+ ipil.sk

Perineva 4 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/02539


Písomná informácia pre používateľa


Perineva 4 mg tablety


Erbumínová soľ perindoprilu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa nasvojho lekárova alebo lekárnikova. To sa týka aj kýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Perineva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perinevu

3. Ako užívať Perinevu

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Perinevu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Perineva a na čo sa používa


Liečivo, ktoré je v Perineve patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Tie rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu prečerpávať cez ne krv.


Tablety Perinevy sa používajú:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),

 • na liečbu symptomatického srdcového zlyhania (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne krvou zásobovať telo),

 • na zníženie rizika srdcových príhod, akými je infarkt u pacientov so stabilnou formou ischemickej choroby srdca (stav pri ktorom je zásobovanie srdca obmedzené alebo zastavené) a u tých ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu, ktorou sa rozširujú srdcové cievy, aby sa zlepšilo zásobovanie srdca krvou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perinevu


Neužívajte Perinevu

- ak ste alergický na perindopril, na iný ACE inhibítor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak ste už niekedy mali reakciu z precitlivenosti s náhlym opuchom pier a tváre, hrdla, prípadne tiež rúk a chodidiel, alebo ak sa objavilo dusenie a chrapot (angioedém) po užití ACE inhibítorov,

- ak mal niekto z vašej rodiny angioedém alebo ste vy mali angioedém z nejakej inej príčiny,

- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie sa vyhnúť užívaniu Perinevy na začiatku tehotenstva - pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Užívanie tabliet Perineva sa neodporúča deťom a dospievajúcim.


Upozornenia a opatrenia

Je možné, že vám Perineva nebude vyhovovať. Z tohto dôvodu, ešte pred začatím liečby Perinevou, povedzte svojmu lekárovi o nasledujúcom:

- ak vám bolo povedané, že máte zhoršené alebo zablokované zásobovanie srdca krvou (stabilná forma ischemickej choroby srdca),

- ak vám bolo povedané, že vaše srdce je zväčšené alebo že máte problém so srdcovými chlopňami,

- ak vám bolo povedané, že máte zúžené cievy zásobujúce obličky krvou (stenóza renálnej artérie),

- ak máte cukrovku,

- ak trpíte na akékoľvek iné ochorenie obličiek, pečene alebo srdca,

- ak chodíte na dialýzu alebo vám prednedávnom transplantovali obličku,

- ak máte diétu s obmedzeným príjmom solí alebo ak ste v nedávnej minulosti trpeli neprimeraným vracaním alebo hnačkou alebo ak ste užívali lieky na zvýšenie močenia (diuretiká),

- ak užívate lítium, liek určený na liečbu mánie alebo depresie,

- ak užívate doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík alebo iné lieky zvyšujúce hladinu draslíka v sére. napr. heparín,

- ak máte podstúpiť odstránenie cholesterolu z vašej krvi pomocou prístroja (LDL aferéza),

- na zníženie prejavov alergie na poštipnutie včelou alebo osou,

- ak máte kolagénové ochorenie ako systémový lupus erythematosus alebo sklerodermiu a podstupujete liečbu imunosupresantmi,

- ak váš krvný tlak nie je dostatočne nízky kvôli etnickej príslušnosti (najmä černošskí pacienti),

- ak v najbližšom období podstúpite operáciu alebo celkovú anestézu,

- ak trpíte cerebrovaskulárnym ochorením.


Svojmu lekárovi musíte povedať, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Užívanie Perinevy sa neodporúča v ranom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať po treťom mesiaci tehotenstva, pretože jej užívanie môže v tomto štádiu vážne poškodiť vaše dieťa (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Iné lieky a Perineva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebolekárnikovi.

Neužívajte lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Toto sa týka najmä:

 • prostriedkov proti chrípke, ktoré obsahujú účinú látku pseudoefedrín alebo fenylefrín,

 • lieky na tíšenie bolesti , vrátane kyseliny acetylsalicylovej (účinná látka, ktorá je prítomná v množstve liekov používaných na tíšenie bolesti a znižovanie teploty ako aj proti zrážanlivosti krvi),

 • doplnky draslíka,

 • náhrady solí obsahujúce draslík.


Aby ste si boli istý, že užívanie Perinevy je pre vás bezpečné, povedzte, prosím, vášmu lekárovi ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky určené na liečbu vysokého tlaku krvi a/alebo srdového zlyhania, vrátanie liekov, ktoré spôsobujú zvýšené vylučovanie moču (diuretiká),

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (prokainamid),

 • lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo perorálne antidiabetiká),

 • lieky na liečbu dny (alopurinol),

 • nesteroidové antiflogistiká (NSA ako ibuprofen, diklofenak), vrátane aspirínu, na zmiernenie bolesti,

 • vazodilatátory vrátane nitrátov (produkty rozširujúce krvné cievy),

 • protizápalové lieky (systémové kortikosteroidy),

 • lieky na potlačenie rastu nádorov (cytostatiká),

 • lieky na zníženie imunitnej odpovede organizmu (imunosupresíva),

 • lieky stimulúce činnosť niektorých častí nervového systému, ako sú efedrín, noradrenalín alebo adrenalín (sympatomimetiká),

 • lieky na liečbu mánie alebo depresie (lítium),

 • lieky na liečbu mentálnych ochorení ako depresia, úzkosť, schizofrénia alebo iné psychózy (tricyklické antidepresíva a antipsychotiká),

 • lieky obsahujúce draslík,

 • zlato injekčne na liečbu artritídy (aurothiomalát sodný).


Perineva a jedlo, nápoje a alkohol

Odporúča sa užívať Perinevu pred jedlom, aby sa, vzhľadom na spôsob účinku lieku, znížil vplyv jedla na účinok lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Musíte vášmu lekárovi povedať keď ste (alebo môžete byť tehotná). Zvyčajne vám váš lekár odporučí ukončiť užívanie Perinevy pred tým ako otehotniete alebo ihneď ako sa dozviete, že ste tehotná a odporučí vám užívanie iného lieku namiesto Perinevy. Užívanie Perinevy sa neodporúča v ranom tehotenstve a nesmie sa užívať po treťom mesiaci tehotenstva, pretože jej užívanie môže v tomto štádiu vážne poškodiť vaše dieťa.


Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi keď dojčíte alebo začnete dojčiť. Perineva sa neodporúča matkám, ktoré dojčia. Váš lekár vám môže odporučiť inú liečbu ak si želáte dojčiť, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neodporúča sa viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje, ak neviete ako vás Perineva ovplyvňuje. U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť závrate alebo slabosť, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku.

Schopnosť riadiť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená.


Perineva obsahuje laktózu (ako monohydrát laktózy). Ak ste už boli v minulosti upozornený, že ste precitlivený na istý druh cukru, poraďte sa so svojim lekárom pred tým ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Perinevu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pri liečbe vysokého krvného tlaku je 4 mg perindoprilu (1 tableta Perinevy 4 mg) jedenkrát denne. Ak je to nevyhnutné možno ju zvýšiť na 8 mg perindoprilu (2 tablety Perinevy 4 mg) jedenkrát denne.


Zvyčajná dávka pri liečbe symptomatického srdcového zlyhania je 2 mg perindoprilu (1 tableta Perinevy 2 mg) jedenkrát denne. Ak je to nevyhnutné možno ju zvýšiť na 4 mg perindoprilu (1 tableta Perinevy 4 mg alebo 2 tablety Perinevy 2 mg) jedenkrát denne.


Zvyčajná úvodná dávka pri liečbe stabilnej formy ischemickej choroby srdca je 4 mg perindoprilu (1 tableta Perinevy 4 mg) jedenkrát denne jedenkrát denne. Ak je dávka dobre tolerovaná, možno ju zvýšiť na 8 mg perindoprilu (2 tablety Perinevy 4 mg) jedenkrát denne.


Tablety užívajte v rovnakom čase, pokiaľ možno ráno pred raňajkami, s dostatočným množstvom tekutiny.


V priebehu ďalšej liečby vám lekár upraví dávku podľa účinku liečby a vašich potrieb.


Dávkovanie môže byť nižšie ako zvyčajné a určí ho lekár:

 • starším pacientom,

 • pacientom s poškodením funkcie obličiek,

 • pacientom, ktorí majú vysoký tlak zapríčinený zúžením ciev zásobujúcich krvou obličky (renovaskulárna hypertenzia),

 • pacientom, ktorí súčasne užívajú lieky na zvýšenie objemu moču (diuretiká),

 • pacientom, ktorí majú vysoký tlak a nie je možné aby prerušili liečbu diuretikami,

 • pacientom so závažným srdcovým zlyhaním a

 • pacientom, ktorí súčasne užívajú lieky na rozšírenie ciev (vazodilatačné látky).


Dĺžku liečby vám určí váš lekár na základe vášho zdravotného stavu.


Užívanie u detí nebolo sledované. Preto sa užívanie u detí neodporúča.

Ak máte dojem, že účinok lieku je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Perinevy, ako máte

Ak ste užili príliš veľa tabliet, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Najpravdepodobnejším znakom predávkovania je pokles krvného tlaku (hypotenzia). Ďalšie príznaky môžu zahŕňať zrýchlený alebo spomalený tep srdca, nepríjemný pocit z nepravidelných a/alebo silných úderov srdca, neprimeraná rýchlosť a hĺbka dýchania, mdloby, úzkosť a/alebo kašeľ.


Ak je pokles krvného tlaku výrazný, ľahnite si s hlavou umiestnenou na nízkom vankúši a nohy si dajte do vyvýšenej polohy.


Ak zabudnete užiť Perinevu

Je dôležité, aby ste liek užívali každý deň. Ak predsa len zabudnete užiť jednu dávku, pokračujte v užívaní s ďalšou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú. Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, zoberte si ďalšiu hneď, ako si spomeniete a potom pokračujte v predpísanom dávkovaní.


Ak prestanete užívať Perinevu

Po prerušení liečby sa krvný tlak môže opäť zvýšiť, čo môže viesť k zvýšenému riziku komplikácií súvisiacich s vysokým krvným tlakom, najmä na srdci, mozgu a obličkách. U pacientov so zlyhaním srdca sa stav môže natoľko zhoršiť, že si vyžaduje hospitalizáciu. Preto, ak uvažujete o prerušení liečby Perinevou, by ste sa mali najskôr porozprávať so svojim lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky podľa početnosti výskytu delíme na:

Veľmi časté

Vyskytujúce sa u viac ako 1 pacienta z 10

Časté

Vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté

Vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 1 000

Zriedkavé

Vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé

Vyskytujúce sa u menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme

Frekvencia nie je známa z dostupných zdrojov


Časté

 • bolesť hlavy, závrate, pocit točenia hlavy (vertigo), mravenčenie a svrbenie rúk a nôh (parestézia),

 • porucha videnia

 • zvonenie, bzučanie, hučanie, klopkanie v ušiach, atď. (tinnitus),

 • nízky krvný tlak (hypotenzia) a účinky súvisiace s hypotenziou,

 • kašeľ, dýchavičnosť (dyspnoe),

 • nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie, bolesť brucha, zmeny chute (dysguézia), poruchy trávenia (dyspepsia), hnačka a zápcha,

 • vyrážka, svrbenie (pruritus),

 • svalové kŕče,

 • slabosť (asténia)


Menej časté

 • poruchy nálady alebo spánku

 • dýchavičnosť (bronchospazmus)

 • sucho v ústach

 • reakcie z precitlivenosti s náhlym opuchom tváre, hrdla, pier, slizníc, jazyka alebo hrdla (s chrapotom alebo dusením), prípadne tiež rúk a chodidiel (angioedém), žihľavka (urtikária),

 • zhoršená funkcia obličiek,

 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu (impotencia),

 • potenie.


Veľmi zriedkavé

 • zmätenosť,

 • neobvyklý srdcový rytmus (arytmia), bolesť na prsiach (angina pectoris), infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov,

 • zápal pľúc v dôsledku nazhromaždenia určitých krvných buniek (eozinofilov) v pľúcnom tkanive (eozinofilná pneumónia), zápal sliznice nosovej dutiny (rinitída),

 • zápal pankreasu (pankreatitída),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • alergická vyrážka prejavujúca sa ružovo-červenými škvrnami (multiformný erytém),

 • akútne zlyhanie obličiek.


Neznáme

 • nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia),

 • zápal ciev, často s kožnou vyrážkou (vaskulitída),


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Perinevu


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Perinevu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom. Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Perineva obsahuje


- Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu.

Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

- Ďalšie zložky sú hexahydrát chloridu vápenatého, monohydrát laktózy, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Perineva a obsah balenia

Tablety sú takmer biele až biele, oválne, mierne bikonvexné so skosenými hranami.

Tableta môže byť predelená na rovnaké polovice.


Tablety Perinevy sú dostupné v škatuľkách s 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 tabletami v blistri.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho spoločenstva pod názvami:


Členský štát

Názov lieku

Bulharsko, Estónsko

Prenessa

Česká republika

Pamonova

Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko

Perineva


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.

6Perineva 4 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/02539

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07484


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Perineva 4 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu, zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.


Pomocné látky:

Každá tableta obsahuje 60,4 mg laktózy (ako monohydrát laktózy)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Takmer biela až biela, oválna, mierne bikonvexná tableta s deliacou ryhou na jednej strane so skosenými hranam.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké časti.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie.


Srdcové zlyhanie

Liečba symptomatického srdcového zlyhania.


Stabilné formy ischemickej choroby srdca

Zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod u pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na vnútorné použitie

Odporúča sa užívať perindopril raz denne ráno pred jedlom.


Dávku je potrebné určiť individuálne podľa klinického stavu jednotlivého pacienta (pozri časť 4.4) a zmien tlaku krvi ako odpoveď na liečbu.


Hypertenzia:

Perindopril môže byť používaný v monoterapii alebo v kombinácii s inými triedami antihypertenzív.

Úvodná odporúčaná dávka je 4 mg raz denne ráno.

U pacientov so zvýšenou aktiváciou systému renín-angiotenzín-aldosterón (najmä s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo závažnou hypertenziou) môže dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi po úvodnej dávke. U takýchto pacientov sa odporúča úvodná dávka 2 mg a s liečbou treba začínať pod lekárskym dohľadom.

Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 8 mg raz denne.

Po začatí liečby perindoprilom môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii; najmä u pacientov súčasne liečených diuretikami.

Odporúča sa zvýšená opatrnosť, pretože títo pacienti môžu mať depléciu solí a/alebo objemu.

Ak je to možné, diuretikum by malo byť vysadené 2‑3 dni pred začatím liečby perindoprilom (pozri časť 4.4).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má liečbaperindoprilom začínať dávkou 2 mg. Renálne funkcie a hladina draslíka v sére sa majú monitorovať. Ďalšie dávkovanie perindoprilu sa má prispôsobiť miere poklesu tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.


U starších pacientov sa liečba má začínať dávkou 2 mg, ktorú je možné postupne zvýšiť na 4 mg po jednom mesiaci, v prípade potreby až na 8 mg v závislosti od renálnych funkcií (pozri tabuľku uvedenú nižšie).


Symptomatické srdcové zlyhanie:

Odporúča sa, aby sa liečba perindoprilom, zvyčajne v kombinácii s diuretikom nešetriacim draslík a/alebo digoxínom a/alebo betablokátorom, začala pod prísnym lekárskym dohľadom odporúčanou začiatočnou dávkou 2 mg užívanou ráno. Táto dávka sa môže zvýšiť o 2 mg najskôr po 2 týždňoch na dávku 4 mg jedenkrát denne, pokiaľ je táto dávka tolerovaná.

Dávka sa má upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.

U pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a u ďalších pacientov považovaných za vysokorizikových (pacienti s poruchou funkcie obličiek a náchylní k vzniku porúch elektrolytov, pacienti súbežne liečení diuretikami a/alebo vazodilatanciami) sa má liečba začať pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4).

Pacienti vystavení vysokému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie, napr. pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacienti s hypovolémiou alebo pacienti, ktorí dostávajú intenzívnu liečbu diuretikami, majú byť korigovaní, ak je to možné, ešte pred začiatkom liečby perindoprilom. Pred začiatkom a počas liečby perindoprilom je potrebné pozorne monitorovať krvný tlak, funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Stabilné formy ischemickej choroby srdca:

Perindopril sa má začať podávať v dávke 4 mg raz denne počas dvoch týždňov, potom zvýšiť na 8 mg raz denne v závislosti od stavu renálnych funkcií a za predpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.

Starší pacienti majú dostať 2 mg raz denne počas jedného týždňa, potom 4 mg raz denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 8 mg raz denne v závislosti od renálnych funkcií (pozri Tabuľka č. 1 “Odporučené dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek“). Dávka sa má zvyšovať iba ak sú predchádzajúce (nižšie) dávky dobre tolerované.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa klírensu kreatinínu (ClCR) (pozri Tabuľku č. 1).


Tabuľka č.1: Odporučené dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek

klírens kreatinínu (ml/min)

odporučená dávka

ClCR ≥60

4 mg denne

30< ClCR <60

2 mg denne

15< ClCR <30

2 mg každý druhý deň

hemodialyzovaní pacienti *, ClCR <15

2 mg v deň dialýzy

* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. Hemodialyzovaným pacientom sa má dávka podávať po dialýze.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene:

U pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.4 a 5.2).


Pediatrická populácia:

Účinnosť a bezpečnosť použitia u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov nebola stanovená a preto sa použitie perindoprilu u tejto vekovej skupiny pacientov neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek zložku alebo na akýkoľvek iný ACE inhibítor;

 • angioedém v súvislosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE v anamnéze;

 • dedičný alebo idiopatický angioedém;

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilné formy ischemickej choroby srdca:

Ak sa v priebehu prvého mesiaca liečby perindoprilom objaví epizóda nestabilnej anginy pectoris (závažnejšia alebo aj menej závažná), pred pokračovaním liečby sa má starostlivo zvážiť miera úžitku voči riziku.


Hypotenzia:

ACE inhibítory môžu spôsobiť náhly pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je vzácna u pacientov s hypertenziou bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou sa môže objaviť u pacientov so zníženým objemom, napr. po liečbe diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov, so závažnou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej bola zaznamenaná symptomatická hypotenzia. Najväčšia pravdepodobnosť jej vzniku je u pacientov s vážnejšími stupňami srdcového zlyhania, ako dôsledok liečby vysokými dávkami slučkových diuretík, alebo u pacientov s hyponatrémiou alebo s poškodením renálnych funkcií. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie treba začiatok liečby a úpravu dávkovania starostlivo monitorovať (pozri časť 4.2 a 4.8). Podobné opatrenia platia pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles tlaku krvi mohol vyústiť do infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody.


Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, aplikovať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možno podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa tlak krvi zvýši po zväčšení objemu.


U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky tlak krvi, môže pri liečbe perindoprilomnastať ďalšie zníženie celkového tlaku krvi. Takýto účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je dôvodom na ukončenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť nutné zníženie dávky, alebo vysadenie perindoprilu.


Aortálna a mitrálna stenóza, hypertrofická kardiomyopatia:

Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril má byť podávaný opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory (ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia).


Poškodenie obličiek:

V prípade poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) má byť počiatočné dávkovanie perindoprilu upravené podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. U týchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia po začatí terapie ACE inhibítormi viesť k ďalšiemu poškodeniu obličkových funkcií. V takejto situácii bolo zaznamenané akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou renálnej artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, boli zaznamenané zvýšené hladiny hodnôt urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je zvlášť pravdepodobné u pacientov s poškodením obličiek. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je tu zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov je potrebné liečbu začať pod prísnym lekárskym dohľadom nízkymi dávkami a dávky zvyšovať opatrne. Vzhľadom na to, že liečba diuretikami môže napomáhať vzniku vyššie uvedených prejavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom má byť monitorovaná funkcia obličiek.


U niektorých hypertonických pacientov bez zjavného preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, najmä ak bol perindopril podávaný súčasne s diuretikom. S väčšou pravdepodobnosťou k tomu môže dôjsť u pacientov s preexistujúcim poškodením obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.


Hemodialyzovaní pacienti:

Boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie u pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súčasne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov treba zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo antihypertenzíva z inej skupiny.


Transplantácia obličiek:

Nie sú skúsenosti s podávaním perindoprilu pacientom po nedávnej transplantácii obličiek.


Precitlivenosť/angioedém:

Boli hlásené zriedkavé prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana u pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu (pozri časť 4.8). Toto sa môže prejaviť kedykoľvek počas liečby. V takomto prípade musí byť perindopril okamžite vysadený a má sa začať príslušné monitorovanie a pokračovať v ňom až do úplného vymiznutia symptómov. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci sa antihistaminiká ukázali byť prospešné pri zmierňovaní symptómov.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Ak je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan s pravdepodobnou obštrukciou dýchacích ciest, okamžite treba poskytnúť akútnu liečbu. Tá by mala zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo zachovanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného a trvalého vymiznutia symptómov.


Pacienti s anamnézou angioedému, nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi, môžu mať zvýšené riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo diagnostikovaný intestinálny angioedém. Títo pacienti udávali bolesť brucha (s alebo bez nauzey alebo vracania), v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha, alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE inhibítorov. Črevný angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou brucha.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL):

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL), so síranom dextránu, vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. Hymenoptera venom) sa zaznamenali anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov sa predišlo spomínaným reakciám dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto opäť objavili.


Zlyhanie pečene:

Užívanie ACE inhibítorov zriedkavo súviselo so vznikom syndrómu, ktorý sa začínal cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej pečeňovej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné ukončiť podávanie ACE inhibítora a zostať pod vhodným lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia:

Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril má byť používaný s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, ktorí sú liečení alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa perindopril, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr. boľavé hrdlo, horúčka).


Rasa:

ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný na zníženie tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v hypertenznej černošskej populácii.


Kašeľ:

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je zvyčajne neproduktívny, trvalý a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom má byť braný do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/anestézia:

U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie s látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečbu treba vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa vyskytne hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné korigovať ju zvýšením cirkulujúceho objemu.


Hyperkaliémia:

Zvýšenie hladiny draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), nekontrolovaný diabetes mellitus, pridružené udalosti, obzvlášť dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia a metabolická acidóza alebo súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo užívanie iných liekov spôsobujúcich zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Ak sa súčasná liečba vyššie spomenutými látkami javí ako vhodná, odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére.

Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a častým sledovaním hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti:

U pacientov s diabetom, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo monitorovaná glykémia (pozri časť 4.5).


Lítium:

Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka:

Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Laktóza:

Tablety Perinevy obsahujú laktózu (ako monohydrát laktózy). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Gravidita:

ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak je však pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a, ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká:

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením objemu a príjmom soli pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka:

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa neodporúča kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi (pozri časť 4.4). Ak je ich súčasné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú byť užívané s opatrnosťou a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium:

Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácii lítia a jeho toxicity. Súčasné použitie tiazidových diuretík môže zvyšovať riziko toxicity lítia a ešte viac zväčšiť už zvýšené riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, je potrebné starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidové antiflogistiká (NSA) vrátane kyseliny acetylsalicylovej 3 g/deň:

Podávanie nesteroidových antiflogistík (t.j. kyselina acetylsalicylová v dávkovacích režimoch antiflogistík, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAIDs), súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAIDs môže zvýšiť riziko zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s predošlou nedostatočnou renálnou funkciou. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá:

Súčasné použitie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok perindoprilu. Súčasné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych hypoglykemík) môže vyvolať zvýšenie účinku na zníženie glukózy v krvi s rizikom hypoglykémie. Tento účinok sa zdá byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Acetylsalicylová kyselina, trombolytiká, beta-blokátory, nitráty:

Perindopril sa môže používať spolu s acetylsalicylovou kyselinou (ak sa používa ako trombolytikum), s trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká:

Súčasné použitie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká:

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Zlato:

Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli hlásené zriedkavo u pacientov liečených injekčným zlatom (nátrium - aurothiomalát) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítormi v priebehu prvého trimestra gravidity boli nepresvedčivé, hoci nemožno vylúčiť malé zvýšenie rizika. Ak sa však pokračovanie liečby ACE inhibítormi považuje za nevyhnutné, pacientkam, ktoré plánujú graviditu sa liečba má zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi má byť ihneď ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

O expozícii ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra je známe, že môže vyvolať humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak sa expozícia ACE inhibítormi vyskytovala od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola renálnych funkcií a lebky plodu. Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa majú prísne sledovať pre možnosť hypotenzie (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Laktácia:

Keďže nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa používania perindoprilu počas dojčenia, perindopril sa neodporúča a alternatívna liečba s lepšie stanoveným profilom bezpečnosti počas dojčenia je vhodnejšia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril nemá žiadny priamy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri kombinácii s iným antihypertenzným liekom.

Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby perindoprilom sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené podľa nasledovnej frekvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); menej časté (≥1/1 000, <1/100); zriedkavé (≥1/10 000, <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky sú v rámci každej frekvencie uvedené v poradí so znižujúcou sa závažnosťou.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zníženie hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia/neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie boli zaznamenané veľmi zriedkavo. U pacientov s vrodenou deficienciou G-6PDH boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: hypoglykémia (pozri časť 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku.


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy, závraty, vertigo a parestézie

Veľmi zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy oka:

časté: porucha videnia.


Poruchy ucha a labyrintu:

časté: tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

veľmi zriedkavé: arytmia, angína pectoris, infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Neznáme: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

časté: kašeľ, dýchavičnosť.

menej časté: bronchospazmus.

veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

časté: nauzea, vracanie, abdominálna bolesť, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka a zápcha.

menej časté: suchosť v ústach.

veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

veľmi zriedkavé: cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

časté: vyrážka, pruritus.

menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4).

veľmi zriedkavé: multiformný erytém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

časté: svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močových ciest:

menej časté: renálna insuficiencia.

veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

menej časté: impotencia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

časté: asténia.

menej časté: potenie.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme a hyperkaliémia, ktoré sú reverzibilné po prerušení liečby, najmä u pacientov s renálnou insuficienciou, závažným srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zriedkavo bolo zaznamenané zvýšenie pečeňových enzýmov a sérového bilirubínu.


Klinické skúšky:

Počas náhodne vybranej časti štúdie EUROPA boli zbierané len závažné nežiaduce účinky. Niekoľko pacientov malo skúsenosť so závažným nežiaducim účinkom: 16 (0,3 %) z 6 122 pacientov ktorým bol podávaný perindopril a 12 (0,2 %) z 6 107 pacientov, ktorým bolo podávané placebo. U pacientov liečených perindoprilom sa hypotenzia vyskytla u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhla srdcová zástava u 1 pacienta. Viacero pacientov bolo vyradených zo štúdie v dôsledku kašľa, hypotenzie alebo intolerancie ku perindoprilu ako tomu bolo v skupine s placebom (6,0 % (n=366) verzus 2,1 % (n=129)).


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní ľudí sú k dispozícii len obmedzené informácie. Medzi symptómy súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu patriť hypotenzia, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, anxiozita a kašeľ.

Odporúčanou liečbou pri predávkovaní je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy ležmo s vyvýšenými dolnými končatinami (protišoková poloha). Ak sú dostupné, môže byť zvážená liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril a perindoprilát sa môže zo systémového krvného obehu odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba sa odporúča pri bradykardii rezistentnej na liečbu. Nepretržite majú byť monitorované životne dôležité funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory angiotenzín- konvertujúceho enzýmu, samotné

ATC kód: C09AA04.

Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín- konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich vedľajšie účinky (napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú in vitro žiadnu ACE inhibičnú aktivitu.


Hypertenzia

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne ťažkej, ťažkej; spôsobuje zníženie systolického a diastolického tlaku krvi v polohe ležmo aj v stoji. Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku v systéme. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez účinku na srdcovú frekvenciu.

Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.

Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti predstavuje približne 87‑100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.

K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli potvrdené vazodilačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média : lúmen malých artérií.

Súčasná terapia tiazidovými diuretikami má aditívny synergický účinok. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu znižuje tiež riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikami.


Srdcové zlyhanie

Perindopril znižuje prácu srdca znížením preloadu a afterloadu.

Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním preukázali:

– zníženie plniaceho tlaku ľavej a pravej komory,

– zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

– zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu.


V porovnávajúcich štúdiách podanie prvej 2 mg dávky perindoprilu pacientom s miernym až stredne závažným srdcovým zlyhaním neviedlo k žiadnemu významnému zníženiu tlaku krvi v porovnaní s placebom.


Pacienti so stabilnými formami ischemickej choroby srdca:

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito slepá a placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.

Z 12 218 pacientov starších ako 18 rokov bolo zaradených 6 110 pacientov na perindopril 8 mg a 6 108 pacientov na placebo.

Populácia v štúdii mala potvrdenú ischemickú chorobu srdca bez potvrdených klinických príznakov srdcového zlyhania. Celkovo malo 90 % pacientov preukázaný predchádzajúci infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov počas štúdie bola liečená aj konvenčnou terapiou, vrátane antiagregačných látok, hypolipidemík a beta-blokátorov. Hlavným kritériom účinnosti bola kombinácia kardiovaskulárnej mortality, nefatálneho infarktu myocardu a/alebo zástavy srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg raz denne viedla k výraznému zníženiu absolútneho rizika s výsledným ukazovateľom 1,9% (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] – p <0,001).

U pacientov s infarktom myocardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo zaznamenané absolútne zníženie v porovnaní s placebom s výsledným ukazovateľom 2,2 %, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 % CI [12,0; 31,6] – p <0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa perindopril absorbuje rýchlo a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prodrug. 27 % podanej dávky perindoprilu sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu má perindopril päť ďalších metabolitov, všetky sú neaktívne. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina. Maximálna koncentrácia perindoprilátu v plazme sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Vzhľadom na to, že príjem potravy spomaľuje konverziu perindoprilu na perindoprilát, a teda aj jeho biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne v jednej dennej dávke ráno pred jedlom.

Distribučný objem je približne 0,2 l/kg pre nenaviazaný perindoprilát. Väzba perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín -konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas nenaviazanej frakcie je približne 17 hodín, takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.

Eliminácia perindoprilátu je u starších pacientov znížená, rovnako ako u pacientov so srdcovým zlyhaním alebo zlyhaním obličiek. Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii je vhodná v závislosti od stupňa poškodenia obličiek (podľa klírensu kreatinínu).

Dializačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.

Kinetika perindoprilu je u pacientov s cirhózou zmenená: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Avšak množstvo vytvoreného perindoprilátu nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

Mutagenita sa v in vitro alebo in vivo štúdiách nepozorovala.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nezistili žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity. Napriek tomu sa pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako skupiny, potvrdilo, že majú nežiaduci vplyv na neskoré štádiá vývoja plodu. U hlodavcov a králikov to viedlo k úmrtiu plodu a vrodeným abnormalitám (renálne lézie) ako aj k zvýšenej perinatálnej a postnatálnej mortalite.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hexahydrát chloridu vápenatého

Monohydrát laktózy

Krospovidón

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (PVC/PE/PVCD/Al fólia) s 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90 alebo 100 tabletami v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia musia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0044/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku: 29.1.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 201312Perineva 4 mg tablety