+ ipil.sk

Perindopril ratiopharm 8 mgPríbalový leták


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2011/03902-Z1B

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06331-ZIA


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Perindopril ratiopharm® 8 mg

tablety

erbumínová soľ perindoprilu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto príbalovej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Perindopril ratiopharm 8 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Perindopril ratiopharm 8 mg

3. Ako užívať Perindopril ratiopharm 8 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Perindopril ratiopharm 8 mg

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Perindopril ratiopharm 8 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo v Perindoprile ratiopharm 8 mg patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho (ACE) enzýmu.


Perindopril ratiopharm 8 mgsa užíva na:

 • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),

 • na zníženie rizika srdcových príhod, ako infarkt myokardu, u pacientov so stabilnou chorobou koronárnej artérie (stav, kedy je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zablokované) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobenia srdca krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Perindopril ratiopharm 8 mg


Neužívajte Perindopril ratiopharm 8 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na perindopril, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Perindoprilu ratiopharm 8 mg alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor;

 • keď ste už niekedy mali v minulosti reakciu z precitlivenosti (náhly opuch pier a tváre, krku, možno aj rúk a nôh, alebo ste sa dusili alebo ste chrčali (s angioedémom)) po užití ACE inhibítora;

 • keď mal niekto z Vašej rodiny angioedém alebo ste mali angioedém Vy z nejakej inej príčiny;

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie, keď sa na začiatku tehotenstva vyhnete užívaniu Perindoprilu ratiopharm 8 mg – pozri časť o tehotenstve).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Perindoprilu ratiopharm 8 mg

Je možné, žeVám Perindopril ratiopharm 8 mgnebude vyhovovať alebo bude potrebné, aby ste sa pravidelne kontrolovali. Z tohto dôvodu, ešte pred začatím užívania Perindoprilu ratiopharm 8 mg informujte svojho lekára o nasledovnom:

 • keď Vám bolo povedané, že Vaše srdce je zväčšené alebo máte problémy so srdcovými chlopňami;

 • keď Vám bolo povedané, že máte zúženie cievy, ktorá zásobuje obličku krvou (stenóza renálnej artérie);

 • keď máte cukrovku;

 • keď trpíte na akékoľvek iné ochorenie obličiek, pečene alebo srdca;

 • keď dostávate hemodialýzu alebo ste mali nedávno transplantovanú obličku;

 • keď máte chorobu kolagénu ako systémový lupus erythematosus alebo sklerodermiu;

 • keď dodržujete diétu s obmedzeným príjmom solí alebo ste trpeli ťažkým vracaním alebo hnačkou, alebo ste užívali lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču (diuretiká);

 • keď užívate lítium, liek používaný na liečbu mánie alebo depresie;

 • keď užívate doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), povedzte to Vášmu lekárovi, pretože užívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mg sa na začiatku tehotenstva neodporúča, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie v tomto štádiu tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa (pozri časť o tehotenstve).


Počas užívania Perindoprilu ratiopharm 8 mg

Ak sa u Vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

 • pocit závratu po úvodnej dávke. Niektorí ľudia po prvej dávke alebo po zvýšení dávky pociťujú závrat, slabosť, mdlobu a nevoľnosť.

 • náhle opuchnutie pier a tváre, hrdla, prípadne tiež rúk a nôh, alebo dýchavičnosť alebo sipot. Tento stav sa nazýva angioedém. Môže sa objaviť kedykoľvek počas liečby. Opuch čreva, tzv. "intestinálny angioedém", ktorý sa prejavuje ako bolesti brucha, vracanie a hnačka. ACE inhibítory spôsobujú angioedém u čiernych pacientov častejšie než u pacientov iných rás.

 • horúčka, bolesť v krku alebo vredy v ústach (tieto príznaky môžu signalizovať infekciu zapríčinenú znížením počtu bielych krviniek).

 • žltnutie kože a očných bielok (žltačka), ktoré môžu znamenať ochorenie pečene.

 • Suchý kašeľ, ktorý pretrváva dlhý čas. Kašeľ sa zaznamenal v súvislosti s užívaním ACE inhibítorov, ale taktiež môže byť príznakom nejakého iného ochorenia horných dýchacích ciest.


Na začiatku liečby a/alebo pri úprave dávkovania môže byť potrebná vyššia frekvencia lekárskych kontrol. Aj keď sa cítite lepšie, nevynechávajte tieto kontroly. Váš lekár Vám určí, kedy máte prísť na kontrolu.


Aby ste predišli prípadným komplikáciám počas liečby Perindoprilom ratiopharm 8 mg, informujte Vášho lekára, že užívate Perindopril ratiopharm 8 mg:

 • keď sa chystáte podstúpiť narkózu a/alebo operáciu (dokonca aj u zubného lekára);

 • keď sa máte podrobiť liečbe na zníženie prejavov alergie na včelie alebo osie poštipnutie (desenzibilizácia);

 • keď idete podstúpiť hemodialýzu alebo aferézu LDL cholesterolu (čo je odstraňovanie cholesterolu z Vášho tela prístrojom).


Tento produkt sa zvyčajne neodporúča počas prvých troch mesiacov tehotenstva.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Toto sa týka najmä:

 • prostriedkov proti prechladnutiu, ktoré obsahujú liečivo pseudoefedrín alebo fenylefrín;

 • liekov proti bolesti, vrátane kyseliny acetylsalicylovej (látka prítomná v mnohých liekoch používaných na uľavenie od bolesti a zníženie teploty, ako aj proti zrážaniu krvi);

 • lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču (diuretiká), ktoré šetria draslík;

 • doplnky draslíka a náhrady solí obsahujúce draslík.


Aby ste si boli istý, že užívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mgje pre Vás bezpečné, povedzte, prosím, Vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo zlyhania srdca, vrátane liekov, ktoré spôsobujú zvyšené vylučovanie moču (diuretiká);

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (prokaínamid);

 • lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo ústami užívané antidiabetiká);

 • lieky na liečbu dny (alopurinol);

 • lieky používané na úľavu od bolesti, stuhnutosti a zápalu spojenými s bolestivými stavmi, predovšetkým ovplyvňujúcimi svaly, kosti a kĺby (nesteroidné antiflogistiká - NSA) ako ibuprofén, indometacín, diklofenak, kyselina acetylsalicylová (látka prítomná v mnohých liekoch používaných na zmiernenie bolesti a zníženie teploty, ako aj proti zrážanlivosti krvi);

 • protizápalové lieky (systémové kortikosteroidy);

 • lieky na potlačenie rastu nádorov (cytotoxické látky);

 • látky na zníženie imunitnej odpovede tela (imunosupresíva);

 • látky so stimulujúcim účinkom na určitú časť nervového systému (ako efedrín, noradrenalín alebo adrenalín (sympatomimetiká));

 • lieky na liečbu mánie alebo depresie (lítium);

 • antipsychotiká, tricyklické antidepresíva (lieky na mentálne poruchy) alebo barbituráty;

 • vazodilatátory vrátane nitrátov (lieky, ktoré rozširujú cievy);

 • draslíkové tablety;

 • zlato.


Užívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mg s jedlom a nápojmi

Odporúča sa užívať Perindopril ratiopharm 8 mg pred jedlom, aby sa predišlo vplyvu jedla na účinok lieku.

Požívaniealkoholu spolu s Perindoprilom ratiopharm 8 mg u Vás môže spôsobiť závrat alebo mdlobu. Poraďte sa s Vaším lekárom, či je vhodné, aby ste požívali alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), povedzte to Vášmu lekárovi. Lekár Vám pravdepodobne povie, aby ste Perindopril ratiopharm 8 mg prestali užívať ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď potom, ako mu poviete, že ste tehotná a namiesto Perindoprilu ratiopharm 8 mg Vám odporučí užívanie iného lieku.

Užívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mg sa na začiatku tehotenstva neodporúča, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa.


Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo dojčiť čoskoro začnete. Úžívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mg sa neodporúča u dojčiacich matiek, a ak si prajete dojčiť, lekár Vám vyberie inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec, alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Priležitostne sa môže vyskytnúť závrat (najmä na začiatku liečby, pri zvýšení dávky alebo pri súbežnom požívaní alkoholu) a môže zhoršiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Perindopril ratiopharm 8 mg

Perindopril ratiopharm 8 mgobsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. AKO UŽÍVAŤ Perindopril ratiopharm 8 mg


Vždy užívajte tablety Perindopril ratiopharm 8 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Zvyčajná úvodná a udržiavacia dávka na liečbu vysokého krvného tlaku je 4 mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm 4 mg) jedenkrát denne. Ak je to nevyhnutné, môže sa dávka po mesiaci zvýšiť na 8 mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm 8 mgalebo dve 4 mg tablety Perindoprilu ratiopharm 8 mg) jedenkrát denne, čo je maximálna odporúčaná dávka.


Zvyčajná úvodná dávka pri liečbe stabilnej choroby koronárnej artérie je 4 mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm 4 mg) jedenkrát denne; po dvoch týždňoch sa dávka, pokiaľ je dobre tolerovaná, môže zvýšiť na 8 mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm 8 mg alebo dve tablety Perindoprilu ratiopharm 4 mg) jedenkrát denne.


Užite svoju tabletu pohárom vody, najlepšie v ten istý čas každý deň, ráno, pred jedlom.


V priebehu liečby Vám lekár upraví dávku podľa účinku liečby ako aj podľa Vašich potrieb.


Problémy s obličkami

Lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku.

Problémy s pečeňou

Nie je potrebná úprava dávky.

Starší pacienti

Odporúčaná dávka u starších závisí od funkcie obličiek.

Váš lekár určí dĺžku liečby na základe Vášho zdravotného stavu.


Účinnosť a bezpečnosť užívania perindoprilu deťmi a dospievajúcimi (menej ako 18 rokov) nebola stanovená. Z tohto dôvodu sa podávanie deťom a dospievajúcim neodporúča.


Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Perindoprilu ratiopharm 8 mg,ako máte

Ak ste užili priveľa tabliet, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Najpravdepodobnejčím znakom predávkovania je náhly pokles krvného tlaku (hypotenzia). Ďalšie príznaky môžu zahŕňať rýchly alebo pomalý tlkot srdca (tachy- alebo bradykardia), nepríjemný pocit nepravidleného a/alebo silného tlkotu srdca (palpitácie), nadmerná frekvencia a hĺbka dýchania, závrat, úzkosť a/alebo kašeľ.

Ak je pokles krvného tlaku výrazný, ľahnite si s hlavou umiestnenou na nízkom vankúši a nohy si dajte do vyvýšenej polohy.


Ak zabudnete užiť Perindopril ratiopharm 8 mg

Je dôležité, aby ste užili liek každý deň.

Ak však zabudnete užiť jednu dávku, pokračujte v užívaní s ďalšou dávkou, ako normálne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú jednotlivú dávku. Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, užite ďalšiu hneď ako si spomeniete a potom pokračujte tak, ako Vám predpísal lekár.


Ak prestanete užívať Perindopril ratiopharm 8 mg

Po prerušení liečby sa krvný tlak môže opäť zvýšiť, čo môže viesť k zvýšenému riziku komplikácií súvisiacich s vysokým krvným tlakom, najmä na srdci, mozgu a obličkách. Preto, ak uvažujete o prerušení liečby Perindoprilom ratiopharm 8 mg, porozprávajte sa najskôr so svojim lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Perindopril ratiopharm 8 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky podľa početnosti výskytu delíme na:


 • veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • časté (u viac ako 1 zo 100, ale u menej ako 1 z 10 pacientov)

 • menej časté (u viac ako 1 z 1.000, ale u menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • zriedkavé (u viac ako 1 z 10 000, ale u menej ako 1 z 1 000 pacientov)

 • veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov) alebo je frekvencia neznáma (nemožno ju odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavo bolo hlásené zníženie množstva látky v červených krvinkách, ktorá roznáša po tele kyslík (hemoglobín), zníženie pomerného množstva červených krviniek v krvi (hematokrit), abnormálne malé množstvo krvných doštičiek (bunky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi) v krvi (trombocytopénia), neobvyklé zníženie množstva bielych krviniek (leukopénia), zníženie množstva určitého typu bielych krviniek – neutrofilov (neutropénia) a prípady významného poklesu množstva určitého typu bielych krviniek – granulocytov (agranulocytóza) alebo výrazný nedostatok všetkých krviniek (červené krvinky, biele krvinky a doštičky – pancytopénia).

U pacientov s vrodenou nedostatočnosťou určitého enzýmu (glukóza-6-fosfát dehydrogenáza - G-6PDH), boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady anémie (nedostatok červených krviniek), ktorá bola spôsobená rozpadom červených krviniek (hemolytická anémia).


Poruchy metabolizmu a výživy
Neznáme: nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia)


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy, závraty, pocit točenia (vertigo), pocit tŕpnutia a brnenia rúk a nôh (parestézia).

Veľmi zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy oka:

Časté: porucha videnia.


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté: zvonenie, bzučanie, hučanie, zvonenie v ušiach atď. (tinnitus).


Poruchy srdca:

Veľmi zriedkavé: arytmie (abnormálny srdcový rytmus), angína pektoris (bolesť v hrudi), infarkt myokardu, pravdepodobne ako dôsledok výrazného poklesu tlaku krvi u vysokorizikových pacientov.


Cievne poruchy:

Časté: hypotenzia (nízky krvný tlak) a účinky súvisiace s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: náhla cievna mozgová príhoda, pravdepodobne ako dôsledok výrazného poklesu tlaku krvi u vysoko rizikových pacientov.

Neznáme: zápal krvných ciev (vaskulitída).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: kašeľ, sťažené dýchanie (dýchavičnosť).

Menej časté: zúženie dýchacích ciest z dôvodu svalových kŕčov (bronchospazmus).

Veľmi zriedkavé: zápal pľúc spojený s nahromadením určitých krvných buniek (eozinofilov) v pľúcnom tkanive (eozinofilná pneumónia), zápal sliznice nosa (rinitída).


Poruchy žalúdočno-tráviaceho traktu:

Časté: nevoľnosť (nauzea), vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti (dysgeúzia), poruchy trávenia (dyspepsia), hnačka a zápcha.

Menej časté: sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: zápal pankreasu (pankreatitída), alergické reakcie v tenkom čreve (intestinálny angioedém).


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: hepatitída (zápal pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka, svrbenie (pruritus).

Menej časté: reakcie precitlivenosti s náhlym opuchom tváre, krku, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (so sipotom alebo dusením sa), možno aj s opuchom rúk a nôh (angioedém), žihľavka (urtikária).

Veľmi zriedkavé: alergická vyrážka prejavujúca sa ružovo-červenými škvrnami (multiformný erytém).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močových ciest:

menej časté: znížená funkcia obličiek.

veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: slabosť (asténia).

Menej časté: potenie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu (impotencia).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: asténia (slabosť)

Menej časté: potenie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Vzostup odpadových látok (krvnej močoviny a plazmatického kreatinínu), vysoké hladiny draslíka (hyperkaliémia), ktoré po prerušení liečby sa vrátia do normálu, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek, so závažným srdcovým zlyhaním a vysokým krvným tlakom spôsobeným zúžením artérii, ktoré zásobujú obličky krvou (renovaskulárna hypertenzia). Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov a sérového bilirubínu (oranžovo-žltý pigment v žlčníku).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Perindopril ratiopharm 8 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkom.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Nepoužívajte Perindopril ratiopharm 8 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Perindopril ratiopharm 8 mg obsahuje


Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu.

Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,68 mg perindoprilu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy; mikrokryštalická celulóza (E460); hydrogénuhličitan sodný; kolidný bezvodý oxid kremičitý; magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Perindopril ratiopharm 8 mga obsah balenia


Biela, okrúhla, mierne bikonvexná tableta so skosenými okrajmi, s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Blister (PVC/PE/PVDC/Al) so 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabletami v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spoloková republika


Výrobca:

1) Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Nemecká spoloková republika

2) EtnoviaOy, Teollisuustie 16, 60100 Seinäjoki, Fínsko

3) Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Równolegla 5, 02-235 Varšava, Poľsko

4) Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

5) TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemecká spolková republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.: 02/57 26 79 11.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:


Česká republika Perindopril-ratiopharm 8 mg

Fínsko Perindopril ratiopharm

Francúzsko Perindopril ratiopharm 8 mg comprimé

Maďarsko Perindopril-Teva 8 mg tabletta

Taliansko Perindopril ratiopharm Italia 8 mg compresse

Holandsko Perindopril tert-butylamine ratiopharm 8 mg tabletten

Portugalsko Perindopril ratiopharm

Slovenská Republika Perindopril ratiopharm 8 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2013.


Page 7 of 7

Perindopril ratiopharm 8 mg

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k predĺženiu registrácie lieku, ev. č.: 2010/00601


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Perindopril ratiopharm 8 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,68 mg perindoprilu.


Pomocné látky: 137,33 mg monohydrátu laktózy/tableta.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biela, okrúhla, mierne bikonvexná tableta so skosenými okrajmi, s deliacou ryhou na jednej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie.


Stabilná choroba koronárnej artérie

Zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúča sa užívať perindopril jedenkrát denne ráno pred jedlom.


Dávku je potrebné určiť individuálne podľa klinického stavu každého pacienta (pozri časť 4.4.)

a zmien tlaku krvi ako odpoveď na liečbu.


Hypertenzia:


Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými triedami antihypertenzív.

Odporúčaná úvodná dávka je 4 mg jedenkrát denne, ráno.

U pacientov so zvýšenou aktiváciou systému renín-angiotenzín-aldosterón (najmä s renovaskulárnou

hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo závažnou

hypertenziou) môže dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi po úvodnej dávke. U takýchto pacientov

sa odporúča úvodná dávka 2 mg a s liečbou treba začínať pod lekárskym dohľadom.

Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 8 mg jedenkrát denne.

Po začatí liečby perindoprilom môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii; najmä u pacientov súbežne liečených diuretikami. Odporúča sa zvýšená opatrnosť, pretože títo pacienti môžu mať depléciu solí a/alebo objemu.

Ak je to možné, diuretikum by malo byť vysadené 2 – 3 dni pred začatím liečby perindoprilom

(pozri časť 4.4).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má liečba perindoprilom začínať dávkou 2 mg. Renálne funkcie a hladina draslíka v sére sa majú monitorovať. Ďalšie dávkovanie perindoprilu sa má prispôsobiť miere poklesu krvného tlaku. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.


U starších pacientov sa má liečba mala začínať dávkou 2 mg, ktorú je možné postupne zvýšiť na 4 mg

po jednom mesiaci, v prípade potreby až na 8 mg v závislosti od renálnych funkcií (pozri tabuľku

uvedenú nižšie).


Stabilná choroba koronárnej artérie

Liečba perindoprilom sa má začať dávkou 4 mg jedenkrát denne počas dvoch týždňov, potom sa má zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne, v závislosti na funkcii obličiek a za predpokladu, že je 4 mg dávka dobre tolerovaná.


Starší pacienti majú užívať 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa, potom 4 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg jedenkrát denne – v závislosti od renálnej funkcie (pozriTabuľku 1. Odporúčané dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek). Dávka sa má zvyšovať iba vtedy, ak pacient predošlú nižšiu dávku dobre toleroval.


Úprava dávky pri poškodení funkcie obličiek

Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má upraviť podľa klírensu kreatinínu ako je uvedené v tabuľke 1. (ClCR).


Tabuľka 1. Odporúčané dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek.

Klírens kreatinínu (ml/min)

Odporúčaná dávka

ClCR ≥ 60

4 mg/deň

30 < ClCR < 60

2 mg/deň

15 < ClCR < 30

2 mg každý druhý deň

Hemodialyzovaní pacienti, ClCR < 15*

2 mg v deň dialýzy

* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. Hemodialyzovaným pacientom sa má

dávka podávať po dialýze.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.4. a 5.2).


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť použitia u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Preto sa perindopril u detí a dospievajúcich neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek zložku alebo na akýkoľvek iný ACE inhibítor;

 • Anamnéza angioedému v spojitosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE v anamnéze;

 • Dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém;

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilná choroba koronárnej artérie

Ak sa v priebehu prvého mesiaca liečby perindoprilom objaví epizóda nestabilnej anginy pectoris (závažná alebo nie), pred pokračovaním v liečbe sa má starostlivo zvážiť miera prínosu voči riziku.


Hypotenzia

ACE inhibítory môžu spôsobiť náhly pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je zriedkavá

u pacientov s hypertenziou bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou k nej môže dôjsť u

pacientov so zníženým objemom, napr. po liečbe diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave,

dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov, so závažnou renín-dependentnou hypertenziou

(pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Najväčšia pravdepodobnosť jej vzniku je u pacientov s vážnejšími stupňami srdcového zlyhania, teda liečených vysokými dávkami slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo s funkčným poškodením obličiek.

U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie sa začiatok liečby a úprava dávkovania majú starostlivo monitorovať (pozri časť 4.2 a 4.8). Podobné opatrenia platia pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles tlaku krvi mohol vyústiť do infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody.


Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy na chrbte a ak je to potrebné, podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré sa dajú podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa tlak krvi zvýši po zväčšení objemu.


U niektorých pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, ktorí majú normálny alebo nízky tlak krvi, môže pri liečbe perindoprilom nastať ďalšie zníženie systémového krvného tlaku. Takýto účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je dôvodom na ukončenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky alebo vysadenie perindoprilu.


Aortálna a mitrálna stenóza/hypertrofická kardiomyopatia

Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne pacientom so

stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory (ako je aortálna stenóza alebo

hypertrofická kardiomyopatia).


Poškodenie obličiek

V prípade poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa má počiatočné

dávkovanie perindoprilu upraviť podľa klírensu kreatinínu pacienta (pozri časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. U týchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia po začatí terapie ACE

inhibítormi viesť k ďalšiemu poškodeniu obličkových funkcií. V takejto situácii bolo zaznamenané

akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou renálnej artérie

u jednej funkčnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, boli zaznamenané zvýšené hladiny hodnôt urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je zvlášť pravdepodobné u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov je potrebné liečbu začať pod prísnym lekárskym dohľadom nízkymi dávkami a opatrne titrovať dávky. Vzhľadom na to, že liečba diuretikami môže napomáhať vzniku vyššie uvedených prejavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom sa má monitorovať funkcia obličiek.


U niektorých hypertonikov bez zjavného už existujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo

k zvýšeniu hladín urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, najmä ak

bol perindopril podávaný súčasne s diuretikom. To je pravdepodobnejšie u pacientov s preexistujúcim poškodením obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.


Hemodialyzovaní pacienti

Boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie u pacientov dialyzovaných pomocou vysoko priepustných

membrán a súbežne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov treba zvážiť použitie iného typu

dialyzačnej membrány alebo antihypertenzíva inej triedy.


Transplantácia obličky

Nie sú skúsenosti s podávaním perindoprilu pacientom po nedávnej transplantácii obličky.


Precitlivenosť/angioedém

Boli hlásené zriedkavé prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu u pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu (pozri časť 4.8). Toto sa môže prejaviť kedykoľvek počas liečby. V takomto prípade sa musí perindopril okamžite vysadiť a má sa začať príslušné monitorovanie a pokračovať v ňom až do úplného vymiznutia symptómov.

V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upraví bez liečby, hoci sa antihistaminiká ukázali byť pri zmierňovaní symptómovužitočné.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Ak je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan

s pravdepodobnou obštrukciou dýchacích ciest, okamžite treba poskytnúť akútnu liečbu. Tá môže

zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo zachovanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má byť pod

starostlivým lekárskym dohľadom až do úplného a trvalého vymiznutia symptómov.


Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyššie percento výskytu angioedému

u pacientov čiernej rasy než u príslušníkov iných rás.

Pacienti s anamnézou angioedému, nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi, môžu mať zvýšené

riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).


Črevný angioneurotický edém vyvolaný ACE inhibítormi sa vyskytuje zriedkavo. Títo pacienti uvádzali abdominálnu bolesť (s alebo bez nauzey alebo vracaním); v niektorých prípadoch nebol predchádzajúci faciálny angioneurotický edém a hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioneurotický edém bol diagnostikovaný postupmi zahŕňajúcimi abdominálne CT alebo ultrazvukom alebo chirurgicky a symptómy ustúpili po vysadení liečby ACE inhibítorom. Črevný angioneurotický edém by mal byť zahrnutý v diferenciálnej diagnóze u pacientov užívajúcich ACE inhibítormi uvádzajúcimi bolesť brucha.


Anafylaktoidnéreakcie počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL)

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL) so síranom dextránu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie.Týmto reakciám sa

predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktoidnéreakcie počas desenzibilizácie

Pacienti užívajúci ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. Hymenoptera venom) zažili anafylaktoidnéreakcie. U týchto pacientov sa predišlo spomínaným reakciám dočasným

vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto objavili znova.


Zlyhanie pečene

Užívanie ACE inhibítorov zriedkavo súviselo so vznikom syndrómu, ktorý sa začínal cholestatickou

žltačkou a progredoval do fulminantnej pečeňovej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto

syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné ukončiť podávanie ACE inhibítora a majú byť pod vhodným lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia

Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u pacientov užívajúcich

ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa

neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou

u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu,

u pacientov liečených alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe už existujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa perindopril, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr.: bolesť hrdla, horúčka). U pacientov s G-6PDH deficienciou sa sporadicky objavila hemolytická anémia.


Rasa

ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy než u iných rás. Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný na zníženie tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov

s nízkou hladinou renínu u černošskej hypertenznej populácie.


Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je charakteristicky neproduktívny, trvalý a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom sa má brať do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/Anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie látkami

vyvolávajúcimi hypotenziu, môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne po

kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečbu treba vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa

vyskytne hypotenzia, považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné korigovať ju

zvýšením cirkulujúceho objemu.


Hyperkaliémia

Zvýšenie hladiny draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi,

vrátane perindoprilu. Rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie zahŕňajú renálne zlyhanie, zhoršenie funkcie obličiek, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, najmä dehydratáciu, akútnu srdcovú dekompenzáciu, metabolickú acidózu a súčasné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr.: spironolaktón, eplerenón, triamterén, alebo amilorid) doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné lieky, súvisiace so zvýšením draslíka v sére (napr. heparín). Užívanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad obsahujúcich draslík môže viesť k významnému zvýšeniu hladín sérového draslíka, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné použitie vyššie uvedených látok považuje za nevyhnutné, mali by sa užívať s opatrnosťou a odporúča sa častésledovanie hladiny draslíka v sére.


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa musí počas

prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo monitorovať glykémia (pozri časť 4.5).


Lítium

Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných

náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Laktóza

Tablety Perindoprilu ratiopharm 8 mg obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nepovažuje za esenciálne, pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časti4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po

začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením príjmu tekutín a soli pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u niektorých pacientov

liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr.

spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa neodporúča kombinácia

perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi (pozri časť 4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú sa užívať s opatrnosťou a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových

koncentrácii lítia a jeho toxicity. Súčasné použitie tiazidových diuretík môže zvyšovať riziko toxicity lítia a ešte viac zväčšiť už zvýšené riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, je potrebné starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidné antiflogistiká (NSA) vrátane kyseliny acetylsalycilovej ≥ 3 g/deň

Ak sú ACE inhibítory podávané súčasne s nesteroidovými antiflogistikami (tj. kyselina acetylsalicylová v protizápalovej dávke, COX-2 inhibítory a neselektívne NSA) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súčasné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia funkcie obličiek , vrátane možného akútneho zlyhania obličiek,a zvýšeniu hladín sérového draslíka, najmä u pacientov so slabou pre-existujúcou funkciou obličiek. Pacienti by mali byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a ďalej v pravidelných intervaloch.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá

Súbežné použitie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok perindoprilu. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu,

perorálnych hypoglykemík) môže vyvolať zvýšenie účinku na zníženie glukózy v krvi s rizikom

hypoglykémie. Zdá sa, že tento fenomén sa objavuje väčšinou počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, beta-blokátory, nitráty

Perindopril sa môže užívať spolu s acetylsalicylovou kyselinou (ak sa používa ako trombolytikum),

s trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/Antipsychotiká/Anestetiká

Súbežné podávanie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Zlato:

Nitritoidné reakcie (medzi príznaky patria začervenanie v tvári, nevoľnosť, vracanie a hypotenzia) boli hlásené zriedkavo u pacientov na liečbe injekčným zlatom (aurotiomalát sodný) a súčasnej liečby ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie ACE inhibítorov sa v prvom trimestri gravidity neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je v druhom a tretom trimestri gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé, ale malé zvýšenie rizika aj tak nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa tehotenstvo potvrdí, liečbu ACE-inhibítormi musíte ihneď ukončiť a, ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu.


Je známe, že dlhodobejšie vystavenie ACE inhibítorom v druhom a treťom trimestri vyvoláva

fetotoxicitu (zníženie renálnych funkcií, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a

neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by došlo k expozícii perindoprilu od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky.Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, treba starostlivo pozorovať kvôli hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní Perindoprilu ratiopharm 8 mg počas dojčenia, užívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mg sa neodporúča a je vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie zavedeným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril nemá priamy vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje, ale individuálne reakcie spojené so znížením tlaku krvi sa môžu vyskytnúť u niektorých pacientov, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou. V dôsledku toho, schopnosť viesť a obsluhovať stroje môže byť znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby perindoprilom sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené podľa nasledovnej frekvencie:

veľmi časté (1/10);
časté (
1/100, <1/10);
menej časté (
1/1000, <1/100);
zriedkavé (
1/10 000, <1/1000);
veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Pokles hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia / neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie boli zaznamenané veľmi zriedkavo. U pacientov s vrodenou nedostatočnosťou G-6PDH boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Nie je známe: hypoglykémia (pozri časť 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku


Poruchy nervového systému:

Časté:bolesti hlavy, závraty, vertigo, parestézie.

Veľmi zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy oka:

Časté:porucha videnia.


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté:tinnitus.


Poruchy srdca:

Veľmi zriedkavé:arytmia, angina pectoris a infarkt myokardu, pravdepodobne ako dôsledok výraznej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev:

Časté:hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: náhla cievna mozgová príhoda, pravdepodobne ako dôsledok výraznej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Neznáme: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté:kašeľ, dýchavičnosť.

Menej časté:bronchospazmus.

Veľmi zriedkavé:eozinofilná pneumónia, rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté:nauzea, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka a zápcha.

Menej časté:sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé:pankreatitída, intestinálny angioedém.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté:vyrážka, pruritus.

Menej časté:angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri

časť 4.4).

Veľmi zriedkavé:multiformný erytém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté:svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté:renálna insuficiencia

Veľmi zriedkavé: akútne renálne zlyhanie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté:impotencia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:asténia

Menej časté: potenie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môže sa objaviť zvýšenie močoviny v krvi, hladín kreatinínu a hyperkaliémia, reverzibilné po prerušení liečby, hlavne u pacientov s prítomnou renálnou insuficienciou, závažným srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov a sérových hladín bilirubínu boli hlásené len zriedkavo.


Klinické štúdie

Počas randomizovaného obdobia skúšania EUROPA sa zaznamenávali iba závažné nežiaduce účinky. Niekoľko pacientov malo skúsenosť so závažným nežiaducim účinkom: 16 (0,3 %) z 6 122 pacientov, ktorým bol podávaný perindopril a 12 (0,2 %) z 6 107 pacientov, ktorým bolo podávané placebo.

U pacientov liečených perindoprilom sa hypotenzia vyskytla u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhla srdcová zástava u 1 pacienta. Viacero pacientov bolo vyradených zo štúdie pre kašeľ, hypotenziu alebo intoleranciu na perindopril ako ku placebu, (6,0 % vs. 2,1 %, n=366 vs. n=129).


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní u ľudí sú k dispozícii len obmedzené údaje. Potenciálne symptómy súvisiace

s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závraty, úzkosť a kašeľ.


Odporúčaná liečba predávkovania je podanie fyziologického roztoku intravenóznou infúziou. Ak sa objaví hypotenzia, pacienta treba dať do protišokovej polohy. Ak sú dostupné, treba zvážiť liečbu infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril a perindoprilát je možné odstrániť zo systémovej cirkulácie hemodialýzou (pozri časť 4.4.). Liečba kardiostimulátorom sa indikuje pri bradykardii rezistentnej na liečbu. Nepretržite sa majú monitorovať životne dôležité funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítor, samotný.

ATC skupina: C09AA04.


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II ako aj spôsobuje degradáciu vazodilatátora bradykinínu na inaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii angiotenzínu II

v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby

uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE

zvyšuje aktivitu obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systémuv tkanivách (a tým aj k

aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE

inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za niektoré z ich vedľajších účinkov (napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. U ostatných metabolitov sa neukázala in vitro žiadna inhibícia ACE aktivity.


Hypertenzia

Perindopril je účinný u všetkých stupňov hypertenzie: miernej, stredne závažnej, závažnej.; znižuje systolický a diastolický tlak krvi v ležiacej aj stojacej polohe.Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k poklesu systematického tlaku krvi. Dôsledok je zvýšenie periférneho prietoku krvi bez účinku na srdcový rytmus.

Pravidlom býva zvýšenie prietoku krvi obličkami, pričom rýchlosť glomerulárnej filtrácie (RGF) zostáva zvyčajne nezmenená. Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednotlivej dávky a udržiava sa aspoň počas 24 hodín;zostatkový účinok predstavuje približne 87 – 100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.

Pokles tlaku krvi sa objavuje náhle. U reagujúcich pacientov sa normalizácia tlaku dosiahne

v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Vysadenie liečby nebýva spojené s „rebound“ fenoménom.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U človeka boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média/lúmen malých artérií.

Prídavná liečba tiazidovými diuretikami spôsobuje aditívny typ synergizmu. Kombinácia ACE inhibítoru a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie indukovanej diuretikom.


Pacienti so stabilnou chorobou koronárnej artérie

Štúdia EUROPA bola multicentrálna, medzinárodná, randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná klinická skúška trvajúca 4 roky.

Dvanásťtisíc dvesto osemnásť (12 218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo náhodne rozdelených, aby užívali perindopril 8 mg (n = 6110) alebo placebo (n = 6108).

U skúmanej populácie sa potvrdila choroba koronárnej artérie bez dôkazu klinického zlyhania srdca. Celkovo 90 % pacientov prekonalo infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov počas štúdie bola liečená aj konvenčnou terapiou, vrátane antiagregačných látok, hypolipidemík a beta-blokátorov. Hlavným kritériom účinnosti bola kombinácia kardiovaskulárnej úmrtnosti, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zástava srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg raz denne viedla k výraznému zníženiu absolútneho rizika s výsledným ukazovateľom 1,9 % (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] – p < 0,001).

U pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie bola v primárnom koncovom bode v porovnaní s placebom pozorované absolútne zníženie o 2,2 %, zodpovedajúce RRR 22,4 % (95 %CI [12,0; 31,6] – p < 0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa perindopril rýchlo absorbuje a maximálna koncentrácia sa dosiahne za jednu hodinu. Biologická dostupnosť je 65 až 70%.

Približne 20 % celkového množstva absorbovaného perindoprilu sa konvertuje na aktívny metabolit perindoprilát.Okrem aktívneho perindoprilátu, perindopril formuje ďalších päť metabolitov, všetky neaktívne. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina. Maximálna koncentrácia perindoprilátu v plazme sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Požitie jedla znižuje premenu perindoprilu na perindoprilát a tým aj biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne ako jednotlivá denná dávka pred ranným jedlom. Distribučný objem je približne 0,2 l/kg pre nenaviazaný perindoprilát. Väzba na bielkoviny je nízka (väzba perindoprilátu na angiotenzín konvertujúci enzým je menej ako 30%), avšak závisí od koncentrácie. Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas nenaviazanej cirkulujúcej frakcie je približne 3 až 5 hodín. Disociácia perindoprilátu naviazaného na angiotenzín-konvertujúci enzým vedie k „efektívnemu” eliminačnému polčasu 25 hodín. Počas opakovaného dávkovania sa dosiahnu farmakokinetické podmienky rovnovážneho stavu počas 4 dní.

Po opakovanom podaní sa nezistila kumulácia perindoprilu v organizme.

Eliminácia perindoprilátu je u starších pacientov znížená, rovnako ako u pacientov so srdcovým

zlyhaním alebo zlyhaním obličiek. Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii je vhodná v závislosti

od stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).

Perindoprilát sa z cirkulácie odstraňuje dialýzou; jeho klírens je 70 ml/min. Kinetika perindoprilu je zmenená u cirhózy pečene: hepatálny klírens materskej molekuly je znížený o polovicu. Avšak množstvo perindoprilátu sa nemení a preto nie je potrebná úprava dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú cieľovým orgánom obličky

s reverzibilným poškodením.

Mutagenita sa v in vitro alebo in vivo štúdiách nepozorovala.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nezistili žiadne

známky embryotoxicity alebo teratogenity. Napriek tomu sa pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupiny potvrdilo, že majú nežiaduci vplyv na neskoré štádiá vývoja plodu. U hlodavcov a králikov vedú tieto účinky k úmrtiu plodu a dedičným abnormalitám (renálne lézie), ako aj k zvýšeniu perinatálnej a postnatálnej mortality.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hydrogénuhličitan sodný

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát (E572)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PE/PVDC/Al) so 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabletami v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0613/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.11.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2011

Page 11 of 11

Perindopril ratiopharm 8 mg