+ ipil.sk

Perindopril Saneca 4 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07413


Písomná informácia pre používateľa


Perindopril Saneca 4 mg


tablety

erbumínová soľ perindoprilu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Perindopril Saneca a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perindopril Saneca

3. Ako užívať Perindopril Saneca

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Perindopril Saneca

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Perindopril Saneca a na čo sa používa


Perindopril Saneca je inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Tieto lieky fungujú tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčí vášmu srdcu prečerpávať cez ne krv.


Perindopril Saneca sa používa:

 • na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie),

 • pri liečbe symptomatického srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce nie je schopné pumpovať dostatok krvi na to, aby sa pokryli nároky tela),

 • na zníženie rizika srdcových príhod u pacientov so zúženými vencovitými tepnami srdca (ischemická choroba srdca).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perindopril Saneca


Neužívajte Perindopril Saneca

 • ak ste alergický/á na perindopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na niektorý iný ACE inhibítor,

 • ak sa u vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítormi, alebo za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný angioedém),

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Perindoprilu Saneca v skorom štádiu tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Perindopril Saneca, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca) alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),

 • ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte problémy s obličkami alebo podstupujete dialýzu alebo vám prednedávnom transplantovali obličku,

 • ak trpíte kolagénovým vaskulárnym ochorením (ochorenie spojivového tkaniva), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

 • ak máte cukrovku,

 • ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady s obsahom draslíka,

 • ak máte podstúpiť anestéziu a/alebo väčší chirurgický výkon,

 • ak máte podstúpiť LDL aferézu (čo je odstránenie cholesterolu z vašej krvi pomocou prístroja),

 • ak máte podstúpiť liečbu, aby ste boli menej citlivý na alergické účinky včelieho alebo osieho žihadla,

 • ak ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním,

 • ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, Perindopril Saneca sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Deti a dospievajúci

Perindopril Saneca sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.

Iné lieky a Perindopril Saneca

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky,povedzte to svojmu lekárovialebolekárnikovi.


Liečba Perindoprilom Saneca môže byť ovplyvnená inými liekmi. Tieto zahŕňajú:

 • iné lieky na liečbu vysokého tlaku krvi, vrátane diuretík (lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču vytvoreného obličkami),

 • draslík šetriace lieky (spironolaktón, triamterén), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka,

 • lítium na liečbu mánie alebo depresie,

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) na zmiernenie bolesti alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

 • lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín),

 • lieky na liečbu mentálnych porúch ako sú depresia, pocit úzkosti, schizofrénia, atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká),

 • imunosupresíva (lieky, ktoré potláčajú obranný mechanizmus tela) používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii (napr. cyklosporín),

 • alopurinol (na liečbu dny),

 • prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),

 • vazodilatátory vrátane nitrátov (lieky, ktoré rozširujú krvné cievy),

 • heparín (lieky používané na zriedenie krvi),

 • lieky používané na liečbu nízkeho tlaku krvi, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín)

 • zlato podávané injekčne na liečbu artritídy (nátriumaurotiomalát).


Perindopril Saneca a jedlo a nápoje

Odporúča sa užívať Perindopril Saneca ráno pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Musíte povedať svojmu lekárovi, keď ste (alebo môžete byť) tehotná. Zvyčajne vám lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie Perindoprilu Saneca pred tým, ako otehotniete alebo ihneď po tom, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám iný liek namiesto Perindoprilu Saneca. Perindopril Saneca sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Perindopril Saneca sa neodporúča u matiek, ktoré dojčia a lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Perindopril Saneca neovplyvňuje bdelosť, ale vzhľadom na pokles tlaku krvi sa môžu u niektorých pacientov vyskytnúť závraty alebo slabosť. V takomto prípade môže byť vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje oslabená.


 1. Ako užívať Perindopril Saneca


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.

Tabletu zapite pohárom vody, prednostne každý deň v rovnaký čas, ráno, pred jedlom. Správnu dávku vám určí váš lekár.


Odporúčané dávkovanie je nasledovné:


Vysoký tlak krvi: zvyčajná úvodná a udržiavacia dávka je 4 mg raz denne. Po jednom mesiaci môže byť podľa potreby zvýšená na 8 mg raz denne. 8 mg denne je maximálna odporúčaná dávka pre vysoký tlak krvi.

Keď máte 65 rokov alebo viac, zvyčajná úvodná dávka je 2 mg (polovica 4 mg tablety) raz denne. Po jednom mesiaci môže byť zvýšená na 4 mg raz denne a potom podľa potreby na 8 mg raz denne.


Pri liečbe srdcového zlyhaniazvyčajná úvodná dávka je 2 mg raz denne. Ak je to nevyhnutné, po najmenej dvoch týždňoch liečby sa táto môže zvýšiť na 4 mg raz denne.


Stabilná koronárna choroba srdca: zvyčajná úvodná dávka je 4 mg raz denne. Po dvoch týždňoch môže byť zvýšená na 8 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pri tomto ochorení.


Ak máte 65 rokov alebo viac, zvyčajná úvodná dávka je 2 mg raz denne. Po jednom týždni môže byť zvýšená na 4 mg raz denne a po ďalšom týždni na 8 mg raz denne.

Pri dávke 2 mg a 4 mg sa majú použiť tablety s nižším obsahom liečiva.

Použitie u detí a dospievajúcich

Použitie u detí a dospievajúcich sa neodporúča.

Ak užijete viac Perindoprilu Saneca, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice alebo to okamžite oznámte svojmu lekárovi.Najpravdepodobnejším prejavom v prípade predávkovania je nízky tlak krvi, ktorý môžete pociťovať ako závrat alebo upadanie do mdlôb. V tomto prípade vám pomôže uloženie sa do vodorovnej polohy so zdvihnutými nohami.


Ak zabudnete užiť Perindopril Saneca

Je dôležité, aby ste vaše lieky užívali každý deň, pretože pravidelná liečba je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Perindoprilu Saneca, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Perindopril Saneca

Keďže liečba Perindoprilom Saneca je obyčajne celoživotná, predtým ako tento liek prestanete užívať, poraďte sa o tom sa svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať tento liek a okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u vás objavia nasledujúce vedľajšie účinky:

 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní,

 • výrazné závraty alebo odpadnutie,

 • nezvyčajná zrýchlená alebo nepravidelná činnosť srdca alebo bolesť na hrudníku,

 • výrazná bolesť brucha.


Vedľajšie účinky boli zoradené podľa početnosti výskytu nasledovne:

 • Časté (postihujú viac ako jednu osobu z 10): bolesť hlavy, závraty, mdloby, pocit mravčenia, poruchy videnia, tinnitus (hučanie v ušiach), točenie hlavy pre nízky tlak krvi, kašeľ, pocit nedostatku dychu, žalúdočno-črevné poruchy (nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, strata chuti do jedla alebo ťažkosti s trávením, hnačka, zápcha), alergické reakcie (ako kožné vyrážky, svrbenie), svalové kŕče, pocit únavy.

 • Menej časté (postihujú viac ako jednu osobu zo 100): náhle zmeny nálady, poruchy spánku, bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, sipot a pocit nedostatku dychu), suchosť v ústach, angioedém (opuch tváre, hrdla a hrtanu), problémy s obličkami, impotencia, potenie.

 • Zriedkavé (postihujú viac ako jednu osobu z 1 000): zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, vysoké hodnoty bilirubínu v krvom sére.

- Veľmi zriedkavé (postihujú viac ako jednu osobu z 10 000): zmätenosť, srdcovocievne poruchy (nepravidelný srdcový tep, bolesť na hrudníku, srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda), eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc), rinitída (upchatý alebo tečúci nos), červené škvrny na koži rôzneho tvaru, poruchy krvi, pankreasu (zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý vyvolá prudké bolesti brucha a chrbta) alebo pečene (zápal pečene).

- Neznáme (frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov): mimoriadne vysoký počet eozinofilov (určitý typ bielych krviniek), zmeny v laboratórnych hodnotách: vysoká hodnota draslíka v krvi, ktorá sa upraví po ukončení užívania lieku, nízka hodnota sodíka, depresia, ospalosť, mdloby, búšenie srdca, zrýchlená činnosť srdca. U diabetikov sa môže objaviť hypoglykémia (veľmi nízka hodnota cukru v krvi). Vaskulitída (zápal krvných ciev), ekzém, bolesti kĺbov, bolesti svalov, bolesť na hrudníku, opuchy na periférii, horúčka, pády.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Perindopril Saneca


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Perindopril Saneca obsahuje

 • Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu, 4 mg v jednej tablete.

 • Pomocné látky sú mikrokryštalická celulóza, oxid horečnatý ľahký, sodná soľ kroskarmelózy, manitol, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Perindopril Saneca a obsah balenia

Perindopril Saneca sú biele šošovkovité tablety s deliacou ryhou s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosť balenia:

30, 60, 90 alebo 100 tabliet balených v blistri po 10 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.

5Perindopril Saneca 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03953


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Perindopril Saneca 4 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Perindoprilum erbuminum 4,000 mg (množstvo zodpovedajúce 3,338 mg perindoprilum v jednej tablete).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele šošovkovité tablety s deliacou ryhou, s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie.

Srdcové zlyhanie

Liečba symptomatického srdcového zlyhania.


Stabilné formy ischemickej choroby srdca

Zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod u pacientov so stabilnými formami ischemickej choroby srdca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a miery poklesu tlaku krvi.


Hypertenzia

Perindopril Saneca môže byť používaný v monoterapii alebo v kombinácii s inými triedami antihypertenzív.

Úvodná odporúčaná dávka je 4 mg raz denne ráno.

U pacientov so silno aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (najmä s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo závažnou hypertenziou) môže dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi po úvodnej dávke. U takýchto pacientov sa odporúča, úvodná dávka 2 mg a s liečbou treba začínať pod lekárskym dohľadom.

Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 8 mg raz denne.


Po začatí liečby perindoprilom môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii; najmä u pacientov súčasne liečených diuretikami. Preto sa odporúča zvýšená opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu solí a/alebo objemu.

Ak je to možné, diuretikum má byť vysadené 2 – 3 dni pred začatím liečby perindoprilom (pozri časť 4.4).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má liečba perindoprilom začínať dávkou 2 mg. Renálne funkcie a hladina draslíka v sére sa majú monitorovať. Ďalšie dávkovanie perindoprilu sa má prispôsobiť miere poklesu tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.


U starších pacientov sa má liečba začínať dávkou 2 mg, ktorú je možné postupne zvýšiť na 4 mg po jednom mesiaci, v prípade potreby až na 8 mg v závislosti od renálnych funkcií (pozri tabuľku uvedenú nižšie).


Symptomatické srdcové zlyhanie

Odporúča sa, aby sa liečba perindoprilom, zvyčajne v kombinácii spolu s draslík-nešetriacimi diuretikmi a/alebo digoxínom a/alebo beta-blokátorom, začala pod starostlivým lekárskym dohľadom v odporúčanej úvodnej dávke 2 mg ráno. Táto dávka môže byť zvýšená pridaním 2 mg najmenej
v dvojtýždňovom intervale na 4 mg raz denne, ak je táto dávka dobre znášaná. Úprava dávkovania mala byť založená na klinickej odpovedi individuálneho pacienta.


Pri závažnom srdcovom zlyhaní a u ďalších pacientov považovaných za vysokorizikových (pacienti s poruchou funkcie obličiek a tendenciou k vzniku nerovnováhy elektrolytov, pacienti súčasne užívajúci diuretiká a/alebo vazodilatanciá), liečba sa má začínať pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4).


Pacienti s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie, napr. pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacienti s hypovolémiou alebo pacienti, ktorí užívali intenzívnu liečbu diuretikami, majú byť stabilizovaní, pokiaľ možno ešte pred začatím liečby perindoprilom. Pozorne treba sledovať tlak krvi, renálne funkcie a hladinu draslíka v sére pred začatím liečby perindoprilom a aj počas nej (pozri časť 4.4).


Stabilné formy ischemickej choroby srdca

Perindopril Saneca sa má začať podávať v dávke 4 mg raz denne počas dvoch týždňov, potom zvýšiť na 8 mg raz denne v závislosti od stavu renálnych funkcií a za predpokladu, že dávka 4 mg je dobre tolerovaná.

Starší pacienti majú dostať 2 mg raz denne počas jedného týždňa, potom 4 mg raz denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 8 mg raz denne v závislosti od renálnych funkcií (pozri Tabuľku č. 1 “Úprava dávkovania pri poruche funkcie obličiek“). Dávka sa má zvýšiť, len ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.


Poruchy obličiek

U pacientov s poruchami obličiek sa má dávka upraviť podľa hodnôt klírensu kreatinínu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Tabuľka č.1: Úprava dávkovania pri poruchách obličiek


klírens kreatinínu (ml/min)

odporúčaná dávka

ClCR ≥ 60

4 mg denne

30 < ClCR < 60

2 mg denne

15 < ClCR < 30

2 mg každý druhý deň

hemodialyzovaní pacienti *

ClCR < 15

2 mg v deň dialýzy


* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. Hemodialyzovaným pacientom má byť dávka podávaná po dialýze.


Poruchy pečene

U pacientov s poruchami pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť použitia u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) nebola stanovená. Preto sa použitie u detí a dospievajúcich neodporúča.


Spôsob podávania

Perindopril Saneca sa odporúča užívať raz denne ráno pred jedlom.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na perindopril alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na akýkoľvek iný ACE inhibítor;

 • angioneurotický edém v súvislosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE v anamnéze;

 • dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém;

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilná ischemická choroba srdca:

Ak sa počas prvého mesiaca liečby perindoprilom vyskytne príhoda nestabilnej angíny pektoris (závažná alebo nezávažná), má sa pred ďalším pokračovaním v liečbe vykonať starostlivé prehodnotenie pomeru prínos/riziko.


Hypotenzia

ACE inhibítory môžu spôsobiť náhly pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je zriedkavá u pacientov s hypertenziou bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou k nej môže dôjsť u pacientov so zníženým objemom, napr. po liečbe diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov, so závažnou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním so sprievodnou renálnou insuficienciou, alebo bez nej, bola zaznamenaná symptomatická hypotenzia. Najväčšia pravdepodobnosť jej výskytu je u pacientov s vážnejšími stupňami srdcového zlyhania, teda liečených vysokými dávkami slučkových diuretík, alebo u pacientov s hyponatriémiou alebo s poruchou renálnych funkcií. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie sa začiatok liečby a úprava dávkovania má starostlivo monitorovať (pozri časti 4.2 a 4.8). Podobné opatrenia platia pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles tlaku krvi mohol vyústiť do infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody.


Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, aplikovať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možno podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa tlak krvi zvýši po zväčšení objemu.

U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky tlak krvi, môže pri liečbe perindoprilomnastať ďalšie zníženie celkového tlaku krvi. Takýto účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je dôvodom na ukončenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť nutné zníženie dávky, alebo vysadenie Perindoprilu Saneca.


Aortálna a mitrálna stenóza/hypertrofická kardiomyopatia

Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, aj perindopril má byť podávaný opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Poruchy obličiek

V prípade porúch funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) má byť počiatočné dávkovanie perindoprilu upravené podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. U týchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia po začatí terapie ACE inhibítormi viesť k ďalšiemu poškodeniu obličkových funkcií. V takejto situácii bolo zaznamenané akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou renálnej artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, boli zaznamenané zvýšené hladiny hodnôt urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je zvlášť pravdepodobné u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je tu zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálneho zlyhania. U týchto pacientov je potrebné liečbu začať pod prísnym lekárskym dohľadom nízkymi dávkami a dávky zvyšovať opatrne. Vzhľadom na to, že liečba diuretikami môže napomáhať vzniku vyššie uvedených prejavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom má byť monitorovaná funkcia obličiek.


U niektorých hypertonikov bez zjavného preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, najmä ak perindopril bol podávané súčasne s diuretikom. S väčšou pravdepodobnosťou k tomu môže dôjsť u pacientov s preexistujúcou poruchou obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo Perindoprilu Saneca.


Hemodialyzovaní pacienti

Boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie u pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súčasne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov treba zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo antihypertenzíva z inej skupiny.


Transplantácia obličiek

Nie sú skúsenosti s podávaním perindoprilu pacientom po nedávnej transplantácii obličiek.


Precitlivenosť/angioneurotický edém

Boli pozorované zriedkavé prípady angioneurotického edému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu, ktoré sa vyskytli u pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu (pozri časť 4.8). Toto sa môže prejaviť kedykoľvek počas liečby.V takomto prípade musí byť perindopril okamžite vysadený a ma sa začať príslušné monitorovanie a pokračovať v ňom až do úplného vymiznutia symptómov. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upraví bez liečby, hoci antihistaminiká môžu byť pri zmierňovaní symptómov užitočné.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Ak je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan s pravdepodobnou obštrukciou dýchacích ciest, okamžite treba poskytnúť akútnu liečbu. Tá má zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo zachovanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného a trvalého vymiznutia symptómov.


Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyššie percento výskytu angioedému u pacientov čiernej rasy než u príslušníkov iných rás.

Pacienti s anamnézou angioedému, nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi, môžu mať zvýšené riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).


U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo hlásený intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s nauzeou a vracaním alebo bez nich); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre a s hladinami C-1 esterázy v norme. Angioedém bol diagnostikovaný pri vyšetreniach zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po ukončení podávania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém sa má zahrnúť do diferenciálnej diagnózy pacientov s bolesťou brucha užívajúcich ACE inhibítory.


Anafylaktické reakcie počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL)

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL), so síranom dextránu vyskytli život ohrozujúce anafylaktické reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. hymenoptera venom) sa zaznamenali anafylaktické reakcie.U týchto pacientov sa predišlo spomínaným reakciám dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa objavili znova.


Zlyhanie pečene

Užívanie ACE inhibítorov zriedkavo súviselo so vznikom syndrómu, ktorý sa začínal cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej pečeňovej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné ukončiť podávanie ACE inhibítora a zostať pod vhodným lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia

Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril má byť používaný s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, ktorí sú liečení alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa perindopril, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr. zápal hrdla, horúčka).


Rasa

ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný na zníženie tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov
s nízkou hladinou renínu v hypertenznej černošskej populácii.


Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je zvyčajne neproduktívny, trvalý a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom sa má zobrať do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne
po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečbu treba vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa vyskytne hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné korigovať ju zvýšením cirkulujúceho objemu.


Hyperkaliémia

Zvýšenie hladiny draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory pre rozvoj hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnych funkcií, vek (>70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, najmädehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidózaa súčasné užívanie draslík-šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén, alebo amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka, ako aj užívanie iných liekov spojených so zvýšením draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík-šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže, najmä u pacientov s poškodenou renálnou funkciou, viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, odporúča sa pravidelne monitorovať hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U pacientov s diabetom mellitus, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo monitorovaná glykémia (pozri časť 4.5, antidiabetiká).

Lítium

Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita a laktácia

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nepovažuje za esenciálne, pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).


Užívanie perindoprilu sa počas laktácie neodporúča.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmom soli pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.


Draslík-šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa neodporúča kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi (pozri časť 4.4). Ak je ich súčasné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú byť užívané s opatrnosťou a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium

Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácii lítia a jeho toxicity. Súčasné použitie tiazidových diuretík môže zvyšovať riziko toxicity lítia a ešte viac zväčšiť už zvýšené riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, je potrebné starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidové antiflogistiká (NSA) vrátane kyseliny acetylsalicylovej 3 g/deň

Podávanie nesteroidových antiflogistík môže znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov. Okrem toho NSA a ACE inhibítory majú aditívny účinok na zvýšenie hladiny draslíka v sére a môžu spôsobiť zhoršenie renálnych funkcii. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo sa môže vyskytnúť akútne zlyhanie obličiek, a to najmä u pacientov so zníženou renálnou funkciou, ako sú starší alebo dehydratovaní pacienti.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá

Súčasné použitie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok perindoprilu. Súčasné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych hypoglykemík) môže vyvolať zvýšenie účinku na zníženie glukózy v krvi s rizikom hypoglykémie. Tento účinok sa zdá byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Acetylsalicylová kyselina, trombolytiká, beta-blokátory, nitráty

Perindopril môže byť používaný spolu s acetylsalicylovou kyselinou (ak sa používa ako trombolytikum), s trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/Antipsychotiká/Anestetiká

Súčasné použitie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Zlato

U pacientov liečených injekčným zlatom (nátriumaurotiomalát) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu boli zriedkavo hlásené nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; napriek tomu nemožno vylúčiť malé zvýšenie rizika. Ak sa však pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientkam, ktoré plánujú graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítorom okamžite ukončiť a, ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že dlhodobejšie vystavenie plodu ACE inhibítorom v druhom a treťom trimestri spôsobuje humánnu fetotoxicitu (zníženie obličkových funkcií, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola obličkových funkcií a lebky plodu. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne sledovaní kvôli hypotenzii (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže nie sú dostupné informácie o užívaní perindoprilu počas laktácie, užívanie Perindoprilu Saneca sa neodporúča a odporúča sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas laktácie, a to najmä v prípade novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Fertilita

Nezistil sa žiadny účinok na reprodukčné správanie alebo fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov je potrebné pamätať na to, že príležitostne sa môžu vyskytnúť závraty alebo malátnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


 1. Prehľad bezpečnostného profilu:


Bezpečnostný profil perindoprilu je zhodný s bezpečnostným profilom ACE inhibítorov:

 • Najčastejšie nežiaduce účinky pozorované pri podávaní perindoprilu sú: kašeľ, závrat, bolesť hlavy, gastrointestinálne poruchy (bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, asténia, dyspepsia).

 • Najzávažnejšie nežiaduce účinky sú: hypersenzitívna reakcia (angioedém), poruchy obličkových funkcií (u vysoko rizikových pacientov), pankreatitída, poruchy krvi (pancytopénia, agranulocytóza a trombocytopénia).


 1. Tabuľka nežiaducich účinkov


Počas liečby perindoprilom boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené podľa nasledujúcej frekvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Agranulocytóza alebo pancytopénia

Veľmi zriedkavé


Pokles hemoglobínu a hematokritu

Veľmi zriedkavé


Leukopénia/neutropénia

Veľmi zriedkavé


Hemolytická anémia u pacientov s kongenitálnou deficienciou G-6PDH (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé


Trombocytopénia

Veľmi zriedkavé


Eozinofília

Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia (pozri časti 4.4 a 4.5)

Neznáme


Hyperkaliémia, reverzibilná po prerušení liečby (pozri časť 4.4)

Neznáme


Hyponatriémia

Neznáme

Psychické poruchy

Zmeny nálady

Menej časté


Poruchy spánku

Menej časté

Poruchy nervového systému

Závrat

Časté


Bolesť hlavy

Časté


Parestézie

Časté


Vertigo

Časté


Zmätenosť

Veľmi zriedkavé


Somnolencia

Neznáme


Synkopa

Neznáme

Poruchy oka

Porucha videnia

Časté

Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus

Časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Angína pektoris pravdepodobne ako následok výraznej hypotenzie u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé


Arytmia

Veľmi zriedkavé


Infarkt myokardu prvdepodobne ako následok výraznej hypotenzie u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé


Palpitácie

Neznáme


Tachykardia

Neznáme

Poruchy ciev

Hypotenzia (a efekty, ktoré majú vzťah k hypotenzii)

Časté


Cievna mozgová príhoda pravdepodobne ako následok výraznej hypotenzie u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé


Vaskulitída

Neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ

Časté


Dyspnoe

Časté


Bronchospazmus

Menej časté


Eozinofilová pneumónia

Veľmi zriedkavé


Rinitída

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

Časté


Zápcha

Časté


Hnačka

Časté


Dysgeúzia

Časté


Dyspepsia

Časté


Nauzea

Časté


Vracanie

Časté


Sucho v ústach

Menej časté


Pankreatitída

Veľmi zriedkavé

Poruchy pečene a žlčových ciest

Cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus

Časté


Vyrážka

Časté


Urtikária

Menej časté


Angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasovej štrbiny a/alebo hrtanu (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé


Ekzém

Neznáme


Fotosenzitívne reakcie

Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče

Časté


Bolesť kĺbov

Neznáme


Bolesť svalov

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Renálna insuficiencia

Menej časté


Akútne zlyhanie obličiek

Veľmi zriedkavé

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Impotencia

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Časté


Potenie

Menej časté


Bolesť na hrudníku

Neznáme


Nepokoj

Neznáme


Periférny edém

Neznáme


Pyrexia

Neznáme

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Pád

Neznáme


Klinické štúdie:

Počas obdobia náhodne pridelenej liečby v štúdii EUROPA boli zaznamenávané iba závažné nežiaduce udalosti. Nízky počet pacientov mal závažné nežiaduce účinky: u 16 (0,3 %) z 6122 pacientov liečených perindoprilom a u 12 (0,2 %) z 6107 pacientov liečených placebom. U pacientov liečených perindoprilom bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhle zastavenie srdca u 1 pacienta. Kvôli kašľu, hypotenzii alebo inej neznášanlivosti bolo zo štúdie predčasne vyradených viac pacientov liečených perindoprilom ako pacientov liečených placebom, 6,0 % (n=366) oproti 2,1 % (n=129).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní u ľudí sú k dispozícii len obmedzené informácie. Medzi symptómy súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu patriť hypotenzia, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, anxiozita a kašeľ.


Odporúčanou liečbou pri predávkovaní je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak dôjde

k hypotenzii, pacienta treba uložiť do protišokovej polohy. Ak sú dostupné, môže byť zvážená liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril je možné odstrániť zo systémového krvného obehu hemodialýzou (pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba sa indikuje pri bradykardii rezistentnej na liečbu. Nepretržite majú byť monitorované životne dôležité funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzíva, ACE inhibítory, ATC skupina: C09AA04.


Mechanizmus účinku

Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín- konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich vedľajšie účinky (napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú in vitro žiadnu ACE inhibičnú aktivitu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Hypertenzia

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne ťažkej, ťažkej; spôsobuje zníženie systolického a diastolického tlaku krvi v polohe ležmo aj v stoji.

Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku krvi. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez účinku na srdcovú frekvenciu.

Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení. Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti predstavuje približne 87 – 100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.

K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli potvrdené vazodilačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérii a znižuje pomer média : lumen malých artérií.

Súčasná terapia tiazidovými diuretikami má aditívny synergický účinok. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu znižuje tiež riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikami.


Srdcové zlyhanie

Perindopril znižuje prácu srdca znížením preloadu a afterloadu.

Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním preukázali:

zníženie plniaceho tlaku ľavej a pravej komory,

zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu.

V porovnávajúcich štúdiách podanie prvej dávky 2 mg perindoprilu pacientom s miernym až stredne závažným srdcovým zlyhaním neviedlo k žiadnemu signifikantnému zníženiu tlaku krvi v porovnaní s placebom.


Stabilné formy ischemickej choroby srdca:

Účinky perindoprilu boli porovnávané s placebom u pacientov so stabilnými formami ischemickej choroby srdca bez klinických známok srdcového zlyhania.

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito slepá a placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.

Z 12 218 pacientov starších ako 18 rokov bolo zaradených 6 110 pacientov na perindopril 8 mg

a 6 108 pacientov na placebo. Hlavné hodnotiace kritérium bolo zložené z kardiovaskulárnej mortality, nefatálného infarktu myokardu, a/alebo zastavenia srdca s úspešnou resuscitáciou.

Populácia v štúdii mala potvrdenú ischemickú chorobu srdca, preukázanú predchádzajúcim infarktom myokardu najmenej 3 mesiace pred skríningom, koronárnou revaskularizáciou najmenej 6 mesiacov pred skríningom, angiograficky potvrdenou stenózou (najmenej 70 %-tné zúženie jednej alebo viacerých hlavných koronárnych artérií), alebo pozitívnym záťažovým testom u mužov s anamnézou bolesti na hrudníku.


Sledovaná liečba bola pridávaná ku konvenčnej terapii, ktorá zahŕňala lieky používané na liečbu hyperlipidémie, hypertenzie a diabetu mellitus. Väčšina pacientov počas štúdie dostávala antiagregačné látky, hypolipidemiká a beta-blokátory. Na konci štúdie boli percentá pacientov, ktorí dostávali uvedenú sprievodnú liečbu nasledovné: 91 % – antiagregačné látky, 69 % – hypolipidemiká a 63 % – beta-blokátory.

Po sledovaní v priemere 4,2 roka, viedla liečba perindoprilom 8 mg raz denne k významnému zníženiu relatívneho rizika pôvodne skombinovaného hlavného hodnotiaceho kritéria o 20 % (95 % interval spoľahlivosti [9,4; 28,6]): kardiovaskulárne príhody sa vyskytli u 488 (8,0 %) pacientov v skupine užívajúcej perindopril v porovnaní so 603 (9,9 %) pacientami v skupine užívajúcej placebo (p=0,0003). Prínos liečby bol zvlášť výrazný v súvislosti s nefatálnym infarktom myokardu ako jednej zo zložiek hlavného hodnotiaceho kritéria.

Zníženie rizika bolo konzistentné bez ohľadu na to, či pacienti mali alebo nemali hypertenziu, diabetes mellitus; a bez ohľadu na vek, pohlavie alebo anamnézu infarktu myokardu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa perindopril absorbuje rýchlo a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Biologická dostupnosť je 65 až 70 %.

Asi 20 % celkového množstva absorbovaného perindoprilu sa konvertuje na perindoprilát, aktívny metabolit. Okrem aktívneho perindoprilátu má perindopril päť ďalších metabolitov, všetky sú neaktívne. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina. Maximálna koncentrácia perindoprilátu v plazme sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Vzhľadom na to, že príjem potravy spomaľuje konverziu perindoprilu na perindoprilát, a teda aj jeho biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne v jednej dennej dávke ráno pred jedlom.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 0,2 l/kg pre nenaviazaný perindoprilát. Väzba na bielkoviny je nízka (väzba perindoprilátu na angiotenzín-konvertujúci enzým je menšia než 30 %), avšak závisí od koncentrácie.


Eliminácia

Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas nenaviazanej frakcie je približne 3 až 5 hodín. Disociácia perindoprilátu naviazaného na angiotenzín-konvertujúci enzým vedie k „efektívnemu” eliminačnému polčasu 25 hodín, vyúsťujúceho po 4 dňoch do rovnovážneho stavu.

Po opakovanom podaní sa nezistila kumulácia perindoprilu.


Špeciálne skupiny pacientov

Eliminácia perindoprilátu je u starších pacientov znížená, rovnako ako u pacientov so srdcovým zlyhaním alebo zlyhaním obličiek. Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii je vhodná v závislosti od stupňa poškodenia obličiek (podľa klírensu kreatinínu).

Klírens perindoprilátu pri dialýze je 70 ml/min (1,17 ml/s).

Kinetika perindoprilu je u pacientov s cirhózou zmenená: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Avšak množstvo vytvoreného perindoprilátu nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania (pozri tiež časti 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

Mutagenita sa v in vitroalebo in vivoštúdiách nepozorovala.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nezistili žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity. Pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupiny sa potvrdilo, že majú nežiaduci vplyv na neskoré štádiá vývoja plodu, čo vedie k úmrtiu plodu a vrodeným defektom pri hlodavcoch a králikoch; boli pozorované renálne lézie a zvýšená perinatálna a postnatálna mortalita.

Fertilita nebola porušená ani u samcov ani u samíc potkanov.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza, oxid horečnatý ľahký, sodná soľ kroskarmelózy, manitol, magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (ALU/ALU), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa


Veľkosti balenia: 30 tabliet (3x10 tabliet)

60 tabliet (6x10 tabliet)

90 tabliet (9x10 tabliet)

100 tabliet (10x10 tabliet)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DržiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0222/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.05.2013

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

13Perindopril Saneca 4 mg