+ ipil.sk

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


pramipexol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikaalebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Perxele a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perxele

3. Ako užívať Perxele

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Perxele

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Perxele a na čo sa používa


Perxele patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktoré stimulujú dopamínové receptory v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.


Perxele sa používa na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou (iný liek na liečbu Parkinsonovej choroby).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Perxele


Neužívajte Perxele

 • keď ste alergický na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Perxele, obráťte sa na svojho lekára. Povedzte svojmu lekárovi ak máte, mali ste alebo sa niekedy u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov alebo príznakov, predovšetkým ktorýkoľvek z nasledujúcich:

 • ochorenie obličiek.

 • halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy vecí, ktoré nie sú prítomné). Väčšina halucinácii je zrakových.

 • dyskinéza (t.j. neobvyklé, nekontrolované pohyby končatín). Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, dyskinéza sa môže objaviť počas nastavenia dávky Perxele.

 • ospalosť a epizódy náhleho zaspatia

 • psychózy (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii).

 • poškodenie zraku. Počas liečby s Perxele máte mať pravidelné očné vyšetrenia.

 • závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly vášho krvného tlaku, predovšetkým na začiatku liečby. Je to kvôli tomu, aby ste sa vyhli posturálnej hypotenzii (pokles krvného tlaku pri postavení sa).


Povedzte svojmu lekárovi, ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete rozvoj nutkaní alebo túžob v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás obvyklé a vy nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať také správanie ako návykové hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, neobvykle vysokú sexuálnu túžbu alebo nezvyčajne zvýšený nárast sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Informujte svojho lekára, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás vyvíja mánia (vzrušenie, pocit oduševnenia alebo nadmerného nadšenia) alebo delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality). Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Perxele u detí alebo dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Perxele

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Vzťahuje sa to aj na lieky, rastlinné prípravky, potravinové alebo výživové doplnky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Vyhnite sa užívaniu Perxele u spolu s antipsychotickými liekmi.


Buďte opatrný, ak užívate nasledujúce lieky:

 • cimetidín (na liečbu nadmernej produkcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov);

 • amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby);

 • mexiletín (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, stavu známeho ako ventrikulárna arytmia);

 • zidovudín (ktorý sa môže používať na liečbu syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), ochorenia ľudského imunitného systému);

 • cisplatina (na liečbu rôznych druhov rakoviny);

 • chinín (ktorý sa môže používať na prevenciu bolestivých kŕčov nôh počas noci a na liečbu

určitého typu malárie známeho ako falciparum malaria (zhubná malária));

 • prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu).


Ak užívate levodopu a začínate liečbu s Perxele, odporúča sa znížiť dávku levodopy.

Buďte opatrný, ak užívate akékoľvek lieky na upokojenie (majú sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch môže Perxele ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Perxele a jedlo, nápoje a alkohol

Ak počas liečby liekom Perxele pijete alkohol, musíte byť opatrný.

Perxele sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár s vami prediskutuje, či máte pokračovať v užívaní Perxele.

Účinok Perxele na nenarodené dieťa nie je známy. Preto ak ste tehotná, neužívajte Perxele, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho užívali.

Perxele sa nemá užívať počas dojčenia. Perxele môže znížiť tvorbu materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a tak sa môže dostať do vášho dieťaťa. Ak je užívanie Perxele nevyhnutné, dojčenie treba zastaviť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Perxele môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy vecí, ktoré nie sú prítomné). Ak sa objavia, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Perxele sa spája s ospalosťou a epizódami náhleho spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ak máte skúsenosti s týmito vedľajšími účinkami, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak sa toto vyskytne, oznámte to vášmu lekárovi.


3. Ako užívať Perxele


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik


. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lekár vás poučí o správnom dávkovaní.


Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním užívajte iba raz za deň a každý deň v približne rovnakom čase.

Perxele môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite celé a zapite ich vodou.


Tablety s predĺženým uvoľňovaním nežujte, nedeľte alebo nedrvte.

Ak tak urobíte, existuje nebezpečenstvo, že sa môžete predávkovať,

pretože liek sa môže do vášho tela uvoľniť príliš rýchlo.
Počas prvého týždňa je obvyklá denná dávka 0,26 mg pramipexolu. Dávka sa zvyšuje každých 5-7 dní podľa pokynov vášho lekára, až kým sa nedosiahne kontrola príznakov (udržiavacia dávka).


Vzostupná dávkovacia schéma Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním


Týždeň

Denná dávka (mg)

Počet tabliet

1

0,26

Jedna tableta Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

2

0,52

Jedna tableta Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

alebo

dve tablety Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

3

1,05

Jedna tableta Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

alebo

dve tablety Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

alebo

štyri tablety Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


Obvyklá udržiavacia dávka je 1,05 mg denne. Avšak vaša dávka môže byť ešte zvýšená. Ak je to nevyhnutné, váš lekár môže zvýšiť vašu dávku až na maximum 3,15 mg pramipexolu denne. Možná je aj nižšia udržiavacia dávka jedna tableta Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímdenne.


Pacienti s ochorením obličiek

Ak máte ochorenie obličiek, môže vám lekár po dobu prvého týždňa odporučiť užívať zvyčajnú úvodnú dávku 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním každý druhý deň. Neskôr vám môže lekár zvýšiť frekvenciu dávkovania na jednu 0,26 mg tabletu s predĺženým uvoľňovaním každý deň. Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dávky, lekár ho môže upraviť v krokoch po 0,26 mg pramipexolu.


Ak máte závažné problémy s obličkami, môže byť potrebné, aby váš lekár zmenil liečbu na iný liek s pramipexolom. Ak sa počas liečby vaše problémy s obličkami zhoršia, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.


Ak prechádzate z Perxele tabliet (s okamžitým uvoľňovaním)

Váš lekár určí dávku Perxele tabliet s predĺženým uvoľňovaním podľa dávky Perxele (s okamžitým uvoľňovaním), ktorú ste užívali.

Užite tablety Perxele (s okamžitým uvoľňovaním) deň pred zmenou ako zvyčajne. Potom nasledujúci deň ráno užite Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním a už neužívajte žiadnu ďalšiu tabletu Perxele (s okamžitým uvoľňovaním).


Ak užijete viac Perxele, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet,

 • okamžite sa poraďte s vašim lekárom alebo pohotovostným oddelením najbližšej nemocnice.

 • môže u vás nastať vracanie, nepokoj alebo ktorýkoľvek z vedľajších účinkov popísaných v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.


Ak zabudnete užiť Perxele

Ak zabudnete užiť dávku Perxele, ale spomeniete si na to počas 12 hodín od vašej obvyklej doby užívania, vezmite si tabletu ihneď a nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak zabudnete na dávku na dobu dlhšiu ako 12 hodín, jednoducho si vezmite ďalšiu dávku v obvyklom čase užívania. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku tabliet.


Ak prestanete užívať Perxele

Neprerušujte užívanie Perxele bez predchádzajúcej konzultácie s vašim lekárom.

Ak chcete ukončiť užívanie tohto lieku, váš lekár bude postupne znižovať dávku. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte na Parkinsonovu chorobu, liečba liekom Perxele nemá byť ukončená náhle. Náhle ukončenie môže u vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného malígny neuroleptický syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Príznaky zahŕňajú:

 • akinézu (strata svalovej hybnosti),

 • svalovú stuhnutosť,

 • horúčku,

 • nestabilný krvný tlak,

 • tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia),

 • zmätenosť,

 • zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:


Veľmi časté

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme

frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:


Veľmi časté:

 • Dyskinéza (t.j. neobvyklé, mimovoľné pohyby končatín)

 • Ospalosť

 • Závraty

 • Nevoľnosť (pocit na vracanie)


Časté:

 • Nutkavá potreba neobvyklého správania

 • Halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú prítomné)

 • Zmätenosť

 • Únava (vyčerpanosť)

 • Nespavosť (insomnia)

 • Prebytok tekutiny, obvykle v nohách (periférny edém)

 • Bolesť hlavy

 • Hypotenzia (nízky krvný tlak)

 • Neobvyklé sny

 • Zápcha

 • Poruchy videnia

 • Vracanie (nevoľnosť)

 • Strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla


Menej časté:

 • Paranoja (napr. prílišné obavy o seba)

 • Falošné predstavy

 • Nadmerná denná ospalosť a epizódy náhleho spánku

 • Amnézia (porucha pamäti)

 • Hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

 • Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

 • Mdloby

 • Zlyhanie srdca (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuchnutie členkov)*

 • Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

 • Nepokoj

 • Dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

 • Čkanie

 • Zápal pľúc (infekcia pľúc)

 • Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

  • silné nutkanie k nadmernému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

  • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

  • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

  • nenásytné jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo prejedanie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).*

 • Delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality)


Zriedkavé:

 • Mánia (vzrušenie, oduševnenie alebo nadmerné nadšenie)


Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to vášmu lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.


Pre vedľajšie účinky označené * nie je možné presne stanoviť frekvenciu výskytu, keďže tieto

vedľajšie účinky sa nezistili v klinických štúdiách s 2762 pacientami liečenými pramipexolom.

Kategória frekvencie výskytu nie je pravdepodobne vyššia ako „menej časté“.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Perxele


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Perxele obsahuje


Liečivo je pramipexol.


Každá tableta obsahuje 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg, 2,62 mg alebo 3,15 mg pramipexolu ako 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg, 3,75 mg alebo 4,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu.


Ďalšie zložky sú: hypromelóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý.


Ako vyzerá Perxele a obsah balenia


Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 9 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, rovné so skosenými hranami a na jednej strane označené 026.

Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 052.

Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 105.

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 210.

Perxele 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 262.

Perxele 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 11 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, rovné so skosenými hranami a na jednej strane označené 315.


OPA-Al/PVC/Al blistre s 10, 30 a 100 tabletami s predĺženým uvoľňovaním


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, Praha

Česká republika


Výrobca


Laboratorios Normon, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6, Tres Cantos,

28760 Madrid

Španielsko


Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscallà, 1-9, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

08173

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Cyprus: Perxele 0,26 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 0,52 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 1,05 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 2,1 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 2,62 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 3,15 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης


Grécko: Perxele 0,26 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 0,52 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 1,05 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 2,1 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 2,62 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Perxele 3,15 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης


Chorvátsko: Perxele 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Perxele 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Perxele 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Perxele 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Perxele 2,62 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Perxele 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem


Malta: Perxele 0,26 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Perxele 0,52 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Perxele 1,05 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Perxele 2,1 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Perxele 2,62 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Perxele 3,15 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod


Slovinsko: Perxele 0,26 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Perxele 0,52 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Perxele 1,05 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Perxele 2,1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Perxele 2,62 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Perxele 3,15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem


Slovensko: Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


Švédsko: Perxele


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


Ďalšie zdroje informácií


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.


9


Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Perxele 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,375 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 0,26 mg pramipexolu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,75 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 0,52 mg pramipexolu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 1,05 mg pramipexolu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 2,1 mg pramipexolu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3,75 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 2,62 mg pramipexolu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 3,15 mg pramipexolu.


Poznámka:

Dávky pramipexolu publikované v literatúre sa vzťahujú na formu soli.

Preto sa dávkovanie udáva v dvoch označeniach: ako pramipexolová báza a soľ pramipexolu (v zátvorkách).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 9 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, rovné so skosenými hranami a na jednej strane označené 026.

Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 052.

Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 105.

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 210.

Perxele 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 10 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, dvojvypuklé a na jednej strane označené 262.

Perxele 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 11 mm tablety sú biele alebo takmer biele, valcovité, rovné so skosenými hranami a na jednej strane označené 315.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perxele je indikovaný u dospelých na liečbu prejavov a príznakov idiopatickej Parkinsonovej choroby, samotný (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, t.j. počas priebehu choroby až do neskorých štádií, keď účinok levodopy slabne alebo sa stáva nepravidelný a objavujú sa výkyvy liečebného efektu (dosiahnutie hornej hranice dávky alebo striedanie stavov „on-off“).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním sú perorálnou formou pramipexolu užívanou raz denne.


Začiatok liečby


Dávka sa má zvyšovať postupne od začiatočnej dávky 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) denne a potom zvyšovať každých 5 - 7 dní.Potrebná dávka sa má titrovať tak, aby došlo k maximálnemu liečebnému efektu, za predpokladu, že sa u pacientov neprejavia netolerovateľné nežiaduce účinky.


Vzostupná dávkovacia schéma Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním


Týždeň

Denná dávka (mg bázy)

Denná dávka (mg soli)

1

0,26

0.375

2

0,52

0.75

3

1,05

1.5


Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dennej dávky, má sa zvyšovať po 0,52 mg bázy (0,75 mg soli) v týždňových intervaloch až do maximálnej dennej dávky 3,15 mg bázy (4,5 mg soli).

Treba však poznamenať, že pri dávkach vyšších ako 1,05 mg bázy (1,5 mg soli) denne sa zvyšuje výskyt somnolencie (pozri časť 4.8).


Pacienti, ktorí už užívajú Perxele tablety, môžu hneď prejsť na Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním v rovnakej dennej dávke. Po prechode na Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním môže byť dávka upravená v závislosti od terapeutickej odpovede pacienta (pozri časť 5.1).


Udržiavacia liečba


Individuálna dávka pramipexolu má byť v rozmedzí od 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) do maximálne 3,15 mg bázy (4,5 mg soli) denne. Pri zvyšovaní dávky v úvodných štúdiách sa účinnosť pozorovala pri počiatočnej dennej dávke 1,05 mg bázy (1,5 mg soli). Ďalšia úprava dávkovania má byť založená na klinickej odpovedi a na výskyte nežiaducich účinkov. V klinických štúdiách približne 5% pacientov bolo liečených dávkami menšími než 1,05 mg bázy (1,5 mg soli). Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť dávky pramipexolu vyššie ako 1,05 mg bázy (1,5 mg soli) denne užitočné pre pacientov, u ktorých sa plánuje znižovanie dávok levodopy. Odporúča sa, aby sa dávka levodopy znižovala tak počas zvyšovania dávky, ako aj pri udržiavacej liečbe s Perxele v závislosti od reakcie jednotlivých pacientov (pozri časť 4.5).


Vynechaniedávky


Keďsa vynechá užitiedávky,dávka Perxeletabletyspredĺženýmuvoľňovanímmá byť užitádo12hodínodjej pravidelnéhoplánovaného času užívania. Po12hodinách zabudnutádávkabyťvynechaná aďalšiadávka mábyťužitánasledujúci deňvďalšom pravidelnom naplánovanom čase.


Prerušenie liečby


Náhle prerušenie dopaminergnej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu. Postupne sa má znižovať dávka pramipexolu po 0,52 mg bázy (0,75 mg soli) denne do dosiahnutia dennej dávky zníženej na 0,52 mg bázy (0,75 mg soli). Potom sa dávka znižuje po 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) denne (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením obličiek


Vylučovanie pramipexolu závisí od funkcie obličiek. Je navrhnutá nasledovná schéma dávkovania:


U pacientov s klírensom kreatinínu nad 50 ml/min sa nevyžaduje zníženie dennej dávky alebo frekvencie dávkovania.


U pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu medzi 20 a 50 ml/min sa má liečba začať s 0,26 mg Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním každý druhý deň. Pred zvýšením dennej dávky po každom týždni je potrebná opatrnosť a starostlivé zhodnotenie terapeutickej odpovede a znášanlivosti. Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dávky, dávka sa má zvýšiť o 0,26 mg bázy pramipexolu v týždenných intervaloch až do maximálnej dávky 1,57 mg bázy pramipexolu (2,25 mg soli) denne.


Liečba pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu pod 30 ml/min liekom Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča, pretože pre túto skupinu pacientov nie sú k dispozícii žiadne údaje. Užitie tabliet Perxele je potrebné zvážiť.


Ak sa počas udržiavacej liečby funkcia obličiek zhoršuje, treba dodržiavať odporúčania uvedené vyššie.


Pacienti s poškodením pečene


Úprava dávky u pacientov so zlyhaním pečene pravdepodobne nie je potrebná, keďže približne 90% absorbovaného liečiva sa vylučuje obličkami. Avšak možný vplyv insuficiencie pečene na farmakokinetiku Perxele sa neskúmal.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Perxele sa u detí do 18 rokov nesledovala. Nie je žiadne opodstatnenie pre používanie lieku Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním u pediatrickej populácie pri Parkinsonovej chorobe.


Spôsob podávania


Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Nesmú sa žuť, deliť alebo drviť. Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla a majú sa užiť každý deň približne v rovnakom čase.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri predpisovaní Perxele pacientom s Parkinsonovou chorobou a s poškodením obličiek sa odporúča znížené dávkovanie podľa časti 4.2.


Halucinácie

Pri liečbe dopamínovými agonistami a levodopou sú známym nežiaducim účinkom halucinácie.

Pacienti majú byť informovaní, že sa môžu objaviť (prevažne vizuálne) halucinácie.


Dyskinéza

Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa pri kombinácii s levodopou môže počas začiatočnej titrácie dávky Perxele objaviť dyskinéza. Ak sa objaví, dávka levodopy sa má znížiť.


Epizódy náhleho spánku a somnolencie

Pramipexol bol spájaný so somnolenciou a epizódami náhleho spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol zaznamenaný náhly spánok počas bežných denných aktivít, niekedy bez toho, aby si to pacient uvedomil alebo pocítil varovné prejavy. Pacienti o tom musia byť informovaní a má sa im odporučiť zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby liekom Perxele. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo náhly spánok, sa musia vyvarovať vedeniu vozidla alebo obsluhy strojov. Okrem toho sa môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Kvôli možným vedľajším účinkom sa má odporučiť zvýšená opatrnosť, najmä keď pacienti užívajú v kombinácii s pramipexolom ďalšie sedatívne lieky alebo alkohol (pozri časti 4.5, 4.7 a 4.8).


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu rozvoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane Perxele sa môžu vyskytnúť behaviorálne príznaky porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, nenásytné jedenie a chorobné jedenie. Ak sa takéto príznaky rozvinú, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


Mánia a delírium

Má sa pravidelne sledovať, či sa u pacientov nerozvinie mánia a delírium. Pacienti a ošetrovatelia sa majú informovať, že u pacientov liečených pramipexolom sa môže vyskytnúť mánia a delírium. Ak sa tieto príznaky rozvinú, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné prerušenie liečby.


Pacienti s psychotickými poruchami

Pacienti s psychotickými poruchami majú byť liečení agonistami dopamínu iba vtedy, ak očakávaný prínos prevýši riziko. Je nutné sa vyvarovať súčasného podávania pramipexolu a antipsychotických liekov (pozri časť 4.5).


Oftalmologické sledovanie

V pravidelných intervaloch, alebo ak sa objavia poruchy zraku, sa odporúča oftalmologické sledovanie.


Závažné kardiovaskulárne ochorenia

V prípade závažného kardiovaskulárneho ochorenia sa má zvýšiť starostlivosť. Odporúča sa sledovať krvný tlak, najmä na začiatku liečby, vzhľadom na všeobecné riziko posturálnej hypotenzie spojenej s dopaminergnou liečbou.


Neuroleptický malígny syndróm

Po náhlom ukončení dopaminergnej liečby boli hlásené príznaky naznačujúce neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Väzba na plazmatické bielkoviny

U ľudí sa pozorovala nízka biotransformácia a veľmi nízka (<20%) väzba pramipexolu na plazmatické bielkoviny. Preto je interakcia s inými liekmi pôsobiacimi na väzbu na plazmatické bielkoviny alebo na vylučovanie biotransformáciou nepravdepodobná. Pretože anticholínergiká sa vylučujú prevažne biotransformáciou, možnosť interakcie je obmedzená, hoci sa interakcia s anticholínergikami neskúmala. Neexistujú farmakokinetické interakcie so selegilínom ani levodopou.


Inhibítory/kompetítory aktívneho renálneho vylučovania

Cimetidín znižuje renálny klírens pramipexolu približne o 34%, pravdepodobne inhibíciou katiónového vylučovacieho transportného systému renálnych tubulov. Preto lieky, ktoré sú inhibítormi tohto aktívneho renálneho vylučovania alebo sa vylučujú touto cestou ako sú cimetidín, amantadín, mexiletín, zidovudín, cisplatina, chinín a prokaínamid môžu vzájomne interagovať s pramipexolom, čo má za následok zníženie klírensu pramipexolu. Ak sa tieto lieky podávajú súčasne s liekom Perxele, má sa zvážiť zníženie dávky pramipexolu.


Kombinácia s levodopou

Ak sa Perxele podáva v kombinácii s levodopou, odporúča sa pri zvyšovaní dávky Perxele zníženie dávky levodopy a dávka ďalších antiparkinsoník sa má udržiavať konštantná.


Kvôli možným vedľajším účinkom sa vyžaduje opatrnosť u pacientov užívajúcich iné sedatívne lieky alebo alkohol v kombinácii s pramipexolom (pozri časti 4.4, 4.7 a 4.8).


Antipsychotiká

Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu antipsychotík s pramipexolom (pozri časť 4.4) napr. ak je možné očakávať antagonistické účinky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U ľudí sa nepozoroval vplyv na graviditu a laktáciu. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov pri toxických dávkach podaných gravidnej samici (pozri časť 5.3). Perxele sa nemá používať počas gravidity, len ak je to jasne nevyhnutné, t.j. ak možný prínos preváži možné riziko pre plod.


Laktácia

Pretože liečba pramipexolom inhibuje vylučovanie prolaktínu u ľudí, možno očakávať aj inhibíciu laktácie. Vylučovanie pramipexolu do materského mlieka u žien sa neskúmalo. U potkanov bola koncentrácia rádioaktívne označeného liečiva vyššia v materskom mlieku ako v plazme.


Pre chýbajúce údaje u ľudí sa Perxele nemá užívať počas dojčenia. Ak je však jeho užívanie nevyhnuté, dojčenie sa má prerušiť.


Fertilita

Neboli vykonané žiadne štúdie o vplyve na fertilitu u ľudí. V štúdiách na zvieratách pramipexol

ovplyvnil estrálne cykly a znížil fertilitu samíc tak ako sa očakávalo u dopamínového agonistu.

Tieto štúdie nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky vzhľadom na samčiu fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perxele môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Môžu sa objaviť halucinácie alebo somnolencia.


Pacienti liečení liekom Perxele a u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku, musia byť informovaní, že nemajú viesť vozidlo alebo sa zaoberať činnosťami, kde by im nedostatok pozornosti mohol priniesť riziko vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluhovanie strojov), kým nebudú vedieť zvládať opakované epizódy a somnolenciu (pozri aj časti 4.4, 4.5 a 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Očakávané nežiaduce účinky


Pri užívaní Perxele sa predpokladajú nasledovné nežiaduce účinky: neobvyklé sny, amnézia, príznaky poruchy správania - impulzívne a kompulzívne správanie ako nenásytné jedenie, chorobné nakupovanie, hypersexualita a patologické hráčstvo; srdcové zlyhanie, stav zmätenosti, zápcha, ilúzie, závraty, dyskinéza, dyspnoe, únava, halucinácie, bolesť hlavy, čkanie, hyperkinéza, hyperfágia, hypotenzia, neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu, nespavosť, poruchy libida, nauzea, paranoja; periférny edém, pneumónia, svrbenie, vyrážka a iná hypersenzitivita, nepokoj, somnolencia, náhle nutkanie na spanie, synkopa, poruchy videnia zahŕňajúce dvojité videnie, rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť, vracanie, zníženie telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla, zvýšenie telesnej hmotnosti.


Z analýzy združených placebom kontrolovaných štúdií vyplýva, že pri porovnaní celkovo 1778 pacientov s Parkinsonovou chorobou užívajúcich pramipexol a 1297 pacientov užívajúcich placebo boli v oboch skupinách často hlásené nežiaduce účinky. 67% pacientov užívajúcich pramipexol a 54% pacientov užívajúcich placebo nahlásilo najmenej jeden nežiaduci účinok.


Nežiaduce účinky lieku uvedené v tabuľke nižšie sú tie, ktoré sa objavili u 0,1% alebo u viacerých pacientov liečených pramipexolom a boli hlásené signifikantne častejšie u pacientov užívajúcich pramipexol než u pacientov užívajúcich placebo, alebo ak udalosť bola posúdená ako klinický relevantná. Väčšina nežiaducich účinkov lieku bola mierna až stredne závažná, zvyčajne sa začali na začiatku liečby a väčšinou mali tendenciu počas pokračovania liečby vymiznúť.


V systéme orgánovej klasifikácie sú nežiaduce účinky uvedené podľa názvu frekvencie (počet pacientov, u ktorého sa očakáva výskyt reakcie) použitím nasledujúcich kategórií: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Najčastejšie (≥5%) hlásené nežiaduce účinky u pacientov s Parkinsonovou chorobou, častejšie pri liečbe pramipexolom ako pri placebe, boli nauzea, dyskinéza, hypotenzia, závrat, somnolencia, nespavosť, zápcha, halucinácie, bolesť hlavy a únava. Výskyt somnolencie sa zvyšuje pri dávkach vyšších ako 1,5 mg soli pramipexolu denne (pozri časť 4.2). Častejším nežiaducim účinkom v kombinácii s levodopou bola dyskinéza. Na začiatku liečby sa môže objaviť hypotenzia, hlavne vtedy, ak je pramipexol titrovaný príliš rýchlo.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Menej časté


pneumónia

Poruchy endokrinného systému

Menej časténeprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu1

Psychické poruchy

ČastéMenej častéZriedkavé


abnormálne sny, správanie vykazujúce impulzívne a kompulzívne príznaky, zmätenosť, halucinácie, nespavosť


nenásytné jedenie1, chorobné nakupovanie, falošné predstavy, hyperfágia1, hypersexualita, poruchy libida, paranoja, patologické hráčstvo, nepokoj, delírium


mánia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté


Časté


Menej častézávraty, dyskinéza, somnolencia


bolesť hlavy


amnézia, hyperkinéza, epizódy náhleho spánku, synkopa

Poruchy oka

Častéporuchy videnia zahŕňajúce dvojité videnie, rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté


zlyhanie srdca1

Poruchy ciev

Časté


hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté


dyspnoe, čkanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Časté


nauzea


zápcha, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté


precitlivenosť, svrbenie, vyrážka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté


únava, periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté


Menej časté


zníženie telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla


zvýšenie telesnej hmotnosti


1Tento nežiaduci účinok sa zistil na základe skúseností po uvedení lieku na trh. S 95 % istotou nie je kategória frekvencie výskytu vyššia ako menej častá, ale môže to byť aj menej. Presné stanovenie frekvencie výskytu nie je možné, keďže nežiaduci účinok sa nevyskytol v databáze klinickej štúdie 2762 pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení pramipexolom.


Somnolencia

Pramipexol sa často spája so somnolenciou a v menej častých prípadoch sa spája s nadmernou dennou somnolenciou a s epizódami náhleho nástupu spánku (pozri tiež časť 4.4).


Poruchy libida

Pramipexol sa môže menej často spájať s poruchami libida (jeho zvýšenie alebo zníženie).


Poruchy kontroly impulzov

U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane lieku Perxele sa môže vyskytnúť patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, nenásytné jedenie a chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


V prierezovej retrospektívnej štúdii typu case-control, ktorá zahŕňala 3090 pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí dostávali dopaminergnú a non-dopaminergnú liečbu, malo za posledných 6 mesiacov 13,6% zo všetkých pacientov príznaky impulzívneho správania. Sledované prejavy zahŕňajú patologické hráčstvo, chorobné nakupovanie, prejedanie a chorobné sexuálne správanie (hypersexualitu). Možné nezávislé rizikové faktory impulzívneho správania zahŕňali dopaminergnú liečbu a vyššie dávky dopaminergnej liečby, nižší vek (≤65 rokov), slobodný stav a pacientom uvedené hráčstvo v rodinnej anamnéze.


Zlyhanie srdca

V klinických štúdiách a na základe skúseností po uvedení lieku na trh bolo u pacientov liečených pramipexolom hlásené srdcové zlyhanie. Vo farmakoepidemiologickej štúdii sa užívanie pramipexolu spájalo so zvýšeným rizikom výskytu srdcového zlyhania v porovnaní s pacientami, ktorí neužívali pramipexol (zistená miera rizika 1,86; 95 % CI, 1,21-2,85).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neexistujú klinické skúsenosti s masívnym predávkovaním. Očakávané nežiaduce účinky môžu byť tie, ktoré súvisia s farmakodynamickým profilom dopamínových agonistov vrátane nauzey, vracania, hyperkinézy, halucinácií, nepokoja a hypotenzie. Nie je stanovená protilátka pre predávkovanie dopamínovými agonistami. Ak sa vyskytnú prejavy stimulácie centrálneho nervového systému, môže byť indikované podanie neuroleptík. Zvládnutie predávkovania môže vyžadovať všeobecné podporné prostriedky zahŕňajúce výplach žalúdka, intravenózne podávanie tekutín, podávanie aktivovaného uhlia a monitorovanie EKG.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsoniká, agonisty dopamínu, ATC kód N04BC05.


Mechanizmus účinku

Pramipexol je dopamínový agonista, ktorý sa vysoko selektívne a špecificky viaže na dopamínové receptory podtriedy D2 a má prednostnú afinitu k D3 receptorom a má plnú vnútornú aktivitu.


Pramipexol zmierňuje parkinsonovský motorický deficit stimuláciou dopamínových receptorov v striate. Štúdie na zvieratách ukázali, že pramipexol inhibuje syntézu dopamínu, jeho uvoľňovanie a premenu.


Farmakodynamické účinky

U zdravých dobrovoľníkov sa pozoroval pokles prolaktínu závislý od dávky. V klinickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, kde boli tablety pramipexolu s predlženým uvoľňovaním titrované rýchlejšie (každé 3 dni) ako bolo odporúčané až do 3,15 mg bázy pramipexolu (4,5 mg soli) denne, sa pozorovalo zvýšenie krvného tlaku a tepovej frekvencie. Takýto účinok nebol pozorovaný v štúdiách na pacientoch.


Klinická účinnosť a bezpečnosť pri Parkinsonovej chorobe

U pacientov užívajúcich pramipexol sa zmiernili prejavy a príznaky idiopatickej Parkinsonovej choroby. Placebom kontrolované klinické štúdie zahŕňali približne 1800 pacientov liečených s pramipexolom v štádiu I–V podľa Hoehna a Yahra. Okrem nich bolo približne 1000 pacientov v pokročilejších štádiách, ktorí užívali súbežne liečbu levodopou a trpeli motorickými komplikáciami.


Pri skorej a pokročilej Parkinsonovej chorobe bola účinnosť pramipexolu v kontrolovaných klinických štúdiách udržiavaná na rovnakej úrovni po dobu približne 6 mesiacov. V otvorených pokračovacích štúdiách trvajúcich viac ako 3 roky sa nezaznamenali prejavy klesajúcej účinnosti.


V kontrolovanej dvojročnej dvojito zaslepenej klinickej štúdii začiatok liečby pramipexolom v porovnaní so začatím liečby levodopou výrazne oddialil nástup motorických komplikácií a znížil ich výskyt. Toto oddialenie motorických komplikácií pri pramipexole má vyrovnať vyššie zlepšenie motorických funkcií s levodopou (merané ako stredná hodnota zmeny v UPDRS škále). Celkový výskyt halucinácií a somnolencie bol všeobecne vyšší vo fáze zvyšovania v skupine užívajúcej pramipexol. Avšak počas udržiavacej fázy sa výrazný rozdiel nezaznamenal. Tieto skutočnosti sa majú zvážiť, keď sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou začína liečba pramipexolom.


Bezpečnosť a účinnosť Perxele pri liečbe Parkinsonovej choroby bola hodnotená v nadnárodnom programe vývoja liekov, ktorý pozostával z troch randomizovaných kontrolovaných štúdií. Dve štúdie boli vykonané u pacientov so skorou Parkinsonovou chorobou a jedna štúdia bola vykonaná u pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou.


Prevaha Perxele v porovnaní s placebom bola preukázaná po 18 týždňoch liečby ako u primárnych (UPDRS časti II + III skóre) tak aj u kľúčových sekundárnych (CGI-I a PGI-I s odpoveďou na liečbu) konečných účinností v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej celkovo 539 pacientov so skorou Parkinsonovou chorobou. Udržanie účinnosti bolo preukázané u pacientov liečených po dobu 33 týždňov. Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním neboli horšie ako tablety pramipexolu s okamžitým uvoľňovaním ako hodnotenie na UPDRS časti II + III skóre v 33. týždni.


V dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej celkovo 517 pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou, ktorí boli na súčasne liečení levodopou, prevaha Perxele v porovnaní s placebom bola preukázaná po 18 týždňoch liečby ako u primárnych (UPDRS časti II + III skóre) tak aj u kľúčových sekundárnych (off-time) konečných účinností.


Účinnosť a znášanlivosť náhleho prechodu z tabliet pramipexolu na Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním v rovnakej dennej dávke sa hodnotili v dvojito zaslepenej klinickej štúdii u pacientov so skorou Parkinsonovou chorobou.


U 87 zo 103 pacientov, ktorí prešli na Perxele tablety s predĺženým uvoľňovaním, bola zachovaná účinnosť. Z týchto 87 pacientov 82,8% nezmenilo svoju dávku, 13,8% ju zvýšilo a 3,4% znížilo svoju dávku.


U polovice zo 16 pacientov, ktorí nespĺňali kritériá pre trvalé účinnosti na UPDRS časť II + III skóre, zmena z východiskových hodnôt nebola považovaná za klinicky relevantnú.


Iba u jedného pacienta, ktorý prešiel na tablety pramipexolu s predĺženým uvoľňovaním, došlo k nežiaducemu účinku súvisiacemu s liekom, ktorý viedol k ukončeniu liečby.


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Perxele s ohľadom na všetky vekové podskupiny pediatrickej populácie s Parkinsonovou chorobou (pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pramipexol sa po perorálnom podaní úplne absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť je vyššia ako 90%.


V fáze I štúdie, kde boli tablety pramipexolu s okamžitým uvoľňovaním a s predĺženým uvoľňovaním posudzované nalačno, minimálne a maximálne plazmatické koncentrácie (cmin, cmax) a expozícia (AUC) rovnakej dennej dávky Perxele tabliet s predĺženým uvoľňovaním podávanej raz denne a Perxele tabliet podávaných trikrát denne boli rovnocenné.


Podávanie tabliet Perxele s predĺženým uvoľňovaním raz denne spôsobuje menej časté výkyvy plazmatickej koncentrácie pramipexolu v priebehu 24 hodín v porovnaní s tabletami pramipexolu s okamžitým uvoľňovaním podávanými trikrát denne.


Maximálne plazmatické koncentrácie sa vyskytujú asi 6 hodín po podaní Perxele tabliet s predĺženým uvoľňovaním podávanými jedenkrát denne. Rovnovážny stav expozície sa dosiahne najneskôr po 5 dňoch nepretržitého dávkovania.


Súčasné podávanie s jedlom nemá vo všeobecnosti žiadny vplyv na biologickú dostupnosť pramipexolu. Príjem po veľmi tučnom jedle indukuje zvýšenie maximálnej koncentrácie (cmax) asi o 24 % po podaní jednej dávky a asi o 20 % po niekoľkých podaniach dávky a meškanie asi 2 hodiny v čase do dosiahnutia maximálnej koncentrácie u zdravých dobrovoľníkov.


Celková expozícia (AUC) nebola ovplyvnená súčasným príjmom jedla. Zvýšenie cmaxsa nepovažuje za klinicky významné. V štúdiách Fázy III, ktoré stanovili bezpečnosť a účinnosť Perxele tabliet s predĺženým uvoľňovaním, boli pacienti poučení, aby študované lieky užili bez ohľadu na príjem jedla.


Zatiaľ čo telesná hmotnosť nemá vplyv na AUC, zistil sa jej vplyv na distribučný objem a tým aj maximálnu koncentráciu cmax. Zmenšenie telesnej hmotnosti o 30 kg vedie k zvýšeniu cmaxo 45 %. Avšak v štúdiách Fázy III u pacientov s Parkinsonovou chorobou nebol zistený žiadny klinicky významný vplyv telesnej hmotnosti na terapeutický účinok a toleranciu Perxele tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Pramipexol vykazuje lineárnu kinetiku a malé rozdiely plazmatických hladín medzi jednotlivými pacientmi.


Distribúcia

U ľudí je väzba pramipexolu na bielkoviny veľmi nízka (<20%) a distribučný objem je rozsiahly (400 l). U potkanov sa pozorovali vysoké koncentrácie v mozgovom tkanive (približne 8-násobok v porovnaní s koncentráciami v plazme).


Biotransformácia

Pramipexol sa u ľudí metabolizuje len v malom rozsahu.


Eliminácia

Hlavnou cestou vylučovania je renálna exkrécia nezmeneného pramipexolu. Približne 90% 14C-označenej dávky sa vylúčilo obličkami a menej ako 2% sa nachádzalo v stolici. Celkový klírens pramipexolu je približne 500 ml/min a renálny klírens je približne 400 ml/min. Eliminačný polčas (t½) kolíše od 8 hodín u mladých pacientov do 12 hodín u starších pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity po opakovanom podaní preukázali, že pramipexol má vplyv prevažne na funkcie CNS a ženský reprodukčný systém, pravdepodobne v dôsledku zvýšeného farmakodynamického účinku pramipexolu.


U miniprasiat bolo zaznamenané zníženie diastolického a systolického tlaku a pokles tepovej frekvencie, u opíc sa zaznamenal sklon k hypotenznému účinku.


U potkanov a králikov boli zistené možné účinky pramipexolu na reprodukčnú funkciu. Pramipexol nebol u potkanov a králikov teratogénny, ale u potkanov bol embryotoxický pri dávkach toxických pre matku. V dôsledku výberu živočíšnych druhov a obmedzenia sledovaných parametrov neboli nežiaduce účinky pramipexolu na graviditu a mužskú fertilitu úplne objasnené.


U potkanov sa pozorovalo oneskorenie pohlavného vývoja (t.j. oddelenie predkožky a otvorenie pošvy). Relevantnosť týchto zistení pre ľudí nie je známa.


Pramipexol nebol genotoxický. V štúdii karcinogenity sa u samcov potkanov rozvinula hyperplázia Leydigových buniek a adenómy, ktoré sa vysvetľujú inhibičným účinkom pramipexolu na prolaktín. Tento nález nie je pre človeka klinicky relevantný. Tá istá štúdia tiež preukázala, že pri dávkach pramipexolu 2 mg/kg a vyšších (vo forme soli) sa u albínskych potkanov pozorovala degenerácia sietnice. Tento posledný nález sa však nepozoroval u pigmentovaných potkanov, ako ani pri dvojročnej štúdii karcinogenity u albínskych myší či iných sledovaných živočíšnych druhov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


hypromelóza

bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý

magnéziumstearát

bezvodý koloidný oxid kremičitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA-Al/PVC/Al blistre s 10, 30 a 100 tabletami s predĺženým uvoľňovaním


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Perxele 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 27/0224/14-S

Perxele 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 27/0225/14-S

Perxele 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 27/0226/14-S

Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 27/0227/14-S

Perxele 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 27/0228/14-S

Perxele 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 27/0229/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu na kontrolu liečiv http://www.sukl.sk.12Perxele 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním