+ ipil.sk

PhoxiliumPríbalový leták

Príloha č.3a k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2108/01128


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Phoxilium®

1,2 mmol/l fosforečnan

Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu


Dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu horečnatého, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, chlorid draselný, dihydrát fosforečnanu disodného


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte.Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. ČO JE PHOXILIUM A NA ČO SA POUŽÍVA

2. SKôR AKO POUŽIJETE PHOXILIUM

3. AKO POUŽÍVAŤ PHOXILIUM

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

5. AKO UCHOVÁVAŤ PHOXILIUM

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


1. ČO JE PHOXILIUM A NA ČO SA POUŽÍVA


Phoxilium sa používa v nemocniciach pri intenzívnej starostlivosti na nápravu chemickej nerovnováhy krvi spôsobenej zlyhaním obličiek.


Liečbas použitím kontinuálnej, obličky nahradzujúcej terapie je určená na odstránenie nahromadených odpadových produktov z krvi, keď nefungujú obličky.


Roztok Phoxilium sa používa predovšetkým na liečbu kriticky chorých pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktorí majú:

normálnu koncentráciu draslíka v krvi (normálna kaliémia)alebo

normálnu alebo nízku koncentráciu fosforečnanu v krvi (normálna fosfatémia alebo hypofosfatémia).


2. SKôR AKO POUŽIJETE PHOXILIUM


Phoxilium nepoužívajte u pacientov s ktorýmkoľvek z nasledujúcich troch stavov:

vysoká koncentrácia draslíka v krvi (hyperkaliémia),

vysoká koncentrácia bikarbonátu v krvi (metabolická alkalóza),

vysoká koncentrácia fosforečnanu v krvi (hyperfosfatémia).


Hemodialýzu alebo hemofiltráciu nepoužívajte v žiadnom z nasledujúcich troch prípadov:

keď hemofiltrácia nemôže napraviť príznaky spôsobené vysokou koncentráciou močoviny v krvi (uremické príznaky), ktoré sú dôsledkom zlyhania obličiek s výrazným hyperkatabolizmom (abnormálne zvýšený proces odbúravania látok),

nedostatočný arteriálny tlak v cievnej kanyle,

znížené zrážanie krvi (systémová antikoagulácia), ak existuje vysoké riziko krvácania.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Phoxilium

Pred a počas liečby sa bude kontrolovať stav Vašej krvi, napr. bude sa sledovať rovnováha kyselín a zásad a koncentrácie solí v krvi (elektrolyty).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Je to kvôli tomu, že koncentrácia iných liekov sa počas liečby liekom Phoxilium môže znížiť.Lekár rozhodne, či je potrebné zmeniť dávkovanie Vašich liekov.

Obzvlášť svojho lekára upozornite, ak užívate niektorú z nasledujúcich látok:

vitamín D a lieky obsahujúce vápnik, keďže môžu zvýšiť riziko vysokej koncentrácie vápnika v krvi (hyperkalcémia),

 • hydrogenuhličitan sodný, keďže môže zvýšiť riziko prítomnosti nadbytku bikarbonátu v krvi (metabolická alkalóza).


Tehotenstvo a dojčenie

Neexistujú žiadne primerané údaje o používaní lieku Phoxilium u tehotných alebo dojčiacich žien.Ak ste tehotná alebo dojčíte, Váš lekár rozhodne, či budete dostávať liek Phoxilium.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Phoxilium nebude mať žiaden účinok na Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ PHOXILIUM


Phoxilium je produkt určený na používanie v nemocniciach a môžu ho podávať jedine zdravotnícki pracovníci.Objem použitého lieku Phoxilium, a teda jeho dávka bude závisieť od Vášho stavu.Objem dávky určí lekár zodpovedný za Vašu liečbu.

Phoxilium možno podávať priamo do krvného obehu (intravenózne)alebo prostredníctvom hemodialýzy, kedy roztok prúdi na jednej strane dialyzačnej membrány a krv na druhej.

Pokyny na použitie nájdete v časti „Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov“.


Ak dostanete viac lieku Phoxilium, ako máte

Phoxilium je produkt určený na používanie v nemocniciach a môžu ho podávať jedine zdravotnícki pracovníci. Vaša rovnováha tekutín a chémia krvi sa budú pozorne sledovať.

Preto nie je pravdepodobné, že by ste dostali viac lieku Phoxilium, ako máte.

V nepravdepodobnom prípade, že dôjde k predávkovaniu, Váš lekár vykoná nevyhnutné nápravné opatrenia a prispôsobí Vašu dávku.

Ak trpíte zlyhaním obličiek, predávkovanie môže viesť k preťaženiu tekutinou a následným závažným dôsledkom ako kongestívne zlyhanie srdca alebo poruchy chémie krvi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Phoxilium môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V súvislosti s používaním lieku Phoxilium môžu nastať nasledujúce tri vedľajšie účinky:

abnormálne vysoký alebo nízky objem vody v tele (hypervolémia alebo hypovolémia),

zmeny v hladinách soli v krvi (poruchy elektrolytov)a

zvýšenie koncentrácie bikarbonátu v plazme (metabolická alkalóza).


Existujú tiež niektoré vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spôsobené procesmi hemodialýzy a hemofiltrácie, ako:

nevoľnosť, vracanie, svalové kŕče a nízky krvný tlak (hypotenzia).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PHOXILIUM


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Phoxilium po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote medzi +4 ºC a +30 ºC. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Phoxilium nepoužívajte, ak je roztok zakalený alebo je poškodená fólia. Všetky tesnenia musia byť neporušené.


Phoxilium možno zlikvidovať do odpadovej vody bez ohrozenia životného prostredia.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Phoxilium obsahuje.

Nižšie sú uvedené liečivá pred a po zmiešaní (rekonštitúcii).


Liečivá pred zmiešaním:

1 000 ml roztoku v malej komore (A)obsahuje:

Dihydrát chloridu vápenatého 3,68 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 2,44 g


1 000 ml roztoku vo veľkej komore (B)obsahuje:

Chlorid sodný 6,44 g

Hydrogenuhličitan sodný 2,92 g

Chlorid draselný 0,314 g

Dihydrát fosforečnanu disodného 0,225 g


Liečivá po zmiešaní:

Roztoky v komore A (250 ml) a B (4 750 ml) sa zmiešajú a vznikne jeden rekonštituovaný roztok (5 000 ml) s nasledujúcim zložením:

mmol/l

Vápnik, Ca2+ 1,25

Horčík, Mg2+ 0,6

Sodík, Na+ 140

Chlór, Cl- 115,9

Hydrogenfosforečnan, HPO42- 1,2

Hydrogenuhličitan, HCO3- 30

Draslík, K+ 4


Teoretická osmolarita:293 mOsm/l


Ďalšími zložkami sú:

 • oxid uhličitý (na úpravu pH),

 • kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a

 • voda na injekciu.


Ako vyzerá Phoxilium a obsah balenia

Phoxilium je roztok na hemodialýzu a hemofiltráciu nachádzajúci sa v dvojkomorovom vaku.Konečný rekonštituovaný roztok sa získa zlomením lámavého kolíka a zmiešaním oboch roztokov.Rekonštituovaný roztok je číry a bezfarebný.Každý vak (A+B) obsahuje 5 000 ml roztoku na hemodialýzu a hemofiltráciu.Vak je zabalený do priehľadnej fólie.

Každé balenie obsahuje dva vaky a jednu písomnú informáciu pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE-226 43 Lund, ŠVÉDSKO


Výrobca:

Gambro Dasco S.p.A.Sondalo Plant, Via Stelvio 94, IT-23035 SONDALO (SO), TALIANSKO


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko:Phoxilium


Maďarsko:Phoxil


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2009.Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.


Phoxilium 1,2 mmol/l fosforečnan

Roztok na hemodialýzu a hemofiltráciu


Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku počas používania bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote 22 oC.Ak sa roztok nepoužije ihneď, pred jeho použitím zodpovedá za dodržanie doby uchovávania a podmienok na uchovávanie počas používania používateľ. Za normálnych okolností by táto doba nemala presiahnuť 24 hodín vrátane doby trvania liečby.


Dôsledne dodržiavajte pokyny na použitie a manipuláciu.


Pred použitím sa roztok A musí zmiešať s roztokom B, čím vznikne rekonštituovaný roztok vhodný na hemofiltráciu alebo kontinuálnu hemodialýzu.

Ak je potrebné zahriatie roztoku na telesnú teplotu (37 ºC), postup sa musí pozorne sledovať, aby sa overilo, či je roztok číry a bez častíc.


Pravidelne sa musí merať koncentrácia anorganického fosforečnanu.V prípade nízkej hladiny fosforečnanu v krvi sa anorganický fosforečnan musí nahradiť.


Ďalšia náhrada hydrogenuhličitanu sodného môže zvýšiť riziko metabolickej alkalózy.


Objem použitého lieku Phoxilium závisí od klinického stavu pacienta a cieľovej rovnováhy tekutín.Pokračujúcou hemofiltráciou sa odstráni nadbytok tekutiny a elektrolytov.

V prípade nerovnováhy tekutín sa musí pozorne sledovať klinický stav pacienta a obnoviť rovnováha tekutín:

V prípade hypervolémie sa musí zvýšiť ultrafiltrácia a znížiť rýchlosť podávania roztoku na hemofiltráciu.

V prípade ťažkej dehydratácie je nutné zastaviť ultrafiltráciu a príslušným spôsobom zvýšiť prísun roztoku na hemofiltráciu.


Používanie kontaminovaného hemofiltračného a hemodialyzačného roztoku môže spôsobiť otravu krvi alebo šok.


Rozsahy prietokov pre náhradný roztok pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dorast:500 – 3 000 ml/hodina

Deti:15 – 35 ml/kg/hodina


Rozsahy prietokov pre dialyzačný roztok (dialyzát) pri kontinuálnej hemodialýze a kontinuálnej hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dorast:500 – 2 500 ml/hodina

Deti:15 – 30 ml/kg/hodina


POKYNY NA POUŽITIE A MANIPULÁCIU


Roztok je balený v dvojkomorovom vaku.

Pri podávaní roztoku pacientovi sa majú používať aseptické postupy.

Roztok použite, len ak je číry a fólia je nepoškodená.Všetky tesnenia musia byť neporušené.Ak objavíte presakovanie tekutiny, roztok ihneď zlikvidujte, pretože už nie je zaistená sterilita.

Súčasťou veľkej komory B je injekčný port na prípadné pridanie ďalších potrebných liekov po rekonštitúcii roztoku.

Lieky sa smú do roztoku pridávať jedine pod dozorom lekára, a to nasledujúcim spôsobom:

Odstráňte všetku tekutinu z injekčného portu, podržte vak dnom nahor, vstreknite liek cez injekčný port a dôkladne zamiešajte.Roztok sa musí ihneď podať.


I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zlikvidujte všetky ostatné obalové materiály.Zlomením lámavého kolíka medzi komorami vaku otvorte tesnenie.Lámavý kolík zostane vo vaku.(Pozri nižšie uvedený obrázok I.)


II Uistite sa, že všetka tekutina z malej komory A sa preliala do veľkej komory B. (Pozri nižšie uvedený obrázok II.)


III Malú komoru A dvakrát prepláchnite vtlačením zmiešaného roztoku späť do malej komory A a potom zase naspäť do veľkej komory B. (Pozri nižšie uvedený obrázok III.)


IV Keď je malá komora A prázdna:zatraste veľkou komorou B, aby sa jej obsah úplne premiešal.Roztok je teraz pripravený na použitie a vak možno zavesiť na zariadenie.(Pozri nižšie uvedený obrázok IV.)


V Hadičku pre náhradný roztok alebo dialyzát možno pripojiť ku ktorémukoľvek z dvoch prístupových portov.


V.a Ak sa používa prístup typu Luer Lock, s použitím aseptického postupu odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialyzát alebo náhradný roztok k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vaku a utiahnite.Pomocou oboch rúk zlomte modrý lámavý kolík v jeho spodnej časti a pohýbte s ním tam a naspäť.Nepoužívajte žiaden nástroj.Overte, či je kolík úplne oddelený a tekutina voľne prúdi.Počas liečby zostane kolík v porte typu Luer Lock.(Pozri nižšie uvedený obrázok IV.a.)


V.b Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver.Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot.Overte, či tekutina voľne prúdi.(Pozri nižšie uvedený obrázok IV.b.)


Rekonštituovaný roztok sa má ihneď použiť.Ak sa rekonštituovaný roztok nepoužije ihneď, musí sa použiť do 24 hodín po pridaní roztoku A do roztoku B vrátane doby trvania liečby.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie.Všetok nepoužitý roztok po použití ihneď zlikvidujte.


Morn//nPxg0asP6dcBKDYF3leq+lDnzUChUWWlxR3t7ZHgYCnWbJxhEtJWVJYlE0td225lTp6hU6nNbnh957GDzAllFQjDJMHXcNd26a+Am8IFCoQQE+N+8eQske09Pz81befDVkQlC1sqoGvUMRnePVCZXqlRIf5uygEaUyeVUiymxYWKcAF1XKBRmZuXcyssDZjAzZfbKVY9VFBVcz87y8eB4enAIBMKgDVtAXJRKpUwmq6yqPn3mbP6N697+/o+vXhMfH4M3xynQhlEC+QODIZOIprP9aBSKxWYHhoRKJVKlUsHT7SdjDLodh8PFx0bHxUSBxV9dW1dfXw/kbGZiArCfoED/5uamoqLihPi4nh4+cB0CAT+REUGMgLLl5+e3Njc99eTGiX/6KAA8AJoDii2HhpHJ33z9dScnx+07fvziP//620cfb71nfceWaBs/M7GpuWXXrt3OLq7v/eGdsZwQjsFgkhLibQmEn376CQy/VStXOjoyWluaNWo1k80GeqqQy13dWACjfxNQ8obGZrVa0wSFaGkpKshzcXZ5fsuWod2axhUIg9FhihdvimOMtTc0fQGgrKyYTIaLiwvITQvdOrewuLgEjH66A83SwlJrSGf0wNZoxOKxOgg8AtDqFuMsTedQ7plfuXNRa7L8Y5LGwiTNnXWi+y4hDcS3Gzz1ct/HgYic8iJhTGhqavrPp58pFYqk5JStx56jUSmXU1MPHzlMpdK+/uqriory57ZupegXg3Rb1+UKsVjUUN9YXlmZduWytTU2Oib+maefZrPuF0z84WEYF2pNn0ofEJKExw8iT9ASdBqdwaBfu3bdncUCHRYY4HffHfGG/R8Bfr7+vj68zq6i4pIAfz8qlRIcHJydc7WruxsSSGUyOzvyREZlNQDesa2t7eKlyytWruKw7+98PtWgm5LkC2A4SCSSsIhIFBolEouhe8yeN3/BvDmmKft1tpmso6OjsLAYPixdsoQxXKTWkQBITER4mL29/b59+/75z3+GhIV18nhgUvL5fOC48LjHHl9l9JOHfgJkSyaV8jo6ysvLBb3d8+bNX7FyxeRu30YYjA5Tv4RTCmasq9uLC7r4JEYf6TteR8aLBDze3V0XbgtMFQv9dsiKykosVrevsH8ghImRCSmVqon3ugHrBJ4LLzLoOtHWdlLs0SkLXfTeCVdvEwmFQrF9+/ccjsfWLc8bVlt6e3s/++wzJ2eXN9984+f//VRbU9vT1WVDIID2am9vL6+sqigvr6msjI6JeW7LlhlRkebypzM4gikUSlCQaAzGjkwaFBjdMF5g7OFw1mwWq6S4RCQQ3Lp5MyIinEajDVEMaEQ6nQa2RElpWVJiPJvlXl5eAV8dHR0FAiGNRp1gBgMvIpVKUy9eRltZzkpOmshHjwUslvvZM6dra2pw1tbXcrN/+oliSyS2NDV98u9/GdNAA8lk8u7u7vKKypbW1pDg4MBAfzPuhYeW8vbivvrqK1lZOZcupgoEAoItUSaXYTDYvj4NwcYGiCkkk0okcrm8qbmlvLyyoqyExeZs3bolNGTyz+GZGAYz1UM/TPHiTReMgtkYjgsYmr4YQCaRQT7W1tYabuzp6eng8XA2NmArmKbXmfgaDRo97lvi9XPy8u6eHpFQKBIJQRtJZfJBEfRAmTkzHYgkki2RZGdnR6VQQFWMd8EsBjargJoxnQuxuGcTzF2TL9rBcyemgWBMJ2BuXzA+ZtCembt33tyTpwUWizUccTUJvt0Tgpa2to72tmeffcbY1mgUisPhVFdXnz51CuzayOhogUhcev5CTU1ta2sL1MaMmJiXX36RYm9vxlgAwF3kCoVcrgC7GUYGiWwziFXoNun096tVav2Z4ZZsDw93Fqutrb1HIDx/4WJs7AxnJ6chnLRRVlZgQlhY6lx5sRgMnU4H/erk5CSVyYAz4fVB5Mz1LsMCxn5JSVlOTs4bb7wxloWViUGffuUIBJebqwuBQEBZoSRSKROEW1UFlU5/6513vDw9dJMuUhmfzwfpwhcIWttage4kJSYYOLHZYUcmL160ICE+rri0tLqqWiDgSyRSYDCX09KtrXV9ALq0RCzCoFGBwaFLl/4BSM94FGMUQOZgdJjapZtyMHNrarWDI72YRN3VDgR+scZZg4hvxmJh8Bvua2lpxePxaBSaqF/XN6QEuXknQOz4NKvhFHvQBwcPHuzuhaEukUslFv19dAaTRL7r7FJ+L78o7ybWBg8MBkSVI8OBxWK5urqaJR75dAQ0E5lMmvpOImOBSqmmOQBtJRrpCBjWf/jTn779+usb12/Y2tpaotDHT56ysrL04notXrzI3d3t3kOLxg61Wi0WS2AMYKCngkF9d1AQoC+gIFFoFLAQrP7pTlYMOo3a3NRkZ2dfVVlpjbPp7u719/MdYlsug8FQqzVAeljubiyWW2VlpVAoJNra9vbySUTbiTwITyQS7d27NyFBF2Rvwh46OiiVysampvYOHtSPVCrl8XhePj51tTVu7qx/fvIxCDQ+X1BeUclrb6+rbygsLAZjbPmKZXNSUiYg1AqMzfjYGPiBntPT29vU1KxQ3o55k5gQT6VSnJ0cx7sMDwuEwegwxYs37fCw1XlnCchkKsWUvvT39SlVajD4sCYMBqhDdXUN6ImAgAAwTQzr/frNH+Z/IwOUSlVFZWVtTXVFVU1oRBSIe19/fzd3dzaLRXvwKXet7e0d7byqqsr6urrKqmoy2c7N1bm5peWhTl58WJjMshi+Dp4LMf1gEmfX1I/6npF7z+4Zk7/cJ9tBH6Cl7MgkKoUCRufUn5cdFnK5Akxn+j16xd7eTiwU9vT0OtDphmMTurq7q2tqnV3dNP26sPTOzk4BQUE+Pt7GExPHA8BbcLpD+JRoDNqWQICv3d09QDJ04yUwwNLCEq4bJsMMC0nWOJyHpydoTalU4urq5unBAf2qUoECeyCDscHhYLjBmwKDodNo8OJVVTVRURGtbe1MpgM8ccKmYc5fSBWLREuWLJqYx40FHR280rJyqPnKiqqiwsKOjg5fvwBgMywWu6KiCmRaUVHh1dzrdTU1QoEQfgJDglatXDHBkeLAxoAfaNaJfOjogDAYHaZ4uJqpBnM3pj5myd1nH5nSFwAM7Lr6xt7eXoVCYVIMLdheLi7OYEcaGY/hkGTzls+AxqbmtCtXqmvq8HicF5cbHBzi5uZqbT289ezs6Ag/4WEhoE6AAJWWlBaXlFRXVbHZbBBnTOZgv4+xYwr2Z2gXoC8MB4fRRY+dggAj9dz58wQcjunkRCQSgZowmUyKvZ0jk0Gh0m7l5XtwOMAhamrr9uzebWGFssFiFixaCD3HdUL8ToFAEPAEjG7lyBIGR0lp2cULqQKRCIZSXl5ebFx8SHCg9nYsA61arQZmw2KxCARbkVDI5wvUKmVCfKxSqdR7z95/bQvalEKhgEUB3AhUrL+f37ETJ915bnZkcndPL16/wjsBb1pRWX382PGXX3kFKOMEPG6M6O7psSXYzpk9a/+Bg6XFhbrzHJQqDBbLZrkrlMqffvxfdVWlXKaAptGvzdEa6xqOHDoSGxczKaUtLS7Ozy9gMhxS5s6dmvv5xp3BTEFheh9okWmYyQFUO8hHGBn9A8f0aO/4FRm/6hoHuEtPT09f311bZUFEgtqAHIyMR3eaIAFv2PBrLiiVqsysrOysbBQaFR8XExwS4jgq2gH6LCQ4yN/Pt7WtLTcnF3jMr7/+NjM5yc/X70EnoYwa2tuHLN7ZCnNvJBjtHe+hO6zUdFfL7T/d2QRz+259OsN/d0/zPGATjIXecRToC6j5e+dmpinAjNaoVD/s2mVjY0Mkknz9/FavWU3Rx3xLmTPn4P59y5YsghbfuXMnqKgnnnwCVNTExKs1ViwGg4axpdFomlpaDx85olIoFi5arFTIL1689N8ff5y/YP7slFlAKCENyspKrdFA4V1cnCRisUQirqur8/Pz7ezudmIyh9hZYm9Hbmtrg/4MDAZsCVcXl1u38hYumCcQilQqNeQ93moPxMK333wDQzI8LHRcH2QEvFd3dze8L3a0a3/AC7u6e7q6uphOztbWuPa2Vhs8Pjo60tnZ+Z3X3mhv6zA9NADIZSevs72tzXFkp3WaEfV1df/94QeUFaq2pobBZAYGDxXHaLIwbZwCxlXeTQ+aNWVg3rYAGQf2olrvYTuwDUbbP6AODSF3cTY2np4e8LW1tRUksvFeKpVqY4M38h64YgsGDoFgRgYDNtP+vfuq6+qjIiPi4uLc3VzHmKFuxtjdHexF/wD/7Jzc/fsOJCYmJs1MNPuZrtqB4zInHaAmwYwzSxT2KQKpVFpQWNTc3CQSCpsbGnz8/P39/RyZTMOsQ1Rk+P9+2FFeUUmn0wvy87/99js3t4mYd7l3YKL0qK6uybtx86nNmyIjwoErszmc8+fO/fjDD6CJU1JSnByZKrXa0sISLAgWi11TW9cv7W9qbqmoqjIMriGeCAYDxd6+u6cXKIsdmRQVFbFr9695+QVhYaFw0cV53LdNXEnL6OruevcP745kNtQsAP6RlZ3Da29btGQJh8162NuZDEZHB+/8hVSBQMTieJDJZLVGDW107frNJYsdgAdbWd01cQVsxsmJaTjyfSRlA/ppjNo8Rhw/cgS698uvvvrLzzu//uLLT7/8gjieC9+jA7KKhGDyAQMYDJo+nfOn+u7DGwei7mr78Xg8h8M2kBjDTIxhAgaNvr2HF76CYUSxs9NpETN1t6qaWqAvwK5WrVgeHh5mRjcHeJ2gwEBHR8e0tPTU1FSFUjFv3lwzkhjjLIipR9LgqZE7cyp37Wu5dxPMndka07kY02fdPQEz6APDgY4zmX2Z1gBln5WVk552RSKRevv4zJs3LzMz8/E1q+fPn2/coUwmkeISknKvXouKiqJQaRNAX4auW7VKhcFiioqKEhMTgMF4enDoGzfm5xd0dHQCh6ZRKGHhYSSiLWTixfXMyc5W4nCtzc1ZGdkrV60w8M6beQVhIUH3XU5ycKC3tLbBqAQG46RbLQ3NzMrmcrmQWCgCWkO+9xZzoa29Y8/uXZs3Pz2RYbhhQIlEop0//XTr5s24hITkWSluri46t6whASKrvb2jpLQMqoUvEEJbCIVClVJpZ2cfNSPmem7OlStpNDr9zbffEAiFg+4FO81huOgvarWmsLg4OzMrJDQ0KTF+TG+oR9qlS1dzc1evXXvj+vU169b+6b33jh469OTTT489Z/NiQuZgpv62PYRjPQzGo650nguWllaWlnKFon9g8chIXwy6EG9jw2az4VJ7eztIBDBfDNE/4QoBj3dg0G3xBDMGoqiuqd3x7bfWOJsNG9f7eHuPR4gLOo22YP48Ko165OCh/n6LxYvmA7Mx7yMmvWPb2hLMPr00Waitq9+9e1dnZ1dsXFxIUBCRSLqShqU5MBYvWTzIwSolZdYbr746f97c2qpKqUxGMHezGjDCxrWzt4tPSLqam33wwKHVqx+j0WjFJWU1VVWbn36awaBXVdVcSL0YFRnBYbPs7e08vbjlZRUCgaChsbGuvgEIig0KlZeXFxoceN/MYeTCXUqlCkauDQ4XGxNTVl6RevHSxg1rS8sq4mKizfrGd2H37t1u7qz4uNjxe8S9AApibY0VCgRlZWUe3j6GrULD3iUQCAuLS9xcXdEYVAevo6e729XVtbGhPj5uRkRklB3ZTiAS5eTkxMbEJiY83OtIpdIbN/MuXbqYd/0GCo2OizcDfenq7Dx29BjXyxtstv379zu7uGx84omdP+9Mnj3b1W1qbe9F5mB0mOLF+z0AiAgGjUbh8VhraxAKCoBONAwsKt0+/MhCNwfOZsEX0CIgW0F69vX102gUOpUKxuK9EVBGje7e3j27dllZodevX+89PvTFAFtb27iYGCwa8/PPP9sS8LNnzxr1+vodPGDEmV42nXG57yaYgfkZkwkZ7e34u3dvgrnjuT54YkYPBzrd2C6DCjPW15xYHD56/Kcfvk+eM3fD+vVMR0egZRKJJDw8HFqNShnsiebpwXFyca2vb3RjsW7lFSTGm1nLjrz2wDoH/t3Y2LRg0eKC/Lw333gzKTll755dUTGxYaHBMGqggeobGrNzcusb6uNiY0HLVlVVczw8hUIhxZ6MxWC6uruHVtJubq5Xr163xmK8vLgkEnHxooU//7zz2vWbHh6copLSoIBx8XDOzMoBXvXhhx+MU4iUIQD92dnFNTA0lES0dXZyHMkEDDBC6C0+3lyxROLu7s7x8ABy4OrG4nA83N1cyfZ2Ko3msZXLDx055urixGazRl4YjaZPJBaXl1dUVpR7+fhQzBEh99zp0yIBf/3Gjbo4VzqXKMHKxx/Pzsz89ssvP/n007Hnb0YgZ1MbMMWLN9VhLm0E9g3GyhKNQuFtbHRxn9Q6qFQqoDOqgb29IHNZLDaJRCaRSJCeRqU4ODhgzOq6KRZLftuzB0T/ps1P+fiMI30xAN4oOjoKHrrz558YDIfQ0BAzRjYzQuelZYXq13mmT1xvxwOmfISxYQFm7vc//rewoOCV11+Pjoqys7u9MgIvBzrpvo0FNHTe/AVHjhyat2Bh6oUL5mIwDzvQID3YA0C25syetW/fgcWLF9fW1ufn5yUmz3rppRcMq6Iwjvx8fel0WmFh0eXLaVQaTaVUhYWFnDx2rK2l1dfHp6S0LDg4eIhNVdZYLIGAV2s0MFrBqOBw2LFxcWlXrgQFBtbW1jFhfJo7AJJUKtu965fFS5YA35pgHxlLK0svL6/3P/oQBtKp02eg0pKSEoa+BXoIyBAwy6Byrubk/uff//bx8w+PjKqtqT156nRTS2tRYcHsOfPc3N2feXrT9z/8+Norr4z8dExIGRQYANZf4qzZwt5uVxfnMb5gZXl5Wlp68uw5/oEB8BVnY5MwcyaJTH7xlVfeeevtS+cvpMybO8ZHmBFITF4dBhUP6OzFS5ctdDstQJmiZiYmeHiwJ/6kjymLcbWeLfWLSRYGNoPBGI37vr5+hVIhFovB4ACjB2Qi/AV0CUheXQRey7u2Y2sHXGlGh+ycnLY23vLly3x9fSbGIxTeNCVlVktb+/YdO7795uvx2PRqqf9nBfWK1mlc4ylUVlC3Gk3/+DQrGKlT0wnzofDFl1+VlJR8+MEHbu5uGBM5YKXHg+5KmTXzqy8+27p124/bv+t48QXm2A6yGV3rAPuH6sdg0EAi5s2bd+jQobVrVq9d8zhWzzmMySCBI5NJIhJv3Mw7c+aMRqOxQqH9AoMaW9rq6hvy8wue2bzJ6sHtCE3s7+9382Yej9Tp4uIMQnPunJSysrLzF1KTk5PaeTyzM5hjx49TaPQ5KSlmmLB8SOCsrUNDguGVlUpVT2/voSOHofZiY4fydobEBALBzp6Se+1GfmEh2d4+MnpG8sxEfz/fouKSjPSMooKCF7ZuBQODTqMtX7bsxKkz69c+PsLygIAC0uPo6PjG629kZGULhULawHHWo4BMIjl25CgBj4+KjgKCDiWHHm5LJMIHH39/6EI7dnwfHhVpZz9VTmadQlp5EmeVjY8Goz89IwPI8uJFCw1ktqW17ezZc9dv3lq6ZOG4hiB7NGDOyTa9wDToPwOtscUQwOCws7Pr4PHEYinwGKAvmLuDjY4dwF8vXboc4O8XEhI0MfTFAHidpzc9cS03+8f/7XzphS2jywQKbEvA19fVPrAhLI2/LfV+KoZnD54GN/qzG77etaV3EPTrfGB89/X1wf8KMPl151LdXmEiEm0fVBKVHg/5fpOA3bt/Ky+v+OjDD1ks94eaG6NSKWDIXrp8JXnO3MtX0tavXT2Kp49FKvb194NAA70I0Gkgb+7LL73w7Xc7Fi1aFBo62DPWoGWTEuPj42IampqLi0sxWKxEIsnKzn1s5UoYd0OPMhscTqI/Osfw1RqLfWLjho8++njB/Lnt7R2jfoX7orK65sypU6+88goM/4nnx7r1bn24YajV5OSZdXV13323HYVGR0dFDnEXdAY/H6/dv+4tuHUTh8ORySSwUqIiwyMiwsCUuHg5TdXXbxgpXE+PS5fT2to7nByZIynP+x982NzU+NWXX9rb261dvWqM07eZGRklRYVPPv0019vbULfhIcEGMQHF3rh5U3p6+k8//veNd94ey1PMiPFlMA50Wk1FBcipqRzGSqs/crOjvZ3L5VZVVQYG+G9Yt8YwvyqTyYC1PPP0psKikh3f/xgREREXM8PaGvsImJWjBpVOb2pucXUd61zlw8JY53i8jQOdrlapaTQqTr/3ZVBKaFCFQgHydBQL5AqF8mpODsjfOXPnTHynBUmx7cUXX33xRdB2o1vPBtnqyGSIxZKKimpvb88hOurQfRh1h908NHQL8yJxV1cXqED0/ULL6xtIWVFehsdhwfQf3VMmBu0dvH2/7v7TX//q7u42tG4wUA3TWoXPS5Ysef+vf3luy5YTx46tXf24PvLR8DCLLaerZLkCeKqNDc5YKlC0zz33zIGDR4pLSjesX4O6ew7JUg+4wvXgwM9DPQ5ujIwMb2xqFgiEhlU2UMApKbOPnzg1Z/YsreGkdHMAiPJve/aEhEd4crkTaWDcC3gjGpX6zNNP79q9+3//+wnqLUy//nvfN4WLnp4e0RFhZ04ci01IxGCwWn0oLF3to1DxsTG79vzm4+WJsrHBYrGrViw7eOjwyy9uG6LLwe29vfx//ec/TY2NO7ZvB0qkz2lMFcJr7wDjjcPlBgXd9juDp8xdsACKZGhBKoX64ssvf/v1N8kps0LDw8fyLHNhfBkMCFMXN7dz5y8sXbJ4akaD0I1zpbK4uKSlsX7hwvkdvI6IiEij02xnV3drWzvYLpERYfBz4tSZH//384IF8xwZutCikzt+JgtrNjzxzTdfv/feHyaxBoCaUCgUAgFvOH3XeF2rj+0LMjQzI1PQ0zVr9uzKquqRZwudobqmpqW9IzEp0clxck4ACQ8NWbx8xc87d73+2sujM6ccGMyIqKgfv9/x3JbnHR2Zk8K2wean6uOggzgXCkWDigD88trV69U1tatWLm9oaJz44o0chYXFMxISvUagLJtbWvr7+sm685+xlla6EEcYNDoqIgyLtcZisP392srKKl9f7yFyMO8ktFqt7tf2w9MtBubDZHK5Uqmi2Nu/uO35/IKizz77Ys6c2d5eXHMNZDqNdvHiZTD5oBIMvW7+vNkffvwPeGIvX0A1xw5TGO9nz13oFQjWrVtLffA5HhMJsKNe2LZ17779X3319fJly5KTZwKBe9DIxePxYGPkXb+uCxAX4Ge8TiTagtLp7u5xcXHWhdih2Ds6OmbnXk14gJsVNG5tXf0XX3wBWnX7d98Z6MsYAYL00qWL/J7ux7ZsYQxIP35v7/mzZ/38/NzYbPiKwWLCIsJ9fLwO7NvvHxCAnQI6fdxXkbZs3frxBx+oVGqz78YfOezs7Oz1zgJdnZ1gmhuv92u1cpm8oqoqKyN91Zp1rq4uloNvJJeWlkulMoOvwdLFC9VqzaUraWlp6UlJiUwHOoFAGI9Nl1MZT2968r0//vFPf/xzfGISg2H+iPjDQqPRhIUEcT094PPFS2lCkfDO0ohWKxAKCwsKBN1dr731lkL+cHHtQLMWFRVZavtnzBhHF9BhsWrVimc3bd6wfh2TOZqdEyD+Nm7Y8Msvuz//9FN7nYvWJEx/8jo6PvvsP076KKKvvfo6+e4DgHq7u+D/J5/aFBcXN8UZTF8/8GNL4MnDziLU1dZ/v2OHVCb19QuwtbUNCQmOi42xt7dLmTP3ypUrgcEh5y5cuC+DGafVc12USI1GfwqHNcgouVxuqXuR/t5egUql8PXxYrNZQGJwNrjHVq1wc3OzNUe84KjoKJlUCg81GIGgsOPi4qtrawP9zeOOBPZk2pXLCfHxblPJpxco4OZNT7FYrN2/7KqpqVmxYrmzszNYWcYO09fXL5VKQHd4eXuvW7v2xx9+KC8pMZwnZcxk0YJ5p86cW7JwHuhK6BI+XM+s3NyIsNBBMaiAZwiFwus3b+3euTMiOnrblufNNVXMa2+vLC/nenk7OTuDojRcFAoE8A4CPt+GcHsZEf5fvHz5l59+npudkzQr2SyPHgvGncFERoR/+I9Pdu/+5T///Od4P+u+EIlES5cvf+XVV+DzD9u35+bkGAwOGOEoFJAPS3cO+7nnt8xOSa6sqhp0b1V1DYlEMroeWOi3vM2bk6JUKjMyc+pq6wJ1PBRDJpHh+kS+1CQC+P4Xn3929PjJoqLi0pLiiS9Ac1MTFvWkp57BpF44JxSKMSbbOMDEiYyKnDtnNsOBnpOTO5IMtQMB8Vpb2+obGv38A0hE4niVfgTgeniER8+4nJY+8t18g0Cj0TZvfjIuPrapqXkkwSrMjvPnzhqfC8ZD+N0TzqAsofnc3N2m/u54Xx+fs6dPFRQUhoaG2Nvb31tg0CgKpVImk7m5u3K9uccPHykrKiKRyVgsJmVWMoj7ZUsXPffsc7GxcSeOHRGLxUSTrjWuO/90x2vg8UD3DQ598DCdz21FRUlpWW5O9qbNTy+YN2fhgvl/f/9vcrkiKioyKTGeMubtmRyW+9FjJyAfR0ecYcksKSHu2o08013DowYQo7NnzoAxGhUVZfawSWNH8swkNpu9Z/fur77+JjwiHPgr19NTH61Ky+Px9vy6t6enRy6VlhQWOLm59fXrOI3p7QyGQ1NjwycffNzY0GiFQjEdHddvfio75yooJkMCaErgLjXVNRcuXupob3v2+edjY2PMeKo5SE6w9Avz87/+/HPT61gs9rc9e0yvSKVSGp1GnFQhacRESBAyibh86TL1goUT8Kx7UVBYaNw47esfwPbwgN4P4tWOTNLTW93SL82Brhw4RtxC31ckUqlYLOns7PLmeg7SZ5AeaO+c2clg1hSVlIqEIi6XCwwGVPsjE7lrCIA0LC4uBlbuqMfEFwDq32ZAfjkwHeHHdJoBWhbGeUlxsUVAwAgzhDdqaGiiUO1bW1vFImFwUJD5C/2QWLhw4YH9+1Y/tmIUOh5eB5j3pUuX6+rqhL09/XefJDUxABtOO8Bg6muqezt5pn/F4nA0BgPYf0J83KQQrJGDw3afO3/+8RMnyioqvD08nVycTFtEpVL1dPfwBcKunp6mxkaRUEAgEEDir163fsuW5wzbsJgMBnDi1rY2Kt0hMzt34fy5E+my0KdbVBV08ng1tfXVNTVFeXmOLi4sFuf0qdML5s8NCPD34Hr56ydI0tIzE+Jj6WNwY7EYcEpqaW2jUCiGo76gQsLv2TU8CkA/KSwqrqyonDt/3kRG4H0osNzd3nzzzZyrV08dP15WWvbJPz4Cuwg6SVp6xplTJ8AU7lNr6I6O+nkUARAyg/O58fboGTMO/LZXd/ynjxeNRrejUjIys3r5fGCEkAmwz4z0zMKC/NDw8E2bnnJyZJp3EZ/OYKxeu4bNZnV3dw+dEvQmlMFvxAJ2XDHuDKampnbv/gNNDfW4++3pmwAIRaLkWSmGz22tLQV5edBpMFgsamD1R6VR44nk2f/P3lfAt3Ve7ZskyyLbYpkt2TIzs+M4zFBMmjJs69ptXbe12zr4f9+2b2u7jkpZMWmoScPMYDuOMWZGmUEWyxb9z9WNFVkmkSnNU/9c5+reV+996TznvOc9Z3mOt7c3sMvW1la5TDYiQiCTyQcGh+h0OplMMtotgrkKTCg5MQEGYnNLG5/fRaNRORw/94kG8wcPhYVFX375JY8XGBG5MIm+1CoVmXzPKubj4wPKLvx3/1Mkenf34cNHqqtrAgMDTClQoRi9ev26RCzCubhgMZjRsdHWtjYvT0/MAo1YQEJc7P/97/909/T6mJnHGKRjb2/v/n37Ybg++eSTIcFBpgeWsCG+PXKUOH5w75e//k1yYrxhDYeHh4uKSq7fuA46gFAodsEvQA1Nx8b162CY3bx+/cTxYxQGw8XlvvYvl0nFQiGL7eEfwI2Pj/f39fnrX/4CkuD555/VJ+cDMbN69epDBw+mpWfcuX07JztrHjL46PR1EdAmYLGtrW1dfD4wAJaHR1xCglqrbW1pkUmlvb19VApl9Zo1owpFZmZ6ZUX17cI7ifHxTOtOfQcGcL89fNTHx8vZmYG6tRrasC3G4OBQfl4+6J+xsTGL2XQHvG35suyUpKTqmlp020WukF+7dh0GiZub24hgGOuMbOrB32NKlUgsNoyFCOyWz+fHxcfFRCNLK8wOEEn5+bdXr1qBeL7X1Gq1mtd+8pOgIJ4NTS+G8PT2hp+5KHnuMLdDQSaT7dmzm+XB/uWv3uJy/Ob0u6ZDZVW1VHrPHyI7J2fd+g00GqW3b2BwcIDL5TLodKlUcuLUaVhiVq9ZK5crurt7YNFhMpkxURHDgpHKyqr8goLo6Ci44jiVywsOhwsLDeZy/GHI8vndZBLpAfbwlUik77337q6nn960ccNC1YFIJOoTjMFk5vj76WOmgXRUqUHt1AQHBx87ehwWCBcTrM3AVAh4l//84wN/Dhfk02f//SwrO5vFZC0ggyEQ8Gs3bAT1y1wGA6KruaV1aHDgt7//HXshvJRQGE4BzER5A33k6uq6evVKeMebefkD/QMs006NLiCiIyPgB/SZnt4JxiQczpmGeBrdEydDw8PJaemJCfEUA7EE4io8LPQLiQRu6+7qauvoCDKNWFsAGPlQSX5XF3CU5qZmgUgkFAzjXAhe3t46T16FYLDfnxvw1K5doP2fO39x29ZNzs7OTY1NBDw+NCSourauuKQ0LjaGZVHqdRTwvhHhYXX1DSCbbRWsRTE6WpBfIBAItm3baqWVaH6Ax7skxMeif9vr/hnA8UtKSRkRCA4dPKR1dHRzd3d2xmnUxgbIdWvXnDp9FugvCBQXFxeY/j29PaAe+/n5bt22FQr7/rgrmIi5bY7u3r62ttafvfEzL6sDBVoMoKvq8YGCx+NBwt26lVdSWoakY9Vq1m/YmJQYv3rlys7OroKC21QaNS0tNTDg3klCEonkSiYXl5TcuVMcHh7mN/3OPaxlvr4+gwODQpGY4v7AmmFgLgkFglUrVyxgHUBHbNcB44RhebCMaaUWYSRhYaH1dfWnTp7MyM6etUBYFLy9vGQSSXXFXSKJFBTMi0Mc6Cz3jxsbGwNJUF9TA3LCnUrJyl7GoJu37IIY2LZti6v5WfEQA7VI7Ontw2IwFjDAUnAQb3hY0Nc3APq3pwfbqCZokgEQq1gMRiwWLVQlzQXIoZnVMFBmcnKyjVxidUYIt9SMjNra2qDQ0PKy8rlgMNCenfyuxobG+oZ6kUis0WhlUjEOT2AwWcDoJRIxqGoxsTG8wECoHrAWpUpVePv2jRu3gOWDGgAD1QXejutfV9dQXlGZgnexJvZVUFBgUUlJmC7Or02OwsFkLykt5fECoarWlzafAOU5L6/A1dWNww3QajSVd++CwkwgEGG1UatV9pNO18NkSUpMKL9byWTQQVUDKunv51/X0Oi5oCbhxYy5ZTDQf96+SLYwGy6mrc3Nt27ekivkMBXJZFcoHPist48P6OVTzhYQeD29/Ue/O9rZ0YHB4ewdHG/dvJGVlRkeHnnx/LmPP/xQLn8mNiYmMDCwuakRDcIxMDgIUxo9TwtLcGZGRiWgqppAIMDAmu7wkbuba3t7x9Dg0APMYEQSCSeQt7DRfYApDg8NVdfUUtzdmXS64cTWBZtChjSMDSrFbaCvb/pi7gNYKawUFBptZHg4IjJy+/btntZttEPd9u/fD3VzcyVfuny1vaPz52/8zKwSYIz5WGrOhWfnP1CpEUKCgxqbWnr7+rDOGL+Jx0bQoCN2aMiZRbwdYAEIePyUGRydnbHAif/zr3+tXb8eZNia1avIZJt5QQJhrUNS4lR3dffCKuvoYK/RHZvCI0TKAWFdXG5wcDCsZk4G6jv8vW79usHBweCQYHs7+5ERIWj8riRyaEhwaVlZc3OLLlC9hb0DHRsXF3unuGTNqhXWG6SFQlFh4R0ktn1m5mKOKzYlTp85u3fPHrlMWlpSFBuX0NvFl4jFFCrNn+MP+jBhqvNfkRFh0GuowITFDZam/oGB1tY2Hm+uTHdLGktvBWlva7tw9qyrm6u3t7dWo1WpQHsgAJkFBuMC4xs0HldXJotFoVK5gYF2uqwfarXmXHvHwX3f0BhMGoNBoVDXr1vHZrNBV/j6y68+/uijRx59FB6HBRX9ip6eXolEoo8IgsViYEKSSKQp46fpoVuQHSfT6gcPC5uTz8nRkcPlEMlkFoMB/HLKrIHQFzQ6g2FytDRnHA6oNt4Fv3nr1pCQYLPqA6OlpKTUx8c7MjIiLy9PLJHSaLT169YmJCS4u7t/e+TYu3/503PPPWv9QY+lBSrFXaVWERe3j8v8AKgAl+PPZHn0DwyqNJq6+vrEhPjZH5sRo2Njra3tJcVFTY1NWBc8kYAEGpHKZAKRkEJjkEhEYOEcLtfH24s80ZqinyzBQTwtL1CpVAkEgrGxMVjl8C4uNBqVFxjY0tpGp/V6m7mDaYiQIF5eXkFrW3uAmZHxjKBWq6sBVVWr16z19FikDrwzoKz8Lp1Od3Jip6Wlgqp9pKVZJpN7enut37AheBp7EmggPAMrHYNOo1IooAw8ZDBTYs4ZzP0stzYCkUikUqlJKcnpmZkKhUIqlWo0GpFIZBjsGVhOT09PQ10dSKaQsDAWm52YmJifd0swghwWGBwYEInETCYThMozzz4rGBFdvXrN19eXOH7mCEqAiS2Tyw2T0vF4gfqY2dOBxWQ+8La+xZBSWK2LeA8dBCv1dJoidDTdZEcQZ2fn0PBwVxIpZ3mOuaonKK/9/f0glkaEols3b4WHh4UEBxMI93bB8boTrXPkebeYodYdMgKZSrOjTnkDqgws/GCaF4D+Ex0bfTs/PzQsvLjojjUMprOru7q6puDmDbXWzh0UNRpNJJHyO5Fj8x6enrwAblBwsIenB8WdguQLG8d00xbuATVApVJjME4OSHQJOyAuzS2tvX39bDbLGjNMVmb6yVOnf/r6jy0rAcXg4NCd4hJPT6+E+DjD11kqcHNz2/HEY9Cw3l7eFWXl/I4OR0eHIJAlumAQpgAECrz4ksi/sSBYejYYApGIc8GRXF29pglqBLTdx9cX5nNXR0dPd7dGrVbI5aFhIa/84AeHDx/GYLFqjfrosePPPvsM0FuYvaC/UDRqYDDd3T0wyxsaGkaEQgwGe+r0WVBHgoMCUdMlcOdrN26uWL5sBo5Cobj39Q3A7LVJkMSHmA5oFh7gryq1erpFFo3yYmKBRAJh9aqVHmwPC46SwRBKT0/bv3//v//5D2DViYkJ+ugXA4NDB/d9s37TlinNxXMH2+oMlmFUMYp4j8rk09VkwWs4n4A1JCI8vPD2bZBGrS3t/K5uc48Eg9IFxOXWrVudHR0e3t5+HC6ww/aO9uHBIW9fv7iEeF8fbxaLTafTDKOfz9r4wCOx2PFdR91FRweHAC6nubmlv3/Aw8PycAkgpAvc3OobmoIsNR7A4CksLOxsb3/xpRcW5Eid9YDVCVQaoVD43aHDoOe89eu3gRrS6QzTt8NAlx4bfUhfpsWiZjBlRcUSqQT6r6O9XTF2L16LYHioq4s/g/IGBALGx9nTp50cHaOio0E7gQEUEhaWmpri7+93+MjRhIT4vLy8d99994knnzx65Eh5efkf/vj//Px8XF1dT5482dDYkJOzjMVkSqWyxsbmqurq6KjIwMCAwqJiAoEIMmmGhFswXru6uxkM+kMGM3dQAZQqWGzlcvkMwU4kEnFvT3dIaOh0NxgCj8fHxkRb7D7i7+/H4XBAwAQHBdHHnXZBwHzyySee3j4/tDRN49IFkuJRN2GBRI6Ojs6QUeTB33PVARYlNpvl68cZHBqm0pkNjY0mMhgY7Pzu7uvXbpQWF9nZO0RERnh5e7d3dFy6cIHp4cnhch7Zto1GB9CMgrxNyV2mJjSTLnp6sJuamusbGslkssXUAV5544Z1e7/ZbzGD6evru37jZlx8PJdj1VbUAiI4OOivf/4/jUrt6em5/bFHSK7kuvpGV3O8oID3gCRaci7M84ZFzWD+8uc/9fT2waxDFkEsFpgBzhnr7k7x9fUDbWPKR8ZGRw98sxdYS1x8QnxSUndXV29vb0QUcrwe5BMMo3Vr11y6cnXnjh3nL1x886c/xeJwP33jjYjwUCAf2VkZMF1vFxY52DswGQxYfOk0qmBkpPxuZX7B7ZER4TO7dp44deaF556ersKg0JDJpCXnbra0gKZ3gWVXpdIoFEjS0Cl9qxVyxciwwMQyYbU1it5tFrq6e1rb2jQadVtb+/CwAMRJRwf/q6+/ksrkr732I5ZFp5qBBNTWNbi5u/p4We6OsFCQSKT6fFWw/i7OnGjzDFeyq5+v94Vz5yIjo4oLC9NTU2ZmzMCAL1++djs/v62tJS4xKSd3Rf9A/53CO0rlWHBI2HMvvuDv7wdKF5AMw/FvnsVrGpYD0yExIf7a9RuV1TUxUREWL2hUCrJWV9fUhYWa51sGEIvFl69exeNdNqxfu3S35lNTkmqqqp/auYNIIrm6ufK7uhUKhb+fGSkRQACBGs9e9BEHFgrzwWAstmmv37AB5lJUbKybuzuQAyddjnhdrnhE3kwu86v//vfmrZupKamvvPpjFzxepVQODQwQCQTc+M2wKHj7eC/LzgJq/8Lzz7384vNAXNzd3dEZAmUmJyXSaLT6hiZYXIJ4gSQSiUAg0KhUoVB07cYtNN7rzHX2YLMHh4dhBV+iZs9FDg0SjVumGA+gLFcoyBrS1IfDdNtI81ClsbGx/Lw8rUb7+us/uXLlckVFhT+H89u33gqJiHrtx6+yLQqtAXXv7x/45z8+ePHll5ccg1Gp1SKxRL+FB5POsjzbDxhcXHBhoaEVFZWI/dAR09bewZvmWHVdfcPRo8fu3C7w8vVLSUlNy0gvLi7+4ovP2Sz2spycuNgYOoMO6xu6HqKPmL1Vp9tjbWhq9vP1wY3zS8ObYfnKWZZ9/MTJpsamzZs2kEgWRhtfvizr2IlT5jIYqFtnJ//Kpcs/+/kbiyR6vWUgAAXD4z3HfaLlcrmDvb3pKo1SqVKr1EQi0enBjTFmJeaHwUzJ9WfHo0/usEcywsNEnUJGGZZ59eKF//z730FBQe/8/g9Mtgeq3DQ1NDbUN2x//DH0TlhJkYOmGKAmvE5+99693/z0J6/jcBO0Q6AyQFykUunlK9dUSlVYWAg8godR6OKyfeumy1dvZGdnzlxnmOp3KyqdMZiHDGYuAEuATCbTL7UKhVyjBUm5kNO7qroGJEFOzrLU1OTBoaHS8oqbefmNjU2lJSXf7tuLHB12cPj08y/0Ea5MgVqt/uvf3i0vLW1v60ia0evzbmX1jRs3YdxCy0SE2yZ/npUYHhpGc3ToJr5WLBJPeZvW4nVhaQLJXkKn02j03r4enDOupLjIiMH09PZduHj55PGj0DJpGVk//slP29raL50/39vTtXr9xnfe+R2PF6DLeO1odCJyMk2ZgbgY3gPlV1XVLMvKmJJiwrK3beuW0vLyv733/ubNm6KjIh3MD+4Cy+Bjj2w19ymxWPzl13tS09NjohY+xYcNgeYHNf2EuQRR1xSLKo3lYsOi3kWa2XiImnbyrl//7+5PFIrRX//2nZj4+2v9iEBQW11FIpPd3CloZnm1WgV8GB09K3NzQAn501/+7w+/+63d+LEIFEBZ4uNiKRTKqdNnzp4/Hx8fHxsdBbxELlfk5996+1e/nLnO8LhIJAK9fNZktksXC+WDCZqZGHjo+Ikwrc4Go1GrtVM582rn65hLbEw0/KB/b9m8Ef3j9+/8xuICoXkPf3f89LGjoL21tbVOdw/8/nrPPqFI9PxzT4OqNzws+OzzL5GoxEql3uo5nyMQ/cYRoVAskRiOEK0us4c1EdKWNAw7gsVkRIaHdrS3BgQE3MorYLI8gPWqVKo7RSWnT5++fO7sqnXrX3rlB6Bznzh+/He/ORQRFbXz6V0J8XFoiiV9gZZRFqObdQuUQ3Nzs0AgAMWM6+83ebRgsRgg0GEhIXu+2Q8rZ2R4mLkjCvUUNusRaJD8gsKmutp3fvPrpR7fHFpaKpNOvKI1XTTAXAaFzYFOn5vaPQiYFxuMThmzYYEalXp0bLTkzp0D+/e1NLfueGrn1kcedcG76L9Fq9HyOztra2tff+MNuAhTQqNRO2OdHZ0ctTrRBmMoOSkRGNL7H/xz55NP0GhUo6nC8fd77dUfCgQjVTW1+w9+C/ePjY2+/OJLpuzow/IEardSqcJil+r27SIEos2LxUKh0HBNHhtTqjUam5BFoEfQZQ4O9gu+6d7Q2PTXP/0PWiV45ck3wHju7Rv47uh30dHRIGDQMQlCDqjMd4cOqNVqINAisQTvgkNGta5p5pTKoBIRagX0RRcQ1njzDljn95PBqHXo6e3z9bkXn5Dt6eFOpbKYrK1bt3768Ufvv/euVCx2c3fPXp77748/uVNU/MlHHzo5OS1bvuL1119jMCaILmucc9E7oTLQTX19/Z1dPQqFoqenB64PDw9fuHApKSkxJipC71JjtKP0g5dfeP+Df8GzoM7NNS2WSKS7P/3kuRdffgDM2PYO9nT6/TxTLi4usFr19vWxTQtVBfqacmxsoRLyLAksahvMZCBZo8XiirKyY99919DYGB8f/+t3fsf2NE5ZMDIiyLtxncVmowl07BHrp71ao0a9C+H/EiniaZiZnubl5fnN/v3ZWVlBPN7kFPDu7m4ZaSnwY1Yl/f188vJvEwkEupmx5JcKFsIEo5UrFIIRIWrcshtXQ+G3VCp1xmIdHIx1NXMrOTQ0fPHyVTqNuiI3x1aVtgByueJvf/sbztlZ5uQEoqK8uAg5MT5Or4GtyeWyisrquvr6VStWcrkcNEiGQjH69d7927dugkeccfA01gWHk8kVauS0uSO0D3rmXB8P14bQyUWNYnRUJBIqRsf0BgL9JhFCPSUSpob+oJokp4QSgaqjkw8jlscLUOvSdQE59vLy8vXxaW9reeaZZ6KiInp6eqFZWlvbLl++dPXSxfjE5Dd/8cvY2GjDnjLDx2X6O3XpJkR1dY01tbUqldLdzR3r7Dw67k8GbKarq8vP14dKcZ+OJ734/LP/+Ne/aRSKt7fXdHHJrQes8P/+z0cRkVHr162eo69YQLi44PB4/KjJp6NBVOn76CGmxKL25J2Mgb7+vV99efLkSS6X++vf/jYuMQGDwRoVrtVourr4dfV1v/jV2+hHMN9AT5UjZ1hG7XV0hkgkgrook8k4/n5PPP74qdNnGhubl+dk02hTR98yC/BdgpGRMeXDQ/y2AXQiSIORESFoJJM/BZGvcdVav6LiXHBatarwdkF2VsYCmmGqa2o3btr80ssv//DFFzds2dpYVwsas6cuLAc0wsDA0J2iO0DJN65fR6XeTx94t7LK39/PsBwMxgmDIaJPAbGQyuRqHRNC4mM5YRwckM14y+QQOqc0OtOXSoVE5QGqpFSOqSeaXmC6QRWQiMl22jGogFT2AKjUpgAYp1wm7+7pHRwa4vj706ju8O4CBTSR0sfbi4DHU6nU8vK7tXX1EeFhPd09u3fvBv6dlZX91ltvu7mSRsfGRCIRRgdHna+uEe80y+iC/gFzpLWtvbKqGqhtclIih+MHBBd68Mq1m2VlZbBeBQZy01JTyCTSDPtTOkvMy3//4O+vv/aar+9ceWaUlpWfO31yz/59c1T+wgJmHFA02VTr2GTorMLKpb6PNtdYYjYYAgHv5k5hMphbt22LTUDoy+R7QCm/dulycFAI0yAck6OTI3GiOz0MDiA0sAy7u7tt2bxx7zcHvvxqz66ndhhZbi0Dk8kEOfEAu8LMG3T0RQWMEBjMlDcoFKM2YcckItHPz7e0tKStoyOQa2rETJsjPi7Gzi7mm/0Hs5bn/uLNN0rL744plegJrLb2jurqarYHOzE+zujsN4lEbG2d4DGjl0QwDokwFO20YrEEAPzeHviLLvmGOQfI76khGngeMWaqxoCh6+wMKJXRm8RQwBysrKry9PRiMuioKQYNhz1lDR8kjI2N9fb1d3d302i02OjIYcFIbV2DSCx2d3MLCw2GBae9s1MoEuu2ufm+Pj7fffddWHjEylUr2SwWak4D4glqOhqwEVigowOQTgyidtmjTuG6rCWGq8psW0tQDnCXjs7OiPDwAK6foVeKLvoDOSQ4OCUlcXIK8cnFkkgEGo2x78DB5559mslgTL7BSsAg+fv7f//Bq6/5+/ravPCFgc76pf8XiUhywTkPDAzahcz+KEyinr4+5sJlmF8SWGI2GCKZvHL1qsbGhssXL3ECA4OCg430SFhP6+vqKu7efes3v535S0FVwru4oOuvWhdx6OKFC8eOn3xk+1Z3q1Mz+vv5ioQiN1fyw0gY1kBvfZmOvgCQk9U2Gl1sDw8ag1lWUsbx81tA1Ucml586ceLFl14GhpGWkgxCsb29o6W1Da4nJsaDWj/5kdDgoLNnz9XXN9hpkSkw2evM3s6eoJOLAGhVgUDgZkLia93ERaYIsgUCk0SjhcqoVSoNenWaeS0Wi2tq67q6uiUSKZXiDsqDjoFJoSsX3MdoTgFt29raPiQYDgkKUms1tbX1jU3Nrq7kZdmZ8OLDAkFDQwO/q8fL01MYGNBQX4dzwZNc3dPT03R9MaElYfgB4UNbHyjImFwJurujgwOU44DYzhyxWMzkk0GTuwPYf3NLGzCD5OQkNotplMidRqXQ6UnBQTw9fZl+x+perXJX5H7w/vsnT57Zvm2Lm5vZudNnAAyP7747hsU4bd60wYbFLiwQT16pRP9PDMYJJMLA4BCoE7MeUEdMd4KR2OioOa7j0sYSs8EAvH1912/cuPvjj8+cOEGjUo1y38Bs3/f1Hl5QkC9nioXeCLAowIoASjw8BQqQSqWsr6/Pv124LCsDP1WOWdMBqueFS1dodOpDBmMxxunLiEAomoGMIhF6lUonndeIld8ISzzH36+mujo9PdVj4dLI3b59RzA0lJKcANJreHi4tq5+cGjY3dV1WXYWcZKrFgogFkDBi4pL7HQNAqJ0VJdIxcH+/m4RkuyCTJZIJHn5+TVV1TGxMV5e3jxe4OTSEKuJjp8gfEeD0h4NSllmTdQglyuASHV1dcGdwJP6+vs97m2BIX6+dNqD6RmGQiyR8Lu6AwO5SpWyuKQMrqSkJPl4e0GP1NU3tLa2QTelpabAMMM4Od64mdfY1AjjFuXK0MSODo5GIYrRk7ewFjk7q0HmyWQyOWJx1EKPUtzdDK0p000QUPcHB4eAo3iwmEZeulB4SEgQVscpZyYuBvVx8GSzkCNy7W1Xr11fsWI50XbpMqqqay9fuvTLt3412R9xiQK6u6qq2iibHvBXmEkwVGZlMCrE0jlG/l66wJuOeWEwtg78EB0TExoWduXy5Zi4uIysLEPFrqKsrKWl5Qev/mjmb9TqUhzDvAXlA3RKB0egLyo7ZB1RdbS3V1VREhMTrKnhvWQ9D6Kd3G5+Dipr7UZHR4G+iJCjuZpx71A7vZeo1uBQqEQqRcKGTtJIzf1OFxeXiPDwmuqawsI7GzastzitnTWApe2z3bufe/FFWOaAkQiFIlgBo6Mi/f2mtavDI8XFJfZ2WpAoB/bsAUEF7YTarlXInpE9FvGoQBieYnQ0Ly/vwoWLNIr7pUuXQSLuevpp/VFwFAhN0eoMLij0jW8CQMI2t7R09/ToLeeNjU10Oh3EMHquyt3NbUFadX4AurWbmysWi7lx8xaZRMrKynTGYqEHKyor+/oHQKtJHD84xuFw8vNvDw0OAikAHR2L9RobHdOokc4CHqOLgDUh47rOJIOHi7BM6c6nKPVUcobeGRtTAoGh0ihsHX0xuhM554zBmMhd9N8F9U/PyDh7+jSoDW7ubumpqRiMDToU2O0Xn3+elpYWHmrC/spSACxfQPL6+gehQwUjI/qEaxSKuykBHnXbiDOl43gIFEtvNREKhYUFBU2NjZ5e3gQi0WiqHdi7F/oeWAh8xGJPn5ZMqyWTSY7IWnEvPJRcd3CDRCYTSaQ7d4rZHh7eXsZHnMyCn58vrDXot1hTzvcTQErEYpFEKjNFfIKMB5ltb4scO76+voG8wMqqqqjoqCn3a+YaZ8+ehwGzInf59Rs3cThnNosVFBQ4Q0SNoeHhixcvgz63aeNGmUwKbeCkA5pWHQTemHIMfoP2DMP7/LlzFy5eXLtmzbp16+rqG/78pz9du37d19fn/pKKbEKhBhedEcbuvnfL+A33ToKN/8tOfzIM6AsoD83NLYanJ2C29vQg+yZwh1yhAEqKWDftQU47mJ53c0lAoVAIdAklurp6hocFWRkZWh0HBe4CalJiQpyPt7f+ZhqN6uXl0dzS1t3Nb2lphVEHqxASm1GNiC57JTqWEYclfddjkCCZDrW19Tdv3hAJhd7e3pmZmWw2awZ3bKFIBI+zWAzMVExlmjNH074gej8UFR4WeuzIYRglZ8+cdSWTjRiwZbhy9ZpMKt28eePcnXIyAkyKf37wwdyVD7PgytXrERHh3d09H7z/d6qZYamheQeHhiQSSUdL0xzVcE4xb0eolpgfzEB//7kzZ06eOOnm6rpj186IyEiniZMzY9kyQnHx4UMHXd0poaFhqelp/tNkBcMZ0FvU539sbGxUoYC/B4eHm5qaWUymNeqFn4/37TvFMHCtSbjzPQQIULFEikYFNPERhe1mC2i66WmpHR0dV65cpWyj2Hanf1bU1TeeOnXyhZdeAqVNIBA8sn3rzNHAYI3LLyh0dSVnZWYC3ZEZxM5CyQcwdJwjcupEqVLl5eUdOnhw2fLlubnLnZ2xUZHhZDdXGPY9vX0og9H74VpgMQWNvLOjE+gLCHKjj+Aik8GAaQUUZ2Bw0NvLy8ERoVOwxt1zBDb3yxYlevv6Uf/o/Pzb4WFhjU3NwN5Ah4Z3j4wIhwY3vBkoZlBwMJBI0KGAx4SFDXh7e8HNiLuRbs8OtSCqEO8XZKcb9VOpq6s7dPAQfOTp6Vlw+7ZgRLRmzSofb6/pdKSxUSRrGHliVH7LiIsewDAYDEZcIpJyTiGX362oJBFJgYFWeb43t7RevnTpyZ07oeR5O/rwi9lik1oJIpEI8xf+CLY0KeOSTg/88zffnJ+uXEo2mPbW1n179xbkF/hx/J948sno2NjJ5GDz1q0xMTEggaqrq0+dOOHBZk3HYCbA3g4EgFajgWnJYjETExNg4ejo7OSa4EwzHUDXhCVM/WApmnMNYC1iMRAYmVq3qWci5HKFrSgyALTb9LS0kydP3i4oWJazbN4Muf0DA59/9llsbFxcbMzJ02dSUpJnDWYKL+7v6xsczJvBQxbWEZCIZWXlwMmYLPbynBxYW+F6S2tbU0NDeHikiy0SkcK3uLq5crmcnp5e4F6G9hXo0K7ubhaLpQu1p4T/3Ahu0F/I0Ruom0rV2NBY4eUVHxdrGHl2aUEul0skUjqDJhQhu369fb1y+SiILl5gwHTuDlwOh4B3Uatd62trBpIS/P397HT8wAFx10VuQE8YKFVK6D7QpOrq6/fu+cbBwf7JHU8GBgTm5efv/XoPEJQnn3jUiMHo5wIGi3EwODM/lRlm2jeaIXoeXrfZWlpcFBwSBktcbV29qxuZYWncWCCy3x485OfnFxcbPZ+O3s+98MK8fddDzB2WBoNRKZU1NTWff/ppeXl5YnLyM88+G8DjTbm+w3T153I9vb1BF8y/lccyzR/T3s5ely/SEcqEuZSRnlpWXjEwMGgNgwH4+/uJkdCoLvNmGp0f2JAu3C9To5ErRsUSyahCodvC0C2v47/t7kd2vh8nTe8Hgyr0RnTW4jrCMAAS0cnnX795k8FkRkZGosdc5xQwXI8cOQISfcuWzSDIh4cFpmxi0mlUTw+20ejSud3ef3kgDaWlZSBWQ0NDi+4UDQsEcENNbf2//vmPtLSMEYHAJmlvnZycQIF2d3MDkTY8PKy/DsQFCJPOqIAkh4d+FYwI0XTiSK5WnR8rhULR2tlfv3ETKpmUlODBZi+5GAQDg0MgfSlublevXffz9ysrK1u7Zk1wUOAMO8jQCDBiu7p74GXbOzrDIyNIxHGug3raIq2K+GHDCG9qbtm3dx901lO7dgF7gJak0egSiXhwcHAGhxgMBnX2M8PTZcpyjC4ii6Svj6eXj1KpFAoEziHOlZXViQlxlqVgzMsv6Orpef7554hEC5NHPsT3GXPOYKz3+oR17ea1a19+8QW/szNr2bJdzzzD4XJndi6RSqUV5eWubm4ckwN7AInBYLEsNjsoKBiWEiKBIENc/+V4K/aAArncm7fyludkP2AMxuYAXRO4C7S30hzTiyHkcoUNd+sIBMKaNasVitFvv/0WJFNoaMicOjMBfflm377m5tanntrp5ekBIg1IgCn66PUbt5KTElFrsy4KC+I2NDaGBGqRSCR4PF4gGCkpLXV0dIqPjXGIjxUMD//j/fdTMzKvX77kw+GGR0bao9bH8cBFhhu+BiFeDP62u/+p9h67RK9ACch2HhKex0DaeXh4kMkkJIgeBoluhwa2EYnFZBIJ8c4BlcPRkUaj8gK5QGHh8eHhkcI7xQQ8ITYmagmFtFYqVc44bG9fv4MjJjiIx+fz2WzmzGMGmiIlJaWhocHH17e5uUU4MnKPwUzytwV+c+XqNWi0+Ph4YHhAIGC0X7xwgRvIw4xrcVO6uch0YQzdJ+6EmkVcprvu7u7uz+EU5N0K5PFcya4DA/21tfUxMVEWGFFEYgmMAajkQ3/Bh7AAi90GI5fJjhw6tHfvNxKxeMPGDc+9+CKFapzDaDKkEkltTQ03MNDZHAs5krlaB/jby8uzvPwuv5M/5XFTE4Eq03NhsXhggMotkGqjo6Oopm4ZYE23Ya0AFHf3dWvXfPJp58cff/yjV18N4s2kT1sDqPn+A/uvXbv+9NNPg/BDv8VEdba3t08oFJFIRBi6Bw8d6e/vh4tIDgGdQXFgYPB24R3l2OiqlStA5MA9u3btpNHpnfyu1evXZ2Vm7v1m/09+8mMbvgsQL8N4o0AE6TSqk4676LmR7oS8yNHB0XBauLjg3Fxd4QYgc0wmHdSJwaHhktJypUrJ5fiHhgTbsJI2B4xe+E3A45ubWvx9fdQatYsL3nFSmgsjYLGY8IhwX19ftUZ769r1tsx0JhOJ1yKVyV1wOCcnR7TFunt6rl67HsQLstdqKiorqqtrQ0KCDxw8WFVdlZaWERTEA3ZotMLo/4kE7xk/FGYucQHuC9QWN3H91N9MJpPDQ4NLiu4AOe7t6Y6MirpdWEgkES3oqeTExOtXr+bnF9IZDGvUxYf4fmKxe/LC/OQGBIAal5mZ8cqPfkTWheGatTRYRtva2tMzM0383vHDuvdvplIpThin1vZ2FptFtsg6aqfTnzgcf1jgzM3O+j0BLK/QOHK5TKVSW8nzpFLp7DeZCQaD/tqPX923/+CHH36486mn4mJsv0+vUIyCNMrPL9i5Y0dKcpJ+nJjoxZyRkVpw+7Y/x//ixUtpaWmJCXEH9n7tMI76+nqg8uvXraVQKKiJhUqlbtu2BcgiFoP9+wf/2Llzhw1N91Bsb2+vnsFABSIiwrGIBysIX43WAGKxGI3GZtTlUEkXHeAesivZy9NDpVJ29/Reu34zKTEBWI6tqmpbiCUS6C+VEjmATiQSZFI5m83GzJbVtbSsXK5Q8IKCi0tK/Xm86tp6DpdLwLtgnXFiiRhGAs7ZubOrOy8vPzExMTQkKCgoABjqe+++S6XThELhI488Ul/fyOX4OU0fjE6Xx1Ft2W7RiHDE1c5Vz2CMbgZ+zGSx/Tic1pZmjKN9VnYWcJe6+gagoR4e058AnQoMBm3jpk2ffPRRfHwsl8t5aK5+CLOw2G0wjk5O8UlJ//3iC9DkTNwmgFX74rlzoD4EB1uuuoEylBAXe+78xbq6+phoS6yjKMLDQq7fyFu3dpXFNVl0sMXJMihBOaaUymQgwvWHYPQf2Y1vWNxLI24QDGbCWV6Dm0F8GmuiVm9fwmLq7u7+/HPPHP7u2P/88Y8vvfLyujVrbGiJ6eru+e+nuzs6O196+aXYmGh9UD64bmJART9f3zNnL4wpVa/+8BV45H4ia3u75uZmPr9r86aNrq5kQ7cSUHPhZ/dnX2RlZYG4RZMM2OR1env7hoaG9b0As49GpeqsLxNu02g00Fm6VGXT0nokPyUWyA+S8oxEIsE/b93KW7FiuU3qaXMAe4YGFkulZDJoWK4yeR8GM3t8RX8/v8I7RWwWq6ez3dPb93ZB3orcZUwGkv8S4+QoV4wOC0Zu3LiVlZXO5XCcHB19vL1/+KMf5uff7u3rX5aVcbeyKi09FcanUeQYPdDJAiQJWtvIG92Uk9UymZyAJ0y7tWSnZTIZXH//2qoqjLNLS3NLVFRkf/9AVU0tcGJQOGdpMgPASEhPTy0oKDh6/KRuGM+TGSYhJnZ+vuh7i8KS4nngo4vdBmOn4/tEnRXExEJgxpaVlFJp1KTUVNNtMJPvhKmYkpq8b99+UGUS4uMsi8RFIBC6urstePABBhIoXa4A+mKYMcRKjCmVtirKCMhxj8cf9fb2/uM771y6dOXnb/zMx9vLyjJBZS+8U/z5Z5/R6fS3f/02x9/PUODxu7pjY2NMKQcWiM2bNpw9dwHoi55ka3UHmPML7qxft8aIvqD4x7/+Q6XSYmKiHewRF1QkyhxIXDt77XhoF0Mv6QnM8h6ltDO4eO8ekUjS0dGpp1A8Hg9eCtngMCCcKpUK5Cn0Pszo0dExsViinK3XUG9fFouFuAALRqxP9zEXGAMKqVIKB4cIBDyQwobGxoiwUIzTLDoPheIOXTY4PEyh0UE9U6tUfH63t5cXvK9u3dd+d/T42jWrArgctAfhIovJ3LJ5I/wNg0ej0fr5+Ey1hTThKwaHhrp7eoAt2ZngoqsHPGKny1BrfLOBVuDigvPx8aYzmXx+Z21tTVxcTO7yZZ9/8RWdRo2MCDeL6GOcnJ5+etdLL7wAYzI3J3t+/LhlMtnd6iqzHrlxM++v//d/TCYTutvLe9oIk4sEcrm8p7urqaH+N7/9zabNm+f52+NjTFrBrMf8MJj5zOKmhVWypbU1JSUFMV+b9r1a/S8DwETy8vB48oknDh85AotvQkI8KIXmzi64PyU5aXhYYEocxgcbqKhTI0FF5SDCbe4eJBKJzVL+TAcIj6yMtKPHj/37Px/uePzxHU8/s2XTRpCm48LGJKCvr0IEVdf+AwevXb2yds2a5194YXKdS0vLgDOZWKyXpwfF3e3YidObNqwFQgDlNzU1h4WFP7J9i1EIf/Tb9+0/xKAz1qxZiXpawG8rT1pBIUBG6+rrurq67HTbvmFhob6+PoinC5KdQOdSKperVGr4InQnCA2X56iLCoP6HaNXpptcbq7k/v5+YAZJ1kXKngsAFVOrVVgsdmQEcRwBUgKSA0/Az9qq8LLxcbHHjp8IDgkpKioKDg2/cuVqTHQkKE5Q5qXL16AZAwO4Ro9AKzU2NVfX1KBGO2g33Qicut1cyWRHB4e29k6KO4VEIuqdtSffaXhRMTra2tbOYjDQc+DT2TKhNLaHB4cbUFVxt6+/f2BgkE6nPfH4Yx9+9DGZRORwOGYtlZ4e7B27nv78888y0lJwtjjePytQcmzWIyHBQT2dnes2IHN/y6JP3tTT23fy5Km+7m4kcKs5b4oGJUIjchted9AlFnU0bdGbt+OEi30XyVxAy3d38UNDQ2Pj4mxSIEgIUA4+3b2bQCCAbmGBJSY0JOjUmXObNqyzSX0WBcwkH+jdSFy1sTGZLvbxhLLGdf57a6XRtpHd/T+12imOUutLQXxHDCtma4YEVOPtt365ZcvmTz755IXjx5PT01atXAnaLcgtEGAzJGYCCQ11UygUbW3tFy9dKSkpCg8LT05KtrfTTkm5pFKpWcGstm3dvOeb/bv/+4Vao16/eUtiQnx6WorRPdDmQ0OC4ydOenh6REdFQoNCfWQyOUIprFhr0P27lpbWjo5OaAF3d/fQ0BAg60BI4DoGi0ETE8KSRyTiNOOhfvXPOuoyLRcWFkZEhJMjyNNJfWTdRHR6eyR50CI7sQLsDQgH0A5dgG8nswINgyDkcrnQ/LduXPfz8z184MDIiBDe8ez5S0D9cnOyje5Hwgby+SWlZcmJSPwYmEpCkRiGilGKR0M6AkzidmFhQ1NTeGjIFDaVSS7AwHGrqmugwZlM5qz7sHAPzd1VJpUMDg7V1dcDgyEQ8I899ujZc+c3EYhMpnnh6YC1F+TnffrfL1794cvz5g2jRZzHR+UyqZvO1R2uSCQS6ERY7eG3BMleRNKv+fdnKxK6erGfzzCcayYClimpRMLv7Cy6XXi3vJzfxbcb5yIjQmEwLyggMCAlNY0bxIP2WSSRWh80BgPrSGx8AvzYsEw83uWlF1/Y/dkXNCrFy8sbzW9vVpVAM3vgE/POAK0uUj2SYleptLnpRQ/Eh5RKmaPC9QA97L13/1ZVVf3LX/yisrzczZ0SFRMTxAtkMRlEIix20NdYWAo1Wg3KqKQSaXNbW3Nza0tzc3tzU+6a1X/8f38MCQr66osvBYLhKb/CguX7qR1PzPApCMWGxqZbeflMFovL8Uey8emGsLsuJu89UmjgjXSfLY7/z07vcqS7iAb5BcikspbW1s5OPnAXDw9gR2ycC04kFLW2tcHF0NBgAoGEMjz0cVS90+cyRGK1YbGJSUlMBmPmF/Rgs+Hmnt5eL0+rcn3YHDDqoK/ht1gi9cE4iURiWNmBypj4eEJ83JGjR718/To7O2lMxrETJ0cViuW5uSlJxisYMMKKyuq7FZVxMVG+vj6oGqBz/b63HE05s9xcyUG8oIrKSpVSCaOUTCZPF+BOJ7ClwHWGhwUR4aF4wuzyCYNxCgwKCud3d7S3tTY3JyUiJ719vL14vMCCwjsrli8DOWcWiXn55Vdef/XVNatWWhnk13SodLGqv/l6z1/ff5dOo8Gc/eLzL5Qq9a6nd/UPDPzzH/948+c/53KNY6Jq5yYmlo1hTgVhdA0NDpYWF586caK7pxfmYxefHxYelpWdjdcl73zpxZdWr1rV3Nx89doNAh6Xu2JF7qpVFCp1waP4zD2D0d7XmBctZq0fHo9fs2b1lWs3t23ZNGtO0cnITE9ramkNsTS89NIF2vXA3pCcunMcnlgilc1+ky0AAhi0Z6yT06e7Py0qKa2tqT186JBELKbQGbBkA6cBGabLkjMM8rqhptrV3T06Ln779m1RkRGz5t0FtQ/YgG0rzO/qzs/P5wVy/fz8oS9ApqDRWQzvMcvxGQoZFghFIiEwGNDs01JT8AS8WqUGYSoQjJw7e7a3t8cFhysvKY6OiY2KiaYZ7GeBzDCiaFiojMMskg7aTa1W9fb2sVgsp0VjhkGYnFKJc3aWyxE7E/CDDj6fzWKZntnexQWXu3w5xgnT0dERHR3DDQhYlpU52TInlUqrq2tr6xuCgwJZbBbMJpTBwBc5TLM3pL/i5+utVI1VVFSJxOLAwAAqhWIYY1OrCwipQByHBc3NLUDFIiPDWSzmDHU2/C5PT08iiSBXyDv4XW3tHbzAALgIr7B33/6BgUGCmZmrw8NCHnn88b+9++77771LJNos6/UMgIkQGBjo4eNbUFC4ccO65pbWIYEgOTkZlFVgMDBWQWaLhCMkMpk7HlrM0FFsMcPEOsIYFgmFBXl5J0+cgOkcFR31xi9/Gcjj/fl//ker1iSnpdHGoy3//K234LdwZOTwwYN37ty5cf1Gds6yVWvWMJizhD6aUzxoNpi5Ay+AW1NdU1xSsiw7y9xnYf3ld/K/bwwGXRzHkD0U5Tx4QpmeR8lWAIm1fFk2/NjprKywZAuFwsGhYaWuJj6+PlgM1svTwyzKe7eyyt/fz4aVBJW6vPxuaFh4SDAPlGyd34nKyQljzT41sBYWk86gU9GlHM1tpHHSgKAFqsTn81944XnQyEFd++K/u2vrajds2MBksfQ2SFT62tvfZy2NTS1EwixnWIC7dHV1Dw0OMZmzGGzmDUBc7O0dPD3YdyuqXMkkKpVSU1fv6eGBne0otSFYTMZjj26f4QbotbKyu63t7f7+fr6+Ps5YZ60u6g/KQmbgLnoEcrkkEqmqsjo//zaDQfdgswh4ApLuESGUSpFYAkN3ZETg5uaWkBA3QyDBySXTaFRPFquNSuvr62tva+Ny/FFhtnXzJstm/FM7d1y5dOnMuXOPbt9myfPmw9XNlcPxr66sWLlieWNjIxbrHBAQgH4kFAgOHfpWPTYK4/V///Qnyn1Hcq31Rx3nGqbUEHHL6+g4c+r0jevXklJStm7f7qtz+gYAEa+trp68qLq6uT3/8stbH3nk7Jkz586caW5q2v7YY0FBQbgF2lSaN0/eRd3fJlZv5Yrcjz/dHRwcBL1r7leA9tPX1794Fl9rYEpz6fbU1aPjHrv3HF0Mz7oYblRMLFl/5OW+E/j9/9834d4vWfeHLg+zEqN3VJrfEefmCiuhDdJA9nT3xsfb7JynXC4vKS2DxvPyYNvr9htA7E2dq8vqGQp0BL5OIZfTaDSQ4iDJQCSEhob88fd/2PfN3s1bt4O0Q40T0FMo74GHUDPG6Ogo6kGiRPYZ7aZkACA/Ojv5/f0DUM5i8IaBCstkMp03tBO8O9ACeDu5TEYiEmy4XyyTySsqq4YEgsTEBEcHBxUSdEYzZa6u6WYlep1Jp1My09vbOzo6OuvqG+AamrAaYZ8aDYXqHhUVCa8wXRawGfx/uTxeY0treXFxQ0NjXFwcemTBdCuUEUDZe+mVV7766suE+HggbJYVYhZIRGJISFBjQ311TS3IY1cS0YN9L6QNzhm3a9dTMTHRP//5L65cvb596yb0+iK0waCzydDDQVfDmSoJigS87zdffw2Kwa5nnlm2fLmLyb3mTqFsf/TRIB5v/zff7P7o40cefywxOXlBPGMe2mDMAB7vsnbNmlOnz+zauXOGaBaTAcomKGrXb+a7u7ubpZ8tUejEEpJYd57nOUgUV/ISTugKGBoa8jQzJtgMaG1rHxoe5gUGYJ2xIPxwSJhVZ90W0kwCz4gaTiCbEw9c6+3p6J1ALEAVu1N4u/BOEZB1EGNenh5ZOTn79u4B/jE4MAi3eXp5QjXQLI92umWUz+fD0okcW9KlKSYSCF5T5YSCScRk0nt6+kZGRqhUqq2ayGIAXROMCN3cyMOCEVBMfX197CzyYZoBMINa29paWlvj42KhASUSCXpuy+i2GeiFIYDcB3A58CMSI0CziGMwWDKZNJ3nuCklQ2fhsBg3CqWrp6e3t8f6Q5dZmel3K+5+/dXXb775hsVMyHTAoPX28mZ5eJ48dRoIXFx8vD4mDYVGJZFIGq2WSCIZkubFxmBAJZBIpFBDAh6PsBgdjbk3QachMTCKujo7v/r8CxgJr/3k9SjzDz9jsdi4xESgMvv27P3u8BEigRgdG+NoUcwRazAvNpjZ/UwWGKaPyOCgwJLSEligMzPSzPoKZP1l0MrL7yYmxltUxyUD1M1TrbFZrBfTMf8bSTaHDWfKiFDY0cmHJZjJZIJ6hJnjxQVqDt9CIBCDgkNu3LihVI6mp2eMjo4e+fZQ7ooVK1csb25uraqu7ujoBJGJRK0F4YnF6PaS7Ok0KhqPuLikNGfZtLu0DDq9DeFkggVnMPCyIrFkeFjAYjEGB4eAN6MujbZd6IRCUXV1rYcHm0QkAdWDhkLkqP1MrrszVEAvzEhQ3Gw7m6YXjndxCQgMEIyImhoagGwFBARYGYIc3nH9+nXvv/v+jZu3Vq9aaU1RJoJGo3p7eV48fy4tPZ3L5dTU1MLcASow0N9/7PhxHBYrFoviYqPvP6C1M+vQ2VwDOScxOqrSedcjWopOu9bMuNOlUir3fP11Z0fHm2/9KjIqyuKv5gQEPPXsM598+NGxo9/RGHT9JtS84aENxmysW7tmz979ISFBRvE2ZgZMSz9fnyvXbgwJBFRbu2ouEqBGaZUulsCCVEAms3F2pCWN7q4ekUjE4/HsdbEc5vrr0KPS3t5eSDpljbqkpLT4TpHuZLjbtq1bga8EB/M8PFil5XeBxPT39wOJsdPF5PDz84uJiUa9PgUCAWPcc3AyYBLRGfQRgRBEu1kHzm0O5ByWXO6Ecerrg1cZiNWJt8GhYeBw023EmAsov/xuhYODA8ffHzWbIUd77O7t/hjdbApxMQUzb0VNdyWQF1SEBNnTNDQ0xcXFs2d0BJ4V8Mq+Pj4rV648fuxYeHi4l6eHNaWZAui1hPj4UYWcw+EwGQwYXkAWYRw+/vjj0Ati4UhqenpwEE+fMQPx+lpMp6mhxQguLkOKEbFEAsuvk6Mj0C/tjBTm7KlTt/Pzf/n2r62hLyiAtTyxc8cn//nP2dOnH3/ySbf5lW4PGYzZAH0rPT31/IWLO5+c6QirEdCcLyHBQSUlZVkZ6WZtQi0J6OmL3pdFf318w2Gyr4XBfoTBAd7xD6YKBmNgLTPc40D/Xuo2GMSwbyOmIRKJQbbi8XgC3gWDMSPynsVQ6YwEPj7e8Lunq2vt2rXdfL5EIsnOyYGL6D1kMjklOcnTw6PibkV1VTUQLEOy28Hnu7jMsmvg7enZ1NQM9GVhGQyou2KxGBq2t69PqRxDU6cNDA5iYWLbYmpDs4yMjDQ1NiUkxkPfoZEATacX966bzF3MKnmi4xryG4Q9g8EAiQl9OgDc1DoGY6fzU05NTa6srDx16tRzzz4zD3nlYIg++eST6N+hISHoH1yO/+Q7oWvmIiCnlXDCYJyxGCSHBPw4jzrjcPreRxN8Gu6CiUWi3Z/uzl2Rm56ZMV2BY2PKurr6d//6N/Q0NbyvRCQiTrNHHxEZuXzFiqNHjsbFx8fGx8+nm9r8MJjF7rltlqsxLNChIcGwjBYXl5rldAnqpreX5/CwoKi4ZHLMsSUNHX3RWpNc2iZ1kCuWtg2mk9/t5+dnk3CWg0ND8BMcHOTs7IwxP5a0fud3wm87I/p4n6qiwep0KbEdfHx8lGNjPT29yampXp6eRsdiQThx/P2IBHxLa5tKrVLIFX19fRcvXcFiMFKZHHSDmckWvA7IS5UKCea7gAlTUU8vaFWhUMwYP7wzNDREpVKIZh4hnhLwdsUlZTAYgINCm5q1YTRHxMXwutHn0BGhYeEDQ4MjI8NNzc0BAQFWpjdCNhbp9NWrV+8/cKC0tDw5OdGa0mwI6AvganW1NYuNwcCsIemcdWANlMkVwKRBHVKr1J7evmNKtVQmM8xPfPjAAZyz82PjjG0yZDJZU1OTP5ebnJIMhXzw/vssJuPokSNPPfvsdI9kLVt2/fr1i+fPcwMCKPO4yfvQBmMJME5OSQkJ586fDwsLNStlLg6H43D8ysorWtva58fTfh6A0pfFMKVtmGhpQdDc3OLt7WUTBqNUKh3s7b08PRzvBbSdQ2g1SJ5OqLWjjnwgGx8cDkiyc+cvpKamJMYbR8eG+rDZbFjmuFyuRCy2s7dzsHdAr3t6ec5qLuIFBhQVl7q7uc4ctmSuoctJpFGpVKRx2SAWAZuh24RXQbFtbW1ZWZnQGrjZ8jLeu26mlmj6VtRko8vkGwICuJcvXWCx2VXVNSnJydYnaITmDQkJCg8LPXL424DAANrcB6s0BU4YJ46/78njR7u7u/VHlhYD0O1FEpEImoBaF4KrrrZOIpH4czm6M/Mqw5v3fL33pR+8zPaYdnuuvaVlaHBgx66nM7Iyv/zvZ9AXzz7/3P59B2ZgMDCdc3Nzv9m7d2Rk5CGDWezQRd2mBwcHX7x0eaM56QJAOFHc3dksZnFxMYXivtQPzqBYPKfloRpSqWzWqHGLFt093YkJcdbv+IyOjkI7kMgknJk+Gfb3YJ40RE9HYzBOSCYy3ZOjY2MeHh6urq4tLa2lJWVbt2xiMIy9W5yxWFDs7MyPL0AgEJwRFXMUzbVk7uO2gq6hkAzbpHEjk8ZGR1Q0Gk1bRyfQcVB48C4u+qj2pju7wLNCoaizkz8wOCgWi1F7FXQHjUbj+PsBvTCOZ2iCjWc67oL+4epKDggI5Hd1F9y8uW7tagaD4eho7TAGapiWntbW3nHzxs0tWzZZWZpN4KhzSwoJDfvoww9zV65iMs0Oq2EEGDw0GhVm69DQkFrnW0PAu4DiAVO4rYNvSYlarWJ0tKmpsb6uPicne3hoyOjzC2fPisSitRtmyuskk8lAnaDRaRVlZQcOHMDhnLc/+ui///Xvmb85KyfnyJEjVRUVnvMYOPshg7EQsCJwOf4nTp3p6u4x6/grrEfwYH9//61beevWrpm7Gs4dJupk9/5l5JUy4XiX3s9l4of3P7eboOTde1TvPGPwFZODwUysiXZMqcSPb3nMYRPMDZycMFhns3d8JqO3r6+isjIzM92CZ+11+dtM98XWajVqJGmExkmLnJLRaLQKhQLNoUHVBR0nk8l79x3w8/VZtTLX3CCt09UwOIhXUlpOIhOplAVWzR0MTFyg/trE3AXDuLq6trGhnv7UzunC1t27c6pBLhKJyu9WCkeEDCaDzWYHcLkqlVIilYFyXFNTW1paFhISEhkeinPBWWN0MboC9YyMjqquqaExmeV3q3iBPAtil08u09/PPy4uNr+gIDQsNIgXaGWB1gPGHpVKefaZZ65cvVpaUiqTSa0pTTgywuFyN2/eVFFZdenCeRLZVS6TuVEob/zspzCF//cPvwsOC7egWOgdCpW6bdvWhIS4Y0ePGfkcX796LSIigjyj8tzW2oqFpcjZ+eP/fMjn8319vMmurjDNBcPD7tPPOGCcvMDAwoKCjOxsC6ptGeacwRgLs0WJCeLUNMBQZrGYmelply5ffvqpnWY9i8fjg4ODCm4XFZeUxcfNUxby7wNQVxi3BfXxtAajowrreZdcLu/kd5OIJAaNZtm8Q0/taiZuDk7gkROKtXfGOtvbj8kVcvR+eNbZGQtqJeiRBDyeRqVGRkbwO/nv//2fK1bkJk/K+GMB3NxcUf9E64uyDI4OjkQCXiK9L8D6+vvt7B1sklcZ2rCqqorf3j4iFFGnCq8yHTuHBunu7q2tq+dw/BLiYxGnJCQ6iD3aZYijvUrd1NxcUlLW1NiYm7ucTp9g7Z/V6DIz4/H398e74JxxuPy8W+vWrrKewdgh2+7OycnJjY1N586c8fV5Bf5pfZlWAtnr9GQ/+uj2MSQMo1XT9eq16/UNjdBrMGdDwyOe2bWzsrrm4IGD0J4qpZJIIPzxD7+3sJJOji443JSRFZubm3NycmZ+HDSQqurqnU88KRaLkQ3N9o60JMQhpqykJGfFihkeDA8P379vH7SMZdW2AA9tMJYDhjKTySCT3YpLy+JjzSAiugB3HqkpSTBQ5q56D7G00NLWxkQyjFhle1erNS2tbXm3bvzwBz+wZjcKhqgufoxqZmMMIrp0BiMnJycQ6hpdiFetLiAQlAHDW6VWgxSFlTQ0NCQyKrKsrLyvr2/TxvUWVwwFvFpSYnxpeUVKUoJNJKX5FbAHDdWQwfT29ru4ONskm091bV1/f394VMyVK1cf2b5Vf31msyI0fU9PX31DQ0Z6CtRtSkseFmsXFhrC8fM7e/7iqVOn169fS6cb09zpSO+sfjNOjo7RsXG1tXXlJcU1tXXAXJ2sDkEEb8FmMdPSUo4dP1l4507W9Gdn5hPI6TAczsVqtkogEvRGO2dnnJubG5GI+FTB9Onp7ffy8XG/n8fAZujk8zkBsyTORDKAOjqwmUyFXA6zGN6U4+dbWn63p6tr5gfd3N1FIvHUUb/nBvOTVWCx22DMNcDoQaNRAwM4MLVCgnh4JK6ocTn2htlfJl63YejVeYb+Ne3Hs8rp94XsDJT1+x9Nat97+zwTd4juH6W2u/exnd39s9R2EzePJm9aof+USaWTN5iWBNpaOzw9PZ0sDUiPKtlNTc3vvfdeYCDPyu0MdNw6Y7EglkbHpogDO/l+O91/yIhAorw4apCQhvZqHYMhkUiBXA6QM5BGN2/l7z9waOOG9Va6K8HU6+/vGx0dBdJgE99nswDfODY2JhCM6K8IhUIqlWJ9Zglosc/++3lR3q3X33yz4NbN7du2mHLAHtk/HRtraW3NSE8zjPo95XYPCM5tWzedOn3u4qUrWzZvANk5ZYEmXjS8Hhsbc+bkCV5IaF5eQVJCgvUMxk7X1NFR0eVl5ZcvXQoICFjAZRNqQnJ17eR3eU8VM9pi6OJnTXRjUiHp5JhWewrLZLKqioqk5CSKQYwWuVw+sx3l6qVLX331VX//QLeqx07nIDw6NlZSVg6vD9crKyv/8t570z2bkZ395z//RTOPh1IfMhgE41LW7ErCcgOLsgebffbcBR9PdmN9veFq4+HlHRwa6oxzxmIwzjicTebzQ8yMRT7SZgCfz4+KDLc4ci68eGtr24cffZyRkdXb02WrdtCpm84qlROS4mriiYaZnkLOFtk72Gt1DqRknLMzugiQiITkpIRbt/LPXbiwYd06KzNsrF61Ir+gcEVujvXasGVwBuE/7iuN7GqZ3D7TAQjZvz/85KWXX6Qz6AMDg2MqVVVNbXhYyMxPaXUpVFta25MS4vVNOisFWZadcebshduFxRkGJ9hN8YyZ4aK7m5s/l+uMw1+5eP7lF56b7DJsGYCkLs/N3bdvf3FREXPduoVy33Z0dErLyv78iy9/+pPX9Jk1rQGa5aqquloqlRqVhiokFhvp4XGlSnX58tVRldrTy9usZ+vq6qKiov7f//4vg8Uy1D1BKerp6fnZT35qWZXmCA9lqiWA8aGQywUCQXd399mTJ6sqKweGhmG6wgRGaApqVLDTwkUhksOFEhEWlr08Nzg0hAywRf6/xYD5V3xnhU4TXaobcyAMrWlRiUT69d69NVWVubm5wGBsVy8EIDOcnFxAUxxTjqmUSAZNDerzotWOh7i3Gz8UjTj0Ojo5kskkEpHo5uZKJOCB/QhGBMgZIiyWTCImJsbX1Nbl5eenJCdb49lAo1KHh4fFYjFumk2TuQMqYHA4HMo49dm2rSlzZER442ZeeFhYSBCPnxD36SefZmRmFxXeCQ0JmlJYGhKIgYEhLOJ7iTXdOdfFxQVxks0vEIpEsHCZbnSZmRynZ2QePXzYzd396vUb27dtsdVJ/pDgoPi42OKSUg6XGxYaMg8RGicDWvj5Z5/581/+8s47v0tJTbc+pmJ1dc3AQP+xbw/GJCQGBPIMP9LtCfZevnrdspLlckVDQ31He/vGDeujoiKNPlWpVDOc+ffx8S0vLf3Vm2/K5DL0mCE6sLl+HLlCviw7a4bvVY6NWbyhYRnmLTf1PHyP5TCretBJ7e3thfkFp0+dlMnlAQEBGzdtioiO5gQETtjR0Fl2+O0dpcVFtbW1//rnP50cHVJSUzdt3cpis0kG8YUewoZQWq0HLwhA+Var1HaWRuQFZe7chYsZ6emXzp61bcUM4eBgj5gcdAYVtRo5ggRsBjUAqDVaRwfdKSYHB6A7SFAKjQaJbq5b+zBI6BT7IWD5Li54Ah7ITUhIcElxaWlZeUJ8rDWZnNesWqlLGrx5Pg2cyGalXDEiFDHpNKFIbIckQxiBd7fmpJVEIjl0+DtfX58Vy5chXj4JCQcPHMI5Y4vv3IHCqQbRUKYkELV1tdlZmTO7qhh9CL3FZjFpNBqfz5+8+WUBd0ERHMQbGhyIjUu4cePGpo0bbBiLKDk5uaysPO/WLU8PD+vzR1oAZOvf0+Mvf/4zkLPa2poxhbX+qh2dHUA1QB8YEQwbuaUDQR7o74fet6xkUDiYLNa6tWt4gYFGlk5nZ+eOtrYAHm+6Z9dt3EAkEj76z39gCvP5LXK5nEQkwdyPjCDmrMh9bMeOGb63pbnZ0cFxPtWJhzYY89Db3V1aWnr4wAGpXJGWnpa7YoU/l2vAW4zh6ePt4e21dtPm4YGBG9eu3bx1q+hO0Zp1a7Nzcry8vZfovhL6pmh+Y8O3vu8OY+CYMuVRasMzavrNuwnP3nd+MfjUuBoT/F0MnkP/PYctYHM0NbcymEyLc000N7d0dXXl5mTbsk7Tw17n6eJk5+g8vSZnqCXD/W6u5KFhFQh+4DouLjgPFrPXk93Q2AhC1N/fz+KaMJkMmVTa09Pn7T1/IShAMe3r6xtVKHA4XHdPL51G7R8YAKXW3dKMMEBAb97K9/L0zM7MQNsNq0uSXFFRQaHRKiursrMz7aZnFaPIoRjjixP/OcWXwj2w/vj7+7W2tIaHhU354HQFzgAQkNm5K3t7eu6WlnZ0dvICA0x8cFZAX69YufLo0aNV1dWpKckLtXiCdN+wbg38WF/U+YuXvvziCxhISDCYiQzGCYOJjon+za/ftv5bjODv73c7L28GBmOni+xy88YNYOQDA4PAYBgMGjDR5bm56zbNEpWntbmZQnHThYaaJzw8TY1Aa5qZqKqi8tD+/ZVVlRlZmVu3bWd5eBjL8OnhTqNt3LYtOzf39PHjly9dqrh795HHHouIikJT2j7E9xytuqS+liUFHBYIrly7vnPH/RjhWst902eCxZoVynjIZJJQKEIda+wQgcS8fftOTU0tm82y5hAyKJoHDh3+4SsvWmPLMR0w34UiUVd3D8ffDyR0R0dHWGhwc0sLvJTFJ0daWlt7+3q3bNqkp7AwEhLi465fuRIUFFxaUpyamjz57fQrT3tHJ0UXpcMU4mJ4GxK1jEqprq62nrgY3hwbE/P3K5dSMzNPnz7L+8mPTS9hVsTHxZaVFOfn5wcEcBdVSFyLoZDJ1CrVyLCxDWbu4OvjU1xUtHP66Loo3N3c+J2dY2Pm2ZlArrGYrPmZiSiWpA1gQVBUWPjphx+BqvPTn72RnJ5mGS0jkcnbH388LjHh2JHvdn/66ZatW5fl5BAf7ih97yGRSkkkgmVq5ZWr1wMDuHQa4hRi84oZwjpWhISNcXN1dXRC8hygKoO9g31ZeXlISDBnqhR6JgJUcyIRX1FZHadLED3XUKlU7e2dJBIR2EZdfQM0O3oI0WLPjBGh8E5RcWpKiqEy4+To6O/nywkMHBjoHxEIgDD5+fqgH01edoaHRzw92QbGyKm/aMr1CkjM5M0vy4iLHv7+viy2B5lEvnD+7IsvPmeTRFEooM3Xbdjw8ceflJaUuS93c3GxNnfBgsPT26etpdWPy523JF/ZOTl/+N3vBcMC9xl34ghEIprszPSSJWJxbV3d8uW5NomKZCIenkVCcG83Y3oU5Od/+uGH3ICALdu28YJDrIn3ClIqIJC34+ldp06cgB/47mXLly8hErPIY906OCw6/+JZIRKLsVhnyzwGWts6RkZGNpmT2mKhgKT4mbi0wbRra2urqallspgEvOWHq7ds3rRn7/7wsNC5TvkOFR4aFgDdDA8NaWhsVCgU0dFRQEHkcoWbm4UGmJKSMgaD7sFmGx2xAUITFxt76tSpkNDQyooKX5+pT5Sgq6tMJjOLuBheR/YDZ7vZ9GJRApWSlnbm5EkCgVhwu3DF8lnip5kFIHZZWZnnzpz19/cD7rsgLr02hFQqUatUcqnM9CjYViI9IwODcbp68eLWxx6d4TalcpZYUJNRXloK4zAqJtr5AWMwSx238/M//3R3cGjormeeodGN07tYBhabvXnr1nOnz5w6cRKkV9aybNxS0yfmkZXeDwYzwVfa0NtmHM7Ye8cxFjXPmoiWllY6nWaBCB8dHb1y9WpWZsZ8prO3LaCzikpKmCxWZESYZZtoAIq7e2hocElpaWpKsm2rZwQkY1F7RwAXOZRRW1cfGxPDZDDgD6i5l0UxQtrbO4YFgtSUpMlx+YDthQTxzp9zBAlXW1OTvSzb0JhhOOaxWEx//2BggLHHiYneuA6ODrYiLnrEREXu27MnMSXl+LFjtmUwgNTUlPxbty5dvuzj473Uj0T09fRs2LghLy8POcWjQ2tT41eff943MODhOSfbZAQSae3atQcPHly9fh1+evMY6EV4vBlWYWDzVy5fhhnh4Tl7clYb4qENBsEM1WtqaPjq8y/KysqwONzHH31sb2//29/9bjwkm3ZwcDC/4DaZ7HovuaFh1LVxy47W0OdUL3p1H9CYrOrqmgP797M9PSKjoubpba3GeHNNHc5uwm0GfT/Zym3ohDuhZfQfGXrmmgB7ezubZN6ZZ3R0dHIDuBaYxIuKS6hUircJ+ZwXM0AI3a2oGB0bi4+NsfhwdUpS4udffh0WGmr9GdcZAETBlUymuLsV3ikG0gm0yQ5Ro6VOTo4WxLIbG1NWVFX5eHvTpsrlC31KZzCCQkL5nZ0wNpoam6OjkWOxE6cY8hsIHJBgg4umOrVo750JN3XgTV3yVBddXV1j4xPkcnlba2tTU3PAbEFgzQI09aOPPf7hRx9WVFUnJcQv0fMQKIC4bNy8qaLirr5tZTIZ4l/V3ubqNsVIVsjlMB7gnkAez8VSs+Ujjz9++fLlo0eO7Ni1a7p7pDIphUY13aPlxtWrzU3NL73yiqulxkjLsIT7fh4AM/D40aPAWn78+utoHJffvP327//4B/0NfX39Rw4fTkpJm/LxWXkb3BAQHFJWVHjsyBEajeYxjyk9rYd2PE7A4oGjoyNlDuJwzyn6+gc0Gi2ZRDJ3IR4YHGpubl2+PNtoB11rN36Qa3FDT1s92GweL7Cnt//CxUuZGWkg/CwYVyDjM9LT5todsre/PzgoUCwWDw4N52Rn4pydVSqVAjlVa0lr19bVwYj18/Odzvjk7u4WHhpSU1VFpVCrqyqjoiLQ60Z9y2AwgEUNDAzSaFMwoRkIDTTXiFDk6ekxcz1NJy6GN+fmLn/n12/HJSZdv3nLtgwGEBISlJ6e/s2evYFcLlDJxbYQWYy2trbk9IywIN7R/v/f3nmANXmufZwVdgYBEkhICCHsvbcIgrj33ru22tae055z+vUcte3pOJ2nw7ba1tbV1o2Ke4KAyBDZO0DYMwnZJMB3J6kcKsMkrGDf35XLK8Q3T573fdb/fsZ9t/C6eI2NTaQnPoglYvGjnJyCx3loDLq7uzsjPZ3h5BQVPR2lvltIOoOxZs26X0/84urqFhA8bJwy6Fi8PD0oZLIdxa6oqGiEBEuKimAc9PP3d/Vwn2BBiSiY3xmyPYKuzMvNXbl27Yz4eOUS/tvyCZj/0SOTmpqYjPJknZ+3x68nTmRlZs6aPXsiVxCfM6AXs8DhNF6JmCxKy8qsra3x6h/ETU5JgYEBzPcpPQGjBG7E3t6+uqbmYtLlqMhIB5q9uinIYyN7eY6rbquorCJaW+vr6ZWVVQb6+ypdkrS1dUilUnt79dye6ig28LLq6u3I5BHCa0NlptFoVgSCUCTsbpbAeGY71AEcY2Mj+Dy/oCA2Znr/h6rMxICCYbPZHu5D+/zVTLj0Q7OnWhNtbGxJlxLPr165wtR0LFfJUSjUnDmzU++nXr12ff26NVNUwbQ0NtbX17/+xhsV5eV4K2sojsLCIk9Pr1uXL+r09ZqamXG7ukDBNNTXp6emtTQ1WlpZe3p7k0Bx6upyOZzU5OTS4pI169fh1I/QPm/RwpKSkm+/+eZNi/9zdBo26PeOF1+EgQ9Gpd07dw53TXNj49nTZ/T1DGbEx2nsUEBjEAUzLDVVVdeuXg0KDQ2LiBhuczW0HHNzcwcH2mh+iEgkQEW8d+u2r5+fPW1USU0wk2LoD9z7MnAdCiwGIoHwh5UprQeseS63y0n9JaSKqqqenj463WHKKbbhsLayxKDRNgTC9Zu342ZMd1CzISjjaY9P1n6HVdcwLTK8vaOji8ejUOyUH7a2tYolEjv1Z09LS8ugxtIdaCP7yLexsXGkO2RnZtHodFB4TymY/koO6u36jZugsRiOdB2FPOpo77C1tTF9stAw3EEkih15sNGsunYZVifp9Okb6EdFRz/KyUZjsHn5hWGhYxCTfCAg+rds3fLPN98Mjwh3Utz1lKOL3Tl39mx4PnExM8pLS3p7e9OT7z64n9xYV4cyRHV18WQiEc1ePkXn7Ori6++HxWLxeLwBCsXr6srLyYlLSCgqKPjvp58uXrrMR53QwgDeEr9t5wvffvXl55989trrfxlOxDgyGMpVoeE0Yktz8/Gjx1gs1pq1a51chnYePa4gCmZYbty8ef9+anZ2ztUrV3WfFIxQKBx4jUzWk5+Xv2//20MloAZtrW1F+XlF+QU2trbaPyYN7Lb6a/b/tsMM2mA7aO/tgN24v4dg+N9+mf+9+d2d3R/c4Y2QK5KtzSjj7Ew8j3Ifo9HmFDs7dY9QFeQXuru5wKg/Ra3PITEyMqRSKQsXzD12/JfFixfStUnN19TWUSlkKKbMrOywkGClWuJwuJ1sjrWVlbpHYWtr69o72M5Ojs8MrA2DFgjcoqKiLi63pLAoKDAQhUINbgh4vIWbmyt0VmAv4/G40tJyNrsTZ/GM88Yw3gw8QqXiLt0RrnzqoOLM+LiTJ47PW7j47t07Y65gAD9fn9iZCd8f+v6j/3ww5olPAPD8KRQKiSSXv6xq5rWkpPa21p6eXj19ffi3s7Ozurp6xowZoeHhaCzGdMCuF3Zn56+/nfzsiy8S5swB8XHql18LC/LXbtyo1k/THekv7Nr13dfffPDeBztf3BkYEqxu/muYzJ8PH66vq1+9bm1oRPhEHqLuB9nJK2dwBjva25lVVfPmz1+1ejVmwN7Af+79wyqSiamph493ZNS00WfAUF/32pXL/kGBNlPKU5OWlCyMLpipdiqhqbnFrr3D2YmhbpTmtPQMQyMjxfnbYduvlpTLiAydQ4K19dIli8+fT9y+bau5ubbsy66prQ0LDW5ta4dxpX+7SWNTE4fNjggLUSspZRBpYyP5BMwzbVZ9fT2aA92B7tjU1CSRylisusG+c/oU3mjc3Vwlku7klBRLS8u6ujqQPny+YOTVSWUEctWFi85w55uGKUpzc3OfgCAej1deUgSPjmBtNUJmNADE3O6Xdq5atfrs+YtLFy8Y28QnAOXzV75vaGw4ePCgtbW1p7u78hMoPpFYhLOwINraPPVFEtmOx+f39vaamZsr1pXIN65ceWfv3o1bt9rbq7oCCyqc4eT04q4XD3z19b/ffmf12tXzFi40U83DqkQiyc7M/P67g3p6+lu2bw0ODZ0wfzZPgczBDE15aWkXmx29KNrF1VV3gH1sYvKHwcYAZeBAo8VER43+F/EY83f274fWPrUUjDZAJBBwWNyU2w5SXl4+d/58D3c3teZRRCJxe3s7g8GYlNAwEwPFzm7hgvmffvbZvr3/muy8yGlpbQVdZaCvf/deysy4GcqaxuVyW1rbyHZkdftuZnUNt6srJFjVQzQ2RIKJIaq1qckQhaqpru5XME9NhYIF7O3lIRQKKysr+xShBgQCwcgpj3Kni87w2qX/2rlz537z9Ze+fv6paelLFo29yACR9Nc33nh33774GTEYzBSzYUyMTWxsLJQ7B0RiCeS/srKqt6cH6hUWi4E2vm79+oioyMFfvHfndl9Pj3JgkjtWtrZesnJlcUHBpx98MG369GWrVqmYAbmIcXH55769Fy9cOHTw0Plz5zdu3jQ9NnbwKafKKmZAkHwWTSaTlRQWfvv1gYLCoukx07ds30a1t59Ebw4TEVVAvROxk8KgSZhaFgtlaGhHoeiOOL2vqwhmNya7rwODg62tCTmZWVQqdSru59XV0Z14Z3fw8EkkGxwGO+XkC2BnR4GyVrfxP8h4iMZgHGjU52n96Cn09fWoVErCrNk/Hzm+aeO6yc6OTl19o4szQywW98hk/Sd3mltaqpnMLZvVmLrXUSxDNzU1o83NbW2eNqyHw1xuZ3t1cLjtra2gTgKCAgdPNyrPRcPIx2QylV0Z5FbAH1bBjHKnyzOFSz+uLk59vX2GRsbJd++Mh4IBYqKnJfr5f3vw0N/f+Ot4pD9+bNq+Df79+Ycfvz90CFpzTXXNCzu217FYSVeu2BCJ4WFhcxcuLCspqWexZiQkKL/yKCsrNSUlMfGCv59vvwcp6ArkkcaDgx0cHc/89tvbb721et06Z7ehN2g/hfzQPpG4dceO2Li4o4cPv7P/7S8//29wSHB2ds7mLVsMn2xpkNeu5pbjR45kZGSUlJZFRoR//sXngSHqzT6OB8gqkpwnuzR+/xNKq729w4pABAWjQWpSqbS7uxv6KUsrS+iqYIjqlkrBfnrmkEN3oGWkpyXMnaPlCmbkYw7/+3coPzFPBO0fNr70f71/W4zi3ycX6/z+Gpi4fN0NhbKxIZqbmQ05E67NVU4+ugiFjnRav6t4FampZXV2dnp4uJs+wxWE5i1OS4QRWAUebq6NDY1Xr92cGR87iUYe9AbwTIyMjO6npgUE+OsoHm5HR2dpWWXUNPUmX+GL1TUsLpebMDNerS9SqWDmPpBIpSJJd31dvbvi9NDAIob3PB7v0aNceFD6enq9iv+SyaR9CpcHo59r0RlKtTx1IXxRJBL1KQJGAjA0Kpe3EubMrSgrE4uF+YVF3p4eqt+16rz15j82rF8/PTo6JDhwPNIfVxYvXZL5MAO6si3bd4CYeGPPnt5e+ZOEQYTDZhcVFh47cuTLL77g8fgcLtfUxAQULehgNw9PKOq+P7q0wFtabtq27WF6+g+Hvg8KDoqJi8PicFAWqjRqBzp937///eLul0Fr3k9JkYgl77///ttvv02wtursZJujzV/a+SLo0bj4+E8+/y9tFGFAxhZkFWkIGurrW5oanZxdLAadUhtcFQZ+Iunu5vP4N2/dvnL5Mqum2o5KW7NmdVhYiKmZOYiYEQL5KnF1dy8pKQE7b0zuYoJRHgbp6Rl339jKeS+QhpaW+Gc+Uu2Ew+1qbmrG49VzXSOTyarkoV/xjuPZfUyY8nvmD6HR5tOiIm7duVdYVOzp4T5ZIqa1rd3KEg+1rri4dIbiuLI8NBKrrrOjXd0jMJ1sNpPJtLa2NjFRz0Qh2drY2doI+XypRNzU2ODi4vzUpCNkD4vFLlu6WEexRwGGHB3FYeyenp6hn5umm3OH+bac7m4pXyDsVviWhfzAQ4OxE34dBPcvR39euHT5g7R0T3e38ZguxeMt1qzfeOz4MU8Ptynn0xJrYbHzpZe++/Y7vkBw+dCh1NQ0aONcHv/U6dMF+fmNTc3hEeEhoaFwX86urtYEAnzl3OnT3x/8XldPd9mKFWgMZuAYZGhkFBUT4+Xrd+fWzS8+/Qx0THRsrOpe5gg2xOWrV8NL+Wd+bm5La6u3tzfBxkZLbJunmJA5GJ2+iV9fUIu+/xn5crgcbrdYPOT+SgcHB3nAcbFIwOOhDA3b2tqIRKKOwlDr6up6kJF54cIFfhd3+cpV4WFhKSn3Dx78Lv3Bgx3bt6qyu4VCoYDQ6dXiyYOR0dUBEaMH9VwmGxfHYpCyvp6+sYkxDos1MTHRn4IrR0psiARHRzqbrV4gxppalkjc7eXhNlmb5iYeKyvL8NDglNQ0LBZDpVAmZa1QVyEgurhdDMff3bLxeLy8/IKFC+aplQ7onvr6Bj6fP3/eHHXzACXu5uHR0NxSX8diVte6e7bZKLqdIQHhAgb90P83unWi4bf89ikyicJhMTy+QCQSwZ/tHZ2WeLyRkaENgeDu6WVlaZmT9ZDNXgqGx3A51xiQSgvmzc7KevjLb6c2bViPQk0xy9zbz+/9/3z4yq6XsrMfkcnkTz79VN9A/y+vvlZYXLJ58+ZN27YaGxsXPH7c1toK4kbfwGDJ8uXwyYGvDsC4s2TZMvwgn844CxxcA7rn1xMnzDGYadOna7bVATIG9RZkqHbKFx1kDmZIeF1cHbmuH6KlvbBj+42bt8sryi+eOwtqF2rb3/7xJmgaNodz796927duk0gkuMbLyxNqzNKli8h25I8+eP/vf3/zn/98CyynkasRdFJsDnfCwqxrzMh6FIYZFEq3p6e3B3q2Xp2+3qePUveLxSeBF/pXmwYsLQ04Sq1IU1dPz8DICGVuZm5qaqI0K7VcFo8tAqGwrq7eAoe1V3PhSZtRZX2ZTCb5+nhnKc4JDzswjydEotzqra2rDwoKUH4CDd/NxWUET3SD6ZNHIOkor6gKCtJwmQNsJ0MDfSzWAjRQS3MLkUAYPKiM/lSRjjraZXAKKBTKxNhYvienp1fW0wO9IsHaqlsqn5Wh2VOrmJWP8wtmxEQPncnRYWZmtmTx4hPHjoeHhnh4uI/HT4wrOAsLB5pDSUlZfNwMH38/GAXe+fe7r+3Zc+XKFWdXl8ioKLFE0sxkWlpZERU7qObMnw8V4PNPP2tpalq/eTN1qCNIZAplemxsDZPZ1tJiq77LIlDqNdU1rc1NDCcnKo2mnSJmYvbBaP9GXlVzaG4O7WSBRNKNw2ITz51ta2//7ttvaQ4OLS0tXA7HjmK3bu1aPz/f/utDQ4I+/Pjjjz78cP/+/bt37w4IDBgh1jwag5m6IfoGAnVdMX+sJ4NuTCHI5GHa1a8EIIb09PX0DfTABjU1MQHj8vl4PuoCT6+qqhrGg6jIoeNXDEZdeaero43dk47iuISDA43D4ebm5YebBGPVDz80JliBYHkSsAKacFiYes4zJN3d1dU1RoYohqa+1yADIF4FQnFleVlNTbWzs9NAXy8TcKroGb/1BBMTY3hJ5YD1Ll9Xys7OkUok3t7eLa2tuY9yoiLCxmMSEcSTv59faWnZ+cREe3t77TmHryLdEkknm41Bm2dnZ8N7Q4UXuyVLlhz5+efjR49hMBiQhu3t7Z0dHcQne8Bnz5sHg86p06fb2tpAxHh5eRkO8iXm7ulZXFgIKWugYO7dvg2KsFsqpVLsPvzkE+2MPYzMwWiCkZHh+nVroC0fOXz43u1bltbW3r6+8KE9lerq5vrUxc5OjH3793//ww8ffvDBth07IiLCR5gBfp4AHYNCGcALdExvT4+sR6Y4MSGPxqKM2z5wh6F8d4uunmJjmsK7m3xXjZ6BPsrQUP6a0sHbRg+Hy4VOCmqX9VCBb8aEiZ/QUl3Qmpmauru5Zj/KzS8oCvD3G1v/9CpCfeKEVwOgtnd0dJRXVM6ZkzCaPLi4uhUWleCtrBobmzo7O8mKMWnCThUN+1vDwOVym5oay8vK6+vrN2/bZmWFp9lTs7My6xsa6Q401dNRHTTaPCoq4vtDP6SmpcXNiJ1CnYZEIklPTQVJ2i3tFku6L55PjI6ZDn2gmbk5nU4H6Xzy118JBEJDfT10iyYmpmSKnTLm4qp16+xpDj/9+OO7+98+/PNP+EEKxtTUFKxAZX+rFnUs1sULF0JCgkMjIt7eu+/OzZtzFmijx50pU8YTTP/kwXBABXKk042Nja0JRDA13Fxde3tkejDuDrVUb2dH3rx5M4/L/fHQITabExkR7urqMvgyENSyqbmNd2TkftNBjPShlApGPsXcq5yUgXfK6a8+xRYH+TSAfNpFH176qndAfIEA0jKTt9WpujNmBMAGqqll8fn80FC1nWZqA1A03d1SKGsjIyONJ6LxeAt3N5ecnMclZWVeHh5Ty/myVCoF5eHo6GBtNSqXbo6OdLS5GTxPFqu2uakJbPGne5tRT7qMvNNFFUCrgcAqKS4WCIVw4zo9spWrVoaFyo/dUigUKs2hvLxinBQMNH8HGi06OjolOcXZyZlOH5dfGXMkYvH95OTamprNW7fduXMnwI92/tz50tJSfQP99LS0xUuWRk6L+vH77xMTEx0cHFJTUirKKyIiI6bFxCgPJdUwmREREZeSkqDPbKyvN0ejMX+cp1Ss5atnn4CiOnfmjIG+AdnOjt3ZuWz5sq+++NLN09OBrnXRGybCH8yUOE09MIegfGH4FAiEI3wFRmChSIzFyb2KKc8Qksh2FZWVQ1oY0HHbUynbd+zYt3dfSWmp0p2i+6CAatVVTBNjzXt5LUfpgFLR5Y7xSpBYLIEi6OnpNUShJsVAH1dgSKiqqvLy9DR7xglq7UUoFEGfiEabGYL0QGkoPuzI5K4uXlFxsQUWO9gvrdYiFxx19fV19evWqupnbDhMTUzcPTxyH+cZGKBA1Dq5uKD7PahO1E6X4YDyraurZ1ZV1tTU6ujp6/X1eni6u7l7MBzp/c7mTUxMzMzM2traVExTAyD9oODAkpKS69evbdq8yUS73VLoKBwrpCYn52Rlrdu00ZZEBgVWVl6+ZMmS3NxcsGaXLV8xe+4cApG4Zds2lIGBUCDw9PICgXjm5Ckmkxk1bVpNdXV7exuzqsrTw71bJvvl+PGAwMCYuLg//AYMKGqOKY8fPcrNebRk2VIQTPl5+T+fOH7r5q0fDh587z//GcubHwuQOZghwOFwBoYoLpczwjVgUE6LitTT07118yZUJg6X6+3jk5eX9/DhQ1sb4uBwJPIQGFTKzNmzwXhydXF+kPGQx+P5+/sN7NCrmVWWFhZTaPJTS8Cg0d0SCTxP6NmNjAyfp70yMDCAJoaBf1xPUI83UChCkZDL5ZmYGGOxGI2nypydGHyBoLi01MzcjKg4Vqr99PT0pD/ICA8LGZN4Zz7e3inJKZaWVqWlZcHBQXIFMw7nokdI5Clksh5QJKWlpdVMJqhUtDnayYnBcHJydnKysHjaTbZAwO/s6CR7eaqSssZAxQgNDbl58xb0xqFa4HJtBMQiUf7jxzeuXg0JC7fAy4PM29ragtwHK3f7CzsMUCgQqUr95+LqumHz5u8OHIBHvXzlSrBqbl67VlJcLO3ufmvfvtf37PEPCMjNzn6Y8TB6+vSnfgWMhi4OF3oSFWtgY0ND4rnzDg70oOAQkFayHpmpqelrr//1zTf+dvP69fiEUa2EjjnIYDkEltbWeEvLtvZ2AZ8/XJwIXV1daKIz4+OoVOr1a9fAJJJIuv38/FJTU2k0+6DAIVyG6+vpo9EYXldX9LSo7JxHIGL4An54WHi/c4iysjJLS0uD52gAnhjAsIfGKRCKpFL5zkHsVHMuPgKgjMvLyuPiYjWeuph0FA7vjQz0Dbql3SKRGNSYunGg+oE25enunt7FKywqMTY2mRIFnfs4X1dXz23Q9jjNIBCsiUSCWCKtY9WwWHVEIhE1oJ+ZyJ0uAqEQ+qvC/Py2tnYc3pJqZ0d3pFPt7ckk28EbdeUeXVtar9+40d0t8fb2UvEnNAN+3dfPj1ldnZycYk+1tx0UVEhL4LDZ8PQKCwpMzUw9vb2gB6soKyPZ2s6cM2f/v/ampaZu3r59YKxEZxeXNevWHfruYHpq6roNG2g0WlpqWmpKMgwrOCy2vKwsMzPT1dXV2+/pINWgisBs5vP4KiqY1JQUEDFbtm2zIlhbwCCHxUITDgkLS5g96/D3P/j4+BBUdic9ASAKZgjMzMxIZPKjrKw6FsvVfaSDeVAnvDw9bIiES5eSmpub4uJmtLS2Xkq6jMFgXF1cBk4GKI5Ttt+9fWvRksUgaQMD/A0NjdLT0wR8QUxMjDJEbVUVM0D+uVZ7++gYz0lgjUGj0dCSeQK+SCg0MzXt6ZGBlMGo7MdJOwFrLC+/kEQmqT7fID8Fpq/XxeWOa8bUBXIFNZzP50u6pSBiQNBA01Au/Kk7YWZqauLv53Pv3v2KyiovDzftD+R+PzVt9crlY5UaaLjAoKBLly7h8Pji4hIPD3csRh53dpQ7XVQXLj09Pay6+rzHeWWlxeZojJ2dnZ+fr6Mjg0SyNR/K2IPrH+XmZWY+LMzLo9LpixctII1/3DcYdYODgk6ePHX//v3Fixdpp/qvr6u7euUK2Kuz582jOThAQ6iuqqLSaJ7e3lGREUkXL5qj0Zu2bh34FR8/v7nz5v5y4gQom1Xr1q1YtdLXzxeNQYOy+ebA1319unv++tfBLcLL1/fi+fN8Ps9ShXMAIKpAwURPj/YL8IfnRiDaQBEr59JWr1v3+NHjU7/+tvu1PWP4HEbJ+CoY6KqaGur5fMGkxN1WHbDdW1paBm6AgmJLvn27tqZmZAWjo1geAksoevr01LT05ubW5cuWnj577sSJX1auXOHu7q60kKCD6OxkHzx0yJZECg8L1VFsEffz9UGjze7evZd44VJCQnx9TXVbW1twaKg2PysXZ0ZrS0tFJZPhqF2LGiiUgbm5maERSiLphqctn9kuK7d30Lp9Z6ojP8DS2VlaUrJlyybVvwWdDoVi18nm5DzKDfB/2hqbLBRxW4z19fWEQrFETreurs7DjAyJWERU/1we3sIiMiLsytVrMFDR7NUOLDWRXLx02dnZaWynAXx9vM+fOcNgOGVmPBDOmTVEjKQxOhf9FJ1sdkFBYXrqfR6P7+Xjm5CQwGAwrK2tMRj0kBKhtq7+wYOMlDu3oYv08vZZuHixu4c7mUSagPKCPtnFxdk/wL+ouMSrimllZQk9vJWlpVYZhxR7ewKBwGWzcTgcdKr5eXlXLl9+5dVXobGAbggKDr508SIMEyueuMfVUbTumBkzQPqfP3u+taV187atfgEBCv9bhm1tHZu3bnF0chr8QxZ4vFgsUfpKHhmxSJR8756evkF4VJRyNLQmWINxqNyaCVb9xs2bDnz9VVBISEh42Ng9iVExvgrGnkoh21GSki6vWLFca7dYymSy7Oyc+3dvr9mwobioWPmhm4cHwYZUUFAQGBxsqcIJAuhJi4uK4Hp7e+qqFSvOnDv/2aefL1+xIj4uFkRxU3PzJ598Cjbou+++o7SZdBSbA1xcXDBozI1bt44eO95QzbQhWBNtbPS0uEeGzG/d8cJHH36wdfsLXp7uWlWmevp6xvowTOozq2suJCYKurri4mbUsliTnS8NgR4nIyMzNjZmBAdCg4HujEqhhIeHHTt6NDs7m0gcduxU0QEM2Y7s4e4qFIkyMrJkUil8QrQhhoYEsTmclORU1TOmoxhZn5xE66uproIuePmK5TXV1WolooRAsIZeNDnlPn7hAgsLLZ1pA8utvKJy5wvbxjZZc3NzH3//ltZ2KMHH+fmxeEvlySy1Vot01JQvQqHw73/5S3TczIjIqAA/XxgUsVjMkBNgQqHoYVb2vbt3SouLnd3c58yf7+rijMdbotHmEzkXAnZgRHh4WUnpoUOHuByOv3/A6tWrxsMdsMZgsdi1GzbAU7p3+zYILHt7+z6ZzJ5OV6y4NW/bufP0bye/P3gIjLFNW7b0b2YAYTFv4UJbW9JvJ46/uvtlNzdXkEHXb9ycPXv24qVLh/stFU9Tp6em5mRmzluwkP7kzBGMg2B1K93MQNcaFBricvPGrydOeHh6mD8ZyCaXcZ6DMTL629/e+Ojjj197ebdfUJAtSXOfCjqKlQI3Vxc0Bl1SUtbY2KijaMxgaEJbunnrtkgk1iBNkUhYUlTU3t62bccOugOtX8Hg8XhnFyeoW8yqKlUUDDTOkNCQ8+cTYdiIjYlZvWqFnR35yOHDd+7cAemafPtWWFT0P/7xd4K19cBvGejrk8mk5cuWnj1zLunc47/89TWrP16ghaxatQKLwx078lNdTc0oTy97eHmv27DBHI0+eOBAYUG+8sMffv7J0tJy8XwNfQ+AuYC3sgqPnLZx4/q21rYpqmBgdGlsau7o7ITeX93vQjNZsngR2MeP8wq43K7RZKOujtXQ0GBPtQMLL+nShaDg0I6ODpDpIcGBLU1NJ385kTBXPc/6SuDuGE7OK1asgLtrbGjQLG9ODMeW1pY7d5PnzpllbKyNa0lgliTMjFNLgKpIaGjofz780DcgoKSkNCoiAhTMM8MuDvhcVeFSV9fwMDMzPeXe9p0vMhiOGAs8DGzz584afExBSXlFxe3bd29cvUKiUHx8/TasX4fD4aB1T1bwMqlM1sXrgj5cJBBIpbLZc2ZplYIBoLcPCg318PKCQgHJlXb/PowjoGa4XC485JbmJgscNjU5GfTHlm3b+kUMjHrhUZHunh4lhUVXki7V19WtWLF88bJlmOGdPeJwWGiwFCp1hAn+Ohbr9q3bTi6u02fE9nvGy3748EF6+t5331WGhwTlumHLlnf27r186dLKtWvH9mloxrjvg6FSKR/958OComIms6azU71AMAPp4nKZVZUg5Cl6lEc5WWJxN84CV1RUyHB0AAVz7PCP8xYv1WBR3MjIeP3GjU6OdCKRwBxgDsLYPD0mJj01LTk52ZHBGBx4YjCgTvz8/NLSHtjZ2Xl6uMfPiPXx8srIzIYx4IOPPnKkOwzZ8uGHMGg0t7OdRqW4ubtr1TznkJiZmi5cMC8hfsYoXdcUl5Q+yMjs7u6GdHCWlu99+CHYEyuXLutVuOGBgS0jO0uzlMFWgMcIlaGjvWM0OZxEenp6z549t2nTBg0OpslrFAYTFhoSFBgwSi8G12/cqqisgkQgPxgMdtuWjdmPHp87e1aRwx4sBr1j22bNUoZMKsP+aZw3+HZEWOhvp84+yn0M96ptroCam5v19A1cnIeY1R890JmQyWSwshLPnJ47ezbDyXGgC4bRO6MDjhw5kvHggZu7B9YCX1BQ6OBAi42LS0m+u2LZ4qeu7OjovJeScunCBR6PFxgcsnfffgc6zdjYxMjIcBIdQ/D5/KtXrty4epXXJRfxmQ/SO9raHLXPnYmRAuV7oSKelI7i2DlfICgqKgoPC2NzOBcTE0G+gIjp/xYIHWsCAT8NHxASDEULfw72xjsQexqtva1NIhaPoGDKSkvZHe3xM+MHxjO2tbV1dXXT1/u9nUIrYzg5LVm2PDU17c+iYOCeQTOGBAdBhzqa/rS6uibxYlJfrzwFU1Pz6dEBdhTq8ePHlWl2SyTQvaIHLQmrgu4TnvqcTKHExs04d/p0dHS0KgoG7jQ4KLC5ueVecgoOi7WzI5NItosXzlOGmB+hMefn5mY+zFy5apW9tsaeGAjk0BAazKgnhGGU7Z9VhsEM/pQHLXsypMmnUtSJO/OckZmdg7PAW6lQ64ZEEdXBYPTH8kEI9isDfbkzUJOBClv5ySh/YjRA/Vmzavn91HQtdDf1408/b1i/fpw8I8CTDw2PSEm57xsY9Di/wJFBhxIf5aSLVCqrrWWlpKTY2trExsbicBbR02NXrlxey2J98fnnCQnxEeHhX336SX1DI3RscL1ILC4qLkm6lJRy7y7VnrZoydKI8FC8hYWywkx6P2ZmZrZo0SIwhE6fPAmjQ49MlpXzyNXNHaPF59f6R5nmpubD331HoVBi4mdmZTyorKi4de0azd4+Nj5+4PX6BgZmqlUwd0/PYz/9JBAIRghSDaYpm81+Z//bZh9/3P+h0lPauXNn+z/p7e2VSCSh4eHq3du4MY4KBioxGGoKP/G6euo71XmKgeExFY7R9BRhkHUHXjAakw7yKe2WCoSCgb+SMHt2Vlb2zz/+aG1tbe/g8MxmCblKmBn33cFD5xIvrFqx3Nra6pmmIYfNPnH8BBaN9vTyHFlHTzpe/v4ZmdljG5ht/Lwd9vb2icXQzYomvTNVF5ms58aNG/v3/lPdL0L9J5JI99PSI8PDxvCula14rFLrB9Lk8wUFeXmRUVEaL7XALU+PjhrbjI2e3Lx8Op0BAnT8ZoYC/P2++eK/i5atSDx3ZsH8uf3KUvWSUjY9KNyuLl5a+oO0+ymNDfVgRHG5HLoj3dGRceFCYmdHe0RY6GcfSSsrq3x8vGctWJSUdHnpkkUXLl1Jvne3qb5u3qLF3x065OzEGKfb1Bio/0Qi4aXdu3r7+s6fPi0Wi0tLSmEI11oFc/3KFQbDCbLd0tjY0NjA7eLu2LkzIirS2NgIMt/S2pqUlOTk7EwZKoLjM8FZWMik0t4RvcyHRUbaUaklhYXP3PMLqUVGj0t4Tg0YRwXj6eN7NyWVRCbjcLix6k+lUqkqe6rVBVoyh8vNeJip19c38JQNGoPZum3rvn/tvXj+wpoN6yytrJ55I2CV7nxhxzfffJuekRE7Pbp/I/eQiEWi40eP1jCZf/nbG0NuI9cqpkXH/PrLiQA/H2MTE71RFygUJcj5TjZbZ6huV+GKXvOChm6LVcu6c+cekWBNsVM7pNnkcv7CpeBgTQIIGBkZzYiPP3b0qLWVFZlkO/rhE4wtmUyWlHQVuk4wZFtbWsBKgzfK/4XBD4YEzVKG8hUIhFeuXTPD4tw8PJ4nL44SSXdKSsra1av7/TyNB1Cx42bPEUEPIhIVl5T5+niprl0UZnS3SCQsK6vIys6qKi+DXnrT5i0BAb4cNvfI0WOs2trY2NjLF3UKi0oYDMbseQvS0tK9vDwDAwM//+SjxLNnvP38d774or+v9+ROwj0TIoGw6+XdUFEvX7jwKCcbaq+NDVE7TZr6ujqGszPkLCszc9v27VCsDx9k+AcGQtOrZ7H4PF5TU1NGRoYtmaxhY1HhrilUKrw0SXzyGMeOY8HChZ998jEGjY4IDxt9Y25tbRUKhXl5j2tra6DZNjY2wijF5XD6oxc1NTXzeDzNEhdLJFlZ2YWFBYsWLXrqv5xdXbft2Pbt19/oGeitXLPGSjUR8+KLL3594AAMIdMiI7FYzJBfEfD5Z0+fTk9NXbt+va+/v2Y5n0jmz52dk535f//cGxMTYzbq/Yl1dXXtba3Jd26TyXb6KP06FgusjX7VAt3xrTv3NE4cqkrWw4fdYtHcrVtGmc8Jhs3hQA1//S+aeFwwNjZevnQJh8N579133b280ejRHhZgVlVB03iYen/pylUFeY+3bNwkEov794w2NTf/dOS4ZilDQTfU14E9snLlSo3DNWshIA6SU+4HBQWZo4f2hDmGhISEfHvg65mz59y5fdvHWyVHt0I5orbWlvzC4rzcR7Lu7pj4+N27XuqPW4m3sKBSSI2NTdDfurh7FhQWeni4W+Itfrxza/36dQH+viQS+ZU9e2KmTxvPOxtLbAgExRFlnRtXrhYVl9DpDtrprqK1uXnVunW6enqlxcVrN26ERvbVl19JJOLde/YQbW1hgCC1taWl3Pf09ATFr0H62qnbRs84KhhvL4+/vvHG9wcPJt+7Sxj+VKeK8Pm8jo5O0C6GKBQogwepKWBxtrW1zZkzW3nBoe9/0Oy0HtQVAa9LX1dv0dIl06OHaJkz4mfq6uh+8/WBvt6+JcuXke2efaLK1NRk69Ytv/zy2zWBcPr0aBviHzySQTcHwwyYBbdu3FixalXCnNna75hLR74H3mz/vn1Xr9+oKC8bfWrt7e0dHWww4uvqWGAOMsvLTU1Nod9U/i8UyuPcRxonjjJAhYSFRkaEE7T+bNdAQI6fPHkm/qmwJuqAxWJffXl3dS2rtLRs9LOVHVBIVZUymbSiotzD2+fgd988zMr57ddflf9raGgIFq3GiYcEB3l4uOGGP0AxFWlubmXVsebMmmU8/i06LCTo26/77O3tky4k8nhbRtgF2N0tP97C4bCLS0rBVKgsLQmNigJDf1pUxOCLXd08mDXXzp1LhPItzM//ormJz+EQbGxS09ISZsaHRUYlJ6dMIQUDQPf7+htv2NqSmltaoFFop4JRhqeFN2w2x8HRsbmpie5IT7xwwQyNdmI4GRigoqZNKyooKCoqcnRy0uDAB/QM0NlCD6PN/pM0YHwnb708Pb786suy8sre3pFW4FShoaEpKSnp8aNsEBMOjox/vPUWhUo9evRY/xmzVatWjcJbOcqJMZIhGBsf36fT983X37Q0N69Zv44BdehZPZQlHr91y+Zvv/321OmzSxcvJCu2v+korM+a6urrV65kZWYtXLRo1ty5RlrZooYERMzypU8fRtCM/ILCX349WV1ZzuWwocX+61//8vLynBX3+1Y1fT29/3vzH2PyQ1OIyiomytDA3W2IuOWqAzremeEIr9Hnx9TEpKggH2psRWkJnfH0Kieow2VLnp6z/DMDDyozO9vH23vCTu3Gz5qVm5vr4eWdcj917hNbrh+ZrEcg4IOZ19DQWMWsrmPVEAmE8PDwf/z9DazCVfyg62UcDrevr5fd0dbS0trF5QiFQld393fffSe/oOjnw4dnxseHhgR//eUXHZ2dllNqo70FDrd169bklPvadmZNCdSc/k0qSu8+eEvLFStXZWS8du3yld6EmZHTpnn5+EBZPMrKCggM1CBGtL2DQ252Dpjf5hqdd9FaJmL52cV5DPZ5KWyavs6ODp2+Pgx2iOlx+BXNziKpyIz4mVD7T/92+sP33lu0dKmvnx/d8RmDhKmpfDnpp59+Opd4MXb6NAbDkcNmP8rOvnXzJo/HW71ubUxsrHYaBBODSCiQT2oLhWKxWAuPk0wwIrH4fmrazPg4rTKSZFJpX2+fnq7eKHfi/xmorq2FakyxI0/YlGpcbOyF8+cXLFpy9XJSYGCAMvpEb2+vUCRqbW2tq2W1gBJpa9PX03VxcV26ZJETw3HIoEXQChsaGqqrq5nVNfX19Xw+Hy6Dhgkqp6GuXqdPJzgo8KP332fV1REJ1kRb8t17KVNOvJqYGM9KiH/2dZNBHYsF2gLMNi6Ho/RSAc/f3cN95sx4sK4jo6ODQ+We3BmOjPzcXJCkGigYsBKLCgpH6QJDC5lKG+igZwf7EjpTQ6PJGfVjZsS5urqfPnXy7KlTaffvx8yY4eLqSrW3H6HDAhGza9dLFy5eOn3mjAOVyqqtra6qpDMYGzZu9JkKe1/GFVN4OqamOAs8BotFFIxAIASNSyBYa5WZaE+nVzOrfPwDQGlOdl60GhDjpaXl9lSqpaZn4DXA1taGak8TiURkku2pk6ci5UdXTDo72uvq6rldXFm3lESynT9/vru7mwVuiNW6np6eWlYds6qKWcXk8Hj8Li6ZTF6wYH5PT+/xY0dZtTpCPr+aWVleURkVGT57/vwb129Mi4yA2nk16bKXu5uL66gmCxH6KXj8GIYSfQODopwc6pPTRnYUyj/37QMTwpb8+1kELx/vK1cug7LU4CdA9EAT7hnxONJUZCopGFNTM5yFBQplOImOa23JpJf37PH19c3Kzj53+jTkx8nJmeZAI9pAV2L/VMbYHZ2Kk3ENnW2tpYUFWelpnl7eK1evDg4Ns8BbTNYtaA+gROUFaoDq9zvS29tXDZ0pm9Pb+6cTNGhz89DgoNE72hlbYHREYzAsVq2FhbzGyiN8tbUn37kHljq0xMnOnRZRUlKir69HsSNPcBzBefPmffP11x998vGZ06cfP84zMjLukXYbGxuFhYZ4eXrZ2NigUEN08m3t7eXllaXFRY0tLTp9OsaGqIDAQBcXF6WvF6FQdOs6kYWz4Hd12ZLId+7cDQkOnDtnzksv7Kxj1vT1ykBt/3jox7f2voUdShghqEttTc2suXPBRM/LzQ2P+t07AAga6z+GdLWjUs3RGCaTGRAUNGQczZHRHbVPEy1kKikYPq/LQN/AxNi4pblJ8Se/pan5StJlCxxOIh77I9bDAfVgWkxMSFhYdlZWSXFJdVVVUUG+nr4+Do+H6gXZMzE1gX5fLBZ3cbgCPk8sEuujDGbOnEkik318/WxJ4x6adaogFgnJdpTW5iYuhwN/tre28fmCU7+dMjExkXbLmJXyyarJzuPEYWSkjYJA0i2JjZ957XKScom2vKS0uqLq5rUbPB5PIu2ura6xd6BNcha1A2j37q6u+Am3TAID/fl8PpvD3bXrpcoqJhjZoDWJBMKQMcug1JjVNbm5j2qY1Uam5ig9HU93d3cPDzsyeeAmQvhuQHBwO5vN6+Jy2eyshxkdnZ0e7q4ivgAGwC07tnE43GM/H83OzJoxU/Nd5wj9CAQCSysrUDAV5eUb/xiP+ikcHGg5DzOjpk1jqO99w8jQqKOtDYfDadU69SiZSgpGIpE4OTGsrK1TU+Uh5Vg1NS2NTUYGBihdPQMDw4y09PhZCROWGSNj44ioqODQ0JbmZlZtLYfDEQiF0m5pW0tzS1OjsbEpwdqaSqWamZlh0BiiDdHFzW3C8jZV6O3tpTk4CHhdbIVXmKrKKhNj0+kxMRgspqyk7GrS1V17Xp7sPP7Zgc7O28fn9vVryj+zMx7S6Q6r161uamg6d+YsjGGIglHi6uIMts3Ejw0YNBrM96tXrgb4/cPH22u4y5jM6sLi4sz0dAMjY1NTU09PD4aTiz2NajGMk1ZfX5/Lly7yurp8/Pyhf3vw4CF5KYnhxMBiMbFxM5qbmrMfZt2+dTs8MsJEm8K7TlHk05mK2RGpVGo6oqOKadOmPUhLf5CaZmtra6bmNIw9zb6suITmQEcUzKRhicf3H+AE6YDFYJavXE6j0Vpb2u7dvjeRCkYJCoWyo1Dg1f8Ju7NTwOebmJhiLXDPk5+uccLExKR/F1FhYSEU7pz5cywtLa9eusyqnZJBGZ8z+Nyu0sICdkcHhSb39AhGPPSDkdOiaqpr7t6+w2ZzJjuD2sIkNvbZsxK2b9364osvWA6aAero6MwvKHiUk93c0mpjS3Jzd6c7OoJlRSLZjuwgxIZIcGQ4QZMMCQ/ncrmJ588vWbxwwcIFX3z+JciX1JT7TDnVRCJxzrw5TurHH0Xop6ykBFSgvmIZ3ehZWzwdnZyioqNvXL/h7OISEBykVq0Li4z87djxnh6Zjo42TvdqxlQaYsViccq9exgstovL7ZEjMzU1IdvZUWn2RCKBzdY8bOQYYoHHW0ypc4aTSF0d6/LlS2Dn2RCIEomYw+aAJFW2ZAwGw+Ygo+Mk0yuTLl2ymEwiubu6HjlypLe3F1pda0vr/Xspba2tfD4fTMbJziOCDt2B5uTscvbsuR3bf1+AgK6ysoqZnp5eXlaGMjRydnYKCQmlUCgEAsHY2EgV52YwNAaHhGRnZ1VXM7FYbPLduzUs1oy4uA/e+3DH1h2dneyG+gaJRHL48M/dUunuV3YjMzEaU5CXx2A4GRubZGVkPPOQEcrQcMGiRVUVFT/+8D3BhmhPo6m+8Z9oY9PJ7ux9vs5MTBkFIxYJGXTarPh4KLD0tFSxYsmmoaHh5x9/xlvg8goKcEMdsUbQWro6O90YjLCgYLFYdOfmLaFA0NHR8fhx/iu7XkWhUBXlFShD7drT+ieknlVramLK6+KZmJg2NzbqyD1fN/EFAtY7/5bJZHwen/YcudOdukB7efXVVz/6+KOa6ir/wGCBQFBcWMjjdTGcXRISEhwd6ZaWVubmZuquHfj7++KwuJO//ioVi0yMTV9/5dWTZ84YGOinpz0wMzMjkWytra3KystP/nqK4cRYPEZuov6ENDc1zZ7rb2RslPXwoX9g4DOvt7K22vXqKx+9//7e/3vrxV0vhUVGqu5vt6end3SZ1TqmjoIRiwXcLiOFMwMMGs3u6KyqZNbV1Tc2Nuvp6km6JdCoSotLXN2R7SZTA6FQqKera0cmg2WfiTZPuXsvPz+/praWWV2tozjzAg31wH+/QrbCTCISsbhH2gPyRUfhdGvXCy9VV9caoAyUi0fQb966ecvBwWHzts2TndM/O+7urvv377tzN6W5uQVsvLDwCHc3F2hB5mZmGvhvVQLfDQzwS09NNbGyolKoRUXFRw//1NbWHhYaIpVKS0pLGxsbRSIxnydoaGgc29v5UyGVyQyNjaHUWCzWpm3bVPkKiUz+v717X3/ttU8//vh0RITqCoZCpeTl5IRFRT03QQamjIKBMQ3Mvn5H6Ynnzjc2tUAvKg+v2tdjYGAglkhe/8vrSdcuT242EVSmr1eBjmIsfPzocbdEEhTkr1zZ7evTkUjEd+7eQxSM9pD5MJNEsumP+APtUcAXVDGrJjdXCDqKRR9HOp1MIikalC78KXedpTfaUSohIeHo4SNOTs5YLJbXxcvNyZHJenIePVIEXpVisZiEWfGr16yaFhMzJnfxJ6SLyzXQ11euBPXIZKr7ZycQiV8eODB/zpzrly/Pnj9fxW9FRETevH4tLDLyuTlWPXUUzB9pbG5qbmmFgu8Pkizr6eFykZ0TUwYUyhC6RRwOZ2ZubmVtfe3KDWm3dOCaLvSSODw+88HD4LCQScznn5nQ0DCMopDg/fz587/59gcYIPutt9/DuHQijU4rgHIZ80jRdlQqmULq4nF7e3t6+3qzsrP09PXB0nB2cd6wYe3CxYstLC1ALT1PZ1smmNLiYgsLvLGxcUd7u3KyU3VwFhYrV6wsLMhXXcG4e3sd+ekwtNvnRL9MIQVDIpGoVOrFxHPw3svb255Kq6qsmexMIWhOTNwMeCnfh0dF7Nq5K/H8BUn3H3aGmpiaYIc57YkwAYREhPe/3//+eyKxtKmpaeAFYOiHIfry+QVU0erVq199eQ+FYhcZGfHiy7s7O9hGRkauHshi/dhQVFjk4+sDZkLi2XN+Af7qLu7sfm3P5rVrwJZQ8YtgIgoEgr7eXh1tcvw9GqaMgiHa2u56bc8unT3KPytKyyrKK546CoFDRrspy4HvDsBrsnOBMBL/+eyjyc4CwkSzYMkSePX/SXni8x5hTBCJRGZotAEKVVletnbjRg22p1Co9nm5ub4qx6gJCA6+c+Nm/KA4oFMUDRVMb29vbU3NmOZEPQyNjTy8PQd/Prm50h7EYjHyKMaPxsYx2LrI4XCQMhon2lpbxyQRpIDGCaj8FhaT6XVi0ocwJa0tLfX19cbGxs0trXyhkFVbq24K06ZPP/3bb6q78HCgO16/nOQ8zkdelBscJwANFQzd0fHVl18Z26wgDMTTa1j3ms8E2kNfXx9SQOMKY3QRDywtLc+fO4eU0fgxI25UDu/JdnZnTp+B11jlB+EpAgODJvHXnV1ctKT1Pc7PV755829/1zgRde9lvO/dwWGC/CxoqGASL10c23wgjCF0Oh0pIC1n3oL58JrsXCAMy8uvvgKvyc4FwniB9JDPB1NmHwwCAgICAgICQj+IgkFAQEBAQECYeiAKBgEBAQEBAWHqgSgYBAQEBAQEhKkHomAQEBAQEBAQph6IgkFAQEBAQECYeiAKBgEBAQEBAWHqgSgYBAQEBAQEhKkHomAQEBAQEBAQph6IgkFAQEBAQECYeiAKBgEBAQEBAWHqgSgYBAQEBAQEhKnH/wOph+V3XNisuQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="625" height="151" border= "0">

6


Phoxilium SK PL PVC 2008-12

Phoxilium

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2108/01128


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. Názov lieku

Phoxilium

1,2 mmol/l fosforečnan Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Phoxilium náhradný a dialyzačný roztok je balený v dvojkomorovom vaku.Konečný rekonštituovaný roztok sa získa zlomením lámavého kolíka alebo medzikomorového tesnenia a zmiešaním oboch roztokov.


PRED REKONŠTITÚCIOU

1 000 ml roztoku v malej komore (A) obsahuje:

Dihydrát chloridu vápenatého 3,68 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 2,44 g


1 000 ml roztoku vo veľkej komore (B) obsahuje:

Chlorid sodný 6,44 g

Hydrogenuhličitan sodný 2,92 g

Chlorid draselný 0,314 g

Dihydrát fosforečnanu disodného 0,225 g


PO REKONŠTITÚCII

1 000 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje:


 • Liečivá

mmol/l

mEq/l

 • Vápnik Ca2+

1,25

2,50

 • Horčík Mg2+

0,600

1,20

 • Sodík Na+

140,0

140,0

 • Chlorid Cl-

115,9

115,9

 • Hydrogenfosforečnan HPO42-

1,20

2,40

 • Hydrogenuhličitan HCO3-

30,0

30,0

 • Draslík K+

4,00

4,00

Jeden liter konečného rekonštituovaného roztoku zodpovedá 50 ml roztoku A a 950 ml roztoku B.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu.

Pred rekonštitúciou:Číre a bezfarebné roztoky.


Teoretická osmolarita:293 mOsm/l

pH rekonštituovaného roztoku:7,0 – 8,5


4. Klinické údaje4.1 Terapeutické indikácie

Phoxilium sa používa pri CRRT (kontinuálna, obličky nahradzujúca terapia) u kriticky chorých pacientov s ARF (akútne zlyhanie obličiek), u ktorých boli pH a kaliémia upravené na normálne hodnoty a ktorí potrebujú dopĺňanie fosforečnanu z dôvodu jeho straty v ultrafiltráte alebo dialyzáte počas CRRT.


Phoxilium sa môže použiť aj v prípade otravy alebo intoxikácie liekmi, ak sú jedy dialyzovateľné alebo prechádzajú membránou.


Phoxilium je indikovaný na použitie u pacientov s normálnou kaliémiou a normálnou fosfatémiou alebo hypofosfatémiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:

Objem použitého lieku Phoxilium závisí od klinického stavu pacienta a cieľovej rovnováhy tekutín.

Objem dávky preto na základe zváženia určuje a predpisuje zodpovedný lekár.


Rozsahy prietokov pre náhradný roztok pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dorast: 500 – 3 000 ml/hodina

Deti: 15 – 35 ml/kg/hodina


Rozsahy prietokov pre dialyzačný roztok (dialyzát) pri kontinuálnej hemodialýze a kontinuálnej hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dorast: 500 – 2 500 ml/hodina

Deti: 15 – 30 ml/kg/hodina


Bežne používané prietoky u dospelých sú približne 2 000 ml/h, čo zodpovedá dennej dávke náhradnej tekutiny približne 48 l.


Spôsob podania

Na intravenózne použitie a hemodialýzu.


Ak sa Phoxilium používa ako náhradný roztok, podáva sa do mimotelového obehu pred hemofiltrom alebo hemodiafiltrom (pred riedením) alebo za nimi (za riedením).


Ďalšie informácie o používaní tohto lieku nájdete v časti 6.6.


4.3 KontraindikácieKontraindikácie týkajúce sa roztoku

 • hyperkaliémia,

 • metabolická alkalóza,

 • hyperfosfatémia.


Kontraindikácie týkajúce sa hemofiltrácie a hemodialýzy

 • zlyhanie obličiek s výrazným hyperkatabolizmom, ak sa uremické príznaky nedajú odstrániť hemofiltráciou alebo hemodiafiltráciou,

 • nedostatočný arteriálny tlak v cievnom prístupe,

 • systémová antikoagulácia, ak existuje vysoké riziko hemorágie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Roztok má používať jedine lekár alebo sa má používať podľa pokynov lekára, ktorý je kvalifikovaný v oblasti liečby zlyhania obličiek pomocou hemofiltrácie a kontinuálnej hemodialýzy.


Upozornenia:

Pred zmiešaním sa uistite, či sú roztoky číre a všetky tesnenia neporušené.Dôsledne dodržiavajte Pokyny na použitie lieku Phoxilium.

Pred použitímsa roztok A musízmiešať s roztokom B, čím vznikne rekonštituovaný roztok vhodný na hemofiltráciu a kontinuálnu hemodialýzu.


Roztok nepodávajte, pokiaľ nie je číry.Pri pripájaní a odpájaní súprav hadičiek k vaku s liekom Phoxilium sa musia používať aseptické postupy.


Používajte jedine s vhodným zariadením na extrarenálnu náhradu tekutín.


Osobitné opatrenia pri používaní:

Zahrievanie tohto roztoku na telesnú teplotu (37 °C) sa musí pozorne kontrolovať.Pred podaním sa tiež roztok musí pohľadom skontrolovať, či je číry a bez častíc.Ak nie je, roztok zlikvidujte a už ho nepoužívajte.


Počas celého zákroku sa musí pozorne sledovať hemodynamický stav, rovnováha tekutín, elektrolytov a rovnováha kyselín a zásad.


V prípade nerovnováhy tekutín (napr. pri zlyhaní srdca, poranení hlavy atď.) sa musí pozorne sledovať klinický stav pacienta a obnoviť jeho normálna rovnováha tekutín.


Používanie kontaminovaného hemofiltračného a hemodialyzačného roztoku môže spôsobiť otravu krvi alebo šok.


4.5 Liekové a iné interakcie

Krvné koncentrácie filtrovateľných alebo dialyzovateľných liekov môžu byť počas liečby znížené v dôsledku ich odstraňovania hemodialyzátorom, hemofiltrom alebo hemodiafiltrom.V prípade potreby sa má použiť príslušná nápravná terapia, aby sa stanovili správne dávky liekov odstránených počas zákrokov.

Interakciám s inými liekmi možno zabrániť správnym dávkovaním roztoku na hemofiltráciu a hemodialýzu.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov možných liekových interakcií s liekom Phoxilium:

 • vitamín D a lieky obsahujúce vápnik (napr. uhličitan vápenatý ako látka viažuca fosforečnany) môžu zvýšiť riziko hyperkalcémie,

 • ďalší hydrogenuhličitan sodný podaný v náhradnej tekutine môže zvýšiť riziko metabolickej alkalózy.


4.6 Gravidita a laktácia

Neexistujú žiadne zdokumentované klinické údaje o používaní lieku Phoxilium u gravidných alebo dojčiacich žien.Predpisujúci lekár má pred podaním lieku Phoxilium gravidným alebo dojčiacim ženám zvážiť pomer výhod a rizík.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa


4.8 Nežiaduce účinky

Použitie daného roztoku alebo liečby môže vyvolať nežiaduce účinky.


Bikarbonátom tlmené hemofiltračné a hemodialyzačné roztoky sú vo všeobecnosti dobre tolerované.Nie sú známe žiadne správy o nežiaducich udalostiach alebo účinkoch, ktoré by sa mohli spájať s bikarbonátom tlmenými roztokmi používanými na hemofiltráciu a hemodialýzu.

Do úvahy však prichádzajú nasledujúce nežiaduce účinky:

hyperhydratácia alebo hypohydratácia, poruchy rovnováhy elektrolytov a metabolická alkalóza.


Môžu sa objaviť niektoré nežiaduce účinky spojené s liečbou (hemofiltrácia a hemodialýza) ako nauzea, vracanie, svalové kŕče a hypotenzia.


4.9 Predávkovanie

Pri správnom vykonaní zákroku a pozornom sledovaní rovnováhy tekutín, elektrolytov a rovnováhy kyselín a zásad pacienta vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi by nemalo dôjsť k predávkovaniu liekom Phoxilium.

U pacientov s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek však môže dôjsť k predávkovaniu v dôsledku preťaženia tekutinou.Zvýšenie objemu tekutiny odstraňovanej ultrafiltráciou možno dosiahnuť pokračovaním v liečbe hemofiltráciou alebo hemodiafiltráciou, čím sa obnoví normálne množstvo tekutiny a napraví predávkovanie.Preto sa v prípadoch nadmernej hydratácie musí zvýšiť rýchlosť ultrafiltrácie hemofiltra alebo hemodiafiltra a znížiť rýchlosť podávania náhradného roztoku na hemofiltráciu alebo hemodiafiltráciu.V prípadoch ťažkej dehydratácie počas hemofiltrácie alebo hemodiafiltrácie je nevyhnutné znížiť ultrafiltráciu a zvýšiť podávanie náhradného roztoku, aby sa obnovila normálna rovnováha tekutín.Predávkovanie liekom Phoxilium môže viesť k závažným klinickým stavom ako kongestívne zlyhanie srdca a porucha rovnováhy elektrolytov alebo rovnováhy kyselín a zásad.5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Hemofiltráty.

ATC kód:B05ZB


Phoxilium, roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu, je farmakologicky neaktívny.Ióny sodíka, vápnika, horčíka, draslíka, fosforečnanu a chlóru sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým koncentráciám v normálnej plazme.

Phoxilium sa používa na náhradu vody a elektrolytov odstránených pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii alebo slúži ako vhodný dialyzačný roztok na použitie počas kontinuálnej hemodiafiltrácie alebo kontinuálnej hemodialýzy.

Hydrogenuhličitan sa používa ako alkalizujúca tlmivá látka.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Netýka sa.

Liečivá v lieku Phoxilium sú farmakologicky neaktívne a sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým koncentráciám v plazme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Žiadne dôležité údaje z predklinických výsledkov.Liečivá sú farmakologicky neaktívne a sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým hladinám v plazme.6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Malá komora A: Voda na injekciu

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Veľká komora B: Voda na injekciu

Oxid uhličitý (na úpravu pH)6.2 Inkompatibility

Ak sa nevykonali štúdie kompatibility, nesmie sa tento liek miešať s inými liekmi.6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacovPo rekonštitúcii:

Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku počas používania bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote 22 oC.Ak sa roztok nepoužije ihneď, pred jeho použitím zodpovedá za dodržanie doby uchovávania a podmienok na uchovávanie počas používania používateľ. Za normálnych okolností by táto doba nemala presiahnuť 24 hodín vrátane doby trvania liečby.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote medzi +4 ºC a +30 ºC. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného roztoku, pozri časť 6.3.6.5 Druh obalu a obsah balenia

Obal je dvojkomorový vak vyrobený z polyvinylchloridu (PVC) alebo polyolefínu. 5 000 ml vak pozostáva z malej komory (250 ml) a veľkej komory (4 750 ml). Komory sú oddelené lámavým kolíkom alebo medzikomorovým tesnením.

Súčasťou veľkej komory B je hrotový konektor vyrobený z polykarbonátu, ktorý sa uzatvára gumeným kotúčom zakrytým uzáverom, ako aj polykarbonátový konektor typu Luer Lock s lámavým kolíkom na pripojenie vaku s vhodnou hadičkou pre náhradný roztok alebo dialyzát.

Vak je zabalený v priehľadnom vrecku vyrobenom z viacvrstvovej polymérovej fólie.Každý dvojkomorový vak obsahuje 5 000 ml.

Veľkosť balenia: 2 x 5 000 ml v balení.6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Roztok v malej komore A sa zlomením lámavého kolíka alebo medzikomorového tesnenia tesne pred použitím pridá do roztoku vo veľkej komore B. Rekonštituovaný roztok má byť číry a bezfarebný.


V škatuli je pribalená písomná informácia pre používateľov s podrobnými pokynmi na použitie.


Pri manipulácii a podávaní lieku pacientovi sa majú používať aseptické postupy. Roztok použite, len ak je číry a fólia je nepoškodená. Všetky tesnenia musia byť neporušené. Ak objavíte presakovanie tekutiny, roztok ihneď zlikvidujte, pretože už nie je zaistená sterilita.


Súčasťou veľkej komory B je injekčný port na prípadné pridanie ďalších potrebných liekov po rekonštitúcii roztoku.Za posúdenie kompatibility pridávaného roztoku s liekom Phoxilium zodpovedá lekár, ktorý musí skontrolovať prípadnú zmenu zafarbenia a/alebo výskyt precipitácie, nerozpustných komplexov alebo kryštálov. Je nutné prečítať si Pokyny na použitie pridávaného lieku.

Pred pridaním lieku overte, či je rozpustný a stabilný vo vode pri pH lieku Phoxilium (pH rekonštituovaného roztoku je 7,0 – 8,5).

Lieky sa smú do roztoku pridávať jedine pod dozorom lekára, a to nasledujúcim spôsobom: Odstráňte všetku tekutinu z injekčného portu, podržte vak dnom nahor, vstreknite liek cez injekčný port a dôkladne zamiešajte. Roztok sa musí ihneď podať.


Ak komory vaku oddeľuje lámavý kolík, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zlikvidujte všetky ostatné obalové materiály.Zlomením lámavého kolíka medzi komorami vaku otvorte tesnenie.Lámavý kolík zostane vo vaku.

II Uistite sa, že všetka tekutina z malej komory A sa preliala do veľkej komory B.

III Malú komoru A dvakrát prepláchnite vtlačením zmiešaného roztoku späť do malej komory A a potom zase naspäť do veľkej komory B.

IV Keď je malá komora A prázdna:zatraste veľkou komorou B, aby sa jej obsah úplne premiešal.Roztok je teraz pripravený na použitie a vak možno zavesiť na zariadenie.

V Hadičku pre náhradný roztok alebo dialyzát možno pripojiť ku ktorémukoľvek z dvoch prístupových portov.

Va Ak sa používa prístup typu Luer Lock, s použitím aseptického postupu odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialyzát alebo náhradný roztok k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vakua utiahnite.Pomocou oboch rúk zlomte modrý lámavý kolík v jeho spodnej časti a pohýbte s ním tam a naspäť.Nepoužívajte žiaden nástroj.Overte, či je kolík úplne oddelený a tekutina voľne prúdi.Počas liečby zostane kolík v porte typu Luer Lock.

Vb Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver. Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot. Overte, či tekutina voľne prúdi.Ak komory vaku oddeľuje medzikomorové tesnenie, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zlikvidujte všetky ostatné obalové materiály. Tesnenie otvorte tak, že oboma rukami podržte malú komoru a stláčajte ju, kým sa v tesnení medzi dvomi komorami nevytvorí otvor.

II Oboma rukami tlačte na veľkú komoru, kým sa tesnenie medzi dvomi komorami úplne neotvorí.

III Úplné premiešanie roztoku zaistite opatrným potrasením vaku. Roztok je teraz pripravený na použitie a možno ho zavesiť na zariadenie.

IV Hadičku pre náhradný roztok alebo dialyzát možno pripojiť ku ktorémukoľvek z dvoch prístupových portov.

IVa Ak sa používa prístup typu Luer Lock, s použitím aseptického postupu odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialyzát alebo náhradný roztok k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vaku a utiahnite. Pomocou oboch rúk zlomte modrý lámavý kolík v jeho spodnej časti a pohýbte s ním tam a naspäť. Nepoužívajte žiaden nástroj. Overte, či je kolík úplne rozdelený a tekutina voľne prúdi. Počas liečby zostane kolík v porte typu Luer Lock.

IVb Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver. Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot. Overte, či tekutina voľne prúdi.Rekonštituovaný roztok sa má ihneď použiť. Ak sa rekonštituovaný roztok nepoužije ihneď, musí sa použiť do 24 hodín po pridaní roztoku A do roztoku B vrátane doby trvania liečby.Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie.

Všetok nepoužitý roztok po použití ihneď zlikvidujte.Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

SE- 226 43 Lund

ŠVÉDSKO8. Registračné číslo

87/0429/09-S


9. Dátum prvej registrácie10. Dátum revízie textu8


Phoxilium SK SPC 2009-02

Phoxilium