+ ipil.sk

PersenPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č: 2012/05759


Písomná informácia pre používateľa


PERSEN

obalené tablety


suchý vodno-alkoholový extrakt z koreňa valeriány lekárskej

suchý extrakt z listu medovky lekárskej

suchý extrakt z listu mäty piepornej


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

  • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 14 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Persen a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Persen

3. Ako užívať Persen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Persen

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Persen a na čo sa používa


Persen je rastlinný liek, ktorý má mierne upokojujúci účinok.

Koreň valeriány má upokojujúci účinok. Zmierňuje príznaky nervového napätia. Pri nespavosti pomáha zaspať.

List medovky prispieva k upokojujúcemu účinku lieku.

List mäty sa tradične používa spolu s koreňom valeriány v rastlinných prípravkov, ktoré majú upokojujúce účinky.

Persen je vhodný ako úvodná liečba miernych porúch, kde použitie silných liekov na upokojenie nie je opodstatnené.


Persen sa odporúča na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Persen


Neužívajte Persen

- ak ste alergický na koreň valeriány, list medovky, list mäty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Persen.

Persen je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.


Iné lieky a Persen

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie vzájomného pôsobenia Persenu s inými liekmi.

Persen sa môže užívať v kombinácii so syntetickými sedatívami, len ak je to opodstatnené a pod lekárskym dohľadom.


Persen a jedlo

Persen sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Bezpečnosť počas tehotentsva a dojčenia sa nestanovila. Používanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich údajov.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Persen môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak vám Persen ovplyvní tieto schopnosti, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Persen obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Persen


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

Pri psychickej záťaži, nepokoji alebo podráždenosti sa odporúča užívať 3 až 4 tablety Persenu 3-krát denne.

Pri nespavosti sa odporúča užiť 3 až 4 tablety Persenu jednu hodinu pred spaním.


Tablety sa majú zapiť vodou, užívajú sa nezávisle od jedla.


Persen má pozvoľný nástup účinku. Na dosiahnutie optimálneho liečebného účinku sa odporúča pokračovať v užívaní minimálne 2 týždne.

Trvanie liečby nie je obmedzené. Pri dlhodobej liečbe odporúčanými dávkami Persenu sa nevyskytla lieková závislosť alebo abstinenčné príznaky.

Ak sa symptómy ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia do 14 dní, je potrebné, aby ste to konzultovali so svojim lekárom.


Persen je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.


Ak užijete viac Persenu, ako máte

Jednorazová dávka približne 20 g koreňa valeriány, čo zodpovedá 103 tabletám Persenu, môže vyvolať mierne príznaky ako je únava, žalúdočné kŕče, tlak na hrudi, motanie hlavy, trasenie rúk a rozšírenie zreničiek. Tieto príznaky vymiznú v priebehu 24 hodín. Ak ste užili viac tabliet Persenu ako ste mali a príznaky pretrvávajú už dlhšie ako 24 hodín, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania listom medovky a listom mäty.


Ak zabudnete užiť Persen

Ak ste si zabudli vziať tabletku, zoberte si ju hneď ako si na to spomeniete. Ak je však už čas na užitie dávky, zabudnutú dávku vynechajte a vráťte sa k pôvodnému dávkovaniu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Žalúdočno-črevné problémy (napr. nutkanie na vracanie, žalúdočné kŕče) sa môžu vyskytnúť po užití prípravkov s obsahom koreňa valeriány. Frekvencia nie je známa.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa an svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Persen


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Persen obsahuje


Liečivá sú suché extrakty z koreňa valeriány, listu medovky a listu mäty.

Každá obalená tableta obsahuje:

- 35 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70% etanol v/v

- 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50% etanol v/v

- 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40% etanol v/v.


Ďalšie zložky sú: jadro: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, krospovidón, monohydrát laktózy, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý

obal: hypromelóza, mastenec, sodná soľ karmelózy, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, uhličitán vápenatý, oxid titaničitý E171, červený oxid želežitý E172, glycerol, sacharóza, voskové leštidlo.


Ako vyzerá Persen a obsah balenia


Persen sú čokoládovo-hnedé okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety. Papierová škatuľka obsahuje 4 PVC/Al blistre po 10 obalených tabletách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.


4Persen

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/05759SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PERSEN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá obalená tableta obsahuje:

- 35 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70% etanol v/v

- 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50% etanol v/v

- 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40% etanol v/v.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta

Popis: čokoládovo-hnedé okrúhle bikonvexné obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Persen je rastlinný liek, ktorý sa odporúča na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

Pri psychickej záťaži, nepokoji alebo podráždenosti sa odporúča užívať 3 až 4 tablety Persenu 3-krát denne.

Pri nespavosti sa odporúča užiť 3 až 4 tablety Persenu jednu hodinu pred spaním.


Tablety sa majú zapiť vodou, užívajú sa nezávisle od jedla.


Persen má pozvoľný nástup účinku. Na dosiahnutie optimálneho liečebného účinku sa odporúča pokračovať v užívaní minimálne 2 týždne.

Trvanie liečby nie je obmedzené. Pri dlhodobej liečbe odporúčanými dávkami Persenu sa nevyskytla lieková závislosť alebo abstinenčné príznaky.

Ak sa symptómy ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia do 14 dní, je potrebné, aby pacient takýto stav konzultoval s lekárom.


Používanie tohto lieku u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich skúseností.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na valeriánu lekársku, medovku lekársku, mätu piepornú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie tohto lieku u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich skúseností.


Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok

Persen obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo lapónskeho deficitu laktázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie Persenu s inými liekmi. Pred súbežným užitím akéhokoľvek lieku s Persenom je potrebná konzultácia s lekárom.

Persen sa môže užívať v kombinácii so syntetickými sedatívami, len ak je to opodstatnené a pod lekárskym dohľadom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť počas gravidity a laktácie sa nestanovila. Používanie tohto lieku počas gravidity a laktácie sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich údajov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Persen môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, u ktorých Persen ovplyvní tieto schopnosti, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Gastrointestinálne symptómy (napr. nauzea, abdominálne kŕče) sa môžu vyskytnúť po užití prípravkov s obsahom koreňa valeriány. Frekvencia nie je známa.

Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené vyššie, je potrebné ich konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.


4.9 Predávkovanie


Jednorazová dávka približne 20 g koreňa valeriány, čo zodpovedá 103 tabletám Persenu, môže vyvolať mierne symptómy ako je únava, abdominálne kŕče, tlak na hrudi, motanie hlavy, tremor rúk a mydriáza. Tieto symptómy vymiznú v priebehu 24 hodín. Ak nevymiznú, je potrebná podporná liečba.

Nie sú dostupné žiadne údaje o toxicite pri predávkovaní listom medovky a listom mäty.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu

ATC kód: N05CM09


Persen obsahuje suché extrakty z valeriány (Valeriana officinalis L.), medovky (Melissa officinalis L.) a mäty (Mentha piperita L.).

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Hlavnými účinnými látkami v liste medovky sú: silica obsahujúca monoterpénové aldehydy (geranial, neral a citronelal), flavonoidy, monoterpény, deriváty kyseliny hydroxyškoricovej (kyselina kávová, chlorogénová, rozmarínová) a triterpény.

Hlavnými účinnými látkami listu mäty piepornej sú: silica s mentolom, rôzne flavonoidy, fenolové kyseliny a triterpény.

Mechanizmus účinku týchto rastlín nie je úplne jasný.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, receptorom adenozínu a tiež barbiturátovým a benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k sérotonínovým receptorom.

Liečivá listu medovky majú sedatívne a karminatívne vlastnosti. Sedatívny účinok listu medovky sa potvrdil v štúdiách in vivo. List medovky je tradične súčasťou rastlinných trankvilizérov a prípravkov, ktoré navodzujú spánok.

Liečivá listu mäty majú spazmolytické účinky na hladké svalstvo tráviaceho traktu; majú aj choleretický a karminatívny účinok. List mäty sa tradične používa v kombinácii s koreňom valeriány v rastlinných trankvilizéroch.

Účinky v kombinácii valeriány, medovky a mäty sa navzájom doplňujú. Kombinácia má mierne trankvilizujúce účinky a používa sa na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním.

Podľa odporúčaní WHO, môže byť stupeň účinnosti typu IIb (stupeň B).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nie sú dostupné žiadne literárne údaje týkajúce sa farmakokinetiky koreňa valeriány, listu medovky a listu mäty.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity ukázali, že po perorálnom podaní extraktov z koreňa valeriány, listu medovky, listu mäty a lieku Persen forte je LD50 > 6 g/kg. Po intraperitoneálnom podaní etanolového extraktu z koreňa valeriány v dennom dávkovom rozpätí 400-600 mg/kg potkanom počas 45 dní sa nepozorovali signifikantné zmeny telesnej hmotnosti, krvi alebo moča v porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o genotoxicite koreňa valeriány. Tinktúra z listu medovky (70% etanol, 1:5) vykazuje negatívne výsledky v Amesovom teste na zistenie mutagénnych účinkov na kmene Salmonella Typhimurium TA 48 a TA 100.

Nie sú k dispozícii žiadne systematické údaje o karcinogenite a reprodukčnej toxicite koreňa valeriány, listu medovky a listu mäty.

Nie sú k dispozícii žiadne predklinické údaje o bezpečnosti kombinácie koreňa valeriány, listu medovky a listu mäty.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


jadro: cellulosum microcrystallinum, maydis amylum, crospovidonum, lactosum monohydricum, talcum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica

obal: hypromellosum, talcum, carmellosum natricum, povidonum, silica colloidalis anhydrica, calcii carbonas, titanii dioxidum E171, ferii oxidum rubrum E172, glycerolum, saccharosum, cera politoria.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister obsahujúci 10 obalených tabliet.

V 1 balení 4 x 10 obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


57/0700/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.10.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.04.2009/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

4Persen