvi bez účinku na srdcový rytmus.

Pravidlom býva zvýšenie prietoku krvi obličkami, pričom rýchlosť glomerulárnej filtrácie (RGF) zostáva zvyčajne nezmenená . Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednotlivej dávky a udržiava sa aspoň počas 24 hodín; účinok pred podaním nasledujúcej dávky zodpovedá približne 87 až 100% percentám účinku v čase maximálnej účinnosti.

Pokles tlaku krvi sa objavuje náhle. U pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu, sa normalizácia tlaku krvi dosiahne v priebehu mesiaca a účinok pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Vysadenie liečby nebýva spojené s „rebound“ fenoménom.

Perindopril zmierňuje hypertrofiu ľavej komory.

U človeka sa potvrdili vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérií a v malých artériách znižuje pomer médie a lumenu.

Prídavná liečba tiazidovými diuretikami spôsobuje aditívny typ synergizmu. Kombinácia ACE inhibítoru a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie indukovanej diuretikom.


Srdcové zlyhanie

Perindopril znižuje prácu srdca znížením pre-loadu a after-loadu.

Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním ukázali:

 • pokles plniacich tlakov pravej a ľavej komory,

 • zníženie celkovej periférnej vaskulárnej rezistencie,

 • zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu.


V porovnávacích štúdiách s placebom nebolo prvé podanie 2 mg počiatočnej dávky perindoprilu pacientom s miernym až stredne závažným zlyhaním srdca spojené so žiadnym signifikantným poklesom krvného tlaku.


Pacienti so stabilnou chorobou koronárnej artérie:

Štúdia EUROPA bola multicentrálna, internacionálna, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická skúška trvajúca 4 roky.

Dvanásťtisícdvestoosemnásť (12218) pacientov nad 18 rokov bolo náhodne rozdelených na perindopril 8 mg (n=6110) a placebo (n=6108).

Skúšaná populácia mala dokázanú chorobu srdcovej artérie bez klinických príznakov srdcového infarktu. Celkovo, 90 % pacientov prekonalo infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu.Väčšina pacientov počas štúdie bola liečená aj konvenčnou terapiou, vrátane antiagregačných látok, hypolipidemík a beta-blokátorov. Hlavným kritériom účinnosti bola kombinácia kardiovaskulárnej mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zástavy srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg raz denne viedla k výraznému zníženiu absolútneho rizika s výsledným ukazovateľom 1,9% (zníženie relatívneho rizika o 20%, 95% CI [9,4; 28,6] - p<0,001).

U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo zaznamenané absolútne zníženie v porovnaní s placebom s výsledným ukazovateľom 2,2%, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4% (95% CI [12,0; 31,6] - p<0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa perindopril rýchlo absorbuje a maximálna koncentrácia sa dosiahne za jednu hodinu. Biologická dostupnosť je 65 až 70%.

Približne 20 percent celkového množstva absorbovaného perindoprilu sa mení na perindoprilát, ktorý je účinným metabolitom. Okrem toho sa tvorí ďalších päť neaktívnych metabolitov. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina. Maximálna plazmatická hladina perindoprilátu sa dosahuje v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže príjem stravy znižuje premenu perindoprilu na perindoprilát, a tým aj jeho biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne ako jednotlivá denná dávka pred ranným jedlom.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba na bielkoviny je nízka (väzba perindoprilátu na angiotenzín konvertujúci enzým je menej ako 30%), avšak je závislá od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas nenaviazanej frakcie je približne 3 až 5 hodín. Disociácia perindoprilátu naviazaného na ACE vedie k „efektívnemu“ eliminačnému polčasu trvajúcemu 25 hodín. Počas opakovaného dávkovania sa rovnovážny stav farmakokinetických pomerov dosiahne v priebehu 4 dní.

Po opakovanom podaní sa nepozorovala žiadna akumulácia perindoprilu.

Eliminácia perindoprilátu je znížená u starších osôb a u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Pri renálnej insuficiencii sa odporúča úprava dávkovania, a to v závislosti od závažnosti poškodenia (klírens kreatinínu).

Perindoprilát sa odstraňuje z cirkulácie dialýzou, jeho klírens je 70 ml/min.

Kinetika perindoprilu je zmenená u cirhózy pečene: hepatálny klírens materskej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu je však nezmenené, a preto úprava dávkovania nie je potrebná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách zaoberajúcich sa chronickou perorálnou toxicitou u potkanov a opíc boli cieľovým orgánom obličky, pričom ich poškodenie bolo reverzibilné. V štúdiách in vitroa in vivosa nepozorovala mutagenita.

Štúdie o reprodukčnej toxicite (u potkanov, myší, králikov a opíc) neukázali žiadne znaky embryotoxicity ani teratogenity. Ukázalo sa však, že inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu ako trieda vyvolávajú nežiaduce účinky v poslednom štádiu vývoja plodu. U hlodavcov a králikov takéto účinky vedú k úmrtiu plodu a kongenitálnym abnormalitám (léziám obličiek), ako aj k zvýšeniu perinatálnej a postnatálnej mortality.

V dlhodobých štúdiách vedených na potkanoch a myšiach karcinogenita nebola pozorovaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hydrogenuhličitan sodný

Koloidný oxid kremičitý (bezvodý)

Magnéziumstearát (E572).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri tepote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blistrové balenie so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabletami v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


 1. registračné číslo


58/0254/06-S 1. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA registrácie


12.6.2006 1. Dátum revízie textu


Máj 2011

12Perindopril-ratiopharm 4 mg