+ ipil.sk

PetnidanPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene ev.č.: 2012/06866-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Petnidan, 250 mg kapsuly

etosuximid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Petnidan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Petnidan

3. Ako užívať Petnidan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Petnidan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Petnidan a na čo sa používa


Etosuximid, liečivo v lieku Petnidan, patrí do skupiny liekov nazývaných antiepileptiká, ktoré sa používajú na kontrolu epileptických záchvatov.


Petnidan sa používa na liečbu nasledovných stavov:

 • pyknoleptické absencie, tiež komplexné a atypické absencie (epileptické záchvaty charakterizované chvíľkovými stratami vedomia).

Upozornenie: Na predchádzanie generalizovaných záchvatov, ktoré sa často vyskytujú pri komplexných a atypických absenciách, sa etosuximid môže kombinovať s antikonvulzívami (liekmi na liečenie epileptických záchvatov), účinnými pri tomto type záchvatov (napr. primidón, fenobarbital). Len pri epilepsiách v detskom veku s pyknoleptickými absenciami je možné upustiť od dodatočného cieleného predchádzania záchvatov typu grand mal (veľký záchvat). (Z obavy možného vzniku veľkého záchvatu po epileptickom záchvate sa dáva preventívna liečba.)

 • myoklonicko-astatický petit mal ( zvláštna forma malého záchvatu),

 • myoklonické záchvaty mladistvých (impulzívny petit mal = impulzívny malý záchvat).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Petnidan


Neužívajte Petnidan


 • ak ste alergický na etosuximid, iné sukcinimidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Petnidan, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


 • ak máte alebo ste mali psychiatrické ochorenie, pretože v takom prípade ste vystavený zvýšenému riziku psychických nežiaducich účinkov (paranoidno-halucinatórne príznaky, úzkostné stavy, nepokoj, ktorý môže byť spojený so stavmi charakterizovanými ako neúčelná agresivita) (pozri časť 4 "Možné vedľajšie účinky")


Petnidan môže tiež spôsobovať (pozri časť 4 "Možné vedľajšie účinky")

 • nekontrolované pohyby (dyskinéza). Pri výskyte týchto pohybov je nevyhnutné vysadenie etosuximidu; prípadne je okrem toho možné intravenózne (vnútrožilové) podanie difenhydramínu.

 • príznaky ako horúčka, bolesti hrdla alebo krvácanie (indikujúce možné poškodenie kostnej drene). Na zachytenie možného poškodenia kostnej drene sa odporúčajú pravidelné kontroly krvného obrazu najmä v počiatočnej fáze, ako aj počas dlhodobej liečby (zo začiatku jedenkrát mesačne, po 1 roku liečby každých 6 mesiacov). Pri poklese celkového počtu bielych krviniek pod 3500/mm3 alebo pri podiele granulocytov (biele krvinky so zrniečkami) menšom ako 25%, sa odporúča zníženie dávky alebo vysadenie liečby.

 • U pacientov predovšetkým s psychiatrickým ochorením v anamnéze (v predchorobí), sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky (paranoidno-halucinatórne príznaky, stavy zvýšeného napätia a strachu, ktoré môžu byť v spojení so stavmi, charakterizovanými ako neúčelná agresivita). V tejto skupine pacientov je potrebná pri nasadzovaní etosuximidu mimoriadna opatrnosť.

 • ďalšie vedľajšie účinky nezávislé od dávky, napríklad alergické kožné reakcie alebo lupus erythematodes (systémové choroby spojiva). Pri výskyte nežiaducich, od dávky nezávislých, účinkov sa odporúča vysadenie lieku Petnidan. Pri opakovanom nasadení lieku je potrebné počítať s ich opätovným výskytom.


Ak sa na vás vzťahuje ktorékoľvek z vyššie uvedeného, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov závislých od dávky sa dá znížiť opatrným dávkovaním (liečbu začať nízkymi dávkami, dávkovanie zvyšovať pomaly) a užívaním lieku počas jedla alebo po jedle.


Prechod z iného antiepileptika na Petnidanmá byť postupný, podobne postupné má byť aj ukončenie liečby liekom Petnidan.


U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami akým je etosuximid sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Iné lieky a Petnidan

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či právebudete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky lieku sa môžu navzájom ovplyvňovať s účinkami iných súbežne užívaných liekov.

Je nevyhnutné vyhýbať sa súčasnému užívaniu etosuximidu (účinná látka lieku) a liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém, alkoholu alebo liekov a liečiv, ktoré môžu vyvolať kŕče.

Etosuximid spravidla mení koncentráciu v krvi iných antiepileptík ako primidónu, fenobarbitalu a fenytoínu. Ojedinele sa však opisovalo aj zvýšenie koncentrácie fenytoínu v krvi pri súčasnom podávaní etosuximidu. Pri súčasnom podávaní karbamazepínu sa zvýši vylučovanie etosuximidu. Kyselina valproová môže tiež u väčšiny pacientov zvýšiť koncentráciu v krvi etosuximidu.


Petnidan a alkohol


sa vyhnúť súčasnému užívaniu alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo


Ženy, ktoré počas užívania lieku Petnidan otehotnejú, plánujú otehotnieť, alebo ženy, u ktorých nemožno otehotnenie vylúčiť, a tiež aj tehotné ženy sa majú bezpodmienečne poradiť so svojím lekárom.

Predovšetkým medzi 20. až 40. dňom tehotnosti sa má liečba prehodnotiť, dávkovanie sa má prispôsobiť zmenenej situácii a udržiavať pokiaľ možno na čo najnižšej úrovni.

V tomto období sa etosuximid nemá kombinovať s inými antiepileptikami alebo inými liekmi. Pri podávaní tohto lieku v období tehotenstva sa odporúča v poslednom mesiaci súčasné užívanie vitamínu K1 (podávanie vitamínu K1vo forme kapsúl alebo kvapiek).


Dojčenie


Etosuximid prechádza placentou a vylučuje sa aj do materského mlieka. Je na zvážení ošetrujúceho lekára, či riziko nežiaducich účinkov pre dojča, neprevyšuje prospešnosť podávania lieku matke.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Aj pri správnom užívaní môže liek Petnidan nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie. Platí to vo zvýšenej miere pri spolupôsobení alkoholu.

Preto sa má upustiť od vedenia vozidiel, obsluhy strojov alebo od iných nebezpečných činností, prinajmenšom počas fázy nastavovania liečby. V každom jednotlivom prípade však rozhoduje ošetrujúci lekár, pri zohľadnení individuálnych reakcií a príslušného dávkovania.


3. Ako užívať Petnidan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajné dávky sú nasledovné:

Liečba sa začína nízkymi dávkami s ich pomalým zvyšovaním.

U detí i dospelých liečba začína celkovou dennou dávkou 5-10 mg/kg telesnej hmotnosti.

S odstupom 4 až 7 dní (pri zohľadnení dosiahnutia stavu vyrovnanej koncentrácie: 8-10 dní) sa môže celková denná dávka zvýšiť o 5 mg/kg telesnej hmotnosti. Ako udržiavacia denná dávka je vo všeobecnosti dostatočná u detí 20 mg/kg telesnej hmotnosti a pre dospelých 15 mg/kg telesnej hmotnosti. Celková denná dávka by nemala prekročiť u detí 40 mg/kg telesnej hmotnosti a u dospelých 30 mg/kg telesnej hmotnosti.

Pokiaľ lekár neurčí inak, platí nasledovné odporúčanie pre dávkovanie:


Celková denná dávka (kapsuly)


Časový plán

Deti*

6 - 9 rokov

ráno / večer

Deti od 9 rokov dospelí

ráno / večer

Priemerná iniciálna dávka


1.- 3.deň


1 1


1 14.- 7.deň

1 1-2

1 22. týždeň


1 2

2 23. týždeň

1-2 2

2 3od 4. týždňa

2 2

3 3Priemerná

udržiavacia dávka


2 - 4 kapsuly4 - 8 kapsúl

* Dojčatá a malé deti by sa mali liečiť vhodnými liekovými formami etosuximidu.


Podľa frekvencie záchvatov alebo znášanlivosti sa možno odchýliť od uvedenej schémy a počiatočnú dávku je možné zvýšiť resp. čas liečenia skrátiť alebo predĺžiť.


Spôsob užívania

Petnidansa môže podávať v jednej dennej dávke alebo sa môže rozdeliť na 2-3 jednotlivé dávky, užívať sa môže počas jedla alebo po jedle.


Dĺžka užívania

Antiepileptická liečba je v podstate liečbou dlhodobou. O nastavení, dĺžke liečby a vysadení etosuximidu má rozhodovať odborný lekár (neurológ, neuropediater).


Ak užijete viac lieku Petnidan, ako máte


Ak náhodou užijete dvojnásobnú dávku lieku Petnidan, nebude to mať účinok na ďalšie užívanie, t.j. mali by ste pokračovať v užívaní lieku Petnidan ako vám predpísal lekár.

Ak užijete podstatne väčšiu dávku ako je vaša normálna dávka, môžete zažiť niektoré z príznakov uvedených v časti o nežiaducich účinkoch vo výraznejšej forme, napríklad únavu, letargiu, depresívnu náladu, podráždenosť alebo nepokoj. Ak sa u vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov, vyhľadajte, prosím, najbližšieho lekára a ak je to možné, vezmite si so sebou svoj liek a túto písomnú informáciu pre používateľa!


Ak zabudnete užiť Petnidan


Ak zabudnete užiť jednu dávku, jednoducho pokračujte v užívaní vášho lieku podľa predpisu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Majte, prosím, na pamäti, že Petnidan môže pôsobiť bezpečne a účinne len ak ho užívate pravidelne.


Ak prestanete užívať Petnidan


Nikdy nemeňte dávku bez toho, aby ste sa o tom poradili s lekárom. Nevysadzujte liečbu bez toho, aby ste sa o tom najprv porozprávali s Vaším lekárom. Inak ohrozujete úspech liečby a môžu sa vám vrátiť záchvaty.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu sa prejaviť najviac u 1 z 10 pacientov)až veľmi časté (môžu sa prejaviť u viac ako 1 z 10 pacientov) vedľajšie účinky

 • čkanie

 • nevoľnosť, vracanie

 • bolesti brucha


Menej časté vedľajšie účinky(môžu sa prejaviť najviac u 1 zo 100 pacientov)

 • abstinenčné príznaky z vysadenia liečby

 • letargia (ľahostajnosť)


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu sa prejaviť najviac u 1z 1 000 pacientov)

 • nízky počet bielych krviniek (leukopénia)

 • vážny nedostatok určitých bielych krviniek (agranulocytóza)

 • strata chuti do jedla, úbytok hmotnosti

 • poruchy spánku

 • úzkosť

 • výrazné bolesti hlavy

 • zhoršená koordinácia pohybov (ataxia)

 • hnačka, zápcha

 • lupus erythematodes (ochorenie imunitného systému spôsobujúce bolesti kĺbov, vyrážky a horúčku) s rozličným stupňom prejavov


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu sa prejaviť najviac u 1 z 10 000 pacientov)

 • paranoidno-halucinatórny jav (nezmyselné podozrenia spolu s vnímaním vecí, ktoré tam v skutočnosti nie sú), ktorý sa rozvinie v priebehu dní alebo týždňov


Vedľajšie účinky neznámej frekvencie(frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov)

 • pokles počtu všetkých krviniek (aplastická anémia, pancytopénia)

 • nízky počet určitého typu bielych krviniek (eozinofília)

 • dyskinéza (nekontrolované pohyby), ktorá sa rozvinie v priebehu prvých 12 hodín liečby, ktorá však ustúpi po vysadení etosuximidu alebo podaní difenhydramínu

 • alergické kožné reakcie, napríklad vyrážka (exantém), alebo ťažšie generalizované formy (zasahujúce celý povrch tela) ako Stevensov-Johnsonov syndróm (ťažká reakcia s tvorbou pľuzgierov na koži a slizniciach)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Petnidan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obalu.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Petnidan obsahuje


 • Liečivo je etosuximid. 1 kapsula obsahuje 250 mg etosuximidu.

 • Ďalšie zložky sú makrogol 300, čistená voda

Kapsula:želatína, glycerol 85%, oxid titaničitý (E171), anidrisorb 85/70 {anidrisorb 85/70 zloženie: manitol, sorbitan, sorbitol, vyššie polyoly}, žltý oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Petnidan a obsah balenia


Petnidan kapsuly sú želatínové kapsuly vajcovitého tvaru, farby slonovej kosti, nepriesvitné.


Balenie: 50, 100 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


DESITIN Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Spolková republika Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.

6Petnidan

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene ev.č.: 2012/06866-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Petnidan

250 mg kapsuly


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


1 kapsula obsahuje 250 mg etosuximidu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Kapsula

Želatínové kapsuly vajcovitého tvaru, farby slonovej kosti, nepriesvitné.

Obsah kapsuly je tekutina číra, bezfarebná, konzistencia sirupu.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


 • pyknoleptické absencie, tiež komplexné a atypické absencie

Poznámka:

K prevencii záchvatov grand mal, ktoré sa často vyskytujú pri komplexných a atypických absenciách, sa etosuximid môže kombinovať s ďalšími antikonvulzívami, účinnými u tohoto typu záchvatov (napr. s primidónom alebo fenobarbitalom). Len pri pyknoleptických absenciách v školskom veku je možné upustiť od prídavnej profylaktickej liečby záchvatov grand mal.

 • myoklonicko-astatický petit mal

 • myoklonické záchvaty mladistvých ( impulzívny petit mal)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie etosuximidu sa riadi podľa klinického obrazu, individuálnej odpovede a znášanlivosti lieku. Liečba sa nasadzuje postupne, v stúpajúcich dávkach. U detí aj u dospelých sa liečba začína celkovou dennou dávkou 5 - 10 mg etosuximidu/kg telesnej hmotnosti. V odstupe 4 - 7 dní (v závislosti od dosiahnutia rovnovážneho stavu: 8 -10 dní) sa môže denná dávka zvýšiť o 5 mg etosuximidu na kg telesnej hmotnosti. Ako udržiavaciu dávku je obvykle postačujúce deťom podávať 20 mg/kg telesnej hmotnosti a dospelým 15 mg/kg telesnej hmotnosti. Nemá sa prekročiť celková denná dávka 40 mg/kg telesnej hmotnosti u detí, a 30 mg/kg telesnej hmotnosti u dospelých. Pokiaľ nebolo dávkovaniestanovené podľa individuálnej potreby pacienta, možno všeobecne odporučiť pre pacientov doteraz neliečených nasledovné dávkovanie:


Priemerná denná dávka v mg rozdelená do 2 dávok (ráno a večer )


Časový plán

Deti 6 - 9 rokov


Staršie než 9 rokov a dospelí

1.- 3.deň

250

250

250

250

4.- 7.deň

250

375

250

500

2. týždeň

250

500

500

500

3. týždeň

375

500

500

750

od 4. týždňa

500

500

750

750


priemerná udržiavacia dávka (mg)


500 – 1000


1000 - 2000


Deťom vo veku 0-6 rokov a tým, ktoré nedokážu prehltnúť kapsuly, by sa mal podávať etosuximid vo forme perorálnej kvapaliny. V súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšok týkajúce sa užívania etosuximidu u pediatrickej populácie sú popísané v časti 5.1


Etosuximid je dialyzovateľný. Pacienti na hemodialýze preto potrebujú dodatočnú dávku alebo zmenený plán dávkovania. Počas štyroch hodín dialýzy sa odstráni 39 až 52 % podanej dávky.


Spôsob podávania

Dennú dávku možno podať v jednej dávke (1x denne), alebo po rozdelení do 2 - 3 jednotlivých dávok. Petnidan sa podáva počas jedla alebo po jedle, prípadne je možné ho primiešať do mliečnej kaše. Dojčatá a malé deti majú byť prednostne liečené liekom Petnidan Saft.


Dĺžka podávania

Antiepileptická liečba je zásadne dlhodobá. O jej zmene, trvaní a ukončení rozhoduje v každom jednotlivom prípade odborný lekár (neurológ, detský neurológ). Obvykle možno uvažovať o redukcii dávok a prípadnom vysadení liečby najskôr po 2 - 3 ročnom bezzáchvatovom období.

Vysadenie sa realizuje postupne, znižovaním dávok v priebehu 1 - 2 rokov. Deti môžu z dávky na kg telesnej hmotnosti „vyrásť“ pokiaľ sa ich EEG nález nezhoršuje.

4.3 Kontraindikácie


Petnidan je absolútne kontraindikovaný pri už známej precitlivenosti na liečivo etosuximid, na iné sukcinimidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výskyte reverzibilných nežiaducich účinkov, nezávislých od dávky, je indikované vysadenie lieku Petnidan. Pri opakovanom nasadení lieku treba počítať so znovuobjavením sa príznakov.

Väčšinu prejavov nežiaducich účinkov závislých od dávky, možno zmierniť presným dávkovaním (opatrným zvyšovaním dávky na začiatku liečby) a podávaním lieku pri jedle alebo po ňom (pozri tiež časť 4.8).


Pri výskyte dyskinéz je vysadenie lieku Petnidannevyhnutné, a je ďalej vhodné podanie difenhydramínu.


U pacientov s psychiatrickými poruchami v anamnéze sa môžu vyskytnúť nežiaduce psychické účinky, ako paranoidno-halucinatorné (stavy, keď pacient vníma vnemy, ktoré nezodpovedajú skutočnosti) symptómy, úzkostné stavy, agitovanosť, preto je pri podávaní lieku Petnidan v tejto skupine pacientov na mieste zvláštna opatrnosť. Je tiež potrebné venovať pozornosť klinickým príznakom poškodenia kostnej drene (horúčky, angíny, hemorágia). K zachyteniu možného poškodenia kostnej drene sú potrebné pravidelné kontroly krvného obrazu (zo začiatku 1krát mesačne, po 12 mesačnej liečbe v polročných intervaloch). Pri poklese počtu leukocytov pod 3500/mm3, alebo podielu granulocytov pod 25 %, je potrebné znížiť dávku, alebo liek vysadiť (pozri tiež časť 4.8).


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u etosuximidu.

Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.

4.5 Liekové a iné interakcie


Treba sa zvlášť vyvarovať súčasného podávania etosuximidu a liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém, alkoholu alebo iných látok vyvolávajúcich kŕče.

Etosuximid spravidla neovplyvňuje plazmatickú koncentráciu iných antiepileptík, ako primidón, phenobarbital a fenytoín, pretože etosuximid nie je induktorom enzýmov. Ojedinele ale bol pozorovaný vzostup plazmatickej koncentrácie fenytoínu pri súčasnom podávaní etosuximidu.

Pri súčasnom podávaní karbamazepínu sa zvyšuje plazmatická klírens etosuximidu.

Valproová kyselina môže u značnej časti pacientov zvýšiť plazmatickú hladinu etosuximidu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Pred uvažovanou koncepciou je vždy odporúčané u všetkých epileptičiek genetické poradenstvo. Počas gravidity, najmä v prvých troch mesiacoch, každé užívanie liekov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo. Odmietnutie potrebnej antiepileptickej terapie môže však znamenať väčšie zdravotné riziko pre matku a plod. Počas gravidity treba starostlivo zvážiť liečebný efekt oproti možnému riziku. Tehotným epileptičkám by zásadne nemala byť odopieraná optimálna liečba liekom Petnidan ktorá záchvaty plne kontroluje.


Doteraz neboli opísané špecifické embryopathie u detí matiek pri monoterapii etosuximidom. Napriek tomu je na mieste, zvlášť medzi 20 – 40 dňom tehotenstva, udržiavať pokiaľ možno čo najnižšie dávky etosuximidu, rovnako tak v priebehu dojčenia, pretože etosuximid prechádza placentou aj do materského mlieka. Ženy ktoré plánujú otehotnieť, rovnako ako ženy, u ktorých nie je tehotenstvo vylúčené, alebo pacientky na začiatku tehotenstva, by sa mali vždy čo najskôr poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom. Pri podávaní etosuximidu v tehotenstve je vhodné profylaktické podávanie perorálneho vitamínu K1 v poslednom mesiaci.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na začiatku liečby, pri podávaní vyšších dávok a pri kombinácii s liekmi ovplyvňujúcimi centrálnu nervovú sústavu môžu byť reakčné schopnosti ovplyvnené natoľko, že sa zhoršujú schopnosti vedenia motorových vozidiel alebo obsluhy strojov. To platí tiež pri užívaní lieku Petnidanpri súčasnom požívaní alkoholu.

Preto je na mieste obmedziť riadenie vozidiel, prácu pri obsluhe strojov alebo inú rizikovú činnosť u pacientov, užívajúcich liek Petnidan, prinajmenšom v začiatočnej fáze liečby. Konečné rozhodnutie prináleží ošetrujúcemu lekárovi s prihliadnutím na individuálne reakčné schopnosti a aktuálnu dávku lieku.

4.8 Nežiaduce účinky


Aj pri terapeutickom rozpätí dávok sú nežiaduce účinky pomerne časté a vyskytujú sa asi u 1/6 pacientov. Ide väčšinou o nevoľnosť, vracanie, čkanie a bolesti brucha.


Kategórie frekvencie výskytunežiaducich účinkov sú definované podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté (1/10)

časté (1/100 až 1/10)

menej časté (1/1 000 až 1/100)

zriedkavé (1/10 000 až 1/1 000)

veľmi zriedkavé (1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

leukopénia*, agranulocytóza*

Neznáme

aplastická anémia*, pancytopénia*, eozinofília*

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

nechutenstvo

Psychické poruchy

Menej časté

príznaky z vynechania

Zriedkavé

poruchy spánku, úzkosť

Veľmi zriedkavé

paranoidno-halucinatorné prejavy ktoré sa môžu rozvinúť v priebehu dní až týždňov

Poruchy nervového systému

Menej časté

letargia

Zriedkavé

výrazné bolesti hlavy, ataxia

Neznáme

dyskinéza**

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté až veľmi časté

čkanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté až veľmi časté

nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha

Zriedkavé

hnačka, zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

alergické kožné reakcie, napr. exantémy, ale tiež aj ťažšie generalizované formy, napr. Stevensov-Johnsonov syndróm*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

lupus erythematodes v rôznych podobách*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

úbytok hmotnosti


* Nežiaduce účinky vyskytujúce sa nezávislé od dávky (pozri tiež časť 4.4)

** V ojedinelých prípadoch boli hlásené dyskinézy na začiatku liečby už počas prvých 12 hodín, ktoré však po vysadení lieku Petnidan znovu ustúpili, resp. po podaní difenhydramínu rýchle vymizli(pozri tiež časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri zistení intoxikácie je potrebné myslieť na možnosť kombinovanej intoxikácie viacerými druhmi liekov, napr. v suicidálnom úmysle.


Príznaky intoxikácie

Petnidan je pomerne málo toxický. Pri predávkovaní sa prejavujú vo zvýšenej miere príznaky, uvedené pod nežiaducimi účinkami, ako únava, letargia, stavy mrzutosti a podráždenosti, niekedy tiež vzrušenosť. Pri podozrení na intoxikáciu sa odporúča v každom prípade stanovenie plazmatickej koncentrácie antiepileptika.


Terapie intoxikácie

Pri ťažšom predávkovaní sa odporúča najprv výplach žalúdka a potom podanie aktívneho uhlia, ďalej zaistenie intenzívnej starostlivosti, obehových a dychových funkcií. Špecifické antidotum nie je známe.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptiká, deriváty sukcinimidov

ATC kód: N03AD01


Etosuximid je antiepileptikum zo skupiny suxinimidov. Mechanizmus jeho účinku nie je ešte úplne objasnený; hlásený bol inhibičný účinok na odbúravanie GABA.

V dvojito zaslepenej, randomizovanej štúdii v trvaní 20 týždňov u 453 detí vo veku 2,5 až 13 rokov s novo diagnostikovanou detskou absenčnou epilepsiou, bola skúmaná účinnosť, znášanlivosť a neuropsychologické účinky etosuximidu, kyseliny valproovej a lamotrigínu ako monoterapie pri detskej absenčnej epilepsii. Pacienti liečení s etosuximidom alebo kyselinou valproovou mali vyššie miery nezlyhania (53 % resp. 58 %) než pacienti, ktorým bol podávaný lamotrigín (29 %; pomer pravdepodobností s etosuximidom vs. lamotrigínom, 2,66; 95 % interval spoľahlivosti [CI], 1,65 až 4,28; pomer pravdepodobností s kyselinou valproovou vs. lamotrigínom, 3,34; 95 % CI, 2,06 až 5,42; P<0,001 pre obe porovnania). Vo vopred špecifikovanej aj post hoc analýze viedol etosuximid k menšiemu množstvu účinkov na pozornosť v porovnaní s kyselinou valproovou (v týždni 16 a týždni 20, percento subjektov so skóre indexu spoľahlivosti 0,60 alebo vyšším v Conners' Continuous Performance Test (Connersovej skúška nepretržitého výkonu, CPT) bolo väčšie v skupine, ktorej bola podávaná kyselina valproová ako v skupine, ktorej bol podávaný etosuximid (49 % vs. 33 %; pomer pravdepodobností, 1,95; 95 % CI, 1,12 až 3,41; P=0,03) a v skupine, ktorej bol podávaný lamotrigín (49 % vs. 24 %; pomer pravdepodobností, 3,04; 95 % CI, 1,69 až 5,49; P<0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Etosuximid je po perorálnom podaní prakticky úplne absorbovaný. Po podaní 1g etosuximidu trom dobrovoľníkom boli po 1 - 4 hodinách namerané Cmaxhodnoty plazmatickej hladiny 18 až 24 g/ml.


U dospelých pri dlhodobej medikácii 15 mg/kg telesnej hmotnosti boli namerané koncentrácie v plazme cca 50 g/ml. Pri perorálnej dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti možno predpokladať denne plazmatickú koncentráciu cca 2 - 3 g/ml, u detí 1 - 2 g/ml.


8 - 10 dní od začiatku terapie možno počítať s nástupom rovnovážneho stavu. Napriek značným interindividuálnym rozdielom pri rovnakej perorálnej dávke sa ukazuje, že plazmatická koncentrácia je lineárne závislá od dávky.


Terapeutická plazmatická koncentrácia etosuximidu leží medzi hodnotami 40 až 100 g/ml. Plazmatická koncentrácia presahujúca 150 g/ml môže viesť už k toxickým príznakom.


Pediatrická populácia

Po jednorazovom podaní 500 mg etosuximidu u detí (7 - 8,5 roka, 12,9 - 24,4 kg telesnej hmotnosti) po 3 - 7 hodinách boli zistené Cmaxhodnoty 28,0 až 50,9 g/ml. Pri dlhodobej medikácii 20 mg/kg telesnej hmotnosti boli u detí namerané koncentrácie v plazme cca 50 g/ml, zatiaľ čo u dospelých postačuje na dosiahnutie tej istej plazmatickej koncentrácie nižšia dávka (cca 15 mg/kg telesnej hmotnosti). Pri perorálnej dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti denne u detí možno predpokladať plazmatickú koncentráciu 1 - 2 g/ml. Mladšie deti potrebujú o niečo vyššie dávky než staršie.


Distribúcia

Etosuximid sa neviaže na plazmatické bielkoviny. V likvore a v slinách sa etosuximid nachádza v rovnakej koncentrácii ako v plazme. Distribučný objem sa udáva v hodnote cca 0,7 l/kg telesnej hmotnosti. Etosuximid prechádza placentárnou bariérou.


Biotransformácia

Etosuximid je v najväčšej miere oxidatívne metabolizovaný v pečeni. Vzniká viacej metabolitov, predovšetkým dva diastereoméry 2-(1-hydroxyetyl)-2-metylsukcinimid a 2-etyl-2-metyl-3-hydroxysukcinimid. Oba metabolity sú pravdepodobne farmakologicky neaktívne.


Eliminácia

Len 10 – 20 % etosuximidu je vylúčených v nezmenenej forme močom. Hlavné metabolity etosuximidu, dva diastereoméry 2-(1-hydroxyetyl)-2-metylsukcinimid a 2-etyl-2-metyl-3-hydroxysukcinimid, sú vylučované čiastočne ako glukuronidové konjugáty v moči.

Po jednorazovej perorálnej dávke 13,1 až 18,0 mg etosuximidu/kg telesnej hmotnosti u 12 mužských dobrovoľníkov (20 – 23 ročných, 57,2 - 114,8 kg telesnej hmotnosti) sa plazmatický polčas eliminácie pohyboval medzi 38,3 - 66,6 hodín. Po jednorazovej dávke 500 mg etosuximidu (kapsuly) u 5 detí bol nameraný plazmatický polčas eliminácie od 25,7 do 35,9 hodín, pri tej istej dávke, podanej v roztoku 24,8 - 41,7 hodín.


Priestupnosť do materského mlieka

Etosuximid prechádza do materského mlieka, kde vzťah koncentrácie etosuximidu v materskom mlieku k plazmatickej koncentrácii je udávaný pomerom 0,94 0,06.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Plazmatické koncentrácie presahujúce hodnotu 150 µg/ml môžu viesť k toxickým účinkom. LD 50 u myší je 1400 - 1550 mg/kg telesnej hmotnosti.


Chronická toxicita

Šesťmesačná aplikácia dávok do 1200 mg/kg telesnej hmotnosti denne bola u myší dobre znášaná. Psy znášali viac než rok 12,5 - 50 mg/kg telesnej hmotnosti, aplikované 2x denne.


6. Farmaceutické údaje


6.1. Zoznam pomocných látok


Makrogol 300, čistená voda, (kapsula: želatína, glycerol 85 %, titanii dioxidum (E171) anidrisorb 85/70 ( zloženie: sorbitan, sorbitol, manitol, polyoly), žltý oxid železitý

(E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liekovka z polyetylénu s potrebným označením, skrutkový uzáver z polypropylénu, papierová škatuľka, písomná informácia pre požívateľa.

50 kapsúl

100 kapsúl


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


DESITIN Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Nemecko


8. Registračné číslo


21/0036/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.1.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26.3.2008


10. Dátum revízie textu


december 2014

8Petnidan