+ ipil.sk

PERIOLIMEL N4EPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


PERIOLIMEL N4E

infúzna emulzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Periolimelinfúzna emulzia a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Periolimelinfúznu emulziu

3. Ako používať Periolimelinfúznu emulziu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Periolimel infúznu emulziu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Periolimelinfúzna emulziaa na čo sa používa


Periolimelje infúzna emulzia. Je dodávaná vo vakoch s 3 komorami.

Jedna komora obsahuje roztok glukózy s vápnikom, druhá komora obsahuje emulziu lipidov (tukov) a tretia komora obsahuje roztok aminokyselín a ostatné elektrolyty.


Periolimelsa používa u dospelých a detí starších ako dva roky na zaistenie výživy podávanej hadičkou do žily v prípade, keď obvyklé prijímanie potravy ústami nie je vhodné.


Periolimel sa musí používať výhradne pod lekárskym dohľadom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Periolimel infúznu emulziu


Periolimel infúznu emulziu nepoužívajtev nasledujúcich prípadoch:


- u nedonosených novorodencov, u dojčiat a detí mladších ako 2 roky

- ak ste precitlivený (alergický) na vaječné, sójové alebo arašidové bielkoviny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku

- ak má vaše telo problémy so spracovaním niektorých aminokyselín

- ak máte mimoriadne vysokú hladinu tukov v krvi

- ak máte hyperglykémiu (nadmerné množstvo cukru v krvi)

- ak máte v krvineobvyklé vysoké množstvo niektorého z elektrolytov (sodík, draslík, horčík, vápnik, a/alebo fosfor).


V každom prípade váš lekár rozhodne, či máte dostať tento liek na základe faktorov, akými sú vek, telesná hmotnosť a zdravotný stav, ako aj výsledky všetkých vykonaných vyšetrení.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako vám bude podaný Periolimelinfúzna emulzia obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Ak vám podajú roztoky parenterálnej výživy (TPN) príliš rýchlo, môže vám to ublížiť alebo spôsobiť smrť.


Pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých prejavov alebo príznakov alergickej reakcie (akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky alebo ťažkosti s dýchaním) sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný fosfatid. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými bielkovinami.


Určité lieky a ochorenia môžu zvyšovať riziko vzniku infekcie alebo sepsy (baktérie v krvi). Riziko vzniku infekcie alebo sepsy je výrazne vyššie, keď máte v žile zavedenú hadičku (intravenózny katéter). Lekár bude starostlivo sledovať, či sa neobjavia príznaky infekcie. Pacienti, ktorí vyžadujú parenterálnu výživu (výživa, podávaná hadičkou do žily), sú kvôli svojmu zdravotnému stavu náchylnejší na vznik infekcie. Použitie „aseptickej techniky“ („bez škodlivých zárodkov“) pri zavádzaní a starostlivosti o katéter a pri príprave výživy môže riziko infekcie znížiť.


Ak trpíte závažnou podvýživou a potrebujete dostávať výživu do žily, váš lekár má začať s liečbou pomaly. Váš lekár vás má starostlivo sledovať, aby zabránil náhlym zmenám hladiny tekutín, vitamínov, elektrolytov a minerálov.


Poruchy rovnováhy vody a solí v tele a metabolické poruchy vám upravia ešte pred začatím podávania infúzie. Počas liečby týmto liekom bude lekár sledovať váš zdravotný stav a ak to bude považovať za vhodné, môže vám zmeniť dávkovanie alebo podať ďalšie výživné látky, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Váš lekár má byť informovaný o:

 • závažnom probléme s obličkami. Musíte tiež informovať lekára ak sa liečite dialýzou (umelá oblička) alebo inou formou filtrácie krvi

 • závažnom probléme s pečeňou

 • problémoch so zrážaním krvi

 • nedostatočnej funkcii nadobličiek (nedostatočnosť nadobličiek). Nadobličky sú žľazy v tvare trojuholníka nad obličkami.

 • srdcovom zlyhávaní

 • ochorení pľúc

 • zadržiavaní vody v tele (hyperhydratácia)

 • nedostatku vody v tele (dehydratácia)

 • vysokej hladine cukru v krvi (diabetes mellitus), ktorá nie je liečená

 • srdcovom záchvate alebo šoku, spôsobených náhlym zlyhaním srdca

 • ťažkej metabolickej acidóze (keď je krv príliš kyslá)

 • generalizovanej infekcii (septikémia)

 • kóme


Počas liečby týmto liekom vám bude lekár robiť klinické a laboratórne vyšetrenia, aby overil, či je pre vás podávanie tohto lieku účinné a naďalej bezpečné. Ak vám budú tento liek podávať niekoľko týždňov, pomocou krvných vyšetrení vám budú pravidelne kontrolovať krv.


Znížená schopnosť tela odstraňovať lipidy obsiahnuté v tomto liekumôže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“ (pozri časť 4 – Možné vedľajšie účinky).


Ak počas infúzie pocítite bolesť, pálenie alebo opuch v mieste podania, alebo pretekanie infúzie povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Podávanie bude okamžite zastavené a nanovo spustené v inej žile.


Ak hladina vášho krvného cukru príliš stúpne, lekár by mal upraviť rýchlosť, akou je podávanýPeriolimel, alebo vám podať lieky na kontrolu cukru v krvi (inzulín).


Periolimelsa môže podať hadičkou (katétrom) do žily na ruke a do veľkej žily na hrudníku (hlavnej žily).


Deti a dospievajúci

Ak má vaše dieťa menej ako 18 rokov, bude venovaná špeciálna pozornosť tomu, aby mu bola podaná správna dávka. Zvýšená opatrnosť je nutná aj kvôli tomu, že deti sú náchylnejšie na vznik infekcie. Je vždy potrebné pridať vitamíny. Musia sa použiť lieky určené pre deti.


Iné lieky a Periolimel


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Súbežná absorpcia (vstrebávanie) iných liekov vo všeobecnosti nie je kontraindikáciou (t.j. dôvodom pre ich zakázané použitie).Ak užívate iné lieky, ktorých výdaj je či nie je viazaný na lekársky predpis, vopred to oznámte svojmu lekárovi, ktorý overí, či sú kompatibilné (t.j. či je ich súbežné užívanie počas liečby týmto liekom vhodné).


Periolimelsa nesmie podávať súbežne s krvou rovnakou infúznou súpravou.


Periolimelobsahuje vápnik. Nemal by sa podávať spolu s antibiotikom ceftriaxón, pretože sa môžu vytvoriť častice.


Olivový a sójový olej obsiahnutý v Periolimeli obsahuje vitamín K. Tento obyčajne nemá vplyv na lieky, ktoré zrieďujú krv (antikoagulanty) napr. kumarín. Ak však užívate antikoagulačné lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Lipidy (tuky) obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, ak sa vzorka krvi odoberie skôr, ako došlo k vylúčeniu lipidov z vášho krvného obehu (lipidy sa zvyčajne vylúčia z organizmu po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Periolimel obsahuje draslík. Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom užívajúcimdiuretiká, ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov angiotenzínu II (lieky na vysoký krvný tlak) alebo imunosupresíva (lieky na potlačenie imunity). Tieto druhy liekov vám môžu zvyšovať hladiny draslíka v krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako vám bude podaný tento liek.


Podanie Periolimelu sa môže zvážiť počas tehotenstva a dojčenia, ak je to nevyhnutné.


3. Ako používať Periolimelinfúznu emulziu


Dávkovanie


Periolimel sa môže podávať iba dospelým a deťom starším ako dva roky.


Je to infúzna emulzia,ktorá sa podáva hadičkou (katétrom) do žily na ruke alebo na hrudníku.


Periolimelmá pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu.


Periolimel je určený len na jednorazové použitie.

Obsah jedného vaku sa podáva infúziou, ktorá zvyčajne trvá 12 až 24 hodín.


Dávkovanie – dospelí


Lekár určí rýchlosť podávania infúzie lieku podľa vašich potrieb a klinického stavu.

V liečbe sa môže pokračovať tak dlho, ako je to potrebné, a to v závislosti od vášho klinického stavu.


Dávkovanie – deti staršie ako dva roky a dospievajúci


Lekár určí potrebnú dávkua dĺžku trvania jej podávania. Bude to závisieť od veku, telesnej hmotnosti a výšky, zdravotného stavu, a schopnosti tela odbúravať a využiť zložky Periolimelu.


Ak je vám podané viac Periolimeluinfúznej emulzie, ako má byť


Ak je podaná dávka príliš vysoká, alebo ak sa infúzia podáva príliš rýchlo, roztok aminokyselín môže spôsobiť, že budete mať priveľmi kyslú krv a môžu sa objaviť príznaky hypervolémie (zvýšenie objemu kolujúcej krvi). Môže sa zvýšiť obsah glukózy v krvi a v moči, môže vzniknúť hyperosmolárny syndróm (nadmerná hustota krvi) a emulzia lipidov môže zvýšiť množstvo triglyceridov v krvi. Príjem príliš veľkého objemu Periolimelu môže spôsobiť napínanie na vracanie, vracanie, triašku a poruchy elektrolytov. V takýchto prípadoch musí byť infúzia okamžite zastavená.


V niektorých závažných prípadoch sa lekár môže rozhodnúť, že potrebujete dočasnú obličkovú dialýzu, ktorá pomôže obličkám odstrániť prebytok lieku.


Aby sa predišlo vzniku týchto nežiaducich príhod, lekár bude pravidelne sledovať váš zdravotný stav a bude vám pravidelne vyšetrovať krvné parametre.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak počas podávania infúzie alebo po jej podaní zaznamenáte akékoľvek zmeny v tom, ako sa cítite, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Vyšetrenia, ktoré vám lekár bude robiť počas liečby týmto liekom, by mali minimalizovať riziko vzniku vedľajších účinkov.


Pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých prejavov alebo príznakov alergickej reakcie, akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky alebo ťažkosti s dýchaním, sa má podávanie infúzie ihneď zastaviť.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené v súvislosti s užívaním Periolimelu: Frekvencia – časté: môže postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

- Zrýchlená činnosť srdca (tachykardia).

 • Strata chuti do jedla (anorexia).

 • Zvýšená hladina lipidov v krvi (hypertriglyceridémia).

 • Bolesť brucha.

 • Hnačka.

 • Nevoľnosť.

 • Zvýšený krvný tlak (hypertenzia).

Frekvencia – Neznáme: z dostupných údajov nie je možné určiť

 • Pretekanie infúzie na okolité tkanivo (extravazácia) čo môže mať za následok bolesť, podráždenie, opuch / edém, začervenanie (erytém) / zahriatie, odumretie tkanivových buniek (nekróza kože) alebo pľuzgier.


Nasledovné vedľajšie účinky boli zaznamenané v súvislosti s podobnými liekmi na parenterálnu výživu:


Frekvencia: veľmi zriedkavé: môže postihnúť menej ako 1 z 10 000

- Znížená schopnosť organizmu odbúravať lipidy (syndróm preťaženia tukmi)spojený s náhlym a prudkým zhoršením klinického stavu pacienta.

Nasledujúce príznaky syndrómu preťaženia tukmi sú zvyčajne reverzibilné, po ukončení podávania infúzie lipidov:

 • Horúčka

 • Pokles počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť bledosť kože, slabosť alebo dýchavičnosť (anémia)

 • nízky počet bielych krviniek čo môže zvýšiť riziko vzniku infekcie (leukopénia)

 • nízky počet krvných doštičiek, čo môže zvýšiť riziko vzniku modrín a / alebo krvácania (trombocytopénie)

 • porucha zrážanlivosti krvi

 • nadmerné množstvo lipidov v krvi (hyperlipidémia)

 • tuková infiltrácia pečene (hepatomegália)

 • zhoršenie funkcie pečene

 • prejavy centrálneho nervového systému (napr. kóma)


Frekvencia: neznáme: z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu

- Alergické reakcie.

- Neobvyklé výsledky krvného vyšetrenia funkcie pečene.

- Problémy so vstrebávaním žlče (hepatomegália).

- Zväčšenie pečene (hepatomegália).

- Ikterus (žltačka).

- Pokles počtu krvných doštičiek ( trombocytopénia).

- Zvýšená hladina dusíka v krvi (azotémia), zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Periolimelinfúznu emulziu


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vaku a na vonkajšom obale (MM/RRRR). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte v prebale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Periolimel infúzna emulzia


Liečiváv každom vaku s pripravenou emulziou sú 6,3 % ( čo zodpovedá 6,3 g / 100 ml), roztok L‑aminokyselín (alanín, arginín, glycín, histidín, izoleucín, leucín, lyzín (vo forme lyzíniumacetátu), metionín, fenylalanín, prolín, serín, treonín, tryptofán, tyrozín, valín, kyselina asparágová, kyselina glutámová) s elektrolytmi (sodík, draslík, horčík, fosfát, octan, chlorid),

15 % (čo zodpovedá 15g / 100 ml) emulzia lipidov (olivový olejrafinovaný a sójový olej rafinovaný) a 18,75 % (čo zodpovedá 18,75 g / 100 ml) roztok glukózy(vo forme monohydrátu glukózy) s vápnikom.


Ďalšie zložky sú:


Komora obsahujúca emulziu lipidov:

Komora obsahujúca roztok aminokyselín:

Komora obsahujúca roztok glukózy:

Vaječné fosfatidy prečistené frakcionáciou, glycerol, sodná soľ kyseliny olejovej, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu

Ľadová kyselina octová (na úpravu pH), voda na injekciu

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu


Ako vyzerá Periolimel infúzna emulzia a obsah balenia


Periolimelje infúzna emulzia balená v trojkomorovom vaku. Jedna komora obsahuje emulziu lipidov, druhá obsahuje roztok aminokyselín s elektrolytmi a tretia obsahuje roztok glukózy s vápnikom. Tieto komory sú oddelené tesniacimi švami. Pred podaním sa obsah komôr musí zmiešať rolovaním vaku, pričom sa začína od hornej časti vaku, pokým sa tesniace švy nepretrhnú.


Vzhľad pred prípravou:

- Roztok aminokyselín a roztok glukózy je číry, bezfarebný alebo svetložltý.

- Emulzia lipidov je homogénna, mliečneho vzhľadu.


Vzhľad po príprave: homogénna emulzia mliečneho vzhľadu.


Trojkomorový vak je viacvrstvový plastový vak.Vnútorná (kontaktná) vrstva materiálu vaku je vyrobená tak, že je kompatibilná (zlučiteľná) so zložkami a povolenými aditívami.


Aby sa predišlo kontaktu s kyslíkom zo vzduchu, vak je zabalený v kyslíkovo‑bariérovom prebale s vreckom s absorbérom kyslíkaa môže obsahovať indikátor kyslíka (OXYDETECTTM ).


Veľkosti balenia


1 000 ml vak: 1 škatuľa so 6 vakmi

1 500 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

2 000 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

2 500 ml vak: 1 škatuľa s 2 vakmi


1 vak má veľkosť 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

Praha 5

Česká republika


Výrobca


BAXTER S.A., Boulevard René Branquart, 80, 7860 Lessines, Belgicko


Liek je registrovaný v nasledovných členských štátoch EU pod nasledovnými obchodnými názvami:

Francúzsko, Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Belgicko, Španielsko, Slovenská republika, Luxembursko, Slovinsko: PERIOLIMEL N4E


V niektorých krajinách je registrovaný pod inými obchodnými názvami:

Estónsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Grécko: OLIMEL PERI N4E

Holandsko: Olimel Perifeer N4E

Taliansko: OLIMEL Periferico N4E

Rakúsko:PeriOLIMEL 2,5 % mit Elektrolyten

Nemecko: Olimel Peri 2,5% E

Dánsko, Island,Švédsko, Nórsko, Fínsko: Olimel Perifer N4E

Veľká Británia, Írsko, Malta: Triomel Peripheral 4g/l nitrogen 700 kcal/l with electrolytes

Maďarsko: PeriOlimel 4 g/l nitrogén elektrolitokkal emulziós infúzióTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky pre parenterálnu výživu, kombinácie

ATC kód: B05 BA10


A. kvalitatívne A KVANTITATÍVNE zloženie


Periolimel sa dodáva vo forme trojkomorového vaku.


Každý vak obsahuje roztok glukózy s vápnikom, emulziu lipidov a roztok aminokyselín s ďalšími elektrolytmi:Obsah v jednom vaku


1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

18,75 % roztok glukózy

(čo zodpovedá 18,75 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

1 000 ml

6,3 % roztok aminokyselín

(čo zodpovedá 6,3 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

1 000 ml

15 % emulzia lipidov

(čo zodpovedá 15 g/100 ml)

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml


Zloženie pripravenej emulzie po zmiešaní obsahu 3 komôr:


Liečivá

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

Olivový olej rafinovaný + sójový olej rafinovanýa

30,00 g

45,00 g

60,00 g

75,00 g

Alanín

3,66 g

5,50 g

7,33 g

9,16 g

Arginín

2,48 g

3,72 g

4,96 g

6,20 g

Kyselina asparágová

0,73 g

1,10 g

1,46 g

1,83 g

Kyselina glutámová

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Glycín

1,76 g

2,63 g

3,51 g

4,39 g

Histidín

1,51 g

2,26 g

3,02 g

3,77 g

Izoleucín

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Leucín

1,76 g

2,63 g

3,51 g

4,39 g

Lyzín

(ekvivalentný lyzíniumacetátu)

1,99 g

(2,81 g)

2,99 g

(4,21 g)

3,98 g

(5,62 g)

4,98 g

(7,02 g)

Metionín

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Fenylalanín

1,76 g

2,63 g

3,51 g

4,39 g

Prolín

1,51 g

2,26 g

3,02 g

3,77 g

Serín

1,00 g

1,50 g

2,00 g

2,50 g

Treonín

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Tryptofán

0,42 g

0,64 g

0,85 g

1,06 g

Tyrozín

0,06 g

0,10 g

0,13 g

0,16 g

Valín

1,62 g

2,43 g

3,24 g

4,05 g

Trihydrát nátriumacetátu

1,16 g

1,73 g

2,31 g

2,89 g

Hydrátovaný nátriumglycerofosfát

1,91 g

2,87 g

3,82 g

4,78 g

Chlorid draselný

1,19 g

1,79 g

2,38 g

2,98 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,45 g

0,67 g

0,90 g

1,12 g

Dihydrát chloridu vápenatého

0,30 g

0,44 g

0,59 g

0,74 g

Bezvodá glukóza

(ekvivalentná monohydrátu glukózy)

75,00 g

(82,50 g)

112,50 g

(123,75 g)

150,00 g

(165,00 g)

187,50 g

(206,25 g)


aZmes rafinovaného olivového oleja (približne 80 %) a rafinovaného sójového oleja (približne 20 %) zodpovedá 20 % pomeru esenciálnych mastných kyselín a celkových mastných kyselín.


Zoznam pomocných látok:


Komora s emulziou lipidov:

Vaječné fosfatidy prečistené frakcionáciou, glycerol, sodná soľ kyseliny olejovej, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom aminokyselín s elektrolytmi:

Ľadová kyselina octová (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom glukózy s vápnikom:

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

Nutričný príjem poskytnutý pripravenou emulziou v jednotlivých veľkostiach vaku:1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

Lipidy

30 g

45 g

60 g

75 g

Aminokyseliny

25,3 g

38,0 g

50,6 g

63,3 g

Dusík

4,0 g

6,0 g

8,0 g

10,0 g

Glukóza

75,0 g

112,5 g

150,0 g

187,5 g

Energia:

Celkové kalórie, približne

700 kcal

1 050 kcal

1 400 kcal

1 750 kcal

Nebielkovinové kalórie

600 kcal

900 kcal

1 200 kcal

1 500 kcal

Kalórie z glukózy

300 kcal

450 kcal

600 kcal

750 kcal

Kalórie z lipidov.a

300 kcal

450 kcal

600 kcal

750 kcal


Pomer nebielkovinových kalórií a dusíka

150 kcal/g

150 kcal/g

150 kcal/g

150 kcal/g

Pomer kalórií z glukózy a z lipidov

50/50

50/50

50/50

50/50

Pomer kalórií z lipidov a celkových kalórií

43 %

43 %

43 %

43 %

Elektrolyty:

Sodík

21,0 mmol

31,5 mmol

42,0 mmol

52,5 mmol

Draslík

16,0 mmol

24,0 mmol

32,0 mmol

40,0 mmol

Horčík

2,2 mmol

3,3 mmol

4,4 mmol

5,5 mmol

Vápnik

2,0 mmol

3,0 mmol

4,0 mmol

5,0 mmol

Fosfát b

8,5 mmol

12,7 mmol

17,0 mmol

21,2 mmol

Octan

27 mmol

41 mmol

55 mmol

69 mmol

Chlorid

24 mmol

37 mmol

49 mmol

61 mmol

pH

6,4

6,4

6,4

6,4

Osmolarita

760 mosm/l

760 mosm/l

760 mosm/l

760 mosm/l


aVrátane kalórií pochádzajúcich z vaječných fosfatidov prečistených frakcionáciou

b Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


B. dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Periolimel sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky kvôli neadekvátnemu zloženiu a objemu (pozri časti 4.4; 5.1 a 5.2 SPC).


Dospelí

Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Periolimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Priemerná denná potreba je:

- 0,16 až 0,35 g dusíka/kg telesnej hmotnosti (1 až 2 g aminokyselín/kg), v závislosti od nutričného stavu pacienta a stupňa katabolického stresu,

- 20 až 40 kcal/kg,

- 20 až 40 ml tekutín/kg, alebo 1 až 1,5 ml na vydanú kcal.


Maximálna denná dávka Periolimelu sa určuje podľa príjmu tekutín, 40 ml/kg zodpovedá 1 g aminokyselín/kg, 3 g glukózy/kg, 1,2 g lipidov/kg, 0,8 mmol sodíka/kg a 0,6 mmol draslíka/kg. Dávka pre pacienta s telesnou hmotnosťou 70 kg by sa rovnala 2 800 ml Periolimelu denne a zabezpečila by príjem 71 g aminokyselín, 210 g glukózy a 84 g lipidov, ( t.j. 1 680 nebielkovinových kcal a 1 960 celkových kcal ).


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí prispôsobiť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


Maximálna rýchlosť podávania infúzie Periolimelu je 3,2 ml/kg/hodinu, čo zodpovedá 0,08 g aminokyselín/kg/hodinu, 0,24 g glukózy/kg/hodinu a 0,10 g lipidov/kg/hodinu.


Deti staršie ako dva roky


V pediatrickej populácii neboli vykonané žiadne štúdie.


Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Periolimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Denná potreba tekutín, dusíka a energie sa okrem toho postupom veku neustále znižuje. Uvažuje sa o dvoch vekových skupinách, od 2 do 11 rokov a od 12 do 18 rokov:


Pre vyššie uvedené pediatrické vekové skupiny sú limitujúcimi faktormi Periolimelu: koncentrácia fosfátu pre dennú dávku (0.2 mmol/kg/deň)aa koncentrácia lipidov pre hodinovú rýchlosť. Výsledkom sú nasledujúce dávky:Zložka

Od 2 do 11 rokov

Od 12 do 18 rokov

Odporúčanie a

Periolimel

Max. objem

Odporúčanie a

Periolimel

Max. objem

Maximálna denná dávka

Tekutiny (ml/kg/deň)

60 – 120

24

50 – 80

24

Aminokyseliny (g/kg/deň)

1 – 2 (až do 3)

0,6

1 – 2

0,6

Glukóza (g/kg/deň)

12 – 14 (až do 18)

1,8

3 – 10 (až do 14)

1,8

Lipidy (g/kg/deň)

0,5 - 3

0,7

0,5 - 2 (až do 3)

0,7

Celková energia (kcal/kg/deň)

60 – 90

16

30 – 75

16

Maximálna hodinová rýchlosť

Periolimel (ml/kg/h)


4,3


4,3

Aminokyseliny (g/kg/h)

0,20

0,11

0,12

0,11

Glukóza (g/kg/h)

1,2

0,32

1,2

0,32

Lipidy (g/kg/h)

0,13

0,13

0,13

0,13

aOdporúčené hodnoty podľa ESPGHAN/ESPEN Guideline z roku 2005


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí upraviť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


U malých detí sa zvyčajne odporúča začať podávanie infúzie nízkou dennou dávkou a postupne ju zvyšovať až na maximálnu dávku (pozri vyššie).


Spôsob a trvanie podávania


Len na jednorazové použitie.

Po otvorení vaku sa odporúča obsah ihneď spotrebovať a neuchovávať pre následnú infúziu.


Po príprave je zmes homogénna tekutina, mliečneho vzhľadu.


Návod na prípravu infúznej emulzie a na zaobchádzanie s ňou, pozri časť 6.6 SPC.


Vzhľadom na nízku osmolaritu sa Periolimel môže podávať do periférnej alebo centrálnej žily.


Odporúčaná dĺžka trvania infúzie parenterálnej výživy obsiahnutej vo vaku je 12 až 24 hodín.


Liečba parenterálnou výživou môže pokračovať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta.


C. INKOMPATIBILITY


Nepridávajte iné lieky alebo látky do žiadnej z troch komôr vaku alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).


Inkompatibility sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+a Mg2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu lipidov.

Tak ako pri použití akejkoľvek inej parenterálnej výživy sa musia sledovať pomery vápnika a fosfátov. Nadbytočné dodávanie vápnika a fosfátov, hlavne vo forme minerálnych solí, môžu viesť k tvorbe vápenato – fosfátových zrazenín.


Periolimel obsahuje ióny vápnika, ktoré predstavujú ďalšie riziko koagulácie vyvolané v citrátom antikoagulovanej/konzervovanej krvi alebo jej zložkách.


Intravenózne roztoky ktoré obsahujú vápnik, ako je Periolimel, sa nesmú podávať spoločne s ceftriaxónom cez tú istú infúznu linku (napr. ceu konektor typu Y), pretože hrozí riziko vyzrážania ceftriaxon-vápenatých solí (pozri časť 4.5).


Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými súčasne rovnakou infúznou súpravou, katétrom alebo kanylou.


Vzhľadom na riziko pseudoaglutinácie liek nepodávajte rovnakou infúznou súpravou, akou sa podáva krv, a to pred podaním krvi, súbežne s ním, ani po ňom.


D. ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU A INÉ ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM


Pred otvorením prebalu skontrolujte farbu indikátora kyslíka, ak je súčasťou balenia. Porovnajte ju s referenčnou farbou potlačenou vedľa symbolu OK a zobrazenou na potlačenej ploche štítka indikátora. Nepoužívajte liek, ak farba indikátora kyslíka nezodpovedá referenčnej farbe potlačenej vedľa symbolu OK.


Prehľad prípravných krokov pre podanie Periolimelu je uvedený na obr. 1.


Otvorenie


Odstráňte ochranný prebal.


Zlikvidujte vrecko s absorbérom kyslíka / indikátorom kyslíka.


Skontrolujte neporušenosť vaku a tesniacich švov. Použite len v prípade, keď vak nie je poškodený, keď sú tesniace švy neporušené (t.j. nedošlo k zmiešaniu obsahu troch komôr), keď je roztok aminokyselín a roztok glukózy číry, bezfarebný alebo svetložltý a bez viditeľných častíc a keď je emulzia lipidov homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.


Zmiešanie roztokov a emulzie


Pred pretrhnutím tesniacich švov sa uistite, že liek má izbovú teplotu.


Rukou zrolujte vak, začnite pritom od jeho hornej časti (závesný koniec). Tesniace švy sa pretrhnú počnúc od miesta blízko vstupov. Pokračujte v rolovaní vaku, pokiaľ sa tesniace švy nepretrhnú na polovicu svojej dĺžky.


Obsah vaku zmiešajte jeho otočením najmenej 3-krát.


Po príprave je zmes homogénna emulzia mliečneho vzhľadu.


Pridanie aditív


Veľkosť vaku postačuje na to, aby bolo možné pridať aditíva, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Všetky aditíva (vrátane vitamínov) sa môžu pridať do pripravenej zmesi (po pretrhnutí tesniacich švov a zmiešaní obsahu troch komôr vaku).


Vitamíny sa môžu pridať aj do komory s glukózou pred prípravou zmesi (pred pretrhnutím tesniacich švov a zmiešaním obsahu troch komôr vaku).


Pred pridávaním aditív do liekových foriem obsahujúcich elektrolyty sa má brať do úvahy množstvo elektrolytov ktoré sa vo vaku nachádza.


Pridanie aditív musí urobiť kvalifikovaný personál za aseptických podmienok.


Do Periolimelu sa môžu pridať elektrolyty podľa nižšie uvedenej tabuľky:


Na 1 000 ml


Obsiahnuté množstvo

Maximálne pridané množstvo

Maximálne celkové množstvo

Sodík

21 mmol

129 mmol

150 mmol

Draslík

16 mmol

134 mmol

150 mmol

Horčík

2,2 mmol

3,4 mmol

5,6 mmol

Vápnik

2,0 mmol

3,0 (1,5a) mmol

5,0 (3,5a) mmol

Neorganické fosfáty

0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Organické fosfáty

8,5 mmolb

15,0 mmol

23,5 mmolb


a: Hodnota zodpovedajúca pridaniu neorganických fosfátov

b: Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


Stopové prvky a vitamíny:

Stabilita bola preukázaná s komerčne dostupnými preparátmi obsahujúcimi vitamíny a stopové prvky (s obsahom až do 1 mg železa)


Informácia o kompatibilite iných aditív je k dispozícii na požiadanie.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním do periférnej žily.


Pridanie aditív:

- Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

- Pripravte si injekčný port vaku.

- Prepichnite injekčný port a vstreknite aditíva s použitím injekčnej ihly alebo pomôcky na prípravu.

- Zmiešajte obsah vaku a aditíva.


Príprava infúzie


Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

Zaveste vak.

Z aplikačného vývodu odstráňte umelohmotný ochranný kryt.

Hrot infúznej súpravy pevne zapichnite do aplikačného vývodu.


Obrázok 1: Prípravné kroky pre podanie Periolimelu


1.

TikYyrORp5va1JRlDeEJ6jlGcs7K7Mam05pQlCyNc4XPO4fRyzXdlKPTmpKVgxyucZS2WV2Y3Np5rQKq513NVc4dMc3TRbjdch9uINnkMkzYA9HMAAAAAAAAc4yizTn0TO7oYOjw66uryet5fSwAAAAMmvDGHFvw+nhz8ezH6ONELK9IplqGCGCGCGCGCGCGCGCzasOL6Dvc3o+fbSNRacurl0w+h4He4dU0DnCROUZUAgi4pHgd/wAqU+q856PUUJR6YQFjnGUs7ITxqbRNKuyuyMJw1nz7JZ12Izh15tjG1LNcoylssrszqTTzRNEarKtSuMoazilNZ0mPtxBuX59fh39ohnbmhghghghghg5RnJZpz6JN3Q5/R4ddurNr8/a2UZZ2AAAHP6HPjPz+hz/T5+fk15PRyorshpFNWgAAAAAAAAAAAABzelyue/ca6rOQSLFrxbOPXJ3/AD/f4dUASlCZNp0ACi4pHyvqvJF/oeD3t5jCcN5GnY5xlLOyE8akDmoQnXcxhPPqcW2jdnXQjJdebY4JJyuUZyyshPGpNOUTiRqsq1mNdldldGvLNTbOvIjPIvzvqczp98AHXAAAAAAAAA5wmlmnNpzN3Q5/R4dN+rJr4d7ZRljQAoALBsypl5/Q5/o4c/JryejjRCcNWIFqGAmCGCGCGCGCGCGC5fV5nLfvQjjLEiGzBv4dqu3yOtx6iAlOEybToTRGMoJX5L0vnzpdXmdLeYxlHeG0yUozmpTjPOmDiFdldkcW3lVh6fO7JIZvDY5RgSlGebKSlnTaFE4ka5w1mFd1JPJqzSzA68zj9jzcvm9tGj18UM1EMEMEMEMEwHKMkt05tGZu6PO6PDpv1ZdXDvbKMsaAFE0V0aM+s4+f0Of248/Jsx+jjTCcNIpq0AUAAAAAAAAAAADBvy8d+zSJkQrM3X4vX8voOrz+hy6ICJTrnU2nQhCjKMnJ5GzHb6C8OnOMZLeSScspRnLKcZY0wCNc4WRpt5llHYz6Ki1PWRpyjHDnCc1KSlnQAEXEhGUdZWfTkiyq2umBvB472PhZa5h7uAAAAAAAAANNCcZRZpz6JNvR53R4dN+rLq4d7ZRljQAomiFF9Gs4+fvwduPPya8no40QnDSI1aAAAAAAAAAAAAAKo0cOno0K4ASUXQXk9Xo5yjz2AxyjIk0AmhJqzzUHNfQwlHpzimt5coyllOMs2UkZ1JCIxcdSPI6fJjrywb9SMlKwknAwWUozzpyTlACKaSuMo6y8e3FNWwa1kGayfPPofzVd4Ht84AAAAAAAAADlGaWac2jLd0Of0OHTfqy6uHa2UZY6AAJohRfn1nHg34O3Hn5NeT0caa7IaRTVoAAAAAAAAAAAABk6/C9Pw6bUGuZF583bm6GPyer0aaxoaZKSYwAQkEZDz2/meg02Ra6YiBcuUZLKcZ50STzSMoEU1rOPBryZ30NMJ7wMdg05Rjlc4yzWwUBCjKKVqUdZVFqmqZQnrABqR+Y+38hqbQPXxAAAAAAAAAGOUZSWaKNEm3o87ocOu/Vl1cO1soyxsAUTRCi+jWcfP6HP7cefk2ZPRxohZXpEatAAAAAAAAAAAAAOR7bxvs/PtoW8PFsx899iOXr+b0bU1jTaZKUZDAIpiLgd7zSr0PC728pC3hA7HKM5ZSUs6bTlUJwIoNZ5cZPO+ix75gNRjlGpQ2pSsBUAKMopBNama6i/Ny2Qn0wDLPFZsu3tkA78gAAAAAAAABhKMpLdGfRJt6HP6PDru1ZdXDtbKMsdAAE0Qovo1nHz+hg7cefk15PRwphOGrFMtQAAAAAAAAAAAJ45X6vkdfhRM3kx7Kcbv7PC9J5PRJNZ05RkOSYxqkmJm5W3Iufu8zpbwk1vKkmOcZyylGWNMAipQqDTueYSeN7xnTADBjlGpStqUomhpoUZRSKlHUxX0W51CSfXkZtPmjyvUzafVyAN5AAAAAAAABphOMpLNGfTJs6PP6HDru1ZdXDtbKMsbAFE0Qovo1jHg38/tyw5NWX0cKIThok1aAAAAAAAAAAAByOth49PVzHcJsFn0w49Yen8x6jzd0BKSUhyTGNUoyScaqNi6tUZ9MRTNZGmSnGedSalmg0qhOFkYzqTBdVqmrwNZGiyTTlck81sFBoE0JOKKDqsqLaZZAdeZ4H3vzM6TD28ABAAAAAAAAAAHKM4s0Z9Em3oc/ocOu7Vl1cO1soyxsAUTRCi+jWMfP6GDtywZNeT0cKYThpFNWgAAAAAAAAAABi6/nvbefpIDfMBrDRl6/n78n0vnfRcOyAiTUhyUqABRlFPPyml6ylHpziD1CUZRKcZ505JzQnEIThYZtOQzbsXQgTW8sAk05ZNSzWAoACaEmkqovy1py7MaTA6Y5vhfWeb3NQHq4AAAAAAAAAADTHKMizRn05mzoc/ocOm7Vl1cO9soyxsAUTRCi+jWceDfg78cGTXk78KYThok1aAQAAAAAAAAEJ82a0eqwdDjQZvAMjH6Dz/AFfL6snocO7l0TGOUZDknQAiTRwmrF6cZw6YQPWW1KWUozzpscqjJCjKKLn9Dnqt2PZYJrWWDG05ZSjLOm0xAAmhJxSvHtx1sx6c9zIDefJ82+HTLA9HEAAAAAAAAAAApyUks0Z9GWzoYN/Hpu1ZdXn72yjLGwBRNEKNGfWMeDfg78cGXVl78aYThpEatBMBAxMBMAQwA5PShx6eoGXmDcqGorerN4/Z6AZmpjHJMbCgBFCdK8XWra1xlHfNMdElKWUlLOhhCTKjGUUXP6HMLNmTXYIeoNMck82TTmm04QFCaIxashmvriVco7yDWs+AvxbO2GB35AmAACBgAAAAADlGSWaM+jM278G/j13asurz97ZRljYAomiFF9GsY8G/B344MuvJ340wshpFNWgAAAAAAAAAc30vlvc+foDesJjhUacmOna53c4/l9PaTIGpDadNpiARKUVwW5t9hGUd5Uk7HJSzqTUpQCUTVkU0lfN6HOXXfCesphYMcNqU05JysCBNUk0QAszW0bZcijLeBOGs/NunyOv6OYB15gAAAAAAAAAAMJRnJPRRok2b8G/j13asurz97ZRljYAomiFF9GsY8O/B344MurL340RnDUiNXSGCGCGCGCGCUscP1/E7nn6Js1kG4VT18e2vLpq49ugBIMdpJMGAJqiMoxyunzujqRjKOskoyHKM5ZNOUGpRNWRTimXLfVLtYdMAA2pSklKVtSlAIE0KMo1Fp2Y92DfnXOshPryMmvkWeI6uDoenihnTKGCGCGCGCGCGCYDlGSWaM+jM2b8HQ49d2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTBvwd+ODLqy9+NMJx1Ipq0AAAAAAAAOP2OZy6ezuZiDGqbIyek4va83p5mzn9jOkDBpkmmAOkmCwb+XB0MG+yMZR3kkmOcZZsmnK00pGUbFGUU54Eu1B0wADknK5J5smnK0CiaRQlCwaVZL6nnUWHbgec9H5CXmaq7Pb5wCwAAAAAAAAAABhKM0noz6Mtu/Bv49d2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTBvwd+ODLqy9+FMLIbRTFQwQwQwQwQwhVT3fP17DGibcJhKdTBu4d+V2uP2MbAAkmNjACkALldPkxfszadSKa1hyTVzjLNbCVppSMo2KE4Jgaa7EG8DTG1LNck5pscCYqjKKKucNR1W440ZtmKrAOnI8N7n5/LoGe7zIYIYIYIYIYIYIYJgEozSeii/Lbvwb+PXdpzafP3tlGWNgCiaIUX0axkwb8Hfjgy68vfhTCcNogKAAAAAAAAcb33iPe+XtGQ7lNkpGdU1usS49cvUxbcbAYSTG06AATRn527HGu6EtZSa3mTTllJSzpg4E0pGUbIwnXZjJKXUBvAxjalnTlGUracoAKMopCMlqGG+Msq4z3gBawfOvovzO3rAezzAAAAAAAAAAAAADlGSWaM+jLZvwb+PXdpzafP3tlGWNgCiaI576NYyYN+Dvxw5dWXvwphOO0U0oAA0AwQAV2YM3b67kdjzdkyVymOUpvrzvo5teDl013jzpMByTGBQAJNGTHpzx0VKO8xA1mUoyllKMs6bTlE0EZRSNN1OpnQ5dIG8Npw5JzUmnK2EoAKMoWQCNzi1Z5TULEdeIBVfzX2/j9TojXq4AAAAMEDEDENAAA0OSkk9FF+Zs34d3Htu05tPn72yjLGwBRNEKNGfWMmHdh78cGXXk78KoThpFSVIYqGCGCGC4/Z5vLp7u0fHSbAY1B2896eduy8uu9ANpjakAFAAk1HMjJHQi49MJp2OcZZrknNNpyiYKMopGi+jUy206JbQN4bTiUoymnJPNYCiaFGUbI5NnONeTVnuZAuvNoDyvOLumQZ6OKGCGCGCGCGCGCGCYI5RkWaM+jM2b+fv49t2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTDuw9+ODLryd+FUJw1EmrQAAAAAAjHP3vP37zHiptiYS19DB0+PXFdl6GdIAbTJNOgAABJqOXsz7rIRlHeU07JSjLOpSjKVgSiaEnGyOfTlTPqz3lgG8uUZSuSlmtpysBRNChOFzHFfCWuVNvTmAbyBA+edLj9jtzAO3IAAAAAAAAAAAAGEkyzRn0Zmzfg3ceu7Tm0+f0WyjLGwBRNEKNGfWMmHdh78cOXVl78KYTjqRUlahghghghhxvofgfo3k9AMgAUrspzd96hy7Yejj2QgIcoyptOgAABRlmjDv5vUsUZR3gakOSlNSaeawFE0KMo2Km6qzNarUANSTTllKM81tOUAUQJBMs506yWTDvxAEOF3PEy5N0Z+vzoZqIYIYIYIYIYIYIYIYOUZRPRn0SbN+Dfx67dObT5/RbKMsbAFE0Rz6KNYx4d2LvxwZdWXvwphZDUSatAAAAAE8ktnuvOej8fpALAGKm+vGupRfVz6U6curNQwJRlTadAAAoWDfziro4tmspBvLlGUOSlnTacrAUTQoyjYsezAR2c/oWDT1ltSllKMs6bTlABJxSMZZ6jl347mYjryAKj849Nw62gerzgAAAAAAAAAAAAADCUZSWX0Xxs34d3Hrt05tPn9FsoyxsAUTRHPfRrGTDuw9+OHNpzd+FEZw1EmWoYIYIYLj9nl8unvdI+HVMAAQI6efTQgzvm9LJpiQyUaY2gYIaAXL3ZA15dW8xA1lyjKWUoyzW05WAogRRapc7o8wXQxbbEw1mUoyzZNOabRKAkIuNmO7D15cNSl05gjpgATxU82vcQz0cUMEMEMEMEMEMEMEMEwCUZSWX0Xxs34N/Hrt05tPn9FsoyxsAUTRCi+jWMmHdh78MObTl78aoyjqRAUAAAABVUeg8/f0AzGkDEMkjuz6uXZVtWQyblUNXNfPeuWXVFpi20AAFcY7c2zecuvFtIg95JRcTcJTUnFyyE4EAkQsWGcynbk2WIHY5RlLJpzTEAhBg0883akHItpu6cgRvACPCbeZ0+mQDtyAAAAAAAAAAAAAAAJKSTvo0Rr34N/Hrt05tPD0WyjLnsAUTRCi+jWMmHdh78MObTm78KoThtEalAAAAA430b5/9H8npAIAATS67K58esRx1G4CS5nTwZ099Ms6zaubvstWYJ5NVmpGalrGDYsedbzNo1luLqTi5ZNPNYoSwnTGNdUsG5G6VKX3xCSZYSjKWTi5WhBCPMH0atFltNmWax2wn24CCwCJ8/6nF7XXAB15gAAAAAAAAAAAAAANqST0UXxr34d3Hrt05tPD0WyjLnsAUTRCi+nWMeLdh78MOXVm78KYTjpFMtQyEMFGeCXX7fhd3x+kAsBghgJmd0xvcZXpKzTujKm4891dPk7K1kiyKmkgnDUEOzNR0TOsuimmNywOt5gim+GW7NuzX0rVpvnqVYuhmstzRnjRsx6am8kE3rmVnTxV6bMu2wscolTzacublsrs68gFY+fv88ee6uTZ6OSGayhghghghghghghghghgSTssvpuy2bsO7j126c2nh6LZRlz2AKJojRfRrGTFuxduOHLrzejhnjbDUrJqokgiSCPF7nO49fe2hw6gAAAAAAAAApGUIvo15OfVRuN867omdCZUY2CQmkX2YlLvln0SyQliOtMslPOoK2ytBlrTVCies5bo2Y3CvXmLJaZbxQ70UuSsgOZWTjUsezNm5pV2deQmWLx/sPDy6pyPX5okiokgiSCJIIkgiSCJIIkgiSCJIFIlD0VXxq249vDrs059HD0WuMsbAFEwhTdVrOTJuy9ePPzb6O3DFDVHecy0qs5oDOaAyWUem8/o3jOe0MEMEMEMEMEMIKWvHSOPbTLAZ05IYIYIYRbCJIKlcS0q8XNDYS4db043yp6JaxTKxbzXDQkxy1R59MktEiuwjqaLudHN6MabbCyBZalPOo5tVRzba7uvKBM1mHg/e+LXYaD0+bOaAzmgM5oDOaAzmgM5oDOaAzmgM5oDO72UO6RXe7sWzXTq5dtGii/j3saeNACiaFVbC5z59dfTGGnoV754I71rOA3BhNwYTcHC9by+xw71uYtZYFZYFZYFZYFZYFZYEL6bMalXOsqlYazWWFVlglZYFZYFZNlZMIEwgrIqiyONQLDeKi0Ki1VXXojm0WTJqBab51FoZ4a1NZnoCidiHOqObnvm9ZrVprOTz3peeUG468sJuDCbgwm4MJuDCbkmI3C4TcGE3BhNwmE3C4nskZLNE5a9Bbz6StjZjo2nnQAAAoyErhcrKI6FZnWkszGkMxpDNHXBYaG8aiSKiSCJIIkgiSCJIIkgiSCBMiJIqJIIkgiSCJIIkgiSCJIISblrJiQJlQJhAmEFYQQsSwJqyJIIkgiphAmJAmECYQJhno2wKDSazmNDMxpRnNIZjSGY0ozmhmY0hmNIZjSGY0MzPQLQ7nFc5OVSHKAKAAAAAhghghiIYIYJSFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASkCGCGIlIEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMVDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QANhAAAQMDAgUEAgEFAAEDBQAAAAECAwQREgUwEBMgIUAiMTIzFCMGFSQ0QUM1QkRQJUZgcID/2gAIAQEAAQUC/wD3ncuXLly5fhfhcvxuXL8Lly5cv0X4XLl+Fy5cuXLl+F+Fy5cvxvwuXLly/RfjfjfhfhcuXLl+Fy5fhfhcuXLl+Fy/C/G5cuXLl/AuXLly5kZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZFzIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIuZGRcuXLl9q5cyMjIzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMyMjIRdlRVFUVwrjMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzEcI4RRBOtRw5RzhXGZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmYjhHDXDVEE61HDlHKK4uZGRkZGRkZGRkZGRkZFzIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjOx+Qw5zBH3MhZEQR6KZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkIo1RqjRonUo4ePHCqKpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cfUkUM9W5miSKi6J2dpdXGOirUIdKqJybTKmAbUq0WoYiflNGyNcXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLiKNGDBonUo4ePHii/8AzlyWVZFodJTFrGsb0X4VFFDUtXQ/X/R6Un0iaNWTKjvJQaMGDROpRw8ePHC//A3Mk8lz0Yj5HSrp2mcrdr9MSoW8tO9tQ1RFRfHQaMGDROpRw8kHjhfPc5GpDDNXSJoR/QoiqopqEjej061XFEqGHNYpdNuSdGkFNNWSUmnxUida9bmNekuj0zyekqKFWTtd4yDRgwaJ1KOHjx44XzpJUYUmmyVSxxtiZwljbNE5HU87XZN6p5Lmn0EEtC7RqVw7QmjtHqWjqGvYKlUw/IsfkMElYpki8HORjVkfKtHoyuGMbGzhqdTJT0+mVv5UXTYTYrdJRw17on+Ggg0YMGidSjh48eOF8S9hZ2IJLI8vUCySsEqGKI5F4PkawijqKxaTSY4erWYcKhzFpZemR2DHRYUlOzl03SrGuHUNK4do9Io7Q2DtFnaSabWIU8GoUZ/UNRaf1ido3XWn9chUrtTjngoKn8WrRbp022dZpvTAt4/DQaMGDROpRw8eOHC7yyMQWdiC1LRJnvEbVvVunV0hHosj1h0qliRrGsQsjiXTKWUqqOnp1gjqal1NpDY1bi1LoXRB1TAwSohcXvw1eLmUMcKV+kROVDNoiovFGLU1dS3n6rtsTN/CV2KZoSRQSDNLpXmraVHDDpNfdu9URc+mp1s/wkEGjBg0TqUcPHjxwuwszEFqBHzqrYqyUSir3iaPVPWPRIGjNLpGK2kp2KjWp1SSxxJNrUaCQanqBTaFTxDGMjaKxqmp10MMX9zVK3Sax5/Sa1EhrKmgkpaplXFMiSQ0lRVRpHo08zk0anQdo0CkumVMBzsTSXQxGlIs9btL7U/vwUmRqNhbfg7HHUtNSB2n6jN+TvVreXqHKrEaskrD8lD8hhzoznRnOYIt9tBBowYNE6lHDx48cL1PkSMhhnrnwaPBEMgii26+v/CHa5MpH/Uq8j0FznQUVNTdEkrIWVeqz1ctPoiDGNjbwqaWKqjoHOZXpA1B6fga+o9bGZcmginbXadT08GjUuNDyDkqK17BHdbvan6HLzJGtxaTJdjGcxdVofwp6Oo/IptlejWmY1dDJzaMdDE8dp9K4/pVIf0qkF0mlVJNHe0fHVwCVLRJWKXTYQaMGDROpRw8ePHC9M0mCUGnrVjI2xs3HYuR9FTSJJpLmLT6vNSuilZNHwrKxlHDar1eamooaVvRfvSpzNVP5BBlT0k/5FG8UuZONTesskTEii4uhaosTkPUhkZGSGQq3IpGtbzGKXQkfi2BPVwmeQN7arEkunaI/wBCbK9Gqwc6j0WbZfTQSD9Jp3C6O0jTCo6UEGjBg0TqUcPHjxwvTTRLV1jWoxu4q8Fc1qTarTxk9ZPWt0mqkpqnmvKnUEpWMim1eoYxsbOhSrm/HpNCgWSsKmFJ6bQ5bI9ByFixQt/K1nr5bVOQw5EZymHKYKyNB8lKwZJTyu5LhGytLzH7xY5L/vK+lmno9JkwrhNleLkzZF/Z6gi3TZkdjHT916kGjBg0TqUcPHjxwvRMtotEgRIdvUKt1JD/AFSsVF1GtUtqkx/SJXEdFRU4x0SpqlPkz+uI2gpaKbUHoiInVq1XzH6TS/jUfCp/sdeXuK0wKx3JpdAhxptqpqoqSKq1+aUSnr6s/olUSaNVRJnW0T6PXu7HtkbxVLpb8TUuCLuaxT4S6bUc6m2dTlwpYW2j6kGjBg0TqUcPHjxwvRUr6dNZhp+3rMqvnjlgjjfX0rB+tRoLNqFaR6LcqtPipWxsknkotIbTu6Ll+Gp1PKg0qgdVVHC5/Ik9LJ4Vbz4BsjHLrUn66SHkUu1rNQs9fQ0EUEHH3So0iCUZJWaXJRa1FULfjrKImp0k3PpeF9uohSogjdLQVnMM0Mk69TfzKnrQaMGDROpRw8eOHC9E/qkjZy4uvUJamFketK1Y9TpZTNFR3LqdS/p1GMoKBpH+FEkupU0RNq00hT6VUVKwU0NK3jcvxq6xlIyko5dSqI2R08LqgtK85D1NdjwgTQp3M/oExLolVGlJzJ9QZIj9q4tl1TpUexr21mkYtir62gdBr0DyOohmTWFvqWnsdHQb2p0PPj0nUUaq08SlRTsiY349CrijF51R1oNGDBo3qUcPHjxwvRQx/kalsyQxypNpNM8qoJ6MgoaKSnlioI1fyiOKSZ0GiTPKegp6XouKvRV18dKkEM+qVUELKaFbyvZE1nH+QeudEs0nk5MGgw5j2rE9JLo6dDnuOc4SdRJ0UR3FTWdPW+n6qxY/frkijmbNo0T1XSKqNWaTVPlsiJwTaXjqGmLI7TtY/HJ5oZqdvx6NSl5dLC3GPrQaMGDROpRw8ePFF4yLjHocV5dmvrp6WT+uIVWqunZT0FRUrFoSEWlUkQ1rWJ0KKvRW6mkSUWmy1qwQR08czrJAyzeOp/s1zhrL8dP0mPl6a9ubVicgyJEO3DFFHQoI58StmRRFvwc26V+io8g1KooSCpiqWcVTqQsWLbduNZp8VWVNHPROo65Jm9Fe/m1mwgg2RoyS5ExzhGW6lHDx48cLxqVtHpMKxUO1NQU1Q6KgpYV2HLwsSyx07KuvlrHUWkLmiW4L65uhbyfyThrz/RCzlwSvwRVS3CxbgqIo6nQ5UjTKZglSok7Cqp6WsZUUlRpstDqbKnrsW8G3BWo9tQz8SsSuqD8+ch1RyCVEbo4fXL1PqCOCtnRIK28OnVchDprGDImM2FHDx44UXiqLPVMYkbPDVeNbqaQkNPUahLSUMVKn/rHLZtOnq6NO/dq/DUf26wVIr7JsqxFOU0WBB1PcrNFkRaHVXRqioqePWVkdJHU6rPUFNplRUvhpIaeNI2IVOmU9QyooKmlIZWtaioqdCrJUy0GkxUzdxRw8eOHC8Jn4M0WkW/hqvBVRqV2oulWh0pZBrGsaf9Cb4U/18ah/KptBZ+vhB+/+SFT7r9om7XaZFWNinqNLlpquKdt/FnmbTwt52pVkGn09P1VGkU8xJpFXGqxVkYjatwkrmuV8lQul6elJFuqOHjx44Uc5GpTwPr6prUYzwlXhI9sTKysdXPoNLZE3in2E5ClouOsP5emaOzDTheyaGnNryX1T/wDuN+eniqY6jRainf8AkalCf1erY6PXGkepUsnha7L6tGhRlJs6lUpTUmk0KVT4KaGn31HDx44cSPRiRxyV09NTR0sXhKvCaZkEVVVy1a6PTMbT9CfYhP8AJqWbx/kL7U1JHy6Uq38uj/jzLUg31VEXeTwnwxvJNLpZGzaAxUeyu01YNbYo1zXt3fZKyT8yvjbhHs6zJnXUESQ0O+o4ePHjnIYurKunp46WLwl4SSMhZUVElfLOiMhoW4UXQn2DvXP0fyL5M+BrT8NN0dnL0wi+cPy8GokVqovbg5qPSWgp5WSQ1WlS0eoRVabmsVPKptEpsn7KrikCLXamIJvKOJHIhLKLDUTi6TUOP7jTamk1GGqTwl4VlS6tna1GJU91YlmdDO8r1xZTt79H8ib/AGtK7mUp/IXfpp2cumGe8HhTeqok71PQqI4q9LZMsWq1FNJFKyaPZe9I2VU8moVdPClPT7OoTcmi0OPKr8BR13H46KJGxvGWKOdlToz2ENbVULqbVIJ08BTVK3BsMeDCbvMnt0Qp3nd2ibjH0azFzdN0aXm6cat+7Vj/AFGQeE//AC4fXP1VlDHVxxPn0mqhnjqI9jWqtY49Go8G7WoVS1tTRUraSm8C2xNDHUMn0Ps2qrdPkpdThqE3qqb8eniRZpeEn+V0L7RJaP7J+mVucP8AHnWQS8/8m4MIPbwFWyMKX49dVSx1cP8AdaTUUlZHWR9eq/8AkorJD1qXNZrFRdHoMU8t8bJUq9GKPUZaR0UjZo+q5cv0avU8yWNmDOEn+T0WyfI7GOnb1L7aB/kr7aL+3U+CEHx8CT60daOBuMOxNBHUMqNOqdOkp9ZikRr2P6tZicytoJufRcLl+F+C8Jb1eqp2TzdRoUqotHqViqeNy5fqq5uTTQtWSTjN2n6Ie6zrk9qYt6V9tA/yX/X/ABxOKKQfDwKhcYF+DfhtVehw1D3aHWRF9WgRNXrGDNdcRaxTPGPbImut/ToT7069SC8NP9eq+fqsC09bTz86mvsOcjG1OsNaKs1W9rUYnGf7U9uDlI0wZCmU3UvtoH+TL9P8cT+3F9m/GD4eBWr+tyd95WNUfQUshNoFM8dpuoUTp6yeoZoTdqD9OrefrFNzafRqjJnUqo1KnWGsP3VLmU7W9VR9ie3BO8si4x0ydupfbQP8mX6v44v6x3xb9UHw8CtdlIxL1nha5SxJFo0qsq9nU2LDqFLUtqqfznNzj0x3L1DhdLjpI2FRq0TEfJUVisp2s2H96zjD3lqPjF9XXo369Tf9f8c9x/wT6ofgLvs/bV0aZSi+DXfunron6fqDHpJHsVtIlXBpk8kFd5Si9Dv0axLIyFk+sPcqxzyu5Ep+K5RlO1u0xMtS405UfP8A11s/T/J17poHoqiT6/8AnF8BdxeEq2ig7Q0Sfr8FSn/ZqH8gbk3RqrKPZf8A+W8i/BenWokbKvPqlZE2PepfVq3Gm+Uveo2NU/TrhRfp/kRN9P8A7eH6xelNmrdjT/Ghp0tT7CbNQ7CDTmlRaWqma+jq6bUqeoLbEqIup+C4906F2Nbeizs+ve0tMtT40/z96vY/kbLJG7OL/wC6Co+lf8WL691eFcv6p+0Kdk2E2a9f7aj9FGy7h7GyNl0sirauiINaieRzRTdUq4at4K+zV79C9ddXtpERJKmXeX20RLycaf7Iv8jY19mWnaY/PTYu/wDJyf6b/pj+vfr3eqZMqnZTZ1F5L+nT2pZvB0THmowRQCUzkGyVsSM1WridDrULhj2SNNR7aixcmeC70vXYXhPKlPA1HVMyJbfk7R6I21Lxh+yn+exqbOZpugyZafSLl/JCo+j/AJs+C77/ANtez1ajsJtVnqqq7u/o1Bc6/i+nY4a6eidT6zC9lfO2orNJrEnp/BmGrkwXpQXhrM7VIGYR79R9Oktx0/jF86XZkTKP+POsad6tfKpbQr9aey78C/3VEmUnWgmyvtH+2vlXOr6HLzNR6XUrVX8RMaaeTT6mlq4quPwJvjF8Nisqm0sUDOa/wKr66NuFHxj7Mpk9Gzpn69a0ZOZqhWL+p/Zv+l3nLZsX+PRNtAvWgnUvGVbR0Nkcz1LxcuLKb1O63NRyRvloaikrYqyPfm+MXwUXqrNQjpWrzauVjUY3wKoYlo+C+3tTQfVsuf8Aj6//AB1n6yuUn7KLvVjrUy9qSJuES9aCbNW60EKY0MaejjXOwo6VLRbCpkjVlop6SqZVwb03xi+Ci8bcK/UG0wyN08iIiJ4LvVW8Xe03piiS0ezrX69U0JmOmld85+9Vurwr/oX1IL1ptVyknooUSycdXdamiS0Wy5uTaKpdp9W1yObuzfCH2F41FRHTR1GqzVCx09vEpk5mrcbXdUDFuzZ/kTLVWnMw04qfVVr6tQ3V4agoxv8Ae7CbVR66mr+XRq7sqjbnjzj0Stzbuy/XCKLwqqllLFPPLWTRQpGniaSmdfxZ9s/10y3j2dZ0+WtI28uIwd/UI/VW9SbNX3q6X1VOwnWvBSnTOokXKp6Khebqm4j1pK1rke3cf3ZD8l4VFRHTMqJ5K2eOJI2+I7s3Q2+jjD8p1/VTJaHcX2okvL1IJsTKq1lAnbqQQTrXhM60dI2zE7y8XLi2n9cu5URcxKPVZqVv9divDq0EqxyMlbsu+MPzUq65tOSLLVSsiSNPFnW0OkNxoeNP8Kj6qb6NydcYaBPR1Js3vJRJ+jfUUqV9DEwgj9uNa7CipE/VuqxrxIIz8dikaPp309S2VNh3xa/lk1RK45DnLijUXxqte1OzlU/Bfam+FV9cH0blatqehT+3214yLixP8emS1PvKKOJvXPMto2fHjrDrUUCWh3kGjTCxA/JnXL8HpkY4o4UXxmN5+pcV9qX66xe0PaHc1Bf1UqWpt6rdand/jMTFi7yii+6d6yo+tPbjrbvS3s3eQaMGkHZ/XN8B44UXxf8AWkNzqeK+1H9dX3nRLJtuVGmoORRiYx9SbFe7tM20nBN1eNP3mn6dYXKs30GjRgnZydc3t/p44UXxZ1tDpDMaPivtQr6Hequ3NRf2VqrLv1Prq3eqv31FP9U3vN93RXOz1bfQaMGCIN65hfZ44UXxar6aBMaHipQfFqf/AFDcrlyqm+vUd/5ahGmVbvqKO+ulTs/7+hy8zU99BowaNE65fdw8cKL4tZ9dKmNLxX20/wCuD1V25MqO1Gk9dZtr0U330nqfvrwk+ql+Kd38V7JTLnNvoNGjBonW/wCTx44UXxawZ9fFfah7QUPefci9dZp3vtrxlW0UPano0/V4Mv1U3wT341LsKWj+G+g0YMGidS+y+7h44UXxaj1VHQ/4U62oNP3HrZkH1aen6NteNStoE7UdMn6F8D/c31QfU3246o/DT6VP0b6DRgwaJ1O9hw8cKL4qplqHRJ9cfp0zT/q26pbU0XpoaBP7bbXjW/XL2p2JizwZvrZ/jt+PHW3Wooe0O+g0YMGidSijh44UXxYfVqvROvpmTHT9P+jb1Bf7Z/agp0xp95zGvJkvU768Z/j7Uye3HXXehvZu+g0aMGidSijh44XxqD1aj0S931zrU9E21Lt6kpUJ2Ts3ebI51Xyk53hTKSJaLo1p2VZ4CDRgwaJ1uHDxwoviL7aT3l6G+ur1BfVG3CLb1H7Xpet36fvN7+G/1TTe/RqDs9X8BBowYNE61HjxwviyLaPSE/R0UqXq6v1Ve5VuWSspf2Vm9J2jj9MFKno8Jnqmk+zoevM1TwEGjBg0TrUePHC+LUraDTUtRcVWyUHwhvLqG5GqOn09vp3qhbRe1LAlovBd8YPZ3eXi5cW03rm8BBo0YNE6lFHDxwvi1i/qpW40vGZf10qY02nJebbqX8uBG2pqRuNNvVXxf9bezfBk+uL6/wD1cdUl5VBStxh8BBBowaJ1uHDxwvi1ndzUs3jUezlwotNb+vb1BxUtwYnZu9U/J6ft8Kb2b2Y32465LdzUxb4CDRgwaJ1qOHjhfFanN1LoqParX+3pG40223+5rZf21+7/ALJe8/vVb68Zz2Y348ah/wCRq3goNGjBonW4cPHC+IvZNMbnUdE5XfXTpan2plxhofTHSJnPvp6qmPvN4UveSX4J7cKiTk09Iir4SDRgwaJ1KOHDxwviVLsYdOj5dL0O7zVf7KhqWbtVi2p4/Tp1En69+L7YPl4TfVNL7cdalwooG4w+CggwaNE6lHDh44XxKi8s7G4M6IfXWdv6lt17vTL6aGmbjDuLwXskfxgTt4Ci9mwe7/nx1d/Or/CQaNGjROtRw8cL4a9k09nOq+miTOonTGv2677qxezEszek+tO0MSWZ4Ckn1w/B328Udz9Q8JBo0aNE6lHDh44Xw6p+MOnRcul6Hdm6e30VCZV+3P662f1Ve/N9a/U34+ApN7M7M/6cK+TlUNG20XhIIMGjROpRRw8cL4cqc+rRLJ0S/XRpak7P1LbZ3r09dbvz/F3hf7m909k9+Gsutp9OloPCQaNGDROtRw8cL4TlxbpcecvTOvpavJpKBt5dun/yqfvPvzfJfu8H/bvVKvs324a87+3jS0XhINGDRonUoo4eOF8KsfaOji5NL0vTOevfaOkZhT7cH3UngO7zp9/hRd3v+Ce3DXVvInt4SCDBo0TrUcPHC+E1v5GodVMnMq5/21trJtL2SH40qejf/wC8f2eCvZsJL8OOr+rU/DQQaNGidajh44XwXuwZpMd+pfjp7fRT/srduRqvjWPlU1N9W+35Q+FJ8IfjL0Va56z4aDRg0aJ1KKOHjhfBrHWjo4uVS9M3wgby6SgT9m5VfCFLRby+yfGL4eDN8Yk/XJ9vG+ep+GggwaNE61HDxwovgKn5GodUnrkfZkNAnfcqV7t+O8/4f82fDwZxnxXvJwVbNpfXN4aCDBo0TqUcOHDhfAXsmktzn6qdvMq6pbU9Cn69ybvNvzfBfgnt4M434p78Kl2FNQ/Dw0EGDRonUoo4eOF8CpdjBpceFH0vdi2hj7VduRR/RuL3qN+dR/v4UneZy4tb7cNTdjp9Gn6PDQQaNGidajh44XwKxbrEzlxdNubM1MUrXdoW4Rbcsio9neo35ftf9vhM9VROvp46061BTpaDw0GjBo0TrUcPHC+BE3n6p1Uzf3lV3l3F9VRF3l317zr93gquKU/yl7ycded+mNLR+GggwYNE61HDxwu+5bN0dmUnVSfMd6qzcZ9tP4Cfd/38GXtHAn6/eTjri3n8RBo0aNE63Dhw4Xfq3YwaZFy6Lp/1Sp+sj9VXtr2RhT/Hfj+xPu8GZbuX0RN+PHVfXqviIIMGjROtw4cOF36z1yMbhH0u+MPaF3ZlKnfbl+tPph+veUi92/b4MfqlmXt0VPr1nxEGjRo0TrUcOHC79K38jVOqT4x9o5fqpk/Xtz/X/wAI/r3l9oSP5+BItmQp6flJ0M9eo+Igg0aNE61HDhwu89cWaIzt1P8AcqPhClotuo+t31p8d5/wi9ovfwJPXI70Mb8eL3Yx0Xqd4iDRo0aJ1qPHDhd6sdjBpsfLoer3mJ+7/ZNuoUcngP8AjH8IfAcuKQpd0y9OpScugom2g8RBowaNE61HDhwu9WeuRjcGdUPeQb66jcn7ySfZvyfBv1RfHfnUjS0d8n9GuvtTRNxi8RBBo0aJ1qOHjhd6mbztX64E9D1xZTpuy/d8p9+T4f8AGP4b6+uaVbMb7dGsuzrfFQaNGjROtRw4cLuuWzdFjyk6n+zUsyoXtGmMe4/vOkaI7fl+C/Sz4bzlsyBO8q3f0zu52r+Kgg0aNE61HDxwu7VOxp9IiwoepicyQk9U26veo8Cb4L9Mfw3p3WZHZkTe69DnYspPXN4qCDRo0TrUcOHC7tctyFnLh6X+0LbRkfql3F7COsrVybvvbkknZjOzN6dbul+Pt06tLyqCkZjB4qDRg0aJ1qOHDhd2Nv5GrdTxPaT66f23JltGvxTsm+9cWs9bN9nrnVcpenW5MpWpZvioNGjRonWo4cOF3P8AWitzq+pfmS/CH4blQp/08Cf2ytvu+MbOW1nt0KtkzWs1DxkGjRo0TrcOHDhdypdhBosWFF1J3lJPhCu7J6po/VL4E/uvy3mScx0y2jb8ejWKjlUtLHy4fGQQaNGidbhw4cLuVy9qePlU/VEnqF9mO5cm4zu6DwZvm37dxSZ9mwtxZUL1a59qe3jINGjRonWo4cOF3I2/kat1L7RpZvB7EeqLtyraOP64PBf3lj+zcUT9sxL3n6dXW9f46CDBo0TrUcOHC7arZNEZnUdXuqdEjVR0cuXCR2DWLk3qnd3tZkHvvuWyRJ3i+zcqH2IY8GnvL06j6tX8dBBo0aJ1KKOHDhduqdjT6PFy6DqYnfhYsYj4rDJ7E7vSxLNjcrpeh7sGsTN5F9m8pMvZPRHB77cj8GxtzcL7R9VT6tZ8dBBo0aJ1KKOHDhduuXJYWcuHqYnbpXujmKxXrmO7MiXFvMbbmNOawWdD1SualkHXY9HZJtRuVwrrOFPsklX0Qp6NpXYp3me1LcJFsyP49Krnq3joNGjRonWo4cOF24G/kav1tXtfovwkVXv5feX673OW3H8c/HOSiFuLmo4VHRq2S+y5fTD9bfXMq2HyZDG4pMN+COR2y56NRznSuY3FOE6/rb8ehVslJ+yo8hBo0aJ1KKOHDhdpy4t0OPKTYV6nNcZvUxcpgp6mnNU56nOuOtfZdFcu9gkqLxuXMuD+0aeiGP4We9Wx48JhvdkP2P8Au6VeiDpxGOkGtRqcZvrZ8OitfhR0Cfq8dBBo0QTrUcOHC7VW7Gn0iLl0G8qEDUUmREFSxHLfasLCinKeh+xpzXHNU5jhEcqy9ydbR5IxqIWFHtySJbFP7yfe96MPyGn5Bz3F5HCQuUbG1vVOto2fHo1h+NDTNxp/HQQaNGidajhw4XarPXJG3CPeX2h+uXvJggrBsjmH5CHPOec45xzUOY0RyL02RTFpZB3rm+VRJ65mpefoan7Kcl+6XvJyWnKaYGJbrqfrT49GtuuNSzfHQQaNEE61HDhwu1SM5+r77vjH9a/bxt02QxQwQRXsGyI7ouK9qDXRsI3MRbfv9CO57Tnoc5pm0yjRWSxoWbISfdsW4IT/AFM+HRqH7NU8hBBo0QTrUcOHIKhYsWLcbFh64s0WHwGtzW45LSbmKKes9Ripi4xUx7rAWOWpghihigrEMFQjjzVUxcj3Ic5TnoJK1dmVP1x/Ho+zU+FuNuFixYsWLFuFi3GxbhYsIgiDRognWoo5BUFQxLFixiWLGJVfVQxcqk3mtydYsSJ28JE/Y/4oluuPtLKn7CxihyxFdGJKhknG/FyXbH0L7UrbvsWMSxYsWLFjEsWLFjEsWLFjExLFiwjREEQaggnWooqCoYmJiYmBiYmJiPj5tRbfZ78HfFE7eDH7u7u6/Zyo7qwQ5ZgYnqM1QSRDJBid+Mv1U0dmYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYiIIgiCbKlhUMTExMTExMTExKeO8+/7Fy4vdfBU9m22P9rdwnCxYtwsWLFixiYCNsWLFiZP1RM9GJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiWETbsWLFixYsWLFhU7Qtxb4Ni3hWQts24L7+A9PQ1vpsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFt2xYsWLFixYVBPb/wDAV9kQsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsW//AJn/AP/EACgRAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAAABAhEgAxAwMRIhQEEyURMiUEJgcf/aAAgBAwEBPwH/AH7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL4bLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLyY3/g0/hWIWL/wFGyGlR4I/iiz+ND0B6A41zIWDH8LxPFFYUVlGFkNOskS0kyWi0VyIWDHyUeDPF7KJ11u1aw6RZZ6KR4ojETijzQ5/wBuDU00NcaFgyWVM8GLSkfwH8CFpIUEtpSQ0OI4HgyqENIoSofDRGX082iUfZ4splPgQsGPBezT0vtiSWTjL6Gmu90rFFLbVW0iyL3o8WUxLdbUR9rFbayp7WWzyPRSxQsGSw0o281NHm/pFSfbHHxdEY3hqO3syiCzp7WWWaT9Z60bWX1ihYMlhoLC6FJE+jykf/WPx/5Iw/e1FGrOvW7R4lZaa29D0kxxa20e+CcKZ4LCX6xQsGSw016xbj9lq/R4ti090ttTVro7zvBOiM7wenFkYKJeco2Sg0PaPY8YxZWDJbwVsSpcSRKXiiereyyeFl7R1P3vfFKaR4eQ9E8HFbxViikUsmS2Row++JInNRJTct1k+CMmhaiFJcMnSIR+3u1Y9JEopehKuBkttLS4kjU1PFDl5e+J8L2Wo0R1FLOft1k+GhaaFBFOPQpp8LfirNSfkz64nyw1P3jJ0iC+8ZulxoWzimVKPRGV4UVtr6m31suB8LxjOhST31OiJWD9vjQsJqvYvZRW89VLok72+ltH4Ms/Ji1GOdo0+vgIWElaNJ3HayWskT1mxu9/pfCRLi0n6rGap8aFj5/x2ies2fyMu8X8JD4ozqQmnhq8aELduuzWlb4JfCXHJ+yOo0LX/YtaLFJM1euNCFvrz4F2PvlWT4X6W8vpbRm0PWtCfFEW89RRJSt8EO+N7rGXFqdbIn3hGVCd8MRbamsl0Sk3ww72XfwF2S4V2T2j3lCVcMdtXVG74odPaIuNYIl3gsGLon3sunnCVrgTo1Nb9F3xr8do9C641hEeCwZ9D72f48HkyE77y1GPkf62h0LN9YLBYrF97z6XDHKY+OPY+9tPgeC5Hs99ThiJ4y5Iflvp8Dyez4GLsl1vP8uGIsGSHx6fe+n1wPND4GIl1siXfDEWDJD44fe8OuB8DwWKJbLiiLBkh8a/F7x4HusEPhRLb64oiwZIfH/xsvbF3mx7rBcX0S72f48URYMkPjl0ltp/kRzfwvofe2p+uKIsGSHxL2yb97af5C6zfxETdviiLBkh8UP3vpffGsXxPbr3xxFgyQ+J+o1vp9caxfCh7S/HjiLBkh8MVbom7e8F/XNjzQ+FD621OlxxFgyQ+GHpN4LN8CHw/RLbU+uOIsGSHwv1FLeCuXwEPil3tqflxxFgyQ+BK2T73019/AXG+9p/lxxFgyQ+DT7vD64H8Rdj744iwZIfBH1HB8D+CiXWy5IiwZIfA/SS3S9n3wP4KJPb6fJEWDJDzirZL294di+U9pfjyRFgyQ89Lu8IC+A+F76nS5IiwZIecPxwSpfBfDLfV75IiwZIefUVvHvhfC+B7x7G7d8kRYMkPJK2PveHfC+F8Eut26jyxI4MkPLSX9sI9bXm+BEuCe+p0uWIsGSHlp9XixZNj4PofBPvfV+uWIsGSHkvUVusFg3t3n2fed3s+99X8uWJHBkh4pW6H3h5HkebPPF7WUimUxIe3T3oo9De772XZN3LliRwZIeOl+V8C2tnmeR5ItcFYVvQh97R5okcGSGisNJf14Eq4LZ5M8mJjkWy2RlY3R5ITKwl3t/y+VIihYtDieJ4nieJVKiiiiiiisKKKKKKKKGUUURJIoo9lsssftlEl/U8TxPE8TxPE8TxPE8TxPE8RIWVFHieJ4/4TRR4niUeJRRRRRR4lFf+6//EAC4RAAIBAwQCAgICAQQDAQAAAAABAgMRIBASMDEEITJBEyJAURQFM2FxQlBSYP/aAAgBAgEBPwH/AN9YsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLZpFjabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabSw1ihCRYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYseix6LFixYsWLFixYsWLFiw0NDwREX8+c1BFbzL+kf5ExeZNH+VO9yHnq3sh58WRkpL1yskPBERfwXW/pH5v7QnfByS7Lp5VK6iV/Kc/Szo+VKmUfOjP0KSfXGyQ8ERFxuSXZ/kQFWg9JVFElJy71hPbK31q3b2X3O7LLTdL+z8kz8z/AKKtZvoqU60+z8FT+iNC9L2vfB4vkyUtrIu6vxMkPBERYupFD8mmiXm00S/1JfQ/9Rl9EvOqMlXqS7Z2U6NT/ojJxXYqlhVPs/NATT6H2RqSSsfm/tFSomrIWUu9PXZuZVoX/eOadnco1f1PyxN8f7N8f7zZIeCIi1bsrs8nzf8AxiSnKXbypzppfsiEov4azqKHfZOpKXeniN+1pE2k42Wu43IuhtWHpL+hdjl7Ksds2s/DnuhbSyLItbo3zQqrvZrBkh4IiLXzauyOUYuTsj/HmfiivlI3Qh7iiE1NXsVau30uy+tCG2OkWKZOV9FjviejaixZHlx/ZPPw6m2dso+54MkPBERa/wCoy92wUdzsSozX0eOv2v8A0bKf/Iml8Ii3r3UZU8i/qOHjUbvc9bm5F8vKk/S0UmiHlSj2QqRn1p5ltuadnco1d8bo3sWtJfeDJDwREWj9HlyvUxhCra8S0tv7Ox+aEfu5LyW+htvvCj4zl7kektWW1se9ZwU1ZlWjKGt7EfIqIqVZVO+CnUcHdFOvGYutJdEVZWwZOSG8ERFpWltgTluk3im10Nt94wg5uyKPiqPt6S1YtFhYtpW8dr9octOjOftD8n8atcj5/v2Qqxm09ZzUESqyY5t5IiLTzvIv+q46VJ1GU6UaastPseC0XBUoRl7H4s/olRmvrhpQ3ysV6rvtXWsZyj0R8yaKdeU1uZKblwIiI8vytvpDbbu+KhRdWQqapvatX3muuFPSfjwn2VvHlT/6zoL8cHUeVtsVEXBclWsT8mQ5Qq/L0ydCUf8Anhpwc5WKFJU4k/m9Xmuhclfxk/cRq2FOG+VjyJr4R6WNCnvkN3fCyZIZCrKHRvp1fl6ZUpOnn4NC3t6S+T0Y81wrGrRUydKUdfE+ZJWljFbIJcTJkh60Jb06bGrO2NDxZSd2U4bFpL5vSX8Bkc3Ti/ol41NkPGcJ3TPI/wBx4z4mTJYQltkmeTG09Emyl4splHw4wFFLrWXzej/gMjxeXC0t2NKe+H/XEyRLH8X51FlLxIQR+CAoqPWL+T5XlHiq0fyUyUXHvDxO3xMkSHrGLk7I8Sm4R4FxLV4sWDyirInRjPsl4Kb/AFJ+DUiSpyj2jxPk+OZIevgUft8EuhdaPgWrxQsHjH29aX29J0YyI+HsldEo2fFUJD08fxnUd2U4bVbgq/B8a1eMcHlT70ZSVo4VKamTg4vhqEi1yh4Tk7yIU1BeuGt8dJdD4Fq8H0RweL6Ka0l0JWxrU9yLW4Kg1c8bxvtiSXpcVbtLSRLjeD6I9YPF9kOtO5JZ1qdpFs5QcmUfG+2JW646nuekuyWaweEhdYPBH2R60p/PgcI/0VKdusqa+xci9+9J9jzWDweLxXWtHt8DJZQFxz+LF1pU4ELV6LiR9C1o9cDJEsYi46vwetXgXBHgQ+iPetL4cDJDwREXHW+OtXvNCyQ+iPAhke9H0Q+K4GSHgiIuOr9a1PlwLJaLB4yIaPhZIeCIi46nyWsuBZvsXCyOi7XCyQ8ERFxy/wBzSTsh9cC1eDFw/ZHrSmrz4WSHgiIuNe5N6VPiSzX8L7F1pQXb4WSHgiIuJuyuQ60qfEl3mv4jKatHhZIeCIi4qv8A861WPieK4foWlrtLiZIeCIi4u531q9jzWrxXCxaUvnxMkPBERcMnZXIKy1qP9s0LNi4WLvSj2+Jkh4IiLhq+2o4PNC4Fw/ZHSh0+Jkh4IiLh7k3rN/rwLgYuKPWlH48ch4IiLgbsrkOtar+h/wApdDKfwXEyQ8ERFwVfjbB98C/iPoj1xyHgiIuCp7lbBcC/gIZHvR8bJDwREXBe8m9X0fXAv4UVovkuNkh4IiLOTsrketZ9D4FwLkp/PjZIeCIizrP9bYTHwLgXAxLWj23xskPBERZ1X+yWDd3wLhXDHWiv142SHgiIs27yb1l1wrhXAtZdEVZW42SHgiIsm7K4tZ9cK4VwR71gt0uRkh4IiLKs/wBcJaWyQuGPBDWj98jJDwREWVV+0sPvR+8khcK4Ida0enyMkPBERZSd5N6vB4JadcH1na2i61o/HkZIlgiIsW7K4sNptNiHAtlYuy5dDZHTtD0vp7EtV1o+iCtFcjJDwREWNZ/rbgelkbTabWWfBfC+DF1pL+uVkh4IiJly5cuVXeXA3fgsiyNqH2KJ6LElYirm3KPWi+SLly5cuXLly5cuXGyTHimJm43G43F7u5cuXLly5fC5cuXLly5cRcuXJEWXLnosixYRci/2NxuNxuNxuNxuNxuNxuNw2PK5c3G4v/IfFcuXLlzcXLm4uXLm4uX/AP3X/8QAQBAAAQICBwUGBQMDAwMFAAAAAQACAxESICEwMVFhECJAQXEEEzJQUoEjQmKRoTNysWCC0RTB8EOSojRzgJDh/9oACAEBAAY/Av8A7e/EvEFYdlpVh/q6TVuNLtVvxQ3oJrdj26hbsnftKkYT/sqUQ0OqJZvt+lScNnNWH+qaLcF3nacfQqLQANK8nNkfUMVZG3Olq+f7omCabfyqETp/RuPE2qiB7IRYw3+QyvTEhWRMuRVF4I0KtsVn9DzKossZzK3o/wCFZGeg6lSZnczOzxLG7k20rdB/dyCmBSf6jfyc0EahGhSYdFM2tzGCtsP9C5ld5Hm2H/KDGCQG10N2BCc3IqYr0Qmuiw5uPNWUm+63Ix9wtyK0rwUui3oDvst5i5rxKw7JlUW/YIP7TYPSEGtEgNtKHiTKaIf+o3G+kUYnZ7D6eSoRJjry86tWK+HDJ9l+g77LfhEDULJWHZapQm7uapRN9/4rNi8nIA2scJg1ppr3YxDZ0UNmTa1rQfZWwGfZWNcOhW5FcOq3IwKkRS6FUmdlx5kTW92X/wACt7sslvQT7FeB4XdQ2m3mU158OBUxfiMBaLCunmfiWKsBUmQyVJsF0+itFHqVOPFl0VrKZzcpNaANNloU+7on6Vu9qt9MrVRghzlS7RvnLkpNEhstKtit+6sit+6s2E82GaYP+oywIw32ELxBWHayCMJqF2Zvgh2X+CthsPsrezw/spughCN2dsgPEEOzxTaPCb+JDzFiLc/LcVJrZqyEfst2C77Kj3dHVfEiNAW+5zlPup9SptgsB6KwCtOI8NGqowGF5W8e6h/ZTiziu/CosaGjIbME6HCf8bCzkv8AqRJLwS6lfp/+SoOB1a5U2e4T2HmJJ0Ds7ZuJywXedoiSJyxVtM+63XPapwnd4EQ9pa7JRI0SI0OwAJUbtJvDUwtRJ2EOw1Ri9nM2Y0ckyHEiFzHWW38UN9U0Hd0SDot+ER7K1uzxLxLxKw+R24qTBu5qb5xDrgtyG1vQXbPh0qS3YbQpsitA0cqXae0E6BfDhAHPnUL4jg1ozXc9kpBumJQd2h8zjRCosaGjIbaMQdHcwoYDqM3SKzQOEOJ/vVlEYHIxGufPkFTJteZrxLxXRqy2dFI4JsSH+m7DQpsTnzvmPl4m4qGchLZvQ2n2X6LfZeA/deA/dWBw91ODF+634ZIVokvEseOsxRiRCQz+UGsEgL2TgD1VsFvsqXZopB1Xc9taT9XNB8N02nbTfjyGaDnWQp+wQoN3pWuOJrQ5W/Fn+djI4xYbVDiZi2rCgDElNYMGiVSyxWWq0VpFeLZqVPbRCmos/lFIKLD974uHih7yfCPUXO9CafZWUmrdin7JzJzA40N5Ynog1okBfzJAUm750UmwN3pNdy6xr+RzXhVJ49l30ebYIwkgxjQ1o5CtEic5LvZbrP52RIR+YKL2Z2LTOqYnyw7bi0BYLBeFeEK2QVsZg/uUofaGE5TWIKsWCwU6Ox7Z244oD1iV85hwIkVJ1tB0lMXTnHkE52fGFOjHEmV4HtbOZlap/wCns6FWQLf2qRm0fZb8db5aXfUV8NzZaIR2eNiYbD2g2SX+p7W51DkM0AMBX7hh3W49UJ+J9p2tifJEqRH5BPjHF5u+8iukP5RbAb3bc+amWxXfuKMzD+6pMovl6TagSYrOuCDe1D+8KkxwcDzFSSl6Il+O0NwdYeqkTvNsuiPVYhxgChDMTvIcCdmKawRWSAlirYo9luQ3HqpMaWsOVinGi26Kl/qZacygxk3OKESMQ94wHIXHdtd8V2RwQixAe7bbM8zUgPyKb8Vs5Zr9Zn3UmvaToVDgjFxmocP0i7c35Ye6E0lk4hEyXcqkinOh7j/wsCBkcCqET4b+WtSJLnIqHE5yt63zobueCl8wMiJ4q1YrGuyFlxrWjFMZ6RK4a7s7aWdilHgy6L9SR1UwbFE72JJma/8AU/kLejUv7lJhhD3RFOkcmqUMUB+UHxZsafViqMJstbi215wanOcTRxJKaxtjWrdXPZCmfmTXCIy3kv1oapQ3Nf0xUMRpu7vPRa3e/ugxrdLa5a4TaeRVPs0zLFqoOn+16lFaYZ/C+HEa7oVEtmobXY3/AHsNvxW/kIdm7Ra0+EnkvD9lSBNYk8k+KeNbPAGd1J7Gu6hboLDou7pnunKkY+9zM5SUu+iPP0hbgd7lShsLjog6K4MGXNTYybvU7G59T/Spk9TkgxtgGzXb2aEgNj4h+UTUftD7aRkpjBYqzbasqp7VD/vCELtDqLmjxHmp16MRgcNVOG4s05KcN7T0MlviiOZJUhwDo0DxYlqEDtM6I+bJEteHSwkhVI5usQ4wlRIuQldSZBmz1Legn7osEJoac7VuMs9RwXxYv/avBT/cpNaB0uqEAgv5nJd5EJDMzzVCG2QUs1PmakBmUtrhmQFB1E1LZMrDZgrLNmW2S7zs26ebc13MZhcBgHYhUobhhaMuLpeCJ6hzWbOTgqLzJ/8ANUQxg27xVimeAlmhP5zSu6T4dulimyC2eZvKUV1ELu2WQ8kx8ez6VICzZKqfp/xtgw8zNMYOQ2TNaRVlisVs1aFzUomOa7yG6bfUEGP3Yv8APFlpEwcQnNhunRNhXjK8RUogmqYdYnxDzr7qpMhvIKl3UX7KbxRH1Fb7i5brQOBbCHMyTWNwaJDh+7hSL8+QU7Tm4qy1/qTdhKLqvaIuU9vZ4WUtjUzW7wVi5Fd52cCXpmu47XOyykeXVTBmOIm61xwai0fDbk1TeCxvNzlQY2zVWMb9lY0Q3+pqNk4eYUirKvdQROf5QdGAfF/A4XUo9pfhg3XhpuIA1RhQbGz8Q5rvI8w3kM1JoAGmxteI88mqLEzMtrjyZsCaL+fhiDAowYzTQy/wrHgnLhnRH4BWmZP4C3Yczm6tNvw3aI0JOH0lWw4n2UgyJ/2qc1QY0nQKm4fGcLdOFmVRFjeZyCDWiTQJDhS95k0JsOE00csyhEjCb8jyqN2AIVIutiZrbsmu0x/+W7JcDQitmFT7MaQ5SxW81+drVvMb0IXxIR9lIRQOtnBQoQ5bxXeUZOccdLp3qfutTokVp7tv5KPdQw2fCzKoMw/hUIY6nPhTEfgESbIY+VCPLfdVbsAQFSEzNyhMyaNkV+TSojs3bJo8GZsFqkWe6+FEIOqEnOo/hARmSOYwVJpBGl9MpxZbMyams9IldUfSJKE2UpiZ68Limw28zJd3Dw5nPhS+IZNCyhtwQaFCH01W7JVez5WodNj/AKrFC1t2GeSPBANKFI27ZOEwi0sA6KnCNKGpeGJ6Te90PFE/hO7Q7Btjbok4BNp203TPThLArGlYtQJbJ2vNS8ET0nhe7b+m3BSCYE0aVRoiUXVYTsnqE7No2QWZumoTMmjZE6I8EAmjKraF3kL4cTMLuu0tpAWHNCJDM2m6L3GTRigGjRgTIQlujldRHT3iJBOf6G8FILfVjRtoRGhzdVS7OaehxVB4NEfK5Wnu3ZO4I9nZ4jiclqdkMa1i5BqFWJLFu8mZt3dnZoPT+dr+iPBWIu965BEnciviNNA4jNU4Tpi5HZ2fPa7ov9Q8Wu8F2Gw7WCxuqDB4ja468TQitpBTgRPZy7txNnyuwUnGg/I374uSMR9vPbB61hXe08xJR4WRns0Z/ja/ojwJKfEnaAnG4oP9ipHD8OVJmI8QyuInt/CZISFHC6HZmHlNyHaomJ8Ay4yT2Nd1Cp9m/wCwru41Iwx8pxCERhm03rYLTY3HqgNsH91UN2F1YrtWztMb/mO13BO6IjNDW25oRWzC7/sriWICNuO55LdcD0NbvPleLFDdpI3RaT4olFSy46kwfGGGui7k+GJ+DePfOVlnVUj1qQjrVLkGhAViu1J3RdoPTa/gnIIdLsvhu7txNuSmxwPQq3vceqk5rSRm1b8EexW9Nh1U2ODhoVCfk6SisydO6hk+qfkHeNwfvDqocQym4crmk4gDVUYApH1HBTiOJ6qQqQ0Ks65Xak/oox+rYU/ggNVDbpf2tH2RBgMtyCcYZcwnDJF8OdnNhQZFfSDTkoz+gumA8osvz5AIrRvQ8eidAPy2ivNxA6otgCkfUcFSe425q22tDCG1oRKJrldqT+ijjUbCn8E1g5KWXB981kok7ZLu+Tx+bpzhZPeCbEbKZxGR49zPUJJoNk5t2ymJ7N57R7oiDvu/C33WK203EEaioSgm3HaoX/MU7ou0Dpsd0TkOBLuQtTncGIMpoOZhYWnNNiNwcJi5LbKfykpsP5XuouHkBL8BFmi95kAqMBshmcVTe7e1Xj/KtcrbTdQRqKjkBcuHr/wiF2qHsd0R6ocA86KK7RE5ngy7lMlQSOU5o9mdi21vS6P/AL3+/kDInNyDnuJ1KsvoelRyAuezRc5bIzPVP/Oxy/uQ4A62I/UU3gnnRPf7JwNoAkqbJiRmEBSovPI3Lg3Axf8AfyCGzmGpvS/ccgajl73PZ4o5GSY7ML3/ANthQ/ch04ADVQW6TQHBHUqkdSi84uKovEwiYbvuqGLQfC5ARmlhzGC+HEa7oazi7lGn+eDleURbFIs0XeRSTqeAjPqORNzS9LgVAP0yT/8AnLY5S1TenAMaobMgODaz3TWjE2IDbvNBTAzxFTa+1bsc/dDvQHj+VKKwsOYtCpMcHDTZF6oOGBE+NdEdyRe842lSF+7onnN1R3RG5jj6Zqj6XKORkdjkOqb04CWqPBgKGz3qtblUy6KlCdYvjCg8ZYFPiM8PJCE4/EYJe3BTQN02AMQZngSma21HHROuXNzC7RCPIzXaD+7Z7pvAveeUynxDwc+U5p5ysqxHZGtMGSxtVOiDytVKGeoy4L3uaRtPIJ0R9vAjqoQ+mpEcibrtTP3fyu0xeVv87ANVD6cASox6BTzPBOOie48mpz8zUJyCe887iRQisw/kKkyx3NpxHEyG9E9KMR5xQaOBaE0aVOpQuo5wBB/hRombpbGBQv28A7WxNHNzk1unBO1UR2aFSIdJLrcyKEWGcEIrLORGXD0Gb0T+EYkTmpDgoLdRVa1NunH1MQPqJOxgTG9OAHVQW8G0JrOZqtbm5NF0QVJx+E7xf5Qc0zBwN+atOIf/ANVCD8MaYqcS08IwZVAEE03UN2bVAH07A3oF78AxqaPTwYHsmN5VYcPK8OYX+mfKbRuXxTqlN3sM1N3sMlrwsR+QqdBs6G6hGFLdsM01mQlsnIynNT+rgGjoojuDLj1XSq76b1sVvIzQc3AiYvSnbaTz7KZ9hkteFJUV+sqjjs63zncAT6U88+CcQnOTzUJyUSJnezGKEOK2lD5TxC/RfLqpEFnVUmOBF0UdlFopORJMyrMeGcgfUah6r3QvXHRPOvARnrqeCDc0AclOpFP0qed9vBeFWWIPasnZXJTnIil9lN2CkOHa3NQ2ZCoeqHVNvSupv3HIJ7uZMkzgmt9kUKks3JvBTCtNtweLhs5A1fdNCZ0vQMymX7tbFDbmZpoyHBe9aEzWaHGHiokXKoV7oNQF5MmQTBPVNGQv2tUJmQHBucmjWrCZkOEn5E5UvUarhqv7r1rPdQYc+Q4BjOSAy4IpyA0qy9Nnm8LpVf1X916ByAQoGYHAdE45cE7onI1YrtT5sOqhD6ar+qcet7bhSCe4YW8A955KI7gnIpx1qEqI/PzZoTelV7tU46XribcSohv3HRRj7L34Io9U7rUiuyaU46+bQm61SnnqohvHHRR3fSj1v3J2pTeCNaLrYh5tCGoqlHoU7reROiik8zJe9+BqoQTRpxAGbk3p5szStLQI/uvOpUMZmaYNL/eE01vBitCZrNDzZxyBqsapZlDW28hhQWt9KA0vyJ7oXecGAmtqwmZDzeK6qwZJjU1uQvGdFCblIcA8qzgwE0VZemzzZx0Tzm6qTkmt6XoZlYnPPK/d0UQ+yJ4OaFWK7XzZybqahKedVSyM72LEyBKc6/OqAzKHBFEo6VCclEfmfNgNVDH01QfdPdpeOPPAJzvUZJutt+3qoYQ4I7HGpEzdYp5+bMagKgVnpT3Zm8Yz3UGHkEBfgJreDCFWFAHVAebMGVUKGEz73k/l/wBlLLgAF78GF7VXnk2zzaaiRarVDTBpdvOiiRCnP4EngwEaj4npCdEPPzY6oH1W1YQ1TYYQF2U7Ve/AOR4OaAqUPWU0ebMhBBowFUT5K31XjW5qGM0L8p50R4IlEoVGQeTfN3RT8tZzjyCEsxeNGihtCAvyj14mLF1826oHm62qSnuzsTR0vAOiA6cCOqHBBBHbFcMZKefmzIQUqpTVZneHqjpwATRpwY2E7SMyE3zUnJPjnpWATZ8mpzzyvCeqceACHByqw25uTRp5rRzTG88TWaxBmaGbrbx50Kd5ISjUgN82a35RXpcmoN9lIYXZKiu0ROvAk8EUasNuQHmpdkokY9KxT3Zql73haMUQcTwLjkjwR2NFR2nmtHNMbzlOuOk086XvuhwDuEC6VIztT5qyHyFdrEcgE83oCF+V7ocEEE7aSor8/NJqJFNfpanJx1vQOBbwYQROu2I7JpTjr5odUD6jOuYh52Ir340BNGnByRNSL0l5qyGOaazIVg1ADkmtTReUR5MBnUlm4JvmjRybXcctjBe+6J8jmiUBlUhNzcmjTzMlRYx6V37Pe9KcfJOqcakBnmh1Tc3W1yddk9b1x0R4A8GGhdBVYMgPNIcMc01o5CsU1OOicbwo9eBKPBTQbnVfp5pPk224CKPW9902/KKPA9VNE1YztT5mToosTMyrgbAELz3TQhflFHgaIrOdkFEfn5n1TNba7dgbegJg4Aoo8BNFyDasU5iSnn5nDhDmmtyFdx2TvQOBKdwMkEXVWM9Tk0aeZjJtxPNEouvvfgCj14I1oUPIeZkqLGPS4AQCF77qlwI6oX5KJQbWeeQPmbtbED6jOvoNkr4S4IIX8s1Mouqlx5BRImfmbGZpjByEq/XZO9mi9AngQEL8BNYKzs3WIa2+Zw28ga42FOvShwM1vcASjpWhQR1QHmcWLkK42Fe96AgOBCYOV+ZIkqdWZTovyjDzNxVL1mdcbCiL2SJ4EJt+bLEa1AeKJYhmfM2MHNQ2ZNrk7bb1zkeBlfyzWpTW1oA80ht5A3c1K7KcjwRvtNnStCGnmc1FjHpeUlI47JoGuGqWiPAEouRvaIWp2ONZo0HmbtbEDzeZ3swpOtQ1QCdVmqR4IDYTeTVI7SaztPM2QxzTGDkJXstjAiiSpzXiXiVluyWyd4Z5oNz4CZqGvFOvmbBybf0U05IpoUl4l4q9tydhPIbJBaoIKy5tViltKFUlRYmfmROSjRj0v8BNYBSIQLbqzZbYrKxXsiVbtCCcmV91TKkKhQqxXfSicz5kdbE3N1vAElCSxUnXdlisXPZgrFaZJrUAgKpCcmq1YFWN2c1bXOqFWXqMkzzKHCHNNaOQlwIGyxSNqwXhWCwWCw2Y1bQsBsAC6INRnVdknJqaNmF17oVYMP3QHmQyZbwIvcwtatpVk0bcc1SBsVLnswOzFGSyQdPBNvChVY3KXmROSiRjzs4CZw4DFeJeLbJWGpgsNuKIWatC5rG5dWiOyPmUs1Db739u2fBhdbzDbasaxqlRH5+ZMZwB4YldLiYUzcYrFeJWjZijUd0R6+ZF/wDQTv61P/z3/8QALBAAAgECBQMEAwEBAQEBAAAAAAERITEQIEFRYTBxgUCRobHB4fDR8VBgcP/aAAgBAQABPyH/APb5JJJ6ACcE4kk5BOYEkk4JyCegAnBOUJJwTmBJJOCScEk4JwTmBOQTgnMCcScEk5wJJJJJ6Tf/ANWcAAAAAAAAAAgAAAAJyCfQbGGWHju7B3Hd0AHdg7sHdlDuzhdx3Hcd2DuO47sHcd2cjuwd2WO47ju6wQDuxO7B3Hcd2Huyh3ZR7juzgd2UUFgExZnlWco8p+/P/wB/W/8A/f0//wC//wBj/wD/AP8A/wD/AP8A/wB+b6CyGmznhaMgLD/+iAAAAIAAAAAAAAAAAFieTAfAsrwvkif/AL8ABAAAAAAAAaJVwNLsExfkE2DwN4QhLKGvXAAAAAWQs+KugGHvjD/9wAAAAABADABx1EqUzyOvMaEKTfbAeqB9iTbSAWdS4mImp8/sUbIUy1fYvW51JBM8ChqpCH1MAAAAgsAww1sddEWHGGycJJJwknCSScJJwkknCScJJJJJJwknJOM4yThJJOEkkkkk4STg0SluhVBV7kIhtqqX2KSbskjI5TwTI+J6KYQi3qztf0ja1Za39/mRZKq0EXoadT0ZJJJJOMkk4SThJJJJJOEkiYmMPg0Y66gh/wDgQ3RVs9yZ9RPH8CW1WyXYmLO/T/fM8JFYgapgwNa7U/aN47LTPyYIZZNemWNoNOOuoAfrpckMWq7ZCtTwXBcdkPESdP5JWr6roLbYQxeV4FoAnWT36cp3DQRE0m6sg5qFH1hMZkwVsXR4MrW0kJEzUuqV7CAtN5wiUuD0qxNBpx10BryB+tTNLsi7rBLUI42yWKyZjFtjiaFK1s8yaiuJcMt6GKPjT+zSPyDak92hnC7jJj/7kk0MQnXh4NGCsl+cHAldDra4yQHuXkSHWhJYqFGxLDXriK63y6DZMfTFqR0xaTUCa2aI8q+9btsR7go0lRdenTTjrqCH6NolSQyirsMXCraR/wBWR75EIvEhHQeF0V2G1pamovcbp/esLWyxcqde6GdQ2+TL1yzmrQerfXDioWZc134fSCApqIvqqcJEXinKFUCIy0x7g+yRUYOkf7l+DQcNV7Ye2WtNuxrAe2IUyU1R5kieR1Q8UIT9JJx/37I9TWj0aybTjr1AyxdUEWrsIXAylGyUnvK0ZNo8QjgTasgfkkj+WiQOiEo4nw0T7JuNA+R+R8B83g9F5Ez+29yPVVZJUOYakoS3bIyLPcLvkwElTJ1jCJ1QL+RDYuvKHlQ4qNbj5BPQePKmfkQiUFDi7LKOlZEavLxjIVzuiUimuN4iWBWkUGINTTTcTCty1W2PjoNZFuVV67tPknz0x6MnXUEPNZDuPiJblMMyZjROOnabx+xkqDc0iN8LcjKeHmEQ17kjncBsK7LN32IHOwbdEVpjN6fa5BP5FPYJad0IKMr79hJibVMr1fKLuBMm1ntocl7EgwpIFXgocMuirAnh/wAkHEnoGdKtaqEfLuQHE+dk8FvX2HEkOpDBtdQFsmsd3074lfFE7osdKwuKlYI0BOjVhqhgl+3gR8CD2E56Lqh3J5wTjQt6c0rvX8lHNSmpHyxMhawhN1a8YyJrsEJQfok66gh5V2rYUZVvoRHeyXsFEKAt0nJCWVZhI+cdyR+wYvqolbhq/LFsb0V92TWoAxU8qL+8CktIm+VN+wjpHQjFiVmLQumQFb8MfVnuKWSfj9hVBKEjI7nc3tfcQ+SSa5UjUOqi8WJ/8FMVh1W4h3pnoK34sdQ3hClJhLuYuFu0lSrGWfpFJoZQnKE5XRSo1IqYQSySeDaf+QLkFMmOP1A0mqqRJHcgrqj2H/Zn/Zjgmm6LKo4pZYAaxK+By8ENEJtHuTOZY2g0466I3YjyUe6PU5ccsKy0yS6kixC7JI+JCdUhkLvsmh+6IqZW0P8ARCy0axfqzUXdhS4Rdp/llbKllQijr1JLirB6zbNw/wBidfst9RKlA20YlalX+RHeiFnwgmLNxCruHPU9jtI4UdmUxJys7CtEJrNC/aCXbWK494cndXsKiEyG0E8izSoaGX6FmSryw7a/FfBE2FXEknGS5fY3uGFfYckej7h6KRanfovQWluFdAa8F2B42Q99zAmBRJJdRuCphAGLVsYtj9j7jAq12mXkrv0HYfwRe60S7ZElLCJE8L/SxABEJZJGHoU2kFw3Qe3SG/Kwiwg1DqXiF8PKo7eD2UQsHYbJwiR/gobf3Ej9yPQMCcgjlwKvjZT+cwqG+xEcJTBSDTM0siEQ17CdMkXcgpfRn5/jBo6KQ8VyGV2mO4KobSRCmUdVknLIhwhMZJ3dsyyTTjrqCHi+JrQVNXq+FHUVjfgEJUiNrNEjiFtZFHMtaCMr7uobGSX9roRllNHQpzSuRdoalVUaFyy4UVVDWNNlYS2lQSWSRsuzXMW6j2nqGuBYJGUqvatH81IhA5aFiU6HchBYp8L+Yli0QKRMWL/ohJXbZCNA6mr9SiBi+l5ExwUW3/BJa8NPU6Kch7RY2ftC/aEyVkQ9rNQx/wAXE9Makti9FStPy/thSVNFNYwknPBt3PNnXMs966gh4xbpklX+S56ciFJqd2Q3iFq0w1pUMI51oJLYoh7kCTLRfyRY3Op9gTHbFJEWJpVT8mmMjwZYuk3Jqg0J6akjxCpTBotRDQaliJyolIk3+c4aYiR+58jcdKffOlkl7LIOdRGxUomUKiHL1KoqOwprZqSZDdLS3/gm0m61Cg7NqcryFJXJw/tgRUiWh2KPFQE5ztDUYJuVF2j0ZJajRMgqFF11wSbowknIxA6LXuxKElmWfddQY8dc7IRxa+xdBFtJ3mS3Nq9PhkYkjtKRwse6aFMbm0p+xOacg71X0L3yISUIo0J+bE+s7VVD6WFW1fgeavdqt+cW4HklprUxaiCC4poIQS0JDnRfLJP52JVY8sfGG3p7FIjptpoLznI1xHR4EvHNVXpaPcUbbMNcYEsZHQM29wGN6rJAghveIoSGsLr8DnSp1XPsRu6txOEwJeSJRUFqxFuO7byVQq52sVN3FF/9ioAIqpbMT2LlioUmIY7jlW1QkljdUOmdY+gtLcC6gh4xGEh09Y6UEZ3CWkmrUFbl2GnRinZJg+wNycYQO1v2n+DtiQKHSam+B88g/TI4EmRhVLaR/Y8vNatk2EYwKsal1stiqRO54tDO807tI4oUYIfKNDlRsjfuyuDYyLsFnCzyN9kkca9hSyew6rIkU3RNMUTZmyvktcUtp/omkSOU1KeR1Q8HhiKKB3fXqUhygmsgVkvdQSGwlCxXpJjXCbu+UORCwTX7ifELmpR2ssIv+UnMnV51jaDSW4V0BryJ4cJImPSWur/50kugpbJwJsd1AlXEtYTJV2oSd/hRpM25yQhOyRlaESPC+Hnjav2JbQ63AgrL+TkdxW6/wyTX6PvJOFZIZiEub5FtbwxzFINUXsQlk9imyHfKNXy2IBHhnIBC4IcylNQx+0Lwv+ClZ4oOy9hYZODlr3ZJMySiJAh03i+EB8iZNtr2bek7MVkLGVxUf9LLMhYHSuxPd2G2BNUS5NwJR0R1Yjw7pDtv9i4jpNJqGpEhOFJYIKhbVH8llSy0zt4kmRz6G77Ihi5qLd9zcCnmudhapBJph7tAsne/6xSK3b+H5FJlFr4HraUtsUWFDwWBAlgTQzexfN7Mf+AkRtsbVYeCipaFUNCXBLfnRT3taduRqRqME7I+giRiBQJaGalD1+YE4hle42zY7jGj1qmMKzRSSvJs0wqi1SvkQWqo0oWFC1Um1/AJqxsqIVfCC6Jqy88NLVURRCng9FI3gOrweuFurVBldouzRCW13mQq941wslY0pkboSk5TVd3T6wgkvro+Zf1h+QfRJu6cEs9zTEyX9hm5oakUeRloCXQjsSE0C68AhrMs1jchL0ittiuxEym9x92ILdc3ArzkczWxNQbUjwqyaR9rUrJnUvrzsWvObk6ZNZUBl6EkLoX1r2cK4oXSGvJGW7iGFWpe7V+jeA2c+IaEStohJX+1Ke3WoFJdaJgg1JJO4kS3eRNjOfwVfdf89xIgSqzI/ZRg1Pgr2iWRYnNcggg0QkJX2Ppeb5Ytjs1VIPX0rY4R7sRZaycUBUoO/PLoyhrmq6067EGkprC34Kate8/6wwbJ8MTQz4bEF8dbrYiTqpt2EsqF1hDk2EIFAqQvdBHHpFuRNm9bFVE6XsJDOpipkJOE1PMdw1yUxePvZKWqu/mJEG7BHco8v1h8OhVYQhjfUYFdPddh1fTqQpMliHqxWrblEakfORrIv6uJpr0KW6sfkovokJ21WujpVSpNEw6q/gbQR0stgRS9pbV/cQllQumN+CSngXVX30QSu4bt6TuOR4ldmwlUdEMtKar0XGWjCeyHBCyVxrPHCRwZiByq7RS2t/ssGk5NlSezEJjY+jJJOLSasirLCHQjdTrRcnm2llFSJh0r7PIlZucMy227Nus2mMhJS3sNlqqVxYq9MMu3QUGpeFF3eRApE94IWZC6gk26PcTBpUj43FlF0sv3ejsHcWRvGQG8cdlzyJRpJRfQ3mSVCh0TGWU/8UPjsIbNWXzOVq/ezQo2zHxMEN9VDIeju4I45N94MisCWCa7iXxt9U+6IMcSq7636sS2HR+X4IEfZa9JTXCJbJCaEcUV+kdlC0XQELpGtqWj7eyEGpOrFBVMxCUhVFaz79nqXXoWxqDopdiQkPdGvLFldDvU4MTKnZJZwoSOaWyzQND4OUV8YRzash4/YtbZb4wWpsxcVg+jGRXGe1ENXaMsHikhDRLiGqoIS7rjUd86kDm0fSglGWGommyqMSFPc9X0krkVx6v9SLbq7FdXT6nBCzLoUImQF4z7IWwp4GMadmNHYrjSdoLz2lH9EGXu0ez6skjwuFvNLtNisPeeCQ92i+ShO2WbTWItxVjkmquryvhLKeLkP3W8YPQ5Sq8/oWQ7j7pZ3Z1kjBrFXJKuBk5mwYx5EY4ad0yIuUEWXdCmo/3T2fRYNDSVX4Dm09CPRb+ek2kpbSSuxYTZjWrcWfQWqf6CQqCzIWZldyErIYxjxhp5brsRyTf91EBaufDj9C+hHV9PD6Uk4zCKKS1ouXRDfLpN6vH4P7WVoHLHVkOLSfjMlSlPYez0vw/GFZVW/C/08NCys/KzrBZ0cSKR25vyDF82Bjyoe18oumPSTPuorEUSbq6E1L/ICIKejZQbqJzmsKCKmqlP4Ic0qq9xoITzIQuixjHlXElTFaB6bbK1Z9MjdRPof8E20ZTzNjxEsnDcEV0Y3N174/DfayruKpNPWyIlu0Wb4R9L7Y0M9hOLmPP6Y0ONoZd74PKhZ3gjcd5DN2IrQGPKsG9V4xra8XS2a1RzYb8BLz9zNKFk25SSa/txCd1XnKg8LMDFiaiWYUlWkx9CJCWSFkQsqF0GMYx53NG65St0qvsf5hJOBlicYwVWRQ+ge3zDk3q8jcSj+ROUnxkX2ZGyL7OPVm+EfU+2U9wSPdafeNxuj7MHlQszwZdESoKORtiQnZBjxWKEaDuk9BT7CtbmFTf9YgkkJKq7hnrwpOlxGJdKuCpBycaULT3E12KZkJ51yHdfr5KgqnHWq/RdmbBaoykzl9tavMsiF0WMYx9CQDVW21DryF6JG7Jed+TerQM2n/Ag711YuwsphZPmHxsYFyQqd7skttc/wj632z5v6FbyK+MPjEvEvs+wY7ZULM8YZlXYKvrJ8jGa5FghZHUu5FuIh0BRJlCZQQtCe8XYqXgU1DFUpZ9yZz3RqLKte1TZnWKF0WMY87JGThU+0Zyt8a/P3nhhN2gdQ6/0Bzm6aZagi1OS2VJUu2U9rFSPZIh39M/xj6n2yrvfodtZsIV9mfVEp7jHbIhCyseGpqq+zIGV30hjNcULBCya4K+DIYmLKiUNLzPpslZ+/fpJ8aOn/fzIzKBS8ixWKxQuixjHlY2NkinVm2bj5lCxf3KxaEdDWTdWROpt6TVbF8xSTgTRldE6Jf0laTvdD+BXyJwQ8K3YkdjO1KHnbuY8fsV9wM1pp/LCNbcNR5QuaIQszNBjV+o/bYkN2X2PAsyELJoLBjx1CjV02xNTSuCpBKRvsqSbY65oqItdEKU3C0b0XtOKwQsULpMY8xsUymEezzKYt2hI7SqyhIZVMtU07O4lKAbz5VusrVvcV8YShFt0HpdJL3kLyiKkuop2bxBfEIU9h5SELOk4Ycbf1BMjOMeRYoWLwdhWwoRSlUkD0GX4CpB+TCaljrktiyb6L2xloWRZ3YkYxjGNxgnKRIei01GwiJNpRVRXd9ZO6fjJYaHki6MrAr/mGaEHrhUfMYPiDpOLj4Yy7FCwLMxngIKGtRvWZUjHir4LEsXg8fbUU3p6IyLsNBicupLG3397JjbDTC2RuypdkNXihZV0KBOoMYx9ChUldN93+jaRs69K/wCSy6nRjLqZ+X4FJHKS5L9uDNeMbUwcx3xQhCyvAyLfFIl3ocicIoGPIhCLhZXc0GQq2ERZYkHY7MhkNLdD42QfTb3BQ7atxe/0L1uEVPYiMth2QEIWKF0FkROGMY2MPI8IZOYTTuObF1OvQz4O2aWSK7RVyH0Zf+ZH5F7YnsoLuob+mCpk6cteGM1NcUIWZjGPiyQvoBjyoQs52eDKC9XIa0lqHerO1mLZto1EiRV1fYhYHsIi6lNHL7EugXTUPyIX+GDU5U484K5s66qNBNiBPOVYoQug9bZjDGPB4RKEjCGaFot3oM/OUu4hIIS67ShSH/jkf3gsu26KYGa07qp3tr8irI/xwaBbUXI+ELMiEIWVjGNHoSKvBUtmxjvlQsCFk0xbPA0h4Z1Utl27VYtJ3RU0phlZTXat5RCHINtpPYJFpQpcKBQCybrEP8CwWCxQhdBYaDwHgYxkjYYFjs0m6LggVNXX0DRz0LBufyyVLaMXeHRS+s1Ddqvw/A8J/JWD2xqiKU7tss9izIhCzMeC3aB+NnuM1yIWIsrsaDGhhaexvYXAym3DPimVpNQzxJB2b8zSGyWpcFzdX74FgsUIXQf5l0MYxjwRdDftM92MWLtdX6F4VuOJ1yN2SCDdPpPtDCBrPt+gxS3gWzvL5FYW5EIQsrGcXJsaN2vkJjDFkQsRZbDQdzgBh05qSVhdzxg5jGTuxuhDmUTMtXaabDFRsCrs4hdC33PtxGMeCHODQl9iSklV/wCFkhehm3vs4oRYvDkTh859JLf9jnNkfl+RlDuMRqbJQ0w6ZELMxjIj0BlEVTfg48FgsiFiLK7DGXZDoN+6SLJcrfIVHd0VtRKY/EpUejWzFMOqRq2zIXQt9z7cRjrgiCnUmmncVM753IEJLb0S/wBNXJVHcSE3INxPSpX/AKpo3b/GDKtdFirKQkwdRmmKFmsGMoG66R93St3ZbAsiFgQsrGMk7zZ2MU+SJXGMYeXZjpItJi47JCaRw3EYEpRZrBCwXR+0anyPAxjTBWi17CCUtJaryL3XPpKJSmn2WRd3SW7TkxdLtP8As/2Up0v3rg98cWB1UUpfiMeRCFkeJktatXAxw7FPhYO5pkQsCFlYx0Q0LWIDSlFUxjGEH6JfkShdNLkayY576k2rWqwkTwQupAY0tl+RjWdZNkJ9d7v0u2jvl5KwV2ujJ1djpMp5yQ0Xg4S8DdalSKWJxtzY8qwLI8GMV78vseKP7weVCwLK8DHFL1pGsUQjJOZlNC8dVGtpVutUOulZnBGCF0VgcD0uMDHnttTIjcaaEWS5P0rcIjvtMivwxiaNXUgHub6bweHfBxevvqDwYzwueBHNJYa9ALK8DG39EIpBdwjzDJwKkm01P56rUppGbFdg4E/abwkXXt62iA0tULo/AL/jA+sG00Qxsy70RTzkx+l72UC4SrXi3TFJV5+m8KLajxEsXisCyM0GO54w48shV7gzXKhCFleBoRHvkm3STFr3PJXmKkiDkdZRCGuRVWisEh1NhCTAuhT2hEjaiIsZJ6B2I1blGYWB+lp27HHusbmGUgSOz03g2G7wiCe5i8UIWYyqsSMWqsfyPEJGLKhCFmXFiQvAwPF4EjtZOz5fk8EnrLIV56w6KROg0E1oQ15smfpdoBPiuR6xa+RBzmJC4ZFnYyOcHe6nB5EIWRjGK7QhRAvN9HGpgV8qELoFQRVg++7EhMYO82CQtl1lkFaHpb06DR5it3ZefpG4Z7InNWQvOXJLl6lokcGKMizsSQtxjxaOjCVOgsqxLIxjGc5tnAaYh5iELOYtyqNmyvnkRk/lCX11lKhDSpzvSs1n6SfLsI3z3+MlTEmwFv2muRZmMi39R/3aKjweKEIWLGMZUlkIVSlywdxWyoQsrLiw+gX2irZZU3wfDrrLEiRJaieZqlHqbPD8tEb3nksZHmgKTrZmPIszGTq4QUjKCQK8JDyoQhYs1GM+d+DvO/w0NcyELKy7BS7kVDsV8aSyQfy1p11nFWa6W+pZqI4VTJcH1NA6jNWHihZmM1DRBSqlNQeVCELKYyLsyNnenQQhZXfAxJ7BY8lRXwRg/CKTkJPz11kOjFWarMc/SNPeKEbJkeHZ/caZdkLKx4OmrRNiutpCWZCELKZwUx3ikIXe4YsyELKxjwyQ7cLknPKF7zrlnBWVoYq9VsnIJ9iooyfBHRnAX4VkQsrGcEMynsE9yJ++WhCELKYvnUQs7bIOaXgWZCzMeD5CKV7svPd5Owi9xByN9ZCzgrK4evr7QjwDNmIkL/JQszEvNxYiCRESPcilF3zIQhZDGN3Q7nli0mgYsyFlY8Fc+wpfsy1k4Z1+ResSFnBWRiFK9V7yD8ZYFW7KXpFJmzyEIWLxghsjKZq+AlMtLzIQsjGMUQmFjapQowdxWzIWV4kfKJXdUFntk77YLD2XXWcldNt+lWn5R3IyP2iHTVc8pCza7uxV+pjyLxyLMhCyPBkiVRQTVKxbDXMhZmPBWJn5x2vSaZP4cl+gWC7KKyv1SzQz4F8HlVaKw1yNG4EIrJWVZ/6eTgk4eZCFkY8PFWJpJZPDXMhZmPFPCDzl3gz8vQLEuyFZXmm/ScWMQwcoxWqIzxJB9TQA6QXnxr6Hg8iFkY8GkcikbuJDFungs6zMY7CKvSPT4y8LN/noFkGjFWV5pv0ncFDvweTiRC9wK2rJ4LqTBIOiL6RHHq3CY8yFkdsGQ7sHzB93167wdho7QvwipbIyIY2SRuXH7v0Czkrptsfo4twKXaMkXcxUZeRxnD36lV4ZeQk26V7KuAR4PFCFix4wJTxGxYfC6CzseDxyUKU5ZdTfJSD0PkjdVXoFnZWV5nsfo5Lbt2OLklk+WIfOKUhirLC6k7SFrbyPuxeMSHlQhZHjXxhfGSXRWdjNUPR5EgcH3ZNal6+Ecar0CzgrK8236TYl18VytRjyRWU6eCLbrIWeyKmpo58CgjRkn4yrBCyXHi9uL0QM1Gqp8YtZNYXw8ehWJpyFZXmex+iaTYhzDRQvOWpJyJ7nk7NcizvW3TwJGKb9iRVv7seVCFkQzXBFJome9H6B4K4/YCgqVxTuSxzevf0KyhZhXTLY/RX9Wg30fLTsMd3bReWcEKMyyuh6tJlQ2P8AwgZ7h5UIWLtgxYJUXIlf0DwWpX+Q87h5KQdUrxc3siX6FF2aq6ZbH6LeGxCJQhZaHuwUVKZiFlh3qWeKjuFSPKhCxeQ8rZFIkDPQaljG4RCeEV5OMnRU92JQkvQrEvw2YVlebbH6FpG9EORqWd82u6gKY1MfcfTadgFPapOOEkPKhCxeDvhR2TyMCB5r6GweH5oJE9x/hi3CnY14Uo+l6JZzV0y36KaWtJLy1eV+ERHU1QKCXZeVZk1GqE9HTRCsPKhZng0NyUL3YWO16G4ekJC4HXHZsZXmhMa29Esq2YV022P0LrSmH+Ra0sqZaD7tliaOhfVdSD3IqTrJ/BoPKhdBqXItsKiXoHg+OJCLgq3zx4Ox3up9Es5KyvNl+hS1skjNO0d80G5Yhqmv5H6WfL6lb2khPP8A2MeVZnjWrgqVtC6C6SHjnA0O9sjBO1fg4qT0SxNGSrpsv0MWrr9TfAvI80NXbSFoXVq9jz0dSi4ioJV+w8yzPH5KK26C6LFRPAjx2y32x7St/QkKuPRLOqsrzbfodTW17Iima2pqHDZRSKRCUS6b8IhH4si3AeVCzPFQ/Mr9AncY0jZGuND8itiz/gT9Gs7qyvNl+gVsySZcNw/OZ4ZwQadkiTH0b6lwkMjWpVEjuY8i6Dx8QYtG9BqMo7Qtfc948juXS+PRrEuyVdNl+gj0u5NS1Hd5miG7JlENsZNj1TUrcfLR4rBZ2MeGew1bsJHe/Qa4NCrdkXJUrRbMidx/VPRrOqsrz5Pr6oOr9sShZke6NCKImPHB4Il1ZvLEhXA8q6Lx2S1lwkZxdB5H4Y0vHiBSPIap+fRrOqumax9ZpW0Q1GsoXnOxDmji8LwiGZeHV9kZ0LoPEN2LC95YkKuM66DxuUSEbIr3WLl8fAneejLOqum2+vz+glFVdmd4GKUmgOk2rUCNNTV1HYSPvnWZ4/YCRsk6C6Dxo+1HEiLeMv3+QgV7t+jWd1ZXm2x9Z18MIRaSywO54mGIsihF7Xq0Na3ivUXKO5UPl9V4Mq9hUvjoLoMQrlQ9myLeiyxm9k/J4nPo1lGzCsrzbdx9bWRk+2dTiaiTw389Yvew8q6LPaMrXuvQPCVgJJ3q1k5Itax/BwQno1nRWV5ssfVknRSN7Afee5jTCkXDq0t7lwPFYLpVv3Z+WddBmuDS8uCCW4ms0tkrZo/liUJL0azmrK8zGPq8qoJnGrzOjClrGFcSTYz6jSN6HzwkO5HisF0Hgks2KuvZrhs4+x542BYTI0H6RLOqsrzNY+rK6mF2kpIjLR2hfCkfgGH9rHUdKcobugsLyx4rBdBlCfYrdwfe67ETElW9dTnDCooyN3b8erNWV4+vFY+rA3fWz3RIMzQp7ZEzfqPvLLyEjtDxWC6DKe0WMVPzLoMZoT+9BFzMb2FUWV2y/t+kWd1ZXm6+rwuJHdBHnrSu2JJKEogaJF2Wfer6lgM13zFhXA8Vgugz4p84WtmXQY8GaNCgybGihCwmRTh0YyTTV6RYl+SrK81H1ZVatBbta/nOlA2wo4SgWy6lLzkXZNMi6TPhjQdmaug8JnYicNCSC7rl3sg+aHcifSLOKsrzcfVldDfYtLZCzpwNBHvE9VuARbW0DHkXRZR2ylhf79Z4Qpb6s2Jqzhlllq9uLscTp6NdB1ZXmy+ruVs+2d0TGpm1HYah9J1a18G6HlXRZ8IVOQLC9+qx4W6tMHcVBIXL/VksVFHpFnNWV5euH1JJ0Ujkbg/l4RlaI7nFSO7akY1dX1bPgN6TOw8q6V3APg9VjOKESeCcGXzVGmEvHpVndWV5svqcsCb1V2fGvkwo+aXWitodXg8q6TRDdiR3irqzNcCGsKaknmuVTpRjZN2rvv0qzurK83n1GQtUibIXmNHeRW9RYWXbL6rJG1kh+vOw9IhvMug8EqnQitsLlS6DFcXsoy3n6EoRlhKcNS/kk2tb0qzirK83X1NQUm/Fc+kJCrgaOyJW56vcVChPkSFbLIsF0pUM5ETrTMugxFYLdky0ozTW5LvRCVOij0qzmrK83H024Z7Gz8Hu86trFbDUv1VTTuRO3hD6rxakSdDiFcqFnZqK2q6Bl3wXtzyocyElLY3Pd9mnplnNWV5mvp7rNQio1VvhbP4tiKimXNPVaG5Kh7xY8q6TPglSlsl1WSlLHp2bHc1BYTKyfqezUqhaz9Ms7qyvM19Oe5NIhbpLPMVFTIkdFn1G4Tex2gmxKuPKum8psQkpw8q6Kkbi/rUZNUuyyy18V/goTt6ZZzVldsvXD6eoqTfivQvO41SgVqUrTp3lGgkO3wX6Ctjc+9lXQsbZNbj9MGcWzNxen36dZ1VleXrh9KTbRSQ+soec8QoSENwNt4QQJjR++DIVxrVXzzIaYW+CPr8OEzmg0u4eVdCFNe5WWGgnm6Gxfk9Os7q6Trh9LngTGqjPmmaDxalcbLT0GLB3aiHHyOwwwpcbZUsbwObuS8Ghlv12qd8nxZE8LKs6Gyroh99U/Ih4aCrkeZu6L69Os7q6bj6TLuawm2l5joiIsjIkm5ClqtCRvIeZshb9qJy0J3OENGgXVMhuoExMFg+4qRdKRQ7cBMI5wMlLZ7X4IIbsgnu8qzKayiG+L9C0SSojQn/Akd+bgdv89Osp2YVlds3H0qSS+X4zsVHA3hKWpBEohBWsJay3D0dkbkjbUh/wQ1+Anrz3KVCWKWvglK9xdFD6MXbKU5bPBVCUqxz6bL/cNQU9smpTFzXoTBiBJTYWv3CwgOntZeLFI3Jm/d+nQsnswrLZm4x9CRdEjlrg/l9BNoTOFew9Y/Y1nyznRFaX7iW5bNwllTdG9hl9vFVJxjBGDxU008FjobwCaaqTJwdp2DbZ56hc7SJJS7YyCk53Gi4NK4wFFbK3AqujTTyxlLTdkKBCwrzYqdDTQQ+nos76yvNx9HnoSdqGt/x10NVQgUTqOIEihhGTpq6PKx4wQaqi/BN1dmTe95BdL2OISMJl/aWTRN2ckmpD2KBQJQomugyroJWI3tiG3YE/+wb9EaP2DCuDRJe7ySaFhbMylp1T+REN1Pp1ndWV5evH0Z3S33QStUUnXpfsLHc8AcImBRiBQv8Ac/qTun9zgrWYW814LMhOR2A+45vxCVZIhbCF4zSmgmMtZEDGQKcVhUm5IVxBVsC2olVkvbBQRlVsF8TK9k6t/gQZoo9Os76yvDbhQUaIIIIIIIIJNE/U/foLwkDW+SGxHBBBC2JtEcY2cYAUq2wWEkBQDh3N4GcnnYK2QeoblGl3DTu8OTnVNE6mInRnXgkIu4G8iXAWrGxGR4pDEFhBy7qM0faV/wBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECQgovR7xkxBh4iCMTg9I6L94/nrtpKo3Q4ktB2t9V9wU2f3IdVYblcQWfycYmjC7Nf3yUwhMuxL5OEcIetQdwqCnpwgfM2I3RpIlMeEQVJMjILCwgSgm7IhgjCDt7P8IIwQRgjoAIxIIxIwLESC2xlleFchLDz9qedBQyrUu76/BEQSjTBOuwVV1IIIIwgk4R4dK9BCIIxjD35TuKMgaPQ4w0dnAypYesaJbJ7mohbsY3uixogggpdsicFVvRb977Ttymss4TAsrwJjLDzN9uGm1JUigkloQQQQQQQQQQQQQQLGJewkEEEEEEEEEEEEEEEECSRu0IIIIIIIK64ORORKIIIIGzQ7sJOrOUha57Dd5RKnSQBBBBS/kWhf0T/AP8A9uf9ZDiCzMYg8C+g/wDaSYrEEEEEEEEEEEEEEEClxcSG5SIgggggggggggggggggsE1ErigiCCCCCCBqFZ4QmhGQRmBB6ECBkHkkQrTXH7TtyftO3H7Tt6X/AO3CigsAkLoND6T/ANWSvLwgjoQQRhGEIgUEEEZIIIIIIIIIIIk4hrJBBBBBBBBU8FEEEEEEEEEEEEEEEEEyCL1b/wD/AP8AQQjpQR0gBSIf+JHTWD6kZIFk0fVgAAAEEdeCCMIIIr/8G7EEEEEEEEEYRjGWCMIII/8A3X//2gAMAwEAAgADAAAAEPPMMPNONOPOPMONONMPMPNOPPPNPNOPOPNPMOPOPMPNONONOPPONONMOPPPPGzbsNPOPPPGPNOOPPPPPOMOFPPPPMOHPPPPNPPPPHPPOPPPNPPOPMHpX9PLMQwODx77y1/+h37ylzwr4YSdb37zx/7w07xw/wC+Je/st98M/wDPHfqqn0Gw84e1iNiwwwQwkgQw8A0ww8EMMMww0wQU4g0wiS6zgwwwQwwgwwwwwkqmPX8885rA86wiQ44QgygSCSA2CECIDagCwyQwwiST9Uss71kSAUQAQwywWPueks88hM8EhgQgQRwggRgQAwQx76xwQDxYgQgUCcx9tPgyKzhQgQAwAgRxpaZQw881sMstNNNNNNNNDNPEPb/tOENO/wB/yKI3zA9IcWQwg9vpzTTTTTTXea4YxPPNUPaOcNPMpeAJfReRDPZfD7cvkgQcfcw1/kySOdEE8oN8ssOMMMIUQ/RdPPGUBdIBDXCnvvvpokN20sFBD9HhFuHjBIExYtxyqYih0hkMEfrGQRRX9dTPPFUBWdIxhHfNvUybcitaO4FJUv30UlxHKWQKp2wgsJg+hdG7DRa/fcO9o0PPGQHdTwKpAqEFxhqqFHOMIzqP+iFII53WL8nWuCx1ggg3QFAuBTvfwozj3PPARAsMWNAYLYvgLdU/SFO81vJhANzDwO9jY9Q4473mAquvu052gQw1hrNqPPJUBiBvkQRs+BV8HdRNk/GqW4pHGgdO1B2StxrKykPAnnh4MpewwiiMk1PPPHVPop1pHBBs1HaA9zmhZaXR0ZMd1HhtEbdke9ffXGQrvsiNgADr9EIAVPPPIeDBa0spHWMCoUUBfIhg3TdUzYHFMkuviQALVsrfYwvrtnPYuvrzXljFPPPJDXqQzsljba3CVF74gqJlS5sNaiwipo4SIyFbwhMywvmZFqjltLoXHunfPOGF1Fej4muqIGcdfwwF3HuQ9JI8vambTqJ9l3bu1qwjGtD2377idIG/hPfPPPk0lUJw7csALVOfNBymPLSvNiaSZkovyq1y1H1XC83FaZNrq97Zqi/kdfPPPg6iMTDrILSMcgAApiLvAysvmwI0kbPL+yxb3aUjYxmvqh/vkjVsu/F1PPPKDdGKdpgkcQsMMMJfMFvTqDmn6INiePDEI/fG5XiPBKjuO64olFnCYG1PPPEtZH01ZkgAAgggBmPUHN/qFgr9QiFSDmGZNqjbVd/JkGI9dDwolDgSJ1PPPF0gSIkZs8888884DvHZlIlDkmZwiUSLGIBkwUTvNPGAcC9MY0bjOu+O1PPPEvAbSVxzzzzzzzyvrMEvCmEohaxAR6LL3uPwL4VPKBNQXppTzz3of8K1PPPBox6ewscccccccYfadphNrvipuLjf6BDBIo9T1/vLF5M2qmMdccRdpF1PPPFoUPYQAAAAAAAAOvlm599Pss8TEZUqGO2QmNxDNvMBLX8SQAAAABISg1PPPEouymfffffffffZ7bde60Ph4WZLh3tIEK3vuOc97Mjf5OPvffffeZDclfPPEpKP5TDDDDBBDDRjIwka6Pr4Cd6Wv/KO3Ag15THeG6RT2UzDDDBDYtcsPPPBuBJuMMMMMMMMM92EZ4Z6vj9diB4NzAAKAPGnide/JubWmMMMMMMExUj/ADzxIMBIAAAAAAAEACgh2/l/6oEElYmWHi3VCiW4i9cY9uAXQoEAAEBSnxMrHzx86n4jBDDDDLDDTW7eR1ERDWM788qDleLmPbUvWzQDAYzjnDLDDCBwSsI3zxz/AFDtsscsIccEwI0LxTMwsTq95Gcj1ffkRN7t4QMC3kDZkscssspmg+S588oKBrlBBBBBBBBe0/bQBcm2p2YpOHnXgzCerFagorzkFwSBBBBBBV5keT888Mq8ad99999999k5Ll8dF6PLlorNovXrmORM0v0k/nxrAT99td995HRGDD88oGwmkMFNMMNNNnUaocFqq7aNH7LTF2XNbUibZE8/mj2yENNMMNNYfN6Xs88oSNCY88888888jQIX8p20JEFFigPdkPe1Zw94UU/VoKFd888888oi4m/r88pGJvRNJNNNNNHIgy5AxWk5lYRNCbkAD06lFXggcvPXCLMNNFJNBN6QGT788pSBD89999999PNcAA8T4CVkhZPDgEtQz9VVTUsUru/Cy9999999pU47fP8APKKFP3DjjjjjmHlRyY8S4K99pnXHMEI2ttGVSgPFN9LzgjjjjjjjnMQNf/8AzzX0wIAgwggQBRUJMlrafavrwuLzibhdf9i2MZ6wByu3aQAgAwAAAQE13/8A8419UyEMMMMMMZQLg2WKMCr0BCt4Y+ADk20zagfc484KWkMMMMMMMY7zd/j88thIjAwwwwwhokbveDwomAU0Uq4E0gPT9UYhY/7osQiUTwwwwwwwkEM5Xv8APLRaCxTTTTTWTyp0sOFBuOEmltN31FOz3PJN13Kz2NIwxTTTTTTTWWbgd6/POVPcOcccccdzIyj6ALeiKDtP4I91EN6HLGxs0P3I7A10cccccccYfdhF+/LDVMxLDTTSRa7dhM6FJ7PAPt1VcG1HPAPMWqLgNsnMB7DSTTTTTTVXTjF7/PHdGWHPNMPO6KThAsNJnPPIiPQaLPN/LvA9DNCBO1LcDdPPMOONPNMJ9H+/PN6NFscMMMNDtTFfnCWvPOuraA9PMFkKvF7JnPIKE5HHMMMMMMMMJSAzF/8Azz2jZ8Q0001QzAJtH3UzziqmCwqhTyydPy7N/wA8XXv8ymNNNNNNNNZ0LFWr881MC7QwwwwNf+/Mpfr88oET360Xc88Rn8UbL8Zzn+DXbwwwwwwwwwKvpW/88R4W3UMMMMd84/Xnzr88m538HzX80UG8ocIq4vUyrgYMMMMMMMMMIrHhWv8APHfAt+MMMMWbPR/GcSbh3RoPPO98GXEIJAxLv6f2TMWsMMMMMMMMIL/qVu/PK/Ri/v8A/wDaw4TTLkJPR93hC4jZ87rPaRbDwIQw4SN1/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APPqpQ/zyv2sHb776oIJx6IMKR07Cos8wzPqthVFPv3Gc77lmd/7777777777uKJzPzzsEtpjLKK87LOAvBC/RBO1hSpg2PZwiHDEEVNSv8AGV5yyyyyyyyy20Wu8P8APBaiJoAAEjzzffbXCYfqvG83pzJXVD1VOjQw+iPbkiwwAAQQAAAABDoHx2/OCIs2/OugDjjjjDjIMBTjjrvocAKHhNX3VF9R6XxfUPvsvvttvuuoGb1TF/PH2NsaggpbPPPPPPC28/PccSTz3Pr+tKUMc9DNA5mRwjggkhwgggwmHemPPPOx30cYVF+PMMMOMIe8MNIAAAALE8MMM+NDDHP/AM8+9GkUMFUtEMNmA4KvzzyzwwM8czzzzzzzzzzzzzzxyzzzwwxwxywwwwwwwwxww9sc88888sc9zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJREAAgIDAAMBAAMBAAMAAAAAAAEQESAhMTBBUWFQcYGRYKHw/9oACAEDAQE/EP56/wCTAAAAAAAALLxY2P8Ak3//AP8A/wD/AP8A6CCeDGgssssssssssssssssssssssssssssssuH8DZssssssssssssssssQbE4tiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHMJS2fiNwdVG7SHpWhzUyiiiiiiiiiiiofMsQkUUUUUUUUUUUUUJXoquss4x0dMoooTviLfCiiiihjbEbvBbGMblG5Gy6UUUUUUUUUPwyxC8KZ8E8avRVDHsVaS2XsqErdDqhFj9G3UWlnsWui3Qm+xS0epTocJxUtFDrwvwwxClO9Cf6GPQm9i9jEzhI0N+rEP0JZRo/8Auht0I6LllXxj7NnzitsXI3wpRWFYLUWKnMvyPyyZ78GsQhG1IQHEWT22jtFDuTkQhNONDUe3SLO9Gr5B+Q29iOH0PgtBq3i0Nsi30/Yt7N/wsTaZZYz34IYhZw2krYn9/wCFnQejR+IdYZ0PglCRxYUZptiQxCwNlixYuZDWCcbE5rFad/ZfihRovB0WN8ZyS9npSS/0abN20lv6JWwkIIISnSrKLIKixsQ9sQ03UKtaHtMsZ2UNYJjSapmoZZ7GqdFxokLh+GGISt0VFjFFuhRqtD9ahC6JJaQoGJ0FtreWl7KfBNMdw9xH94ToaTW4TgFBu8UxC0xrfosm7hbDW7KKGexj0KuQxQNQh4NJ6YklyaiRYx+qHtJs+8kEoTqFPYmltHoCafBOoX4Lo0nsV11oTQ2C9jVQ16PSCVxeAcKdoeaUCH9Hltx6RxipNlxZRUL7Q378O+EV7HKehga0EaLxFbPcxJJUsqKmR+w5LSuIXMfR2XovNLLrhyxR+5tUolWHNjW2/C2Yx0WR1bI1D08qKEhdgYxsXMpcQ8uhyoqE4bha2h90E72sNgP768f7QrwqZHcOjZCeezQoKLtKFzCWxfcHCOmOFg41Q4Qh39DgSpo0mMUNC4PY/EplNhKJS4pIv6LmmL9wok1eLhD6OELBdG0OEIQmJHGIiaWjjNQsHksZItEaB+oaIV6OKM6xkuLND9jhS4+jqsELD2W4n+v4lNQkIZsYM4W3WPCX5C7i4Qx9hY8D7wQhyvbNUbRPDlYPJTcFCFpYTq8GjqFzFwhwhYM4Q3CEIUOFwsZjcqScM4DOUseSF1IxD06RZZZZZcboh9oXM0PMx6UkIUsbH2fhUPS/AsbiFJsQ/CjiCGxZS6brwJajexbdecZ10NofRCEKWddDQS3Q1vg9/wAEJa8COIXStiWgxt+Hs45C5k4cqXE/JQhSzYPdFC6Ddu8btPkXkjgTS2ynSGNb8XRHTZzm30eRneAoKGMdGeiNWZo/TwJTZXoNmtxZZZZZZZZZqn7HbwT4PExnsx9uVBQxhrRD20a/7LLLLLi62hLfTiDwQ3h0Lx618FmzCUvAPExnKGKFBQ+DOH5OiM3JO1eCGts6F4ltR7Ys4Y8l09R4mM4v8GKEIUl093FHSX5m5O5kfReJdBu2WcsefY4QpdOWOULEdChD7Zs9yqW1DoXi9sNnYeXo7GIQoZs0Po9yhYO5k2hrfNnuVS+odCiyyyyyyyzhvydV/c/kHCFDEm9jJpJeAzsfSjsbsssssuGe5VidC8WrpSqX54TFBQxNMSnQpWDi3ITpn+eB4KxOheJ6T9cLQjZnkjiSkxi6Q+woWDEGg9N++B4axOhTvPWJwE1eSOBwhKHC4oULBjHwdoaqxblinUOToUWWWWXKtCLHjgcsvQ22OEKHyHx4LBw+pDdsS3RYuLLiy4Yp1Dk6F4db+Rwm2FxZuUliWzl4LFbY3YTo/jwsU6xOheHX+tyu7OJLJjyMXTkYhZdjacPX934XhrE6F4KIWNTUi+jy4khSzqSFlom5uLwvDUOToXjClsStfMkcDELH2O4QsWIaJKH2n54WKdQ5OheD/wBwmoFm+DELJ1CFg4XB4PwXNxZcPDWL0LOoQ1uUUVWFzN8QxCx9BysHHoe2Ftj23hYp1Dl6Fn/zRULSJHrwGIQpeCEKWIbrcch7Z+FinWL14Etf2UjuvEQhSx9f9QhQpZ0NUNXfiYp1DxSyUCouRHQ/CQhSx9cIQhSzRWbqjjvzxMU6h45Y0KGtcIQLvwNwhChj6P3Kyfwa3cNT/vjU6hnOEsU/yKKKE6xNeBiFj7OHCFgxLY9L+5eleNTqHglNxYtM/sVGg8DHCxXTiEIUOPQ26lufhZZZZc3KnUPDLJKhKWnisQhYf0NqoQhQz2NSG7jYXHiMU6hnMyxqEb4BeB4QsV0XkIQoYh5XT9vXjeEoeGWNlvg3K0zijyb0dwoUOOjqFgziofaU8njeGoc/QsVp/rBKkkMyyYt4+o7hCeDdF/8AR2IWC1tw1vPSfnjeGoc/QsUoT2hjdFjQ3RaKeRxXsaa7CllcF2qHtwosWx2fkPbOfR8S8bwlD8GqBvgTruyvyBfSL9DRRUk3GWcPlDS7L1o20LoxdY1pFixaddjWIXUdoW0RYPyKZQ8tZYt/hFZJbQ9WxK9i+kV+H4H5iafCn7johvZTG1iH0Sf0alUVZoegtMo1d/BssssssssssuFMsCSKKKKGf0ooooooo/3FXoooooooSoEVisb6GzrEj2M0Z8x+Ah8YwtHYV3KHpxRRRRRRRRRRRWAVLRdA8PVT48ACrKGrd+AArnFYBKZZImns/QTeyguxQ2F5f/1CShSxq8cWw9lFFFFFFFGyiiiiiiihaGUUUKKKKKKKKKLFXll+RVBLKiiiv4Siiiiiiiiiiiiv/AP/xAArEQACAQQCAgECBwEBAQAAAAAAAREQICExMEFRYXGBkUChscHR4fBQYPH/2gAIAQIBAT8Q/wC7BL/qAAAAAAAABq1Kgv8ApxAAUEABgR0jVpaKUiRI0xpjTGzxIkSNnjXjXiRrxICb4lECJRTEiRIkb/4keK0USIIIIIIIIIIpFIIIIIIIIIpFIIIpMHsezy/p/Y55kXwIrANHyOYb++CdCKQQQQQQQRRoQS+6i520lLMu5E14BCSrH8NAtR3L3D/gYtuPN8MnlfmMJb/MUy0/hGVxbtA0uGzUsTTyjHbYz8PFZptvyqhGw2aHqEmtNiXoJW4YuwKo+3QwmD+GNQYxQdPNrqhM+P4ZD+X4NtWb9iCWztvzEdB7Q0eKSZbyxTM/56IZJv7DBIpaM8SvuhBLDJBYgJl+wKTNnna3CkeQt5E4YGSTO+Rokm2ATaEpZTj+RP7E/SHoEzr8CWshqb2DfdciKV+f6F+v2hjfmnm3h/JtYmNJmlBoWdkHoTIyBStCZbEXuJyGK5kSbcDdCehB6ClOr0J7L9v6IPUeoT7YF4DHEgT75y3Yf82bpFUDczyR9zqC+Miyy35Ykrl+4tf/AIhs8urlzt0gEGMh0NDrkiV9xN9DZkSrQptEXkL9L8g7MPVIqkHpcrKpInt+iokNDkI9mz+zJnP0Mstt9B5Er8vJ16vGB3QQ23VilY6HgkSrdJydZGQLJOmaNExxGaE8uQJA+5vYhNozhntEXQ0qSKTJ+dXxNoaDbGxeP3yIQxi6Px8iarm+VGfk8w3++DHLA9lpYx08Z+P5IhKqGTpDfRPyNIKGap4ay9eapmlCWJn5Izx4TquNPwQhGiCagtvAhSdVdCfZLwFTJ7PZIhDo5loZs0iRBKGyOJ2e/wDa/k02kN1Vsm1TZI1RPoabUNE6iV4/j+BNPXJGYF5FRJP0SQw/MVx4X6iaeVScMe7EUNicivMpZZsO/wBP7oiaJVkbGyOLXkgAPJ2NqvdXYexIiskjdwhi2yNnwol9DGumKsZeDbr9jVTxkay6oVwyWyF/v5JkS7UySSSRMSWP9g8AFXYPdUIVJLNHZAzIb2ZNMmU3eR9BjcuXZMpIXoisIVigN1GXgTx8wzyw8rhSlF1JZsDbdvQrYySaM7EqPKhidphjGh7schTA/uLXJ8LLNQKqFY+KN6Nlx46FhL7B9nK81myBB7/izNCm066IVGOqpmxUYxfKwxrlVZJ16HMT3Nq0P1oqoVmtG1jzLWBjG6sSbcIRU/QxvdkfMDsdVpCox2aCZFRjGQbJDoI+BAxEKlFb0aqqIVmtRogget6ETrvNNIhtnH6iCWv5+4rhK50Gy3wLoVHb0QuBUYx1Z0OQmnaha7oQhCFZrTsMY6J1PjP++5nC/wB8i8AohItyZ7o9cCFodpD2JirGMVGLpEwN4WLPy9EIQhWLKpShjFpeSNvgeVPmj3xHaRs6mOh0QzTIlCqEHpdft+Yik6uHwehCEIQrGJFRuiWot/p1wPDv0LhTbiO0jL71MdhECYfZNFleR0VtND2L/PA/VRCEK3ZjDUREY/UQvtwNAJYG4Q7XRVuwjSkTItUdDqhYyLsSNCbIGxJnZAGIQhW7OibQlk6sf7ZFOE+C8tUbIwd6qdhGwXZ0MdDqjAQSyR9SAlaidbQ5IEIVu4xoWz5zz+yFvRxPNFqkYO9CFaVtOh0QkJKI7KJfIfpe5jSwTEKxmICl/hikjTjb6CpqNqqzZCo6kI6C4VdDohBPJmCIkSZeFe0moY4oaCMgrGLXty2k/NkGKDS6qzYVHUhGbYkMY7C2LGTJvdUy/HEtQ4tSEuS8M9CwhBuh1V87BCy/qKjGOw8DOETRc35fEopmyOXeASxTZDuWzUVGOiNGyFVjtGqjFhOZpLrri6/LVdQ6KzY1FRjqwY2OqsdjWs+QkI9cz3rrifCexIgzb0OisWjUQxjqlLAjTbY9WHVGgmXTNQJQo/AvriyX81eZfu9UIY6obAaVI6MdUKnvRJV7/GP5fBUkGYoqqxVOpCN2aWOxDyEogPWeRv8AAf6yj7U3m9VXsUVGOio9ujGMdUIWxq/Gi/NeAsLO6bzdVWJhCGMdFskW1Y7FRaYlCGhSQ65G+fvKSd1wJG16uLY9G6sdrwOtF7Q+Vvn7c3RYq2KNrlup1IQ9G/DihMqiTLwuVu7rgnxAzWRh3bVMdUaQdqsdubSrJm+OVuis64G+4fakjcIaZbv2oYx1Q+jWrHaxk26Jk98rd3XBPrME0iYermJkQx2I2NKMdio91l3+eJ13d1fMeAkLWWLxi2xDHa+6sdiHRYQaELHKN3dXv9TFJJJNmx7u7oQxjqrGMdUMSl03CQi4nXd3V7Q+GaSNiYkdy3QhjHVC19asY7DYFmhJhczd3XACaPDM1eVTGOqEsKrGOq0PLgxTRJR75m6Li834CQlWD4i5iqdvR0ox2Ki8iUKKJKeuZui4v9QdjaQ2bnYdvRsquxDEzqk/QczdFxebwLMwO9BUdr0bVY6o7FhTWKXnmbouL/aSrQ3FQxjs+RMzRjHXoSWJRTAQ3hzN8fmPA1l2DvVbGOx6O9GMdENi1Qq6Wedui4fBHzix5aRA2VJsTJrRjHY9GlHYjbFw3VMvzt8fm8TNjcsxJEEGot7jWjGrEpIz8GtHY84VEr3PfJpXfH/sJXRiENUIiSCXdNpE09UYx4EyYyRDMThUdIHgUHsaFhFVN/LfJpWdFwea8BcWNesE/NDwMUCYJJFRptEGyPdGdQQ2zCY9CGwhMgShJtYEoY9M1UeGZEPXJpXdFXe2L2UkkkmrQmJdHqPmJ/J7D2DTW0Nrqmh7EsEohAxErwJySYE5Ow0pRJXsLHI1V2GoKhCiEXgkkkkkkkkDxlCZJJJJI3UmCRBCexJOho+hOSPKJeRpraEx5NEjYkmSiFEKIECBAgQIDoJBx1TqKs9zPLiAJwuAA4G02BpRBUaag06JIeFFGA+X/wDdA1qcCsx4iJJJJJJJrJJJJJJJI8iJJJGESSSSSSSSLKeb26xN0kkk/wDFkkkkkkkkkkkn/wAB/8QAKxABAAICAQQBBAIDAQEBAQAAAQARITFBEFFhcYEgkaGxMMFA0fDh8VBg/9oACAEBAAE/EP8A8S/8m/8A9y5cuXFly5cuXLly5cuXLly4MuXLly5cGXLly5cuXLly5cuLLlxZcEly5cuXLly5cuXLly5cuXLlxYMuXLly5eYMuXLly5cuXFly5cuXmWS5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cv67lxSI7x8+lkEBPaU6fae09+jGe3R7yvR7T2m89up7Q8p79PvPaJ7z2mm+j3ntPae0w5ntPae077ntKz2ntPae09+n2le89pSe0B3+l/bp95Se8r3ntHzntK1uA6PaHl0V6ntPee3SiHl0e07LnvPae033Pbp33KT2ntKcMB3lJ7wx3PeHnAwSDD6GLFgkZT3jXmV7yt7gK3PaU7z2ntKd57QHee09p7T2ntKd4DvPaU7z2ntKd5TvKd57Sl7ntPae0pdXie09pStz2iO8p3lO8p3lO8B36Kd8Svee09p7SlbgO89p7SneA7yl7lZ7T2ntPaGW4jvPaUntPaVrc9pTvie09pTvPae09p7QEpqe09p7T2nt0e09p7T2ntKd5XvEd57T2ntPaU7ynee89pThle8DC/MD3lj0Bg/Q1FlWYXMr5ld5g94m9xoYYVj3mLUMvee8957z3nvPfpe/S9+k+cxdz3nv0vee88Ge89p7/RU4x79JlfmPfrQ+8957T3ntPfpe/Sp3m+4+c9+kdK957x857z2m+57z3j5zXc95nzPefcnvPeVrunvM4IVj2jL3nfc95330nznvie8p36RLHme8957z3nv0veGe4eUC8w+8u5ltZ6bYOIdWOPE5JVeY/fEpuOy5j5x857wx3LxfvF94PvO+7l3mHn0u25e9z3l93DHLPee895fvL95fvB94PvLse8957z3mu57y/eY8y/ee8XF9XDzg13L95fvNdy/ee895fvPea7nvF1uD7x88S/DLnMb8w72XQzHzjXmX7z3h5w85ruX7xzwz3i+8z5mu4Y7l+895fvPea7mu5ruX7y/eXurl+8um523iXpLl+8957y/eZ8z3l4957z3h5wvzLeZe7mrNyx3LazL6isuEJfRjxEgys9NrS6hC5zGHcTNOo44Yk5mu4+cfKb7j55nbeZpdy/LB25j5xeMz3h5zHme895atx7Wb7mu405nvMeZ7TvuN+ZfVzfcOdxXeb7nvLPMx5mPMve8Ryu8T3mPM1q5c5l++IO8M9p7ztuprVz2nvN9x8p7zHmHG4ec95e9x857x7WprS/E8WL7zN3Hzmu4qtw43PfE957x84ec95cMu4PhxPeb4Y+c45jXmXrcx5jhhnvPae8xdzXca6Zrue855hluGF3MdrFUpjKZhIpmqXBHc0h1el4ZUSq45dMZsuP3jluLqxlu8t3nvL94eU9pruWeZ7Qz3LvMPOe0vWGW7zyZtuXvct3m25cMM94+c9pvue0t3mPMs8z2lryy/ee03q5et5g+We0tyy/ee82q5bvPeW7zTcvRmW7z3guHMu4uC7z2l8ZxLd5e9w8sy+rmHM9pfhjRMG1aJXlk7ZhpKnvRgdg9xuX5YeSvC5h9y5G5bvPNmHM95bVx8petz2nvDyl7bZbvPee8s8x84eUv3nvDzl6sZ7Zj5zDFy/Lie2JtuXDcLcwu8r2xWqZnIbRHYRaishroxnKLDFVsquY8pUsW94j2VHHxFjiDvPT2xcvh56cfUHcvfjpXOMJuc4nn0ucXqXq5epiS91x173U7+Yf+419Q75b4jOMun03SXmctF3iXlxxNcy0tPz6bsvfTe6OkfO+m7AKtAyrgCP2ExfUGKZpGvm18RyU5tPmyPWgYKT9lle4BG5c6ppuV4gLeYF9r7fruS2ntAVbm8NVUNpGwjM3348dz4pEIadBKzbWgbjgiwxsjpFBqtIy/zHOay8HdfmDvMfz3L8xzJrLnqDg+d8Txl46puazGec8/iM3YvcMZg3Gv3HwTOTTcxQsFxYI8Q6seGax7iy1EzGV4maY2LqW9Rsy2upfRaKZeIqW1Beopl9S3qWfoF9S2W5lwUuC30Wy5bjot+gWnP1gX0WuWsZgAWrgqEbyABtxdJAVAP7+IWNKpBLlyhMw2hT0wZuBG4vIZIRn7nhgi6xeyOdX/AEO+GEDAJsqr2O6furiGRqAIeXjTRWvtFyFVgQxT8zMsbO8tqClvnou5bFfEtLblvz0WZb9At8xXReIqCiXbOJcxipYmYlTMeIWCPBDiHViKYsMvkjy1E2xKpFjzE2kXiLLly+JcuXUuXLl8S5cuXLl8S+JcuXLuXLly+8GXLuKGXUTwl8wZA6cUgBYidzMuXLGXLl8S5cuXcsly5cuXLuWS2LLly4xq9uTKKRUNUms5Jz5Hv+kuXLly4LEjhZYcMVhdpmIdzeIkUrg4488eTh8bmLO64r1/sj1WagUsglq0jZLly+JcuXLuXLl8S5cupcuXL4ly4MGPOY1QZx7xsWqFgjKJrDqx4Yquc5yibZsx3qbZix3/AJjsIGjllyaYFF5eXxMK3nJVj5ZrRXaxcboygUB7Di4LxnHIP8DRUVrF6XvtK6jey1ARSOqtL5P4VDLgOYVR0diV+mY496+CGAMcof0OiBa0QR1pl9XUz2al5jEJ0cwwahJkBAHZz4X7veHoMDR2YLcDnfKdouI6Es99n3ACyaVqCJY2PP8AhDmDNyO49RwsRqLNSPEHqzXp1Wbwty1s5QZj0qVKlSpUqVK6VKlSpUqVKlSpUqVKldFSOw0e4y6g0y8HB5hw+AVHU1DSEunh9jmNAVGc06i4WDXIypUqVK6bnZGcsySdJotrJ4lcD9/9xNx3sf6VK0A7t/uYSJwR/THQUNoh9y43xzhwn3mre200geGyH2F4tBHTcUCg45WOV3od/wBjL5HpGpe3HohZ7B0HTiUHAWWrS3+KgJLTQv1/T6UujPEu83/Z1qQKyQ89H6fViR+8LUdrx/ZeNeo3utoH/hBARESxOZUqVKlSpUqVKlSpUqVKhqHjoySVElcTSNSaE1h1SZk0ZWlhywltTFY4nMY/4N8E7rUd2M5Fk56OUR9p/wAf/UuijV2v3lGNKvJZLkX4b6D7OJyw+raVSef6EL8dJTL4OfbAAAoMUa+k9Do6Gi/uV92NiCHVKn2aYIANjm/H0jy7A8yqI1vvkflT7QxN/ij6d7h4FwhIwdLDzY/ERWLSlH3uPHswR+KipXvH/ow0OyoGn5qYSsYoHYqxDHEYoH/cdtxlt/dA8P1wv7qCQMdtL+4G0Q1WLfygWfPTwufhz8QqAiDYkxPcx0QSmWAMyujDAVBSblLR07jUAiFl7q/WEXjdGnYzX+CQmbBnETZNyaxqTUmkNdWas5RuYcvmHLFlhjtjGVKJUqVKlSpUUFrQcuIUN1xQ3CiXvAuEF72cSlllqHXxBYy5S/LRDy5VBh+1x+PPfvy0EYARzkfbR9oAF1FUEQjWuIEDuMojSSE1r3rUvdAa2XZcD5nbC+fK8JcxtrYHzzBHnVTD7QfjHpNugENRmAmzHa5eKeGhWQea7n62QpCisNgiifCV0zyUR21+DfxK04KdnA+EhtKlMGzj4i5EhacCXol7NypUdxsBmaNr4IWsrcwAPwAQAAUBQSpXSpmU9Hooi8ZipZL+CABRo6XRdItgRbgHuIvArdh/Uuv+hU/aK3tBdVo3euffia5KTj+ycQXik9Rb3+qgnZLOT4Jjgfv9AXtb9SithHqyq9ylLprvXUOSsOitr4oxQFA32S5RKlSpUolSiVKlSpRKlQOh0VKWcIYGCak1JrDqzVmjOcdqQVcwXvNmbeY/SpYoByy9AvhcALzRZtjgVIopGIgMlH9IzLzaIPnL9oQFDav7Y/cOK6poZ+M/mVqOqpPtOIUHsAFkdV15EiU9MdVhZzTcfJjRrXwbYuVlQah6ZfMpRCNYj6b+WGkSgYPtE2A+8x5EJm8Iv/vGjNq5BO2/3AYBNg3M+C6Lh00DmC+5dkKErSqqa8+fw9oUmaDQvGfeDP8AUXGpLitDxxsFq6Y8Q0BnYxG60swW8HtmEU2XPlwH5mWKAay/B/cauaaqi/nO445E2cE3s/qOd2lsbzDlsiCu1+cHxA2aITnL/QfXcWX0deiEo2AdRaBOyXESG1IKY4CFBZeYAFaqEyxcohmUM2t+Vc/kRvLFMlO173j5lcfj+E2EDhBBQg7XBaxX2l4aX3jcFxsGMBxCM8DSahWE7/tCaqXhuG5X2Y5qfaeB9mDgJ84luBdI31r6zUDMkhLJXEWCaktRNIdWc5ozn2m7Hubs5TaP0Z4s0dstSYDY97y+IksQYxH0/tZnsl0JmAWoC22piHSs/R76DD2Fqgrw5zBK883+saHPgM+LfdH0OGwnx/5Qzygd3ytgnEUiwwIW1CUZRUGnN3sY9/qMeZA9uwu+zz7msL1JLLnqOXXAZHcf6jONmaotJeXGdNOyEEocLEGoBPYMD9s4ZpnEdKMeJbZTd4gpZWwSPhFUMo+hn8wh4AaJ9XHMYAMGj71cpVGeYSwu8lUQykPhmYXJ+II5I7l/QxDvgi3xtF+c9UW+I8M7ozOFRl7vQ/0kMciuwuyHQaOVDOX5PntLKCAOMD/uHdz2/hIt3jihqWxW5dx38Rtkwns/KQ2IYwgIA3vZ8ytGOyWSuN8LK068m/4jfdHgklCaqzDFH5sjsY4/cGIql+Y4Xv8AtKQS7mSHEPhaYay+oBoj6+ghub1NibkvGkPB3laJpDqzWaznDubBma9Iyxj0pGKcc0d5WmoRo3vjzC72DUHQ6V04+ncQGWeNAkfmPm8sefZHV9FT4KvzDayoTB54Pkg1PtVj/wC+JcuNxkJV2HrzMKqKFcqvB/wQ0AaV2L9C8E0S4xajB4BzzFrJWs2LH7EAPiaB7Gyr9U+8AqJA6Bx+RHUr39wlgweIe8b3iNNjjiNUhIbVH9kKaCDgAgRCARGke8UWzZa1H0I8NMdIyd0QPP5wfYkaOftP+whEAld5fyNLsTmD2WmG7vI3GIZBKcR2RYoPlmI1xL3MqL7SpRcLdpS4ujln+Sz5jOfngI/qem5ggs+vMFrvPcTMMPiIEVpHI/raCBkAq0qbD4zXuLF+I9kYWLUYaFJZ5jitCrU+4l58fW/NzdF4k/FR3LDoUav6CEymxNjEvpBhGUjwTWGuqxtdFcy6+E2b+/Q3aJgx6KIrQFr4i7K1ew3/AK+YRDCjAQm4Ep4+nHRgC46szLuOMgGmEMX8AKt7Y+0Zdi5P6h9RhmouHbc6vX2lpj80ZXVYbQ/EI4CkDfL359JeiIMsW/uIBLZeMREEKNzCRVtYAfhbj0j2xewp+WKyFnY17NYfhjWL73XB8J+YKPeKLUcM98RYXxz4i2BQLLK/sZjhqOoS4SU+IEU88QrI84MyuHpE7p9pgSh/eYbJi7ENRotaRACe3V5IU1yBpCRNNKymKroRGf8AMI6r/AReJLeRYOAQwUAqFkkRx2I/F/NRUy2ddOj96fMDcvU6h0v6Uj2Go5iKM00uN0I/hmrIp0jhL74SW3DEqrGLzcWKeo9kW4sWLGBSJC4ChhyfkPu36SHXQ9TjNIrQzEJpDoxms0ZemXtnKDM3hzElRn2pbsMsKubgk17X8EOgQOYDEJX0j6ylVsg80tAMZPxAOjEm1LcA+MwaC5MR+VzDI8zVn9PxMLAmEPtKy6rdAd+zcIEC+7DHzbqZiAWWSHAtcjeYWFgagCalsvxHhDCZo34lLcuNY7XxFaSg1QhS9QRSELXFZVP1KQiHjdjGljSv4gKwNasgXyE92D8y1O+rb/7MAcQ1iOSXsvxEOI3aNSHQwotNfaHL/wAy2LAbcZ+PhfuMDEKYGWKvq+0JF0Fk7eFxn/2FGgCIBHQNNm8QGRXxxRVOHR+PEEtYAneM/mx9oN+rsj5hUsNEuELag9xmVhVlSxzrOSCLhsdPCS5QA6mOh9ICmIpH4iJKuKtQ7A2nyD/jHWntcjGnPGz4ix7I5Re8WLFqKxe0RxjB7G38RjJWT8ypUroHEOJsTcnCaE1O01JpDqkOGHc5zZ7QZZs8zePeI9HF0i/EffCsruH4TUMSoEDokZzMdEBcEPNWtAlF+iEgDCjgCGv66c/tHi2sAK/lhjUBoD3y/EZkSHKp9t/aHHaIWR4sY9xOcJzjebwYjT4sYXKu2uK9xoAYAADiXFOYiEG44UZi0XuJtCt381VeWDbtYUT3bzl+3MAAaMB4gzaE5y1E5LOOQQf6h2Fta5157wcAaqHOm+eI+LgVKmOz+Zns0htDAfK/iDXgmmBpn8yq1qWktjmUQDoBXRSob2sfVP2vHxDBapSJ6BMSpSmJqWXXMYyXukd8PjEQF0NpUaEpRda84zhqBj9zmLxsRg6yqHwrDPhDxBJAjyNkBLjqaonDaLljoNUz/sBYOagxcOIOv0HUnPMZdEgx7aj2M4e0ZC0UN8+REeMRrxAEpVktLpNLk4uLEEUxYsWXtiIM1/4QANAB9BAmdVBnEWpxmpcGCak0+hmrK0znDSzdizDlgzcSJLu107par5hgAFOawEOhqA9LjDiBVKRisHErH7WA/wDDvLqEoO5/X5lrPLraG8D5ANYo6gC9WFkedYj8IYwMGwva5mNJ4yv/AB3hmFgtQ98fBL+zHkLppZHe+0NCFbLXlfqLiOIA3K8EXq9xVzLdG47wiZTSi14L/THZq0iEoAt27q+0FI03Y/bGMM0la/EKJsJd4f6Q1lwtsuQkBtVpf+qEN6ezdRIqOBp476/EVi5j2PA1foYb3+atoi+wlfKLbcyuGI6aiX94heYXcMpgSwjUxG03FaWV5i5W+O8sWwclaqOfE9zEQ8bhmYCOKsFGBCFLh/f1uOumCAKxlv5Goc0KEH6s/iVzq7RUqGqASrrBHGktlICfhiMMblq1BTEaBcfXcRKa1KgZ0LJURqjY4+TtF/avcivNS6fPbTurhihUJ2YjLe4xFVbq+0XvFYsWHQURxVQfrFbcXr7H0kCGCtwZJmwMIMJoTWHVmqTSas3YC2UtqXt6WMEjeMqmYe8GJz0NysVCMYxmXNXQZQduylsPpsr1F8upY8ScPiEZFbYEyW4PMCNmm5Sr20eIID2becxgHHmZZUCK1fft8x+XAWNLfA8VcMovvFeuPhFVVbXmMWVMxV4mXcfzFab1B5dSip3ezH7gBhXk+h/r3Bl2yZV5leCqrgEOP0ZK7yo+UmnyA/uMNofsgDv4lcS4eQYZFVxauz7p9oeUJv8Aqgoa7FQz6lvddpojG6KMW3MeVb3FOGO+DDgkcW5IIBF5G4lsNn6irefUCjW4JqKcA6/rcKU4MxroU0DGd+2ESABkR0/MTpcIhAjTNaiyVIyB4dj5JSLBKlu65/7zhQQFEpRf7xv+6QNERbFg1Vq03T+4u2FwYKItEVuDdvxKO0CtfSx1Lx5nKTUsux+YIFlwi/PkdpG71b5z6LlDXiU99Ven+lP6hQUmC3FixYswDOE5r/xK4lflPpIE38TYhyTHaLEIBOE1hrqkvU0ZzJvHOHLN2GMzGClXjMx8rOw2249flCEAh1WM/cOSJTE5xZg+ZjAaMPf2gN+Sl5insJvEJn+U0jvfPouPFzaFXGOXv6l8ZnNPLesGNfuPl9umF+OldGDBkzLRmfAiAK0BytBM2ioSiceYcASuX13+5YpxQ5QaLdT4H/suHnc4iiLUWDJl2jjNfgleGWQyakGryL+CE8pXvK1j5U77DA7ssiOGGlL5Fog+w1qopOW+CF0071TD1xGFkYjaBbdDHi23Y6l4EvmoBWdy1GgasZVF/kO53f8Ad2XdsjIODk4U64qP4eSb+B4bPiZjKlCzcROIJc0RWXUO5Oh4oBA+p6BKEpnOalU1ULMwxCHnNPA8+9+5RjlWhH2B5+FhJygvFs9sf/a9rFikWX2sBV3c/hUAACgKr6rczfM4+44IAF5axHQA+2UqCk4XLMIFqiXDAXfiLyh1ennOUxWZMbJ0b1GGFFQLNAQW6cC7wD8C/mF9AgRJ4jUTmeo6GHYljGlCA9JumpoECEr+Wf8AiAAAAoBQdAi9MvqNEPU4Ri2wyNE7PtOTsO41fEUJwT175vPGohdCRUWj/g36mnEgKCXiCq1CLeCAAAoMRaIuYsKd2WHgH+2CriC8/eMGWsHNBCrQPO1CCqoAdSmAxlzTE/eArEYGNY/WuEh6uXpyTUajYZ7gyChbbRGAMMKYYKSrsbBGzCHOPwy+JhbYHbi7ZxDXPKG03n38fa4HCU9mJWug+0VZJTrcyDggW8wAANH8F8fUxOWo4WRQ5Kj3xEWB4qW+Bt2aQApWS6U5MR1Ugcrp79SpBqgBjgr/AO9+YkQiigipvGjOv/i2Y0WnBf8A1Rmtpbc5VfqQigAu3VQ+sab8R1tB9NPNYpMw9zJsXr7fMfUa8JPhb+IaaX2b9sBDRpLP36CH0MeGazakJb4m7ULas3ehmdoADy7fiUR0S2gAOhcGEvoypUCVXXiBcojQxQSsn4eIrLgU4zUq9YEoYvnLxLd2KBfjF+tHB4gY8hSOexmsf3xiEG1WWYRTGwxfePcqFL5WDFiwBLoLWJtTJtZT+EBBbleQNcjP6kBQAVWKjTbA4ecQmq4jJrEd9IAOi5uLLl/EcEcnZgS8zCXFVKHsUYNl/OSPG5uD7P0pFEwjlIe/GTi/XaGDFWgYx3H257w0ACqxnqMQGYahMfwH0vXcIS1m+cVNvYO8SsaLYLENrripRAQtIsuhysJ0xTHWm1reDjiAgYqgAb8eWHjKNgrl4hfbJx2hZTUZwM4bt5mcecrI3Az0Xhv6FAVaDmKd53/K/BiMcTgeNVHad3+pkAMBRRgmW1+8DP8AcBhg1CHVjK1OU5wZirdS2YtwENbcA5PMTYEQP/BNe77T10IQqujO8r7yoErpxUvpcUdxVNhHWiOSJBqi+WMOltQar4L+RURKBAUWF88ZM/8AGqO1Qv8A7nowu1dVAhgGkXDWy2tXg1LxFix4Kfp4UfI5K6QL/fQn3SsLEnsD+zK7QXPsT4hWtBrdagW+4ImO0VHeeWYssineXBiGwPuVNYlpfsTSukdWWhyZj8I50B8Cnt/cBXCwYPjcNco6lFyumZcPqPrZ5mvKxzxB5Yut4YwvBoI/FcubfF4DwEbd/QgggjhEsZXW8cIKW1zlqq7cFLl3ioCuVNo68Pi0GrWVB5zWsv8AmOnZdWDNYx8QurGmwMtzkCaBfEoBBZk2V89310AgMCodYh9DDicpzlrYG3vBlvcTeodENLi2WLLOBaX8vEPeoOgahWpzCDmXe5bL7xPt1Oly5cWouItSqy4uBBLhesar5VqD94qynLXsKlMCsItu++Kw90T6Kk5BuBllPIVggBSH2W4sXoqlQ76sAfxcegbVyiq/HRa7QVjMHuusr+uhoLAIVwRlpMKHwQ2w4ir30rzLly4PxB8wZfQJUdlrslJ3XEWjljLLE4MHmBQt01HlFrWH7ssF3ToPu74fu9inIvwXWrvms3CqQ0F7edP++ZaBEtLGy+l9Xofwb6XDExWn4HKPrQm0qw7H1OjqLwsNRV8oKD8T96iwtAHJXluqMh3l6GA7V8WtA7EKxJQEdS+8N9Yh9DNWaMLTN2ZqLKVHYhBS2Vj+BNWe0wogoJPmP6jK5HoMJcHoLDrfS4rFigTeEVVsXyAcidjzH8aixzVfd8xgKCV4lPSzn/36Xe1bV8QWLuNwtW85hW10mYs5gSpEKY5R/aS28qD5ohhHMwh80w16LDuA/temPaNzNAMexNg7jplRDWK3pcISpXS4V9wEB8QDjMdR4LDeEsY6DaBvZn/b/wASyFlsWR395+8CjyrauwaqBx1JK6VhV+HzB28yo805PzDHqNoJ/E9bh4VEYBCDKs2oofdz8wSq7NtoF/NX9NxqYhs3GrVqIotXi5ba9b/EEGaxWxFfepVqHEMS83Flw31j6VmuZq+Zym7KFqwsTRpulQxpYsALX7BY6Ms2NjPwDEY1cI9Bm4dCDLlxelxSLFlHalBVhdq6DuvaHmYQlWO+5ASooiPdmvjUeXP0geVvUqHmVMFpw7G+i9CENMEL5uCKmRYfFECUpUkdxF/iOBKQvsT8Ruwbp+8q1UrXzCq8FPFw3E1M0W8y5eYQIEqUxJWZgNbhdR4q6mkecxZs9pTC4MtXCx4i5YRp7w+ZkBSZZ78xFp2Sl28XfHxAJrTOL58Pz9OfoZxDpszBhsPB7rT0sdVoUSxe3wfv6iO3rbADtgtfxBura5lirnEMCAAAGAO0GYsQb6MMQesfSzWcoM225wd4dAXdC5jGa7RF2uX3HiC6UtVjN1/1Ri/KDdsaTh7jcNIkvA+XE8b/AHBARsciZGVNQfvN9CoTEx0Ol9o3FrEX7zgmV5jEaharohsFKaLT3uxKKA55WWAzZx5xCEKBUcUH0vSBESKCWho8wyTwXl3GMCBKOsonkF/6hi6/GJUEFYw0hT9xiRE/AmIDkpt7cy+jtn7zaGo8vQhCBAmagLGElbOSD3mrtHwR6HDcYYteSK3XLF/+x4izKx65CUlxpaWwHjUsmXJEvA0+W+/MPDeAU7TJspE+JX0vTfQKCLdASszkloPPztiDRDpWfcbfqN+5fTiGhQLRWDG9WV4jPEuClKfLswcs3OkropCHSQh9DGIsygVxiB7Bbz1+YHDBV5L8wlVVHYgjB83Rld1sfJD0tTcAcU4H8Sxz1oUG78fklfYoRh14H9/uWNPDkmJfaDDfQLn/AFS0lyys7lxqRtqLuxbYrpEXJgnCfs4+8Mwwich2lMfVAX5ECJ2A+lrcdP4lCbVnYlQCwOc/+RZzAhHSxPCF/S4SSKiOOH4qJEAuUDN1X+IAICgACYobpqXM8BcnGpW/ml+swx77wcRbXrc2gQgQ5RJilUxDmY48EbRXWulXdUF/qF7g1Ltu6iSKzMXHeFBCBmDSKpV/Y9SvelTwVdI54eHceI1NYpGDhifbov1DRUSw4fNy+vMpeUAby3+o8e5f0YnMGamIyECo0EaoMa1kH5OvEzac5lGvWh8vMHEALItXBixIQ6hD6LcRGzHYgWqDp1es4l7jhOugUndbHyQKOxsgtvgeO5v3gYW0Fcu7tjCu/mEg2Ai8phILPUvpfS8dFjSLdQXvFiPJCaJAjhQ/I8eYxVXylnW1TrfI0fRfvIRzJQ+TMsVk0b0CNcRYQhD+Cx0iMMnNv5bUJiLCGMmQiGK2rdOXUurg21rZCas0gEdfRUEIYEqJEsiR1Mbe+Id1Vn2XDrpDku8EO8ZSHmiK4iXbbLhCfhFHYdBSaSJllxV+QPP5jlqceUO/I5p/URPpqVBi9Iwu6P8AlgzgpiqUx8RDB1DGcPaYroPTj3HUCw2QACjKm9P4zXkgHK6wwtF+WseGDULoiJBOi/SCH0sZrNenlGPS5jpsBmKavVjWJeLVcue7fpz5ZSvnEW+7NbygyFCdXw9k0nErpcGKQdXBCMq6VnmLRa6hMa6RyKr5D9sKjKFs55fRmNfRy0NvUgBYRRdZf9RUHkXjE79CEJ+ch+7GDOgr6hvNlKd039QxBEdUkNMWSeMWTsPfvqczR6ZvrnDqBAYESJEg0RGq5gpQRF61AM0GawoXHtrbrFVcWIqIOOhuEwCE79jDI+HhjwlUC/iL/rzC5qAotthllO9Ou8OJCFAVMsubl9GOrmkGvwgH4QZyY+Qxfeh+SG1io4YP2gXDE7GLdMuOzMCwVYuoSx42BFzuAupa7QB3QAQbadQhFFiDmEIHUIfQx6NZz6zHMprooEuG/jQwgu04M8LydmBczoAU2rPfhyp26NIk5ibaYHEVjGXUBYCYCKYLKl2rpXOYsA7Wdn0U8W1nehPMgaly+hp01TdiLlbUTuoY1Yh9/QENz85Py43f7N+GNb4ovujFoXVZZWsheV3tIbXv/UqpoxczBCGoahgQOiRm0csVPuCnNQ8rUtbxUXzojP7B+I44YDoIQceOeg8wBQljhGVBcVt3rCl8S/E7jMK08dl8naIGqMN2ZZzjebrdSndkDphlVds+34pJJRtOXe69e5Th4WcvDFGrah+nAQTJx5E+JlgCfBofxJ0MAeCPtIh8b7TU3mDRUEv1mcCxBUUsxQzRtiM5KMmgPjNY+ItQYN9DEUHENE1M5tCEPoY6+pzuMzGMXMGX9hTwk9nZpvzC7Jj1ZDV+Zcdottiu5cMyiBFIdNFaigXnwMIUqo0DzWC/iVXwIYvANHxBihutr1qfi/2T8J1SsLTRKT0Bpl2Cic/N1GPvoEIE/OT8mNoxs/emAs7nNVjHVbTbP3hSBYfFhHZMUMe8BHlPcuDCZsMCEqMZvHbFyd7h14t9zQw1+i9C20v9yhYaMEWYt06mug4n3zxgQIQCBBHhzHlVRFQqO/vK/YSC6K0lVo1BgcguGqw5ozi+fEQUJZDdXm2OqYgxCqApWWr/APrHGFguV5S1hzWoDuPmcSsQce5pwxT0QADVlm+YAFRYBVrHjmOoQahqDBroIx5m0IQ+hj1ecPMeYypTEiDEGH7Qzipr9HKL+xB+8tiavbNw+6/l0GJcoilQuZ0GGCv5hAah9bTn2zPygtDkweNRci8C9BgAoADQfS2qwE9kCJ2AffUFCwRTiYwtShrLiOpZYHaiXUd9CEJ+U/U/LnADhP8AKZSxIeUf9RjCYBdXamUzWOqe2V8Np6N3S8y4uIYcENw6PQ8scFxUHuUgEC68GP1CepjznP8A4RRcvEFUyobgK6CoX4hMQCBAYZtHAw3fxfRlI1TimH9fhK0bDC6b8bjkInKgFPsB8IlOdxb1iU1mNz9RxUuFjiW3N5YU2oK+DFQ0L9vaN71eyoGM9F0DoNRqoNdJCH0MddGvXTMZUrMFGIZcdfELyolRjYoJrncLuwYyNWD8EsSHqYXQmCZ0c6Yb6Bu74zBleMJHbP4ftG6rRIqjbe2miufiEWTZnL0c0IuFUGDJsPUACjBKlSpRKlTuMMXsy8RZccDIUu+WOepap3CV4Ku33vo7hCECAg6RId0Eqd5v6gAXSD9mCFxUPMMYbQu+0cCGXXnmVeS39x2x0S5cOg9J1YsbmLhEDbQGVdQczAKVZ/8ACJYihkyqmjFhqYmd3LhBxBgGO8OoYIE4g1bFVeYdveNRmf6h0XQkwDjwRG6joABjzYnZ8xsCoFNg/MsjnUWALp1L/MIGehPGlsXEsvsln54ht1xRS1Ocq2PJzDMN9B0DMCVBM4Qh9LqPXzj+Yxa6KhzEVjLplaJsiERJZ2/vAjHWGQuXIUHOUPmEfMFhejjRz3mXOoxzd4rWcwApWlYDx/RDCHyttQ4yWSlB9QAKMfwoUXkr0r/UerFuyX+Y3JYP3WEAUAMdOehDcIRzKuBrAfsTzoH7lGoOLOcJjGDqVbeo6pu0lrFUzMKyhZ3ijyHQcw3N+sdVjFhjGRK/ospponMLuK/xAVwf/YvvHvtDcuE0hCcekIdDpmIJivzFO8Yi6C7gT63DVZD+ogG+qZT9jf4goSpZdj+Bb9PiVn3ERlZQMN+p+oFyleInMG3zqYzI+aew/ZDb74huGIMGJaHQ30kIfRbSGdO+HoM5znBC3gXeJV0xWNNxLYlRY8QjqqlAxpv5/EAPAFig7ErV73mWVKlSpUqVKlSpUolRgGRX0D+hIcoUp5zCuGKT8RjPiEIbh0BXWOl0/wADHPhBhWA0LQ/uMaIdhntZADmcL2AgBRsbMUZ8CLDv9IEOixj2xEWmlpL7MbjFce4V/qONSTPgbYy4sy+INxhlmCvQQWkMDpwlWztNwoF8sa3uOfYiENNuJXYTlsPL/UrJ3CF//YbH2kJb24TD8kRNIYqFNcBefn3AA7EETmVW41TG8wMUblMDYR14gdtrHqEFWge/gO8sUMiuTU8wv11DxAxCGpvCEPpChNbhhy0zWc+uVPUzdTxFYlEYlsNURjV+lV6D4/aGuxnCq/ntmwy+2voXBNB/cTAbCzjsS8x6EIQ6IBVv8tCDC0WyNhDF+GFioDaGvZBSthgVXEReFFMMceUWDiLPTWLEIajGKKKZ65q8Axn4EVsqrMAAKABriPcWZeYMNynzNob3DtBAx0ZUW0MDvEBc+Sg93/UdFFgrRR/8l+5Equ8dJQVd5UUaNqzz2P8AvxFasqDdm6dg3dDLlw2DM0vDs1ff0vNoUiLsL2NMWpXEqnE3cr5j4HVLsM/1DCgiXs0wIQam0HQixNyEPqve5mEk5ch0vcYXmGS3BjzF95cVqpdmYiGYveMAJcP+tR3b0WKi3B49SpUqVKlSpUqVKlSpUXiEx3DNN8qr/X0IC21J95fcAtms3BnEGEIQ6HyH3C4AltV92/pGSFEqcYoyxRaBA4yR9oXV2wQoCZpxUeI8u+ZcEJx6VDqscDN5W38Qh1Qmc2tf1GeBa3xy/iKrrUdMW2XkhzCppDDiGoECpxGcR/olnmtRlZmcLsCu1h/cYMpibf8AhUdApBdQIEtuSIylJ+n9diCBolXhXYJZNVdlo+T5gw/K8LcvLm/z3YDe0PBjNef96l+UC8Bu/wBO+/GdcTsoFBzXhIlSsdkDIRD/AMwdqGRvAE/EAgQCHQdW/QfUxgGgQ8RuNRsa3PeMW4OZUKcwHUS9R5rFb4Xyx1evcng8QOAVAaJn+ZyWkSMZOlwPcB9DXAXyS8uE3faMuEIQ6Mu8APQ/UJd34tr+0zAAF9B/cY6i8gY7WQw9qLXFEaolOjtgipeo0h4hDo49NvUOiy4sMOY84lQOebFZv6YlvI/1RUXmNSR3M3B/MCyDUMGoYOrHCjb94obxCDdxh2apDyr/ALg6shyGP9MCAwIEYNsdO1qsroLQJyOZWZLa4WQ8+UAUeSyEsHJAPkL2fvmDgb1ioFvF1dTUzxw0HwWfDzBKz0EUNRM9Gx0H1MpAoSl8xSbql7102zDMrY84mDMdQLmCu5l4wcDQvPPjHeG9ZVvnH+A9VrCEU0fZCvoKpzSDmBtrAC/OZxGEIQhCGZas72MawME7vK/SVCoAo+qOoTBphODLELcl+D+pUr0Co8v3L3Di4TKds1hDz0dxmjHncXNv4iNWaO8ZiMlSwrm7L+Is3xBtPM5egCQXBB4g1DUCujGY4RFtEG/tDQ6BW8QmAUgt2QI+FQcFUQCBAgQhNAc8PpIAEcI5GO0FrAsGWBYNi0eIIF5nYdFtw4My85p03e/jzAuCvcOgjFD0H1MQIaco7B4VeNTnHiMzFQwx3HTAMkB8doVf9RuMCKm8hN/aVRRqVMypUzKlPSpTMymUypTHBcBZ946xSlPKX1WhXjMcijQdruMoVSD3qXg6EIQh0dR0cWKPAT8MuvwHven4hYY7hU6bqqGVkzWzptS5dui67xflOPc8doX0cYzoOjGPEcNBovHGhlvuSF2rBOOVa1VYioWbfHU0S2Jdgghh1dxZRaBzUb4fqUxhQccMxbWVcAJf3jQFUjdFsCBCDWaLB4oZuBkPlVelSmZldKjMb8PEs2GNhzq+5+c8TMxART+zs/qDCDmDAshvrEPpemHLG3f4g3Cwq1AjkmeoHMobxFMdQOt88w3LQZV1AzoQEMNXyv8ANfVi8qNecEwFWA9B1uvYgkJSTfc/4hS7A/Yj0GEIQ6tDYn0j9iZ/yv0MFGKzS3ccQlltOmbg4ORQw4YlQ95gVZ+CDawhOPSMOixjwx5fUxqKTF2LmHnILxQP3DDzQr3XLG0O80fPUzBk8Qw65g+nq4bh9n4iRzEMUAfN7/EDVmi+xg/bPYLYBKgQ75FQnfCCHNV/hoiJEiH3Alo2fI6gPRS1o1dudj6SEIOoQDfPUPqegO0bp/10bTa4YUv7gR3iqA1tu/nyusRN0JSaV/ohgL0CglMplSpUqVKZUplSmVKlSmVHrLEK8IgUB26mzkgIWhB3vBHd3krzmLfQhCD1WEudhdd4uKKSehp+orioFUwtjcKyzOnTFCjtiEXgmBDH7Q4h05wh0Yu4mHa3DVFBO7DK1G4YZ/8AWACuCiPJNPnoGQgdHnDqHH0nUeGJtYsscA4aHfUKwUIBnbBBFUCBAhDktVX5AWXwUhUlMqVKlSpTKlTXcopsiiREChJgOFccQn/mbRkSETqKEyhCH0sNp7CE8gvXwTn1NpQs8HS3Yd5fSulgs74fH3jDU+xsPffMCigo7EolTEqVMSpUx1qUSiVMSpUZLIx2Ef39BvOGz4l79hbfOIYGAcGOlwhCEOjKL5/kkERRXnnJ+47meyVAyXS194FKoA3khYlo5j+obm3XIdF3i4YsMWGGhtk9mgjbSnrxTf5gYn2odBCGVsvnpOPpLHhjLjEd4mc9lW8u/wBxXVCo3ioECAqBBeN0nFo/1CINABMSpUqV0qVKlEPAAec1xCurcxbbO6WJ4vtLxBTJBvHWPqZ+QfuPPsf3OU5dHFuDfQP9za5v/JPmWtRsvHqP+GoCvEdHOT9AfrqsxrLET5gEyINhYRk7RBeGosuEIQh0YFDeIRs+KhgUl0awBHdxekInQB3e8RZo5Q4My0SVRjoblIo4Qj0Lh9x4ZXUURgBnuvtLoq0l+xAxN5WCBAgfiGn9w6hmpDX0luPLBCuxbLBSBOBs/wBx0ANMrj/rhAQIEfGMY0A/3/JQlOR4YLzQOEs+Qs+ZgA8FWgR+0LQEm8MIfUz3sZT3IanLpraOiyvYI0RlqN/8NsNEVmvKxiSutfXUr6a6G00KrMq3f+hf7lxYsLeiCR2mB6Qx9ofqNS4QYQ6sehWZ60mKylOebUcRYrFtg5h0aEIR6Vw+4z/2PMPmbcLqn+4u/bZnjLHWI5iqgLAIBcH5ggnGHW4sR+ficmI1QsPF0REAVJ4Ny+2tg/LAgECAlpfsuISyr7llSulfRX0EEm8OlIu5Q0adLkOB1xiGQCxVkcFevMx8qxJwcms39vODgpYueONk7YQ+pn5yA9L+yco6I6UU9v8AqKWRUwPY7HiVexGfb0Mf8M0c0PmXviNec0fqKxe8YTdULGLZtdvwRoMhhvbuJS3sW5vLF6EIQ6sYo33mUylQb0zNDdj0P+4sXHeLE1qHU8YQixxYrTGbcRJF0unCUH6YFTShe+iY8wt+UrMCBAhIYcQw6LHEeI2M7+I5+0QPB/8AYl8FO8XbHsKqOeYECBN5Fl5cf3Fdcr8H8pCJUiciCA9ruDWtSCOLj80bkyU7E7QWCvKcPqIdQ+pjEuhQXNQncZry6usfuZes2nKhUE+CBuCMqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpRKiZFuIcwRMW3FtF/mLFj5qw5hHLa5HbBGhNOb8Mqw3d2u6sehBhDqx6FxkmBxXwWTtVVf2IsXiIqXA7wZnGMKzBuuixb8RcR3DYAsHFOYYgtiedr+pTKpUvlZqyq+YGe8CBAxDmGEmkOjuLFiPLMeBWcyhMUR3l/wDsBp4r84hhqlD3gQIEJtEv0X/SGM5s9sqVKlSpUqVKlSoEM46TDVQiA5HiElkQICgmQr03uofUzyNAjQ7eXgjAMpteVm7N8Sy3LR/xHELW5gZItRYsK1UKcm41mKVxvRO8in6nGDc/OY7hDoIdWMRljjlops7gMUSUp2bWKETFshluG5tNSEWHjosqjHUe+8Jm7VDv/wARhgtdpaoSoOBZjNEWHvC2/UDPuBmBA6TqGEJcWLHFnzHgNAGIzQoJKzojiMKSu+5WnKALAgQhw3+qo/uGGUCB9v5CGo7m5N5bBBeOkphsyqPpCH0sxHcEGblils3ZuwSmYypRKJUolEolSiVKmJRMSpRKJRCZ0ix36rR1a/0RYsWZkl2OO8JY2qvxiMSrKnZVmQbCt6nklw8dJDoxixRaHIW0DDdLYGxGgzDDoEFtMEYsXiHQbg7zSE4izwm8awhzDPfFEZcFoGm2DfSHLAgcwGBmGHJ0kJcWLHmPKza2QtTxGlsvoKkrebUpvEBUCBAmM7DU/wCO0AAOCVKlEolSiVKmJR0IV041KlE3P3NCFI3hvzAMZEs+pnuSsqr91ZfJDuXtmzA3H/DXcE/KGRsb4MP1FlxamKdIka4KNrnJ/wCRqDNleiv9RRUuXCLUIdGMTU4eI4xhLVhrB/cVtqO3NbP3Keg1GKcwlIMzX3NIdHhmSZ99PvCsFsq4FtjqAA76LhrpGhAgQh06dJ1WKPSWt5iAjq/jhmZApH7hOGB+cwIECBCQLBV6t/f8oQgydAtLmxNSGS6Ru4ToVHBHQs+YN/QzFOxDQeMznOc38Slxj/hmDkRCA4H7bYsWLFzVhz2jT1gC1xTGCgBF3mlixqLLg9BqGuixixFCTmNaBtX8x5ZgcaN9DqO4QMzKGOGwqHHRtMfw3FmZxS0bNo4x/tCfbGyo/KOVAwQIEAgQ9chHUYuLibQWb5j8TI8XKj9zO7PxBAgQILmXmWAHxX9P5jorcyqC6nGakWOk+hjsvRMaeIcMGWb/ANQRMxP8Oruv6xmCkaa4IsWLH3zDrcBCmGr4jBTQ0dbiIsvqFQ6MWKLvCIhQEsaqEHKAigFAm0f/ALGEKuDoHSdNGO31HOX3hcKFujK/1FhcIRTOVYhUAXW5UCBqBDcHXIRj0rWw/uUrW/6mdbAW4m5KWXtmBBQAhuaRfEZIytvaelfxm4HaCbzYm5BiNSazWH0MyubZynKLc75tP2jH/CanpTX2h8Wq+CLFiw2mgFvUYm7TfgEKhbTfukWMHo2IcQnEWLEUU51MR2isOGl8R1oYAKFVY+4x6G4IM9IwQjNIjTEa5gvgiqurxAVFIj7uA6ZbPeqmA+IMkCBAqECWh6CEYzdYILQ7sKUtZL85I/oD4CMs7VpxzADoSuNke6ZTQyBfx/KQ6NybHaC0mhHg64/RdOxBkeMw7hwznDmCuIkaiSiVKlSpUqUSiUSpUolEqVKIHZw/IgDGgAixe0WMzNF7YUsi9DOiY+TE/ditxh0bkIMvEehD8TKvNehju8ITyFEAVLezkoI3liR/HeBmDMEEPboOl6si4yRywQUhOLVI6giIXkK/1NdrI+7NGHN9oECBAgQwwIQj5ilR4egyPEBQ7dHeARVIiw2huxlSpmIw2b8ghIrKJRKlSpiUSiVKJUolQCZM3hyS1naDJOBNScOkPoDAcrAUubnOc5zJvO6Md1H/AAmGzmrfNxYrFizOayBmPm5Q3u1Lh2rsCVkwRb3GE4dI4mIxYtxTMBtBpVoIiamPLpj4z/xGVVuC8mI3cY0sO0OjeGoMw1OOnQOivvl+w/7hdSin3/8AZjKAPmbn4h3AgSoECGmaQIdGLEZWopUNp7R4FGTEJyVnMPMFcG3pXRjdNei/6QxGMF/lx0ZM3Je5sS1EOCcJrDqmsRkYBAnODbBl/c3g5jEldK6YmOtSpUx0rpUroUZk+yCixYsuZZ7h4jiTUK5MjGYkZWulojGG4qm/UsWIv3jN/wBP9sqcKs2hZKVBYDlcscsbqJmECCHMrCHaMeZtN4cGq7cMI8ErmguB9u0N+hDhAgQIECHXQahLi4mktEhq/MSEabszI19wrDQt3TcqV0xbf24D+4YpQJPjpUx1rpiUTHQPEKm8wlLJWyaE1JaPEOrNJqzVnOHfSdxGMd/xY+nnpcu2wi+zgixYsWPmECjeUI5JZeaoM/1GepM8mv6j0IPQpcWLGO41mqBzi8EZfAQHL/6jslYh4oI+Y94wIEEECQn7ixxc+JkuN6gCAKLhrn7xBbRQZgdQI5X2gYgQIECCGENQjHoeZc1Ssd5R5l6dApq8wEBtrcrqW6BX/jxAAA0FH8ocwhzL2Q4TYmhNTo0hrqzVnKc5zlsw7nKox1/I/V4sTL7LUF+1YpF7RejsbAoeLYZklnha1L1qBe9EYwIRQ/MH5ixcxjKuVW1joLQxWwoZpMszfm4x8SoDCCfj0BLi4iItxQtcBlXGIeZLL4pSOAl1Y2dAt9hgQMwJUCCGBDoxixFb2jzAwRhOEZ7blId17dvoqA1LB9of7Sv5S4TaYsRZNE4TUmvQdWax7mjOcGW5u3DhiZiEd9czPWpT9fHRztolx5AX3AJcWXFjvS8QwLiWMzo+3/2YYNGPiO+hCBCXGMV+e8bhmbNDu5f3LGDrDCrT8RPzHoDMCEMEBh35lxtRHaLieF8nwxpJKjhn+46CgQ+JUNWveBcCVAgQMw4h1Yylbm2Olodu0aKKFbrRxLsrF8fP0i2WDPiv6SuuZTM/RU5lMqBCoc5m5BkYMnQ1JrNYdGM1nOaM1Zz7TlOcY7j/AIKuNg+6XiqUnvlixZcJy6Ra3M9uzLfB/wCxU0Cw6LA/qPUIEDvDU489HmMRktBlXgiBq5Jy3+yE8wXEQjxGOoBcIQQMIfno6heg+YYYjkCnoiBcIae5UqBCBAgQIEOrGaMbgv5S76p1BL2VKRhBgLefoU0EpdAXHfNA+x+rM5+shqbnRsZm5OE1JqdA9GOoMTVhwkOGDcO5zxBGVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUcjRX6JcdERPLmLGLGcEKBsuyYnEM99/1Loc4Vbt/5HoECBAgRjj9Rje/xK+CCLTbGP3HdUM6WxP3qCfaFe2fvGLMCEHQCoVAmEbGMxS5Uh8Q6ccT2wdLRfglSoECG+gQZgQ6KEYzEZt7js8sO4cINgMq3BFGFlGvov1IGal5fi4SRSqfHEqVKlSpUqVKlSpUqBAhLhyStk3GaGMzUmh0HVms5TnOUGGbtS8tE/wlkdFDu0TAlYT0EWKzMTVYCrOY4EBDWWv9xw0AB00f+xc9AgQIdHB6jvMdRm6qWg3bgmUVp84IYVAKjXE2jGBAggghUImJsxq/JEjTso2vbK5FE75gcGpWYECECBAghDUI5Y6jNehBA7xwtgpe3EA7gue+5m3un6GY2lNu3/0gBFBAfzECZs3IGybE4TUgwTWHVlaZqznOc2ZuznHbHpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjgFtPYgtS+rGkVe68R6fQtuAf7hgN5j5bj0IMwgdHtHd7jqKWOAzfiEZVovFaPv/AHKZadbEyf7jrP2i7jqX0BD0kCBLLV7gqX8NRhos1JLlRDg2FQJWYECBAgQIEOgkrMYy3QDV8XG7KlvziKAux36h+S36GsrHsBj+7lSpUqVKlSpUqVKlSuh07k4Tf9oMEOCaE1hrqzWcpzmjDvvLWw7gbif4JqaRgrYRHOV/o+nmbbwFvEMQABFJQKJgrI34uPQIIQOiY/MSMcULhvOodZFDDLRWMhmw3gT/AFFiMbhAggggQ71HAsGGcocvcqM7KlzvEK43mBVyoECBCECEOhCPWl5g+yVRagK8ssAOQ+IaNVg6ufhTuhiO9bS212/z1AhhzBkmKEGCapoTWHVmk5TnOc5zZ4vp9o/4FR6dKD3zL3KYvWj8fQEJzNsnFWTNsAAbyQz9EPio9CBCCcRjGFTQrBeLgeVTftIvc2N+q6XoECCGqggSpuhzxNWDPxKl+aoYvuO7NFXAwyuhCECBCFR0wOjGbR+0uqeWpmJYLlwcSgbs8QKA619CujTTL9VLyKVD3/OQIZQ7iMUzNiVxNSaHQdWaM5S+ZznKPMM2j/gvJ6Ah3f8AyU1hkdjoECpUV9QVIXdX/wDYoU6DNc0UffEqio9CBjoEqNR+0T7Rz1zFxRqXEUskMXthjytnjLPWPQLgQQQQIEGJVHudkCErdI4wy97SUHm246ZtC/vDXnoQhCBAxDomOrGOfAjyfEwxdjXmOouqFxoTgX6EsIIHGR/AQiMAB8fzkJpNybEeE4w4SlE0h1Y8R7nOHDLZmyy9z9ox/nFFQissJEqe7B9i5UDv1dSoTYeFKh+putHDWVRNvviMqBAhA6pGXw4G8XVrCCbwHHARH9qewJvFzUqBAggYIE+Oh1DhAxHd70jUGEsOZeOUqXjoQhCBCEI6jqcdGOl7x0DvHqNYQa82r2xESDgJR1J00BV8Rm9u/H+g/mroQhgmxNycZqRYOgerpmk5TnNWcocp0sf8CnmmD65mIJmzs6/ErrUHvQy9QIo4KM/3HRpSHV6mzWuOhuBCCGujHMYKggaeMXAJGkK4xDv36KzCBAgggQhFnEOWViUDuCI5hFepQexI9CEIQIQhHjo6lRjVZmZJXp2qkEbkL7Yx/aj9dXwQNTCP/pD5d/Y/wCG+nebmMTYnGapw6DqzSc5qznOU2ZeWiYj/AB19FlqDRmryvggL0IA4CVKgECNYFqBFs4fz1ivkTK3bk/JHfQIECBiBjoxiRo3Ql8oJDq5BeaNJwJ2dDUCEMECBHUY6juMqsbvU1zNMeWCh2Aj0IQhCEIRnMYxlKZd76l0OLQRygAE9yaep3VIJ3zf9Ss8p91yv5qgQnfDkmxG2TQmpNDpOrNZqzn2mIzdlrZux3GP8zo0hQxLsq6tl+xX36hAlRwC277QRLkh8L/cFoRQU/wCMXHoECBAxDoxjhKgcUbB8xkuy+8CoOgQIEH3gQhGM0ZzGOlbaFQVbY/RUI9CEIZghCEdwjuMY6madeYkwYAeiV3sLmZl5VXrSuSI7gv8Ac78A/wAAh041NibQcEOCaE0hrqzSazVmrDvvORzOcYkqVKlSpUqVKJUqVKlRc1dIbpLZK8w2f+SoEANSoEbm4ExlI6qsgqqf+1DYlfk9fjpUCBAh1YztK16HHCO9zS/v0PmVA1AgaggQJxGczWcxhoNgHwVBf7Kwj0IEIdBAhOYfmMYuSLEzHlbmdltL6WWT0ho/Dqwza0vaJ4yBKlSpUqUSpRKlSpRKlEqBCHM3hySlk1JqdQ6s1nOc5yJa2bTdjHX87uFU1ybH84gAAUGAlHQFgSsXHuEC27CsH5zDdtF1uO7DoBAaCVKgQIBCEYxhsICKvBmCsYFtyx3qqgK7B0JKgQIICBA6M56VxGo0IqXz5l/FL93o9CGYEIahD6GMUKVPVonuD8B+4B3KghoHYOohbKB2tP8AgkJv08YdTUqak0Ok6s1nOc5ozNZS2GJmJElSiVKmJiVK8SjmYlSootL8o4W7U/f+nQIBAgQmdCcxWCgvxa/uFdBSow8H7jKgQIECHRjGYzdC4IygRYthnEdFbtQ7am0SBAgtgQIFEOjKz0tYivG4aS0os7zQsqF/ePQhCGIQIQI66cR3GOYp/wDY7veh+Jla3WN8KKeq+gBWwDwBlSpRKlEx0qVKOlSpRKJUIEM38TYgwnGak4TSGurNOk7hwznNmPcYx+jP1V1vdRCvBMKqA87GBAgQIE86AILwYHut1+KiObEvyv8A5GVAgQIEIdGMcwQ/B/cr/KW+ellQYgQQJWOr9Ap+ULCtOWn5jkpVj8R6ECBAgQMQhHUYxjiDDuOBwD6JeERTlGt6Fry9XUzPINvYf9OtfRz9VR6kOvvLWTjNTqHRjqa9N6ZoznBlmzBmNfzV2IYeKP8A4QCAoCggQIEqBBugEveVqKFq5MoJh+gHysRlQgQhDoxjGMMYB+Uw1VE/UtcToEDpD6GOo7jBcllioCt0Az3oYx3dEZzCEIQQgdGcxu4x0Q3cq4qBWMv6gGqqTqZQukC+DrdXJ9kcVlbe0/4NQlYZUSbE4zUlsdB1ZpOUeyc5zJtN5a4x/kPFBFivKsOLVv4IEqBAgQJY9eSPBr8x1lHIumlIBGQUrVH/AL0qEIEIdWMcEHPFD8yqK7FR2xhDiE06DoxjqO4sUA1QfuVCZsQitAMxhCG4Q6CH0M4j0Sswj8+lqeDg/UeYtR6ilqYrrZAv4/wQh0m5uXNicZqdQ6s0ZznOc5ymzN47WMf5LiNAH5jVgxvk0fggQIECBLFN8BDaFivJi37wntYKd7/1cYGosPfXUIQIErpUYx0mCRaA59VGMYQITSEOjHodxgKbaWiIjZkdxejCEIQghDUOrzGPMHLC4BoUvA8Yg2VWJcFM7bXrmumt8ghEGVP+CQ3NZwm5UOSZ1NTqHVZqznOc5S1s2l1lrjH+TN5YrlXBDZoN+AgQIEC4CGGhhDNHLDqogPEersfUwf3NB647LnqQhA+hjEeoIoyt8TEMlmfmOox3DZCEIdWM2j0Cgu1B6gouAQPiMYdCBDfQEPoYx7Zp5YbHmWdbsWeIgnb+IAAYDAde+P2i/wCkM5zd8/4JCBl8QZJsE4zV0aQ6s1h3NWDc5QZ6x/leopl2rP8AcAgQIEAgMZ1KI8K1EhRMay0Gt5iqx2x0IQgQ6pGVGKmQGfUPLAI+8pUajuGzoLhCHR6MZSNIWwA9ENTfY6MOgYgQIECHVjuLRNfcP1DQaA6LD3L62FfeVThYOy/QIboPekf3BM0L8H+EdG8eSDVThNSadB1ZqznL0k5TNZtDmbRj/GLyhkwkLcI93L+oECBAYEppidAIzpG2XbC7YB+1Ry30IQgQ6sdRjtMoO/vCviB+42O476DoIQ6M5juMXMyDhP7ojSsu32nHUhA6CBDqx3HiNoPx0ek5L4QzO0WLMTZF/QZmQydqD+p4sA/wSEvDqWsubk1JoTSaQ11Y8TlHuc5zm7HbMI/yVUaUMuGiPmvX4qAECBAgTMdhe8ERpLXBBYjBClluguV0IQIa6vRgoqAqsbm4zeWeQiXHHqOghD6GaRlyWtm/MS6I0uTtXTnoQgQhCBHoxjhlO6hahGdWUKO6F2gCZzqNkWuV+hFV0K7ZX/DIJwjyQZGak0Jp0GujHU1nKasO5dvtBlIcsEf5E52HHlaIcVFR4CCgBKgQIxL3QQ919yxRFFAmxl46BZ5XqECBD6GM4TJR7xD4IXLF3Gb1GHQQQhCcdHUcdCFcCWF7JBtnCKA1f0G4EIEIQjOIxjy+JlnvmAsWgFV4hACBS/qGncBQ7QAAoCj6GQthnqj/AIYQIXE2Jeyak0Jr0HVmrDuc3pbs2elR/kcYvqXVYH5gQIECBAmBd0Kir4zmqxFd7g+6TLorYOA6hCEPoYxZZKrvccDmdUrdv3HuMJpCaQhCPR1HodzsmE7qw+Mz46v5j0IQ6CEOrHXQ8LCwQyHYQWRTu8Et5treK+hikWmTfM/wiHUvZNycZoTToOrNZzmrOc3ZswxIx/iJJoZuKEtRN4tf2QIECBAgECeEFDqGiAUAUErSjancLhAsIQe71IQIfQxnIaaUd9xAUjkOJ46JFGHQEEIQjGMehJRu25W+80+CXb1FXHoQgdBCHVjHiZld44JlCFQ1nmXAogZwUuXo9KlC1cVQw5nQt8qv11/GQOpsTVDqaE0Og11Zq9OjOc595uzeMY/xVG0IwxtDe88PxUCAwIBAgSryxCwLdbjTFoAVu2dtQL6kIQ+hjPbFTGsLdccFsSqHBUfzGEECBCEI9GMtHxXliE0wlq/ErdzYP56kNw6CEOrHpS0O0NbwV3j2JBQvKzOVpYqAABgJfWtjB4Mo/tKFbf4a/wAIgQZm0GSUwTUiwTToNdWas5zVnOc4csOYxJUqVKlSpUqVKidbKV5QEMmhp6AgQIECBAj0WBR/71BnOI9zAwnY1HqQh9LGEI2gJ2uavNBV1FiLoEIIEIdHox6FY9J2MrR+IcmMr3x1IQhCBDqx6Qyspfa2ZqGRySzVQXFfsfRcYTMWzKB/uoz29CVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqDNwIYbTM4zUJoTI6DqzVnOc5ymdzZ6WP8bDQYZwA/3AgQIECBKqeBYbWbjvRDQabC5th05bdHk79LYbhCH0sdwIBy1K41KKNChzYRx6B2gZ6CEOjOI3HoN5TTfxM1eg/UJA3aepCEIQh1YsStQGo3IIFjNBN+zTbvKYlNW++ly5cc3Ia1nP8AqIABoAP8IhPLp2OJeyak0Jp0GurNem+ZnfePLN03Y7jH+CoLyhky504Z3X/RAgIBAgdMIyqq5hklUWO7lRtJT4IdEgZO71IQ1D6GMYFhlo+ConVlttCzaMIbh0kIdGMYx1GlbVoe4mkKFX+Yxqx4d+hDcIQMQhDoxixPGIM0qjLfbT8mGVkz7Lmio/RQtiszVA/cqVKlSpUrpX0VK+khAzhL3OM1JoRY6Dox5ms5zVnLptbOcY/xXA0A+YlVVh7aPwQIECB0UBXARgS2FePj7x5uGwwHc+ZQABQYCPQhAh9DGJHQIhQbTf8AqNTaO4Q3Am8Iah0YxjGGC2ATOW3Ix3uIyrqzoQhAhCHVjHFunMoRtV8Qkpa2ee0e43g+kvg5OgBiy+dHspf8Mg4rr8ZuR4JoTh0HVJr01pnOcpu9LH+JzLUobXAQtqHfAQIAdKlRXo7PiWZ2W7xQK6MsvwaXpXUemYQh9LHUUikK+IaAWQJi2ZyowaqNXHoGYdBCHRjHoSHjRViQ2rl96jgSlF+/QhCbQhDqxizNkIyY5R0sNkKiPhDE6CvpaiwXKP8ApcNopn+j/DIa6mxcWScZoQYOg11Zq9OrOc3ZtDuO4/xYzeWAF1+YASpUo6taeW5XXAIjebhPYAR6kIQ+hjHAVaIODpR97/8AkAMoAojHoIE0hCHRjGMY4QWGBhAaKybj0IQIIQh1YxZhoYCwAQNniEI2NDj6FixLMS/OR/ZAYoKnr/DIdGE4TclaJoRYOg6s1ZzmrOc3ZuznGP8ACbLQFXxLfMgKc/6jofRUZORQD5lfaWqDDQwFDdr/AB9BAh9DGLmPQeSg2KLp2xUe4vQhAhAhDox6HUZV3Ssa4wqMjcfHQhqCCEIdGMWIt047xLKaBcVK1RpQzQQqraN8vRZcWHcWRoCZc2FtAs/2/wAQh9CxmpNCLoOrNWcpqznHlgyzeMdSuuOlHUwGvkTCxS8Jww/X0h0AILAv89J9AGFaZBT6CEPoYxuHRWRH5YcJQYGPMYQ3A6AhCHRjGMpG0VgWfMRxjC+ImYQhAgQhCXFix4mQNAKrxCSALXLL3VtPugnG7LUly5fQ+sRcaQ/8PmHiA38+OuOuJjriV0xK+ortDc26NxjWrzWCY1NCaHQa6s1mzNWc5mtzaece3R/gXILoOeCGnR83RfWvmV0UC3RL4MA0vmKmEZ5EiA2Lx/M3nh0xJUCG4dL6tQmNBYFwtA723My7B+4+h3hDoIQh0YsYxglWoCeWEe67niPQhBCEOjFixUVzH1Y5Tgii1J/omIIbEhgDRiX9DSs2te2DT1QP8Q3Dr7E3ItTQmnQdVm6c5qy+Ze2XjePSpUqUymVKlMvM7sQM35gSoH0OmG3BDJRFWsBu4+4NSZhrNx4YQGWa6V0Nwly/odJY1b3HoaQ06sCVDvx9s/QNwhqEGDLlxjGMYkFloY3xM0Rul1DMOgh1uLFlRCgLXVQoLhFHID/cCiGRotcfRcuNY3frjL/1KaJUqUymVKlSmUypTKZUqVKlMpqUwIQMtDmcJxJoTQ6B6MZr06s5zdl7TeJH+AsMEhlhzLq0r+AlfRmVFk58SnOAAOi5yjxLRiJ1FuzZCuyPEVHJiEAdQ2AjIahqXL+jDt2ay3NNSiHssQEmaNynSoQgwYMGXLixYsV4YTmwvzGuaW+WNxalR6EOghLlxYsWUDLAs7cEAM5ivY7RxCoK0oL263LixgmwLXDl/jHUeozE4zQnDoOriDD085zm7fSr8RY/wWwaAHzLxRJfJo/B0zKZUqVL5msxai9VLPNQDtjYKIlIkESVk2pIVSDQYBrUgev+Zny6GY3KohbBnHS/t0zErMYHdhVYEnFxzfmExiiEepBgwYMGDiDiLFixcDFRQDnJ9QjLsSErLFUGAFxOpFCDLixYvmKgXKbliV6bN5uMSK4Wgod4kNuyosWLL6PZzSPg/wCMSkBsnG5xnCaE4dBrqzSbsxnObtw0wl1GrjX8GWW/TatBD0oUeg+pZOXEKzlguOfeIwQ5lwUNIMcmlbXeMJQE1Wlagn4tqpSkEGrWPgGwaNwvqnF5Zsk9ZmbCd8BD7oYxgCA9Jzy9NYBUPEGsN7DY/QMGDBhLiAtwHMHogjxI8kvpNEWEKoC1eCKighq/AhPlgPUe4VcnqJ1IoOINxYsVlUQre8TLg/YStsFe4MOXsdXEBsbLiMvrcOssCc1Vf4ohDAE4Q5nCaJqTSGur0t2c5zjq5u9LuP8ABevlMAb/AHX1nA9klQGk4iIvBFXmOwD2wJYle5mOz+4VwkgOXvKyrQVV3Vz8Q17iC7Cw+1jqQZA3LFpBxtAKte9UhBUzRpBVEDsSk3DBDpcS7GyAkU4GRIuVvi+GDzs7wYQhBgy8dqhoEw8wWuUXE8OKcc/+xokB3lAWylNsVMVLa4mB7q/qGo8FjgFaO0EwcPbvKzCBCWZixeWLyAfdgxlWzge4JMu0csx9QcSpXV0fkgCXe1xfoNXTL0S5TSXxY/4pCCds3JxnGaJodA9U6HOHDDuHLDlm7BzHUplSmVKZUNJQifUuPuPOX/R9aCVBcZr7zHl/JcSE+TCYMC+CmILttubshQYuavUxgQclqlaYw0pYplDsNRJnRTaN6UAuiIxrlLBrtKbiMbcy5ElAl3qIIiWPDFDj54MGWEGhLIdXubGGkV5G5hsqBOJX/wCof8MXpbvgjzdgB5ZijL+RFnByHCwUhDJbgIUQuuVuMF9oW3ikg25k6zmMoNI/uPYDZde2JmVCiDB2QipSDlajK2HsYhxIvZXic2G12sEVEHEbRXFOPZGNHas95fVYpNVrylEV42U+qlSpTKZUplMqUypUplSmVKlMplSoFQIGWxC4hZbEOCDEEDqzWbsLTDuHKQ5h3E6VK6VKlStDSg+f/Jl9Bct/6VKlSpUr6aO0r6EiLQ8ZlNFAKXUKVG1oq4aWhbHIykENrTfuUSiVFCKO+hmHdFABHY5IwqJvGyIj8lDFBg5wsl4veGkwckXgBeKC4pqkWoX0R3CrdPPEpxygfRFbGgUbhoQ2WXKDUFRzNToNrswpgjRemXJ4Av7wU2h+GZfLKmgzG7g+IdZL7sP0AdgjmWD2US0D5rawyzXaLpgY7SqhBEDCEVTYHjmGt2S8wi/eZ6FbAdXYy/UITdv2ypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUCBLQah1Dkg1NCDoOrNXpOIdw2sGUOYlRO0plYlMplcSmPOx8HdAh7AwPAfzu35EdnuMrxgBPI+8RZInDm4Jgji7sPcNy/tpErhVCHVHGY2wL/aCvOHuOMR8Ixe/YisvLwtMIEhXEKldQmqXURbP3pCaEdgqNGusUcNZY6gcbVax/7La5Uc/LCckupqyoAJSZrEXcUDssdsOAopX5lCijGfmGhkas9sp6vm4JET3maR+osbcSvDpSUmYkLuZiDYXAsDe4xQ0iurGIBagc3gfthlqDpK8SmVi5XiUymUymV4lSmUymUymUxGUymUymBUEDC4hwQZIaqDB0HVmrBhgySDczuIi4jWxeIs3L7qWlpaestESCVXrDH5SpUqVKlSpUqVKlSpUrMYBeVCU7lLmdNDUqVKIpsvslezVSnaU7EWKQ/Ed5l5qKN1uZ4LeNTECBw5jgs3LmKXEhHvX6jIIscbY8JLlZqW4Xa0VCogUQm61KouJeCx5DFyFEWPuSsef3DGYOHcPEVathiYDdbeCwuTdlsvuJZsKLOW4ctwqURBgBi7hS41AZXxiLuoXbvDk2Ep3xHdjdWZ+YkSVKhiNjV22p6y/bEvLS09ZaWnrLS0tLy0v2lu0tPWWl5aD3BzLFmcuIVA4uHBNDvCHVhxBuGxl6zdM2pnwdBRx0es9Y9Ak+WCHWdE4M/k/iVKlSpUqVKlSpUqVKjJVBNREwd45DQMEs3yypUqVKlSpUqVKlRy6ruMMDDSMEL1a+BmRK+WJ6VOxSLNrXV3EIQgVWYoIGthqApFRoTURsjvyzeCvLKq4NYn2itQHG5qtTKWDdMTZVZRdzHypFGrIeNGhupXyrxhIXFkO3tCKEvDhgQI2PJqFYq4Wo71AEpiblpPMITxYv4mNrb1K6EU8gnxUesH2np0s27dNupaPhLfEt05Op6dL49QcFeplik0YmM6A1UOJp9DNWBzLhmyW3iPeoy6mWouL0Et2zBnEv23LXqFcGSg8IqjvZKlSpUqVKlSpUqVKlRHtWZIEAAFAaCPIjEbVPqYr3MypUqVKlSpUqVK+kK6C7uyx+wBDqAvv3luhGUzaVAMVgIdu8zy4nzK0Y1KSw13LilXg1ipnmX3jQyfDkZjkfuQquTrlOyyJGxlzWDBHMUtqNqbCwuFt8I9PrPWX76MXlAPtWX7Rfaekv2g+0veo56l71F9pbtPWX7T1niS3bEv2nrL9F6RV61B3qHjF3ExiKUVHxiVB3mqDB9J3BDdx6Zfqb8TvE8MctT1npPWJ7dAPaPkRAeHf4hmqAAHE9fo/r0+vX9ev6z1ntZ0qIAS7KrzGMu/T69PrPXp9ZWV/g/oC5anYBlnXIHl695eX6jxhHa5nwyUsKDwl/R3vJm8HuRF4r7IZiq+ageG7a7wMomuEsYO1U5VTH2XuWRMUiVdykGuv6wJ2EqfhiJf8AgSpxKvEfHE76nrPWesqcTN1K9p6yvab6ie0r2muoHtM49Z31Hxla1mHjCnEa6qUs04lQYlVQ0QPoYIcS2eOC8S3iL7Re6lq1NdQzwXHxnrGpem4dkhafeP1/gRkYtQsf1BTKH7kF/wBoahsP3AhRqV/lo/164FBt7S+Ol65mM2ub6fX6vtU2lJECb7AiFMRPpi/0g+Md4/GIstKHaAgc8z0np0WjW0lcKWlnrPWXi8es9YePSJD7S96m9dEeMv2l61L9pftHxnrL9pftBweEo4gYxK+Jo6Qh9KRB6IvEYfCPjPSes9Z6z1nrK6ClKIKKzdKJSUlSiUSiVKlEpKSkolJUW46QFZKdFJUqUSkpKSkpKSkpKSkcR33Fg09QwDTs/hYw3Jg4gAYKgof8H/8A83uQlYVys9ZXtPSesr2nrPWesrWpXtK9pXtK9pXtK9prqesr2le0r2le0r2h4wx1Dxh4SmUQpAr6mJcSMpndEz0lZWVnpO+XAVtgl2FSpUqVKlEolSiUSiVKJRKJUolSiUSiUSiUSpRKlSpUqVKlPaVDK+iWrKlSpUqVKlQUpCGwe0qVKlSpUqVKlSuipUrovCtwAldNZUlZXt01lZWVnpKk9ZWV6ayvTXtAyspPWAgCBIQED6qlSokolEropKSjqZjxKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpX01KlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoLUMOinRT6BSUdFEo6KlEolEB0V0UlJRKJUqB/LUqV1r/8AhmV0qV1qBKlSpXSpXSpXVIHSpUr/APvv/9k=" name="Obrázek1" align="bottom" width="132" height="132" border="1">

2.

MORMJOz3r2YbHWRpaMnrHZzaY+jOlenCu48PmBzG0YdyvJ/TC+gzW1yPZIUF85OpYkUGGn4OvjtFuE3Qa14zh/1MI7IgiORwkzjouhtj8mIBNMYRiL4TP4I1FcGJ2wSiUSpRKJXQ6N5sQ5Jq6nUho+hmjNJoy2Zu9I3BHcT/AAs40IPoENKhAPEWXFmbXoMVQlaXFDF4pL90jzLgwihCOMsAboX8maMe+8cdrW/MHed7IptfKT2l8YFmS2+wfZKvrNc1CpCVWAjwMsGqOfTsQSuxtO39uId3QKqmsMsVBjqLEdqOI9TRLISWRuvU/SPrZKljG+GOimYEnq/1DS6hTQ+qyRy9QhBnoDENR4KAHAoUO7VkrjIDNANfOviYR0/TVUi6XT+nTBRyDsGv9+0RhEq8aT6H8heUefRc+qwhlRE4OH5379EINZN25+YJbjM+QuOP2EXY3+0vO6B2LP4DEDnp2CbF6m5DqcJrDUOrNWVRnKcpym8HPQ43/hu/It9S2XFixY6yVk94bCjYxnMORwGuazFLhuDmKEuOragPbA/Yi8nMf26WBUUM0bZlV3lr7hCqCXhkkn4YcxgWuDmDd7I/C7Hscy6Sa3Hh8PMJb4egIQ10iBGJ1MUvecobCAjbomccPL7sVjQDmKOHZuK78KGHwcnvBTDV06/4ZmuAMffs/aDF6W4b1NwIECGEq0dyEg6n3JQroBBqzxez37R2IMaFOB+5hHZj6crdIzJfl+HpL64Ajni+NfEQCaetqJg5PPtuV81AtXoT1P1Kl5ZayQvDZCiI+eFt7lSt6F8lgo194xHUVvHH5/gINzcmwwqkzQnCcOka+hmrNWc5zYdwUwZgzEj1r+dHmfsDixfMWLHVimGtTGgogTFcTKayLbKYpcuHRvCEzQdXihZlksja5X5IrmKNuoatM/2oWF+wYIEPNP7RYAXLyB+3/ql8LBABAkTYWPCdvyipQtsL/wA3zCkgGoAgQQ5hyTSEYo/lGZuX3v8AcQlqG7R+P7l2SlK/dhxAFyRsIdij7KZvsBdg+BSfeBQzVxHpw94cd7F9K+WoGoIQjjoq/OP3AoGopkUwOybhy0oay9+9JxFNo5bk7f7ggJp+gUAlLIjDiaje5n1H6ITYo2kerHfFhGjT8n4nxltWDEvDE4MQCl9wCnx26CC20sDS373BI0K/WEDMOZtDkhyTCpqR4JofQx4ZqzRjKZuzd6jqP+Fd/P7QRYsWLCUvYNwryknyjH75vYCLGHT5wjGvUj0H5gpXPwdfpER/aPcry5BXmlPe695RBgwOzTys+IuelApyg7l1945UWFw+e5/EWVWApfd/5cAIIAFAdAYIcwwQjLRhD7Q3Aol3qrYDUrnmGAVWDzRNfVhzAgQQyFIljCA3YHJ6cPkl8+0wK/4xFwf0xvjh9oSAHSNjDUSyYy33P3AUbdLwa+0pIG0vY9HklkoQf9sdjCIkyc8w+fpIYIuMqb939Qu9k4Jv0vH+4RJz1BKoUMjp+Y9n4Cmy29NnQA/PS8rYLjbAUHhHh+s6DmbktZNycJwmpNIdWaznOc5TZ/EPtBKcxiEolSiUSiVKJRKlSiVKJUolEaBXRD8eHuv6ixYsVqM254cO41qNFDBUeQ2PdY3GHVIT3wj0LgaLhDhu37R8R/eO86uVo0kecsAGUChhaD4js+wgGV5WNFCgafB7ePmUIFBgDAETM4gUQQ8sPQRjRxmL5iMkcMF+QGI9VSFjjLUEgYAm9docQIEqBDx9VMZblhxA+rXoMLihrKP5/gw4zNQlPdIo1o5oR5sE+JfCUISq+2ftDxYv9hUyuax4R3+vEVXe5YDmu5CmKG4T6EEp1C7RAyW3Xo8RQit9wPZ6oANmhA0CZTTKfQxy0Vlo/wCiBaoNTuypRKJRKIBcqATeaJsTj3nGcIcE0h1ZqzVnOPLNmb9LHcf8FWuyY64wt3nLFirFlxLAFAHPEdC1C2uqgoru0sKj0OuMO+/X7KEVrAsOKAjLj3Fne5eCVpQRS09U+8rBEGXM954lcrBOBx5PHESigxxGFXDcNdBxAahjow3Cy9pyhQi6pb2sDPGKX2BgbjlQYQIEqBmCHEEAcOTtDunCqAoj6x+wNVLNfq4QIm+S8OyAUNEwh7frDNFsK8DSncjTzFWw89jDE6A9x+i3MtDY8J5HMxcNqC4U+zXr2gQHYV9ZlkkDpIyBFMsLbHyRxbAj4+k8/QticJuSuOnWafQzRnKVplczliHMGY1Ej0rpj6eNSvorpiUVhEjOGBL70IsWLFhrBLBU94oNMnXN4jMaDS7qiPQ6HiGoTqDVbrP7EXQfaPsxF9/ES7GHWazAJKeax72cRQQ4s0U+VfEAqCgwEeeggQNQYhxAdTroY9+8ZL1UzGoTlFyltQIlr1gYgQIECCCB0P4sHIjBZQo8HTKXc5Ic41Whj4WorU7LfaXrcM7bf9in6c6MN5CbfU/hczLcG/8AUkIi26/10qY6e0CzXvCoczYlKQ5Jwg1NSafQzVnKHc5wZZvDhicRInX8/Vj+C38gPeodBSu981+osWLFCILig9iv3AjZJKcqv9S1ilA7IEeh0GoOO8IBDTeq/wA2LFtzEZqVqk5gu08hcvFbpuUbesZAnhBC4j95aG4ECCD/AMgQhEVFh5i4l9F2U71cKD1At1vUcHurSqM4lYv3huAxAgVAgQQw6fcJzXoIikuPmZPxKqGduWrs9yPQqAew4ff9fzC2rW/ujKLyBrnR9QYqB07E2Ick4VOE0hqb6s0ZymrM7nObw7jGc1Mypn6PPTFb6evV6M8OR8XCMoqDy5iyyLEImgLYTyqBOMv+pTAQq9GVfaKq3uO+gQJpCe0FfQhsZsW8H6iLn+ou4sXH6DArsW36ZTCtTLKoP1UIfkFH1HS66AgMCDoNZhghceIioioT1C6l43RACkW1o4iEEbHNmkjt6QcwIEqBAg6Dp9w/EPH4O3VQSnJH0SNRCnt3jkgUHhB/C/zd2AOzt9rlvtGM8n1EGPiDIzcj0amhOE1Jp9DNGas1ZznKHLMbm0TpX1ViV1zM9W5mPRyo0exBCKKQ4oisuXDeLBKR8IGJ0hDyArPk/cdxhCECKdhA+UFFgx3AftYv/Y3xjiOgLFO117G4QVR9p+3XpHc4XawLh+YXtLaD/wBiY9+gIECEghqaJcfeUnZO+4nxcaQIoHa8RwVIWnzA2goCBAhAgZggYhOZslUbXiEeMRrGPvT6PFGkslytDIQRAfn+Y0iMvIlQfaYeH+iTKsIPhlMrqEDMM3Icn4mxP9k4TScPoYsMzuas5zdm85xjH/BKGWGD1EvHRZcFy7YFTCC9Hhbr8xyQjQu7ysehAgMCL36VsRf2jhae5CV9ou/ghKkAKrioLYrTqr8mhCKKlKDQJp0aVmhfykO90E7t6GUIGIQPeCAmYSo6jzFnqgi7L97BKl6dxbPFAEqBAgQICwIMwgQlO4YNmFvvFACyc0tvwf4h3Bag2N/CfEtyynfHb6SE8ZuTclbJw7ThNSLEvq3FicpzmjAZh7Q3PKMQlSpUqVKlSpUqVKlSpUqElWXvgFLixlxhWxqg3a1GBlBDjJKC2dDVVR+o9AghuBmCNm13I/aRU21R80ivxmJr+EclMvjHvCr4SZBPsH7lceEnNLr5fxESwB9z/qoZWgHtHcWO4EIIEIeJRFRitj3jKtyovOYQDCAPGKgSoEIECBAhhDXRzpFBtAp9yHyyDAXt7NeywSgLOP8ADEuzkFtsfo+0KpKAeSVKlSoEKmsOSDCcZxmhNZpDqzlOU1ZznKbzdqBuVKf8Gpd5HgVAly4vReos63CDQQOUD/coMUBsXbHoQQIbIJXaxvUQYeAABGs3UugPDVhX6qIEioAANBDI5QjPc/cAdUkDkD/RFjcY6gQIWB8QIJ0HMdTDqJAPbgbZ4/8AIYlRRezMBWVAgQgQIEDEJ26CwljxEKqyjW/0HZ79o2ViWsrx7obGR35gtjf+CNBQWkRIbxCjjNP0hC7l5sTchyTjNCazT6Gas5zVnOcocs36GMqVKlSpUqVKlSpUqVKnfhElXMIryGfyxZnqwHMBTvzCI0oiOr/9hgaA9iPQIKhCX3bkchb+TFd3nM2/MOWv9wd7ZO5t/BEsRcRltg+8Bt1KI7Vv2fmLZNCj2T/2L5j8x+/Q1Ag6AgRRF0RpsTEY98kaIm2rIPDmLZygL8wHMCBAgQhAhAmmLARDxnDQ0P8AsxXiaWi/+HHEAouTI8nciWDTAVYP2f8ABvJF7TR/cV+7st/EqVKhCcZtDkm5C0d5wmkNfQznOc5wuYN9pzuGDiJ/g47s/ZHqyuOG8vpJdQC0WrL/AK5hA44Z4nEehCEMbhbZ45VZ+wQFY8EW4Tpb/wBzUBMoPHf7hjiUHfoCw6hphq7L+Ia6LVvIa/ccY3AgQQQQIE4jmVUUFDAw0lBWzZDuGyr3lPeAhqVAgQhAgQhHUIajGlosPULhllLhE/7VshlQAHP9MF5wkR3PP+A1qopeMD+n3lydhft9BAl5uTch1OE4TSaQ6s1ZznOc5ym+Z9sGYx+qv4K6ZwqwPOX7QwKAB2PoqEsLFLXBdQYZUZspg/U4I9CGoalQ5M9qFiB3b3mrUWv9wFE6jj/ZKGu0vk6isWpL8WJ9gS9CkB+JvHoQIIIIEJxIxniDEpkaLxUFFBfjErHuMroIQhAgQhqJghKxGLCOKpAyu55lgo4J/wCDIwnZbc54hK5Gf8DOwQNhU/eobnP+z6CE3pmxL2TjNSak0gY+hmr085aOU3m82qMf52YoFXxLzhJf/jB1qVFALUa7y/a1VrANv/ExCLGlbLz+o31IQlYRZvNP2gKKujw0/EfqDwd3j7qjC1azK7H3t8RIpioso2ov5hQkFQGQVYelBXtNoyoECCHEECBBHUza7QMS3M2AU1AkYuU77jDSlLqNV0IQhAgQlR6MYwrKgGawoM8h69v9w4gzF/xeo4Jr9QRLNP8AO/FWRLq+facY2HTfpI8mH1B6kNzebkxSPJOM0Jp9JZqznOcO61BuYr1mP8VfTXjTh9OZqxZbhzr7V9ARNqCjFyul2WaoK/bANLqG60kegQIEDEIcz58LfpLjxi52PzMVQkcqtPu2+05MqVtDL7uY9vMC4JaYvV1KgNhG+DaCjHcuVCBDBiBCE2jqDKVH69MKixZa4thi6ARehBhCCECEdx3Fx0dQUCVAFFJK+esHdP3CvkAFz2e6WqXHD2/wABm58HefqDT9wqH/ALvNfgpWxlQIHTsPMvZNycZwmpNPoZqzlNWas5XN8S8ajH+ew9BTwb+yGBQAHboEogSuO2ExmLocN5R2gKq1SoR6BmBAgYGXQMhM5A+wMDFB9gAQ29qu5K/JzDEBeqLhriFPZUhO1CJKpUiUVBK6BmBDBA6XUY69ImYmIzY0LCAaDU2xx0IbhDfQQhHcI9GVqZN7XK0VaC+0+zB7Gicc/wAmRluQiHNyiYa7wD2Tj+c0R2gHLf8AX/cNuopdD3gAgR0jZCHTuVNycZwlcTXoOrDhhxOc5y1s2nOO4kemf4a6uNSFEWNWrq2X4KlSoEDpcoz7l4mBDDaaCeLSPdf6j0CBAhGpiKnIfsNsPVZjTov2LZXLEJd1x+z7xnnxfZhnYV86YdktJZvlj0cSoEHQEIRjuas5jCPZAFQpGkfiEWEIQh0EIR3CO4xms3W9yiAsL16QVqqVGAXb4s9iE1+gXtX6anMTQwkO43yfxiHa6gI4MBrOX1vy/E5z0gQemBFhGqEtvrL7LjTpry5do4DAgTTfPb3jN5QRinG4YYAgbEl5wm5e5jRMq4gupr4+kzVnOVpZz4hyzBe03m0d+Y/zXkz6N0lx0RDnYwIErpSwuVppvFi/aGQABspt/BFSgi1VhQfvqEIEbTAjvTB8x9FdfNlvyvxGvWAV05+MveGbABoACMaoLVmJmTsA9v8Acwtt/UESVA7QIEECE1GcyvRlQG7A51cKxnu9WEYQhCENQhCcziMY7jpu3EQgYBaiAMAvuwPzHyNg+zHRjtMZ/ZklCR25zx0S4aZiXD/Ce5VCgIptEPB/WOD3l3CI+LHS/O6IfPKCglu78wQIO5z6N1xLxiRlNuk7i6fSW6WKvGnkZVB+GbnSckOpoS9Th9DNWc5qzRnKb5nOJEzElSpUqVKlSpUqVKlTGSA01sflxDADRggV0CB0pfGUlX/xjNGwo6u5/U13f0joECEEemy3yf7lSsQgjgtGDw1RJgtD4H3jGAbGv/EWkiK3SYj2Tdv3elJUCBAggQOjCPM4jpOwtzY8nzPUyH5nEYQhDzCEITjpiujLyx+pUVxtB8w6DKZjvub1qDUWCcPZ9TiW0Wy0ytidr44zD0GJWJ0JjHJ94BtWfUcT7WgIrQKHCu/9JQvASvA8Hh36bAIAAqjAfTecQTFA3HGHpm4GsaxxTM3OnYnGcZqRQ6s5znNWatTcTec49H+U0mlPdLR22Ozf3/HSoDAqAw9pYg4uMS5WG1q1/UNilActrj4jn1lQIECBGsStLi38AhP6EZxt9hXvFy3rCkaU9qRjCOtJGd5jCeWvgKjMbotdCQIECCBAhKj0TcY0loFbqMVzUuVJ7r9R1GEIQhCECOpxOIxltrM5hMYBnqC2MQ7Ld8dDICxRV7+j7x6grDUrkOw9ocH1KVbxw+0RQcJBOYlwwjOE4m/Z6yv/AKgbzCUoig23YcxDTWNnvdz4hVVxPx2eXscc51+enP0XRBKMgWI9yPJBbhXfqOOL7SzQNACx1uGhJpGycTpcOsOrNWaM5zRm7BUbsY1UZXSpRMdKJRKJUqVGTLaDkP8AcNSkLd1l+8CBAgQISqrQQOUCYvJn/TLRdAemf3HoECEd2hU9glyxWnj+gjZFxa7V/ECFoQO1RjcNGXKlDr8RArRT3iuNpm3bU2iQIGIEECGOrOGMY3BAvXSBXglXqrF/MehCENQgQhGMei4YaY5f7lHdKxRdhiJNeAOrNOhQLv8AtEiUZEwwcq0NB+v7fMC0IUNP4bPpELM+5vQ5ghl1yr8AI41QQZfB2+Wa1r+AIcmxKR0kdFFWA1muMHHeIARAHZDAgxkaYQtC4IW+0pFEt2+hY8Zj3NWaMNKTdm7GMfprpnrXz0qORSBclZ/mBAgQIEqEgSAXtUgRRYQdiv6lP3b8ESVcCBAgCJBDZhfmHWFgSnQ/D8xjVEHelPvb0ZcajBOwelsKR2AgzEgXAwQIIIEOjHUSGOwGwe0rQyqq95fXAGMroQhAgQhGcx6OoGyVmMRkAo9YRgqgK3EoZVh1dFSG9EEyJSDgZlqFHJw9os4MJXsnJ4hWNwL03/OYaNrRYnW/xEjZaCeua9iIyEhMlyewar1lcP4CEtTep90rRgtlvr2EYYgauh7EqkhNGgMp3fmWDAB9DGazRmrNGHLB2h3BmJH+Q1tK+8Js7E33/SBAgQIEqU/MAHHZ94ptgLVs/q46H/YSpUCEJeASxyYB8/ZDM0W9rH7MOYo2cllfn7Oj0cEbgYEK7ETEZWYECEPoMYx3G4Yky2HxEYQYHvc9Y9CBAgdBA6cw7x3GPiGpUYg6AyXODbG5vbVVZjox3JegP6TFFNV9eiiF/FhfJH9A+SvUjE7Odb9Oz5JmUzOUfDr2dCzD7eRMKjVBgCouYWzMfrIKFTFSLOVdY7TLiQBYc/8AlQ9hFBl7svVXiBD6Was0ZznKbs2mKzaJH+SqGx9hmOoFSd3lKgQIECH2hMrON0L55f1GQcGwvbiGDYo3Vbz0qECBHDUotGR+I4UMRc0y/Fe8WhgB2f7XVjBS7M0/kjqMYbhDcIQ6Meh2xRN0oDHlicyCDHg+ghCECENfQxmfohAiBNgPtLtrI+YaPgy5cP8A1jgfuCYUAV7HVLKTEuoWWmT+paQ9hj3GWxeO4AOP+Zl+roSXVD+VRYqPp6RLOIOGotdD6L5hLEE6CWwkjq9x+1lj8irbiv2viCHEIfSzVhwzVnKbspc3m0Y/yZmxQHlz9obFAAQIECBKjiOcmty14wDsVRg7oicWr/cKK0F4YOhCECLZWPJxTf3EulbtGxhHUEDtGMY7XsLDUclK9ZpHoGYdBCHRjGOLjHUyAHxHbtwne+j0IagQgQh9DGKF1Ns6MwjI4Bm8srQ0gVDAGjqI8tqej/UAADRj6aghFPalzA1XeXlVANK3+BGovGItzmWiJF2EzUwY6uC9EGP83CNv22MLNhd8AXXrohK8XPy/hb+0zgzNYQ+lms5TVlsy9vSc3BGP8bjLHRLAXgYBAgSrhDW2gWviGOr0HIt4INGdsNtADscv7lGjRg6EIQlf17rX7EOjZL6RYs0l+0qPQzVAQPfMbWqwv5mkeo6CEOj0Yxu5YxmlX3htHdOPoqEIBCB9DqMXE/PiH4jktKtwrW7IV7kV6ypXTasdPQf2+lSpM4enAKnG4K9kDakP2KIhhEoxGXiDhOJXMYianeWjRuULRGEC3j7GZMevJ93vHBErNGWQ8OEtVW1zce4Kz0EPpZqznOfS3cy1svfU/wAeUqUr1j4+LPP+xYEqBAgQmUstZKwZJfpHXMIcYTrtiPQhUIRdgULv/oQV9z7z/wATsRjBQaEVgRppg+WXh5c/ErHqIIQh0Y8x3GOx2Fl3t0vzDfZCXHqQIEDEIQ6uoxY3HTxLmYQ0BTEM+SL+I1yyQfSX1NLYR7H1i2i18Mv9xqipblwy5iZuOITmcRkIVlxcsEtuj8vtHnO8EdepeYepQlAFQa1DHZDRCEPpZrNWas1jdm026GP8dUOQs5ol5UJH3H8wIECBAjt1d0rcaJAHN3IlDQljvZRZ8qR6BAzCFBbrcEFEGJyf0oQPAQ81DVnar8EYziNZ5lSMKVxGd1eh356joIQ6umMYkULbYgL7po/cLi1Rn5jrqQhAhAhHo66bwync4O8es4BR5jZpQoHmMCrUueqglwBdyqbCw9xf1kQbhfFyhCrJPQH6l8xVqKPRl4iqPeXwSAbC7fkp8yrROQza0PoNQbhXUd10EPpZrOc1ekcseWb9D/I5ehJ239kMgoAA7EqBAIECYB3QhgUAaSm2eG6JW0oUGsO+oQIE8pD4GFWYWXlXM4aPzkP6j8o/2RjCItWAd44jV76gQ1tNWPMehqEEIQjGMMYkUaeUHHLeXWIWlxj99CEIQIQhA66Rjyy1LW4i7cBm2Kt5Ni+xKjtO7wQKAaMdVEosvQY6TgL+X66PW1GxC6VbciVPSmJWHcdVCeJs8wIbxAsHdjYNACs0R9gQGKQC0DRBz0aTfpIah9DGas5zRucpygZviCJ/GhDACvpKT2qz3VH2GBAgQIECF24IlIcBUcxSoa5Mx1uLB6dSBAjE0oe2UM42D0D+4fm/nGLGxSz0RjO+5U+0PgU/M8EAm0YQuoIIQhGMdR6PWKBAiVdm0Bbm0CcdTcIQIQhOOjHXQ8PdhqElaU8isFDJQ+IILYVXH0K1aQ71sSKkUPn0r6zoCQOkglyaiYtb9Yjh2VU2CrH5EfMqJHLqBcYFELvDT3GpesZHyDC/Sm47rtjVQKihlZrNIQ+lhw9JwzlN2bdZj/EFhSv1HEN6l4rOg/cCBAgQIEce8DhdalZpbTFx+oSviZoGhk56cwIQibwn7o6vOPYJWCaq5X8KMZerFWxzLu2KYX4izHoahCHQjGMeipncEYycv7wU3uv11CEIahCHVjHhnE8xWsy1DNZesqS0Z89//Yl8jqvf6LgUo+4iWDb7j/Ad1sHuPf2l4oUKZA0+IwuMQpReO5vPiKvEqzEFWY1VxHDDMGbbS2tov/c3ChEErVOXm7uHQIY5rCH0u5znOHDNWXtgyw5iR+ivrW3WqO9Q2MGU5aL+8CBAgQIEMxYkJZX/ALAzCvGiA4uAWIAA8dCEIQ0rwNeyCGig99P1MoaMSdgpXXsjGZiOa4dGWXbNC63UvTFOpBCEIdWMUbQaggM7D8yhe6epCBDUIQ6sY45HNRgsAVY7G2t+piTgKc1AAMAV9DGkQW2UF/NREimwef4XBGREsglcOaxcV5KYL3TNjBlwt6e0TB2OR7kRcwP/ACN5j5EQYVNHu4jyd9q0BQ93HvADIVDcGYIYegh9LNZzmrOc3ZtfS6juP8VPYKHVH6CAAAUGIECBKgQI1XYUH3/1DIhUBQttlEehCEJUbVofSQKJVvLLO4uWwfkRDDVcNIxjRCAL92It6XoQQZhCHR6MYmdv6u25UzA0QhTnC9SECEIQ6sYcwLTMYWysdpnQjWj24hVmRq6rP/v0XK4bpQbsv1BGaAD0/irhilE7R0X5iwkbDhN300wcnKUsTexyadwOIkICu3rB9wYI5ziog5X5e3aGCG+oYYQh9LNenlOcOWfBDljEzElSpUqVKlSooFWgzcdK3BcKo+wwIECBAuAj8YmIKosj3IOhRV6zL4gEcwhCEI0rasn4y56At8kGloL1c/M5dGMYC2ZnjMSwzar+Yo9CG4IQh0Y6jHodBe0z1eWkFDjTXUgQhCEOrGbwIXMBGNuZpIEDv2jiyLa9b6UaKM7Kq/NypUqVKlSpUqVKlRgVq6NjLUDTWZuE1dWXxLTC3RSvD5lYBlcQXpqnaFYe9waAEDGg6AwwwZOg1CH0s1ennN2c2bpuxjH+FzmkQeriVEL4POj83AgQFhAQIkQbQR0QAFO8I6lqjsQaBQXHPQhCGujweS+2VpFKecPuw2qOX3o/K4xjElI3fDDWzQ+ZvGEIMTSEIdGMYzKDnNvrxM0dB/EIBoB1GEIEIHVj0bYgoaRYoboFvuscrKqi+IAAGA0HS+hu6Ze0UJn0Sx/mN4jV8j3jUHdqX0Dxv0uHlUlUJNPkYBFNu5DS+494GPMDiEEMHQQ1D6Vms5zVl88w7mzN2Mez0r6KldKiAOQs5oj0IAfuPzAgIECB0DSWA0j9okUwgh94LFAAdSEIS91AvILf1NCvp4H8iH2mVd8n5jGXLsLDAVbEYcw8Qq1eh30ITSEIdOYxlOhtN2UtRheYYPEd9SEIQh1YxZiXAtKxPkhWGWp8QARYwvoZXddPzgfmKttn2JXWutdKlda6OyFRvjwR7CtVsOP6gqoWC7Ri/FkCBAbYKhqCoOIMIfSzXp1Zym7ctxOcY/xEq0I8i/tCMKACuxAgQJUqKlgI8PYi/MUReC4QDlRzuMYQhCEUgwB9khh5fbAEAzQD2EYxpIAK3qpUtwg1GPMehUJrCE7dGMYxjDtgZ9YRV5BmpYgnJfQhCbQhDXVjFlhlviP2EXysCoFECkO3LLiy+gkcdXNZPvUsKiBTy5/wDoCRWRIYB9BLLgPWlIcAcDdj++gXAhxCE0hD6WavSMM5znN2c47ifw8RnFNvA/8ApAYEr6CKZRneYA+gCWR5KerLCNgPg6kIQ6KFoLla5FDnIwy9ACMYeTSaHrB05AG/EWy0prJHUdwhqEIQh0YxjEhxESrDTLn2oAPWUABwB0IQ6CH0MdRblBLg7y/APF2Na+YyqWVLuyyX9G24vZF9qgCBQAB/gqcNEN1z9obEajGFfqFvhAuAEGcIag56CH0s1ZymrOc3ZS0OYx/hFDSPvCBRNXTs/eKqUypUroa/C/Eqecr16Sg+r89SEIdKu4TJeOD7mFX46MYIi7tDntCEYBXoRR6BmAwQhCHRjGMY9gM27SGcCLe0ehCHQQ6sZpGmyd+RB6sKPst4DMaUbWW+ldGG6oFXsTIOKeFr7D/CQRHTuUvIh0aaV6fiIQXBDInEIcQhqG5pCH0s1enVnObvBNpzjH+E7ih078wzEUV3dmV9TIyhb44hrELRWAW/iECNBqPQhCHTQ82/pT9zeYlfKN+4xihFQtiCuKMwrOwWvWLMXobhAh0HVjMmMYhDQhuOrGodldCEIQhCHRjHRDLK4lyC1cM98CnLzCOFYWdLly4KMpqcl7fYi0lYB2HH+HjmLY5G4mRSlkugfNIIcQmn0A+lmrOc1Zzhteq9alfVaAqAZpQfiHsBQMAFdL61Ggb0bgBGEK42wgZvUgrG6s9o9KhCHQ02jQ3CKyua6GIRcAWsS0LVOqWXJwHxFn6BAhCHVjqMYx5uAFz2xMG1Sx1IdAQhDpcWMvMKWwoDuwcA2ANVBExsMKADRLly+jkqr4qZf69obQAANBKldK61MdMSutdMTHR7lGhV5l7S1MAWrzYQhxMmKG+kh9LNXp5znN38S8bx/itkUu9rD7t9HoHSoXcJRHRFKvzBwxx7QM5IpElSoEIdL7AU90yp5tx4oOjL/mwCvMWv0FnYuCxWVVm3U10EIQhL6MYxlNWlkvv5AV1IQQhDpcWLDNLhw3avVQAqAEFiyEV5l/SXZVl9X/iNWvVZlcq2BswV94GIRZihvqH0s1jm6c5uzFm8YkqUymUypUpgscj7xgDXR5Mn7s3KlfQUrKtoQBSgBKfncdj24hdwipwGW5VcDdTcroMJcCOsAO9zeRA1vCdUwCgqvdFoKpLNPMpWeb9bY/QIQgwl9GMY6iFOEy5C2laQmIzz6kJpCGuqxYtxVZTAd2XrAsF2r/33igmOHSZNS/ovvFjfzEZy3K7ymUypUqUypUqUypUqUymVKZTKZUohQAVXQQ1FAAXDJuqgpMkENwb9OsfQx1K106s59puzbpSO/wCCuDh+wzLTQ4uHL+0qVK+hbBYNwKPMrYm4Y2iXViXBJqOeBLm6Jk2SoU0yDuJmZcBTbSetX4iAGAX7XRQLWg2srwSrQ7KJkoaD+YxAFIpf0hBlwYMvosWOorMZaVUvMaftC5df6xIEIQhBly4sXEviOFzDS8s16DfdiFtI0fMGTypl9bgsIC1dGGH36X+J5sElalyFuUXyBv2qDRG5AiYshF9CPpSHD06szubM3Q0x3E/gJJSiZaWfghK0AHp0rrUsJN8QXRlxHiiFUs7ZR/aMa0fEPULUDSMNcGDgWINaKF+8pLKiRmovbda6ExoGyxQFQj2sfrobqJVXY7xgFIruqG/CDDeaWfoDBgwYMGXLi5ixcRa3dF6jEGgT3QyeQHoR1JVlLidCHQQZcWLF8xROcDZ/tKAMWPYhglbrwT2GBBva+lxZcchpM3syulvf2P8AFZOgbc2g5IlHWGc9kGtbH+IOvUgAIiORGxILIIYEPpZr06MO5swloaY7j9b3dS8Ekk4f/T69nuzKV2My6YESt4gnQkwI2PELgIh3wwrji32xK4sqPYlfBsoZInQTQ0uYE1suZoV+5QNLAWoW/cMWz2/oixGzau2CgMBgPEsngkf4k0PECkRHSZOpC4MGDcOisKOTzG2sCpzDkbra6YsowMpgO7NaItPdZWQqW+Y72wPeMToRagy4sWLFSU4Gjt1yW7UsGK8dpeIgCAY+hBlBoFkWXL6G9/YQQ01Si+/+KShmPR1YYEz95Rg5BYiOXZNIPMU0hD6Wa9N6ZzlRZt0u4/XxYtXrFq0ruf8AYv14I6lQOImLfEu3LEqEC92ABeHghvTIUO8AjoEWtAcQhb9lVUYXbQWPiPF7W14JnhrrGo5FdlVUwD6HgNgBMqA++UvhWDtARO8YspZzwxomL20w6hp5Qe/QhCDBiDK0QkB0n5mQaBr0JpTY/Mepj2MytMNHAeZrQCr8w+ED8RYlDbDlg1xBLas47QIFsIMsqLEBlqVna0Rs24JoPEqQAoO0xmkwQLVv4nEWL0uVZ38Hf6Q6GlC98/4pDpY+WTBBkT4hOQClw/p2QdJD6WawzmTnDlm8OYIkplSpUplRRHJY5ojUTEvcfn6614gbF2do6A1w2i2ADqyMNh0gUQFag+XMSyBccy1BDw5GFNEuWii4Ehd4bqIUAN2ZBhuVeCaqVDaeweqf1HYlPybjbmMIEQRbj0ScMVVp3YSGgUODTBy73GESlmTuZlTYkocMqf7S6Yo92Zqbf1CWebH0xK4bqvxK6ADi4vRLzbtlVoHLysYYhJqi24oxHk9zL+Az8RiFkpxs2SoFQqXM4gCJlLwZZfkHF7UOIBy2tQiwCgOOgaqLhjyFoQ17TjpcWMW1Ls8lB+5RGAAlSpTKZTKlSpUplMplMqVKlSpUqBDtC3DQoE2LGGMigQ1yIGfb9xYj46D6WHDOcLlh3DlmyHcS4kqVKlSpUpAoTxV39hDNUAAOD+KiVKlSoVUCSk3AIuwrZY8AULqgldqNDIywEAzwfSOjQC6BDR5jrAjUi25856LRERZhAuEOAh7xVtLxkJdQI74paGri4gVi30qP+8htivqQ1QK0WWGGyefH/MKzuizyweSq1ZoYQaiQl5ZxFagRtyRpLEwN5qyH5BZmtK92SPmlXRgY14R9YjSeVuX4UL2I0hwc5wRQQC+41BAIhVi1lQxCJwRIbaUexuGpfS4yqbsJ6WvzKlSpUqVKlQJUqJKlSpUqVElSoEDMEaIAbUpZGoNHyArf4PoR9LNWcpqwbhbYUhbiZibZTKZSSpTHArgMrHOiIeP0F/RUqV0rpUqVKlSo8XePBgINMizPIPeKCBM0YSHC1KXSxIournlKK268Qh7nrFI1C9N5Qow3xkieY+SfZsbgwSUhUtBrGbMyKG8soxg1roIzHxUv3gc7KlfmGj2IDbbdR6A4LdkoCMqC5iq7lrcVPI0DtqAGT/TMFBKV0e5ABEsntUOw+Y5Z7uYHQPQqY7bgDUTUqK7RGG5xcQOqiKNVl6PRi0XFeLoE1Qg+xK8SmAymVKxKZTKZTKZTKZTKgLKZTKZWJXiBA4hzKwLMLhYZRFZKF37wxnrH0s1Zqw4YdxrYjc78XUX2jFpftiemWilNBHqcRwq7bnR+blEqVKlSpUqVKlSpUqVDWZVLPiMZwDCrstldEHZZM11vvUp2O8o7QHYi2w+0Xy3ekMmOY61Nm8StPI8kLvIbWEg4jh4iC81EudbjxdKYzSD2BFLMrxsFwpfMVqVRY7Mx7NVobhTKelRd0/vDnL7JcOGAiGWHCQsva4cFBgVKhU0Kw3FfoaR8kAQCIQEcMUCBmBSVy+XtD8IBZSqKdsQyD3lSmVDbUNPoMNyky+/P7l+0vLS/aD6LS8tLS6y16lpaX3Uv2l4J4l+0vLS7xBxKmNIFC0i7BlmQL+GPJSlM3Eeg+lhg3Bhl6y+5knzxXaNPo1p6ZYA2qOQ/3CMoAtXy+8qVKlSpUqVKlSpUqVB7y0S2HbzyEUdKsRIVXYypUqV8ypXiVKlSpUQlJiEWrxo1B75feGtlnZmuT1haWHYhpy+8N3QJULqEBj3wytXfN4jvGdid8vfKOfk8R94vUDJU9nUUXZqkcQH0spGMRFhAiA1DKWG1lDEWzlRtAXdLJWGva6ZR9YG4GmJGnUfxEBKNneFK+IDyhEoDsNajDFS+m6fqglySlR6fTPT17dK56Z6Om8vN49K7LdPpl99IniM8TOYlqVNjxHlgquSnZISVJQauBD6Wc4cMxM3S+4tsbgi+0V2i+3R6ZbtHDUtBAdk2ffHRaW6LSpUt9AqVKl3QyE5VXgxu3uGYe8rzBl0VKlSpUqVKlSpUqVKlSugwmsHvLk6K/RAEBQaD6gE60iRhSpAwWKqaK1K9olaVeUlpZL5MQ8qD2ZX0Ph2QMEt9hBKKew3ANjgzE5EPwhW5pRzKzsGqhUuwqM36W09GTvQs1woWT0T0z0z0TbU9OZ6Z6J6Ja9T0z0T0y1anogu0t2lu2ZYZvqWDUH2hXiWOCLevaZTEbtLcJCcxAI2Ob8Q+lghl9y+6m7Ev4j4xy1HOPTPTK1qemGwYBZz9cHytv66/p+r9+vfr2h4honllRIQAu134igHYF9f0zXXT6en09f0/T9YbHn9wkxWqhyArDsfV+/SmxLcFsHRdiuVi/o6BSWPDHrBPSYNn2wrdBfaB6L2LhSQ94IDCtvY4gubvCob0cIDuOE7LXXZWusujziGUwAIHtPTM+JXtPTPTPTE9p6J6Z6ZrqFeJXtPTPTPTPTK9vfpV7QPaB7Q8JTxHlWUiHKyZjUnjEPpYkMXpX8Twx8IutS/aX7S/aXi/aMMZgAMEX7/zrKFod5TMi7ghkSX6EUj0a/wb2NQFuIQF2zBS4cPECFEr016fT12oC3GY4EteNQ0cUnH8JF6IlKQTtHhD0xHiWAAGCeieieiXlYD90hxCX7S/aX7T0y/aX7S+ql+09M9E9M9E01L9peL9p6Zft0vTL9p6YPtDwmXUr4nji2OUl2rA/UxLiX0RbjDbiPjK9p6JXtK9pXtPTFGNsIwUABKlSpUqVKlSpUqVKlSpR7TxSsCalSkpKOiiVKJRKSkp0V0UgaEwcRfiDNaJT6z2hcNbArq4BxKGLeuvWV/j/wD9M9MNNXQSvaV7T0z0yvaV7T09KvaJ7SvaV7SvaemV7SvaVrUr2npnpnpnpnph4w8YZah4QSUwOzcTVP1MSJExMp0+mV7RMrKysFsMEqVKlSpRKlSpRKJRKJRKlSpUolEolEolSpUqUSpUolEolSpUCiOoEqVKlSpUqNiaV0G0qVKlSpUqVK6KlSpUrovlaqV7SsTPT01j4ysrPT0+memenpDAysxlfo9e0pKQMBAgQK+uokqVKJUolEp0USiVW95UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqV1roypUqVKlSpUqV0qVKlSpUqVKlSpUqVKlSowqU+gVKJtKSupTqUlOijqU6KJRAlSoEr+KutSulSpX/AOGrrUrpUrpUqV0ogSpUqV0qB0qV/wDv/wD/2Q==" name="Obrázek2" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

3.

hLeNA/XU9PzEojIXQ/1hDhYx4EBTkTKfmXY0fiJ58y/j688QR4usfAUc/Ky5R6xuZ77E1T/AEht4UvK/wBs1QVByly4sWMMLGXjqwhLuUHnM9Qq7zemU36HsaQm8MBisWEs8LjUGC4TN9G8rEXPSaPT8oUQBk06whwMYxw74ZYmXIrFb3j5fp9gQjiHo4ni6x8AjG+aPPGSZpJqhsN+UzcWizNWJcuLFFGLl46wgQiF41jRWsswO36Vuu8CTKCLWAwGKwHFi4m8DJIyyEv6l85RqRb6Njd7YCHAxjjrN5t/NTn1/UedBmt6K/cyS1LfrzxBHi4+AM+C83bu9IURQW59ZljnPmOsaZdMs4A4BYsXC5rgLYGUrJpnnozNCj3yX8+8VfRN0NfnSVNXARS5cWKOUTaOIhDU36Raq2j0svKGEZ86H+/iEIYsWPDqdOM0NZevwY42saff9/YDgG3wB4uvHnx29ibKm+YfGcciKGW3073bSKnmJQxY/dgYWLwkVQJm2gC0coVaUaAuZ33mSarSDlCCBwOAcz8OQwDfyv7ipBEZeu37esYpVzvc4Q4GLHhsh7Df7+INvIPX09odvRE8/ryHANvgDxdeItFC2WJEyb8vpChKiZ2ZyGRlVTkl+KGR5MuJRGXi3L4bMCopYwbx4KuDCFnNHflHvBl1wAuBxeA3gVCxuVXq+ET/AHZuOX4wIYsWLwoBVQasTo1V00Gh85wwa0Pq5SxNXR2+wGJsm3wB4e1R4sjaqvKNlkQdr/sYVRUxQdJMyH2WafkMHtyd40RM8QxWBipUzwimaTPKop0i0UMlLY1OWQTaalRyRyNJecUswuLMxK4Blg8oU269sq9yS9WgPdn+oQhgxYsY4E0ijlvTr/rHVmrHXYJcm7F+cHQgr7AcA2+AOPvxXiv7IQ70TleZK6Wvjky5d7ktc5sz6MKyOmNUvx1hkMbT0JlduupJS13T/E74ClPaNFi7npLl4AQCZS47yQoXn2EJkW3j3TOrVoaCC9kup51Lly5dwXHPKrC5cY4OAXKqGJoYr5xbOgl5z71M+c2/T9Q1hDBixjwLRmBFgFoO1ND51g4Eu+/kzlUaX3fsJ4gjxdfApdXI1l/W6XxuBWoajBRo3LEBgGAjlZLB9cEqrJb5D5Syut71TWQnQfWZjKMrMhq5yqEexDORvJ/Z0vR/sENhtYJrONEIZdpq5cRnPDWMrdGfn9y5NYbiPM/dBukSbyrvikrgcaliYdUcHQLd9CUNu23X3X4hvrDvgQjGLHh0FdB6jtGUva36InTfXQ2IBAAbfYTiHo4ni4+ClC1FtytHR6MZA6xt/wAgFT0Rshi5LlKgl0HlFtoirTuLLS87kpPwwlfQIWzkSvTooMjDR/KHZ7xPafdSVhNO9GgE33R6hOZTMsW1pafeGXJgN+CuG2UGmByGCsZC72llzrIOfQPc9MDgWLHGrJRAPMa/6QgyZkMx/syqw2Gi8vKaNZ9iPEEeHtcfCoQI7MzM6G0ResZVzRkHS/ERcqP9SWxPZ/LSWRRRjjbDENItTJOyUcm0EMg0Zeasb93Gooc9KvcjSi5H/ggpczTN6ogBn636MAgcsKlSpULuCmWG+wBndf8AJmpr5Tyj2z/rf1wrFixcVCLCNJU18L1Kn5RbzQjh3tj7GcYhwvF18ZAoCcoLl6uiNx23vycpodbcOfeJcSJKlZ4THRhffX/WABHdKI08ikeczc+Zh5RWywzPAVGWwSpzBlxyx/AivODO8xCDsyv4VBaHoGzCpU7YKwqlkT9UrotDQrSK3erC2Cp36wxuLFizWBEtgDNWZcI1vMr85Q0Vs5+rEFQq/B9kPEOeLj9A6EVsxNTlt27TphF27wkozNuBGBKlQRivwXTnXSAcsNIGvsDgiul6whXk0uG6LzZGXCOnqQBXWXw9XOdyZebXmdwiph3vcbQzBG4FwJRFowVfpyRyF0Q8qLFk1Ny1fnOb4XLixYuASpZQBatTb46QyNTblmYSkmR/Kc9Wf2QcZh4bj9EaiQJUo5c4H9fWZBdcoW0YIMRxEt6jX8nlRNPqQYsubY9mZvfTfAFoFs1lWQPQ9GaWjryMvlyUmUSAasKNMte+EGuWxIAInBbSxMQS6ygls4wO7rXVzxuXFi4EEo7WGElYWTZex85SxYIOee8s33+yniDvFx+jMt7CFwPlnBV54yQBzqrnvBn6kvUTrT+xanuWVRnmTWIS6MdKC01mhPMNTXrLtbIyD5k3fU6IOYHTnG9NYordJTyjk31i+rzV0Zuc0anUlNKNVkPKKlrAll7d0r6RJ1JpyTVz9oZdMLly5eFXg1RLU5+mNPf8TIUqfwlrm7jErbn3b+ynGccLxdfpffhkmdpIOmfrcVySEvLroiV+kI3mAbqjKxJNVMP+i16koy+dkq2jUMFvLApYNKNMxMmmBmQmSdx5xOGu2QPOHVu5VlJEpNCM7hqy6irYJ3lDJjD2FOKpWIIZdCEbaIoz2fiFEFAUERHJ3vr7TmR9xjHi4/WICgJM89HUsIErNHwcoAtWzTC+e8tmWEBtCmDFixcaZbYNhcabNeolKhXYq+cE7utA0HUY+8vOBwqVKxDAbTNPdB+Vx0QOh+UUqFmX/B+4IOgr7KeI48XH6+p/qTOyXSGBB9F6yl7EyQfSdc2Wy8H0jG0pzlGazOJZMkuuAqZKqHoR06ueif3EgYKwG2o1M3yJuI+0bfpKqFuE1NUz5ZH2Y4zjheD6sLH7A0lMassnU1NG7TKXMp6qcqTKH4MOcFuO7ZEMGWqXQzJU0l3EpuS7Mv2vfueNnMIfL0jSM6uh6ZzW6uqG4SyXMh1t+BARQv5Ezz9MzcykTKVH1+ziAeIc8XGP2QGgOi5mVvSekvQTceXcTkkH7nKCWBZJZgZ0GUyYBTeUd49IN29sYPnXufmUr0cXilFBytGXaZZas0fJpHNsu1S+kz57P5bl5/XH+SspQkLBbY3PYg6EFfVVld+XiHiDPF1j9nzVRshoi51nblKPsmZCmGnGMIIkLQXOWjGmUUtY5EzqMpUQDLt9nOJ+jieLr9pU2FAlzzGicmD8wf6Tq9a4jmQRyYQiwhNsLrGXhDcK0tPz/ZzjOOF4OIYkqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUcBJnf8AEuavelcrOrtXqSg8hJ66So5xppKwiBGDAxmYmhNZxnTmypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUCCDwucYYAjFSsFYKlYlYlSsSpUqVKxKlYKlSsFSsFSpWCpWCpWI2MyXqfZQrcu1/iHQP7MSyhlAYOM3hmliqQHrUrjKlSsSsSpWJUrEqVgqViViVKxKlYKlSpUqGIBD4E4DDjL9v/8A/wD/AP8A/wD78MvxHaXk59yWyOdmJ+dDUALyO2Ealysma09nKGq7qDKHAIk1eeV5W79n/wD/AP8A/wD84LgwnE4BwSv3F/8Av/8A79/+g18zWL3RQPVoPe93AC9naC3ZbmpNjQz648U7q5p+z3//AP8A/wD+QYnEEONgxF4X9v0n/wD/AO3wP/b43/8A7cft4/zGWmcFKU5ifl1lANr3jlKWeB/7fC//AG4/bO3i/wBvB+3wP5BiAPBSMP3t8y7SuJC7O7qhHYgO9/tZo/SgNH5AQ8Kv/UgAp/cDHFD6wYpbPb5FSvEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUr/AO5//9oADAMBAAIAAwAAABDzzTzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzjzzzzjzjjzjzzzjzzzzzzjzzzzzzzjjzzzxvVqx2EUzkU1V20l0XE2xGE0XE0xmV03EW1mE0nE0xmEXGX10W1mUjoVPTyhns19XDXDDTCQASTTjjXjDijXDTnjCVjDHnDDTDFhnjDHCwgxzBDW/dATzyibGYbzzzxxyQwY4ThzxzgyxgTAiTSTQTQfxyTDQ7jZxSjzAgQyzyh54ynzzzDvLX8nVkEE0FkWlUm2WmWlWE36cUmV0fAQU0UgMVvflUkEF0G0WtdB5oTzyhHRjHDDDDDDDDDDDDDDDDDDHAVdzbLDVTnDDB2HvGnDDDDDDDDDHmiF7TzykBCz000000000000000000000hHd+0gvWw0014y9U0000000000kn0FZzzxEAmDnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAG4T/idlvLDC5nkBDHDDDDDDDDCWhUCpDzikCXkAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJCMR9vsqjM4EgQEEEEEEEEEEEEFWRlC5zzyngGnT333332333332333333kvmxAyQ1c38uWAPYW3333137S333wgnj5TzynwHWv33333333333333332/nMWmhO8qKcC47WyvRDT332nn5f32s1yz5zzynjFhMMMMMMMMMMMMMMMOMMfgHhnxIxCU0mO2F/5PwgZ84NqyMMNN1RDoTzz2D6AIIIIIIIIIIIIIIIIIJ2/TRSvtoyZmN4yizLn4D0mMccIIIIKtRz7Tzz1TYAL7777777777777777wULt0s3E8emIXxYaikTJqX247fLDb6pQST5zzzFALmK5IoaoLIbZJ5qLppCLo5Gy0NIFny6DE4dWKOkJZScSbtxgvIjXXpTzz114DP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3R0X5AtmgVUcmkfO7faR2Ws0SWinvGt/xYffnPPPWc/F//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC2kkaSTPc7rGI+KroCY7FTnFylmlQcYv8A/p9JSU889lfg1w88880084ww4w8i1QNOQ+DypMsTciDwKRUp8M+wZWlOXx8tVwBe088A1GEEAAAAAAAAAAAAAQhvscy0GCD+y1tHCLirjVhS06X77HXTAAQ+Q2hU88A8OgwwwwwQww4wwwwQ5/V1uXKtF0SSkkkB2OmesnP/ALE0X1ps8MMBuEqVPPDDIrTwggAgAAAAAAglZlTPA9+HPTCgiVHiO0cLeWY4uw6O7YAAAEQsKrRPPPML5U88888888888+5w0ap22GMcIGBuhOk1ieFZDQgEyN4B88885x+SjvPPKKP3FTzzzzzzzzzzyP6N/rEzsrdhY/rJ8+rBnnnD+HULWGZXzzz2Y46qnPPNJM4NMcccccccdccaCb5mwo9NGuKUMBzyOU5Zm3sel8YBhscccUeX/olUPOGGn1hAAAAAAAAAAAKzfb41Iz+AOaPNVaV0k0Nnkuv4AgeYgAAACFPpoq3PPOJMp2fffffffffffjzI3XGtSdPEUyx/eBwktwlo3HZACrPfffffbVnvk3PLPKgnpTDDDDDDDDDEwKfl4n/A9TWzGd6sFpz7N1gixwffbjDDDDDHQ2v4XPPKP2rkMMMMMMMMMJiKfg7F0Bu8Qgd4ndaXzXLILxkcbDG8MMMMMMNB119RPPOH5kjAQgAAAEABFjHkOmTB7M8k+QSruINX6n7DkoVSV4wAAAFQAUG+6w9POKAz9qMMMMMMMMMoI79UsZZjR9Y7XPhWwBPHKJALdbPFMMMIMoMMNPlqw3PPKC/Q7bLLKJDHDAl247lt+NMCJAQBQY+5cRRRd8k93y33LDLPLHHOa6thcPOLF/8AYUkEEEEEGGWBarL3Yw6jx0p/VdQG5uCYxuB1qhGEEEEEEEEHVfZYFzzzw5brn3333232w7kd6HKPC8vwGNlW0+Ccg+h1LL9gtX33333333W0s74HTyxzIrYQ0000001q/pEl40cqik4nuEVUIkVTCJqIXuwi000000w0U1iaf4HzzyxrJNjzzzzzz231l0i71RpN0lcChE8XaeKo94Iv6x3zzzzzzzzxygpdQETyySpdcE000001xrR6znGNIKYeGBkkJ8lxQ6h1Lt8Bk4k000k00k013cIsnTzzT4VPT33333+jEn9iU4qgfVC+PBw8oxJlMEia/eKj333333333322l7mFzzjzqmdw444444cT8W+rksATfuiOpJGe7vKKhRv0KaU44444444444hM6mjDzzwdQ6QAAQx9zyrjzVIjePP5vmMAOliPA1Rio3khQIQQAAAAQQAQAwvIWhzzxx9RYSwwxgPit4bUIEBELNjhefado85hb1TUuNIUwwwwwwwwwwwxjY/3jTzgT+gOHDDDfTbf6IZ2X2XmpXi8uWzOGOLgJS9cE9PDDDDDCDDDDDC1nvihTzz3+w80022soahrlvw+PGmaTdLYWSNcNxPI5Y6riw000000000003mUUCwTyxHlHDnHHB0n6xig1R/QEg+ZUZivcdl84Mwiah/HHHHHHHHHHHHHGVmwBTTzwGi06Q01uoAZ4we8B6FHen06gGFcNSKXAoh8YI000000000000012DADRTyw2yXhzCM5lM8Uozj2s9b8EkkY+O4z9wURTQ9i/TTDDzjyzjDTTjDByghDXziHzQcHBPhPj7eQR6slETh7VXGdS1ftDYLPxQ/XDDDDDDDDDDDDDCWDS0RTzwHACsQ1qtBip6YSje4ToD1Lwitq70/bamiG70800000000000001kpBRTTzgGw6tDDSHXPy9xwuJl6ZWyeseKJqIALLFmRFrDDDDDDDDDDDDDDCC4n1xTzx/wAWvMMMMMMPkLTPSJGn8pOtQ6JPAY2a8SSIMMMMMMMMMMMMMMMMYrJDoH88/wDCn+MMMMMMMI40cl7bHKNwMRAzqnhbGiV2MMMMMMMMMMMMMMMMIBwY6F/PMaA6vv8A/wD/AP8A/wD/APDTrJRp3NKhXFX9TdylKpdP/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wCfFvAH8sBNvL2+++++++++++++/MW3Cwek2UQ4rQ8u++++++++++++++++++5ohc084VxzIayyyyyy66yyyyy6yyywqu7If8FT9wky2yyy6yyyyyyq2y2y2MkN8W88FSoq4dp9t1N/1/dp/wDfdfVb/nuMJzof71XvXeSbf7bebfaf7f2fSPn3fMfOCNj4Mghgigjjjjjhgjgjigjhik4JHW0QnohiggigihiggjjjjihliHvn/PKH9XEqIEMMgIPugvsNMAIMsEEsMoMsUgEL4ZIoEskoIsMNrsluIMIG2Z59PPG9CG1vDjvKrvHHPLnvNrjPDPvLCvPPnv6ZrvF2vLmtPDvLHHLDvLp7KG/PPLLz5+0+98/8+w61+/8AP/fvfv8ATv3737vz/wB+1+/8/wDfvfvePtP/AH73LO888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//EACgRAAMAAgEEAgMBAAIDAAAAAAABERAhMSAwQVFAYXGBsZFQoWDB0f/aAAgBAwEBPxD/AJ2l/wCFAAAAAAveAAUvSxsf/Jv/AP8A/wD/APz/AEExdDGwUpSlKUpc3FKUpSlKUuKUpSkiwuLimmEJ72hm3AuKXopSlKIMN1LEiEIQhCEIQhCEIQhCEIRVjfwIQhCyIRaUEtSIQgmbiEhsIK+SEIQhCEIQaF2JYhEIQhCEIQhCEIQhCEILRV8Dt70y+Vs05IJoauh07RCEFgswkkqy7RCEIQhCEIPsyxfG0SQtjZDzgUWBg4htIPfR5A2k2SOTRHcfZhi+KtRFmOWKhDReAo9qMWwhprTzV9CCx6JSl7jGeewDEIpSlKUpSlKUpSlKUovIcIabQQuZ9LF4Kjfj/Ry/AzXBwELcMS+xEkQ7OspSlKUpSlKUpRnnsAxC+JBJDPwNJAhB4aEkPZPo2WyOEIm6hpwW+UV+iCq69ghprT6GM89iWLFKUpSlKUpSlKUpSlnfRyPgQhBrBsThaexCmg9VCr6Bv5prGEgmaoezyGcilKbNIVoGlscpS4Z57EsWIQhCEIQhCEIQhCEIIG0ghMMMNiVBFR8CuzNNG6g0Q1PwpEnl9DYv9ifIGj4YzkLoJpLZNEQhMM89iGL4cFY3AlYlhjDYo6NuBISGhBrBNtUNJY5E0hIiokYpUaoup9kGL4VX0NXXCG6xBDGGG8Mkotu4JdA8cqPYhbbGkHIK/Yn8xr8DR46GeewD5FiEIQhCYhCEITCTbiJ/7hXDhCCw2MMM0xWlFxgghjDDYhI7FrFlpD0XRJ4eDJtRjE48PsgxfB+wDaPLEFyww8JExyScIQWGxhsJWQSXQsPTXIq5Q9E0lXgau4fZB8i+Cji2yjoomTYw3hYX7MW3cEPBhsRtvWlUGjCXhHh8LLPPYh8i+BpPJ4AlWILDDDYkobvsaFwQ2MMMQhvsch/aPoZ57AsXfp+A4TDd2KJhsYYeFj/oLJ6iQsMMNiRsrFtXsMs48dD7MMXfRfcx9LBIWGGxsIlTxstXBDYw3hKaJ77DC0+y3fQzz2I5C72gG3PhDdGILDYww8QENpv3/MEw2N0Bc3rbipRtvgc1fS+yD5FilKUpSlKUpRqv2P8AYxdbEoLDDDedbfvQ60cCUQxhsEFiolNdLxtiGn5FKUuGI4dc5C7qVcPwiNGIWGNjDwldIfi8CEghjDZyIItLrbiibGb7qYjh1x8i7qyv4FzPli+WJC0IbyMQm36GkC5FhhhhFDyfXto/afWxdgHyLu7P9jKwbCG8NjdHhIgX8sbrpwog3gbGxRddh0xUF462LsByFilKUpSlKU/UDRNuWLbx4RBsYY2Q0h/owl4OBhsJCCU6Xh+iCClKUpcMXPYDkLuQlcsTw8CYJUY0GxvCP9v8KUL5wbGGwgm+w0SbcFFfYYuci6TkLtyEMl+mh7YomGGGPCTaIajX4ILSw2MMSEgsXW/R4/ZYuwHIXbSUtEglxJDGG8piyl9pPAlgxskiznY1TLNuvssWZdJyF24Ao4kw2MMbGxHOml/Rb2JYYwxIQkoN9LHjEBe0xc5l0nIWKUpSlKXBch2wIYw2N5U63CE2tAgkMYbwnVLDG4eFtjWrKUpSlKXDFz2E5C7S8XP8DwkwJh4NlwiRJ+Ns23RMMYYuRBJrrftm43l22LnpXk5C7MgQ38Qq5vOBLDDDwxT24Wx3o+XsQXQxhsYke4XF99e0XliG0nC7bFzlXSchdlWzyekJEk/eJKCGMMNlEa69/wAQ3RiEMYbwhxPfYcL/AAK+jed43hizrpOQsXNKURskiJL64PI+iYcYuIAgovP8ENhjDYSotfY2UNyXwUpspSlKUuGLnsZyF2P/AJznPQkLDHGG8LZzhtokJQY48IS2fXWyRt4G66+4xZV0nIXW9CCJNcIUIWWHGHhG9I4K/AomOA4xIQki7EJ991i5yrpOQuv7QxrhDE0IbxMN4mzf9B656FEh4tvCE2L2+toiyr13WLnOul5C6tAJr8BPY+eibB4cxRYvH9EEIY4xd4f6OxQsvusXOdYeXkLFzof7zJuejgS8iGxxsYohJt4NJ0DDjFKC110GPd/BrN6KUvQxc510vIXTtXwhXthKDdcPEGMMMbCmgvWzl0XDHGGxKxN4XV4PZunhf3vMXOddJyF0zVPzsTUJmyrywww3irr8DRT2QTDHGGKJy7Clt4/o33mLnOuk5YXQ47zC7i0JENkMg3hNnIj26LkWGxMJVmiEinXTh79i5zrD6Us1fiQze2OOAog3kG7hKl2cAvg5iG8TYWsgr9j64UX8Bc51h9KWHyDREnCOY+L6E22DLZmCZH7Nm2XpBN3Goun2E036+Cs66khYm/uPEcskJcop+RsVo2yCZkTgBaJj4gxCvA1eEqxuIg9aSn2B994XZ0sqJyhJFpjY2WNvEPttGq7Yi9J5HgqHAoX2QNpjRRseEipKQutTbbhDgUpSlzSlxcUeFnXS8hdCbTqNPy9i8hMVSLIVHHAvAxXyG/LGvUJnAT8A1fMp4gyDD2ySND/Trs4LvxL+/BYs6w8/IXW5rGq1Y1oxsbhITQpr4DEmk/AyEwnt6ioLx6GLnGQto0PT+9Uhsly/hMWdYZxx5C7K5zIbylR5Y9iIeL3BOXT/AOhbT/8AZBYM2tjvTgI2rgYxnDF0vVWENr6fCYs6w+jLtM2TPsCX5F5UmJvKFDfYxONFGhM+SEMoKeRNwNhP9CU6VWEhSh7fCYs6w/h5NraEtLRzhwQ1p0bnIybQqYkVcCXp9FKdcH5br4bFnWePxZOcGoe19inwfoexwhwxL5GfhiwbKGqP0e/78Rc511qlKUpSlKUpSlKUpSiZOo1HL2LwTGUpdAbEfh9IpSlKUpSlKUpSlKXpa6CYoT4uzyiiUu6PMNsv0NMs0NXfDmBMVl5B/I//AP8A9pVo+0bbyxxzURsIiWtfD/8A/wBZglOhjofzY2GTAp1wOlL8aBcAqOqEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQn/AIB//8QAKREBAQEAAgIBAwQDAAMBAAAAAQARECExQUAgMFFhcZGxUIGhYMHR8P/aAAgBAgEBPxD/ADuf5UAAAAAAAAE+k4Cn+SWwmbfmzCHiJ9I8YbPHNmzZ+r+eOfp/PHP2P/lm98c2bPErN6TGZ5Wfr/zxzxTwn6wYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSA1um8NllllpQvRz1+j+v57nJu2WWQOx1h4ij0x32eZJPVlllllllllkkPsrPjfwScfMF+H/Y0zpANOFkIo6t/+WOj6PFnRAvkgPUKQ41dvxWT4y1eLahpIen2R3TEXv4sh1n/AGDDPo/9lfgCz1RDl8Zs+LrTMXYk+ZGKO2diWE7Ej1kA1dcl+q8DmjzJaO/jtnxes/ONNupcC9mhPuxg/wDwj7tvmwa4OMXXB4iu/wCOb0f4R9/cqvLLbWGxqXGB1LLol+WTB8wfC3kLGCemB4Y/W6EN1b9L9ps+J17yy+r3MzdjiOo3zYfoW2HW7FH7ZPp9v/uIwy7VJi2TG/EP5vPPoajMVRDGahfvdnw9tX09Xdts2xCMJaROJDE7W0fZId2/MvPdNq/R+YGSO/DflP7x1OLwCX8W6iU8P3+z4ev/AGg11MGEv0iLP9SPWpSx1KfBAyL2p4tPic82saB029eWDdeD6n7TZ8Lwfl8XQ/JsC24IcQ4Km/sXQyXAy+iXQjNivQdRphSV7NmBzp9XuoVwT6H7LfH4QBWZfwT+XyyyeA4jFsxxdeZS3g4BBMxBM+Mjjree3vWf692c682LsvRnPOwgHvh+yzx+F1TweYfoC6T3kRhwtY7C/LOeA+isi21g1HB1WLn6RbnjZPDEeb8lMQD19pvK8Y+B3fuN8FkZbS4CEI40B76LoBKeBGGTeifosOWbIbJhLrZkex/r7jPGPgaCeC9yXCX3yIQ412Mfg98S4DiMWBbwa79D9DJ9DzBnL9lnjH3/AAXljSQZaT4EYQcL+VZ9n7nPAjCWfwXTqHLPGzsXYvL94s++3V4LRZ4NZaz3wIQjjfD30T4DgxGMWBOv0J7eWZ4y6l/QgAw+8yfe2PaPQ8sGRPrJ4CMI402HT8P7lLuYRhPG8xDl4bR29A8sQj77J97C/Hv/AORvX4Jd4S6y8CELJukfjuL2eWfUxCELqn0WzHDz5urW3/w6PgMn3QRepary93Ysp4IQg4Qdse733KWsxGF44lgsfnled11w9xCPgMn3dAHl/qzpPBL0lPcxGETPo/Ox3PCfHA7jCXU0tQeuV+g53Ds9HwWz7ur/AKS7S6ywcCERMjZ+xZhheWSg4hBYFg7D3y8jWMEu/k/W/abPubWeXqGoPBeCV5b8IIQRbd57v4E9Evue4Rgm7MvZHDMcHDbX+D5z+/6f7Svf3OV0ghBETfx/7sAS9F+EEYcYF0Ty8nbk7KEh8B/P7sWXqNePl7bocS4EI5cFQwH9233LreYRiWSuWmI4Z5y7bo385vXB7hpFl2SwRhwTLc/nHpXuUxCHCsBi8vI1mH84gHr4bZ9v+NCy7C04EY4Cbwt7f6noyXAQgl43t5eXnRtE/wDXxHz7Wwnm7w6GchCHJ0SGDyyD2yliEOTZn6+h4Db0PL0Q/EB8+10b4/tDS+FcjBBErYp76LoMnwQgllL7jtnh5GvVuPwfbfhtkqmkChD6tZeBHqIiQ6eXqJ2PB1KUQ2ES4F6jxy8EPL6kF5n5z4h6nbLVf+rOXeCEIiXq889f2xgJZh3GDhy97Pbyzwdb+aH5z5MvUj78vmDwfTDBBxiYN0+v7lK9whEuBdR9Tr3YJ+X5zfjH+5Yb+Z1PfIjBw9Xjg6ZZdiMcKXeS1+heCxBAGHzXxZepnr5Z0z0byIwjhB23lv7zlwIxLwL39DPBv2x8d8+vrHg8y+W8uRzAcb1df6o4b+ZS8GHXJdS7+heeiz1+fjvn1fr6149y26E8CEI4ynVv5/qUsxHgnXF9/QzMNbyLG+GZ9HPqL8Al1v5glzomCP0DadPcdil4EYWcS+h4eM6L67fkPn09QeXqQAJduhvGQQhHCvI/PV4MlwRhBPCUtfpZlndlr5f6+8/afPp0U9dQdnnnhyIci2RhdnfxbLgjCOBd5Hby8MFiH3/UGdHyHz6cE8NsazEutkjyBwpOmDCeieBxCXCettrHLw3dtkPyT59GJ7n+oh0XZpO6QcgHC2cPcF4SQcAidkv9JeCOHhnzeAsx8x8EhY8zx9362DgcQM4Xg3uvEHg+kA8vb0nl5eGDWzD8vzX8k+oa3YToXwwv7IFg844QPc/BdGO5mH0BcINbU+s1bQ9D5r6e+GT17PzAZi8cR/cx4ul+rP5Z8B2fTszAZ+Lp6gSOBHD1y0mWdcnnRl68jCY+D4fd+gmMnvh+Jz0ont4tlu+Z9wsHgWfFjxnyE/mh+kA6ociExnreKOHDwGti1ZPc/C8Psf4/YJwbe4T8QjSJ0WwyD9ooi397Y623MOPAFvMajF2sDW338ohll40duo9Hxm8HP4/adfA/3Z3DGfTF+sLxsuh8P+yHD/JGuQB6gHTzeD7hLGiBcI43gNbLTH/Y/GT9P4/bDyL9NwB9Ckn/AOy8D6kJoyx3ZPF2g71KfJetP+ELpyyCavQsf8Ph+HM/F6CYze3jAOzf2k8jIPxYemcEO5Xktu7C22FOifMP0nv/AB76b03a5j+kh7H5jreWwJjxJnmQsXft2Y/uefx8dv07+KgmN2nh+JPOENhgcHY2Y9v6vy+XETFixYsWLFixYsWLFixYsWLHDFiE3q2lnRtrqx+YS6myFYsWLFixYsWLFixYscmLE8BfTORPkf8A/wD+Ixv04x6L1mNrpNZQH43/AP8AwXfpMR83qP0IKXzeW58ZES/uvq22222222222222222222222222222222222222222222222222223/AMA//8QAKxABAAICAQMEAgEFAQEBAAAAAQARITFBUWFxEIGRoSCxwTBA0eHw8VBg/9oACAEBAAE/EP6l/wBa/wCyv+1v87/O/wA7/tb/AKty5cGXLly5cuDLly5cuXLly5cuXLlxi5Z1ly5cuXLJcuXLly5cv5gxZcGXLlkuXLlkuXLly5ZLly5ZLly5cuWQZcuXLly5ZLly5cuXLly5cuXLlkI8opLly5cuLFly5cuDLly5cv8AJYsaRnzmXor1les855wHWV6yvWB6yvWJrc84HrK9ZXrK9ZXrPOV6zzlZXrK9ZXrK9ZTrK9ZXrKdZ5yvWU6xPWV6yvWecD1nnE9ZXrA9ZTrPOecr1lb3K9YDrKvM855yvWVeZTrA9ZXrKdZTrAdZXrKSvWV6zznnK9ZTrK9YHrK9Z5ynWV6yvWV6yvWVrcp1nnKdZXrK9Z5ynWJ6yvWU6zzles85XrKdZ5ynWJ6zznnKdZTrKdYd084SQMH8liynmU3GkSaYjr6UdZ5zznnA9Z5zy9Pn6fOefp8498855zznTc33Oq55zznnPOecr1nnPOec85vuV6x7p5zznnPOVrc855zz9PnPP0+cT1nnPOefp855yvWecD19fznnPOecr1955x7/SnrK9Z5zznnPOefp855Tzges855zznnPOec855Q74d8855zz9PnPOefp8oX8QPX0bNzJBxD8GLKi5TKIZzKeY98c433Ex5zznn6Xa+fS855zzm+4ye+ddzznnPOeUT1nnPP0q9ZrlgTmJ6zznnPOec84HdzpuVvcT1nXc8p03iec33POec855zpjznnPP0g9ZjzPOVOZ5zbc8/S855zznXce+d8B6zfc855yvWVvc855zyjnHnK9ZvDxWHfHHc89zzleGec33A9Z5zruVrcD1mPM855yuMzznnDHcL8xXmG8y+sy2i5ZFB/BjxGym8yu245zN+c9JzXFLVxdxe4vWIvHn6V76JeB31MtF+YvUXcRe6i/oF1iLxeov5QdxeBwr+EvUXgdRfrLwP0V+YvD70vF4HF/8oPmFxeFxeLbv0rxeLkXIvF4bx0xeLwuL+UvforxeLxesReLQti8Xg3i9eivF6i8XqLxeLxeMyLxeBwuLwvrBxeLwe1POX8peL9cy9+iHywtzL8XLqzfeW8y+o9EcPwY4sNwQSOXGLzGWrzM+GK7YoKvMuc7mlR5TouXvDLctxfWW6y2rlus8pe9y3WW6y3WXqF8Mtyy17nlLdYPrFxbrLvMV1inmW6y93cs8zyzLdZeqv3luWWi93cvu5brmW6y1VctC+u4K9y2cy9bzLO2W1fvLYziW6wXWC3D3S3WdFy1bluste9SzzLcse+X1c8pbrBdZdumprll9XFVuVyFtWo+RRpRumH4aqOD+PMds1BTkiustFzmW6y5plrMy14i/WWOYPll6i97lusuu6lust1xDncHUWi7zLMWvcH1i7uP1munMvTMxMy+rZdFYh+DHHhmJjQuS4luaqLe4u8sUvaKvDPKWrct1qXvcscy97jxv0XrcEG5blgr3L9YuquX5Zau86tS3XEv1l/aY8y1y9b9HlBdYrrL1v0W6y8t1s9C5YNzzlnnMvzPOX9Fus23L9YNiusFFzD/Et1l63Lu2Kvct18QYRm6oLhpOcUPoH1l+WK6y8v1nl6BvOpb/AHOxi0LoBLbahWOCu7+8Orlt3Qg8pQ7Kz7sUs0UvUx/4wYI5lWe0vHhcE5uW6y27qPdBQce6C2svLeJ5QcsPUi+GW1LVO7EtviClr3D4zvxSs5l9ZzEsLmqLUbRB/BmjG0xYY2Y4olrmaLeIrrH/AHnTOmKuDPMvzL1CcZeLuXi5eXluJclpfFy9XBwd+m8v6bwd+NQdy3EvLsvB+8vzLy9y5Fy8Hcv/AIjSz2eSYPeLIusTPxL3+oO8y9zeLl6xBwVtondiM94MUusYAlgKTEELsUoWixxZuV/KrXVU+YuXmsvL3XEv7xdy8vHaWvIsRtAVya458Gj5j2wfctxk6cR8ayWt8fofaHBdLu3U/wCmVgxgrezJZzZA27PUOaHa8NQ4lDINq6Mv78S9xX+pvmLl4OE3io8uZfcv6Sbm4uHpl3pG8xoxRNc1ssqPU1mkPVgwzSLDHVkW495hXiO6ipdnot6/gLn09FqnCXG0t6luvqeUtuHdLS2dUy59FzaYRXWX3lust1ls29Fy/UczaJ5jq8xbWzhcY5zySvuVwF+QH2uVpcdpmk7o90vvNpcVLcrK1LiFBASJ13HDkloC3AzS9cfMP1bwFlaAXtCadrWVcv3H0LnlL7+i/Q2WBLLY2wxWUZvoHHeBbysooGgP1KNpeQGiuLx8d4s9icATA7U1RWXXUfqJE6gC+qNKdPZgaE3lUSzhWsNOIJ4CgnqsYv0XiK9F4lzEu+fRfeWeZcPQt19TKEZZXUuGY8keTMepx6zSEPVhwzSc+Y8sW4spHV9Ys0Rcy5ZLJZLlkslkuWSyXLJZLJcuXLlkslkuWSyWSyWSyXLlkElkslkuXLJZLIwilB5IIK8U7VCvL9IYdRbQ9a6kdIAF1vVX62e86ynLb/upHzS7ByS5ZLJcslkshA8unsy04UcG1irLNVU4CLZy5i5ZLJcslkuES8D36+0teoEqjbji+Y0VawgL0Kj2iHIxQqfeJDms7bv/AJEQeAJDDjIPI9WiIUuHI2Vd1hVBi7u4dj3JfrxkOmD0vEdBtAXcuWSyXLJZLJcuWS5ZLJZLlkslyyDBiiyR4dIskeCak1mh+DNGazVY8s2SOljbqWuP99f53+J0OUb8f+ykQuUum6PfA+IYbeq51HQAxVQIBDkX4XZ7QdGFHs8aV7y4MoFw9zXvHKBOrp+JWSptYT8Uhjha+YhzcohQpi6RsSHUAsuPxR/MceKvBeA+P6DCKJvRgAd0xNYNMBulthgyqvNZo1LsCq2HfKj4xMczqew5CPHaL1QVWrtOw/YdYfJg3CJBBaeJy3B3f1BIWi32v9hf4m4RcxlkeqiIPU4TWLEPVmrNZqzdm6upux7m0Y7lSpUqVKlSpUqVKlSpXpT6UypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqGHQQtVYIKRUUbtAY7TnoErwahm3Vv1LQLEyOoannqjUBwbtoRoiJ/ruXVDC+SawThQaYPs3iCiujDo/wBpUqVDVbChsYJDCqlGrFOjmDaFCwFatFrxKwhkdGpUqV6VKlSpeTB8Od89DmHU62HqvVXKwG892p1m4DmzUPYguGlR71fvEvuX8dTto+zxDNPBptE6l5o79Y7Rl28alSpUr0qVKlPrUqVKlSpUqVKhCdMviXsxC3HG5qTWaQ9WaPorTN4N3Nmt+lysY/8AyWjRQ2RTk4QGZKUo12gPUH3Edb08QE3lMneAByOIsG21kdW2u4YMBQCLwwTZrOvy1+2aleGgAZPPWWzlUHJ6IgxluK5OncLq2sbY2D1ulNU30qv6N49FXV+sZuYinqZ/xmg/zK5HtG10O7FjWschZ1z3YEkgByH2S4vJRH8B0jEsqNo2/f8AbkJxnGNxLKTjNSazh+DFhms1SVuDubMN3NsxiSpUqVK9KlSpUqVKlSiVKlSpRKlSiVKlEolEqVKlEqVKJXpWZRHJoqHViq2AQUBDqihAhgDJ0iWOM3TKxbuJmYTER531hYGRVypbhu6l55SGn/DDSgaq34Y9zmFbRQoOXw7S9tNJTENWBLggHx+hsFrju7SsqJiVm+9yiVKlEqUSiY0HVLHwiNiIqQ3dVQj27QhZuwZ7rJ7XHgux1Pc936hRgKAwETsdbEsHgDegYAAFAVRoJRKlSpUqVKJUqUSpUolSpUqVKlQIQh1MU6zcmxOMriaw1+DNI8TVhLgFseWbTePpXrXrXpUqVK/Kv6Vf1D5S+rzRFJgmxlqfWkYaWLj3mAmnN9WNoMEVXGuLjIzXmAGPfiVbpvkvASseMXnNw1fOpsGWHogeBshpLwottK+c3ZfHeVZXsGnu2U7iJSVVEVLIgIyfxKMkBIN8nccblyrAK4T0r8HyoFXtCKxgqJ8OatFfbwgJYYMOM0MD11rY4pLTx2hIZcBX9av6pDU4S9k3JsTc6x4PRpD1ZynKas3Zzmz6dmOf/kkWtMZtRBJKAKKAJQAmrXiIMXg7y8gFvXpMWHPaWrU8l3xub96unq/hFJoWaD+ZnFmTQf5hACrWHu8+T5lbJq83fcvgHrgMoZKNlgB/56k3tuJBgeDJPY6xsO4tts4vq/8AxM6ZZDH4EemtpIeEtVAU00Iyf5ghZbxdL8wyWa6xQ3iGWd6XbCqTuT/mpQe/EM9AAAQ92qVe67xXr+QNlXu/3pCOVs7Sok2JuemtTSHqzRmk5wlxTMWWc5viP/yNTKrH2ZL1h4/Yt+IIhgI7rqtHeFK4lEdjzrNxb/BKwzV/zDywynJdsj9H3CbRxoP1bAhFGwDRAQrmiuJclujQbg+cvT/pcvCqqAQzqx+pX/QVDMU4unG8R4/CUqg0/QldlsDISp4C3zKAEooZCr1Cm+VilTkdOajqjOABbsgk2FjG9ryQsBotkH2QewGdp/MYFoOmzzpmts4rOWp1oMniP7y2iZNeP5SqAoNFjtASCOkbP7whslMQ5JxloaEOprND8GZDNI6GbpszZm7Nu8f/AJFj7Swbo/3KRzA6i57hSAd5cEKwe2Uf8cRkwBfR46X8xHAaCadvn2+YFLqKAQxHThgsqE6bg1hxxEtpVhzGDeoZgznBFAU0co3cN5fF5rg+UFXUnlYt7F+8dw0VaAfv38w/UbLI1VfeehOypw5hovymerLKtgxm5dJ6asxDNtt3fsREh5AjKPVaI38I+yOgWN6/GB+Y8AhddK9synCTdn7VERuyLA7f6h4fMifvVSHWZ2b/ALoJwqbmZuek4zhNYa/BmjNIbjd+psw2vScxPiJK/CvSpXpUqV616VK/KpXpUr8KlfhUUBVoM5jm4bpZxHy0fMNTKG3lheW3qrgd1xKoHQaWv+XwTAR1RcvFtDXF8w7oRd0w8n6lo7Q4OahLUUy7avjGZUzrWIaaa4hS2PeFQaQaNAnsXp2hvW4PQofrmKlpTdZDAPm2WdADwBQg7WsbQoo68QAOjgcXHANVLiGQSCqwbW8eIhvF+utvKL/yRcNVouuJ9xP8RriCb2hz4NA6vSaTSWLOz0WvzZF6FDGd3NQLtfkJfrlrRZfYr7mKWHQb44P3MrVC4Bdqx7CwdUZlafHrX5V6V6LzgwHKwHZqGixwdXvK7Kdm3tKlfhXpUNwZqGqCcZuTcjwRuJr6DXqzRmjL0zdhyyuesOesyWPT/wCO2JLkbDn/ABCAhmXaUK/CsUqvlC1cByuiKgOVKt7er32+INZaIqzMvY4OI6A0bXmGxz+420fLuGMb+YYZKhAYejGVZvqTbLEKDgrEAoxYXWZH2YNydohlVfuWhRAGgSnnX3GaM4Yr96Y+ob/9izbqAlv8+8Vitgq8C91qpSZUDhtefdpa/wCYp5gSwwb7AnuxueN0BoY1lMj5xmJLpRRfltf3Gm+sEHLuvtDoNYG3x06cRqWBxqGZ10RwK7sRrMUtk746np248aOBoFg/2/p41xV7RgRw7Uv5F9fTUivrZXfr7w6BbQbXv+w+IsZwoZTquSD0FYn5k2j1DqcamxDiHgmsNQ9WatTSasGU5nKdyc5tmJ/8ZQLWg2zeIwaAXR7sY6xfbuig/RCUkU2i7r1Q+x3YcA0XJlZfmqdRUWt7dYeipXS76wnSusTfEZavqMS25U79ox17dIvXEyHWVoPEJ210e/7tV4uIGCIJT0/OX4lhfVUh29L69IZQ5vu717wQM2VL/X1LFilJH1rqo8XxEtd44VoC+7R4iiEmuiv1Xl4EXliErovhax1lsP7sa1mtwx4WwL+mPYG+fHv4szBdRr6YZV0o8wOyF6rfLftKlOHFYYauKsnMaNNuZeuMi+8etIgbXjlK4ZcmY78iG/6Ds95+o1dSgtUuP/Eq4SkI0WUtcah2ZYdLZZ8ufzCGcQfExQ5mKTaON+lpDR+DNGaRQbVmzNpvDFj/APFcurxeQipRKYTJPw37w1nQyVWRXU3rBDmE9NTXMD73L5ADFUw6s3Ka7QMahKRlMePaY39S6wiy9Yq5/wAx3zmVwjEmqCVYsd0hodaX9xSPYAa9p9B/qUv0Tk7nv16QFYICiriZGUp5Bwd2FoKWMoWntXQB6w1Vpi2m7O2zwjnaVqUADUHBjyKWwQABXBJbrqVi1mesVvKaHFRcvRfh/T7kYRYqzusbO5G38CcjXx77gQyAobEhVIeeY8F6NiS6ZWjk/wDnSpVgJlWp7YfgicKDSKn3xK8b65EOM14Wn7hksyOn8DR7mVINp1QSpnywmbX78FxNw2xJpr1wZQODX5mfUvZNyGknGcJrNIPqkOGaM1Zzl8/uHLL2+hzk/vkKKu+/X8wYABVcBF0jpGKOPNfV9IF2qGc3cUOlaWLIhFdCCa5p5xT2lOctcysriAgRxHKLily+84h1Y+INbqLeVj105joIApwNv0E94kCog3RK93R2uVPDVDY/wR9AABuCGYilqDbBo3Q1ZAgu2s3qN3yOuEu75xWOr1jKqs4ZgDKdekFFmR5hEeGPr8xsEvtDM4vQiQmaPc9Hv8xWlKxUf+NahinwnPT/AFFIMtspj8MvO4a9JAXDgyhtPxiIhJaWaf8AjiXRqZsp50viMBkqwruQOwrE9ATFdT9/UA2mwGqK+Qv3igEwEGktlus1UPJBsaHt/NzK3a9vKmPzDM4enjNyWsmNTjNYfgzlNZqzlKWs2Zzm/eP/AMUJ/ClV48mBOpkDCo2up7MLiu3QTJ3SvbvHIaA4yEdAyUtmZSKgqBHEXmPm5Ttm7OZVZuNn6l1vHWNmOXbiDnIV70fcvHM4LULu1ctyFKGVq1/3EcqsjshlDmO0v1DUlQ1LVal7yYhdmODcNWX/AIgUXDmLD/EWdwFU31h0FRpp6PU/UdFANsPY/wAkoD9oX2lEbSkSEJeowGr6wRS1erl6Elxcw1aG8y2GF14uP+pQ/APjxDCivYf8RDgA+Abfxj4hyiqGLrQeXERW3F5B/wBFB/SPUNpNibKa9U4+kNfgs1ZoxbgzFLE2czdm8esf/hqWS9fR/mUjS75uUJhTm7z3lBBFrfNlyOVavrFUAABQHQhUCy8oZuZ7a5uVFkEqaRRxAZnc5mbrFb5uPNfMW4ZqlDsDAB7Gl2uGem66KGnrQrKq/hfc63iyEvW+sNbzXWXmMdoQjoDcEO3p0CfEforvKVhLaw6n2js6wAp+YvCC2xyy7MCuBHNurP5ICoBHpE0NGx5mfLur1KCgUhfSVG1MXUoTdBtYIBRQeahA0r3YLm+fnmPtbZQEei6xxiAUrC2w/wCXPsSwgwa6tJ9tQeIAF9X+kQq5wlbKZucw5Jxh1K1DX4M1ZpOU5TZZZV9NVj9R/oYlf0alflj+jomGDlYbysQXXx4MfrrAUBoEsKU7W59iZBBEwIJ2h+7hBaqJQaSEi6Ct3UIxAuBGKKiY2ouEUH4mdj5rUYa3e4F9RFoMdByZvtr4YqsgRYEp76HHeHcnKG3YvXXUNOrT7hwe1SqgL7zDfMKSvQxPQl7kxBFVScwaYQoa+Y6aYm+Jm5hUJY8S+cEOH/gv3lbqWFg2XC2wuPMw89PQeD+YZNoTB+8S6MoK+ob+oqahmq+aGGgLLAjzCAahnOy4vXt2iXfT7JtG2leXN10gWKIWMNHHHUhNlBayinsKLmKwVbs/KvwIM+jchyTe25qTjNZoQ9WDDNJynOUyR76wZZyuJ1j4/PP9jn8s+mYoCuA2y1yjIwAX7BFxxBGlbot5W1fLCvGvXnNnQfAHMpDyrb0ErvYfNkGZl6w0Qei4iom/MxuY1rfEfPe5c4+Y8YYqrDbAkpsNZK+AQcBCwMFAds0EPhFrkZdoc9+agBOv8zQ/MGIGIhEGVzMhRqNpzdxljmLL+4s4Y7m9S9MWc8xgglpG7Wl17PaFgQAAaInqPQbB5O7i/ici3Vu05sD1c9ooHVWop6lDW8yuXdYK/JK4GVKb9jMiMzAIAL5u+tlGiLJeTYRdu047rqKvWhzhjL9kWIuENN5t75irXZdkVQNmN0ce0EjUBzi89VcP2QagwKwMNVbOKpvl8Zldaugy+JT0/E9U5LnCLDmanSZ1DiD8Gas0lY2fqc7m7ORL3GP/AMG40os1XHuYSqAsUGMXofcwqPciUUrwZroTZ0d2/K92HcKl4riGitGe0NpcMQOIxcSj0au6Xnibq11iz2jaYF7l+dz0H++kEDECh4A669mIDpCybMdHF/8AkNLozjMKLDGCV7Qt2TBB/uBzFiK6QpVhm4XWVp4Osu73GW+ZvfzCr0iKCsdSXTBZZFiGPBLZhqrFlPk6PniEmmZ6Zw/083EV7vLAR1X+I9/+IFMNQgMNgEio9QdNIAc809Ya0B1F5XY1bwJeMVy1fwS147w0y+oJy8HiPYAZhY0qq1/5PH6BPZj6g0oWlb8j/EMrgaBYPvDVtRqnhoa+oYBsVg/eYBBulmvwIS0eTrOHWbE1JxmsNfgznNJ1JuzZiyzabkY+tSvSpXrUqVKlSvSvSpX4VKlelelSoKlpjqRQO6tJoo8OB89IVZYiGI/J/XmNChIvL0/Lh+PEMBC9VxGLSGP3BJXftcJVwIouIqGY5tZac+J9EzPBHjrcY4uDQx7kOxQjXwz8ywDY27ZrFHR0hnFC1Y0koGviXIBjrK6+YaIJcUeIXWPbnx5l6dcQ6S8yxZ1QG/HEKgzDACE6On2SXbLQ4de5gMQVN2kVMFpVFY9patJ2gJkcMpFziV5fqYNmO/eWpAqHZcygLmVs9hgecVqVIDLAhcvfB7vSM7sjlOxd2AYxKzsScI18mx7RSDPIkrZWmLmW1kvF4JUWFTaamCSNUxiUKqF/HSb8d10MJwWIwVKlQPRxhyM3JuTjOPo0h6sGJamYRzmFw7m1TlGP9+oFWgyr0hqKCGC/L5dEe3Lo8ohVvY/XMvjSFCXN+x/xwx3LllXEKI2gBZmHHQ6zpQ4JZVQweYrm6b5uCbXniP1zDcbiti21DklBjjQsqh94MGAS0LH/AEeIV0bohg+oVjJ3hshf8EGoYCOoplhUpiVXmyPe9xWkRTosVviLcL9q1FEc59oyuiU46B7wdoADWmj8JPtKri1imrHsY831g9KrpPkekC7mFxLbYBpojSnDn2jxUVuH4MsV4cQvzJbA7E5h6mbU1Wr7S9mOGAZ6qTQOMh0f+1D1ohawxFcNhrtA7Ivm5W80NC8zcdI1KCq6bQzBLsK7X6kNzjNyHJNiFompDi5pD1ZozRnKcpyl8jBClxGUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUx5MYVo3/tFGwqcKaHi6Oq947bEFtIx3V+VKcxhwAfvrFTjTlRkD/MCgBdWfzAA1DgHcCj0XiOiHW5jcy9bmOBlvMWbIu2B14l9aoDmuDu6lH3HLu2j/ALtCmaq07nmoei9nMFB6cwOOkOrg9FwR0PX0sjhNSoc/5h5/cvGLPdviL0zwQr4KK6AVig5QLgUDW1OOqw2bwLDomOQZqDRf/qFqN6gXuBKicQ1cWhxKzvA3U376gWBb5eE4Tr/mA9VqDhKRLrZSS7ApEAq7r+JcXFcDM9bztzUevRt1AwGEOLY1Utud9pXHEplMBgZghbAlrJsQUE1Lms4fgzRmjNmbMrbFl5m3pf7/ADx0oOVhTFa5ecnsmHllqK4FyKHUMvOOIeVNsq6thwcdbiiWXVN0YjejaULoMVEyS11eJWMQ/EviG4vqbt0w7cx3/Etv4jzW48QariK6TIYurHuv1DrYn00VR9/BhhAFBwlZ9V8TCAYPiCAsxFQURZl1FhY9zG8Sq15ZjczfHbRKtMZlsQXIbJXDGgaVH7Y90zuNCbKp7H/JFXMdXlPxg8EHcGociVKjFdsZlCNa6za4IKZQxZuqpbS8h3lcDkTBntqEhVORAwZDGeZr2TQTO2gA4erwQqdrK6/gQZ9LyVFkm0cZxmsNfgzRmjNI5TmwKvoLG/7926FXZYf4DukMSFisVqyu6F521e5coHkyhp9rYd88RpGt0RouTbpWZiCqFUQBFMEGDvDRNzRHXpbfuVvi5vz8zB0ubItszviNo1VRVVLVN2jb7/zDfIJK0Zf7+CDhIBoDXxLa4Tmp1iU65hgDlh2xdxY9Ki86juHExq8RvZiu4bfOYNB/5DSVNRagXK1BPGiuQ50vuvERAVSthdeCa6k1i+8OuhAfxvE2R5l5il5hQLSoaPdxKwAylqkE99y0BYO+0cqoBbYvAAayHL/iNC5sDjHWZ/A9BcQ5IESbw9TjNYah6vo0ZuxZSco8s2nOPeNdP712lOJ0lzIChSN+Re3+ETInasHGXd5bNgEtIeBlBt7u2+ZbBoLbzcdhtWl9oYNZc10hEbLq/S0Q3FolHp7iHVXN+ZhrpxH3x0i/c21L0Ag4W8fbMftCgWV/YNfE0UuS3I/oH6hB27YeMSs/mdaGZhCzH6WFmZnMoaNx2seksBDyGD4hlqrtEg2Ap1h1gFZ6NbjLyuU1y9V3C7hxA/BSqZmKDmG4SOzHAAm7BgWfP3Ao3BzWxaKLmfTTbQ4PMMugADg/E3fo2m4zcjt9FqTWaH4MWGaM5TZl7YG2WcQ5jE/CvWpUqV6V6VKlSvyr8KigVaDNuiEUrg0CfLQh/Qx0HJW6LZ6p1gQx6TNoR5wiqUK0ZlOQWekdwAGEqXK/PeZ76EPMu25dExQyUi3N7xGz/E23zDVO8W41cH3L0UD8mD7QRFEPpl/KReaLIxQwfOX4lNG7zUwu/SVVUwo92EcUjxF8R8w3nBKbeWe9xFAsR8KQ0YCKrAB1jSkiYuIYc2nzDcoZbha/Fq9RdQVWUVBD1dRTIy5iwzDrDRkhNAir7l0tCtwJ/giEXVQq1oI60fMK/KInQ6e3rUqZhuGZfjUOSbE3JxnGPENfgvoLDOUDbMVFvjpOU3jH+8brqOocwSjUQzb+ljzfWGbEbIo2l4HnVQYdgVAH+dw8alYiqy57rFTOALzUAsHNTzjmKGOsOkXn0e/GtOI/+5SVrvPj6x7iwtdwoyarl1AAPKAcHsWmFTGzsHP0V9wx4b6AVLBzxNVQVGeYZfEWOVF/E2w9DFVM2NS4MGpUHOF8ReJAFYEU80692ObPy0IqDvSYOyVa7BqntR8rDm4YEPRjomJjZjtjDt8TJj0TWzZW/dI6gKcIUr9PmEA4pNsrxRMcar7Xl94AAaCj8iLEceSbEqPsmSTj6NIerNGaM5TlN2G7eZaDMTkiSpUolSpUqUSiVKJUqVKlSiVKlSpUolSpUqBcG6w5a96e6DfpYGnRTxmB1pCbBGs/hD3YCHPWMQbFKnMvFGdpzDOzcNZ5cwVXaDbcMFx0Tf0PRvXV95zXuWqtGLmaouJaoW4yGYbi8B/n2j7ydILNuzj4h31SBhVr+XtKkqximeNQMF5hoDmGCoNEVQOJRZMrUovMzu8TUBUl7UtwMuo1i4qiMvZtMX5x5TrcBn2JUkA3gAB9TFUGIQ9FxOCb41Gopt/mEYcBmgJUPLE3Svuri+54hhgQAGjpAMQKeb2fYt+JjmEHr1lEolEqVKgdJsQwZINelbEOCDBNPwZrOU5RFseWPc2ZhHt/eOjOj1WE5DLcga+bPsdYDdumMeizrvMJ6kAqrlfcuvaVULLxzCqMFsCOSrWV6wKx195VbxqPSGaIvE3Zm/8AUz0MbOZX3M3vMWV4i5uJbX1CJfzHDsor0L+y/iVt8Bq6B+amf8xWQQFdIPlWYeLNSgVNahcqw5Lm9QOIscIHtFpL95esa6C4DA43F3Gc/URQrejUL3IBxdaPdohjhZFWq30wCxvSCk3kfsYgdYTcIeqwyoXrOKKO2B9wJfLZI3VkXdafB3jUCgFtDPiob94u/wAnQBK5cqdEwt92rzrBNIYB6v4cepuHHppZNiZpKFenQlq/BmsGGaMIqcpW2ZLBmPzKlSpUqVKlSpUqVKJUqUSpUqVKlSiVKlSplhMa6Ba9jHmFAoYoyfxQRurCtpW2rGaG+stoLythpJcatViJcig35QQYrx0gG171DRfEHNygX1ib7cvPp1j1l9s2O4ivSNqLFRYbYnleLjoFMLsyvt/cv8MRozn7ZinjzOAFStDnUGAL7woHPMIYIGIuJUQuZTriG5Y7F4OZZHlywHA+oInN4ittByRqPohz/AcoeQDDGFS+U5d+0LAEBGl2r3TBC1A9VhVUuuK9x2xMwI7TQUC1tHlgzj0N5VXYxjod4WAKcMIKqJeBsfBo+eYXAEPP/qVKlSpUolQM5ghnAJwm5OM4TQmkPVmk0ZozlN2c5t6Hcf7oEtho8vENsnWt0Et8o/4xaXwRsNP8D3gqotdS4/k+8vVVEKcH4hEtKI4ySnwW7gxjeoSOxFyHzAzRqKViVEK7hNwleSb+YTcaqxY7h5jBEZKm38iRTlFGlcfP3huVCtNivIVGPJCLXRHBZbhgxDZ6OPD0ndlt9I0eQMeszZ1LhyxwFVf3LHqXZGn2XPugdq1a7C080Hyw29WUQeriKi/Q4o476xLgMagiimu7HYtPlh22hmWoH6KOwR3yxdYeGjT1r2Abw2XsP9/0Rn7zGotSlk4zjDqak0h6s0ZpOXo5znDmUzH7iSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpVWxKOVaP8wAApChoDR13EE1LqAZewz8IVPeDoAD4jiWyUCxlVsaHVxzvfWBeBgwd4M7uDtcy1XFnHBC5vubvmcaxcOYqIsDMCg4g4f7GEz9l4jO4lHKnj2X+ouWMDdlY9iveZy8OswlAN18QCPtA6PcgqLH7koJWNTK0x7WAtdDMOv3Fu695pa1u4fMrec5fsW9o1JBldNf8AQja5HEpFvcV/tB2+YYejF9NcsdYpVsLQwqWi1e2uzPx1j3HAQ3p+yh/hLrXhljEJ5Rn3bfeAACgKCVKlSpUqVKhUGpxhyThNyG64mhDgmn4MGGcoNw5Zzhc+gZjv+6URWgLtj2UDnrIfCz8RQrJ1C38OXsTP0A95XX0NX3YxbdyGy+ZeVR45JVju7fMBLBmXoGuZzRo1DNEWj0s7MrmX7+ZTcyLe5c+h6QygG2gLt1LYKSlMGb7f3FHpwthbH2aisbgAGBcdodUGYKoNGPeHX6hFRHzN0EXt7QmxqXZNHMdvOfMLet4uZRcn7h0F7NxDraiZ1fqnyw3yhcg4Grwlhj2UlvKr3VX3g+IIeiwqrn0KsdPQuYGbgP8AsQ5+WGg6Hm89BBlQi7oK+XcKI2lViUju2F+Y+FUvcOP6QQS8ORm5DknGcZqQ0fgzRmjNHEG4cpHS9pt6HmP9yAyMkNhz/iVzEpVK8t+Ne0MJojIej2znpC3hcu03a91tjgyZUMTQNLadpR/iBmuhqIp6wVm/MFixcSgmFz4jUTcTuo+MxlRYvMBYNW7CLiEV2cq7hcahcWpwJVebQBy0S7TdPYftg9NyzLACr5uU2eMe8GrhxbGPiKju4lI5h5b/AJihCP1GqPm59+2KhzWe0dS6fNBYl1DDe0BfQx8R3sFGh2/eh+e8NQ6PfPoNS4tFyq5zS5bigL7wKY8HRmg5A5Q+MShcQHIXL3QIJsgDatBABbzm6fL7tvvAAAoAK7enFf0DcNelOMe82JuM4TUms0PwZozWcpszn1hy+i1wN3E/KmVKZXpTKfSmVKlSmV+Fel9i6tMYMe9D3hqGBxRSB+41QhdvIPYi5UVRsyLHG45hW2nQaIWytHEN0eu5VU5ZXEwFSoY8oyLxjoWXOu+YlzqMycZIR5YWHbfeIPCAbWx9sHswUplDHIvQKX3eply3ENFPZj0Ln2qEA53M/aBRUXHePM/67zfeRmbHxHR36zUQFd5d/uV5g1fUJsoX5afMydSN7a7PFGvECQCchLPxg9oAz9w5v6hepeItRqnHwegsW2Aj+oGfManyq2B9cFwGHYJaN++48EthWM286FKNkYE3UL/zcr0r2/GvSoXAnTOJC2TNjCpqTWaQ9WaM1mjcyWVtm6TabRI/3GF8MHpeIeNzFOtry38R+aeXP6EZqDM8hu6fYWvBDHQVjeobBeHFdI2K4wQKDrKi3mLdjRiZMRxM8RpqZcRnWjLHxM2LNdIsC81iXluj4j+lvdysfaE+r2OBrvoxfWLRw73eRr3frtCYXcDgaq3iHQ9Msqoc3LxH3joWXrUvu9x7XjmJ4uslxUZyu0mbnrUXAc8QRRg4xuC0FzAr2XPxM4/LojjbQAx7YhFznqsEMEJcslRHiO3xFgXnmA4leBUtq9HxmCqLYxd5le328QJG7Zl3As1jX4/ZBRoADp/TIcTeExMkm4MwqcZqQ4/BmjNWcpszdmC9ILWCmI3EZUqVKlSpUqVKlSpUplSpUplMplSpUabYhBxa0X+4zSqDDTAZrKw6ETM2vNwBfsjGU7LwkMwUGDiEqdQYmAQLu/MvRvVQcVDB5zF0jo3Fhjv+I7X7ZcsSZ7x5uJeIVWQocrliytB+Vh/cz9t1y8vvhjdsJeV5X3cy9l5AlwTTBUcvEBZ2iojg9ouavMpKHibziWrmVqO1fHVl6fghNe2GZy+axKJKruXR9swG0Cuza0n6e7CArgqGpsQ3CyLFiPKx7jzmNwIFy8irZYYPb9krEwqaXle6Y+oLXa/yjiKYqZNrYsqVKZUqVKlSmVKhAYZqQ0kOE0JxjwRY/Bms0nKcpgtzZm/pYyvwxKJUqVKJUqVMSiYlSpiViUSpflYWtsvOzA6UN/AnzAokNktR/ddQOp+Olmp8GIwC0sHYQUGtcIlYO24cpuHLFXsJukVzUclxbn2xx5ZzN66SxibTK99ENprBww3DijQBKZ1aGqD44faX56u9FqPtGjHu9YIUO39Qnsi261qFA6y4uO8AW8xM24l12zn5jUV4junBsgWnaP03qHTvK9wAuzA9i2BqglHLz9pVSzwsEBCXiKEVEfEvmPpVsvYknAK/RCxVObFPxAv2RTZ5zFCXDG+WTSK+RZUoh6VKlEqVMSoVCOYVNiMsnG5xmpDUPVIMMOGcpyjy9Juzb0Mf7d0NrQdDXy/qGiJJwNifQuXokJsYKeAz7BCXiUKPWMpajrHMe4poKe8OjhzbBjEyYb4gmUWLityi+249xL7dIo98zfMbTWC5t4lzbmAZdvMO6Y45vdvFY9492BzwTR8Ln2izDKKZLR8H77wg61u+Jm1tgPYhFzqWC63BxfM6zMbGO0cu/iXdglQL4nF9eIL0fMFAmIxhyVAJfo8jYLj2DMAAFUUQscwMVAqia8xYv1Hd1Fi9o+gNyuDCs87Xkp8eZm8MMo1HcwU55WPf49QHLFFWC70nn+qQ2S84SpUrccJmE1mn4M0ZpUGGbszWHL0bR/CpXrXpUqVK9a9a9K9W6WIrvkw9l+JvvKjdMD3bexBT14wdrsU9o5Rjao0UlBkYoGhWluGGiLmuDcVa3ohQCKGIWS9Ss9B3HeNwc8Q/uIJ5lNdP4jyasmSsXvRnft+pXw6RZSp7tY7oW+OuYWgcuOxEBdGu8U7jxG06IazqL3lZuUrOZWNt9usNf3G4itbzXSVaZ94kNV1j9w1AIh5m/L9GEsVYE3qvbRYd2EXJXUgT6QIkWuYqIriz/EXPpzFEglGgjXDGYCCOmRni4xQgFVoJY5yWSG8cmHvKxBQb4wa+h9alSvwqBePSoEJvNCcJuTQmpNSaH4M0ZpOUO4flKiza/Qx/tq5aL32KJu3OK/1Z95bi7cM5PZpe5BRwzaEfGODUcBi/iGhWIVb0EGhekRs1vLDQGDL3lplhZh9feOr0l0dz/pN8Q33IKzmGQ/cTNzJ5Q/TfsxqFFs7d/c1FLCkniw+2/giozDoM8VEIu6gsaxu5UdIuPGIqNwr7y/XG4S4+JyYSIYs10gLX5lqWWHPeFs6Zgm6VxTY+wz8SmY1TVcV43x7JXltALdsCHSD/ALtAxHUXpH0ixYs8QzKT2TWkUfgP3ABklXCUVXmi+0dQfTQC8PS30usAyC54fL/YvCbHSapwucI8ENfgzRms0YNzG4csGWO4mYkqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjfluslrL9CJGoRUOwdsMasluoDMwl+Lc+KitZ4TvHyWuU5IC/FHIwrkxqBrUoweVleW0g3BtW7jPjRMS6mfetTG/qLeYtkNptq6lf+ZQ2HeKgtqt4zK2A4PmNYAMu1sfYa9mGMpJcqlt7258MqCYA4APlmQrrBexydYKr1xOJmiiLDhUzfmZI1/xHq4hlz8eglmO8F7K4OeEfKQLGwQdxdCtd5jptyZ5HvhFrgagYjqLRFRHbMWYsXiDA84gwRF5HuKBECYvtKoMvdftgYZQZQdfCiAIAAKAwBKlSpUqVKlSpUqVKhCEuDULipsThNSXpDRD1ZozVmrOeZTM5kGYmcx/tq7C2A6WU8rLLQ2zyoez1h3lCc2ks+IKlkGqAAhqNK5JhWGxVZ5NMMvFdLg6GJidpmHQ294rFoXmYnPmV4uV2zNR9xYqzeY6qHH8QOm9QBa09pmYqF1bwe7RLXNM6D/4eYUUsJeJU4wP0i0O+sXE3dSkIBR7Qgd4qOfk9DbMtTfxFd9YsdWuBg68x/YgQLr9S+a8jEyPu212IjW27LEPm/jBJZZVT9RlYIKIEYo4vSPNMWal5vmD8TsEkAFZfv4JYNfi2QDYZCPn/ALdSVsCETIcH9chxM0gyTcnMi1OE1mAfgxYZqznN2HLN2bs2jKlEqVKJUqVKlSpUolSiV6USpUqLiJobc0Pd/Uz4+Clu/n+UmeJEZbc9ip8eYqC7su0ISDTjiJWtGacsxWRhDcOOvaAaAOcRz46xur1xPgPiP5e863xF2xZxF4YntFNQpQ66lMPdIukUHB/kxYAtPXrh+oPEPCqRe3cEPaFbm3Am5jNIYvqwFzoz1mQueYuIseOp0JQPb0wfMZVcxyxBq5YmkqBFBQoC1XwR9CxUwYXytPsy2o+AyqPlQgOesEH1DBFI8scUXWKrCC88Q/ADVsYo9x9iPHAE0ogdhVrsw+lVjw2K8SpRKlSiVKJRKlEogEolSoQhmKTcm5ND06kHH4M0ZrOc5w5Ze3rNoLjH+0BhQFV4JeZaCYf8i4OKAJw/gaXpFcQj0ABFZZVXAqJZlHpDL4LiZrqoQNX1gAIuI4O8ut1MGHO4nmK1zzH9RzHMauombgXD2rXVeIVMpSlgDvVXUEw3eLsnzYfMMt9YbAyhVwSNBUQpozxKlpbgisT/AKlIL7TGnpvcd3uO4iqv+JSBwufEcOhupelA00gz88Qd7h6xQh1aAwet7i7Lb+bej4ZgVUY6I4o4pzAhQFBafyC0QWhwVh3R5f5Qd6DJM3zBWOt9I/hd1Xb2/FP6Z6MZxmx1jyehxmpNIerNGc5ox7nPpK36HmOf7MF16Vxvr45hKIVlVH4Irsw9ZcPLpl6t189Yxw2uKZWBujCnMNrsx1qGQaOJkA0QnTcDHaO/EdHdjD/mIKufeUe0V3zHUXB33Fwv6j/xMsVKdZjyKd03gvsW/EKdLYrlXTgWkxhW7bMB8tviEoVSF+8VIpFx1lSRxbDBZpmCnTXiLASYn+ZUqL0m7M13G+tQLgeMw25LgM86EDM3jE238nZGqCNK2AeLDtT0njJIWufffvB15gDXMIr7x+VR+koqsIFde0ZM+8m8xWw0e7BpqUpeQPKF66CxQZLKN5v+f7EhxN5wqExK2XDr06k0h6sGGas5w7JyhzBBnETP9WvQC8tHX0r016XJ20Nn8xj3EzgBc5iPsZgCANc5Wfs/qPmWZ33hYKeQzGQfG44F73iYzvBUTEbDzGupha8TNvEduPmL8Ry794v1qL4iLxxN6jiN3gHkuLe2mH6vbQLF+tvklZoQ7BUIHvqCa52dJz6XNQxkxW6Yu6Y6J/4s3DGLHo6R3W+8C41WO5z8R8IcxYFdvsXGwjiK7DsL2tFcVEXZZ70KvrUoYJaUD0QHeLDFuPPaL0CFHMTaK79gLfWow5oIrkMlffTzDsh1uDR7U+UuGlWpyv6eK/IIBDmHJDkhw6wejrDR+DNWasvSS9MOWYrPp6XUf7Jq6MzQkiHV4+4WTClopT3rw93WGg0Zthfcw7y8HRg7ytWRLl4WHCcTAVxrrNMFcqOcHOozOcR4YCvKTZF+41mLuLxcVmJfwtWgneWgFEObWPtn2iBQ0F10+GXzBVF4F4XcAs8vaZ+hzDmtXHQGnfENNVQHMCjPxGncSXmbxl2bgO46i29YKEAKxcVfFRb3oLHACNDYbn4A+mFs7Bmg1PdXiOFpiFVd7lsFSnzm4Vx9S8do8xEVbi+Y5fQRwjQjaNOaKeblPbsjIIHlxjqxO7B8CNHt/H9R/I3CbzYnCbxsThNSGoerNWaMOyc5zhy+hImYhKJUolEolEqUSiVKJRKJRKlEqUQCVeobNB8y8Liigy+b+CCJB2Miz7FfhEIbBt7S8DV89IoO1/c5XAYo6wvaAVEouNXkirWKmJ6ajtY8xceixjMfMZZdbl7GDKpVb+YpYAxpye9BXuwpHglVvPOMPMFAsqc8n3bZSMPfvMdb6zOO3VwM3FTHHDGne5rwVFvh4jMxXxFRAxmIce8Oi3tDxWOYdRZRvu+x9pASFs+A2O6wc/MtsPMhcXjD4gNfqHz3g/8Aes1Rzf3FKviI/mMY4vQCYV2LrRLjJerSw9w29oeqoBtz/FdQtAD+IrBKJUqUSpRKlSiUSpUqUSpRKJVeYJW4Mk2IbSYxwmk0h6s0ZqznOUrmPLKbjG7j/Z18gKixkfmh7w5VpmraHwEVLNCbF2teNRVdiu+amYxV/cMDPG5SByQ3oiVqadukquFV8S6It/cV7zO3PSKHlivMb3MHU5YSLleekAjPdlYggXdBWIyPQhSz2C8eI6OSX6YNQ0K33ggxK4ja1G0uq4hpRFV/EBauPMyxBbXSK63PuhmWZrxGkb7eOsWPxWIAAOmw+WWuIDniBrsaD/MH+oVeJX/ukEixFvvFuL5YufQFYdwuQC0ftde8uTTsLVW/gPuDwF6GAqh4KJr+sbzj8Sbytk3JolcR6mk0PwZpNWaM5wVcOWDcYzn0r0rt6V6V6VKlTHpiYmJWjVe7b/rigd1BgcD3bfjpFxyQ1B7/ALnLqR6wyurwyqitUe0NGKD4lWdnEOMQUeZpFFTUr1mMs96Kbl0diK77xYqF7SkR2ue0qitQrokrAtCuq/8AZlopUKDPw0zGthmZFf4KPaVreYdXxuHusSion/sbLeY6xUVZi4Yx7kdyrgyV5qg5nbwyr1WhzbfsLfNQNQr8NfEtKvpcrsX6zjYvNuh6X1hx56QckBusHFwFOxPqLvHiKjEW4wzmBiOrM5lfJdbsfiLuS1hR/wAGc9YdgTU4HT0x64mJXpi/wxxuY9K9Towm82JuTcnCcI8fiZqznNGHcOWc/SkY7/oXL/oXGDyimaaW+xCl0AGKUp7ln2hBBekzTK92j3QpJpttzHxV33ghKpWKATtQPYi/8jx/EVJhUku94v8AMX/2LFnxFajtC+9S9LnBK/ij2C4KFQmLIB1rHvXWPCS1o6P+rmXBl5iU58QcQgViI3nFRF1FjVO7joYua10NQi425SvSbTmDVSsOHlme1La1forvRKYxsZ4KeFMebYOwgGgYIW1B08HxMsu4OCnMUpeIn4irE3Rb9BKQCxWgKy4tojoQ+heO0BppNbw1XvZ8Ucf2hXvCdcwSbE3JwnCaw1D1YJynOc5fM5eh3H1NevHrX9G/qi6NrAySmLhDf4Q92MEUAmVWB5q33JawneNK0eyscC3R6xws7rAAo0ahxBUa9K3GhwjrL2jziLFiSLqogKxW+srUKrgj2y0DadHuwTFQDt0s+oxpLoI0o9ij5nMe8JtxUJbPmBGv/IhY6uvmHnhi+Y+IruILX1CHGIb/ANzg4l8jhm7at7K/iLYspdhiHew9h1gzCCNoF3cLa7sAcQfzcDl73Abr5qGIpXnMcTV8xYj29BKmWdO6Kk/Qf6hfURRWCs/yX2JdIUFndrcDNLXX8czf5czP5FQm9TclRJWy4NeuGIerNGc4dzlOU3ZyjuIetMzK9MzMz6s1+J5WZ2K4Huy/hythsX5uGhyllYaDxsh0LginNss043qc6PxXo1V6Oo81HiuY8EeWPOYnrFesXc5uNoDuZy0YCY7YJeaQ1kfrLn3Zea5osuBu2krFUVoMYj1pWAQONhPMMZfUdW8dI5Yp0jM1M3fxF6wy1sgx06Q4K/3Ctj2jIpxHBL7jefE8W0rxHbWuYAAMAUGqgd/HWB2gfMCCf9qIgJj0lucwtYFF4o2uoDt65m5esGHzBIMlx63i36hoSHcGUdfUz6Znf1PXPM7+upXX0zKlQIBP+sGSHJDkmkHU1Jofgs0ZzhwzO5fMxWc5tGP9gqNIR4CM6XiDeg/b7TBPLGgr9qHsMpNYG0Ex+M11USgy5OVmMWl8SulcCVHUZmLcwMd5qom4vvFYvEWiXGO09kgEYq3Qbt7GPclLSHFCu/kv/RLtLlm1nh0u1+IuyusNWeMwwayZuDFRwURTdcNHtvrHhdRWvEW5b2l71CLV0wnPiWaohB73TAL2i5mx5bL+RZf8obKIB1yL3aPdB/7A+oWgdsxMVFxuLEdXFF9BbWpbxXI2A39j7SYrEjeLT7foRqxlFjovNX7wjaEDoH9S/wAt+p6eFylk3JwnCaQqvwZqznNWavEO4dwwRIypUqVKlSpUqVKlSpUqLQsw9T/aDC8LLyl3yYV1jyygooL81uH3YpAq2rKzLlKSwHZMQV7cQ6gUQMRqoqi30m4lBVzPFGOjWY7i5icDllR2jgVvUrRZXA1n9CGvNAGgv/PghYAgaA1CuBgOnMxZgYI11j+Yukz17Qs8Rbb5mzpNghrXEJ4YdY95UZjXq2n4V9y9ZE63bC3u5gHmgy5O1e62+8BtgY7wMageMRN1HmPNRRcsvMDPiGsxm71HBr6LN8gTB5w4QC36IfEFQmjGfeVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUN4lSoENys3IMk3Os4zhNUNfgznNGasGHpK5ZyhzOVx/sFAq0GVZWA5UsOt5fuGs2Adpa993XcjgGXNi8L2KPnrBCgYErSdcsoPMAIFvb00jxKsQEb4ly9I99IiskXbxHEJcVrUqIrJugW3xQ85hcfYjtevyPlFKb27ple7R7oyWlcx0Okut4gCjpC/8VExZilizIxDOlQzZhuG9bllwCht/wAjRCJZN0Zu+VbqE+3TBSr7B/wQOqxuDWNwZqB8VAQ8xOek2itjlsIPmAO22NJeX7FvaHUSrXApPdpF7IwYBcvl6+Ia1GDoH9cLwfjUCEvDk6zcl1JwucJpNM/gzVmYznNWDdzd9ZlSpUqVKlSpUqVKlSpUO1VKHBy/91h64FCcnnI389IUhbKrFXR8H2IArmi1yxmo+LyQwxKziBn0cZVR8weszoRX4uKLmo1csOrglnYQpLxM8SDu8T8XGe5qFgrL237oYqDZbXdvu2wYDcIeWJlByGYeYpVkUOdR4/cxOcypsiI7itaz0hwXxOZIckMGlRcM33Q9mNQRUDoW7nDvDVRVDIjLrX0CDJDA9pXWJHyMWPS79A1BkAtYcV6WKhZ+HaF2pa02L4eq31EZCgIdhLfn9SpUqVKlSpUqVKlSpUqBKlSpXqQ95sTcm5OM4TUmnqxnOcpzmrOcvbN5tH+wNipo1W7zxbiC+FAGBAHgx7pxAIiC7uq3zg7BDuzNcEpdEML1cCiBUIx1c3TD2m/nsy1abii3+osXOY7p0m51l1oVWsEqV2Ar/gW/9pansfai1eNX3ZwkyHeAQdOvWVW68w+go9sDNMav1iWuW39xLYdY/wBwnWEN6rcTu6uz1h1VgvmLqutL0HidD2gW1y3a94YWtQUQKO0b1XaMjzFFYQW9YXNoNXbr7EghyrzgTb2GBl1ypxyfs4i+qoL3X9sQ9O5Nybk4zUmpFiHqytPp5SlM5wc+naP9d6ozI0l/6l8d6sW0sPDZ8ZjklA8/6BbfWoQAFHBCpwrcxmIT0PRix5m6bczd1hq1ise8T1cxYsURYH3rhmGDBDqhflr7iHCgzhqoTrS92X+CqlW5fdtldFVBFw0OrplQFSqAix3iw3HhjqPGybPEWju8EHvB8wDiCWFVdN2seLZ8QCUgsZMz4HnXUh59bSnifFQNV+4HEPaBnvEjiOouY7jvECDXWVhlassdFby2hFW2WQ1gdKo+6LJTYi1Nv/df7HH5EOJvNyYpNycZhU1Ia/BmrOUOGHc5S9+naP8AXWoGnjLOwY/9mpfKygtxofs8yg9UxSyqvdWIr30hKOz4hKMCj0D0eKm6b6hrXJC3rq8xF4rEWiLLiKDpmY1dsXkAMr2mfJqjeT/iPCEWbO1czoUQrTyx2sWw1JnuoFR15jNPEW8xx2sd4ifHWVf0CFDR/iJZVx2izVsOL4KvxAKYfC1/W34nNgwBgBxRCTrQOkCaI8R4ajxHOYHa5gVUXdLxN5S8dXbpUWty5QagrqFoGpBPDnl9/wBuQ49ItJmzjOEGppND8GaznOctGVzFZvBkjE/q8axI6r/UGYWxaS6OuH4tHmIZgyvoV+IOEp4OYbeSYgNsoDoQfiBfox1cxMx2S5bxibgitv1Hp65DuyoogFLssViafbftBQ1wJYVMOr+jrArAOLOz4a9pSDWyPzuXW+4Q03Ai4rmAzxEA5gL4jC4tueIttHvAxQd4W7uvMCqxUoLpE50Hu0TO2agWUdUSY1niownJyrS1HqhXY7w7eJihxA46ejgjwx58RxS7gMCwH0X139At+zDukeIFl9ii+7D4v9nxX9j+4BA9O03JuTjOE0mB+Dc19OrNI2Zu+lzuMf6oObmVVz5HR5IfQh6yqh1wg+Y9I6BKWtXhYAMCnExQ+LhL+D9TWOYFEPRaIFSm5ubz1iM1uO1fiMfRYxzM19IlYO4ds7U2Nlvgz0zBeouEqnuH85jPBMJjEFbeJVRA9Fm2bpas96LwagLXHeArkruw4zqD3jswA2RK+Kl9kPFAmvLz9n6hay3DqoRCzEDtAiEWIsRbj+ImfuVmXtmI+ayr5Kh7V8EJLLPCWq9ih4OkKkNo5A/3/cHq8ZuTjHHCaQ1D1ZqznOcvmUzNmbx7xxM+lMp/KvVL0XocGLf4ipo5EfvRbXFdINRGtOkDta+xDACqwCcQBs4TmFh31DVnb+pk+qx79PYfc35jtxuKmL1jAjz4xHp8scApCq7dPdlXRTXky33+xKMmcccH8w9ge8NfUND3h5hiLFiPDH4R2sdalPMOfEuTmoGK33h2WnaAKwlFu+gEPAYPaGoaJkO0P3DTiCiYisfEYxfMftGBbRNhQDNrgJiUUuUYV+sfaEI4X9mPn3jpADQ6uX0z+Wf6+YQ9IyTYjyTjNCakNH4MeGaM1Zok2ZszebR3H+mEFxVgJZNY1gy082lva+0djYQ3OI+xb7IcgBSMqz9mvAQ417kaRr45j2G6/cCgCGrgc+i45mNJffbiLbcuZtxXmOXrFz6aF6Q1nuwKOlEtjYD24n9xeH7qg7/C3uDXKBgBVHtL20p3AgW3DQeixx7j3HXvHl7doC+JWq09YGu8Av8AEwj0dNNafrUNdV8CBcOyZ94e1Q+8MGIffosfMW420rHX0OYS/wCItUl3Btb2+Soh4AfGifr8x4ZWAgFTxlt/uh6dzr6dycZwmqDj1Y6ms0YTMGI3ZsyuYxiSpUqVKlSpUqVKwrw7KUo92a2TetXRpfNNfzKAyqFG1B5NdFNCfcNudxPh+5QWwYGO3otEqIWZvzuO4vEeI3MXEfTED3ZWCmWPuWQOLeHu0R5qG1ybryYdo7eobFT/AA3GHJl/UDpBRG5IExUVR4Y93Mz/ADFjXmXXPtFmoIMpXtMqDcqCsBpBs97pp7EGiYDABAlN33g1D89YPRjx5lGCPP8AMeX0ZvvC3dZd9YAVKDNoH4weblviJtJWnTL/AB0hslagMgplSpUqUSpUqVKJUqVKJUqVKlEqVKlEqAQ9PGYp1mxOMGo8Q1D1YWpzhwxblrYMznGP4r+VTI2sHIUFuhiuMn3GI+Gtjm8brsg9NS4WsLL6DgiBRk77g1atQKrjflmABuECgizmh1HbmdibixFeIyoZYl9YNvaHOMSiYJNq/wBAr7OkYZqmyxbuaW6zAgrAWaCvuHcrCAlQQI2EWO8XEoHMe+83m4gL3cGn9EtK6hmSwst9gY8KAeCaX7Z6XE+OFOEaadJfMzY6w568QwMTiMefEV2xxZY+YDcrIthdLwPdBF2rMu7l7kP0jjDJoEBQ63wR2GKUukP93/ckPTwhMTjOE4TUhqHqzVmqzV6zSHuDMJmO8RCVKhUolFXKJUxKmJsoOEF2ew/mH9hRC1GClXa9mKodXpmtb4Ve/iKPV5qPT9R0OVxCVbNQ5esNt8Ho/CZO0fj/AHL7IzZFm/qNuo9YkCI6bdSs/cp+v0dPB7tHvEFFTWAN++QP8JdbWhZ/0C3uRLOnNz/yhKhd9YEqox4zFumZ69Bcr0i0LxLJbtgXiEAvJAMDciRV7tadyCmlBdCUciof6QiNMo3lf2GEquIYMED0WI6KjjijuJvq9JbCq+0/zqfKM+sEcuxfeB5CCQbVWjtp+YgYhSUJRKlSiV6UelHpUxKlEqUSpiVKmPTiYgQqVh1OFQ6nGcJqdYaPwWazVqas0jnNmbMYxlemZzKz+HMDousvPtuBEtpc2H9i/BB2wiG08s9jHu6xsFcK2ry+7bKcvi4ETWaMHmLoBjbKwDjEACosfEcGXq6mZYt58RdJe88xeIn/ABKcELOrlXEYML2V7PMufiIucjsUx0BXt0mHkS1Za+ehfAQUa7QnEOIauDFxij64jw5m79xYi8RsDg4iary4qBSW87j3ItgtoFmbUMAaiu6tod8MJlmu0OT7ZfZ1gb3g94dEIED0WOOPcWYsyr1mA+3MVOOFxgPXi73LIQCgNUR2KlAXRh8Wfcp/CvwqZnP5VGZ9a/AhNZxlbKm51nGcJqfiZrOc1Zqw5YMtzZiRI/0FAVaDKscoZerfNfAHvwxXIgA4Zg54AfXWA9JaOnX8BfmU63CxXEd03onOOxFydJk27ilRTvTfKiPkj6yp5ibNdo8xvfSC24SBIaRgAlD6lCwMLOwXBkGScgn6B8QK4u+YclSrSBRD/wASqO0WPEU2kbn5jyyiYKNsLE92GY4TLGdlulkX8gwV5tmFosdrX3IbKyzkmzHi8vuQtd+YdfqHUPRUR1HuPLFiMBvHPEZTY12yHuKQ3EBZ4ZLXsvzAQiATYNPnPtLLFEF2nL7v90QhCcZgzhOM4TUhqHqk1ZymrOUO5tC3G+Y/0TS4cG3l/iGiDMdK6HxQrzL+l2GnF/in2g04Aqlrny7WLsJmusu62N8S4jFYuEQaMS4B5YNAcEXEeHorLcse8VrxFc9JvErmLiOcT4oepuGSHaCqTJ5Wiji+sqMKEKpWF2uz3dZh6GYyNKPaj5hNuK4i2XvnvDogWQEllcxj3KlLsi5vcuuXZIvWC76Q7HhuHGTUJQpHwmT2H5mDkxYZPYYdt/wABCB6QSoxYiojji49DeY0JclnT/LHIaNwBjTXOd5lJuknC/4yiqkgBxX9ZjIQ6DR/UIS8Opeybk4zhNIa/Bmr6dWHc2ZtN4s59H+gZqoZSxTXuV4YClGlo4fasQknZSLS+DcCcQaxwYZeN5cV3i2NumGIsv0F1+YxeYmsszd46i1v4jKfRi4MQ4Iiq0hQBdx0xZGV2h4zVvXMpQ0+w33FLRO7B0ADFGggFF4vcOmofmAyo6qOoUxMv5ijX+Yv3pgWV9yoU6oZVxRFQLlhjBZ/zGUmsF93mur+06wAt6hyQ1AgEY4o4m1+ouYHeyUkEzYLaWHtY94+lSW0Qg8iUd4ZqdFaWcX9e392QnCbnWXsnGcZwmkNQ9Was5znDuHLGrN4Mxj+bKNsDSdf+7xuio9Ca+LbD0A2I1Rar+sqaZ4ygAe1r7oWBb3lAFxqP90JVnxLKjqLVdesdbjHaK1jw51zFRtwszfqLRFbLjao5gBnncLinEHAss3mt2vXzHYIGw2U3sWui6xHa24M0L5M2+3SBVb7yztCocXzDA9EjqPZMj+48rHnxHUMtvHED3jbDg41HcmaDniPm/ZianeBgbL8hXnDQJHgm5feBqF8bggeij+4sx7Zoyi+8Dg5iWgI/lmnWR79nxCIAEjFSvYLa8SmMQHb+7IS1TjMUnCcJxmkNQ9Was5zVnObM5M3juMfzdkigjS7fsIeE02gFBG3EyF2YPxd+0OspdsLPlNj9Sqm/JHwbYJVDvlgxLzFi3r3n1bixFEU8XHSLOZxSyLRbqA2dIc6gCglRoA2+0cVIgKMjvuwXyZTYh8A8gdMFnTzBMbw0Lyw1/CBu+8ACH1puKFmb63CjtWO3HEcFfMALZX9Q0CmotzUTl3AqxdvN1O6ulldARQAAUAoIDmGBiEWLEWYpnFRDpz0gzbiusAKDDdhKd7r4jTBQ3VtI/T/AEi61aJpsfgfv+8IbnCcJSybE4wa9I1+DNWc5qznN2WthzBmiP8AQfdoXBgfsPiAIswnW9Q1m4A3YifDGxVlDf8A6ah3ozrIYEuBuu0GhJdEbRQNz5obkmJpmZmZqLrFtl5qPjpDXdPkl6AtaXSG3th7I3cOmZUHsrJ3VVlbQMexRjpA23a3DIL7zEhh6vE3srIq4fE446cYualAdcQADFYIlRrUIqt3oyMvamu8rIgVtNb6i08Qcti8PEMMCaix4jjtitiXiBUcAXLHIuBbxr4MyASszWTlON/EAoWcjnl9/wB3Xoek5IMkOpxnCazQ/Bmvp5zlOZMFm82j+agKtBnMeYXsoA5+WwqK0BtDVGpm5aaNUKz9V7x2azVyQHsMWtQ2LlwObrMH/wAik7xw1iEdhL8zPnM8cvNx88x5zxFzTgi1Dbe4LahzTDvwSBgTb70URcQWxoBV/wAPe0alDd7gBd9+8Gb5csD6T0Wpsz7ymbu8ovMuyxbTglvSYIKAvfvALWQM2019wWMlHLe9awb7OsJwiaZb/qz4gwdueIarjtAh6LHHFuMSUacdSG+CVXpEcsX5UpZ3dOgwNgbVuBvDwfx/ekJtNycZsTjOE1hr8Gas5znOdTdgy+kRH80IckZIsV76hsolwKItHgfm5ew7oLhVTTTn/Zj2h47u04UUPkzDYmI3cp7OkyzzHGX7uY/4lWZuZxxVHJuLFqWwPHEObj1DjDTmLO4W+04GVrab8OVs5WGtRwlQH7DHY3V9esG6GYdQoegYsoh5Jia1FVmLgY+OI9YZcQidMsGb4N4iuuILyHP8D3mP4FXX0g+5iv4oKJ5e7b7wFQwAPRY444sRgc+VysXUYofkZR3XgthgBcblPvt13R26ugxmj/d/3pAz6L4nGDUvZOM0Q1D1ZqzWas5zdi3N/Q/jUYFAtotYpQXg6Ko8A296gizXk4lzabirtYavDqEY1rYoF/cIG4iw0dIAasxwQOxx+4++DzD4ariLzG8RJE9YsUNxXAg46x6hdQ92jJsl9DXsw1zEWJy4M2LvuBKYfDF0b8u5fA26HpFR3jMEWIviXiLKSbpvLlV9Y1sdzcpTgywYjXRRTF8wUbQ2hseC1enZN+boX/s/7gzbntDn/EPaHovMd+8eWO2LHUDQiGHBC1WBsRy/Ao9KYYDWDZqh85QhEI3dXP8AekHPozScJlUOpwmpDUPVmrNZqznDubs3jGU/heqKKpOsNq6nHradH/cQpyuCrAX5LmAtW4wn77RIkKAa1k119oG37j25CB8wqXrmyBCxqNz9d4bEl73mCWRYka29JlW66Q1RKiCCb4G7pyFncLfaOWDPCWfIqnggwZeu3J7FT/xBhbxlXUBbkuDoQwFR+gYdow/o7W4Kzdsu+qL0ZWL1YaBlKSNpoaF+5WfkXCsjhVBeBhmAkmKha8rPhBmZV0ghFjxOaOLGXnUCizbqK+WAuloweVo95ekBl5t/VdXSGphYbC8oCijX9fP9YhcvONw6nD0uE1h6sZr6dWc5W2bM3jGP4LnRVyf8zqCNcipk0mWR57vEBk3MzW5veTPmPQyapRhlfTn5ghI0KmrjWEUxftGviUvdXxKuaXx1jnu4jZ9zpzJFxGneZjglERj5O5oxCaEbuV3KTR5Zr0AoQ2qHams83NNQE1asr3VhKAy6NRWSQHB0l6pVIS1mnrxLwqPHplhGzFquZkL4zZFoojNwMwoYgh/qDcExuaNr4PsggxIopjyBXzQaYABVXL3Fr2hb1B0hgl4ix+k8+Ir6Hf7zDY8H6mNekHGk94Udy2lVQp7U++svZRXNFQ+n++PRxhoJxnB9LhNIah6pNJzmrOcOWDLDmPMSJKlR6KYniHFtUwKYhzy+IV13UJL+I7Ojm4hB9nmPMBVNaPDVfDD4qBDH+F2PmHJ24wRP+Jcg+ve53aj0xS5uMa9o5lRFqDWoUIqeghmnLKsjEibBLxaluMdIKOjmMLBpb6RCJo/EyJ1INUuDEHhhj4gU7wa3uLGWYFjqvaPEZjcQuhmFhLUNGGPCVU5oaa3jX2nS+sYYGOtPldwtzz1huW3D0fExT5osW4ZY8EJgJU0EAiY1t+xuwvraVtEuBqY7brtKr17Df7/UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoECCHRBVTT0XCaQ1D1ZqznNWbs3Ze03Yx/CmYzg8Df8S9qcdG592ntFQDA/MawliYSLQZOmoal2v6lOByYR4R4TrHxTCwOjw9nyQIZAU0H+TuQtYEsTIynUefETfSCuCrtEi71LLqC4ReYdGICqq/mBwBpxDcnFRureC91UF8JIUJQjXG/qHMuocydx2gWnWJIRZzHmf8xIJRCqsc9Y0VuOsukcYm/RQj2XlsikEouMqwCl+rZqzeSj4mdUWDSlB8IBz1l+dnrVE3TmiYrxFgt6d4ljm4ZMV7Q+dPA9YlLrxwcHC79zpFUmi0Kf1AL8zV1rdf74hqbw66zhOHpcJrDX4M1mveaMOY3SJFl7Y7ifgRe7YFp/pjIFdrFH/GyGizQ/sf4n2gllNWhT+ezG4Ilc1mVuVnCblAOTpLuIlef5E2MeaS1MKeD/ACR5LbP2Q/TNICghj3tYqwsMXn3GXrP+yfqBIbYKM8s+0AbxKsw9IyCzcERN4wzO2RjEa5HiN6XMjh60+D7hYzjVDMnfKF9mOtYjdSh/mCNxVbmCIxG2+GDvCMD35lu6C3TDF7x3iHJuLEXcTcZfqlYEsUBVTFu+YtlAa6Rwfq45b0BlzJ5r9u8N668NBofF/eBP8JfF49F1H/uYsRxegl94IYyw3aiHNHTquglv/T0YB3vGPKLQgLl6j0G79piOpmKq/I4+ZUr1r8q/Cvyr0xT14lfhXqQgm84wXU4zhNSDg/Bmsrmas5y9sGX0u47jv8VhOAKDHdt9Ffx3GfaU4VWYe/U7zJGLutMZrszpIYDh+oZmCiEMiXcbtjK0T2f4i1EINHR2Q82w0tHs2fUUt0mj4Bj9SqhGOkc4Wz3GCmhQinOcNwcHFBQQ96h6V1pV2IK9VGnJDkRqgr+4QhVXsRnH1ADVC3PgOfBqBTSKuXY6HaVyHlbKTL5+kNxaNZ3e7BFQ51SGZfBzAsnOYYQVl3qNO4O4rRFTHMXLzGriEidsxGKQrPDNYwZYwKYri60b01X8APzDrTqZNwv+bi1L+5WgL94Bed/c09CozHubmPMW8y4aVgU24DK9IfdNFum9ujj5j4QVe8BaPcrrnrCJOkYXD52+WBBagFAf35A9F8enhNycfSNfgzV9POc5zjyzeO49H8znkquTud4SPViwXp15GEJMHIOOd9Wcd4SQLtjwkQYsfkIRKROkBWvaNZbh5rcNZLfEWPB2cS80EplZbrQPvUuAVLf8pCEGOlsfNyvGB4vf1DjRZpE+qhAbG7yfO4NVQZoiWSvaK3J5wN+59wmsySAz0x7JZEQhIKQvLRCZZVA/XjHiZ4+AnV8RajDgLxRh0aBL6jLAYLy6liWZickS7GKNZiVx5YjxETf3EserFGrj5KPXtLixiFoBbcAQmC6VhRnPUNd4x4K2saXjZAHOyBPJDUGovMzekrYspdQdEOW0ktOAOjl3o7kWMXKnJ+xnxXeWhDqXsHhs98cQFKPLyvX/AOAQ9BcThFqG6nCakCvwZr6ecvmc5SM4x8fjiUejobUhYy+FmcLf+JRf4Ug9llwijis683TM0p/JJq9H7/zAQBKXl06nvAFXXePlG/uDbY+ZVcMGYkDPoD6Q7agQhiMngidj7gTN04zmIKReHIwoOWBUezuFrXO0fkO8UiTlXB7lvaoU4bV8J5eKYVV6KW61XHv8zhBcVJ8EtpIunCRL7dZRz1xcdzpF88xdvNYxGzYr5hFc+YZTbKixjk1S7cH9mMLEHE00vxpfWVwhg3QhSfNPZgW9CBq4Yi4lZN83egWwxnjpH8sgD0PBy/5JmJCc4xlwYvtiOgy8RKOh9HfxFDObk/5Hf9Wj+hUr+mVD08ZsThOMpiPEX4M1nOaMeWbs29LGP9No1bRYxGnuApeSCB9iT+W1zRU0KqrXzs0cKAvdwsrz0h33ek4dsXBQYIHaI1DUJRDfUjHAsHh29wfyQ4GuTHgOIZCOD2oX7bixapahsLQl3E9ZOp8kZADEuhr9OJc6gaj0RxLyvbsXyyeyeJd3FVNRXFj3JZTgitazlv8ASHvK7IPJKaUKO8teffzCznDLby4qHS8MEKrMMMuNMMNQbNlxjrXPeVkpbWPLKvN1fcYW1hoq2LXdcr3gN7ggUa6QSOO58873oLaYrYKP1WgDa+I7dhU1QvZZc/SBkSFWgWi8u1huzAZALp5cr/8ACC4Ppvj01xOM4zUhB9GM1fTqznKlw5WGPo+lTEqY/Gj0xA6pSFjCHJVqZ7lvEybCt92dvf56x8ABFWJ1Il2UxV1uDvJTHEEnY9LLpqyZrDHTmBbeNq7HzyX2uW0MaiwHrCYnyMY+IIoWgNWQQORbs+9h7QTgcto9nD8kJBTYSkOE/wCIZZEoXwx7qGJT2T3Kj7hReBnqnRU7XmYq7WlONlvladogVDTY2MMXy9OJivv9xbe+YTVNmZ2tZAArG+lC0tR4BX2mn9dK15KPvshil/EExMCNdQeJj9NbjuYUCIEWytLFrrtIXpIihYcueX44j76c7rp7qHsw2wou6r/iV+NSvxr8cemPwx+GPTEr0xKgEJwnGbGZqYl7JoTUmkPVmj6dGc49zebtxj2/sN2YPB5dHv8AMWVlMafkOp2iDWFtnYeR81CjY6sl8RV1mUp/EtNw5R7Idai24jrVe/MaBZFez2yviZIKmW2c4Lv2mW5FUTrn+IOMedB5I1plV9IFQ79/eUWYV019D7jUuS507Pb/AAwASk5lEMqrHmPjy4FC3l79yOksSz5Onno/cOSTlv8ACdI4F7zroaNMdw9SVBNxctHSFmLBVej4LQ8HSY/oSNjT9LD2gt1s/mXRlx8xpiPXB4l/MVYFZjIChx+XoHdcHmZy9hpZycZzTxFcbcHmAnULlRz+xX/wyEMvZMknCcZxmkNfgzX06MrmHLN5vGMqVKZTKlSpUqVKlSpTKZTKU1UBZ9+sv5olydMf7RoIBW97N17TOHYgATDHjvMUXNWBj/Urgalpg+LfUDJXkh+mBU5qrBvZs94JTJcpWpUFOMcQ3/DOrbzD7xRrUyELkG51mnhGEV/4Z0VCuAohe2f3B0dGhaxbBQtgoC+i9I41amxdwYpyvZDoMmoZcsI1T9Tx0e0PDYS0ley17P2O/YgxtZruY9AojLkhjF0DDkUYfeFQsJmCp7jygBQUCscEa3dLv0MvXGFVglGu6nMjDIlRu7D3sxUbdlZaGXnL7yjaAU1g3LG1Va22kVKlSpUplSmUypUqUypUplMqVKZTKlMplMqVKZTKlSmVKfQINTjBqFxDkh1NSafgy9M1mrOc3ZszeO47/snO4Q0lbot9RUIQcGLBLSOTtjpYrVh93+5dKOBS/UE3Q2NgrzUD2CpF9mxhdWg6Ps3xDiVWKLN9Qx1a4j4arCJ8dpVzYeSPMOO0IyhTgtyS0NV1L1o0oq+a35ZcMQFCdnZ5mIGN0xQFVAhy95SuYDkAYBuphgvA2PdvTZCyDLmPB+z6mN32K0Hrh7bnTDrl+z+YfUEz8YCiKzNl/JelX7jWLxcI9HuOI1zhNJqJzzuNxcRtx6TOpl8Sg1FjolWroiWeHSmg9sLgOAwNAal4AoLgtb4J7w2gtV1rR/8AEIYnGcJfE3JwmkIerNX06s5w2srDmO2P908SMUliR9TU2WfUBABVCB7WceYAqegUh5Mvg8x24cW/bjY+zHamjbDkILVR2rdkG6Y4WAzh2gZXKCMM7hv+JWWbId6y6UL/AFGoapKPuWqQKqmvDR7Q1rNADQKot5Zax4CvjDou+3eX8plWz/DR1RkmOHP3DLOIl8bi9kHCOxDjRhHXPhUuO+95B2tlmMWxSpfdx2O8yB1jsijFnK1fH0mggjwV/YZ/G/6xCWxBqcZxhyThNagY/BmrOcvTN3rDlm8OY7jX96+TuBp7dIVKMM3r7J/iYSPUKh02+GHG3hebffZ7kVL4EEwx0hAzmUinBFBrLzLtXRL2ml8O41Obg8PiADMxS1ysSKcnDxKI1mtiVAxCrYL61j/CdozEM4MOpwO57y0acdpZs1Mn9wXz0hISDRmFPWUrRa5rdaxuZnAaUKMF8HgMCRQDwaJixyYlGVoSwGp5bf8A4hUIZuQZIdTjDqa/iZq+nRnKbptN5tH+/CgERESxiBKtqq+tQvzgGPuQuEALIA8osMTSvozaPiW6nCM/xh8MxEeAo+TntNS29I68U3xCuWyXjPtD/siTKZOYubs6MQKN0xgPbMD1BKT2iAlM94BsOuusWTqkq/GLjGKhz5mj2jAMAGE+NxmLKfGZ3KY8d3zFp2GrKYwOd/5mLsnLLrep1WELTY0xOXt0OI7l4wRzWJN08EUdkI1mj/d//EIencmSXNSbk4TWEPVmr6NWc4csvc2m0SJKlSpUqVKZTKlSpUqVKZUplSpUplSmVKlSmUypTKZTKYGFmwEEvrFm8rf84YXJm7Hze4SzQAKvBz5ZPEFWhuA6ibPEvM8xgVMTrFSHe6r4lrkPEE1S8ZNwVnwxkh4cLAQ99wwgHVFM8W/cwi7agP2fcIKoH5eJXmKNPtMPUv7StDBWCq5F+ZyQxnZ7N29o4QcUKWXg6Dp8xzJVErDNZSVrEB0tD5t+IMVEipUqVKlSmUypUqVKlSpUqUypTKZTKlSmBvRYh1cypTKlSpTKlSmBD0cIdThNyHU1IQ16s1fRqw7m7BmGD0qV61K9a9K9KlelSpXpXpXrXpUqVKlSpXpUr0egEYzJ2e0IpYKLsy+X/JCDgCyk7n86hT0YIHRiymDZFDHEavtzArv0Znxnl3BVl3jI4nGVdO8M1o5uUgK9iXQDg4lY7Q4MDGhb7GZV7huXC48RSTRSqS+e4sqV6VKletelSvSvSvSpXrx61KlSpUr0qVK9KhDcEOSFshyTjOPeaIa/Bmr6dGoNw5YMtwxKiLKlYnHpXrUp9a/Cvzp9aletetSvWvQtxNOzuQ2TaQWxp6S8x0B5PbWvNTMqkCfVGYG4qtbl8hFeSLN37TMDrpDgD4htWRDKtRGQajNo9Xq4gzVwxeGJsXbmFMAWYOPrUrHrX4Vj1r86/CvWpVetfhVSmBDDSQZCHUuVOE1JkfgzVh3Bhg3MzLFY3MUuouK6S0vPCW3U8J4R7J4S/SeE8J4TwnhBdJ4TwlpaeE8IKeE8JaZcTwnhBTwl54S3SddS08J4TwjfCYcJxHRHZMH6fErHCRF4NasfmOiHiqq/E+9wJtgHYdv5qiQiBBsyJDah9tQY0mDErZWebI7WLJUExMYjZlBX7jFUbjNXqPBwzPhi4TFINKsfaeEtPCWrU8J4QUtL9J4TwnhPCeE8JaeE8JfpPCWnhMOJaC6TwnhLXqWnhPCWl+k8J4Twgt1BxiapQmINQ6h1NYahfqw4YNw4SZmM3N5XiMse3026TxnhOmp4zwhTieM8J4TxnjPCeEe30+Me2eM8J4TxnjOUv0njPGeE31PGeG54zx9PhPGeM8J4zWqnhPCCwCOESxh1rW2MnxLQqC9qMZbrHGo/NM1h6CcMNpK8RS6TUJQEpKUx7pit2iruZl3FldJVQVMZgtEt5qeMx4mup4TwnjPCHZNdTxnhPCeM8fR4TxnjPCeM8Z4Q7J4zwnhPGeM0nhM+J4+jHiXeJ4wkcRnt3EosmvEoCCaQMfgw4hwy4Zvl6x7cR+mYu9R7Z4y/SX6R7Z4wfSX6S96njPGeM8Y56njOup4zxnjPGeM8ZrqeM8ZetTxnjPGeM8Z4zxl+kv0njPGeM7yeM8ZfpPGeMv0l8N5Ew+EvClUZB8D5lOPXAr/I+0qUVoBd+6l7BRbhj1G0j7NH3FgqN4Mva8RwzeHIGuixmPFEMJ7OYt3HPUsLrMdpANJY2VBKUtH5g71DtnjPGX6TxnhL9J4zxl+kv0njL3qD6TxnjPGeEz4l+k31PCeM8Yz4y/SXvUO2eM8Z4zXU8ZfpDtg+kTBUz5MSp7RSUhBqHEPwYIZfcvvEZXE2tRXjEbuSPbHtl+k8Z11L9Je9R7Z4zxnjPCeM7SL6Txl54y96l+k8ZfpL9J4w7Ze9R7ZfpPGeEv0mfE8ZfpL9JfVTwg+k8Z4y/SHbL1qeOYPpPGX6RZbHtQ4ilwOajnsVVKXMO5MddjTKBnpBdRG+9mBIdTkDwep/iN+JRELQhdX0/ccSaUnjPGL6Txl61PGeM31PGX6Txl+kH0l+ke2PbPGeM8Yds8Y9s8Yvgl+kvupfpmX6S/T3njOeJfpPGeM31PGHbDtnZlfGpWmIg2k1zVBD8GJDcVlq4gvEfpHsqPZOuo9noeE8Z4TwnhPCdNTwnhPCeEeyeE8ZS9TLiU6ZnjPD0q9JrqeEp0nhPGeHoeM8cTwnjPCeMz4m2p4TwnjPCeE7Y8J2noeEr0nhPCeM8Jfi7A4/09IdGjI2L44h9AcYyfcMW2KBAce/8QwyjNvLPCeM8ZTpPGHZPD0vGbanTU8Yds8Z4TwnhHGK9Jtr1LxnhPCdFQrx6HhPCePpU6TxnhPGeEH0h2RTiVVBOJolcCB+DqJE9O3idmPZHtnjK9JXpAdJTpK9JXklOkp0lekp0lekrqpXpKdJXpK9J4SvSeEp0lekB0gekp0lekr0lekp0lOkp0xK9JTpKdJXpKdJTpKdJTpK9JTpK9JXpK9JTpPGJ6SnSUrUr0lekr0nhK9JXpK9JcWHrVMfa0eByS3cjTwSnSU6SvSV6SnSV6SnSU6Twlekr0lekr0lekr0lOkr0lOkB0lek8JW9SnSU6SnSeE8JSeEr0lekp0lekp0lOkR0lekD0njDth2wjryuoIH5UxIkZTE9J4zxnjN9SvSeM8Z4zxnhK9JTpK9J4ynSU6RHSU6SlalOkp0lekp0gOkp0leke2VrU8Z4zxlOkp0lekr0njKdIDpPCV6SvSeMR0njAdJ4ytanjK9JTpKdJ4SnSU3XpeyeMp0gOk8Z4zxnjPGU6TwnjPGB6RHSeMp0njK9JTpPGU6SnSeMp0nhMeJ4xHSU6SnSU6SvSU6QHT006SnSA6TwlOkrep4+grxA9IQVhAQPyqVElSnopKfmBT0MU/sgAAbfmAf0QBT+sAAp+Af6gAFPQj+sAQp6CKfgKSkIAgECV/SqVKlSpUSVKJUqVKlSvSpUqVElSpUqBKlSpUqVKlSpUqVEgSpUr0qVKlSpUqVElSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSokqVKlSpUqVKlSpRKlSpUqJAlSpUqVKletEr0r/95//Z" name="Obrázek3" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

Roztrhnite prebal v hornej časti a otvorte ho.

Stiahnite prednú časť prebalu, aby ste odokryli vak s Periolimelom. Prebal a vrecko s absorbérom kyslíka zlikvidujte.

Položte vak do vodorovnej polohy a očistite jeho povrch, pričom otvor na uchopenie majte smerom k vám.
4.

OParkQWxC1ZMpUYS5t6ks0ky1qj7JBi2MFqw8Ox9VyOxUfEuMnYcPjdDlLEY3MQqsFqG0k+JhlJsbYiIbc9d6I1zdUOEPp48HHhIqNZcn9RYw0yI7oZbIGPxr7joa8ddneKf9ZiileTCWeF97naplpmSzoiqsWItSI/FXGCparp8wtC5Cy5scE9l7MLIo/F1I2ytja9j3xuqZdWkcjJWdWzVjtRTYqzCRWJoFZnJ2jc/9fnsI/OSqvzi1xLcsTORssg2nM4THuG0IyWrJGv1GTzRo2/YaMyb+UycQ3IV1GzQ2Wvxld6uw4+tYrLVy417Xt0YrvHg4EQ4OBUMzOscFeDznQyOr2Pc+RkaZDKo1KVN96eKJsMXu57dfC7XSzVgk8mx+qe1zkYl/J+YtarJafVqRVovqilvJtqyyZVr3fMVR7staUfYlkeyGWQjxUqjaVaFtjyVmr2Zaz6mQjsp1n1YJFXGU1V+FgUvY/0bakTJXeih2bDGz3qxqosUbldThcq49nLqDx1eVgy3PGQZRqkb2TMyFBqMr25aq1LrLTfDg4OBEOPBTKu2yFNNa7l2l/79l7Kencrp7kqYa6pSqNp1zj2cHHd5SBIL+MlWWj7c1K/Yiyjo2x5WJU+ZVkSO9XkJ61OzI7F0mj4cWx/OLjVMjUYPy7lR92y8SKaUZj1U9BFrLVfEsOQswq3Nfh+dIfOmHztnLMvWcRzxTJ0sxOkk1GPWLrPrxSD8eonm15KuVXa5QjsRMdJXlgydeRIbEEwjTU48c7ZVkeE35ufzdGoRNcs3syNha9WjTW7Ygqw1meCdDjuc5Cr4cNJw/wBnBkpPNuxVY/IdRiUXHqfL5BaMvPpJj0s6iUJePl7xMeNqRNEaiHBx4cD60Uh6CI+Xxny+MTHxjsevHkTRujvWonRZdjlS1A733sh5CwwLNIjeE8OPHg48OPDjx48XMR7bNfypMfaTyrVFlsfjbLHPp2I2st2oytmlRI79WXxyq+ZkMXH5dCSLy5iH8qz4qqNS9YW3NjaXpIP6NSzD59eFXVrCLs3xsSpXhiiWSbg1NTg4NTg4NTU4NTg4NTg4ODU1NTg4HQMeOoILQkPSzMEs2o1+Zz8plGEuTeo+1YkSOq+RY4UjbwampqcHBqcHBqanBqampwcHBJCkrH0ntSOaeEjyUrSPKRqO9NbZPh2KSYuxGjJrEKfMbgyCSaRrdWX4uLrfqyeFWzUJ0ezjwv2kmbiaPLv6a/W0sUnbV+DgcqNSy9bD4ING6mpoampqampoampoampqampqampoampqampqLE1wtOMWiglJg2BjDU1NTU1NDU1NDQ1NDQ1NTU1NTU0NTUdC156OMdSFqyIcTxrHdmaedXnG1KjxrGM8L0fNqNv5csCSJ5bo3pbb5M8sk61cbsqIjU/prUXmRQ8xvHcNSZyyEcBqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqamosDXC1TylaqSSonnSnlq5Ws0YrhzVera7nkNRkX9VJFw6P6McivVIjg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODU8tDy2mo9ORtcSJif1jk5OBGnBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwa/wD89//EAC0RAAICAQIFBAICAgMBAAAAAAABAhEgAxIQEyEwMTJAQVAiUQRCFHFgYXCB/9oACAEDAQE/Af8AgFlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll9qyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy8mN+7jFscWvb2LJj9jXZULIqihwslCvbIWDH7GELJaVLySWdEUVwbom/bIWDH7GBUpdGaka6ZxQi+M/bRFgx+xgRZrLrnA6HQ8Fk37ZCwZL2KZGZJuXVjyjL44UX+yTob7OxjVdxCwY/ZQ8lk8oLhKVG9DdvsxjwnG+4hYMfsrET8ZR8Fknfbi+nCb6dyIsGP2cPBLFKxE33E6Iys1PHciLBj9ioM5ZDp04Pzhpr54TfXu6bH47iFgyXeSsUF8lJDYvPGkdC0bUxEpV3o9GIlF320LBkuxDwOKZy2bGctm2K8l/rjtFCn2f8A4bE/BsZsZsRsQ4caZsYoJFpG6/JZK/gtPySjXZiLBkuxB9eDLZZGPfaRXFs3NG83IsvhtXCxm1G6ujKizligjoTSWERYMl2F54sSv2LQuFFMplMsXCuL4TXTguOphEWDJdlj4RVfQMarihu3hEWDGPOHkYxL6N8JdFWKFgyQ89PyMXX6SRH9jd4xFgyXYh5JMh4+kmf0yiLBkuxDyT8kPH0kyXSNZRFgyQ815NTyafj6Rmp5yiLBkh9iXVJmn9IzU85RFgyQ+x/Qj9IzVyiLBkh9hekX0jNTxlEWDJD7C8C+kZP05RFgyQ81wX0s/TlEWDJDz011H9LLwT9OURYMkPPSXSxefpZ+DU9KyiLBkh5rpEj9LqeDU8LKIsGSH9bqGr5yiLBkh5rwvpp+TV9WURYMkPP4QvpX6jU9WURYMkPJDF9L/Yn6soiwZIeWmrf0/wAj85RFgyQ8tNVGxfWxFgyQ8vgX0rH4ecRYMkPL4Ii+kZL05xFgyQ8tN3ET6iy2yFpv5FFIoemOLR19wzUf45xFgyQ8tF/B8iwjp/s6IvG+DSZKFdmjabSmUymbWbWU8Zmt+s4iwZIeUHUiS6keHkjFLuSVPJR/ZXCiuw4FNcK6mo7lnEWDJDzfUQoti6eOzWGosYxrv0bCWih6UllEWDJDzj6SEL699oquHkSr2biielZKDjhEWDJDyjFyNLT6HjuyltQuqKNSPyRVlcaK9lq6aolHa64xFgyQ8FFsWj+zT0135flOuD6D1Ym+n0Occ454tYUlLx2qyc/0cxrycyL6GtD5XGIsGSGR03Ih/HFpJHLRy0cv9H5ojK+54NOSXVktZ/A5Nj4WWWjcRb8ljZZZZZebkkU5eRKuFI2o1NFMcHHyRFgxxbIaAopZ6ka/JCdq+3qekbwZZ5Fp/sjpEYKPUvttpeT8pCglnKFm3axYUJdlqzTdPa+3P0jLL4ctsWiLTXyJJF9mhLjFb3b7U4ixQuzqqvy7moqLEmyEBJLt0Vxo1X0ohGo9plY2bjmHMRGV5anpIent6sfkWn1I6deca4UUUVwrhXHmxRF7p2+1Y32vBGSeOr6SKpYV2GtjsTsoorB6kUPW/Q9WRz2LUb+TmyP8k/yR/wAi/k5g5yNJv5E7WMtSvBvkW+/F2sNaqOc0c85w9di1pEdVPzm1ZTg+gtVHNRzYj1h/yUc7f8jTNsl4Lmjev7FRfguUfJKSfGiiKr8maMulYTn8L2Wl5rjKW1Em2NMX/Z0P9I/I3KPlmnrr4Fqr5OZE3xx2o1IxSNSb3dC+Nm+X7OdIWsn6kbYy9JddJEtOvBtK4NdLNV1FI0ODddSUnL2adOyyzVkcyVnOmc+Rz5HOmNt+eKnJfJzZ/s5syP8AIaI/yULWTOYh6qNbW7UJqSplNFnRm0l4NfwmaUyzUnfT2sZdByNR30NptNptNptNptNptNptNptN0h7mbTabTabTabTabTabRbkKcjf+z/RtNRdDTTXk3P27NpRRtKNpRtKKNptNptNpRRtKKKNptKNptNptNptNptOol/4L/8QALxEAAgIBAgUDBAICAwEBAAAAAAECEQMSIAQQITAxMkFRExQiQFBhI0IFM1Jwcf/aAAgBAgEBPwH+eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorsJFGk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0lDW1CEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUlHyKUWUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNDHsREX6NrszyqLoyzb6imyOajFk1/qskPYiIv0OJz6E78Iw8e8k9KiYZ2uu9ulZmnbNTquUY2cNHr+qyQ9iIi/Q4hU7Zqw4IucF5ODy60pfO/M1VEouzQ+V0cO3f6rJD2IiL9DiF0szw/Fo/wCOn/iX9b+IlbYpSNUjpJCi7MEff9Vkh7ERF+hJalRmwX0ZihDF+MRO1e7LjXq5W15K94mGGryJUqXYbryPPFEJqa7bJD2IiL9HMriOLvoYJdK3cRKunLFjcuh9CSMcdMezkySsfU4fJpddtkh7ERF+i1aoyJo4Z9d2WVyFFGOGldvNGpEpnDLVLtskPYiIv0uIX5GJ09spUrJswQt9yUFLyZsCT6nCv8u2yQ9iIi/QlmihcR8oz01qRH1EHcVs4ifseWYI1Hu8TG1ZB6Z9tkh7ERF3XJR8ks79hyk/IkPkmhTkvBrl8lyFkkibb6mDHq7rdE6lF0T6OyGWKj1E0/HZZIexERb86alZHLKPkWeJ9eI88R5Zy8FL3Za9uWocxlLnfNNrwapfIs7XkWeI88fYeeXsfXmRzp+ebkl5HmiiWeT8HVi6eCde5GmRbj1RjyqXYZIexERb88bjYn0FRpQ/6HJlmostlsb22WWahSL5UIqzS14Z1K56iySTXUjSXQUjTfVCyzXk+4/olmk/BcjDNy882SHsREW+fpfOL6EmN/oamXstHQodI6F8vKZj8NFmORQ1z4deXzZIexERb3yRdEn2n2rYnsbS2ro+UWRlaJPk/ghHSq5skPYiIt+V1AXKT/ZvbRXOLFywx1PU9jJD2IiLfn9Ihkv2H2kRH8EVpVbGSHsREW/P6REvP8JDyR/7NrJD2IiLfl9DIeCfn+DRBmL8p3tZIexERb5K4sh4J/wa5YPTtZIexERdjxJon/C8O/x2skPYiIuxP/sZP+F4f32skPYiIuxN/myf8Lgf5bWSHsREXYk+pP8AhcPr2skPYiIt7dLlL+Fwr89rJD2IiLfmdREP+Eh5MPr2skPYiIt+d9aPb+Fx+TD63tZIexERb59ZMmxfwmPyYPU9rJD2IiLf7kxdtfs4jh10vayQ9iIi3v1Mku4u77dzH4MHo2skPYiIt/8Asyf7LL7cfSYfRtZIexERbn0RAn3PfvPte5/qY/StrJD2IiLdmlUSHREu57959peS+hFUtrJD2IiLdmdyob6D7nv3fftreyQ9iIi3e4xi7fv3fftxI+pbmSHsREW5+okS89hJlDiyx+R9tHv214MXWa3MkPYiIt2ZVMfgl529F5HlxIfFRXpRPLOXkUmiHENeRZcczp8jXbXkXbRgX5bmSHsREW7iF0s9ifNL5MnEV0gPU/JpK5aTSaRojKUfBiy6+j7HReTWj6iPqRNUDVA1wPqRNcTXApPwymucTh10b3MkPYiIt2RXFkfBNcukFcieVzK7DZYmQlrje1Ill9omos1GossssvlZHK0KcZCQmYlUdzJD2IiLf46D6k5xh/8Ao25O5dixy5pnDy61s6LqyeRy5WWWX2lNoWb5MfFEc0XtZIexERb8i/JmfPo/FeSK7Le2EqL1Rtcm1HyTnY2WWX345ZIxcSQmp82SHsREW6c1HycTxNPp5EnJ2+y9mHH9SVE0oyaQmcPk/wBWZJ6OiLGxs1Fi33vssbs4biHdPyQlqV8mSHsREWxySJcR/wCTiOJl4Qur22Xze3F/jwufKKb8EOFm/PQePVGpH2sT7OI+Cj8j4J+zJ4pw9QmJ77NRZeyPD+8j7eEvSz7ecXaMGT2fJkh7ERESyRiZeLolxLY+IkfcTPuk+kkJ8PL+jLicOvtzsvlZe2K1OjiYSlUIGPg4r1dSMIx8CKFE0M+mz6bMkV45JMUSiiihrbZDFKQ5wx9Ijm5eRUKUl4YssrMXECmpeCRLYhSSMnE0TyuRRQxj5cNkUl9ORNOEqE+d7+GV5EaXVlfPNCiz0+WSzL2MvFJeWZeIeTohRrbZfJrnCEp+CsWHz5J8RKZYmJl88eVmrUiWyyUh7GMfKMtLs4mKnFZI9vA6yITZRR48n1kifGf2T4qT8IlLJLyzQKNdhyHJliVujLP6MdEfJfOxMT5oxyHsZIlyssbL2cLLUnBjVOu3geuKZpd0NqJlzJP+yWRy877LLLNQ5c7OEhctXwZp65t7k+aIF7XFMeJH26+R8M/kyY3Ae3hX/kOIVZH2+DyU9JLN06GXirdRLLLNRqLNRqNRqLL2UR4fJL2MieLDUd6YuUYsUWLc+bSmqZkxSh528IryGV3NvZe9OiE/rw0+5OLg6ZZqNRZZ5IcNkmR4L/0yPC4hcLD4JYIfB9rjfsPgIn2ESPBwXsLGkJIyxUkSjpdPbj4ZtXLoLBiRUV4RZfYey76MzQ0SrZwaeux8JBttj4JezPsv7I8HD3HwmMycI11geN0ZOLtCnDPGp+SXBy9h8LkFwmQXBP3ZH/jhcN9PwhNL2NUH5NONn03/AKj1LyUmK0W+V8vPRHGQqer55+Th8H+8h9f0GcUripc8WP6kqIQjBUhUNfBTK/s/FGly8IzcLqX5EuDkvB9tl+B8PkXsNV52Kcl4Zw+TJKVNmKC09UVs0R+B4YDwV6WOU4+oavrEjO/Oy+pgX5Wcd7coxcnSIY4410L/AEnDVBxNJpOGxV1NEaPpQPoxPoxPpQEkvBZY4xfsfTh8H0oE+GTJcCiXBte4+HmR4WT8mDh0uVllllll8pRcXcS0yvg6lkTA+rOKxX1+DSYMOj8n5/Vnj6kcXyY1XU1Go1Go1Go1Go1Go1Go1GoqItKNRqNRqNRqNRqNRqNQ6Y4RNHwePJqRjdMyNPwKEU7/AFmhFlllllllllllllllllllllllllllllll8m//AIL/AP/EAEQQAAEDAQMGCwcDAwMDBQAAAAEAAhEDEiExIkBBUWFxBBATIzJCUFJygZEgMDNgYqGxgpLBFDTRQ3OiU7LwY4CDkPH/2gAIAQEABj8C/wDtvlQ3D8q8LpfOQaMIlcpUHMj7rIHJO1hSznW7MVBtNOooZF+9XH5bxWOYwMSukVemAYtkHjiowFHk6rhvVl3kRpQPyxJUNuCyWOduC0hWTjmAGpUsgXiTdirVCKb9Wgp9t8l2gYexlva2dZQcHNJtXQflkN0Yo2zktExrQawQ0aEaD5Lxg4dUoH3+1HhFYS0YDX7V6fyh03buID5YBVpji12sJ3KtBeOjGlFxxJlXpjtY99aF4VZsGxj5+3ZdjodqVh+m8EKDiPlg7L1TY/okwVzNRtn68VJy6nejBBw64RGo+9lS11nciKjbbT5KcudULIoudvMKKlEtGsGUH03BzTpUcUoUx/phTr+Wbj0TcmVB1hPFSfGsEqNfvd6q1KtMOGAlTTLqewYLIrNO9c5WaB9N6LqL+U2RejYMa2lW23HSNXE+pqCJxJKjV8s2tDlZcZLDHlxOPdMoHQo94BqCiRNq+9dIeqk8Ip+RlfH+xU0qjXbkatMRU/KtMMHSFz+Q7YLlyNGYm8leXy1tF4QqYtNzgNStCs0a5uRp0YqTiSLh7603pLSOKxTidpV9L0K6zHeisV/3q20w/Q4aUadQQ4KZUfLeRG5QUOXIpt3yVTfRBsdF0nT74BcpTpFzVlU3sO5XVnHferNVothcozKZp2KzVJ5I/ZOqHrG4IDMryslqhoJ8IVl87QfkjeqTtIFk+Sq024xco1+9huJMBU6Q6rY4mPa0NquN8alIMFFnKmyceK1qzKGq0/m27cVey2fqUNaBuX9SweJWTiPkdpRDQHMcbwSjYoQ7aZUoH3ZKZODcri2BOdowCghdAK6QoGZMB2+wWuEgpzBoN3yO5U6bjAc6JV9Z8KgaQgEQh7sDahVpnKCirSc06xerFEOvxJVrVm1Px+y931fJBCpVBpF6FTTTcnD3caAmveS2o68HYnG5zB1pQGtQM2FVuuVYfDKurXxvedAlE/JAd5KpSPUd+VXb9BW/3UplMdY3oNFwFybQbjUx3KdWcWmIUeFnc9TauVTbcifkg75T6Z67buIiDku0+6jWn8I6gFjz4qhuhuSIQHnnJcMU6kTew3blVbpiUR8jRaE8RGxUXnBrxPE/VUywm7vdU6cZWLt6q1LUENuO1CdOdEKweuI4nM1Oj5EuvKvN3FctqMKgTjZVJ8joRGlbvcbSmvHRp5RPE3g7cKd53ov1522pqdKkIVO+ED2/eQN6xncslsIMaHPcdCBquFMasShzYe7W5cmGNsd2LlynBwGv7uAVmo0tcpKbwe3FMCIGniMaVgF0VoWP2XTd6rGd6h+TtV2CayBbN7zrKdVOODRrKLnGXuMkqBnYcqTtIEFB/cco1dvXZRV5lBxs02nvLni6qfQKzRpho9im2mbLXdYJ7qsOqMulOp27MNnBTWq2tjU/k6TYkYaP/P5Tp6WhP5SuKcYTpX90f3BRT5Nx+rFQKNL0VjkqdmZiyi2jTDLNxjSeJlVsS0zerLubqaicVSoh2SBauU6TnWUYXSRVWlqMqozW1GQuh91djq7PjQrjCh/qpBn25cYCyR6q+9CW2G6ygWNl/ePttJIDgbtqdSDsh2IXKWbQIgqWVRPdNxRoUqgc4uyo1cUU6bnn6RKtDg7vO5WjQJ3Xq0adWntIIUCu/wBeJpMQ2+8ouo82/wCyiqwt4olY8V9xV3s5RWKxVzx5+7vICyRKxjcgWUzZPWNwRdkvjulEaFbs2gRBXM0jP1KTiSubcQ7bpQ5Rlx0qH+qkYdmkcVugRVYb7sVlsczeF0itBWDVoWhdL0V1NxXOP8mqKbIV/Hejl23amKGu5Jupv+V0irNt0apV5VqqHMpfcq1wd3KDUbioexzd4UU2Xd44BWq8VHatCDWgADQPYM0WX7FzDQypovVio0tcFYceUbotKwBFQnKCt1C0U2XunTsTXPbLbUkLI4JO+AspjqLj1gZCBDbbSJlqi8K+Cr2ehWS31KxjcubouO03BAvdTZrBMlf3I/YpbZqD6cVDg5hUVPVXexfcr3hYFyugLm2OftQNd7Wt0huKyado6338eUId3ggKzQ5rTBUCkwfpRdoeJVJ+yFZcARqKtcGxHVJxUGbsQrsdXZrowxuTL725PFL6TZ1o5Jv24LF/quud5QyPupYwA6+KHuyu6BeuboX/AFFZJYzwt/yr+EVPVR/UVI8SIYyo/cJV7QzeVNY8ofso5JkbkSaNO/6Qi9mXT+4TaZl7HXWdXFeJ3qB7iKjGuG0KaJ5N32Xwi8a2XqP6ep5thXsDPEV8YeiDxlt0xoQsPyR1Tgo4RTv3SFkGCdEwi51V4A0khQOEF+wOC5ui2dZv9mHAEaii6gbu6VBa5rlForpD9oVxdP0qRSdf1nXK80xvKHKV7vpC+FbOt96gXAcUVKoB1KKLJ2uXxI3IscSD9QvRccSm0aweY62xM5KeUadI0I0wwOBM3lZTHN3XrJffqOKBmy8dZWXCDoOtZQ9FkuB48owsgeaxXSWUI7EafJV2zeYMevtDiFOkecOOxQwFzjiucrHyCktc7YXKG0mAbAiRSYCccnH27Yo0w/vWb8yLgOTqHrBENsubFxmJUPpOuvkX8QN7XC/Ug2vTn6mqaT59u9oPkoFNgGwK4AbvZtVX2Qi3g4sDvHFWwMk9dy5yq47rkAym0eSh7A4bQjWpTcbxKc4VbJaYiyuV5W1fEWU8uLrTToR5Kr5OCs1GxqOtWXHnGY7QrFRtoKaVQjY5dAna29dGr6FWQ2qT5qBRcPFcg7hL/wBDf8qKdFg8pQ6j24OAT2B1oAxOvsQqltkfb2y5xgBF5EuccAms62nf2DFVgJ16UTwdwLdTjesprqbhgUOdtAaHBc7R82lWqbp/j3TqjsGhSZc5xuCDqo5Sptw9mrTGJbcnUj12/dVWxfEjeqlLQ9s+nFZ6w6J1KHAseL02pdJxj3NVzOiXmFPYblRJ1/x7fIUjkdY61/UvFw6HYl6votHhuRNFxnU5CZZUF4XPNda+lc1TO9y5NwDamO9F73Q0aVcHncFZks2u4yXvEjqzeha/S0I1atzzcBqHth7Wc3yky3COKy83NdZJ2cbOENbhc4/hGgYg3jf7ipUJwF29Aa+xaQBg2hfPtciwkPdidik/CacrbsQDRAHY9mo0H+EYrmPCsqs47AIUglrxqWSypUO6UH1XcnPVi9EtHKUx1h/hf6gAQZyjzslZNJ3ncrT4dU16vdf1HKFuEiON9M9YQi3rNNxQOkY+23g4wGU7erZ04di0WnveyXux0DWu9Ucm026Oy7Zo0y/vFt/s4DMJaByrcD/CtC8aQg5hlp9lzzg0SnO77p3KB2Idtyt3xTE+fsOqPwCtHo9VupcpUA5V32+Qv6mmInprkqh5t2vQfZPB2HKPS2K2fLsVoT36XO9gsaebabo07U3hFUZRvaPkMtc0Fp0FRjTd0SixzpdTMeXGX9bABfclR2L5KlGmZ9ePkxNup9ghPQbebvkUubjTyvJCn1atx47Awp3LxX9jeS/UeNz77zDQgOsbz8ivpnBzYTX42HSmu1iVUeMQLlGjT2ONyb4jxVp7h/CYDv8AkerUGDnkpnhTGd4ov8uxxuTN54qu1HY35GrWelYMeia1nSJuQBxTHaQ6E7scHUU9mkOnifshPGmz8jViIvFn1VPZfxMZ1i6U47exzsVVmgtn/wA9eKrGpO/2z/HyNTZrdKru0gAcReOjgEB69juT/B/I4qsCbk//AGz+R8jUWzdZlVfErtLgFJ6vZBCpbTHFVnuFUxMBwIPp8jUaum9pXCf0/wAp28I7uyTGIMhNdrEpzDg4QuD+MfI2GDwnU9D2/hP3heXZI3KkR3RxU24gVY+/yNwgHuT6XqlGmfwn0ndYeibGvslu5N2E8VQi6KmhA6/kWqJiWFUS46Y4g3SHR2SzzR8Z4tVur/PyNBwKczrMcmVR1hKda6tTRv7Ja3Uj/uH+FUc3ENTJwZln5HcYi0AVQI1QnnQ/KCYdnZG5UboJk/dVvCql3+nj5/I48AVDz/JVN2gshbuyHKk3UwKpGxV/CPkf9AVDz/JVDvXpw29kOO1M8ITaffcq1SMTE/I7T3mK84PMKg7RBCd2RTgYvHExupqpRpkn5Hp/7f8AJRGkPKoM1AlHf2O52xMPdBJ4qp22VTpnqtA+R+DHTlfwiI6LyqXhTex41lVq2nohPedAlUpN7qkz8kcH/V/Cd/ufwFSH0pn/AJp7Hs91MtYvy1ZDoLzG8KpWcOgIG/5Ioa5Kq71S70JuzsYlNYOk90JrRgBCbS0MEphvl5LjPyRQyTgcpHxn+E3YxN7GjWjV0Ux+U55waJWt9RybTbg0R2hVZS6ZCitIl0gHRm9L/b/lHxn+FU8vwm7uxg3Ui/S9y5LTURqmIpj75xSFJri2TNlURVm3ZvnOC+o4NaNJVum4ObrGb0/9v+Sv1FVPL8Ju7sZyotiDZvTh3BCadNTKOcS9waNpzk0rVm+ZXJWrRmZzeO6wKmCcRKq3aY/jsdw+qEG6hCeGnp1LvVNYMGiM4oN0QVQJ7gzimaYBLjpTK0QTozd24Kn4ArWMvnsdlKYtPAVTwlUB9U5zRGpqoeDOKA3qn55u/cPwm+D+EOx6T9TgVVAxslUHzADxJ2ZzT8CoeAZxQ3FUd2b1HOxtRciO62F5dj0+J9M6DcqThiBZO/Nn1jfZCeXNDS06FT8CoeAZxTbqaqHgCPBrfOZqTqVMu71pVCe6nbuxxs4v0r9ZzYseJacU4UgcrWVQ3FUPBnA8AVEfQFpnlSc1rOGIYfwmbJKqQnbvck68+gJrRgBCO4KnMXybs2qVWiS0KqKxBsxFyobiqHhzh+wAJu5aJzWv5fkInutTt4Tz2NKZtdPE3wJm8/nNi1wkHEIiiwNnFUNxVHdnEtpuLXkXgInuhEueTLTOakd5wH8qq/yTdrx/KO/sZ+5U/P8AHE+NFypN+mc2q1Bi1pIVZtV5dF4lUNxVLOBSNRvKHqyq5+gpx+jNaVPvOlPdrcqTdJfKbt7GjS65Pf3W6uKp4imsHVEZtX8BVQfSqHmqfnnAP/rfyq/hVY6m5rTp91sqgB3Z9VQv1pvY0aAg6L6hkp7xiAqbHYTLs3r+Ap/gVA70zec4YfrJVTyVc7s1qTogBU/CEGjqtAQGzsUuTKLcXINaIAEBNoaTlKpXPUEDN6/gKPgVHeUzec3duVPzKI1uCrO+rNawvJNUj7oNGhVP0/gdjBnmqtbULI4qt8wYVPW7KOb1h9BR8BVLxJu85vVdqaV+gqmPrTjrfmtET17XpfxVoEG3Z9LuxnTouVNg1Sd/E20ZtOvTWNwAgZvV8JX6CqXjQGpxzev4VUdqaqLd5TN5zR7hiGyqXn+OKSZlxM9jP8RTdye/utlUR9Yzh+5DaCqfjTvHm9RVjuVIamqjunNK5PcT36GtTty3Cexn71Tqd5oKe04EQqTnXAPE+uZS4gb1Z/qKcxOKgcIb53KWPa4bDxu3Kn5pux6qePN3bSFVP1ID6FRH0jNOT01HKs/TMKo86Gpx2djHbeqU7fzxPbMzlJhvluSZ9/zlVrdk3qzwUWR3irVR5c7aoY0uOwKeRcskuY8IM4Vcf+prQLTIOEcTB9ZCdvCqj6s3YNb0863J+yAmjZmlFmiJTT3iSiO84BOOs9jNf5J/Bz1cobuKmYxZint1P91NWo1u9ZFOod9y/th+9f23/JWWxSH04rJa57jiVNd1gahiubpAHXxkVWA/VpCLhzlMDpIBrpp9woCpNJ23BB4OTyuPmnhr2m8aVWG7N6Tdspu8p41vAzV+pmTiqDR3J9b1To/qKG2/sZ2y9U462SeK13CizQ9vuLT3BrRpJRbwVt3fcjGW83klC1UYBpWVXcTsCyqzjuCmwX+IoNaAANA9u5vJn6VkN5RuggqP6ep5Nlf29X9hR5Ko5k6isoioNqhpsv7pzWiNhVL1X/y/zmjnnBolSLuUqadp4jsaE0bOxiDpQ0ljlIwKqN1tIVJ+p3t84co4NGKk3N0MC5ThJLB3NKs0mBozCy4AjUVkt5J2tqvvboeEKfCXS3v6R7+ar41DSUeTofuKvqWRqZcpFd/mZQmu67VchylRz41lWBYc0YWhguXgF0zesqgJ2FX8H/5L4dX0CyaDiNpX9uf3Lm6DR4jK+HR9D/lSOTA1Qv8AT9F0aXouhR9D/lZdA+RQirZdqfcslwO72qzj3CqEd8HiqQbUvuUezPYR23ph0jJPFW0ZZVJ8yS0X+zydGH1AcqcAoxe8ySVa6dXvHNCDeCjUpgmj/wBqbwWock3Muw95acQBrKs8FEnvuH4RiajzeSp4RUv7rFk0wTMy68qHU2kblk0aYn6VLqDPRfCs7iuv+5fFqLIruG8Sv7n/AIK/hF+xqyq7iNgV7qh818Gf1FfA/wCRXwP+RRHIC/WVc1zdxU0a0bHhdAO8JV4qUneiDareUGub1DXw7uuu9ilSDsTaIVR8YCJT6h6oQnf2Q12ownUD4hxCoOuFYONMx5cclGjwZ0DrPGncgejS0uVikwNGbFrgCDoKLBNnFpQcem253urdV24a0JyWDBqbU4QbLcbGlWKbQ1uzNctjXbwrVJ5p7MQuhyjdbFkuMaWuwUVZpO+ytU3BzdYVU6G5ITT3iSms7xTzu7IfuQGsHiZUi9phPoHB4kbxxW6rrLUWtyKWoad6D+EtLafdOJQa0QBozh0dJmUFDiYqCz5+5NKlfW/7UBLqlQ4LlKsPq/8AbnXOMv7wxU0XB423FXh9J+vBScU1hPJvjAp5DpaLhem7b+yHDWFTeNDuKraEiySqJdpNn1Rb0qndCtOynG4NGhcpWh1T8Z25rcOk1U6kyYv3+26jwadtT/ChtzdL9SikwN26c9hwBGorJBpn6Sps8ozW3ihzIGxZLuyHRoKoudeSxpPooTg12BuKhgu0uOhTTBtRBcc8bX6zTHkn0Cele32TUqustCsU5ZS1a0H1AWUdetCnTENHYMVaYcpoVIOpy52m5o16EB0htWVLVcZ7FcqG7+U6hwc3YOepN1IdJyDGNhowGevpnBwhNdppuvCDmmQbxx2qh3DWsrJpjBoTK9fDEMj89ikOEg6CpaOTP0oubFRv04rS0jQVDsl3Ym8J9CnADjJOlAOaeSHSKDWNDWjQM/5doyamN2BXIOxZhtHFYogVHaTNwQkl9R1wQq1cqoMNQ7J5xmV3hipm3T7yipe38IEYHsKyBe3SrXRpDFyFOmIaM7tPcGjWSg5pBB0j2H0hicEHxe24go0uD3U9LtJQkFtPS5WaTI7LIcJG1GtSORPR1KweiT6dgllPDSdal3wm47UGtuaBAzzkx0ad3mpd1zaHs/1NNvj/AMpjKroBPqoHZuxW2fCcfTYiw4tw3Z9fjqWF2gK3wlpa3QzWrLWho1DPKjxiG3IMky7EqB7Ja4SDcVAMsdeEGV5ltwI0q62fJdGr6LpO/ahzn2UiuzzKyKrHHYexLVV1kKOVjeFLXBw2HiqNGOIQJwwOd9IequNo7F0/spJkq2K7H1NZMQpGesoDxFVK2yz7HOVAFFGn5uWW9ztiyab3aJhAuLWrKqizsCuqj0V1Rq6VP1VzQ7cVJpfdTD2fZXVned652l5tVqm8OGzPrVV4aNqLOD5De9pKgBz3lA2bfgvWU17D6Ic5aGpwlDlaO8tKdyJJYbxKsPMEYZtLjAWQ3zKIkxsCgUKnmIUig7zuXwwN7l8Sl6n/AApDqbtgKipTcELFV0Dqk3LnGNePRRVplg1gyrdN4cM6fUOkqnT0gXqXOAG1FtMcodYNy6dgfRcg5lMkHSprvv7rVFNke5vXRs+FF4cHNHqg8YYO3Z6afBjadpfqRMPqP9UHcIdZHdGKDKbQBxXq+mGnWy5c1VI2OC6nqoqtjboUdIbVLcylxWQI3qQw39d2CBrc4/7KGtAGwe3l0mlQGuZtDkXUH2/pOKlhLTpBTajfPZnD3NMOwCYHkBk3yooC19RWUXPchykMCnk5Otyj3d3EaQvcfsg1oknQFTD+kGic6IDrb+6ERMMJuYE19Tm6Z9SrFJsD3Ba5oIOgq3wS46WE/hQ5rmO2oCpcdehSPfS4wop+qNhpdrdoQNRvKVNuHvQ+mOcZ9wtbD0moObgb83pU+8Z9P/3iBqc237qKbQPd3cUuIA2qKQv1lQ592oLm23aytdQ4uzmHul/darFPm2b7ypaLLO8UHNFp46x94BVbMYHUrbMqlr1Kyej7y9ZPqslrnK1Xda+kYKGgAah78VmABj/yjSc6XMw3ZvQM5MG5OfYmo04nR7ySV053LJaBvV0vcpqujYFcwKBnBJMAKxwXzeR+EbPm9ytVTyrvsoAge+g4LlafwziNSsk3e7gXqahnYFDRAzF7RiMobUD1XXOzdj+65VaZ1T7mSbl0rW4LIZG0lWZc86gpIazxLnCah9Aopsa0bBnf9MzR0jP2XK1CRTm4DSgxoho0ZiWuEgqzo0Fbfc3q7NC8dCpf5qyelTuzZ0AktM3IT0XZJ9uS4NGsotoN/WVAt1HKarxT2YlS8ufvuUU2NaNgz2pUBgxcgwnpXkoNYIaNGZx1hhn7m3yMoQmu6puN+bQbwqlMCADcqdQxLhfHsxSyjr0KzlVHHQrXCXfparNNgaNnYFOlqvKqVSOlcDmtoYFRn1VgwmVTqHEtvzZlYC5wg70aLj4ePKdfqWpupBxyKPeQbSYB+ewS44ASU+pfebp1KnTOIF+akKNXucAssFqnlmeZXx6f7l/cUv3hS17SNhzAVB1xerJxYYzZ1PrYt3oP1KQcVrdqUm9xQfwh1o90Ydh/0zTdEuXLOGQzDfm8j3GC1KaZtbF8Ir4Dl/bvRng9UR9JQs1niNqjl3Ln6r30zrvUggg6R7yiNN6qn6s35VjebdjsKsRLh0UGiXPcrTsqr3tXYWVWZ6qxweb+sUXOMkoUwA1zcRmZBrMkbVifRYn0V0q4e/mpQYTrX9uPUq10qJNzv8ptGoeZOvq+8pU9IEq13nZu6m7BwhWH7wRpThZ5/XszI26rRG1ZNt+4L4A/csmlTA2yuhSHkVHKD9qFqy/eFztIjwro1fQf5UHlG7SF8b/iV8Wf0lYu9FLS4nVCyaPqUYDG+Sh9RztkqWUzG25c48AbFapMgsx3Ju273k1HtbvKimHVD6BXUWTvVzwwamhCeEVLvqVpznvIVzar3bipLLHiKyqo8gvi/ZXv+yuJzEtcJB0FOpAy3FqY2pRmLi4OVum6R7qr5fhUQO4M4sm546LtSg5L2FWTk1QMNfvbTnBo1kqLVs/QjYIY2brllVn+vHFU1GH7KWOtDWHSvh/coWMggaFltye8MOKDVDHTABGK6bV1d0q+w3eV06f3/wALLqjyCyi5y+FO8qGsaNw4y04G5Fpuc0pr9Onf7rk+DQ46X6EbIdUecSpr1QNjVfbdvKu4Ow+ISuiFdnAAIFRvRKNSWOi8gFcpT89qZUbg4T7lxPXvTLdUAtycoqA/7K6oPY5yoAjZa9y+C71WVaZvVqm60Pf914wcrL8l2ghcnwghrgOnoKkYe3eVDqrAdrl8S1saFzVIDxXqajy7eiWloAU1Ms/ZQabY3I5JG4rJqOB2qWw8bF1mlQ48oPqWUxwRDHTraVNPmzswXRtjW1dIwMWlA4Tr9yScAi/RgNyfROJvHuTwal+t38K0bqIN5VikwNGfitSbFN+Owp3B3ON97B+fcSm2ek0XqApyWeIowA7cVJFWmPML4zlBqGCgGtcZ0lZdVrdwlS+u4DaQopvtt1xCtMcWnYrHCbx3wg6m4OadXvix4v0HUibFsT1b1NOo5qy6bHfZZfB7tjl8F6yKLANt66vopdVddfdoVwc5dGN6veFlOcdyN0t18UMqvA2FDLnestgI2K9rgunG8IwWvG1SLTdxRs190tVosc2OsFZ4R+8IOa4EHSFaLG2hpj3TabevijsCa/S03j25qPa0fUYRpcHdLtLxo3KwDAxc5NpsENaI7AfTO8b0yp3XSpHtWnEAayuT4OcjS6MVDcNJKDWgWtLtfHyYYXOGKtf0tOdNq9WmcHoN/ShBa3c1FzqhkrJpuPkucc1uzEqXgH6nlcwCG7Vapu3jWgCbNTun38vosJ3KeR+5RsPe0+qaeUtWtiIeMFMHdKuYPRX+1BaD5KTTZ+1TBb4Vc8gLJcCr2FQ2ofO9RWFk6xgpaQ9q5WizDpALIN3dOC7rxiPdP2QpjFE4yfa5OjDn6ScAry6o84Ic0BOtwQpi86Xa+wnhrbLTeITJxbk+0yj1CJPFZ5FlkYWbll2mn1XxZ8irqrfO5co9zbR1OxWU4t3uVnlXna2+Fc19SNOtBzKEHTDQsmiBvMrpxuWDjvWW6NiIyp1rCRrC6dsan3rKoX7HL4J/cvgu9VfRdG9ZVpm8Kab2u3H3baTepii7ve/vYN4WQ6dhV0scrPCAI7wRdTAFTERpVoS14QtusO24Lm6rSdWn2mUGui1e7cquNm5VvGVZaIamBnStXeyS0w83BWL7PWdqVmkwDbp7Ep1B1Df5p9MnG8e04aGZITQ5gJxV0t81kv8AVYtWAPmugr2lYtC6QWU/0C6M71cB7N7b9YXW9V0nLpOV5cVkuk7Vc106wp5Qu2PvQFRhbtV1Znr7fJ0b36TqUepQA0ZjDhIV3RKFOo+C3CdSttMVO9rUcna2tVp1J4A0wsms/wBUG8IYXfU1XVmjxXcdTKkCAL9iZdE3pzDfZdE8THHqu9gk4BXdAdEK/pvvd2K+nrCD4vabwgRgfYLjjoQkTfJzjKYCsl3quqVaDTOxfEddrV7KavpuXNMjaVBqGNi2ayrLczsuU47lDXmBoWWxrvsstrmqy4sfq1rmHWTpDkTYkDUrLar2jUvif8QoaC5xQbqCqbb006wnbTKFM9ID14+TpzZnHWv6h4uHR7HtAXOvQGlt3HJX0jBTGUc8vAKwhXOV96yW5veFpWSfVdH0VqXhZUOXPU4O1S2m0+ayWhu4cTim7lt0LUQg53T1BX3DUEH1hk93WoGHY+0XqdGnikqOqpPbuCuWpRaWP2Wsq9XBSVcFOLuy79CvV/yDgsFhxS5dEf8Avu//xAAtEAEAAgEBBgYDAQEBAQEBAAABABEhMRAgMEFRYUBxgZGh8LHB0eFQ8WBwgP/aAAgBAQABPyH/APb7ly5cvggF8EAvYvYuXL2ly9i90L2L3BexfBAL3QvaXsXuC9i5e4L3Be4L3Be0vaXL2Ll7S5cuXL4S/wD1bgAAQAAQQQAAAAAAADDL4Cx2Fh27zbTzTzTzeHAAADzeCAAB5vEAAAA8083iwAAAEkgkgYbzFHuYv/Hf/wD/AP8A/wD5/E//AP8A/wCfb+fif/8APwv/AOfh/wBm4eUN5ji3AWHaPN/88AAAAAAAAAAAAAAACCMuuytlnCl7t6/9MAAAAAAAAWC0C5gUq6wC6XlNBEyNf+WAAAAAAAbiZ7Q3XbOPaD/0wAAAAAAAA8lKz5IGTbz+JPncJ7TQf0I9JgroivhghZHMmHtPxF/yAAAAAAgQbE4otobzRuJRRZcuXsuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuasUUgTXMNAH1ly5ey5cuXLly5cuXLlwn5pLL/ACxSyWLXlD3u9vb3XRPWV0nyDZDNN66CO4usuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXBg5jzsLY5eMEL41G+COKPzsu8RrkiZQvLFTROPPr4AwHRNVzOcyMB+hdokBXvQVsdI3ZlGcgYoAti9nnL36Xj/lvlnJOTYOIIfHBBPUANMElxATooM47j+Z214+X5tJcCWfn6vaPBDLKjaDcXCPs9FTX/moty7c3zm3YfG6W7XAhhokrtYsKPN/kce3JiKgjPzYen64yhoFV0hlcADyPr8TJuQyZaynlHzIAUtOQJK1WDXr/AMg2/JuM4gh8b5TRRjXRawxi7PZ/AgWPrKegilZFTyx+pZ9A/wDnFJ1oSgoZo4vvGxFW0WPaZRJeobr/AKp92+XKaWQBLVJnFN0HRFC93M0Bn/nnpxBDwawNnl4TDqWcyW3Zs6ujNJgYOJob/iJ+5Sq6Hnz14uJ6qgdslezv+o+aPchziu1I70fK/UNuTK6ejrCZcq076TQe466LXBo84jvyjZu2e7DE6Yf8g3f5dk4A59wPjqwexz5/r3inEPjTk/cMC1qR/H7gMXlmtaiKLU14l1zqH30mCC2CuU1+TlV32JfyfbtFhE6syikcofeZ0ytNHzgOKXNFQJzcCrhFqZFX/INx8m5zfObdh8dpP1L+9oigi5wwyPBYdj0hVoU/KGsVCY5OOXE+YDrG7jZV1XaETyvcWdq/VLwrf1mUZuXkHm2RcVOTOksLWuVr/kEN/s4gh8et1V9VRSBSYSLnM4fgYl6yLLOx9cym6mOLXzrmdz+kMpbNrI9gOjp8zt1I18yX1fdRYtFdVdoMWaOgcp2J8F146T+4yzK6Qa1s1yHhTf3OIIf+Aa0AAaJhbhY6OH8fWBYrsDmmf1O3eKpCsBysmivVX3gPzmDERiPUkOuDmcootBrA02XKMaPBaNy6xqytyvPW9JUWdRX8Smp6CpcagwfwzMHixmcQQ/8AAw09rldqFbHWu/8AIEHy2t7YjGNRhGc88OtukJAsX26fKRaIVlaC1ljVvT2gwCutk1L0MfiZJ9nUgP1nwVKxyfG5TAVJEV2ewfBkNzcm1OIIf+BU+1xmQzHK5XqeYAJlwV5tUzfzLu1jhkXMsU+uxhmJhatLicnltYl0tNHhvaf32oJlOmy/Y8GQ3e5Nk4gh/wCBqTBWLsihGEpyTDBxFFt6OPzXtOzRvh6m5GIwyUnLk/sYAJvAY8oouqCAjweG5WAD0YA+AvLGHMyTqyZN7yPCG/mcQQ/8Fbqa1PKOU5w9v/D7wEL1MdQuUh0Vwnb0QU1pwLo5sCkFQORMbGovk/sGwYz9fDoJSYj6nHKOMJo/7lylnpMC6PnPWXgyG/gcQQ/8EX2h+n7jw0+uTNe1+0Fo6yrwvK1YeFgesaB2Dvg/fOKifngypg4tyx4lAVDXvGdPuiYp5LzMyvry/BkNz8m1N85t2Hx41fYXnYMMNozKm7C3S9jN/wBjX5uXLgrh5GCWxRGnm2vtp6SkbVivoPmDmKrfFd7IllQnrMkNxyiG9Hgzedp2TfObZ5to+MUDLUIT9aDV5A2XdY6QLGOiEeOQentiUYu6vClzXTPwyp7k4FnXQJisfG9j73nKZUdRwr+RkOw8XYbkTg9ByRhtPlJ3RPBm7nJsHEGPicAoAWqqIUei/sTVHc5mlCIZh6+gxcBnPb5aS/AolDh5QlwXjl/jMLiuoqwVebOxB39WwQM6sQMykxab84u3h2qdMHoiFvoRU6RyExA94nbTBORUhmFMj6wafe0z8aGIZlg8Xh9JmXvkRiUGZ1Oz9JadTwRDdjl2TiCHh6EESxs4egsx9OgOPeK54BOmReU7B+6lvYml1e2fmGKGrBl83nGUbG3G4qZU5fJEXZaIyZP1NflC5ZxF7WWhQ+cpZUVHXr+o8yD+oIk65Dq6zz3n/wCUICjkrVdmEXg7WegoVX1iTs7cOp5bCoRyCyyFfBbyMyJWNrLbD8fMDnQ18Vor5oO0H2SYhmsy0nJk7P8A5MS61ecyMe3eGeYZw/J4Ahu5y7JxBTwwg1asatl2Y5Wc5D9yjob9UHUYQzr1wIqWegCZdzXVPTWP0qVzv82bjsbWFOkwCz1yOdfETkZqNYnIUOfpCpPMtHpACgobKZ18602YMpdKpXBO8Xs5lJFWjF7EaHOh81hygOtthLKrXIvKiZj1uv55ekK2TR1H12H8lYL5TtPaDc0+kpj9aA2hOzu6cnbnEHX7TNq9ozXwX5nK+To8LN+eMerzOk0mb7gxO8RtWosQmpFGjCZumxj6r6nX4jPzQwKH+eZ/EOTGkMkQrL8vWWotc+Obfk2OXZOIMeGavpK0LzhUCU0U/fpMj36iOlYurZBmTvJ/J/4T/Z2/bFTk71Oaz2RszWilHvErOvpllGl9Vys6jbIBao6srT1x86Rl7pc/tP8A3ZQsu3lq5T2NaWyhImunQq4RQ+0cmLWjTShlWdOL1Ij+Lv8AZpwWCiawhlQcP1LUYppmVansxb1DfqUMEUNR6wOsG3lWbIUfQDz2jnpKCSBmpeSWTzqfw3E9oc0eZj4hBqhnKlosvM0hXyCZNc8iO6J6kX1jphK+mSwLPVxCQNdAPbHzBfR+YEh3f8H9XLaZySrljgOwgiWhOo7iDaA6WxerHbP4i2PhQGvQ6zM+Wnk9XSJ1TEX5dK/MMsfNn8+JeANDlOaYmA5Op/ssSedWPK4AEcgEoJhHHPR+95VVbzW8zH6i171CyF0wZueiNgFqfELW/Jxjdzl2TiDHiEQAmhai4JLLqt72fCTRGbq1oKX1NYFZjafin+DfyZW9n/CDS/vnp2zPvAaxfkl5UU9A1wxkpa0sv5Q40nSv4it+q54MNGo0K47r/O4ld6dV7Ocx8Q2FauNwKtW6Fq56h7pMZ3c58kpTEkOguUUAHQ2DmZkxJcw1gFTp2ouilXINVFGo0an01+INJr1B7sThBz/hMM6UYywyvLpH7FnUgJguWu7dI56o18zMh5oj4nr9sTQTYaLX5suLGRkRtWoWQ4F6nPozkkTSmcufOBfQ+IZvaqw08pgG0dEnm6y+q9P4kaw+sywfA+/rT4gGYCgCgiicl8zLpS9L2mv9uRqUvRTveKjbWveW6ygM9kX7dRR9aTkCUCoL8ch7H6b68oYmjALx0ZbUOQ08kKnX6x7EHP226e9nOUNeonRPLBENXrMLd6mTcIbbk3CcQQ8RHphyesEvQXYZfkhG0rhpjliAFQsQyplXMzXVZftY4tGNKvzNPk1FfE7PyEmdjKBcBAORKrZUYzNcLoC3nuhrNE0x12aYt7Mp5oRUqOOZHJfMiCmt7Irr8d4hDpgU9zEtcWyqhXB1EdIRiz9SnSupzPSKjRxa6mxvUz89rdp2egIRPzylQwQiyvxNOr5EEV+g7R7ATK4f2wz7H/1KCfWQXjqxj00slAGiywDAyCDN5Ovn7TpANB+4duEpVh05dmZjLy/Yl6y9DyMRXJZL636/9lCfRZYLeQWe8umM4mvXUurAKhcqUu5uor8xKHXP9v15zzG1s93M0lNXKuj2lpIxWvNOe4bucmycQQ8Q3g0RjmrnPdKSqYMOeTmtiAQdqzTUMHoEJOmls5/X4gA21uu5e3VNEfESMsVCcEUaR6ylE7KnkvSG8RIP4TDKNTlC35uvzLgMvP8ASYZOHU5+YiEojRBICBgICVnOuFdXpEKa89OxBp8zUfI/sMsA2iRbqPXlBYYxHUZ/Fx92D09GSW5WAxz/AMLMYpqazc0KYeOT5kKvAYaBisg52xsvGwfoM1KxeINDqNw38TiKHiMU6X7ZiqAWPdBMpql4mcZQXBSBGjou3aKfTTq6LKOC8Do41mOwKVA0hO8ragNIv8QHS62H1lNPunchK9xOH5gDKa1a+D+x2MGhx5YKLWKO13P+jOUC5Ie9y8tKWKumT0maGtd3+4cFOEpmMrcopnLUHmvbENJgquANVo/I7W7sdy/0sxBWtz0YhRl2lgl2GttQRX9HzGudWsCijaQ2/JscmwbrvkPE0POA7apUrM07KjuMYiAIeaET5x+CFUFQBgIeBmnHC5VSppNZRK+zNPPyMtR7YGzXvCqg1oVfnmXZalqklkoGosJ0oMrjzilaL5n7QaQ+fATGm5WzJVquxR9WYcR0Y8kEJW+aQxlFHe66PLboDPbpLypboq+jAzeI88wXDcGy5RFU4/0D2/MdOUrLcIa78JxBDxDUgtEEvtmGseJpmuLHaxz1OgW6H3SaTWp6vN2G2t13+eyaeGVNc1vAaLbzhBQYlWRkW8QLreUSukIb9b5Pr1zk+veCczjrkOIWxIkqtjQjE5ilN20ot0/wgBoBRum/icMXRpHisMtNV1jkP37QixHiLXXzdohtBjoIB6lXrXpBUrbW88Fy4iuJz2QjQRZlw3KlSt3luOSY4BYXz6yok5qx/tKhjYupklvbXHJ0lCjLvDfwOIMd3lp67+DzmDjMHTof7NNgwSGNrCgSKVikDCPnKiVwHY7/AD3c21uV4E47gStyuDrBkCyZoyOp5MYhUL5cn7jDAY91J1YrzlyoBDQ3SG/AcRU8R35RGUA29zeLM05LihPU/kxLer2HtKSHBeCbLpNXGrhapymrcDdrYx3yVtXcvq/vpLeHOms8v56yrZ4+pm16vOZ7n/4fe+8Q3JybU4gx4grziY/Vy2QmVx1g9tmHI5EBsNZ7w0Q8A7DXbOvFrY8HVOU1bTYbzwCM3Sm+ZUxPh10umYRqqnnEdVkr58pVosZgAKDBvm/ibrvnPE+r5zHvbCEVB/dNMUv2SlIQ4LwTWaNh2Gw8Jq2NW6bzGO8bAjEFjrlWYroPxGJvXW+nL5PaclZwzk3yG/ibrvlPEH1946+pmKDedAHuRSHGTHchqHgmENNh2nBdjwtUNJq3TeYx3iWWUy11m0HhSA7xBjuin3hvU/yfr3yG/wAG675zHhg0M6n30iOrT1/8jFrVkn3jtnLH3IQ4TwScvFhpNe6bzGOx3CJnzVdwPwwLF1fHsRGC3eR9gf7HORafffgG/SbrvvPEsa9QxCoUG87GtgAFtH0sgv6Gdg8Ga7GPFeINNwbDeYxjukxF13kf7E0Yo9lz+CUztAZZQShhekxXmr83AN+E3Xf8eIbzz5fYMXIda2KDhO+7jlGOvGeG5bg4DHfJmNVU9YFtZSX6REc2fL+og7gL58AhteTcJuu+U8TBdqYO8u2f28Qhros9i4ZBZbmWT5CEIcB4YjHWHiHLdHAd4hBpVR6h5n799kCVQsq959HucE34Tdd+p4t4SXy89SZEGrDSWs2HXfEz2QcF4RrCPizuG+x3jWES0TYWtDM64966P3Klx6neMbauhwTbcm4Tdd854prBr/c0XKvbE0i5KjzbBvvENjOfijOew4DvkIjaAseuD8QSVYHytA4KQF5uTG824AhvgnERPFGeAY1E+esFEK1lk0JmAZoLhwXY8A2Pizw3Y7psZ7UN9MMo4CvUiEY4qyHAIbbk4pLXtnikp1n/ABLNy0EexNEBEA5B2CHCeAbHxJsdhwXY7psApWFJEHjGT4YIiB0hr5XX5I1MNnXgHEhdya9s8U3mrPv/AOQfpMRqpZPOWKiLY9NPlNhwHa8A2PiTY7DwBCEwMAtc8V+pc5XO7KfqPQBXV8/Nz0Ye2OAbbk3Cbrv/ADxbkrQEWxUJjW1T7VPcs11tXYYY+9NhDfeGeLNjsPAENj+1zdkxuijzF/srytafv98A34ThP17Dxfx/xBOug58pYqrR6WT7Dq7DwZ4s0h4MbTv7OeyY0dnTvNYlnQW3yG/ibrvjPFydzQUH0qVxd2PSj/U9pQlWJ5Mf+wh/zjSEeG7HdNrKui/KRiIgrOhR/sNzonx/Z884BuxybJuu/c8TnGIi4hnnOaaqavbL/krRT503/kP+fyhHiu6bXwcFGdQx2JdX5j51/IM++Ib4Juu/88TrwYefKGAs7aKr9kdRQrSou9MfqI8tdfIh/wA/lCPDd82gXQYC4vxVC710Z6//AJn5P5eAb4huu/8APE1xmVo6Kzer+o7ADQNGotXO4Q4b/wATlCPDd82nh7Qw81BOkL/M+O/lwDfhN137niUw0/KXAOSOQ6fGfWG8sRzyX+oABotNFz+PnYf8/lDWPFdjtNg0lKse60JY6FfxEjOffly/cuCkyPPPAN8E3XwQhO6Bc0iUF5XChdIYrBHCrIeb9IGgAPNR8BCHCf8Ai2JY3DWPHdpsGkpzDyjnT71n33SDGI0X2ywpacn8u+Q3wDdfBTWlNQfuJmfysPxc1gQ/SJSGiH3pNPyH0hrDfdrseDp4myTQBq5yRaSJq4xDWOw04DwDYNJoPrKfbdIz+/RPh98hrviG67y3iYz6784dKWG65GP77zOBdp2M/wAnY8XO11+9hrsPCYLnIvOK/cxRBBq8RrJAgReoGsdhwneIQnwUBT7t+J8X8cNF2cA3xDdeNta1nTcV9ivxL4NVB3jvlAH8/uDmOcFeUIbDwnLgl1TUs8Ly2kpdQUvMLmoVKhxXeNgii6oB8v7iOC8zdXmXIyxmt1/iBQHAN8A3XwWwtnV/KNBN0CBAFcd4zhEOaJvtsIQ8JmRyK74ipM+FHaxG3bROcG33GIbTiMdpCE+26THt/gg87mnrwTfFN13tvE08BGtLYvvcpkmsdHTP62mw8ILzqfmY+S8Rk7T/ABMfM/JhwnY75CE+t6Jh2zFz9B/HBN8A3Xe2x4eFLxXrKGWqg8pcBuBoWp+Ll3sIcN4X1O/hqO14vpiefLfO4cB3yEIQ5i1IORgma7tt5Ev718E3wDdd7bHh4t3PzFEzmd4gBVnKLxYfJY/312EOG8AhKXV1ZV/NWioKfr+3ieWd4+7skFzHyrF9L8EQhEP1Czq03V11hW6rH6mm8/ycE2nJuA3Xe+x4Z6F00mkiWI3S4aXf8RsIQ4LwQ2hoQqwVuSfddSfHeEdxWHT9k7Y/ghOwWWPN4ruENrvgXHvaprP/AAQ5o0L8rJ+J+Tg4JC10FG+IbrvLY8NlJVoAg2qkPTYroCilc+fV2kPBHytAdIhmARTW59l2gUuk8RUP/Ago+hgLa6rz373ncIbiyWpSL+IPuc57EOCcQR3lseEtnRA2Wui6Z/UZAKBkX7strv8Ao2kOA8IsAqTRIJFd0n2PafKfnxDqo7cDQzAVcW+0ZdOs66Q3Xa7juENorCmfryjtvAFfn9S1B0z7KGk68GcQB3vseFQu6/xPpd054waKe2Cf0Lzc7CHDeBWXnjrUaw6TVm7hz/XE8gWfL4gMjIak7Yfgl3SL8nAdx3SG3MJkrXQ/2CZt1+x/sviYg7A/2ecC8E3xDdd7bHhXh/g5/e8xzjW6n8c4GZ6h+aGoUAPlsIcN4GUxjln958P9Z8v8nxF6VbMGp5sgvMgfMNd93XcIbVqMZXm/5LEKTn1y/crfODGvKCn24JviG67y2PCRLujUwiMb4PveL08OzpAyJ+YDLHXYQ8JBAPX9iHvL/SZfVz4W9ipsuPn+REMuqPkg9IfzwHgkNoUrD2BQ/uAYAFR6RkFXDo5f2TtUDgm+IbrvbeF2HMec1gTXoar7SrwwdAhjHMPbQmXFBjwrrnt+47CHg/qOk+W/JDlh9514l8N03dLF0/BD5sAgHOIPjgPBIbGE8E4ZeSHoAUTI+CiG+IbrvbeFWPnl+oSnI9TL+IMJoir2rlM6K+e0+KjsIb7xCIc/wRfY6T5f8T6frsPBO3vgviXW6folPUfoxuqX64bvENnOJjiCz9OUUdmkOez9OEb4huu8tjwbXXakPEuinNaxhQMjsuW3MLijB2I7CG+7t7t7CiNf1T7HlPudpf0g8Dey9xU3fLOwfdnrL8E0nqnzsvjkNj160L7Eyf6ymJmLJNQtefCN8Q3Xe28L7zrDQ6COCCpXyIxFZ1GucNohwHhmw75X+ig+7owEui/Xh/ONHzB6YfmE9ePzKT1+bgvAIbFMose+JiNgvq/5PekNl54/H74RvgG6723hfLzFwY0bqyBerarWLLb08iFe2QhvXF3aIXqqmV7Ya89PSU3UL1n3agFw53G3PzEVfuPhli9D8MWD6wcB4t7KyvRfM81g+Iz0g/c7e/i4DwCENhaagV2M/o94RZbCv3zmkWnq8oXCxjfqcI4gjvbeEdHSC9Koe7Y0RlTyZhOgXrtAzuENxlx2hErVC2yeRzmPh5dr6covduaiAMyl0S045GvtLuq1jCRl0BoyeYhxBWlYkciQ9l/MgLVpV7xd9X8bBhuvHo+oplPWP4JSuj4IOzDYbzwCENjrGLr3v/Jnc6T3r9RhKyH5/Ur7c9v/AHhG+Ibrv7PBAR55TOW3q82p7/mLMrwZyGrb/kdc9D2I7bhuMYHavLPtqwrL9h+zMv0fE0nNz+yambr+yJ18sC892VWZdZTK+tj7sa1S+PVao0eUwrVogpPMilJOdH06Q22fNfz/ALBq6mWKh8BoFucPza/O++A89P4QU3X80xT/AMAmAO3EdwhsZShsAavP5jINUz65PzGwOP8AA/ce/rwg4gjvZeEVjsTk/dXUf9p9Iownkr5OP5LC5ll8zJ+/fcIbLinURSCPRMKqzfY/szfy4lwz5LU++cF6KR/YQy16if2Zsl2ZvjSaGFgoJTK23UWykhauvN0e2kUBWNAPrcStU6g9yfXv1E+oGK4C0rgU+5DlAefXWDcPB+tj8TzgPyhfn+BiGw7jYVdCaLMsFpBwyjkD+f3B2InxwjiCO7+uMeCeihTUapD0BplE4hYnSawck10jh3huta57pnZkgleqTKU8MsP6wWiaDHq6Tn0DaylNypUqVK3F6HqFjEwdthfkl+Dbi/aYH58DORzrX/YO48Kr6wo58gmbQVh/TFshNn0MPX52XszAvyf56x4Y0N1QhUAH9KvmGAA66LgDb5mkg2aHb/MOb9TvAI5NRH2zPr/5E32BT8K2ACgC1OL+5nNUXTlnePX/AHYQXQbOW/Ep1lyre+nzCbBNbXtIbNEWj3wfmKYLWIchuOOnIxXqXj4gADQ03adDHXdN8Q3Xe2x4WgaKiDn6NDmbEw3LPfEsq9nurO5ylAax9DMqZvNAOr5SvZg8jymXYw4lboFgKR5kbg83r5GXYsianR2XGPASjeqUEOdaDgej+xLOaTBQz4nmsKdFBgeXSN2TURBHqihLQDpin4gw5mrk7Mvun8jw77/5pm0V9dZrt7D8wflwI/uNY2tKH6g0bg1bPzOz+vedt9+8IdJpUU8ukqjXX+scKlyuHufyLtFuhGGOkHNvKUxrtV/cOevh/sIbKBlpzNaD+YS7Mx5orNCN9+Us4urXDN8Q3Xf2eFd/7h/5LuSf6wIGnM3mfSPYjR/I/e1REAMqx24OX7Ozv9VyIvmdidcodXzecC5Vca9t7LmsjYLGOm5m1qGAr1N6+u138XF6GXySknJbfq9WBXJo6jv0gMa5eFBAQaVsTKXp9jpMPfIzfGsz/dy/xCwO4z75yJ9bce0VNS6r/bfWZ2ek+n6jjta51D6RMbVA+/DNjVuobrvbY8Kgvd+4K2pj8/qBLgHNdB+k8mDPpi/aGsxKEOb+oyTyWyYPINMXm9CHXNQNDwa9wlg+sv4gU2prTIq/x67LjvFP6jWP6YveCBdD9EorBVYx5O/fxQ/pcP8AqIKbuoDtcusl0wxEirKsp9VL8Y7we8Xx6SspnL6/5XhwHe+x4WVasJq7AJ2cJ7QIIVGZ1C5dhSeoUfmZNx45Xn0meGEmOwmJm6Gp/uV4JZe4bKBSWOpNPjcHIYWShHfJrtdtgWtBzlggN1ZX13lAnmRZ/qaAp3L13rl8W5fAevfIslg5fnB7P6qWh9R+5sNVEOf9Q/EvTR4RviG67+Twy6NlK5R5rcPNRLdc8QLwHBxpzltGXTRlQdgyyq8FfAIBryucW/2Ejclys1+Pxukw1DGe5bZ8/wDJbcFqwnt/ZXJuDg3L8OENGjonrDFfmZ7zn6Kw/KBog8tXvAME9yDWQ6je+b4huu9ljv6u5rPWmZWPN+UZXNAc9w/sz4f5nY7wPxaCV4smq236xyj2ppqSv4rO23GPd9d9oAMhbvz1ZQp3ydWvNAo2XL3b3L8QXQVIWMs2vt5H05QeTfSv5cQ9yCvch1p8DukN8Y3Xe+8Q7em/r9Sxq1HmKioDKTXkTSqAFBBXjq7sJh/rr7yx0u33P1NZTPjqj9y5JMn3BFc1w+ueJWyvFgqNu37v7EhhWgFZ7nKXKdK+f9QnVhY7SG+IbrvdeIY1SP6S6GxXMvoE+eOHuwy+KbAPREDi2EsdpLGAVt0smuTU3uRtlCtH+BG7UNGvlKeOt1X13HcvcPHnFfUFkFedamfX0iHRzy15tw3xDddz69l4TgV0IugaIkrXm7rsCHtRB0IFzTxSI353N/PSadcJ2o/kvcDlsuJ9esdgZRVi6PSEQoCgNly4uIjaXLl8C/B3Lly5cuXsAEQVqMQgqqokzO/ofeuwhviG6733gg5qywc4DMBoxStOw+bpAAjoNBDMMeKRuDlPXlLRiW+aObAAAAKCXsvZxgOh5kr6Qy6nZmEPAV0795cF2T+4JAx1B/YKZLsqYFfPfC4F9hlO1hRrs3LhL2Xu3wb374Gd1aMXbK68xgnf+lxGCniesQnyP2NhDfEN13uu6oLWiVE1yFdBXBkwvoJeEnNblVV/eHQYIBBHInjR3Gbp/H7ja6ino838HvL2XKS50rV9iLaOvvghy05DT2JdrZ1Fe8tRmpqksewajLWj5XJsq9KSf+g/kTwXUf3UdIo6B/DOs7F0wva8V/7RNDHdv4f7DyIarYO+MvwVy53uOtfKIW7f8nSe686ygsuuaPSJgFrYxTMf/wBTWMA30sMyndIHZhE+A3mbDfEN13muzoLGnOaTH9cS9DzFX4nwq57sodnqezDzkdDZIRIjmbfci+iZsLPcj+AqLXsmpiZ5vvpMMLx/BhDqicdeEtEoW5VdND4mFKwHdyylBc1QStL/APo85jvI/s1j06oeCW33wfNlc19XVfWYEQixZSYZZAXAQAiaQnNnJwmZ03SnlEuzwVfdMwYO2pUqVKleBaC1ohp1s5Hl6ynE9UtMWK5mf3aECO+hl7spB6AnRgF3G6revWPb88XyRHkpNJDoMr1muuzFmvTnviG673cMnbnFqGOuTLLoL0PdD+z3nR2rnK4tiqJWytqWZ0nRsqwp9yXdnVX83MPBoFU89I35IrD5k58eB1czxD4kpDlca8DdUVzlI/XhPaAlHoa+xO5x5tlcKXc/yGgAGANhxtFsCHKCHMqRCRbY0uoso4ETAqgLWWoVF281mEmwpKN6pUojDjg3LhwK8L+WPF/cfOZI5V8jsQaQ/d89t7ec1mpyYLIhUZnAfXeVHHkKZTrtPqoAEEdE3UN13OmAOrNY/XFRTmYHrDiay5h7H92Vw7SluAz0v56y55RX05xjrMD2g8C+MtI5037PrlNWLrE1HPtnedXm+bBAzLdNhEBsDMRKWZVSO6d49QcbFtLEGsX1wE5cOHEEvuCVV8EEwN6992OOB76oJ59IuFfWvkcph95CenWMB5r/AFpuDtvZe3KWMDTCKzH3eaJTKn1IxBNHTchuuyQVUSknvSoI6eURLXyfdrD5RoFHHLCJIcpzIPV7dhFy5ey/AB1EJTRxb+PaLpPJZ29oIOsSYKIHNgDlsXbesME0mlShgnNWGuCq6yiGM9TF4dSxYCPrmVbz6XAqACWcC+CxJW4bYFq6BGEmnNPZ/ZWFc2zF92GahoJQ9OcJmDQDG8cBGArCMCjyeZ/k9viunCijSUwVFlpeQQOQNA8DeXpgWo5Rm1pS1i9fTcvZfgRxV0+5/kJFqTjpj9xSANl7UpLl7iVDQGqtE09KSmCuVj4guyOM3xMijkHmF30pf4J2NRROWwgxxbly5cYbzLbcBL4QlzRyloDPr6f7BNkoHAHZcvdIUAVIxs7dbcyV9uGu2NxlmU/TAVCiMfBJcrEvTmI48nfc5P3p4ZKIAny+LjKwG55Xp8hNENjXsqSd2IlED2H+MGVDkZr+QrduQh5AGqfE7aCq3PSV4G4w7CXsQRPLV55RV+Tq3qw2pKBuHGJh2pcujtrNGwbzGMeBfCLszV5Blo8lbQR6+Wvp4HTdRAJhHRhmrQDeHJHZ5TkXBXd7XMMPT81GH9lZbSh/I7orMPn1YCNeQ+3t14d8G48AATkObrpNdVDjka16/iD4A2EJj3+8wfDfXGMYx23xwBAUByEv9xnimslW8/DNqpoOTr6fiNYHM+6zSQ+aaAKWczE6fLv5iuWX5+WCFUTnzeb4a5cvcXYy9h56ckuIh66jkIr9+4Lf7hwzXfITu6Qr8yqOzetNLYllCDa7wZIYkD2X5iP8+yAmxaNh4AUnTdzH8lKhbrea1Pvbw2mfMPL6/Mauu2SaRwsZRKv0t+ZnrXKDWcjDdIefXhXLl7L2XKSyXLl79x2LqLt0hEUar08tJzLPNry7DiG8QhLHnc+B1AMxC31JdA7mGN0b1Iz/AC2AthFrcURwpQXo9Iq4TjADCxgtvceuYBM1iWPEpX6nXtKrhkHx4fMc5PSNqnqjp6y/gKzlYMq9t5ITcuXLly965TYtuXLly90L3POcp04NYsntEAYKSqvKJAVaurNLuJz7w3jgG4gH1TXB0D9ydDnGyXpEctd52kOLZM22lL5pFz8H9pSDiOcdosapR9NOIBDKT5/+QUo2j+t5csl8fnvxLfDZyATP7oTr0m29i965cuXsuXAVzoZPtLOqVZgL9f5NGvs8ony0sfyRCBCalh8xV6jmC5hQgrQfiP8AdFfw7Hgyg8n8Kz6/5xCipyLPxL+TKXkFaXLuGojC40Sye+PiCUq9WEdpdSPyhF52M2VE5GXdcpOZDg2HBr9fIueekH5InHcipIq3Yr+ltiKTazKdQrG2o2vGWkZXYHTE+2svK/TJOUGf5GBoBd8OOFAVIWMtswI60xkNgyx71UNmf3Ho8J35v4IKNF3uWw0N25iXLl8b6BA9pRxtTzISPVOTuNi1sXLl7Fy9typK9EROj6Qv50nKCAWajNs7Ym0HoSoiu+kwQ2MN8Ttvt3l8MYUw+cSu5d3Yv8AQOUS0+eCNxTzWPe4/hP8A04L0bel38ly7bdECcLdRlIbrQmduT9mqWgat+4FuYUenNOUNpuXDVKvUHl1nPAAdPNgZ2L2+7LytmnJ9pVMRV/syv+EA4B5TLDZVK8GwJrTTyY5a90Udc1cLpnQOg6R2sfVp24LPCAP4/U1xoFD2+JbQ98IqHqWoImEduonWnP2lOZHGKH75bO1QUeiyNRi1Z12XL4hMXo74e0rwhlGvcYNwmJ93owQkFZE2GKdyjpL6s7TtAgup91/kwnc1/iW//K2kEZEG3PtGfTEoRYo0Vg15v/5F+alGWI+7e0ckezZgT7r3mMn11gkOg5ryjSy/LL2RfGLep8aw0CtWWf5CCNA0KdjXMJcywUHKSOHQWr0nR7yaj7UPcNhvBTs6A/XnCWnl+Xsf2FegJz89zWAeJscughp+sf7Os0DTn/Hs8ALULUKBnwfesoQq8iFUCl8z2NIhQznr+8vrrVoCwGCxoKcESqchQd7nQM6i/id1bC/Uvb6yXfSiqGFnIDPrASBhWy5fDJhg48vrCgp0HM96nfaAcPmRhoO1xi0dbml39SGOshq/UVoJzrIjOACoXlLVp9UFqUTgeajdL5Fw36lGQY6DpKHJnNMVKEolyPLcD8aWOcF1q4da+1P1Cqz5B+mejFxfMGlm5P3X+pzvLyzlqTIH6H5JpNmSyJ7GgxZ67a2DZTbDdUtt2Ixbo1O/KVOebKvqTR2G0lnjasBcJkmqsHcc5iIcrkf2VfgGyt08O0TlA/clgZBp97xM1iRdeZBASxybyUb1SiLgFK1Hk6Sk4DsgjOFdPKldjFXSOajaqC8/yZm1qNn1lUkDzTBvORfu4kTrU1+JSZvRIoEHmP8Aw+YfQmtA9tI0NFydXbtMKV6hZB9NNTV7dZeZfF7lnTceI29C/cOtTS0B985QdKTkjWFAmcTol6EoK6YvVFVtW7qWUmJRDdG0ujL2T02iojH2olwV9mvEY6jlmH4Lp/SM+QKF65h/8ljY9jrrUaa/XJGmeaX8dYQIQQbaqYkKi3QfErWCy31iXFtStY7o6Yv6j3YdNDmvscppYc2F55uMUatVWmsKSpUolNitg+GTMYYAYYx3+bim7uT5afE13SCaoXVuVBtQME097hXV9KpLxrQ0P5TT+1dP9odpAyZBvctGGMlqlPVX4mvAORr3VFk35InrMgjr/iguodtR88qr+wIQ7GYDcs0tpNauWE1Q+g6xwZOdoPaoc/7PKf8Am4WToLrjoeasD2nKBHmHmcNcLL9ltRUdVjylSpUqVKlSpUqVKlSoY5jyKYW0/QTIIuLMSkcWAqrzgVwWH2wDaPMhPd0INXn/AGUfm5Xsc7Eg27ITTa9H3tCntVGuLlGm++94BxDAdozyMCGm7nPctBs6vf73hzAcgQYpvRl5u0UbtSpWxXhkjC5UY8lP58yrwxC+cqVsqFo3pUdNfm4mlizzvzJofyP6lbCvZU/9d/kCg7gjvfcl/K82KCq6LMXPj/pgX8kD4XkbSti8QE3oMbTIj6pPpEL6dSH6hL9sFRDQFxHtMnAl0N1GSFDkdSb95V5qf7lEtGvYgGMCiVK2KlbStitipWxUqPCJymleadu0pkwm6PVDqzeYxxf9maPRkIh17LRDUMPm/MfkHnepC+WXS/ecoy1FNqAYWe9wcumvv9Klnsh9VMCY301L6MwlkqVGborWatadU8v3Y7SqlXAr/giG+1pPfUnKNXwJC0EWeUqVKj2aKHVlrh9jz8RNluNJUnnWY9tjsLgBR7A/2WwEaLt+IYPLZ/mFS0c6E/coFN503MAPqX2jYRN1jLdSWzAOHm9fBxsj58VdidZRlH3QAM0FklFQ1qZffSMB3XUjOIerDy5ynesCyUVdZv4lew6tJi0fTtLEwto+YZwABRpG7t+ELU5BlgmEHkzC1WDo2Kg86LOmBNVuPV671bK8akqElf53OXD/ABctojagl9pNAwb3UeM32/3/AMxhEjS9UsZK7kIZq9oy0D18P9k/Z9G9+cav6imi9hU5qfdDJO1m0uDAO64fiV6HqC/kzCsQ6P8AsJo7pRs7mB+Jdj5CUvQapUNWrhMzzdaAzsYLSHvfxDJgCgP+NUBfJVKsasQFxWgCP0wPmVNfkPiP/wD/AP5Z5fAf/wD8vhP/AP8AXV1epOolc0o5wdkrqXMOiFFbSUJyGZXfvs1AtVdRwH8+UYv5yYPL/lDj0cxYIWT2Qxv2f/Af/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8kVdGyBNAektVyISfBNG9TMMf8usMwEmT/wCFAAAAAAAAAAACz/znJKlSpUqVKlSpUqVsqVsqVsqVK2VKlStlSpUrZUqVsqVKlStlSpUqVsrbUrbUqVKlSpUqVKlbKlQP/wCBv//aAAwDAQACAAMAAAAQ888w808040w8w4040w8w8080w8w404048w40404848w4040w8w4040ww8888bFWC8wwc888U08sU084k88cM884Y8ck0gMc8c8YwQ84c8cUsK+o8GyRv084F1aoq/wAasuqvspvuuuuv9ltustvnttvsvvttvqk+d1nssvuvvvtnjIVbHPKKusIYrPNAAAIIAEAEAIACAAAAAAGBEBCJKAEAEFPPIAAAEAAFAABCYVEXPPGAKFMsuMssMsMsMsoMNPcMMoMsMEOiy3XMMksMMNIMMMMOsssMMpk0PolPLPE5CAUQcQQQYUQQYQUZn4EYYQcQQJ+QN+QUUYQYYQUQYUYYYcUYVQYKZlPPPCdALTTTRDDTTTDTRTW4lDDDDSDD+CxbrzTTTTTDTDTTTDDDDTDWVdSnJPLPXfFaMMIMMccMMMMcMIsRMMcMMMJYpeWSMMIMMMMMAMMMMMMMMMJaCQrlPODHOcZAQQQQQQQQQQQQQifwAQQQQc60+HIAQQQQQQQjCAQQQQQQQVZKYulPPPfJRVPffXffffffffbfblM/ffXfb97QXPfffbffadh7PfffbfffeCIStuPONfNXZ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCsV/8A/wD/APza1/8A/wD/AP8A/wD/AP8AzgGv/wD/AP8A/wD/APzNsqyU885oIgTzTzzTzzTzTDzzzzDJTzzzjsRTzTzzzzzTzzAkkTzzzzzzzHX8HKU8s9sAcCCCCCCCCCCCCCGEnq1LCCCelLCCCCCCCCCCCChzJCCCCCCCSrgH8U889E4Ii+++++6++++4s2SmllrBm6WS/wDvvvvvvvvvvvbSXu/vvuvvoqAB1bPPPfPpbkgskoX64Kwf3RDCF43ytMcjeQNlD8X2gsb0WTfPCIeggooslny/UPOObAqE88884IoPANPdOexiw+/3TziiKoxjX6R4vPi5RyW/kSfP4n5wUT8ZPLGWN0E//wD/APqsRNbaiyrhWbs2x5Fv2c2nEw/XVzhKM04ita/CmdDz75NDAU84JorI08888/G11xK4dxPTfmjrB1EOoqYrJHBr5IhRDFp9cUpSexfI1A/gU88tJ6QMAAAAD74jEUFBshA8OUmCrMeacav3t9ztaoY+SKTD39XkDAQ/u+hA8oF1qoQwQwwjt8JUqFAYTbYglPYJnVFp/ZIQuSRhQ6Vtauf6CP8A+MILlrhFPONQQkTwhghBHowSLZQFVgEbE/6f5Wh22e0cGhqWgDB18YOX7PqDBG263jVPLCQezQ88885M74O2egCaEdaKa01Vh8+2bDadqi1T8W0RJvaynlM85w13qVPOIBJ9NTz3z2Qzfj/v1DVTSfwz6a7k2/0WuACMU1dnwxWBB+Fp5v3+e1mqZPLFVFzDPfdffbM+qf8A+xPlP762kHL5IDn1Nz/DCNgiMLDCUK57p/33k+IP1DyhRROUAAAAACvO4H+pCN9L4TXWtU+oPKyhPaHDsXGINT62jw7wkABTI7P1TzwgAo9nXX33kqTvj+6B8uct7dW32WpMKTBW3pK3ftkNQvegA/u33WU792ljyiRzLqUwwwwz0FBL+pFXwServ2vzoa8oP3x2/wDFPv8AQ1wlwAioPTDHM5+9VPPEPHtsMMMMJSTd3v3ieZJFTtEbfOgnuw13Ed60Pf3r484wBgjCMMJD5yxVPLFPPohAQAABaVY3upY+VMQdoYf1Cju/xh/TV6yfZSluQiSFlrFAQEElwEVPONPah6MEAEFEvgGvpEyyRPaIydN4n/6z1uDf0b7wa1xQoZnunJMMBOgqFRPLAAT4/fPMPIZmAYnbSf4MCfJ5eHAlv/zlvbW1V64Y01MBLd7vC+PJbsoBVPOBAfznSQQQR3QuBXKff0TogfWYZwie5gvvT8TRz0S7MwGKaKbyhRVZ3tNVPPOB/wCJDn3n0DmmshBumcFe6x313UIM5IaiWcsnYFPzwj5RnemZXXmVeNVBjygDpJ4QwwwzrwUsATvk1n+Ln3utkMeoMaX/ACvpPnn9LYKlDCQ+EMMYnfh5c88EqqjY08895mRnsc+B42vEaGD998jCHFJoqNvNHLpikePbtk/V88oagFoU8sAofTFJNNZuqA31oajEO+NZn7tPviiDlpkbxVj+TBmnEjV8eTFNNd3AhkU88A+D74999k0wOZVKNQC98o+r3lO2Wsg8sLh84JfPMWHGeE4Xsd99tb8t8l8skwbaYOOOQoFW9aWtlvHZB1NjXam5vPPfQS8QgMD0iaSXoCBoOOOQFM1AU84UopmwAIATnFuHjDt2oF7EnyMrMv3jxzgUwLpwUeWKsj4FiWRAAEEbs1AU88AqkWQMMMkk0deFo8brYylYQXclpDMIKiKy4TuU+esoFyokdhMMMYkxWcZ8oEHMLhwwwCO1FNkNSDh2y6CXEIXw114c0o3E2izMSer785ad4wwxkdJ+gU88cPkTNNNtOzG8dDX6uuWJTkU+BhcYi33LnyyTFxRHJEZaj7WNNNNZl0yEU8s0z0C5xxxiJ9YWd1c8n28AJUoopsSCipUaz5838TjPD/xEhoN1yxl1YiAU84MbVW0NNlN4a7jY2y4Lc0RoyC1R/OdOw6Fq16i5EYCQ2otmcio6CdgM/AF8s8jZWY8001bHZ8jGQEQItIJlcxC3wt7TOMoN/GuuTRe22/hxPP4QxE0/QU848Ld/BwzjnTrvyspGT848sH3I/QKJudG+YrpS9OUtyPH+7+SJESuWgVfAU88Bi849li335o1kAtqvacsk3QoGG+Rb/GdU2DVpi9a+IDB/CM1L1K4kc7Eb84BkwqDHEbqmqeqWB7Me0Ut56CsGPj5KTxWzwiiEys5XuVNRzd9Lv8WGI5X88gqLKAcaoOAvw9g3rICMG9JqdEVDNZGYmjMCAcxEFx3mXOSy5OHoEwhazD8o2P3jahb00Ur8qHyJPb1YM9AEFNGpgeVEEAarw01+Fdz/AANu6N5m8rGjRFvLK8zdUKgJJPvaCsvrQyTeVqz8mJ/HvM/PI29C8cR5PWqPeIR8RyBzTMHgHvPLFebP07iL/wDmNQ7g2b2TMcl3L8LGpHRsRohNVfIhC36fNehK+aXWn7JrtDzzhWkpa6GzeepwzWD57jAHneogPLCDfKxD6uvVYJsxNn9to/avONhhIAhfzzyhWICgxgDJ+RzE2u+0/OgR5pjjt6L3CCFKHLNBNRtfPSjCmmwI/jV0Q5bzzyhVw0OXz3GoWsjDCRDLKuBNP+Xt/wBQ2yyyyyyx2eZkjl9m+wtIIAmVUpU8888R3PP8V8Rzb5zz/wD89+89+c+4vku9899++8/9974Pk1HWJYDGIlr8cQ/PPPPLDDDjm4iuzwwyywwzwwxywwzwQxywwTxwRywxz/xy0hk0/wD+4wwwwzzzzzzzzzzzzzzi4M4cucs9M8c+c89M88+c85s888c8/s/M89zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJxEAAwACAgIDAAIDAAMAAAAAAAERITEQIDBBQFFhUHGBkbFg0fD/2gAIAQMBAT8Q/nqX+RAAAAAAAApS9WNj/k3/AP8A/wD/AP8A/wCggujG4KylKUpSlKUpSlKUpSlKUpSmhNsuKUpSlKUpSlKUpSlKUrEGF0fHYRCEIQhCEIQhCEKIQhCEIQmrYlINGI2R6pCEIQhCEIQhCEIQhBoXgli4nE4nE4hOJxYptiLMLTq5nE4VOImiFnkWXM4nE6zicTicPwyxedqkkXpmjM+nd1qHSRIhqipL4jH2NOLELzNHCzTMv97rEhoRsFb5Gswej4bGe/BDELmlL0vF5YnSeVnghGnC8Xlz4JHowwJsDG6y8XmlEm8ITB7TreKXhnvwSxC87QJPYmb2tkSENS2/FCIJEl8LGe/BL2LilKUpSlKUpSlFDo6aotFKUpRGkL0VUpSlKUpSlFMJEhSlKUpS8M9+AXsXGDBgwYMGDBgwYMGDBgeoJVDBgwYKJwijBgwY4wYMGDBge2CbArYwYMGDBgwY4fhFi87G8D+jKZsPQsbqNItHlg4LQ1HPC/DDF5GaCQWghgzcITHV6GzLRF9EfQ0NCJYFIPOfIk3opNMlBpmhppx+B+GHsXScOnBpB+h8a9jFshO9DPsrY2ezIUxYJMpkaE6Zv4NJ4ZF7D2A1idsSt8LVrJOE7SE02B6gtCYEy0RQaEDclru/CDF2lH2NZKH9hb2xOxJEIRESJm8TmEIyMaKXsjG+BaBD2j8DMoabEh5Il6FORrljdkTOD1dlfYjvJNITGuGe/AD2Ls8Rj2Pi94JeTXROxGkX7RDG56GhwjmCCNmW8CjicIX4IJlY2lw/CD2Lst8jrcRFDXd9NdkuGkNMpkv4ZbFjp65XY0JY43pnuGe/AOwuyVRsjE8vYl5H0XgaJOqKbGvTMDeEOpOWe/BGwu7sLQsu/wAE+M5f0UXlnvwI9i7+RmxiUXZeKfD06nxp3D2LilKUbEw8nflfVdmJhcNS8PwhsLs8Rib+cfZedmyGfS/CGwhd6aP4C8j4Xb0F26MXgDYXdKoLF0XHrq/gPw6CafRi6j5NhcUpSlEida7vw3u/E9pS8MXgDYXdIiEH8Nd2LypsXgTYXZK0h+Qu7+Ex+li8CbC7Uv6NoIfzF32Gno+iupsLtBhlXL8aH8cbB0YvAmwuKUpRYISIfxV5VwwwUUvDF4E2F2bqUF85c+umiGwXRi3yrh8mwuz5heR8Xzrox8vUXUYuVdXYXGTJkyLBacPuvBPiZoPW4zwxcq6uwubwlaQukJjwrl/EY+koasXli5V1dhdf8aPLgv4RiUD1n0YuVdXYXX+4C5yLh/KngYvvqxcq6uwurURHuxeC/HfY0d1YuddXYXXasbaNB8Y5hDHMPXkfd9jx31YuddTYXXA/RLtJN6E7SGtjXjR7FPXDRPQn4X4YQS5eIki+zHRi3zrq7C65GHVBpxC/RTJSwLopeCZhGjcWu+hVllFcxbkJDq2jHLekNldTFvnXbLrIfFfC4SbRGVextvvBIg0YLrfRfIwJyQhCIhCIQxkbHdlR9WLfOu6XRYdEUMWH9SIlngQXJlFTfKrwhAhCEITvCDV7H9De0ajPRi3zrh9Euz1GbrQ36XgSEutBs0YxJ6CwkJEIUvlaFpX/ALHGdcMXOu4XR5EJi6Q5gh90hLpmB2hjGGDbYo0JCT5GPh950hBKDVJYHMbhc67JC4ZRIz1xJK/6NIY+6XXG+olBklYphZElsCvtCf8ABN9IT7Rvg0NcQhOZwaJy8bEpzI9IJGsDH+HC51w+izSWBW3ngF9nDay417qLx98QhOITq2kbfocs2voZxjXbG0uCUZJFo/uBI0IQ+sExcQaJxiz9BOo2xs2hywfgMdROddGlE2vP/OMpRMQuGMClBpkITu7TCU4yt6I/Y+ECuiGMP9IzjY2fEITicJ8QW0XXhH7jINDROGqKSPQ3hxXMMULokIXCEaYx3jErCp74MZehbDPyF9jRIajbfWEIIJINpKsoaicwaGuWiinFcrpQgkTpQkE6rxPBBztIiYHv4Yfw0neEITgglyl+xCQ11aGMYo4dFzRMhOhN9C9yELgS6qmzLaeOyHuaIqIQhOE5Y4QojEEkhtIaGxHMvo1RjGohj7LlNtUaV9EPIJK4g14DVwx6fQWtRlzQhD3NPpGwP7GaxhJ9ib7Q/wBId/6B0OaEsbIQhoY+UNMmN3sbNvxLlmsoz3KGw+xIJCb6F90f1B72YTEw8onVCRjuZo9oQskrSFva/wCkNA1pntD3lRvwkFv8jxNDIwq+hNiZmAhGFPyHw8cQscrh+NDRuWYM/wCx12CZxE20iwM/w2iojj4/UT/YmnldKbRVpZFmTYG72ylEy0xK0wk+zCAstsib6Q5rqJvYikiAfsgkv+OFI2GFfWcPyReRVT0OppiBI2kP0JDZ7NspCMRRD/5QSnaPMr/Qwto9AJohrJH+/wDg63WQhCEIyCqdQjtyLGWUV7QgdaPQJQKX9PjTGu98VKXj2DHgfh83/wDTJ1CT7G2Pyf8A2RExLeRI9BR7DYuqE80GxTilKUvwEx3pfwLVg3IBPsSdZfkwhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhP/AAv/xAArEQADAAEDAwIFBQEBAAAAAAAAAREhECAxMEFRYXFAgZGx8FChwdHh8WD/2gAIAQIBAT8Q/XYV+pgAAAAAAAEZNq0F+pwAAAAAAAB6RrZyF00vR/50ySTpkkknZ52+3HvTOmSd35J0ySTpnTOl6VRNpBcCRCEIQhCEIQhCEEzuQhCEIQhEFSgUB/FwSkfJCEIQhCEIQhCEIQhCCCdCV11MNOQq3PKeUvLX+jnLkt63MUylNKRqx4Xx3K66GoqaHmk7F+YQhBhJvXvyxy0j0RibJDK/v8cyuvVRDxj5qn737PeyLtg7EjljVS5MI0ST8/juV10tY8dEXmFKTcqmjg32XI+AwOwr8RfaOghKxxWS4XwnK+Azvgzgsz9t0y+YbbdEGQ1MQiLv0XIbGfIdd+LpPpMr4Cx5DaJyE1V8rcprfHBXUYPv02swJRAvp0n0mV8DFvqZ/wANbbegkXtnqKYMaCFL/MdJ9JtdfErLMwIkz0MIKD02dj8yYxlH36sEOr5/gTqq6L6Ta3VcblVYbeMRzIQKpWNxUY4ZiGG3/Q2dx/hjlsNb7+wkkouohK3CWamF4CwmyJa1XQfRZxFuQK5MMlX53GuU1opcJnAYvzuNWcw+AY7igopDhkhkqKRRrRrWh4jilozzgXXcNcEheAdRYJ3K05JDvVMDiNPrYjzbIy8BlJvgbVEMeHvfSZW72gMFHlC8JjlIPYo07kD8R+QXfKKEwU7ak5Ohi4IfYwIohry0A0/LGYhNIbHvIrgLI2COCFDzJEQYTA71f1LSbjR9FnEW5Kj0FwZ5RTIWiZyJEGtr43pWBq2VCYmkuRMXJW76ZPUbRZ5HfBSwMzBgZvceghEM6Yzjv4MQpCF8nORIhNqOGsJqhmUIr8lKj5iDHI3dWh3gGiWDDdzJBI8QtfUNrdcEwJQqNtsSEtXsQ9JrCaQhNFTjS22QhNSC0MmLCrPAi6jOIt33xMDxD9hIS2PYh7puW41taM5CttLyxKU6bcjiLerUjBR5Ytr2Ie97UPjVavYhKONfnHUbkcRbkugYhC2Pah7H0EPVavZyINieiXVbxFukF4HsnMQt11Q9z0e17ns5i7iLPqs4i3pSDihb7qh7H0Xot6FyLkoy8PY+i3iLfgHBC6S6q6i5HwnWbW+zNC2vauqh7XtQuxJ16fCt0dryNRbnsXW7avehcIfH87fCN0G9GFtfwfYXRQso73t8I3dXk8hsi2v41CVDl6za3XXxHgJ10X6EtBcn5z1m1udtepBaFqx7l1Kdtz2oUcnrMrclnRtC1e/ltz0JgW17u5+hk+T+EbXHpIWrHuTPTej3nqtEjM+98I3z75yYhdJc523ocEZdJcmDixPg23ox262PW9F0YJTLZN70dZy2vahYFntfBt0/XAmVjCF03cRnpPlHLa2UWydCAus2tvt4449Yhaseq0Qw+RdB6sN51e/mLsuu2trdds7TnoXSYfIujRc6XyLo9wtR69dtbUjJ+RMJ6CFo2NjfkrfA1ySu4hlZ0tgNkXS5C6NDFCdcNrblPIt0CYmUl4H3g8y/uYixyLBwDFsyO8R/QbdpwNbqE44991cNllKUo2Uui0TsWZ+Ou2ttUFtCQpSueAoTNrCXuJFwS8kkaYjytBPknDm1sSb4H3w18ISe2peoSPRPTKegiDImLLEzT3BtfSbW2SGFrCPsN2Q/iwhItlKUbPMUOWT1wtlKZfBIH3MvRWzrQbFHBhnk5DDFrKMEI667a2vKhlmHSQSuZFtZ0mxsb1FpSRG3caj1iBeRcDYxWpdKJjZSlE4cQztoMeLTk3BO8dV9bmJHqSf8X+kMvliW1sbG9S6JlCaEqCVeEJbyGPXovSZgk1wJipd9Fp3GknF9BNjn4FtPQ5y5v2KAFsbGxsbGuxuZF3HtVLQVe0zCVkd5bECxqU9CRBImlEKNlE9KiNHtmZzw49RCU6za+tlFEyNN1Xq/4KyCaSEy6MMN6NR7PXD4+yG+7GMSszT/AHMiZmu/BTs/qP1fz5DHDH9/OBY1BMTKcjQ8FrQihdEq4hzyRDQv8o0+eCl2r028a3k4Cc+42qX1Z2SRPwJDL/PDGvFfT/DGnWExMYYoww3qxqV5YnWwvp4RlH/gIIsXoJ4E75KDdwJJZZGa+V3Gmm0PDO4itNuMQywTExKZ14Ql5mc+E0AJZRoYljK8COtrPZ5Egix9zhsLRAgmhnYG+P6/oc37CWVDaHZdG9EUVV6iZBGPIUXAmxG+BsSWQJLvO7XojBcQsJiYmXUbG8odRR7FHyNGIWEIR0FWibTqLPUmi0PVwP7D5KUow42jFryj5hX56caJujelK9tb6iSieBBDHoCQwvqIX9Bl97OnibuI4GdaUpRCGhs+Ryl5YpfO7/yU8somLVqYmNGd3S9qg2xF6FhseiuD/lHObtupS6cC3Xf7naBXnLPKvsObDfgXrpgqG1tGUPeEUuh3jfczwL29hPRCYmWExPS0YqUHqzkBvuNvArwg7jyvIw3oxjEqXeiE15KLbNlx36oUvN39CkzHnyRoabC1H4ljZ61KUTPhDxJR7k3+7+7ELRi0gxxKjfYU5RSHvVjCeSXA9WLp4X+Hv9qnou2DGTXIlrOdw2ryJ1s7craIzEi9cCP6RLE+rE+wTw1nsN/H7hjhNCQuH+fI5X6mcKkhPkcEuGoMbzLWaU3H7/4KOKLAQY8LSnuewnHRJfcK/b20bGIsixBwTyd2DfsVlyY6pJ82Z8q8dxptGi7aLjOCSfmP6E3mmvoJcKjfMXzHv4UWy6/2FLY/uc9QuI/YfAcI5ajcHB2YuKnqHvoo66Kcn/S1SbRD04+y/kzV7ELexrWpULU/lGvBBqbFBWBV7iJIGjlirkJescOaM4nzRzWj/wCxf2ZJ/aNaIQhDDs+rE+hdxtXkEi4WrSfKG/lBrsMyDAoIEhJyG12ZRtiqCj+A1fz/AMEFvmZPJnyNnqtIIW5kIQgxj8vv9xssMo96Ypk0PxD7TYlctiV2OCQggbV6I2KQR+fcswmvY4D6lBLtTwQUxLHd+RNJREEEEEEEDaajH9GB5bwye4wEWzSSB6xyLJI/0MkIQhBLe9IQhBKHPXcu7wF5Ot//AGjUY39hMiXU/wD1VoY4wNlyHeDQuMb3kNCrI1SEIQhOnCaQoKu/6D//AP8A/wD1FlEQhNJ8JSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlL/4v/8QALBABAAICAQQBBAICAwEBAQAAAQARITFBEFFhcYEgkaGxMMHR8EDh8VBgcP/aAAgBAQABPxD/APH3/wDKuXBJcuXLly5cuXBly5cuXFly5cuXLiy5cuXLly5cuXLly5cuDLly5cWXLly5cuLLly5cuXLly5cuXLiy5cuXLlxZcGXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX/AtRYsR18ZW57RD0e09p7QHee0r36Pbop0AlJSV7xhMoQlMrKV0V4hNI+cpASnVp00gO/RXvAT36KMpKT26KdFZS5TvHoe8pW5TppHz6KSk957T3nfcpe57Skr0UjFZSIqe0DKSnVp0VgI9XSVnvKdXWBhJAwfqWLKeYy5bie8rq4jvKcs9pTvKd+inee09p7Tuue09p7T2gO89pTvAvMpe57T2ntKd5S9ynDPae0pe57QHeI7z2ntPae0rwz2ntPae09p7z2ntPaU7z2ie89p7T2ntKd8z2iO89pThlJS9z2ntPae09p7T2ntPaI7yneZcyneVnZc9p7T2lOGe0R3ntPae09pTvme09p7SlblO89p7T2iK3Pae0p3gO8Cu4ecPOC+4d0GD9DFxKrmLLAOYRzAOY+c5Z6Drme0r1Uec95Wty3ee033Pae89p33Kcs0wz3i+89rnvPee0e1m257T26B5z2h5zbc9oDvPee89p7Q84+c957Q8ppue0oR5sfKe8PKe09p7T3mPM9oec9ocrntLd5pue0POHnPeXOZ7z36RLPme8M9z3mPOJ7T3h5z3nvPePlNNz3nvDyntPaPlKYzPee8w5h5Q8oecHvDXcN5l/Muig/Q9VTeZXdMcXMp2w8Zj5xri415l63Dz9y/fE94PvPeGOWX7zPmovvNdzzY47h5x7WX77nvPeX7z3h5y/eZ8k957y97jjuHnPee8fOOO57z3m++l7xfea7g+8v3g+813Pee813L94+c957z3j5zXcve49rPNnvDzj5zXfS95fv0veL74mu5fvPeX7zxZe8s94ec95ePeV7y+rmOme89575l+8edy9xvuHezfcz5l+8dcz3hBfmHAZfi55p5dy2sy+o4OIdWPcouU3K7qV4GMczzTluL3eJrvpXvcv3nmy9bxL9/U957y/eXOYvvL1uLTcH3hXKy/ee8X3jjuZ6Z7xfeL7zXcz5nvFvMPOXOY97mXvc95fvLvMx5i73L957wfDL95d5lzmLC7l+8Wcz3mrmX7y5t+Z33N7ue8ve57wfeDNsvu5nm57z3i+8vwy5i57x85flnvPeX7y/eebF95fvMcXPeX75m+5fvqXeZ7z3nvL3ue895ruLTc94vhzF6ue8v3l+8G8xO8yGZeIzmYdK3MTvHdR2Fw19D0PDKB8yu4hcenMULvM7jHtehcM7mBuXDcPOW76l+8ve5jmLc3Ljue+5ji5fvF6uaz2l+894Yy/eXuE37xc9+m/eX756bd5eX7z2lzmX7zXcvW5fvLy9S/fEvPae8fKX7wqQENMSZoJZgoyLaXnQhXH3lEbyVkeAC6FpgQQI8jc9um3eLrzOy4X0z3i93PaW7zHnPSrvL8sX3hX1PaK7y97gqlu8v3h5y27lu/Sup7x84SrvN9y9z2zLd5fvL95fvL95e9wx3B4zHvcySysw5rjcR4mn0Me5oxYZQMfLNkr8x8hF1L94vcH/nr39TsuDjx5g+Y/bB1bL8T2l2L+YOWlzMvdw8p23HjeYNMtRzrjvLRd4m25aP3wdZ7z3xL941cZOm/eMjSdl4g5exNTznvHzg5iy08Yd7FW4Iwrf2KNQwC00QecnYdsuDGmG322vtUJQLapoeX/VxQAEV9vcDogVep8Ux94eticsJL6nm5g/tHPcH3xF3jM9paebL3HOX+IviZ8zWrmJmDuPnC/Mfvh5e5ae8v8d55sznjDWL7zvg+NTsue098y0/CX+Jc1qC7xJ5sxmn7zLiNi2Ip2j1NYsQ6stmYwrvvHVxVcS8zdHjn4i+8tUtluZ7S9y3Ete/oFvfR7QUO3fU9upa5f5lnHQRfjoFABVwVtY9fCBojGKe7FupbiW9/oFviE36Nuiz0e0eEOYWhMxa3a3ZfFHlbYJpKGxIfcTpZq8xQfGxPhDMfUWoV3xTM+IW1l/vEITCMOz1Ld8dG2Ja57dT26LE9pboYtro0mXP0D2m25bie30ha+mzzLX1BVuZ+mwLjyTUR4IsRxhqHVnKaMV3E25j3mJzHlZcxYsuWS5cuWS4MuXLlyyXBSWS8S5csly0ly5cuLwO0bjy2JhoEpF7OcHfmHogKnBW9Q07zZKV7FSh0P6ZcuWS5dS5cuXLJcuXLJdy+E0NcMNk3uVpLb3xXxUcY8pKb0beTHiMxfI0270q326NEm41Yx3gqDhRv94/QgBI2Urj/EeS9t2ZcuXLlyyXLly5dy5ZLly5cuCkuWS5csly6ly5cuWS5dS5ZLlwYNMWY2z9R6Ys90bGsazT6GLDNGc5is3SXzXWb+m/4rl9b+q5fS8SCLY25Pxn7ymMYSi8FbrdprGckGfoLg/3dwPM2sez2VqgP3MOI0oYy+t/xGgeA+ZhZfrcvcHbl9ZMAABVGAIb2ssqMdGPaLY6UaA6foVC0F7aIADbVr3fovrf/DH6rl9b6FwuJvxL2S2CcehoRYixDoxmjNJrHObM2YcPebRiSpUqV0qVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKhZWxaE+3f/AF7yyYNgJBgymk6XOh5wByUS7UBcq2zBihpKacn4jMUJtZNir7qfmVKlSpUqVKlSpUqVCSRsGV547P8AvEU5avWsTtaJGsfaXgpA6O1aoi2kA6mN7WRaY/D2iFGK12v2PEVaAGmoqVKlSpUqVKlSpXSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlQhOMeTxNiE8pxmh0aQ6pNGDE5w5Y8s2ZzCbRjv63/gV9BmWlA7yC/9SuGpGmC7spNl4vd6jWpgkA73YOYyd2qYeRafO/UYKpbh4fgQgjauOwrPy/i56quAK3FowXk1nlSNVdTHo2CvFA+8ATK2sj81KRzYgtvWMPcLpqFJnsr8ILUrTY/4fDERMG5gBrUOgp4lPKUmbqX2KPvBJ0Vb5Tj/AOMQm0zSbEoVBYJqZh4gxND6Gcprias5zdnJmN3N2P011QXBVKbNf78SjrUrpX8GJUqYlRAQUKTSRXU3V5YGtcalOtfBurNca1K7cQaaIg2ho9i8/NPaM1YMXQBVvOBPmY61MfXiOIaRR3Mv+IcZprGlWccwqm1sC9Dk+8PLXvv4uYFUu3D80PcLAbgH9wvtADdgFY78H1KZWr7b/geGGVnJiZ8MCxbo/Jigpk2o/wCYqNgB79amJRKJjrzMdK6VKOtdKlTHXHSvoxMSvoIM3xNyUxOEVAcM0jSafQzlNGHcrcbLOUecytx/5rEmpRuAdL5dn0j3ckDICPPtLbx/a5Etv+jmMUD98q+Us+YaNIg3VfyCc0DsCv8AjhHYDUIu2qfGJfDhm0QSMswY/K/NQqJn7nAFwtLR7NnySq4XCB/1vmN3hgLDsJbQYyF8VaevzCMdddEugN7zmWyFl2bD9L/8cnlMJuSqkLcIxef8zQmkWIdWcpSocRznNl8y+bl7if8ANZAXaF1jFPkL+AbiQeU1isl8iDxdVZcFA8vt8qVxxf5Ip3bSWsAy5vWty5VZdJABVxwqqz+T0NTtHann/d7FSW6WkL6AXwUNL7y/EYApoE/m4mce7D9QD9oAM+h+yCxa/DJu+5+Youo1dicI8jCBdRYVgVllCluMej+//jhNoWyHJBkmx2h1KUTSDEOrOU0ZznOC7m7NnGJvGP8AzadpTMEcaXB3ykaCpQUjCCJshzODLKtrzpqoPVQIsbo3YLVjHHNzW87+US9qkeD/AL/UJO6hXanYcvxKs0ByebhRDYzz8owTtyUD7vxHJe5J9/ueZYZACzwnZ19pWeALgwPtzM82ml7v/CIauwZY+Sjyy0zYuL+IYFeir+dQbLNP/CPMMZmbOM2O0eCKwlKJpND6FiomjK0y+Zyh3GWkObj/AM9EuiF06b8qL8wxVLZO6drCjwhhTvUrCadtK/UsU4a+f5VWWF5toPlZd0pTJAGndc/MBkAiU0jE0opAWwc3Wec9o6KbHpUVkMlFWy6vPvod7YLd/wDgtBfEfGtQC/8ATxKHDhpsPG/3gSH7rn4UQ0PlAxXxGDQDGz/UfibkCU8p/wAIhuJl7Jwh0zjNCLE0+hnKcpWmc5y6SW1DHpUr+CpX011r6K+iulRaOArt8n9ymlGjDarQii0dO0Vm6x7nkCceYq9CRmlImDf119D7sUM1S0f3LXNw9xS+ES4e0pjQQ4AgVAstB0fO/mCw63ZmDhVNUf6o+pVHgffP5lwDWU2vf/qV/DXWvoSxO8RArSsvNoZY8RLIRxJ+RHcrz0q7upB801DIda/krqMw1U2IMnaHXS1OjSHVgwzRnOXtmzBvp7Y3/wA8GOH9lP8AUQfzINwXnGLgCbciJ7zX2g6Z1bmLfLvxgAAhkxbcG/47zC8AYQM/sgzXtXYEpE7JA22gl9MJfz/cdSugqdhS774/ME22lK2/9f8AGJKgUt8j+4FXGuZjLlCpo5lUNlDvgPwf8I6NyZpNybEODvK10Bj6GaM0ZznObt6ndDTcxYx/5yCCCJSORJTlGgNUxdBEK9IzbsdwwGYxHfDjKeYRRoE7Xj+j+N2ARAKy9vzx8TNd8kTBTIjXY5qLt5XdBaqcVFWAKvCtREAXLt/419Ik5YFb+0bfCBNN5vPhioCPZjqzDtB77A1FyZRV7v8AwiG6lZxh1OMrRNDo0PoZymjDhZXM2XiUzL8k7YxuVK6VKlSpXSpUqZldKlSuldalSpUqVKlSkmB2DaH7i9EHG0OPha39IZjEpmqB+SNY0IulSpUqVKlSoLWgsd/mS5ZZXAZgD14YAAPgiMq1Olbj5Y9CcxwpAFYCxX9/bpUqV0qVKlSpmVKlSpXSpUqVKioCikcjGWgq0uR8S9QK2R4/z+8DKEGmbPcYzReLsi/xCL1qD1XSpUqVKlSpUqVKlSpUrobgzN4MlTc8S+JxjwRzSHVnKWpnOas59ugtt9CSv+ex1aojuX+igAEC7tn7C39oLN0KaaYBw8DBCnWYIljY6T+GoTPXoihBMWK1xW8FNvZ5lh3jGFu9WBub5tWMsKKFFuqt8FY9/wAPuPiY7Z/mryKwcIc5LZtOD4Rjk2sH4H6l68APX/CCbTeDJA2dpwuGNSaQYPoZozRjjnNmbOJu9DH/AJlXqIEQpUuHiWMFupwLBRp+HPxEECc6AC19EdQWgUUNuT+iO99BzeTH8GAtlVt/aYVebcDDQ1duFvCVtXgwLhzeR/eIzGsu5Vy/8oEMgSMLjxw/4hPmGwliIniMuIoPdr8J/wAI6Mmbk2InE1Jak0JpDXVmjNHoFtubQMs5wR/5aJAHK0RITgDSWYC8Q/56DEvJuGPgJbb+oMlFjRwsWsbVOSw+aCJYGEHI7dzAe8KBX5Hn+/op+ijKv+wljhSUiml1a8LoXEWoKtczREEqs4NZ5XGLQJCm/NXn819n6a/4xd0MXiwS/wC4qhZidxhuUVv4H8VACbob8/8AAqAw3iNmxNiHVQ4JrGpNDqxmrBhnKPc3e82Zu9DH/jqwAAQALzz2NrQZYwWzuV+kEFXlW7+iM2NrqdrjtVsE3QpETtRQNeYi0YD1EW1i71XbtcVA9EErs4U22VzMDpEQJhoCtGsY1bcTkIsRseRMJ68kbJa1LWEDLQYLvPbvWsa30OsENguL/wAw4LgF0iwsDhNN6GLQg6GBG4p6pBr+4xTmlaQD4MHolWRuWL9u/wAyoCNoL5eC0/MatWnt8/Mw4oXt7OxoP7VRKBSNaTjG18KWeEoAu17FHB6JVoKgu/8AlnSMitLItbnf/iI98gXswP5i8XKHw/8ABGU+YazFk7x6nGNQuaRoTSHVh3NGcpuzNYNy+phqIxJTKZTKZmUymUxRFQAtXAENCTSNjKZTKZTKZTKZTMymKIIAKq0EpVsdk/L8fiCmqVBdL2gZIzDdtpsOMlkvVYNqsZBZGTNM6hxEE3FvLbku1jxDDMrn1BhgpFovvAE834ZzliLbb7qym+ZTl/OlsAcmM7lgaBK08m3PivcvvpFHhbt+UMmFdvNBn/CP7UgOWWxquO8rwsMIIkgIUrQMu074A+0IkS0Y35l8mdnD6wqrrFx/NCWjjDQKqgM289Bl6LRLyf2ZOMy+4YWL8XfpB9xwJ0RRLFcgv/UI2xqu2MSmUymUymUymUymUzMplMplMplMplMplMplMplMFvDjStT0ZfiE310oPyENKAApkQmfVTdin8/lDTsg5VSz8x7gJTogi0ormqNfaE0zknD/ACeZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKYTaHM2IMlTjNSaRoTWHVmrOUrmZ3FljcswZtFj/CXqLg/UQJhSsLDbAUCyf29mfdwQoZUcns2fP13e7Am9a5d8RGJxNB+1/EInRqkL9HPmKzPFABYO+XNNe5mE0dXe0NW8ECAuPEABmAG4wNS2wyyWjpJNMigjnm+vMQqgMIsZ78EcUIHaBY2u4nP/cpw6w9La97LPMMKrUOhxum7hHonLrDAMXQOLg1LUrE/KfhA2Sid5rYr3wMuHpelpoQcXiFw6BUfe2LbbuX86CFJOQ0t9sZ3K4KxendWUH00zrsmYySvSFj6voeQAILQaIrwzfmfZpGsiQLbXzx8zhD12H00li1Szy4M1jcpggl2OplGCwu+m8/GovKQttX70IFg5IQ0n8QNApTBdVfuO8cbtLz8p9o8oB0Gq+d/mVIqEOweRdPVxGsk13SkLDxFqXB2mKirRWlGzyVHzAIEA+rX9yYJFUlFrBZmtp7lV8g+Gb0ie3xZp8MMEkwEv8Aye9+4TPmAvP8pDZMZsficJxTUJpHCLH0M0ZpOcNrDazZOk0xGNypUqVKlSpUGi7MuzAVoGC9pahKI5A1oJqz6iZfqBgb864cRUfSgxHpslbfu7Y/kH4j2uBZwfgX+ZXQaxpZrtHsjG60faH9QFWh1lRUMiZYVfsf1F4JDlI7rmOI/DD8FveIMEZlLaUEPCIxiv6vv8RcDtiRnnD7KPExXgcbwNQIwCHNavzOde2KiK1JJdTCpxpWv3GYTugfVv5B8R+Fqhcj3Gx3RHSu/DsW+IaXLAi7eGrV3K8cwcwVUHoMRw1CMpBUSzsy4MqCDd3ZT+Ycu4gD52ca8+IiibrCzutJ5IfsmGz/ADTim+KqpQK3LQ2GkujOfErarHAt7oiKgTAAgygMbMVKqAS0QfFL/ciba4Ix5qoG7Ftty4Ex1qX4dePUDI1olQl79Q0UR3Q18VCCpQ2WvyMeaW8cD4CHLK1aP8vyx5HSqBukrV+GUPkIjtzRVgsPlU5f+RJgAuaQYpam3t3Im2MVi/e4bUdWMy+QvfiZ8VRYGVKlQYsEVQsUlDYE/cJH4YNYavy27riNiBdm6Z5f2TiCg4pW3ChNsQSQXk+TQ8WI9zFgEWvM8OHbA+YkBAAAUATPaOWObg0QL5/oy/htjYwOGnNeIfO5AU/aKwjQVKfcbLYstMZRVUvvL5hCHqwD1M8UFijzefDv9uzVSbJZSdy3cZBEZTQc/fV46VKlSpUqVKlSoQheYMkGqhyXOM0jQmkOjGaM0ZynOY3OXTzjuO/4hq4SQAaLzi659sRqVbnH2AA9Srpli9PVjz3oflCcigCry/7XLdAviS3EUlUPwGJxC8Cg+NxoT8gseMK0+I3bVe8LOWBchfgO+U1iEpnILQeMBaeLPcTgiEIXfZfqDFNKX/1S9zsHLe7zb8wqLCfBxYXDhbkRNYvVmdQSXNjp/cvya8RIGSWpgWFboC/EaJxcS3aqZfMZsahAL+Qzs7ZCW1aKXtHtrk1Xol15m8svAX8wNG9BQEGmLAAWIZipMhccLJSxlQyLiy9NckLS20Xxkcnsv0y7Ah2Mu64Hl/YlnKKTHsAPlhhUurS9jJlwS+iy9D95ZjwfEGb8mn71B3NGwOSuLzqn5nlnEbBds/8AbbHIBiqQuMHL7wcnUgHlrHaugBuTwW4GZulWgjJViU5xKubhhuZRHNQjx0AnwxuSVxB40J7r2yshKCyPY7/EzUwVTNH5zDQFDu8IymKJwCrVNAt+4UTAMgDSU0o2Xx3mSTJcX8h+YlGIL1slgrRi808YhBEK4U3fYcvw5gOaU4GADgO0MsIIDBS0/BafMGzLDCPhl/EUUpUHH+YI1sPr8Uv7xaLTtq2xpOywnBTTjVdq9Q7GI4tDZfOT8o4KpUSQE/EfDgFYi87SGrqBRqXinD8mUEaAbWcFlnzj7y/IaJ9yQs4jgYBjl1w/ObhlqW4Nfcp+a6kFg1SyjPBmsblwRB9vo/z9ok6kUAFZl8HsMG7PmPDqu8ueNn5iIo8fPQ6M4MhDkhWDVTjOHM0h1ZowYZyg3Bv9QZYMw5iSpUqVKlSpUqVLuC1crWaC87dwcFTTloL4fukYwcOY5bK8x77hBotvccORlY4o0TO7wl8GhKtz6rWRjRGWW6tMjy7YWTKE9H3bHxK0axSWxnR/MABjdEv7b8xB0UeluVrO+YaAAADAEDoSiIgl9Ez2Jk4u2hdsAqowwRixmYgox5RZQeTiCKRtoXqJWWBgSB+ZWMgBWVKDLj7UvLE96zrKs2qZy/JiMbLVFM5zYe5pkvFXdsUhZklmk5HzAqQIlp3Vz8x7Q3b96yR+Myu0MS2YihKk7ZIjpyQUkFGyy0lEVNKVjzfiGjpaKPgIiX0BCn7ReW2EVmMCAEvHhC5XwZY6HqNSjwa/KWXptambfaVYOdwwg9hH5hAQRVPg7F8sdluEBz30+SHSYjkVYvOFDbuB4rVaCXZTeFRcJPNObzdu0SuYOAm2Vt+xE5bXHVWBHxmo+vtoyXfQ7PXMJqzJNmO+zCvw3wbq6OQT0lJ8MJQQtlPalIeaZaBLsc5aSsmryDLDtICy/GCFjXiKs+K/7lJgMW7KuCjgzYgOsZYpBG7uN1hvR4uGTgFVwoLFjFHHFWw6Z0sgUwcl9omXuVA8wM9O5MkmId5qTWBggwfQzRiwkDlnM7wZZynKGOv472hyDszX9w3hAR7Wf1CutdoO4igTfMxxYeIC4XRi4VY6uXE2NQESIcWK6AG6AIeRENVmX3Wh7CCCpUrMIqURCMHMQjjiXCkVfUWGxHU46jlfMqVKgMD8Q6FSpRASOq40wdq3Wc5jVapSnmq2wq1k8RIvVCEDgtbdLXF94wt2EFwmV8C6TiW8ivu+pR+EMXGBQj3T9FwxnCqDYxxJ/wCY6ZudQotw7uV6uVIbmE5gW0iC2hD4PZaPmImGZFXXAAetWx8mBORzjk4LtdaLgzVCAQoxEviGnKEGznagyGXW5ScU1X/6TbWvMteSiiaRdXVLjC95ecCyFWxng5fiHFGmV+K0/h0/fiIroVwUtJ2sckuAUaRwmc+a87Y9XJNZwyqXxN94jKqDRGtrhj5gqDqkN6cY4hmFANdr6G4b6a2XOHucYcE1OjQh1ZozVnKc2DLcG4cw5ifxq0CbPIX6lONZcCgPlQhpd3ZCim4WVXmG1sxCRYDNuAI8VRSIsgjY79ztuiYyNSZkHY0efUqVHoECMQjWYykYpLK9y4vaLBkih3c56XCBKhuBAlE10B8RIo5hUZflZhqCm6FgwIbCnFrOo1xd/mU6+khDkoWLsfjmx5RRO5ks4TJyOSFEg0hQxnIp8EcCoIEDfmsrmn4jmkgwQ92RDjOl9VN84BdENg0tCBvGBlyrUlvTjID7gQN2P5gXMK9ACN+q3z3cTI4CIULaDlYL5ol58gNt2bdWpxoN5QSpxBAxiDG4DcArzK0kt0UDWpcOSgO4WQBRBHh0kS+NFI1SXiqGXjcSnzKsrvHBNUmqTT0LO5BsxLtKgfKwv48xyQhIRo7hK1SUhXMbdRH4h4M07Vg/NP3xNgFivusAgoAA8dDEHMLBkmxDVmaE1wnGaQ6s5zRgw3OU2ZaszR79LH+LL0IdLuiqnPEdAeOIkp4lOTDFvcqY5lYI6aHRL2LX25hkQS6nBwU2m00easFuKcDQE7oFsADoC/5lMSIkUCLcYsWLFuXOMUPLLhAgSoFwGAwOjHEYIl9CmDu3cG2NeIpgme8WLMnJHZ0CsLueD/o7QSIpLDgLS2uaPRD4JUocMkfiMctyHkTHyQOfXFdGt5wLUx85UMoqilXlr13wjgd0g4RtkbxZWb3R4QLQkZfRL4JaJLW/PmCCDQxE1igW+CVrO0sHa+fmoK7yhqVNVLuU1F4i2RMGauOJ0NmwBkc5zqO1hccOmA2nTxpzUbdtLEHAPCRQKQ0qqlpxTuPTjL5eaguAwQQQgKhhCAfRAbVfBxlj9Zj4KoyS838n49fUqWQ5JxmozU6NIdWc5ozlOUo3Nl4mFw5iRJUqVKlSpUqVMW7JGulk3/oR9Cdp8RrhnMHNhLPo4wbX+0ijobAKA/QCZ5xt+f2beIFFQccSoEAZiHESJEgiNxiMY3GEcOg8sEgwgSswIBAYlEqVGO4EajHDdxW4rqVEuKgC1YiTSxqRVNi7KKfEFCBwFEpAm2pQEIlI5IreBkSjcJWA7S/AXFAgYzHUpuBxEYq7niCojxFxDUCDbmUQ4IwK7TThtQ/C2AtsRr/EnDDegWsf97RwqblTRLzc5CV0kmwaBeaPzDOI7LCoX2weiAhRAW6CVKgQKhYMkticJeiak4TT6GaMWGPDDuZL2m74YxpQRW+XU2iR/ic5YoCNIbfuFTbMgFkwLxYrzaNvMPC4djvKMNWuVmh5Y3eFDZ/cvL/QRMALWyePnunrRBFGpaoGIFwp1SJXMSDMQiRIkTiJAzDmDUbMIECBKgNQKlSmJ3jCMTore4scyuZj31YG0sgQjpBZGoWdQDvUGiiFsC4fdLS2ZUSJHB5g8pbFt3BzCQJximAulE7rhr33jtm2VQDnOA0fiAGFeIrIqM4h6XgzG3Lu4K7XeyXuIIHg7/QQbhbmxNiHJHqakeppDqzRmjNGUzOco3N4IluIhKmIogqIq8nUo6VKlSiMFcKh31X9w42SkqgVF8mXq3vFovJLcsdtr6jSLgQBY25visVUL8i+Xg6xzKcWaYAYgIlQMZgVMyrlRxMPmMFxKlRIkSJ9oGEGSLRM2HaDn7QO8D7wpAlQHorMSJEiRLYnaVPnrWMdAhtqBi44VHajmAQMQPtLIQECJGEeYhEvUSLUrNwYQOyUWhjY43mFA2J3Q35CzOnfcC3xDNUK3yFHPauIVMz3D9eSkWf438Qwbu8QXl+7qETQAEo6VAg6Rkm5ONTis4zGppDXVmAzVYNs5Tl2hMzJroSP8T0XgAfeOdFAU0NvmgPghg3BsDL5yrFAVv5HA7rZRZFemGBpT4zn4GAAFBDiBAuBUqVcrHRg5iEYkqJEsiRIMwwxmoBzAgQKgQIEqUyolxKieI8okSJKifS8JR9keUW2EDpB2gQJUrxEpguW1GMYPGugx2Zl3hVEWgai1VHyw3U1gYKgbWebWnPnUKxAL5Y1cpJbPl4qqr3nMr2UwvX+l/6fSQZzN48lx5JxjxGpNPM0IdWaM0ZoymSHLAZ6BHxE6V1rpRK6La6Qfk/qNFVpeuxFI5lwAAqmglOGG1tqowfHK94UkYIyvi+Q1/7BCocdA6hXRIxSoxJTExfESJARIIGI8Q3AVAgVAlY8wJUCtwlEpdxEjhcSCokSJE+8roRmuDv4jyIQIIFEECBKiRIHOInERI56aeg9KuAs2Cf2iHX31y314uvMdm94t1QahwEBKI8L2LdSlm4S0Uf91BAAAAKCV9BDZ0jJOHubEOpqTSafQzVmjNGc4crK5l7mcY/xfhv3Cudz+ZlW8QeKja1lA+7iBZa0btCn5g02aIa+IMQM9QrqqxnpEj0TtEiZ8RMRMwQajaHMCDmBBm4ECBKzKlUZlRMRMRIlxJUSJEiQHUqUBBuC39wMwIVZCGBAgSok3l7m0Y7ly8Q305IcuCapaQAQfOY1IRCjhMJXaFFUQ7HIrfCKOHbFoUuOzZnx9R045m0WTHMOpuE1Jwmn0MO5ozRnNi3Oc2nKO9ZiSpUqVKlSpUqMNTSC+7cAIS1fTeXzH1oV2siUjUtrvk4zmUg4CDUJzDMCc9HUY5juPU6IMYIckKRt6h5gX6gQd4EpgQIDAlMqBiQRMxMRIxIkqJXTER3JgKgUQh0kDErFRxGaQ9DaxmYMJxhDdiVxgN8U8wAyiaVOM8e5doACu7Y6WAjSOv6/mEz9P3KlSpUqFVPScb1BmDJKFThDgms0h1ZqzlOUtmPLepzmzA3BH+LKoUOwRv8AJBsEEl4QgfvFeY/4rE1ikxoJR3CyFhhCEOrGLUUejqcRjHEdQ5IEC35iQKIDACBAldAxBsvp4iRIm7jG4mIjKiSokqC0jSDcHQ3AhxAgdEjNI5tHcGehCazCowHsoXmx+IQ5SwaUS/F1HRrBGSagO6lfufz2iFSkTmwH+n1BAh1N5fE4TjNTno0PoZqzRnOHbM1mN9RMfxsdQoO+Q/uF2xhoIfGX2IPeOhJFcBH7BPXGkXcGOgYgX9DqMVix6c9Voixhg1BmDMCBCEIQLa6GurqbRImWMZUTFyojElQ9BlsvMIIEGIEJzFo8xY+I+oxOgzUgv3XFtXfv9ZYNs9pCO2X7UKkEFGgCGwDNxW8uy1txATBmKpV/jB8fUBDp2hnGPU1IsTSHVhwzVnOaJOZxMuegcxIkqVKlSpUqVKlaaUDdXpHpgOIOpLQ4BoX4M1DfhbphxXMIfS6Y7ixFjAnMHouIkdww2m02QNECBADqL94fQrVR3maRjHMDvAidEiFQwhtw3CHmBzCEGouIxZlctcdx10ToEMfgAr4tpf2JisIAZQ1+LfvHiAxPKf5BEyFBvm2HyH7rpUrpUqAwTtl7mxDwh106TSB1ZznKcoDM2YcpN0m8TMf4kPv5ZV8PzEZxtg1fe8Cj8TMgvqKY8oPyQa5mCqizrt/XPQIIH0uoxRlxagwlxbZcTMWZkQ5ggZhDcOhCDmXLixYtx5IkTMqV0YlRJm4IQJUCGoMQ3DUqLxFix0zZjEzEjqVmHMMeMUrgQ+AqV0nILDi5byVaWjQs+FPmfn/rCBN+jcqOqmVTUmhBiHVnOc5yg3NmGl7wVbBzGJKlSpUqVKlSpUJBVkhkS++mGeC02WDiKkElUgFV8MIB4bPuBifhDUPpdR3No76LmXUuj9RXPQjnpKjoTMMQh9JXz0t+IR794xI6jKxKldE4iSujiHDAgQMwYhCDWZzGM3gjEjGYuGCR4ZGrFQt7FoX5O8c9qVQYuUu6pOO5CyqpiUpr7v1BAk9nLY1+JUqVKlSoQNQ5qcIdQxxmpOE0+hnOaMGyLcKq/iVVZa5fUYnEqV4lSpXWpUqCsAitFXmGFXMpTYF+RiYJxTGejYtICH+YTSENfSujzHfRyzmMei4/XQ5uHUJcNy/oN+ZiXLz4i9EzHmV1rHVO3QQhywLgMQQlZh0rFxiQlsTETMYx6ziWVK7pwbLwpHxco9tDd2K/EruCaz4XTT8R6VIF1eHD+JUqVKlSoXBNpxlcXOM1JqTSaQ6s0ZznKas2Zv1GP8bGJSjfmNWozVVb+iTiNywASeBfHZlwYAXhzNIQ19DGMW4zToOZfVqBDmGooGbhKKGGJcHMsg56XL6spiVExPPVIkYkEqbsrMDMDEDmEqGSJxGM2jqCJGMOnSIYmklts3xDsEi6Qj5UIVEN1iUowWNljT9ZqbTecCY1K3HCak0Iah1ZozRnOcybpe3qMSUymUypTKZUqUyoaqshay1/3YnlCK2Bbj5V+YQHmOXBBbC+X/kE1xE9B9DGOox6FxDrcO8YeoKhPHQuWwIamJVypUejExEsiN1KjrXRjE7TjCHocwMQgQzcNTcYylsSDEdRIwm8WINthWRHCRWRsyCxsPCUy9wFcKZOOY78znK7Lq67cwQEELA2JKZTKlSoENzeDMOvc4ktialzSGvoY8Me5ymrM1DlJ29CMf4xcNTvGhFx+yT7ArugDWqlVrZAVwr3Rvwy4ofQxi8TSOo6ij1voPQQ+gXPcc+puEIS84hb0z0c9L6IrE7aYkTokMJwnMEIQMQOlYjGN8xjqOmMZW5vNZpFCdhTuF82obYDVKyw+rUMxgHli3migGXVbOG8n5PrMzeBsmNSt2nCaE0ix9DNXias5ylMO5XPeHx0O4ypUqVKlEqVKJRNIspd3z/cOM8KiF+S8D2qMK6AgG1IFVo/Kd75QbTtC9B9C4j0OoxZfS4dCHQR31IH3lSupKmSLcGPRJm+rfxE6PTVhHmobgxDUITjouIsYmYxjzHcem8MDEuDsEcU8TPcMkvNk/pEVplb3CiVKlSoQIOJsQ5JuQYJodQ6s0ZqznOXabsOXTtEz/I78D+iKmhrtgkYVaCNWriG04AgHSGKh9DGLHUeYnR6EuXCKEd/Qb6HSoBKIlROOlyuiSurqMZzD0BmENEIQ6LODzKjE5juMY6j03mkNS4OwwPtTUNoHQ147XeY2HoPLJ/19RBNyWsmxNyUQmhNCafQw7mjOUrTN2HqP8NdVaTZF7q8fiGEiAD8IiQqQBR2j8nHdDMaqwgKhxhEEEIa6sXcY6zHUbpj0uoYg46doQl0Rc9bzDPiV0OmYJPEY4+i+j0ddH6RIcXCEOl8Rvo9DuaRjqMJt0GoYDVMTSf0oNDFsLmjsWqjle8TwXpebFP6Q5+EP39RDczg1KiQlkGsdLSaH0M5w4YMMpTN1may2oGMZXWulSulQLB3alHVw7Nn7yoKCe8Y8k1CxbUXsZf2BBDvAa+hjuMckYpUejqDB6XBAhiLFh1HjrnpbDc89Hf0JKj0Yx6HUkIMKlwbiGe8WMdx3GLEY6jDo0hojkSZFLVV0Z0/E1lMl3YVXj945S2wfgldKlSoQcw5hzNy4ck4TjLVNIdUnOc5q3NGPfT3dD/HWdihgKLCz2UhV3IpsB++iCnqOZF41hx+8q8wxpgFCgQQhr6GMY+Ix7R1MRZeYZ6G4Q2S8Ru+h0CBDoSpWb6uxi/HV6PRY1Ehuahw9DUHXUcxSmMY7mzGOsx1HUem80hqHICUAtDE9Fv3YKQOwFp8G6jWMUX5w0/cf1RBm5NyXsjyTizjNSafQytMeGas0Ycs59AIx/iErgBQ1YZfs1+IqlRooQeHWa+1ilzitGBY2qKrK6qbQ5hD6HcdxYx3Fn3HcWouIQUYdBbgrOJzKh0DodAtjjULerK7w6PRjG/iMYRh5rpIahCEOjHptGOo6jHptNIahvJEfl/wj2dnBiXIp7X+PrygQCHMGSbk3JwmpBiafQs1ZzmjNGbsMylM3HUf4h0uTJWVX+iL1gahhm/Ng8MOIVYk7ofY5e/MOj0obN07II+UDJ0m4fQuIx1FjFi1mMRMdCqgQ30LuXAjCBDoQhVdKi1C4kalefcfx1Tog7j4jDcei06GoahqHRjqMWO49D0vTecugyoucU0+5WvxAkiM7rCildlX3vM9NzthLkrY2dzNex+ogZl7m5L2TjOEzCLEWIa6MZqzRnKasxuZQxjUa+ipXSulLIpXgxGqAIMWVbXBdvghhARKAAMceo5TsA29t7YMPMocRoqlwvCr57M2z0kOrHcWosbijbGW3GEIa6DfQg3iVCH0EG5XRL6cxLlIxM9XMrMdR/PMZYWqAZV1UAwBMI2PSeOhqENQgPR1HUY7jGP0NuqNyplZaKa6s38PEVDCSKDI3a/Pwj8kFWFTJWFD7mZUqVK6e4CbTcm5ONThNSak0h1ZznOco99pzhq5lcY4dR/htqya9v8ARGJRrZySDvy/EdRxbloK/qPzKBbC2g8AxfAQweGaUAcYt3NHQQ6MY9C9FFmT0ehUHPQZzFBagHLghrpUPoJefoqs66D0er0dYjd5jGBoFlABDygk4gfAEadWi1/npPHUO00Q11Y66GLiK8xYs5jNuqehkDcXUCXognVrKNPbB9Y6W5fxNybE4zUhwQYh1dTnOU5ytJMb6blx5jHf8NOVq5N4f4hQVgKOgLzTaHBQp3DCfuDPd7Q0yNSyhCPAGXr45IsIanCa6LiLmMWOo6jcdRY9S4bhqB0Mnke8oGYGgaVHh8hDoQrpcJebnHj6Ul/aNdXPqNRIvzGHRO0UEcmSCYsjhw6DcYdWOosWOiOosW4sHE3m8eOlpGIlIuLKH9R2sGxNhfg+ohM2bkOuYckriak1mn0M5znOc1ZsrOcDmJEiTPSpmIApBQLdGZXiZ7dGE6BD4RTMBAW5Xjlu7hYe4dK/u4g85LGHAzxQN+ejeE06v/kYxjHUY6jEzKzKmuhDoVaEBCvbMEBLEsTSQ6A/Sd5X0PaJHzuJ1eikVKzHiMSoBezFmYDyRepWuM6CDPQIVxLnENS4xixjFcWLiLHcNTabTWHAEMMouT5i0YmLAxB2KdHN94jmEFbUn5ZV5niADGumetQIEPMOSbkOmcJxms0h1Znc5znNWVzU5TAXcY9H9dOfqZJwC5QsH2IEoHDhaAjl0bkuMu2SKwIitQBnUMR56OEGEYsYxjHcYx610NQ6YrjTOGwj8llblaA/qXXQIH0BDGOi1Fm8wSOXP0MS/oFhaUqAzpMtkusBBNgiq8YubROphmGosuLHmMXEXMYopcJt0uOw7H+EqdwBX4w9mW61Znf2+s1CbzcmxNycWak0mkOr085znOVzN2bsYxDpUrpTKZX36CFtkqDmuauUqbH/ADnFXfyvj+cPmK6hsm0IsQlmZ3jGMYx3GJuOINwLmehuG4QAOTT2P8Q01zb0LhqFQuV0GX4lwzHPRi/Q76JLzCNmYwIJX5eVrjdFwL1DEYa6X0dRYjFFixj0Ieu7PsUHf4T+EYQEY37HTPSulMCAXDmHJNycYnE4TUmn0M1ZzmrNWVtOr5RuP8Or+vtXQdxMAnkKrqCQ5VbAtvWWXEBRERLEyJDc26DUIRjHUdR1GPQ3FhqEuEEuEHNR3h/0pbz/ANRDUIPU6GeiVCGXz0epLVil9FCXLrWnr5hyoCuPZTArpsnZOZePMt6riLcTHcdsXtFYwm01m8OpesSgGi90EA9kSlKKX+Ia6LBPA+shubzcm5NycJxjwRYh1Zzms1ZqzCzvDDBmMZXSpUrpUqETQLVcAQ4ABERyMo1pGhLlB649nEc6E2rBFfvHoIOZt0GodGLGJiLGMyjHUHiDxGEKiY0AWtAHypCgdSqkWb+Y+QpC+NoxU/2IGOmoPSn4lyyDBI10JdrOOnEumNbl4vvqLb1a+xW+T/EoKU3V7IOJVFsQ3wWduhqXVdoPMuXLixSLiLFixcxjDLB+YIcwWBCiWWDM4Z2gUs/FkPZGsZbRH5YlrXmntg/uVKJUrqQhIbSbnQ4ThNToDqznNWc5ynMhcw9CRP4amgja5zrGYX4sGO0cVALWxc6+Klz7mI56ixB6MYtEY9FmLFxGFjK6jTEPPbixg00vYa18EGb/ADQfliNQlSoQlZlVPMdwl9KizEubnMUtIvMC4qjdL1mET2Vv0hEabaICn46C3GEYsf8A2Li2LcWKRiNRYxeg2kDECjzFmp7gcjzWIaFFcBd0v8yxkrKN5UKOabvuf19YQIrD0wRfY4PE3IchNyZhNCGggxDqznOU53DhnOc+naPSpUqVKlSpUboxi1WsR4ktOVAGdR3/AK2GMwF0WkV+BvtRxDZDc4RQ6sdRcy8RwZjFzHLFAg6fpA/zK5IW+ruPAaBV2GPUOetnfzCvofILIQhAnqDTEvPMaqYqMKqeIdV6XiLiLeYyu8I27qA9H+4ZpVGu2CDUkYAsfvpXECBGNjP0i2RcRWKZixbi5ixegwlx/ZmMIBDzaf2lLP8AuIFgzdn3ldKlSpUISrN5uTch1NSakNH0PTozV7zVgu1lc9O0SP8AAaFoFQ3RM7sLZcv8EWR5YNgsQVbXnvgqZNTTbYECHHQuly4sVYpOZxjqO4xIqPiGup5jsdA2jYypaESq+23Haf175iq13/kQIB0CzECpR2j0TMoTpUqV0r5ldEjuUdXJKMYSWNVV5lehiXsI5R2dtf6QR3COsy2cDoxYxF+8WLUUWL26b9JBuMaLrsBcPNn8ylnRuVVtDIYBZyf3AfiGKUpb3oPrIQ8w5ISycZwmhNSDiHVmrOc5k0Zz+hMf4Ehai+mnaEbeLzW08x3btEbFFP5xM16pi05W/LC4nHSXDXVW6jGO4vESDpUSA9KKhia4ACyir8x7BfFi1HrBifHT8wqUD9KRqG5itZgc9pzDcqLnEWj9QEOhuJLl9GLiLcfzPnobhRXtZfj+owuFf5R6yy+9lhbqBdLKlXKLjFnKLFnMtcWMZzBmHpqCQSg8kqu/cmNy0dUFV90VJdyUJfhP3goHKB2bT+vrCFXNock2JsR6mpNToOrK5nOc5qymZynf0Mf4DQFlDOOTt4i07pBWBwM8qPYuJfsx2n/tOPFYm0Af1DxOE1IQ6XFzGfuLFt6U1HfW5cshuEA5Lq+IJ9NfYP8AMp5oGHZjCYzBgQw5jXy9MTHEa1xPEropL6BMRcRY1fRZYkfCFy7aF/UcSgH20R16F8r/ABDF4lwjuMSKMWMdykYw3NocQGolRxEUA2q1/asY9ILXsfxagr/hM738RUtjfur9ZDZN8zeXuXsmpNSak0PoZqzlOc1ZskvM4OY9a+ogMNEiDzVf3mCqyDVoKHoBaeV3l/lkZtKD8LcvffuabQXY5qrMl3xGtna3BnfHZCBXR1GOui8TcWouYweoXMG5cKib/oY4GlEO8AeAGG226A9XhBhL+0A6XCsyyXLi4l5j0HEUi36ixYgJcoDgWM4FeeHDla0sPNyXCxkQQhOI7iEeh1FbqMRiZ6VcDMNsOpUSOfCj4J90/MPK4BQFI4UJCCP6Mh/UM/vBjQfWENy7L3NybE1OnWaQ6s1ZzlczRmF95nN47juP1i0K6heWD8x2QeW0A8DQWuagqhhugAHwRwaI7ABQPaP2O8NmRDG3t6DWdXFZeSGr6e2HEHBcuLxGLFxMvMxcYx+ip7lQ8N/50+DMakYAvzREVHH78GDBhBIsVl5juLFjF/frcY1m6ixYsGeHE/DHorzPGX+Y6GhTvTf9SoO6+AP9yyEIsU3F7RuUuMSLGLFmIHMM36bQYhjKZgOewEsJr3NtAEK/uxAwV2+svq3ubk4ziTjNZpDXV6ec5znNmDLLsYkSVKZUplMqWWp171k8Ku/sQ3Rblxb+gfL3l7WZeNX4ygH4NzLc6Sjfq7l05z8St+YOOgwcQ10dkeYuejif3FivS5eZZcGW3LmtwDXtEAObvvBz8/3Y8V/+yDiLMHpcuLcuLUXtL5uXLg1LlzzzFix8RGoWE7/iPyl13z8iNb62u9SZukHwD+pzAjcGJHfiOoxYsR8xW4/eLKqHXIa33IFAiWN5I+cfmGBKdAAbWi3jedcXKZTKZTKZUphAZvc3gyR6nGpqTWDEOr08pjc0ZsznOc2jcfrtRFAtgHH++YFeiiqgrP2+IRAdWYgrsLylsu7b3Kwfq3QAH2lbgsUcINQYsu4oe5SMUIpFqe0Ei1Lzcv5eheIE9oA82jBl1eD5gqpoQ/fDOKXPNo/3C6hxcvEHrcXmL5xLJcvPiXzzL+0sqXuPCLuI1Ftiy5w9jv2RKqwrdqP8RC/hQeqf3Ga0+SzghDDMslxcxYsW4rGLmLzGb6EMO5xNNRdZaJ+pdDYuYGUAFqtBLFDaLKttfNv8BDp3JnDknGak1mn0M1enn+5kM2e0rc7YxIhKlEqVKlRihp/YnG9P8EJ0yWlR/qZHy8OgXKho1zozHRrtFtWDFHkgwZcdxa1Fi3xFUEyxSOY1fTLzK6YmLlSF2dd8MBIvK9nD/UZSsGUgLdhftA6hAxmHS4rFqLcdyyXLlwZcWKxTcWLLiUVH7dMz7zuNwb3KR7H+IJjdPyswe8HtBOZYEWLHPqPQsYsWXDMCHHS6hk2GuLcB8qENLYXKNhVfdKUvSfhjhIgDS2QqVKlSiV0KgTvnGAsh1OE1JrNIdWc5qznOU2ZfUxuMY/WrTv8AvYGUoVCBS/Go+ZXMQImN5lInmaArjOCGCN2b4jCJuo28xXBlxWLUG8xrLfUVWiWVC4lZl95aAi/mCYCsaGavd7X4jpVElBjhC+Bv7Q8DKHamnJfOJjExUILuH4YttV1O8mPaEV3wS93DqQkITXRjF95fmLBi5hFzLlxYsWKRV+ItwnaIh32/qCc/7Db+4qtVflhEik1eaQYMG/cvHR10wGoxMRixZcPoa4hALRobHGnGEcxdYVcABbhZwUBasKHyoRYFVrgKh+n7fwGoS8Oj8zhHqcZiE1Iah1Zzms5zRmzHmVuMSJK6VKlTEBa0ABWlM/m2PyFFYrAZHTKKF88irT5Mw6haLBxtzeHPd7XF74l5g5izFXqDLi4/qLFznEre4iwIi3xHnNKyj5F4CLs1CddGnije7vGo0/eRW8BoDsYIFfLIw1dHFpEqVEaHAvRuJ2Wdl3In9MG9WAYF6ixrFl29oaXV0DSPZh4yxLlvV/iscFl67aQWxgleKwWWNS0OjuLFGXL+iwisWLFixYsczQX8QZgoUPoI9/dAfB/uEQUDDsUQW4mDzLjqLiPQxMRIkd9D8zaXmkZrsNTNqfqAtBcqiUqvfn8wYkMnYZw+TBzFizjC5qVKlSiVKhAqGGcLh1NSak1mn0M1ZqznNHmbMpc2ehj9NMqGY2HHjGT53vtETKzuJQAcBljv+cyMIhDSFcXyg+lneEgRkGwf8ENsCDUFxEId4PfJFxFjNQ4CoMozoXodHENqppCg9lnqNyqL7rkrcGzTXiWl4S2qM4vr2BLVOwNTvgt5WVJ0tRKvejOOeYoCjYytyciYUx3hCjZ2jrCPeOgVEAM1y4tabO4wi0A/qjlXHcvGWplVxkMztve8c1d6hwiApsSGDrvYA7x5EMjIlm+1Me+0ppo9oRznC4gTQkBvxBBg46N/M0Yr0dQbYPRaM9FixYsXMczME59N4Kf3DO21fkSqEQV4uHjACDBIOIJW4pLIsYxouM2jDMB3DnpAii16zKBPwyRPEWlSl2geDAsPFSgVezEb35Cv28TLcVq8Dr7lPz0qUymVK6BCX+JwmxL4ucZwmvmGodWaznNWaMxuc5vGrjH60jFqnZP+lPmLgvO9Yfh0MG8LzM7Mh7ndf+hgqYotRyFcoU+UZkZvMReYtXBojw3KJ6ImsZXEbZhJGTnjrva+xycWJElClr4t0fEaBy0cPqqBziK/cnIten+0bl7IBr0uXmWwWEUnilI9jDRhRIPAYg3EWGcQGuglAYSJSJYyiaSVChN7ppaDW8xzlwACqoil8XplDOBfhgI/DERUwzbAqLUL+C6utyq5AT0HyW925fqFcOrB0meM9EqxBjdRMMXPiLLzmGJ5gy73Fi3iLW4vRFI3MxsjBS+YQCViO9phDjNtev8ApBog2EHuwYMuXLisV4jE7RHtEzcrMIYYQ9kFi1C2vOIO4udhmgocXuoQofBL8QnVU1/QTOV5aquh/AQh1OMtZDrvDqaEOIahrqzVhaZzhwzlBlN2DMSJKlSpUqVLjBlimmyBsipdJq9NQKlC1isie4aODBxKMSqjjjaSAz3FPmJTEbhCxloD5YVd7HGwvsHlc01CwZBnsdzvUSRFktO7fbFX6iZ4bVaq91tZZ00ELYckCgBolxBLuXXBL8sxl5aIkpIpAdrRHsDhl4YMGt40p4K8O7P38VK20PgLr7LU1D7VTgUNVAtLtKpq4g2S7zHoUqXqLFvpcWNEc7hJCCMHj2Yto7pHqFuM5eaUGtYvvmDBWWBH2ZV5WOM30JkKzYPzOZC02vvU4cws0I2x2Lj/AOvqC9LTfk6hHqpK1e6RrPeAhYyLPgRr7ytOXLbEI4Y9NI62lqtbADPlhy/byoS7MWd7PZzC/PxzE9QLPJ3V8MPEWMCEbQXrd48wLfvHJztM0EpMGx4Qt3iyVKFXFM13NcNCw+GN1YCGj8Sqhvp0nE17clq0P3kEbipFiAT6AVfERvzECHNTLKLxgHiGDRAN0SpUqVBkElBpgu6/T9pUphAhm5BqcZxqaEOIMQ6s5zVnPtNGbPRvc2jH+B30FS5HC/cYLijsBYBjxC1gSo1FYWr1VJHPSS5q/a4iSoFSwh82VZaDViWHCcUjmKtFxXKpQ0OweCEEWBLFwsOj3vKXTUbO8GmYVQK6KSl9MrErxEzElFyiVGEiEAWIGo5ch1iWI+yKQOhySh6bQF9bi/q4C1tsM0/OexBauELEUvMuLLly1mYdnVDJ5XBAT3UEDINlreb7NN4VeYGANWrQBgDxRqGCpHBQ7Cy8YMd25YnwnUCrJp4hCFpcMMT0IptXXEJDpl5fhCLeBvD4ypU/3X+J/wCxK9CFww+qafmFa1sW4NT373ItPm0u1HTNXtf0itXUFUcZxFc2Bv3uifYmDlnUxV6hWW5QM2VVnZ47QCBI3VTtsZ9SnD1sBvxIV5SkPXAvzTTXsjfblYemLWLPJ3h9WVehlduRe+0EE4oNlduO6hWLk13ixFggIB7Asc1afNPaP+aJNCsna0IW01X2Pa0HuKsFIDA5zjzX1W1XD1IdHCbkricYNTUmn0M1ZqznNGC76bXUGYxJUqVELayd3GOiZlQqEFU8oL/15j787MBTQO/Z+/RrcFIu9Y8ap/OJWrAMiqz5RjtEXEDO4eFFCgDllSY1Yo5j7hvRiKWoXoabHl86PxAGwUZXOUzs7iq37wHt0ZjR0Ag5mJZGuJdS5bzLiorG7iCCrAQy7VXjyM1PjYHrPcRLO0ZI8JRADGqxtxmzi4MW44sWXLgwt8TBFSHtnA/twc7j8jdYF5MWd6xxzYekCB8Rd+MFtPDp09WFQuMvK+WIEDuSglSs3MSyKQiJmC3BbqWwbg5lpmWzETmJRuKhRQSPi7jjLVpHHDDlnb4COFigDPe9X2rzFtIavs+nK8lPxHXehSs4MDJ3yAd4dalVEOMPZ8MrRIbUDTXhwPKMwjStKz92L35li86VjTa7VavtDPw7gVl+yVKlSpUqVKhAgg1DYIdTjOE1mkNdWas5zVmjOU7Jv0MfqW+gGlL0N4w/JDlWmyyw/ootGIVKxG0E3fGUyf7lxgsOTka9KWezvKByj/8AA2KvALV8B50QYiUUMDa896MHmrg1Uuw66oYcHhcVu4MqxtAQG3UKDEEikuEK4mZjWov2lyyKRYtywIxQi3UuCHuEVQjWNe6sDD5t8hDjqC6nZH3tx4XBlIri5ly5cDmFwOhLXA23ijRrvqmxnFg2L2Ay8EKo8r2fDtu3+HmoWcxyyq1APmJRCohKmtbhLwXMcQ7xYMxLmZcWpeP6jUTMS4fRCIypQNnCjCMthdpScdm+9kXmGn3CT2bLGohFVC1XlhoaCIrpVQycNdoiBYhgm3hS24j0gCA3fD+EIbhsm02JwJwmhDghqHVnOcpymrNnq2uMf4EASsAtLGC66RC8gurSXxcrPEDaEiqkBvwlzD8QheR+YSsK4sXdLF8NY3kxWYbBkVIcD/vdj4Bse3++F8cd4NywAi9K6uYainXFSvMZZFl+YIRs56tfMVcwSLAgIhYktekOgUKVWqbPiB45kiUFrzdl573pgxei4ZikYCqaCGAJEsKc4d/+neAgVV9VXvlYKvm9QrlwQUHOXllZnEx3ihF/8lLsmWIN7lneXcXNwRdz8Q3uNQf/ACWweYI++h0qLcwZuDiHmaIeYky9cQp8OJZPLZSXvcUdoLgXNCoLQNo61ZncRGncKZAB0B2VY+YceXPA+nPyfwECcIczYi1G0ThNSafQznOU5zlN2cuo/wARtVrwsrPtEI7cSBflYdgAKTcdNdhSLA0nfRNAjMy7l7uHEfzn/Qu3GjIaOCBj1rpUrBKmGc5lEx0WMxLqLFlxpFtz9p763CoeY8Q96LnLOO5T7sM6COzSa+2j/wCYMUqLccsdCwKKq4AC1fB/UWuIrAbnHj7OXxVZIHTNF4b8N1aVDW0gZV5Xuu7gRl1ziLuWRSXLzcoc5gXnMEqXTDc3CczEwEJYS3p7jLqCSxgjOIFynREdRQiqxbauhSXRfei9Q62LDs1o5OXI7NRtTCDsk7DH5laNjgHjb73UODu7so3yZ7ccwy26pPpIb6L2TYmVTjOEeIsQ6MZznOc5oznc3YYI/Uqiqq2rlfoExa2zShLqZTKuaw/iE8FW1kU8HWG81uJKtAYV+dd9G3geJB4Q/wBzbCgSoFwC4FyoN746VKz3lRjUcvRYpFi8Ebb4gVllEPEQ7znvDx9oPf7Ro06l8t2GEAlm8m7qBz0SyRVm1ZZk5h0jw6VkYvR+dCnklYHyZ0WXCQGrID3eMGLrvQWzNgOVUwwFU4QLxWoRAAAABQSqjD2MtlxZZGVWUwIIxxBKlwYJBlXAzK+0qYlXG9/eVKhUAqHuHuY1MSsyu8qMVxSA8I7h1WS62eePhUZIzzqd1/pQLA1Ti9JDWoacep/p+kQZm5LYgwTjcviak0hrqzn06s5zZ7wZ6WMf4aHco+8weK/XTSwboKDIX5l4ja0CnJ5aKM1fa4QeEPsZ0d3MpXz0BmpglVCVMzU+dy4s9xYsWLRcVfUVlvEtPM3PXzDeY0QqFOYQbrvEfB6xABeirHLK3j0IthVRb9kPVSqe41ZSxPEMffSdru6Lh8CALVo0Ba1gMw0bgO/GTlDeddiy4FdF5iy4suKEVZcAZSpXQWQRlQO0tJcuD2l+Oh0Y1UNy841KYX8zNwqpeYRjLU7RGFLlRj9fKqAo18wKgr+Kazd1ZbqEkMB+d/2/9p5BQqx10OjaPJNicZxnCazSHVnOc5zmrN2Wyy8SMSV0qV9OYKL4t/oP7fkDf0yKAPkZMuDzpCST2nKcr3hQrUMQMWxviBzEzfRxvpcWMcR47RZcXEUi2x1HzFKzCBmMxxKUOCAvll/IFAPCYhLrUWbiGuLGjCXXDVc7umoBWJoDWu4MJqpQh5D7Hd9YhkPk1p2vte+j8NdEtvleVmB+J+iKVLYjE+3RBFeWXBuKiDLl94U+JXaUy3mFROly2GejXzLmINQZceIHTiXLZct7/eW3nUacwWU1aB5HEAU7OkW9ZWHGc+WWRwLkDRl2rh/GbpgQ6L4nCaE4zhL1NPoZznOas5zJJqbPS+I/wIYAFqtBCE23sI7Bwef1FB9SVibteUzXF5FIa8IW6CgznUZQAUQKgfaaYNyrYRe+ZcUjGXLlxYtZi3CLGH6g8TiU9DLLoR2Vn6fyPMotR3rYwGvOXqoI1DLMGyyDiB5GsZRqqBi3CvaeYRsDdPDXg6vP9w9YgFUH+INTDUfKBhfQJ4louPbBQYeIGIYi+Ji4GYfIgiYgXuJG5bLgwYMajG4L8QYZlzc1KVGV3NOhFOZcd4lERIdZEBYjGSsOgarbfGl38ReIBS2uleh/Q4hLdHHp4R6nCazSHV6efTzmCzJh8xiRJUqVKlQSMQbOxvQXz+4pg5q257u1/wBCLUYWfP5A7YXxWb31gu84DBmC1QmBDv0viGWJ2hOZ7ixcS4vS+i1FuZZom4kzqFjmLXuXc1zd5x/tWITkW6Wxb38uVO8CCwBQBxH7oN7gjUGQg5nJCYSDaaKsF58h35KjEjGBpR6O/Ms4rDHfyD8wmCUCxPkv3IGU0FQp+LjfAotWpms4xCiYsBL2NJHJMWKj0Ms5Gzxki3mGVRF5gO8EOYQLLhLh4Q1iDTmWMTxEqOZUtIHmWSyWTEElh0WxVgMSVEihARrCVgLRV5oZmB0v5KSZQxVS7Ds9y1S8IYb3kr5LPmXuAUaLd+4NNeJXHJBAwQZJwnGcJp0HV6/Kc4cuZszNY7jHo4GG1aCLCmBa0xK8oawfLwRQMWsAnpq/zEtTLvH5heQeqB4ZHi3Pq6h0WELEY3DzBqXcHtBg5i3BxHDF+0WXFmJdRWXcXgizMvMqKa7QPtLzRAKvc88dpReuiNGvuyr1EqqRayKfMRNo4ywF6hgfuEb6vQoVy+O8r6aC2p/tzKsYq2h6oPxD1UUmDjCsHG2F50LqH4wvi/mJIhqyOJ4cGa7wSsWcga+8fOD5AfmnoHPj4uuDeM1+JSxit+ngRfRFdmhWY8XidmtGGvVy/MvC6zTX8HMB0Y5Fb2bOcPaDt4IiZ5gp6g6gwZfSi5Rglwj+elRjFgy3vBdQhCXiDx0SRk41XWRQtBta4JXwaOYQ77L9/WoQV9tX5y/2wyPqDR4ug/IOs1iJUgA4OztKwzuFa73h+X4hQTdWBVGvNxcvSIIEuBbAyNmLPLuFkowQQ4eBK21eOdnV2ItTjOE1Jp9CznOUvTOc3YNznE/MCXho2botY9RLDTizL8NZ8vxKqU3gw3hRdeGPSELyt9k+L/ULJqlE+4DHWPgFPeYz8emBCPRSfdlMUWxOr5DHuW1kuDPDwfEEFnIB14BLDOcrmP7OOVuMVRPcWh2rbp7JsfDLILLgpLZdRb56LLi1Fl3LmDEVrouJeYsaniCGouYTLgM3EGWwKAf0CWQSXm9w8rHZuVP8hleaGCCx4XhjWPOILz15uHk08XzMCUgJmrt2HcvUMQEjZgVym77FY23hyCQuqqC1W/BjLRmU0Qx6hWw4XViZrSOpqCreI1FgosSDKDEGM98PyTUusCHJdMeHzAliDsjT2sqyu0EYcJuVf4gXncFH+4CkHBS8IB2lLhct5ikWKxY7l8S5faC15g3LqXfMGDcugAKq0BDgYDlxqrlPeTGqu8GSDSUxzt0fjxKq5tdm8PqOL7YgkFy0LQKcrRl7eIdqKWvgslyTTI67wKt5HmtsUXxKAArOjnxHa9o/zIU0R+OAYs7bgIqrd1p6ePUM4dovAnGcJwnGcJrNIdWavTzGc48vfocApgGU5/dMpYegKP6/cBW2LayuW+MF/aBEAMsNR6A3l32hM6AEANanhEqIjEYSAFFI5GCo8jC4N0UJntA1sCqI7aq+LxK3FWM1nWxCu15rghNc04bcPvcavBslI19iDBgleZxmMZcWLm4xalsWOZU+ZiMSUX2gBKc9G9+KuyL9YvM0zlpOQvFmL8y8epooudYLw2/aYMeAKPAay6CNCaWkH4ox+YmA4Rb7HX7VD9kAUAdoE0YgLRuajS+8cuhl5oYZsMoAQ1cczMCNW95irVzBsbXQZYU3R56Z5eK8/EADi0B0AbYpW1IqMnNt8weNy7ZAG/tAoFxAO3qAXqAdpR2gCaJTtEJqLTDhgdozEqeScQYMuAhAcPa6M9mw9b8ZgWoOobAUym+eXUKpkFF3Pgsul8NIzPNR5Xutr7/UGmDiEDfUgMkDH1Ep8MUorQ7wVZ0reFWcUExQO3D/AFErXQ5m93nh3+CZOLIsZoTiThNeg11Zq9OrOcMo2rKOfz4iZAc2Nd9H2bftGzd9U7WD0caMQ13AfCNi4TO7OLxAoo12haVRKOYgxM1EjdRjuZuJB8mWZuJrKjkeaZZV4W07O52H/UOCSTYoElsGZmYvRigRXEz1uX0RGXLfmZ3FTHMzfQiYHagAMObQ+PbAIAKrQGVmTRGkV8D5cdnUJh0AS9+zL/tQ2gL7xmAYgmqRdZhtzKahM4gukQuNRuQIQZHmo1LYeI2GOSrfBtfARn1wKde4bX38kcq9xethvV5iEpQS/wAp+BisOntZd0Zo17ofVSyusWwNXFrEXmCwalmCwXhhfxBelkRUSyG2NS7iywlkGsMvvFNH3iB3MWtZ2WxvuOoDPEd2bkVRKwecowKkUE1d9miVjTV1H68opSzgUPdX5g3Bg9Ae0GELAZ7y64iyzSZzSq6ezWR/qP8AlRelngnF86yStC4tFo1rx4iACAobEnCaE1Og6s1ekOobWIDyXYX9j/P2gG9iwWfJwfMqo6tr8mC+KhgHogDwExK/MDojKjnURjzfR3CMTmLjW1oyLjsmceY6NQAW2rbmmzwVBRuVYYF0yko6ixp5irLly8x+hyRE4h+IVqI73NahhGJAOAalzNtia49oiTkCUUEpobWavzmVwWjtDXsGMBue0PxSNB2hFsEHMEXMNsJfgt4jTahlxSc0AROq6Bsva9X7igfaU7vg1HY4ssAMegJeiecqntr7Qi21TZPtbWDgoABVRGXogAUYqAEuXOJZcslKg4qoLcuWrLuXrxGXAcweCoqVUVuK35i4uL0DKr2CEntUAF8mPFj0czKWpRVZ5FXtlzG4ou/1lOTb21nUFBNUw+Je5cFg2waigwWWrKIpF7S2CvVCsR2J2iMYMHk7eX4hArLNQd56f37hqvzNCawh1YgFXHeUUI+XUJs7QGj+iBkemyj52/iE16h0Edxq4z+5qDcWO4tEY3GO+jHJLkJYeFwO7rH/AFDcsFaCH3berOZ46CnMUwUYu4rcG4vS+jqDfVcMFrxLNS2qNSoFb+0oPaFVGswcbP2jxSpG1rZ+OJdAv3DACuIARJDDdQzm4aK08RGLicRyLMpg8rgiyF7KRLPLR8lxprswU74Gecqe43wqs2fA53CAgCEXsBT01ATmUr7Ay+7ABEiis92tvlmcCArqKvaEFT3LZxuCDmYqWagkuKy0l4ls9pYjyia3DDdxtMQQ3FzFqW5hFEjzYvQ7NLnZVYh1zKgU3bbAHFl3QxUrJaWgJdMFg9Bg2+YMocwcQRD/ANS2Y6XUWcxiiBrEl7nwVGL8mn/uOBkwTt8zUl66B6MVQ4Qt7E3E12MrlDgjq5tGOG5fMZeI4lv3ixbxF7RWLx0Zi4xhQJRW2P7M/Pic4c/H96hK9ueruNwcR8Qck5jfELgSo/Yhd3FxHUBSpVeYOJmA3cpeli9NJ8CXxFPLC0QrxsLxcwLDNxOYIcw+8NFaDMYXDTnH+8QhUcBtcZrU+b9Q2C1lws/YX6CEyhYwveg+7E+XtYp9j+YzaNjLvt7ZjKX6iIFAGic4meIjAKuLmALEx0sqXmXUv/2DLeIMWJNwXEfR18xpiKVcV0YXA8Yd7ZftqWgFM8vd5YfiQuAi3LZbNJzDoPQeIMHMGWVLzC2GSWh0pnS1byfP+I70S1A3UQhGxyJzNToOqDADR0XqGXipFVlwZcWWxUWLFxFmul30Y8UilYagrbYpjvPQOGYtZwk/onPVeiwKlsHH7l8y3mXRFhef1BgNzMFO54hbueCCtFHsHYjsZesCyhAW50koTSHkj+eIzhOiPTmGXb+Zlwa2rQEPVuIsh41b8e43VPHvvoYAy3ozAShFwJbvFWMav3D/ADBgLXK7XlzH8RQLgmkzKiESA6iVG6lNZl1FKuWl5l5ly5cuXLiKicRVc9FtxHcErEV7XLI85Mi4aWO+HffzLpyoDubORoPmX55lm+lQaxDqMGWEG/cGDB+8EWUvxBzjo4wMBdcaOX3jpTraakPoWi4Bxee3Rr1zEipBcy5fmLTF7xWKxYy49XoSwomAifGEa8IRRwqMZRcfj6FgL6lR7Q7Tmue0VZUGHmFcdEuJRK5hZ6hKqFMMEPYtVWoC859pSEDYvGj/AHnzHAmqMxeqq9o6SRDz6z3y1z2llktLpz9zr+qlowFalY4blvlxh5oTykjW1duxuj7FYDpmPaUQxiFjuZi/eLmXLly4sslkXtLYsuWd4jv0riqS2XKMEG2iJMQYwDuCXaDQAqxfvjkLgwUUYlsR3CqQz4afEGCCnMGXCrlQh0sikcEElM1BhuYThDUrIC5pjsRQk01CBPmGvoSxqEXh8Q5vPDkihHGsjLIC8lV9s/Ygo2TAF8UT5Idk/f8Anjfz9v8AshSDsVDwkWzxwwXVy4sWLF5YsuNw6cR6NEUlOKcPCftHddRBtyJxtPNo4iy4ZZXQ3GuJWZ3gyu0zeZdEFWXUUqI8OJVGYMsXcM8uAOwderyX2UIbVwNKZE+0FWADwIwNRnrQDv4fuCLmEYrQAf1L3iByDkW+Gq1zctuLBeikVlyyWdDFJZuPZFSJNsbId6J4ZfvMuZb36qRuXUQEC4qsFlzLeZuagWhy2EW370t/5EACV0IU/A39vMMsUMkrMNwgWdDoGYBMHuK4QZULqG5eoXoGiAaHMdUcMIfSGlwVkzKJ5wv8MvRcf6FR1+Ib+480ueFf3Fab4P8AMOuLPUrbdVXm40HkNiqqtZXiowgBSEHshY+TMMECfZIKsDmn4WHLAJC8iYT1FjebjPM3Hc4mOJo6MYcUT2DX+oVyNIbK/wC0Xibly6YZOhcZmUkq4Yl3xKEvmUnzMs/UqZly3tLbj7cKVpW/Q4TzddoipeUJH7sfnWKjfHwpR3XLQZXsQ5c5aOTgv73+pqHcq6Y0lesuW95b3lkslykSi+CKY1Fe9xZfQJlu8GRfTSLi2K3FSCRaG1S8kcEVQGWCzyWTXML0VUO9e97M14jl8L2jzMWyEt3vnlvnt4KJtB7QWE9QyEQTnoEpiMrvBpivMNSlTtAhuwUwjF6Mr4IdfFLFMpfuEQ4trVFX81Bghm1T/cYq0Doc1Hj6nXRj056L6GDfVWguO7GwnZVgi7hIJ6ew+dNfEOXdmzbyKgJbb9nN2NI7yJLjG/iDLx0uKBUcEWCww8bzAJFgrl0hhXjEu2Xmop8xcQRQwLAvMo8z1Lb6Z9ziDLN8ypntAZzMxxL4h1NpDZek8jn4lIX3mCfDjUs8ELaGCw0I5ZeitS4Idw4MowTosVl95TvEHuL4i3mKG454il89iKBSNIfha/ENGdy3ywtE9ijTkabt1z+kSNIKH7o/RF+QBpK2WyzyMbAIqpHrETFxBaebpn4lKJA2cr8H7njHtAYS7sqPf4gjIWCIsMXqwfdhnPvXgaWYUfJwSoo07rfwS5rs4K/JXbMDWtIps1xqHFjVAXxcv4hgyjbbxbQdrzCKtsMnMlcqOd6+JxALi1Th/qEpwweYtQmYQlwlYXmCBmKwEUSVOxtfBEUTao7nLPnBzuNDgZj4KfzM0MYz5KR8j6qOiLGinHmDMdBuH9tRRGrUYUW89iCKvIu9+Qrs14mWOVl23u6qOFVu9P7iDYlV/wCkPFo70j+pVXh3PrvRjGFdbxHH6rAdiO4QQjaxWX5MnmrxcIYYoAoRius1YX2iRgprFIaOEuMdQ3F1+OhFuKRZcuwTCy9M5RT5VY7RMpc57TCxqIfMAPiKjEEcwfeHFgjDPxKzTKistl4meZz4ifeZlVuA3jcR0FWq1dnuuSKROSrpLE4TmCmIXxXv9qOr5q43cbhZBMvUH3qDrct3l+i4tRh9SYQEvlomaL00J5si+Fim2sIHYrd94xylaIL3QYPUVd9L9HPyZA9Z9sEWRY1mObF+I5KkHYiKlA1Ta+bvvcEAYVej2uinwh46GrkiQq2YM945SXyD+mPsoqX2OK+7FAhCy2P2P56XAR2Isp7dviJDXC/SzChsBtA9Zj5XbCdM4rMS6LJk1K4UnuOJoQeOEcDw4Rh2R0jkMenf0kOUtBxCdkCFdEBd0G2Bl/Ab2zpede5YBg32mLcBRRbxRCCLS4VjDQDswMMK6NGnwPzLsvJav5n2IgDGFVWiOAVbQULA0XO4wPECQEAhEuH0vRj010ejF4ODyvbAtO8cweCx1mXSmg0Z7DwFkAFXZFXutkMcgQtZ2q5Gx8jHt13F+0WKx7HMfgXmwr+ygETpkE4DlLFPjxBQnNhA+9QWpSwqfnmPkQ5G4VykacS8qQVt09LX4IdRsVPOtV+8HMXoP9RpLkWkO9lv4jp8sEoU808kHEFC0KlG+nFcypVwJVRG7lXzAIfLS7Ichyvw57iOL2Og7CDgZgKf0M9nOsEKiohYjzE3iLolTmUwb9RcxwZtWC49AgVgD4WMkBLEtzW2vLLr4lEP0rT6DD8yiqq2Ut2NB4I+FhZyvQt45rxpl4rhD3BW1rvjeNM4YtAif3D13usT0N/CovLoVS16A/crSTt0Tyv6WF62WWJfph4COjZyrQzzzdUVKlX1BWePUfUglDZjK2PzOCrQLv2PhrxHzX/6Z+kt1INUxZTtirMw5sLUBBpOHxKtQwIAYCV0ELMRxKUWQCr2uBlY4VZ3LELV7y3HHQDttYHuqdcMWK2QimoMGX0JeF2H3FPxb1G6uyC4pT3aJkUeUqDA+UbfJOV8sCjtKrMtDcFwWOytwDUIdDofW9GPTf0MwRivyNMvb1O/zQVQMhewYKIC2wzgSwOy5VryblSqls4v8RXcYy0miZhmV1bdnKZfHlcMLYALVhLpkYF8IKvD+5jRKhHHRR+5xKA0+HReBaH7TC/A0/1GXoCqz7QqZCoE8lgP9JXpaWnLsbpjuMq8Q2QUFxyfBmMKMvM32q37wQF89d9noxDGEhYEzrzxkOOYYXDaFeeR8OTmX3goLmWMGFXKgZlRHq5jB4s7LNNeLLzUaMoAizVOQ/UsiVOCNcDVu+8ekwUCj9y4AZWCPQlbiLIel/uIVUpNPswNYr5h5OJRdRrGbKI3O0m5kQUWd9x3B3YLv2uXgeIxPjf4ixS+Zf1Dc95B/IxjOO38jiDsAmdVMgCbYPehrghaXZRJ9u/zDNpobofdR9Y9w+Va7DL7yw0usn+CfmFRYL0HZYX6a48QqHfvrXYxVzzaU3gR+R8JVEUyG58ItxSmzvGB9XRnHr+cn2hYmuxPk+0M61Mt2tiXiJBPEFeozxLahhAhrEHiOmKAZxWXxanxct2eeBfS8859DB6J0bwOV4ss+ZVhwNQvct0O8yhoOA0ZNWoXhx4gbvoNQGkI5VfHvR3C6lt/BytB98QIA5ClDlqrXa8qs9S0TliSqYKGJxv3g3zCDmHQ+t6vVmIxgteJyJfmUqcoi/s9xGLh/LBCSDs8lnzDQCENIxE3HMuLFeIdhRqD2sd5JXsCIHQve71XOMZHAU18vg7QgTqFcx3uvFysbuMzB52XHGF020rVZ8S5DhSKKDQ4xmDwABMS2XYnfX+YSDVLQdfa8VG7QLqr6oHwS3GlU0fnUBdWzRnxyM4XHw/MtyXRWRS9Xbneo+1U0sm91sU57vET3pAgQ3Sf2U5acxsMQMLV8S8b8aVGHPaEXBuCy24L3lsElSpUqUx2lKryXuwvNFQ4b4Ah6IzqlkjvVUKVjP3TN4KN4gPduH4wSlLzfPb8xRtljMf5fmNIsAA9m9x8hNq2zMpmegMBQiJYzSlSmK+Yho1bR+gh8iqm6Oc5GnjGMai480Jh7Kv7Q9gjgFP7JQHlgTRqu0fjvgAbcZVviELotqfDGU/OvMPHKZkdWK96TmHnIGgzx2vV1xmtseibMlFrNXhwZJXqVAVveeYrxj8xKRGX1+YfBLph1AhHtlUXHaGlZE4Gtw1JQJaC9/mEptoKNnt/Uzb3YWQaxBxmXFD1TMTwK8nby3TGsQSxbwYHgoIs8IsOryODkC/Et1ZNde5fRgtgaEoZ2ylUkD2h2otrEvdGoscwUY60lwgdD63oxj18x5jUdSqBTHv2cAIYcaYGDXiJluAivo9DOYqsxlEZUEHQQzYC3sVr/qet+I7SA+eGyOhVRFQxmyn8TNFRA18Fgv5g1AgrAv4W+oOEdigwO89r8VxHyQCkaBzmNtqCpWG0Id90qTDJIldl+kFQSIcxim7h4u+VBM8Bl8x8WVFfvmYrFcqiA94R46lo2PnX2igYjDt54qkvjxsjoF2rU42ZqHlKEWfy0rwwdMjdj4ST7s2z+gwPsjwkaZgEgp5soD7wpWbv9kHPggAfSANlpyD4c4e0GCS/iHfpiWRe0eWLUSPcMRWp7Ap9sJtBIey6/Ny8t179F5eW695bppQMrkLebN/NwcRtQbBwXkX7RLu/YtXOdJ941YBZCzk6TWSqrTHHcOA6MuG6KePmOPpVCeEeE4ZVNyVkxjMDm6blaYKCvVl1U81E5JVxCIFEU5mV8xdIYHpb9/KPMyo3ytY71cC2KiwVb/jt4lJN4+K/1zK8EqxiqeG+ZWXuULcDMGHxbIiMiqexjxSWwPbxTNeLXj32hdMI5hUXldGNYJVcQL1B8kSBcqVCCALqUu4AgQ/hej9SdEl3xDBGloWGw/JIIvCvRRd1xr9eIdBI2lrB7h6KVuo3bL8Hio7oBLSXoaNVK9WBMyL90OGyapV7L/XR4OHKoIOu9PjUe6/N/cSRZwI0fmL0N21T7CfmFFTZkpoZWEhvNgr2w0VZyWwQAmiip6S19PpHU0LILS33+YpARsBn8TF/d/hHiH7v6jajPYn5QkIEMAnuW1FFVK5EjlFyspvvkfTF3YpYb+6ldiRBD7OoU6bPEqpURifiJeDKwVR7GLPY4RvOD9GqhmZrC/bK0hA7BiHT9J69Pp1fSXZhGb3qW6fWDnalf7j4hWOXDlM3d3WNweKMJOBbtqniq8VkcIMKlKfGHHfEXEdtm479z5qU72VA0IoPRRo/aY0iYhGOyd8j8QytZLIPs/EoQiIl2ZEhRjj7VKAQO1Kx3WKNDdW0tD4saf3EEacDVgv5qHY3ZhvZG33ZVKovOf1CkljpOSAT1PWHdbfoDK/aCUBV1GmrXyofiHa70KtMfG3PlgBEjJmCKIErMCiUwNTMM7gV0CBDX8L0ZUTpUrpUSIylipEwHBT4LCX4KEFKZ8B3GnUTJSrJHpl8cwxolyqWj/uXwAK82LMWtplnpNNZnrPWekX2l71PSW7T1npPWXOIrtPWXrWZfdS26npPSes9YQIKVVaN71KSfnEb5K8Y/MXGmki/YH5l/IWeD81PcIVzr9Z/yh6ApRZPDeohnJgIH3j9QRK5y2a4UHPeY7+FXnGM14iHhRUd/b8SvibTb7s9Z6S1agu2Zfc9Z6S/BPWek01B8ktep6S3BPWes9YxqgbgF/51K4iqwWPjn4j48adHw3UHABDar3XJ8EPIEyKJ+KfxLw30SJ+BxxA6kQTQzkQUfEbCZybTOeVRu7Kz1m6HWV1L6K1i26FafZBtcrsW7Yf/AEjQoNR1aURXZDHIROGhQYTUoIUNjj1r4mNPqGBrJiitVBhVStW0By4CKkAfYRZQbrPP2mzodgHa8HHn1KzE47wGsyiVCAmz5gViBAgSoH8b0elSpUqVKlRJaRzhwC6GP+5z8xRYJrzsv6+PMt2hlqGgBaughOqaVeeXtbD1Im7lDg/TPWes9J6zXUfGes9Z6T1le09Jvqes9J6zfUeNSuqnrPSJ7T1nrPWes9YaFbrMkJGFuy1feLsKmS1/qOsuwmAfn9xwRlKy17f6iltLZ6z1nrPWek31E9p6T0nrPSekr2nrPWes9Z6z0nrE9peWBRShvmKVBUc5VMsLnYB8XcrEyTKt9jMrNIF4DQ3uuzB7w3RYfh+JXWDwHOqv0hQShtIPk/RJZdeEPxFHUyAOicYS7Y1Qu9Y/qD1V63R78QNEcGsjhIc1om0i8+B38woElHNI9+78SqD5HZg5psD8wZKgqAOCVKlSoEolSpUCVKgSup/JUrpUqVKiSoiNyNuBd9/98RYQcGrE/wCoZEREETIx6FYtmRiMGld3/Ery0WAzfeek9ZrqZ8T1npPSes9ZftL9p6T0nrPSes9ZpqaanrLdp6z1l41i/aes9Jtqesv2l+09Z6z1nrLvEPCeRPWLI9J6y/aHjL9p6zfU9J6T0nrL9p6zfU9Z6z1h4QZkx6jyFdrTf6/EcFNeyVExWWBpH3DBQKs199xRlKiWUSDGxauVYeCFyeGXBdWsB9ocoCgUU/vtH4haWUPbAwhh+gv7/UqVKlSpUrMqVKJUqV/PX8aSpUQVvAxVQVCg0JyQgt1dDRCGZMgnrK9pXtK9pXtPWV7SvaV7Svaesr2le0r2nrA9pjxK9pXtK9pXtK9pXdSvaes9Z6xPaV7T1le09ZXtK9pXtPWV7T1ge0q8T1le09Z6z1ge0r2le0r2le0r2nrK9p6z1le0r2ge09Z6yvaesr2iHDb3Lc3eMQJGtmctxe2HClItUpPuwsiDSHDXmVKpqrH9oAUFHYlSpUqVKlfx1/NUqVKlSpUqVKlQkDI1BimFGDkmCVnr0k1leumesr2gZ6ysr0+vX1gYmes9Z69NZvKz1nrK9pXtKysr2nrM4TWV6az1nrKyvEr266e3T6ytT1lZ6z1nrPWesrep6zWV7T16WuZSlcypUqVKlSpUqV0r/wCEbDpAEp1KSnRSU6lSkpKlOipTqVn6Qo6KdSuikpKlOikp0USkp1CKOiiUSkpKJR0U/hAKSuhsVK2//n1K6VKOlSpXRJXWpXSpUrpUrpUrpUqV0oldaldKldK6V0qVK6VKlSpUrpUrrUqVKldKlf8A8U//2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

5.

MOR6XGrInA0DcWsnEJuEhiB5sOfUzAdIEZBVlj50AzQCgAGgYgYBmMkOmcIGaAxKQQ5rp0cTj6rkCh3tTjj0o5PrIEyVKSyQyEyYuI7rk9rtvS9D870+ZegVeJ7Y9OdO35egpBhx54c94pD40hKAaPb+d+znm2+LN+n+QQmbzVsTnlks1rFzd2Gv2HDretVbXDtllGWOgACaIYM+DWKev2Gv78aFW1V78cMJw0imKgKAAAAAADR7jT+vfO9nlvXy4mZ6PR73orPP+m3PPZ302Tzi1jXfGn22LICViCREJ2aubUtYsuDpCVcxWIlYEA1QNAAAEGaFncIThqYBvNBukEiEckSMMhHDbHp+fKGg2XTGe55l0p1Cks1DMiaehr78I4Dt/OvRvL1w6Pf4vH3837O3yXp5d9HzK1qegwpXfn9xEcURVt5SNHdfqfkA17fONMcoyTJZr2Mruw1+w4db1mra4dssoyxsAUTRDBnwaxToX6Hfjr6tup344YThpEatAIAAAAAADS+l+ceh+D17OGR+frwur9Po7zqdxymr1PQddxUkt0NzsrK3Rcjpca9LOH63nq4BmtxK2BVudc0CzVxZEZStxdNohgUmASyZdQA3CMscY2OUYImARkERpUMKXD+iQjT6VM1HoNDhT0+VDYZDUZSEoRxG6v+cr6fDmNn4O+zxZIebrClfeLUtohRliWfE59b9XyXrIff+YAWAFOSkmSxXsZXb9DYcOt6zWs8O2WUZY2AKJohgz4NYp6/YUO/GhUt1e/HBDJDSKkrQTAEMEMQMTNb3HG9V4fV0UkeXsNFIYPFNpz2i9AieV3vRdDqavS5q2s2Oy0mkj0J+f8AWct7SzWI2WKFjtKcL6youyS4HmdYHZZiyM1ACgIhiDNJJjEU0yQQAmhDSpNQtJu0eedZf4g1/a1edr0aPKdVlHHKEFK7UTzS9W7/ANHPiu45XS+H0elGBfJ9eeOh5j08+m5W7svs+GhsA+h5QDUAAAHKMpMlivZkubDX7Dh1vWa1nh3yyjLGwBRNEK9jBrFOhfod+NCraq9+OGE4aJNWgA0AAAAABi2us2Pj9HZjj4/QwBplIThtOkpBGneI8xuehch0xe5qh2+scd2C5PG/Qs3nXcY1tpa/PpZIy3AAAACJIxQjJjDNbUqGmAFgACYqTISaENRFSQmmctre71pzFGe+rcz82ySbznN13O86eey4LpjUdhOlx68dk3uT3ebWbJnXmAagAAAAADCSlJksV7ElzYUL/Dres1rPDvllGWNgCiaIYM+DWKdC/Q78aFW3V78cOPJj1EBdIYIYIYIYIYYtlq974/R1kZLyegFKEwEDoGyLGRJIAUargvUlZ571tPi957fht71Fmi6Li4413M6mXFsyrszmB1MiVNxZNxdSaKk0wadgBCGUkwSkoiNKk4wJoACrwfofMGzz8303fiXdfwxfqbnr+XXBwve+d5s8jPq+BDKQwQwQwQwTAcoyTJYr2My5sKF/j1vWa1nz98soyxsAUTRDBnwaxToX6HfjRq2qvfjhhOG4k0oAAAAAAABr+28+9X8HrzKS8/aE4TgAAHTEwABMCMkJMhAjnOW9N813nv8AzzrlvGm6Dj6svoeXzLp+eupMGTFyOJbNwepOWNmR43WSWOVTaLJAAmQkykmoUXFXEUAkSiKFzXRcLZZ6TWno48/vuW9N5dZRjLnuXmXpfm1l8D63zwAAAAAAAABhKM0nYwWMrmw1+w4dbtmtZ4d8soyxsAUTRDBnwaxTo3qPfjQq2qvfhhhOO0UxUMEMEMEMEMNL675f6f8AM9wNY3jnCeQAMaoYAAAAJgk1CBkad6J5rL0k1PN9Z65hOJr59JvBv9nr46TP5luOe+2dK3EpQdTcHU5Y3WWWKVZHBpIRTQpXEQouMERAhQIjC819J853nt+Q6Pju3LutvmxcO7JTlw+f9/xlmExZvq+BDLEMEMEMEMEwCcZJksV7GVy/Q2HHrds1rPn75ZRljYAomiGDPg1inRvUe/GhVtVu/DDCcNogKAAAAAABGWCWx6DxnZ/K94mlhKM8gAbToAAAAAAEnGAENIJCYxlLW7NJ5RsfRdHqYKegN845uqlmz2fAYc79FNffzW4lZJYpGSWKVZCATIqpJKBEQiKBCgAMfmnbcp0ztdbrvU9ZsYMkOXXLJMw811HPJy17W7L6niAN4AAAAAAAAHKMkyWMGfK5sNfsOPW7ZrWfP3yyjLGwBRNEMGfBrFShfod+NCtaq9+GGE47RTFQMQMQADBUb+rxrsek0+4+Z7gFLCUZRJMoaYAAAAAAgi4wJoBMbUhtOhNCUlBqNsHmMvTdRqVr/FYdZzT7LXy7SXm/V5b4RLKWN1keNkyDJKKGkhoUAARlqDkZVLHTPQ9jF51gTUuWWOYtDv8AnTkNnQv/AE/CAdMAADBAANAASakmTPgz5l2/Qv8AHtds1rPn75ZRljYAomiGDPg1ipQvUe/GjVtVe/DDGcNSKkrUMVDBDBDBarbaPlv1G5VtfN9oJrBoiYFMAAAAAAScYcXEaaE0xyjIbToTQIUMAAQ9PuA8q9AxcV0x3vHarqtZ0HZ0+Ol9MXIdfz2wUSIhJIAABkIMdR822eTedf2/C+rqQlHOsEosnlw5hcj1vJpz1+jf+p4UM3lDBDBDBDBMEckzJnwWMy5foX+Pa7ZrWfP3yyjLGwBRNEMGfBrFOjeo9+FGraq9+OKE4aiTVoAAAAAAGl3Wk5dfULmHN872oZEGiJuMqAAAAAE0JNQkAmgGmSadNpgghJxG0wTQNMJRiR8/9ELPMepucJ0xtdLtOg1h7Xzqrz6eonn7jv35zBfSX5rnj0SPm+M73h4djvOh13TavU6jdNc+ijKMsIZMZPNiykOc6TTJxl7WbP6nhAN4AAAAAAAAJNSidivYkuX6F7j2vWa1nz98soyxsAUTRDBnwaxTo3qPfhRq2qvfjijKGoky1DBDBDBDBafc4eXX0YR872glClFxKUXTAATAAE0KMlEQQAA0yTTpgQCAjKI2gcQG4zEmhgAxnJ8f63h1OO3Wl5/WOujh3W+dexUXTFvDPLncJEtZlraHOZ3i9Uo7Ph2mCVRajGlMnJAU7YeT7vSbz6PiQztyQwQwQwQwTAbUonYwZ5Ll+hf49btmtZ8/oyyjLGwBRNEMGevrFSjfo9+FCrard+OGMo6iTVoAAAAAAFupz/Lp6+onzfc4hBKMiTTGhDExgUJoSIgggABpkmnTAhAUk1A4gNASiEgiTFIGnSUowqtpHnuL0jl952i4vuunOrczR1nHXz6WOR9Q4ruePckEskgjGUCM4zG4uBoryrc63ZfQ8YB34gAAAAAAAwknGTPgzyXL9G9x63bNaz5/RllGWNgCiaIYM+DWKlG9R78KNW1W78cEZw1EmWoYIYIYIYLQ7/RcevrCa+b7QAbTJAUAobjKmACaIxlGEAAANMk06YiAaEnETQNNACJNBJxkNp0RkiI1A0HnHR7/AMs3n1KMdVvOx82zdRLvbg+e0nGAQEZIGANAwK82u48nu8oM9PnQwQwQwQwTAJRlJksV7EXL1G9x63bNa15/RkknjYAomiGCxX1ipRvUe/CjWs1u/HDCcdSICgAAAAAAaDf6Hl19YJR+b7QAcoyGBSAglGQwKIyiKMowgAABpkmnQ04EAoyREGIaAAY0SaY2nRFoUZRgAJ8X2Eq8t2/euzVbQcIBVGSiIMSYBGQADArh8O35/wBXnuAezygAAAAAAADlGSZM+DPFy/Qv8et2zWs+f0ZJRljYAomiNfPg1ipRvUe/CjWs1u/HFCcNyIOVAAAAAABo95oeXX1lNfN9oAOUZDApDUEoypgBGSIxlGEAAANMk06aagGhJxEANACaJNBJpjadEZRFGUYQANMk06AcIapRlGEACaBpgAMCtRxPofmvo47kD3eMAAAAAAAAcoyTJnwWIt36F/j1u2a1jz+jLKMsbAFE0QwWK+sVKV2l34Uatqr34YoThskyVDBDBDBDBaHf6Dl19ZTXzvaAQ5RkMCkBBKMhgURlEUZRhAAADTJNOhogApRkoi0wTQADGiTTG06IyiRTjAADTJNMGgaASaItMQ0RlGQADAqHlvqvmXXnshn0fChghghghghgSUrJ58OfK3fo3uPW5Zr2fP6MkoyxsAUTRDDnwaxUo3qffjQrW63fhgx5Y6zjJq2JIIkgiSCJII6PfaHj19VTPne5A4JRlTABMBqQAAmiMZREBAADGNqVCYCYRUokRkCYJSQ2MGnUgAjKIoTjCABpkmnTTATCKkiAyBNAAAwAKfnXovB6kgl9T5sSRUSQRJBEkESQKRKJZ8WeLV6nd4drdmvY4d8rTxsAUTCGDPi1ipTvVevKhWvYO3CnC1Heaysqq5YCuWArlgK5YCvpOj0/Lr6KpLwe2JIgY7QZESSsUhypgIYQjkjUCRESQRkMGMBglJEVONRY4iSQhgEkDYAwSkqgpxiJIItsGMBhEkiKnEiwCM0RUwQyxMarler06c3mja+l86uWDUrlgK5YCuWArvOGF5pEMzzY1kuYLfLrnsYc/HvNp40AKJoWLLC5rYLePpzo4b8N4oRvLWaKvhQL4lAvool8KBeCjrugp46dCpnm9MCYRbZFsIkgi2AMIkkRU0QJhAmEHIE2CGCGEVMMbkEVMIEwg5MiSBMZEkiMZhAmEHIE2CGCGEVMMbkEVMIE0Rcgg5BGpdRx1zJb9XloF56xQLwUS+iiX1VF3XFGVxrVyWJy47Bl59JZY5MdG086AAAFGQmKOZWV42VZXVksrFkKxZCsWArlhlYshWw34TWcZjSGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGGtyZ5bzWLBc1yyFYshWVkK5YZWdgMDzOXFObVSHmgCgAAAAIYIYIYiGCGCUgQwQwSkKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhghiIYIYIYIYIYIYqGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB//EADQQAAEEAgEDAwIEBwEAAgMAAAIAAQMEBRESECAwExRAITEGMkFQFSIjJDM0YDUlQjZwgP/aAAgBAQABBQL/APem1tbW+m1tb+v/ACu1tbW1vz7W1tbXJclyXJclyXJckH2/5V3+vJclyW1tbW1vxbW1yXJc1zXNc1zXNc1zTns/+WKVjfmua5rmuS5LaZ/C6d07pyXJc1zXNc1zXNc1y27QBy+TavekbZM+UViKZv3n7oJNFzXNc1zXNMSYkzpk3e6JE6Ik5Lmua5rmua5rmjsemseEo1/kZK+INVqlYXsIdT1JYFQyTSfvUj+nd5rmua5piTEhdC6ZN3uiROidO62uS5LkuS5LkqQ+6yHyMjM0FGjWeyYN9E6s47mXpXaqxuTa1+8Xi/8AluS5LkuSYkLoXQoU3c6JEjRJ3Tutra2tranl4hha3pVejfGzM7z360LRRt9Gd0RJy6XqrxlirvvK37tk9x5fa2traZ0LoECFN3OiRo0SdP3UIPe5D7dW8l7JQ0hq58TITGQe4iYApuVnIwtpllLvtYWkyXpUr7WU7OyduTM82KtVLkNyP9idfo3wfxDE2oy3H1ZCgQIU3c6JGjRIk/ab6D8PAXPqPjyuV9qqGOK0VnHV7A8b2HOhda9X7bZMNPFb9QHW1YJ8hl9MzZDGkJ/xG5GqeRc5JoAnAhmxVyjeC9D5W+I6/Rvv8DPByx8P+LqyFAgQpu50SNGjRJ+2wWgwUfDH9W8WUyTUosbRe3L0mBpYfw4X07c5bGKtjB4wDL9chkxaPEUuAdHHaykft7sMoWIjhCaOGSXD5ESGQO5vl/o3R3Tea/H6tCs/8vVkKBAhTdzokaNGiT9sET3bwiID0bx5+mTvjLLT1Vtcv5qL+zz3ZZsBVrwxnkbTDprt1uONxvqszLS0tKxXCxE9S7jzpZaOZZOp7qrgLuw7H+6H5ROwjFME8S/T9fM7bbg9e30ZMhQIEKbudEjRokSfsml0+NotSr9R8ZiJg/PEZKOeKVnZ0IPyy9SX1cdlY7jdfxDYcp4K406tm7JZKlikyZlpa6O3S5iQmWJvOBTc8blYJwsw9S6D8qz/AKuBk5Ulv+VN0fy5yHV/qyFAgQpu50SNGjRJ+ssnAcNS9zY7Nrkt+K5RhuhJ+HiZehl6iizM0ZxShKGQxG3xuY5ddvcz2ZtbLH0fbxsyZM3Y6dumWp6UHHK46jclxdoTGQOhdB+VJ9Q/D35e1vv5PxA/GHqyFAgQpu50SNGjRJ+hkwDTqSZCxDEMMPbpadk3iuX4aQln7bqCxBmQ3aw9irajsx5DFhbalk5aMmUvBFjsHX0N+lZrz460VqFN9+1+hgxiTHir9yrHfgx2RPHys7OyLoPynWAf+bo3R3Q+XOR88bH9Y0yZCgQIU3c6JGjRok/S0/0xkAw0O5vHYnGtXrwS5K1DQrQxXYHx90fRyVKxWsYiejkI7Y26UN2OWEorNE4Hr5i+BjioHiqoe50/S3VC3DBYmxc9uCPI1sNkXAkXQflE7C2A/N0FO/Rvt5MhC9ihXfcfRkKBAhTdzokaNGiT9LX5cWXLGd7P4XMRbNZAJmw0Pp1FkazWauFvjWkIRMb+MkpH/HH9pi6nJrJBQkx+P5IfozJu5+yxVjtBER4u9lKW1iMp7lF0H7fJMeQYAtS9G+z9B810GrZXoyFAgQpu50SNGjRJ+k25JoImgg6s21pcVxWunJbfq5MI3M8buLZCQHhvSKji32t9MljuT081NWC3nJ51BjpCjr5M/Qx9f3E187Mb1MrFKwkxM3jytX14MRa9SO/VepLSykFuFN8vFsVfMdo+b8QC3uujIUCBCm7nRI0aNOnRPpsJB69zppce7S49meu8jx+LCOPo7ddp1mK/KLE+lx2shDE0OJb+2FlYxkNhY+gVR28L9chSKpLBfgtxy4X+alflx00UgyB8l1YdoPxD2t9vL+IR/qdGQoECFN3OiRo0adOrBcQwsLxY/o8sYvdy8FeKS1emWFvnaDvImAKINcyXZkxl9nSyrCLPvoQsY0/6GSU4hJDRleG6yZN02t979SEZBt4ceMOSnqvYgjyFXDXvbyfJdZ9tWG+yZF8DPR8qDfVkyFAgQpu50SNGjTp0QvPbZmEXcQG1kbOQsD+H5SGL8PRi+RpEdBveY2TH2vd0+2zm6sKuZs7MOHruALa5LfS9igNqlySlIBiYrLR+ldu3iaKLGTyjUxgQEm6bW03jdXa3uq9ezNjpb9FpwxWXHj8h1+IBdUi50f1FP8DMfXFQPuJMhQIEKbudEjRo06dYsPUyyyUbyY3E3Y6c33aSUIRs54GU/vrb/wBzXbHWvd0+uZyPrHUw20OPrR9zEvu2TpjNDhp3dlmYudd35sDaBurktpuzfivU2tx4q09efI4xjbFZgQD7t8Z1n/8AWx3/AJ/6t9n+BYj9WtVf6pkKBAhTdzokaNGnTrBfXID0yJRnkZ856Yx4+7kZIaMFRn+jzwNcqY24+Os/dmWQsPWpYit61jppaWuly81QwMTBP9WISxuQAxkC+TDSxIfy9GTv0bt2trfhzFNnDGWms1r2LGwsblDpGJDIHxvxAX8tOP0qbdC+CYtDkUyFAgQpu50SNGiRKQxFvw+DvM3TLY+q6wogVxn2zttGKH+Us1UCWtgbUpss/YH08SDx0d9ulcqDbhjlnxtmKQZQV+n7uLnapopZDVGH0KrJk79G67W/DrscWILVWbGTUbsdyO9jguBVuWMVPBYitR/EdZ8v7oG4xt0L4OVjccwmQoECFN3OiRo0StE4hXw81mHHUWowq9YerShr2MnYpY4aTA6nsRVgLPVUWbh1Ys2riwluCJ7+RjohEJ5HIM2mW1vtyFRrVfDTfXpkK3uatWP1bSFO+mTN02t9NdmuulpaWk/UhYhtVpcZZo3guxW6kduI4rmJmx2RC9F8N1nx/u2/KPR+jefMD9EyFAgQpu50SNGiVz7UA4UOluD3NWjOeNvvomcmiE3mzGQjwNURfFVQMTCCKzJH73U+QtVqcNZtJ267W+w/7DJs+26ZKAqtuvN68IJ0zLa2tLXTa2uSYlvv0tdTETC1RmoSUcoFpiEZBuUJaEmNygXR+E6zpcrrflHo/RvPmHccfG+wZCgQIU3c6JGjRK4qrf23XO0PUCtmzr1ZbN3Jvi6LU47mTgpqbNzypnsZCwUXGxXqx1QbrpNlpQnjkCYOzNxt6eOkaSimV6t7mri5nZ+X07eS+64rg64LiteW5iGdVMqddwkisR3sYdcsfnGNfdvg3neTOuh7B8+b/wDNr/4WQoECFN3OiRo0St/mBmEOyQGr34/SeDIZVoRxlcLl0oRjivRFVtlyN6Fv3Ndlvrdx8dsZatuiq+XjIRJibpah9xWxMzx2E3TIgVTJRu0gcdLbLfTSYUwLXh2tp3W1vts04bYyY23TKHNSRvPUrX2qZKzjirZCtb+DF/8AkaHsbz5tmfG1f8TIUCBCm7nRI0aJWn5Si3EOzL417jDjslxrYF+dmI8ZkK842q+SqerWxjRzB/Uxt4DaQFtMXT7qxhopGjKbGXGfbdMnUKGXH3fcx9MzHzqYyTnW+/RhWkzJu3fftP4Zq0VhpsRLET3T09OOUaeamrvXtQWh81r+l+IH/MPV+jebN7/htT/GyFAgQpu50SNGpH02Mg91kPBkqLXa+KvPSnyGa2uM1Up42ydPHXfbn15LfTOQu44+X1qSZGDGFiMsdfE2IdrJO3sMQ39PozrfnfxywxzDYw7ipZpWQQlyrZ6aIq1+tb8jrMt6OV/+zdrea3H6tao+iZCgQIU3c6JGjVsljq3tavgc1m63CbCU4Tjv02t18VP6VrI4/wBVQZOauMWXgNCYmKZMrELWK9Kd6NpN0y9b1IMTZ5RzTx1wsWpr8lSu0FfXYzpvKXllhjmGbC6UrW42bi5VszarKtlqljx/iFv7iN9xj8N1ai9pk2QoECFN3OiRqR9NjoPXt9205dbUHuK2Dm9K6srCVXIV5mngOCKR5sTAbCVnGzVbsdtkz9MtT9aLH5FxdbRMxNdrvUtRVbNx69UKwt019OjJn8r/AG82lZxkE7S17NNf0SVbIWqj1c7BM7OxN3/iL/PGPAG+Jn4fpCXKMUCBCm7nRI1Y/wAeKHVbs2trXbl65VrtG01urkqfu62OsPWsdDjCULVSShNTyI2WTP0y4cL4mxh0yldp6uGk2mFaTLSdk7JujP5H+ybprprxuymoVpVbxhQNXigvpnv4k6WYhtd/4i/zD+Ufh7WUi9fH0/yigQIU3c6JGrX5aX0pdX7NLXW5Wa3Wo2zxlv6EOao/XG2/Xi6ELGN+AKtrH5AZ26ZmQXlxNrkPSUhCHDjyvJk3R2TsnboL+R/sm7teJ2TishReEqF0LkVrDAaC5fxh1MpWtdv4jBR/UB+E+1p1ODlWpoUCBCm7nRI1ZbceMk51er+BmWVx7WYcFc0pAYxt1ZMbZqWwtRq7Y9rWo0yuS3sY8T08twR5iuIN6+Tt3MedaRspcZPlrS43bz0KXsw6D1dunFadkz/C100tLS14HZna3jZIZKuYcUBwW4rWEUWRu486mUrW+t2mF2GMGjjH4mXsvWpU2QoECFN3OiRqT7YyR47fY/Vu7K44qsmMyDXIp68c8divNjLVS/HZG1MeRuRQjXhJlJja8hNiqzPDEEIOy+yfiS5drfN0tLS0td1ijBYUmNs1Shy9iFwkrX4rOFdmp5aemde1DaBfq3W9fjoRy/iI3X8ZyAp81flePPWQevna0rs7E3fvpyViMbMEO4bAoECFN3OiRo1X/wDU8pCJjbqTYu1RysNppoAljvYj24YKLkZlov1fo3R1pa6Mi6b6v4d+fXbpaWlpa7NKerHYCatYxstTLxzPYqQ3BloW6MlX8QEyimisN1lgisDHUrxJ22mZmUkMcrWsFDI0Vm7ipaV+G6Ha60ndaXFcvXyAoECFN3OiRo1S+mU6v0126WuskYTBdwTsquXsVFk8oFyLGwPVo65v1bo/TfRumujdN+DXztJxVrERyuMtvGSQZOCdTUK9ljp3McVPPC7BIMgd80EdiO5QmxcmPyAXo+zS0mbrIPt8kKBAhTdzolIbMiMXVD/0vPctjTrP7nKWpqsuPlqXI70TzRes4v2u3Y3wd/N0pIhkGxhgJf3uMOPOROL1aGRB4r+KKpnIJWZ2Ju4wGQLcEmIvVLQW4PBmqjKufMAQIU3c6kdehyUtLaOCzA45i1G9LIR3W8ues+pPXi9vAQDIM9abHTY2USyXJk/VujrS0tJmT9dra3377drfTfh18DSdk47aTG1ZFNh5oiDKXK7u1C87HkMSVXOwTJnYm7bNaO1F/c4a3Uyde328ltbUsYzRVf5ZgQIU3c6Ztk7JxUourkjzTV7M2Pmj/EEbvFlqcqCQJB8Nmca1bHxvYt7Vu2NaJyuZImw8foxDwj0tdG6aWurdHZaWlrrpa79rfh2tra38aSMZGs4gDQWLmOUhUrDRWrmMKlla9xu2evFZjtYKWN4snepvDnq8ijtwzd2TrehYifkIIU3c6L6P7lmTSgamd/Sx8kUVzVay02NrEpome2+Ku1xjzF2uoM9AainimbtMhjDI3TyVmtVGrBNKMMcUcuRsgIxgmW+rP1fozpu3a312tra2t/s2+jsxNPi68oBNLSXtILSY8tXCPPW4lUzNaz2yRhI0uGqSKbAyCv8A5Si1fPMoLENkOmRBzpVP8YIU3c6JSAzqWIkVixGqlV7tiXD3YHG9fpvj7YVLUOUpyuUccwz4OtIpcPbgIMrfqFDn65qKaKcDMYwmz8APNat5SWhjhqCf3yU/rz1qrVq/FcUzLS0tJurstLXY/Zry7W1tbW/m66SRBMFrEkCgzMsTPkqE4yU61lYrLeh2P10rGLq2VJUu4w8Zk2tsrn0qVPsCFN3OiRo1J9Woze2vowExkxlKRp/w+Loql+gUGfmBV8lVsqSCOVp8NWJFFaxk17LHdrzwjXhxV2tBTCWKWHI2/bxYantadcHXB16a4LguC4ritLS4riuK0tLS0tLXbpaWlpaWlpaWlpa7G+ftSV4ZnfDVSe7TPHyz1RyFbG5YqziTEPR27CZjG5iJITq5meF8hbjloVR0AIU3c6JEjRK4OjqyetVd+yepBaazgCFQZC3QOTMVShsZOe0FDEExWaMN1fwCFnJ4aFWIJMpkBFgH5OlpaWlplxXFcVwXFcVxXFa+HpaWlpa7dLS0tLXS3B7mrjrntDt0I7Y1bdjFTV7EVmLpxXFaWlpWKUNprFZ6liL6CCFN3OiRo0Su/kxT7xr9u1mboTHUxryNWjggb7rSsThBFPYPIWqlUKkH7TxZaZcWXBlwXBadfX4OuulpaWut/GDZGK3ax5MVTKQnDbxUuPy0V3u10ylb1Yqsn0BCm7nRI0aJWm3Dh/8Azu4I2LIsy0+2fi1jMxwL+8y88mAH0aI5KtZ/ZeLrg60/cxMXfpaWlpaWlpaWlxXFcVxXFcVxXFaWu2aGOeOziJoZIMpNCdrHMSoZwgcSYx7rlVoJIn5CKbudEjRolZ/wYRtY9+2c/SgxEfO1+hmMY2LU1+apgwZAAxj4dOuLri64v8kR2mbXY4L00ba6aVejHVm3pq1yC1867QjuBqzibVmhDkYad6fGTRShNH2zR+rFDsCFN3OiRo0SstuHBF/bduclYKWHh4VHV2YrtylQjpD4Gba4d2tpx+MI76ObJjZ+2Ts0o4IonmsSVihsRWB+Zkqfu62KvPXlv0AuhStzYq1FIE0XbPAxqJ03c6dEjRKf6Q4IXav0frlpfdZEQYAykvp08JUZg8DB1clyW3XJ0Jb6k3xG+q+yIujD2yd8tGGQnkt1VBbhst8vJYv3L179qhPfgjvUcDdYe8w4mPc6dEjRKz/gwrf/AB3ZbmatUwlf1bBLKSFPcgi9CDuZtpm11It9nBM2n6v9PhgyJ9N0265rm3WTw2sdFYd7l3HPWuwWxV249NV7kNofj3qEd0AktYizkK7RFjr4XYe0m5MPc6JEjRKYPUClfkx8sU0diLoy/EFjZ0IPbUr9n21fD1Xnn72bTdDLfaL9p/Ek7+boi5eJ2ExuYVxKtmp4Chs17gWcQzvHk56hwzxzh8bJUveQYyZuVivNi7FG7Heh7X/N2unRI0SdSxDIw+5qFDnpBVexHaiIhjCkL5DKksjM9y7WgatX7hbqT6buZ9t2OHwQ/Mj+/wAO1Rr3Rs4i1SKrnTBMVa/DNi56p181ogMZB+LlqhQTVZgyFOSKxibNG7Hdh7H/ADdrokaNEn6yRDK1exNjZ8tkRsxYyp7Wtlbvt4cNR4itdrffq/1fuF/r2O+k77fzh0P4u1axta4rGPt44qOaGRWaUFwChuYk6WThtN8SQBkCmb0skYDLEQTYu3SuBch6/wD37XRI0aJOn6yiJR4uv69w5GjCEDyuRFmEe4er/bwC+26O+k77+CHQvy/HvYUJlXvWsbJWtw3I7mHCVVsjPRkilCYPh5yDUlKT1askQzR48nq5Lq35u106NGiTp+tuRY6t7atmLHGPDV/Rp97fboXhZ9OnfSd9/CD79HbT/Hs1YbYWsdZxx0c0Eis1YrcTjaw89S7Fcj+Fmhb+HYZ3enkrTwR4mkZSdR+/a6JGjRJ0/QyYAoQPatEbANaIsnkG+jd/6dC8TF9Hffwx+/Qm23yb2FCZV71rGyRywZCvapTY2WhkQuB8HPWAaDEx8cdcZp8wLMLdR7nRIkaJOn6WSeSStC1eHJzenUwcXCs3jL7/ADhfbdDH5VmpFbjmgs4ixSyEV0L+NcSx2Tax2kQg1jNwRs+XvGo83aB6uTr2W6b7PyjSg/iWQtXYKkWGhKxd7A7nRIkaJOnU0npx4qD6rM/lxGv4cm8T/PF9P1IflSAMsd7FyUzx+WaZZDGeqsflNv0mlCCKxZsZOevhYgZhYBmrQ2Gnwpior12i9TLQWO3KZEK0GMYq9PG0HyMletHVh6/oHc6JEjRJ+lo+csEXowK9X9xWxl/2piTEzeJ/2AS7HbacH+S6yGH5KhlSge7j47oUcidc97bNWCltUKQ1IeukcQyjZwziquRnonBbgssrebk9WlQO7JmJRigw0Po47sf7B3ujRok6dY8fWyGuuVrM8eMyMIQgTEzdzfsgl3aZcWR6+Pfxkdtq9qxi5rQ079ODJWoRP3g2Is6bPWtxWg7bVGK00uKsQu+RuBHhgieS1bGrDSrHk7oswj02t9B7nRI0aJOpn1DhQ/l0nZa6WcXHM+rmLOhdG5Bvtb7/ALIxaTEz9jyJyd/k368E1eGE7EtShHVb6qenBOp6s+Plx+SG03dJFHMNmE8fbigsZCxVrBUgT9jvph7nTokaJOrT6gww/wBjpaTinboQjIH9XE3opRmiZ+1n23R/2Pbrm/zM3c2WMp+hX100iFna9jnhejl/oJMY9uacfR/DzF6PXj1eQUHc6JGjRJ1dL+XGQ+nj9LSdk7J26Xa/uauEtcTW1vqz67H/AGG7Ynrpvq3w9+AjYRoRNavt2uys4qOV3iuY8oM4KEmMelqb29etXnyluvBHWh7Hf6zTfzRim7nTo0aJOrX89gRYR6OnTsn6ZKu8E1G21ut3MS301+xXwtkIcmjZ2Jvg7W+yxZjrxz5uczKe+SeCzTVDJhYHtcekuPrSkH8rbW1mC/s8FGwY7sdMpR42BTdzp0SNEi+ixoPZyvV06dP0kAZY/wCribkUozRd7EuXnb7riy4Li/wLEkLBVqexr0LFiwPwt9JCYRsynlL9ajFWbSMGMbWIdlXydmoUM8diLsdu3ME7U8Fr+G9jqW0EKj5SkKbvdEjRK5LocPW9Cotrad07p3T9bNcbMNK5Jj5hJjH4w/ftL7+WxVisi9e5QVfKQzPZpTPJFleBiQmPwc7M4U8HCzRdXZWqkdqMSsYyxUtDah73dha/d90WLp+zqdSJgG1lOarwoEKbudOiRqzN6bUcb7h2+i2ndOScltbW+y7TGzHTvSUJIpgmD4jNtM2u0n18GzRgss438chtU8kB0rePKrmYZfgO/Fr9qHIV8NbaM+r9LNcLMX9zjJ6WUCyfR36u7CNu5JdlxeLaq3ZlL/rnXgaNAhQpu90SmfQU64WJeQsvWBc2Tzxp5GXqh1KxAKfI1WX8VrL+MQIMpWNSwV7ouNrGS0spHYW9/DZtdrvrys207a7rONgsrd/Gogo5Vud3ESVMtBZ82dmcK+HpMMOTpe3lx15rMfXS0pIgkGKnBDIz9uULjRpXfZJ8nkJSbK5CNDn7bKP8QQuNzLy2lWr8EKBChTd7olI22OqSKrK6eka9nKvYkvZGvZGvQsAngsGmoumpAvaxL28SKmDp6ssajyMwM9OOyMN61SODI15238AO532/kBH4LmJCV4b7i9nCMbQZC1j5K1uG2Hj/ABAH0x2v4dLGMgSBJjLtawNiLtdu7Knxo04xcenAXXtoUEQRpkKFAhTd5IkaJP5jAZGkEqssFuK2EuIZ0xXse8GajJRzhI3lD7dhP5y8NqnFbj3aw8n9pla9nH2cdJRzIS+PPA5U8LJzoq9VG1DUtHRmhnCYOx+0zGMJ5ju2ow9MO1kKFChTdzp0aNEn893/ACWsLIEFTIPE4mMgS4uvKjxduAgyNyo9fLV5kxbbfij6G/0BEWvMLdC+3hIBMbWMlqnSywWFewoSqtkLOOOvaitB4LgtJTwMjNKnVuhHaTFZxs9XJQ2B6b7srZ9WSCBom7mQoEKFN3uiRok/nut/VV7FRW1/d4uWnkIrBaRxBKM+EhNPUv0FDm5BetkIbK5eCN/qpPOzb6l9vHexUVpQX7GPklgrZGCelaxktHMRz+Et4/MdHZSxBMFjDmKaxdqqPM2RetYGzD2WZfQr1A5n3shQIUKbvdEjRJ/Peb60H5Y5SRhKF7BKtlZ6qgylSZmcSb7KarBOp8LpNbvUXrZmCVCQmPcz7Z235mHfYX28livHZjkhtYiSpfguhewgmqmTnonHKE0fdnoFjLDWKXV2WlLTgmUEAV4+zK2/VOAPTh72QoEKFN3OnRI0Sfz3vyYv/wAzrYqV7Kl/Dw7fBXGTw5aqo81YjQZqAk08E7T4yGRe1uUir5wxeCzDZHsAtOjHfkYe0n8zsxNdxDiVLMfzXKMN6MDtYezUtxW4u2zCFqCOSzi7I52F1Dkq077T9xEIDdyrENWv4WQoEKFN3kiRok/nut/RwxcsX3bRwxSqbCU5VJ+HjZSV7+OUWXZcal5pMXNCUGYngeC1DZHrGXQg2uD9+nTB3O/wbuOiuDHYtYmX+1ydaetZxNihko7o9s1eOyrcAwXpcYar5CxUOOQJg7LOViiY5LF6SKqEfiZCgQoU3c6dEjRJ/Pab+3wRbxvidttYxFWwrGEsQPFlJonYquQjkxc0JQ5ezA9bIV7XUD7ODL02XBlwZa73f4csIThYoWMdJUyUN4L+LkpljsuM3ZpWbUVWMOWQyAhpZg4VUtyU5AmjON5o2VjKwxI5bN4o6QN5GQoEKFN3uiRok/e7a8En1i/Dv+u/lsVILQ3cVNQVXKiaII5xsYj6xZK5SOrkILfRjdkz7bxuXxr+IGZVcnLWO7iQnGllZKrhIMofZXMyESjrW8lLWpR1QnNoYakBZG7kMfHNW9rMmpSqOmIv5WQoECFN3OnRI0Sfzn9Q/Dv+Lz3sHHKq1uSjKEgyBJDHOFnESRvVzEsBRTRzh9k0iZ2fv2y5LfyLdOK4DFYw1ierWykLe8xckuQt3Ax+IFcdJ1mLnJ8PW9Cnnj1Xj+sfnZCgQoU3e6JGiT+c/wDH+HW/o/Au0Ir0clG/jirZhneM2MbVGC40kVrEz1MtFOmLpydeo69R16jrm63v5k8IWI/6uIt6aVmABaPXIiZmyGYWMxhWSWff+pH/AI/OyZAhQpu8kaNEn883+H8Phql8K5iK9pFDfxhV83Hxjkhtw5HD8VjMi7lvSYv2LNAxUsNP6kLsm1EORyT2nx+EGJck6zhN774DIUCFCm73RI0Sfz3C4wYeL0sb8S3hq0wYi37axtZam9axWzERAE0ciYlv9gzD/wBhhA4wcllrrkWHxzQARfVumX/9X4DIUCFCm7yRI0Sfz3n/AJoY/Sg+LnIPRu1bkdqGxJWIZaFQ0eJsRoL1yoVbLQTJnTP80lnJfrj4/So2ZvRixcD2rzPrszH/AKvwGQoUKFN3uiRok/nlF5b/AMa1WjtwTYG0DhgLRNLgLIC1m5RKG/BcGfDi6b32OeDMwyIDYh+WSyH9bJDpo8vKsRWaDHv91rpnA43fv8BkyBChTd5IkSJP58ePrZv5UkUcw3MCW4L09N4Z47Ec+LgnR1rtAq2cZQ2YbDfJdStyzfLTXNz3wH043+7dfxAz8Yn3F52QoUKFN3uiRIk/md9N+Hwc7fzLdGG6FinaxkkOYZRTxzNPQrzqXFTxFBl54HrX69r5BP8ASjua9ase3iw1YrN53X6t0dZqPnj6j7r+dkKBChTd5I0aJP5pi4w/hxv6PzfurGIqTtYxFuo9fLGLxShKMteG0NnCyRvFlLlUq1yG2PxcjM0NLFR/SYzvW61catd+jfZOsv8A+ZS/wedkyFChTd7okSJP5rf+vghYcb+wXMdXuNLirtN6+XIFWvQzqWGKzHZws0D1MyYkzs7fCdZaX17l2Ua0OEovCK/VD0/TK/XG0f8AD52TIEKFN3uiRIk/mvP/AEcSLhi/2Kzja1pWMFNGquVmrSQzhKF/HxXm3exR08nFa+FdtDWgpN/Vxtd719k/26N1y5MONp/6/nZChQoU3e6JGiT+a/8A4qf+j+yXsfFdCrYPGWopQlE/5ht4htwZOzTOtbhtD5jNha1MeQuX9V4MTW9tRT9WTdM9/pU/9fzshQoUKbvdEiRJ/Nf+9d/7Tq/7FexkN5Hh78B+4v0Dq3orbTQRzjYoTU3pZkXFnYm8buspfYlUgajWpQFkr/V+jJumd/0af+t52QoEKFN3uiRIk/mv/ar/AKfV/wBkmijnju4SSF62UKNRyxzDZxcUijsXMadXJQ2m5Mt9+2ZTW4oWt5KS0VDF8Vk7Tyy4un7Sn1fo3XNjyx1P/W87IUCFCm7nTokSJP5r/wCaMeEX7Tbxle4rOPtY0q2WEkYRzhYxUsSHI240Oak0+blX8asr+L3F/GLbP/G5l/FLsr8slK0eJtyKnjoaayVz28OCpepL2P0HrlG5Y2i/9DzshQoUKbudOiRIk/mtDys/tl3CRTppLmMOtkYZ+hUa7poIgQMC0y0y9GJk2hW/qrN6GBhGXK34Ywgi7H6N9uloPVq0C+AyFChQpu506JEiT+ZqZ2rn7bJGEoW8CJILdqidXIRTvxE20tuyEtrS10yN/wBsNPHT5A6lKGkHi+6qNq152QoUKFN3OnRIkSfzVZ4obX7fPXhsjfwxQKnlXZxcJBeLa4OyH7OiQi1/LgAxh2v3xs4ZHzsmQoUKbudOiRIk/mv/AOX9P3DJ4oLAYq3wJk31Tjx6ZCf0Kv4frvvufvtj6eb87JkKFCm73RIkSfzX2/n/AE/cc7VaCzj7oW406LQjbmLI3a0A1q/lyf0zfnZMhQpk3c6dEiRJ/NkH+v6fuMsQWIXifHZVzAFLlKcbXcpJbWJxvtg82bbhkfOyZChQpu90SJEn82Q/P+n7lmsdJPKOKyFg4vw4arY6tU+B+IWQ/UfMyZChQpu90SJEn82Q/P8Ap/wudj5Uaz7r+ZkyFChTd7okSJP5sgy/T/hcoHPGUv8AB5xQoUKbvdEiRJ/NkPz/AKf8LaFjqUH/AJfOyFCmTdzp0SJEn82Q/P8Ap/wpNyCu3p2/MyFChQpu90SJEn82Q/P+n/DTjwzfmZMhQpk3e6JEiT+bIL9P+GyrcMx52QoUKbvdEiRJ/NkPz/p/w2cDVpvqPmZChTJu90SJEnZaWvBrsvt9f0/4bOhutF/h6a8OlpMyZkKFMm73TomTsnZaWlxXFcVxXFaWlxXFcVpXQ+v6f8NlA50K7bi4riuK4ritLS4rS4ritLS0mZMyFMm73Tp2TsuK4riuK4riuK4riuK4rguK4q0C/T/hrQ86tYf6fFcVxXFcVxXFcVxXFcVxXFcUzJmTMm8LrS0uK4riuK4riuK4riuK4riuK4qYNv8A8O7baINPxXFcVxXFcVxXFcVxXFcVxXFcVpaTeLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSMf+J46PS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS15dLS0tLS0tLS0tLS0tLSdv8AiXb+bS0tLS0tLS0tLS0tLS0tf/zP/8QAKREAAgIABQQCAwADAQAAAAAAAAECEQMQIDAxEiEyQEFQEyJRBGBhcf/aAAgBAwEBPwH/AEC8r+tvassssv6x8Flll6mN6MNW96zq918Z2IWhj0xVLdfd1k0xSoT9ys0LQx6Fzs1p6v2ys7MXb3Jc5oWhj0QjsLtlLOT7EYV3ZyVldi9ueaFoY84xvbseXzktCE/axM4i0MlnDjahHtZNU8pM42E79mS7ZoWhkskJUthYd8kcNX3KHG+zMRdApWN/tsf9E/bQtDJZYa751pgrkVlLqu4kJqRjxtWKPyx98r+geSFoZLLCyTy6c4QvuxdixyS5KJ/rJSJpOJJ5WLO9V+vic5IWhkhK3RGPTkllay/4Rj2orLnsyFwl0jV9jEj09i7zvKtS9jE5yQtDGYflmmcnYbIYdciY8RLk7FGKu1idqzEXUiqeizvs36uJxlEWhkjD8tFiOm3RhStUzpGvhnTKPiQn1DVmG6/RjMeNPOtu8r9PE4yiLQyRhxpXr7v948ixYs5Gi+mdjMRWrFJONmPJS4ysWt6rL9KStZRFoZ860YcumQ4JlSw+OBNSVolG+xhN94soxU48ZVktbKK1qRfoS5Ii0MXOxyYWJf6sbpdxYnTK0LFjR+Wp2fniYuJ1Z0UJ6nsWc5W0XvYnkRFoY9jg5J4kmqYy361abL3MXkiLQySe283nWqvR/wDC9vFXyRFpSRJVsSkRG8kUUUVnWi9N7N52XtSVqhC0WKY5Cmvk7FaGyrZKytFZ2WWWXossvfTE8r1vyFoZIwn3rRY84opFIooooooo6SijpOk6TpOk6Tp2aKKKK1J6rti0MkQ8tDOpi9esqKKKKKKKKKKZ0lFFFapRruLQyRHy0SEhL7NkiPloZH7Rki6ZDETyf2zJDyhOhsX10iLvUyWeGvkXfbf0khLUyQxKyXbsiHH1KTfB+J/0aa522Sywl8jIP49q9+LXxnLD/g7XI5bDJZYfiUUKfr0VvRj1MVLglBSE2nUtE41LYZLKK/XJjRGX0lkHXZ5tKXJ+JrxKJdlem70MkKPU6zbGyyEr+iSt0J1wOKnyNOHPGaeWLJKNaHP+C0MYl08FljeXSxJoUr+hSaXUc98uzFhtPs+xQhulY5X3ZeWJifCIi0MZ+aR+WR+WR+Vn5ZHXI65Cxf6X8ikX70ODwf8AzNPJGNNRiTlbycnlEWhktnD8SUP4JyXJeV+3hvsdn2Y4yhwflQsn2MfEcnpiLQyQ9jC8cqOkotikvajKmKSEPvnj4yqkN3piLQyQ9jB8dTjZTQpabyv0pyafYwsWuSyWNGJif5LY23zqiLQyQ9jA2HGzuhS9ayu+TxZDk3zsRFoZIexg8bTjmn6T7MiJD2oi0MkPYwl+u2yzt6UxKsntRFoZIexDjdoprgsveZF9TzY1sxFoZIeteg0OL+BP+7suDDhS0T8nsxFoZIeuHkvSr0p+T2Yi0MkPXh+XqOJ3Qp7DYtM/J7MRaGSHrwvL1pQsTa5LLeVlli799WJ5bMRaGSHrwn+3r0OI42dbXJ1fw7kY9RWrF8tmItDJD14SuXstDX9FGuBoWvH8tmItDJD14Xl7TWSWxj87MSOhkh68Ly+kx+NmItDJD14Pl9JjeOzEWhkh68Hy+kxPF7MRaGSHrwfL6R8bMRaGSGitWD5/SyX7PVQkRQtLQ4nSdJ0nSdJ0mHH9vpcSP7HSdJ0nSdJ0nSJC1UUUdJRRQl9K0dJRR0lFFFf71//EAC4RAAICAAUDBAICAgIDAAAAAAABAhEDEBIgMAQhMRMyQEEiUFFhFDNScSNggf/aAAgBAgEBPwH99RRRRQ/1aKKK3pFGk0mk0jf6uPk0mk0jW1CEiiijGelcq7lDiV8yHuKKGhoexERbMWep8q7IQpIcUxr5afcXfJkh7ERFnN1Ee/x3HJid7NPZZ90PuP5eG7ismSHsREWePifS4JK0NmC395xQ532X6Dp3+OTJD2IiLLFxNPYb4fI4/wAEZXl9Dfbc18D64umflZMkPYiIsuo93Fj4zcqT7GBia4/2NWQv7PI97XP9cWDLTLJkh7ERFliS1O+CfUpOomL1U3GkRlRHGcHqiYE1ix1I0MS/EfA1zLiXnJkh7EREYsqjl2RrW3Hn6eG2eoWmYbw9OjERjYDwn/R0E6k4mr6FaQyuB8q88SIu1YyRLYiIjqPoRONnZCxB5dRjOP4xJJy8scWQhKbqJqa7MwH6uE8J/wDwwW44qIL7GJDyor4S48F/iMkPYiI3pVmJia8pOlWWliVI8K2SxW5OQp2We16omLWPh+ovKITcHqR0+IsVaq7nhC7jY8rH8JceAvxsZIexETE9mco2e0WpkY0Y3U+o6XgcLMPAnO9P0d15NR0kvz0P7Jx0ycTpZuE7+jVazZWytlci4+nfehkh7ERMX25oUEYg8TTDUdVhaJao+GKZGVPUhzw8XtimNg+k/wCmRbi7R1MPUXrQIM6WWuAlk3vorKisq4Fx9P7hkh7ERMWV9tv9DmovSPTB+jPw/BPpMSPhWd0RlZp9XB0ryiJ08tM6fhk8OUMTQjpMJwXfKh7rE9tZ1uXHhOpDJD2I8LfixvuY0PVw/wC0Qxpw8MTh1PaXaROEsOVMwsRxdo6qMe2JH7NXY6XEWJFNl/RZY96ZYnsaGsqK2Lkg7iSHsQ/bv/pkrw5WdTgV/wCSHghFyklEngKcFGfkl0mLqqj/ABrwdDP8HEOmwPTHlZY+Gyy8qHE8FlJjjzYXsJD2IiPfKOpCvD7PwYODhxlriIUcqPHwbL22VY1svKt2D7SQ9iItD4KvyUvBFZXlWVll8Nl7L2PJMv8AkaK2Ia24EvokPY2TxJrujBxnPs0VvSGJV5yZZqZqNRaO2yiiiiiuKs6yorZWyDp2SHsqyfT2YeC4Jpk8DEr8JEnKPZCxF9nZ+M6LpEKQ5ItFo7CaGUUUUUdjsWiyiiud51nZZWUfaPYiJjR7XlY6fkeF/wASGv7LKJMssstl5WWWajUWajUajUazWax8Flllll7a3VSHsREn7GPNGleBnZDXw+5ZZZZZZZZZZZZZaLLzvdGVqh7ERH7WPOA2OV7aKKK5PBeTXblrank812L2IiP2seaMR7KvJyyV5MvhXYYmsn4+He1bERKtUYmC1ksvOaylmnkxrhl42XuTK5VwIiLLEwlLuJEn9bFwN3wLyPjsu+WPckq3IiLLGl20jdC2vbFjfCsn25Ez/rdZZecST3IiIbpWe56mYgtr+BFjVlcvk/7zlKMPcf5cftEZRn7WPKPAiIjHfaspoqvioTvLSaeNF/yeBKmYsJp3IZRh9S12xO6I6Zd4sSHvRERje4suxxHmvh6jUXyMxMT0oWS1TdyZh488L+0SgpLXh5vs7RgYjnhpvgRERiO5vJFklsv9BpOoi5fmvGTRGU8N3AXUwn/tRrTMOpzUT+tlVsREctKvNIoaJR5qK+FZKWiOoknJ2yE54XtE4Y6/HtIf8ZTWXSYbliJ/xsWH9sexCHLV5yoSy1IbQ4jXElnfHW9KxyjJvCGnF0xoScXaJdRCcfyX5HqDdmHHVJRIwUVpiaSjCwq7skPYiJ6MT0IHoQPQiehE9OH8Dw4v6JYH/Ea+mOJpeV7Y5ye/65ImMqkz/fC17lnJZ9Hguc7/AIMOOmOSjFDJD2IiLgxn+bFM7DiOJWyPkZfbfFcNbepj+Vlyi9URYuFje/sx9LP6J3dPJK3SOkwFhw2MkPYiIuDH92SZqy7DgNNZp2NVuUePzleU4a40SwpLyiVCk4+Btt28ui6OWrVISpVsZIexERcHUe7bYpHZjgONCdHk0mko0lfBiu3c6jpVPvHyaJfwYPRYmJ/R0/QRw+4oqPjayQ9iIi4Op+uBSycUU0Ke2+bSKNF5LAiRio+N7JD2IiLg6nzw2J5OKZTRqZfwF3RKhyELgZIexERcGO/y40yihxyvmRhknlHhZIexERcGI7k+SzUXY0aeaI1pWa8i4GSHsREW99kPnUhNEiuSJOV5ow/auBkh7ERFvxPax/B1Z1zIw/auBkh7ERFvxvY/iJ5OB43xQ9iMP2rgZIexERb8b2fFsUh0zSjSaTSaDTQ+27D9i4GSHsREW/G9nx7ExSryaU/BpKSHKhu92D7OBkh7ERFvxnUPkqQu3g1WWSe/p3+PAyQ9iIi343s+Unk3wdN44GSHsREW/G9nykXw9M+/AyRLYiIt+N7P0nTv8uBkiWxERb8b2fpMF/muBkh7ERFvxvZ+kj54GSHsQhMssssssxn+H6WL7FllllljZJj2pikajUajUajUYkvx/Swl+JqNRqNRqNRqGx7rLLLLLLG/0qZZZZZZZZf/AL1//8QARBAAAQIDBAUJBwMDAwQCAwAAAQACAxESITFBUQQTIlJhECAjMDJAQlBxFGJygZGhsTNgwYKS0aKy4UNTc4AFk4Pw8f/aAAgBAQAGPwL/ANcJ/vQN/a8x32SD8R3oNh0nNWgSWw75edub33Z7S6Q9q0DLvLoDCa8SMFW7ZZ+Vcfqq4ZqAyvC1UZwDsHZ+dRG8T31o8N57zEdUWk2NkbVU79MfdSHKXwnSn4StY0us3StVFkIv+7zh/r3yQvK1zhJ8T8d5bo7bmWfNNhtuHO9pg7MrSBgts9I2x3m7ycZHvgDhsC13opDr7dqJgwKnSWUe825BzHAg4jnlxuAmjGf8XLS09K+7hxWvqiFl9q1cSyLgc+Qg3FCI21p+4VcN3q3EebQY2PZTT3oqNElsylPr9TBkYpvO6vaNKnSbZHxKVFLsHNVTDVC+y1gFJBkRzoxO4U/LlDQRTOkeikLgtdozbLyBgtu342rVx5W3GSoeLEyIwzyOarbY4doZea1bj5od6lmqj43T66hn6zruHFe0R50Tnb4jyvh7wktIZjMHnGAO2/8ACqleeR0GCZuNjjkvaXjaPZ9OW1MjNbYbfmmxGXH7Iw3ibSpOmWYjeCD2mbTaD5pGad2aI70yEOzO30QawSaLh1w0ptolS7ghgWWEcoToRucS3/HNfGfc1PjRZ03uP8KQuCMGHfi5a6ONnwtz5phxBZ+EYkK1ubf8IMjyZEzwKJaNtlrUdEebRaz08hLjcLShEhum03HuUjcnwn2Gcu80BZxHWuPXlrhMGwhFpnqz92qbIjXeh5JlDTIPhvlhxQY/YjZZ8yHowubafVSJute5auCCGZC8qvSLfc6gvgbD93Ar2WMZbs8OC1jRZVU30TYsM7J8gjfAfwnMxY7ucKIPGLfl3jite/sQzP1PcQ2LOYuIwU4Mf+4Kytw4GpBukwvtIoPYZtK12iWPvLB/CEDS7H3B5/nlLm7TREn8ghozcLXKp36jr+HVe0w7/FL8qmIelZijCjT1c9pv8oPYQWm4jv7hwWkeo/nucA5P7vMoicmjtOyTYTBJrR3LpDtG5oxVjYY+S1Gktpj+EhUuE4Z+hVUN3qMlXDk2NngV7NpgdSMcW/8ACJhvBMWxhCdHIvsan6Re2qdYU3jaBkePVFrhNpvQc39M/cIPhkVeFyOj6QDq5/2qYMx3/SB6dzcdwgod2AUKm9wqJz7k+M65oTiXcXuVGrDuLhNNdCJl2mlNLwHNeLeBWthEmEcf4KsseL2qUTtYOF4R0YvmGnC5NEB02tsXs0Mzt2ihO9211dDrDgck6FEbNmI/kIRoBBePvwQ0ONdcw5cO/TNwtWkXSs7nGht7RFill3YeqgEnD+e4zLgAM0NHguqaDNxCLzfEP25HCW2LWp0GM6UN1xyKLXCYOC9p0SqkZXtUqOm+3qnaRFtrsE1Eh6K91Tr/AHUIsYejetpiD0OSLH2sx4jNe1QfV0vytRGPSi473fXNzElHh8Ae6RWgmTjP692bDaJm6xMhDwiXXEuMgLyU5mjANG+cVWNe5ucyqSyMZ5zWs0gXXM5hjQBb4moQ4jdYwXTvCLIA1bT/AHJ0WI02CbW4lPhOAERrdgp0aJa1ueJTYkHsi9BsU0P+ysM+s1jRtw/wtQ47Tez6IaRAmGzw8JQqe1kQdoGzvsSCciO6QXYltvdZp0Zwsh2/Pr/ZGGwWv9VrI7Q57h2SLuoEZrbW9r0Ttka0G/hyPj0dJdNOObuSY2HZhOJi1Tw60aRBnTP+0rVxZB5sLTcUTCiWZORhRQTDna3JB7DNpuPew60ioHumjP8AUd1lmgXeM1csjEYPUo6p7YkW4AG5GO6JEpzFgToUUzezxZ9QXm4Caqi2zJeeadSTMGZlktXpE+D1MXcha60GxUGYtLTyOhveGg4zQYDNrjT3AtcJg4KrRr90laqM2oCy28IRYfblsn+EdGimTXGyeB73Bf7t6Hcw8DsPBnl3VkNtszJAC4IveZNGJWp0aoQzYGjH1U3x2h3pNTixi7gBJanR2ypM6UDtwifumRTKq50udJk4rvduToTIQY115nMp0ZzZF1g9OcXwG0vywK1UUGjFpwQc0zaceTWDxCahiGZOe2olVOLWz3kIjzU8fTuRbZX4SVqorNmdoXtejbU7SAm6PpJkRY1/+e9QH4WhQD7g7nH+X5CHDujOBJ5I7WznTgnGI2x1k8lMKqI8NHEqnRmVnMquKyI7LZTHdIwDspsQ9q53rzPZoJNLTtHMpr9INl9AQlBbZnb1BigdI0fVOgk3Wt5GxB4CmNDbRZ6poyHdJXPHZKOjxLGuOOBRjQG7WLc0NH0oylY16mO8QvjUD4e5xIZ8TSEW90efcP55YlDBDaHSsQhaK2qQlW5CLpLi1vvf4XRst3jfyPg44eqfBjzDDYeBU+SJEb2sEYr2zYzPPnsBYTVxQewzaceSRQPhB+oQe0zaVFnlJRHlovEjLu3tTBaO2gCekZY6aMSFsxPsV7NpM9WPqxB7DNpuPd4LPUqCydze6RIYEmhxA7naVGfgGy5X6QYmriX+qNbQZNmJ832gSD2fdPgOmWsE2nLkZo4O1Oops/EZ8+k2OHZKof2cW5oPYZtPJZY9vZRhzfD4Lae4+pTW4m092LXCYN610Bx1Zxy4FWWRBe1T7MUXOWriA0YsP8KuE8OHdoTcmJoFwHdCaZAyPcrMUIoexrXXTRbVU42k8kSMBMtuT3Tm69ziiaqohvPJXFeGhfpxCtmC+fFVPqLBgBYFqXNlFiHt58EJip5uapu8RqdLAKQw6gy/Uba1Pgn1HKQ3tNtCYw5494LXCYOBQ0iB+n+OCyiDtNVD/kclUxxDcHC4rBsUdpvdYb82SQ9O6QnyzHcmhQG+7PliQd4ItiiQ7Lwpi0FFz7GttKk27D3QtsvefVfpn6qb6WQwnxNHsZVNqJ7T3X8F0bdqUi7Pqpyk0GY9FMcuuZY1xmDxTYman3ctcJgrXwHGgeLEIMiEMi5ZotcJg4IR4J2AZg7qofJscYZ90YzJqHdHkC0EfJNJy7i1QvgH45ntUMbTRt8QhCMOstuJKpDSW7rBYtq2K69Scaom6FsQ2tH1TIbok3OuquRhEix1M1TDHqTeeaWxmCmciBeFXDdU3mw4mIMlDlhYeVzPFe31ToB9Qpd51mjWO3VqdKDjLHEKbHNe0rX6LVSLZC9q1elya7B+B7m1mTmgd1ieo/Kb3FiaBcBZzXNiioNfaM0DCp1ZFkkYcB04m8MFTGdZefeVMJoaBgEI0OyZqBGBTohtttKE+22x3Nn2YmDke0G7zDYg2OC128LlU0gg4jlfDzFidAd4sOPM1zbnbQ/lNcMRNW952xbvC9azRnl3w3qnSYc+IsKMXRHgRNzNamM0mGPCbx6Lo4gq3Tf3E1f913dXki4iS+fcQ0INyHNbEgNbrRfxCLBDeGzuqsQOkvBbutWwbtph4JsVtzgngC0WhRtHeO1bNen3CD23HnTg9G7LBUxOziMwpjl9phkyJmeBVLyNY378tW4ZqnFh75KKwHjiq9GfP7ELU6dB1g42OCr0KNURbq3WOC1ekh0RvHtBVQYgdwx6/Ys6Rp/CPdHgCdoR9e4TKrdczaPUyH6jeyU6BH2YZNs/CUYei/8A2KHELSwnaaUyLD7bf/2S1MYyZx8J58OMBdYVDOI2TylrhMHAqpl17fRBzTMHkizOCimWI79TEYHDiq9Gd/SVq9MhVEYmx31QiaFFLnDAWPHyVGlMrGdxXRRBVumw9bDiiVwd3WJDlOpqc3uFIQmJPda7qbENIaLIna9V7QTU+cqZdlFvjFrStU659nzWtgt2/EM1q3tqAzvCk8GH9wqmuBGY5joRxCMOLY02O4czWAbTPwtQ69tyqiOkFQ1uzg0JsPHH18gpiNDhxU4ES3JylpMIxGDF1v3U4bqHYTP8oNi9K33r/qh0lDt19nVwT7qYc2jurmjskzHoevJWsfcy359RZyvhbwRhH/qCXz5Nc255rB4psRuKm+G1x4hHVzY77K27LArZseL2nma6G2cRt8sQm6PFuuBy5ZG4ohswL2lB7pyPjcpM+ZOPkh2aH7zVJzREhekx/wAKyph+oWxEqYPCbQg2KNU7jcgQZg4jqIPwprRcGgd1hRgLtklA9cU5287rNeywPNQPFNiY3O9UWjti1qMKJY1xkZ4Hlpe0EcUIkImidjslS+TYn55lUpBwmg4XG3lLrnQ9pRIX9Q8nNUIA5ixVwzUzHMKiyDHwl2XIy7P1aUGP6OLkbjz4HwlD07rEAPZ2k7r4Xp1joRlPA5FOhxRszk8ZKYMwvaoYs8f+Vq3npG/ccpa4TBwUoTuMt1CHFMon+7lbDp2m2zXs7jaOzyvc+VIGKqupaT5T7RAsF5AwVD5ayW03NVaOaDum5auJMtydaPkgKqH7rubAf6hNPDusVs72FO6+ncMutMaG3pm5eII6LEdxZP8ACLXCbTYU17HbN7XKYscO03kLx2rmoxos6J2+8jFgdndxCo0iZGDhejQHOdhYrf8AhoQfAqLPuFKofNq8I+Strd62BGZqe68+Va7RZ5yF4Wr0oXeILwxGFF+jO/octXFmQPC9SDqH7ruUQ3kgAzsTWNuaJDuppbMxNj0Tj17oW8Ou9pg/pk4eEqiIembfx4ow4jZtKqYTLwuzVpDYmLUIcIbNzQmw2XAchc5pBORR7R+aohtAHJctoA+vlu223MLWaO8ullYUGx21D6FeF4yN4VejGfuFCDpQc5gstvCqgvDv45zXPaXF1wC6KA0fEZqp0qeLF0dI+Fk0BFhsdngVKJOEeNymLj1b4TrnBOhOzkfXr4fxdcWuE2m8FCIw7M9hyDH7EXI3FFj21NOCdGhxOjGDr1EiSusmgPNqYjZrWwzszvH8qiL0bs8EKxbg4LWQHOI3mXqnSWT95qESE8Obw5gEVgeBmtiCwfJSKsAHopRIbXDiEXQDq3ZYFat4NO4675KcOxwvabx1b35uJ68fPryyI0OacCjE0S0f9srVRW1tbZJ14TYUJrgJzM00EGp20ZqfnFUPozlKxUOGzkbigKqXZOU5SJ8TUYkFxLc2/wCEGaUJHfCDmODmnEdQYcVoc1NjwXzZOx2IW7FHab1URjRIVS669W8e4GK4TwAzKLpTcfoFDiWOAtnhNVsvHabktSIjdbu+clrmgjIqcB1JyNyxo+rSulhODvdVUFwa/Nv+FW0mjMWtUo/RP+yBaZg4jnlj2gtN4KbEgk0G1v8AhNis+YyPUjSm33OQz6zaWy76qtk55tW1S8ZEI0gteL2nrmaO25lp9UyGMBai14m04Fe0aMTR+EY0d4DrT8/O5EK2EB8Nir0Z85XWyIVOkMrbk8SWwTo8Y4HsoX0ZXtKlGGpd9QpgzHDnGHEHoclwP0eEA11L9w9Q6G/suRb19DGgyyFpRIbtXEOC6SCR8Jmv1KDk+xTY4OGYPVPiulYLOJTo77ZGfz5Kr3G5q936NCDXPOs3gmtvkJee0vaHDiqoGw7I3LVxBOHuvtBU2tOjxPq1N2pwzaBObSpT1cTdcedq4rah+FVoztY3I3qiJM+7EClFaYR+oUocVjjkDzhGYNl/5QPVTW0FY4J1PalYqo3yJwU5MifdWQW/JOhQGuNsgL0IsO+XgNoVMXb+MWoCKx0M53hThRGv9Dzi95k0XlNhQv0wdkZ8UGY4nNGI64Iud2cTkgxgk0fsGTgCOKOrbq34EIwI8KuHuP8A4VWiRKX/APacpAxg0fNUxGsf6iRQa46p+Tv882T2NcOIWy10M+6VOBFB9bFM6wN/uCAjw5e81VQXhw5XywtXz6yxSqdLitXVTZMldFtjNhQ1lUsogRixGF0xKzBACLInesVrWvH1U4dUM8FOEa+LTIqiLtS8MQKUWG6H91VCeHDgi57g1ovJUoTHRONwQhgWbrblM7UU3nJSQ0eHbScMSmwx6n1/YlERoc1azRpkbuKpjsrljcV0reEnNTjoMSbxbqj/AAho2knZwcfD1Eyyh2bLEYjKqd9qoiybGH+rkjfCj1pCFVx2TyUvaHDIq2A0fDYpwI0uD1UyqQ8TDMICPDDxmLCgGxKXbrrFKIxrxxCJZVDPA2IRAZe8LimQqKLZukb0xpE4r21GfhUo0RrXTytQiw3TabkZfqOsHBe1OByby3q/kv8A2DOJCa4qY1g4ApsWEXUYOyKbpUD9UjaGZWo0mZYLAcWoOaZg4jnlrhNpsIWs0abm3yxCDI4rb/qQ1Twayp59dPNQok5zbzZRYYPHFVaM+r3XXrVxASNx6D9uvcWqDQ1pwGKEXSRZgz/KGsbaMQVbGf8ARSuht+6mRsz2uDUGtEgBIfsl8PHD1ToUaYYT9CqxIRJWOGK1cRpMPFv+EIkJ0wft1HSNt3hetUXTxBQHXD1UHh/nn6hgBovcg+LstyxKlDhtbymJEMmhNBcGNJk0G4IQ2fM5/ssvhgNjZ5rVRWEt3XfwqPH9wq2ONO8Lj6qhw1cXdz6gRW9pn4Qab+uPBM9Tz9W0mWsvU+S9FrOkePos/wDa1N1cXpBfO4psF7HGDORyHz8usIPp36iKwOaq9Fm5t/ELVaWK2XOqFoXtOgGpmTcEIWmWjfxHqg5pBBuI54iQ7Gn7KfWuU53uPOiRN1pKc820jkqe4NAxK1MAGk3NGPqg7STUdwKljQ1owHmD4kMu2sCVPJHVOmRh362x4uchb9DY4IR4Wy9wmDn6rUxmnVztacPRCJDdU0485zM1Setcorcnc4Q57UQ/ZV755BBhWtnJvErZteb3Hy8c0mHDa0m+SqfCqhbzLwpwnh3fZN/Uba1ezRrGE2T8JW7EFzkYcVpo8Tf5TYkMza60c6odr8qXWP8ARRXYF1nOEJltOx80Gi4CQTpGRdYvaXXmxvc592lzxz6h0cTeZYttvtEPeb2l0b5nLHvmugyETEZoQtIqoF7TgtZDk5wFTHI6K8ymZs58xj1jlbi482JFyFnqn6Q/w3evI2A3w2D1Khwt0S8nn1I6mts4cXfaqdKZrYe+FOE+3dN/I12qLmG8jBThv+XeLbIg7LlS+dOIwcmaZo36T7RLArKKO03nS6wtRY7ahz2m/wCEIkJ1TTzIejNw2nJjMZTPqi7xXNR0qJc02cT3CXlZa4Ag4Fa7QjI7k/wtXpbS4D+4Lo3B4xatZortW/JarTYZ+JVQ3hw7vs/qN7KdoUcThvwOBTY0Fxpnsu/hVtscO03LuVv1VUF5HwoCPDDuIsK1kIzH4Toj7GtEytZEunW7kbAh2gGkcSmQh4R3azyfpW7W8L1rYDi9oxbeFTpLaveF6spiN/C1uhPPwrV6Wyl2aqY4EcO7e1wribZYFSigHB4QiQnGjA58Cqm2PHabl3O2/NTFrTeM1ChwXGkip3+EJ/qPtd/hUNPSPu4L2mINo9j9gTc2l+81a2GSWjxsQh6Tsu3sCtttuDgqoRrhKRNETI91LHibTYU6E4yaTSZ/ZGG8TaVXDOzgc+CqFjvE3LuZquQJE2MtKLnGQF5U39m88Ag1okB+wjE0aTH7uBWqitJaPA7+FOG6ebTgi+BsPywWo0xppzyQfDcHN7pDjgdqxyhuJtlaix4mCtXmaD3PVhSPbdaUIINrrT6KsjaiW/L9iUxWzyOIWuguJYPE3BCHpOy7ewKpiCeRUxtQj9CqmG3FuXcyTg4SR4PsQYwye7LBN0p/Zw49yLitY/sttKLjcBNGs2dp3ogBcP2MYmjyY/dwK1UVpLdx38KzaabwcFr9GJo/CkdmILx3Jujh22TMjgodlpmUIc5iYbYg0XDuQhMt9M02GPmqQbXmSc/F5+3l0+9URW+hxCradnB2BUromLSvaNFscLaQtVF2Yo+/Nm4gDMqUKcR32U2kD0aukDX+okhtUP3Xc8uyCJiGztuRFTamiQYE7Sn3Nt+fcicU6O70byQfmocuPl9neix7ZtOBWu0eZYLeLUIUeTX4OzWugbMUZYrUaTsxBZM8piRDJoVDG7PhaP5QMc1uyFypa0ADALpIYPHFTgOqGRQY+dO69Brujfkbua6Ex3TuF2S0nS5eGTVELolIbec0IUIWfnuQYMEyGMByEDtNtCMKJ2HH6FTBn5XLv5i6MLcWLU6TOkWTxC1sIjWYEYr2bS7JWBxViGjNnJuGZUv+oe0ebS9ocOKLoBn7pWriAuYPAcF0UQE5Y8hbo0g0WVZrWRqhDvLt5QtEhWNF7U04xDVzT11WA2uZrmM2p7SbAiGgtxNxUwfK7edcru8VN2YueaMKIDTi0/wtfWGy8WS1MI1W2TE17VFhvrnObmqUaGCM2qqG71GXO2xaMQqoRqldK9OgxHG0S2hanudKsdkFF5v8IzRfF7F7yEGtEgLu5P8ARRncQObVDND/ALKoHYn8iqxY4WOH7KcY9gaJ1ZLVQvugZVRN7k22W5i9a2G40i5w/lUPk2Llnzy2I0EIFhsvaULzUbXYBCFDux486fWuU83HnFjxNpvUxaz/AHBNiMM2u/ZPsrDYLXqZ7b7TzJETCMaB2byMlq9JPo9TaQRmOdDbPbnOSjbsxLnyFvWhvzUIHG3nlo7Ytajor8bW+VsMKBrG+JT74ScENYZjtHjzy6GaHH6IubOWYtClHhyObUHNMwbuV8TIIzPxOyTYUISaOdq2/NW9a1g9EGi4WdQNIh2TP0KD/GLHDyxp0R4BF4zTdZ2pWqbSCOHd64jpBSgChvpMqsvjSNk1DjkFuXBBkQhsX89RUWSPu2INFgHLLNyDsXuJ5887euD8G7XUlj+yUCNpp/1BNiMucPLNVFfTWJKJqnGITaE/XwqCD3UkmQCDYfZub6LZbN28eQteJg4Iv0c2bhWrizc0Xh14QiQzMHqgJXuQlvGfOp7T8lWetoBtN6rPaiW9UWG/A5LUxgdXiMkHNMwcR5XKI2ano7tbD3CqH9HEycjH0bSHB+6TYtVpsMwn72CqaQRmO5Nhj/qG35J0Yym4yHNk6w4OyX8YOQe35jqJmwIQ4c6Af7kA79R207hzCSZAIw9H/vVT+tkO0hHjdjLPrJgDW4FGFFaaMW5IPY6bTj5ZtNk7eC2Tr4OS1cZoDsnIxNDeXw91Uxuif9u4TNwT4UF03M27r0YDzY61vrzix3yOSy/Dlqy0tf8AbnTJkAtVCnQTY3NCLFHT/wC3m6iCdkG3iVM9rrSQnGIbG4Zq8D5r9Rv1XaH1X6rP7l2h9V22/Xl2ozPqu3P5Lx/RdiIpFxb8QV4J3mm1VNOzngUGO2ImXls5Uv3gremgrY6OMqSZw+NxVLujfkeubDHjNq9od2nXei1jB0bvsVS79Rt/HnUvaHDiq4cOTuc7jYnObCDopuc7BVCK7+kKWsP9TVtNhu9QukgvafdtWrhAsYfqVU+/riFY8L/ldpq7YXbC7TV2mqYdbwcto/VytePkFa4ldn7rsKwkKbD9FRHbrGm+q9GLobv/AMbsEGRQS3dcrIgBydZ5brNH6OLwR0X/AORZ8yFrNEfZulauKCWjwuVUN3qMR1kGJ6hQZZItcJgoEW4jiE2I249YRvEBFxbjZy9kLsfdbLZd/k4IGG8hCDpQFWBU4MX5OUzOjI2hARQWHPBTY4OHA9zl3imILcDkpHpIBWf5C10JxLR4hghD0iTH72B6trt1yonaw8lPiHZKIc0yuc1VMdUOqL3GTQp/IDIIN8lb6KHEgguNIrZiCtXG7OeSnYWuC2ejdwVUI1cWmRVEWZlg8KROrd7ymLR1Z7lPrC1wmCtfoTj8K1cfYiXW4oxNG2X7uBWpjNJYPCcFVCdPMYjqYzSJ7BUWHO0iY5auzE3lL/8AjkJuDH7p6kQGXNv9V73kzTw5K29HFzzUntIb/pKpOw/I8lMRocOKnCcYfC8Ktk6RuGYUo0MO4iwqTH7W6b+rHfq2bEXPNajTGkt3lMycMHC8LWw3GnfH8oQ48mRM8D1OAbV/pPMLIjZhTgOqGRvVNURssHLbpePSSERtnDLmviZBOiO8nYVAJ3OSiI0ObkUYmif/AFn+Fq4zS8DO8IdJQcnqbXA+nJ0kJp4omBE/pd/lBsQEt9//ACpROjPG5VNIIzHk9ERswtZCJfBUrnYtKMTRrHbi1OkAlgwN4QfDcHNPPhxx8JTLqmbJ5xqhtnmtWy7miAwza2+WJQGPk7PVQPh5nTQmuOeK6GPLg8IyLD/Uh+tLgalKK1r/AFsW2xzPupNiMfPBEt6N3C5VQSfVip0lk/eF6qhPDufx7/Iixa/Q7HC2lanS9l28rbHeF4UiNk4YOVcM+oy5zoT7irWyOLTiFtQ3j7qTXyOTrOoqcQAMSjD0fG9yER/yHlHzULhMdR0kJj/ibNbLXQz7pXRR2n4hJVW05gzCAiskc2rwvPCwqvRnzldbIrV6Swul8iFOE8HhjzJeRT7MTeC1cYVQlLtD7hCJDcacHf5UuzFF7ecBFhhwCfC8IK6E1cCtXFqLBe114QfDdNp5soXSP+ym7/gKZ2j5S5SyeerkblOjVuzYq9HdrBwscqY7apfIq2TvyFrNGfVL5FUaQyr1sKkx8nbpv5bfIiyI2YWv0RxLMlqYwAcb2m4rX6MTQLbL2oQtINMTewPNqiH0Gam7xGZ9OQNvijLBT8Dr25oPa8SKtiM+q6PpHcLladn7BbRmfK3+ij/EOulFhg8cVroLi6GMReEGxtl29gpPa1wVWjGXukqiOC4ZPvUmOk/dN/kutgbET8r2fTWn1K1+hkW20jFanSZlgs4tQexwc04hWqjR5PdngtY6ct91ypYPU5p8TdE1tk22vKFMmOhiTbfsuyrZBTcavLSDdJR/UdwL9G2H7uBRgx2upGGIQcxwc3MKmI0OCr0abhliFq9KBcBZPxBVw3Bw4clvkUogtwKpdtQHIRWGTsHBEC76grVBoDTfSL1XpNpwZy+zsPxLWOG3Et+Shs3nTTfTy93oo54juMn2PFzgi9k6N5ip0gU+8EHNIc04hbYk/eCmDYfELig1/RxPseW/yEsiCYKAqnBcgb2lbLQFYrUYejH1etfG/Tnj4uSCJ4FN9PL3+ie6faf3Mub0cTNuKJFQbmLWlAR2lrsxcptLYjCnRtG7OLENHjmc+y4+SVYtKdDN7eQvcbAtTAnq/wDchF0nafeGYDlhidzfMJZqHm7a7q90JtEWVkrpowIhk12eB5NfCEobsvCU1seYfdPAro4jXeh8id6hRHy7R5PZmHZHaQjxW9Kbp+FS5Xf0/jzBgUOHutA7sIzRIRLfmg4EVYjJGFGiQ5HBzl0Gksaci6amwh3oZINfVZ4XhSidG7jd5BChf1FQxmJp8TILWPtDdsnjzT6N8whw8yB3cwol2HBdFTFHrJAudDZwmpsex5yuVD6h7rwtVGaGk4G4qcF1JydcqrQ36tUozdWc7wptcCMx32gcGoAXASTIfzTT4om0ebDiYOHmAO6Se90xGBzciEX6IZjcKMKK0kDwuvCqhmYxBU29E7hcqmF0t5lylpDP6mqcOIHd7swiDkEIcGprBc0S5ujuwt/hNPDy6ajRiMPz32UQbWDheEHg2YPapR2W5tXRvDlayl2bVVAdV6WFavSGVSzscujftbpv7wUYh4uVUpnBa59rYe0eJ5xduOBQ4eXOPBRz7w79Irsat2bEYkIl7R4mXqUcVDMXquG4OHBSisB44qvRjUMsQqI7S4ZPEipw3W7pvHdohOIpCixcLk2HDttk1NhMubjnzovy/K+flzkDvOPkO02l++L1XC2gMYZtVMds+IvUmPBOWKoiNDmrWaK4uAw8QQh6UOFWPzUwZjujYTbabPmhocE3dsr2iINpw2RkOfGmj8XlwGZUAHKf38jJfD2t5thRdo76xlcVq9JDnDGd4QewzaVV2IuDs/VSPY+rSg3sRN09yc7xeEcU/S4hsh2niUYkS1rdp3URAcZAIeXN9VA/8bfx5LbZElsuT4UZpp8Q/lVQ3Bw4KlwBBwKr0az3CtVpDS4DO8KcN3qMR19psQbDunJgUPRWeruKbPtv2j1Df/J/BQ9fLmKD8A/Hk1R2Ym8F0YqGbHKmJWPdfcVIbMTdVMRs+OIWthOJaMReEGaTY7ewUwZjrdRCd8RR0mL2yLslN/Z7T+pHxhDy5mSgf+Mfjygw4rQ5pzRiaKS9u74gtXpAJA8WIVUNwcFODsO+yoN2664oW0v3T1RL3gSWrg1BvC8rXaSLRcxalvZabeJQB/Uda7qXEYEFN8uhpjQLhLyolzaX7zVrWumzfb/Kpjik7wUngPaVXBOsHC8IDWTlvBbUJpPArZhNHqV2Yf0Xh/tXg+i/TYtj/S1f9b6IFwDZ7xVQm5+8VYdt3ZR0p9zezxPVR/REZHy6C3Ozy0vgShRMsCqHtIbuuuKAJoiZFWhT1LPotmG0fJdkfTl/TZ9FYJcu28T3RepZ/wCkJsKGJNb1UVmbCnt+fl0KlwErbfLiyI0OacCqtFdT7hWrjNdLdepNMnbpVl/PpZ+obuCMRxIZi84oiELTe449XJRB5c3WPDZ5+YUxmBwWt0WpzR4cQhD0j+//ACv5Cs5obbQ532QYwSaLAOtitutI8ub6IeYujQWyjC2Q8S9miWTOz65c158RsaomkG7sjrogzdP6+XMPBDzJsZgkIl/qsogvbykkyATWQhZ2WpkFtzR10/h/HlzAh5k6E8bLhJNZXOlw2gtp7R6lfrB3Btq1UJtMM/UrXRR0zsD4evhP9zy5noh5m2PAZUZScAtthHF5XTRwODRNdHDm7edae4aO71Q8tZ6IfsavdKb5awofsaNwE1Lj5az0Q/Y0ZpxYU8eWs9EP2M4ZhRYfHy1noh+x4o97y1maH7HB3g3y1noh+x4MXhJA+WMQ/Y8N2Tk308saf2Q7gQUPLGj9kRG8FLywfsiSI/ep/wDev//EACwQAQACAQIFAgcBAQEBAQAAAAEAESExQRAgUWFxMIFAkaGxwdHw4fFQYHD/2gAIAQEAAT8h/wD2+5cuXL5QviFv/lW3MC5cuX6LF4H0uAakHvf/AC1XOHIIHnYsYZe6PowBDN8QwB0/+VWi5lrXMEg4QYczyrGXlf58JUG8HWSrF4l/EiiXdrXaEF3eEuRr1an/AJ1y5cuXLly5cvilE6zsI8vHEl0XOeFcgLzgHwWRr0lybdtRxPhrGgZGOyHWvV38Joy+tYVv5GyGFQM2Pd3mun/mXLly5fG+N8Rt2iq+QHqGSeF8k7Lyg8oLopfaP4+fEhp8KoCWgW7TIezPd0ghDAUVHHDW68kMRBTbm/E00JYmD/X/AI5p65NpWfb9uQHIGc0cJzm+KPjDygFm2/BL9KMX8vHJ+GYjS7ba/ghU9zr3lOFDB6y+jNxIagupFxC/k6PO/HXZLlzb1SbTRgIF0pDiEHFS5CeiL4VFly5cuZ8G9p/EoAABoHr6m7dRn36SuizjJ7iZijCWPPrjpeCMNaKmt+ALNphpciK8g6sivESK9o0/WISgVhSdSLT9B0mCxXWR+bzPE1+KU3fACbStbzX06n5niyXLgxxRTZxz0R38R5LH2nTAebXk0enWt7kU/cYM0ome97S3gRQKSWFwctW/JtN61PdPNpIbPhlTdIPmVzTHSs/tX+YBkBUHaN2+brqS6HtUfqX8y46Z6MQ218zxDSEyxgbjKu6Dqo8jLlw15tHwizwLmVj0SErraFK1vH5jvjkdcGybZp4T0Bv5A8nd0upZceDH4eDDWaPSuAJ4dMLLH9F0hQVWDg7t+aG6KHzOZeBOq6dUsFTs6n9coGJpMWdB+4QIz16dU2lZhaA+SV/FPZTX8RmrDTq6So2aZkQNJxssMUWhvyOkXMuLPKtENPg2OvBqm02po4V6RCH1tGLyZ/Et6FviTXzXPUEPJa1uOg1gvS0GgcGG308Z6B+hg6BhTTzLiSZeaW1r2w5/Dl0CbTddia5pQ+kAQ0GJdS1gnHiACd/3D2hAAUG0OCzfgWjuupGBS1zFd4ORov44hWhpW/Ul1H+8P7rHmtXxLpHVo1O06FLlQ1homsGTgtTUlegQgIArCMp8gsivHI18O2bZp4T1DjxRBMmWFRr/ABs7Tfg6zR6Yrh2NyA8Tfq9yZ2jyRGiSnwAwh2SdamkUhCeHefqHAiItFfVafT7zB5TE3lvGwfWYQhC22e8PCOAnCcMxS1X+NTcxZvVGMhgjRe34l9Qfl2Y8dXDVw0Ph3Sf0+qFd5OK2dPzN4cDRw1wx6RNoYStd3/xXE5Nt456gh4Bfu0ImybI8XI5YIYSB4X6AMDV9MOU12KPqR2N9h8tZQ2N0Qe0NjpElkWawq3rBJVewX27oZhFJ6gWz+iWB6nvsQBEotdHSVkPADgkHCSFhJYqIOs5XWOz7wHrOqrshgVtGGPDBms1+ht8Cw90Z9JhNOvA1gURaJlxPoEImxp9oZL4HH28nPQG/kDFEgZqlGiY9SHfvHgxuEE8ArL9K/oleu/SKYv3/AJlFBjT+36g1e/s9Towdc+Z5Rd/SN/uZ1VQs/sgWhXN43flKZrfereIYvr2PJKXCxH1QIYOLEhjKLhoR+F0M+cZjKd9fszeBY3fbtCQEyI2PDNmk1/EsNkqv4y+8dOBzwugxzvIQmkN6L7fmKz25Xsm3jnqCGIbbWVUKdbKczTjfFVmDZNufThuGqursTJSW5sSsL2USYOx7V2/usqdwj5nipbWmK4qHlbL9usoVQmDh1dqx1YTAeG55iO0MLTG3eOJR7D9ITVDkYYOGiEz10yhr/UmkiPZHV3mq4bG7q4apWYPiWKOsJdWup33jkhpBmVHNVHmIQ47sjqmfxO6VXA5Nt456I7uI8Ga2G5fhH44ry0MseeyNRBaqghW7BsLsSqWs9mn54Ai4925qAamn+kFkalZEltbVpl+wlKVGUJ/HtKu4XqB1YmVhd6eh1Zaxl25r3eE0TVLl8VmUSJw2r9DWF4Ux9AJkAt4YIA1HjfuCz0jb4F0nem+aE0ZbPhr88CYyrZtNHqHByjWfdwONs5OeoIYNOQDJtjm2HfrFjngqlQ0iFjKiZJaF0uawkgrRQQeZaMiOxtET6zcQEN5UaStp7im/MMabQscH6mx37kP7i2UHS5sWITK99vaZaA3LL0GYKMGjNbMgSBq0lwDG7eqXUg7jNUuDwXg8EicHG0C+d0Bd/B3h+srlmFQTZerqT3mn4Dfl35GXTc1z1ftn8cDWLgOG80ertDmKrLwzy2w59z0R3cYHWhDt7A89PzLolKy/SEGDEvkSykANuG8UQY+5sIS3PEf75S6heZMpuupBn/j8yzeV1WhnKpcMDWuLlF7s+0wR6rtuHyRkRFFKDiJfC+FcpERmxANRNP8AIjIM2ln5zFGhte8geS2HwG/pnToN5CPSGsMxwTf0J5SEUuYcHy/fA4+zk56grGtcfaFlS58YD7TVgUS+INhIaItQHcw2gmr0flGtFEWzvw35nVzl4JQyoGsLyrUgLOXd/doJVVgC8d4AEFaJCH9TsRt0FF9vrUqH6GraGEiu1aPRhogmBLxMYYy4vMeBlsZW8yAh7J8MOL0LD3oeOVtzyhapcw88NPilOFKj2P8As32tQ1ht4DWGnK85CIIqxuGn3qOl6w4+yaDjnoju42UqBLhhgFAbQWJbdAm93Bp74OKWpb6oVBxCRgAGLMxATJZ0/BibxQ6jhtxcFuktX/kZh9kprB2m+aDr/PxwsSkqyrIRDVq/8Jq1eBnvIbfMBwYdmONEx+PrKb8Ccn6g4rkCbr2j2c42EDgtjjMuC4cjHkyIA5RnYMTIvZTPklkQHrnc/MNiIVonT9vidE05jk74msOlnsVwDE1w1m3qEIER0UvlxDn3Oc3ctdgs0dBhlm9kOrGfxF4IlOsCAliWTv1eqMX9k6PY3lTVOwHglMbzLJT2lvMdusJdTbhaYKE+14JTyoNA+7HleyH9kqaRuWy+ApKh1as2dJgPYS/ODMurzeH+JT7Vka5/7HdAQEG4cS5oZlkyghwvgvkeLw6lN/AzR7D+ftKx2s/s7xfIzGcdGCAgjkT4fRPrH24acFrhyHpEBpRe+SL81Dj7Jo456YuhmFaXfRBvwzOEgrTCwSglW18EXH99VdtkOh9eZRuePBB5fTZC7dp+tLDDYliRRngJV+riFQUxs4cSkYUcC/uSlK/cBSWwQYBAsdSZqNg7sJ0GxIvmx+c4hrPV1ZHN19IZSbQVll7wNwmkWXwEvbBvinHSMwFMHcbMUih1HZmOeqn85iIb1ZMn6hqS2Gj6Veo6SnKy9naXJZHP1mUNJqhDTneapV4dIuoFdtocXZwaeE9MZWhpgJjrU77W/wAQUcBrOLF2PxLrVaV02Z4VUmfSNCWKGyuK9IqY1H0cKiVUehtGIVZ/flAS+F8G0vFquiyrLlrWDqTZ+h4AYtUnTxF+rL6PaXOZbckCxvJV14cszHUuC2BUNIgjaawIEMclRionAMAqD0mTcUCDRbeefJ2lcV7g7MeN3/cgC4/Tz0+DvgsQnMuztlf1AwAAQ6cRDQ9CpXMdXTmtcZYck28c9IYu1aIEmLsV+kGqThUe3Alwijpah+YGAmRoJhqtUUHiVzo1C9XxGqAutH7l9Y2WAhLrURbdlSbOjsnQA617vaOz9tfxiAZACgJaMILS5cuMoAap+Jkxydvv+IcGBZv85aYBziqYLQhUEW5ZNOHzgjvKcKxAhFSnkDhBAgYgsDUhhIkLlh18kvohNTPk7SltJp6qMGZr6pP3A9u9P1O3Lv6+iUWug8L+5n4nAMzhpNHK6cL9BEmAo/b8w4mybeOekNHUax3EWtvOfzNuAYa3BdnZ+cVpb+9KFwVjFnoWPSaIlodIguoXAh5sp0Wkap1DBFFOlMVDIiLWw/UJ0+QQ2mSVLqXhNxccC11SnVwj0EseBBp4GbamAWVTJ3hXsmbA3lSLYJgZYSkCMo8AM141KlRjRK4CsHSMN2tYPqzSoGzjx/UMualRy7VGrvFwnUGdo6nwDjisR7LB48rMQ7E1cNHB4rldOY4HC9JRPlrEUZQvOOekN5FdcyivT8LkwQ0TfYfaEawqDEzHD9hFbTU+naBPzN+/SLPf1Wl7TVdQiX6XZNauN2ZgFBjmMV+RgVAyBNzgMvgivuPZz+JYDJ+VwylDmG1sn9F2pMQJdysSoEup2TMCZ2JbpBdIMgMFIN8jNuCxmoxVXNd2j2do+Fqra/R6xRgM1k95lQSye6dpXv4D5OkEsER39DSb8uZtwdI1KNLbYfzNTNXByTeLPHThfpUzdn5J999+cc5zdxxd2kEuiA7cmusJrg7QXGDixTRL5xh0P9wSjBK89k6eLNRlUyQV6pt3mFeY6PsxQgeCkAJofRjStGrLTTkFC/8AED6Nks4EPA3kPXaIihoWwhmYvChGTF9H91miQQgNSJ6S8LZlwAlSBKlSpUSVNOUJbg8NpWK9uklBGeA8m8uGRsUeSUfbbo+TaG8HNPypRF52/k9HSXLl3weDGNi8Rb5qOs1cWrmDCbzfjtNOTbkvYKF0bqNa9FXIts08Jzm7ipmlYx1mcroL5LltwVZr/lLhtRwL6wBQZU1ei/qH7qZ1H8snUtB0dyNcU/PGJRrR/E0C3fNb8ayzsZcGSyXEAiWO0eL5FqZxGyydQgAliWPHXmRNZHQGsdHWEGOZrXeNJW2cB8bcFZ4BwADjcvguXyM74oQ4OSJXJ9KlfNL9athfzW80JuifaM3ZE+QOsr+O/wCTrO6wbHk9CpUNORhyj7g2fu8AM8RwVnLt6OXOo7F6+gi56IgyYIgkOOfp/duDyXUsZWZhgZ/vHvEYaACNqsmj+kTUi0axyKJo77xdMVxxFwgtwxmLv50/M0Qp9whMiHBxkMQhh673D9pVgVjA1NOFg97I+xID84YZvKIBgwl1BvkORjEuYy4PF43LlzwdR/VH7bTdtJ4Y4VLRjD7ve4XNV/7B7XA1AaQUwTyn2T9eqQBZ8pHf5TVPXk1cSdE25NuGvPqwIBdZlhmdflyDbxznN3Bo628EfVbvweWpgI2yEsGDo/6igxILBdfMbxjeiYjYNN02/qK63sfLzDIMUMIN2rqwLKeiWcFUU7Ws9HZg2KKurZhSWaRzUmt/Ot++G6Gv3kpm2jd8Qu7L95mBFMvrujFRxB9GHGpUSDE3hrzXxvh4GY0lzEtfQ9yezyi8HJ84AIBwq+UaMHbCAYLf8HSbWelVc1f3mbrVfSaORMcNeXb0BifyIB/dpq5Dp4TnN0uDYlsC63bojwWXL4UN+CbdWViA21oedSafzUdH8xJmKfcJ/d5obDJ0d4X6+WMVlss3AkCdRm3zJeoP3wogz6wSRJXX1/Y8CGZiFI7ks5Ou2ikdc7dpVa17qNEq+AkcR8IZfE4HMcpUrMqVK5b4aQzNeGgBrUfchrrx/HKOXsR/T94YuoXon4jYn3V/PDLZQlj6H1f7wLciF8TTz3y7egm4T9QfmZuzVPMM9AOo46rc6h/PBjwaRTwVxqyC7aYOm/8AfvC/to6boFSsvevSHU0VxbZz2iqJW3l0YUbodvHiEBxQLdXeMvZgeC3LCFgPasn90jX3QA+j+OBhBHHgYIqeGCXxuDznLgMyuBIxXMQhMJML0ZYkPdRu49FYPzFM9Sh9HZ8fKZwD1gboNufIZfN/Y6z6d6SueuGkpesqIEfRmWfJwbJs456AeJ3hoY3Y88HWVMZrylcK/DyxBKl8ndupLAZCxHCRCgNBMZj56X5nEcZqVLES8d3RmAVPArj/AFGiWy1ai3ntD6q77nTjm7GzQ9pb9ADRvFfX6RmDNceKWwUmTlOfWgY4qiSpXBUSVK4DBhwBlEeYl0C/Umi8omh6xd3buPHSCKXRtndBQC6tTfbry4L+38mKk3E1calSuZ47ciTBNpUIULdDE1nxyDTwnoBE7NzLNU/KPEXNOJmbTeOkoXLmY4HbT2PMPCf+r+d4doNDvExNsL6M+29H+TWY2XdDeLghZO7pCgW9p+j2iDCuq93WOG3zQlC6nVCAIMakyvtAcisYLleqZ0f9xPofXB/EGi0qDB2I6cMCETHAqIeE24chwvkdJvypwVyhUqVBl8XAgjtNhf8ATIhZ2VZ9yYS68Jf02hOC7n2f3KPUx2uzKP27t9uvC4FIN9cHOiF2Jql18HkgGTpYbjdjBxNBxz0AbR1IxdPrEeDwHDSaOG/EwzRSVrV+qVOAYXpgCXzntCmQ6eB0YcNxDr4iCEP5SwDtETP3i5CtarlsBug6YE6FkCphXqlgwmlLqZOsG4ZiVDTg2iXErjQw4jnndOBDlqVwrmdXGpVwnCeMz+ehcSlvaqRX7Okf+EfJ37nszboEf9yUem5v5E2jikNRODgLTtP4gVd5/wAkuAPopGYgU1PzLg4kxhd+PpAJVNcvmhlBCxNE478tCK1pLTZDF9HZl+aRF2cwz0RWlz9YFcE4msFuWtAkedrifRiolWdQ7MBdq1DP9XaZ0OsW24A+6YAjqamUrhSyCMEGIYLl1CB5xw1l1NEuXLly+By1KlcFca4rw8OFSollQA2dzwwAnSOl0EAALuc/1NLoZtNSpB6YPcShp+nT7kUztbaeek0meDh4sBpF8+7hgCgTok+j4qdizXRaVeG233J81EV5fqIUYsXjlbpABNkl2CJ2H9V5hnoiKPf7OTRwLQK5HgA3w1ThQuRubns7wbwIO3f7lJHn39qIStgNQv8AE1jaOrKxE4NoZpwDmKOSMZImWy0eQ5FJBuZlSojAZXCpUrmqVK4VKiSpUqVKmUFESPX7KGZhvU8TNYF2vrpFyOUa1/mV01np94Vb7V7k0MwLZxqVKJUqNRGzt4jlQ0eXvNuf9KdoaclGPfK23iKoLA9NuJo45znUo5o95gdTX28bjmB6bLFf0RMQ9QhQxvjgKX2JZGtY1U+bc56yxwS4EDhPAjgxCpiEJRHSOON82EHgw56uVwuXL41wZfCuSowlJ6hLRnm/2mAuppf8frAPUmCfWe2hRvvG5WZbPJt7wP5zV/qHUyhLHmYABaBhIRQlq69VE51xudCa8m3C+B6OSH9mW7FMPBs45zMFE3Eh0NZVfliVmI3czTYa0n6QuAb/ABGX6Os0eN270Hdf31hCi8g67wCuIww6vf5HqRogpVoV/MsLuIeBNEYL4CDgBGXCDhPA43wXcvhXRgiZEHguXL4XxqMZJcuXLl8E42y4PDEeBBAI7JA216w6lMPqUH4hTZPvOnZQzfxLipfCYvHQVs94ZMmRVjK5RloiUZ7ydPf9T+xCMB5wvt15Lri3gA2FJMrep8uUzl0QTuWTpQJiM7yoboH7ER1BPrWA/wCUPu0nmX6PSdKmIvgIdNLr36QrrL0DAu1lBLRsQNIN+U+UynhW61wsVDEjxzgqWx4BASuJXLfEvhcvhcuXyhcslErhcvhfCuS0ly4x4p+jIuBK9y/hErKOS9kwxuMGf8kIims0faCK9DeeHfmdj+qupHHsCP7g9DN1dedZWdRP4YnhrqPlLuay+ATAhka2k+o8jOZeptNAh3Jrk7bwD733QDgwiqF3lTVGihWNX8wIQpKDJrWXSuZKuv8AxF0hG1Y+0t2OEf8ASUMHm5h8ltNiCC4HW9UA1OvrIhv52L25dodCEcxQIRwhZfCvEeC88BEuNRlkIpBJfMC5cuXBgy+Fy5cuXwxK43Lly+e5fIsuXLqN9prox816gslTq5Rj3JXOrkMeVKLvi+k8O80XL0qfeUSw1uhkxcXYfHK7ZzuPrPdwWHyYviuxt840Ny6/sqIdfZXHylU61rU8kDhjddc+0V16chnOGO0Nl341gaKGwsinCtRuWVeAvygQFp/b1l0KArNoObbD/iZJU1QE+YCWfJlMwP8AAMyk3Mv56xDyMa/v6Tvq9aeZkiAigjZAQJgbYxDuxa54D2EzModpR8jNSHV67oScCS8AQicThCHASuGsFKZTMzPO6y5hDjQMvkuXL9C5cuXNeFy5ZGozMzKloXG6hsx9QWen46zML6vzOs3XVqb8yAO6AZTyiJAvWu7Ht9oIljY78KmbNIZlMzFv+JWjG9BxfhO5+472o2B27y5W0hnPrps45y6OQDuhULBWWXVcESDs2Std5yfSWWqdc+Z+p/XIj/s6wk/4EHAU6j/Z2uRdLcbHJ8jGxdGfsMZGDUB0/mJrGRVXYrr5je6LVrHyhINelkey/dLrhFGsPVi2hDqnDHch3vC84d8O7hZeIOMZvLQvizLaVlOnNC3SMWmeKqDNteNy5fqXLl8GNzPC5csmODu5BMxyg9DX1JlFmbXoQ0AxHBve8MPmh4ae0DjnCWM2iXK5nhcCoCxuRdWcA/L6xwxargRtBMrejL+JRrXLkZ6RwO8a6BK99/rKorfE7SNBge8CaKul82kp62uqeHaU1Xtt+dKmm/KNsEPBlc3GQWkVkJshvSkH3dCLatfnLVsTR9qV3mDochDneJxSVKlcKlHSUSnSU6SnSU6TtSkrw26y8v0lukt0iuk0ly5cuGvNUrhUqVK4t5aKlMqU9JV8FORUzriLXZpLHZRZK4KraLz6+Zb8G0frAtPnl0eGsYKRvNPB7eeKHgDXgQh2gcjPSGMsDWdCPzQXyd5lBAlaN56EtzXJp/RAuKa1n5yzRKGZ1HS79CWsiBh7zPg677+BOc9C/QxKOkW2na455y3WVyuiZ6SpXCpmZmZmZmeFSpUolOkolEpDPiVKmtgGw85Q0PY8v4j5tVsErx9ZV+Tj5YJgNs2x4/rkxxVHI3qhvAOlNORnpBJfYk/tdY6R15TOSqpmhhoqbOPk0asa2gofuhuaHtF5VFmcv4hnvYSw6kU/AHwo+3BQ1Hk0g3L7GYyvmolJSVlZXkleDyj3S/WXrm1XIm6QMuWbAGn/ADL5bKP+l7wgs2VsvtLKNErAVFrRYnLtwMazkN0rPm456Q/ofzN0NF005G/DRzSHsTBfJt1t/maUjfWEkE2NWogD3caD33h/TAFEGDwea7aeOeP5zszJtynFj66PtA0HIS2YgN24VKODYSddj3CJVuBbKXvlFPxlSpQ+nevv2jaKDmoJhToo7I9/RbugfQsDk04Apsx5iUNU0nSaeE9IPgZcZYtYc404JHjalRx2a/iagzdpsYmi4+9Fa8dSLfm28HQ9F/GANcwA05U6ohpk5R4vrWc6TQgO8QqCJjnNeDWeKFXL4vOeUletuGp7fEVKlSuFkH13qe8uRaEHbP8Axz2lowa6fZ/ZggTWHMJXjGL6OE9JrLHVEoNW3XEHhom83jK0VBtln+7TSd3gI57wH8/SM96JNDd9AF0IBrl406Zlo9aUuso9+NeHvyjwY8g8XlCqIAKJmpwEM59Sr27T2gZjdugdzeXYw1eB7fCVKlSpUri3fS4P9yxfiyUdRioqCNXt/nWVzZB1dzn6VfdMgh6TcfZ+8cwYUfSOJcvrKzHTri92kTIiwnd/31iCGQNgL1ohCbPu50dEAUcFotlnGnIJztKdt+UGzhqQWrneQhweWs7uSQtGD3ILvUEdPRkuFy3w9MDfeD8jo1vnKkHdgHtx6JBQS7vU+ArjUqJK4AdN8HZ7QiFrq4OpGuyjeVB6IHx9ztzDalxph6Rw6po94NFuo07wSDcEcTaapaDtHfY/ustIz92h3JfB3mWq9Y/uucFaJiuNijQh6MOR9M56tmhFkOYU0YDvcwMac5xMG2QsjxJ50H3TQdRUr9kQ3zU19yLWnnLEOU2lTP8As8Gw+DqVE4YDDOuvaa6ZD+k/c/gihQSuibVfrmFSem3UznbohfmWVa+SPDu//Mh26tNlK6MVgQSKSW+j6H2jxFj8KLMlZkeru89Rbrx8y8bg8NM9JkORLiwlfAC+DS9c5BqVDC0xiakAGP2ogV2lNe43jeydTf8ASKMf1Z/2ITSwk+5B6Hor4KokThddAL1daP0u1rPUjhDez2EFIbhyv1zZ6YbGVE9m6PeqPQzGKZ77LxDrdyrTpALtqjo6ztZA7HWVwVxILByPJ8pXIcKqdeUDbMx8BveBwPrnMIhT7Nn36y3kvB5Jhxpn3nSYhe5R43drJ7kBk3G+3CvgGMZT8NHaWN8++f3WVajSQOl3BgdUwDDcvkboeoGeFEcC+5CoI5uu0ogC+hGaIfYdoDAVAbHLUqDK8VS5jj5HiAtiLPwL1OBtfD3inJ3nXw3+VSx6s7HlKJMOs8iX7NfqfqCGRi2v7ESgNz4FjGExbrazT6faPeiqu5ifxGWZemRfnY/HJk4eoueGl5GVY/Q3pOnfv8/qlKazz6P7vyVKhwPFprlrk8VvwAWxFb8FrccR8RQ//AGWEZZreRMCNM+86SnHDDqeJc9Rrsd+jCNI62sXy3Lly5fC5cuXGM3iUKUdz/XCJcIeFDGV7vYjY0Lb5XpfJk2HqBmaaAfOVgtrqwuxNanKLCWym3QfQhCVBQQ4EqVxNHHWekRnqRHn4NUePkPidSnSdWDf5VKVa52PKPWmNrvKBWz8+x7QpR7p8QeDHhcuXLly5fC5cYFsBAlNt3QFYqvfMs8VfR1gk0VBya4eoWYfShqt0bBOV1YygMZvW/8Ad4lHWr7P5gqBjgeh9n4/zPHYfEVwbgej9CDXqcB7DLZqrvvHWZV5z8EGFMLpBweCk71SiJB2TVQ5Rel59ZTysWWPpBSj6t9nfhfBcYayxDRGIlCWnpekJ2SNm9jtA9tFPV8w9QsXjR5l4emR67vD6v8AGLWuq/Lw0QIcGacpz/4ZbvyfFDCxWF09qMLY6HQP9wLb4T+Mxj2wxX5l2Rm/vr+CGnVey7w8HfSv3h3CYCiPBrsw95iz4tPfeWsxt/Zi6r93J7PIayxZQoXV3fabD9tcLv8AiKHoNVtv+MbAHKuq6vI8A9MtjZmKq6sAh1vO/BgNtp5e0K5ms/rEMgDojZw1zGhxP/gbzkHXAaZiJqfECyoWGa9h8QbaxH9WBwKXopzvs6B5lAVY6MKTBw3u0FoEb/HKvgnA9cdhP6DezL9CzhfDpL1RrdI9uCbbmwt7o9ZDY1Xb9xpjMLpt+Z1gD+x9pcvi68XAcrzTxF6Sn6n9frU0yuHdEJ0mQUKbue0MgR3GK+DpyOzi6ca+O2fm5WXbJ2UoaONy/gdokcV/L+UUmv8AtQ0dbjeuiSpkdUe0YqINFvaFdzMD8pmCrUw+XGpUSBLDSxMf1OSdfLGnrFgHvrLCRH3DGhvTuqX7UdG8BBQCoGxwut5WEaidpi1D0w7pe6ppXUD8/wBzTOzxJr1qVl+onu0LG/MbSlHtCwm75HyHHF418WvdyAoasA0zN29W/RvgkoYW6sa+LbyorqwLGnL/AB04AcfsoDXh2XaA6h9njysSKBRWSLh+ZnePFPmSB4NMp1XXg6JvCEsYzbYem2Hd4I2Q1RwNzkQw+IGCIlvl+2V4BY8pfJAsl8tfGhaM7sbXL6l8Lly5cv0HSV3QBu7EoyKROhscNERHZlMiYlsNcDXx7Q0DENDXzBjToljxYkrMvwaKmalxR1Tvv+OKWTBmjCOHM+k0Q9MMyvlco2sBf3zzhtXvuEW6arNncgw5K5BHiN+d+KVsfUOSKmlWaevcuXLl8F8lxgyxKhbUPNYJZ0cWVKIvVlpqpR2Ov1yOBm5mPlAgCtEuMDccR32ip368Cd1AdXu8tkPbB1Ssv5OE9NPDl6U8wUaCh2gSuA8ATaXhi5r5sxbPAmXLg8dIu8C78Hccz6OspNT4JJCZoyIUFzS534Qr9S5cuXLlwgi+DiJB/XfETA0jUQwrBGQRhFu1uu86eBODx/U14VKlbcCqnfTFZShkFQGgTTw1nPGfeAULA/T8cuAzNuL03GT0mqiugZlRs68bGn4hweBRRy6h7WNJC5vkjoeY3V3CXLly5fFCV6S5fG+D6GnwU2j0vziO3wDQZbXTK/gSfpNMujFX8/ghhBADCtXQIJzs3bcv3lb6gWf84Ri65ESsNW4eGUtcr6MZ9YCjs8HXjglcbgEsGL01iefZ77/lcd+Coj1PAdPMV9314pyvLpfpglT7b0NuDDyPFFgzHic9dHw6cmveQ6OUJh4XL4XLly5cuXLly/RN8pB1JQw9ah7odyIXPdSE7NKWp1+U4p9mmUMLeiWfAEGdNNXbL718pa80FkDv/acKIkqmkp0DMBrsHLbBLYjNJszXjtE4oXAyrHN6J1XiNa9Fv5OQ4wLV0CHkM4dHyiurbt+4QACjinosCZ19IyHXZv8APtKAAoDBxPc4TLDFy4Zi4QHn7MbBv3H1IfLSDjcuXLly5cuXLl+grgjHLWo1+B8KjAzKVG7UntUCR7M1sZXl+W8dD2bdT+IIljY6PqVxFWDIrHkYa0UNa9oBgzC/J/dJdnBhs4Czn3FLwNXuUBOZZuphJgOA5jHhspWGDrADL7w2ytM2D98jKNjmTTtQwz/Zyqcrx214EtzUOeYSBWIp/TjUuAL8J/kELrMo/ixvpHBmK0Bl9zp0cQHDrbf9Z0PlH7jZsP8A4zS/aYSarjZnzzVwbtHwwA43Lly5cuXL4XzBbUoVy0Li236ljHOPbuwxRs99Ui5Xt0+5vEVDaGX6pRp33D4fWS8DcZogS/OHYhMeS8SuZjM/qhw1I22jPYTAuU6Fo24iy5rwcxThrPqgnHboD4lOWtqiNWdCqB/EJrudP2Y4qOggP2lnhMgzvBdp04NnJTleOTuiVLjU6RLbzwIyIgaas/4M/ueGWh3dki2VttbJsN7kJ+qge6MdUltc/MiWe99MXE0w5Hn9ynCmuB90NtNdSuzPnCElHf0r5hleXQniPVGFmznSykiBqMmgX8QStaaZ8xqZWRsezCmvrXDsytpd30wIuUVdPyZrCzfVbwF4qRiz0Mu3SiU9jo9ONSokolcXgWDv8x+ICJTIwAMFHbgipQ8RZV+RE0oXXfnJOV5ksfUymEsyGiaxgLcYH32YvhdvT3groVls68YGf2ncZl0sfV1uI2ueF+HqmWBRU08tSuPixOsFYqsdP8g0kPpeAMqjX8idNIP4VMIJ6FcDPpn9yElikroOYxSjWegx3x9AkKGXc5tcd4aIFrNZAcqBmt1vyk1czT002PqsQvJHgr2xmuviHFUYN8n/AKEJC1L1NPymmF0iKqD3b56xK/tGh94ZodQbgHhXPc0cFVOsZaTSGvrb70V4kjNkSLzAylz/ALCgjZaIwI1n7TpN8iNfwZV7/ATmDjSGODvVkQGCDx/2MNk7eMDfzHWQbjpQo0CrWe3WDwaTXg8b12vv6ZZ3K1eY5xTlebL61HURd5h7T0ZjyPzEuQOjnwwNc+5h8METsfkXHbZ1QbsaWvzAgARv9k0ixSXbgEvnor15Bbb9W929JrjXABA2Bp5QwQ4Nx+4asBOEnDp+FOmhH8K53EZZVT9v/CaljGbhB4P1iSXqdfpHvACz6z2GDZ9IbzbCt3FeA4a8XnaVgutF685zinK82X1m6HJHbW0z9OC9O1GyUFlrKmfd+IjpgrGeBC9r66QkIS7VzMFt7Wyn5ktL9oijR0F/KMFPvvmgBb0SzmGmZ6AaY4U9VtWkCjjq+qsN1NyX9lybe8rJKf77zAHWVo+OkuNqn6LCyBhOVjrHsRXv3qfmXE0qbzjRicKOkoY2KdIBbIqhT84TFL3lvPLQki1lB0ytTznOKem2+sclbo7/ALas3hwF6Axr5tY+yDuPqTRldKXKgHSxPpcsmp0W+kJbrthKo7q5fZjI1P4qNrZdW38yEKjRGh7Tulhonty45cM1lKz0wLOry7HrOTKMjLUOkH7RMCnFivnCeAn8OkUdcLS6kBZe/quNxiwQOgmo9owzR0kvpG1FGuOtRHsjzysdatkoIhDsUr5SnROv5vQOcU5XmW+tYGtIe4Gf1Y6wmjwYMIzfgiMt7CPkzPdEPwIjet99+f8AY8T3NL5RttxnB/Mut1gUZUw4ZP8AVO/qaB7cm79uAZ6MR2uZOYTadSAGhy1HwN8AGgfeBHO46ezLyg/zYyRfCYe0adk1Ne5wYxhiXQBZcLC1c9BzLV19sDDd6V9AMNpvOKxaMsaMaGNHvvCCWGm0FDsK6eic4h6bL61nbp+s1oWT8x1hGEZXA4ggCikZfD2R9NImomhgS5/Stw/uIgUG+JnkrIppguhNaTqAeH/1xw0/fig6k7c7jO8wgA0OejzNfgiqPsygja7jz1jYJVC2OW/h2goGgfxpjGOsIw79DXwhqXT9v5iG7rxErFLDsd4WqupaDqRcMrG4NYvJg1K7qoe8z+7DEqFbpbQAKCjp6RzinK82HmRZ6egaVWro9p/S6TVx0mpy1KlSohvfTQ941dW9LzwLoymrz0l9D0sub4v5D+5/J+lMKOoMf+uGMckO49PSdCa/CqtOrWh+kwtDFWT9xA5qNjwlNtcMtDEEMBVQZWPICwvT+49SzXAPH+TUr3dYcFZaLVzJQKp0moWa0K6oM1h7xjoutwdaG1YgAUFHT1DnBPTYfWBqQhjx/wBZj61YZYo1/wC2JfuFO97Rgj0SdLc3qeI/Yecv+0stayK8vWEVneBdDOm95oiPOlvHpln4jw2nUmYDPZ/2GQUws+GV4z1Im2hFA1B/hzAgAANCYkHYjb/EMqGX9n93mVnL2IH+kSpKw9c5xTlebL6zpa0UfoUvpHTjXq9uE2T/ACXAxmyxO5+4WGunj3JowQSyaL4xr+/WWTmhk881VmKdTszqTxAd0BOsOkTtHDXqfjBq/RRM9H2qGLIKJ4IlPUilQAZYTqun6IdNrYNT/Uqp2mSvlLF/R65zqnK8wX1qZ+v7T2vHSg4MOU1m/pUgu2seRBy1b88bfOPJTU7X6izAJKv2SUR4Z3TxGg6G27P4glAfSv4djRGBTGRqlniY8SlsBVdibvqnGX+phrg+4OrEGCZRAQ12dMr8Ac4pyvNt9bbGdTLhLX76fSuDpD4HCI6O0ys430vCJZXrb/ekKQBZgn9fMYjDVb7kTydXRrwAvo3Ll/COkrzGSiq0wjetS91F2gLjq9JZQOwNH74QOGOfb7HwBzinK8ymPqs2cUtTNN5nwVwYQ+CxlLQbdYYVTO5U3AUIRo2RQEa7LyPrE4R/FvDBvrnv+5gsyQXjcuXLl8CHqPNcVEdCtF9B2Pz85butn3zNzNI77TKxPumJfmrBqGsPufY+AOc05Xmy+tc8aM8vHXgfBCu2yjVdZk67qW+4y+HapKfIr6zsla2+uI1xHVTzQB+Bl2q3W+6A3TdbJWM6L+CBnvRLIN+gMv03muaY17lsD+8xaVgeCK03WuVj0m86fT7wVBmKmiR3dLnufxBAJo6euc6pyvMxj6raFcexU2478H4Hfk8x2UIA1b8nh3947Bs4PDK8HwLJ5I051tTfyTzoLa8/7KBWejj3J4Soc/KXyXLly5cuXzvNfDTGWuUfKrmXLy5sM4t/79IOgAPaZQY6R1jqmCV+j8yztz65zmnK83GPqWPQXMEAre1r/Iacd+Q+FxXiYfv7V4Y8En88S39uHPyli3GdJliVeqmXtHBcCE0B4f8ArmuXLly5cuXwXi8wCdJqoQRX+6wtQWh3mooWPs/v2lRwaeBhKtJHe8fme7R65zinK8wGPqA07vnAzMv2OTeHxKAQEdSJ6PivppNJEWAniD8Zqih+4T6o/wAxLtSsaB4YlpuRteLrDYvr9Yzz/sHscty+Fy5cuX6O014KjuxhTRD84BFGn+ZRNRmlW3Zr4zNE+u+1K2wa79c4uvkpyvNxj6irFrRDDVoce3JvD1mbR9RTVsjXu6x6z/yRrFilMafuJ5MhiFHRp1PEQvSwteDrHTIaJQ8IKEmiNjy3Lly+Fy5fO6Iv7W00Xjy3FNSt/BrHSaqOZol4jFMJoau9k+vfY9c51Tlebj6qm0iZNKvYpPvDjvCGnquvB4npt0z3oPiFo8P4ZkwFL+7BfkwkpqhMJAONzuvuNpduX3vDNeS+Fy5foaEcqbOpDOp5nV9oTKrNoux/dIKJqct0j4ZYO9z6t9c5zTlebD6v8faWLzOh7OR14beq8H4B3UPwfPUmeMULo9E7nNVwCahgsYhLfqfZiLZd9IzK+7uPIcbly5cuXztmgFrDCvpD3lp9M5umF6+r6fThp5AzGfQoZ+Z65zmHK83H1W03jOIy3X7bk1Q9ZhH4C5QKkUdLuRKMmMS/Oko23dTwf5BKYMv8dY/D/BTNSNNPyxstorl5h8yGEbPT0hhAWxmi+03bSdDp5Z16rO3TgzaCnhomiOsN9j7TBXdX1znFOV5uPqtoxq8zL+HDk1Q9ZhH0X0RmyxaByHP8Mysw0/I6zrsn/SCvi936laE163i/yGR1LZ9usHdZTrLJZyuoZ0KcvPylXVNVClWiW33Y7iABf7vsexw1jDZw2Q0mkUZrk+qfv65zinpuPqhQNcw6EDB0xyOsPX39J5tuOnFq2TpPv1l5RabfhtET5Ivc2mpbRv7kyYHNCvahKIbLH56w3mCiVGy2sZqdDq/cU6ICVVRSMl+dDvrNGmNS/wC9y8cx1pEpQd2X5RhdJXR8dISG1Dp3lE89FPc9o8mmVNXGtU4vjskR6hr1znNPTcfVzRVi3vNOR1+Kecm/A46z2sB9LaEVxui/A/qZ1LwvhmLovlF65J663TClUsWaVFtj5TXBe2EsXgVC2iWBEQSvUXtCmj5iZkBUHF04K3hjxCveJjxM/svXOc09Nx9Wgaduwbjrxubw/wDAMR59RAAXHm46tnswq4fJXZhZtf8APWKD7EasFzQMzJrqUEDVj9jrLkb374dY5R70g14sdJvAm024UZDDhIB5gs+vrnOacujm4+qynhC0eF/+DqcLxNZp6HRNd6nhlte1v2fWdRiuyBzZnRLGb5N+Q3AB4EJbJzt/5AElobcDizTCHIakd5YcXe/rnO6cujm4+tp9Il8h8U8xwdeZ43KnmsOP9zz0DtwIREhag3tD7zKDGF+96v44HC5txHM+Nx4dl/n1zndOV5uPq/KKH0j0zkfgH0j0CZJ4adOv3IbtB631O0MRLGRgWroE1Vqtdc6xWLoX1d3nYc1bm/4PXOd89Nx9X2Cs+0eu/C7Q4npXjriLfN9Cx/7DFJC9DEXtno2ZeoZVa+f9QhwzAaf36xCwWReOiwyD6xzunK8n1cD6v1SfaPXY/GvKRe7bk7P90mcsHjRmQ+6fWBiAcIr1tI2r9o7Xb1jncOV5Pq4H1Vgg+keu/APwdy5cvmeXfmodx/WX2+3rHO4crzcfVydhJ9o9M+Ef/HqJdhi9EjMGpZ9YhzNOV5uPHf0m090+0eu/+uBFmH7S7uD1iHH28c9Nx9UZO6V8o9dj8PvzMfgzl7whG6aj5esc5pyvH38Vj6lu1B9I9d+Aebf0X1XmOZLsynHcv8+sc75yvJ9XA+rT2mfaPXfj34nIeo/H49YhzdOV5MIIkqVKlSpUqVKlSpUPz8+18OetXwz6nix8jPMCVKlSpUqVKlSpUqBAhh5McrxhBwHgVKlSpUqVwVKlS1t6Z9qV/wCHXrVK9YObAj1/aXVTNJUrgqVKlSpUqVwHAZoIPQnhPIa+rgxt7Zmzx/8AA1y1NM3+o/MT5L1QaSTj4ehPAOMsPqv+7MHeVh4lSpUqV6lSpUqVKlehUqVKlSpUqV6FSpUqV6FSpUqVK4VKlSpU7oRT2H1f/wAk5DwhzpBGGX1n/wD0ztKwcKlevUqVK9OpXJXp1K+ArmJ1o/ABf/5BBA9FI/AP/wD3pibf/EHm34D/AP5B6apXrgAF/wD8TlvwAAEr1q41xqVKlcKlSon/AMSmZUqVKlcalcK4V/8Aun//2gAMAwEAAgADAAAAEPPOMPMOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONMMPPPPGxZtANPPvOMMMMMMMPPPPONNPPMMMMMMMMMMMMMMMNPPPPPPPMGeCtpe9PLEX1CPvqve3cccfecbTdTQ0ZfTSecccdcfcdfcccccZ+7/wD8899l54hlS7Dyxh2o1KQIT+gQwwgQjboBWIaUKKQcecUU0gUBQ6088/2LfnTHOMuoRdxf5Tzw0djDrZ0BXc9efO6cHfX2CqZ3c2Ojfm1kV03nW3iIQ78yZhCQQVo2N4wCzyz2RBSEB/rzm1JJGk7jgyIySsBel7qh5BTxjiwSiqITKQJZw7SjgPD1iGjzzyFSEA1uoTcb6CxpB8W10eVTsrptBaoYSzDxDSzyoJS8RiZyg5TAlbU8kATzxXhWiq/5uTxJLkFZEKQ9SBZPrZRTCaIbzjyhTzwoICVYwQZRZRzn4HsnzTzxWBWRwZobzBLRRP4BT/I2Oxqx0G4QrXgJ7TgBxTwJSk4ACagAD65uDOHgzzxkAN6kIhV7h6t0hvp2/vbMPvHmupW3nXnJRynyyyJSkSIQpLDyrrDAOnlDzx3xei1+LTgAl+jlhxAYoaaYv3GoLxfkRzDw776a74b3DiA4jCiYje/KHnzzxVhruWQqi8Bzjwza6NejhZM3w25+bzAngqwo5Yq9y5lKRg4g4QS5fH7T3jzxX/B5Nj9iX/Y7HbptZwEI1U2GdeRX1mS/rzBRZKTDZnLjB7rIZwACK5CfDzylfgdHTsxV98Fr+P4FEbd4cyF3PDbjMp98C0BA7aKrGJjKoaCxZ4MtoKsbzwkfkjmAGAS0dMz52SLnGm2o6vxE00ht7yGuFBSQ4rosTSqZqjiT5nOqIvDzz3Md9hnIYF7S7Pp/wWqOsJY+nbL82QYxrA5a6mD64afLqTDZSRCyy5vK8zzz0lYF4YIYvBb9AZIqN+0LbCj0SILPELoLB/Q+M3d5SOAhATxhywDL2cwPjzzzHg2pLQhW79+d0ITMmihLdaWjF75AbjYnyXlZPzOUNxiL75rK7KIFPzPzzxRGjkjAoKZPL1qc+nrtdaEQI0sYRVw1kaAarVui21wec4v3itCKxAiXZeDzzj0o0x4Rw5QgTj4eqoGZzxoIhBjM2hy1o6lMIHH/AHbR0k+2GzTOO0fc3L888ov40XmARo8mzWvGjgOvzlow6z7IUH8uUGYfls8F7xCFbGYVoH8rEc1grs88klMW+JF5bwWOoIYD9WuPAB9zhiYkD1Hc78394aXn01b8TmY1vCpXLpouw88YiDNYPzKD+HNxsZWaAZgaTfOlrQ3oAKGYldH/ALU8DlPuI790AiUoJ0DqjPPKPjk0nrjalYJzlVcbu64g3KvyEmpu6SaJgE4l/deUWz+p54JwH00Ua2ouPPNLrtVmqBbCKQ8pr3/F1HD+vkabisXdjistfDhh6RRYwzIi5YW7Gx6ARcvPPAO9vbMzLBO4/Lss4PFrs9gO786HN52vuwk5iSSS6szSVXn2A7O/E1bx0K/PLKy9PWFB8KgnLitVXP2FNkOzHPk3cNrAHMLQcfmNb7TUc6avfulzF2V2/PPHL4LoIjqz5X/KwpufvOxSkklvCm6blARkMGGUlOHvdRfHj7+fXmgZ0Eq7PPPP1VgWLuLTNuUohg5Y/JCgssEtubE7iG+DlKQrPz1jXQzLQ4Ot3hYWQ/PPPFOAf4d8NSk1KXCo4Ag3eVigDOrnk7fSFBGpkhCdgZBy6x2BB2OWCpRC0DfPMErSzOFyg29uubjulo/1DvIJz24CPbu8iIkNmCLR2YWhbHA+nv8AT4Z0azjzyhyBBmS44ubvzS3CkDOP6k9nczmLPT6BcjzuRT9/UsNlmJx8F6nX4RuFSzzzwQyBQN4unUfP9j8EwZCm/N/+oK4z0+oCd8RBjKk8+OkePIgcvfRmw6S+vzyjhkZd0vejdalHbzxiQhG9w+qp7TTzyqsmDD6gRnyQdS6VK56o/wAVkzJ3+88oFwJwa58TEc/b5JvfwkbP883iCCxq+sSxLr056WClQmVkmU/FSR0v7+Xt88paXf1c4Ps4+2iRl8mq0188ay88sOGp+oc87GNcWLb2aw3DsaXILOLs+/8APPKVaQ+/ffffZvx7CuiAHIaUBBlNKEqLsnOkKKlmNByE04clUlwl9aVYAn7/ADykHS+w444477b2h8HDHMRP9qyYCRpysEe9sQDKdSO6NBl5KrDE45zER5/nzylFDLAgQQwgK4ij3cC62mfU/uhZ7zgSrxtsfa7nmTH9uRlv1eMAAQ/kdf3zxkE44Qwwwwx8a5AqjyKVO6ZDzzzCGclD31xp6Lwz6QsNNOV0wwwxjMmdevzykzJejDDDDD+K7YhiiA5N4srykvVPEUSkfF1+4bCAyqu2tPDDDDCQyzV//wA858KNFNNNNNJy++oIAQQaGdgo8bGNn5s1BTZ7UYMTnYpiLtNNNNNZ5wr/AL/PKaC+ecccccTwCjpIgAEHmphcltVrb08eIwVmMmMZy6JTC0MccccYZQmX/wDyzmjsiw0001xfTooAAAAC5Y5ZS2FLclPUulaQuFnf9QarDuQ000011zajc/zz9SPhjjjzDHmbpSgAAAA74pIgTY5bmYNW0us/0f8ASrJwcSe88w808QXA/wD/ADzlxafHDDDDfOobwAAACZYKKqhQLI4LOVRBc9v/ADtFiAukPTwwwwwlEbA/v84r9efFNNNNYo6OoAAAUqGuCAoeOqSGGPMpt51nbXZhUk+3FNNNNNdSrMWj88rpeP4wwwwgcumEAIAUyuiSESWWmaeWWq0oPlo/sIs6Y+cSwwwwwkajBW/88Pz+rMMMMMaOS+WeWAQMCCCUC86m6umaoiuRsh7202g8OsMMMMMMImXhWL88vJSv4wwww26CWQiIAASCCGAO2GmCim6oQmeyYokuWSWuc0wwwwwk/vN738819q7+/wD/AP8A4mDCAqqAUCCCSAqea6ie+KocWQMjt866Se+Q3/8A/wD/AP8Aw1qQ7/PH+agOvvvvruggkIqAEEgglgFthsilpsqFHgggOtPkliulAfvvvvvu0qRu/PJ6R3GsssssDAggKqgFBggggLvGqgmtjqELgigrnqqoqvlPcsssstsPocr/ADyXgh8QEEUFfhqzxggASw47JhBiTKrYJwBRY55RRiDY4LpzQsEEEES5QLdPzhmotrDLLLKAHNBbWK6rTLKKoJaSqJqbL7ybKIoLba5qKWhvPLLLKZRpGBfzxuloxLOfP/NDAiLDQLaTHGSQ47CRiDjCqJjCSA47CxiSCSrnv/dWuJkrjzyxuP4EMM8sMTILLrL777IIILf77JKILPf7oIJLL/7pKIIIJIg8EN8uErDPzzyzywM89s897zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwM8csc9zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJREBAAICAgMAAwADAQEAAAAAAQARECEgMTBBUUBQYXGB8GDh/9oACAEDAQE/EP31y8LwP1bhcuXxYseLw1+r92cgg4MWC2XLm0fWHxqBbLO4fUEevzDtLlwhcywJUqHR5od6J3iI7gJZ+WlkaNSsPmWGDYh1z70QAVErLEig0WwpK0VLuoP5YpR8MsMUbfArSoPmXNO4H2S3AldQGjNNflmmM9+CWEuW9QK8PUPqCtkWaYDbc0wxIr0yzX4HvD4B0x8IMJ1+FYZYbZ03TBqAbJrZg+2GUnUG9ncoQ83vHvwXQz34IYLmoxc3Ll4Wo4tQdto2hmCJGCqTAK9Q4JDTc6aQX8h6j4oswLepZ3B9cKYxpINlv5BfjKGKNlRCshqMDeWVLSG9ncG/K9Y9+BhpTwwwdsZR3C2PtcMEIU6FQEBvpEOyCt69xH8qGtQ+EfiC8XKYSMNT+kPIesvgFR78MAqYRY6xKLqVbSUj4jWVEpBWPT1DNoj21LLcdagQBLXqEBjUSMWpXyDB8T141dJ78EjTNGmN9OpYlnUE32iDKv6gIsx6rslR9Q1PcbNy7m2FGAwLLl4SEGdw9JfhfGTbyAMXWo4aL3PrRG0vICbX+pVbKSAKZff9ME2Ev5KYTVQYMSVLqK3B1FgzbuD8h4D+JhsHvj1uAu73Ck6nc75piAlENp0wamldkuWKVAYK5WDKQUw4XCQS+T47g8ASwc3WppnpndkdnbDAYtEWOp2jqdJT2whIoN5MmEMVGXBhTLSAtQ9OD142GmcwqPN+kKNSh7SEj0l5pPkXZZ0P/E/gw8PUYfiep43O0MJElSoMIQ7Q2Uz2IFw+N8MJsHmNo1sdz/ojN9RLQzvuWkNytQ4DGCS5cWGUlYrgLOp3/GDNMAy8VKm5fIHOKV1DrwXXUVdkFEYEEuGASsGHAIkqVKlYqVXAJRHUA9oI7g3wSDx9bkhbGG4C1L57qhTfqGuomDbEhcpIDLSuC5cGXgJNRJuXHcqWwi4wRAwYOUl/eFhBRp49IJ3AUSWNIWl/U67xeTlNHUESmAzcVBSXHBb5FS0tlM6hFML8Ny4y2LEIL/JaQyolS8GlwOSlfWKmzqH3KXqLFD/MpN5qkpKSkpKSspyw4WVQEly5fCoxeWisKYXAYWTvqWYuXnZeYVGGVRHvjuAy+ZHA+HUqUlEpK57S0tLS0tP4SzCuSmL4Eqe+Y6P8wy9VLtQDO8LLlsuGb8Frkd42cr8NSsDlBKYFNZcnRDO7Dq+C4CVGsErHvm7cI4O4P4ScWHEtYQHfeFUq2oFZXAZTBBvPrkd8K4GE8zL5OTtCIqepuqGjg98e8mo83qHfgI4qVU78mhcpeAe4T2eiG1sesVk74iBXKpePWDfkSdd8qlYrGxKjD1Di9oyAjAeqHSObwd8DxbwkGoPlqusVnWjUdKxUYluXqHFe5sX6gbtnvQfXE815SsX5DK+Q3LsiyoGXZBd6sOkVEuiBhj1DiPc7f8xvFkY0wby4PwPWSvDeSaH1KtCH2aZ7VYGFJTAYMOHqGHI9yokqCUT1PCp14dfhXkn8QramDBgVGPb/AOmXO4l4728BdoYcjCJ/CXAwEUP7LzU65McXL534iVjhChUKobiftA+zJ3GHswyY1hMOBtogmotFnrDt6n85tgnU9wTwsXNZqVK5DzWiAjBBSDUUKceiyCpd/EZWSjLl7lzDg6bIhDEHtj6It7gHuWaNy1U2QHplPcHk9ZDn74E7xfF6iET1vaJ7JeBYIgPbLN9QU6iSlhnMOR7hzBSWtxoIAwWAZWXqHcrfNYc64k6nyUPon1pD2lSiCSogWxiZeGcTtDmtMIYwo6lHZHSyXh1B5Lg8PUvOw9R2hlrgBSQAKIdQ1iIlcsM5xO0OaviogR6e4LpgxJ1LlJZxBiuRkjKgE/2iadIBLuE63Naf/I7a4MM5hy9oZvF46PgKKjdLHuJxqBXlsjfqbU9wKgmo7amuLDOYcvaHM7PhS57CCmmWnUBlEow5ed4qeoFJdKgk6RbV5sMphy9sHKoeMWQZpgr3UFg+dY29SoEJ08DDvOYcvaEOQonkoiGO5B6sOSpXPTcrf5npKFPAZzDk7Q5C0IdecWCbh3XaDL8N4W03T3l6mvgDOZ649uZuB+BUSykgjBh4F1O2uL5zDOYc/aEOPX+JY2Rf7QnUOTKi4UN5Z65xwZzDwxDNy50/i1B2IvUWdk/hLZ/hGae2bfjlopcuXLywzmHP2hyIN/joZ7iN10yhQhYuFUTt1Chrka52Gcw5+0OVD+SLCdCDv0lmiCjmKDzYZzDn7Q5dfkfPbTU334DpzYZjDOuPaH6DqV4To83hmHP2h+qTb5sM5hz9v1aL5jDOYeOuXLly5sf0gtEZcuXLl4M5wDIqVKlSp1Yv9GwH9lSpUqUy3AJlPDH9VpcuXzuXL43Ll8bly+V4vFy1PL5JhCoZYlx596m/0tzfNskpA41KlSpUqVK/T1KlSpUqV/4D/8QAKxEAAwACAgICAQMEAwEBAAAAAAERECEgMTBBUWFxQJHwobHB4VCB0WDx/9oACAECAQE/EP8AnZyBp/xaXgGuKwIrgGxl43NKUvGlKUpcXjSlKUpSlKUpSm6rI8B8S4EufSr2URSlLm4uEfQSLR8I2WKUpSlKUpSlxSlLmlKUpSjaYtfAwgokTFFlFyj49w02zqMUDE+FF5aXmmSRjQmNCC+C1hLmx94XFtJQw6T195S2U5D24NJovsIQTgvG8rL4IXZZeNlYW/qwlyfq7Q1LSGL0o1BF3sYnpOtIomSdD2NZXjeJqiFicmNl420Tx2Uea+U9lT39/ggjEtm0NBLoeUx8BeN4Q9C4Lzg2ir4Jzilsc9ZrXydn07/9E7rTEYJPRHwHwWzrWBi8bwu2LBckd778bdipRwSHCEeEqSRfsdEz+5UKzP8AYlIg0K/B+/Ea7H2XEEd4+Hze6yuS8k3b+ztjfYyLiGvaylSo99ISPs+YM9I3p/Bum26ZVfe/2H6FRYmbFDXJoT3570LhMI7Ef5eIN9J+TQYyaJ37Z6JoSYaWj9s37H+XRIgasVgWJtb/AI/nZJVuz/DGXD8pOTZFyy+yUanj7DwuKEItPx4Wpaw5toSF7Gxb6PrHRY2ndSPmYxIVFaGRoR1U7vsRW7Q2wXsJK4vZnoQgou8GHinoajp9jVGp4u4xi4zCEKXvwt7s91diSWvs7dO62N6dP6/kUtRoT+PgbdOw9RaboWMY49OCV7NMcCLFDRTwaQ4QYgspBqjU5vHcfgQmPqtcG+KxeGgg63RHp+i4ys7/AAIR8wv5/Yeux6GxoSpUfyv5/wCj0NO9DEjuQhO5Pv6ZqhMT7Wv2/wBHyMcwUaGJiZEzodhKjDDQ/hzh7j8X+XwtujpYpcRNUK0afZR+eb4+v3HbcH1/52Jt+8B1fIr8DJOMT9VNer/NDUiv19o+b26PvBYUo8oUzBoZag4x/EnHsPDETlGfgZOjGNzCWdA7xf6xluX9hNL4H6f8+CK4xL9QtJN7+Sn9juZWn/PsSJwdsHHxbyalES5BNopqj90NTPY9+FCeyC3zyNtBk4qNeg0Pr/Apux/6HZExiFT2IQpfK6IV6vfwyD7X8/6J2m7SMIPTYnxh5gkQQgghRo8CvQW1H0BiHoTjPfiS2dHPJ6Fjax1hZRB9juaK3aG5nf8AQWKiu2PXRD7HOg3WNCENDWGsTEIQRShCmho67FH2hqmhqJhNeyPg0xxydt7z1Up3KPMJiFgSlC0OvehNpkijGHixA2PFxSlyUpcEy4Yu8D00EPobLgx7FmYTHy8EPaDODXsfwI+Wuk9ex6BvBMsVCTBRTsmW+EaxWXNExrBIQxv2NGPJM26Gmszwyaq5SHQ0Tv8AcaiH7r+xGRUvY1pIL2KNNCTYoFsDKr7HcTaXAIn1l/In5EnyJBPASMdDFD57IQgiEEWJ8j+GGUiH2h+yENV5+i/AYmE6R72FV/D7NHBVs9aL+ROVgTFZRZZRRZQsCkTiCQashGbKUpRcQQNoZWJ0dYhBNoUZorn1odsrWX2ES0bNDE9kIJZXBrMIUuKyCveNF55IIIIIIwThROCoavY1C4RvHrn/AOmZ2ymyWx7RCQhwW+hOSSN1i5YsvCTbgkl2JH0NJ9iloUt7PevDMIQhshpnWmJMIZtUOleW8/Eds6KHoEhLCBJI9CKxk7ws2IXDy3jQsUavYkhNPrE1hFEk+iEy+CxCDQvRk9DEIaD46Sg2K2hpoXYnNjdXKViUG9Z9WEqgxPYhMeW8JVzBSlKk4MTgl9nyWHovBCxBoaG9MW9Px9TGmSR6BMroehvNjonVRuYyfglqJlPg8p0JOw6vwS9Ew1mlwxiJioXh84dskGu8TC6H1lrENMvypMNHha4UvC4o1CSexbp9nQxsuVCnbNRjeFz6GN6E2z2D8Mx1GsvnCEzREEGy7zMLLWOzos6E137OtB60xsX1t/BsmkRW30I1plaELBusQufakX2JpaRXY+AuhqrDXNInCEGjohBqjX0WNR464QkJlHQfo+jsGvoaF9+xKauo/dg9/wC/7j9qEpDesIXPtqvoUYL9CTDH9Ya3mD4Jc4bT0JvY19Dd98JmlJhaGoz2G+kLsRjiN/Q/8Hb9e17WGhHYjOyv+bwhC5+gKMIVptHYuxDTGsvM5wmWiEzcsomQb9IpdsYJtTWvQ1goKGk2/KF1BPkTHFppLMGiRDws6Gsbe2TAh7ST1ilKVspR5QuyUajgpS8WT4JiYmIWCCW+/ouGsa1tfHoukSPXz/P/ANEabZRo9k3cI6tdh94WxzWC+F4qxz3oRMSCDS7H8owe5DEUpSlzREMNwdPhS8e+xt2TEGUY5h3H+H9jx3osoIz9odnP5IiDGrPtxpCymJDZCduEE98+lUYnn5MDf8iT3sSgijQT20It6HhaCtd4UpSmzzXS5yZQ2hP4ImNNdjzDRjfyh/vB9r+f1E7p6ZEKlyhr037v0iIvY0n2NKkv0L7ECmoxpuhGFuuDDqLqJicPYPrCRBrHfZZpj9kNEEi7JR9m7I0KP3fp/wA+ySumv5/Oybap6w9XcxUnr+N82+XXNdz2NRAmmRvZ70dphMkKOXseG9CXCZ2toi6dkHA9n2NdC+sHZaHVdoemVsSbcQ4i4/S+Pt/4FIT15X1zWD2IYmJyHYmC3tDA5qhNKNPRSLF8hIusNwbvh7JdPsaa7ILvQtuwp6v7v9jpKv4GG9P6/sbYt/Pv/QoiTyv6i5rth8FmfY2njPZQjpid4NC3F8N+S/JVEdjRDdehlJ7E0TxN4XDrm+g/AmQljS9YBhXyCfxvgnuDQHTY5m7EiS8bfH6i52f6HwfOe1QzHo2hBPFE+T4JWRul947eRvj9fBZffksTCQJY3W0bQmJlLzuN9FT7G68ahqk/G3y65NRnfj68KcPkGlBF/wBDX0bRSlKXNyuy6LPY2/F42/J2n4jtj35k4L5GntDV7HO0UpcUuUqxaG7nsL45vydv0YnBLWxJM9w0+xeFOyA66yuzsf0Xjb8n7P57/SpkesRFQ2H5lfJfyJvkXoRp+x4Qhdj3xjeF4urbTF/Sp12IZT7I7gcOMQFfmVYY8vU8bfk9D71+oR6GO9mH1PsUdlGIuHmk+NvCz9ec1f1VkLvZNHfNt1428Lxfu/VNHSzvwbi8aeF4u8b9aucPB6Zn5P3D/wCDh4DpnfHfm8YfgfOeKeJojE+bZ3wPiWCCCCCjEJxhCEIThCEITExCE4whCEF2LasggggjjC8p+EP6MiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhDWXP94DXinBc/9lCEIQhCEIQhMQhCEJmEIQhMQhCEIQhJTwf3XgpSlKUv/DUpSlL/APA//8QAKRABAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAQARITFBEFFhcYGRobEgwTDR8OHxYP/aAAgBAQABPxD/APdXLly4MuXLly5cGX/+VWpcuXLly5cuXL/ncWLmMVj14PiUqe0pqV7z2ntCIJcuX/8Aib/wu0Qc/wABTrhYQMH+LGKp3Y1lHMfP1EnM9pTviU7ynDPae09oZZyywO7yzLly4Mvpcv8AhcvpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/43Lly/5X0vpcuXL6XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuOSWw7FJStwHee0C8wPfMPOW8wHnojcH+DFRKpUZlXMKKTcctxF7ntPee882e0zzcQBVgDbcAToAS5cG2XLl9bly5cuXLl/xuX/O5fQ/jcuXLiy5cuXLly5fW+ly5cvMuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/MuXBlwETQCrFlLTOJnzDuZ7Q8oG9we8v5lvM+eKD/Bjx5jqUO4peY47lbuH3j5RrzN9z3jI846C1AHmKY3QUsG66LgwaJcuXLly4suWy5cuDB6XLl56XLggwLfRXWnMWRzhUp77yhDGcHuItS5cuEuXiLLiy5cuLBgy5cuXLly5cuXLzLly2XFly5cuXLly5cuLLl/4gAQMGGroI1M6IMU7ws13DzhnuBvcNdzNuXpnor6isuEOr0rErGOXmILmb8xrq9Rd7i7bYs5g63me894elKBzPc8y/8AWErSG/e6/wBy4N1ArbOP5suH8Teeq0fwohIVgcp3abhxMcU/+TyxcURGe3+vxGiaohpW3jt3PqOgOCaV4Wvbn3BAKsc2ZuL0PfS43LiwZcuXBxCMHpcuXL6P8Llt+Jd9Lly5cuXLlxZcuLFlpaPUXB6LgwgZdFzCdLlcy93eIZ5YPdx+WZ9x5fWZcEeo7CEOr0vDKxjg5jW5jt5xK3cpavMVW8xXeXXLLb4ne0DlxH48qx275paYiyqi1EpMIvMuXUtuLiGoMWHd6XiLmX2hcJ4mossi4l8AtfPVvG2uLl2hTa57T+2EpAAKAJfGOtw1oVhlzSat4lWKKwiw0hssMVUUH0ghbo4BxzmtRUgy9wYsuLLzLiy8wcZgvEuDBzLlxcS5cuXLly89Ll1FJcuXLly5eYuIr/pFoi3Fly4suDLly5cGDHiMIU6D8Z75g+WGW4y7jXuXpTNcvqOxFiafwYsMVEfwlVzf2jEXUoY5y3Repa0JRV2Xb7dfcyFiWKDs4tt8lTcW31DR4jdwxDpc3M8zbKVgTRDUw9CzEtmotHmepeIZjsdMNqtXwPwMqijTSlcrywBo0YnIuIThjFML4Ym1qe0RJQiVZ4tF/UauAwVX+3muSeJwy8TiMWogYsWDmZqXL6cwnM5jPPRnE88RFTNB+ZfQzMfzWm4BKYAHljYiUImYkYsZcsly5cGDmOXlEPhJMirz2z9MNUbO5DPcW41xGZCLiJxHglMRYh1ZozlHuPcbMef1KLmfxFPx0X7xqNtd2KwPENGAD5aNd2AoMAKAOAhqYZWnvGr7TMLqK3PmA9Lzjc5xDUtjMJLqF57H/ELc3sHsyexfRDgdSweEn76KBN5jeJbeoy1ONaBWUON4Aqwx88dodqW1uM6PiDchhhcr+h/5K6GbQgcq9nxD3UUCny60q454ioyRhBh+ksT5Jd6FClXi+0/rZGdCHOHYf3plbuMWXHU4RZcyEHpbZ5l0+ZbBHU5i/MQ7y+jN7jVTnpiX0v8Ahc5uVFEFJNWlgCGYBEzEzKIh8fwzK6jmPMGCiGw7Rn5L/wCVGYVUiu1MQcHH4j4qZiZiNSNCcZpDqzVmjHuPLG3Cq2O7iYsWXDb0PZcvc49Ocyn1/UUWOCu80f1A2d5iUanFVKleIF47QMZIhzEzglcRXVQnKV6n+5245m/JtE8m/wC3qCQYFANCaTwx1z4L8+fmz2wvYRVBg4eREY2RbhrvPGmJmWvhJpbko/xMmTX4uPhxUDktBt0VDDYBbSqt1m8vmoEdBygGA+o6Bmk026d1zRr1AilSiyfks/cCINWOLscOhr3KTlwmE7rhJawZGKEF81vsksuaP2pw8jwwVOZ7lfUOPUaMpUcEdXM3AzKcssp7sdzxKmJqBmfuVmVnxEzK56JzWYkRly5cWAqpzZUP1AoqVR+oU6biXmIjHZEYkp68zMN9DxHHZglsD8Kyh0W0s+bYLBjqNSoxSNuGpGY7x6mkNdVmr08424tbE8S9yzG+tGbtQTQFXCSiYOWo38/bPNYiKuor8IANEtl/Z0HKTf8A5L4zLUrmDmP7l3Sb82WW/o5fUMETpk2W37b76hEAAAGAhTmV1hbOaUSDey9PSfqLntPcHEUqUVCAuVbzFrtqiKjJ0WiAB7L/AGhWKEKOZyCLEHnhjXuVKmEaGK+Tn49yl0lwPM4NfJNNxI0n4cWftATDKMtGV5HEAc4CWnk7Ju4+tKqJVntNnkTlhs4o2B0kSmLmLRLaFwuFSm5cfMWug15WGWAjzCg77h+ZfQ3LZfbccTDBjvXRnEWX/BUQZveK3Iqs7uDhHAGFhQzlgBf3HT2jhrcegfmV1Io8THdbmga/0l/uah4YLCNuWpc2JxlqJqRuI8dWJNWOc5uw5Zsx9DGrlR9CgUXuPHfv6h1eE0DiOgI6omG+YAFdDpX103mU5lJPbqFegHnBfhbp+O8JzwbQoKBwJ+bgEzCdwqRqwXFWRdXDT87j8xy51AP/AGViAMuQbYdrAeVoi0NPACuh9V8EBCAAKAIxRUwIcjv2X3L5aimsK/8ABz6hhgAAoCD78TtqYtTdwh9x8kvw85IL/FnSHeXsMBYb3y8OO3aVFs2ARj4Ez7CXRrLRf/C5PbtBEbjdbhoZUVRYBOaSOrhqJDdRB3DR+4nbMcnqBrxEziXmVNk8PxKtlfc5cysSue8YmP4l82RLACr8EIWdQVqUcIJk5jRH5lFmLnXFxlhg1GGFfqFWEaMqBKlRM9CKOBgRAsR2JBPVpYacvSUnsgQIJlGFSkLEYianSdUhwzlOUNrCWzZ7dKzHcZf1UI5L7QoCABfasQ0/dxzFmk1GMAL8sYYOmpqWd9xdBLsi5IudVcVK8CxLElwBADYjl/xkTTDg4XQo9mz5l/Y8LTMdCHdrFXLO5ndHIYHtRxdVtwFuva/n+0yzqNVBiY3ZxawbGsaPnKZgzKXTPwaD/cWopBwZzTxxr3KyeEmx/d8ExgGDiYRT4hnHxKVqGDAzUDcQk7RoU3jufGPW4rURDwjt3rx5xySqv8nazfi1f5dpm90Xt89hHED8xSn8QqtTG8XMRiFw1GAtZmIR1B/+zePzGrnJKdzFXOYVXac4m4Zu4fcdSu8dfxkHlmPS7SKUY5c2n1I0Ou0AobhdyoRm47AcQgCqYgjiBKlHaJiMYQcx5jmMPugFW2/eD4hDppZBklbJiQcE1IYdWPDMxhwznKZgu+0JMGMRYOBnb/5EorQGTOi9UNL8HMdZ2xRaJqWRupiCkfFlwnD8TRTGmIrC5SRel5tl3Gwgolre7EcYY0MG12fZ+otu3EweVj6mfPAYne+/xDV/ecP/AHZmHU8gCzh8fXlRrXBmeiuF8852qWa4ZQLUK5YMEABsTXFJgeSCrIykNsEHwNvmu0RCMLPIF+r8+oeA3qGIVl4mK53JWIUNvECrCINmKg7XVjLb78N0NHmATr2c1MvcGHuj2ht9QnKhXHqvZ8UXll0B5IBLIFlx2wTbfRHccymvUO0wS/qOZ+EouYhU5tnEDiPiVO0Kl36iYxHUeusN4EqnTajBv/ZAwv7ltJxCo8ygHZDRYt5fK9APuDGCVjzA++Y6iR6EUQkGQ2b/AM+YwhpBGE4zb3Ni4I0L+JqTiE1hrqzVmrNGbwKu5t00v+4gtBoNrKUgEWLcAcrwfcDQEQA9y8rlYlwQK3HRiPg/UQ5zDbExDOIgopmN3ce0A5amyY75jFt3qLiCr4IeS3J1fgXy+auo6yhosq+YscseFotXmtZTXbw2O4q3Wy9jZ94qD0NAlXdhx+pR8zFK8Nef/q4+YF/0i4rjV6jb11ArUnZOe6RF5am6B+FLR8MvYQyN1s5CnHaWCHwAgHDi71DOIaHcOA7Qr1GGO3K7PqCFmZbdI7jbvUNBk9oxnuDHQcecDObs/h+YGzYKXmZHKas+TyJqcGDpHkY7gtqIU7nESZw1/ccQzmNaieenE4jh3KNwqbJioyszUctM1Don8FiYzviLtDF5E/3Ge0GwZYb1HVmiXKNEznvKxDnvKVc4iHeCXUToeqwRkG/IRbLbcO2v1Du9nMHopZEWQ1Gsak4zSHVhwzRnOPKxZYM+ZtLwRmS28kLXDigO3oaPXmFCZcxaLixbLuGXM8HEVg+oZJ8k/CcQKjmXUUqKBhyxXKNvGJn4dW1qOTahdcxY7cu1Hg/AH6JWBq0FVbTHoiIsjryHN+a/QuMhtHs6cpWblfABLLsTnzi+KdUVBLuE89jz9wzRrQpP7PDHDhtLIYeGt+vEPHQ6J4ORW35i8CXGLbH2zZjBvhtqeEHH4A/MY+jmChO2Keov3LvZGSwuVRBHvFjWUxb/AGDyRiytBwvHkFe9NJi+sojyHIDZf6bjWowClVfQuuzjWnUO58MU2vWo6L2g0TiVxE7xi/UfEdeei9HUNRO0L+ZzGcwqv5aRj6NWroMv4iBs3JzWvxV/iNoqq1HYjNuCYY2zbcRQJx5hEwyjvcHMdZ+49omemeh5GFTx/tQAPLge5lGHIcIQhZeybFzjBiNSaHQX1ZrNWc5u3NotmibPM2jabxb9RtBXWWgj4AfEaqKBmXRYC6lNyqm+1zAmGxgfUsMRXUcl6jkx9ywIlSoHdjpkBQd1dTOsBwmB7hlvWoYgULzkPyt8wKYJZ5g0cHsxXrtOf55p4z2Bi/BGW2FEITSc1Z/53rnEGgtK9fIf+YjsbCHNj7tffeDpMfjZdxs1boxtsNPxUr0XjkOfUJUAYxHy25jweJpZAO4LbFr3E4ipQy65z6e0RHxCzFsvpns/04imKKShtDuf7IqwSyHmv9177zPzdWkuPUz5M8Sge2Ohwe7ECI0Sj5nuMxXiOSPhDiOMwY78QSWExMZnntLzP1HiMdvW8VY52laJ5imEpwBl+T9MUqq1zK5OzEMuPMvmYynd1LzM8Q3qNBEE9xx5GNR6EN5iyZl2eSZUBhpH8oKlwnGYJ2m5iXjCqnGcJrDqseGLc5zdJhcVMvuDMZ4yGsqx+pU4eRSgLa4ttq+YPMSs67RPmVo1ywLOEsgVfaLVj8TbmO8FMNQPAxwxcti8RaYjVdUAG1exESsDrOUxbebmRHKEOVmc/ErncGM/eD5g05X5g3x4hCAAAAYCFZeSLeO8vK0Qfq9+5zxndKZWp32WHFni60gG+rQfhbwvzBPi0apWX2PyxQauk92DAIDWjFexI1SiW/Oe4bfji4GO5pUfJ2mvu1gnh49MMEoSwMdg7ReK0SzMUqDkiucy0XOZzQvuIWzWEQa2o8ps+e8EEi4DXg7o8dvUrFoGjJSvDx9SsstOHuXCLxdnMaUQI6TIkZiOoZKi0XBzG+nE4uLZHiF8w3G6gy79xuy9TVJkZi5eJ/1R4RM9ViIBcI/ECQsUMNgvemn3FfiZquJsutwMXxFwJgZURnBFcYsj+IlxwxTMYMIQWBVJAwph+rgvJyK2sfeBsZsTjNCak0JWoa6s1m85w7ZtFbb6EHoVchFDELdWv4Fvgj7HaF0CwRq3zOVaOxBQBo7EKjcvmXFscXM1VeoX26IZRSottPELjJCSDOy3sCPt8QMyEGdzVNjpnjRBeCJZkCOWmTmOJd2NQ6W0zETXeXsEZGRhfCIe31YXUDF6NmO/mK5OuYYXBsA2LAwoP/VBIuoo2UP9wmiCJp0x8rNYj/g4g8XBXkbczG2X+Y6YmvMUXMtmLccqWIQZKwESmpljKubq3FWd0un47R5RVCXutUuQWzjvFZYVpDnFOPLBfmzKv/bWn8wx/kbHo1UUC4Ny4F7i41MVBjYwi7hupaOJm4QuajuLHiVm+f4Op5QO0OGHG/CygMNucy3lcIIGXcvSCh35m3o8VDUbNxg5jv8AifDKxeB5wq4D7h7y1zYlY0JqTUmkDqk1ennOcBbmVt7TeZyLGlfL+oYE8bVn2Mq8+YjQSsOfEZbbJD7Y8KGzLOUxQ8Xn8yplt0PYwCP8w61VK8h55vxBLzzMekplxGrJaRGru5RIWzgFfwRxtAC1dPhXXxBNDMmRsjSRMImGWzeEC3QrO6fS9QF3S0D8rXct/cGClqsTwx27h91V8juBUNxi9gb8FABiXZ4BCCJvsmoeVrrlofnPpZWLuKoSgA5h3IjBdQ4Ht56Ctd5nv8Tv3jFxC8cz+oYm0WwS3zcbgZ2afC16miH7qH5V5+4KTMZTS/z2c06xMpBXUwFW0NV7DuzLIpOHpQxriWSziYiYxD8wxOalucQZn5m6zGrlxSLBMTEdynohWYQYuGmDTtPr9olzMF3u6IUSu5QdiIsDiLA/MNB8TG4d46lt1EVmOu1xImelQi1FTEa5ShNqrzlGjx2lB6AzzlFJsSt0hIakOuk11Zqwbh3OcBBPiVFhN1W0FUsv+4GVx1AKCKcg5QG1jtHGvLljh7XQfLK4kI0PeGYJrttU/NrFk1tQjD3m89pXAWgxl7MhvDDeD4EMnxZTXmOMmp3EMW95a4NRDIAFVcEVAFCYhzz/AKGXBTTsBqlBpGxu+I6SmtyjbXZa/wCZFHcNzJ2gx6hgXEMbO0tfFdDugaXaqIyLFEB2tmfNabgO5tcJLmEweFTKe3Bh1FTsbVBXLL6rvBsIMTWboNPhSMRVpLPetqd36xGMSxmAWupWg3FKonC/UHMsss4iywibo13l09xtjETfuDbsYc/QFSHF7pLPnxAayY4vF+nB3pjBjsvXnzbpu7hTLi61BOE13c5ypZiDuMHMDLcM3cSU8x8ECN8QszL6VHcYKkT7gMqVHUSFUuyOQDZ2yK2vRDELK1WqCflIDjxK0x2+/MKj3AwPUxHHRLzCllcRMxEYkTqLcEy0+EI/ieWZZWyYV3mwQljNCaktiaw11ZoxuYeU5yls3n6xXU2VYAw9ZovzMAMXNh7JsuM+SleZsdrfK/hxddobABDSMWG/Es/36ImRmlv2nyqVzQQCHugPzERK7a9jFX7dRRiv7EfmF1OCANjUWjUK4Eo4Scdob5fUenRhOTNbjFWGcuSpdAmQQ/JlaiQxnvOSDHLcccuIoqrIQ5YcTlXotIolE0AVqeLRo7sMofuJaDgDjGPzZ+ccCOOVFpfkw+oqtoAEDAuX2ysLDQNsKJWpznBBKMt1joMRrziOkzwES99FfiG3EcbglU/EOK7wNXB7aIeha+Bo9RAx0WqnH018qZWI1Nx3o45Ub97BhQMg4c+ND23VQu7iFiOk8S+HZHhl9FolkXJUuOql4l4gibg5qLLPmCdpRUACmIXiEZfERf1CLdi/OO3sChfyxioKFS4hMx0nuCIcQS46icjmLRiXTmNRS86jTAImZWCBxKkXa4A1YX8QysiHz1M2oMk2O03wl6S9E0JrDqzVnKc5zmVw5zMUS6FrvA4GUDumJ5XqVeDcEKeRsqyGLW3H7hBRCgqBeF+/qZ6TH1XE918x+sFBve+PRUQl0WHUEfwZ+HHzDZFRkPVeyYa4pzUDHEQsR0wUB32hx9uirge0Fa8QzNghaSVjmi36nN1ZBpqKGIdUfMExmIDkg63bMI1qsvkgsIK7P+xUvK5g4BIhYkAGkblyV7rHshj0rb/9NJALVIS7oH0t/Er5qPAFY5N6y7OfEFAc8wRyOiLQRbdy8KYhxXMCnmUnnmOeWBvvAHV+4tY9o+xUQTJEOOIO6iVFxVRpEBYsEIERfAeFNPxAk8HZv2CH3+a2LGjS+ey78894aOk3tjtt8eNnZClFuweSZqncTEMxce5QRCEa7wB1GxAOI0fMsmvbCqxCrIkDcQxWYmIg+IQeYdCVZvKqfeYgoxRkVLV4zUqrOWYg1Knk8wmJSg9pVkNSi8Sh3MPPzA+YsyhzNcSmpUDvAXEFC0IjzHJalurNM/EvC2TYqXjUmqaE1h1ZWmcpzi3N25YVi1Cqxa+oRm4hMqCvFP8AEESU/LFtsDFFjNu1NnnEYsDij+xVwwR3BQqPYbeY7ZCLC4P/AEMnEJkwFpus+3IeGNbNwx4hy0BMuFtxHoo8XY0D8gf/ALFYupRN/UWjcBKExuGNZI5JYQX7vDp/8lQmhzF+O+yenkgwi2Hfs9k7QCvEOFaSpXVrw1viUdubkdXwdbNzG9YFC96iKNwlCwY+CicHmBWGCOUMywc7jleoQxKlnEMw3OFjzEVe4tw7LgMK+YAxLfHaU9pXJUXiLG0h1fMpaOIixRVitkAmKAui3Q2JrLuu8OKBzYNexd/hjUzmsK005TFXx+IPc3VRms3DWezzMc5msL7Da9xPESjyTipVkaOIXTc8HMKMQJVRMjxMXcsWyBMBCUVKrUdopR5gCOYOdlv4Lz/pBioRugAJUjhhr1qG0viaTc8SsYlJqBUTHmBzz2hDtGlwsMNyr4gYgYgQhAj1DU+wbjqcGbkY1NI1JqTSGurNWco9zdqHcOrzUm6lexigLTQa1DQryQ1QDseenZ9rIG/A2TxG5w5wvX4AiLY+KGGh75fxCqMf5rArXsNr6nCQAO4GxYXNHmrhoJqT8GPlgQ8Kb7xzldd1iU7WpSdzNcLrfppl9JTaHB2ND4h4mAUAaJYXMgjTK2dyxD4RClStWkfDE26vu3s/uvMcTaCWxWPS7XxGUeY4bg/Gpu1Lv5F/NQynCMBDKe2qqAwVng1UIhpds/MoiqOs4IAKCiPAYKqbExMUGWAXRuDEv1FoTbExTBjBnsdBTZcRlqHA5xF51BwMMfPa0eQQ1ZIcpa774ml37IEPYXA49ifrTGzFKMfGvh5OZsJjk9g1l+PKu8azKhyxxuVY9ae6iXLl2S9TcG5ea4lvaeI04YqY4gZxDHHQZeItTarBMwmZzKYd6iq/tfpL8m7PolrL+YNd4GFpGpeCXrvLo1mHqLeoNophqd3EL3Bor7iVBughhg5vid2Oke0daR+ILc3JuStxwTUqaE0h0YzWc5gs5zdl6bLBB1QFG5+ikCgdEe8W3a3oD8RVyuuC8HvWx5HzCCxCbEdMv+7wQg3LEbj8v/ZWHhILLT4DX2wigBHCHvWlAJ2r+oQpYa6KbO2ckrUubjR9AKPolGhlSupb9uaKg5mGPsUxQ5xB6MxAy1DUHrnvMoMsabEsSq4l08wAtgQ40p8RZLN3AxYbirTFcHQY1nJ8y8nbPoWPxZAlY7mPAN+YAtRJRxzMRxGDghTLaRDQAd5i38y8X7iRxcyUmIzGoJowMagEonQ4y/LAluYO4iYSOn4dYjGZbSXbx3nF1TdMKYUFDyvV/btfD3rC2I3AYaLwBS12XQPPMdFAkNLn/Z/USriNXG8XKRsnqEe0zuLUbcwG8/EK6XiDu8R08suDiahDArIRpsPfQfUK1ShX8EzpXuAHrtEe0CreCfdRaBJd7h+IvB0KQqri2S+Zu/xFzmOuIuCuYsQbEZeABVYmn7VnvLNjxVWpNziYpK4mhHQR4Ok6s1Zlc5ROSFblFJkTTPEA4oGHaCR13gkfT0JwKo85X49RlrNMGNDy1k+oLDhmgeLf2sqVoRyHg/u5XkDDiPbXy+puiRlD5cfiL1ZJcFdBRrghlSlOl+g5gBSrrKZ2+OA/uffLIQ5+44513lyOhKKmLaU7O+5LBlg+ns8j4YWMfUs8we8Mjss6oQPz+THG2vdnD9U/MGCwSqlKxsmgPZZ8y0sVRcIn9QPw94vSK3BitMEjMoeX8QDNUwIy14i6oX5lbsWxbFwwAoHyh9rE32mC9wLJZBVJTCVKISNe0XtLSONAQRERyJN6xCq59zw48ke0+koLwNUv5PMJiTfsE0OMcMJZjAWMiGUd9nPeJOrAljsTC8671CBmsDYxM0yuOJrPHeWX4l4l2eoh3iOn1LQXE89VoxG25Uf1HdIWtoC3cvfLgW7viGvhL7w2HaKn9Jod4uHmXjzF24he+8e4hVXxHLBo8wvPaO/ELMjiDcGiD+YzYygLq2BVlt/2Q6hySok0JqTUmn8Gazn0OU3YQtliDXJKu8I3QKD6ixllkQ0Cec3FZ+GOyxppIF7DFT8Qoh1Cx5rv+kT6KVXHd8287gAWYCP+9zXwQFLaHzn5g9M6uL1z5W4E4Yxy/wBKfkZ5cw/UFPZAEbmOdx2/aedn4lSBUkJ7pSfIShSiwvmjNuwJB+BdgfJB5mSXENRyC6OV9y1h+hSzvI1Z8EUMA78wpw6gUQPIBdJ7bfUPnXIOEGPWJzAayqKVRHuag1UyhW4alzDQIPaAvUDWoGomoEYFgNeY+cG441KmWLm5cbdRR0xXCYI0AoF2vk8MMIZb1X0s8XzYR69Afnhofio74qyFW3aynvrXe4zPrCgvafdafG4bVpdH3y3viyJWNsbCbPMXFcwSiKan5lXEbN4i7IGrvUKIEBxKzrEJTeMR/qjF1Un6YAm8YrPapdYliZhsrEVbw7ivGyFYRRpwbnO9TFtxxpuXT9QBX9S8+O0s1xLCneWBLggQ5C8bo2PhT5loNgB2MP8Ac3ItXCYn0TVNSaw10YzVnLoEtuHcEqwKC1VYjtW4lV0VcUIu4nJBG8xoCtg0MWuL8uF8Q105h5lYJ5h/KE982DRxfwTccAIRq/h/J6Y3N2Njq+BxKWDai2zZ8n9QH4UwNDnw2D3A0LFa1HnufT6gKySN4SWPiMYYQpxcpVd4ZcSKLEjxjMJOvzaY7NaxBGSBku8/7w4TvD0CAbsYMLTOoiRthVvCJml54fZKECAmnFr72H9xGEgoR5zQDhVw+UlSs4nhW/DZ8S0Zy8sG0zEaXMI4zLOJXKZ8wSsdKjVw53CAsbYjzeY2RSNNRQ/tMdjYkStRpuLY3FYRFcFdPwwfEujcbs2tKK1RzFoll4jJWAvVepUosKtqs4f/AHvL8TWnymB+vFXcFLCnF82jw58wwCpbKG6y5DykR7y6lcznxAzN4lXEVq4q7ChnJKsvUd/uIhjcLSQ6g1/NijPdT5janQ4hGWSJbcRtmS6iQBSHd3O3uOx4iqYhfwiLmGmd2X3gnMC5Sa+oOf6iRpVZxF+GA+Yygbb2cmCHJOEOsTQmpNSaQejGavTuyhbzK7hKsYRWQLTBK7NOYvMeZbxzFv12i/iDT2ibOGJbGSPgGXtHFvcp8NPeOgk4ssWnBw/HaCKaWDL3q/tgVLVKvf57PD2YFRApvCztkEf9xUiQvKsTgXfZz3jTSIiXY2JMX4ghjAC2Q8jJCnWoRdYdyYOPa9vJCRBShvCH2lPzFACQ89ZQiBvS1txWOV39IBQI+kcjKgXJDVgAwN4Bn/ueIdiGiYULeMWfcNF6YIRcKfZEDhhVjUv7IIBqCN13j3g14gt3cec6l9oucxYOYJziB9IUdwHDuMWuhA1uDimUyMFsgH3FVNIFiD2d+wy/bQWUVWu2+9cZmA/Cdko6meCN2iv7oa++Gwup3K4N+bMCnajW4VGUNJXy37STw3jicTKQlt+J+ohVQKXt2hbn6iRC4kI+UKKrBfoI2wUgUh5OYOfHaUK94kXUqcE/8pT7HMRdERwdo2cT/jLKgMAkbJthZL0nMPzMlAdsaNZ91GOhgraTIr8zc7zNJfE0pNScOg6s1YMPQOXtMdpVJM+iVlEXWew+DjvfRVL7xc41Fz5i2++IZ5i5TVQF5A5ZdTKgKGs/DPse8ONpJBky2ikeM8wLKomsOvTVP/kTZyCxR/bNPJ2iVB2gnpceXf3ss63qQ4vseSEV3Q/kM/ipc2+jT5Jm8fMdX+JbScw5SmGvDn4GmW6OoSh0+P0xgQUCI2JKHOmFUMpRIcA7fKmn7hNANrS9qeUfw+I3siti9gZYJib5Xyd6d6ICrBUbEq36PQQRK1L3dURq1iLHcMZh3cETJCiXe4ObgwYpiolxEdpTmbUrhBXtDUXiXmLb4mKljepTwxXjcGNOYN+o+SBAtbdnY+SNZiqWgcUF48kvSjQ/KPgw8QWgXCnhwBT3r3FRUKvab4yX5uDFTW1fjZ8PxBEJYliNjHCMvMKnOpVxKqI1EYmDF+WEGLFRsp/7ju2CXK2IKGdQsxxBx2gpCbBcBHtDDcJzfDExiI1XMQwhZG1xEzmcx16gYIalgeTMLFCiYNlc6Wrg1ByStnaDBNUOCaw6s5TnDTBawiwKZ7Jlco/lrxFbHcQj3MU4hd/3HbFxVoW94M1nglcPxH+KhnATZ5CKnHUOqtT50zBtQ3N0IAwFKfDn0IuBpWEsD7/qCgJVWj3M4bNEy8I5rjD9wImbWI6vtxvcKKhy3BY8L59WFwaamg6lpK9gK8wvHKb71cRugcsWi3ji+PWhAjp5I4lWeEwnzGaepIRcD3GyL5FhaIx5PoiZazCf9R4IcSDGI1wNZmRxUKscx69RyjUuM/UrcG/7gnEV4qFSnGoYi/cqzzEzEhsvWD+Ew4ioq8xC4hT3jqnUbMmu0BzhjS4gqPMRl2ggz9RLaBSVXciMyUbK+gfxDhHZWfnh8hT5l92SW6Oc4FeoFhi2Vwxn4WVEypRdvxT5PmDnwpA8Jhgni4Wy/qXeCJiUcMRyQh6VlJNqAgDPmEV3uN6i0QvcESmYzBRTUKOPUXN4hbaupay1I50gLiXmPmCXX1Lxl1D8RLx3lYCA26cHq/zhtNI7lk4sOSHBNSak1hrqzVlsznGrKXRZwS8blpbAH7hq4gYrjUI7t7Rspo7QC2ufMCeomgYjdQ3JzbcobfkN1+DUoTKjlAhh4dnhlDXtiH6Jj6eJQ0Q1INC9uz8dugpjRCGDkrH/AE+SUVQH3X/20n1C3MBTX+74+oNf+TiYgDOJSeDGAMLHqea2JDSQUb5mA+IMSLYtn8uhvuO8tMcDXR/6fnAps3L6a7y8qVacRRwS3yIdbzuCBZLw3kgKhvcGufiAqCkGoZgy6ZWbJV4IaHiVR3YbaY8YiO25j1mPHviVxKqJ9zJB7x1i8RDzG16lUnLOEEKRyMzISu8ecYX2Muf4rsMXWnkPiCjk0KAK+NvhQ1DkG6SeM+H6YQayFz+78PxcEOdQb5hVYlq+pufqFteSv4Q2n/FEF4lZzEzE7Qx5OlLEtoiZhtTKTFxKLgWqvxAS6+4nOpmztGmSF1nFyzZ+YzaWGXSxMx8lxhKoFDg3LwxrGhNCaw6sOGc5zmIXlPjmGAC1k7p/uMupNRSairjcvZzHxohanmDbtxKBjUTcRDGJWUBbqtP9PhYWsUtgaqas/JAsNHlGkeRipsAIpajyu6fhzbDAaQFs8Xkmn4eZd9GuWFsSGBACKLeBs9x3+4diylaAq/x52eCFG4aL+IPAvFqzgOdXcdmDWp3XyTL6vtK6G8mO1H8tV5gCqTS4HxBeDvjFxubI7IRFa4gEZiupRom8bjiOIQraWFvMK0bhd5IVREwfqD5huViC6l1DdG0l8CnO4AkZ2DE1E8G4o4j0qiKhZlj3cGIu5bmtQnOGNlshFIGUXHxX2160pDFZehQdjycPiHOa09t5b9G/iEwsDqDjhKxhx2xKfaHyQaHrPggKWNjC9SoWWvxDyd8DFbISwRdmbwSto3mJjUUscENwwzA4gZ/cDMRprUrHmBoHcwEFVeIPKHEZeMxoU0aqPi09xyBSfk5fEfc1bDjmbl6lbJqStJoTWHVmrDhgu5WOyQHuPTVhPI4ftPiKpz5i99zMiWp4iFXCo6ETszHwgXCK+7anRKlVMsSHQ2OHxXaUlBQFWc1L8IVDdV5IDuOY6w3viut9xg5A4I2vud13jkUZjWMImxfl9Fv1M3Jprfm3bu/Ho87y18ncPs9Zg8TKBQ9jw8mfcqzihrvL29QUjgK8P+u12sJ8rYam3sxYkMpIyV8sbg6glDd/Y/EWjbZ+00PjMeGnCAL2Zrm+cYxD8oFWVmZi86IrL5llO8cP6jVsjK1Twy93DmNhY7XC8YgNZMzPMLPcuQVPMtBZbBeY7WIXbtAIVUSIQWYPiIvUTxF9o3dRzl4m8RRp1E1zBkW+ZdlMFGCKLE8y/YFRm3vzTxuBhUZGqfm8n1FyQUNR8rKL7XHQhV/9f4+0OXPDuh+OtJZrczkQZBssLXwz4lI1EXVQkuWqiCVnuMssqDaABN0RQdsdmIhc51MVcUu71FN3uAVfSrJtzENQWqqGn9QZ4I6IBzCuNQ/FhXUWHusELip0Pdl7IWy4Sy89vqak4zSGurFiaM5QW6yGcnMKHMuuDUfqyV7y/OYmmohXmOtm/EEWue0QVbhhrUSKuU3G/wBLGTKglMz9nTxrtdfGhKJGhjnYa3zKkTNOA4ytj5JWW0qbF+C9ifMC4S6A8m7PGz8xJHaVWYyu9XnRUriCZ2vK+Vt+Yi7t2vtMfVmy9aL3gj0sDQfjX5h8HSjle67XyzIamSBZtQLWNVfNj8F6lUWzyuWXBIUVtYzpKZqp3qdyy78iEMx09DzFxZk5ixVwzURprfEUowF1BamP9wqopFitSswYwwUDG+lXEjfxGr/cqIdkS6iauL4ijiLljoEVEjv4lyM2n7/n5lgILF0d+xPT8Rp6Gzp/TXkz3hCZKk2+8rGx4lctWzQPzV2ftZnBcKjMYXRqn4cSgQhXhsYTJuJaO+IFfmRwrthNXslhK1GBl0FVdGR8xYhapv4Hd5gXgSwWtZKfphMDVyw7uc7YqBBdyWHksN9uEdHgj3PamT2kEahYUaR5GXiIXazS5meNQMbzMVuLXNRwNvYmWIBa13uUg27C/qNNMPOqmBE/dzci1NSaE0JrB6s0mjOcxWFYKyN3eGLbmfuNVEMpFAi5uqgWKJUmGIrXEcEEYbEe3gi0cRBgLHDx8NYrklcNhAUs/wCp/MBD1X/vuJ3MwjERrSNBDG3NfMUdCeYzaDzg/wCY+UFyqixohV2OxMWHOddIO6ZkxGvMIANwgFxByuBwuEU3DTdx/EHiJnM5lckFNx4luohtsg8K1ANoQAlWGkQFwbZpCqOlFyuj26G0WQKdQzxEsTGB7Rzl/TtKTiI4cwY0/cuCPK6eF++widYS1jb730w9LNBF7W8vP3CxkmEcHDkTwj4i8YKtAswefjJKcCA+Uul5cV6g0+BWLeBteGJ2RUuKje1uZ48dW8Rgn1KS65bmmn7B9RxU0pRT9R8gK0RfzCVVKGYxnZ3LPEVBXtBGXng3tV3uGhW19wvyeTvmUYDF8yggJxZActfEU0hBcrKXcy7btmUrHLAjtCxVotR8YhLJuE4zQmhNIHVmiTRlMzZg1RWHxlFzDUY+EvE5hUIYKhEN95V6gM1xCf2hDqqhrH/T5MnEdZzJGvu/Bz5YKvgyiGEf0tVREaRAUXWZYbu/iWLJOoQxXFAMwup3X3jQHDcz7u8MpNTGAvhMERgAaLi5G9xUFYOSMN8QUrtLnaBG40UmILLlXAfuViExCAMbXW4hzGDeIFIKCqUMz2mCoxqU0QUtLRPNTNS4AwDtmZxZDx+ZWaSIiPjoqOImPFgzO5TZGrBCQIlIljBxuBlN9Gvj6jpV5mB34n18k1z9X2vGtn4fEvaLSHkeB4YfcLbdN1/3CpEpO28Ulnsv1DDdYqfJMXbBOCVW5VI1VWYjkjN6N8GV3WxO5KO8CAkcHWSy9MV0AjYp/evxp4Vj5cke0q/FRceYot3G2L1LrYxrjUTDeqm0S6429vFNw5JsTVNCcJrDXVmrK5jqNkw0XEgElFYLCgoNrvNpfO4ruKlDWoffHeFXRFqXMTUalyy5ZiotLC7IHNgoXgwq+O8ePmKH7oXsGC7XzNK9s3lY/i9/GHrKAvW/J2T9y7ABaMeOHrMOlLlIIiMwJml55jdswpfERlr9MGjtATtKC98xA3URUZReoIZCoApWILS/qCVvMMDvBGoMECCO9RK1VQ1JUF5gkyICG4JzBIEQ3EtiQ1iLNZi1uUx3hB3QrmIX4jCJEnERyRp1GQlDUBj25YebISZ6sBl9IbM586fmDTjRZlOMavLWIIUjRSzGSwnrPuPmISivy6v3j3K0pV20O3bGh41MYmUsV+HL6J8w2uFIDyJC+JntMRqMAmNx5DLJA9oluqVj7C6zsRhlwFtwtr+nkqCQai2+Yql6ZuBxbqUGiKvqApAyyOK/DT8Q3WkCNuOfncGprGhOE1hrqzIiWR8pFlWtUQzKn0ueT/UN2VC6D4zn1Cw6A/I1M+W4JrWQAeeQjYqPjmUHPxAOIs3ipkg2eI1AtQ1HUmZxKtmEi0K6eD4P2h0BKhnmxvPMJV9JYn/cwRZN3kh4/wAn3mCRUnud+Kpw9QIARLEyQ9T4iN3HT+Yrw3CoqS8iRNwTMbFa1EAWLUKWa8wY1eo/fMeqfuWTJmB5j+pgQce4KZ1B3vEM9woxCrTuKOEuK7VzdwxKqXnaoG6vEDwykPKLfPTeZRuIfc5RlZISXMTXzHzlbzFHcdMRGqcTNlNRDyQK5KgJiCcxEQ3ITtTdga0PxACy3co12x+ITYVY5TWA13w51HRoqIq8M7LsYME8yHZ45cJXqMKYtlavTQuMlMZc5yn0lnyV5hyvwQPImGUcjEz05iDjnvK+ORLNZeGw91Ku+HdF/Cfa/J4VCnJyPWvH1BE9xW/MUcOom1p6iRoi3RmZaGW9ZNh4p9jT8S9smjhV/wDZuTUgwRYL6DqkvatwCdhbXeFwl4qp7TBijmybyoLAZyF4zggvNpRqx8J7hpftVo54a/cNGc1kuPL8uIWdGgTfJcNT4iuIrjoZjKtvnvKzCnFNEUP2uP8A5AWtMRFFw8Zfgm8L8w0l7VFcrzREZ1qtgc5wufLDg5XOc6vWA8j+odjF/KaAv5q4WLPqOF+YO9eo5/qOkfio0cso1+5fXEOCXeJxCU8Q8IvqL3mR/USFk9MRRMcmIIcep+4NOGL8QpvUoMC+4OYZQswSDg4Osz/lwHfEKc3KVApvEZLZjXTETMWJhzLdoqCwTFvcRswykdwzA4uHkS884hIBxcQdNMRtPzGDZdcPzqZ8bdxZ4cv5HqCUsBAc7q+H2RNcoJf5f9I61H+WCks2zBvZXmLZVEQW6MXx34iU0xA11Qecxn5bLx3Bsf8AnE34JtPF7exXqOx4VweCoHG6j7dof7wU+mHlBIFqc8vxGrNkU0FSArTZBWqGMmR+Yq8+zA5tdzP3DdQAaG6mpWpqTQmkNdWPDGLAqx4i+gewlPapeVfTcz3FSFrRr8yuBgJp223iz5gwW6lrdruoEtqRWvfQhFpvzz4K2WL6jjjCFSYYq+2Tcc/jnI9lvhl8WAAbW1KBfFPuPh5RRR8blvP1Oa4hLdQGKH0zQEQneURXFH67F+Y4ehzs38Gj/wBlJo7o3xB7YROQnjh8V1gPlg4Q4YP9u7jbFilRKrcdO3iDvcS4Xyje24kvEX4QOZWIHvUf/qVC8MA9wNdpVvcU4Y0IiJqpUzuJZW5/1i5fiWijF1cAwYMxcHUrDOAlmoEU7ykxGx19QVdmK7y/E4XuKdopUoecysxvR9xU8y/MDxLxmDi5cSKPBHOmL0dcMKw5dyNK7O5zKyEUqfDiFFkJM+2Qr0FfiLNld6008X3McwNEQdpYw+hnPq6uU6BQKE7NYedQQEQTCu9IW+owos2VnwPzT7iMTERFSJZkuDA5sOT6tKxsV20+38MQIRY687Cz9THjN1Ag3nS2cNXK+dA8g7rt32fiP0fWYXOykvyQLKCIJ5IYBphW0s12a/1zFJADB50/3NSZhNTpNdWaQiI5HYyjFdbNS3KjJahAxxdCPm5bhwtu2MXb5iAyC+XYVTfq9w08QPRCyrV9HiHeRCURbTV4s3zCU5h9MXVv9oHUcCAc05PqLKZGLv8A0eGX8IpTvkG/Sy4aCkg/h+VS8ob1P6DKDbtV2leGx8IQE/8Agwy/iX78Mrn22/iLoApvlL27sJJ9CYP+beYKD21KfOksrVSvGvuBdZDZXC39HgJl1mUz8E72iHVhO0lEAhL+IvGoq9QVsQJVm5ZCIpUdLij1C6uJQvHmG0x7dxz4Yl9RLVUqIwu+g41LichxB1iXFsxzP+oExwzlMwFwb5g1lg3zBS0IsjV6jRmXvMFeelpGkTGTFsuXw1BhUi1qO5jpVwlWOYgIq2YidhT3hkpxMlP3M4EKcj3HY+SLzQscvn2ffuXnYAKPyE/B9xYqKyjHiyj0kHJFlAqu1HzTcKkeeF8ucuf00DMAQNjA3HCBoSiWtHMCB0PeL5AiUjkYMhIgYuNj8hGOvtHpW6rxgbjtVNBO5Ds5D2eC1AY7xNmJitFpj7cSvnp9S9RoTQ6Tq9DlOc3bjjNKBdWzFcltF0LzxcwhXPM3cOC3wy52sc5fhHE2jBQeq/h+Ur0WsUm9hx4EQCVGX+a2fAEBhi3pWsF4+DDB4iAp9y7pDoT3cleBIdrGmo/7OzAItrRQGmwMqt47R5jGArgHIMtsOAcw0zEWwauss3VsM46iVdKOHNiVBMi+0WOa7xx59S6IsFEqvLWjzfaHP5WJLQ/MGc1zoI+lIIc0XtUWPOMYpUUIu7qK+oGRNxN6gNVKAqXqN/7j8RDEPfKGkxC+SI9oHdZjV3d4IZM943QgyFwKXrzER7WL3c3OhzGxiARLYlNZ3EbxhiouWady2l4QbMcQUdwXuCWW1ctuorLSC8y0ixcRBIjGw1vmChUtf9TWMLxLVjFRUgxbyxZh5lR8S7GmYGcviCCwzBQkVx2eTMYjqpYfY/bHd6FBWvJKuzN0Xk4gTMVqDXxbTyVF7UH3ToOU1rZWO0HdYIB3GURSpLm0RRVFwVGYNRXewbG2MXddqzj8ibsz45Upqg0Htw/JfmLISiwYBOEdHvD2gs1muJx7TQg10murNWUnOC7gLYL1ZVHQkChB0Vda7ODFGCmWmeILzuFmRq4wRt+PRn4cQpp2FsewMvmouc5maSubCvHiFRiyhR5fmGfEQsQTZ2C2+a1UEiAZZPZxXb7jbq7tmY5EvOT9xbU5KA12v+6gOPpcItPKb/8ACMwWlQE6PdMGNt94XQ4dAAH/ANgIVADefEMamCdCcRMzxCLGCJUqUhTEIHbMS8SnaADWYB2gE1HVSmJcQszGbSGeA6IWzSLmo8eImqGo0Vl7iJRTFNmJ/wCsd1xgtr6ny8z2g6q5WguHNzFfhFp1cM8SllGoB3iL3MHOolRVS+o5Sq1UTuOFkbPE8WIDAM3WVLnGJwQ1ZNRu9oXJWYF9wXfEGFXUT1iW414eyflj5hqjFIp4bN01TRwdoHwkAklmOiaGc86jgV7MVbn1frdU+CdsWfUeE/7EtAzvUxgkNcYYAV/MAXVRQqYIzWZWwDVEH55PDBUIAKtas4cS0CgZ3NCaEGppDXVmjKZnImzOfaEqC7F86h1cjqqn/wBIZXmIjSziPjfMLyspFE7BrzGIwGCOa5xoXueIutQHA/oxlWUTd+1l+4ZaM8QxWGtkDOHIyvAOV7Qogamh2uV5f6lDLU0ruPXY4IZbIONw7whuEqMIPVLIkRMwYsdEiZjBgnzFEGPro1LlwZaoK8TXQt1CgpiksWJbUX2H4mcAeIYxqnMW4I8VyhpEq0rnuwO5qmXctixuNs3Ebolq3ERhZRaMxOUoO7qZZqWNxFnhGxqJvITFqBbEe0R1Ue5U3Mh794ExAHEC8VH5y3fjIi5PPz9x3XDPSO+XGOLgkZIMvuuHcMd6h8xCwlbWhfh+GKmhUuFZXjO8s+81TcVIIkaFbgHxEbHfEwe0fqZoWtv639xeAwYUJ/uHBBQE1JpDqzRnKcpuzFe0V20jzYf3G/Ew0WoYoDzLY0lQo3ozF5ABBsG+2icaOfbFW2C99o+aQKjQEJK4YANOzd12IaK1WrZq+a/K+Yi7Os4nbJPmMNhg2vhB2vxVxLZAJRAgZgQGonQYPVjB4ig2RIkTqNZgxInaMSBKqBR1ZmWuszM4HnEalov3NCPZLl5zEviW5H1B8IciVZGj2aly5YlTiph4Jg1Lm6I6ie6e6PBAcxMrUs3iJ4ajnhRVxCBDiXcGOZXdX3j2gRXiWJ7ypXiWnEZEm9KPcdj5IcugBE4NeiZ3jlU8dhnm/lQ+YBJ2Tmr381s9RiBUa7Xx5PIX7uDuMEQ5GVEL8QKPc04xN/0gDdgjxxExK3sbcdh7eIJW0odmaE0JpDqzR6OUW422Er8P0jM0HWMUp+dxKXcoN7Y/glvpKdX8QU7AqUKiHy4lXkfZD1f1+UCrS8szzyoA/wBvgzAwdZNNvCuc4DcRA43YWdlv0K+YenKoyJcB1mCQjqVAIQIdu/E4jz3xPF9p4oJd3piUWi+5XRCJG4oN9BBiXFzuDB4hkiMSJAK6OeupYHB57wYAK6pctzfkOYVtB2gVYu9fEp7wHNIjKkIJQObv/wCyqUxOwRRndkDvniC3Lly4MuXLixcy5eJcthcZVx1MxYu4xJUplSowllMQDUw8d2mPqXnMGhOpT78ll3uFXwXKpwcjhTJncwwWJdtL684w1xuXJ/ar/pOzDvEiWeIlsSqR4Z5dhdUMn5jrmitojEJkS+qdWLDOUtSwuWHLHAKNCvEXBOlsLF121KKCBWMQVt+YheNdoFtf8w3hgnOW3i/xl60pq0Cwe+YQSQDNuAlT3iURh7a7Pb3M0SgCl4Pwc8wuBAgVqF9Gp7mWMDlmaSvqC0APH8dUz3Iaq5K5I5L3EjuD0BuMETcdw3cFIM3EiQinTHS4cDh8wAgKPEXQFHbUYURC8y1Kz+Gvy/qOYMQwY0sqxwjpJXIFs0PmNyKHz7PJK60CivcsnzKzOZcJxMy0Ytx6jBYdGo1H3P1KiSpRNIwqIY43BJLFlq2PDpzyEz2+BTop8Ljw57w2qGleK/L+mzaNLv1b7OO67YHwg5QpXY/pNJwwZm6lW3zDcrEZGBtrFPPmYauyOPQa6rNGc5zl2+03Y8XSrG7cH5YEMIhRTKvsl5TqJZUDQqUFIAB4i/TW0f8AbQweyAS2gAfgmIQico6H2gjK+KBoHytnq+/QL9QIEDHTzFaRfELH5miBXQVR9uIsYPzUDpn1Khu+EgdobOpACi4Y7jBrob6OUWEHFdAbiQSuvME80MhQRVXAYXvAVALVqoTHtf8AHT5f10+YLc2xsfEu8OnZKZ5mk3zWH5IKNufgs+xGv9qO1mBDrd9Nx6Fw6LGP8KuFoCek9IiMpErUcIEpmDpvRwzh7lTAUpRwvKq73TOG1wQy63kst2alnmz8Kh4eLPnxDVmZvjMIQ7whCFNbXEIQczSHRjBZc5znOc5/uMtIKAtq8IVQE27sw/ZCrBhgzHfmAquXMbzvTInOL8m/hl2pEduw/BefCGNaCF2ADuS+1YK8PePSo4rsGfzcIGIEDozSSsq8Q2GO/foDJQd4lKfxuGIMXFwMSWzh3MKJaI/2IVh8nboggliZjq81zGcTUGD9RzBdxIXPUWIoJKROtywZnT1FZNrQ9oqquVyvTfp4ckOFL3qEZs8wS0J4b6aez/UWWQTpfRcjcqwx1mE+zwFX73Lt5ZKR+F+EvzKqiX/7G9nQVlSK8JQUtopvXTMx0HMGYjVRqJFgwgfUC4QESIjHgjCQ2S0H+Bzb57SoCyNu/XT5MmntB8h2AZ6VxdLXCJxCQaoxa+Ta/GnzkehCEUYOR7MFKpGm+k6s0YIdwblLY60EChdQiXkk/hD+/wBYo/AIjixNidmFXkiKGBf7wSFDjWnYhwhbnslcBcApcj9YPiH5Mp5f+jPx5l9KPJF2/a/ddoECoECGJUBZFg0Mu179aJ8mXvFSSy4PTMpvtfQK0bz1qzMlPaJ0q/UpIMylxxmO7jKn7QaYOJdsSV0EAZVCoAAFBE8YX+DOYjaCdmo5bR2SXNAH7jH46EUIJAsqvMumMXYXARY84kD/AMYZYyv32XR8q9xoGKDR9uY9ZEijfHaPkhpQR37D1BSpnLI+TjpjoPeDLIxIzUIQhqBKiRGNiM1xKYZ0JXYL7bwPfuSx1glsuPauMgJxkE7HkdOPhIMIB/8ASa4f76ZhCEsU5p6DXVmjDhlcznNmVtuLqJELam3LrIpdOtwuxhYvjRPW30RNVY4BFDuXxjsxdJkcADL5oIgFfiWkESFHaFyCEaQpb7Dj4e8ccAKauz8jcAIENwYESKwUu/B1tqeAlQxOHQJagbVwiHPHb+ABEsSXLQnZxEaJSPMMRIQaxxGJnxKlQKhqZhW4oFRegBfBfS/iqJ/CoSnolx/MBhce8Ljx0/cI6sYArhXxHfJ4blz2tmDyM/Vx45tqj+D4VBweybvJtSsGsrqDscDwx0XYKX+D4hDHG0GOZmEJUSISoYhCDBly+iERN0qiQazBK4eHD37+4vwZFBuUZLwj3vtKw4uK3S/52eBKZSF7g5tw/wCoEIQiunYDpNdWaM5TlDuYrN4WWmOEFFp/54gglcwDu/CcPFwe6u2nKgnNFrWRjACBiG4eTB+VlTM3Ycv7h59QrKC4RUz87o8X3guCHdLEqBBjE7IL/CztZdQiJUC6gJHZEl23Gnv+LnR45iOyl4O0IaqVT0ZUqJm+tYl1FvoGYS6uxfT1Jro9H8zzLl9aJR0SEtC66GIYejm4ZljBZfw+Uy+KGRH3B7smanoGG/Z+PUriUXVD88kepG6LT8D5IaCGkF8uYA9BAiVEGJKhDzBgzE5n66IQQ4ggq308r+/MKArshBfyVnsoahh2E/0m7jSply+54V/8SoCPD5RZrtY1uFwhFXwNdB1ZozlOUaWkzuUF6iQBvc0LoHJDjUFhfD95rwwbaDNA2yyC1OR2D7WvasGQI6gKA+CENxKiXBLChC7gx1ZBsJWIkriJGIjqJKJdMPvq7THbvL38DgiRgzf8aiZgQInMIdM3qegWOC5XSo+P4DfVhMRO0DrvodmIwUhdAIIgsZn4LThfHf8AiPqpMRHf/RiKFOAA8X9motkHRhYfDoMpdxgKEbHv/wCMSDN/MSP/ANjBIJUHEE5lneDBg1LjMek5hpVEvZZeWxITCgFDYv1C2CpHY5oeSHAGgN2IF9i9XDMIRCTu9JrqxYY8M5TlKWsO6ggIhFOY0/PgiJYlKZQK+B/cvGKgYQ6H2moU61qGFSq/bAQNQJlvoEqADFLnqiq2sRuUysyrxHCVUFOmccrHhBuO0xwd59bDt1SG4fx1L6DxGUdCIA5ToglJZEfhslSumokqVm44l9Rgw1XXmZ6XiJC4Kai2sDThP+MQelGCLt/dkmdHoOP7j8epVgNvvqhumA27KAAgCxm/s8wFwfqKvqOov1KXAwkMBBGFNwikYUeY2giqxbVliV4wr4iym7tH9kseqy3Ujv0vD4YQRRVa2l2BvPeEIRAWlUmkNdVmkW5ymr2h3/CLnVoLq3B8xpTVVr9rfD27EdxFEy0Cy8MnDI0HY4O3xBpAA0BqDECGDjhAbnExDsHVHwMvpVwKmYhUTqPE6KDctiwZDgiZ6pc5hOOtxelsHtLuVcRqEFzjjqaOaFldLlRIkSJUqVPxGEDMDEz1CzEqB9ymJzqJ9zHzGkAUUjkSMWRaMJ47vxHtZ2Kjv/wSj2aIu7Dh8xaKXZb4HnyioBZ2jy8OhxBEkUGWhJXmD+IeeIZ4YTcYRF9ysma8FVQ14Koh4iitJXNmD9BGCE3YYoerYPko+gKA+oQ1OLjtJptj6sZozlOfac8SuZvBNIItqK1sUeoOApplX1b/AF8EACi7Y5p+CHExKTY2h6y/jAFfcdtUCHvzAI0SycQKKOov4P7iUxmulY8zET+KWRJ85jmFcw71/Fb6VGDBlkxErWpQW2MPWhpxyEviXMdKiRO3SowuFwbJiUVEqEqUj4hKiDKNTCUx4KDWpe6/rUolEeR7ffw/EN1fkgcvYiy19Lfn/SGmCl4V/vxFiOoYw2q2CB7YemiBTfK5fg+Y0pNwvsCzMS8Fzmmhb3RhdxCjbpeAH58S0afpg93BS7tis3BpzFiApXBQLEMmmS0Y9rUPUTrJaQAwF0DvBUNCVw69ZfqEMvTibLx2mkOrBhnKc5zmdzd7RZnOJhum3+ty3VUgWK/Rr5ZwxYK0l/E4EC0Wy/qhFp4jVcCNwYBJXdLg2WdcV8Si4kR/g6j/ABdy43cZbBixVl1D+RLhmUqmEpg2Wdab90IjSUzUErpUqJEiSoVAlXAiQKYEqUly2/Eq4kxWYVroO3qSx/7vHT5y/V7PP3DqMiPt8H4Mf5OqhnbtDhKOUe3YwII2ORIeYIkVplXgOV0EyvJFgXV3fJa4OJsqZQvHC92eoYxqEB6I5ViFRo0MxtupcBuOz8IFj4WUStbgPDXiL2AFLwNP3UWC37ivMJl3hzyDQVLtxm1G8jqPWgFYtcOafxSIQvOc3GUCzI36jsDUxZtMWwc5guoJU3eo8V4msNdWaMF3CZmrOXE36bYyqOX/AKvuU0Ai2befyWVMflksgNnnJ+QhA2DGnEW34Z7bhwqu2DwkQ0QxOZVRwRXhl5zAn43WwHjVRO0RiRJVdFj0WoPRhnUfMqMzcR6VcqoEOmyVmU9DXSpEw6vjx/A7DPciHBxW4rSHuXBlwSJcolVDEtINwSWVCoQyRInTZ5lMAuY51HENkCIiORI4Fenx5O18S5LKFtOOSH2Rw2K1lxdfuU0bkDw7jzA5SCDYkfvy7bGJ5UIHtgAaAyr2eD/2HNs1EaqJWSJc1N8jyp/98w5cXYtJj5c9w9zFBL33dz6a/cK0gQ0cbWcasx5mAVaAu3UOYcc3lLwHJj32jxWcjM2d23cGnkzKGs3y2p3hjto4ApBoPOLfMVBVBe8JYrpFmHF9iaQ11ZiM5zlDhh3BEKaCsvcBWDuf7IU2izMGsm+8GGpS/bShrWOWVUIMYK7cs1mFC4S0JDAMxDCUzzBqYXk6m2G6hbEuPhExKuIxMxIxLhqXG4iZjGZgY6VfEqpXWodoHSpmNy25TXqP4gJSCeY730T/AOBAGgazXEHMs6GFlwWDBYQ8QcduiESswicysQCtwqogwdw3jFgK8P8AvDrvKYrvf8MA25kr5mXxzxBK3R4XsPPaofoEWVBpQYoo8S7SAsmctrH1Z7j6xQD+E/ssi4xEv1Ht6BTOSZP4G0nbmzwws77kVZvyPCsOFG62j4faVPeEtBukedF8X5hk1Gxya9HdjSvBi2/lVWNEH4sqgMBFx5gdgQ4WC4CIuO0ZgWWzGOg6sGHo5R7l1ZWZ9CEjYuo13FFOwkOeH4gcqj8UixcRKETCZIexlhbvtcvWPEtiiHq/uPNPaHkrNo7p4eP/ACccKNxj4gpK6POP4CyVh10Qg7SkiXGEiZj1Y4K3GJKzAmIRelSpRMfwKiZgRM4gQNDzuYAaez1FUA8sxRv34inA7Evv0WW/Etg56DCFQYMIHjmXE7RacRb1AiAkuo29ROe8O7gSCEYr7d71XMIA9tAfAUPndEKIMJaLd14cd4914iK7WjBfJ/dxVS7kOZQaz9P4hNHbGA778bP60VVyhLiRMMLU5gzGI6WwPDs9kUwCOx3Cn09/FxDKVugbVMAHHol9wLVpq17rUqNafLBuy2veV/8AYzEwRdF1G3FrlfPQdWaMOGc5znIg7REUsALS2n/2HqwUG0KP2McQCDoleajnxER8wfD0V3/6OZouTmlcX2fhO0M8abfr2OJ5pY6l1FqCETjMoHnnroNkIGbiSo09RIhzErpUqIMqVqEvpcplQ11qUyunmU9GVmNxm1PDFyqHkMxIUV5ZfQX3Liy4w3BagsFhA3mC7z8p3QML3FtgYuCDmMfG4tO5eqYCz4itYoqQwq9ww+67QX4RjKF/Dt8+oAKiXFx3ERBotkeSWzWUqe904fZ+YQRA+A7efn7hzFsgHhMMH8xIMTNGtuIfJbkFVFvguvfxK9zJDCBw+IBJeIdTB2DZxEQHmcRjKWYU0hcuHXQdWJpnKcpqwbm8cbQ9gCz+5c5fJ2XR+Kl+I1g03CtQjGTiJTDDFb148fJZ8xygLBAd+a3fx5lOmMbgWXfTLbGG2N9a8DHJBEuGY+eiFR3DzHfVjHJGg6ASyXmXLhLhA6UsqA9KlXEi1H0ltMAfuIk2CrY9EjKj1uLLgwZcGFHoZrMWFYZwbI4l1GzGEBxCsSSFqAuPMIMjVCzNfK2nYYa8mKZO8dd4bjwrcrWa7RnzKlhbWtnxjxFzx2WjWjrjZMDrGWPtk+FhkBtWI6Y0xxE2xzAoWaFUD7SKNBpPbgAxaFB/6xKt6lWrtMWvf40QT7g5i1L5glXErgoDvt8ErQRaTsmh4msOrFiHc5StMpmDMYuMUDtWpXBbKaAB+Jw6jJxBvMPOJWzkcxrxrvI59Lq/dwUJANyfPp2fXEFBS2D3i3BUIpXaAoF+ZizLs9KsHsIMWXFuJeYInS+0uYmI10BQAq6CO4HsqURJUt6FTfQ6VK6MrHntE7RIvlqgKYreMdpeFtYWDPxBbFogfklRO0qViJ2lSo9BSXxLS3VvL94wzHM8MckxC9oGbWA5XsNrHR1yja74L7B8xeUCjDkKojB+XmA6PF9nZfmBUIC3Cy9X/wDEQyNxA4iiN4lyLlGRx2ilSUkrTvv7ADHzVxnEA1A0ESp5haxJXG5UYwLP1KoEki0IR9ZV5vmWckq3BjvLpqV3jVGwhET8S8kVB3Nf3Mwmh0nVJpOc5w2MF3CVUxXYIIwoLgYPlcDExERCMK6hsDMzTE5pNNY15HMsHFdh3BbofjErV43J3HyOGHCHlDvh5QgSDKPNnZghtfaHlme0uX5lGKQFsSJ3gdXtELlxwtGIJSTbk9YmD8UXFtO5mIjSUnDuGOoQhf8ANIkIXIu4ImGGpu4QUGhWM945VUtzveOzv0QYmZUZUqJK6ty2Wy5cGU9BrUWABagbX1CoE1gVW+1lfUJCwpC2uOzwR5j9wqNVdDBVFsV7Dfp+2VQosj3Gfhs9QFZvSchwnaO4OyIPhmyo7pqMACy6mWJgTBV0BfsrMHsEX1q48W/KNpBaijaDiEhtcBH1CXxtduPRF9lRa0HYmpNJpDqzWEh3MRnLgjHKjDNdnzDEZhjR0jv5+YJUAWEmGUu7lt+ejfzGWJbcMMsOFcP4dJ/ZLxKztr9w81viDm0tAeILCkLQahJBJeHnKz3ntDLcO+LFjKiTUegKLodfxEoE8lwMDrfa+hMS5dS4P5l9Lz0YmIEOg8fpY4C21bDx/wCSmGNsQvhjlvwp7BoPDcLIcUT5+a9lkH+92IeycyokyxiRHqlypmVKhFaQiX6F4ATEjvlOzu7wUNALtPkuvCUTdiG2JcHI54lIePj4vI9rg1YAP/1jvsYfK92VlnkzuIC7+YhnvAs8d4hkzIxxc3Dkmp0B3lvUMLcAH0zR5h/BRCRJiurDDXN8VLPUWmiNDmKgYvQOWCIIlWTvXi++5U3UsbSv/NQWAaAoJqTQmkOrNOnnNWOAA9h/3FU3d3Su3Fvl/MqWIAKAjUgl25gltIbzCzmG+ek3bGDvvHS0phiFXtUL9w96xjiGcTEa/uvbTDP/AHY/PI+GCb4l8wXDL8kJJJJv3h5wgki5cvosvpUDAc9pVh7X+OUMvx0r+FwWCTHTTOJUqVEj5OjBpf7ii/YtT/ZOMVzSd4ePDzp7FMyrS2T3N+j9wEYFg2JE6NV03HpmJKblMIqoCsOWisABtZloLiBQfIuTiME3AuJ45M+/KABHc5guXtZSJiHHKWZfdH+uYMibNpQXnzv2R3KAHFLadnLScbg/tQUZxFdYCKmMEID3hrAV6AOYkPwCtobzolvdkFyEorChy/XdtJeVZdt9491sgIviuicFNh+X1KxXL7j8QNjOM1JoTSHVmvSdwdrQl8TMrgqo3l8FZ9kHBAAoBFtJvkv7lYUhtKFp9Pecgf8AnvFsDyklAvXAcn3Bna+o8yo7uCHWYsEOIADFVNv5qouiVQAI7lgr3T4iBl+xhaOoGgfmwHuKqH4R9vc8MMOvoJB2PD7z2YpTFV2c/wCqc+5jjntEzLhHh0EkkkggwUGWPS+jkNsIxvl7/wASdfB3iom1z/iGDEo9lYjppsuzrV7iRBKqEq54bX5OYbWozof2QQripRH6PYzHyM5hvHd6qVhpRv8A9PwwMWNjySq6I8Sr4lSolSuYEPzAfiBqJpXUoqn6Vz6IAVRx2auu6j8e4kfpWhOPA7PriG2hRoU1X++y+YhLickSy8Q1Dmo4VRMEeuz5IdISC2WGrXhqCKvUu8xeUWjxHpxLzC+jVYP9V8wB9DnkUKbe9kQmMao/AZ+YzFiwT728wmjBFCfqPGo/VZwKcuHr8zn3Y3sTR4PlY4M4pt/PzNibRxqak0Og6seGc5zl7ApJsiXAVLWNfBDI1FBVwJb/AN3+oIgoJusPiNLVnZUV2/z/AKRAUZNAv+oVpyIgD+Jbe9wDy5Y8bDiwfmo+NCZCgv5jw2J3SMWWGlWKMvzYKLA+8/mYxa0VH/vEx4mpv2HwYVFBet+G65zjG+IiLhDj3Pn9kOWcLQHXfD8MGVgnDhIllk1uDLgy4QSD5h3QSDLlnHQnscH8VEVoI92hgl/5KO4agyvZ/CpUqCgESkSxhhX5n023kjYi57/hyQcM5iv+9P3GyZRk8i1+SHBkHD9h/ZKlRJWcxIkq5olNwL9Skua8vcFcnrEbv7uWBtZ8Nl+I/DQV2f8Acy4AbdisK88J89paTOlOS2vJ/wC8wbzGK4i0uG8S14hRthgj3Y7a4luY6mpBy0Jh/wA35h72GUFeJSiDQKOjl84SkHja3QB8DHLeCIzT25jzNibk4TUmh0Guqx4YsMvTOc5zC6m8ET/G1G5h5HuPDHghV9A7PDGiZAXg0KfRh+ajmpVbl6aO/kJW5D/sdh8lMCU4AM/6H3NWmwj+IGu6gYw3GyZ7TJBgkuDBlkG9S7lfLeepgo8446XlMDnz/gv+ISDbiGY0Q4vZ/gEIYSokUFoNam9/1N+4A2Dx3eIaVBdY8E7P1HxPT14P/sS2KKDhvPd+IKAIgiZGV0SU8xCVzAuGsCty9eukLwh+z8y+Qom9BXjeIbPMH0BbVh/Tp/8AInkreQaS+TzxLfdBgR7JsfDBHULvxFAiWwCBee8oc3ADMUzHPhLvaneJXgnbWF/1srpLKsWyuhcDp0QZMTcmpL0RYmkOjGaMrNmaMG5tOfQx/wAZjChQ2WxsqRM1ajwuylo6s1VJ55dfDyn5PxDBllpau49zhjp1kW252/6SYblsOHpR+BYMKlWgYxw8tsNIqC69Rx91xHi7JWPyShpp7MAehGCy4MGCcbgI793RCPswVil0Shdl+Jd/xP5HTNR66G17OgLAgMCVBmolMqNWgWwkQpDaB67PDN0TgpvnT4YY51ow37Px6iBK1il37XjUKiQLcJ+D9SiJiVEalLKCBg7Re2ouxKckL6EGIqE67sj84Q57R8HEMdOgcdgefe5XhThKB2f7MkbaUspXe4t4z4g1LLW4YoyxVW5l1HFbhW4CrrQ3kPav2sMgGPD4PH8CBnp3mxKWTUmpOHQdUmrDu5zl6ZuwZe3SxiSpTKlMplMqVKlMOspIXvSxCo2ObJepS/O9XPhn3CCAI7g7Ri/WTmNGBi99bnwh4uY4ydmPEzOOvx2+IoeVULvWRPuXZkTIFfH7IccIY53ytPjECApARK7cPwxeHD2ZR04eZZU/7Et1LYLBgKuFHQOXGoKIjScxGTa8y4MElnaVKIn8mzacwAACg6begY8wJXPQCPKIMoeeiobhljpPD+4pHrWQ7jwh2WhgJ4f6Y8LcXAduD5xHEqqzT/28OI0gmRzfEZUDNwMSly/UpD/+SzZJoyG13wvxGiAiWI2MGxjl5DtDajVDI9x2PkgpmWVD07fNQ6jIV4fRwxol2Ggemn5GBjGqWjsvn32TUNRXcTVyjcdLYJdLx+VS4VurGXlfZ/cqIlWbLPUplQuEOZud4KSAsmpNSUomkOrNWaszGc5jc5dpvGMf8eGDGy+dxsDmrbX+hDDKH57E7+/JGdAG0j2ZfbPZ4jt/ltqcWlvphovq2Tn0ebhgOAIR02ceYuQw8S+CoDTv0MIHJklN9gf2HuGqJTCmq2VjGfiJDvgXZ8NfJDMrYKfJNS4PQcRyRpGyEJ+TtHIevEC5sUZcGXcHoNQR6MGVEjAioAgKD+ABgQO/QDiVKiNyokoiEX2hpFL3HiKbYELB2PD5lq9pSV712R26rSr3+Xhx6hQGh0P22eH4lw8y7+HsnZgZgL4O8CiKfMee5FFClnYWSecU+PMsBALYGCG8nPe5vxcp0ke0hIGOZbUK2JZBLEJR3oZuDjSTYVysX/7FYuegGVFgcAJwXXte0I24j5e/k18fxITebzYgyTjNSadBroxmk5yuYdzC+jnGNSpUqVKlSiVKlSoiBIAtYGiXXyPoolKVBEsSDnEt1Io6JnjWF3V1FafwWfR54gaswGtryHrMOdgQsNHag+T1ClSRVN84GNahYPCmjbvsn0w3rgzg9T+IPJGg239fh+JfJkFJN+nGkqEJJ+zDV51UqwCj87VJ712mf4AlL8TBAI2SyP8A2lwWXBg30B61EaBWEF5vaABR/AHF9wIECVKvoET7iRlSomMxZCAVjGyeVUfn/UKXsDUL48PmODSILT338ItZTOvuzv52cyzoAFesn9wPqLGmYs3cO48dAaALIpunj0pzDRTii8Sk/Ca+yPgXblBX4hNZwNk8F4W8URMLBI9QqBGYuowwbg22v7EMbFA2xXi5z3aisCGRj0v9SpUqVKhCbzecIGyHU1Jp0F9UhxOU5zVlm+jC4xj/AI8zlPI4LuCQKquQb/cvaPio4OzzCkzkYaMa4jHMc7kWtndI+xiCwFXfbOcn4rUsVJSir928SjOGeEnDi/AvMrvyn2nvfXw/6hHCFG2s9vLJWfMCMUf0BD8PxH9JW4l3s/LPmGVNWrZ8rP8AU9S6mGaFzyf10Xo+QNy/0Dxm4iUlJw7gwYI9dK2+dEDb+CCUAeP44I2wOXLAIQSWMa+ZcGovRBlYlRIkY4CjznjuJWgw7unfi9MsmKuhDvjkZjJNim9Wvh+ICWSLh+yeNkXoculDllM1vxL0tLcR9lPxfbtAz8wLRH4D+IBlfOVnh0/NQAdIANZCwN1qDAawcPZ7J2ZTxCz5gHOYaIAZVaAlzuuy/u/0PzGZXqhS/wC9sbOlEFD0f7/mQl5e5vUVJOLHgmpNIdWaM5w7nKbsFXUO4xJiVKJUrpUqVKlELMr+ghkUVg5LrL7Zi/MVQ4jTEVlJBViIjXESY/MXEq2PBUFYjsTke0aSVtx327+lRqzsmh609sN+I6uQQfJx+WfMfigIPvbr8Rmc0WfOuH4p8RUdy1Lqs6fkvzA2WC7bscfCBzDcBrxNLnqLQJ5Iu2I9M/8AqwPX2wO7fbNOH8zND6RVW5WEIGOhvpUpiSpveIhxGLG/iMSDT+kLT12YsYFlkOw4TfX9AeL/AFN9PC/Vvy+5hu1WPb/8GLG48xKqlrbGZUjvP2H96I5rrBkFx6oBfiGMAFA0EZsB5jr86P8AcAxocH9gOEg7vIInh7PiVw52X9yr4ignscvR+IBRFrOZ+7+bYicrs4f9w0INAoOtdKJUrtCEM3uUUgtJxmpNCaQ11ZrNWasbTDlmMvmMZUR6UAUocN2NJKldKZmpUzHHoPZbaIo5E/KYWZeL1BvDEt4lmjJGwxrmKJDWMQFIXi4CWIo5FA9mHMQlIGexScXiz5qHOOlDP3/4PUCjQaQfI/2MNVUbcYf+/wC0KC52Ad9r82SwDF4BvXHdhlFWahINX2QM9n6/xqC1ogFm3eLa1ywOIECBK/gmOjcU6MY5iROgCUgjw5I142xbX9vMXItWwHns8x40H5JPh8fqEUzg/BnYdmHGO0Yf+7RSqBQ0ARDpOXovVU58mPLHRNPodjz4BDmeDfbz/oxB9RiAQNF+XHzEopGsnaX8B2+IGENhX5Hu6V2+WebLZCUNd0v+o5TMHS/9wUINAoJnrnpUqZlMIdO84TYnCanUOjGaPRzmjDlm7N8xj/kX1EEaoRnqD/iDZ3gCZgBFH3DtEKvhiA4gXDUFlzFx3KiEEERESxlnmtLDeO/1jwRGFys91fCPa6dnkOkjbHz2fDkj+8rGCeRSfEfO1MTW6qsMZKfE34QSDG1YdnPmcs3q61hNj4YoLCdmooBdxSA/WP8AJQLWpsDdXVw/KLcvQIHQYMP5JEJQRiSokSJ9walxZUI67/8AcQ+9oEujudh2nED4jw8/uPNotCl38P0wu6gvY7W3R6gFGyLQayz9Hz2htWACgPEY6YDmILQAr2a8+78dohSgDsy+NmfhHPFqDQsPz/0S0YUTdY/yhAIeZ3walLIdTQmXQdUmrDOc0ZuwZ8Q5juMSVKlSpUqVKlSpuxbrV4YRVVXvYn+5TTNwKgiWb6KLmKiDmB2gNxJUAidoGZxmIeoQJK5zxve3H1URV1VbLb3hXZXmMwSAv95PZ9Qa8DbHyQ8pQHA9vB4YVsgEQ9g4s7OvzFXDAJbPo9P2wVrFg3SvJUcsu1luNBTDaagyln6lhVT3itZD0RLO+LxBg1Bgwe8FgwOYEIa6V0SIxiES4kS4xjLzLx0OqjV7Xc8y8+6p2v8AhIGayyyxIvouLrY6+TysVKBRoAgizZCUB+/v67wm9WuLzfft513pd75gt0q/aKB+aT4hACJcOzBKlSpUqVKlSpUqVAYQzjL2TY9zjNS5wg/gzVnKcpozZm0dsYx/xoWAOdrNoAllTCv2F3FHUFCnG5tKxKgfUTMdQn8DKro9E4lQtp2L632Uy71vIwHb4ZZhsSrg7mtp7FwwBrqLrKNNPMzwhXtHl7zx9doqlQ4Ws53Y4FxrVVjjZKgcMscDC+ZuDTmXBzBg05gkKQbhCHTPSmVK6VEiVuJGMY66uotwGalzF4YRNCLdPEz10vMuGW6gLV+CYoHirMxjfgc88QB5qDbh9Ttr3OSEx6iqr7juE5lrcz2U/Mxxg7ax/lITScJsThLzUnCaQ11Zq9POWbmzNpvEiRGVKlSpUqVKlSoilsdXdGcfRHC6hebf0RUOUWfMrEqCEfECDj+aQLiMuoggJIosZeBgOVgXgHWKrcQs+rALverrDvXaKqcVpiE3AKA2eLSmtoagSNRXGM61e0qVUYEJHkGz5iCDPEMESyYg1BgwYPEGoCBhAjCHTUTo66MWLFikWLLLixY6TCAggC0uePNW/DKqYctQPHhX/iNxOBhMi5kt3xML59Q5JVkv1XZbXjXeahaO0C8c8yzUKxbaFlUQbVlSpUqVKlSpUqVKgQuWqbEDZA2XOM1Jp0HVmrOU5zC5ym8vc2jH/H4zAeaiKXujTR/SOu00ZlEcksvUI9+JxD+aQa4Y963GF9rg1VSjCzqAJXycPzC8uhoGr3VmmzvH8ALw4TkR8kXEiWKX02fmH04lqnzp+5mDkubM8unkYcd6KatjXHN8OMsUCC5sbGKUtPZg3BYfCEEjqFoLHFBlwelzESYuMWLjMVEWMWLLjHzsNRAl7K+QqSvFddinV9VCcpIs0LwPuJxqqoHMH220dozFbwRLl3d3A+cRZvLxK2TCvZQ/qJSnb/KQmkvibBDkzNTvNSadBrqzV6ec5S+YMs3jGP8AjNYHDIUXdZ5jkt5zHAW4iAe8N7mkd3DvuJZD+T0YkSISiU3EIkEqHdHyW77sqKlAEfZD6WV4guxfuL4isVGUJ6f2JDIvWsD6vNeRid9Vfaz2KfdOcMtDQ3h6BZ83BaFR63shgv4ZeFqMiuPnLin3MUbgW+SAJfeCm9QYNQeIJUGmdiEDiDLZcuKMWLFIsTcX7i99xaIsWOUV76h0CGXdvGfMXqAmttAH4IgkpacCaP7ibCIzdgx+FftRwHBuEw43LyuuCIVHcv5SimBaT6V8xQ7IV3H/ACkJp2nGZpLWTjHg6x1Was5TnNXpe5e+h/yHICQtbG/atwuGqpmaxOXuD4l6Iag2f4mN1UaqESXlLzLeit+boA3k7PkjvReHbGHwN4Q42wauRajmzq90lfcT4vIfA3/xiYucKfcD4SU2CiN9B/Ql4l4Z1O6t/X0SoLpWkaraye0gHAwWDBhBAId+oSGAlkuLLixYvxF5ixYsWMXmIsPaFWUA4xcvoWLAOzUqscXthv7owWABwUAA/qOxiWrCbGYqp8ZggaHdCiHzX0jvBUKej/MdF7JsR5JxmpNOg10Y6jx07s5w7h3N4I/4yaFGQbaiLL7LQK1XpTOkVSPPmCi9w7xVO/iCjFV/4nEVqor/AKl4i5q4ucQhAXUpniOAiQVN75PD/wCxEptBzey6fDj3NJFOcfb/AKZWuhbSB5WT5IoIhVbL34fmHTosfgmc+xh9W1j7N7fZfmENE4efR6Xi/PRagwSDCDsh3w85Se8cJ+EtmCLFiixYsYR2oAVXBL+rlLV43zAd0p+nbPgikmle7NPd/wDDHQ5ZawMFilPMLLzcXKKA5Mf2+I98BWHw/wCUIEEM4QFnecZqTToOrNZynKDDOcrc36H/AB07gArdhD8whkgp2pf7hVPhjZrJFvGo4XuLFxwY+4DK/wATqOmA147Ra9QZcFuENdEiQyLIhYkvXLYZVzvcc4BxuZnCoaDKnNd6WV5cItLlMH4RIrasyawm14Y9xuE/ZT1rxHqscTmrYPwcSt+IkB4Zeu97gECbvHtdnksjjUtgwYQQMFAys9YwsWLFi1FnNxl0pY0uNyafgt+K5lBeW2hdvoD7mLJuwIpavvv1C7QQCuR8rGNee0pHM8kDS8EFqHBOaIBAQ2rRv/z/ACkOjYm5NUxqaE0JpDqzVnOc4dy+Yd9Z61Klfwrod61tlU2QzLWhHDQvnXPeHMbrGpjMdhmk48QP58fwXiKFsJSEuBmENdXJUSNwa/7mKri0ayvgff3Bl8twBneP0s8xoZLFQldgfxDQaLccenfxGJbIOXutj5JijagvSj40+GJ3S1064LrlC/cNJt1w7iYSDcGDBqEHnDpXPaMMLFi9eYCVL0wQA7Yv6wS562mUrY9u94KI4C+BStNvnD49xApaq8RvLUerEWDbBS+yErAKWBSrXPiBGrf8AqJTQ356V0rrUCB0GbwGJfE1JodB1WPDOc5znN2HPS1Uf8ZJBAK7KFg+KGOfwoJp8xaxCr39Rw/1FRUHdA7/AOJZd8dI1mKHTuhDqyhjVxqtQb/3PxBpHrYO/ZfKMdkisreOTjCL2jUhAKa850rNP3LQKnY9PZOzLaKjAeHcedn4lqGCe88cjXFMfRrWKYr2nHDT7ggsfjoNQfiEDBdRYsWM9R8xSFIsVOQsctrHY2+vMuN3BERoXyrd96lrlgbtZeMvHZS25XNxAkFBa3HOIisMq/cJh4gOhaNLS/oX4hc1U158v+Uh0bSmGbkOpoTSaQ11Zq9POcpuw5cw5iRJUqVKlSpUqVKh+3BtYBKKRgZ4xEGevuVv+4GK3ArTPeGv8S29Nobm8NQ3DUIfxcs3EKlHShItqYHCuD+5ntOTxcPFwuPsYaSqwwOMNafDBllR4vI4YWYi1tL5ten7lWNBairHCnu/crOIHJH/ABkx5lWWdBH8VZWX1W+glmENAGWOlNM4Yt+6vweoxahrK7K/Nv12lb7sbTg+KY7rPT8RKw4meZRhmEBy7XBs47z5wMHR7D+ZUqVKlSpUqVKlSoECW6BkjyTUSLBNToDqzVl8znL5nObrLu+Ix/x5gWHli8RhbSsBYNq1iWtYqbZeoXX+Jai5ix5GKPMIQ1DiHVioXxBZcYZJaOTHeWJDSYovXai6NCZ8MbOtD1PYqNXnHmU6V4NTybs4tSvA23Vxl8PzjJAPKUAP2BFLLbdbwOPJjvUqF6BxMZ5it5CvUIHpvg8JEr+Fy5noEqLSKrc9pUiqExisXnzXjzBUM8YWug+j1rvFdqaLGNUfLg9W8S1bduYgLiBTvEqeZeA7S78o8n8zNR01hn4YaTa33dfyW1aq+D+ZDz0P6mxLLOMWCaHQdWas3ZznOGrj3L5iRHpXSutdagaVyrxlj5qOFBxDNwq94mXtHiDg/wATHTFxNIsR8whuGiEP4LENdRqLfzDjOGAd57mcIfiMldPcdidzJEljS1D47Txnw7h9AhBqxReHffuX/LANnhMnzKSr13fj38PqC7naHMtZ+0QsTjlR7Yp6+pWvtBdCeQh3CWd5Z3IV3JZ3IYokLagVW4+z9QpVYyPxrIeD5j5DMMiP/J9xXFqotQ4+HHuApBHF2v0WV7uUd40q7RW12mc0ks2TKKiiGnMviGe1Rdf3EI2YH8ulSpXSutdcwuGpsS1wZJtMamhNOg6uppOU5znOcrbM4x/xkkqCBy2RXj8toAVG6JwtSq0RrpBiDdEOlfyYy2o2dApR1CENEOOp0yIOa79GBv7ja6hny4hiJlgqzqW4lvMWOoDZeEa+fHJCipcgrj5F6bPMOawAFt7/ANCGQ1nwzeT+yXCiyH9hXc+iPExEaeFH7QMc6SeeG/3Hg42BPerhvZ0FHT3jW/Fb9rBBKUUXu0jfqCSsQAJrk714/Mcf0/t7kjkskAN49fiP5XnCF8i2WYkDLHNTl8vmELLiUo5Y8GvbHa2uNFG8vR9p2gfcBRTibzVRuLTllq0WwLZMEFMlUxt4mVGjHdWL9R0IgPCwf8pDo4dNcR4JoTQ6Dqk0ZznOXpqc5vjpdx3/AIwWZrJdWS4ml3WItVFx/UWqSNYHUHP+F1HMWo5zxLj3jCEIdSLE8QG7ZZOYINsMq6mK/uC2OEOyJZUseY8MDEQFII7HJBroLRRs8N3uY8cxgaMMuUv2vcWwkBqfOP62t4uC7s3auRGDjkgA+jEqwMsJYMFE7kBN4fElI5++0XXBbUJX6lIGeKn4g02XSzNOcQUKsN4WGr7tENK3quh/ovnaneVrUoq3lfK2vuZjYY0y5C4jUGiNmodnMuPf4lJg7k2T8koTeQ7Bw/1/lIa6MmYJHknGaHecOg11ZpOc5y5c2YTMrGNfP86/g+Hob4sKra9sRbPMa4l1mNmLeXQbh15/ixj3njhiV5l9CEIcdG6g5jFmiW8dFQq4NEaTFd5iuZt6e8FS5mGeer4YZHkojd/T5IKCtVSvHKX5+4HfaqQW23GGnJFEOyVNc06+GfEZIKW90dgsSDKbJpNLF1cd4MCc9pxYTYvAlnc9+wf8uXdwqM473nR+JWk2/dV14AvRDy3czuNrvEVxAvuBdruWIS6pqou2otQx05hpGEoAI7Af5V/KoBDop8zaVnGak0Og6vQ53Ocrmc5vic41H/GxGJqFSj17Yh/qLiODLhlhCHRZeYfwfMYpUaYrM9DcIQ/h2jFJZBI9yFURPqEBBf3BKHPaGfcCHRjhzFqGy61BFzkKT4hi0G2Jm0ZB9nncwWIBo+j+z5Hcc60EAHhMQdFTVS6L0ckMTk4l4NsuFG3UNmsHYHOTQnDvDuH0AIC5qE2y4sWYi/nEOaqGi+glUxjBFoEzClo3YU+fj/KbhXQMk4w5JxmhLUdA9WbJuzVnObvTvHX+T/g8sWjgPwRwi9DjoIRYsHMNfwdRix/gbhCHR/fR4jNpcHPiYree0GDu5k4glZdRbcQ7wpP4bRLIvnEKZO8vkCAKMtneXSbcPcPOhalKUK9vfn3CINV5joqzsxQTA9pWVyx+3IjCk5+C2/EzhdtTo8pinzAzBjO4oQzxFMoovmahCpAAmbly5WCEBBhSaPvy/wApDfUOpxh1NCaHQdUmrOc1ZzmCze2Z3GP+OsA0pPGGD/g4IvUMw1DUHEWXCafw0jGLn+BuEOt9HcehYMZeItEHJLsgXDUWf4O5ZcQcRCyPMrrcegmXixPdytng2TVYtq/DiDYa9RnLdajAgL0Dax3VjTrKt8F/oJu30lLK/IrADPEYsuLLhsuGupKYfqK1lBNN1g/qZ/yH4h1dzp4zUmnQdWaQmYdw7hyzebsTtKlMplSmVKlSmUypWY2183Cv+TRHqQ1DXR6ENfxLH+JuEOOtTmO4x5jCL36Pd0ZXEDMTkYNMOrXzGmV8xU9cwQalxqh5OyeRyPcme8gdW5HWKJnmPoU0aC854lOZFEbGOwvlIeJZHsaKazw+VlvWxmeznI+XjXeBxUdBGMdxY1NwwS5eZcNQX6g1BdBS3LXnFHxFQcgymUypTKZTKZUqVKYXAgm0MNVNSaE4dBrqzWbM595zm6b9LH/HmtcX5gOX/oOpuEOIa6MYQ1/If4m4Q6BK6O4x2xIFRItS8ZgECGHoQ/gWKnOJl9EGMMyyGfC6Yo5xhrVJQyyY4DAcvwETMSKhC8l0DHNMaAVglvhrHxUpWYb3GMZUSPS4ajDM4g0VHwMBntJntic/5TotfSdTjNCanQdWavTqznDlN5vGP+MXkifzENvH6iPQhCHR6ENfxJiJH+BuEP4O47j1E4ehCrhgyRVbgY8wh1dxI4mItwZh4gy7g5dJStssJavjiO4zScysRI6gsGowx0IVZdHjjCXalBS5cL/lJpATjOPucZoTXoNdWazeas5zlN8QlxK3HqP+Df8AsPEMf8GCK9CEGHRjCafwSMY/wNwh110dx6FgxJmouMQclQYMEhuHVG4jcf1F6bhCENT99HcYxgx3GBmXDXQjHLIIUXYb8VeJ38Hsf/n+QIQahnCbzjNDqHVZrOc5w4Zzm+IcxMxi2mgvgx/iyDgavmCbf/gR6G4Q0Q6PQgY/iY7/AIm4Q6cQ6O4xjCLiV/7ExARzAtthVwKYQ6rF7xR11NwhxCEOjuMajDtGVUNw30shDeYS0Bblun5I62xT1n/IbhOM49PHpcZodB1Zp1+c5w5hY7jcqVKZTKlSpUqUxuyo/MMg/wCgiPQ3CEOj0Ia/kP8AE3CHEIdLjuMY9KxEuFw3AUxNQQIfxHqbhCGodLixidAidFpmR056XDoLKW6uxI4MDR5TKlSpUqVKlSpUqBAgg1OE4zjBgmh0HVJr06MMbs2YYI9KlSpUqVKlSpiOST3cX/BwR6G4Qh0ehDX8SRj/AANwhCV0Y7j1EcEuaINe0ujDKuGodv4O3oXrzDcIQMS4kdx56Lgx6JcwOlQnEMkVBiNcIQM84fMqVKlSulSpUqVAgXCEGhhqpxg12nHqHVcTWc4cPiHcKKHLDmJxElMplSpTKZUqUymEocpPRAf+DRGV0CGiBiVElQIfxMauV/A3AhKnEqVEzEiRlRp1KNR1AtlpiF/cGG+rEzuCJK6BmBCBOJUqJmJE3E6OYypUCalTiBR5Y99Slqqzh/zmVKleJTKlSmJKlMpgQIIcw6h1DqDU0/idTVg3Dhh3MzUvY2YuLOm8v02lpeXlpeCh/wAXBaDs/RKZUDMCBDo9CBKzKlR3GJmVKlSoEECcfwdxI+IkCIsoiYqFNQAzAbgZhAxKlRitRJTK6D9QYOIQ6MRgiQMxFiRKg2wJUCB36NUKNAO4/wBxoGQE6bS0t119NpeXg4t+I6+J3iU0QaIdTU6Dq4mrOUIjLhl9zNqZ8RUZfHr+s9eljXrnwgPiAPofoiJUCBAgSokqBAYDcRlMSJEiSpUqBmBAgSpUqJEiSiBKxEOgG4BzHDiBAlSmUxIkS5UqZQgIEqVKiRIkqBKiZ8RPEoZUqVKlZjHs0o0Wt+6mOpFQ3/HfWesvzPWevXMNRmaYxpNcfEOodQ1DXVmrBiXDNmJYuJfdTaVFnGI2Lqekt2zPSek9Z6y3JLdsT0l+2YpQpQ9uICD4f1G5UCECASiJKgQMSpUqJEiRJUqVAgQIEolSomYkSVAiSmomIbnEC4GIEqVKiRIkqVKgQIEDErmVEiRJUqJKlQgJUqBCzK+Fg21WcoY3hR6J6T0npPIlrusS/BPWekH2npBcwe6xPDcftKY5UrCHUMNQ11YIZfcttnjl3E8MfGJvU9ZXtPWes8Ses9Z6T1mupi2FNoD4X6j14YCBKiSoECVKlRIkf4qJICVKlSokqMMkPQcIeMtCAgSpUqIRD+D2hASpUqVEiRh6D1dBCHp7QpHDLcZ6RgLTKqT13PEnrPWZtJO2p6z1le0r2zK9oeMo4njmXUqZQHTNEIdWJ0lZfxDeJlwRV6i+031PSes9Y+M11PSekv2l+021LxwRD6BK6gQJUqVKlQJUqVElSv4hUCVKlSpUqVE6lSpUpKlSpUqVKiRJXUqBKlSpUqVKiSpUqVKjlAlSpUqCJYJTqGcc3Z8zXU9J6T0nrPSX7TXU01PSD7QfaCvUPCEcSvieLohA/gxLiS2eGMPhE9pXtPWV7T1le0r2nrPWV7T1nrPWD2q4GHqJKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrpUqVKlSpUqVKlVKIEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVAg0zZxWMz1le0r2nrHxle09ZXtKnEr2ge0r2ge0PGED2hQKgfxYkSJEsTEx8YmVle09Z6zfpD2lZWevSNGpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKldKlSpUrpUqVKlSpUqVKlSpZQ3GfWevTXt0+s9Z6z1gemkDAQMCBUD+dSpUqUiSiUlSpSU6lEp0Alv8A+JsDGKdFJSVKJToroolJRKlQP81SulfwrrUr/wDG0QJXSpXRJXSpX/7/AP/Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

6.

MoRk9D8/7b5fp0HdcP3POxaco09QAACE06AAAAAQEOLUqTUsU1KAU5RkgmhtMGnTaaAGowKAKGmgBQAICUAhRlGVRksoqSWKkojGUaUZRgaAAAETnjyLkE0JRY2nTadjadgBQ07AChp0NOwAoAAAE0Qr2K+s0dbstb2562ldp9+VbFlx7sBpoACMgl1fE9l8v0y6vmem5WLCUYagAAEJhQAAAACAhxlGVJqWI1KgAnCdhGUIlKEqbRUhNGJ2MCgCgCmIRoFAATWRFpUgySaFGUVUZRIpqAAAATjLOeOdmUTCUZK2nY2nY2ixgUADE7ACmBYwNAAAATRCvYr6zR1uy1vbnrqV2l35VseXFuxBKAAAavu+F6z5vp3XQ8h1fl6ZHGWoweoA6SZCAAaAAABAQ4tSpSjKk0JNK545oRlCVyjKxiY3F2SIupOLsYFAFAAAABAghRlFUCyEIUWlISiJChiFaCBOJLJiy2ZGim4uWbi7G0JJp0xOwAoB0AWMCxgUAUAAmiFexX1mlrdjre3PXUrtLvyr4suPdgmKgYJhT6HT5vD3tegeU+oeDvblGW8sDUYFAAAQDVICAATTlSahJqVIUomqJ45hGUIcoSpuIkxMYiyUoOpNFjAoAACBCHFxhxaUQoEJUgFCURJqAQrEwi4jy4cqZXF03FyycXZJoSTi6kJ2MRTaKYFjE6YFgBQACaIV7FfWaOt2Wt7c9dSu0u/KvjyY92KaUAAANdsdXw31m5rar5Xq7+UZajaNxgU0xBBK00ICBNAxSicYIuMohK4tBPHMcJwBxZIQOURJCLJOLJShLRuLsaCBChpJWgBCgQKREEWhIUEWlBCDi6cZRlMuHKmVxlQJw3F1MTRuLpyixtFjaKbi7G09GJ2AFAAJohWs1tZpa3Za3tz11K7T78q+PJj3YAKhggYqV6ni9vynQc58n1+qSjKG09xgagCgAlAUAIAIaCVJxhRaaScRoEWTHNXCcITi7JCFkIRyiVIi0m4SqZF0xIEKGhQxACFIiBCCLQIUJNAhDcXTTULJjmuWUJWDi5ZCaSIypuLSTi6bQSIupCdjae42nYAUAAmiFazW1mlrdlre3LXU7lPvzr48mPaKaUAAAMGfFLudXZy/I9foOShflbT1BhqCYqBZAEJozQAE0JClSEqTSCEE8eQeOcJYyiWTELJxaMRTcWSlF2TIuxpCiRDEoYkrSAQgQgQoECpNWJNQxMYIJRkuVxdg4sk4tZCEmRkMRZJxCTi6coOycoy1G09QAoABNEK9ivrNHXbLW9uWupXafflWx5ce7BMVAAAGPJils24z+P7Ox2Wt2Q2PcANQAEpLFiNZoBACBBCi4qRlFUIBNJHJjkThKEqTVknBkhFNxY3FkpQdkyLpojDSBoUrEACBERoBABFxGkAmpQAaBHKMlyNOyIiJShKnKITEEnFjEWScWScZakpRlqSaeoAUAAmiFexX1mlrdlre3LX0rlPvyr48mPdimlAAACnco411Fe5rfi+zsNtrdj0k2nuAGoAAnHFEGagUAEomiKaVRaQQgTRGcJSyjKIk42MTAChoJEWSlBknAJEQYkMQMiDSABAIAECAIshMSgAAUThKTMnGkJyjTRyg6k4sbiyQgbi7JTxyrJKE9ybjLWQCgAE0Qr2K+s0tdsdd25a6ldpd+WDHkx7sFJKgKBoKF/Vcd97qOq5b43s6nbanbdMzcZdIMNRABGUcVJrFEEoCCLURTVqEgTSCEKUJS5IuIk1YAKAI0im4hJxCZEJEQYgaEMRDQKArBNAmgQAggAUAoaxGp33F9pc5YyjLECViBtCNxdNxZJwZJxZKeOWpkyY56k2nvLAoABNEK9ivrNLXbHXduWup3KfflXx5IbsE1aAAAGr2E/L19N859L89+d6Os2mt2ObklCfXI09xDQRks2KcedE1KJxgQlScaQIIySJNHMdPwfb1Y5PreBs7oFnTEUAIkwBMYgkRCRFjEDQABKDQArGhACBBKAAAAAYM8U4/teC73cywlo83cGv2AxOGIVgA0WMTJOEiUoTsyZMeTcm095YFAAJohXsV9Zpa7Y6/ty1tO7T78q0MmPdgNKhlIYUev4T175/ov+d+ieZcd9ps6VzzdJzhLvmTRvIAEZRxYxaxpIWa0IEKkgEJDQgSRx/R6O3rPS+f9/59XeAsViKYgYnCaKYAhgmACYxAxAOINAAKBBaAQDLEMEMlTEef+iecekbw+S63iZepskZZODiQmNoVgA0WNpkpQnWTJjybzkae8sCgAE0Qr2K+s0tdsdd25a+ldp9+VfHkx7RTSgAQnRzqx6zxXa/N9R5P6x5DHqGfFl8fWU4S9GJifTIICJHGiJHFaCUiIQKhJAhAhAhJqM+wq1sfP+9SQkEoCAaG0iSTUAsYgAAAAABACBiBoAAAQMCUAQEKyOJOD9G849H3JcH3XBHdCMViatxaSE6kRco0EhOyU4SrLkxZd5yNPeWBQACaIV7FfWaWu2Ov7ctdTuU+/HBjyY92CYqGC1O30fHp6vt8WT53p1PE9JqI7XJCfn6OUZdsSEaNJQRFmiFKJoiCpIiNJAIQiAALg4PptTrPbOcuWsKocnud2MlSZQNIhgmmAgYgYgAQAlYiwBDEiREJEWMENOI0hWnoU3FrketDgu84XU7lVqObuHHAWitZhuIScWNxaycWk5QnqZMmPJuZJRlvLAoABNEK9ivrNLX7HXduWup3Kffjgx5Me7FNKABot7reHX15o+X6ua1d6FnVSRz1OUZdMtN6QU4xBSWKgFipRqKcRIUJCoEIAKa/XctrOH02Gw47JOWLDkewjZ5b6Bg4Dvj1Bc90mdQJIQ0ICgEAiAAABDVIVOy6nWLBiyjAExg0BGWImcvodTc6vpepirkyvjuvzHXaXcpaOxT647vU7nW41W3ej3dMDIaFYgk4tJ5Mc9TLlw5dzLKMt5YFAAJohXsYNZpa7Y67ty19O5T78cGLLj3YxkrUMFr9jr/L29bEfM9PPajp+C3PS3F8d5JY59sTae4k4woyhjSRhzcqFSjKAoNQlLIYnr+N1Ox4u52m88n3Ng56wyyLFiM0imYsK9l8rwel9Wx9s8T0+u57U7+PmV3Tvly103i1d6XMNxFSIiSCJHEQ5bqubs6znNjoK2m94G1qdocHhr0HXcnsMrdDcbKXhn6Rl1OV6fJj4bkieLGTl2zjjlRrOC9I836Z9H1u20hr+g0e7lkJgADRK5RkSnDJqZMuLLvOWUZbyxOgAEwx17FfWaeu2Ou7ctfTuVO/GvjyY9ojV0ABq9pq/L19cE/lexeX+o6npnNc8s9M52zkxSrI8ZuZIx89s9DIy56j5x6LwlncLWbOWKy6yr8uH1Ws9hyG67KuH6/aysi5GiJKyMZqXGpRxUmsaQPnRNQgMVVLhHO1urWnH6z0Es84yehqvP596HA1/RiuFzdqRxUO44bcu3ejyHnHb8H6BqZZSjw2gWK3COblWIJONbS8uG0/s5dLy3Wdb0z5PtfReTJbbSdlm6nVaLVanb7Dmd1z1ccZSgYrMpQqm6lyFLU75+e7SzqXT2+pC1OeomFAAJohXsYNZpa/Ya/ty11S5T78a8MmPaKZahgtVttJ5+vsE6tv5HsRI3Od4H2CjZp97wejzfWn5vbze+8yvc/1z2fXeKevxW4X0/ywzWtpvK4DY9+c7qdxGWNSlGfXLkn1yNGoxIERzVFxxQFz01E56aRgwxxkK2vrdHL2emd+aWybFSFjGaqMchi41lXO8RqrFH18vU8uHLw3492XC917OfXqS824xnHFgnHhpa7YrOuBl3j741W/wZusm0+2FRvUDhOu8+7HpnqdVtfNeetxpel6SPLV6iL5hc9ElZwN3sZRoNvZkKaluNhvLFGpidAAJohXsYNZpa/Y67tx19O5T78sGPJj2iNWgAavaUOe+56Hluq+R7Rs3lRmGHHnhw3Qobxcdad7eGLy0LOm9PP0XzD1Lhu2cPaeddXy1vkjlpuLqcsb6TK8ZvMyCrItBo9TuV5nRPWY+Qxs9Xr+XTPRdZyOfWb9LNl741dfenXGly7U3NcbE1NZh3JGnvWlx3aNfPGrW45ylz16XPye98z0dFo9bP2c+7x6+cui6bzuHTPtuTxHccterQ4/a8d7mOuv8dCzLjrCZTJ5scvZjIYeV657DS8XU6Zv9d5ra6Z9c851F3Nj6f5D6Hi7qLfLacTUm4SMhGNmV6Hk+ue+12l33fnZvYLMZGnNAAJohgz4NZp67Y67tx19O5U78q8MmPaKZagAp3KuNbzu+B775PsbDcACMJw5aghefYnDN86W21Pox6hr8NXpnk8s9ZHqB5fa5a9FOH2ONdM+T0p6JqPPX6ee70Gzz+7hqLto78oTDeQCgAAAAAAAAAAAAADBGXXLtPB6eFrewx8Xo8p6bbcRvPreWlejwvda/ffR8yUj08aVfamNajFvDGtbkvGNSua+PLd6gZLNHi6I645voMlfNw+r+O+xeL0S8X9p8dq5o9qd+WPt+OwZvqS8qOW/VdJwtiuh5nYW/TxobzDa78b+w1+x56vWa1nh2yNPOwAE0Qr2MGs09dsNf246+pbqd+WDHkx7JNWgAYc2PNueieV+pfJ9s3F00RghJc9QjKHDTxlDhq1qOY1vs5y6fjvWek4Ch2vB9M5Ntt6y8tYwbn1cNdbzHp5JhvIAAAAAAAAAAAAAAAAAABRzY2bHefI9uLMn4fQlJQue6GJxfoPlPrP0fN4tv9Bv/f5wD0cgAAAAAAAAAAA0Xsnj3q3yvZsPGfZvJJb5Cf1fEAUAADHOE5MtqrazL+x12x4db1mra49sjTxsABNEMGfBrNLX7Ch246+ncp9+OHHkx7RTLpDQY8uLNyek+d+g/G92QhDFyx43mNz0fl+XffnsqvQdxjfktv1c1PLIej6+PNe81GHlrufJPYPKtOrrZcO5y270W+9vnQz08UMEMEAAwQMQwQwQ0AwQwQwRiWaY6PpvzPXYGfM9Qx6KLjkY5w568v8AWfLPSfq+Xyve6HP6eO3NRtPXxmNbyDBDBDBDBAxDDWd1xfQfO9XceW+peZcd48uHP9XxoZqIGJgOcJyZrVW1mXtjrtjw63bVazx7ZGnjYAAIhgz4NZp6/Ya/tx19S3U78cGPJDaKatAFITI1Hpnm1P5ns7jjp7LpjWbSZ7eBrtjro6rq+X6j5fssDW5S12x1+breK7ngj1vietwcN8pa5XofTjnt5o957PMAenkAAAAAAAAAAAAABi1PPW11+z6b53q4K16K/F34bTencBudP0Sl59gCsEKLhiiIY15z6Bw3W/X8eg7viO38nbmuK9aq6nA2tPc+v4rgHo5AAAAAAAAGGxDRePv7F55o5+Xtdt6zZ/S8gB0yAA00cozky2qtrK/sNfsOHW7arWOPbK08bAATDHgz4NZp6/Ya/tx19S3U78cEMmPaKkrUMEMEMEMEMFrtlree+t6jjuw+X7LSZuUdfsNfm0eC7viK9Qhkx/K7VfO/U168eRdJSPqeW6M9nnQwQwQwQwQwQwQ8UZNbV6jxenS9tsYfF9zQcdsInJbXl/RvZxYnw6Np6hFwhRceWznug847Yp2fUuY9/nqdnoN95OzE+eqnl3rfO9+egyaPe/c+ehnTCGCGCGCGC5/oef8AP19ap6vVfM9nN77l+i+n5Mwz0cUMExhOM5MlqtZyv7DX7Dh1vWa1nh2yNPOwAE0QwZ8Gs09fsNf246+pcqd+ODHkhtFMtQwQ0A0AAABrdlree+v6Xm+k+X7LQG80dfsNdnWj09yGb3Eoz8vSQjc5vj+64H28N0M+n40MENANADEMEqdHh0zvp+h+T7dfsQ+d6XEAAlfMdBwPp5dL0ieawJW0aihLFz0JYMa0dbTWvqeT0bRGsLnQ8Z1/k7TcDlqbg9TyfeYY/b8Noa9vmAAGCGCGg0m857h0zdRe3n5r6nOcZ615/wCzlkMWb7/zUMsQwc4Tky2qtrK9sNfsOHW7aq2uPbI08bAATDHgz4NZp6/Ya/txoVLdTvxwQyY9xJq6AAAAAAAADW7LW89df0eh3/y/baA3mjr9hrs61vCd/oa6295nvfJ07Cp59qu2eh09XpPb55Ae7zAAAAAAarNv6i73XzfXzfYSh8r1uIcdgCgABzPTNTb876B6eTA8/QaCSUaMbXLa883lT28N/r9zyXo57rS0r+s483W8LjXoRqtl8z1TljUvI6sx/c+ftQPpeQAAAAAADQb/AE/Hp2O/5Lpvyf1rfKdLzXfPO7HVbX9P8oA6YAYTjKTLarWcy9sNfsOHa9ZrWePbI08bAATRDBnwazToX9f240Klyp34YMeSG0Uy1AAAAAAAAGs2et577feaLefL9tsDeaGv2GvzqjXs1jmIdFX0eS3Wjld7od97/KAd+IAAAV3reHWHXb6x8X3sDy9VGYuInDFAwmarylP08slrptlqRkHDoAAnGBEc6NTb887843unj7ePKZbsN5jXzBThutgcd1u98/5b6nkui3/LXK4vQsMeeXtJtvteHKB34gAAAAFC/XxrFPnuo+F9LU4M246Z0m90G/8AreIA7chpjnCcZbNazmX9hr9hw7XbNazx7ZGnjYAAIhgz4NZp0L9Dtx19W1V78MOPJj2SaUAACgAAAADWbPWc99tvNHvPl+22OO5R1+w1+bSrWqpXr2K9bCvYrrye/wBBv/f5ADvxAAT1WNVfS9D1XwfpIDzdQCCIs1Ffhemdnq+g6fvjUbgXDoxGTAoBQkE0kc6nN6vqOk9vHz6j1OHrmrQ6rWWbHjfafJ7Fny4KXYZtt4+03F8tMQabz/1rhfXxDX7D7fzwDWQTAAADm+qp6z5vt3/JXdjmxth9LxAGoCY5wnJltVbWV7Ya+/w63rNazx75GnjYACaIYM+DWadC/Q7caFS3U9HDDCcNIppQAAAAAAAA1mz1XPfdbrTbn5ntuRlHco6/Ya/Np1bVUr17FethXsV15Pf6Le+/xgHbkAEdRPqvn+voJh8b3NNBEWNGGytTzPvrmXvzQzjuIwQwE0OLjmqLM6x+b7276+G+cjxd0wrX+feicv8AR82PL2XD9M97GGi+Z6t9Plen3MhE52bxvTJjk9Z8n6HHg+78+2B7PMAAAAAAAAAAAA0xzhNMtmtZyvbDX7Dj1u2a1nh3yNPGwAARDBYr6zU1+woduOvq26no4YIZMeiQWgAAQAUAAAGm3Om5b9F2Ws2fzPbcjKO5Q1+x12bUq2axXr2K9bCvYrnK77Qb/wB/kAO3ITpS0PUuO7H8/wDUAfn6EJQzSY6GnqDHYk0IazRNQApSLjKoZOP3nT+jaDf6jEcOjEGu0s19HzbvhOtq9s81f63YeTrzHM+mQzee6LltFqekHn+1566x89Tza1bT9H9z58gPZ5gAAAAACgAAAAgAqUozkyWqtrK7sKF/j1u2a1nh3yNPGwAEwhXz4NZqUL9Dtw19W3U9HHDjyQ0iNWgAAAAAIYIel3Wl5dPRNnrdl8z2XItblHXbHX5tKvYrlavYr1sK9imcx0HP7/3+Rgu/J6He6Tz9vQr4/wA79NMCLbAHYpD0Q1YgWagWaIM0TjKRJZtPg8/Ve3hsxnh7ix8p0nS8XS7D18eM6Xbazvzx7nQdDz1sAXzfUAoeHL576OdLYZrn6L5enntHrOLKLphgUAAAAIYACYCYAAAOUZyZLVazmXdhQv8AHtds1rPDvkaeNgAJohgz4NYqUL9DtxoVLdX0ccEJw0SatAAAAAAAADS7rTct+jX9dsPme26mtyhQ2GuzadexXK1exgq/TuUzl+h0G/8Af5ADvyq59X2Hy/bvGHyfYMeomOkxgBYRalSazUmsUAFFxzTR7Tz30c9l22t1Kwq8tv8A18dX1dTV2ekTo3vmerR4IW/f59PvNddNwmfN9KVPhO+LUTZfe+aAevgAAAJgAAAIAKAAAAAmAAwnGSZbNaziXr9C/wAe12zWs8O+Rp42AAmGPDnwazToX6HbhQq2qvo44YThqRGrUMEMEMEMEMFpd3pOPX0m1Xs/N9l5NblHXbDX5tLBnrlfBnwVfpXaRz+60W++j4kOHXnoPUvOvSvgfUGn5ezYagNWMQNAJBmpNYoglIizRHNac/qcXf8A0vLoN71J5eun1HXrGvMO418Pbw5Trup4eXLuPPvUNZ5zYYeQl9B5LF1XPXD6vt7PXHLYPVo8N+b7TJoPp+TdjPb5kMEMEMEMEMEMEMEMEMEwHKM0yWa9jC9foX+Pa7Zr2OHfI08bAATRHBnwazToX6HbhQq26no44YTjqRTVoAAAAAAAAaTd6Pj19NsYM3zfbfQbzQ1+w1+bSr2K5XwZ8FX6F/Wmk3em3P0fEUb2iroex1mz/O/UbUs0YaiGgBSgKBBmoFmiCVJrNPM+p5j3cJel8j2HOykEsIyjjWLzj0zzL0c/WZVcPfnsI5Tcq5skZYYp89i8N6bxnbcNyGcNnn3oGq6Z5S1pd1+h+WAdMAAAAAAAAAAAAAADHKMky2a1nC9foX+Pa7Yr2OHfI08bAABEcGbDrFOhfoduNGraq+jhghkhpFMtQwQwQwQwQwWi32h49fT89bP832XwNyhr79DNpVrNYwYM2Gr+t2WtNNudNuvo+JaDbw8/X0ED4X0W09xgrBNSgKAFKIMhNSoFmgB59b1lz6Xm6jeUrvl6uDhmhF89HmPpvnHq5d1ynR877OXpLi7Hy/S+cnb8R1/nPLXb7fHk+b6con0zFDzfKt/od/8AofmIZ6eCGCGCGCGCGCGCGCGCYDlGSZbNazlev0L3DtesVrPDvkaeNgAJohgz4dYp0L9HvxoVbVXvwwwnDSIFoAAAAAAAAaLe6Lj19Mz1rHzfbsAN519DYa/NpVbVUwYc2CthrdlrTTbrS7r6Pi1XTcd6P8z2XgfzvSxPQBACgAlSayABApQDNWPJptTmFto+3h01vlOj83XNHnNbXaHnOPee+4yjH0c+45/bcv1z64eOX9T1Hy5aw9A5fcQ83Tp5wn8/0ZQOuEmZvme31e0+/wDNAPZ5wAAAAAAAAAAAAAAJSjJMtitZyvX6F/h2uWa9jh3yNPGgBQERwZ8GsU6N6j240Ktup6OGGE46RTVACgAAAAAAaLe6Lj19KsV8/wA327ET3mhr9hQzaNazVK+HNhrYa3Za0026024+j4uf9V819L+N9Aafl6tACFDESgIAM0AEmpQRD5bqOA746Lcx1mXFwtehezlyW7278nXFmDnow5UcB0e3879/D1XBbl1xr7FjGeeb/l+v83W5OE/F2yifXCTWb5ts7Wm+14NiB9HyAAAAAAAAAAAAAADHKMky2a1nK7foX+Ha7Yr2OHfI08bAATCGDPX1ipRvUe/GjUt1e/DDCcNSKkrUMVDBDBDBDBaLfaHj19Kz4M/zfbsQN5o6/Ya/No1rNUr4c2Ctjq9pqzV36GX3eS93PM9N8X6A0cNtACFK0EoBAAAIEEpFrI887jlPTz7bzjpdfvPS7Afn6DZQnEUHDnuXmnpPmfr49df1+L2cbdCXJGT0DmOj8nbaShPxdsji+uGgjF5d6tyHp5YjXbL9B8tDNRDBDBDBDBDBDBDBMaE4yMlmvYyu36F/h2u2K9jh3yNPGwAE0QwZ8GsVKN6j340alur34YYThqJNWgAAAAAAABpN3pfP29Fz4LHz/bsGnvNChsNfm0a1mqV8GfBpsdXtNWauE63r83e7ira+F9AAzRNSoCUAgAAAEKBNSpNS8tb5vofbw5L03k+ygaPP0kRQ4wMaSZm1eJ2G0+hw6icZdcUvLvTvLzscHR8F5evoLR5e2SWKeszE7kjIPL9z0fA/Z8W/A+n4QAAAAAAAAAAAAY5RlGWxWsxdv0L/AA63LNazw9GRp40AKJohgz4NYqUb1Hvxo1bVXvwwwnDUSZahghghghghgtLu9J5+3oufBn+d7di0+maGv2OuzaVazWK2DPg02Om3OkKVO7i9HD06SfwvoAARlGACUAgAoBAmpSMo5Kje4TrnLb6Op1xQ6bzrvlzGv1fLXRYOAh2x1lStsDTaj0C7qeT+oVuK7Y9VnzfSaazzv0PgMX0Lg+51Xj7X7XG9lmkovnrJLHPWWBYcX2i3POtnrcv3/mXRnq4IYIYIYIYIYIYJgOUZSZbFexF2/Qv8O1yzWs8PRkaeNgAJohgz4NYqUb1Hvxo1bVbvwwRnDUSatAAAAAAAADSbvS+ft6LmwZvn+3ZNPeaOvv6/NpVbVYrYM+CtjpN3pKo5au51juGj5HsYgEEAKVicAAJoQEqThGu5yh3/AKuWZrU+frxeHL6X9Dz8Na7I83StaHy0myokkLBlhzvnPey4r6Xn7Lhe74aXvQXy/V593lXkPfw9DE/D3lKErmbT1kArH5x6Xh654a7qZ/e+bswPTwAAAAAAAAAAcozkyWa1mLl+je4drlmtZ4ejI08aAFE0RwZ8GsU6V6j340K1qr34YYThqJMtQAAAAAAABp9xpvP29EzYcvz/AGbIDco6/Ya/NpVrNUr4c2CtjpN3ozSdv5565x1aA8HcBABKAQCBiATQApVxvRcr6Oe93ocOkPM97Y9nHoLoeTqA4bRuMFTShkotctw4O5vfpefY8D33AWegqUfmeo4fY0vZxu9X5/1OW3aPL1yuEtZkIsYFLg+9Ok803K0X2/n74D2+UAAAAAGgaYTjKTJZr2Iu3qN/h2uWK9jh6MjTxsABNEcGfBrFSjeo9+NGraq9/PhjKOkQFEygAAIABMKNLutL5u/ouXFl8Hs2LT3mhr9hr82lVtVitgz4NNjoN/oTTes+e+heLqNPzdBBKJkJgIAABASmF8D1xi7+ls6es2XDy0fSNbtNZAOO20U1GJOMDNaFmvTS4j1crPqWs2nr5a3zT0rzk9HhPmvm+nnvRdHvemcHCehc1qdQ+V6rjt5MWTKQnqAmMFY+P681PNtzq7H3/m3APV5wAAKAIAKcoyky2K9iLt6jf4drlivY4ejI08bAATRHBnwaxUo3qPfhRq2qvfhihOGkQFAAAAAAAADUbfUefv6Dlx5PB69k4y3mhr9hr86pVrNYrYM+DTYc90HJHWdLSvfM9CYc6JpRNQMBAAgAFLqMuyWoJrno869F879fL0Seq23DQQ59ehwcFDvz6nTXNtXFy9HlZ5zT9TwnlPqPn/W98dHkhJdZ5z6LwdnecH2vD+Tr3uYPL2Ugjzf0XnsHu4dZKMvF2k09ZaapiBgFPzj1Pzr28NqV7H3/AJQAAAAAAOUZWZbNazlcv0L/AA7XLFexw9GRp40AKJhDBnwaxUo3qPfhRrWqvfhhhOOkUy1DUAAAAMEDFqttq/P373LjyeD17FxluUdfsKGbRrWapXwWMFXuT3U83s2HzPQAQgFE1AAAIAJRMIjUCesqjx0uh+58+HY+Z2vD6TZbLpM2paZ5+iJKBOCxiHLVPhPR/Mvdw9Zlhz9sanjez5pdpzm2s+Xpugfl7JSRX4rq+f8Abw7No8XacoZNQUlYJoYA6Vx2eUdF0Pnv2PF0pGf0/ChggAGBOM7J2a9jK7eo3uHa5Yr2OHoyNPGgBRNEcGfBrFWjfo9uNGrcq9+GDHmhvOMkWxJBFTCKmEVMIqYR1W31fm9Hd5cWbwey/KMt5o0L9HNoVrdcqYLOGtF3nBenebohnk6oagAhDFiMENCGQhqVDxGLzrPtvseF5ZVPqeDnOu0vpHxPqA14+whStKObKDWalKEsvNNrD6Hn7u5GXTOq0m81mbQ6bj+y8fZMOOxMOexuz6+W7JHl6rJjnZJSNZUZKBpiYBpN2anl3Qy1P3PnbVTPd5YOQRJApEpJ2MNjNt3qd3h3tWMFjj3m08bAATCGHPh1mrTvVOvGjVv1+3GnC3DeKysqyuWBa5YCuWArlgSuWBa+s3ev8/o67LHL4fXakpblKlfqS6+vdwlHV7vQVd7Gpc8PZEjnYEwgSIgTFgphAmEFMiKnz9W+Mn0P0/Hr7Ng+l4a+g6fQ8evXbSa+J9OKms2EZmbjMlAtx5/T9c7vk+l3XTPGehcT3nXBNTXVUtjHLj+z5HsfP1iTOO4Ew5Lca3eejnZk5cN4jIEZKViJqyBNSxJhEkJDz30Wt1zyubV7r7nzMJYOvKuWAwyyyiFgz51kuYLfHtnz4c/HtJp52AAmEcWWFzXr28fTFHDfhvnQjeWs0VfSUS8FEvhQL4UC8FEvBRp7rBy7bPI5+fvkY9StXuYZaOG/jNfqt3mzbryHn3jMgYzIGIyC4zIGNZSMRlDEsoc1Z3OLpnlNnltfQ8dAvm+erxbC15vTeMh4/RjWVS4jKGLje20e8vY2DnvEszjkOw0fQerljm2UFYM3lem1W756xGU56xGVnO7LFe65k8j53EswYjKEFlLMRlS4zIGMyEYzI61Ol7DQejjAvHu8dEvhSlbktXLnnnULBkxueSM+fRsJoAAAUZpMcMysrqwrK6sllYsorlgK5ZRXLIViwFcshWx3Y51KUjOhhUI5FGBZ0a6+s0sCZECYQJhAmECYQJhAmpYkwhhsQKOXO+3KuWSyhcWbn0RMzYEwgTCGu2eIbmSwJhrtjhz7kW2mFzcutv480QJksHJlOeeFkiTlgTEgTKgTCBMiBMIEwgTKhisBrcuaXXnXLDsrOwGCWYlxzk5RjlAFAAAAAQwQwQxEpBFsEMEMEpAhghigAAAACYJgAAAAAAAAABABQAEZAhghiRbFAAAAAIyAAAAjIAAAAjIAAAAIyAAAAAAAAAAAAAAABKQRbEQwQxUwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/8QANxAAAQQBAQUFCAMBAAICAwAAAgABAwQFERITIDBABhAUMTQVISIyMzVBYCMkQlAWRSU2Q3CA/9oACAEBAAEFAv8A956rVa8Gvcz/ALTqtVqtVtLVbS2ltLaTkgfURf8Ak/Z3Wq2ltLaW2ttba21trbW2on+GMtqb9mdO6d05LaW2ttba21trbW2il2SD3tRPasfszokToiTktpbS21trbW2ttTl8OMPbpwSbGY/ZnRIkTp3TktVtLaW0tpbSm98eDPVpXaPPt+yuiRo0SdO61Wq1Wq1Wqf5cMezkMiTQZof2V0SNGiRJ+RWmeHJZ4XazCTFF+yOiRo0aJPyPkuZ4jeSkW1T/AGR0SNGjRJ+RL6nPj/XxL6439kdEjRo0SfkSepzgOWOwZOWO/ZHRI0aNEn5D+ryza4rs8X9f9kdEjRo0SfkRs538m2uM7O/T/ZHRI0aNEn5GLAZcnf8At/Z36f7I6JGjRok/G/lg/umQ+39nddn9kdEjRo0SfjL5MCz+0sw+mL7O/T/ZHRI0aNEn43944N9Mn2gJxx2BFmx/7I6JGjRok/Ipy7rK9ofQYNnbG/sjokaNGiT8g/47OffXHYYmfGfsjokaNGiT8iy3vvuU/Z/AntUW/ZHRI0aNEn5FgdY8dpaw+AlYZm/SG6x0SNGjRJ+QTbQ4SVo79kCx2SiJjH9HbrHRI0aJEn5MRtXyHaCLUMRLvcf+xuiRo0SJPybTfFLs28F2ek+L9jdEjRo0Sfk2fp4jSXFYY91k/wBHbrHRI0aJEn5Nlv4sA7vTmbw+d/R26x0SNGiRJ+TK2sXZ4n1yn8OXF9R/Rm6x0SNGjRcqT6WAN2tdoGbfUyc6X7E6JGjRIuUfujwLF43tD9Sj9v8A2J0SNGiRJ+TJ9Ls+383aH6lD7f8AsTp0aNGi5Vl9IsA39ftAsc2mO6pv+Y3WOiRo0aLlWvp4IXGn2g+pR+3/AKM3WOnRo0aJPybT/Bhhccd2gWN+2/otK8VudusdEjRokSfk2vnpR7uj2gWN+29U3/KkdxiwTau3WOiRo0SLlCDTZDRZsJI5cd7sf1ORvSVbf5Vq3IOa/wCPN6fAv726x06NGiTp+QZbIYSBp8gu0X1aPoOpzrPv4n2olZ/+x/8AHIdscKWxcbuykpRUaREdLqHRI0aNFybJaR9noWaqu0f1qPoepz3y0T26St+7tF/yKTOGbbuzkjtXrhu63UOiRo0SJPyJ325aUTwUl2gk2rtcWjg6nON/UwwMNFZZ3iyr+f8Ax9XbPt3Zk28U/UuiRo0SfkG+yGHr+JyHdmNCy4tp1WQqlbgoV3q1lloLEmQbV2/48H8+cbuuMxZ7qXTo0aJOn47T/wAXZ2Fxg7qu1eyrdWFmCST/AJMh7qLEs8mRbusf/YehbkOiRI0SdPx23+PGw7jHrKSbrG4GLast1Up7uHDgRX/+UEMcXfcLd53oG5Lp0aNEnT8c+pTt7u7Pfbez3yN1WVnCKngRfbWiyMc0lPHZQoy/4uQyDVRxEtmY+7Nx7NmtJvq1S61qVTytBBXmaxB0jp0aNEn5E/1+7Oaezuz7fx9TauRUx/myV2tXCtD35PE796l+ajJBYitB/wAHya3mG0p46a6YRjGGi0WbDWpiS2sfhn0uLKfbcV9u5bJuQ6dEjRIk/HC2uU7s/wCgwPoOou5SOuq9axk7FWlDTDhvY6K6xBZxdqnmIp2WnQO7M0FqGz3Tzx1445Blj5BmEY2cyALW7kjp4WOJaacGTheWhhJlhz/vCyyraY3E/b+W3JdOjRokSfjpe/K92aDaxnZ75Ol0Vm9XqqzfnvnRwbkgjGINOOWEJgt4N1Hau0Hhz3viuVZlpzrHpcIX8qzXo8P9v73dmY79WNFmq7I846ky9qRBjb1t6+DhjQgMY8LshrxQrD+++Cy2nszDtpQ5bcl06NGiTp+Ohp7V7rsL2KeFtbm1y2kBz4tFsqfIVK6tZSe29bBTyqrjq9Pu05RCxNZw1adSYGcVsX6BR5qzG456Ne2KjoclVJDNEbN8XBotFtgt/AimqmGLiCrIeTpgsjkKtqvVyvhK/t417ZtG73MhK3s3ITqPAk7NhKjKPH1YxGKOPlSaCGG9eKzJMOMxX2/lsm5DokaNEn5FJ9Mp35SF6uRq2GtVuLXgtl4PO8Gi0VrLV6ry3ruQetgJCVTH16fRSVoZlJh6hr2HWRYOPQ8RbBvZ19k0GTifayju0OVJeFyy9mZBNhLTpsATs/Z73D2fdB2fh0DB0xepu/bTU6wvstx68BGEY289GC8TkLcj2cjVIM6b1sGe8x8GPrViiuV5Zc3DLPUpRPDT5W0LLxULJrbOmlck2vE6dGjRJ0/HXbTKd+QpNdr1rM2LtQzR2I+HDTvHkO53ZmzwCTY+bxFFaKxfrVVLnz1eXIZFVMD8UNeKuHUaLTh1Wq1RyEPaRu6u7D2ghsRWQ5M1qCu1nPu6jp3sgqmBjBAAxAQsY2sTUhq9n/SKzgpxlitW8ccOZhJNarkmdibueQBRXawI8rTBS5wUeasGwe0LaixVonjxbChrRCmFm43To0aJOn4wfYyXBlMd42OKazjZ6mWr2BZ2du+4R0s17UP2qsiDnj6z77E43IhShmz0hLYyV54MDI6gxtWv1WnKy9qaCyDu+fbuMn8V2e9Jx3PENXMMvMosHMb1sVVr8Nxtqnj53gxGIsyWqKtFTdT4GIkeCtC/si6L+zL8a9k3icMDYJh7Pmh7PxbUWHpxoa8I8x06JGiTp+O2Oklct5BwWKsNkbOBkF/7mPkbO2kPaAtk+0Emly4d2QpTJ6U3iKhMoNKWU/8AH4N7DQq136cjEU88LMWVpCnz1Vn9tUkOXpEo8hUlLkZ71cL7OabzQvtF2e9Jym4bhbFKt9v7Pu3gHWe9c+RNsvztpuJ06JGiTp+O43uw5bWM4nFnbw8KLGVCTY+qL+BrbeVrR+B7Ozaxus6OmQvZCxEmdiHoCsQg73qrI8pSBFnq2kmenJva192Oa7M24mNeDNDTXgwXgwT02RUyZAdus/tq7p/5Cew/aAl/5BJrBmq8yGVpB1V3GS2r5wQxZJ8zRBFm6MgjDQAcZJVp1QlCQeS3Dld57OqYuaxSxVAqMLrP6+KMzbMcuW3FEzWJZHBnTNxOnRo0SdPx2/o4ItcfynUVwb5YN2hyC7Qw/wAUjtZwWJsPPQ4tVqtU76NPl6kCPtE2h522bnevzN/bd3gmNeEkTUyTU01WNk0QNy3ZnW5jTALJ4wJHUZ0J2aqfL23Z/Fyx0qRXDHs8zqfAxRVRYXdCxaxZS5XUOfB02XpOgyVOQhljkWi0WytO9yYWsZ6EFLnLRs+RvkAz2iPXIrfZCF2zlxmlt769Dlak7+fG5MzWclBXbf2LJQwKNtGFNxOnRo0SfkWvodnfl5Tq1rjsvcbweYF9Wv1/E08VGRvgiOO3warVOWjWMrVrqxnpTT+JsoaaavEyYRbpnJhR3GX9iypYJYHjtkFTAi2wKIWMQHbKKsIdzizo6sZLwS8G68LImmuxsN28zjmbYD7eJFnz2XzlvQ5rNleHlWxJG8GbsRtUk3uZZOrgsN2WTFmjYGKnkJ6ZV8zWmW/iW/iTzRiMubqxqTPtsEdi7IFNRiwMCBCm43Ro0SdPx2PodnX5brOx6wTwSWcXjd61CxmacBSZ1hIszbc2zV1n9v2VHn/ibOVHUudri02csGpLNu2hpoIQDqZZWjavWmyE1bE14O52Z1Pi606MZcZfrSjPC7szVfr8lxZ1uwW6jWy3AcAGqw7GSbuyX3LwYLwYJqcep0/f4OReDkXhJEFNk1eNkzaJkKBChTcTp0SNEn5EraxdnS/m5Tp4xkVzJwURlvW7pVMHEwZelHUOzfaUIcfJIMdGuL3Aja74MU1MNRiAernsbCp4uW2ooxij4MrSaxBgLLtPLHvYav1+hlcobYvqyyHuyPKZCgQIU3E6dGjRJ0/HJ9PB/cuTqp7MNdXMzJIqdWOcp28PdiPbjzUW8x9EBKb/AD+bfrussTbtsZjd9xv5Rs0GbImAKv1+hufPUPeVVmAYMmL7Q8lkKBAhTcbo0aJPyJPp4CPau9+q1Vi/WrNN2h955y6Tvkrxp48jMosNenXsKynw07K1UKqsPLvKEob2Gu+6tf4/Nl9b3VyybsMbTe7P5Nx3vuVt3anU+t0Nwfgw7641Z0dnJR/S5LIUCFCm4nTo0aJOn45PpYCURmWqctFJno2ilyVyw4VjN54BijwYA8Ddz+To1kw26uBl0kWTi3GRjLbh/Nj1vUvKArfRoQO9ZhhCvFyMkW1lMme7xtarJbI612s0dxCQm3OsjtQ9n5XeFl2g9fE+sPJZCgQoU3E6JEjRJ+Qfvjx04Vr3i6+zZzcMbT3LNwo6nuEBBlc+lhWZqDdz+To1KO3HQk3GQZdoIvfjz2qn5l+4dKcoAiuIStWHHHXZnDByu9yr4SbE0/Dwck4/E5nM/acA38qtYaGZSxTUZ4pxl50raxYCTScpQijzskEs1Z9YOSyFAhQpuJ0SJGiT8martF4WVBTQgIN33PpYb7ePc/k6NOrg7u5XPeQXq3i6rPNRnimGZpfuHRnIMbHZOR6+GkkUWPqwpmYWUhjFHTj9oZHkkWwOK1nzGe+3YBvf3WK8dmK3UkozQTb1uY7atXsHTnYbWRnsY6xVjpP8HJZCgQoU3GSJGiT9Bc+lhvt7dz+To06tu8t2Nt3FtlraqxXY568+PmY9uz0U1nZVXGzXFXpw1m4Mzb0HE19xT5OXn3dSvLYrqxkrFqDAMTD32K4WYZozpWgNpA5hB/brQhXgvwvPVqFpNyWQoEKFNxkiRok/QXPpYOVirN3P5OjRvo1Id9kS8mZaI4gljyWO8G9U3OLnmbRsdiSUsfiWFPwu7CNIPHZXlW5Cv5CuLBDnq8TVsO7ezuDLU/EQVJND5lv6/tmvFXPPu5AWzKEoSclkKBAhTcZIkaJP0Fz6WI+3j3P5OjV49irhI9q0tO/NtrQpP7ua76KS2zKvRsXXq04qocWZs7uHD1Xhr8nLXHhixNPYih+TO/bcL9v4bMXhrrPqPLuabdWkdlDiq2nsmqYOD1bvIZCgQIU3GSJGiT9Bd+liPt49z+To1ldfDYKQGLgyo7WOpfPzJbAxqOOxeOniI4eRLI0UUASZS/xv3SyjDFBG9+1DlNLMeZpbOXv17FDFXoIauvDmx0u1y2oOXb+vWj2IRFtNNFm49mzG+1HxshQIUKbjJEjRJ+gu/SxH28UyfydGpQaQH26dqtYGzB3T2Ya43sxvwps+85UkgxsU0lgqmGTCwtyMxcZYmr4erychcK3PVpDBQ9hQyO/Z6DSXA2RU2FmiqYm8+1qtVqtVnibap/R5dxv5qb61wf3LNxM9am+sXGyFAgQpuJ0SJGiT9Bd+ljB2cePc/k6NOr9fex4y94SSXOxspcxbkTDNZMA/sMzC3Jlt6KtjrF161SGq3JyOTaFsZjysScnLXd0OGqavatw1hkzk7r2jkGUOesA8GQrW2ylN6lijZa1W78raGxYqzDs8u6yxh7VUHRP8OUdypUn+HjZCgQoU3G6JGiT9Bd+ljvQD3P5OjTp1PQfeBQ98dOABZveHxXuRLKMTA096Wnh44eVPZhrDYzE0qoYhyTMwjyL90akUdexdJqN6NnjpxoMgMKLN3F4upYXgd6jgvkMclihPDmYDUmXqgE9+zbVLDyEWSxnh1Wm3gcq238OOtDBFJmJnW8vWmkisgNL6vGyFAhQpuMkSNEn6C79LHegHufydGnTol+W+T/UPreOWVogrVpchPBAFaLkSzRQDYzZOoMbauSVqMFRuTZnGtA29yFqIdgbcYTQD7Jro8y4v7bndNax0z+ya1pq1PJwT34wlqY+i10vYAqtQr1e6SMZY54ZKFqM2kDkzDtQgDmbVQp1vF3NgLuuPps++42QoEKFNxkiRok/QXfpY70A9z+To06dEvy3yf6h9bxeSPbtz1q41oORbzOjw0Ld8quNgq8zJXPFzxTS1yLIWibV5T3WOBV63ibEmAbcgDPL4SaN48xdjVnJWbg4qo9WvwZKn4utXm3ZcqwLxzw3opI5b1cAOQ5zgi3QcbIUCFCm43RI0SfoLv0sd6Ae5/J0adOiX5b5P9Q+t4rcujYanuouOeeOtFbvy3jx2LaBuZl7e5gxFNHWhkU+FfaDCSJ8NAMeI0azqwR1a3jrkuJtwvHibkipVvCV24szR2HqzbYcmSIZWej7/AALqKEYuSyFAhQpuJ06JGiT9Bd+lj20oh3P5OjTp0S/P+P8AUPreEn2RqwvfuAO7j4p5GggjjnyturTiqDzDMYowE8lkGbRu+/tez6deaxLLj8iwYKXSXVa9zLXhkjGaN2Ona6VkKBChTcbokaJP0F5/hofDSDuLydGnTol+W+T/AFA39zhuSLD1tzW43FiYIwj52atLE1dzX4Lr/wBHAN/byhbujhAfxKny0ELxZuIiFxMe7Xu1WqzwaT1n1g6RkKBChTcbokaJP0F5VvTh3F5OjTp0S/P+P9VfVcMEfjMh0xyDFHCL5HJcN8tnH9nm+PPGw42nfem0+RsWGp4iSZT4SIgGSzjp62YikYTE24M6bPLV9P0jIUCBCm43RI0SfoLyrenHuLydGnRJ1+W+T/VT1PBaPZhwUHw9NmbbssVW3Fbhy1sBh7Ov7+0fp6NGvYoRUa0D9xgMg2cKJKSjcqqHMWI1Fmwde16qnzQMIjJamEdkekZCgQIU3G6JGiT9BfVb6AdxeTo06JOvy3yfmp6jgulrJSi3NPpbU7Vq1KuV+3wTWIq428tJMvBTvV7O6bfaOUt/jxeOhwzztXgDW1ZKnG68CgpCzgAxt0rIUCFCm43RI0SfoL3nX90IdxeTo06JOvy3yH8lL6vBAL2Ml02TueKnoVfCV+6SQIgs5lBBbvyU8VFXWU+2dnF2i9dRfWhwO7COQvPckrw7oOpZCgQoU3GSJEiT9Be+aH6YdxfK6NOiTr8/4P5Kf1++wWxDg4WKTpcra8PWxFRpHU2aETHOSa2bUluSnh42FmYWWWJhx3Z4NIe0TP43HPrj+93YWv5E7JVa+7bqmQoEKFNxuiRok/QX1X+gHmi8nRp06dfn/B/JSb+bvvF8OJjYMf0k841oWGbJ29/VqV58vA8bPo8B4+crODMWgvWaRV7cNoVm/R9n/RdpH9+L+3901yCurd2a5JXq7vrGQoEKFNxkiRok/QXffJE2wAeaLydGnTp1+W+U/koeffad5LADsR9JlLfibEbSmgwtolHhIBTY2ox28K0hVLUuPtWKkGUrGFjHWquXilWcPWDANpQ7SC21i/t89qGu1rMmahoyzxixEXs29sE9uuobbG/UshQIUybjdEiRJ+gue6UX1YUyLydGnTp1+f8AB/JR+p3E+yGJi32Q6TL23hidnFYipuoW4MxUGSDAT6hPXjsx28FICKtZEsVGUNDtDG5xxV7xtHhbkpVsNWgWesOw4aruq6dmJr+IZVbHv6hkKBChTcbo0SJP0Fz6zNohTIvJ0adOnX5/xM+zFQb391stmDBRfB0fk00j3b2Mhaxf4THbDHkdXJ92ythPF79O4n0aYzyOQAWAO/M1N1LXk3kXTshQIUKbjdGjRJ+gt+o/IpkXyujTp06/P+LH0KHfePU6EO4pdHmZt3VaHdYvBws0XFcJ4cscgxBWu17XFl591RwUXxcGSBjx9EuoZCgQoU3G6JEiT9Bb9UhTeRfK6NOnTr8t8lj6FDviErWQ6TMnt3su+6gxcexj+LIM8mTyX2/s96/vyuTkonDJva+em1mx0LwUuB/Kt8Nvp2QoEKFNxuiRIk/QW/U/kU3kXk6NOnTr8/4sfQod05bMODh27XSRE1nMZz1tVtKnFtNNm8uTjj+zzf3e/tB6qn6Ev72UTcMjbvKdOyFAgQpuN0SJEn6C36lAm8i8nRp06dflvksfQod149I8LHs0ejMtiPChtXM0Ltfqnt1OG1NuK2Ej28hmGfwGANhu9+bLayTybnDYWLatJuG4zjmOnZCgQpk3G6JGiT9Bb9V+RQ+RfK6NOiTr8/4sfQod159ZaguFPo8q+zjsHG25zdbaDDWd5CcgRtNma8aPOloWWtmmt32UuQszx1bs1EosvWtx2cbZqG1q5WJs3eZPm7rszTXrWWLcUMJHs103Df8AvHTshQIUKbjdEiRJ+gt+q/IJvIvldGnRJ1+f8WPoY/u2XmyHSZuVxr4iLdUZY2liCb2fZYLORmgwmhNjKbOEYRt3SRBMGTxo1Rw93xEOiKrAZeCrJhYBz31Mf6BNw5TWPKM+o9MyFAhQpuN0SJEn6C36r8im8i+V0adEnX5/xY+hQ8nfRsUO8yXSZmRztwxtDDlLHh6eMpNbljjCIOKQBljxZPHlO91nCd7tVtmpxZyDahpybcXTMhQIUKbjdEiRJ+gt+q/IpvIvJ0adEnTef+LXp6HyTvpBgQ/l6SH+3mXdmbJW/GWKVfw1XkTSbnLR9oYU+cpJ+0FXR+0Ku3HuS0ncqXFIAyx6PTu9MyFAhQpuN0SJEn6C07eL/IofIvJ0adEnX5b5LXpqHyXX/gwg6UujsHu6+DHWXMWd1WwtRn437zZrOULBV03Z+N17Eg2gAPHZatHBFj32qHHm6u0FOXbi6VkKFChTcbokSJP0GjPlWQofIvJ0adEnX5b5LXpqHyX3WL+29HmptmvjQarjneTJXo42ii5E8rQQYeLfZF0Pl/sG1yeXj26WEk2q/G7MQ2q54+2BtIHSMhQIUybjdEiRJ+g/9syZD5F5OjTok6/LfJa9NQ+S8/8ALWHYrdHeLxeUzEjRUsFD7uTmLSwkDx1XQ/KXnV9+QkjaWLFyeHv8i/Ua3WqyvFJ0jIUCFMm4nTokaJP0H/tmQofIvJ0adEnX5b5LvpqHyWNZbbNo3RW5/DVsLBtzZ1n3eDf+nwSSxxMeVqAizcCLNy6yX7Mkm82pqV2G2zoflNYz35JZaHcXK0u/r8jL0H1q2NsejZChQpk3G6JEiT9B/wC2ZCh8i+V0adEnX5b5L3pqHyV/5Mt0eUmKzcrQtXr5GJ5qOIsbm2cscaK9VFT5iCNpMtblUeOt2kGBfSPCVhYMbUjfcRbuXF1JWtUpqEmOyLW4h+U/LEeuWSg39PC2PfycjRKpNXsNM3RMhQoUybjdEiRJ+g/9uyFD5F5OjTp06/P+L3pqP0sOLFkeivWmq1sPX25O683hshFWtXibBTqPA++KtDCPFIAyx3aUlCXG3WuVbB7uHEN/e7rsD0rlecbEPIMBkC7SkoTQ2BlboWQoEKZNxuiRIk/Qf+3ZCh8i8nRp06dflvkvemhd2pYKJ950LuwtMZ5S9FGMUayFvwlejTK7MIiA8qaIbEGCk2L8wscWH9b3XarW69C49KZnZ25EsQTR3scdJ61ppG6BkKFCmTcbokaJP0A6e2GQofIvJ0adEnX5b5L3ptdKWGieOl0OXtu5Yyn4aBETAFmY71upXarW5ZmMQYhnkyh/LiPXd2qyh1pTxN1nDlZLGPCVe30DIUKFCm43RIkSfoGbXLoUPkXk6NOiTr8t8l/03vdV4txW6C7aapBi6r2J+7MXVh6TCHI1Wvfl7jEsNTaCmXy4n1/dlrTxhjMe0jZKl4aTH2vFV+5uRkcUq1rY57IUKFCm43RIkSfoItfbDIUPkXk6NOnTr8/4yH0acW+udBJIEQTSyZS7DEMMSvWfC1qFYr1pm0bl5C41WHHVPFSt7ovzB8OSRk0ccEMmQtszC00Izw1pjx1zzZNyctj2cadjXnMhQoUybjdEiRJ+gh+8Mm8x8i8nRokSdfn/ABfbWDCRbdznyGMYW7UmSnpUgqRd2bld58fDuKXDqteG7eCoMUc2RtQVhrQ//jbzlbcZRZmZwgxEexS7sxV24sPb2x5eUpeFkrS72LmMhQoUybjdEiRJ+grsz5lk3mPkXk6NOiTr8/4yBfxYSJhqc+/Se61SnHUDvyzaZAH1j79UcgRtJlaoNLmyde0L0qYMmS3OUTjcpuO1Zs1asdeN/J/pt55L7gJMY5Y95fiDdxd8rHjr4G0kabk2ofEVqpPDY5jIUKFMm43RIkSfoK7a5lD5j5F5OjTok6/P+L56zVI9zU6TLyDJexsrS0E76Kxl4IXkylqc48fdtFHggZR42tG7CzLTuMWJshReseHtb+sXk/0/zmBdr1b31av9jL8GZgY6+Fsax8vLQvDehlaWPlshQoUKbjdEiRJ+gp/FmUyHyLydGnRJ1+f8U4yt5DpMpd8PHHW1rYKT4jMYwv5ArhVMLq0NaGuPC/dag8TWxkxwX38n+n+c2389OZix+Fb+3wTsz18L63l2awWoiaShaA2MeUyFChTJuN0SJEn6Cj95TIfIvJ0adOnX5uy7upgoOku2xqQQxnZmcfgx841bmSu+Lmx2MGuPE/Bej3F8C24X+m3nmx1gxHx0KFJ6fDkJN1Rwcfxcy7SC5E28o2BdibkshQoUybjdEiRJ+gofeUKHyLydGnRJ1+ciestGHw9PorE4VoiOXIWgBoxVlm8RjMY8T8WvDkZBlvwe6o/0/wA5f0GFf+tw5j0OEb+p3Ny8jR8ZFVm3R8lkKFCmTcbokSJP0FH7wyZD5F5OjTp068lVDxWS6KSQYo7E8uRnihGIVYk3UWLqeJs8p3YWvZN5Fjca9gnT/J+cmO1j8J8/Dmi0q4mPd0edlccxNTm2m5DIUKFMm43RIkSdlotFotFotFotFotFotFotFoqTf8Ay7JkPk/k6NOnZOytPsQYSDorNyKq0hT5CWKAYR0WiultSY+Dw9PkeSsZSKJTTz2nxlWKxOAMDJ/k/OQHXH4b63Dmm+Ch6Hn3a707kZtKGi0Wi0Wi0WiZkLIUKZNxunRMnZOy0Wi0WytFsrRaLZWi0Wi2VotFTH/5RMmT+SJk7J2WiufHLVg3FboLd/YQwv4jZ0Wi0WiGPf3eOW3BE8mURnatqDEMnrA1fFjpe7n+XT3zht1sX8Nnhy/vVUdmpz54BsRPFJSnb3tsrZWytFotEwpmTMhTch06dk7LZWytlbK2VsrZWytlbC2FsrYWytlbKrBpkEyZP5ImTsnFE2jVYd7b49O7Tu0Wi07tFPNJOcFMK4xA5z7K2VsqRtI8dD/N36LRaLRPX3tuOhDGmHRtFoqIbNzuf5dPfK38OPi/n0Wi0Wi0WRDaGsz+G0Wi0Wi0WnBpx3YN9XrN8OytlbK2VsrZWymZMyZNyXWi0WytlbK2VsrZWytlbK2VsrZWytlbK2VCH9nRaJu92Wi2VM3wVItkOgYBFTN/DDHoOytlbKmH4akeyHGAaWtFotFooA2bPd+NE7fDWDSbTu07tFbDVQ/R079Obojh3MuytlbK2VsrZWytlMyZuXotFotFotFotFotFotFotFotFotFGP8nDotFojHaJm0HoZG+AB92i0WiMVG2gcZh8ei0WncA6S9+i0UQ6HwzDqMbfB0MgbYg3u0Wi0Wi0Wi0WnO0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0WiFvfyBHoy8tFotFonFN5cZN7+DT4uEW9/C7e4W6PZ9+i0Wi0Wi0//AJo//8QAKxEAAgEDAwMEAgIDAQAAAAAAAAECAxEgEDAxEiEyEyJBUARCQFEjQ1Jg/9oACAEDAQE/Af8AwFy/3Fy5cuRf2zG8IPv9qx5fA/tHlHx+0ZLKPj9oyWUePtGPJfaMf3TJZR4Pj7NksqRHi32bJZQfc+R/ZMllHk+Ps2SyXJ+v2bJZLk/X7Nkso8n6/ZsllDkfj9It9jypob7byH/FXG+xjxgrLRj3Pkf8VD3mSHhHnV71v4qHvMljT50XI935LF/4r3mSxpcjFyPcbIq2jVzuv4Ny1yw9HuMljS5GfI9q+iL4dP8AR3Ll1lbuMui53LM6RR0voxi22Sxo86MTvpbWWvUd9vsWidKOk6DoHFIsiOFhjls3L5MkPCk+49LF38nUiTQmMszp0eVi2ty6L63Lj5GLHoGsHwWTOlHSWWwyQ8IeR8ap6diXN0fAnhYtpdHqI9ZDrodc9VnqM62eoxVj1yNcVRDdxtlxSOpFy5cYy60uLF9jrRfBkh4R5PjVavTsdSLo6kSqJEqw5t7aVyFAVJDi4kipJ8adcj1Wesz1z1x1WKqIZ6kRVUeqh1kSrDm3yRFgyQ8FyLVaylfgSvrUk1wOTe6lcp0ktWr6VedmnwPOIsGSxXJHgsXSPUV7HfWPJLSru2ZRp4I+SVNy7ji1sUX20fOURYMkPC5GqrEqw5NkPLGS0q7UYNkPxv7FRSJxS7IStqtYcEoJlSFs6L0n5ZRFgyQ9iHllKJWjs06N+SMEtY+59WNR2RYjxpONycbPKlyXRVXzlEWDJD2IeWC51rcZxpuRToJFra1H8CVtVo5XdxkONLFdZUuRQjFdypFNdsoiwZLZh5Y9SsdRVn8YqLfBTof2RjbjCUrEe76njUlf2odjsJ9PdCsyxX78ZU/I5ihx9rJ+WMRYMls0/LG2lbnCnT6iFNLC46n/ACKPzLGc7dkW1sJuPA+uXJ0KxUhZ4x5I9clb4LJlXyxiLBkh7FPyzq86xV3YpQssJTsdLl5CVsZOyPTlLuenIcbPuNFmRhbu9asLoas7Y0fyOkq/kdQ3fGIsGSHsU/LOtzrQhgyMbZv3StrU8iPkh2XIpJ6WLFeNtyIsGSHsU/LOr5aJXdikrLbnKyKcbLWo/cRvfsKn8yJUv6OqUeRVYjnEryvuRFgyQ9il5Z1fLSirvc85aSko8nVKfBKPSyjzrUlZE6jv2PVkX3IiwZIexS8s6vlp+NHbqS+ERcYI9SQmr+4RU8ijzpOoolWr1b8RYMkPYpeWdXy0oxstqTsriTmxQihxTLWdhNx4G7u5CXSxzkxRu7DpJlWjbjeiLBkh7FLyzq+RTV5Eey2qjv2KfaOtX+xl9aa7X0kromrS3YiwZIexS8s6nkfjxu9t8NnwLSqPnV8FrLWuvduxFgyQ9il5Z1PI/HXbabsi3sI90dcUeqicrsesfJD1/I53YiwZIexS8s6nkUlZbVR+04iRh1HRFazXS9afkPX8mPzuIiLBkh7FHyzkv8hT42p8pE3d9KxrcHc7lNWlZ4VY3RJWdtyIsGSHsUfLP/aLstq/dyKa+dLFtKjvIY/gl2nfH8il8rciLBkh7FDyziv8j2pysjp9lim/adSPV/5L1Dpk/ks46fsipG6IO6wauVqXS77cRYMkPYoeWdJe97S98rjdiMeruenHCxOPSz9lp4SxlHqKtHp42oiwZIexQ8s6S77M3f2oSsrEn1O2NtKjvI/ZaTfU+lEJfq8ZRuVaNuNmIsGSHsUOc6fGxKViEbd2TdkQjZa2LaVJ27ItZDJOyuU1ZXKi/ZEZdSuPBq5Xp9LvsRFgyQ9ihzkyPZbHSr30rcC4G0uT1P6R72dD+WemR7PuMkVO6S1h7ZdOVaN0NWziLBkh7FDnJd3tN2Ktf3EZ2iKN+8saq+RkuBXfS9X5rOvR/rOIsGSHsfj85U187Vev8IXuZSjlUl1dkMZTft1/2aPF9yvSt3xREWDJDRbP8fnKPZYXLly45WK9dobb7soRvIWtx1EPqlyRGMpv2ly4vJly+l8JLqRVp9L1sJERYtDidJ0nSdJ0nSdJSVnlcuXLly5cvpUV5HSUVYuXLkhdi4tYvsXLl+5cuXLly5cuVI9SOk6TpFESzsdJYsWLFixFZXLly5cuXLlxosLsXLl9Ll8bl9Lly5cuXLl9GixYt/7v/8QAMhEAAgECBQMEAQQCAQUBAAAAAAECAxEEEBIgMSEwMhMiQVFQFCMzYUBDgQUkNGBicf/aAAgBAgEBPwH89YsWLfl0ixpNJpJqyLly5fdcuXLly5cuXL9q5cuXLly5cuXLl+6hCRYsWKkfafLRcvsvtuXLly5cv3L5XLly+Vy5fvIiLZYa/cI8fk0RFtqfy/lERFtrP9wfL/JoiLbU6zTH5P8AJoiLY+CS6j5/JoiLa+R8/k0RFtqq0xu07fk0RFtxS+Sr5qQvySIi211eJzG30L8kiIttTwYvJoQvyKIi2y4P9n45bURFtlwf7clm/wAStqIi21PFi/nPkWb/ABK2oiLbWfsIfynyLN/58ue0tqIi24mXwQVpHyLN9mXCI8/4s+e0tqIi21pXkfJF3Fmx9h+JDn/FkR57K2oiLZN2jc+T+ymLNvs3drClb/FnyR7K2oiLZXftEyfgyAsrjfZXSLZqErr/AA11H0ZDkt2FtREWzEeJEl/GRzeVt6j8sqz1dEKJGTgxSjU//R9Of8DSOajwaiD6n2IfO1C2oiLZivERzBoiLJjL7VFs6IldigWGjSKq10l1L03/AEaH8FnlcuXLin7WQbvwOMrmlnsXLPUpnqL4J1BJsUco8MiPnahbURFsxXiRIuzJR0sTNRyMpPrnofyXiuDqyxYsMeTzvP7FUqr5PXqfKPXl9H6h/R+pZCrKXyKcpfJUvlc1nqMj1ZGn9l0i6Y11Yl9DTzszQzSJbURFsxCvEiWFK3RmhPxZoqfRTjJck4WIcWJTgOq/g55Ii2NjY5F8lFs9OX0aXm4pkqZTVqf/AAU+CfjlJDFKzuLEv4Iy1c5sXVmqSPVZ6jNUsluREWyr4Mt1ZYaJRLP7GpfZRuouMhdJFSPtLiEzUajqaJM/TzP0kmLA/YsHEWGihUYHpQ+h0YEsKmfoypgrroTwdVPoyMdK6shCHwONx0n8EqciVJjpM9KRDohXfAoSLM0tO6KifTK5c1EE2Kmy2xERbKnix+WchkuCnK+mX/B8DUpX6DoyHTmvgVKoynhZMhhkuRUortt26srYy3RDxTb6oU41FZEChBPq8nSg/g9CI8LEeCQsEhYZIlhvomupHkVCZLDN/B+mkRwjIYWwoKPBIexERbJcD5LjZIkSk37YlGhpj7ictLSQuvXKhBSXUUIr47spKKuzEYlt2WcZaXc/sw/j2a6tMjyLjayQ9iIi2S4Jv3GsUZMWH6XY9P0IuVusLlN3yw/D7upGLxHws2Ni8UU66h7SM4y47GLXUiR42skPYiItjVyrhm2UsJbkjTjHgq+DGLjK11YpO2WH+e1OpGJV/wCoJcEsbNlGrOV5S4HJyd3mz5OLIreZTruPJRra9+KjcSsUneC2skPYiIuxV8GPk+Mr2VybleyKNSS6SMNNdhuxXxSiuhVrSnnU9kVTWbGYaGqdxSTZVfueVCppdinPUt2IXtFGRQl0ttZIexERdir4MZ8ZVPBiSywj676leMCvjW/Ecm3d54eHXW+ESlqd85M5ZCnohpRFO5W6TZcTMJK+6v4k8RVqztF2RhqklJKTE77GSHsREXYq+Dy+M/SkpaUKk/kw9Jc7ZTUeSvjLdEVKjlzshBzdkVGoR9OOdxmGpaV6khan1LSJLWtMiV4uzLswfRK+6uvYeFdojUXqxRS8FsZIexERdir4PL4zvlh/HZWrKCKuIlN9MrDErkcPbrU6EqqS001sbKFHX1fBr+Mv+DUTjCavIj6VPjqKvLVdlCprW2avFlWFGE9Ulds1Ti10Vih47GSHsREXYq+D34fxznLSrmJq65WzbKdGUx1I0+lMlJvnbTg5ysPEQpvRYWIpWvcjUUo3iRn0uzXC12ypXv7Yl8sNV0uxGWpX24nB+qYfBaBKytsZIexERdir4PfQ8c8ZWsumbZFfZUquXRcb4ftU9Xyy2WG8Cr4O5FSnwSpThyXLikYSepdtkh7ERF2K3g8vjbQ8cpOyuYmeqeTEt7KNPXKxiJ6pWXxnh01T6lRxUfcSxCStTViGJfEup6VKp1g7Dw1RCoVH8GEpuK7bJD2IiLsVvDfQ8csRK0Ru7vlbs/w0/wC3lClKfAoU6PWXVlOp6kbmLfszoUnN/wBFOitPU9GHcZIexERdit4ZfG2h45Y+fxuexmHp398uETjOtK9j9PTXwTi3G1MaafUw/wDGYvwypYeUzD4dQXeZIexERdiv4b6PhljJ6pbnshBzlpRKSowHWqSI1Jxd7ilrjqRKEankRjoiolWHqRtchQpw56kqmmOoWLkjD4lT57rJD2IiLsV/DfR8Cq7RKktU2+1ho6Vq+zEPVUyZhflCLIayxEry0/WVKemRSlePcZIexERdiv4b6PgjGT0xF2krShEfk2NlzC8tkeM1zcctUr54Z3j3GSHsREXYr+G+j4Ix0u1BXkka/wDuConGTQqFR/B+kl9lGk4Ra+SP0y2VR2ptizwb9ncZIexERdiv4b6PgYt3faw8b1EdZ1OhVrKD6ckq05fOV7FGfqRs/gQzE/xoWeBqXjbuMkPYiIuxX8N8XakYh+/tUekJSKKUI+oxu7uxIYzB8sTiz2sxElKmmhZ4WpplYjLUr9tkh7ERF2MR47/9JN3k32tPsjT+zES66V8ZXNWVCOinf7I8keGQ99Fx+sr54PEX6PtskPYiIuxiPHfN2ortUaeuR6t62oxEWpipzfCFhrdZuxpw6/sVWlHiIpwqdBdGf65GHnpmVoaJ22U5uDujD11Ndpkh7ERF2MR478Q7Uu1L9mnp+WRi5OyKlX0+i5HiahzyWLF7FGp6keo/45ZNetTv8rbRqumyjiFNdlkh7ERF2MR478VJ6bdmhFJepIlJyd2Ul6UNbG7u72OWWHhphd/J/rllRXpx9WRXgmvVjtp1HB9DD4pTXYZIexERdjE8ZLbiX7rdilSc3/RWqKXtjwihHXOxXqa5Z3L5UKGr3S4NV5Mhw0U4a5KJiZ6pW+jDzX8cuGVIOEtLFshNwd0YatrW9kh7ERF2MTxktiKjvJvsepLTp+MsJ5klZ2IxlLpEWGt1m7H7Ef7PXS8YixP2ip7opx4IlLkwy0ylL6H1yqr1KSnuwdTTKwnfruZIexERdjE8ZLZUlpg32oxcnZGGwumBUoudQnV0+ymc85PLCO6cWRKfI3GGuOcOlB5LYnYwmKv0e5kh7ERF2MTxktmJfEeza5hMLbqxtRRiavXSs75WMPS9P3SEQ5MQv3Hm/wDxywixbOLcXdGFxCkrbWSHsQhMuXLly5cuYjjJbKnulc0mk0mk0ljSRpuTsjDYWK6isuiK8rRJdXcsWNDfAsNL5E6dPgqciImIj7zSaSa/aSNJpEjSWLFilJwlcpVdaLly42SHtTNRqNRqNRqNRqKrui2yXBoNJpNJpNBoNB/8op9Eaiu7mk0mgpq1xpvk0DQkJFWN5Gg0Dj7EaDQaDSaDQaDSUJaWajUahyG99zUXLly5cuS2tGk0mk0ljSaTSaRMuS6mk0mkSNJpzsNGk0luhpLGk0mksWNJYTLly5f/AN6//8QARhAAAQIDAgkJBgUCBAcBAAAAAQACAxEhEjEQEyAiMEFRYXEEIzJAQlBScoEzYGKRobEUc4KSwUPRU2Oi4SQ0RICy8PGT/9oACAEBAAY/Av8Atwl75yRR99AdRCeN3vnNDcZJzZ3uI98yozeBQA1vH198yNyA8QITIl/Rd76NeB25KE/slsv/AH5pjhcRP3zafiBUIFkmidl0+lcoJkRmD3zZ6KC6VzpKDw982eiBHZeCfsm7iR75jiFG9PuordjvfNgArjAo0tij8R75ww8WryuUfllR+I98im8CuUfllR6Up75HggZXNM1G9Puo/Ee+RCbvBQA7UQAqesvPvmx93OJn5o+xTZ63E++bTvmoZ/zB9ioctUx75gqBEnOyWl32TmeF3vnwUfkxcJichs/9KiwyauFB75kKw7ttso2D0Taag9tWuEx75seei14NFCjjyqHWZbmn3zBVrZDnXaFGhbrXvmOKa1zaVbxQY4ynNp98+BUQTuesz/FB+fvm7go7dVCsZLwuQO33ydwURmosmoJlUtKgudeWD3ycdycQKWKqB5SuT/lj3ydwUZ1aNCgHcVyf8se+XFRT8Sgeq5P5PfIcU53ieoPArk/5Y98gN6bPWSVAPFQPL7jRhZAY27uxo3KC34VA9VA8vuK9wvDSQo7uH892Nhk5rnhsxgbbil9okj4RsUDyDrUFoPNmrhK+uGBBZEIbQObqr3RF8h+yjjh3WSrTv6YtYIHAqB+WOtQnarMkx182g4GeZn2HdBadYkokM624XuYSDSoUJzzNxbf3PLanxbOc50p7sEDgVA/LHWoHF38KA74Jfxgb5mfx3TZN9pwP1ww4Y7TlCZKUminc9kcFChuEnNbXA2HTMaobBcGgdaYfjQcL3GuBkSTaBrhv4900/wAeX1w8mZrFfr/t3OTuTXOE2szjheOAQHWgxjpEOnVCG51ozngJbCe5shZkECaHX3RO7nS7+cMMG4uZ3PLaVFintGQwtc6Zm60euWGRWucNQ7qdE8Img7YC44W+dn8dzgKCyc6TPrgju+GXzookTwtp1t7/AAtJQIFGivdeZDa3gMIebg5h+3c8hU3BSGD9Y1rlHEfz1tzCc99AFGdqkBhc2BO3uKxfKHEsPaPZ7msQ6xj/AKVEMRznQ5a9uGHE8TZKG/a1RmUzDmy1jA+KbmhMigSDtXcRlhMz2hLeo/EdanEqTc0a18TvoE2Ey4fXIMfk45ztN2qw8Es1sOpWoTp/cdxEm4Is5Nf4ysZEmIc6uN5QY0SaLsLXSq16bM3EhRRtb/OCN6fcKH69xQvzBhb+YnfmH7DrJZDz4m64Ikk/E86lKEKm9xvOVM5rxc4LY7UdRVmNKHE+h6kSaAI4p05X0wW4hk2ckIjDNp0Np7g0bypcnFs+I3IytP3agrUeUR+zVkxA28VUSDL4ppwFzmnBG4D7pnE9xQpy6evC8+EgqPxH89XOMfn+AXrFQmuDDcxt5QicqoPBrQYxoa0XAaAsiNtNKL+TGfwFWTaaPC8KUeFTaxCxGYSdU5HTxvI77KK34Z4G+dDzHImTIBVjN9KqjYhWZBA4lBrZM8oVuJMb4hU4xxh+QVloAA1DLdiobWz2L9JwRp7B91xeT3FCtCYt4YsIXuFFij0YtPXSFge22OzOuhzooJ2MqrEEOY3Y28qcY4pv1U4bc7xOv0knAEb1abzTvhuWY9jvoqCI3hUKUVrXcRJC1Bd6FXv+S9p8wptiNPqqV4ZXTb817aH+5Fro8KREjnp74vKINRIAPC9sDwWLbbmHTuWKbCtVnMlewb80QxrK6pKyMZ+lqm8H9blzsYA/CJr+oeLlZEBh8wmpsY1p3DROc4yAEyv0nBEB7RAHzTOJ7ihVI5zVkW2tDWnOZJMijWK7jo8aaidqmzKqi0c4/YFi2zl4IYQPKH2R4W3rm253iN/UpxITHHeFSGWna0rpRfmsyM8HfVTY5j+BXQ/1BUa/0crNmMqCJ6vXb/8A0/3Xs/8AWFnRYY9Vn8pAO5s1TlNfJ/us7lIB2Bs1nxnk7hJTIe7cXKLBdChuYXOAFm6SBECECPhVw0dp7g0bSi3kzbbvEbkSx8Zx2MmhbiR2G+T0+HGbOJKQeEWnsukrUKFJ22adCZFBcEwQml8nTMlCY7pAV0dXD5rpj0VGnqsIf5gyLFA8Va5Oa9p+NiESG6005USBeHz+mGZoFBjtM50oobyZulI4c983eFtSjiYIA1Fys5727hIK1yoiXhaVZhMDRu7iodYH0wxHG4RHk/VW4Lw5ui52I1tJynVS5MyXxPWMznDxPKtcodjD4RcgxjQ1o1BFrhMG8FRorWG0GEiZUTz4HHk8nM1AmqLHAj4HoY1rmHdUKkeH+5TBmN2HOe0cSqx4fzXtLXlC5mETvepNaxm8ISxzgbjqXOSbxM1WITwCo1UHVIZnLnBkhzKRW3b1KrTrabis5whv2OKmLsh8Vt9q1XehAzcS64+mCO0GWbOi5TBlN0M4wKI17XOmZgBSgwwzeaq1zh4mQU48QNrcKrNhAna6vckIQnlubNV/xjh5Q6dc6qi+f+NB/wALLGTUnWxwMlONEDfqp2Lbtr65MYfAVyt7HSeCJK3EM3BxE8DYXKrE3dEOU4Dyw7HVWaWOG2akGfJyzYZr4Sqw/m5Zz4bVnR2+gWdHeRskp4sv8xWbBhiWxvWZ7VDea2mg5NmNDDkTyd4c3Y69duGfoV0YXyWdycE7nSWZAaDvM0HxA0ECWamGdWCQIUKL4hXipJ0F55oksfPWFaxr8X4f91OHBaDtv6xnOA4lTMVkvMvbA8AjmxD6Xr2jv2r20uIVlkds9DD8izz/AFj98MRzryCVF8/UI7tjCuXcGf8AknjXjP4GBvkX4QsbYnKevuJpULdMfXLkV7Jn7VWA30UxAZ8laxDJ33Jzmsa0sM6BRYJNxtDBOV7QuRvabLXww4y1oEXHqMnRWNO9yryiF+5Vjt9KoyZFJ4I2IbG7717T/SFnPiEcVX6lXhZzvkuk5XuVHFZrpqbHPbwKGeKfDeq8nba22qIy5OPVyrAbLipPnCdvuQcxwIOsYGxaYsytTKtROVMsW7UxUqYiF24NKLHY2TqGiif8dMlsm825WTyuES42jVWmPa4bQdPEEJpLjSgUUezcXCQeNk/7p4e4FzjquwQzZMrF6guNH83P5DSdIOOwK/0HVfVS2PI0nKOTFkpAi+9RYLxzkpfLBDjawbKhuvfAdI01Jtq9mbopm5EYy27YyqzOTme9yNgMaOCrFiS3UVXxP3KbjPiVqVXKrlWZVGjR1XQCo0KrQswyWa9zeBopWgPRPjExSzW6dE4B1myL1XlB/anPEZ9pjSTS9ZxkOGCbZ02KWMLtz6rnoRbvbVe1lxBUhyhvrRZkRruByySZAKUFpiHbcEQ2yzgrJivluCk2LGLzscZr/qv9Stl3KG+aavZ+1DlBbZqCZKQiWT8dFTLmTRSDg9+wIkvdXVOiqqdVK5Rxb/OkxrRmOzvTWmxhcSIimokIXkUXK+SOEpsruIUWDZMiK7pZczcjn23bGqzAZY3mpQxj3uldaKznfJdFUaB1apks0Ky1hdPUApRIbm8Qo3JzMsfcNhmozpi1MU14C1wmDQoN2rOzjgqAVs4Lp/RdILUqRYsvMpiNE9aqTgxx2kL/AJYfv/2WbycA73L+n8lJ73v1yNy6KDrJCsxQIo2m9MiNmLUSeGMAJC2UJQozDKthc24kbxJCybTPATRZ5xR+Je1Z+5e1Z+5WjEaG7ZrNtRDuXNwTa+Iq09xcVnO+SkOruUccNJDieF0lyWO1pc5oLDIalDx8w8DXsVm0Yh/y6p2I5M0T1u1oua5jJ6g1DnAd1kL2cL5H+652DTa0r+oPRc21zz8lzTWw/qpPe5w2alnO+SoOs71SjdbtQUyMY7a5UVRNONmw462qhq2oO0JsRnRcFM0AQ0VQuiF0ArhkXVUFuyI374Y/mXSK6TkJudJZjvmuk1XtXSas4zXRUh1lw3KMza2ekk5ocN4WLhyfE8IuCEMvvoGtogeUTc7YDRQ3wWya7UgyHBhwxKsmhWnZg3oWrT5b705sNtllKLpFXkqjR1uTb1jYpLGG7aUIbBJoycYJB8MT4hHk7nZrhNo3p8O600jqeMF4NoKYuwR/Oe43cEPKdHzsQN3Iw4GZD26ypxYzWN2TqU7FkSa6bZJrhrE0Xa2GaztV2E+nXZDpIcoj9HU3blyKaG5rWxpek0XOMgBMnqbeChO2sGCLLXIoHaO4ncE59c1uUcZFEx2ReuYg02vVHMbwarOOdXYFMs5S/wBCrTm2N7yulD+a6cNNm6c00a2ZqfDPaEkAdsjhdxl1yaMSL7Nt+87FTQRfOo5F4hu+y9OpB2+Shbp/fAT4mgps9ncT/KVEYTnOFMMzcs2HOJsnQKWMcNzKKb6IEXzT3FrS4PoZXZRPhM1Ehba4IktZtBNdtGB/n61IuC6YQhs/+IQ2CQGhiHeAo5PhlTfRObClNonVTdDeB81nj5KbTPTmWqqiwzc108DfIm8O4nDcmPiXXcFax8OXmREHnH/RSc4yPYbcpxPkFJolgHFA6y45Tm7Qoc9tk4IUYeUqXhpgd+Z1apWa1c21x8oVWkeYrPitA3VWLth2tYx3tIn0GidDutRZKP6fcKMfhwF0Lmn/AERa6h26it+zTPnsUSH4mzVuI4NbtKhuhRA58pOkm7u47TJK76rPd8lJoyBxTfMct0uKhv8AE2adD13hFrhI6wdam35J35nVJuKswwrXKHWNwvWbCBO11VICQwOiOuaJoviDNnad/bROdsE017hOpcV+sKM7gMNiKJj7L4ey7apHpaWSL2SLqiqpaiv+ytxWiV1CnDuocU3zHLcBtkmt8IwWYgk7U7Yq+jhcVbN5dPqdll6xjzZZtOtc2yviN+T+GbeauQJ6UTO0VgOk5/2RdBtC0JWgFiotkic7lGdLMMq5BhxBQ/ROZOrfqg4aWybi5CHDEmhRIbRNxFApbe6hxRhSM2GeUSoc9bpqWEsiNDmnag9hnDcablXV1CZVmHOuoIReUibtTNmUXG4IvcAWzLyNHZYc2dlqaxtzRJCMGARLcpjWmy2meTjG+0hj5hWSaHS+ih3veW1a3UqQBLVnIO3rNPdI4pnrlRDuknP8LcmexwThpplSZXerRzWeIqTBna3bcsQWnOffwRiO6UT7aLEsOc+/cF+Kde6jcH6gh5jlPZqa5A7dINqn0WbV0XH1TpMLTtmiwzzTK6/ukcVD9cql1qqiQ+2a5MXdVOG7S0qVJg47ArcXPf8ARSF2W6Ibmiatv6N7tw2aJ0R1zQnxovQbnP4bETEniZSDW6l0nDi1NbCfNxdOWxYqI8Nda2ZQdqLU3dTSFMZsGApkXaJJp3d0DimeuUWuuKpe00TYjdeGcV4anQoTJMOsonVLRzcrENp4BB/KTXwBSAAA0P4aGfOrR6USp3aLFs9mDmjasU8VeM9TZEcwbL1SM9ZhY8fJYyc3jpNCHJohp2D/ABkwW66lHjpJ7QoR+EYcZraVwPdA4qFvE8u0Ok1FsT2bvouahl3Gio4MHwhTznHaUGGtVIDRSh/NW35sPxFShNrrOs6IwoBnE1u8Kx0Zpxd9e1osQzpOFTsC/EOG5q5x9fCL1KC0MHzKtY1/yXOhsRvyKzHyd4XLGQ6Q3GY3FB3aFHZADOiyk9qEPXpGlN3Uwv8AROHdA4qB5dATDlIrPf8AJTsTO/AT8ROhrfsViGP7BW4/OP2atFaivA3ayi2CLDT81jOVNkNTEGigGh2xD0QnRBWtXFSthjNpiSCtReUGM/wwx/K/4fkcID4haK6LANllS5RyWwfHB/sp8kjMi/CTZcsW6FygtGqyVORY/WCpRQYZ+YU2OL3bAFYJoey3WhE5Rmt8OsrHQRzesbFI9IaPgomM6IrvXNNDB81fFePopxGxLOtHh3QOKg+XSep0Ez6IyMgLzsQhwxQfXQzivDeKLYDJDxG9YyNNoN7nXrm253iN+iMV2rVtRLjx3BBrRJoVmK+w2c5qedGcpcngQ2N3hZ0KE4bwue5JizthlT5HyoH4XJs484U6501EEQCjSQdieC+zZGxf8wf2rMZN3iN+B0N/RcJFFvyO0IOGicAgwXkyRi2BEitqsZbNkGV1FEdFqSCzipi6Ve6BxUDy6T1OXNBkNs9gTYbRdfvOhLOTD9axkRxDfG9TAtP8TtJYZPFt6O9EsNkqWNI4UU4j+JJWdHiO4BWGmTdu5TgxSX7Ha1Ze6wNZ2LGQHh4FbUMr2trzBWHSDdjAiYglEf8ATJMvaMqxWXdH7aMn1Cm5wa6VQUah+4IUG4NC3nugcVA8uk9Tl2BrvX4h4zn9HhoDEiGQ+6xUFrrHhF5WMjtBieHZpcSw57/svxEQV7H91N8Np9FOA8S2OWfFaOAmibb1EbrUzcAnsnK900cXnt2tKHN2RtcUGGRfrIy/xMMUPT/urJ6Q0UnKj6Lp/RUv7pHFQfLpPU5ROxBpuvdwTWC5olXLfFPZE0STxOpoUoYztbtuldEd0Wiame0ZncFIasiNYMnSREAycBO+SOMikjzqJCleJz0RhvE2m9Fjr2mR72aFBAMxZv0h3TyhDCxjulE+2gk4TG9ZjGt4DTDkzeLljHdOJX0yY/kKieT+U94vAonv1BssBDeccNilFhFg2gzQcxwc06xlwonibJN71Z6qF5BpHeuU1uomvDq7ojzJrVaIEibRG7KjE+GSjO4BEHtOACMmWrRrNFpdJp1NVqNOGzZrK5lxa4DXrUqtOw3FSj827bqQc0gg6xkwma2iab3qz1ULyDSHhknaVEjnyDq45M3XVytO6T68Mo8nFXOv3KMOCg+ZQ3RGTNVNkIT2muGy9ocN6nyd0vhcrVl3FhWfKIN652GR5aq93yUoDSTtdqRLjMm9xQA1d6w/VQvIPtpDwyQ3YoTLMjZrx6s+KdVyc6Ic295ybUV0lZhThs+pT+UuEmDbeVG20UKD2Q20oQN8p5T4rrmoueLzN0lmzC6f0WcZqTRLvZgUMfCNG/ylHhktArnz6uIMIzhilO0VZPTNThLnuDQNqLeTj9ZVqTnT7brkHvz4m+4KN6fcKOfL/Kh/l/yVB8uSXOMgNaDIc8WDQbV8Rv76Ym8NG/ylemQ75KJGN7aDq1hpz4lOARjvbMNo3jglBZaG0rOgt9CrUQ8BqCD4+eTqBopNAA3YHg9ogBRH+J0vl/8AVDOrF/yVB4ZE3GQ3rFQScV/5K07pH6d9w/VQ/KNG/wApRO7Ia31TCBV1T1V0V+r6pzp+puaEG4xtltKGqcxgebTZTukpynuQhxuT4mf9Rjz/ACrXJn41uzWsWZ2W3scpw3cRrGBnnR/MP2C5MNed/Ch+uHnIgnsVmfNzzWhWn9L7d+MCDdglo3+Up4yLIFbgmt2CXVbLDzbKcVi4dozrZCrYbxKFtz3/AECtYkK1ychk72m5Z07M5PahGZR5Ga7+6kc17deoqzF5t/0UCyZtJJouLyVyd0qm0J/JQ/VTiPA3a0WwBZb4jenx3ZsNtS46+CAbOe5WsU6XFZ4e3zBWX0O3vphU9tdG/wApTuGElBx7Gd1XEt6TxU7AqrGvbKI77ZJ5QBnsv3hRIJN1QrEVtoIu5ObQ8JvWLdCiT1CShMe2y7WPVQXNBNkm5WYbI0vkFzkmbyUC8Yx++5M5OLjUrHO6UT7YJETG9GJyYbyxWHmmqffMNSGrRvPwp5wneosXbm9UmU5/Z36gELUpNziMpzTrEkxpFZ2HDJmcM1m9oybuCawXNEsgR2dGIa8UDr74YEdHE8qiemEM2KG3aJnqgYDIvP0RjG+K6yOH/oT42smWW94va+0i95k1t5REGJaIvEsp4nV+aFEikXZoyYs9QmnN9e+GcBpInBRPTC1u1306qGitkSXJ+TtEmgTUPfXLiNaKl0go/lT/AMo/cZENsNjXWhPOUOIaFzQVDgiUmiZTGkznnZRHEd8M4aSJwUT0wOO5Oi+AffqodqdEnVM/L/kqCD4Blhzc4GKFElrkFEP+X/IyIXk/lcn/AC2/ZHY9+zVluDf8TvhnDSROCiemAN2q14nT6o557Imi7wtUy6c2A8FCd8IynxDqCD5UYJqJ6J7SauZTIcJzAA9E11aQR9k6JKjG/XLdMzzx3wzgNJE4KJ6YANgUFpvDB1SJvkPqokSVSZTTeUDs5rkYBOcy7gpveGjaSpQ5xDuoFmQQDvKo4CewKduKjCe6YOqSOLAreHBGDyhuLLqbQp2S5up7F7SKw7102n9K6bf2rW57zUgJkGexvyT4niP2yz5m98M4DSRPKonpgDJTm+XVWwx2ygfGbSdDdc4ST8U9sQyszRNXHbqCnHfMeFqniB8ypMY1o3CWGxEaHN2FCLCnY1g6liXnnIf1GC0+DDc7aWBf8tB//MKy0AAagoQ3FQfLludwKB297s4DSROCeUTsTZ1lM9VbD8ITIY7IkjLpPzQi5/s2370GMaGtGzLcx/RNFDAMpmyckN1BtFCHwjVltjDsUKsm9ve7OA0kTgn8U87lGfSQEuqzfUWp/JTJkE0Q+g2jd6ayQtdqW3QuiynYi2peq5yC9vlM103H9KMmRZ7wFTk3+tWyxrZbFBLr7OW5jhNpEkWO7Jke92a5SnpInBP4qW9F0r3n16pEfsaVGfrAWKBzn/ZHlD27maItnmxIsp+qo+IFP8Q79qljHoMImzGS+qhYpgaJlQeGgHKG3to5Wdbe9mA1FpukicE/imtUDgfueqNhTq4z9FjHa88rXNx/aE2G25oloXxD2QrRPQFvIA/zf5VqVWGafDrmO++gIImCqdG9p2hBwu71h+dukicE/igNgUJuxgHVMWNRDAhCA6dB6KJHrPojRfhm8XIxHNkXn6YSoX5g+6dDPaEli30tZnroS3tirUYT6D7HvWH526R1U/irAFZyCl1N8TXq4p3KDc2g4qCdUynDY/JnEe1vErpl3lCox5WbCaBvVvGuG4IPizdWu9c2ZOHZOFyYRv8AtgEZtLdaaimRNo0J5VCHnH8qw453370h+dukPEJ/FQ/zOqN5PDqGmXqmQxqCiNaJuvCsG6JRZ72t4lVjs+aOL5x30UgQ3yBWyL+08rPj13BZ5c88ZKYgNPmqrGLbY8MqL2dk7W0QeCbM814Vh8hGb/qwP4IeU4HeJmcE6ATvbosdD9mTPyqtHd5w/O3SHiE9TPZBPUy6eeaNCdyl9ZXT24XmE+s50HRVsBz9Re4qsWH6IYyPxAagIcNoluy3Q3ibXIRGE2J5rtin/UbR391FfsaVwacIdDMgc5m5Nit1/TQlrhNp1K2z2c81yvk7Z3lD87dIeIUU6lEi0kBZ6kSaAINZ0bhw2psNnRbgmPaOo1VnYHScg1oAA1DRuhOucrPjYQojTcQV+k4bHaFWlGHEnYJk4bFMGYOhLIgm0rGQyXQ9uxWX0d9+8Yc/ENIeIUtr1aPbM+pfhYf6lacOcffgLnGQFSqVmZMamwxKYvO06QveZNFSg7i4p3BDynItQ3DGCjqXr8PEdnDo6PH8nGZraOygyJ8+8IfnbpDxQCZD8I6iXm+5oR5VENGu+Zw/hoZ8/wDZfiXjOPR3aX8Mw+f+yxxHORR8gncEJ7DhEBt77zuWPijN7LdqxsOkNx1dkqbjzjaO0eO5M2utgWLieh2d3s840g4qHD2nqJc9waBrKDG0b2dwTYbbm4C/tXNRc+rQZvKkLtJmnnXXD+VbiVY2/epKSYB/iy+uAvNwCLnXTm8oAXBOhOuKIiAyucFMXaP8RCbIjpAC9Yp1+ru5nn0nAoxNTB1AveZNGtNhQWus6htW2Iek7CyFqaJqG3WRM6TbENzVfMnpHYE2G3VhM3XRJzwMhjtn7K14jPD+IbezpcF+Heat6PDSCLCpDd9Cge1r7tbMyztIG7SjE1vPUGDG2A3dOak2rtbtuQ47QCmndkze4NG9UeXHY0LmoQG9ystea6mtX/Ues1/X/crZESHvQxj6vNXOVlg/3yIvFBwuNVYHZACYzYJZBsUlUbwmvbc4T0b4W0URhupqI392tnPpatIG7AoTAJSb1UhvYFklQ/hFk4Jm5SZzh3XKUPNncGiqtPDgPE9c5FJ4KYhCe+qphkVbb7In5Kw457KemRPUWiSgn4Ag66by7+ckRR0mfZOgHs1HDSYwXPqJIO16+7PV13DRzTZ7bTuq4th5x30USK7UM1Roc9hARe8yaLyrEOYh7NqD+UmXwBShMDdA+HrNyhgds2DkQj8KY4dlsvkoh+HJiWrrJmj5NIYcT0OxFjtX1QcO6/3fY6MjW6iiRz5R1S12z0QsZEqJ1KLd0k17+jcUGQiTCFw2lNixKxf/AB0cRooJzEkx20A4YTtjiEWnxEKJN9q1uyYpGsSUWJsoNLJ1HDou2IseOKmLu6v3fY6NrPCFDhnpSmepmJEu+6tO/wDgVlt2BwasdHGd2W7NJFc2ouUEHwD7Yf1hPFJWvXK/UE8/HphZ9o25GHEoN+o91fu+x0UymzutTNOpl7zIBS7IuGxSHrgJ1mgU39BlTv0c3EAb0YcAkM1u2oRYtIQ/1ZESeqR+qi8BlNZ4nJp8Ztac8ohDO7Y271izeLu6f3fbRHfRRIxG4dSzjN3hCmaAfIKQ+eEM2JjT0jU6GqlD5x30WeSR4RcERErITkgAJAZEYDZ/KieXKheqhcOoW2DmzVv9laHdE/N9tEGAdFMh69fUbEGrvFsQEYGZvVMgb3aAtc/OGoBc3C9XKybTtwCBjO/SE+FDaG2hJN4HJiN2tKI2tyoQkoQ+EdQMN2v6Ky7/AOqY7nnx0M0HHVnHqOJhXfdYxwm8VRiHIKLyLhoC26ZV1o71IUGFuS/ylE7BlMUOezqJ2tqrOzuefHQy2ou29Ro0D0TkciScdugnvyRkmd0stqbw6lS7ueeiA6kcoaWell1OX/fH/8QALBABAAIBAQUIAwEBAQEAAAAAAQARITEQIEFRYTBAcYGRobHwwdHhUPFgcP/aAAgBAQABPyH/AO33Lly9wXLlzB2WP/qF7N0MEpmZXiP/AE6xRlh7DAycuMYt4ZmNPG/9+5cuXLly5cuXL76xbljLvv2wvUjAdEwfFXud5uXLl7994uXLly5cuXLly5cuXLl98dlbgbLsvFuDBvo1PFH+X5jYEJddfzXe7/wbly5cuXLly5cuXLly++Oy4+yMgTW4ZloPHU8ZcKCeegv5is7te8f4dy5cvZcuXLh/gBRx7B3gGoOKIti0oc+MQNi0PDH4isw99P8AEvfO/nFsuKKLLly9ly4cJXA9Wo/+B+I2/CaCBHp3V/0iEP8ADEO+VlKPeDOev08zHCp0vA66R/8ADkP8MQ7/ANLrLra0tWMn8mn6pHux7m/5j2BD/DEO+xyaNvWVdV4Sp+SQDeGd8P8ADY9gQh/hCHfdN9sTUnBeyXXnC14nfD/MIf4Yh37uiCvOOMLg45WT6Lr3w/zCHfji3Yd8EQVL50sH2eE+i691d8729xIaQ/whDvVGVCtSWwl/rg+zwjqcXO+Oe+G4d2Y9i9gQhsP8AQ73vUUZJaVpL/zB6ifZde6v+E9g9iQh/hCHeNBxIR7qn44iyUdQlL8hGBNUfTvh/mEIbx3wQ7+ZqYNF4WtnCtFUHfDY7Dv72JCGm8d8EO+QFTBvnCIbFhkCrUnjcHHezY7Dv72JCGn+EYd/x+VNRCC+j8mDQZe863NPezY9+dr2JDSH+EId/NnFc1nGbg1H3RKoN4TWscO8sNj/AJLDXYO+nFOPcDv2rxIz0GHjr+GJWbyx4PxF8oE5jDvLDY/5LDXYO/Dj3I9hYsIeKuM4NRU+OT8zNs3i0rT2qEO8kIx/yGGsId9OKce5HsKK2pMmF1Wr6nvFuLVAcOT+Id0d8jH/ACiH+EIewrpZ4oiglYcg+sTEODm8vUh3sjHuL3od9OLdx7BG3IY67GI5YlpfQGOh/PdXfNj3i+5j/CGPYFa6p0jfNLrbrTzqv1ME6B7o73GGx/xjdH+CIx7D3qG4Mpzw/wBhhjIPPMXa3lrjXezY90vuxCOw78Mx7BoHBRGKULlkqfWcyfY8u5PYmx/yiG5ffhj2HvUFsWBV4y/yWaGKviIcn/GHejY9wvvRD/BUY9hga1BCK2UntNH14RjPIw74e1uX349xIdsIx7HHNVYPIn13SfY8od6O1vv+ruRCHbqHsCOObEU+DPD6QF0Z4/SJbXhhDvJ29y5cvvGrMSQ9fHWauyuXsvdIQ7cY9g9RzVMl3RdK1z+Z9vlDXg4Q72f8h3aUOoS5nOMau5EIdsMx7DyPJGwxMAOBHAsmlGKhAja1MbDsXsHfp9kGKjVr0hhGzqArR/hO96dr9jzTROt79Zq7kQh2653+lpDDYwebofvylT6rmT73lsO8GrZsPUf6R2mzDzx/lSA0cz88Sz1WUOqj+r2WWEWBKrJM1uHthCEIdqIx39LQ3RZHGivzez6LmT73lCHYPcAr1ggIwQpl0/icIrNf89i/8Ywko4U9M2LCEc6t8uHv7TUAM8jWdly+yNhCEO2GO/X2taOsrmADk8dnBpwdbeftNEFHpCEN52Pbo8MfiyyCxq5ThD/f4AP6elTBHX/ILpIulyau0jNovyzT8pqe3IQh2o7HeynVKKi5z14e+3JPO9CVQ0CobDee2vafjpw8JlSBJpnhsowfVppn3uMJtBBwf8fVlAzLR10v8JojAPsBPTuBCEO6LgOZACsH5Gvz7bGBJzdeQMzVDXYbi9re+646iDHP+LcvYKRYtfCatbpfl8pNEWfX8u3EIbB2x53heSMw6gm8FZy/NeWxSNX6nnCROF4n6zXDduX3M3yyh50RgihXLZUr/HQREsSk5xpWXVqg4lwC7oXlUOHtiGwQ7ZM7xrylAGsqAADgS5ksX4Dn67iQ3XsHsxmV+DvLHVf3ErY1TAaoUgvTNkf4mEEbHj/i3GAePievKaBYXrcPK5WxASiw9R/SQLNUrXno+8rKdRbWq/j12Dzdqrq4hYN24cOyIQhDtV2O9Z4zFVCXC8WjCtWf76RraaaX1hsO7jUeq38Txj8sfqIDPMebiypWypC2dHxnX5lG1a1/g5Su88TTxCV/gtKgC1dAgwF0UY8iZTSzfR/cE2GgbDB5eDPIRv3qMGyk6EGjbSsdGz2MTWx4/LsLlwYbQ7Z47wCfukNioOY4dHcYG5W+7HsRtO1f0scq46OETepIBA2VsA8HCz584SRqMORgTKq/tw85VhWmxXbs2AtXQI7cx5I2cwcKvMLXmj2KId41QqvxRQeXGUykIoa4fgSpzzA0/uUAVsqJNJYqeGZUIuX2RDjgfMsZYLTkeCL7nHsiGwQ7ZI7zsW9fENgNKVPXNfncaN12MvdY7lbFCsFcX+Jp1BlcXPpAmLlh+XKBaGtAbFbHY7A6agYTiS7/AIf3AfG2kfC/xNO+pz6P7lKxgKx5OYwkrtPsuaFh6i3n/dh9P8MF/S0lbUZshVoJr+eX64E6ZjAZ9Yvk3P8AioLZr6jHxW8kvlrM8OVoQgFsBRL2VKlSw0hNhzaaxKrqpDKMquB4Iprwj2Px2RDYIdsud7XCxg55r3hsJm8VdZMnuTobeDg+9dlwYbzsWoyIxeW1juBMpfORhm43J6srDoXWvo4TXm+Nf8StiuwqL2jgLIgipx/B+oUvLRyhjbPE/ieDq2I0p+aDA7grg64kVS4V40UFsHNXKeUqV0ngjQtwSn9eUa+cZaMbA0Ya6ixcb/EbRSNUVhR6gOnjOFAhQn/XxJHwBqRt4jG+pKXVOLPBqPyI7nwf0Er7udv1Y5gyrMxsWiLcCVKlSpUVsGTkErUXWqGPjnxtR+Bn1nPsiG0Nl9mOx3rJwi44bW7xKmLKv3lV/CHmGwgy5cuVbpGtdiVGPqYKLNipdm7qFqjrLoz8E8WatYRVT4846M5nJ69ILd61zxWytqbK7Go5gKrNYM2Juz+cSn9H9Tj/ALUgr2nhIlD74i6gODT90wq3nW/MFfM5r1gLQ8j5Yt/GMWjw/pC+A6WfxPDgP2iLalpgaw0ryqXqQ2v2pH8ykr8F7VMzzoazVXpELhYhslLYXlKlbcSyVi2whGQ7xaIBw4r+OrLEbm2h5EoIGFlejLYM8Lw4n6iWNvybxrFJmKyL7y2hdnhjWYAcmfBhdBYHVb/PZGZwp8YvBd6o1neLU0oDwhWsCu0TO8Bmn54bUvESNH9Q4gul49YBLQJsuXLmsXWXkuRs/uXmOYzUDKriBJpb5Ca3cUJ0HzMZ6/vZlD2smrj0I4tKpt8aIWDO0zPXhGLtXHHdWEOn7L494qV2K23LbcZbmr0TFcqKjTpyCMziqzHs7c76JUwPIdDygT62PppNPp5U++Eo8J5AfzNOEAUQ65qBYzPrqKDUR9vAhpGA1lT4OUDhJk2nqfyDjjNH9Idk+UhgXMVm1vRdaSBe2v8AEA19C/moHHNEr2IhtnAt95xg15D1aQk6vLe9pR3ngTjp4sBoDtkzvAqAKroFkNwFBqzoeTEtDP3nvABxnUPJgpBWiaS5ezKlg0wgz8pDk7FVLdhuGSIhd7dGa86qFjSZ+HH2uPYBU9fxBvEzaDuF/wALhPVQsnjAvV/99Np21y9+tipUrbUqVsPjGE0W6ycYzUrVl6s1bM/LvI1cz6PRsqVHcbELmcukTxWtAfaLr+5rNlV9eaaQ3FHQXKl8JZqfTUtC4Bt483H8x1jLn1R68J6eYP3KLROR8xUC2ZQpmI2dX5Z1+4hL47el38R7jHWYYPEYJ7xcSCkzxcyKykqBA7i2d6h5EVZZV52balSgjNL1PB1JQkWGr1afEyTgF+lMBdt5v3Cg41aXpTEa5auPapRdLo1Vr+ZhCJgHGn3pAvSxwPA+9wUVxjRQBcbz9oA03BUv68Jyj2sjwXTeNy9xZfY/DuRUCC1pLW6nMYMFbRB+UHNDpeBL6yQki2gWrmpZpsqVsrYmJ9TqyjaKsV6o4WO0zRrjPo9DcxGXLly5cVw3MYXbryjC7iRDrJRKeP6Nj2X5Zf4dAvKrlSt031DVnIl9o+d7jnlNYq2PVsrakSVIE5Mf5aM3Yu+D4gWyMkPPTlzRxSlqFNPzEGMQ3nOHywesEqsNq61mNPGLyqzP3McOwshpum5cuXL2qGrHJ6WgDUqdV0xEHXnF+MFixgoF+sELnRWiNXxGp+qav5dYEG365HEmHE2kazoOsAsFycTBfdQlI8stb8UMHoL4P7H4XSsnjwhS6kCuMFw579U0qjJZsiBfCBA1nW/11rrA5hGp+Le9QOgd3K44MpEvWED1xOVewh65mTJ1lG4zO5c0wly5cWLNrc0uY9MjZLpCzO54VbBfDEUw5Zc1pKZFuPnfNty54AF7z15ThMME6zFDuSb4U0t/IfzvJGO0SyPAu1NJUySLfFZPb2nCEmDJN8HJ8MzAtPVbTPKq9Izq2u1y09k7ICiANV0mnC+h0ln7DTpAIsnrNdA3j+ES8peK5r7GNZnU9cQYBn8UhnyIXXmC5QGDsgaInWf8SBYHlNeXlM9Y5PGK4v6KhHRqszYiizMtWIGYWKLl1xmK4PWZ7wYVQvylR6tlswTfK+CNYDk/9R+sRqfCPt4vqxMk3XWfVlVktK3YrKShCXDrAtVwQF5ov+ky66Um09ZmwuNL6hNCgKQp1ZU1M0cHviBCzqxk+1DvTxhy78B8tIIBVjx3B21IA4rHNE4e/VgvQ1CnoiCX8iCQNjRDs12O8LyaJv4Md1UKEwOK0TFROeufzAMNjoxGwZx5mSHetFtVV+YtOQepf13L2gMgDVWCBqdf30hiMpXxnKZ4fibXrG18qBOLxZ7LB3YqyHWAxf1YLVqGMUsG+BMmgG/aDzcGWAdPP2nBAoDoeJFEQYEsnswAMED9cIioL9Epzx/zoi0WOdyujJVWQgOzPA9GVi7k32lRmyVgcKtp6URSKNmo8e8apy5Grw0iBd5nADhqGw/oev8AcULYUvIbAslTwoPOA4kWRWnWNOR296Wy0Hi+ycmDowmmh8Gf8VP+KmL6XhqYl9Bo945ZjRwEc9YsB4cow4fJDp0boG69rcRwaaTh/PfrDdYx3On+Rc8/8hC+C7BQfb3jq+QaXkvynpggetxKuXW8QfuciAHXvmJSYcqp2KDQV9afR/cor8z+5qf+jj6wQMrd6/eeEiivQR/xRRU3ze82dzwEo4Q1zD+XpPL9uDwIAFADkQWiHJJ6cVe2koFqgMElmuwdOkZsAtV0nsHstDGXfqmYcvhP+NuBNkXEmWr1XkmmOk9/2zHFlZqrnRXKf+y/qf8Abf1MdYDq/qBpdcjBCtL45hACjkbTVuQ7Nt3we5oJWyF/B/sN1jE2uA8dKuJVsmB/Vr4i6c9AN8+cRNetQSrzm7WWTAjZ2n2xLfHDpl8otCxkaEZntQt1g2aEWDlPwegBod61GPG8oLqySejB9loDZe1FeS1eRFW5A5Na5Yv0hPtGXlZU0vB7kMwlWuJCNLWR6ThAhSuROPYm/Qdomd73aFXpos9Ibl7WLGALuixavlNTtj7sTlpCjq+EMiBIrxqQmWCjD2EfDR+YmRaLDzhs/d/A77zHQ6lb23vem/RQWOEjJAIzg/hDmLI4BNLwe54QdZmG+E4QDtqb5oMZfUHsCHaYO9N3/d/iNoV9NLcZ9/TZcvaZQ9St+mNYPkfXyPPjEWZ4F+bh/oUPtNJhi7YJSKXq/TLKXh87fqK58pf1MYjfITLWRX4g6IWEwlFI2JVeB9GO+A78i4IS8Z9n3nAABQaG+6wVlGETpAeTaVGpZfjp3IniyGm+B7oaTKN4Dlw/Evorp2BDb8Hdom+g5Sr+KvOruXsAFABasFLLfiDWePCDOaUfhFzZNq5WXW6CrM7MCFw4MbzfWE1tjWzCOQi03QHy1hErKPUs/MITgOxbOVl896apnxlp+eF5r7OLKrz9eu67FxOMIoSsg5AQbNl+N/SXwLoVSgz8TAnA86KQR07duaI0GgPP/k0T2X5Zda4OxN7WiHZlu+UIys9oQdG09WLnSBd0l3egNVK1PiFemX2E6kqBGz7/AIwYFWjz2TSa+xrYbejEZmHzMR4lJmtp7n5lPfKdj71892Fx3yg3qeLKD6Uesxzbpa4U52oqZ5dNBT5zH+K3HgH5/wCbzsYaxwXLtyL2TFiZAX5zWXbs4Gvy4eXpDy5A0ekIrSue2EIXnL+SgHOx/rGwRqlELRldsDh8sGt0PYm9rRDsy3sFdBeUecHdJ1gTNnSK2Q3Pv+MMnVCa+4+HVtZ0UIr1DWvOLlLpov1njxE96+e6VEHTiwEgvgZWZpG+cv1HL8QD3hgXICtis0xRb8uLh0gwbzsZapY3olpjt60w59aj+7rH01V8m1NxqPFdIfFVZP6zB0Qanagy0SmC6AwsRplMtuB8BKpV8rJZY0dOxN+Q3XeW9x3ONQ0mvsa3ZziYGDwQSc55TBUaWsGczMghU5b17mfGc/CZnvpmfBKOGOci89mu0hbQ6JwPzOTMXhw+9d5jsZm4useqJnXXHF8Hyl8wC2DZNWlB1H/dyzZoPFc4tcrXkmkA8O1PX07rqz5dgecL9khq3U+IFxqldib0tG87Xi273DR9kh4Z/wCbJpNaaJrnQwuYs4vyzPVTLCeGgCNLULaqZRtVX3C2vlKBcAC1gYPEcnii3OEdGgtekMHCIw8vxvuxdlpjxXhxfzC+oglBSEVNh1ja1J4xv/m6ddmJR5X6/sTpyzx7UUuoYP1CcwrjcWa5qy+IdBQWnHR5cewO0gd5b2/3+jKmPV+U4IaTW2Nc6iUec5T+8yrhtW9Nd+J5mHtgFgHOO029Evcrw/g4wHc4sytjk3bdDPX71/cJuqUOXBvMYuwkKrPj/SclZHkc4KEAq+FXvtRcvY5KgdFdctSEToL7RswxMsWL5c/qQIuhxZClAwG1E24k0pz7AmvswO8t7f6fRn1OuwaTW2Ncx6aEILFI6hDcDpx7iLxHajqRy5dYhq08SUdPKTCUAAAwBv6jo8UW2UROHA+usMFBRvMWxn9YxPdSv2IoIYeweGJrtfh+iUYawZpesMWzoVo1x0lXbcuPWYeec68ydor6QQMFhJUYgACOA48sn/Y7urvjf0N13nse2+v0Z9brOCaJrzRNcCawphOqry5zSCGTk8obOiqHF8omnpddI6jhS+ztZ4HFl02+DbHvDkdT1YVwgAKCLe/Upa28uHhEF3GXJw31jNC1lm7qAaucZXNNefCPWTBCFReGCL+urQFVncl0gcyanDcAhHIIe+/jtKRTGpOqnxSyOMytg++Iri3g3zfgOzLe3+n0YVFeY8dk0mtNE1uziP8AMQFDxsXbnML1Z0lyctfkmuD4n5h6CKsMCDkdioGWHpl9EIo+cvgRfRWrmGkW+wGbohp/UA1nDnfqaFbty4srES/q8X0zLO8GDrzmH2OMkMcnFILhCen4h3njEMbPBGASbJPSnSDl23z89q0WtBxg5jbEN9mWXR7T38i321t7vYOJJlriveHzY3vnaSO9tj230+jPs9WaiGk1tjW7dKVq6eED4AlCHmZQAgATPLbyNePY2vLggax6cDmxYQDyf3t1iStyp0GH4BHzcYat/ekQuaiOXxhggqA4HYay1Ff9q9JncNk0LGfNdRgrzeAeuOVz8nqzTK3g+8SUPAH1Yhf0ZUfJ18oPWuEgMpAYoep1IMUblr4MxpwISfNTTDirr+oYtGT5nKNZjwXH+pmv8h2ZN6yioAoGDWpcV7RROBFymQL3Uv8AiLQOI2nnFj352kjvLY9t9Pox/fzZrhpNfY1Ozr2DZCNT6a9hxocENSyH0grgGWsrm7ztpF+FsvhFytIy+iIkzmpeUYZFrlXYs0fdFtXKHq05OlA0bISu+pY8oxtQ6WfglJb0ysqVxoasyrTXE9Ie4YT8wZpi30POPsWBxETawRLQsz9PjDRDxf8AjYbF0CNi68iXFI18eyYpmpwPcihAatDy6SxAcwDKUaKY00/fSJ4Qt8b0tEN13lse2+/0YPt5s1wmvsancxshon2PHfUCnBrE1HdFC7FMzzHeXZoW4DjDLFMX08iEEXiWp0JVedz05dkwIpWloVlc4rJcIn4mEh0i9plLl1ZgLI/ThLvXLc0i4JC6MQXz6lLh6wFU/JCQwnC731mSA1qXL4AtOTgbpUDQ0ceZ51HvsnN9m5hG6FhiIEXE59zEBwpAmPec75vym6722Pbff6M+r1ZrhNfZ1M17Y2Qj6njv1T59iIlAqCaf3vLspBuhxXIhcHgy+LUtGWiyfuzh2erNGh5rh/f7lJd4AkM2W9WGVx8fTwYt9Xv0lslDikFn0Y9ZYPVhgWEvgPtyvHhB9IhYteAe2vtL8XLBNO8GqTA4MZKw+p2VBPB5RLeoJ0cD42tV7A35Ds23t/v9Ip7HHSaoTX2NW5iSDRPqeO8KuguPSmu5QKFQF1Y3V2CTZiTFD19sTV5GbXtTs0hRoDwH79IRlQKDZWytFK9jWLL9rmpx75X5mLA5Fowq7fp/D3jLsKjYG9tyu0aEE2qhwSDYPdDtJHe29vTX1Vv74ygoRwmuE1djXs69g2QixuZb1RxGWOxaLXLg3VlXKjUiagsYEgDri7RhmMDDPHz0PzMPFBblwm6hUwuy/YltKTarzGWjLeb/ACLQrpLskVWn1nLQkDT6Almy62BlJWDaalPB/s8HFd0N4WiG672Xt/u8oQIP+JNUJqzRNbuYkgjqNNW6tFuhLDvn3BrKoA03GBNO1dpcAWsSkWVpXhNDdK6VwOuPzF0lB836liV1Lnr+GEx5F1Y6Q6WuKj9yh5Y+qpyBsdn6RvgddJ/MNF6p/qaBFksZx28YftSvOq+Jh5ndDfBN12/FtXt/u8p9DyJrhNWaJr3CbIfKe4bupqwEoaytHTC/j03GGXuDAlwygL8H5iUVZwlI4G855XxeFGJjYzv1jabxf4mc05XXGeu8j3ly4nceAuap/Mx6ymFBpa+JcHpB9pZHJ1bG70Wco8kQKi5A0kK7odoA72Xt/o8p9TyTVCauxr3CbJpee+btNwOIQT1a7mrKrt3ZkAphzeEcMh5xXhNNw2EunNl31zfvcJoCRt6rWPWKnWmr0z/IrG5Tm1T8Qz0WB67tzJSWnN4QHTgSiG5L6kreuLY/TpKYx891O0Ed7b27vx34gVtQ/YmqE1djXsatk2T7nkwmbXRu9eUdDPdgiXkaWxCtrVtPjbqpiVDMv9cH7gvMeQfOYM1eI6EeDpEC6M2Lj22BJCuS73SwCtWhByHWT5wM53kG+IbrtePavbjLfPHpLeT+JqhpNTY49pphJH2HJnz9wVPEpGCcHna92veElOeIy60snmvy/MWi48q3Hq3wgMidQlFmMBiCE0rMZ5msrFXAUbNVT1lf4j2eBr4IxM2BfCBUHSnu7iAg6qoIjB0UGVMB8g70O0kd7LHtvo8pfPrn9DYGk1djW7GmaYSR9hyZdY03PiliqYq3PKdzdjUFDBergRMUNVOgIB1eABXkR1clPEhGiTi0fSPMdCyz4WojY1nLQ8dGWUSYen5JmMTV2HtvwwW8gsgoJI+91dlRqgcvLFBfAVXyuBSp4DvY3xDdd5LHtr9LxMr3VfwxFBpNXY17nNl+x5MRzlG4HeiiM2wywAqGndQsDgclxZYnzxb8oEOa5LU9JdnTUuz8+8NC3SlU9JYfL9FUrfqjPDnymu5blPhGQmcDR/JK+nnLn58JgzkhhwV8y/b/AEgfiFMKk4qMPl9Z97qxOsqy2XlMj8V9NEayu6zzdTBATaDVEODLqt+l3KiudND3hgT0D3k7QZ2/HtWPbPox+YR1qka5omrvNJI+w5M1u0aegXNSoF3z4e73J2iNdZM/0jlDOsDlw3qSLJUrZUS4Y+1Rl9uG8uMWFXnqeEU5FvXq4w3VeKfSUrkXiZT8VG4oHVV1+oUHZjX3MQjQHW0+0Arbj+KYER8o0PvKIwJoCaf1+tlZycBZFFYg6i/D9RjX2rm7wdoI71WPbCyfuYRoxgTXNBNWaGa3b8cJIwldKBzRRtEXHAlSdUDHn3J2WIgBqsvY0tNVK/vjKxVmph5e6QIbHYQqxkMp0u464gzWVeE8UFuXMSMF04MyrXcav05y9mgL6beEM1WBv7zNDKYe7m8LRvO9Fj2z8MHzC/MmqaJqbGt3OSR7hPs89vJLKEGZ1Li57ouB0S880BcVsWgbfV9kQXDc8CBtdta6AezCEmtOEdCBdga89rHSMAQGI53r7XBcsAvz+IbgqOD8SHfH7sIdoI73WPbfac2Gr4zVsNSaJrdvphsnuM+zz28kT5DX27qDNQo66/qVEcE8TH5YVG8X1w2LuLYTA4twR4/rJtIXLlgWE2jnhNDhZcVl4hW/z5lxoNHXMIbRaOcz/Dg7ubwtEN13use29u+WcVc5qJpTVmhmvb6ISR7jPs89mTuQlhaY/HD4vtOHY6o6joNPie0wfWB8GxZcuXLxBa2oeZcRaanwuaj0R9PDayt1t9HVPqOSNcK0R1B0x4E0KCjYIxnCC2QGe/dzeBohuu91j23t3yy6XxizNKau842T3GfZ57OYKuNcNceGD8d0PTieiddb3xCSAQPBkr2vzhBcfily9wjy6APFwRWEptydImkUFe8KAI8TZtYtlDBfJEQA6LW0H5l121F6L+XvhBbJb1rHdiHaDO9lj232HNnF4zXNGa2xrdtohJHuM+zz2ZUxDSBBvw7otH/gQ3wRo2p/QcPd95ek5I8J74RMYfYLiNeNbyvaXxk2Jj6J4pekLMksEdZwrPjP5iIA3xbf3+xoD3As8+UuvPBvDowT1iZRKuoZw2zgHC8cJWLVLOYJe4jWWan/AE+m84T7zkd3O0Ed7rHtvsObHV4zVstTdbRCSPcJ9Hns4GBXpAoK07oLxWR8Kio1aeTSWaXFUTNtwtGT9QvnFpr9MrTh5nnKMs6t+Y+Um0L4bW6xBSU2sy010Fx9X70hCZM1UXzn1D8QZoWCgjeWs+IQqA3yxTl9cEInQX3Y3Bw9gO917f7Dmzi8ZrmlNTY49nVsEkOmeeHzQfMBzQXASOI9ax3Uy6HR1fpFLsK3OJb037J05dzcpogwBsrcuGVY2In8KHM5MDcPJw0eKwyxK1qOnLYQ3EfOVFcHj6/Myhfxd2NwcPYDvde3+85srPxmvZ6s0TXs6ttIwn9g2WGdCPXa3+O6MuCZOjho+CIzBlVoIN4de4nV+PSC2FL5m6Y6S8y54/SVdWir6NR86gRSlwHmcNdgAL42w14HX+ICeijO04XLYLHXjsIbmUMQl4vJLOf57sdoI733t8uKYF1xnF4zgmjNXY49ymyfS6k9ohA4kVM+RzuQCvz3RznLCE7khfj/AMhU7jnKKvmnJ7v3r2QcUwDk0l+zOVjDXB5U/cq0O+kAuoMvUwmPyDWr5w0Den0xsN6kz7BwfvOZi/mO6m+Ybrvce3Q6ISJZwlmcE0Zq7Gvcpsn2us9oi3wtYKK7yd0gCWeOj+1NOefg8JoTBBr/AMJpaQbtxal7Oe0HjwhAgsw4th+ZpmvH5TJWpnGLBtyNJa6mwt4f8PrsIO6YYVI6JNRltr0IkNruhvD0Q3Xe69ufY6bGsmjNWaN3TZPtdSe0S6Q0dvEeBuvbqKleqs+9x6mRRoFGDcclXDm7q1LzuV10lr0ISi2Hi8H5miak9pLJ1bI0fV0aS8FpUOKtj9ee0d4khrPWIS2VSd0DuQzL259jpsLM0ZqzRu6bJjlGTzntEOamC5sAxoYO5nwEV8UcPqeM19vmMqNCWscJbX1M+RtuXK3XwrmmZNf9IC+nXRHLNOJWWmngtB5QtvGc8xTUBnEh+po2Cq3IYU5gu+qXmOnpj0IVf4fOCP1vHjtN5XBFh9ec4Uui8HczfON13uvbn2OmwszRmpvNNs57RMw3ocdP+d0RLAQ4vWUR6SnF4spSAF4fyFQLqb0YuDj0ojVxzxQ6vZQBXqgOf4rI/LM1aecjx5xBqOW8mkrZuj2/cuyKr+LiL4XofZEFmuj8LSPAHgefwwmoFJejmfnY++fG1BUyw/b7SrV2s+ptN5BKSx1JykhRq5Sh0Hhz7kdoe73Htz6HSaIMzRmrNG317JJscwXhcN2WL8fnudS3nJ/mscq6D4uJ+89ogFeGWYjyjQHrHGI+J/ECyw+k3+ICQ4tXrv18BSTgg86rk9Y+WKx6/tAULGV5RmxxTtu6C4ObSJzgZObibhugHJSpmOvmK6MPlOL3EdoM73Xtz6HTY1TRmrNG75tnMTMqIz3YL17k5YC1eEvrp4JAWKCjYbLwWvV8pbc1f24zTZsFB2Lsc6jq+XKWGFfkPxL16ZrwiB5c/i2ocDzhCt8UHnAYMgRsdpvA91pDF0+N9YAQ5vcB2hzubVsvb9A/r2KXsNWaN3TbOXDgavIL+SYxaXPDTa9v4YsTXRCaAgvoOBsp2OzlL+XyEmAYWR4m03mLsrOGycrJUMaf2e7bEVswLuiM+DZh54Xqa14nLaQ3kERyPCIkZXqF06Q0TnQf57c7Qx3uvbsI+lQmqaM15o3dNkVBTk5lhbi8E6Zo+PHuNNS/EMbG2OurtTkNUMAvEPRz7C9h2tcQNoeMcQ4aeCeevpM/FSoeClL2OTRXd6POB7VsmnUyorwBBWgcAFeD2Y0fcN1P1MKyrr8jtjtDHe69vZlzDRNWx1djXuck2NcprKvQy9x1AxJNY0QPqMB/FRsrkFYOsVvVNrfDzgGFDAb9xZe12BocqBXIsL1QBgADQmq5ob84Fth5QU2suwaOROUMugoJpcuvJ5wOvzs4MEBBWRNmrsV9JfPJRF6v47U7Q52dO5Xt/bIsbLRmrsa9wkkPYaWMW0y/Vx++4D5zVTOGdX1MBAAPE21K9zX/AJMM+8377btx2F7i0up/2ii0q1+nlCIwNebxY/Gas4ajXTd7OMVK9KfslJTL+TTbTDioc/4iqhK2+zadhqUwzCjh6RLMbGO0HaHO59Wy9uCDSx5F1NGy0JqzRNbuUkgSxmypW/n+hg/PcLS2Kn7BKf2a5ncGQrcX6fidag7jDnn4qlt+iGYNXWC/aLXM8CvyouIOPOHzPoX7g6xJ0PjwmCJmiAq5xeK6wz8M1J7V8RAbED0iVD7y5/MIQqum2rKi88nivCNhZA9mFqrzHg8I1OtQcHaHaHO917cqDiYca+IaTQ2OruPVskkEYjreP2oeFBZ1491MYsLGrHcq6Lkn02AVABasSXHWv5TTnWrQDWHK17ayieZhog5UcZG1h4YlNjMRHglxmN4X4xqe81l4H8bD4Ia4hZqjyqI5p8JKN3jPhdN0SslL1f2ZLXl+49fnYdli0cmZNfvWEx6HJ7M7Qx3uvbmi1KTLkoTXsNead3SbBrQzGQCOZpU6HdF096jk85RVMvVkhWXacExY/JD8ltOErvdxxPrL8LHU82VKnF4vnvLYdjQZdeErboR6LtQ1TUGta84T/HDzEsouH8m7dZPTqZzPF8mwh2IUYchqucGDOo4GJzY9kbTh7HOzp3K9vTScZiazYa80bvk1Kun/AD96z7r5v47oySODnv8AI6RzH4vKGlClArEwk5pV1Gq0KCvppAjvLB0/rshrDoodMHP5gAthj4mw1Y4dUx5h+mcjPgH7mEtpVUwX+91B1vu8QVo2DlZy/BtOzNYWtlYHM5kHuK49idoc7Oncj2490hNWw1dg7kJbh9nrFGBwHi5/nl3LWLRhocVyJcn9dKBQobD8894DPxt73r2C9oRicpbnQH4hQCIKPDDZccP0dYzfqvQ8nH7zlbv3vGCcSo9jtlyoa/n0i3Kyq7EHaHOzp2RBElSpUqVKlSpUqVKlSoc/HZGvYauxr2TBiYXAJx2edbBnPx3MN4rWBaUzyh16yp/i5ytkgA5KJyleD59NnDcvZUqVH5VxVE4ey4nh6Q7rFhxX6mia8NcNfFDxoflgreQaLNnpMqatOXD8QJWwezoPjI6CK3TMucqVKlSpUqBBBD2OdsINg9uAAK/P8kEOdwwh2w9EzOh6h/P42VtqVv1KlStnAA41p0pohrxXVau0qDTX4ytFeruzhuVKlRoKgOcwV4DQ84/ROfwEA1wlsMAsCgCiJg2VZxzFtH0DDR29HnKlSpUqXeLBr79YEqVKhtqVv4fV6HWCnmnJ3wDaAQdhOwdwl7frd0/ZqgQZmnZpuXs+CJ5sCooF+LjKlSpUqVKlSpUqVKlSpUzK21GTwRrXkC584EUKORufBSwsPKVRKlbKlSpzWAhi2mLgn4JoI+C9pqG+usCHL5q4xcc/hKzHY6s1msRXhNN9aVKlSpUDmuLcAI43tKlSpUqEqVKlSpUqVKgy40PFRIGPYQh6SbwzcnDZN52Btl7gfy/1HgwIJp2CbggO+ErDYoVKlSpUqVsVsVuCthEKNpeP8SsImXKPzblXc9t6YnBBiesqVK3QzPk5jNuF4fSBUgcA2NU9UfEqJBslh/SpTvEB5xYINQfThvgVKlbFSpUqVKgaDS4iXXFvfJNpxBDfYIwy9wf/AP8AtuUII0R0lbBljxaLqMqVKlSpUqVKlSpUqVKlSo45jWqS4eZNAZvc9ppqzEmqVKlSpUqVK3q53QPxiSpUSdUNPiL8JXPR2K2K2Gb4ZxMsOlPxsVK2KlSpUqVKlSpUqVsZk55PCAQTe+SbQB2KR7kf/wD8MzmVKhsqMOxwHLEPlEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpYUrfjue6iU6VKlSpUqVK29b3BUpOqVs4TVKojozKdJUqVKlSm6MqPJKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqBo5NJT2B+IDs6ldxYACma3alRMTJcqVKlSpUrZUrZUqVKlStguCpuDJBh4SpUrZUqVLYrErZUK7itlM1KlSpUuRKMSpWypUqVKlbKlStlSpUqNN+BUrtqlSpWypUrbUqVK2VA7BgUdzS5UqVsqHYJbu1neDO/VPc0uVtr/7r/9oADAMBAAIAAwAAABDzzTDzTjTjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxsXZpRw3eLLLLLLLLLLL+s/wDizyyywwwwwyyy/rDHCDCGf/yyww88888888sB74Q+a6NiBSwwwwwyi9lRGZtPL0+73b/z+gfldSO4x6ml5rwyFNDDTw888oypspCAABpv+w08++8c/a9peTxGigPRhhhNOhAgv3/7LWLMzclZlz/tD08888mc86whu1g/85h/zzedfThUN9E7tWfOOOSW2nKsxgoTG1uD6nQJ3M3JU8881hA4hBRbtB/495xR5GPlWCdQ+C18W8jX8KSYja9XPb7AFzEvdSrH9WpU888dsB4NNN2WDV8rpBBR4VBKChAsKR+U8BB3uCqHQtT3xHR47ri2ArBXWpU88shQ9V5wwrkD08vpBBBr9YKCtA4jU/S8rBB8AuSINVX3+PM7JuEo0BXopU888pAx5kBThbJ98r5BPD/douMVxCcS9A8rBB80QSgzdXt9tYbFA9rerBopU888BE5d0ddETjx8/hu+J/XsuCBXsED9m28Pc4+IKtVV+95GFbgABl8+LT3U888pcB1P/wDzlP8AsBr/AG+L/fi98Nmxbxcp28+8caUuPaZ/AS2ZFcA3yau4BXW8885MpQ67TKk9/W+O0+jo5ouwMuovDHk3++6oXQOirY7OQMVtMUDARNkBeW888p8coSCCXeVt8TcQ7VkFFEUIwUEn97gsbTMwe6aZOSLtiNST9TYqnktBf888dU6AKy6h21pBH8ml9aj4wRgSzSflfaes8WvqWe0//HtjAOC/Y+YmKS1r888VVq5DP/ZbpuhQsxq+zoMDdR+3OLx4mfo5DmqegW64/fiUeR81KdmAujj888NhZx7/AP8A36HBWnLYqdtVS6GU5c/G3GHjdFYqOZGJUnbx94D/AJlWq9iZxD8889dPMX//AP7ZWv7RmNfKIEzY4Kh08NGorrrsrjIaIeH5vPOxmuSIfQsblCfPPPaVwM/NehAytvllnuG/LMhnDN1u2ZRRAJHPwhveGH/PLBVujpaeKwpYtfPPPKSiBAAHahw/tkB8F6sIE8WsZgMeGnTSDWYttVZHvPvv/Bsi3treivwlfPPPOcoIoMATrfJ+0uPJKOqgCi8e8fK7MsoOHAbcJ3PsccNO95S84tISCglfPPPPerXzztMU/wBGmR1hyAiDqdF+kXUVjQzxDAn313H3b/r9JTP4/Ei52xlXzzzzisTvOUIcLtILESCiQit+S6FoJgXms88+fIOcU0lVVx9qXe3e2uZ9NT3zzzyD9x88wRfcNqWsqCwrS/jvSkNX7yTgQ776jl30/mHVmH/6viDOYoeE1XzzzgQNBDCA8V42C8TaCABg5WqOpoUQ4QxwBf2Welc0MKfYPGk7f4kGarj1Xzzjz7tWAAcjSsLQewW3Qu6PAfq8Hk2kXgmiKS4gCraIIRyBRCzwaIUumcutzzzgqKFnGKXLc74Lb3yu5iAEa72ljuFZNMxR4F39SO1/hI7n2cG/guuufdfTzziMZ+UwwTNmzESOdIt0wfIWos4M494x1vWPtGKl1Kw5+046lnti15HFnNzzyhdKZjy4ucOkOyQEPfy6ay3/AM888888885FUNfnu9edqB9reMrHRub2TDU884fu+AACvuW67LpId6rChAAAAAAAAAAAFNez/jqAAAAAAAAL5pAAQKfrJ088o7XX400FTznIQr+2vYwww8w4ww0www4NXgXXs180wwww4wUjSw4g+CrhM8soHLbd8mgY8pD8ZagEV8888448w49Ym87+WlY5+oc88884819y88pbuXlU84oWvu8xxxxwmL6J4H8+xxxxxwwz6vdg1aAV222mKuSxwxwwja8wwQj2WD888gWy6YRVFNNcrrl0d0pBBFFJBPvSFWF+WM2sRwkvlEFNBBFDCwKBUrKepQ84seO3UAAAAABdLBg6wOAAAAFRPfgGdd1qEOJZzXduPAAAAAWXCgAQmn+Bc888uzTRttN99ZNrovEXUd9tllDqhJjzhhXCtepPBSz/ABPXbfbwT1PaQlwgXPLPKqxwwwQQQQf5gd9QiAQQ2/d967hBwR6H+FPssGOV4yASQQYBAwXf6jwdPPDLlQvvvvvvuwVgX1wtfvgnVRBMQocVQuN9wSyXlG7AzPvvvvvvvrq1qSBPLNEhJnDDjDDCeVtX/wAOQ547lXzyp3ZMZR/skGtid/YkXA4444Qww5xOqGnTzhwPRqAAAAQRDEpGv8M4QjqHkuLWWH6Zovdb2/PYYYFmYAAAQAggARuPXjzzz0Nj4Qwwwwxk26ZfuMYy6Wmgo9LDblGfy6ujoXmOYwwyww0wwwyxjQ9WhDziB8gsHPPPPPJ3J2+t9nHtyZU3n3NlhzP9blCuf1vfPPPPPPPPPPOVnf2BzzwBeQsU888896RroOO+YjzuPGaSq7iIQ+PBjsWwHXV4Y888888889kUIEBTywl8HLnHHHHHRmpxMt9C9Y6faWR/YLemZcP8TsuvoghrHHHHHHHHGV2gQjTzznAlawEEEEECqLRcd8BbkqKXjf20p+cLTlsp/wDj9+SjBBBJFBFBBUAcAgF8sBul6V88888osoYH7zYWpafql++qMQD59O4gJx4xBS78888888884MIIU084F8QfxwwwwwgsCCHvTORvbVW2coATe3d0uOAVp6aUIFzwwwwwwwwxggoQc889oQfENNNNNPIqhnVBsh168IUsvVw57rDzxQnSmocBTiNNNNNNNNYCcpoT889oG/Ywwwww32q2DVFwomX8K0cgT5Hkp9m26A6JJRoRUbwwwwwwwkPVjoU849cYjEMMMMMbIqOTXV4kcfsI66CnbMwmZk8Xp4/QSTjBypMMMMMMc7JhoT88BogXw88888+VU+HHX2CH6ycaREh6kOaF0ljYkwMPXXNBgE88880sjlZEc88BolrucMOOsNMA8TVF+reyg8+ydlcfXKZJVd0Upuoij4aFbOOOMOcXU58c88Rp1C++++++91J8DVYajUUgh9mEGuXG/HhRGEM7EiET3U8+z1++++9op0384FNhKY2++y611cYPTEhD8U5FiQ5fVGSUXUbJz8LQ0LP+yQAb+6y+ygkBMf8APFRhlyAEEEEEmAAs2ylLiwPpOxol4/3zFllgdeugXKCNsnSZz20IBPzwsNPOMDnk0csss8tH2hCHLCsy6moWUqspwZHccbSwB7hAPKKG5dMi+nMtDtMG/POH2GLF/wDPP/8A6L5lNWjDD8cSTd9Zz1BG5/yZalm/vKIR7TTkAe433zIGlf088zDvxHPHDPBXlsvjwxxxxxxGCevDMxxxbkMM5KP+qnajxxzTzxhtLhHvb888s8cPfnLPTPM88sMsMMMMMOMMYMH8MMMMMM88MsMMcMMMMMMMMMonP8s88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//EACoRAAMAAgICAgIBAwUBAAAAAAABERAxICEwQVFhQHGBkcHwUGChsdHx/9oACAEDAQE/EP8AXqXInSf6DMT8FjY+D2eIQhCEIQhCEIQhCEIQnCEIQhCEIQhCEIQnjY2ClKQU9Jk7hPDCEIQhPHCEIQhCEIQnnWJEILp0Tp2H5WTzLm1l+R4sWJj+wfHjWX+Q8PyjFwWsLSw/CsvyrxvD4vwDELPR0LSw/CsvL/FfnWLFE+xuhaXjWWLD8iwubw/KsQsLoWj141liH4llY9eJ+UWKUelKqx/mLDF4WTyC4NVDc3ofiXifFEyvC+b5jFwkLK+fGXmnHXJ+J8xi4P1Hox/nLyzD5jFw1eIhLxv8l8xi4d0w9D8CyxcKXMxCE8i849i4aR9H0PK4Lmvx3yY1zHsXBKp6RaGPC5vHrm0ThPE1XCE4NDHyXsXDcygnQx4Qic27aH5XhfE8V6pebGPk7C4QT0JFwIXgQ18056Ggl4GPkbCylRHonrF4SEheCK0deal5ami8LHl5HsWUpagvXFkIJeF9qsHDj8s5NwTqNSo1xY2MfIexZSsbcFRMvg9CIq9jYhBrboXevwGvoTt2dEL0WwboWi5g0MfIexZ3CdmlYg8IXJoit7ESGaJlGjd6EX7J01D7MQjIyD6CZsSESdtLHT3isGGzZYacWMfIexZbsMWom+xrDTEJ1RQbSGnodbIkUpRCKLM+I3ehetk/JPySSKhq9DL3lKkkJFH0RvZGtCfSY38ianWaiR0N8Hk2FikCxR06tktCvsYXRW03TFpEvsiWsHiCQkIITDRH3EZTCDvr9i9m4hCGqoNfbohaHhP0NKyKMWhj5mwsvEL0GxPB17Qn8CWgN2Duw0NZKkSIkRDTGehuG8+8SfYxbWCL2PrtCG6Q7sUdwT7QvkEolJOxC7YyTXoaNRjrvs6GiEGWw/R2J3yNhZfqLiLYsbX8nvsTSd6xJ/sacIx6PbDbe/ExoiirElExgm9Gwo4KxK9iFfEIN/Q09Hzoeqmg/kEfZ9qFCq6N28BbCz0Q7LEwSEku2VQKpsdTiEkhwqNk/K9ohRWSCI4fRo8LVTQa74MWZcR7FnUJR3GRugxdNjIjpPyJO8bry/UT7eUhB7HUDe+CkjN3Bi3lXE2Fiih0U2F6XZvWP0Foe8NxplBP0bopSlKUpSmh0U7/AOWOjbGISLKGkbrE6iToa9WilKUpTqY+xIxS4Ysi4mwueoWj2IarSEl7EPtDIn8eBJtxD2oW/eew38ZSEjrV7GyQvXCkp0XJ46H2DbHBi4jy7C56haPeNY8L28HbESJELrDUp2ySIeEHEqzu2hk0dlhBiP8AD5IV2Kx0aDUcyxZ1xXsXC51Y94aE6mNfQ6V7Lwcwe4IBLKFrEeYSEoi7+oQ6eDGRMioaG7bk8D7y+BjZ9HVssWVcR7Fz0HrhHJY1ehL3hMTo0Wy3SUa3S5SEiX2Gt9knsv3g6jDdHRD6iHWWuLxWPCcT2JJ9u/fCYsq4mwueg9HsQh4/68tIi2UhH7i7DfwISLgkJsJDv2x1kGoSHZETcSH/ACiEEWH2cYT/AOIY1eWLKuJsLnoPR78Dft+8pDP0J7Pt4uUI/XouF6C6Bl1jp0yYOiy+Ji3lXE2Fz14986RkqQ3i8UIsMo9vEEPqK3Z2NbpRD76sXWWjHuCStEtPExbzri7CzcUp2XHvLw4p2olFMUo8pYSNH9FY2wfS6I6AhvlP3DXd0NnsddspSlKUpSjFvOsPLsLnpx74vh1JlGyjwhCwkMS9zIFvsq9ilJRk1UNf4Dd8IPsazSflYt51xNvAuPvjtF254LWEhNh2EYaE0g+90NPgUmOwlOtXWAJhndOd4sW86w8mwsXn++O0mfQsUPillF0euxOz5PYj0wUJmlSP2FLheS8bFvOuLthZhCC4++O//PR2HgWWvymLRCENEuBTRfIugswTlCEwxi3nWHwS8P747/8APRNH9eKwx7/5GSWP3D40JU1pHZ1FG6JVfBplP+/jYs65peD98e74h81iDEXd6HJ30hIaOhqkRrTGLYtbBrDU/p52uSXhffD0Un9f9CS/AsdysISSUQ2ISNCGk2dGMfsgxrCTa5vC8LOsPglilKUo/b9Ye+HoSrf56FisLwd/idDJW3ksOjXo0Nw0/R9GxrgFKUpSlLlZ1yy57P1/dY98Hot/F/bwIR+zOrewlp9DTtjrpKW+hpdh956G6qbDU7RHY0PC1jGMReFizrD4Zc9n6/usPg9FHfa/4Xi/QIUlZU26QlejpaKUhmg0xE9CfX6eGsrSMY18BizrOuZc9n6/8GPg9CUzXNYcy2MUpB0+hJJRDxBBCVJejWDqIcn71hrKFjHtU5sWdYZrmWITMF7jHvg9CyvAtfsZ8hl9o7L28oIQT8g6B1aZfHetsfFsQiDiWsY2DMyxZ15dvGe+GgkF4FoO8RI1RiGsS+rDf1Ftg/i3TsLY9DUf7ASigxq+jGPEws2NHyWdYfj28Y98EivEhKzqJf4hH3l3uFF0iiVISaQ9DsEb6FlbLD4NJ9Ma+w1OnwYs6w+WpSlxtGPfCjYvC8G0uxSX9D/0Rw9sTK/RcJCSRUVB6GrLLii7/gUQonlEkY9mpSlwguK4EzIQhCEEj8WJBFKXiCErOgSGFOzuPg6KITE4NVsS12Ir0Gi5EH7h4G8KUouDG9WiEyExWX4g/wBxlxcLfhn/ALex3dilbw7WDLTFoNjZLLXax+D/AFQ5cEpwY1fDfwLwTniAFHceqcA3ko2UTmS9+EApd3h0pyhCEIQhCfgQn5MIT/YH/8QAKxEAAgEDAgQHAQEBAQEAAAAAAAERECExIEEwUWFxQIGRobHR8OHB8VBg/9oACAECAQE/EP8A3YJaA1CJJJJJJJJJJJpNZJpJJOqSSdc0kkkniKgtEPkFkOokkkknhgBJJJJNJJJ4oAEkk8MtFU4kjEkuU0JkkiEkkk6QVRJJJJNJJJJJonSE6BJImSTwxRIggaNQyKD3TQwQqp1emRMbJouA9c0kkkTJELitaLUtuxKJXUXBehDFRUWlj4iohC4hWiJe7EhQqrSx6FRaFqY9D1qiYhcQrROgRCqtDGPSqLgMdHwVRCFxGqtDMkGeiqtDo+AtTGPgoYqIVFw2qtSoFhUxrqKq0OjqhiohUXDehDohCJJouC1o9bJgIVI0vStCEJi0N63oQ9CoqoWtrRG49/QRpDDoVGtLGPgoT0yTriiHoQmIkQha2tF95EdQ1Cox6HqWpUngPQxakKiELhlZBe/0DHVuj4KoqPiMXATEIWox0rLroYjzRuKjGMdXpWpUfEYuCqFqcRaGh30JXoHnSPgNi1IkkniIXAVC1OOl47Q0/nLQOh0nUxVXBngrgSKhanEVJJImLp9X8G4xo6HwGKjpBBJJJJPDRKKq9SoWpxFogSEIybh7UdDo3RaEUiFlp5aJpGiOAqLNFKXA1D0TVULUYi0TYlYSGxxDG4JE1ZkXgY0Zp9BJLetULUYirLB3DcTyD2HExug3Ran0AmTWeFGqCDAjN9iCNKFQtZVYo82TqRriFhUSPQI1MIkbgfItKJJJJpCpNYMURtCFsMhYSv0MjtbSqFrKq8IxrD3dxLCIEIFpTS3hQ1ttFmSSIxFuQRtAknXfItSd3dkLoN7ksxqCrlMzEaha2q4vMew1CD2LhQQGRcSSSTTFt3Y2chLEWiUynAqggLeyEy7JjXsOVlECJGhVxXGVcoHGhHPsNirakgVg8YyywJQx23M2j3axayqpK+Y1hd7A6ZYeCEQVjfIaUYL3GmnAk24Qs1iFzJk5BLQwgo1QyN0QqzmDl3LsJf7uQbUJewfMjyHrSwU4QmkKkNchvmNFsNltTV85jkptFZJG6QxoEq7iDuqpmwmiRZYgWvrRKuiBBKHzdyYlf0hhbYsGhWm5LiTmJZDshCbaWEICZI2IrjMyYpEG4a8oTLURMShKHF5DK8WPQNEhFWEKyIUIl2Q+5pEJ3EiWLZHFkXJJRu3JbyxULUz01kF6oVlFY1OUy8xdTP1YualfyYqQ+Yi5bNowgYgEqFMvwhAbOfozrhz/AK+hZXj0k3oS2oGtoGUp+qEm8e5aPYQVLXWUxsNpKBVQY8Nm6G6RIumSbCQ7ssEO2LhZpsbMtCzIQ2SE4FVbGIZsNVwmkq6CXCHSw0OKVm8t/n7qQ3ZlEMcE+onihNpjuXh3+BJd6GLQkkoXCWuwIf8A6E8k8x6sstTkRNUsaTUDSWG/mNYfsO8vci3j3YqiSZXT3IlTFhhRTHui/u7oLreg67z8C3uYZxNpL9i0qguIItJLLxnyHWAmQRNsNtjpGcGEEcUBPn+Et3HIxa7DiYbmTvwfWHQuR8ZtVtfsyOA0Q3vYYo2OYiOIEIsoJi9g5I0U+JWOF1V6m9/uYqMTOC/sIRSz3M61RRqn2Zki5ey8C3AaZu/yE3JHuzEqDJ1Gjn3HopHzMfJwsq7jBp/T7J2F6yyUFiHHeESORMKBrhkpW9xCJN3+ddp1EQTZIPDNjIIMuOQbRsQJsiGG0t+AhJZHm+32H0NwuVEpsQ74dENCGLkwrkIglpNlO3+lz31SI+oxDgVdd9D8E+MmIMeHEqaWOtE5eC3/AMeSJESyZoht/UHPfcQsEQk1JZZzg3EklEpiyKlhX3Wp4j1GOGcifM38r+CETXhX48sVCiIeBNkStmb6KOOFpVywuX47sby/kNt6Pqozv3pI7R5YqA7fYroEO4l+bYRzMhSCbS41SBtuubEkcyvoafCjceWKpMSZe/1oyK/wPCa3vRoxIYxoSlkaaHuWUFz3q3Qkbb3MoKwm3hf4Y+hZv6jOqI3IUrLqXAtyEwt3/wA0xDoXTEoXt27tjyoOLTK+D5fCvh5FgdFTL3/xVQ9hrJWXzSSXA9nC5iOK/P8Af8GMtL0NiEhEskvk2A+R8ZMcy4wokgIFu1W+aJGr9H0KQmlbfEZEu4nuxakwvCPuDyLFNhUz9/qs0vx/wblzSSyEJp4GwHIQOrY7uCD+kX73LiEPfHMfthtCyXVBMmIoTyP7qnwj61/A+aKpU+eiXNsOg5fNH2RCJCQ0MbJGGIC9msVJLZZY4RlMs6BKzAeYT2ZjVPYcRMQuSUeEfWvJ+3GLFVRffT9/IYxtyBQuyBKjY2NjcGWb9J/bbnsLpPx+ySHV9DEkc6r72ZEVS3EhzAkkoXhH1rzftzAg6IQvvoxJp0VEiBKjDY6MIYCC2j/CFF4qtiNv2B0WYsL1Ytvf/HRzLsv2BGleX318O+tf+FFiqEXoNwpZCrz9RISq2MNjGxQ3BVSUxZCyZjsQg3mLRaayK7IfMWgcm2UMuFz2L+XZD669LCRJv3XiPhPrgywOqMX7cn+tiIBIikjY2NjGJl5sX79gsmysJJIe4znnitkwnJlwiMXAiw5PJ2GLb4b4T60TpFjQj5XyN8n3whBVbGxsY6Tjsp8y5jm6aDeUFNkQmyKdsIYx9zbgLNJ8M+LFFRHyvkncdfgVGyRjGMZ1YaEsk+UEFdy5r1WFuohrMvgsWAkJNOWdfrfvczNqSeRfHhX1wRYoqLJYr7/JC+YiSRsbqyTtS/7zJ5o2QZJjkZS28rDl3ZJpQ9mWhGBoT1M6PIhHRHmvGvkiwOiFkvPRksOQhsbJHVjH7fA959hjsjoQGuXP2gaWE0NrYR/afsyExjb7PyKSnCfgX8ff7osUQhZG4X9udfHRj0MdJrd3P9+wKhiEjUbMbHtfPw/SIM/oLza7970QkwRfV+/PjN8X4+9FgYhCyevPaRiGPQxkWnhXYlW2JjywNMLNx7DCFDQ5l+r+Db9f6P0lmhGxMbjsv4IqcOzJTbt2EKqZTU+DfWvH3+6LA6IWRaV0fu6senLF9R9EKOZi1V6GRjePIctLSKhNpQ5ryRtuQncg0+4xkTFSUrH64rS/P9vwcK74vx9/uixVCyQrv/ipI2TSaMYsSx1Y95mJcu7wMdkYhWJFYGxzsnwH7BgXKxyXP9/ROwvPR0TJpLsORej/AJ34rWjrW1tMKIQsk6ciqydFxWTLIyzi69RKWxksKwsUTSGo5jY5sSe/8J8okX8wjrYNh4sQs3/QGoGonRZJK16fWvDg/WvDTCqMjv4TR6GNl2hXJ9B722Y5gkYkNBbabfuw7ZCX7oQuEw8jSILZ9hilhhX+9hmzbFY5grItL/ViEhwW+L8NMKIVAHV6HRAVdkh8839HTLyxKYEtxy03Mgghs88xgx4UWbzdvWjQ0l9qXDVWMmsoQvqfaE5uuA3RVH4GGmAxUso7kEEEEDQ0QJmhETd3+kSHZDJWZyQNjDbZJ2GK7bexfLLFIyggsSd3++KLByQwkQJGZCn+Ty0vrz0lWQohQ8qQYDEIeTgAUeC5HPX6IuwWzmI3NuMMq0SRy9qHySy+YjYWzEhomd9FU8zfYqDB6H5aCeoQodA1LqqCC1/4yhYGiB4eOC8ZSRCHVul8loTJkPZaaZjJQuFS0CoIY6RsWrg3oQnAuBftJFIpIQIECGmFBkCilJXIEKIGQIECVErogbVESBDQ4CiRqK7LlrkkkkkkknXBBBBBBBFZGQQRSCNMEUgikEEEEEUkn/4H/8QAKxABAAICAQMEAQUBAQEBAQAAAQARITFBEFFhIHGBkaEwscHR8OFA8WBQ/9oACAEBAAE/EP8A9xcWXBly5cuLLly5cG4Iv/6a4sWIlZXmJfQKwPfpTkgjrTAU7EuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX0v9O5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL/APOsWpTGWnMZrKRNXEd57p7p3XKgjjUzpaKXKSmL2a6XLl/+C5cslyyWSyXLJcuXLly//LcuXLlyyWSyWS5ZLly5cuXLlyyXLl+q5cuXL/WYuOlTeYRzDOYJzE94x23K98y3eb7mfManIDMJ9FSE2xB2BcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuWS5cuXLly5cuXLly5cuXLl9Lly5cuXLly5cuXLlyyXL/RP794QQMuXLly5cGXL/QuX+ix4lGJRcqvMM5hl5zBznMcNx7WV7zvue+HnHCgtJ5hclJLvCD87m9CO3YA/mXiXLl9bly5cuXLly5fS+iy4suL6AQMuXLly+i5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuLF9Aeiyzv1zpnTJIGXLly5cuDLly5f670rcpF5mdzKVLmzMr5imLtlzmNDunvnvmeLlIKPzBj2Vd/8RWx7VxkH0gcRZcGXLly5cuXLly5cuXLlxZcWLFixei4OIMuXLly4MuXLl9bly5fW+ly4xixYsWLHy6jtGGXp67m8HLwXeEGEGXBgy4MuEuDLhL9F+g9THuPDKhm+XrmbwiVdxdOY1N4nfL94J5g4PlUXDLRv8R70AA6aOPqKypqMlG3dXteNSpiy4S+mZf6Vy5cuLGFiy5cGJgxZcuDLg+sZcvpfV9DGLFYsWLFZcWMMPQvHQYS1QhZgy4MGDBg9Biw9Fy5fpPUzlFRE0xxZvqP3j3vETLF6WPnF3Bztiq5AvyJCmRS1QpfyXKRxb64UPjn3hCgjkRsYsGDiHpzfS4suZmel9GLFixYrL8y4LB10XBlwZcOly/12MYsWLLiy4vbUXLFx0XLwQZcHEHEWSDiXqXB3BvMGDB6PU630v8ASZozRih7lVxS7juoOu8X3x0e6W9FmMcytVMvwwjgWg5t4PaFybbpTSEjroOIQ6suXLly5ZLJcvoxcwRG49LiwhBqXLlweg9Lgy/Rfrej0Ykf8xjFi/cuLiP1GX04IdouYPDFFmKDDfQoIMGDjqdD1EP0Gas0Y93Hax7jxURmMWLFzLl3LlxthNO7kTNHatkHhzdjO4ZREwawBeOGrPHQQ/MPQ9OOtSup0MmY7jG4xmehDMPQdDU4hC/VX6SR1HUYxlxix3El9HUGO4MGLJ26Bh0IQhD0B6j9FZyjwzVlbZa2LLic7iyxuPp/IiKCBjcANXwtcc09oSzuLd1JYg5huHoYwh+hroY7iRuPQhmHoGEIR6H6zuMSPPEYx29GMZkx30dQj4gsKizNIQq4blwhDUIdT0kIfoM1ZozVlbYcs2Z7YGMSVKlSoLFkA7OX7MElPq1Swu8VNtU0rF3+6x1CEPQx/QqHRMdEjE6nQa9Bh6HR/wDCxjee8dRif9jGPRtHcOnEZxBnCaQRKYQ3CDDUH0EPQQ/RYcM0ZqzdnOHLBMIxD0k8WD0NL7pRClZWdPLMZEWg/wCEdQhCEI9GHrYdEjuOoxJzKnMeIa9GLhroR1D/AMDHUY9GMdRuo6i76c+nz2j14mkIwhB4hCHoPSQ/RZozWat6m7KWzZnODLGMxKmOlZiBu6Jz4I0lKgtAi+wWz/Z7Q6nMIb6e3VfTz0v0Oox1GPQI7mkNejmD0Ohr9ZhEjqMeYxJUdRjmP6LWDGEILdQhBg9T1H6LFhms7U3YcuIN30UuL6iLhHMAcVpLii/4vP8AZ7Q6huENw6sYSsS/VzCPQ6zGMdwjNIR10G4sHoLOP/ARiKjuMYyox1EjXeM4hHoS4o6hYiwYXCoQ0Qhr9E6HrZqzAuc4cs3Zzh7QZzE9KCAS7CKjQSW6ovmUVn/1xFBlc2GFe3MTE56HpYX+iRjuJiMYnMOlqqEdTmbRhqEIeg/TfQMdRIyvzGOo89D0PRweWKPBHGbQ6EIdD0H6rNWazVjyzkTZnOO4x9H+p2YjKkLASs9soRTL4FrT/mH2/wCGExHfQhDq9WV0Tqw6mPaMdQi4hCO47gziEIQfQfqajNo66JHo9oz/ABj5juZh0IscBHgiwMeIuoKLBz0NQhuYhHodToQ/QZqxYY9zdiywZejaPWuj4AoC+YpHRA1s/i4scZGaKf2viV40Lt0A/E4juEIehnPSpx6WHRjEzEnHR6C6I7YpeIOO0H0C3j9O/QRYsYxjcf8A5FjFjUWMqX6FijxbHiLiG4b6HQM8w6PoOhCHqYzVmjDsm7Ml7zZlcwxMyvRUvtqnsWkfN1H8EN2pPe5YfuMvEdwIYlQ9FQPW7h0dxjHUqMYoaIouY4MuDB89CDL/AFnUYxlxjqLHoY+li5I8R4jhqG4YhcNdBBh6joQh0PSw7gxOcO+82Zuz8Jci+ov7lmR2fxcqNBGkY2wHEaq1/ZILYnMOpPMp6PqcdHq9GMZUekcEcdxw6DB+4MGDBg/pEWMWNxjGN1FjuMt8x7xgxileOq5qPBNf2moj0PzCDiDUG4PQej6CEIdD0s1ZozlLqylpKZ8TlD5jH01hvYOCoKwkErheuaCvftBnRpZUAmONVHBuHUJUqV1qV1ejCMZzGox6MUHAdDuGJbxBlwWDB4g9pcGHW/UsYsWL3jGOo9DFizZFYuZcWXCMXJ2j1PimsXMGDTCDioMGoMHHS/WQ6HpZrNJym7MFnL8zd7Q1mPaPpTkipW5dXfALAxDJTufxHBgRyX+1P0MZsi1Cc9bl9Egel6MIx4jGLGr9AOIsR3B1B7y4MIdBqDCEOlSo+hcxYsWLFixYsW4xjcY+jEWKN/lFg7XHFzDfQckPzC5cHEGDLh6iHQ9KTRmkUbxa2BtnKoO8SVKlSuhsEGLNk5pnAqqC74QMcpCIAalBzYqwioOLJjdgtULHOcnecIRz6SV6GPpYxixYvHTSOGiaRhCXBxBgwYMGmDBgy5cvpZFItxYpFYtxcRi4ixfiLFi7qMWLLlxcQ10/KKFiPvHbCDiDBuXBg1BzBgwfQdCHQ9LNGaTlN4eWcu0pmo7jH1VnbIvKIPcsgDhsFs4Px+MFNE0GXDzTzP3m3Vz6yMY9Lh0Yxix6ZjMHo0jgwegwZZ8y+0H6g5gwcwYPVZcWLFIsuLFixYoRYsYsWL3jLl7l8QcRm2+g6jjBgwYMHoOYMHiXBly5cuD0Oh6VmrNGVqNouLKWzJZtG4zPozFDAKWYVP8A7KWgAoQOW3uvPZd5YjS9UI2dhb91HabkOldSMrqxlxeh0dx3FFxLjLiwc1FFicoLcGXBhuDBgwYMGDBgxZcWKxYsWXFixYsWLF4ixYxcRY3Of4luOiYjDceCPMV53OYNnQYMG4MGDLgldDoQhCEPQxmsWGcpW2cpgs5Y6XcfUUiUEOQU394+pnGTOCrZ2SlTdwa2CWYX7kpcOh+g9L6HVcMWMWLFg3Fg5msUWIMGCQYMuCwSXBgwYJ1WKXLlxjLixYsWLHw5i5jGLb0e0qNbNy+Jdkdwi1HmLiLmDBgwYMG2DB6DBgy7gy4MIQ9LNZp0DlnODKwPMtEiMqVKZUqVtVIX9fzFP2jt0Tf2xyKKZGLIVqi5DD7Q6HV9CxWMuB1YuIxRYsWXiLBzUeIvbiMzLpgy4OIIy5cuDBgwYMuLFixWXLlxYrGFWLFixZcWMdxa1FZxLP6haQCLmGHocdS24QcdBqXBgy4MGXBgsFhCENQ9LNZrObLWzdlLnIlrjH1Et6FhjJk/MZaNZWbsRLEACaqBjtxglIBB4suEIQ9Nx3Hqw6LFiy0Y66riW8ppFxHtg5gy8QYXcGiXLlwbxBgwTiXFixbIsVlxZcWLmLFi1FixYtRYvaLFZfRV0ZzFjpWiLncH/sGoMuDBIMFgwZcuDBgwYQ1D0rMyDDOc2SDL3nKe2CsxmfV/pdmME21MEqr7/iFwkGUgFX7W/cwD84WjwY+oQ6HV6LFmyWEuE4ixYuPMWLcWOuisXEHMeI6Y9y6YMGDmXBlwYMHMGDiDW5ZxF+IsWXmL0XiLFYsWKRe8WLFjGOujuPQc9Fm8zUjqaS8xQYJBuDBgz36DLlwYOIMGENQ9L06M5ylvebs5XPHoY+qtC0FlmmKZV2NW2NWpz2Yakn+v2whOenHR6Mdy5zqA9F4i/mOYsxYxjnx0bjqG446n/Md9BxB+u8uXiX2gwYOYMGCS4sWLmLL+4suLFiy4sWXHo5ipLuM2egY7hf8A2aTlGO4MPhLxBSCd4MFILLlwYMG4MGEIa9TDhgwznN2HLBuDmVjE9RNtd72Y5gACrs2cpp894bE2XF3DCBALGy6zSGpz0x0ejE6LLiy4sWoseizN3FjHU5jxUXE3jFgy5cV74g3Bg5g1BgwSXFI8CLLly5fRYveLFiz/AFy5iLGOIOY+ogaqFzFi5hBg6ly4OIN1B8y5cuDBgwSDCEPSzRnOc5yubMrnrPrvMmUuq5/iHHKD3A1+7HfuxpStxuyX/PQTn0J0YsuLLi4lyotsYxYtxixYxcxZjdXXQxYMvvLiwYMGXBgw8ui4tx6XLly8xYsXqsYvdqLiLH9+tx9FxlVCiKcwhLguhgwdS4MGDLuDBg+YLFFCHpZymjOc3Za3tBub9KPr/C/sxhExI5KBuJRvAvjcf7vb0kOnHR10Yx6L1WiLFixfuVFoilZl+bjUXMeY6Y7jqMNy/RcuDUPtB+u8uWy2XFly5cVlxYvRZbLjTuXlzLixdypX6ANG4uWO4dSDUGDBgnW2DBzFFnoIelJpOc5znNmDLMpjuMT1PVcQrFA3+5DiAqre1fuphJgPZLqihW+LDp0h0rHR1GMYzF9bi3Fi5ixYsXEWXFil7j1FxGLGG+ty4svEGCwaYd3RpPKWy5cuXFikuLibiR6N30ZcuX6QoNW1EOtFcoUWvNHEMYqo8s51CXBZcGDDshZg/mA1Lgwg94oooQ9LNWaM5y1s5zZgheYxJUqUypUdzAIWurX+pfbds2YYV4wholQqU3V73OEUNw3DtHU46MYx6qxaixYxweYxvUWLmXFbjbPEXEW+jDfRZcWXLgkuDLJcsi37S5cuXLlxZfRuVccMuMWL+hjKLF0lPyRLMqxWG7fxDDqLiXmX0uD1uXL+ZcHMGD+YOcRMXScQ9LNGaMpTNmbss307Rq4+kLa7/EV8r0FtYWT5iTSgAvOIZh+YlAmNVbzQ1d2LhXE0ZL++/mDmPqR11YxVrosuLFixYqixai4jHcdTIKghgBwwxSe8ChlFIuIUCpqiitmnmce5LK6ai9ov1Li58EFiwxLlwZcU4lzMuDFzLlvW4S7NRf8A51f0thG0HjVX+Y9IuIsvPiCdTEvEOtwZbcGDiHoZD0s0nOcicpzhM9AuJllEolSiUQKu1ELq5lCYUvOfQuXhHGGpY/8ALxg3HDXTiOurFixZjnov1FixSLzF6XGMaizZwBUqfAnzDBiC2JDeMZiWdCltbl59Kc9MTfvCcbgwYJCX6uJUuXF6rL/RUZHg2Af5StkmBg+Ps/iHNx4CNodwFv4rI4gBWVy1fmqgwetwW/EfQOYMGLzF6MQ9DNWcoGmbM5SmezDSzxjH0uBssFeDcFechgsDx2N86KQqYxx4+37OcpvDU4g+h10KjFrLFti4jFi1FjFlxYsWKp47wjpJUMClfun6jp2I7s323+otwNmcFG8yVPiEWSyWQbi9MeijfS8S8e0vjEEgldqmHpZF4ivwxZcf9UuLfqr0sQ6EWVrAC7CQOOgsgJEWEyORS/CFcWYbaVH5uXCDCXLgty89cQO3TaEUcfQelmjNGasG7m7OU2gI+p1OGO67r8EMwTaPLphyuY6jjLAqrC2nwFo3LaM8NtAOhRQ6sdRRczaOYsb3FixbY7ixi3qX5jqLUXECRhC33r/ZhBWZrRshRo+IsKnUWNpvtdccOUAI2CLelsuEVg37zHUetSpmXn+5dfyy3vLx+0XNEtZZLxL6X0X1X6biZaUqloHsij7zW/EcwsZKw0IHv+4Rfc9LYMFul1BHzLlwcS47g17dDcPQ9Iel6dGaMsLDlh3N+l9IU1MF1dNfmJzW+4Mm/vw8QMR1APxVoZF/iYSpRBdtTaDmaEH0LFFzFi9uixYtRVi8Re8WLFimL9xbhoYEsHTlXa7137w9uUiiDC+Cotn8QmjRxlKWYPP+1QfaIrFCz4euZaRbgkGWS+ty4sz0x2lv/ZfS5cuXvtLjLfTfUaly5cKAHK1LXoJsLgfOFxwoYliMiMLbblc3Lly4LcHFS/qEHpd9AxCEWI+sQ9DNGas0YLuc4dzJjjZGJ6DSuhWOC7gxDedoW3arp8pxFxEKrqOSBbZQAV2wTe9A3FxBly+gsWLFuMUi1Fi2xYuIrGkW4tEWKvRrnXMvkgt1+OH4YtRWmtxTpb/yOpi5UzDpfrrosWXLl5ly5cuXLly4L0uKRi1xbzHEtAyqFr5ipMosgTPzE44I88lWveDBl4gwYPeDFgxgwYdFOldB6WaM0Zen95a25ms51KSzEiSpUqEFy6Pea2uVKNfNAtz2ahBPWjppLFvjP4gU2pLRF+nBtBkzcg5g4glS4iMLFi30WLUXN6i8EWLFixfMWot3Fl9Ll9BQQjXzVQB5bMFKPtgMYstArETDiYvrRKidpTHoMuXmXLly4tRely5cuXL7y4vmX0GXFisuLF4lw2yCMgdw50gCkPaEQ3XxLSWFLUWVfswKDlGsS8/tBgwZcGDBuCkGEIMt0KPoIehmrOc0Sc5ms5dRq4+hC0rGU6A5VYSiwAUBKVGATTK2HdX0rzfE/wAHtBog9Bqai4ikVxai+ejdxYsXoXEWiLXvFWLxFuLFmejt4dlaLewA571vNaTjWuW37ECQDxL+TxlqWDjPNePiIVcHKNZ5f2b7wpAIQNiSpUL6VK6VKgvxGZzczX7wal/4ivW+ZcuXLzLeJbzqLiXwwU3BvUqU1KzFSLbcDMCNqugEBQwd12H37XXX4PY1Vb7Q8QVYiNwx1ENu99H4gna4MpP2DDURmkyrb0/DwhNY2OxYAt1ahzF85C2oVF85HPoFIMuDrMH/AOwYunjN5whD0M0ms0Zhc5zdm8HmJmJKlSpU7twNrx+Y8x/GM6H1bSrxhV+zmFSBaGFC58WfcFEJpCe8SI1GyPR7x1GKjF4ixSLHzFxFmI9TEkuQWc+OFsURryyhsXjQf5WFRBGunld5f+cQ8IIiYp1GBiNqj+o7z3buy5NWIG7vtm60/mVi+h/5ARcqVKlRJTMyumJqD0vHRmfjpmOo+el9oESA8wog/wDJUSNQFicKHqBtXgO8dmrVYay2+d/UKZFcLaXMVUbsVDRICoCGOsytgpRivGPDI/GHAZjF2CH5dxSIMiwUmXiHaGpJaQgZbdF5cvpcuXBhwgq6Tim3SQ9DNHp1ZszdnKCptHcfRclSrUNGcRwlAKFhr64yi8jJAcQc13ihAuVFRGJ9xLy4idokZtHoWLUXMWX1aBVAM2tARz7UGFUaVyIw0Fd2BDVpLutr5pAMexFKCLGB37HgxO/0kIwnESFE2SnYYp4vHDll1UENvvezwmHzTEoUDathsXdx4Zc1VCFFiZsiu0YSKnxFlxi/EZXpSNRcJHqBar4DMMXCgqXdbDtKg5TChq11gt4YHoqfPjwjimBy/XWpXEHtP3jmUgEUgLxzDTPfwR4K84Nb1OV7Bthhrk87e8uSOyV7eEFe5XjmAwAAACgJVt1AVqDxB8smYrcRjlBqDaq6LYGEJ9MqWckM0IP2nHYg64li3J+MOnwsBARo2nWUHpcsly4OYQ9C49J6WaM1YN94dzdmz0AHESJKlSot9U5osa1z2810sd6DjSrV8Vf4l0bwVnGoNQM3BzCBiVGAiGZhKRVixZcRcUWuYuZT7wTBXCeyU58llhhnNYruXZaKA1NqltZVoz7wNwG0Xv8AtRnOacSooQqD/ZvmCW2EhLcQV3CRITPin+e4+SY/asAgutTXb7R2mNFpFHsYq1L6EvEYebOa4RRPS2DsV2xqp4Ke0cfeK7RJUTzKjM+jMpgpHRI3NQbYAJUIyh3tk3WHdhZKlQlHNOHdXAQxpVmWyVjFPlQ84lgKJCVyxtR5p9p4DSs7+EXE2lsu1Rm/xu4rlpbFFHdh5Ahbg+stjgbeNvEG8woCq4idGPMpXMJ1jIINhxTkY3Ki9dv68aiJWmfOJUZibCpAqbTPi6vxK8aojxX7ygw1LlQ/MuDB5gsvzN+jc6T0s0ZrOUtmHLDuW4n5xuIypUqW5nQCpsY4KPxFRF3MJ3WFmMnsQ2XBZYAXb8pUGCEXEUElxSLF3FcWCp2kI4y7GzjmKXFO8QFxf9iruIuIJdSsxAAryVUeawfLG7sByXFjOuDHvKsIFl+dOGnfxiNKcREZnA0GzoL5j4y3MqRA4jGmIDiJcTMAqIqU4GsqVkw+cxfdWja93j7EEGiFpO+7Me8DWIpmrWQtb5IlBg2i9p2ePEDFVAkC+LpccRpFizJ9mf3gYveUD3gF0LwRr2aY0FTTQD8RLaPcqZe8v3fUt3RWBEVXARJaAZV/sjrv2P8AMceEg1BHnsy+04FKJW8VQ+ZZgLprnmqTyMRnKoFQHb5jifvZycA8eYvEMipqGzzeU71MLJoscHBZ8JG8lQ20mDat1HCqpK472o/EYLNKAY+iFCJtMrQXleNGOxmNUrIFwxgMYMeIVxMolRXiXZYAPMIMMEasb4h5mzMAVe+AuOnBCHloZTUcIEYXcFP/AC8oTR11KlVCFy/PTwnDpEDLUA6fQkWGaMG5oznMVl+hj6HLSipa2pWzDdPhd6gws5jTnwPENarXnzEgCVq6McGn/ZjdxswXDGHnG/8AUFhxUBuotod5oSmYsNxslYHvvDKAjY5GLFalLiCWDQA2qglt30vTY7p9X7SqiAIFtcbRWMtY1uLt6toeBQju1fbmxYsVJvO16DwBfMIDoSIQKYkUMSMS4GajHoxKUm5XwBSA3V7mbDAR9gsD2IO7ELKZk5aYotes38Zm+pC7+2oe8NDVFNVlpkZNPGMWZlWVV6wus0i67zIBBFUR+H5jpQtNL/BD0WiUmNIHWCqrLYPJyGixxhwPpY/bM5Yr3f2oVgCaEvltXvUVD7dr3Mt+IiMyFKdqd/N/EbpYmEHvir+YGvuvsYVAYo99tuYYEAWhpMQOTHIRJ3mOlAgHMEckS2xLWWL4oe8MMs6oQ+4yUWjgd0+BmjnJsIhFkDjWMDHEMKAYaHFtomHYmJistG60E6zfKPbGRkEJrKClOjLiZinAY7Fmr8QqXo1DIVLDl4YFoEu6UDRlq+O8UOEBVIo+QA+SF8fELl9cwhDxC0AX2zG+1IrQURvyvISfUDUTtJH7xbAugW1M8W+7KW/QzRhxOUe4W2ZrBLRiMplMphk0GBzxjxUS4F7gfXci8C7tp+GmoUU30MBoOe9ibO4y0MVKkTYjkTswrdwkcJWlWl4s2RA8EVsg9zL47ZIKlwxstGAbV4IJfBQGwA3uGM1lWn1iKftpJVw5sEOxsjF82K+UlaxKB89gGKxbnlg50IhEHIofLFxeVi1bxFV2N98ZIoCk+wbdu+8CBAgSiVEjqMdx6IwKbjHrcGNRlFe8rUUK1Bn9y5KrfQRqBS3aWuoXGG1kzJ+blwGEjfYHVovwEehCYKE4QE+SI9o3WCJCMRiIym5UCEDqAbXlbse+JRHpVR8JsfK+0yBrReKOLymKsJ3h1s1bnq5w0+PaGUeqwInC1ADwko7ELCKa8bLjCEUSl5JEQ87jt2tA/lXsb95eV5zKDQnus1yR+qUpExTj8KdecXIy6pVeOFGJQ2rh8kXOcQt1HAloQPtjBBWKJ/VmGEW7WT8H5i5yehm8ZPDd/EaJrCTM9yfNRk7gsLyjSqlibhQBgBRjJlf2QpELtAfm4zaLG9qFgJ2Ielmj0rc5zFZmvHRb4jH0K39sMgVcAHMdNSpUqCo1CUjm3vI8K97mF4VqmzjTdYHwwU+Nw6ytFeHMMHoqtHhgZ7pcpxFbQlParEvEtNoJW3dQque8bDuiZBPbYFnhd6gVYA4Ch74/J3qC3dUDhLLrWhn4jwNd5EZ4wdn4j78+j9mPpK8OVR/AgXUurCrH6dNuAgLlzAgxAldeYxcRcRi5j0xEHMTcW30BnECVvUTcrWCPhF03iIB3iXG5iKioibjuVJcpdhgc3BBq8igEHsAB7Q2CaqNo7aGzaadxT56AMREdoSJEiEOCgoRWreWLutxVk7Q6+LQp4bjcFaLhW3g788SlQYXVRxrVksas7xq5hMTftDBpFAZcMsm8EOsTxl4gmq5Qa0LAAQpjsR1DtsTTXQoM3wXZffEMbKbyPs4H5j0yDT9vKHpQKIdtkvlxBGJ4okqCxWXA8uWLROg2072KgnNy7Sud1B9ByS/Zr6YpAkMBL4KG+RExHVgFSRyUYfMRbdyiAQ9TGaPTXM5yuZz6B3idKJUohHvPQVSTGtSasLdebgQLl4+GYOuMuw+Loqyi6cwbKDnvtgLvb/0AsvgMgOL2OznbDbKt2nX1IemN8m9JDHlhIPWVo9hl5uDd0QEOQubXMVyd8jZVd3ZoTgdoKESsADCXmgD4gsYCNdmdyg1DDD3VlfExgO0R1vkXeg53i5QkW7doTJXDGGAuCIjTCBCaEOl9FxYsC4wsYtEWZ6XBI8DS0UZfMeyJFAHzB0gqS79qMwhW6BHkWH7hJUoKlT6Eg0FGqSfxBI6TNeLq4ISCuRsYlx2ltYlEpuIMFpKgWKG50mMXPUb95iQ6FxmW7BhS0iuMHx0quoxqJDOIwj4jBBnHoEZCpZLNxxd4GrygsgbohbRr6F+IUmNLkKH3b6lZuxV4ZBAo2W6S+KjhGkGnEHEuBcB9QPqBA3CDBIJYB5ZZtftC/FehmjNWHcwuc5zg6H0qnECprBCAo2NtU4fAkCEUROj4YsSqsLGOXY8/8ZUZSTa/2MeIY24jaq94m/D6JyutQj4MtgIs+XxKFtpygwnY6efKXFykaajQZZfnVS0Ko5ILcuioraE5yNJKFotwYQYoMGXKd4mMsqsUOYthHy1CUSLRcouvMSoG1U/7MZqCld9lB8MoSSWUpgW6F80/MaupKA8boU8leIwFBCmfhjNL1tE+DHeZTirtP8sSNN7Cv8TDXFOAGfd/qNmKPc/qYuf3P6j8NTQF/iUBwui1+N/xLlAUtwWOslX3I0+ptLkW7G6xitd8y8Q4oB9Vjad2tPKhd8VVeYdkhKEjmnNPxKxQVCt7GPHcO0KAy358ku4uEb42NUG1s0nL8xwmErLyAhbGXz4hFHQRAd8RXzzHGNpishtEoeM9pTFgupG8jorBzeaqWpLqDUCgpoF2D4IISEBsnkuXHMSyB4idkVMMWXXMFC5RVCsZMcxwhWZVDAzqz5lk5KLUOdg86dQAHzsiKKUFW71DvEUBCxybkHuWY8neFotVAMsOdopzFAiqS6gwYPEUGDAQPES7lAVTw0vv+YqbGCmg/n8wwW/LcqFuYAr0M0ZqzRnObvac5yjVxlSpUqFRXDfhgkGLSt3j+j8QNSulRIUHEESUPEMyGZjG/kWN9YRp5/ENCTlqsY8Zyv8AlDMBpKehQQrW4EvO5YI0Owv9EuyPjBoMA1XQaxBgwagCeMy5g8UtVA8vEZWr1Uuv9UtROaNIU+i5fAqr7c7vaVAhDinGEDXiXvgC8/vKZ5KWgX8456YMvZwWQh3HajEGFgbtpZL3Rd9x8wCAA4CiVKlSpUqVKJUdteEFk3RUobwSGJdYug/ZA8DHlPlxDKStCxLjwfkg8cWG9zN59iUkuX0LDLTa1RCe8ZBVAMffxD6NVY0917R4x6ZaAD2VdssbqWtt00VjbjfRgSYAqrhxqMntl1L8v8p7GmRfdSHywYXFSIfalK4tW34BD4lcq65SG6pdRDsjZPBBmpjqUDMYgSmAbV4CcVZCj95c8ENoWUrDJdjLm6jQEEQMPgP0zs74kcUNtFw4fujMbXb2u2bF7IyXhVC33pJVaWFjHJ7DUyUZXmfLh35IRUAgbEiEcS6gO4JLKq4v2spB8x1SWPDnVgL434leDroTVcI6GF9y5VkD7mp0tD0MWGas5TlN2HMvnofSKElgvlmfixfEBCBHqrcauL2hGVCXk0sYmzObc812l6zwGsKCtVlFgcJzBpCENIweektgx7FpV8XKC9E6CLyULvDoqZGbLBrC70NHe67MBq+0U+Yp0i1ctAgotAB5YCO0GeuN6N94hGibKhpgo3u+NRkgyoy1XVmro12IugA0oW/bDQ3jd3Mv8l2y4Aa/8pZ+ul0RNW85aP8AfUVPhSxrzXEMv1gxZ3PpjR22wqZ2EQ1zUspATiSq9iinyjxSIUaFYhSPhIhIqF0Sy2XssmeHfzBAIAABRDwANhcXEDM1gH2/gn+T/cxc3HnHdK0Kj9ytzQoAwAW0e0dIso8jgR+SFNsEP7iD6CVA4BaIGH8gyF7izHmBBiBZLuWizeZgE2SgDk0YvUXJq4EWFH6ObSZmLsgtRVBXDnNhXOZQkYwIuz6shUG4dKDWc5hBg4lAWiaLVumliczJYF7qEWD0T45Abvn+plLucUKL5Hc76YVlCrftH8hF8n+/zP8Ad/zM94BAg3TzXiVS0arPdp+IJiJBebNG/bHvKA1wqn2Gh4JdatmLL+6laE55febk4TUmpNIdWas1ZynKc5u9DGVKlSo7oUDbhslXfOd7f56DovRQ7l78S4XFqMQnItq2fX7o+WRbvFXBzgASpTSF9pw3nvCZaBUHvyBfsxw8iuDbuj55b3DlFFXw8hXfLzCjIQAnDQNOsI9LzgU3TMeIba4V5mILd1tfS/EctPAWHva38SlINEEKcYV81wah4NZQFvKARKJh2LX5YKlHitZUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpvSaXPz4h1ReDHsdgZfAKJijRoLHw/dw0R8FBK5K3lEECvERA9+a+f7hrI0CfCN7MJmm91cN6AV29y8jj4iuwUQBtXgIRsBps8MqVKlSpUqVKndAu05jvL72gAaCI40zHWDtWABQUHBKlRtFNdJE0e8KuCEMNshUdtX7ROy1MCIC/U/wDqH9Sph2WqeMb941EL8mT5DP10Ef2UCxT2UXVBeyb/APU+YGCleckLCZQFATjGWTVOMOpqTT0M0ZqzmzVm6czfzKxjH0X61cVjIKfklpKGtgwV8/tixCEYsUy6DQy6huCDhlKS7vTcpZtBFNnaETTPtGfbUM8YpVNbhwyv2U2ZXzcd0AZFU825HXiZT8oO7pyHtnzLvhSWS79h71M/uAidkM17MBEQsC12W3LbP/jEZDnKi5lAuMtn8wSgDeCj/wBRlabAyQEChYAbyHRrLxqdnWZu/wArm4FRwwRV3OIzNkmkWp3jZ8943gi+QzDyWP8ALbAwlMhrfFz/ABu3/iQAayxYJ75IcAIDlajmBRsatKuN2urvjXrDmG5vMElbIMk4dOs09DNGPDNEjwzdm6xS2Y+n/D7MMyJoLryigy4sYXEWKATHRDblELM7DLDWoLVos3m6D4zjfENWUlcxTS8GuX4HMOIYU6ZDeKh3EwmkQY59qO3/AMFviBWPOsbGXvXb+olut3luWkO17/8At7PGGxeCHC2r4r+A8Vn2wgHgMBLeMSliYqJEITAZQWIy2ZwaKVb5VbNXYwAWvwQrRx/4rd8z8sWoFPQFNl+HHxK/CJQh2F5J8QSQQhgtD1kpN5sXBknGaE0I8Q16Gas5wbj3Oc59KXEjXo2+z/lEHTNYNCnwsH8IPMMpU5ieIpcRFCQJc+OTGbZj0qs7025XDbhxqIgKaWAoKM3F/LxVbLUAK3wgfqIDSxdXmtQZVspLeEUPhDcXRANZQ/u/Erzzy38iL1NAoBK/uC1b2BM/gkLS34+RIW1Cuzk/eftR28MULU5fei/J/wCwohdYCsVhQsNcQcaMtawQYU1AUBAWAVMhGquO2OorgShVtglW3WQ1ddu1mY7Ex9hQxqcAvATp/wCQpLMjpP8Aw4THEZRF/FSqtMPzn/mIY4yupWBj55fM+uFqqK/HrOrkktZHmOMOCVqGodWaM1Zow3c3YdwURixr0f7ndC0X1O8y8DC/MQcx+KEqANr4JSz6u1QWxbAqDTu5RyDSs59zussWnmDl7+feXQULBeHiEtG0ZFyFmc4mMLe6ZpPwo8NzKFbXEPIafwzW0b84fuPqMQhjV9P+OUytH2lR3qNVFAKKs0fkzfPrr/xVcqI2xygglIK3VqYHS2uOU+IYkAusrld1nPQejzFxMioEESqaptb4Us8RPiAUt0O2LF+Lg+sMxFhR5t5jEWNlSO6WBnn+Ig5xwWeeJXFtqyfrVHoKkgLsLv6u/iZqldbqqJ+/5YtJjJDJpipb1j1Bc1ALm8tZOE3GHU4Q4TT0M0ZyhwznN2bM5xj6PeKaTYcqiI8wr2Dg8RF4Pwv2u/iHYJsIMmbwpvUp0mWMHuzq7bh2AQSgj53+IH2k1y9GZDj+0GnRFyKD8QOO8zE/GhEbhoIZN0X3GLMm4+LfuhIuFQKO6VADCWg8Gz8MSoCXiW2cWL9D+l8dD1Omg4ZYajjvV3lWBbQwEr/LYgakCYd6u2vEdU94Q7YaPzHNAIVAXFNW+FggOhYL3g7zhfBUBz1Kq4sUXiPjtD3XmMLuLL0VrF0F1FfsTJbYlbQ/8EQCJY4RyJHyBKDn89xrOB3RMZOBfdLk/J4YeOOyc+3ea9fEv00UVgXVIKPw5gDkCTLheKgwHwGBWj8wx2qYCORtvl4IUWu3Bm3+K9B0Ibh05MtfiVsnGVomqaehmjOU1anOG7h3DuIR9F9Enl10vLXvDIjXKCH1ccBIb4k995gQCVxlfn0VydlfUEp2/cI2h+8IGJ+JNGbs3YyRUVOFp/e47IjRPCgw7lYFgOvvJ8x9GBpHc/hIfpkzYT/cxXvwWW+f6N9L6X1uZ6XKI3NbewTXVwNiMtSKYPzbadht7hWRRaA2WZzsC+Ag0JgpCAXTuXidPgOPLqo1O8JYL2Yxo+IQAAAoDAQox0JcXEV4i5irUC1DC6uiw1ozdlgq0XHuhzHoCli07Kl52lRzbb+Jjjpalmg13i4Y/ZEKgfwOT+JjwOw0nc63676m/bgurGEkmqOWLrxupRIpSgmdtCXBgzRMPjoNVurrRir9paVkUtoSX6L6BAhgyTcnGcZoTUmkOrNWco9zRjq5iszuMY/qKvKP2ZXI/wD0I7Q7DPxIcMxhksRiyX7UfvBxignYAg1gB4YmDWtMs9+3hh0BtSw/7hg5AQGAWz/479Qmncf94gQgSlTvNf5cQkKEApP+YIUZZeVTjEN5hCm17ob9xT4V3j0q+lwwr9Z/4hBqZuEYotw3mPNQiFMmKjm8Gj5jRmKySFwNZ2O0NU2HfO2Oe0WlEo5brPgEvE48zzKqWUOA0PJc1gmHAuRrsmaYRVDam0e36qxcE0NFr7jjw3lt5F5ZTlfiAgX3sVfNXLgQ4Kwvq5hDp2JuTYnGcJq7wMehnOcpqzWDvvN2VzGJGPXnoeqvwq+mAuKWFhtV5I1Jrn40WUraGrgZPguLdEU98v4x2Byt9paMYlZqHEKkrPjsxWlwvKU9zzGgmWNpj0+fVfouPBgGLZYaKOcH+fqOcdoeBT3u8a75gGIud1A5YOHiBF5g+2FsQQRCgQFe7g9mVOIXC7hdRXceItvtKNQtYIoATYBR2Mt+yu0FYCDGAqVW+tBYw3oywhci1vIb+qfEsu5ebnPhi5jhYA2OxfOMvlZXB1UFo4H/AFOOh6L9SsUdBxFTCF4mFQM4xcTDCybDi62gL0wZohTjBVlD0kCFXDzzAWSokOScJwmpB9CzVnKXzNGbM5yuYxjfSpXTPqqYh4wCoRQoUraJvsmqfjTRm6BfUqh3ofzLmMkPcD9hl2eCoQ2wDicLwQlLIL2u/wCUv7PqOOlTPSmV0zKmYnCtpoI+CWFYHt3hBwK4C57TlizEJmwfITweCFmYzJsnMIOMwSqi9n0FCxL8seQjO1SbG/ytfk6GoeIRwRRzsy7gCrqHj685F9h7jA2aDKzU+50ePeMpKUzHlUr8n/i4v83aLUvAQSAZFiVC5QRuWtTObBCPjZBeLGU9aetSoSpWI50S1YR1/McIvCUqmzk3to37QhVoq8+9UZ8Q/KQ9LvSo+0ZEvdguqPcpPeUnSpUphDc1miHJMalqJoS9Q1L6MdTWcpz7zEWUzDl6UiRD0Y6YlSpUqVPx8K5O/wC7K2TVPxpqy9ogKKwNBmvzUrUAl7yz4u/mN+IMLWiLuCbhEfIkMdsEPb1Y6VMehUQtVyD5lqrAu3yuNa3uiYk4djfod45YDGgBQBOZdEvOY0kIamfdYGGhr51DqpyMfRxbVBzl3hCAAABQQh0CouI5xku8EZsOILXsHlcR/oStwa+AqY+HcRVhgcZh0ODYt9svzBe1NoAt4bibFgihRaUzZl4gHDd9pcGCGEPOqpa7Cj/EJWKKjitfinpUqV6q6KB0I9pl0WkKtrL8uZrTUPqhRZf/ABIvK/2QfTNb+X0m4dOxNibk4zQmpNIdWHE5TnNGcodwwJEifqfi4fk/uS10mifiTZ8x5VLjnA/vFxjZoH+kw/MS2tptLa9mOyErjkVW/aGWCWG53xDR83DkrC4Xj9GpUWBHhzCqp1Sp5riGWUVAIVjNvSH3AksDgGAAxiaxqCEcsqFG41edRL9oJI5pQEi+Ce/S14O8rRJXWWvvTb71xNyoQcwa3FOJWRWxRgAFqtARI8/QvHnm2vEvaM4ForLwY+4Wo+kN3w4gwl2UD4xH7eMV+I/3DCbc0nk5TmWqApALP5Zq+ccwcGxUO6YRhQx4pQ/ifMCr4/RVK6NiAPBTf8SwMKHN8IQRRXtA1IuFZTIfs/EeOGF8GPQECBmFgyTjDknCDU1mnoejlNWasG5y8dLGP6n4+B+y1W0q/E2Jqn403MrDnN1wWgzyH8w5MrrYOqedPx2ja9P9C2LISwoNe636inJaXP2oo4QrsGr9mDQego/RQIAcuCXQDaVke3eNsimdArG592jDm4JMoL4G145oo8RSy6jqqolldMzM9oQFY5QW5fcrvw8RLjCi/u33PMAIAAUBgJTDpdRpGGWoUs/BL27QKU498vY94oAhUXwv4aIoRuyLPj+WJWZSyPvH4hxxkUH1wh1bKpU9kx9kJD4Lxf8AD8Mvy+OuRFarZ/yYXFGLAf8AT77QuCsBjCVTQEBAgim15R3RrfmUWMwKRb/UayMZG/aBzWYsobPahCuwRzF7m5spgqoBF9qRVVAX4Rx/HpIR6lrKm5DkucZwmkPQzWc5qzlBuDcMEY9KlSpUqVKldKn4+F/FSHaTVPwo8NzKByw5pyPEPnQnr4eI4CPel+X+p8sUf5lmcVQURDlrJWnK2pUqVKlSpUqXxs0OV/rzGIDlCiELOxiIoqyuX2f3Y8RZTiJyi3glvmaJeZuCXwxwsRb7/IPa9d0lhZCUCVvQu+R3YNF0pHLfMPGHd1DwiOoAAD2OnHS4sWosC1uoKAFFf+lPzqCQJWgM0f0aiiDyZYotzZ9QRfQWB8jSeQfaCAqs5PvT8BEqcqXkO22I0V7b6vyPuGKRpAdlc4U5Ux5aXV8sxXzGNoRwbhNkzKsGy/ye3zKBGTO1YVIq+2c6lBctFhNY5cuFYS1w1vkPF3HOxCJWRvIWdn1PEDQOm23vf7+ZUrpUqVKlSpUduyS7QogiLGKDnA/PE1kYH93H4gLZDSD7lfCF9tCw3QWyFurjnBUvfCf3KlSpUqBDqDJDkmdTUmhNSEOrNWaM5zVnInPrMf1Px8KreyGYNQ0J+JMxhwTZ6WjPjzNHtCV9yf7fb9A6a3YHLBsYX9ToPLweHtBwoKRgaKte8VZXmLxDUYyqrMy6ICuYeZRcCirptqzXeNCYh/IaHzcQK9Gu0xviuaNR0UoOAXdXgC+A4L10zfiV1UjFivErVSAqK6Hl/YXiJjpbLW1oP4JWEwMqv+u7hIrqwttq6vczhrSrP8d5iQDAR+KD8zLZCMoPuBhNLcH4n4jh4UuQvivwg7ACoSlgFSztCUxOyRRHjMrUYAtqZySktnIAYEkgsbnOuNuK4u6i1LoOaDT28zDWN1bI/wDHsx0tCnbkfpO0XcB2kNcQAtFsAIa11rBrwK23q8SiuiKCzWqi5mx6pFOO1i1ATBYe46Pun49JCHJNqmxOM4wYOlpDqzVgj3Oc2Zu9OT7Rj+p+DhmOaQDRmhPxIcOek3Y8xYZf7TR7Q+1ZNv8AvHrGSAVOiOedMBe6vbm3RE/woqasvOX6KDBG2DFhmLUHRL7xRkBKpoIglKVtuWvPu/TKxwirAbsu8aPMtyqLMQ1TXQ35zVvqvbLxGKxVLrVoM26qWUNBkKGnmsePeGxDKb91Hza2/eAJ8S6SQtqtXytS2oTVZft/aX7kpYbMY76j3rgUwaE0+8PdaoJF8HnEbW2CAzNpiD5BqAv9i+WWeYL0Pzar7ag+A79omTzlX3O0Jc56Li72bUYdNAeGuLsrUcDC3f8ATPihiFefw4hgNKKB1hd8fcIDAhUfZdHzL0YWEvN4D93+JnG0F7ePSQq+mlk3JuR4Jwmk0PQzWc5qzC5sx7a6RmMb/U/Bwu+whehNCP6Jo10W6PM0mvxNHtNfuTd/nHrO6hXTiEBWZB734PsHec1AxMFw8xaMyzbjtDwQpJKDPaPK/wDXBHZtQzh7Nroto1ncGC5Kh/28mjiUAAACgNVF7S2Z7wYdVi+YoTOCGSVrovU+ewgnIWjgY/LR894/VwolfmN1bag56Bs1v7Zg1UP9hF4zUQA3fB8Q4FNC7QygSDSLQAQmFyIO2McljBFMGHbDstG3sXGDQ7hV7F5JR5HGZa9kdyvF7Q7sS2eg+ZcHzKGXLlcti6+Th8+8I1IjWBoH349GfVmtS6drGpiWWwWsLs0/53iywBtLV/W/TmFw6dtTch1ONThHg6L6s0ZqznOc5QdKOox/U/F/uiBQNbsbVgaTQn4k1bmKm7U3mjM5rSDN5Ju/zj1N6YQZYbc2ByLo85A97jzIktAAt5cQxnv0xLl0Bd7irWaeXg+4mNCKHKwD9jnK8sOlRGXq+jwYisrvKqWSpUDmXW2XFqLFtl/+Ty1wXy6DuwNwt8gKK40UPiU+E7AJSsKyi9RA4QYgJl5oghV7UgswTyIbI2ixnFOIpGERhL1bxv8AfedqKnnmIrcOCrlqpaQWHZNyjjSnx5zDwUCbQDfsiJAA0g/+Ih0jU3JxnGaE1hqGuqTVnOas1e85SuYWIkYkplSmVKZTKZTKlSo3l2tUBAoTFpVtfpa+IrDNJ+NHhiymK9IblY0e00+5GKa+S2fzKZUqUymPeBA48Zx/MUoVKNF93N3o3LzL6LRcVxogkQr7wDP1WDyMdOogy+9VKzKlRImPQpFI2v7RQ2lRoBhUzk4r5cQSrwBtQH3Hb7naUEErtF7Qe8RmGqxpyJBc5FKr5+0VJMBgRRj3eYCwoDtQTxzgsAAqrVEa66Ky/wCONYuWzJ0k9yh7auGmC7AjY1LKKnegEODcAF1XszX8/tjNayY+LlMqUymUymUymUymVKZTKlMplMCAwsLNiXsh1OE1QY9DNWc5qw4Wbs2Y8sY7j+pvIAADAFBKtJpPxpuYoaM5zRgxmY9pr9yJWcmzldm/STtQKu6jAVZpZM1GuxjEAQAAAYAjC+jdRWAQYMwJUqVGJUeitzMuLiLUcx0bX/7boO83R0SEOJlqjzAAAACgMAeiyDZYsF5QPyI7aQ3dtvrKEBjAwB38V+KJfxsbEwU05ct8YmLOluHZco8LArfHBSezpfffBm4FWgZXL3zZ5MeJU1FynUusAeEmGR0kU4+Ut4cY3CJ5ZPsEirhiCwSrg4PHaIW6lwD/AJEJgVavy/8AiIE7ZeyunjOE0JpOHoZqznDhmsHcGWbsQj0qV6K9NTfpIRsJNCfjTdMVU1ZynOVp7xYe0eJ4T2vCe56QKXABtOYXHmVILHkWnyjNoQ8xUQZOICVUDELWDmAyujcSLW4sbXosW24rxOZjwQrZXN+HR8iXmvKCN+TO/khLIsvpz1uOoF+WtTI+63EStfNr8QhEJUvDx/diKSWrWVjGzHMag9wh7ZV7kRxviWOYX/kar38PkjjiS5ifGx837wqxyKUa+Ri8wEbhpFb7/wBI/wAmiB1w15zM/H7/AO4kegCsfZfxLlnMuv8AaA/aFUhALb0rpUrrUx6qlSoEO81lcTcqcfM4ThNIah1ZqznOc0ZzmzOcY/q7QbRAPCaT8aasFqcpszWaPeaPaCCkAbVaCIWMn8p6UN3TRlVgt2gRoG15u1/bRK7wu8anmNyIBHxAgSo9OYuY+Y7jcItxVjmVbDYFWnLgfcpSKjVpQ90fgfEoAAAcGglsYxNfoUWnsGWpmOAE09waeD5UamjZqhRsNubW14uXQ8i3VrH3+EaFdVkzB7BiHdvin6AYVQlPxTLtl8RXX5lv1BDCIbGm0QHyoRpkagLwV/8AfN5jxRdn8D/cL11fe/uUa5WJT+5aTt1l227fn/xkOl6m5OM4zhNYGIdWas0ZznKcugxq/aMf0K6PSkRsHfe/+INNJC7pJJBNCfjSqNx5EyubJrF7s6mj2nxYTWVF7VeSY6VGgVwHeXnFCS4e2TsEMvWuJQaIGZWIEC4FdFixYsW468y/EXFRairLtyrHa5XWeChwfLdMRTUNwPFua/uVCBWK6T/6+CZi10HivKe2fpGJbrJ7jSgOx8EwBQyBzL7m9vbiBQKAQOCCqVGIyCf0On+tLoUWQpzbncMxKjnUrBFG+doDllRc1Fadj9ji4YMULuw8fHSuqfoPWumPSQnfKzYh1OM4TSaehZqzRmrNY3WUt6WMfVXT2mOmZXbNh7Cv+owaf/NFcap+JDhJvDpZos+qU+81e0zn27/GpjozCcr5FuPIGDje3vRXyyobgQBlQCJAh0YuY7jF6KRcXFzFuBbApYmhOwN5LL8+Ib4gThKLbwM4+EBk0BauiViUgw5NbV70+0UNSaEL+bhSgGnHj+2DDIqhOe57hr3hfQCofBGu8vowJkuv7XGeUESqsV+a/UIqojKSXF9yz7O8z1CrGkhfM3Kh2dukHlcEcYwwmI55q8B/cRD0AhaP7fTUqV+hXXnrXTiEKmsyqbhDm4dThNSEvoxms5zVi3K5nKHMEZjpX6W9NwTyeU3chQzNU/Gl6SWhu8zODl0H+EM+PBFsd7T0VDOQ12sgsa6sqhvwH+eoQOgSumI4Itx1GP5mM9GLRFUtuDZOvo0tPlf74hr83K3/AEAbbe8J288lORW1a2sOpgpaCXnNm7jW8FVAxhsNOsMJKYAjHaBO+a/MZO8EjI7sONU51DSAlJbkF/Djwx2MQ4OzZ8cXKGEwQ37FBedgS5Bxa7YfpgFogvEwUm7/AHD/AAa+YJ6mUQXl3tVvBxUY0klk/s/o16K/UIQhDNwnCHJOE1JpDqzVnKHc0YcsOWHMDEiSpUqVKlSpUqVKgDoCsuFQ/gjt2PbXQ/hFq+ZmJ+FHhmybM0mrNGZp9prwhq3UxwXf7kqVKiPmF2ZxRyq1UKsfGhQGPEuEIESFTiHRjFjPmNRi1FIs5ggk5V2cP4PB5mfXiOwco7Xua/8AKQd8EfuLmE4yc8GFbhs4iEG75KQq+C9DjdSmeHviqqM6JDy0HNKsNrHbSzE6q3BeLkuzGtlm3TICt8FO52fIgiBIWY7R7vdh+24OanLKbH0vubV4qqrS/d8wCkpGVgX2Fvl0yBhUG1NYNpbGYD35ql7HLzhcVN5OoGaGvmQui4QdQmS4AllLTU9fzPFXMTlq/aq1SsWa8RRKKA5P46VKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlMCBmFh1NibkLicZpDUOrNWc5qzWN3peehj+oaxZZWrg0IEBbS6f5gKMWM/Gls4xC2y1s5ytPQ1e0fPOJmFhK75OrAItJuIuNoCjHyAfiBA5YGYQJiPS5cWLeoxT5itxl8RUR6MqDgVshg+Rfhgmogpd0P7e0Fps27RWHS79qmYcTeOUqmU8sWusQz+V9r+HSSIKFgHzTVS+jlUpe62PtDr33QJ4wPlUv6Rou92tjrZ2l9geKCBfm37OIYg6Cgdg8k/+x3xEF85zTL3jhl48uNWt+fmVMqLzhuzXxm4CwE4o2J2Ksv4QXJjUJrW/l7RTFlPLuFeGK8MIe77ca+BL0GxVadl9n/zEItTcmVQmJfE4TSGj0L085oznDlgbYYGMblSpUqVKlSpUqVCIWICdyMQGI3QYImkyafjS/2Rw5zdjxHcmr2ij2Bq6GxP5iEGInsN3+xKlRhNOAe/9Q6w2RmBlnzZjxMd+gQJXRly4sWXFxL7xYvTSMThRUUBHGFRVFtNZBaOV3l0Jy0oQAHZFOKIW4Q1Eolbi5YLw8FiImZXUnB0IX1h+IV5jR8RHbZ7xV2Mh9iO8CFEQFfmVKiU9gjx3RsgW/AFqvMdBJeSgAvziBEh2Q6CBwMlQ7DPvfchLNGs4T/XKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoDBohbJfE4TjOE1QcQ6s1ZzmjOUzWbPTTo/qO1sLv3f9R/IV+Y0Nx4z8SNp6LZ+Y8w2M0e8vT26E26hAapujy/8AJTYK+V5W/qoBAgdeJfePRei5i9HvHo6gLB70aqgOnZaGKsgtra8F/Q8sEYvYQAftX8E7UACKVHbFOISphdShTA+OIgwOoBL/AK4BYZoDWauCzN4YI6h05lTBmF0/B3I0xYJgvNOL/wA3GXDMSH7y7YphyUJDNGwF4rT/AB/5tujcnGcGcZwmkNehms5zVuPc5zaHPQx/VFM+dGJJUBPxI8oH3pzjy+Isoo0e3T23SOC3RCeKkaLuWs9gsrPv0CE46ODrfRYvQjUa6J0GOPLaa0D2dITvhBSwp55XvcBUlmysphoi1M0VuFUrLmU6XRADPd5h9w3hes7lTGAqIrvEQF5AU0BSeZlhiUIEHjMRiqxoyA+wH/4gGVlwCoPqPMp8xi5IbIIERyJKD7KBqxv+H/ykNza4ckJc4TjOE1Th6Gas5zVhwzFZTKRnQ/qnNwxi6e5/MvZE5tz8bpNk5R7m6fRNXtPly36Q6QKke7iAuaQBq7h8U/HoGYEOiy4sejLOWZeJoj0fED/suBC/feWtdvgYhqb1dULTZpBA6TDlC49pUStBlYp04haBnvQH0TOaqEvI38y/ANJWxgMkqKrhyoqo4B3P4jKOUiB0ZNohVvAvrMAAAAAFB6JtGCCGVbaWP2P/AJSFXNpe5uThNCLXWHV1HhnOasO5uwZYYMRJX6jauBZUWd0FP5mUPxo8M2Y9y9zVnbmj26O36QTUzhTdEZiFtWafyr7lFwhNS8RerFiz89MxjrpUN+8rQU4tFBd8agJCijJhp/bU1AVGJoeLXDaUGVpN6BGWVWLbCz5h+GqgVDJxlMxwK8tDFPu2HyhkLoBmGISK1U1Hmra8MHBwxXmOhjwY+sYVDtlWGqMNAAfhDEMkgdHBMc2P9rpe4NRjHRHEouBCw5YBr4/8oQQZhyQymIdTjNSGodWas5w4YNk2Yct9Zj+raGvcQYVuBAe0/Amj0A3Nqj+0ePvNXtFO36Skw6HZf8QzkABVNO85hCYuLKnENS4x6GuixmIygZaZHIGquz8YiIOLTeANfbLhEAlwNVfCGOztCt67uVWDnD+5DLsgGznFtFxJDmrH5Gfogsy+q8SgV/MUPUANg6BbccO4ACpQsLRTJ5L8PmF2YZCBDBew1HUKsgoXi8Azwx6XUVgApyjbeSioQjZVAKzS15N+aWomyEBouVOzenvKgsu/6UI6C2sCn4haxuuaKJGAOXUwOExQRd9roinE8QCaTvk7jmbwjG4/+Y5Ibhb6eLOEzqcJqQ1DqzVmdw0M1YcsyWX1BEjKlSutdKlSpXT1bD3fux4XuLGfiQtMOX8xb+Zs9Kp8ocPbozaSo10dxwIQfwQDCgABxOYTHRZeJcvMWLx1JzUfEejQQieK1nIXY91M+PMcd4xxQA+cX8xngtKku43MS1mW01aYds81D7PiAuDOB2CEgYJae1VIa1DCIzQH0olQPBxe9Agy5nmOhdeTkfJmWB4xZtI8jrP23LlQIKtxB7hw/wBpZgweJWf3DMAWhXGJlmjd9R5vAUHxDMq3kXYhiAhaKMrf3uGyLMEjGcVCpUUaIA+zIlkvRqG95zKlSpUqVKldK6V0qVK6VKgQJvDqcILDpcJqQ0ehmrOc1ZuzdmzLx1GP6vppvzl+7CUh80/EhsfM2jn8x5TVn701e0JpQE/NEcuYaXt/1N6cVZaIxWoEuArfdblNHfmcw6LFl/cuXL6XDpojvpuMXEsQRAbvO/NUrxK8CiKwC35czDPDjSDdtjgHPdIIqibS+6sVVbc9u8NlgUnz5fLAYCVKozHUa6cwc7dLvyXybI+rbND37mQa7g7IZmCfMWMRJcMqBpseeCCThVxTeVPfMNzePHRIR9zt9jq3ihX4Vl2agM77frX/AJCGuk6nGaHS4TWGvQ+ZrOcvTOcvmbM3YneJmJKlSpUqVKlSpUqCwsLC3RLBPKPCEp2n402TNTnNk0ZT3TXErM6U5Nk/0OzHKabgmN4mXLJ9dB4pj8dCEVjFIxenPQ7whFo94uK46MvPiPjvLGC7ZmRXbBBkG04G1eA7wMyGhS7TsGgD5YuigTy5HI3zwX4gQO2YBAhiqHA8XEWckPFvxZF8XW4qCgLWTz2T5fiKxApYLxdGfLLAopqEYEMXq6Y4FcM55TzhkrFhrSncDephaCtroFNvczDc3m/RZ7QQ7S+R/nzL6qRtH1yxVUhSCNjm5UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoECCcYMkyrtOM4TWGvQzVnOPDHucpszeMY/qIxlA9w1fsmZaG5bZ+4S0dB+NNX9pvHP5lLZpOeaPbpp/gdmPB0zvVw18nIlDp4FNnmN3M3BqL0XtLeq3089DUXMXiXi4uOhFB4WqQa/MvhB12Sv5ECWGG1Hb4to+4DWvwxOHxgGKNsCBCLFWL/5FuGWPFJORBWPu5rJTJH3RK4QeU1AaloGgKQxja5UqWVxyVEh/UlZByrUw7ZQVl7erKPiqg1HBqklxcVDoisoMznf0OIAMZoHfB9a+v8AxkO87pwnCakricJp6TNZzmrDuXtm7N4xjK6VKlSpUqVKlS0LMYOCQJa2ube8teFdJ+NBhmyc5gstVR/nNHtP8fhP8jszGRi35vUMij4lwNznox5uNkJ7+g1E+44IxnEWMJcEJw2b+X0e0S6pC14M1WD8w64EDH8OBbxbfeGxXDSgBfzA5ZeYJLiNQ4UsXErjpAS74ONtcyoc8HgB4N/iA+sNdia67JrtWurqLthAGrMv3IpgDMAGAOMrUEVdESoTXR8yj7RhHwkqoaLY7xKyadcNUkqDG/ZlSpUqVK6VK6VKlSpUroQ6mxBgnGcZq9Bjqa9OjMVmKzZhyxjv9ZdlVGmCLJ4n40raHLHuLLNGfvzR7dDP8jswTrw3fdWW3ZUihQl+XML9CYeZfEx6Vmaixi4jLiVPaLGz5QMHwi5k/AH9Q9mMBVMJ5de3zFuWy5feCNxbaKrnrrFsU00g/l+M7l4APqiHwLtU/bhyeGJFGkSJxuJxbMdrgsYQHK2yEuvG5exgFRjI3dmEI7lypqDUH76V0QytS1XbfZMfXaNiy3llU9uT/wARDo3GWsmhOM4zWEOrNOnVnLp2ZfmMav8AW/RwREYo6T8abpuzlNmaT96aPaM2iePJx7P8T/I7MFLO1q7Bvus1LpZnBPfqxbhqZ5jcO33GuYVxCJHEYsXovGkFV2r/AHZ+INBFOlLL4VfGEZgDgUoX3afp7QjkKuxv+uWy2MLgBRtEMHa9vgleP2QrVfAr2mX6GoH8tTPniYF+JVw92fOKYfdjC+toSHJbZrGYyvCKCUWVhyCyftQU/aA10prtTGGKK1Qj+6QZaBDfbyGY7rZ3XaPzk08gx+V9LqO6IOrh4lziWalpLhxVcP8AO/eEDaf8DZ/4SE2i1c3jsO849pxmpBDqzXp1ZzhykBfSkQ+5Xpr1jFOSsQqHPSfiTViyy2fmbM0n78wHtP8Ae8yt7r+BmFaArW52fEPaDHcYtRhqc9C+3Qlcy8xb30bjvoJYgDssvGvuWpKwKPmNtsbyUZaqFrzkUQiMQipuGue3zKwOICnff2fqGiwpXm7XGJPYHvK49oUrpVGzy0PskqiaKYnSrtV3iQqM0zfKl/UJK9GA52GV1jK5m+B60JjNrbGw7wlXLaB+CpnRjADthS3yWw8IV6gZLrPzcNamrHhkDV3xh861t9ob/wAeUdPBc3Eu1EFsrs5u0Gh9fApo/ejz1WfzBEg8y+hXaIjARC7h4VelZeZcVbj693hE5LgYyf1+hXWuldSodJyThOMriXxc0hr0OprOc1e05zdm70sf1RYTk90CjfSfjTLylRa33mjN00n70vT2n+95hUikKXBpijYGu3u+HLuV8dGopue88xz131cS4R10CQiqcrzVONl40cktqhy1/wCQ79/CECWVcGNkUcWXdmsc6vAhwI9lbozRezGZYbdg0vkQK0G6azw4VPUQBtq1ZXzMG+lPaAzMWveEid11P4TdxLZBfR82FV2Jv7A2UqdU0wKoqjjjJ2VUtUmlpQ2FmQaMH8x3BERLEpHSQshqLTZdjT74rvUF1zu3lPI/eHnobg5izmFV1Qv25jXpC2JBBXRETR+cz4SubDFAKVy71q++NfrkJ3m5eycJw7zhOM1hDq6mvTynObs2elj3/WfszE9um/Gm7M3e80ZvNJ+/NHtP97zFxZIlqlof3IvGkFl2V8CiFrmNO5mLEzDpvEogSoXeZxFvpxFiQSLUA2sDoM23Scrtf9Ep8yf8vl2vdnmCQzKsDyeA/aR45uty3mhdr/sMO1EfAIXxBR6BcCEQiYl8xaY64mnKhFfCD8TC9wq0lUa83SXdilU0qESCAow52jDcNSuuNUcLwPPx2hjlobNrDxpDfxDXcU4OkTY9B7xP1BGDKj0OKSIZPJ2TvK5GaVewU4eHvh4sU5oEgf8AXj9Y+4dPGbEOoNQ6msIdWavTqzZm7oOY/rMsLwzzVPzGHGJgJNcf1R5Rtv4mj8zZxNJf7zR7dLXLYMh2tD4zf/I6Mq0WaYX9M3LfqLMuyZuEemOl5lkW8ReixYWubVmraP8AC14O8q6jWud3uF5/50KM6nQNxdToCoaFDpdsOZYArNu72F4Cf6pl6AKhXQ6PGIyxVYPF5PAfzwEQ5V8wLX0XSO/8uGf7HiFtEaiGQAVVoInY7bUlVWimr7exLVAQgFfPuZ3w+JnooiF8Qe/oIgAiixiQbrK7F0/+faUkRS2/7eYIlmR/UId4cw5OINTUm5OEOCGvQzV6TuHcNLKX5l4zMSVK6VKeldGV0Bm0SrrQpmFwFbY4fhQ5TdnObM0n700e0ewtEWG9wuUlKOBaF+aPogFoqIbHsYMXcNdCtxJUJz0UIpKyRyxj0YBC1mz/AJhn48xGCDa6dl7Fj5hHu6MxTVKGXeF+7vjVMJ+khfBaVhc8695Rm4VMuIFECXLlI0jcRYblAM5to47GsLvNaqeaYKNmD6fLshRhaiBzhjXgAHCtXX0P1EmAiXGTVOol6/s8FcxMxIB3Bs2XquzFPhBVNN1vTSia1jF30xlD/ocnN9LqK/iC1ncGyaOmYyhiK8lJfse/h8RSFkczTHgfj9inTh6VKeldalSuIQOk5MwZIWycZwmsPQzVnOas3ZuwZZvHoznpxMVP46e846t+8dMQFaXgr+MQKEICveVpPxpqzdNGbs0n78vT2jQBQSIOHDCUkUcWfJQxanvOIEbvXTPEd4+4RMQXVRW6IxnM0wUpXQB/b4Is69n0GUu6FvwRewWzK933W35hBWHuu2OfIbqK6vtVdk7sh1VF+IcwoDgNQq8zbiFQL9pYEWMrcU7YsWKEhayhu0djNefZl7gKyt8hfblzBBtAKAOxxAHGiwp5jlYIDSmH5Oji8NIKuMStA1l081gKhATBYoKA+JxKoG+IeRzLVho4aGnhq7O/fMPColYjpHt0VQP3Ck8S6g3N9LjqAftsIMYhpC77/EvBQNuRD+BOZm5Rc4xM09+ltdQhcOk5JwnGbk4zWGodWas5zZOc3ZtN/MYypR0qUSulSvRh/vwQykZRjIfjRFPiPK5ymzNJj85qPEq+I0uqMkqkFuFbwfVr8eY5b+pd6lRcy4xcy+jjPMtrzP3ix6Cn61oD/YqBOGi0V9YB3cZ7wk0A75rRegusVdWxg5hhRmHkVffEC8QDAC1ua3RRfhBroDNZ4lQgkWxbLlxxEyHUM/PYfvHk0VVXVYeLwO0O0GulOKzysxUXuM03UMC2k2I2xbgjdsCpD3CFfKnx5liVvHcYftHcNyimoQbdKfk/T4ln4EWvL48Xw1xMwabix7waJs8ws94I+GXjzMRYggCJSJYzCfeKt73Kos+e0Ej0UrOf3OlSiV0o60dDq7E4s4zGprCBXVjw9GrOdw5dFYmY/qmYUZ5VHuUD5gvCHDpvxpuZWHKbM0Z++xpGNcVHIf1cscs2sDeHbDv5riZYFEIxhFhfRSH+I4OnMqAYUthNUvYp77YFGaqJu3g8X99Hc1F0Ajg1geIAUorhsBDoRQqmJ8QWjqzg13i4qBGq/ND83DGP5W/gVVeV9onG1Ag3gX7i4dAoWo7+EuKbDipAyGQu4yHJ7Mq4AK0Br9jAexAnnS1eYuWakAPvCqrlhS4S0L9ksuKRVoE3nUvMUoN3wPqfEHuagVSBevMQgfcQiBEpEsY0QZ1sRt3Kw32lc3CKsQeixDMNZlYlZlQTUuMp7LNQcr4a1FGhzYMFeG7P0iEE3JTGJWiMxOMeIehZr06svmbstbOcdx/VC0ggWUGl+Dt7XDQzOAx4T8aap4mz7znN00n70/YhN2ql4Wz64TPAC61Za+VWB1zc2zmO4buVNviZ29Gbi1ElZ6UQ8ymwBBpynxde4yocYDejn3LfMTFx/KlqAOV4JVUyszPjfIdh3Xell6haRnnKtdu0VIpTRdKj8rwVL2sRFY7Zt7SrClO/g4/ErcHdGj9QBuszGoWVqaRPZl/QseTm/jsxmvSreuWHjl46qf2Sr2nZdhZ+RMwQDSgdyVcwobTA/CugSiDTMQVg5xfin2xrjZc2CT2KV/Lt0dOYOYOO7LsnPieYb6bxEYzE4cWKi3m83zBoqAC5/o7fokJa7m82JfE4zhHgg49CTV6dGc5uzbpTmJKlSpUqVKlSpUqVHvtaUXbp8NUnOZmE1/M1z8KDL2mzOU2ZpP3pqiSshgiGckBBbSnjiswAAKAoDULgs7dOI07lZ6LDzF6PRviNkXodoapLL5p+VujVb4IwpEI5VSvirhbEzulicX9vxFB+0I/3BAJmARO+B+CWIyViG68nNEZu2gv31a/LL7ThuAsp7y8RbalqZmFZ3iDn8sS+E/y7CfY5+ISkvb2nD7wiwVOwU/7jfbv7sPzV/MTFgrNC/wBUAgBExHZxKxQyNmVXxcSCIHD3I8xZ6BldEhhjwktvEEZfRwB4Q/rmX+HAFu6T4+n2hNxjhuntKlSpUqVKhDMGZmk2Okck4zUhqGurNWcpsh3L2wZYYmIkSVKlSpUqVKlSpUuswUIt5yfmXoIZHGfhTNe0GXxBuHLBR5hKcZhEJcOMb/DEAmUjxNaTv2/LEzZDXR8SsxvXQjOZtvoz+I9EiUyoYy1DnFb7Wt+DmI5ltz/prt2xC92hgsT8RqGg9IJuvDV+LxAB5YLfKOVLp+NyoEIW0MB28vwd0L9pXeVEgxV1qJ0RFfE0S5h9wqwAYBAh7YR2baFLQ3Dl7QZb0xwssNqw/wBckAdovTCin3D7Lr8DAXy8OK23DUCVEtgoECJYGbtwss3bqyy+Q/J0zG6gYImJUb3zAWZImYWMchAjA1EtWMPce0bkULtLPAONPmCzSwNjKlSpUqVAgQ594YNXqbkvicZqQ9DNWGbIMMOWHLDE32iSmVKlMqUypWJUp1KlSyGLQXA1X2mv8T8aGxrcoWHfaDMOIfylcELTu5ftRBBoAUrMHdpeUAQOiLAfmNysyn5lSmJElYlcSoxeIDFG2kFPEGrYxOFVRgbr7fbmV3TVd2UzKyIaM0qs++IfGQyCvo4Uce+gKvooRWMUPaJMRaqkViXLEhJ6EEROJV2XB8XwyiCtHiAo+YTZBSleMS8XprAUXTgaK9uyEVRUCVEzNXn5sQVhsjeKK/3ZTKivENSmomYmIyh1DtKTokuTaLYC1afyf9l3GVCqt3eTswyCZHTKldKlQIEMOSBshcEOu84zUh6GasOGDKDc3cTdM8Yc5eWjFpaaTtl5fovLdEIOKhaeZrn4UG67QZdoMsvWo+hMhKJV7EMZWsRb6Ds0Zd43qV2lYlRG4lMqUxJWZUYyr4xKblSmVHwOQ0tC0d14IMMKZSXfdSs/UDntDDl9/wDkvcrXmAabbz8Q4uA5Tk++XyOZRcCoa0bjUWoriKscowom8ARQ+WbziPA/kfkxRecdATHCLOfGI1yyrmD6oE7qw6lau1X8BLUP/oym8QMXAblRMRU2KG9Af7jqJbIVTB+wvzGbjmwEekGPEqJExmBUpuVKiSmoCMrichR5Oe+97vE2lm0ZX66l9y/XHXTzkyE0MNVDqUqGoa6sOGC7hwzfFRlTHfeKOI+EY9nW9nRTqeyPRRGsR2xMCXg5e0BTLlxDtmRmOglSC9b4sbfofsjFFIMMnNISEVKm0cpUSVElSpV6LQUSs8x6M4WWx79jyw3TaCsL82vf+pW1pJP8HieyeyOzabHdV+x+8x8yuqcGHyFHxEJnCVm4iMS+hlPaMqotTQRlSSiXDHY38duJr0QUIvPwvLmEPdfLYZrLV3R2zCicowdgJ9xBTPEPuROeHBbS30CxsWIWmHCEnoRaOz9olbeF+6Fce2M2InTAK/mJGHsgXKgRIGYhpMdpfmjU0L7HZvHapeUDhN9j0D2QkXaLPFKK7yupqYYMQPQwQ4jIzIky6j8EftFuyL7S161L8GJbVS7xB/M9kv2g5f4nsl+3tPbFRHMNZGAw4wWvaX3L1iW4i3qZ9S7wtrDa7j4wfcJH3N50xjXxLQcXPOKl4vUWNdC+n2xhm0tBLjqVleG38HnhXGFKalmVvZTdYxD5TKAoJf5l+0v2gCMfRhNXfuESAFBgDgg5aIkbbnt6VJNFoHyYvwszQB5FMex9ysQqOOXVph9w4iktxB7/ANfua/sKhVBW8MQChJXGLa8wcFKht+0OBzGJEAC1bVDYNWMqqkYSdNep7ZoEPHvBUrhGJ5Qv5YVY/GPXjhntl4sl76BRi0JxE7CDwEjUXfHzj/eIzlmRMz2T2S1agziD3WYrGxieD5mqUhBqHBD0MEMvuXrPFLrxHxjs1G/E31PbPbDxntzPZPZPbPZPbK9p7ZcU5zlrmUgwhtHib5ezK4lzrEpVArmPa2I8pr81Kzfqkvo32dbA1PZPbKdo0NBMBzniFKHZMY6OL3mI4sU2rZ/vaV7T2yvbEYexuIaRYbfVCVQv+XHq3CeyeyOGoGAD4XW2bx4KRgf0QrB8QUHDpowFa8puTWSxe03Mwxdl+cBdReisN0Qd69G9sqdaf9pZvRZ/xqptDDMfCMkAvUMYzWPVskk1lYAtVsoDZ8n7E3kyA8DPbK9pXtPbDxngjnErlWalc1wYh6EiQy2X8Q3iW6IrtF9sR8Z7Z7J7J7Z7Z5k9sfDE9k9k9st2lbBYWU8qUzMQVBtxm91L+IfaVImQD2NwagEHsf8Ab9Hv1/bPbPb6v+2e2Lj+wk/UN7s+8JhRVv6ntntntm8GT6maAiZ1j/7GfbPb0kssmwrSWbXceiQQ600AxbydDdJcjxHNLqRAzZRv8TElYp7PRSL+WQZc4g4qivt/x0Hj0vR9sJvHp+30+eMywmO0W0CUn4fH9TMgIJPbDwnsl+0F2nghHEp46FUCB6GJEvp28R8Y+EfGJ7SvaVvUr2le0r2le0r2le09sr2le09sr2gjSoIQxbAwFzSJZGCZbxEvEcQCUFd4aTADo9nqBTjqezpenWBiYfeqIJKrJr6ntntlb1NOMWwOzl/l9YLIi8i0A5rc9kpKxjCsy+5noSJpHNEFWCJ3hjTken6wFu8EIoqyflf5lYHo9vpxHR7ej2ekHA2zLzLRFU2e0r2le09s31Dxh4w8YMpgQPUkSJcSxMpKSkrE9un2ys9vT7en2z2yvaVmWMAMIA6MqMM1JNwy41r9ABXUr1gVK0rbDECB7SvaV7QkNcQguwPQK6jB31wQqDsVb0V0GalU3KlSsTaBBJrV9D6AFz3lV7s9SvWBXoFekAZDDme3prKwMBAwrAgQPWkSVKJSUlOhOikpKJRKdSkolJUsr0pKgsqBQf8AjuHiU6KSo3goDt+gXpOaublSulSpTb1mYGP/AB1PJDCVKlJRAJXiVA/TrrUrpUo61K6VK6VKlf8AsrPSpX/9GpXSpX/7/wD/2Q==" name="Obrázek6" align="bottom" width="131" height="131" border="1">


Nadvihnite závesnú časť, aby ste presunuli roztok z hornej časti vaku. Pevne rolujte hornú časť vaku, pokým sa tesniace švy nepretrhnú (približne do polovice svojej dĺžky).

Zmiešajte obsah vaku tak, že vak aspoň 3‑krát otočíte hornou časťou nadol.

Zaveste vak. Z aplikačného vývodu odkrúťte ochranný kryt. Pevne zapichnite hrot konektora.


Podávanie


Liek je určený len na jednorazové použitie.


Liek podávajte až po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami a zmiešaní obsahu všetkých troch komôr.


Uistite sa, že konečná infúzna emulzia nevykazuje známky fázovej separácie.


Po otvorení vaku sa musí obsah ihneď spotrebovať. Otvorený vak sa nesmie nikdy uchovávať pre následnú infúziu.Čiastočne použitý vak opätovne nepripájajte.


Vaky neprepojujte do série, aby sa zabránilo možnosti vzduchovej embólie spôsobenej vzduchom, ktorý je obsiahnutý v primárnom vaku.


Všetok nespotrebovaný liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetko potrebné príslušenstvo sa musí zlikvidovať.


Extravazácia

Miesto zavedenia katétra sa musí pravidelne kontrolovať aby sa zachytili príznaky extravazácie. Ak dôjde k extravazácii podávanie musí byť ihneď zastavené a zavedený katéter alebo kanyla ponechaná na svojom mieste pre okamžité liečebné opatrenia. Ak je to možné, je potrebné pred vybratím katétra/kanyly vykonať aspiráciu, aby sa znížilo množstvo tekutiny prítomnej v tkanive. Ak sa jedná o končatinu, má byť príslušná končatina zdvihnutá.

Podľa druhu extravazácie (vrátane prípravku/prípravkov zmiešaných s Periolimelom, ak sa jedná o tento prípad) a štádia/rozsahu poranenia je potrebné určit príslušné opatrenia. V prípade veľkej extravazácie je potrebné sa v priebehu prvých 72 hodín obrátiť na plastického chirurga.

Miesto extravazácie je potrebné sledovať aspoň každé 4 hodiny v priebehu prvých 24 hodín, potom raz denne.

Infúzia nesmie pokračovať do tej istej centrálnej alebo periférnej žily.

14

PERIOLIMEL N4E

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


PERIOLIMEL N4E

infúzna emulzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Periolimel sa dodáva vo forme trojkomorového vaku.


Každý vak obsahuje roztok glukózy s vápnikom, emulziu lipidov a roztok aminokyselín s ďalšími elektrolytmi:Obsah v jednom vaku


1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

18,75 % roztok glukózy

(čo zodpovedá 18,75 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

1 000 ml

6,3 % roztok aminokyselín

(čo zodpovedá 6,3 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

1 000 ml

15 % emulzia lipidov

(čo zodpovedá 15 g/100 ml)

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml


Zloženie pripravenej emulzie po zmiešaní obsahu 3 komôr:


Liečivá

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

Olivový olej rafinovaný + sójový olej rafinovanýa

30,00 g

45,00 g

60,00 g

75,00 g

Alanín

3,66 g

5,50 g

7,33 g

9,16 g

Arginín

2,48 g

3,72 g

4,96 g

6,20 g

Kyselina asparágová

0,73 g

1,10 g

1,46 g

1,83 g

Kyselina glutámová

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Glycín

1,76 g

2,63 g

3,51 g

4,39 g

Histidín

1,51 g

2,26 g

3,02 g

3,77 g

Izoleucín

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Leucín

1,76 g

2,63 g

3,51 g

4,39 g

Lyzín

(ekvivalentný lyzíniumacetátu)

1,99 g

(2,81 g)

2,99 g

(4,21 g)

3,98 g

(5,62 g)

4,98 g

(7,02 g)

Metionín

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Fenylalanín

1,76 g

2,63 g

3,51 g

4,39 g

Prolín

1,51 g

2,26 g

3,02 g

3,77 g

Serín

1,00 g

1,50 g

2,00 g

2,50 g

Treonín

1,26 g

1,90 g

2,53 g

3,16 g

Tryptofán

0,42 g

0,64 g

0,85 g

1,06 g

Tyrozín

0,06 g

0,10 g

0,13 g

0,16 g

Valín

1,62 g

2,43 g

3,24 g

4,05 g

Trihydrát nátriumacetátu

1,16 g

1,73 g

2,31 g

2,89 g

Hydrátovaný nátriumglycerofosfát

1,91 g

2,87 g

3,82 g

4,78 g

Chlorid draselný

1,19 g

1,79 g

2,38 g

2,98 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,45 g

0,67 g

0,90 g

1,12 g

Dihydrát chloridu vápenatého

0,30 g

0,44 g

0,59 g

0,74 g

Bezvodá glukóza

(ekvivalentná monohydrátu glukózy)

75,00 g

(82,50 g)

112,50 g

(123,75 g)

150,00 g

(165,00 g)

187,50 g

(206,25 g)


aZmes rafinovaného olivového oleja (približne 80 %) a rafinovaného sójového oleja (približne 20 %) zodpovedá 20 % pomeru esenciálnych mastných kyselín a celkových mastných kyselín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Nutričný príjem poskytnutý pripravenou emulziou v jednotlivých veľkostiach vaku:1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

Lipidy

30 g

45 g

60 g

75 g

Aminokyseliny

25,3 g

38,0 g

50,6 g

63,3 g

Dusík

4,0 g

6,0 g

8,0 g

10,0 g

Glukóza

75,0 g

112,5 g

150,0 g

187,5 g

Energia:

Celkové kalórie, približne

700 kcal

1 050 kcal

1 400 kcal

1 750 kcal

Nebielkovinové kalórie

600 kcal

900 kcal

1 200 kcal

1 500 kcal

Kalórie z glukózy

300 kcal

450 kcal

600 kcal

750 kcal

Kalórie z lipidov.a

300 kcal

450 kcal

600 kcal

750 kcal


Pomer nebielkovinových kalórií a dusíka

150 kcal/g

150 kcal/g

150 kcal/g

150 kcal/g

Pomer kalórií z glukózy a z lipidov

50/50

50/50

50/50

50/50

Pomer kalórií z lipidov a celkových kalórií

43 %

43 %

43 %

43 %

Elektrolyty:

Sodík

21,0 mmol

31,5 mmol

42,0 mmol

52,5 mmol

Draslík

16,0 mmol

24,0 mmol

32,0 mmol

40,0 mmol

Horčík

2,2 mmol

3,3 mmol

4,4 mmol

5,5 mmol

Vápnik

2,0 mmol

3,0 mmol

4,0 mmol

5,0 mmol

Fosfát b

8,5 mmol

12,7 mmol

17,0 mmol

21,2 mmol

Octan

27 mmol

41 mmol

55 mmol

69 mmol

Chlorid

24 mmol

37 mmol

49 mmol

61 mmol

pH

6,4

6,4

6,4

6,4

Osmolarita

760 mosm/l

760 mosm/l

760 mosm/l

760 mosm/l


aVrátane kalórií pochádzajúcich z vaječných fosfatidov prečistených frakcionáciou

b Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


3. LIEKOVÁ FORMA


Po príprave:

Infúzna emulzia.


Vzhľad pred prípravou:

- Roztok aminokyselín a roztok glukózy je číry, bezfarebný alebo svetložltý.

- Emulzia lipidov je homogénna mliečneho vzhľadu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Periolimel je indikovaný na parenterálnu výživu pre dospelých a deti staršie ako 2 roky v prípadoch, keď je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Periolimel sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky kvôli neadekvátnemu zloženiu a objemu (pozri časti 4.4; 5.1 a 5.2).


Dospelí

Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Periolimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Priemerná denná potreba je:

- 0,16 až 0,35 g dusíka/kg telesnej hmotnosti (1 až 2 g aminokyselín/kg), v závislosti od nutričného stavu pacienta a stupňa katabolického stresu,

- 20 až 40 kcal/kg,

- 20 až 40 ml tekutín/kg, alebo 1 až 1,5 ml na vydanú kcal.


Maximálna denná dávka Periolimelu sa určuje podľa príjmu tekutín, 40 ml/kg zodpovedá 1 g aminokyselín/kg, 3 g glukózy/kg, 1,2 g lipidov/kg, 0,8 mmol sodíka/kg a 0,6 mmol draslíka/kg. Dávka pre pacienta s telesnou hmotnosťou 70 kg by sa rovnala 2 800 ml Periolimelu denne a zabezpečila by príjem 71 g aminokyselín, 210 g glukózy a 84 g lipidov, ( t.j. 1 680 nebielkovinových kcal a 1 960 celkových kcal ).


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí prispôsobiť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


Maximálna rýchlosť podávania infúzie Periolimelu je 3,2 ml/kg/hodinu, čo zodpovedá 0,08 g aminokyselín/kg/hodinu, 0,24 g glukózy/kg/hodinu a 0,10 g lipidov/kg/hodinu.


Deti staršie ako dva roky


V pediatrickej populácii neboli vykonané žiadne štúdie.


Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Periolimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Denná potreba tekutín, dusíka a energie sa okrem toho postupom veku neustále znižuje. Uvažuje sa o dvoch vekových skupinách, od 2 do 11 rokov a od 12 do 18 rokov:


Pre vyššie uvedené pediatrické vekové skupiny sú limitujúcimi faktormi Periolimelu: koncentrácia fosfátu pre dennú dávku (0.2 mmol/kg/deň)aa koncentrácia lipidov pre hodinovú rýchlosť. Výsledkom sú nasledujúce dávky:
Zložka

Od 2 do 11 rokov

Od 12 do 18 rokov

Odporúčanie a

Periolimel

Max. objem

Odporúčanie a

Periolimel

Max. objem

Maximálna denná dávka

Tekutiny (ml/kg/deň)

60 – 120

24

50 – 80

24

Aminokyseliny (g/kg/deň)

1 – 2 (až do 3)

0,6

1 – 2

0,6

Glukóza (g/kg/deň)

12 – 14 (až do 18)

1,8

3 – 10 (až do 14)

1,8

Lipidy (g/kg/deň)

0,5 - 3

0,7

0,5 - 2 (až do 3)

0,7

Celková energia (kcal/kg/deň)

60 – 90

16

30 – 75

16

Maximálna hodinová rýchlosť

Periolimel (ml/kg/h)


4,3


4,3

Aminokyseliny (g/kg/h)

0,20

0,11

0,12

0,11

Glukóza (g/kg/h)

1,2

0,32

1,2

0,32

Lipidy (g/kg/h)

0,13

0,13

0,13

0,13

aOdporúčené hodnoty podľa ESPGHAN/ESPEN Guideline z roku 2005


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí upraviť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


U malých detí sa zvyčajne odporúča začať podávanie infúzie nízkou dennou dávkou a postupne ju zvyšovať až na maximálnu dávku (pozri vyššie).


Spôsob a trvanie podávania


Len na jednorazové použitie.


Po otvorení vaku sa odporúča obsah ihneď spotrebovať a neuchovávať pre následnú infúziu.


Po príprave je zmes homogénna tekutina, mliečneho vzhľadu.


Návod na prípravu infúznej emulzie a na zaobchádzanie s ňou, pozri časť 6.6.


Vzhľadom na nízku osmolaritu sa Periolimel môže podávať do periférnej alebo centrálnej žily.


Odporúčaná dĺžka trvania infúzie parenterálnej výživy obsiahnutej vo vaku je 12 až 24 hodín.


Liečba parenterálnou výživou môže pokračovať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Použitie Periolimelu je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:

- u nedonosených novorodencov, u dojčiat a detí mladších ako 2 roky,

- pri precitlivenosti na vaječné, sójové alebo arašidové bielkoviny, alebo na ktorékoľvek z liečiv alebo pomocných látok uvedených v časti 6.1

- pri vrodených poruchách metabolizmu aminokyselín,

- pri ťažkej hyperlipidémii alebo ťažkých poruchách metabolizmu lipidov charakterizovaných hypertriglyceridémiou

- pri ťažkej hyperglykémii

- pri patologicky zvýšenej plazmatickej koncentrácii sodíka, draslíka, horčíka, vápnika a/alebo fosforu


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Príliš rýchle podávanie roztokov na parenterálnu výživu, môže spôsobiť ťažké a fatálne následky.


Pri výskyte akýchkoľvek prejavov alebo príznakov alergickej reakcie (akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky alebo dyspnoe) sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný fosfatid. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými proteínmi.


Nepridávajte iné lieky ani látky do žiadnej z komôr vaku ani k pripravenej emulzii bez toho, aby ste najprv overili kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku. (najmä stabilitu emulzie lipidov).

Nadmerné pridanie vápnika a fosforu môže spôsobiť tvorbu vápenatofosforečných zrazenín. Vznik takýchto zrazenín alebo destabilizácia emulzie lipidov môžu spôsobiť cievnu oklúziu ( pozri časti 6.2 a 6.6 ).


Ťažké poruchy rovnováhy vody a elektrolytov, ťažké stavy preťaženia tekutinami a ťažké metabolické poruchy sa musia upraviť ešte pred začatím podávania infúzie.


Na začiatku podávania intravenóznej infúzie sa vyžaduje špecifické sledovanie klinického stavu pacienta.


Infekcia cievneho prístupu a sepsa sú komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov prijímajúcich parenterálnu výživu, najmä v prípade nedostatočnej starostlivosti o katétre, imunosupresívnych účinkov ochorenia alebo liekov. Dôkladné sledovanie prejavov, príznakov a výsledkov laboratórnych testov na prítomnosť horúčky/triašky, leukocytózy, technických komplikácií s prístupovým zariadením a hyperglykémie, môžu napomôcť skorému rozpoznaniu infekcie. Pacienti ktorí potrebujú parenterálnu výživu, majú často predispozíciu na infekčné komplikácie ako následok nedostatočnej výživy a/alebo základného ochorenia. Výskyt septických komplikácií môže poklesnúť, zvýšením dôrazu na aseptické techniky pri zavádzaní a starostlivosti o katéter, ako aj na aseptické techniky pri príprave výživy.


Počas celej liečby treba sledovať rovnováhu vody a elektrolytov, osmolaritu séra, sérové triglyceridy, acidobázickú rovnováhu, glykémiu, výsledky funkčných vyšetrení pečene a obličiek, krvný obraz vrátane počtu trombocytov a koagulačné faktory.


U podobných liekov boli hlásené zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a cholestáza. Pri podozrení na hepatálnu insuficienciu sa má zvážiť sledovanie amoniaku v sére.


Ak nie je príjem živín upravený podľa požiadaviek pacienta alebo metabolická kapacita ktorejkoľvek zložky stravy nie je presne stanovená, môžu sa vyskytnúť metabolické komplikácie. Nežiaduce metabolické účinky môžu mať príčinu v podaní neadekvátneho alebo nadmerného množstva živín alebo nesprávnom zložení zmesi pre daného pacienta.


Podávanie roztokov aminokyselín môže vyvolať akútny nedostatok folátu; preto sa denne odporúča podávať kyselinu listovú.


Extravazácia

Miesto zavedenia katétra sa musí pravidelne kontrolovať aby sa zachytili príznaky extravazácie. Ak dôjde k extravazácii podávanie musí byť ihneď zastavené a zavedený katéter alebo kanyla ponechaná na svojom mieste pre okamžité liečebné opatrenia. Ak je to možné, je potrebné pred vybratím katétra/kanyly vykonať aspiráciu, aby sa znížilo množstvo tekutiny prítomnej v tkanive. Ak sa jedná o končatinu, má byť príslušná končatina zdvihnutá.

Podľa druhu extravazácie (vrátane prípravku/prípravkov zmiešaných s Periolimelom, ak sa jedná o tento prípad) a štádia/rozsahu poranenia je potrebné určit príslušné opatrenia. Možnosti liečby môžuzahŕňať nefarmakologickú, farmakologickú a/alebo chirurgickú intervenciu.V prípade veľkej extravazácie je potrebné sa v priebehu prvých 72 hodín obrátiť na plastického chirurga.

Miesto extravazácie je potrebné sledovať aspoň každé 4 hodiny v priebehu prvých 24 hodín, potom raz denne.

Infúzia nesmie pokračovať do tej istej centrálnej alebo periférnej žily.


Hepatálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s hepatálnou insuficienciou, vzhľadom na riziko vzniku alebo zhoršenia neurologických porúch súvisiacich s hyperamonémiou. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy, hlavne testy ktoré sledujú parametre funkcie pečene, hladinu krvnej glukózy, elektrolytov a triglyceridov v krvi.


Renálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s renálnou insuficienciou najmä pri výskyte hyperkaliémie, kvôli riziku vzniku alebo zhoršenia metabolickej acidózy a hyperazotémie, ak nie sú odpadové látky odstraňované extrarenálne. Hladina tekutín, triglyceridov a elektrolytov sa má u týchto pacientov dôkladne sledovať.


Hematologické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a anémiou. Dôkladne sa majú sledovať krvný obraz a parametre zrážanlivosti.


Endokrinologické a metabolické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov:

 • ktorí trpia metabolickou acidózou. Pri laktátovej acidóze sa neodporúča podávať uhľohydráty. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy .

 • ktorí trpia diabetom mellitus. Sledujte koncentrácie glukózy, glukozúriu, ketonúriu a upravte dávkovanie inzulínu, keď je to potrebné.

 • ktorí trpia hyperlipidémiou, kvôli prítomnosti lipidov v infúznej emulzii. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy.

 • ktorí trpia poruchami metabolizmu aminokyselín.


Pravidelne sa musia kontrolovať koncentrácie triglyceridov v sére a schopnosť tela odbúravať lipidy.


Koncentrácie triglyceridov v sére nesmú v priebehu podávania infúzie presiahnuť 3 mmol/l.


Pri podozrení na poruchu metabolizmu lipidov sa odporúča každodenne stanovovať koncentrácie triglyceridov v sére po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov. U dospelých musí byť sérum číre skôr ako za 6 hodín po ukončení podávania infúzie s obsahom emulzie lipidov. Ďalšia infúzia sa môže podať iba vtedy, keď sa koncentrácie triglyceridov v sére vrátili k základným hodnotám.


Pri liekoch podobného typu bol hlásený syndróm preťaženia tukmi. Znížená alebo obmedzená schopnosť metabolizovať lipidy obsiahnuté v Periolimeli môže vyvolať „syndróm preťaženia tukmi“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním; aj keď prejavy a príznaky tohto syndrómu sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď je liek podávaný podľa pokynov (pozri časť 4.8)


V prípade hyperglykémie, sa rýchlosť podávania Periolimelu musí upraviť a/alebo podať inzulín.


Keď sa používajú periférne žily, môže sa vyvinúť tromboflebitída. V mieste vpichu katétra sa musia denne monitorovať lokálne príznaky tromboflebitídy.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním. Získaná zmes sa musí podať do centrálnej alebo periférnej žily v závislosti od jej konečnej osmolarity. Ak je konečná podávaná zmes hypertonická, môže vyvolať podráždenie žily, keď sa podáva do periférnej žily.


Aj keď liek obsahuje určité množstvo stopových prvkov a vitamínov, ich hladiny nie sú dostatočné na pokrytie potrieb organizmu, mali by byť pridávané aby sa zabránilo vzniku deficitov. Pozri časť pridanie aditív k tomuto lieku.


Pri podávaní Periolimelu pacientom so zvýšenou osmolaritou, adrenálnou insuficienciou, srdcovým zlyhávaním alebo dysfunkciou pľúc je potrebná opatrnosť.


U podvýživených pacientov môže podávanie parenterálnej výživy vyvolať presun tekutín vyúsťujúci do pľúcneho edému a kongestívneho srdcového zlyhávania, ako aj do poklesu sérových koncentrácií draslíka, fosforu, horčíka, alebo vo vode rozpustných vitamínov. K týmto zmenám môže dôjsť v priebehu 24 až 48 hodín, a preto sa odporúča opatrné a pomalé zavedenie parenterálnej výživy za súčasného prísneho sledovania a náležitej úpravy tekutín, elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov.


Vaky neprepojujte do série, aby ste zabránili možnosti vzniku plynovej embólie spôsobenej zostatkovým vzduchom, ktorý sa nachádza v primárnom vaku.


Osobitné opatrenia týkajúce sa detí


Pri podávaní deťom starším ako 2 roky je nutné použiť vak s objemom zodpovedajúcim dennej dávke.


Periolimel nie je vhodný na použitie u detí mladších ako 2 roky, pretože:

- príjem glukózy je príliš nízky, čo vedie k nízkemu pomeru glukózy a lipidov,

- vzhľadom na to, že neobsahuje cysteín je profil aminokyselín neadekvátny,

- obsah vápnika je príliš nízky,

- objemy vakov sú neprimerané.


U detí starších ako 2 roky množstvo fosfátov obmedzuje denný príjem. Preto sa majú doplniť všetky makronutričné látky a vápnik.


Maximálna rýchlosť podávania infúzie u detí od 2 do 18 rokov je 4,3 ml/kg/hodinu.


Vždy je potrebná suplementácia vitamínov a stopových prvkov. Musia sa použiť pediatrické zmesi.


Aby sa predišlo rizikám spojeným s príliš vysokou rýchlosťou podávania infúzie, odporúča sa použiť kontinuálnu a dobre regulovateľnú infúziu.


Periolimel sa musí podávať opatrne pacientom so sklonom k zadržiavaniu elektrolytov.


Podávanie intravenóznej infúzie aminokyselín je sprevádzané zvýšeným vylučovaním stopových prvkov močom, hlavne medi a zinku. Tento fakt sa má vziať do úvahy pri podávaní stopových prvkov, najmä počas dlhodobej intravenóznej výživy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Vzhľadom na možnosť pseudoaglutinácie sa Periolimel nesmie podávať súčasne s krvou rovnakou infúznou súpravou.


Lipidy obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení (zameraných napríklad na bilirubín, laktátdehydrogenázu, saturáciu kyslíkom, hladinu hemoglobínu v krvi), ak sa vzorka krvi odoberie skôr, ako došlo k eliminácii lipidov (k eliminácii lipidov zvyčajne dochádza po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Ceftriaxón sa nesmie podávať spolu s intravenóznymi roztokmi, ktoré obsahujú vápnik, vrátane Periolimelu, cez tú istú infúznu linku (napr. cez konektor typu Y), kvôli riziku vyzrážania vápenatej soli ceftriaxónu. Pokiaľ je použitá tá istá infúzna linka k postupnému podávaniu, musí sa dôkladne prepláchnuť kompatibilnou tekutinou (napr.: fyziologickým roztokom) aby sa zabránilo vyzrážaniu.

Periolimel obsahuje vitamín K, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tukových emulziách. Hladiny vitamínu K ktoré sa nachádzajú v odporúčaných dávkach Periolimelu by nemali ovplyvniť účinky derivátov kumarínu.


Kvôli obsahu draslíka v Periolimeli treba venovať osobitnú pozornosť pacientom ktorí sú liečení diuretikami šetriacimi draslík (napr. amilorid, spironolactone, triamterene), inhibítormi konvertujúcimi angiotenzín (ACE), antagonistami receptorov angiotenzínu II, alebo imunosupresívami takrolimus alebo cyklosporín, vzhľadom k riziku vzniku hyperkaliémie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


nie sú k dispozícii klinické údaje z použitia Periolimelu u gravidných alebo dojčiacich žien. Vzhľadom na použitie a indikácie Periolimelu sa použitie v gravidite a počas dojčenia môže zvážiť, ak je to nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Potenciálne nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v dôsledku nesprávneho použitia lieku (napríklad: pri predávkovaní alebo príliš vysokej rýchlosti podávania infúzie) (pozri časti 4.4 a 4.9).


Ak sa na začiatku podávania infúzie objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich neobvyklých prejavov (potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoe), je to dôvod pre okamžité prerušenie podávania infúzie.


Nižšie uvedené nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s Olimelom N9-840, z randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívne kontrolovanej štúdie účinnosti a bezpečnosti. Do štúdie bolo zaradených a liečených dvadsaťosem pacientov v rôznom zdravotnom stave (napr. pooperačná hladovka, ťažká malnutrícia, nedostatočný alebo zakázaný enterálny príjem). Pacienti v skupine liečenej Olimelom dostávali dávku až do 40 ml lieku/kg/deň 5 dní.


Trieda orgánových systémov

Preferovaný termín podľa MedDRA

Frekvenciaa

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Tachykardia

Časté

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Časté


Hypertriglyceridémia

Časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Abdominálna bolesť

Časté


Hnačka

Časté


Nevoľnosť

Časté

Poruchy ciev

Hypertenzia

Časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Extravazácia, ktorá môže v mieste podania spôsobiť: bolesť, podráždenie, opuch/edém, erytém/teplo, kožnú nekrózu, pľuzgier

Neznáme


a: frekvencia je definovaná ako veľmi časté ( ≥ 1/10 ); časté ( ≥ 1/100 až < 1/10 ); menej časté ( ≥ 1/1000 až < 1/100 ); zriedkavé ( ≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); alebo neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov)

b: NÚ pre liek Olimel hlásené po uvedení na trh


Nasledovné nežiaduce reakcie na liek (ADRs) boli popísané v iných zdrojoch, v súvislosti s podobnými liekmi parenterálnej výživy; frekvencia je neznáma.


Poruchy krvi a lymfatického systému: Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému: Precitlivenosť

Poruchy pečene a žlčových ciest: cholestáza, Hepatomegália, Žltačka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: Zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy v krvi, Zvýšené hladiny transamináz, Zvýšené hladiny bilirubínu v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov

Poruchy obličiek a močových ciest: Azotémia


Syndróm preťaženia tukmi ( veľmi zriedkavé )


Syndróm preťaženia tukmi bol hlásený pri podobných liekoch.To môže byť spôsobené nesprávnym podaním (napr.: predávkovaním a/alebo vyššou rýchlosťou infúzie ako je odporúčané, pozri časť 4.9), avšak príznaky a symptómy tohto syndrómu sa môžu tiež vyskytnúť na začiatku podávania infúzie podľa návodu. Znížená alebo obmedzená schopnosť organizmu odbúravať lipidy obsiahnuté v Periolimeli spojená s predĺženou plazmatickou clearence môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“. Tento syndróm je spojený s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta a je charakterizovaný príznakmi ako sú horúčka, anémia, leukopénia, trombocytopénia, porucha zrážanlivosti krvi, hyperlipidémia, tuková infiltrácia pečene (hepatomegália), zhoršujúca sa funkcia pečene a prejavy centrálneho nervového systému (napr. kóma). Tento syndróm je zvyčajne reverzibilný po ukončení podávania infúzie emulzie lipidov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri nesprávnom podávaní lieku (pri predávkovaní a/alebo pri prekročení odporúčanej rýchlosti podávania infúzie) sa môžu vyskytnúť príznaky hypervolémie a acidózy.


Veľmi rýchle podávanie infúzie alebo podanie neprimerane veľkého objemu lieku, môže spôsobiť nauzeu, vracanie, triašku a poruchy elektrolytov. V takýchto prípadoch sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť.


Ak rýchlosť podávania infúzie glukózy prekročí rýchlosť jej vylučovania, môže vzniknúť hyperglykémia, glykozúria a hyperosmolárny syndróm.


Znížená alebo obmedzená schopnosť organizmu metabolizovať lipidy môže mať za následok “syndróm preťaženia tukmi”, ktorého účinky sú zvyčajne reverzibilné po ukončení podávania infúzie lipidov (pozri aj časť 4.8).


V niektorých závažných prípadoch môže byť potrebná hemodialýza, hemofiltrácia alebo hemodiafiltrácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky pre parenterálnu výživu, kombinácie

ATC kód: B05 BA10


Periolimel obsahuje dusík (L‑aminokyseliny) a energiu (glukózu a triglyceridy), a tým umožňuje zachovanie dostatočnej rovnováhy dusíka a energie.


Tento liek obsahuje aj elektrolyty.


Emulzia lipidov obsiahnutá v Periolimeli je kombináciou rafinovaného olivového oleja a rafinovaného sójového oleja (pomer 80 : 20) s nasledujúcim približným zastúpením mastných kyselín:

- 15 % nasýtených mastných kyselín (saturated fatty acids – SFA),

- 65 % mononenasýtených mastných kyselín (monounsaturated fatty acids – MUFA),

- 20 % esenciálnych polynenasýtených mastných kyselín (polyunsaturated essential fatty acids –PUFA).


Pomer fosfolipidov a triglyceridov je 0,06.


Olivový olej obsahuje významné množstvá alfa‑tokoferolu, ktorý v kombinácii so stredne vysokým príjmom PUFA prispieva k zlepšeniu stavu vitamínu E a k zníženiu peroxidácie lipidov.


Roztok aminokyselín obsahuje 17 L‑aminokyselín (vrátane 8 esenciálnych aminokyselín), ktoré sú potrebné pri syntéze bielkovín.


Aminokyseliny taktiež predstavujú zdroj energie. Ich oxidácia má za následok vylučovanie dusíka vo forme močoviny.


Profil zastúpených aminokyselín je nasledovný:

- esenciálne aminokyseliny/celkové aminokyseliny: 44,8 %,

- esenciálne aminokyseliny (g)/celkový dusík (g): 2,8 %,

- aminokyseliny s rozvetveným reťazcom/celkové aminokyseliny: 18,3 %.


Zdrojom sacharidov je glukóza.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia, metabolizmus a odbúravanie zložiek obsiahnutých v Periolimeli (aminokyselín, elektrolytov, glukózy a lipidov) prebieha rovnakým spôsobom, ako keby boli podané jednotlivo.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nevykonali sa žiadne predklinické štúdie s Periolimelom.


V predklinických štúdiách toxicity vykonaných s použitím emulzie lipidov obsiahnutých v Periolimeli sa zistili zmeny, ku ktorým bežne dochádza pri vysokom príjme emulzie lipidov: steatózu pečene, trombocytopéniu a zvýšenú hladinu cholesterolu.


Predklinické štúdie vykonané s použitím roztoku aminokyselín a roztoku glukózy obsiahnutých v Periolimeli v rôznych kvalitatívnych zloženiach a koncentráciách však neodhalili žiadnu špecifickú toxicitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Komora s emulziou lipidov:

Vaječné fosfatidy prečistené frakcionáciou, glycerol, sodná soľ kyseliny olejovej, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom aminokyselín s elektrolytmi:

Ľadová kyselina octová (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom glukózy s vápnikom:

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Nepridávajte iné lieky alebo látky do žiadnej z troch komôr vaku alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).


Inkompatibility sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+a Mg2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu lipidov.

Tak ako pri použití akejkoľvek inej parenterálnej výživy sa musia sledovať pomery vápnika a fosfátov. Nadbytočné dodávanie vápnika a fosfátov, hlavne vo forme minerálnych solí, môžu viesť k tvorbe vápenato – fosfátových zrazenín.


Periolimel obsahuje ióny vápnika, ktoré predstavujú ďalšie riziko koagulácie vyvolané v citrátom antikoagulovanej/konzervovanej krvi alebo jej zložkách.

Intravenózne roztoky ktoré obsahujú vápnik, ako je Periolimel, sa nesmú podávať spoločne s ceftriaxónom cez tú istú infúznu linku (napr. ceu konektor typu Y), pretože hrozí riziko vyzrážania ceftriaxon-vápenatých solí (pozri časť 4.5).


Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými súčasne rovnakou infúznou súpravou, katétrom alebo kanylou.


Vzhľadom na riziko pseudoaglutinácie liek nepodávajte rovnakou infúznou súpravou, akou sa podáva krv, a to pred podaním krvi, súbežne s ním, ani po ňom.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky v neporušenom obale.


Po príprave


Odporúča sa použiť liek ihneď po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami. Stabilita pripravenej emulzie bola však preukázaná počas 7 dní (pri teplote 2 °C až 8 °C) a následne počas 48 hodín pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Po pridaní suplementov (elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov; pozri časť 6.6)


Po pridaní špecifických aditív bolastabilita výslednej zmesi preukázaná počas 7 dní (pri teplote 2 °C až 8 °C) a následne počas 48 hodín pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa po pridaní akéhokoľvek aditíva má zmes použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania, po zmiešaní a pred použitím, je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa pridanie suplementov nevykonalo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v prebale.

Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Trojkomorový vak je viacvrstvový plastový vak. Vnútorná (kontaktná) vrstva materiálu vaku je vyrobená zo zmesi polyolefínových kopolymérov a je kompatibilná s roztokmi aminokyselín, roztokmi glukózy a roztokmi lipidov. Ďalšie vrstvy sú vyrobené z polyetylénvinylacetátu (EVA) a z kopolyesteru.


Komora s glukózou je vybavená injekčným portom na pridanie suplementov.


Komora s aminokyselinami je vybavená aplikačným miestom pre zavedenie hrotu infúznej súpravy.


Vak je uložený v kyslíkovo‑bariérovom prebale, ktorý obsahuje vrecko s absorbérom kyslíka a môže obsahovať indikátor kyslíka(OXYDETECT TM).


Veľkosti balenia:


1 000 ml vak: 1 škatuľa so 6 vakmi

1 500 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

2 000 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

2 500 ml vak: 1 škatuľa s 2 vakmi

Obsah 1 vaku: 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml a 2500 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred otvorením prebalu skontrolujte farbu indikátora kyslíka, ak je súčasťou balenia. Porovnajte ju s referenčnou farbou potlačenou vedľa symbolu OK a zobrazenou na potlačenej ploche štítka indikátora. Nepoužívajte liek, ak farba indikátora kyslíka nezodpovedá referenčnej farbe potlačenej vedľa symbolu OK.


Otvorenie


Odstráňte ochranný prebal.


Zlikvidujte vrecko s absorbérom kyslíka / indikátorom kyslíka.


Skontrolujte neporušenosť vaku a tesniacich švov. Použite len v prípade, keď vak nie je poškodený, keď sú tesniace švy neporušené (t.j. nedošlo k zmiešaniu obsahu troch komôr), keď je roztok aminokyselín a roztok glukózy číry, bezfarebný alebo svetložltý a bez viditeľných častíc a keď je emulzia lipidov homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.


Zmiešanie roztokov a emulzie


Pred pretrhnutím tesniacich švov sa uistite, že liek má izbovú teplotu.


Rukou zrolujte vak, začnite pritom od jeho hornej časti (závesný koniec). Tesniace švy sa pretrhnú počnúc od miesta blízko vstupov. Pokračujte v rolovaní vaku, pokiaľ sa tesniace švy nepretrhnú na polovicu svojej dĺžky.


Obsah vaku zmiešajte jeho otočením najmenej 3-krát.


Po príprave je zmes homogénna emulzia mliečneho vzhľadu.


Pridanie aditív


Veľkosť vaku postačuje na to, aby bolo možné pridať aditíva, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Všetky aditíva (vrátane vitamínov) sa môžu pridať do pripravenej zmesi (po pretrhnutí tesniacich švov a zmiešaní obsahu troch komôr vaku).


Vitamíny sa môžu pridať aj do komory s glukózou pred prípravou zmesi (pred pretrhnutím tesniacich švov a zmiešaním obsahu troch komôr vaku).


Pred pridávaním aditív do liekových foriem obsahujúcich elektrolyty sa má brať do úvahy množstvo elektrolytov ktoré sa vo vaku nachádza.


Pridanie aditív musí urobiť kvalifikovaný personál za aseptických podmienok.


Do Periolimelu sa môžu pridať elektrolyty podľa nižšie uvedenej tabuľky:


Na 1 000 ml


Obsiahnuté množstvo

Maximálne pridané množstvo

Maximálne celkové množstvo

Sodík

21 mmol

129 mmol

150 mmol

Draslík

16 mmol

134 mmol

150 mmol

Horčík

2,2 mmol

3,4 mmol

5,6 mmol

Vápnik

2,0 mmol

3,0 (1,5a) mmol

5,0 (3,5a) mmol

Neorganické fosfáty

0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Organické fosfáty

8,5 mmolb

15,0 mmol

23,5 mmolb


a: Hodnota zodpovedajúca pridaniu neorganických fosfátov

b: Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


Stopové prvky a vitamíny:

Stabilita bola preukázaná s komerčne dostupnými preparátmi obsahujúcimi vitamíny a stopové prvky (s obsahom až do 1 mg železa)


Informácia o kompatibilite iných aditív je k dispozícii na požiadanie.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním do periférnej žily.


Pridanie aditív:

- Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

- Pripravte si injekčný port vaku.

- Prepichnite injekčný port a vstreknite aditíva s použitím injekčnej ihly alebo pomôcky na prípravu.

- Zmiešajte obsah vaku a aditíva.

Príprava infúzie


Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

Zaveste vak.

Z aplikačného vývodu odstráňte umelohmotný ochranný kryt.

Hrot infúznej súpravy pevne zapichnite do aplikačného vývodu.


Podanie


Liek je určený len na jednorazové použitie.


Liek podávajte až po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami a zmiešaní obsahu všetkých troch komôr.


Uistite sa, že konečná infúzna emulzia nevykazuje známky fázovej separácie.


Po otvorení vaku sa musí obsah ihneď spotrebovať. Otvorený vak sa nesmie nikdy uchovávať pre následnú infúziu.Čiastočne použitý vak opätovne nepripájajte.


Vaky neprepojujte do série, aby sa zabránilo možnosti vzduchovej embólie spôsobenej plynom, ktorý je obsiahnutý v primárnom vaku.


Všetok nespotrebovaný liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetko potrebné príslušenstvo sa musí zlikvidovať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

Praha 5

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0382/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.júla2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


November 201414


PERIOLIMEL N4E