+ ipil.sk

PHARMATEX vaginálny krémPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene , ev. č. 2012/00387


Písomná informácia pre používateľky


PHARMATEXvaginálny krém

benzalkonii chloridum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal(povedala)váš lekáralebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky.


V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:

 1. Čo je Pharmatex vaginálny krém a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Pharmatex vaginálny krém

 3. Ako používať Pharmatex vaginálny krém

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Pharmatex vaginálny krém

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Pharmatex vaginálny krém a na čo sa používa


Pharmatex vaginálny krém je lokálna(miestna) antikoncepciaso spermicídnym účinkom (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (pôsobiacim na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom).

Pharmatex vaginálny krém účinkuje okamžite po aplikácii do pošvy a jeho antikoncepčný účinok pretrváva minimálne počas 10 hodín.

Pharmatex vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Jeho použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna antikoncepcia;

 • nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;

 • antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou;

 • antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku;

 • počas perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);

 • môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súčasnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Pharmatex vaginálny krém


Nepoužívajte Pharmatex vaginálny krém

 • ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak používate iné vaginálne podávané lieky

 • ak použijete mydlo


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekáraalebo lekárnika predtým, akozačnete používať Pharmatex vaginálny krém.


Iné lieky a Pharmatex vaginálny krém

Ak používate,alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovialebo lekárnikovi.


Súčasne s touto antikoncepciou sa nesmie používať žiaden iný vaginálny liek, lebo akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky Pharmatexu vaginálny krém. Ak používate iný vaginálny liek, musíte ho prestať používať skôr, akozačnete antikoncepciu s Pharmatexom vaginálny krém.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, akozačnete používať tento liek.


 1. Ako používať Pharmatex vaginálny krém


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebo lekárnika.


Pharmatex vaginálny krém aplikujte pred každým pohlavným stykom.

 1. Pripevnite aplikátor na tubu s vaginálnym krémom a naplňte ho po značku. Aplikátor plňte opatrne, aby sa v náplni nevytvorili vzduchové bubliny.

 2. Naplnený aplikátor snímte z tuby, vsuňte ho opatrne čo najhlbšie do pošvy a pomalým stláčaním piestu aplikátora vytlačte vaginálny krém hlboko do pošvy (vaginálny krém sa ľahšie aplikuje v polohe ležmo). Antikoncepčná ochrana je okamžitá a trvá minimálne 10 hodín.

 3. Pri opakovanom pohlavnom styku aplikujte ďalšiu dávku vaginálneho krému.


Spermicídny účinok tohto liekusa stráca pri akomkoľvek kontakte s mydlom:

 1. Hygiena vonkajších pohlavných orgánov po pohlavnom styku je možná iba bez použitia mydla. Musíte zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.

 2. S výplachom pošvy po pohlavnom styku je treba počkať najmenej 2 hodiny.

Používanie a súčasné podávanie iných vaginálnych prípravkov je zakázané z dôvodu možných interakcií.

 1. Z rovnakých dôvodov sa nesmú robiť výplachy pošvy pred pohlavným stykom.


Pharmatex vaginálny krém sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu cyklu.

Pred použitím sa dôkladne oboznámte s princípom tohto typu antikoncepcie. Pharmatex vaginálny krém sa nemá používať bez oboznámenia sa s informáciami uvedenými v písomnej informácii pre používateľky.


Pri zistení akýchkoľvek príznakov ochorenia pohlavných ciest (pocit pálenia v pošve, výtok) používanie Pharmatexu vaginálny krém okamžite prerušte a kontaktujte lekára.


Pharmatex vaginálny krém sa môže používať súčasne s kondómom.


Ak použijete viac Pharmatexu vaginálny krém, ako máte

Prípady predávkovania sú veľmi zriedkavé. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri precitlivenosti. Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekáraalebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pharmatex vaginálny krém je veľmi dobre tolerovaný.

V prípade precitlivenosti sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekáraalebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky.


 1. Ako uchovávať Pharmatex vaginálny krém


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte Pharmatex vaginálny krém po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pharmatex vaginálny krém obsahuje

Liečivo je benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid). V 100 g vaginálneho krému je 1,2 g benzalkóniumchloridu.

Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, makrogolpalmitostearát, levanduľová silica, čistená voda.


Ako vyzerá Pharmatex vaginálny krém a obsah balenia

Biely mastný krém s levanduľovou vôňou.

Balenie Pharmatex vaginálny krém obsahuje 1 tubu s obsahom 72 g vaginálneho krému a aplikátor.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Francúzsko


Výrobca:

Innotera Chouzy

Chouzy sur Cisse

Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


PharmDr. Alla Benčová

Björnsonova 8

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 749 405

E-mail: bencova@iq-med.sk


Táto písomná informácia pre používateľky bola aktualizovaná v júli 2012.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europe.eu


Obrázok:

mORtpp2IuALodjt3EEjPWN65k3NdxHZTk7dLF7d/TmsvOnHcePQLTNVcFctKVhIxANV4OFzvXReCY1g6b14+nU0K1I9zjvJrxrkHCC47yAq5TL9ln5rg42gDVyb30aM0cW1ov603b4Rnw1D/AKyT46vDMNSWPFWm4ovyQn0CqEUI2HiMiyjTjwtbQg5pqDgRmoiB4p17FwsfrG8ISxG7aN3ForVquajtKTmBFlzIz5reLoRud1BXZPL7Ko3J39lFayp5B5rNiralI3VViJga3oVqyK76a6GAG/lH99qgZveM0dNpbXs1Ev1j1dr8dRVwpJS54Q4ShYcHjiVZew8pp2ouiN4xacRmMbrj5rtxTopBRwXCMvBuc3emTR8lw42jfK+5v5oveaucak5+RZ9JVkLnnsV0I9d6AAAAwV2upxZnk+dQdSc8tqGM7DmhOFSzUSUp4yT466qvWHFN+bDMWvAc04hW8j+7J7kWvBDhiDnEsRoR70JGG/zm7jm4Vg04/eM1HE8A7lDd0qo4shrosNlqPmxtxdRVeZJOgmisxRNb1KvzaWbmtu680kpHjHe4fs5snD8BZ4+Kdffwj/j81qsFejTbmwVaWJecFZlb1O2HO2VuHnDeEHsNWnA5jlGStv8AOYNvVmsPq+Hdu6k2SNwLSM8zzzaDrTY24uNE2KNtGhAq0D83jyZpx0nfBMiZynGiZC3BopmyX7HfqCf+WT4/N8FcFeFdmLXAEHEFGWO+H/znGTOd4J+HQc5yqBlx5bR35vBEWTi04IDKGOYd4vCt8OD0AXqxZsRA1AUN1ce5YKhWHzapUstbi67qTpaXRtx6T+znyP7P/o6g/Wv+Pz0seKtIoUYsW+a7fmBBoQmSjHB3Qc7poBfiW8WIdfchfd84+Rxm83v6t2aK7SfpnPkXUPcTqGyjDhdu4/PhK3lRX+rPNFuNpXOzXhFzo6PPnNNFdO/sV0/4UHF1tp20VyY9puIr83fM7zQnSPNXONSVHEeTi7q4mR7tH/1qC9j3R181eUO9lXZT+BCuUU+x+q0ctcPs/qvLSfsfqvK/6f6ry38H6ryu70P1Xln4f1Xln4f1XlQ7FflY960MuI6qry419a/zA9pX+YO9ty8vP3jl/mLvacrsvJ65HLy/+o5eX/1HKny4feOXlw9sq7K/xleV0/7CtHKa/wDYqfKfxrx9fto+GJ/7FdNd6aLncFU34r+H7SqyjTvD0QJXfeLlkdbwqW/xNXKd7TVpF3tNVxk9oKxMCWHZVqug/EFSEWRutNK2/gW38C29jFt7GLb2MVbHuaq2K+pq8T+ELxP4QqmGvRZCp8nHsryT8C8mp1Rq/JK/9ZXkX9Jy8i/pOXkX9Jy8hp/1OWlkN31TldkP4HIVyH8Dl/lknYfyQbLkOgDW+Nytn/D7jzWuonOH+G6T9zXC5eSAdbl4KFnYSr4o/ZKyZ8t7rbaACl1dXu/2hfj/ACLlZr/5rgq14vRmu4lOCJV4p/8A03//xAAsEAEAAQIDBwUBAQEBAQEAAAABEQAhMUFRECBhcYGRoTCxwdHw4UDxUGBw/9oACAEBAAE/If8Adn/4ghGyeG9G62IwpZCVZVjSvTrViAdrPcz9C87Bn1ILoeCUYeoiBHCZoZJKzK9BCXHemNG9MVlNTgk2YA7ymKgOFIUESTZCyb7W5SkviVLBUIwKnvVP+GMV9jMWJ3CZfTcLHpSA60sBKZkqYRZTPdXFDAPQvCuB2SEhK5bl5xtstWCKhzKBEY1GOxpJ260bLLaKAZf+GEbgQeteeH+VJ2aDWGQKYVqCXMqV8W9x/wCRFcI1geP/AIXWVRMT6DPRkM5Uh7g/NByBZftoQQZ2pWVrs40nAFmyCkkWON6EZ/CxpLt1KiYucrRkhXupbKMy8KQsjhI96vpfPKi5lzWz6ougddLxNzT4FQzF1X4qZo8H4q+Jfq/agiYfzlRhJ6vtSHxLSOSOCN9qRiYmFWc8KmiZjY0DG5yUtwOIB9quAYJbQy7yqj0GU49qAW91/VSibK4RTGCoAxSLm7C1SyhiH3UCYtYpb81B8KCPmkCUFbBqTM6NrfvodtRIGO4j81jXHAAPvUtZNBRUOH8CKSGOBN/rNY2PngqCXBJUhtdJlX7vtR/JJSYTcBfVBb3lD4rBlpWveKxendRLdDg/qoZA1mdBZ0JUBbRzKiwmiH4H87CRkmi2enI7/wAqRcDhRjyGtU/V8Dlwo5Rv8BCW4emYKuKLYXaWcnuLfEemJhiawjHzNXlcB5p2nKsWmeKsYWwu4Yf4IJn0InbBERbSrk3uWoACaAoNBDoUyhXVFOKTmKk7joFS89TUHCzj9FSRJwJQkPQKnChyGVh99KFrWxSmh4eip81aj9HOkw269MgzeNSv8Hu9BrOeb6aNrG5Rrt7I9O2kWLSWoP4Tn72kCQgNJaxGWfT/AMYV93mrHj3qdo+0YeY2hZST1ypzgW916FvIXb5+maiRZHKgs15fEpZwBQplTwpUyXcLk4bHO3qqMwQzwKWWWk/Ek8fGwJkBq1j8lyTWKonQpPf0mxU7cOv+oIA5HIphJkT2eIoIS7NzAWPl67TPNVMZbvlffcLVcSLE1xx9NsgYdynZdhI5z9ekkcgnq38TsHxtOR4h+KQghOcLeahpCBdHgbJR4tRyFUO3rkAC7kZx/wAMUBbz3MDN8daNhUrNM6OQEDIKw2aOfpqFrWff6FymGOw9MmCXBajQAbzl/vpABii5BHz4qPY2oWhODSB3KQAKuRRxA0dIaCSDIcf/ABg3UBx1PudqNZYl8XSe+5f+u1a//r6AmZh7+4vPDfhhZPZfdX1ItuIn2+lAbYhOLf2ip8kC4QSeYpBISgDA/wDHB3OxRTJyhtVpyS8uBHuHc0f/AGUv3Gy1mLdA9CZZL/L9NseU/el62oc3+ekg0n5O1BJu5yEL59v/ACeBg+HtOwZYhnm3fM7kXBLupt/g9/Qzmdx/ifTnl4Bov4Zx4zb59G22CdYJp8RKWtY2Tnd8/wCVJIaBgP8AHxc+1SVGLppLFAAGBuYXm+JxIokNG+hbg/19Rh+bo+iiXKeHzWCcHqxQAQYf+S8NZZc0UcpMvCjB7xulxJ66jktN+HCsEwXpmroH7JahM/mXosFsAcoD3aNSQK7gncnqlPgy6P8Awc90SwH5IPy1qmfmh3UWNJh9PRYcIO9tC3QQ2YB0L+ZoTEWIM5i/x6KW2Cep9qKkuGjptAWgGU0TmZXQx8T/AOMk4MdwsPihJDNlyH3umEYvtUpHT0IgYIQ7oQxiovjuiC/EqFcYnGnDxHo4J0x0t8UekHp/U7Ylb/b/AODrTBwaur+D3/8AGwNw9u9gggoFS15/fMflUlszM93eGW3MTDvpS8SxNVohYHE4W9A1iSJ5E0iLFZax0w8Cqx52i/kYcz7e1KfjuTl2j1ZQFwGJfVSidkb934isVHP7qksalzS08nF7NZ7CWxxjB8US15B/jR8wV2j4ppqB/tPxuuTo6RDn9W/icqRmpLrePnezHiwbkJpRDxfzViZFEibF3weis8kAji38TSxaTE4XdsNxl3Nfp6UpJSVeTQAAYHqX2X8jKppuRluAZFYObwQ3eU/RWjPLRBn7RdFuLSS2LXh5+6j+ShddaxT40Ce3OnbmE4cP8TRzBJ4i/wAqbcHejuhTMZx2qMGf1N9uM1mOTvBlSMNwX43D29D3pmMDYzb/AB59HDE5AhfFSuos3rtdG+jNlnT6rGY+Y7eqaMIwRx/EdK45JdzV+4Xjcp0qwvYp5AkLOE6GFHNHEhV6FWIgAcg1KOVxgIy61CIqnOcRyalRYxmtHZhq+kkg5v5buHZw0CM+xsxLlcaLPk3J2MbHaiTriJ032xUi2MHu7w7JnHbfMHhq5U4ZEq5tN82F/kej5kXZj2WiduMp12KCS+MsKwpKeE1rC5rq7mIQ9qnfslNk1gmr6hTOq0JMkRWCBBNArpGLc/2lCCcmbqxw+atjcxjzWKvBIzEk0pYsLZGbVulYuTD8VlgziyMW0xrLfePy40LE0oqHGifXhhiTtTZJ0l7TgIPvO48awsLXYRzh/m+oToUFggj3UsxRKX26cBNA28ninLHG8IMuvpTLo/mulF2bAlbwOJAe7QRzBuLPt77YJncUMXeMVD0iZ+KSMEsSk80yzF8miYCCWFOnAgqCZWlhOnUooXBpxXeheoX6KJR0nOg+IOAZP7KkBZLOQCftqYBAalReK6c3XWsEqwXPIeHo/wCAUQoDmVB/hibeKRZyRDCFxenluTZyUU7OehviKOEU4dpBEccN0oM7V5gFWkbxEaGR2rT6cIiz9r6SR0xXhefimfMwYtzZbXVc19VzhHgb2NKCTChDlu4fSQ5pfE7I5ycOWKWsY4oGE40JF4wleFT3KUMtxjDPPCm+qUWLpgU4VloIrd4jxhjV/wCJC6MUl4e4HxQDsU8kmsgZw9eAMg8AD2isUgqCAmDtCAkTHSoXLFXUv9b8sGNTYWAOj3j0LFIp4WIdf2NGvEl6DGgBBgel/wBHnT4m7S0XKxnCUZo12Q/voECFygk6bgMEiQ1LhLyczJ7UIuTTOK58nSg5lwtTJxnSMumwysN5NlP5q9cvXCz/ACjbkEdYyoAZJAe0VhmEckmr/DiXmf5VwXZrXo+KYNdF8jz+j1BncLQLof6Nk3vuh/I2kUwNqwnd6C5sQ2bjJJ5VKxbY7oYtm5HepNTJxqwa7hfJPnr6chvd1/y6Tsjj4Oe1CtkC2a2gdZVkmw3MHGpguAcHF9u9FJTBnQee5dtuhqwXk+9Xk2RzPsorgwGZVzDXdN+3ShhDtkpU5RW6TEezssEAWMev7GoGYhHYCkjQwXoc6vrti5ZUoW798WaYhM7+vLMAOFYnXfMayAo8EY/OG1wp4Gv0331yqdwxlLO4bkAHGrpOOziMUen09+VJPf8AKOvqMszL2UCQo0HFouE0ScEeiggzHzRswrGsKKgSa0EGtT4lStXNRmudGxgxorjkPxtRgBCOdXMN8ZmnSkvY4AmOiFA8VmZl1waucq6iVN4mZhQUoiLpiUcQulyt5io1WGTEIp4nQ3SQmrpLzxLWmGCzHHSKObBwcv4/wBBAnzOyUfxLrPmdrjBPCgJ8CcePoMOgBYm78xXEBBv9ja1EgUYBqZEWPTXo+qcYj8tRSqXh5zuJGkgWNaQRAxJqeaX+tvnGXOhARkcE3S5BB0UPmK/R0VI3JwUEGBkaD4mlP0LlY+9DJNWjcSdjdmrX4ult8mx9LnuBSEyEm1WmVwf0p7uNKEkVyTSyoS3YKhWvmoCl4Uq1e1TNK0I0486TAuQxGhlssEZhD3qSwAZBmKsFVCL1rcL340L6zeCMfPvV6yPIfn/AaAYZgm2D7z02TUyoc02OFRpZJK8X8999wr8zVWC15ISodlkdk0dHaUMs8+Bxqay4GjQqBDQmJivzt23Z8kjZC8POgEadEdxegMcgKzpl0+6TCbvRZPEbqQM580Qct8SggFEsSKHMpyoSR0oTQLaZSYb15NjFQJPTjU7QNAmwYfS93G5Lyaoheel6SDisQjp70bGpGA2mHWO1CRNacx4x/wDVpyrvsDUtgg+J81JqQkZr9bUCIYozKQ0Ih6u31V4ZVzUzKGSfTVncRywoXSaR1iMNTfNsaFc87CwVBCwWnS637T0DBiItdW2B0DfzZ1c0HLY4zQyBnrSz/NONcQID8BRY3JDFLGRyOPH8RdkSOg7OKjdWb1Fgw+BuwT8UORHzVuCUccno32zXY3iyJTJVbHqP3CkCkyYFE8DYoY1jtzjoNHYKiVKGEahmGhaIk257caWLB7etw6YdKYFTluabdIo39JNhGLrecaixCYiFKBeEZ6Iv3UttrJr/AAaBpDHD6OQoMT0AqUNECuO9ygqACDKQY81NbL6VZ9OUWJ3dTlEYM3KG+WWNT6DtttpngZW8+hM/ipky3rhAyt9Hc4qQ4DV4VhkGUROruN1kkRw/ikzrpVurTYG1Y0W6L99nDiHvXKp8bovU+Ex8zRcSAOYk9to8Yfl7Y96JWAnft5qBKKjHao9sOFG2CJm3JPvaXaYDKP3UTHStpGNXxWfisidZ016U2sSTL/lcD14Aj7oZKLQWkWH7KgaESJiVLgIeaKU2xsszTcvWFnV9Cx5B/KZH/gAQzCL+M4q+4nDUzoOAxDMpBvAKbfDKcR/69Dif7NF3yTlxKnXxjkOOuzGpYLQzMP5f+biVxKfVHnJWlgyKmHYfX+frblk3Vg+09an3JcHBv8u5BDDJ8Vjy7JHulTGGXztCSXomJGla3XMMmgJ0wNdeTtjzE0lkkbj2RYnJU+xuGr7xteDQiW2BwJvI2IlfqFu+WjAtm5E6lBrWDhFRvJ3KNqhikYFJnbgnEEPG5XF60JprLRSTLT8egOLP0f4IA4loueaRGEhoAyi0yeIq7ntNGcRDv/vf0G1Mp5pj72Qi9WMpEaynxSR0cDj6RtMKcsBKtJlMLnpHMIONXyo+4O271hFOBbLp4rEBgjUv/O+4guK+kR7t2ArBhaYwpyBfOKKXW2QaGsCTYScd2/N5XHP+57t20AnF/rZPm83SL+NkWxCdIfdHExKrJw5s3nZis2OJieKXlLdsQv040gCUuOl/AT2xP1xoylM6Mz7DQXCAagu9zfcKMPRwk0HW/wA0BBEDLj+4UiAhYaQILA8rN+whisQm5nd2TdKt4Q0ec0WY9g2qBLWIYWXtOHvsss7F3eb7bQgKI5BRSl5YIrOdzBbcIWkK2iv7RWgRicmnIoueSpzYrxDWPOVhOKWDkcfmsXn7j5d6YxdzF48kBVpEYUcnQ87yponCZr9PSibCEiZ1HQqODO7YQY98GT5L7JtAUa6WnzQ1SUMBFvir5UnvA102OLO4A49ppCCX4xlHstMSYpG+AIZ71ynXcdltCqxnZMamQAMBfBPPbciU3Nxy+aGURCHJqFglqRcQydm/opGNW3tyQv8AylipMF64BnupNKng24/xJM83vh32iQzdzwY2xjkE2Yf2+zU5hJYAVOPC3PN7tzEUsc+BTLqD4vqp2PH2n4osysqyoXkbDLChRIlYsy1WZT2qOBAzBzmv61NpxIIPmhT00Xleghyai+PFaHhZo5aVPWXkDVoJEOaloO55nTCrUoZYwDl9bjb5BQ+aQCODWJOY8GKKkdd4qQzagSV7UItREyrCME++fmhxzjeaq+Wr7AgzmbRMdawnY3injEVK/m8JtP7WpuX8w+d3kdxxjsufHfVj72GYc81W2FDFqZkpGwTfRNz+TTlAoQcLUNmxPJKKzAdXBh6FzG2D5uxEGgxLgvEb+5QZMn4NvxpOfJbQHIVuOfztC4lzyT4VGWY5wb0EtzZ3GdpzedYHwoyjF7NMJJPdb5qKSzKCm6tkXxrFq5jIaieeXjuG68uMW4DjQCuZjN1ahyUn16VIMeNMTEz+dulJNyTny2WNJAa3PbYEFs/s60MeiaeP/TSW3oWyHHDkVdDyWLYr81AGe1CtYp8NoK1bEzBhEjg+GkgHGZUFq8xvOdA1+9+PRaBzZKgSTTNAse722JL5abGhQocgoYiSkNQ+YqwApV6nv4rJmPM9CQwgTjq/VQWMeVSi7LTh5j5CiOXP6zsAi1aiIftfFK3m1xSelI4fCZVfexMcNoGvpNslCyhk19HRogSSidWkqOm1JW3blKgnSO8kVesFRkjSClsLqlQhYSlRLpgFGGOxwtTMpP8AX7XYjmBmq50vlMaIjgKUZtRtFIK4NTo4saLlCcydb+qRygMJSji5aMK9uP406QcI5wRNY+ABCVYTrIpekBUMVJcOIzjsi7CiWIUhOtGjjEytWbpym9PKKxCBzRQ8xy8wn3ul0Q7qAQEtQnMrT0bAAJKWdVdrcT17GtUAdo9xrANA4mD2t3qYlief4+gBcZ8W9u07Znf4ofNCsrlzB9uyaBMVgqk6tMeAPatIHgY/z8tE1PjTHw3BL94cSh1xOl219qghGTJ2yJ5yV6C8jHNzR60HBlQzRHxPWo2lvDAwfeiZ2sqRqL41kBOuxwq1YLLSbU0cHpZvRMtAgcKmKwG2SAuIQOhel4sGMDzT8TZkzlYpUSpTm780wJDBGxnDcMS5af6uUz2G9OVm6jXdVBCyv1fXV2WIw/YUBgAQBlu6fJ5qiEPoJ+KEd/lvQkUDh89qBEsXyUrOwGeStDeI2J2uH2qfQSMxoS4UVuJ+70OLBjclZYY8of2jnEBadrrZE5W+KIlVDicebHcnxMR6NqaAqTMR+5UxEi8kdprifzwqZme57U59CMztls7hUPelZG8lLDIhkj6KBjsA+KPiI4nsq9cyfduccGtaIUP9Z0jj3CkYEDCOVK4NGRiTSYnDJt4oYmEU8MNjVD447ph4rhQ4V4mkeDyLkTZIsJDigP76Qwpu5mGfedmZIS1nDxG94B5Sn4pfaQLcWKEH3PzHfNXsvRxu1i8jDYVj/ZtkROM5KKAQFJpU/wAlGksX87JKS/iwfqlosAGpgaEcNsKALTUmfelBtWM2QVfAswLuL0g1JMmpwopGDDDk9IECrkUYoclUBA/TGo+wNX7aBl5f0FPEbx/pTqisQAaJ82O9YEXMV7tCDSQh81fHce2aciP3lUutfnKkSiJgj8wqIu4UgGF+UUJw+LI1MG281S6hePA4+9LJdtkDSoWP5oGtRw9AbozuKMA7p3+uHfYcuaJujgDm7I82t7H9r9TRQaECS4MvrfaXJoaHEHOfukpKRs4ZjyppiJ/3+NhggSrkUMEDdEs0sQxeHsYVgRcT6KEvxTQtSmCCuBA0IcpLVJwr6r8VHI5HMcwmlJniENSvIsMX1ria5cc1pkOJVWDQqZPGT2U1w/ytSgppnI+K60DfNB4wL+aITyRB8UFRCz+oKYxEP4zVtA0J8tWyxIbftNESXEDD2pcrjCEz3io9VMw+1MgA0MeEJR96wYGhV+rBwKXE1iP2ehMBcYmnAmfKeKX/AB9qZXfJR2KUuS6rM0UFXUx4FEnKBo/NSWUbUkoGDbKCBaxfwUxI5JgNDZPEPMfSO+4k0EbNFmv0r/tamr7QJTpB+PQwqxM9W0QgmbXSmBM4vfsJrhHsWpQsjBe+d6lsygS7pU+BdkL2vUtANBv3UDx22qAz+XShQc3F80iOlCgvdaIkC2YC2G1DHLh4WqXoC6A9q7iQfNdmoawMP3pSjsnT6qhw2i2pl/yAoAlcqEQPons+6DhYiL2Km4RPowJWwGK0KxlW2hkbIAIHOWMFAZQCA3G5QQGxtxZVQSpMN7C1iIX0Ntv/ALtxobivBGJsm0+SKMuRABdavYmYvmgzmgWPJUuy5S+aG7hn2GnJXB+gKkGibTTGTRffXYWNU576oYApEZGkNwwG7orAlQZaG4EtKwWIJii9I8v7qTAjMP6o6XcIVM5AwfDQ70c+CrFqDWWTQcyPLt7r470WEfhDVt7QWqHlNWPJVql4SHYpkQT+saYGfP8A7UpzjxPloOQ5PqrZLjNV+1XqucUxtTQFXMc0g96i5wZQv4qYJ8T77U4Q3IbgziRQYN6ET58z+OtLGgwDA7JXjwfdKNmwxJz9ApW8bzaYiYhPlVwsuub8GBmtT1uLuX3YPov2A/KjoTQKSHCJm5swrHYU1rbQwChExKkVddQdsKltJoiiNJMqCgvG+VLDc1LQojuFjdlXeoc2pREkiVqEp1etSVyp5RKyIGOY/kdqX4hZHMpDGRJqbLC47JuY33JGoLovTPMbiWeNFmLQQY7zs+xhBQ+CZtnrh5oCp8Zd5y6UssuOxBgLJZH9o45IWqjrtEcNwZ2PFRCOz3mplKV3JU/tGGscGZuQjbYNFGESjHS67hjj6eGrfZ0ZGfWncU5AGfP+0Ixwtlp52FGikOGIaWYGhnB3AYJWI1BiXKz5mkXMBVJIW6UZnqFp/OFQy/YRP447jgb3XLTgNxuOjWiml6a0nsqGyccs/wCxSIwkJQVMwzdeVQDmGpEZ1cYqyM0vWVWCVL5MMmgQE96RgB40I4S61fIqbxG5Nh3Ka5d6yhGW6JSJcYAHlokiNGHwFZGOa80QEIlAHQttQuyAZ1I9cSVTxHmjdCr8VqV00gxjlUOJNLmBtcKEEUKZJC6wTSFlSVc6QYyPYorgdfy77FQ8L0A8uXHN3CJrXlmZNcWn4Xxgd2tVHE7AaaK3+KX1sSSGh7xfhSKBcNKbhcVIGFx9AfA4VSoG2Tsdx78OSdKEDGFNjyc9yJMZPkzHHh+auOZldMn46UBAVBUbEYgasIsFJWx1mriHJXkqjIxGkhggS8U+nFWL2+KkMCzz+ParTMcD8VxMWlvAgCVyKXEamdlmlQiv4u+q96EtAERRbChE3Ws9iMi3GsDZBlfYQJhO6l8DsFQAbO571KA+yk+2+TLlVppIk0InLi6+k2YnCjiFWTX61ZkYoDnvCOFH5LA5lTIEvPPZ++9OXIhCEdxoAMaNq60FE0okdiCIkbNHFdVnLTpQ+5k+GlU4FWTF6O6xMKVjItkyJyR79dKRji2dzc93y97RyqDG+lcmYz8lSF3BjuaEMBxmHxNHg7IUChPxxPRgmaMLbjLISfgpZaSVym/jZmHR+OG+TnUFWT7WiC65n04ZLQTG7WNBKw0GhQBO4RlsLmaVYPYg+6gIrGBeHB3HkLTJfRpEBsYa4bBNTg2xweJwqHoCRgaRiZRw1NyF2zVRDpquVqneQjNdgIASuRRIENbPGNEXbOYdj7rzQGXeawIpgwpYbHGKj1Vs23ZxhPlrFAAIIuYkeJ2SvWJa5fz0GRMwNMGEerLAwlCSLqVoCDEBgbEHGgG2NJ416s3vUzPT6SCcaDKEJcagLLr7p90gVYBCbc66tBo0GLJmaWxCkTsHU+9gp5IyaAJJEkacKJi+1AXQ8gHHrjUbLrtfQ410IQPF/ND3TjC7zcWnEAGhUERWrTlSCQ0KYz9ZAUuZ7gSUKPseY2MgDCOv9HYHSRBGt08u84WoFTJqMlw11osnH/IixZpdLvSJbK1OzTRKG/WpUSptFDYvfUq1yZF+ptUhvg+uUewMhmUgl65q/nBrw2BJ3rv+sqnauEaGSdi7Qz5ix5aKSSDrUTv0uc0HQLjRE2molm/L/E3Nq2Ns/wA5+KwnmHTjWCr5a8djD3Jl575akSiGBnG1Un/NLkoyk86bXONWCPWmCRvQB3gEjTYV9cebhx/OxfTKF6cc9s7JJLhye+xtuiQymv30cZ1B5osyXSlADNirqtMEdBfOVdUqGM0rxUEH+UGQAJVqO5X2MljwFM7dI0WPbauGpvwoEIGXNL1QEmf9F6YqKmxMtWnhDmU5lxEybHTKkTJpeiZCZOOxgRUj10Mx5ceG7DWb7lYSEKvDT/PoY1HDJ8v+7BwQJdZw8RtnTg5mo9CXVzl1CPhoDDcaC1PegODtmKnbJEz/AIyc6BGXUavH2Ho7ZHsjPWbfHmkSAjOhZu1DJ3JqNlM056NTMd4hqVTg1i+9FtVCIQ0KCkTBKf0juxv/AJ8J+YNXI711Y/Cr9pNjRd+utAAAAwDap3Ba63T6BaZygEOVf8N91Dln841IxhxyUGtXXhZxqmxoW4lUGoVSrezHHSIifC+mAWptd90O4DkqRbjwPmm4nUfenJs4f96QEtGtEWHGokh06okE4WFBgUax9dEqMOE3PFR4B+MqgQ6GP8U8h5re5RGJ7j2pI3VpknkpMQRjJ/FYIoaH5qNMLQE0RuYLh96S0NJcfYpn9/8AxWCZZf2o5AUplR4ymlMSIxKLoNDhVghdH5oYT51f5pwiror9K/cfmpIVf+1UyVXPpUbKsgYVuHgmiSZGgvtUgwaPs1pN/wAY1DLDl9lBUA2/gq6nOr/cUW0Dk2fNcysyvfn8DTqD9a1Zx8/70AvPn91JIJNT7KlzxVn5rJXisUDqnIp5VHNkybNBq4LiKuZsyIB/ylJmE8gEzzpA7k+qPRIxCqgI5wH7qLpCxwEvv0lciaAMNMImY/0smK3ogIb0FgoCJKCCP90XnP02b1OBAcH+knP0BNA5GrC9E3Zf/GB19cRDEMGca4Q03VgtsYNmN52tWyUxJUk5SrjPTfGTdaGcn/8AP//aAAgBAQAAABD3/wD/AP3/AP8A/wD/AN//AEa//wDvP/8A/fovZ9//AP2ff/8Av/i0x7//AP7/AP8A/wC3/wCun/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+ZzfdjnyibxIgYP3/AP8A/M/+/wDw1B//AP8A/vff/wD/AP8A/wBz+/8AuwcXd/8A/wD/AG/+/n/E/wD+/wD/ALzf/wD+/wCo/wD9/wD/AP8A/wD9+/8A9/8A/wD/AP8A/wA//wDz/wB//wD7/wD/AM//AP8A/wD6/wD/AP8A/wD3nv8A/wDv9/8A/wD/AP8A/wD9/wD/AN//AP8A/wD9/wC+/wD/AP8A/wDP/wD/AP8A/wD/APfn/v8Amf8A/wD7/wD7/wDvPP8Af/8A3H//AP8A39/7/t//AEd//wDv/wD/AO/73/4P/wD7nn95v/8AI/33v/8APf3/AF//AP7+Qv8A/n397/8A7vfhnD/+t/f9/wD7/fQp/wD+Z+/j/wCvd84f/wD/AP8Azwf+ytPDr/8A+b/sXz3Rc/QH/wDz/wD5cH2n99Zf/wDn/wC+3/zO41Yf/Pb8i73nv8eYf/37+S5/jWcLAP3/ANP28HccfwYt/v8AN+17vxl8Hc/836/75/2U/BkB/kx/i8V5+ja4u/4R/wCmfLyetTaP/nz/AKT+yjeFAp986f793Nt1RrAf+/P/APd9gBQslr/ju/WgeS6V4Hd7n8/37LZ0AAAu/X/f/e4UDGUJNfh//wCc++QhfS/7QXW3/MNAO7ADNSSk/wB5j/wEFCACfX38f9P9BDzhxf8A+fp/pkUUfqJ/+d/1/wDy3RQk5/8A/Vf/AP8A/wCSGLpf/wD/AO/f/wD/AOoMUP8A/wD/AN/3/wD/APw5H/8A/wD5v2Zf/wC8Jf8A/wD/AOv/AFnmKCWXMSpO3f8A7/8A/wDz/f8A/wD/AP8A/wC//wD/AOf/AP8A/wD/AP8A9+f/AK9/1f8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/8QALBABAAEDAgYCAgMBAQEBAQAAAREAITFBURAgYXGBkaGxMMFA0fDhUPFgcP/aAAgBAQABPxDkn+VGX/iZVPAS3RzAt0Z5RIRvGk3tKGQ0kIaYDDcYPdbLi24xlwi/C+q0Y/AMgkGjwCUaMcwjMOLcrMWzRYDGcikoXMfkYWmQEhQlcK0F0tDqKUHflm00YllDPMjJilDYzR0UqSblmlglqTjY5McDpQUeqmKVhM7VIgTcomL1proqeAEHDSuQkhigwFb3jaoZFm5aanSFyOWb/kBpH4eDEpm0xx0oiQAm0c2bcqSUjt+JlcI+lRVqBIoIgEKyvLIwF3Iz98MraOVxvSTilwTnpSTmt+bNlRxRlAaiOCSZ5WimQZQEW80IJJkLla+eIhio2ES0nNPICIldrDcUcIJmL780EzF9/wA6SVA/gAMSyzfkGALfmiFnDHEmL5/HrwRi1nlIg71KwmPiozgtles7RUZCSksXqGksKUqEkayjmaCuSF5aJu39kL/8KgIHNyakJLl7cVAlxQiSXORBKK4op/d6EAU/4GqeqSIEfmVAi2EJHehIX8sGd6Q4DIw+OypaymwIHetyki4p8Q80kXP+c0WBVJcn6UORp1gt/wBViq5cpZhYSRvrFJv8kn7kMPiovSvcfu8U5cpseqwouEZ/bSkZiIIz4UUeDt1kPLZmlKyvT/uVHYR/RC1LWrWT3WCrzCvpfUnKQw2T1QwqCrqLqDBg6UcUrZOABeWcVeUGC/tHSi+CwunglV5/F3nZpDkrIDJmbN6LEMyDVRBUwXvHXX81IEiwNntQYBwZcNS5mnDUi6vsaJiiEmdSCKnAAd6iuk00vWVSO4cIpbNHkIWPIH9qgoRmUzvNEVBEtZdMqLcBaBN71g77wArfFJvZA3BcRNQI9PcLyn1UZQsb0i8xRmFWkge16ewkfGsr4pEDhi655LYaF8hiG+/+UiJjBIekqOZkC+xp/uA95o+JLaUSKHInWbsy6QHUHxQfVXnae272v8UdOnADRcrakl2sigFhdUjW82xpXKuXtwxTNpFL7NuZ1HcndCs9ao20dY1JpZXyPhNEE1CyPqFLQDkvdY7UJ3CRKwqNRE8UlJUtubNHZaoMEH+vxt4QYwhDBvcfdJA0RmQGgb/s/GtGCcExhvJ8aUTkmymSX+a8RHkZFJYvSIIRhGEKDYlfn8mOTQCYifwIEJPegAsRUFLtlZDC1dYEzen1XQm4FLSSUAGr8ZmRfqiIKbsj9UumlKyHoogbak/VXD9MKKD4FsHoIpFBpH9AU4HyEwwYhQujZUw39xlACEgve9Q1P90lAFlZblHQNMFCsiaUygjGnH90/gOkmKjCSP8A78fjIcQqGJOGcar++VYN+nKkjQhsyM1LHzToNhCdifrwcUAMFOAjHzTKAkja2fbz/wCM06yhtICNwNZHgLDF4/fxCrgAXZD8opRqgJGl+/v8E8ajOCW97z4/HgqCKBY0wC4Ex9b38Vj2nLRbibCPqmZJG2lFzisTtihnpUYGlzfU5TYEBVLeKRkVWVbzQNCWjKsNNAHvg8Ky6QFRyWXnJJkHHSixgZdyPiFCxezwES1+QRU24qRielCgLenFTyTa5H8VrrU4AJVpDM4pECxjoB4pKsuMCpHzk1htxAjo+dr1cYsT1SD1887RolCxvTJpTvLY8Fe5xZSzH4DNgUbklPEnukqtvEgv0/E1SDluhgO/2cDpkyBS3hfK3arDBSoPSVS0JIgtnV9j2s1CDUFVgJ2QRpEfkji4NCB6sHzyCwhCWvm/5gAgIOMIjrNGBZKyz5LJ4aQ/rMxN3glnSKH2pkAoA6QUEIJjhNjSxW33rLBcJmH4bR+AIKqUYNXW8e/xzOwMJsToePimDSKOqD6/EkatFghPbU145MogPaUFUZZxxuqHmkypAErTUajAO7g80CxhxvoXYLbzoAEFj86DpjHIkyafwo7T0pBL5LDRQBmUwHhc7N+QoBDdY105CDBQafgTUxeN2n5nxyNkg3M864Rd7yKNF06soxHj8VcR2msv5etSW7I5SNCoCNkaFgA6UEf+NGxCkwWJzp3q2du4lKvtoliEIlK5yO2eRjias8aMp9BoNZ/BIvk02e341LSDm8v/ACUJLcBF5+J5/FG6WHeB6UYogNcEDor+KWCXiqRBN/4JSWH75PkvHACof1FL5S88iQmB4F5tUwMAuz/H8CEFkOG2ef2crzQAG2bT/RRSCJxEEkPXw/DODsGxcQ+KzQSLdZqVlTSs7HxZ4/igwSNHARBFvzlzkjjKD0g+x6oIxvdLl80YQBAbHJ49uXMk6USC9gazP7PwACLiGF34/HK4QWL1gnInY+T8MbpU9V/pT4qI+Qtkv2oEAAgDT/ybXpbc2Xj702hVxYmU9fdOWRocQOSM1fZkULzolH6plkKKsLFtut/xkngsCbVx1InekeUODXndlCN2SP8AFqEVFehIfCHIkfiFxKUW6gRgvJqH8abxD+OcOnK+ykytsB5oKSWxrCPtykoZRWG+jCxn8FkujIBEnNlTDoDlQjt9pFCoqgyjsjlOyPq/hS+Hh1E1cQVR0H74oG1DgAJVqMrIJ1pfgLx/4zCIUGYWHTJ81HEINCAX4e3lcUIZOM6MTJH2c6wMXpLyBG7ad/XKoA7pkoMEcmb55bkTqzNQQhOybld6nx+FlhmQWQk6NFmOtiYPl8OKKYnYgSvM9hUS9j9hTDv/AIH/AMYSkBL22jzCxFnVyxDtf1Quc9KFlIVzSt95jfqcqSRTFELyN7F3YkEx3cU6FxNRK+2gp3lUgkT+CdcTKJEy8U3sqTdaemRuIk3ws8cXU3DkJnDuSdYVhVivYCLsIA9Z/KSgxMoFuuBF2GJLXo+WguWdZmetHz2mg4DZGQ95oXB4t282lCmlJAETVdhjdUwgi/CZE1G5/DI24PY/a6MJBCTJOPS55bayIiJ0ej9UgcRm9mD6eLyOMbdnFAuRDJ/5Hmt2TAF+QPWOCEz3vsC8aZp0i00C942k/Chy5FEgw7NDDF2xIF+l+IrIAQ2R3i8NlUUjUtwMs9p8xRMQEB+SIfUrzbDK7G6UGi6hQZNMX+V1as3Qjo6AkcqX6KD0RE3/AHE039wqJnJKBeN2m4lYv3qXfCkz6xrfBBt4YelSV3ziUwyMs2XJo1oNwVarqMj1P4VuDRYZMPD7UbRIe2FfrlzPxlvKlAYhe1r985BWCQ00YEUMxaX7jmG+F568jPiCMyx+R7RpQP5anKyR0Q/DtNHU79oKDLUECGMMvFF4cAhY80QdA3aQclSJeSX5g8vyu0QoRoV0hj2zekiInZSg+6R2HeiPFXtqymWqb5C3WluQGq0CBJEgMsmUvbSKZNQEEiYBUJJYtJRDCRXCkeojRgISvPRM6Ip/oLwWLCYDtuNXkBFwMlon/SRHgzqkfX4ohSXRnb5X6UWN+RCNMgtmHYW70N+AIWHfXbyj55JAyl3SjFAIsmSQLWOsvrncrsU4VBEnWDTzyzeNdqbPcaiOJkgZ0Fnlg802Q70qMq0ZqW7YSDuAPUfwlrnnSNUBTYSakVOAU9wIkh9+KhjExLSRL0M1JejCIXqdVl88H5okLs1YwAtQktk785MQ9yOHxS8TZeY0r3aLeqGsBeE3us5N6NXNIAKi0saltVSeGDlCWSbQid6J4CQMhP2L3uTGlM41QDO5CK0E41UgMmKi1OEfjJK9NBushTAcmfpbBmoKzQjYmq0Et6ltnr46I2TR/gWHxQdpyn4nhCKNIlELaD9vIBmyIQXrSQoxlTbI50najTGhQFmf9vyxaRhVq0H/AHiJCSWnQJvKPTvptgCiUxG1lBG07UAEFg/CTxKReItP3U0kLijZsY4Ar3cNBZsl2F4ryxaz/jisEXNeOtQsBOJaGSTlZsmJuk9iPNNEsyLMJ1GGNYi1KQ5GoFmHW9y2aPBBAkGBBAJppGtT9EQtQ3SibjM6RTnNpJQg8o+FBMNIRbzXsv08lA+TSQFoixrjIq6K9wOF0Luxt4Kmo7EhDigrlBtNQbBKEm5ao2AtvLbiSx1N/wCAtoeKQhGgIpIDL/8AIpHxZCV6YHIECM7jegTzBHRc1eOfKOQ2mkMhWfVsm5j45Rwma04E9eJgAy/DUpiMGDsPQAfLekImFa/wRnujT8REIVOjIeh5rJzp0Gg4OrEMJzArEYDATO89USlyOVAI4aFWS8JoJiDdPKccldwHwOAKgtUywOo2tod4IqWFJZgbJTxNIsRiwACXB3mlFGjtjUnC7masnUsLEgqNWkxtpRXbEKSTItWG97xTRxnSmrjsuE0UF7HBe+al8tYJkUPhhoEMSwkgkndeketJVTKXACfdEAK2BQQfmRmv+CRPwNMultsSDc8knmnCEJE1OM54A+6mtetkCHy986KiOiWKEfZfYAWdcnd/BHJgczZ7vJ6RQd9boyvhY6pRkwCAND8TRRrNcae1SfJgHMDHxTRUhSYmaixXcDpreashj0nUB9/D8EzBegxUTEIyNnkmuMG41ZQcCP7iD5pccmsyK/4/fL3ZhEmK168sYTaikLyAymUghZYZRFppHHfH72GV2nUoKBG2Lk+2KsaxBveAh9k9KnG9Mh90f9Q0KlGWHSRaNa3xwmLkLex17anHqa8ynwsjoxo/IAkmOpHI4BY71JHtPHA2xO5tkPlLuvHHdS81ENKY+WvnSSKMKQJMs77XDkZAjrsoQhA5ng2g1yD7BQeaVKy+qZfFFuZe4GPaS72wfjtksAxF0vvmijnO3Ybc/HDHjAMw2/PzUXQ5UnA9J8cSKU0FAtdxRQEMhoUmmdGgSILoZghFsNkrHCpEvS6Ii9rzbis5KLu+YYP6FAkNmvOew8mtKyKCyEieKVzZeRLqDrMO6jltggAsDczjSl6hJqzujwIPhtSwM5ASYzC5TSI9OLBmx6GoHGF5CGEiTJ7MzSq6CZlbINSV8JrQAtjmUPoV8UD0BPzuoCdER7o3Il/cD9U6SVBcEoOoOIihJGzTKpTJ0DHz8c4QDClqFybdw73Xkb2YOqpAw7jFLGaR3EicA+l/fsUkpw0WQy9xEbTQAQWPxuZBZkyRfsojCwSoIxU1KbTQgLGBsJ/m9L6L1dz6HgoJaYCJJ1oAQAGxSkkLDJTAKo1aunBcN6Jo1ikdVsFgnR8cFLv1N53VytbC3eLrgDyBsialZg+Vq5dcPTaaOvkPQFjJTZJdMXGCoGMM2E4NnFTBs3w+kwwAL4ox+kaBJNCSHb9UEFJMo9TWyUuGSlEykT20My35kQg4nFP0ixAQXS0s/B1CVlIjQfA6k/NOKbeNm6k3JL6zSxBysIWXoeR/gWc9AWtD5eQLq0md+XEAze0PDjLs+kTNMUIlEiLvfB+CX3JYCx30oT6Vkn3nU3+uMKSGaVVKGauA2q7sDofbTU5gcaqaBlaxIDIS/wBAHQORlyiLEtqxD4AeRXLxpTjVg9jpNh0L2CjjClEib8rARkuuioYbd3tRJUgumoEkAOoNE72zT/wlQAMJNOwUxcosGtJJwYELnSmkJx0TNLCXl1vQ8p4eEfGFJaYlthjxmvGjcRRPCJ44gfmIsRITusPvSl8RGWanc6lEQEStsFDr+ulMWwY+ogPCza9DZwTdQHQmBgC1WA7gAs2I64joYkSgetZgDIjvNHIgYyLACJyno0t1xtVBDp30zpSpxKkK4dD6Ey1YKmHZn4FGbBmdVE+H+AcakhS2HoQJcCCLWNQr88JSiZ6VEoW5UHdTaUtbnBUDeKCGopdCKm0DL/kUFsOXoBq6RZxZgaKS6dK3Wm4sBSlbfSlU6RNd1ybKdkpRyFAlsVE9cKbAVmHQh0azME/SXyqfZDQzKkZhB3RpTAVhVmGD4Q8crYRJfoH7BRKyhQQGAior64xIo380jcg2UXGhKunTBfCYpQ1q89ORYASavDAOyzJLeDekouM3RCe+GL6y2ZeoCHR1eQJq4nKQd7paxG1D/CI5JlcySpNWy5NACrcr0k3AikWVQ2BpjBu26VKJTQxIT6PmaUeOSJREvoQjw71e1kSQAIHKQxJkvTfgqkQkSmz9NqAR0PyqBEuPr29C0BDCT+MFiTcTkbUGdkIGinhwbJQwMLY/yfBwkFmxNqK6NA3cQOzHw/AIqAxNzhDDJmrDraQ8Kw6L5KspDDW9ag6460AAsAIUwIJoA6StKoCQbFD92J3YL3oABg5ImIGm3uCLoHeklt2eBLHVweduH7iXcvc004yQggjY5YMM2otAF9/TXjkQJjyB4VMR1puOvemwhyLIr0CVBlk3iofJR9hbySUpNtEBilblcAJUFCATDxSTRyC4o73d14DL3FguImGgXQIqt1WLnptxQCJI6NTWShwCoh2NBSGJBTg/LfZDSoosVWCQxPcYii3YRRFIcdtKuQunVEPgQ+NKEvC2rok+RUMYyoaBLFrQSaG91UYSgMWAXB4ozEY1C4kDctascJoh2xGirAtrrqndJ8/jRkS2WiUuRyJFZhwDfCb9kpOkROFoL4XniqV3G2P9x653FHwIeUgUF9Mk2mJEslIXsodJ+j75BrryoJlNB/wlgpy5iC5NDdZfPJCKMSZiL6Wd2DeHU3XUm6uqtAbiQIIhLvd5LhCkRaCLLT4ayDMidwn65Y2THSM3779oqHwAibueEPjicEDL10Xl/hpqUdiEsPwB5pErgCn0hfFK5754XYT0oQQY42JnVLIj/NeKC3J/4iVH9KVg9PY7ncZI6cbSG2GbJ7n4d6EqsVEo0QHUD2koKWziB1JJo3aEEt9WEVs101o0wjdWMjEMPehriLwhcRMNNSInIsrsWN4MTFCXZDJgLxhsfNTE4qgVoGhY7wvQDhBEzAL7HyHemAZSQ2/JxfPIGj4EE9PlQoyZ1Fnkk81iWBEhInikZBgIT7pDotwgY27vXOsF6vSR4J3auTswK0QuPUpI2TL6BYdTGvAFAErgKvbm0DnO689VtHJL3+HLsOqwHVoloAcgSPQEurLrU5Vg2Huel+7xRogbfGL7oJ06fIj8+jkczLI4/QnCwIWIb4l00eeKry2sCEnTNM+vQtqeiKHxNTvD7I7mnG0ldEFApB0nkt4C83kfl6OSIF3dMdRro9FgEoR1OAGgMRLAm3XgtSQboQoGhJalshvVwwg+JhtsVG6eFnlmdVzNF4CkWWmXSlVyCxKkTYKQN9nEESZGQib2KLmC6mbFpNp/zR0ljJyRIumDalPdF0Ar69ByuPxwWHMoBC72FI0AwjkpNgld2D5H5pkKXu+BmhH3n3sykWgiPDnbiTVyotImVfDwBMCkXilhsEBUiNPtmmHEDCUot8ndOKkNN1I9YAlamCNLbcZpawODaWu8CVDHqlEL4yJL+z4g4vgVVlSM9zl1VEcJqN7FfHIRQYJupF3AF61vqP3wgUaD1qGknmtESyGuU9Gae0wu8Homjp2UQXaiOP8AaN6UIlCbFAIEnXlRJosLEkesBjPKI0SCSRazT7SacCGy8e4/ZwA3KnCG/ijKqFoRIK6SCcZuSkifuoLJYhkUl8oaISqlqCxuyeioBlpJdY7tutPMtPDOMdX/ABV222W1Dw/NHtoJugI7PsOdIkzSULE9PwNOkrZNAhPFnigSyBmYww2hv2oeBkgoI2/31UFhBhw/486iCnrFCSEw52yeDgFAkmQcUuge7/VQzE4i4wcQiQA1aMmsckPs/A0zR21ybpjHaR/+njgOBUCVfVTqGsAgAA2ADxR2SznV9C5EuYDeVUxhSCTQzA9bUJCCGJTDHmPE1c8lkkxwGel4gKFnCHBQDhkAFsIjAgdphUNgi6M/4H9ihEAtqnIa0bf/AIbU0lYApukr9S3Zry3dt4xZMhmLQ3FCrQtIHCU5avyyCDrwtfhMvPO4pG+zaGjmDKjGDuS+u8yFGBDWkHEnW2WtPCtWACw8yvIsXvPB7K3wJHdOSLbYrWiiDARrRN2hzo3H650ds7I+qDASBtfvyMI4h6ov6pGhHemlaqZkmRcGBEvIw1BMQBt6/WjEcEpUjZww+KE9CjEJxrNNuJLU66meuvOy1JeEg1D5HO4P20iTQQwCzNXbUznU/tKY8QJ2X/bxcls+hpN6yh5aHFOaTYLQ+OIZ7Klf+wjtuDRoAkyFra+UPNWveNwIg9s8kRwxDda0eooyCMcIv9r3QCCSj1f6/NGFEtiCaGQ0UZ5uo60EAU/ZEqDIjZKAgSpWQJ3olDm/SVYr4KgbFzsIWjuQx7ET+KHJORp4XeqiSOEdTFj2pFSpEAdhgdCrIFKaq6f5cFWxHyhuA4qXU+74glI8BSyBw0gpl1eS9ORYaMzKMPAKDoBRlSEJUYgIzK5d6qX50K4LI1xBOIdYqVWAkpEwBxJfrVxZRZdRe+Zs61ooAkJMCV95NBvF/NwgfJSFYIpld1AjsXqUAAi9NhLlvqJ+6HxYdEwDqhcdVHbFq3l4iODAlDxyPRGpSwTpRgXC/fKHZfAeCpOIfU+xwCyBNr0ooB3dKWGBkF1gvrB5o2aUZShh9UIlWTWQU+zGF7Ogtd/HO4aFlFzVkm8lAhdKZVjpTNPVGtHr3UJpcg9SX7OKfGxNkriCg9yBu+njg4tmpNAyILiy3j5vNOqW3mGB7LdOlTspXsSlnIADWWrxOPiKMSxR5RKobN6sxGvPS6kRcIN6ZhJcE1fvHA4CEy7UIcEQlkWPpNRaHYwmGQJIHZEeTPB9DcwFbadSoXRdX9g9fFgCoKQO96EdVUxhAW79UybYmZHcMuo1ZGspY8A0VqO5wAVsavZD3XjhLiVONQL5oAIjEwyLHr0U7MEoEQYLOC2nWtjcIE2A6Xf8ofZFMiIaYqBdRNnex3qfKiRuEELZ7lqzw0kZ+tXoU6nbNgAEpS4NnSlCBA7wfhxaZir2NOlHgBO4CydX2OBnpPBmCU+HjhITkXpMWGhCoImyOKDZApsIPipNMhKLrY00IBXTEijja0vj8B5/F5rUv5LM0AJ1iIohFsnSRL5B5p3toOpD9OCJABN6R0gsGZMvm7zUt2qJiQ9E2TbF7TfnMKoHS2GkBvr1gn4eKaF0UkRI6mLNrG1XzItLVYwx5ydGUD5JUbq0gEqF4kCEnKj9VIAFCXLn7U6d5DRrPcq3MEwQB4LidEoZHU5oyJdKCg0mDPAqxQxat/8AIBV9w4OtMtFKCa0hKXrNTOaRxH9VYGBNqRmWElWGDso9XIvYo387helA71KAAtiZdXiIF9E70+ppWRMlTn2klEKtrZqVlg6ie19HYwjCQsaTGNop/wAcygxZprTYKRa5F+uO2rLHUMYyE1YJmLpwMIg6LtdAYbQnWkrtDqwTBYv7aAAfI7hvFRxejNVws9zLOcuXGEdCnpXg5ZGwTV15RXJMsABK0Nz0OMgQdpux114BDoURUlvp8cQIRS5Zbg+sOyMyUjW0ml4FP8bIvKxslm0LY+3jnVHFqjFykay463eRQGTXhfkMYEzqPl4ocNnnMIR4+LgrwhYCa+FKdU+6XGsBNpAlXDz1ZtXu+Nip8bEmQmVuuTpyA+fsuiaJSpQMDKHosvdMNsCDMm88EkSn2SpdVKl/OowWuaAmd52plfHbYHrZRDjsRJlEYIQ9zap3cDAdEzQyUo2r6Cr8AsBhpzhkBgVPzS3omjSP6TUuEBFqePKw2pCDeoRIXaI0pB0qWronp1n+FLHMkuTZtT01bvbpY3EE31HBal/DzSMq85KfyRbhi5wCMLD/AGa46MhTO5vyp4T6MfVL/TlElow2tyrtcQihNOsybI4AsqaCxPQ7xfpspRrzBQAwBocRnSODmVvpmEr2sPmmsLBztTCiC6GSZfzH4GBlZIXx91EcF0BENhn4GkJlmxPDeSWwsHXgeUIroRf3RasUQEI+Kjphby63hBTpYdKOiMgTDCI4Z05CWQS2xN/80LIRBlFa8JAo7A4Pkl5oPNwJk1EwnRtT8WEATABixYDxwbuYMd1MvJV5ZROutcWjUlJIm1g+a3KzqebAK9w+avrDW8S8DLrL82oTYjcG94/FNFplZ/srASBY0ULjt9KgdEEf8hTYuMMJ7cQVgutNBrIF4CiA5mB9xTqATT/pTXVBQoyJvU4+6iRTAxlpylwxlvN3zUFpUek1k/SgjFPfOXSUyrclVlud6jJrkQ6woWqBmpSSYS42QbcHlwQzGGdhfbp+JV+tqGZayodI4K5TbqS5vs8OYJWY+N/aPSkZDrwCPIp5qa4CC2jvMWhx050mCaQNEWxuFFsbz0oC4fE4TCBFvtOfimQKExTrwW2EFjq0c8kJApuUZwvMYHDy4HlqolNEj1BfsOlNPoWQEbJj6kyVlA8dELMll6MPFRihibv8r4JdKDQkxg0JR8qBNZBEiImoUExcjYLUThsUHyQ+fxKBaAJXxR8g9X+qcueLwel40ldGwn3obdCZE/JW4Hpn5p/94OgE91YryIfuYR9UTLDhD2NCFi0AdvIpRVveQPkioDKXn6KsLLGJgqktIypGyCsSXdagWURLUwSTkmLzQfwknzCmQowbE0MnB+C5K6gw9wXvBBibrbDlqD2vVV1pzL+IUtqLr0a6CW2B2d1XVVVd3lASPJMgWVeSHuuD0WQ4ADTvgDK7TY81cYgggg5AOTxwBWcPLYc0KkZcTHk0pQYWS3MVcwonVOdMBMRAVKnzuzCN46ig8ptPBS1EVCchjWiDB1Ba32eD4DY4CVa6ORsLD5pbfYMU9Xd5KVaXrB9Pioiv3fwlWRDQge6vzvvTt8wX8l6VrTpf2lWTJjCkMgx3GszTDDuNMRuYAAQJi9XCgQFSzcL7p/bhFpckwf7QoREC0DTU+aHhYkkh1A0KCJUB7Uj3WQgex9Vl8mfkDZppTewkwxeZfVKyE1mf0KDKIFJQhgOBeX7aZQLREjvHoVqNJXC/2W1KTMEMN2/sihEMt8MCnV7TL9KTwzCAdWM+ircMZg/lFqPgRMWCex/yp2iSoZzaiqy88jUZQzuMPmtPTlT2QPmpTA2Kc9ta+zQPimEGy4t1daVcllRtZcrvg+KFA0KACp9r5ZvSVyGKwxHEImiIEG3FIVyR/wAhq/bBUEMCFCEAKwH/AFu8DbmqsLH0RUbrkAQ4oBBwduD0Fr/P/wApmbF0iYhinjhzGWwNtxzt9JtRDwsyhPZkOKmiELDdRciRDtL+p4duUsyiPnh0f+gIsMyQ3xUYWTZxxooxFzXLU8V2Qzyh4miF9gsvZY9+q2fMbdDMNdgVapBKNyR+NWnXDBiyogiwQXaP9I5hEjsyeOL0Vslk9P780R00ABjQlJ6qdTZIT3CsMTWd8zSUobldtmcIF8JZ4qzu4hX3SkVVbq/xHLIgBKtPLhFVNy2PIqGKWgg6uA++tWF6kHBsnPMqeWfgtV/SsA040WUyHh7HvOvB6FT7ghFvCXcTrij1FCwBg5BISk6lImUFuvA0pIiLMGvz81ByCnUT5CiZAZLxf8ApATaIOI3NqtmaZJIo9bxwNYSBDdP3QCCT5FgDVpuB04O9FfvJDyZPVIgNuv6aPdkH+b9FBwgXBdoQpxzRvhO8vahA4YE/qOzDwDGK38zeTes2uddCK4HA6JZpuUKQlhY6EyundBvQkaQ4DsAeOSACJbXqLUnrUyTTFZ6JGfjS2FPWo6NULmbP7aWDzWew/ZUqLoiD0VfiBKPQGtvSU39IFDsgZhjGvZQCJtjSbOlBEQ2GB2C1FwRj30lSbsz9gCk++DZ7N/zUJLGWehw1wyT2FKiEBKv3xVa/zIy+j90aSc47eqQOBH20/qkyhmYq+lvVFZrlBh2/+6sjAvrGyfhSUUWCRxcWpxcRmaHViFubFQINoWEPnDzihtDcO1N3d19BRXCZ5g3UaBK9Cslmh06VHwZgA0/AYJoNgQfb1UwFwnoS0EkWMmyI+I5ylIYtRgJDYYfLnhHCyuAL3D6tEwTmkcDk1GX1SFypkRERrwUkqB1pAe0DJQFc7t+KocT4TI1JL/8AsM/St/HKNY6p3SbTibnMsNnezWCdp7eWlRRCQPvlQ9AT9yJ7lyheSgjM0QiZ0ahoQKBBZyCZoRtumrjmaXiMP0eVFCGkSJk/2oUXqOFFC1q0pgIPHBiEJ6OEkxrUxRgI9qmEUCJpmO6s8Naa1AIiRqCEEbNNAp6vAlWbUEGI4wi5hu+W1DwxyO+gQUINsRKM+Fi3UKlIiKrq68BTUP8ADOjCDy6VOxwk7JTB0ImDbgI4qVyi2OKgKsRQCT6ilgpGqQDMFz3J5qb+yCYQeYqrmBFw1Nu5ni3KGV3yzxS7ESY1aikkDZXnoTzyYbBJaBSG4hBCizKCGers0fb45mrCSUgmhucUTasJaGM7sPA7cMLQvehkBiszRgoC9tas0I15DokQEibJrS6ZlZnoYVj5Uy166HQgpwMciL1cJtIesq3goZiu3YM6MaQeTAjIYGmVWuWz4SrIAkMBKGRvhPikMkS2s2KvBE33rwMGhsn3tAwdmXlOlInIhEuNNLSHUt3Zc0zvJguDTNDJ0wdKRQm0vmkGcaiiSgYpMtUddam5o2QmGNaeIJzFI6CwpTpW6qWVh81OMlyZ4+KGSgEm4npUpEYGUdi92oQGSTbyEe2lJwJmz0PxXTK09kfdTJfyHvN5nxUNCQAXMABd40NuMBKSyrpRInF9Vk8Q6088STeJCrGsHoxTNn6FREd8zRXUlmWm4uRrjehkHgVYT4qDGm9TDIZxcQnrEeacWhSVN1aRRLugSf50KGEjYlLMj5z55zwVkMfr/d80nAzl/kiaOMbhwYYgk8DNjOjb/CNCaVCQSUN7lPlKbZQJAsW0EsHV4AwSNNSTK9BS4AYRQr4CoDNBADgLn8ESuC5P13K2lwELbZdJw/HItFkDMSZV/elTHJhc69Ium1m2KQSIOEERpQzpoILzI0ajOl+C67w2cHf1PZVBjHW9KEJikMTpwKgjMJNAUQLAWp1csZP1R42TTWKCXJWlsZTfDTdxsI6RK9JgzSP2lPsUeyQLl0YFC1bBG+SVaES+WHmcI6AJVpaCWhBuwHqa1DAnjv8Ao8q3/wBIexy+aiyR1vQAAANCl1gzdxUZXq9GJQcr0EBtwSGyOvBy63F1gUAVgohsTNmE+aT5o3NpX0Gi0YPpziY2JjrSCwQRpfb1UThCXFfxWQjM0UbkJ60iMY2FworjMJehxBfmkJDFOsPgkLlDM4K7EY3+n9FP/wCKAMiOHk1aQK6yaQ82y0e60QDhHgaISDqVEBukaZesyC+bNIoFN+Eq2dnT2O2uCRbluenTlFk2E0UiUWEg4Sb6UhusHvfYaQ+0AudB7+EDtyzNqY1nwVbfgo4+KTJxLTzCjATEJ5Iy9A8tTSuJQbKD5Ud7YI3lcr1b0MA0gJeaCCCx+CBQh1aghw0jkUSjG2Bu/FNFAcxaX4GkWLxFIEb1XvZ4sOdMsB6NBJERJnI391sfuGjr+JKYHmb0cIh1pCxKsgQ4WijIN4oyEhJqZLcFIvjrVttjpTIWJrSMaRV4/LXrEkwOjvkpIUkqte6SYCY9LHI+SgqANnY19jTZqAMS4noxktwXYDXG520TWkbkUjDNk1WjV9Rhp+qmR07KLgbpF1hOoiPbkkOuI4AoXBkkQ2ESs1U0mkM5RiJX28HjKgCVaQCe1/xtRed6trCdzL+gjOLz6kxQWWiAB2KlgluQoBgD8oAkm8qXomL55IcHsg9k0sT3WjXCBMARbPBvZZWUVPlznW1ELoROmzrUkyFsflFR1RikKnZNLEy7s0OKwC1M6E0aQmKGHBEzTAMXBTAcnxSqGC+L1toA0X6YmA6NWEuWafJ9LzpS7UTQbJxw8kEmSSWzFBDEJGFKtzZ1jvFJet2usRL5I3Yd+Au9yFVgiQ3AuGTsUVwYGEcNJEgrFgqYQh1pJNffB1SUW5iHdPlGhSrZZYMLUkwZ6a5JLKAhGrvaUFI2h2v9hq0PlEQRvRAZJGutEAYDM0hRJ1pIEOX5h6zCQvbkZgkhhVj5QpVVWV1alC4RYkCeB44GDMbvc17E9uYKhQ6NRpadqTHIOS2feKdCeNliz/EYeoQZoaAxq0VH70eHOIYeKmKzaSg+VDWwLwYgH/Q0dF4pWPRG7o342Xe3gPJtsxQCVsWTDToElK5BCdlsu6dWl7NCi9fzbL+g9LtDkVpx0TRMJoiURDDwRHM4TI/SeKbEOzdRQyoEB9q6q3pQFggg1ICCC09jPaLVIbWin+EBC8NrMcYYgJtSYE9xx0pHVKTEsqNAlehU/qJWVquqy+eE6JIdoP1ziESvehLtwJQQ9Zo4zp+bX8C4VoIxQ3YmVAjhbC8VKxHqp6DdJSniEQORGkIVdUzMBukhsWHR4mnDcep0DCN0d+KgnFCpvHZ0YzvFGKsCoROiPZKKIrJz9WLPTS+aihY0mCT1g61gyFYgh2S2LX1iaXipgsiyaRN5DfFIB2Ml6vEcKAAsH8VjBkIANWjm6i0nSdKEhO/GycRwzLZ7WOcQRON6tuwxYGnztTpGQouBD1/kaBmkJGlX8smIovLwUiENIadsCX9mH3qcDjDehBkSlGdoQsjTc6JwKVcbNAtUpZe3f9G8Q2URhs8iR6QAkz46FMEWDNXCIqJT+OchC6jHcbLpHAXR3sK+Xr8cVcs2RdP9L+AplPXKpT1l80MECLNGrILN2KxY8UZId6huVM0sEuKGgCbj+aTlUNXWn/lLdgW9vA4km4+TYGXaI60cGguLpQ5yulSwDkHNMjiFEu4ydUaOgUX9NapAbJnPH96k6EstKSWzGZp8rSiEaNDjnMAJN3f+Pdk60dvIgpNSjtV00OmlCAuqGxQSYmLtEUOYgBAGxxSUoZUP6Bj8DYaMmeq4dL0qsEaVI4LiEytbyQhGdCZITEX37CkV1vLS+a3GfOq9VJlnJKKwAFBIpY6UCSuSc1GJODIPZQnQxYwn7dKhcfhEeppI1kic8UGrkzKUvVpYKVTIY60nrLgUD0vQiQT/AJ2vSIrBGF90MaYLP6aOB1iWg3LKGuJN40Zno6/NMYVTLev1v1osCAhnG96yw5ZhjTG6S3fnE6mELzjuha9Ua7DQbl4W5+qf38ZC30G9AGk2Gd0YoceCH6tnrSJTwmTdYgzQGEgYA4etFoChfU1JuqECREEvaX/T3oimFRC9LrTklkIn/s9aBEEBOXrdxahCebIfUpHwYH2qofWISRcsi9vijBmHc/urWYWQR3BoeKnbHQ+qhlAQmpa3lL9VJGOYs36ocNTJ/TnpUAUOQX6KaShyXA8EaRjjWLB5oZ87LV73Viy0nBNbpPNCEZ0hHmhUShhfumoKHuIXplp1ESWjx6KJdFWJpNmVaomULiLHoUfQF1OfdCU0f/oqipxRmfvw+6fjJds0ySW/uhiVJZ/7PdQuglxGQZk0X20HRYEpliFHLMm40CcAWCA2Fk+VpwUUGoRn6UTGiWF+bFEwrRY9s6DbZcTEGYyVm03g/FlNjgqGkL7tCHTiFf5NwgdlEJpHJGvJD07qGAsFirTJs1B7CPz68NPywRAgIOv40bAdr0HrY/T+SAsp2qL84sLfR2o1uGbZoGMw9NatAl02/wDGAqplt0571eOvO0hFwUkKVkX25QgNRd0Hh4m7GtacEgwSxUZRaAxfWaASaDdKVkIk4c9whOjwZtHCJaUC3ttWyO5/IkfH/wDJ/wD/2Q==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="185" height="138" border="0">


Ostatné registrované liekové formy Pharmatexu:

Pharmatexvaginálne tablety

Pharmatex vaginálne kapsuly

Pharmatex vaginálne tampóny

5


PHARMATEX vaginálny krém

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev. č. 201200387


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

PHARMATEX vaginálny krém


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


benzalkonii chloridum …….…1,2 g v 100 g vaginálneho krému

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Vaginálny krém.

Biely mastný krém s levanduľovou vôňou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Lokálna kontracepcia: táto metóda významne znižuje možnosť nežiaduceho otehotnenia, ale neodstraňuje ju úplne.

Na dosiahnutie maximálnej účinnosti treba dodržiavať pokyny uvedené v písomnej informácii pre používateľky.

Táto metóda antikoncepcie je vhodná pre všetky fertilné ženy, a to predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je dočasne alebo trvale kontraindikované použitie perorálnych kontraceptív alebo vnútromaternicového telieska;

 • po pôrode, potrate alebo počas premenopauzálneho obdobia a počas dojčenia (pozri časť 4.6);

 • ako príležitostná antikoncepcia;

 • počas perorálnej kontracepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu: do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy.


Táto metóda sa môže používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (vhodná i pre pacientky, ktoré užívajú nesteroidné antireumatiká).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na vaginálne použitie.

Vaginálny krém sa dávkuje hlboko do vagíny pomocou aplikátora. Aplikácia je jednoduchšia a úspešnejšia, ak žena zaujme polohu ležmo. Ochrana je okamžitá a trvá minimálne 10 hodín. V prípade opakovaného styku treba vstrieknuť ďalšiu dávku vaginálneho krému pomocou aplikátora.


Bezprostredne po styku možno vykonať iba vonkajšiu očistu čistou vodou. V prípade, že si pacientka chce urobiť výplach vagíny, musí počkať minimálne dve hodiny, lebo aj výplach čistou vodou môže viesť k nežiaducej eliminácii liečiva.


4.3 Kontraindikácie


Použitie Pharmatexu vaginálny krém je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:

 • precitlivenosť na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • podávanie v kombinácii s inými vaginálne podávanými liekmi a mydlom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Antikoncepčný účinok Pharmatexu vaginálny krém závisí od jeho správneho použitia.

Je nevyhnutné dodržiavať nasledovné pokyny:

 • Pharmatex vaginálny krém sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu menštruačného cyklu.

 • Pred stykom sa vyhýbať umývaniu alebo výplachom vagíny mydlom, lebo voda s mydlom i v stopových množstvách ničí liečivo. Vykonať možno iba vonkajšiu hygienu čistou vodou.

 • V prípade poranenia genitálií sa musí používanie Pharmatexu vaginálny krém prerušiť vzhľadom na obsah benzalkóniumchloridu.

 • Kontracepcia Pharmatexom vaginálny krém sa musí prerušiť, ak je nevyhnutná liečba inými vaginálnymi liekmi.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pharmatexvaginálny krém sa neodporúča podávať spolu s:

 • vaginálne podávanými liečivami: akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky;

 • mydlom: spermicídny účinok sa mydlom ničí. Pacientka musí zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Pharmatex vaginálny krém sa môže používať aj počas gravidity. Štúdie robené s benzalkóniumchloridom nezistili teratogénne účinky.

Taktiež sa dokázalo, že benzalkóniumchlorid neprechádza do krvi a do mlieka.


Laktácia

Vzhľadom na to, že benzalkóniumchlorid neprechádza do krvi a do mlieka, Pharmatex vaginálny krém sa môže používať aj počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno stanoviť z dostupných údajov).

Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky nežiaduce účinky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

V prípade hypersenzitivity sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania sú zriedkavé. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri hypersenzitivite (pozri časť 4.8).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Gynekologikum / intravaginálne kontraceptívum.

ATC kód: G02BB


Benzalkóniumchlorid je látka so spermicídnym a antiseptickým účinkom.


Spermicídny účinok: Liečivo vyvoláva ruptúru spermatickej membrány. Fyziologicky sa spermicídny účinok dosiahne v dvoch krokoch: deštrukciou bičíka a následne hlavičky spermie.

Klinická účinnosť sa vyhodnocuje korigovaným Pearlovým indexom pod 1 a závisí od dodržiavania informácií uvedených v písomnej informácii pre používateľky. K zlyhaniu dochádza väčšinou z dôvodu nesprávneho použitia alebo ak pacientka zabudne použiť liek.

Benzalkóniumchlorid neovplyvňuje hormonálny cyklus.

Zmena saprofytickej flóry sa nepozorovala: Döderleinov bacil ostáva zachovaný.


Antiseptický účinok: Benzalkóniumchlorid má tiež antiseptický účinok. Klinické štúdie in vitro potvrdili, že Pharmatex vaginálny krém je účinný na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom (gonokoky, chlamýdie, herpes vírus typ II, HIV, T.vaginalis, S.aureus).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Benzalkóniumchlorid sa neabsorbuje vaginálnou mukózou. Adsorbuje sa na vaginálnu stenu a ďalej sa eliminuje fyziologicky (vaginálnou sekréciou).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Benzalkóniumchlorid sa skúšal v mnohých štúdiách na akútnu, subakútnu, chronickú a predovšetkým na intraperitoneálnu toxicitu. Dávky, ktoré boli použité, vylučujú toxické pôsobenie na ženy používajúce Pharmatex vaginálny krém. Nepozorovalo sa, že by benzalkóniumchlorid po intraperitoneálnom či intravenóznom podaní psom, potkanom, morčatám v dávke niekoľko mg/kg počas 4 týždňov vykazoval akýkoľvek systémový účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


acidum citricum monohydricum, natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, macrogoli palmitostearas, lavandulae etheroleum, aqua purificata


6.2 Inkompatibility


Mydlá, iné vaginálne podávané liečivá.

Použitie lieku v kombinácii s kondómom je kompatibilné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Papierová škatuľa, hliníková tuba na vnútornej strane potiahnutá lakom, plastový uzáver, aplikátor (LDPE), písomná informácia pre používateľky.

Balenie Pharmatexu vaginálny krém obsahuje 1 tubu s obsahom 72 g vaginálneho krému a aplikátor.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94110 ARCUEIL

FRANCÚZSKO

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0035/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 2. februára 2001

Dátum posledného predĺženia: bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://ema.europe.eu.

5


PHARMATEX vaginálny krém