+ ipil.sk

Peroxid vodíka 3 %Príbalový leták

PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/02935-Z1A


Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Peroxid vodíka 3%
Liek Peroxid vodíka 3% nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľov.

Text na etikete na vnútornom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.Peroxid vodíka 3 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00209SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Peroxid vodíka 3%

dermálny a orálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 g dermálneho a orálneho roztoku obsahuje 10,0 g peroxidu vodíka 30%.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny a orálny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Peroxid vodíka 3% sa používa na čistenie rán, vredov, na výplachy ústnej dutiny pri stomatitíde alebo gingivitíde alebo ako kloktadlo.

Liek je určený na klinické účely (veľkosť balenia 1000 g). Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je vo forme určenej na priame použitie.

Pri použití v ústnej dutine je možné riedenie použitého množstva roztoku rovnakým objemom vody.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1..


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nepoužívať vnútorne.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pôsobením tepla, svetla, iónov ťažkých kovov a oxidovateľných organických látok sa rozkladá za uvoľnenia kyslíka.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Láktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri lokálnom použití nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Dlhodobejšie opakované používanie roztoku na ústne výplachy alebo ako kloktadlo môže vyvolať podráždenie bukálnej sliznice alebo hypertrofiu filiformných papíl jazyka (tzv. „chlpatý jazyk“). Tieto príznaky vymiznú po ukončení používania lieku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri správnom použití predávkovanie nie je známe.

Pri náhodnom vypití peroxidu vodíka 3% náhle uvoľnenie kyslíka v žalúdku zapríčiní jeho rozdutie, nauzeu, vracanie a dráždenie hornej časti gastrointestinálneho traktu.


Liečba: Napiť sa vody, v ojedinelých prípadoch zaviesť nazogastrickú sondu na uvoľnenie tlaku v žalúdku. Pri prehltnutí malého množstva peroxidu vodíka 3% liečba nie je potrebná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiseptiká a dezinficienciá

ATC skupina: D08AX01


Mechanizmus účinku

Farmakologická aktivita peroxidu vodíka závisí od uvoľnenia voľného kyslíka, ktorý ničí niektoré mikroorganizmy. Keď roztok príde do kontaktu s obnaženým povrchom a sliznicami, ktoré obsahujú enzým katalázu, uvoľní sa kyslík a mechanický efekt šumenia uvoľňuje zbytky tkaniva a hnisu pri súčasnom znížení bakteriálneho obsahu z rany. Pri aplikovaní na menšie poranenia má aj mierny hemostyptický (hemostatický) účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Peroxid vodíka sa pri lokálnej aplikácii nevstrebáva a rozkladá sa na vodu a kyslík.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U experimentálnych zvierat bolo popísané mierne dráždenie slizníc a kože pri vyšších koncentráciách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Metylparabén, propylparabén, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Redučné činidlá, kovy, alkálie, jodidy, permanganáty.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Plastová fľaša (HDPE) biela s plastovým uzáverom (PP/PE), označená etiketou.

Veľkosť balenia: 100 g, 1000 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


32/0246/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14. november 2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 07. marec 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2014

1Peroxid vodíka 3 %